Sunteți pe pagina 1din 226

I

MISIUNEA DE , HERE A CONTABILITATII, iNTOCMIREA SI PR,EZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE


- Ghid de aplicar'e Ed~tiaa II-a, rev;zuita ~iadaugita

EdituraCECCAR

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. din Romania ,

'T,4,..V,4IJVUL V(JVr= 'IV,..,4L 11.... ~1


Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea ~i prezentarea sltuatiilor financiare
- Ghid de aplicare Editia a II-a, revizuita si adaugita

Editura CECCAR, Bucuresti, 2007

NOTA:

In cuprinsul prezentei lucrari urmatoril termeni sem.. nifica in mod riguros acelasi Iucru: standard = norma si conturi annale = situatii financiare. ,

"-

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romanlei CORPUL EXPER'fILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA (Bucuresti) Standardul profesional nr, 21: misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatlilor financiare: gbid de aplicare I Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Ed. a 2-a, rev. - Bucuresti: Editura CECCAR, 2007 ISBN 978-973-8478-86-2 657

CUPRINS

I.

Standardul profesional Dr. 21: Misiunea de tinere a contabilitatii, iDtocmirea ~i prezentarea sltuatiilor financiare Ghid pentru aplicarea Standardului profesional Dr. 21: Misiunea de tinere a contabilltatii, intocmirea si prezentarea situatiilor flnanciare

II.

39

Ill.

Norme generale de baza aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil .............•...... '....................................•.• 1'99'

I. STANDARDUL PROFESIONAL nr.21:


Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea ~i prezentarea sltuatiilor financiare ,

SUMAR

211 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL ..... 8


2112 Competenta................................................................. 8

212 NORME DE LUCRU .......•.............................•................... 9


2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 Cunoasterea activitatilor intreprinderii clientului Programarea lucrarilor Contractarea lucrarilor Delegarea si supravegherea lucrarilor Organizarea contabilitatii clientului Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii '" Inchiderea conturilor Analiza critica a situatiilor financiare , Utilizarea lucrarilor altor profesionisti Documentarea lucrarilor 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19

2130 NORMA DE RAPORTARE

21

211 privind: 2111- Independenta 2112 - Competenta 2113 - Calitatea lucrarilor 2114 - Secretul profesional si confldentiafitatea 2115 -Acceptarea ~i mentinerea misiunilor

N onnele aplicabile sunt normele general'e de baza, cu urmatorul comentariu pentru norma:

_-

2112

Toti colaboratorii cabinetului/societatii de expertiza contabila, avand atributii privind inregistrarile contabile, trebuie sa aiba un nivel de formare contabila corespunzator acestor Iucrari, Daca Iucrarile sunt partial sau total asigurate de client, direct sau prin personal salariat san angajat eu conventie civila, liber-profesionistul contabil va aprecia niveluI de calificare al personalului clientului si va propune acestuia masurile de formare, daca considera necesar.

212
2120

privind:

NORMA

(august 2000) COMENTARII Profesionistul contabil colecteaza informatii privind: - identificarea intreprinderii: activitati, statut juridic, fiscal si social, structura etc.; - organizarea administrativa si contabila: sistem si personal contabil, participanti familiali; specificitatile contabile. fiscale, sociale etc.; caracteristicile sectorului de activitate; cerintele clientului in materie de gestiune. Aceasta procedura permite: definirea caracteristicilor misiunii: natura, volumul, nivelul lucrarilor necesare; stabilirea bugetului necesar - timp si bani; redactarea contractului de prestari de servicii. In plus, in fiecare an, in vederea stabilirii situatiilor financiare, profesionistul contabil trebuie sa se infonneze cu privire la evenimentele marcante ale exercitiului financiar, evolutia activitatii intreprinderii, investitiile realizate, dificultatile de recuperare a creantelor clientilor, litigiile etc.
A

2121

NORMA

(august 2000)

COMENTARII
Derularea unei misiunii de tinere a contabilitatii, de intocmire ~i prezentare a situatiilor finaneiare trebuie efectuata eu grija de a raspunde necesitatilor clientului, dar si obligatiilor legale si/sau fiseale. Profesionistul contabil va stabili si va pune in functiune 0 organizare interna adaptata atat specifieului eabinetului san, dar si al elientului sau, in vederea asigurarii bunei executari a aeestei misiuni. In functie de struetura cabinetului/societatii, programarea lucrarilor este organizata: - fie pe dosare - dosar cu dosar; - fie pe ecbipa de lueru sau pe responsabilul dosarelor. In plus, buna desfasurare a misiunii depinde de transmiterea datelor convenite si a infonnatiilor necesare de catre client. Este de , , dorit stabilirea unor modalitati de transmitere a date lor in cursul anului si ell ocazia inchiderii anuale. ,
A

10

2122
NORMA

(august 2000)

COMENTARII
Potri vit legii de organizare a profesiei, contractul incheiat cu clientul este un contract de prestari de servicii. Acesta cuprinde in mod special: - denurnirea precisa a misiunii de tin ere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea conturilor annale; - indicarea principalelor diligente tehnice ale misiunii; repartizarea lucrarilor ce revin profesionistului contabil si clientului, precum si indicarea raspunderilor care decurg din aceasta; - formula de ate stare care va fi predata la incheierea misiunii. Liber-profesionistul contabil poate personaliza contractu! de prestari de servicii, completandu-l si cu alte prestari de servieii convenite eu clientul a-I fi efectuate aeestuia. Contractul de prestari de servicii poate fi incheiat utilizand modelul de contract (model a) anexat prezentelor Donne.

11

2123

NORMA

(august 2000)

COMENTARII
Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea conturilor anuale va fi in general desfasurata in cadrul intreprinderilor rmci, Pentru aceasta, responsabilitatea misiunii poate fi incredintata unui colaborator, confirmat din cadrul cabinetului/societatii de expertiza contabila, Liber-profesionistul contabil de rang superior, din cadrul aceluiasi cabinetlsocietate de expertiza contabila, va proceda la supravegherea lucrarilor executate de col aborator , va efectua examinarea finala a dosarului, va viza notele de sinteza si va semna raportul. Acestui liber-profesionist contabil de rang superior ii revine in intregime responsabilitatea continutului raportului.

12

2124

NORMA

(august 2000) COMENTARII Liber-profesionistul contabil, de acord cu clientul, elaboreaza un plan de conturi adaptat necesitatilor acestuia, in conformitate cu planul general de conturi. EI va reaminti, in cadrul procedurilor scrise de aplicare a acestui plan de conturi adaptat, elementele de organizare administrativ-contabila: crearea si circulatia in interiorul activitatii a " , documentelor justificative, arhivarea-clasarea acestora, autorizarea efectuarii platilor, masurile de protejare-conservare a valorilor patrimoniale active etc. Pentru tinerea contabilitatii in partida simpla aferenta persoanelor fizice care realizeaza venituri din comert sau profesii libere, profesionistul contabil, aplicand normele metodologice privind organizarea si tinerea acestei contabilitati, va acorda 0 atentie deosebita aplicarii procedurilor de ordonare si inregistrare a documentelor justificative in fisa operatiilor diverse, pentru a putea inventaria creantele si datoriile la sfarsitul exercitiului. / , "

13

2125

NORMA

(august 2000)

COMENTARII
Regularitatea contabilitatii consta in conformitatea regulilor contabile la principiile contabile corespunzatoare referentialului contabil identificat. Sinceritatea contabilitatii consta in aplicarea cu buna-credinta a regulilor si principiilor contabile. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu de stin atia acestora si se prezinta in mod ordonat si completate, astfel incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiilor patrimoniale efectuate. Profesionistul contabil tine la zi registrele legale sau se asigura ca aces tea sunt tinute la zi. , .... In cazul cand inregistrarile contabile sunt efectuate de catre client, liber-profesionistul contabil controleaza calitatea acestora prin sondaj. Controalele se refera la: - existenta documentelor justificative; - corecta inregistrare in conturi si in perioada aferentaetc. Atunci cand inregistrarile contabile sunt asigurate de catre cabinetisocietate de expertiza nu mai este necesara efectuarea controlului ulterior.

14

2126

NORMA

(august 2000)

COMENTARII
Profesionistul eontabil inventariaza si colecteaza toate datele si , , informatiile referitoare la: eotele de amortizare practicate; inventarierea de catre client sau angajator a intregului patri. momu; - documentatia lucrarilor efeetuate in regie proprie (devize de lucrari, procese verbale de receptie si punere ill functiune); - documentatia privind creantele ineerte (lista acestora, vechimea, somatiile la plata facuta, aprecierea procentuala a sanselor de inc asare ). Aeeste date si informatii vor fi apreeiate eu ocazia examinarii eritice, conform normei 2127. Profesionistul eontabil lsi va baza lucrarile de inchidere a exerei, tiului finaneiar pe balanta sintetica de verificare a conturilor, a elementelor si a rezultatului inventarierii patrimoniului. 15

El propune intreprinderii cliente (sau efeetueaza el insusi) inregistrarile contabile privind inchiderea exercitiului fmanciar: inregistrari relati ve la conturile asimilate, a celor de regularizare, de amortizare san de provizioane etc. El ia in considerare pertinenta datelor si informatiilor, apreciind caracterul semnificativ al acestora, care pot duce la simplificarea anumitor operatii de inventariere: cele necontabilizate la inchiderea exercitiului financiar, pentru cheltuielile repetabile, fara variatii, semnificative de la un exercitiu la altul (asigurari, chirie, leasing, contracte de intretinere si reparatii, abonamente, telefon etc.). Profesionistul contabil pune in aplicare tehnici de control asupra conturilor de bilant si asupra anumitor pozitii din contul de rezultate (eventual prin documentarea conturilor tertilor): justificarea componentei soldurilor, compararea cu documentejustificative exteme, verificarea cu documente justificative interne. Efeetuarea acestor controale se face de profesionistul contabil, tinand seama de earacterul semnificativ al elementelor supuse analizei. Aeeste controale pot fi facilitate atuncicand contabilitatea este tinuta de cabinetlsocietate de expertiza,

16

2127

NORMA

(august 2000)

COMENTARII
Profesionistul contabil va analiza situatiile financiare pentru a se asigura ca: - nu prezinta nicio anomalie evidenta, de prezentare; - nu sunt rezultatul niciunei greseli matematice; - dau 0 informatie coerenta si credibila, in raport cu cunoasterea sa despre activitatile intreprinderii clientului si a mediului ill care aceasta actioneaza, pre cum si ill raport cu documentele justificati ve si informatiile primite de la client. El verifica coerenta diferitelor elemente ale conturilor anuale. In plus, profesionistul contabil compara datele bilantului si a contului de profit si pierdere cu elementele identice ale exercitiului precedent si analizeaza variatiile pe care Ie considers sernnificative, precum si pe cele care au avut 0 contributie determinanta la formarea rezultatului, tin and seama de cunoasterea sa despre activitatile intreprinderii cliente si de evenimentele importante ale exercitiului finan"'-

Claro

El face referiri, daca e cazul, la intreprinderi similare san la studii-statistici sectoriale. Aceasta analiza critica se finalizeaza printr-o intrevedere ell elientul, pentru a confirma toate elementele sernnificative constatate. 17

2128

NORMA

(august 2000) COMENTARII Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea conturilor anuale 11conduce pe profesionistul contabil la realizarea diligentelor sale profesionale pe baza documentelor justificative si a informatiilor comunicate de intreprinderea clienta, ,... In acest cadru contractual, el are dreptul sa ceara toate documentele privind viata intreprinderii sau lucrarile altor profesionisti, Profesionistul contabil va stabili daca aceste documente sau lucrarile altor profesionisti-specialisti sunt coerente si credibile si pot fi utilizate pentru realizarea obiecti velor misiunii sale. Profesionistul contabil nu se poate considera degrevat, total sau partial, de propriile sale responsabilitati, ca unnare a preluarii concluziilor altor profesionisti-specialisti in cadrul lucrarilor sale.

18

2129

NORMA

(august 2000) COMENTARII In cadrul misiunii de tinere a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financi are , profesionistul contabil intocmeste si actualizeaza pentru fiecare dintre clientii sai: - un dosar permanent, care cuprinde toate informatiile necesare asupra intreprinderii cliente, care se refera atat la misiunile in curs, cat si la cele urmatoare; - un dosar annal, care centralizeaza toate documentele de lucru ce se refera la conturile anuale ale exercitiului financiar res, pectiv. Cu titlu informativ, un dosar permanent, de obicei, contine: - un exemplar al contractului de prestari de servicii; - documentele legale, in extras, care atesta existenta intreprinderii cliente (actele de constituire, inregistrarea firmei etc.); contracte importante, in extras, cu durata de mai multi ani (contracte de asigurari, leasing, licente, brevete, inchirieri, finantari pe termen mediu si lung etc.); - descrierea intreprinderii cliente (sedii, subunitati) si a activitatilor sale; - descrierea sistemului contabil. 19
"-

Dosarol anual contine, in general: un program tip-standard de control, sau un chestionar de autocontrol; - balanta de verificare si fisele de cont din cartea mare, daca au fost utilizate ca foi de lucru in controalele efectuate; foile de lucru referitoare la inchiderea situatiilor financiare; foile de lucru referitoare la analiza critic a efectuata; nota sintezei generale; situatiile financiare si raportul.

