Sunteți pe pagina 1din 3

FISA

PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ


- Model -
Numele elevului ..............................................................................................

Care este sarcina voastră comună? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le
îndepliniţi)

Cu cine vei lucra?

Ce anume trebuie Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale, echipamente,


făcut? instrumente şi sprijin va fi nevoie din
partea celorlalţi?

Ce anume vei face tu?

Organizarea activităţii: Unde vei lucra?

Data:

Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii?

Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi:
 s-au asigurat că au înţeles obiectivele

 au stabilit ceea ce trebuie făcut

 au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii

 s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de


organizare a activităţii”
Profesor
.................................................
(semnătura): .............................. Data: ...........................

4.Sugestii privind evaluarea

Probe orale(tip discuţie liberă, conversaţie) prin care elevul demonstrează că este capabil să
identifice propriile sarcini, să formuleze întrebări şi să explice relaţia dintre sarcinile proprii şi
sarcinile celorlalţi membri.
Probe scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi asume propriile
decizii, să demonstreze că este capabil să identifice cerinţele unui loc de muncă.
Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să perceapă
poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume atitudini constructive în grup, să efectueze acţiuni
iniţiate în grup, să-şi asume rezultatele de echipă sau în care elevul trebuie să demonstreze că
este capabil să solicite instruire pentru a-şi îmbunătăţi performanţa la locul de muncă, să se
încadreze în cerinţele de timp pentru efectuarea unor operaţii simple.
Evaluarea trebuie să fie de tip continuu, corelată cu criteriile de performanţă din SPP şi cu tipul
probelor de evaluare enumerate mai sus.
• Observarea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată.
• Evaluarea produsului realizat de elev, după ce activitatea acestuia s-a încheiat.
• Chestionarea elevului fie verbal, fie în scris. Întrebările pot să fie legate de activităţile
descrise în conţinuturile unităţii ( pentru a verifica dacă elevul înţelege de ce au fost efectuate
activităţile ), sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în alte contexte precizate. Metoda
reprezintă şi un mijloc important de stabilire a dovezilor despre cunoştinţele de bază şi despre
înţelegerea elevului.
Pentru activitatea de instruire practică comasată se propune ca fiecare elev să aibă un
portofoliu de practică alcătuit din:
 fișe individuale pentru fiecare tema propusă;
 fișe individuale de observație în care elevul să urmărească diferite aspecte ale procesului
tehnologic;
 documentații tehnice care pot fi accesibile elevului;
 fișe de lucru ;
 fișe de evaluare, autoevaluare, interevaluare , grile de apreciere/ autoapreciere ;
 fişe de observaţie completate de colegi şi alte opinii privind activităţile desfăşurate;
 fişe plan de acţiune, fişe de analiză a activităţilor desfăşurate;
 rezultate ale lucrărilor şi activităţilor desfăşurate;
 rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor ce au avut loc;
 fotografii sau alte dovezi privind activitatea desfăşurată;
 comentarii ale profesorului/ tutorelui privind atitudinea şi rezultatele elevului.
Conținutul acestui portofoliu va constitui un element important în procesul de evaluare. De
asemenea, profesorul va avea pentru fiecare elev o fișă individuală de control, care va urmări
atingerea competențelor prin efectuarea activităților descrise în cadrul fiecărei teme.
Elevii vor participa la planificarea şi evaluarea învăţării, prin mai multe metode:
 stabilirea obiectivelor de învăţare împreună cu profesorul;
 întâlniri periodice pentru a revizui aceste obiective;
 discuţii directe atunci când completează fişa de rezumat a activităţii .
Probele de evaluare trebuie să reflecte atingerea criteriilor de performanţă cerute de Standardul
de Pregătire Profesională în vigoare.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ și la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competențelor.