20

2130

NORMA

---

(august 2000)

COMENTARII
misiunii de tinere a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, profesionistul contabil intocmeste un raport scris, in care mentioneaza indeplinirea misiunii si precizeaza natura atestarii furnizata de el. Profesionistul contabil semneaza atestarea-raportul sau in ultima . .. Zl a mrsiunn. Atestarea-raportul cuprinde trei parti: - una relati va la prezentarea misiunii si la respectarea normelor profesionale; - a doua se refer a la formularea raportului; - ultima, necesara identificarii situatiilor financiare ale intreprinderii cliente. 21

In cadrul

Aceasta ultima parte va fi completata de 0 mentiune pusa pe fiecare pagina a conturilor anuale, amintind natura misiunii incredintata profesionistului contabil si existenta atestarii-raportului, Un raport-atestare fanI observatie (observatii) este furnizat de profesionistul contabil atunci cand in cursul misiunii: - a putut pune in aplicare, fara restrictie, toate obiectivele unei misiuni de prezentare a situatiilor financiare; nu a constatat elemente care sa puna in discutie coerenta si credibilitatea situatiilor financiare. , Daca profesionistul contabil: - a evidentiat una sau mai multe incertitudini care afecteaza situatiile financiare (litigii al carer final este incert etc.) sau este ill dezacord cu clientul asupra uneia sau mai multor optiuni ale acestuia din urma; a intampinat limitari ale diligentelor sale ill cursul efectuarii misiunii (de pilda, nu a putut sa se asigure de regularitatea contabilitatii etc.), el intocmeste: un raport cu observatie (observatii), daca apreciaza ca aceste fapte nu sunt suficient de importante pentru a refuza atestare, dar care totusi merita a fi aduse la cunostinta utilizatorilor situatiilor financiare; un refuz de atestare, in cazul in care repercusiunile asupra situatiilor financiare sunt de asa maniera ca nu poate sa obtina un nivel de asigurare suficient.

CAZ PARTICULAR
comerciale obligate sa aiba auditori statutari sau cenzori, profesionistul contabil nu va trebui sa elibereze 0 .atestare'' a conturilor anuale, stiind ca auditorii statutari vor elibera, la incheierea exercitiului financiar, 0 "certificare" a conturilor anuale, superioara atestarii sale. Profesionistul contabil va elibera un raport simplu care nu va contine nicio .atestare".

In societatile

22

MI. Raport fiira observatlefii) M2. Raport cu observatierii) (dezacord sau incertitudine) M3. Raport cu observatieui) (limitari)

24 25 26 27 28

M4. Raport cu refuz de atestare (dezacord sau incertitudine) MS. Raport cu refuz de atestare (limitari) M6. Raport privind tinerea contabllitatii, intocmirea sl prezentarea situatiilor financiare (pentru societatile care sunt obligate sa alba auditori statutari sau cenzori)

29

23

Ml

ATESTARE
"

In cadrul misiunii de tinere a contabilitatii, de intocmire si ,


prezentare a situatiilor financiare ale intreprinderii X, pentru exercitiul financiar de la la si in , , confonnitate cu contractul de prestari de servicii din data de ..................... am efectuat diligentele prevazute de normele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania privind realizarea acestei misiuni. La terminarea lucrarilor noastre care nu reprezinta un audit, nu am gasit elemente care sa puna in discutie (sau sub semnul indoielii) coerenta ~i credibilitatea situatiilor financiare. Situatia situatiilor financiare alaturate, care contine ...... pagini, se caracterizeaza prin datele urmatoare:
, , I ,

- total bilant - cifra de afaceri - rezultatul net contabil

lei; lei; lei.

"

Intocmit la
Data ,. ,

.
,.

Semnatura (semnaturile, in cazul societatilor de expertiza contabila)

24

M2

RAPORT"fJU"OBSERYA'f:IE(fl,

(DEZACORl>SAU INCERt~TUDINE)

ATESTARE
In cadrul misiunii de tin ere a cantabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare ale intreprinderii X, pentru exercitiul financiar de la ..... lao si in conformitatecu , , contractul de prestari de servicii din data de am efectuat diligentele prevazute de normele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania privind realizarea acestei misiuni. Nu am constatat elemente susceptibile sa afecteze in mod semnificati v situatiile financiare, eu exeeptia urmatoarei (urmatoarelor) observatii, pe care 0 aducem la cuno~tinta dvs.:
0 00 0 •••• 0 .0 •• 0.0 ••••••••

(descrierea elementelor evidentiate)

La data efectuarii lucrarilor care nu au constituit un audit, cu exceptia elementelor mentionate mai sus, nu am constatat existenta unor elemente care sa afecteze coerenta si credibilitatea situatiilor financiare. Situatia situatiilor financiare alaturate, care contin pagini, se caracterizeaza prin urmatoarele date: - total bilant - cifra de afaceri - rezultatul net contabil
0 •• 0 •••••• 0 ••••••••••

•••••••

lei; lei; lei. . .

Intocmit la Data Semnatura (semnaturile, in cazul societatilor de expertiza contabila) 25

M3

ATESTARE
In cadrul rnisiunii de tinere a contabiliHitii, de intocmire si prezentare a situatiilor. financiare ale intreprinderii X, pentru exercitiul financiar de la pana la si In conformitate eu contractul de prestari de servicii din data de . am efectuat diligentele prevazute de nonnele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania privind realizarea acestei rnisiuni, constatand urmatoarele limitari ale diligentelor noastre:
(descrierea limitarii diligentelor)

La data finalizarii lucrarilor noastre care nu au constituit un audit, eu exceptia incidentei eventuale a limitarii mai sus aratate, nu am constatat elemente care sa afeeteze eoerenta si eredibilitatea situatiilor financiare. Situatiile financiare alaturate, care contin pagini, se caracterizeaza prin urmatoarele date: - total bilant . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . ... lei; - total cifra de afaceri lei; - rezultatul net contabil lei.
A

Intocmit la Data Semnatura (semnaturile, in cazul societatilor de expertiza contabila)

. .

26

M4

ATESTARE
In cadrul misiunii de tin ere a contabilitatii. de intocmire si , , prezentare a situatiilor financiare ale intreprinderii X, pentru exercitiul financiar de la pana la si in conformitate cu contractul de prestari de servicii din am efectuat diligentele prevazute de nonnele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania privind realizarea acestei misiuni. ,... In cadrul acestei misiuni, am constatat urmatoarele:
(descrierea elementelor constatate)
,...

La data finalizarii lucrarilor care nu au constituit un audit, tinand cant de importanta incidentei punctului (punctelor) evocat(e) mai sus, noi nu putem sa exprimam nicio asigurare asupra coerentei si credibilitatii situatiilor financiare .. Situatiile financiare alaturate, care contin pagini, se caracterizeaza prin urmatoarele date: - total bilant - total cifra de afaceri - rezultatul net contabil
A

lei;

lei;
lei. Intocmit la
Data

.
'.

Semnatura (semnaturile, in cazul societatilor de expertiza contabila)

27

M5

ATESTARE
In cadrul misiunii de tinere a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare ale intreprinderii X, pentru exercitiul finaneiar de la pana la si in conforrnitate cu contractul de prestari de servieii din data de . am efeetuat diligentele prevazute de normele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, eu exceptia celor ce urmeaza:
(descrierea limitarilor diligentelor)
"-

La data finalizarii lucrarilor care nu au constituit un audit, nu am constatat elemente care sa puna in discutie coerenta si eredibilitatea situatiilor financiare. , Totodata, tin and seama de incidenta posibila a limitarii eontroalelor noastre, noi nu putem sa exprimam nieio asigurare pri vind coerenta si credibilitatea situatiilor financiare. Situatiile financiare alaturate, care con tin pagini, se caracterizeaza prin urmatoarele date: - total bilant - total cifra de afaeeri - rezultatul net contabil
"-

lei; lei; lei. Intocmit la Data . .

Semnatura (semnaturile, in cazul societatilor de expertiza contabila)

28

M6

Raport In cadrul misiunii de tinere a contabilitatii, de intocmire ~i prezentare a situatiilor financiare ale intreprinderii X, pentru exercitiul financiar de la pana la .. si conform , , prevederilor contractului de prestari de servicii din data de . am efectuat diligentele prevazutc de normele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania privind realizarea acestei misiuni. Situatiile financiare alaturate, compuse din pagini, se caracterizcaza prin urmatoarele date:
00000000 •••• 00.0 •••••••

'"

- total bilant . - total cifra de afaceri - rezultatul net contabil


0 • 0

•••••••••••••••••••••••••••••

0.'

••

lei; lei; lei.

'"

Intocmit la Data
II ~ •• ' •. ,.

'

,.

'

'"

Semnatura (semnaturile, in cazul societatilor de expertiza contabila)

29

In temeiul prevederilor Legii contabilitatii si a Regulamentului sau de aplicare, privind raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii ce revine color care au obligatia gestionarii patrimoniului (art. 11/4) persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de comercianti (art. 1), a intervenit prezentul contract intre: cod fiscal eu sediul in . str nr reprezentat de avand functia de ............. avand ca principal obiect de activitate . realizand in anul precedent, data incheierii prezentului contract, un volum de: ......... facturi clienti, en 0 cifra de afaceri de mii lei ,, facturi fumizori , fi~a fiscala (FFI si FF2) CLIENTUL EXECUTANTUL-PRESTATOR: dl/dna , ..... contabil autorizatlexpert contabil, cu domiciliul in , .. str , nr. . ,. cod fiscal camet rnembru CECCAR nr. . .. din anul vizat pe anul in curs, sau Societatea de expertiza contabila , eu sediul in str nr , , cod fiscal reprezentata de dl/dna , contabil autorizatlexpert contabil, camet membru CECCAR nr. . . din anul .. , vizat pe anuI in curs.

.....

30

1. OBIECTUL CO,NTRACTULUI
Executantul-prestator se obliga sa tina contabilitatea clientuIui, sa mtocmeasca situatii1e financiare, respectiv bilantul contabil, potrivit reglementarilor prevazute de Legea contabilitatii (art. 11/3) si de Regulamentul ei de aplicare si sa leprezinte clientului, la termenul prevazut la punctu12.4.2. al prezentului contract. Aceasta misiune ii permite executantului sa ateste, exceptand unele dificultati speciale, ca nu a constatat elemente care sa puna sub sernnul indoielii sall care sa afecteze in mod sernnificativ regularitatea ~i sinceritatea contabilitatii, precum ~i coerenta sl credibilitatea. situatiilor financiare rezultate, tin and seama de documentele justificati ve ~iinformatiile furnizate de client. Aceasta misiune nu este niciun audit financiar, nicio examinare a situatiiIor financiare si nici nu are ca obiect cercetarea , , sistematica a fraudelor si a deturnarilor . . Aceasta misiune este reglementata profesional de Normele

privind tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilorfinanciare, aprobate de Corpul Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din Romania. In afara obligatiilor indeplinirii misiunii conform normelor profesionale,executantul poate de asemenea asigura, suplimentar, la cererea clientului: a) asistenta pentm elaborarea procedurilor, privind: • organizarea si conducerea gestiunilor de imobilizari, stocuri si disponibilitati banesti; • stabilirea circuitului documentelorjustificative, pe baza unor scheme sau grafice de circulatie, in concorA

danta

Cll

activitatile clientului;

• organizarea contabilitatii de gestiune;

31

• controlul operatiilor patrimoniale efectuate, al procedurilor de prelucrari utilizate si al exactitatii datelor contabile furnizate (controlul tehnic-operativ, controlul financiar-preventiv, controlul intern de gestiune). b) mtocrnirea declaratiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, accizele, impozitul pe salarii, contributiile la asigurarile sociale, precum si celelalte impozite, taxe si varsaminte la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale si la fondurile speciale. c) tinerea jumalului pentru vanzari ~ia jumalului pentru cumparari.

2. OBLIGATIILE pARTILOR , ,
2.1. Clientul se obliga sa predea, la sediulexecutantului, prin delegatul sau, dl/dna la termenele prevazute mai jos, documentele justificative, actele si informatiile necesare executantului pentru tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, dupa cum urmeaza: 2.1.1. - in prima zi a saptamanii, pentru saptamana precedenta, borderoul de predare a documentelor justificative, care va sta la baza mregistrarilor in contabilitate, inclusi v exernplarul nr. 2 al Registrului de casa si extrasele de cont bancare, insotite de documentele aferente; borderoul de predare a docurnentelor justificative va fi intocmit in ordinea cronologica a docurnentelor; 2.1.2. - in ziua a cincea a lunii urmatoare celei de referinta: • statuI de salarii; • in cazul cand sunt tinute de client: - jurnalul pentru vanzari: - jurnalul pentru cumparari;

32

2.1.3. -In ziua de ... a luuii urrnatoare cel,ei de referinta, in cazul cand documentele respective sunt intocmite si se depun de client: a) Declaratia lunara privind obligatiile de plata la bugetul de stat; b) Declaratia lunata privind taxa pe valoarea adaugata; 2.1.4. - in ziua de ., . februarie a anului unnator celui de referinta, dosarul inventarierii anuale a patrimoniului, care va cuprinde: a) deciziile de numire a comisiei si subcomisiei de inventariere; b) listele de inventariere - intocmite de subcomisii pe 10curile de depozitare a bunurilor; c) extrasele de cont confirrnate sau procesele- verb ale de punctaj pentru inventarierea creantelor, a datoriilor si a trezoreriei: , d) listele de inventariere separate si motivarea scrisa a comisiei de inventariere pentru bunurile depreciate, neutilizabile sau deteriorate, fara miscare sau greu vandabiIe, comenzi in curs, abandonate san sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte sau in litigiu; e) procesul-verbal privind rezultatele inventarierii cuprinzand continutul si aprobarea; f) registrul inventar pcntru a fi inregistrate rezultatele inventarierii: , 2.1.5. - in ziua de ... martie a anului urmator celui de referintain cazul cand documentele respective se intocmesc si se depun de client: a) Declaratia anuala privind impozitul pe profit; b) Decontul annal privind accizele. 2.2. Clientul se angajeaza: a) sa realizeze lucrarile ce- i revin conform prevederilor prezentului contract; 33

b) sa aduca la cunostinta executantului-prestator evenimentele importante sau exceptionale din acti vitatea sa, inclusiv angajamentele susceptibile de a afecta rezultatele san situatia patrimoniala a clientului; c) sa confinne in scris, daca executantul-prestator i-o cere, cit documentele justificative, informatiile si explicatiile acestuia sunt complete; d) sa ia to ate masurile necesare, potrivit legii contabilitatii, pentru pastrarea documentelor justificative si a tuturor registrelor contabilitatii, 2.3. Clientului ii sunt interzise orice actiuni putand aduce atingere independentei liber-profesionistului contabil, executantului-prestator in cadrul prezentului contract, sau colaborato" rilor acestora. In mod deosebit, aceasta interdictie opereaza in cazul ofertelor facute colaboratorilor executantuluiprestator de a executa lucrari pentru client, sau de a deveni salariatii acestuia. , 2.4. Executantul-prestator se obliga: 2.4.1. - sa predea, pana la data de ... a lunii urmatoare celei de referinta, la sediul san, delegatului clientului, pe baza imputernicirii date: a) docurnentele justificative care au stat la baza inregistrarilor in contabilitate; b) registrele cantabile (jurnal si cartea-mare) cu inrcgistrarile contabile ale lunii de referinta, facute pe baza documentelor justificative primite; c) balanta de verificare; 2.4.2. - sa predea, pana la data de ... martie a anului urmator celui de referinta, la sediul sau, delegatului clientului: - un raport de atestare, care nu constituie un audit, prin care executantul prestator, exceptand unele dificultati 34

speciale, declara ca nu a constatat elemente care sa puna la indoiala: • regularitatea si sinceritatea contabilitatii; • coerenta situatiilor financiare; • credibilitatea datelor situatiilor financiare. , 2.5. Executantul-prestator, in calitatea sa de liber-profesionist contabil. eontracteaza eu elientul, in cadrul prezentului contract, 0 obligatie demijloace (adica obligatia de a-si folosi toate capacitatile sale pentru indeplinirea obiectului prezentului contract) si nu 0 obligatie de rezultat (adica obligatia primirii onorariului in functie de realizarea unei anumite cifre de afaceri sau profit). 2.6. Executantul-prestator poate fi asistat de colaboratorii alesi de el, pentru realizarea misiunii prevazute de prezentul contract. 2.7. Executantul-prestator, in calitatea sa de liber-profesionist contabil, este tinut nlspunzator pentru pastrarea secretului profesional, in conditiile prevazute de Norrnele generale de baza.

2.8. Onorariile executantului-prestator: 2.8..1. Exeeutantul-prestator primeste de la client, pentru misiunea


si lucrarile suplimentare convenite, onorariile cuvenite si stabilite in eadrul unei minute, care se vor aetualiza periodic, in functie de evolutia conjuncturala interna. 2.8.2. Onorariile sunt exclusive si ineompatibile cu oriee alta remunerare, chiar indirecta, ell exceptia cheltuielilor de deplasare (transport, diurna, eazare) efectuate, cu consimtamantul clientului, in interesul executarii Iucrarilor contractate. 35

2.8.3. Onorariile nu pot nici sa ia forma unui abonament, nici sa


fie legate de rezultatele financiare aleclientului. 2.8.4. Avansuri asupra onorariilor pot fi cerute periodic. 2.8.5. Onorariile si cheltuielile de deplasare cuvenite se deconteaza clientului periodic, prin eliberarea de catre executantulprestator a facturii legal intocmite, 2.9. Responsabilitatea executantului-prestator. 2.9.1. Executantul-prestator, in calitatea sa de liber-profesionist contabil, isi asuma in toate cazurile responsabilitatea lucrarilor sale. 2.9.2. Responsabilitatea civila a executantului-prestator, care poate rezulta din exercitarea rnisiunii sale contabile, face obiectul unei asigurari obligatorii, potrivit legii. 2.9.3. Orice cerere de daune-interese nu va putea fi facuta decat ill timpul perioadei de prescriptic legala, Cererea va trebui introdusa in cele trei luni urmatoare datei de la care clientul a luat cunostinta ca a fost pagubit. 2.9.4. Executantul-prestator nu poate fi considerat raspunzator nici de consecintele pagubitoare ale greselilor comise de terti in raporturile lor cu clientul sau, niei de intarzierile executarii lucrarilor atunci cand acestea rezulta dintr-o comunicare tardiva a documentelor de catre client.

3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract s-a incheiat pentru 0 perioada de un an, adica de la la si intra in vigoare la data semnarii sale. EI este reinnoibil in fiecare an urmator, printr-o scrisoare din partea clientului, in acest sens, transmisa Cll eel putin 15 zile inaintea incheierii exercitiului financiar. , 36

Partile convin ca orice modificare importanta sa faca obiectul unui act aditional prezentului contract.

4. LITIGIILE
Litigiile, care eventual pot aparea intre executantul-prestator si clientul sau, inaintea oricaror actiuni judiciare, vor trebui prezentate Comisiei de Arbitraj a filialei de care apartine executantul-prestator al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, competent pentru conciliere, conform prevederilor Codului de procedura ci vila, \ In caz de actiune in anularea hotararii arbitrale, competenta jurisdictionala depinde de instanta de care apartine sediul executantului prestator.
"'-

5. DIVERSE
In afara unor greseli grave comise de executantul-prestator, clientul nu poate intrerupe executarea prezentului contract decat dupa incunostintarea executantului -prestator, cu cel putin 0 luna inaintea intreruperii, printr-o scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si sub rezerva de a plati onorariile datorate pentru lucrarile deja efectuate si, in plus, 0 indemnizatie de 25% din onorariile cuvenite pentru exercitiul in curs. Atunci cand executarea prezentului contract este suspendata din cauze de forta majora, termenele de remitere a lucrarilor vor fi prelungite cu 0 durata egala cu cea a suspendarii. Daca forta majora se prelungeste cu mai mult de 60 zile, oricare dintre patti se poate retrage din contract fara despagubiri. 37
A .

In cazul in care clientul este supus procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, contractul se reziliaza de deplin drept, cu anuntarea de catre client a executantului-prestator, cu eel mult 5 zile de la inceperea procedurii. Prezentul contract s-a incheiat in dona exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
"

"

Incheiat la

Data
CLIENT,

'

'..

EXECUTANT -PRESTATOR,

38

II. GHID PENTRU APLICAREA Standardului profesionai Dr. 21:


Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ,

SUMAR

1. CADRUL DE REFERINTA AL M1S1UNILOR , PROFES10NISTILOR CONTAB1L1 , 2. DEMERSUL GENERAL AL M1S1UN11 DE TINERE , A CONTABIL1TAT11, lNTOCMIREA $1 PREZENTAREA SITUATIILOR FINANC1ARE , 21. Destinatarul acestei misiuni 22. Finalitatea misiunii 23. Demersul metodologic si etapele misiunii 24. Suporturile operationale - fonnularele 3. SUCCESIUNEA ETAPELOR M1SIUNII 31. Cunoasterea activitatilor intreprinderii cliente si contractarea lucrarilor 311. Cunoasterea globala a intreprinderii cliente si . a me di 1Ul sau "nconjura~t III . - 1 or 3111 Demersul...................................................... 3112 Tehnici de cunoastere a intreprinderii 312. Identificarea riscurilor 313. Definirea necesitatilor intreprinderii in materie contabila .. ," ,' 314. Posibilitatea realizarii misiunii 315. Definirea rnisiunii 316. Continutul contractului , 317. Scrisoarea catre un coleg, atunci cand urmeaza a 11inlocui pe acesta 318. Prima consultanta, si sugestii , 319. Documentarea dosarului permanent.......................
Iii. ' •• " •• " •••• ". ' ••••• '." •• ' ••• ". ' ' "." , " ~" •. ••••• ' ' ••• "

45

46 46 47 48 52 54 55 . 56 56 57 57 58 59 59 60 60 60 61

41

32. Organizarea si programarea misiunii 62 321. Planificarea misiunii 64 " ~ 322. Intocmirea programului de lucru 64 323. Organizarea misiunii 65 33. Organizarea sau aprecierea organizarii contabilitatii 66 331. Planul de conturi adoptat 66 332. Organizarea sau aprecierea compartimentelor administrative si/sau contabile ale clientului 67 3321. Modalitatea organizarii administrarii intreprinderii - 67 3322. Modalitatea organizarii administrative si/sau contabile 68 , 333. Organizarea relatiei client/cabinet 69 334. Formarealinstruirea personalului 69 335. Eventuala participare la informatizarea intreprinderii 70 3351. Modalitatea de participare 70 3352. Analiza critic a a programului inforrnatic. Softul contabil existent................................. 71 34. Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii 73 341. Respectarea succesiuniietapelor misiunii 74 342. Efectuarea unor lucrari de control in timpul exercitiului financiar............................................... 75 , 3421. Controlul regularitatii si sinceritatii inregistrarilor contabile 75 3422. Aprecierea constatarilor si comunicarea catre client a observatiilor necesare 78 343. Pregatirea lucrarilor pentru inchiderea exercitiului financiar 79 , 35. Lucrari de control ale inchiderii exercitiului financiar 80 351. Primirea dosarului inventarierii anuale 81 352. Colectarea faptelor si a evenimentelor importante 82 353. Efectuarea controlului conturilor 82 42

3531. Analiza eonturilor 83 3532. Concordanta eu doeumentele justificative 83 3533. Controlul coerentei si credibilitatii 85 , , , 354. Doeumentarea eontroalelor efectuate 85 355. Pregatirea declaratiilor fiscale 86 36. Lucrarile de inchidere a exercitiului finaneiar 88 , 361. Intoemirea listei punetelor in suspensie 89 362. Examinarea critica a situatiilor finaneiare 89 , 3621. Demersul 89 3622. Tehniea examinarii eritice 90 363. Supravegherea lucrarilor 91 364. Pregatirea si realizarea interviului final cu elientul .. 91 365. Intoemirea situatiilor financiare definitive 92 , .... 366. Inchiderea dosarului anual 92 37. Eliberarea atestarii 94 371. Conditiile eliberarii atestarii 95 ,
A A. . _

ANEXE
Modele de scrisori catre colegi - reamintire Modelele (A la I) 99 100

~ Program de lucru indicativ privind controlul regularitatii si sinceritatii situatiilor financiare 106 , , ~ Controale specifice aplicabile intreprinderilor efectueaza direct inregistrarile contabile care i~i 116

~ Controale specifice aplicabile intreprinderilor care tin 0 contabilitate de angajament in cursul exercitiului finaneiar .... 117 Descrierea suporturilor operationale care alcatuiesc dosarele permanent si anual.......................................................

118

43

1. CADRUL DE REFERINTAALMISIUNILOR • PROFESIONISTILOR CONTABILI ,

Infonnatia contabilaeste in mod esential destinata utilizarii ex, , teme intreprinderii, ea trebuind sa foloseasca un limbaj comun tuturor utilizatorilor.

-.

Pentru aceasta, enntabilitatea si profesia contabila este nor .. ,.------, malizata, constituind astfel pentru toti destinatarii ei 0 credibilitate deosebita prin fidelitatea informatiilor fumizate si prin cvasi certitu(1 dinea ca aceeasi operatie este dinainte analizatasi prelucrata in acelasi -cs ""1 . mod de catre toti furnizorii de informatii contabile. ,., "1 e

=
('D ('D

;:11...

--

0-

Acthmea de normalizare cunoaste doua directii principale:

~ prima, destinata contabilitatii propriu zise, prin existenta nor- . ""1 .S; melor tehnice contabile emise de un organism profesional 9" abilitat sau a reglementarilor contabile emise de autoritatea §.~: administrativa desemnata de lege (in Romania, conform legii == ... 90 contabilitatii actuale, Ministerul Finantelor Publice): ~

= ..... ;" ...... Q'=


QO
'

~;:II..I t:f.l

""1 "'1

i -~

~= a

~ a dona, destinata profesionistilor contabili, prin existenta '-------' normelor profesionale emise de autoritatea profesionala desemnata prin lege (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) care reprezinta ansamblul regulilor de urmat de catre toti profesionistii membri ai Corpului, indiferent de modalitatea de practicare a profesiei, ca liberi profesionisti contabili sau ca profesionisti contabili salariati in industrie, comert, sectorul public sau invatamant.

45

2. DEMERSUL GENERAL AL MISIUNII DE TINERE A CONTABILITATII, iNTOCMlREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE ,


I

21. DESTINATARUL ACESTEI MISIUNI

ACTIVIT ATEA: aetivitate simpla, obisnuita (permitand eornpararea pana la identificare eu monografiile sau ex ernplificarile din normele tehniee) eu fluxuri relativ limitate; STRUCTURA: foarte lejera - putine sau absente proceduri serise sau de separare a functiilor rolul preponderent al sefului intreprinderii sau al eelui care gestioneaza patrimoniul;
>-

DIFUZAREA EXTERNA A INFORMATIEI , RE: limitata (de regula, in scopuri fiscale);

FINANCIA-

" ~ RISC DE NEINREGISTRARE a informatiilor, tinand searna de caracteristicile organizarii interne a intreprinderii.

Aceasta misiune este incredintata, de regula, de catre eel ce gestioneaza patrimoniul intreprinderii profesionistului eontabil, pentru a tine intrutotul sau in parte eontabilitatea sa.

46

Ca atare, destinatarul acestei misiuni este cel care gestioneaza patrimoniul intreprinderii, caruia in final i se prezinta situatiile financiare, urmand ca acesta sa valorifice informatiile financiare respective in interiorul sau in exteriorul intreprinderii,

22. FINALITATEA MISIUNII


Misiunea are, in principal, ca obiectiv posibilitatea de a Iipennite profesionistului contabil sa ateste ca "nu s-au evidentiat elemente

care sa puna in discutie sau la Indoiala coerenta sau credibilitatea situatiilor financiare" (Norma 2130 - august 2000) sau sa ateste .-----.
contrariul.
A

In sensul nonnei amintite (nr, 2130), se intclege prin:

e COERENTA:
,

e .!~ _. ~
Q..~
....

pe de 0 parte, concordanta diferitelor elemente ale situatiilor financiare (intre ele; intre ele si informatiile furnizate ' de client); pe de alta parte, concordanta dintre situatiile financiare si documentele fiscale; . ~ CREDIDILITATE: calitatea situatiilor financiare de a fi vero, simile atunci cand nu contin erori semnificative si sunt im, , partiale. Controlul coerentei se realizeaza prin compararea concordantei documentelor si a informatiilor intre ele, integrandu-se direct in procesul intocmirii eonturilor anuale, putand fi si informatizat. Credibilitatea se realizeaza asupra calitatii informatiilor obtinute, in raport eu cunoasterea intreprinderii si a mediului sau inconjurator, de catre profesionistul eontabil si, de asemenea, in raport ell informatiile si documentele primite de la client.
47

== ==
te "1 ~rJQ I""J
CIJ

te ~ Q "1

.... ==
~(

~ ..... ""' .......... ..."_=

== =~
C"CIJ

... = .....
""".

Controlul credibilitatii se realizeaza .asupra situatiilor financiare propriu-zise, in functie de rationamentul profesional, de aprecierea profesionistului contabil si de experienta sa profesionala, Punctele-cheie ale misiunii constau in continutul atestarii aceste, ia bazate pe: ~ cunoasterea de catre profesionistul contabil a sectorului sau a sectoarelor de activitate; ~ ~ cunoasterea activitatilor intreprinderii: de exploatare; conditiile specifice

contabilitatea informatiilor primite de la client;

~ punerea in aplicare de catre profesionistul contabil a tehnicilor necesare pentru aprecierea coerentei si credibilitatii situatiilor financiare. ,

23. DEMERSUL METODOLOGIC SI ETAPELE , MISIUNII


Prezentul ghid are ca obiecti v propunerea unui demers metodologic, de la "cunoa~terea intreprinderii" pana la emiterea "rapor-

tului de atestare",
Demersul propus cuprinde 7 etape: 1. - Cunoasterea activitatilor intreprinderii clientului si contractarea lucrarilor; 2. - Organizarea si programarea misiunii; 3. - Organizarea sau aprecierea organizarii contabilitatii clientului;

4.- Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii;


5. - Lucrarile de control ale inchiderii exercitiului financiar; 48

6. - Lucrarile de inchidere ale exercitiului financiar;

7. - Eliberarea atestarii.
Scopul acestui demers este de a oferi posibilitatea profesionistului contabil sa aplice nonnele profesionale, care sunt baza demersului, aeesta sprijinindu-se pe suporturile operationale - fonnularele -care-i permit aplicarea.

Unele din aceste etape se realizeaza in timpul mai multor exercitii financiare si reprezinta un proces permanent, de pilda: cunoasterea ,.............. activitatilor intreprinderii cliente si contraetarea lucrarilor; organizarea si programarea misiunii; organizarea sau aprecierea organizarii contabilitatii clientului.
I

o
9

Altele sunt legate de un exercitiu determinat, de pilda: controlul , -g. ~ regularitatii si sinceritatii contabilitatii; lucrarile de control ale inchide- ' '~ ;rii exercitiului financiar; lucrarile de inchidere a exercitiului financiar; :~~, ftI eliberarea atestarii. § ~: .....
,!"!)

=-('tl ('tl

Demersul general si concordanta sa cu nonnele profesionale, pe de 0 parte, si ell procedurile de lucru, pe de alta parte, sunt sintetizate in tabloul urmator:

...... ~: .-. ~ . =( _ -...... -. == ... =' _.


"",.

-.
cr_ !=ii'
1:1:1 ~

'.-

49

os;

s·Q n t:I
G
r-+- _ ::1.0

. .f::.

~ ~

~( "r-+-

n
~

,.... _ ,....~

o~ a_.
~(

(1)

r:r ~. ,.... r-+~( ,....r-+r-+- ~,....

ur-+

- _.
~
,... • '-CI:l

,.... ,....
N
I--" _.

NN VI _.

...... _.
NN
ON

z o
~

••

••

•••

.
'

0\

Vl

tv

ww
00

............

I--'

"'ZI

_.

("'j

o
~

= _.
o '""Ii

•••

no0 o
::::s
~~

'

o sr s:: CD

I--' _.

24. SUPORTURILE OPERA TIONALE - FORMULARELE Cabinetele au toata libertatea de a aprecia mijloacele necesare a fi puse ill aplicare pentru a fi in confonnitate cu referentialul nonnelor profesionale ale CECCAR si cu dosarele de lueru stabilite de organizarea intema a cabinetului. Prezentul ghid, in anexa sa, euprinde: - modele de serisori catre colegi (cand misiunea se preia de la alt coleg); - un exemplu de program de lucru indieativ privind controlul regularitatii ~isinceritatii contabilitatii eu deserierea a 12 eicluri de operatii (trezorerie/finantare; cumparari/fumizori; cheltuieli exteme; vanzari/clienti; stoeuri si lucrari in curs; imobilizari; personal; decontari cu bugetul statului si eu organismele sociale si de solidaritate; capital si provizioane; alte conturi; examinarea critica a conturilor annale; anexele); exemplificarea controalelor specifice la clientii care isi asigura direct inregistrarile contabile, privind regularitatea si sinceritatea contabilitatii si descrierea controalelor pri vind 4 cicluri de operatii (cumparari/fumizori; cheltuieli externe; vanzari/clienti; imobilizari); descrierea dosarelor de Iucru elaborate de Consiliul Superior alCECCAR.

Modelele dosarelor elaborate de Consiliul Superior au fost, in mod voit, intocmite intr -0 modalitate maxima, in acest sens ele regrupand un numar important de suporturi susceptibile sa corespunda unui mare numar de situatii, Aceste suporturi operationale sunt propuneri concepute astfel ineat profesionistii eontabili sa le poata adapta in functie de propria lor organizare interna si in functie de nevoile elientilor lor. ,

52

EIe pot fi, de asemenea, susceptibiIe: de a fi inlocuite ell alte suporturi, de a Ie fi modificata forma san de a fi redactate informatizat.

Dosarul de lucru indicativ


Cuprinde foile de lucru speeializate pentru dosarul anual si dosarul permanent. Dosarul anual cuprinde pentru fiecare eiclu eontroalele de efeetuat, suporturile operationale de utilizat, concluziilesi propunerile necesare ..Aceste documente sunt utilizate clasandu-le pe ciclurile de operatii in bibliografie san dosare distincte (permanente, anuale) pentru fiecare client in parte.
I

53

3. SUCCESIUNEA ETAPELOR MISIUNII

.."", ,."",

.S
r:I.l
"",

31. - Cunoasterea activitatilor intreprinderii cliente si contractarea lucrarilor. 32.-0rganizarea si programarea misiunii. 33. - Organizarea sau aprecierea organizarii contabilitatii clientului. 34. - Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii, 35. - Lucrarile de control ale inchiderii exercitiului financiar. , 36. - Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar . , 37. - Eliberarea atestarii .
I'

s...
~ ~

S
e

!i QJ

= c:
~

Q,I

."'" r:I.l
q,) (;.l

rJJ.

54

31. CUNOASTEREA ACTIVITATILOR , , '" INTREPRINDERII CLIENTE SI , CONTRACTAREA LucRARILOR

55

OBIECTIVE
Cunoasterea globala a intreprinderii clientului ~ia mediului sau inconjurator; Identificarea riscurilor; Definirea necesitatilor intreprinderii in materie contabila; Aprecierea posibilitatii realizarii misiunii in cadrul cabinetului si acceptarea misiunii; Respectarea regulilor deontologice siunii de la un coleg; in cazul preluarii mi-

Determinarea naturii si intinderii misiunii si stabilirea unui project de buget si contract de prestari de servicii; Stabilirea primelor elemente de consultanta necesare intreprinderii.

311. Cunoasterea globala a intreprinderiicliente ~i a mediului san Inconjurator


3111. Demersal
Inaime de a se accepta misiunea si in vederea definirii naturii acesteia, profesionistul contabil este necesar sa stabileasca anumiti parametri ai intreprinderii pentru a 0 putea intelege, Aceasta cunoastere globala a intreprinderii, a activitatilor sale si a mediului sau mconjurator este importanta in cadrul misiunii de tinere a contabilitatii, intocmirii si p. rezentarii conturilor anuale, in" , , trucat ea constituie unul din elementele care permit profesionistului contabil efectuarea rationamentului S3U profesional asupra coerentei si eredibilitatii situatiilor financiare. , "
-"

56

3112. Tehnici de cunoastere a iDtreprinderii Vizitarea intreprinderii este un element esential al cunoasterii
intreprinderii, Ea permite profesionistului contabil: intalnirea cu conducatorul intreprinderii matului" general aI intreprinderii;

si aprecierea "cli-

de a vedea activitatea intreprinderii: mono sau pluri-activitate, starea bunurilor/mijloacelor (localuri, utilaje etc.); aprecierea calitatii organizarii contabilitatii: sisteme contabile, sisteme informatice, sisteme de conservare/arhivare etc.; modalitatea colectarii documentelor justificative necesare.
r----,

Interviuri. Profesionistul eontabil se intalneste cu conducatorul intreprinderii, cu alte persoane care lucreaza in intreprindere si bineinteles cu persoanele imputernicite ell anumite atributii administrative si contabile. Obiectivul acestor intalniri este intervievarea acestora in vederea obtinerii maximului de informatii din partea lor, pentru a cunoaste mai bine intreprinderea si nevoile ei.

Colectarea documentelor justificative. Profesionistul contabil


va face cunoseut conducatorului intreprinderii doeumentele justificative indispensabile misiunii sale, care vor trebui inscrise in contractul de prestari de servicii cu termenele aferente de predare.

312. Identificarea riscurilor


Misiunea tinerii contabilitatii, intocmirii si prezentarii conturilor annale este in mod deosebit destinata micilor intreprinderi care sunt eel mai adesea earaeterizate prin: inexistenta, in forma scrisa, a regulilor lor de organizare intema;
0

absenta a separatiei intre anumite functii; 57

riseul de neexhaustivitate (neinregistrarea san neinlocuirea in totalitate) a informatiilor din eauza earaeteristicilor de organizare interna a intreprinderii, Aceste earaeteristici sunt eele care il determina pe profesionistul contabil sa propuna conducatorului intreprinderii 0 misiune de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, in loeul unei misiuni de examinare a contabilitatii, intocmire si prezentare a situatiilor financiare. Pot exista, pentru anumite intreprinderi, factori de rise specifiei. Cu titlu indicativ, se pot cita, de pilda: activitatea intreprinderii: sector in dificultate, piata traditionala etc.; - situatia actuala a intreprinderii: finante dezechilibrate, produse invechite, piata restransa, calitatea personalului contabil; - anumite praetiei ale intreprinderii care menta un control aprofundat: neplata fumizorilor etc.; antecedentele intreprinderii: constatari negative ale organelor fiscale, conflicte sociale etc .. Aeeste aprecieri con due profesionistul eontabil sa fie in mod deosebit vigilent asupra riscurilor eonstatate, sa reeomande remedierile care i se par realizabile si in extrem, sa apreeieze necesitatea de a refuza misiunea.

313. Definirea necesitatilor intreprinderii in materie contabila


Pentru definirea cat mai aproape de nevoile intreprinderii in materie contabila si deci a preciza dimensiunea misiunii, profesionistul eontabil ia cunostinta: , , - de natura si ealitatea lucrarilor eontabile eerute intreprinderii de reglementarile in vigoare si de eererea formulata de conducatorul intreprinderii privind eontabilitatea financiara si de gestiune; 58

caracteristicile contabile si fiscale ale intreprinderii privind eel mai adesea activitatea sa; cantitatea de lucru in caz de tinere partiala sau completa a contabilitatii; prestatiile complementare misiunii contabile dorite de catre client: supravegherea indeplinirii obligatiilor sociale, juridice etc.

314. Posibilitatea realizarii misiunii

.-

Profesionistul contabil apreciaza daca poate accepta misiunea respectand nonnele profesionale si in mod deosebit norma privind calitatea lucrarilor si norma independentei, De asemenea, va aprecia gradul independentei pe care 11va avea in raport cu clientul: interese personale, importanta onorariilor in raport cu cifra de afaceri a cabinetului etc. In sfarsit, profesionistuI contabil se va asigura de respectarea regulilor de etica in cazul preluarii unei misiuni de la un coleg.
"'-

315. Definirea misiunii


Elementele astfel colectate permit profesionistului contabil sa dec ida daca poate sa.accepte misiunea, definind tipul misiunii (tinerea contabilitatii sau examinarea contabilitatii), precizand cantitatea si natura lucrarilor, in numar de ore, in periodicitatea interventiilor si in nivelul acestor interventii. , Aceste elemente permit profesionistului contabil sa i~i stabileasca un buget si sa intocmeasca propunerea contractu lui de prestari de servicii.

59

316. Continutul contractului


Contractul de prestari de servicii privind tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea conturilor anuale este necesar sa aiba continutul prevazut de .modelul a" anexat Standardului profesional

nr. 21 privind misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.


Bineinteles continutul contractului va fi adaptat caraeteristicilor intreprinderii si celor convenite cu clientul. o atentie deosebita se va aeorda prevederilor punctului 2 obligatiile partilor urmarind respeetarea eu elaritate a continutului si termenelor obligatiilor reeiproee pentru a se evita astfel eventualele litigii .

...
~

~.. = ~)~
... Q
1:1:1" ~

.5= ~

~ ..2
~~
1:1:1"=
I

== =~
~

317. Scrisoarea catre un coIeg, atunci cand urmeaza a II iniocui pe acesta

Aceasta procedura este prevazuta de Codul etie national al profe~ b sionistilor eontabili din Romania. Membrul Corpului care a fost soliQ c:: 8 eitat trebuie sa indeplineasca obligatia profesionala eu acceptul elientului de a cere, de regula in scris, membrului Corpului aflat in functiune, informatiile necesare indicand natura generala a cererii sale. Modelele de serisori (serisoare si raspuns) privind aceasta situatie sunt anexate prezentului ghid.

318. Prima consultants si sugestii


Cunoasterea acti vitatii intreprinderii, respecti v cunoasterea globala a aeesteia, este etapa privilegiata care ii permite profesionistului contabil sa examineze eu un .nchi nou", functionarea intreprinderii si sa faca primul diagnostic.

60

Acest diagnostic se va axa in mod deosebit pe organizarea contabila (existenta sau de organizat in viitor), ca si pe componentele fiscale (descoperirea unei aplicari eronate de TVA, de pilda) sau asupra modalitatilor juridice (activitatile intreprinderii corespund formei si obiectului prevazut in actul constitutiv"; sunt luate masuri juridice asiguratorii in raport cu clientii si fumizorii ?). Diagnosticul astfel stabilit trebuie sa conduca profesionistul contabil sa faca celui care gestioneaza patrimoniul sugestiile necesare si eventual propunerea si a unor misiuni complementare.

319. Documentarea dosarului permanent


La sfarsitul acestei etape, profesionistul contabil dispune de primele elemente ale informatiei permanente asupra intreprinderii care vor fi ordonate in "dosarul permanent". Dosarul permanent va continua sa se imbogateasca in cadrul procesului permanent de cunoastere a intreprinderii si de realizare a misiunii. El va fi, de asemenea, pus la zi cu ocazia inchiderii fiecarui exercitiu financiar. El va fi utilizat de profesionistul contabil ca un mijloc de control al conturilor, indeosebi al conturilor: capitaluri proprii; imobilizari; imprumuturi. Dupa etapa cunoasterii activitatilor intreprinderii clientului si contractarea lucrarilor angajate eu ocazia acceptarii unui nou client, profesionistul contabil: - examineaza periodic daca evenimentele sau schimbarile intervenite ill intreprinderea clienta mai permit mentinerea contractului Incheiat; pune la zi in fiecare an "dosarul permanent" al clientului.

~: ; a.
-I"':)

== ,., = == ""'"~ = ,., ,.,


I"':)

C1

10 ""'"10
I"':)

·111
""'"

e;( s;
I

,., ;:;l.

~ .; .

=:-=.

...

61

32. ORGANIZAREA SI PROGRAMAREA MISIUNII ,

REAMlNTIREANORlWiELOR . ~
.. ...
"

::

..

..;.

."

'

..

.',

.'NORME"GENEIiALE,:OEBAZX
: :' ,•" • •• • .,'<;- .~. •. . :.: -- - ., • . _' .;;:::' ~', ::-:-

.
• •

'

'::~f()gram_a!re@,lu,+[arit,or~~~ . ,~tofesionistutc()l1tabiltreb.uiesa-~i planifice executarea misiunilor , sal~,dncat;acesteas.afie.realizatein.JIlQd efioient. ~'_'1"':' '._ --:_ -.>t: .. : . ,'~~.:.~i ".::: ~_:.t'.T~:···';;:··,. ' .; r.. ',.;: ,,>;~,,:,,"~~.:. ,:E:}aD,()rar,e~~~idQ¢uinentareaplanul1£limisiu~i ·vatr~buj.sa .:' .descrie felul,intindeJ:eaimisiu.Qll·~i modul Incru:-e aceasta fi realit,qta;Pl~k~<l., ':'~~Cientl4e de.~!\t.P,~tt¥ ..\·.pe. ~t~re! la~aprogramu'i;,.eltly:ii1:~",·' m l?rogr~ur.qe,tlucru:"s~'defjne~te:1Jatl1rfJ.~cale114"qt].l1~i '.•
i'

L·,:'

.~:',

··-:._,:·~';'S~~k>

_'_

,~.

va

j.

!i,/

.,'

'.

te~J~~~k) .'r~~~!:~ll,~}~~T~~f·
'lUrtth" ...

"c"

. l~la:y '
c

..'Documentarea

lucraril()r.
" "

'. . ·.. ~,,;buna,~~ani~~~ rti~~~unH(jrT:.r~sr~~~bilit~i~~r · -, . include tinerea dosarelor delneru.Eler ajuta 111te~egerea,~icon",trolul.lucrarilor . Permit; de ,aseinenea;profesionistuluioclntabil

'.m'!t~Ha.lizare~"pun.erli tri~apli~ttte diligentelb ~ 'ep~rl~!f a fie;,


care

.. ..~" ..' ,. '... ..: 'Profesiol\istul contabil pastteaza dp~arele '~:~lede.l.9-C;;ru


s

misiurre indepIinita:
"1:-.: _.,...
t-:" . , ,......

it~

.,'

".

'

'< ,

-.:,,~.

',~'

"',

. ..

-.-;

,"' ¥~

perioadaprescriptieirlegale,
k. ,; ,

proiejand ~Pfitlentihlit~te,tacestora
62

pe· ..
..

'NORMoA125

-r,

OBIECTIVE:
Obiectivul general al acestei etape este sa asigure calitatea si eficacitatea in derularea misiunii, tinand seama de: - cererile clientului; obligatii externe: termene legale si fiscale; constrangeri legate de organizarea cabinetului;

.\1.1

"'CJ

-.
a ,.,
~

I)'Q

Aceasta etapa depinde strans de informatiile colectate in timpul fazei cunoasterii activitatilorintreprinderii clientului si contractarea lucrarilor si, in special, in termenii: - definirii precise a misiunii: natura lucrarilor, volumelor, periodicitatii interventiilor, nivelul participantilor la interventii; identificarii riscurilor: inscrierea eventuala a punctelor specifice in programul de lucru.

= a , =., = 51 -. -. e _. =
en

-.

Ea conduce la: - planificarea misiunii; - intocmirea unui program de lucru specific, plecand de la programul de lucru indicativ al acestui ghid.

63

321. Planiflearea misiunii


Fiecare dosar este cadentat si alimentat cu documentele necesare , , in functie de tennenele de respectat: tennene fiscale, legale, sociale. Pe de alta parte, repartizarea lucrarilor cantabile intre client si cabinet, prin contract, a permis determinarea frecventei optime a interventiilor celor doua partie Asupra acestui punet, tin and seama de respectarea tennenelor, eabinetul poate ajunge la definirea cu clientul a regulilor de tali ate optimal privind termenele de comunicare a documentelor contabile sau a vizitelor de control. Planificarea conduce la stabilirea unui plan pe fiecare dosar si la intocmirea, de exemplu, a: planului interventiilor; planului controlului regularitatii si sinceritatii contabilitatii; calendaruluilscadentarului declaratiilor. , , In sfarsit, planul poate conduce la urmarirea timpilor consumati in raport cu prevederile bugetului de timp . •til•
"

= t

••

N ~

..

322. Intocmirea programului de lucru


I

A.

In cadrul acestei misiuni, natura lucrarilor de control de efectuat este oarecum obisnuita . Un program de lucru indicativ exista in anexa acestui ghid. Controalele reprezentand lucrarile de baza reprezinta garantia bunei executari a acestei misiuni. Totodata, in anumite cazuri, poate fi necesara completarea acestui program cu efectuarea prealabila de lucrari specifice legate de: natura activitatii - de pilda: modalitatea evaluarii productiei in curs, la 0 intreprindere de constructii; - riscurile preidentificate- de pilda: evaluarea avantajelor in natura ale intreprinzatorului individual sau ale asociatului unic; slabiciunile eventuale ale organizarii contabilitatii; volumul lucrarilor de efectuat. 64

323. Organizarea misiunii


Norma de delegare si de supraveghere are elar stabilit prineipiul luerului in echipa si al delegarii, putand fi ell putinta astfel 0 supraveghere efieaee. In aeest eadru general, este necesar sa se stabileasca nivelul interventiilor si sa se fixeze partea pe care fieeare eolaborator 0 are la realizarea misiunii. Repartizarea exacta a atributiilor depinde de natura elientului si de modul operativ de a actiona al eabinetului. Fiind yorba de 0 misiune efectuata in general pe lang a mieile intreprinderi, eehipa se limiteaza eel mai adesea la un colaborator, supravegheat de un profesionist eontabil mai ell experienta; 0 buna parte a eontroalelor este delegata eolaboratorului, profesionistul eon- Q 0 . -s tabil rezervandu-si definirea misiunii, relatiile ell conducatorul intre- crJ prinderii, revederea critica a eonturilor anuale si a foilor de lucru prega- ~.~. =( -s tite de eolaborator. -s ~

i
rI'1

~"CI

=:= e= == ~=
n

~n =< ~ .~. ".,

-. .., =~
_ ..,

-.~ =

65

33. ORGANIZAREA SAD APRECIEREA ORGANIZARrr

CONTABILITATII

OBIECTIVE
- Definirea unui plan contabil adoptat; Organizarea sau aprecierea compartimentelor administrative si/sau cantabile ale clientului; , Organizarea relatiei client/cabinet;
Daca este cazul, fonnarealinstruirea

clientului si/sau a per-

sonalului contabil; - Eventuala participare la infarmatizarea intreprinderii.

331. Planul deconturi adoptat


Profesionistul contabil vegheaza ea aeest plan de conturi: - sa fie conform Cll obligatiile legale si sa respecte planul de eonturi general; sa fie in concordanta ell dispozitiile fiscale (separarea veniturilor de taxe de TV A, de pilda);

66

sa raspunda nevoilor de inform are a elientului: cunoasterea evolutiilor semnifieative ale activitatilor sale eu eventuala , , desfasurare in analitic pe activitati, pe produse-servicii, pe loeuri geografice etc.; sa raspunda nevoilor de control ale profesionistului contabil. Profesionistul eontabil determina metoda contabila cea mai adecvata, in conformitate cu normele tehnice: contabilitatea de angajament in partida dubla sau simpla, pe care 0 recomanda clientului la inceputul misiunii.

332. Organizarea san aprecierea compartimentelor administrative si/sau contabile ale clientului
Compartimente administrative si/sau contabile, de regula, nu exista in cadrul intreprinderilor mici carora le este destinata misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea conturilor anuale. De aceea, este necesar sa i se aminteasca elientului obligatiile legale in vigoare ee ii revin, privind:

3321. modalitatea organizarii administrarii intreprinderii --in toate cazurile. 3322. modalitatea organizarli administrative si/sau contabile --in cazul cand obiectul asigura in totul sau in parte inregistrarile sale contabile. 3321. Modalitatea organizarii administrarll intreprinderii
Cateva reguli de baza pot fi reamintite clientului in ceea ce priveste stabilirea de proceduri proprii acestuia, de pilda: 1. intocmirea unor minime organigrame privind activitatile intreprinderii;

67

2. intocmirea flsei postului pentru personalul care intocmeste, verifica, aproba si inregistreaza documentele justificative privind operatii patrimoniale; 3. asigurarea cu personal calificat de specialitate (selectarea personalului de specialitate; instrnirea personalului); 4. stabilirea circuitului documentelor justificative si contabile pe baza unor scheme sau grafice de circulatie a acestora adaptate marimii intreprinderii si particularitatilor acesteia in temeiul organigramei, fisei postului etc.; 5. modalitatea tinerii registrelor fisc ale, contabile etc.); 6. intocmirea declaratiilor , obligatorii (administrative,
-

cu caracter

fiscal si a contribu,

tiilor deasigurari

sociale;

7. organizarea contabilltatli patrimoniului (plan de conturi propriu, relatia buget de venituri si cheltuieli si contabilitatea de gestiune etc.);

8. modalitatea

de inventariere

a patrlmonlulni;

9. modalitatea de intocmire a situatiilor financiare (bilant contabil, cont de profit si pierdere, anexe); 10. pastrarea/arhivarea documentelor si registrelor legale.

3322. Modalitatea

organizarii administrative

silsau contabile , proprii aratate la punctul 3321 conduce desigur, prin respectarea lor, la asigurarea indeplinirii reglementarilor legale privind buna administrare si contabilizare a operatiilor patrimoniale ale clientului. Cand clientul asigura, in totul sau in parte, documentarea operatiilor patrimoniale, intocmirea unor declaratii fiscale sau tinerea unor regis tre , asa cum s-a convenit prin contractul de prestari de servicii, atunci profesionistul contabil se asigura ca persoana sau persoanele

Realizareaprocedurilor

68

carora li s-au stabilit aceste atributii de serviciu au competenta necesara. Aceasta apreciere face parte din etapa 31. - Cunoasterea activitatilor intreprinderii cliente si contractarea lucrarilor, iar de rezultatul ei poate depinde 0 orientare diferita a repartizarii mai mult sau mai putin aprofundate a sarcinilor si a lucrarilor de control, in cursul si la sfarsitul exercitiului financiar. , , " In plus, profesionistul contabil se asigura ca aceste lucrari sunt corect indeplinite procedand la controalele efectuate in cursul si la sfarsitul exercitiului financiar, prin examinarea analitica a documentelor justificative si a inregistrarilor in registrele obligatorii. .-------,

333. Organizarea relatiei client/cabinet


Derularea misiunii in cursul exercitiului financiar trebuie sa fie , organizata stabilind frecventa si modalitatea intervcntiilor. In cazul cand cabinetul asigura inregistrarile contabile este important sa se stabileasca prin contractul de prestari de servicii: - modalitatea de transfer a documentelor;
"-

frecventa inregistrarilor contabile; - organizarea inregistrarilor tului. contabile in interiorul cabine-

Modelul a de contract de prestari de servicii - propus in anexa Standardului profesional nr. 2Ila punctul2 - obligatiile partilor - a avut in vedere satisfacerea calendaristica a obligatiilor rezultate din relatia client/cabinet.

L--_____'

334. Formarealinstruirea personalului


Insuficientele constatate cu ocazia cunoasterii acti vitatilor i'ntre, " prinderii asupra acestui punct pot sa 11determine pe profesionistul contabil sa ceara clientului/conducatorului intreprinderii asigurarea

69

unei formari/instruiri complementare a personalului sau eontabil (sau a persoanei care are atributia inregistrarilor contabile). Aceasta fonnare poate fi realizata prin cabinetul profesionistului contabil sau printr-o alta societate sau organism de profil - filiala CECCAR. Formarea personalului clientului prin cabinet permite asigurarea uneimai bune si corespunzatoare relatii intre formarea primita si metodologia cabinetului. in plus, se va recomanda persoanei din intreprindere care efectueaza inregistrarile contabile sa ceara solutii cabinetului ori de cate ori apare 0 dificultate (de pilda, in cazul problemelor de codificare, ,------. respectiv de aplicare a planului de conturi). Formarealinstruirea personalului clientului poate fi oferita si de cabinet, in baza altui contract de prestari de servicii - pentru restul personalului care efectueaza operatii patrimoniale sau in legatura cu aeestea; de pilda, manuitorii de bunuri si valori -magazionerii si casierii; comisiile de inventariere a patrimoniului etc.

335. Eventuala participare la informatizarea intreprinderii


3351. Modalitatea de participare Din ce in ce mai mult, intreprinderile mici si mijlocii doresc infonnatizarea unora din functiile lor, de pilda, cea comerciala (gestiunea stocurilor, facturarea, clienti/furnizori), cea de gestionare a personalului (state salarii, evidenta impozitelor si a contributiilor, deelaratiile aeestora), eea contabila, Este de dorit ca profesionistul contabil sa fie interesat de aceasta infonnatizare si sa partieipe aetiv atunci cand se stabileste caietul de sareini; prin cunoasterea activitatilor intreprinderii el este evident competent pentru a participa impreuna eu conducatorul intreprinderii la identificarea necesitatilor acesteia. Participarea profesionistului contabilla informatizarea intreprin70

derii si/sau a contabilitatii este 0 misiune specific a ce nu intra in cadrul misiunii de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea conturilor anuale; in cazul programelor infonnatice utilizate in domeniul financiar-contabil se va tine seama de normele tehnice de resort. , 3352. Analiza critica a programnlui Softnl contabil existent informatic.

Daca intreprinderea clientului este deja informatizata in ceea ce priveste sistemul contabil, profesionistul contabil este necesar sa procedeze la 0 analiza critica a acestui Soft. De regula, dona situatii se pot intalni:

*
'"

Softul utilizat de intreprindere nu este cunoscut de cabinet.

In afara verificarii cerintelor minimale mentionate mai inainte, controalele ce se vor efectua vor avea in vedere: coerenta generala in privinta totalurilor sumelor dintre jurnale, balantele de verificare si cartea-mare; test asupra unei perioade (luna): coerenta dintre inregistrarile din jumale si cartea-mare (mai ales intre conturile centralizate); numerotarea cronologica a editiilor Iistarilor; imposibilitatea modificarii unei perioade inchise;

controlul fiabilitatii transferurilor inregistrarilor din alte .________ soft-uri asociate (comercial, salarii etc .. si testul asupra ) unei luni; utilizarea corecta a manualului de proceduri informatice de catre personalul clientului; existenta unui manual de proceduri informatice suficient si a unei asistente exteme corespunzatoare: existenta si respectarea procedurilor corespunzatoare. de salvare si arhivare

71

Profesionistul contabil apreciaza insuficientele constatate si procedeaza lacomunicarea catre client a celor constatate, printr-un raport intermediar .

Softul utilizat este cunoscut de cabinet si fiabilitatea sa nu poate fi pusa la indoiala.

,r--------.

Profesionistul contabil apreciaza, in acest caz, numai utilizarea procedurilor informatizate ale softului si procedeaza, in scris, printr-un raport intennediar, la comunicarea observatiilor necesare.

72

34. CONTROLUL REGULARITATII SI SINCERITATII CO'NTABILITATII , ' ,

OBIECTIVE Diversitatea clientelei determina profesionistul contabil sa-si organizeze misiunile sale pe parcursul exercitiului fmanciar 73

in asa fel incat sa corespunda cat mai bine necesitatilor clientilor printr-un raport costlcalitate satisfacator. De aceea, el poate efectua 0 parte din lucrarile de control in cursul exercitiului financiar, impartind derularea misiunii in tirnp, in scopul asigurarii: respectarii etapelor pennanente ale misiunii; efectuarii unor lucrari de control in timpul exercitiului financiar si indeosebi: ~ controlul regularitatii si sinceritatii inregistrarilor contabile (in cazul cand cabinetul asigura inregistrarile contabile ale clientului, aceste controale sunt cuprinse in procedurile de tinere a contabilitatii);

-.

:E-

)~ :.= ;:::.=

.3~ J.

.!~
QJ

J.";

aprecierea constatarilor si comunicarea catre client a observatiilor necesare; ,

- .~.e~
J. '._
J.


0·-

- pregatirea lucrarilor pentru inchiderea exercitiului financiar.

u .;.1

§~

.-

341. Respectarea succesiunii etapelor misiunii


Este Yorba, in primul rand, de asigurarea executarii succesiunii etapelor misiunii a caror realizare permite: cunoasterea activitatilor intreprinderii clientului; organizarea si programarea lucrarilor; organizarea sau controlul organizarii contabile a intreprinderii.

CI'.l-

Structura unei mici intreprinderi este simpla si va fi in general apreciata in mod global, in cadrul primului exercitiu financiar. In anii urmatori, este cazul sa se asigure punerea la zi a acestei cunoasteri a activitatilor intreprinderii si imbunatatirea eventuala a organizarii fie a misiunii, fie a intreprinderii cliente.
»;

74

342. Efectuarea unor lucrari de control in timpul exercitiului financiar .


3421. Controlul regularitatil contabile sl sincerltatil inregistrarilor

N ormele tehnice prevad ca, pentru a se asigura 0 imagine fidela a situatiei financiare si a performantelor obtinute de intreprindere, trebuie respectate ell buna-credinta regulile privind evaluarea si celelalte nonne si principii contabile, cum sunt: ~ principiul prudentei, care presupune 0 apreciere rezonabila a faptelor in scopul evitarii riscului de a transfera in viitor incertitudini prezente susceptibile de a greva patrimoniul si _,_ rezultatele financiare ale intreprinderii, '" acest scop, valoarea _~ In oricarui element trebuie sa fie determinata avand in vedere urmatoarele aspecte: a. se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute (evidentiate) pana la data incheierii exercitiului finan-

ctar;
b. se va tine seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului; c. se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor constatate, pe baza inventarierii patrimoniului, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.

i1 principiul permanentel metodelor, care conduce la continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;

75

~ principiul continultatii actlvitatii, potri vit caruia se presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a . acesteia. Daca clientul a luat cunostinta de unele elemente ., de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acestuia de a-si continua activitatea, este necesar ca aceste elemente sa fie aduse la cunostinta profesionistului contabi1;

~ principiul independentei exercitiilor , care ia in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se va face raportarea fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii plati-

lor:, ~ principiul intangihilitatii, care cere ca bilantul de deschidere


al unui exercitiu sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent;

~ principiui necompensarii, potrivit caruia elementele de activ


.,.
rI.)-

si de pasiv trebuie sa fie evaluate si inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea valorii lor intre ele si nici intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate;

~ principiul prevalentei fondului asupra formei (preluat in


reglementari fmanciare prevalente economicului asupra juridicului), care cere ca informatiile inregistrate in contabilitate sa reflecte realitatea economic a a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica; de pilda, in cazul leasingului financiar, beneficiarul a dobandit numai posesia si utilizarea bunului, locatorul pastrandu-si dreptul de dispozitie asupra bunului; deei eu toate ca nu este proprietar deplin, beneficiarul bunului ilva inregistra ill cadrul activelor sale, iar obligatia de plata catre locator, corespunzator in paSIV;

76

~ principiul

semnificative considera ca este semnificativa orice informatie omisa sau eronat inregistrata care ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare; de aeeea, pragul de semniflcatle este 0 Iimita valorica stabilita de profesionistul eontabiI, dupa anumite reguli care ii permit acestuia sa aprecieze daca nivelul de infonnare asigurat prin situatiile finaneiare este de natura a influenta deeiziile utilizatorilor acestora. ,

importantei

Regularitatea

contabilitatii,

asa cum s-a ararat mai inainte,

presupune confonnitatea contabilitatii eu reglementarile in vigoare si ell nonnele tehniee aplicabile. Sinceritatea contabilltatii presupune aplicarea cu buna credinta a regulilor si procedurilor contabile in functie de cunoasterea pe care responsabilii inregistrarii operatiilor si tranzactiilor in conturi trebuie sa 0 aiba despre realitatea, importanta operatiilor si a evenimentelor ce au lac in intreprinderea elientului. Atunei cand inregistrarile cantabile sunt efectuate de client, profesionistul contabil controleaza ulterior, prin sondaj, calitatea: - existentei documentelor justificative; - modalitatii de respectare a regularitatii si sinceritatii acestor inregistrari. Daca inregistrarile contabile sunt asigurate de cabinetul profesionistului contabil, in general, nu va fi necesar sa se procedeze la controlul ulterior al acestora, intrucat respectarea regularitatii si sinceritatii contabilitatii este realizata prin aplicarea corecta a procedurilor cabinetului. Totusi profesionistul contabil se va asigura periodic ca toti colaboratorii sai, care au in atributii lucrari de inregistrari contabile, au competenta necesara si asigura indeplinirea corecta a lucrarilor lor. In acest sens, profesionistul contabil poate proceda la aplicarea unor teste de control.
A

.fIj

...

'________J

77

Doua abordari sunt posibile pentru realizarea acestui control al inregistrarilor contabile: fie inaintea efectuarii controlului printr-un test asupra unor inregistrari cantabile din zile diferite ale unei luni; fie in timpul controlului prin analiza unor inregistrari contabile ale anumitor op eratii selectionate. , , Profesionistul contabil verifica, de asemenea, apliearea corecta a obligatiilor privind sarcinile sociale: .indeplinirea conditiilor eerute intocmirii statelor si listelor de plata, cotele de asigurari sociale si de sanatate, cotele celorlalte contributii si, in general, respeetarea dispozitiilor legale si contractu ale (individuale sau colective de mun-

.---.

ca). 3422. Aprecierea constatarilor sl comunicarea catre client a observatitlor necesare


Finalitatea misiunii este de ada 0 asigurare asupra coerentei si credibilitatii situatiilor financiare in raport cu cunoasterea intreprinderii si a mediului sau inconjurator. In etapa cunoasterii activitatilor intreprindcrii, profesionistul contabil a dobandit aceasta cunoastere la un moment dat. , Dar 0 intreprindere este intr-o continua miscare si este esential pentru profesionistul eontabiI sa obtina informatiile evolutiilor semnificative care pot avea 0 influenta asupra situatiilor financiare san care trebuie sa. fie refleetate in acestea. Contaetele sistematiee ale profesionistului eontabil ell clientul sau ii permit sa colecteze aceste informatii si este important ca obtinerea lor sa fie consemnata in seris - in foi de Iucru depuse apoi in dosarul exercitiului - putand astfel sa apreeieze: litigiile aparute in timpul exercitiului financiar necesitand, poate, eonstituirea unui provizion; investitiile importante necesitand finantari; soldurile sau bonificatiile praeticate san evolutia politieii preturilor putand expliea astfel evolutia marjei comerciale;

,___________,

78

- evolutia remuneratiilor administratomlui (sefului intreprinderii) justificand, eventual, un control al evolutiei avantajelor in natura. Evident constatarile privind controlul regularitatii contabilitatii vor fi aduse la cunostinta clientului printr -un raport intermediar la data constatarii, sugerandu-i acestuia modalitatile de remediere a deficientelor constatate.

.-

343. Pregatirea lucrarilor pentru inchiderea exercitiului financiar ,


Pregatirea acestor lucrari este strans legata de caracteristicile pri vind hotararile ce urmeaza a fi luate in cadrul intocmirii situatiilor financiare. In acest sens, anumite lucrari pot fi realizate in totalitate sau pregatite in cursul exercitiului, cum ar fi: - controlul conturilor tertilor, daca sunt importanti, putand fi analizati la 0 data apropiata de data inchiderii exercitiului, pentm a reduce sau chiar a suprima anurnite lucrari de control ale sfarsitului exercitiului:
A

-~. ~. Q ~q .. ·0 .~ .... ;;. ~ OIJQ ~ s~

= e:

- pregatirea anumitor situatii privind: declaratiile de TVA, fisele fiscale ale angajatilor, declaratiile privind retributiile anuale, impozitele si contributiile aferente etc.

s: ~ ==( _~-s: .... ....

79

35. LUCRARI DE C'ONTROL ALE INCIDDERII EXERCITIULUI FINANCIAR

OBIECTIVE
- Primirea dosarului inventarierii anuale, conform clauzelor contractului de prestari de servicii incheiat eu clientuI; 80

- Colectarea faptelor si evenimentelor importante ale exercitiului; - Efectuarea controlului conturilor; Docurnentarea controalelor efectuate; - Pregatirea declaratiilor fiseale.

351. Primirea dosarului inventarierii anuale


Atat Normele tehnice, cat si Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, stabilesc aceasta obligatie in sarcina celui care gestioneaza patrirnoniul, respeetiv clientul profesionistului eontabil. Aeeste obligatii vor fi aduse la cunostinta clientului atunei cand se negociaza clauzele eontractului de prestari de servieii, asa cum rezulta din rnodelul (a) de contract, anexat la Standardul profesional nr. 21 privind rnisiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor finaneiare. Daca s-a convenit eu clientul incheierea contractului potrivit modelului (a) sus mentionat, profesionistul contabil urmeaza sa primeasca din partea aeestuia dosarul inventarierii anuale, euprinzand: a. deciziile de numire a comisiei si a subcornisiilor de inventa, . nere; h. listele de inventariere (cod 14.3.12.) intocmite de subeomisii pe locurile de depozitare a bunurilor; c. extrasele de eont confirmate sau procesele verbale de punetaj pentru inventarierea creantelor, a datoriilor si a trezoreriei; d. listele de inventariere separate si motivarea scrisa a eomisiei de inventariere pentru bunurile depreciate, neutilizabile sau deteriorate, fara miscare sau greu vandabile, eomenzi in curs, 81
l.___.J

abandonate sau sistate, precum $1 pentru creantele $1 obligatiile incerte sau in litigiu; e. procesul verbal privind rezultatele inventarierii; f. registrul inventar (cod 14.1.2.), pentru a fi inregistrate rezultatele inventarierii. caz de insuficienta a datelor primite (incomplete, incorect intocmite etc.) sau de depasire a termenelor contractuale, profesionistul contabil instiinteaza clientul, printr-un raport interimar, asupra acestor deficiente, facandu-si rezervele necesare privind buna inchidere si respectare a datelor lucrarilor sale de prezentare a situatiilor finanClare. r-: In aceasta etapa a demersului sau, profesionistul contabil preia aceste informatii in cadrul inregistrarilor contabile de inchidere a exercitiului financiar. ,

In

r-------,

352. Colectarea faptelor ~i a evenimentelor importante


Asa cum s-a aratat la punctul342 .efectuarea unor lucrari de control in timpul exercitiului financiar" , au fost facute anumite constatari privind controlul regularitatii si sinceritatii inregistrarilor contabile, comunicandu-i-se clientului constatarile stabilite, sugerandu -i- totodata si modalitatile de remediere a deficientelor observate. se " , La sfarsitul exercitiului este necesar ca aceste constatari si sugestii sa fie insusite sau nu de seful intreprinderii (clientul profesionistului contabil) si sa se verifice daca nu exista si alte deficiente, urrnand ca profesionistul contabil sa se asigure ca acestea au fost sau nu coreet inregistrate in eonturile inchiderii exercitiului financiar.
, l' ;

353. Efectuarea controlului conturilor


Trei tipuri de tehnici pot fi puse in actiune:

82

analiza continutului conturilor si in mod special a soldurilor lor; concordanta anurnitor externe sau interne; date cu documentele justificative

controlul coerentei si credibilitatii, , , ,

3531. Analiza conturilor


Analiza conturilor este 0 tehnica de control care consta in urmatoarele lucrari: precizarea componentei soldului prin defalcarea acestuia in elementele lui corect identificabile; verificarea corectei totalizari a componentelor aprecierea componentelor mirea, scadenta etc.; soldului; soldului: data, suma totala, denu-

analiza corectei contabilizari a componentelor soldului (inregistrarea initiala);

- in anumite cazuri, verificarea in totalitate a operatiilor componentei soldului; de pilda, numarul scadentelor de plata sau de incasare a unor conturi de creante sau obligatii,

3532. Concordanta ell doeumentele justificative


Aceasta tehnica are drept scop asigurarea verificarii coerentei diferitelor elemente ale situatiilor financiare, ale contabilitatii si ale documentelor fiscale: - intre ele; - intre ele si informatiile primite de la client. Concordanta datelor contabile se face atat cu documentele justificative interne, cat si externe intreprinderii. Aceasta tehnica are 0 forta mai mult sau mai putin probanta, dupa cum este cazul concordantei cu un document justificativ intern 83
L.------'

(de pilda, statul de plata) sau un documentjustificativ factura fumizorului).

extern (de pilda,

Cand cabinetul asigura inregistrarile contabile ale documentelor justificative, unele din aceste verificari de concordanta sunt efectuate cu ocazia tinerii/inregistrarii in registrele contabile. Aceasta tehnica a concordantei datelor contabile eu documentele , justificative exteme va fi neeesar de efectuat la sfarsitul exercitiului financiar pentru urmatoarele posturi:

Imobilizari
A

Imprumuturi Datorii fiscale si sociale , Conturi financlare

= facturi sau acte; = contraete, acte si situatii


(amortizarea lor);

de rambursare

= registrele fiscale, recapitulatiile statelor si listelor de plata, reclamatiile;

= extrasele

de cant bancare.

Tehnica concordantei datelor cantabile en documentele justificative interne permite controlul urmatoarelor posturi: CAPIT ALURI PROPRII

procesul verbal al Adunarii generale, doeumentele justificative primite din partea sefului intreprinderii (administratorului) pentru miscarile afectand contul intreprinzatorului individual (pentru intreprinderile individuale) sau conturile de capitaluri ale asociatilor (pentrn societatile comerciale ); situatia centralizatoare a listelor de , inventariere si alte detaIii primite din partea clientului;

STOCURI SI PRODUCTIE , , IN CURS DE EXECUTIE ,

84

PROVIZIOANE PENTRU CREANTE LITIGIOASE

situatia extraselor de cont confinnate , sau procesele verbale de punctaj pentru inventarierea ereantelor si moti, , varea scrisa pentru cauzele deteriorani creantelor; situatia vanzarilor cu declaratiile de , , TV A, situatia salariilor platite eu declaratiile de impozite si contributii etc.

CONTUL DE PROFIT ~IPIERDERE

3533. Controlul coerentei si credibilltatii , , ,


Cele doua tehnici cordanta a aeestora cu credibilitatea eonturilor tatea conturilor tertilor , de analiza acontinutului conturilor si de con, , documentele justificative asigura coerenta si luate individual; de pilda, coerenta si credibilicontrolati. ,

Al doilea nivel de control al coerentei si credibilitatii trebuie sa , , , fie efectuat asupra situatiilor financiare si asupra declaratiilor fiscale controlate in mod global. Acest al doilea nivel de control este obiectul exarninarii eritice care se efectueaza la sfarsitul misiunii asupra proieetului de situatii financiare si de declaratii fiscale. , ,

354. Documentarea controalelor efectuate


Pentru efectuarea in bune conditii a aces tor controale, profesionistul contabil se bazeaza pe: cartea-mare in copie, care, daca are pe langa codul contabil si un scurt eomentariu, poate fi considerata ca 0 foaie de lueru; 85

- un dosar de organizare a controlului (eventual pe suport informatic). Acesta este fie structurat pe cicluri de exploatare (trezorerie, cumparari, vanzari, stocuri, imobilizari etc., fie pe conturi sau grupe de conturi, Structura pe cicluri are avantajul de a fi: Iogica, pentru colaboratorul profesionistului contabil care controleaza conturile de personal simultan cu conturile de asigurari sociale, protectie social a si eonturile asimilate, precum si cu bugetul statului; utila, pentru profesionistul contabil, atunei cand efectueaza supravegherea lucrarilor. Atunei cand dosarul este organizat pe cicluri, fiecare ciclu cuprinde: o .foaie sintetico" ce reaminteste, pe de a parte, suporturile de consultat si natura controalelor de realizat, iar pe de alta parte, permite colaboratorilor profesionistului contabil sa indice concluziile si propunerile lor. Daca sistemul infonnatic permite, fiecare foaie sintetica poate face sa apara soldurile corespunzatoare exercitiului N -1; foile astfel prezentate sunt un instrument al examinarii analitice prealabile controlului (pe baza soldurilor existente inaintea controlului) si la sfarsirul misiunii (pe baza soldurilor control ate ); .foile de lucru specializate" al caror obiectiv este sa economisease a timpul colaboratorilor profesionistului contabil, propunand un cadru-tip pentru anumite controale.

355. Pregatirea declaratiilor fiscale


Pregatirea declaratiilor fiscale la sfarsitul exercitiului financiar insoteste, in general, misiunea de tinere contabilitatii, daca s-a prevazut aceasta in cuprinsul contractului de prestari de servicii. 86

Profesionistul contabil vegheaza la: respectarea (sau controlarea, daca intreprinderea legislatiei in vigoare;

respecta)

- indeplinirea indatoririlor de consultanta fiscala (alegerea intre doua optiuni etc.). Aceste operatii conduc, in special, la controlul: bazei de impozitare in raport cu datele contabile; buna aplicare a reglementarilor legale: regimul fiscal, contributiile sociale, taxele locale etc.; respectarea reglementarii si sinceritatii contabilitatii si a termenelor de plata. Declaratiile fiscale la sfarsitul exercitiului financiar rezulta din , " situatiile financiare (eel mai adesea ca un produs informatizat), fiind completate cu alte elemente (informatii complementare etc.) sau lucrari de conciliere intre contabilitate si fiscalitate. , Colaboratorii profesionistului contabil urmaresc colectarea informatiilor in timpul lucrarilor sfarsitului exercitiului financiar. Declaratiile fiscale, la sfarsitul exercitiului financiar, sunt pregatite in acelasi timpcu intocmirea situatiilor financiare: utilizand informatiile din situatiile fmanciare pentru a completa partile declaratiilor fiscale cuprinzand aceste date; procedand la stabilirea calculului rezultatului fiscal. Un control al coerentei este asigurat intre: elementele declaratiei fiscale intre ele; elementele declaratiei fiscale cu datele din situatiile finan. , . Clare.

Acest control al coerentei formale a corelatiilor lor poate fi foarte bine informatizat.

87

36. LUCRARILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR

A.

OBIECTIVE
" Intocmirea listei punctelor in suspensie rezultate;

Efectuarea examinarii critice a situatiilor financiare; Asigurarea supravegherii lucrarilor; Irnocmirea situatiilor financiare definitive;
A

- Pregatirea si realizarea interviului final eu clientul; Inchiderea dosarului anual. 88

361. Intocmirea listei punctelor in suspensie


La sfarsitul lucrarilor de control, colaboratorul profesionistului contabil insarcinat cu realizarea dosarului de control (sau profesionistul contabil insusi) intocmeste un proiect de situatii financiare bazat pe constatarile dosarului de control. El intocmeste, de asemenea, lista punctelor ramase eventual in suspensie: intrebari de pus clientului, elemente lipsa etc. Totodata sintetizeaza dificultatile intalnite in timpul efectuarii nusiunu, In sfarsit, el noteaza punctele importante, care, eventual, necesita o supraveghere deosebita si un interviu cu clientul: de pilda, evolutii inexplicabile ale unor evenimente sau conturi contabile. Ansamblul acestor elemente poate fi sintetizat intr-un document nurnit .Lista punctelor in suspensie", al carui subiect este tripIu: - sa atraga atentia asupra punctelor importante; sa pregateasca examinarea critic a a situatiilor financiare; sa pregateasca chestionarul interviului cu clientul.
A

362. Examinarea critica a situatiilor financiare


3621. Demersul In fapt, examinarea critic a este 0 "citire" a proiectului situatiilor financiare pentru a verifica atat coerenta, cat si credibilitatea acestora in totalitatea lor. Aceasta .citire' (lectura) consta intr-o: verificare generala a coerentei destinata sa identifice anomaliile flagrante: erori materiale, anomalii de corel are intre diferitele elemente ale situatiilor financiare si declaratiile fis, ., cale. Aceasta verificare generala poate fi in mare parte informatizata;
A

89

verificare a credibilitatii de fond prin corelarea cunoasterii activitatilor intreprinderii de catre profesionistul contabil si a mediului exterior acesteia. Aceasta ultima ,.,citire" se bazeaza pe tehnicile examinarii analitice care se aplica informatiilor comparative a eel putin doua exercitii financiare si in mod deosebit asupra: - marjelor comereiale; ratelor semnificative te); (contabilitate, solvabilitate, lichidita-

situatiei fluxurilor de trezorerie; balantei de verificare sintetica; proiectului situatiilor financiare. Analiza datelor comparate este necesar sa tina seama de eonditiile de exploatare proprii ale intreprinderii in timpul exercitiului financiar de baza, fata de eel anterior (N -1). Totodata, aceasta analiza permite: vali dare a in planul credibilitatii a unor elemente inventariate (elemente de stocuri, productie in curs de executie); faeilitarea efectuarii unor eontroale.

3622. Tehnica examinaril critice


Examinarea critica se bazeaza pe tehnica examinarii analitice, care permite identificarea fluxurilor financiare semnificative, variatiilor anormale si tendintelor. ., " Tehnica examinarii analitice are totusi limite care tin de factorii , , urmatori: datele analizate trebuie sa fie perfect comparabile; importanta semnificati va a diferitelor posturi din situatiile financiare trebuie sa ramana limitata, aceasta situandu-se chiar prin cumulare sub limita pragului de semnificatie stabilit.

90

363. Supravegherea lucrarilor


Fazele precedente ale misiunii au putut fi delegate colaboratorilor profesionistului eontabil, conform nonnei de delegare si supraveghere (nr. 2123). Aceste lucrari fac astfel obiectul unei supravegheri care poate fi materializata mai ales: - printr-o nota de comentarii; printr-un paragraf sau prin adnotari pe documente intocmite de eolaboratori sau pe orice alt document de lucru; -

printr-o nota personala a celui care supravegheaza punctelor pe care le-a rezolvat el insusi,

asupra ,------,

Gradul de supraveghere este variabil in functie de dosarul respecti v si de echipa care va participa la rnisiune .. Supravegherea se bazeaza in mare parte pe lista punetelor in suspensie si pe foile de lucru ale examinarii critice care, daca au fast corect intocmite, trebuie sa permita sa se mearga la elementele esentiale ale misiunii. ,

364. Pregatirea ~i realizarea interviului final ell clientul


Interviul eu clientul la sfarsitul anului este 0 buna procedura tehnica pentru a valida proiectul situatiilor financiare. Acest interviu, de regula, bazat pe un chestionar dinainte pregatit sub forma unor intrebari, are in vedere: - nota de sinteza a listei punctelor in suspensie, care cuprinde eventual elementele de cerut clientului sau cele de adus la cunostinta acestuia; - examinarea critica a situatiilor financiare, care a seos in evidenta anornaliile san evolutiile semnificative care trebuiesc , , aduse la cunostinta clientului. , , Interviul consta in: a prezenta elientului proieetul situatiilor financiare;

'--------'

91

a-l comenta, pe baza chestionarului dinainte pregatit; - a rezolva punctele in suspensie; a lua deciziile necesare; a stabili definitiv inchiderea situatiilor financiare. Cele discutate cu clientul in timpul acestei ultime intrevederi au scopul de a rezol va punctele cele mai importantc.ca: chestiuni de evaluare a elementelor patrimoniale, respeetarea prineipiilor eontabilitatii, obtinerea de explicatii asupra unor evolutii semnificative. Este deci de dorit a se pastra raspunsurile primite la intrebarile interviului si concluziile acestei intrevederi.
'" 365. Intocmirea situatiilor financiare definitive ,

r-_

Interviul si intrevederea cu elientul pot conduce la modifiearea proiectului situatiilor financiare prezentate. Inregistrarile complementare conduc la intocmirea situatiilor finaneiare definitive. In aceasta faza finala, profesionistul contabil exercita un atent control al eoerentei situatiilor financiare intre ele si eu dosarul de lucru. " , Interviul si intrevederea eu elientul pot sa conduca la un diferend intre acesta si profesionistul contabil eu privire la inchiderea situatiilor financiare. In acest caz, profesionistul contabil inchide situatiile finaneiare dupa deciziile luate de client si care pot da nastere unor puncte litigioase eventuale.jnscrise ca rezerve in cuprinsul atestarii (a se vedea etapa a-7 -a).
A A

366. Inchiderea dosarului annal


Inchiderea dosarului anual conduce: la asigurarea ca dosarul exercitiului este complet: la a inscrie sau a pune la zi anumite elemente ale dosarului permanent, De pilda, copiile facturilor activelor imobilizate cumparate, acte-contracte de imprumuturi sau leasing ale
.....

A.

92

exercitiului. Elementelc dosarului exercitiului, care au un caraeter permanent, sunt fotoeopiate si transferate in dosarul permanent, ca de pilda, tabloul soldurilor intermediare de gestiune si situatia tluxurilor de trezorerie; - la arhivare. Practica curenta este de a pastra .Ja vedere" dosarul exercitiului si al eelor doua exercitii precedente si a le arhiva pe celelalte. Gestionarea arhivelor face parte din functia de organizare a cabinetelor.

93

37. ELIBERAREA

ATESTA.RII

REAMIN~IRE~

NORMELO'R';>" DE!'BAZA
:r

NORME;'GENERALE

Norma de raport
Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport

scris, Documentul stabilit este diferit in functie de tipul de

rmsiune, , ,"'i,,~"aportu!este realizatin scopul.de a face cunoscut clientul~i';'$i'~"aac~t cazul, tet1elor'persoan~ natura lucrarilor proeste feslonlstululcontabilsi concluziile emise la, sfatsitul Iucra" ',~, ',;,_: '~t;.i~~.i ." - - ., ,. .;~, " : . ~

ri16il:;s·~le.

,
NORMA 130

,i'

NORME SPECIFICEMISIUNILOR ,S'I'fUATIILE FINANCIARE Norma de raport

PRIVIND

Profesionistulcontabil declara in raportul san ca aindeplinit diligentele prevazute de nonnele profesionale pri vind misiunea de tinere a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare. De asemenea, atesta in raportul sau ca nu s-au evidentiat elemente care sa puna in discutie san la indoiala coerenta si credibilitatea situatiilor financiare. Situatiile financiare sunt , ~ anexate raportului de atestare. Atunci cand raportul se prezinta ell observatie (ori observatii) sau se refuza atestarea, profesionistul contabil trebuie sa expuna elar motivele respective.
;

94

OBIECTIV
Cu ocazia efectuarii misiunii, ansamblul Iucrarilor permite profesionistului contabil sa elibereze atestarea misiunii, asa cum s-a angajat prin contractul de prestari de servicii.

--

371. Conditiile eliberarii atestarii .


Atestarea este intocmita si semnata in ziua terminarii lucrarilor

rrusmnu,
"oil ••

Atestarea se elibereaza in conditiile aratate de norma (nr. 2130) si mai ales de comentariul ei. ,

Pe fiecare pagina a situatiilorfinanciare se va face de profesionistul contabil, sub semniitura proprie, 0 mentiune care sa aminteascd natura misiunii incredintatd ~i existenta atestarii; de pilda:

95

Profesionistul contabil formuleaza 0 observatie sau un refuz , privind coerenta si credibilitatea conturilor anuale daca a constatat anomalii care nu au putut fi justificate sau explicate. In acest caz, profesionistul contabil Incheie situatiile financiare dupa deciziile luate de catre client, dar va mentiona in atestarea sa punctele litigioase.
A

Daca elementele constatate privind coerenta si credibilitatea situatiilor financiare au 0 explicatie satisfacatoare, profesionistul contabil va nota acest punct forte ill dosarul sau de lucru putand astfel elibera 0 atestare fara observatii sau refuz. ,
"" In intreprinderile care au auditori statutari sau cenzori, profesionistul contabil apreciaza, fata de situatia data si la cererea intreprinderii, daca este cazul, sa elibereze sau nu 0 atestare, stiind ca auditorii statutari sau cenzorii vor elibera, la incheierea exercitiului financiar, o "certificare" superioara atestarii sale. Profesionistul contabil va elibera un raport simplu care nu va contine nicio atestare.

Modelele de rapoarte de atestare a misiunilor de tinere a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare sunt anexate normei profesionale nr. 2130.

96

Modele de scrisori catre Model A B C

D E F G H H bis I ~ ~ ~

colegi - reamintire - prima scrisoare 100 - raspuns la prima scrisoare 100 - a doua scrisoare in cazul neprimirii raspunsului la prima scrisoare (A) 101 - prima scrisoare 101 - raspuns la prima scrisoare (D) 102 - urmare la raspunsul primei scrisori (D) '.. ...... 102 - prima scrisoare 103 - raspuns la prima scrisoare (G) 104 - alt raspuns la prima scrisoare (G) 104 - urmare la raspunsul primei scrisori (G) 105 106 116

Program de lucru indicativ privind controlul regularitatii si sinceritatii situatiilor financiare Controale specifice aplicabile intreprinderilor care Isi efectueaza direct inregistrarile contabile................. Controale specifice aplicabile intreprinderilor care tin 0 contabilitate de angajament in cursul exercitiului financiar ,

117 118

Descrierea suporturilor operation ale care alcatuiesc dosarele permanent si anual.......................................................

98

MODELE DE SCRISORI CATRE COLEGI

t~Qduletic natii!lU!~,piprofesioni$ti/t)15Jle~lPbili RomlJnia . din:


, :,2_ ., : --';;::' _ • ~ It ,::.. ,. .,:

."Jnlocuirea uDui'coleg

,'A:

,,_,T<

99

CAZGENERAL

Model A (prima scrisoare)

••

== -<

~ ~

Model B (raspuns la prima scrisoare)


Stimate eoleg, Confirmam primirea serisorii dvs. din . Nu avem nieio obiectie de fonnulat in ceea ee priveste eontraetarea de catre dvs. a misiunii amintite. Si noi va asiguram, stimate coleg, de toata consideratia si colegialele noastre sentimente.

100

CAZGENERAL

Model C (3 doua scriS03re in cazul neprimirii raspunsu)ui 13.prima scrisoare - A -)

CI'1
,~ '''"I
["Ij

-.
e ""I

-.

CAZ PARTlCULAR: CLIENTUL NU CONTESTA ONORARIUL PREDECESORULUI, DAR RAMANE TOTU~I DATOR UN SOLD DIN ONORARIU
_ A

Model D (prima scrisoare)

101

Model E (raspuns la prima scrisoare ..D ..)


Stimate coleg,

.... ....
Q
!I.l

v:

.. ..
~

Confirmam primirea scrisorii dvs. din , privind contractarea de catre dvs. amisiunii amintite . Va precizam insa ca nu am reglat soldul onorariului nostru al carui total nu a fost de altfel contestat de dL . In consecinta, va multumim pentru bunavointa dvs. de a face rezervele uzuale necesare pe langa dl. . Va asiguram, stimate coleg, de eele mai bune sentimente colegiale.
"'-

Model F (urmare la raspunsul primei scrisori ..D ..)


Domnule Presedinte , al Consiliului de administratie al S.C. Y, Domnul S.C. Y. ne-a solieitat sa asiguram 102 administrator al 0 misiune de tin ere a conta-

bilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, incepand ell data de , urmand a-I inlocui pe colegul nostru ,dl.. , Domnul administrator, ramanand dator ell plata onorariilor eolegului nostru, suntem obligati sa va eerem aeeeptarea contractarii misiunii mai sus amintite. Va rugam sa credeti, Domnule Presedinte, in sentimentele noastre eele mai bune.
I' ill ,., ill 'I ' ,., •• ' .

t,

CAZ PARTICULAR: CLIENTUL CONTESTA ONORARllLE PREDECESORULUI, ACESTA EXERCITANDU-~I DREPTUL sAu DE RETINEREA DOCUMENTELOR , CLIENTULUI
A

>

=
~

..
'

Model G (prima scrisoare)

,., ..... e ,., .....


rJ:J.
r') rI.l

103

S-ar putea să vă placă și