Sunteți pe pagina 1din 11

Probele la examenele de FŞE, pentru anii 2020/2021 la Facultatea

de Ştiinţele Educaţiei şi Informatică


- Există o criză a valorilor în societatea contemporană? Argumentaţi.

- Analizaţi rolul educaţiei psihofizice în dezvoltarea moralităţii


copilului.

-Analizaţi locul tehnologiei în sistemul culturii contemporane.

- Analizaţi conceptul de ideal, scop şi explicaţi impactul ei asupra


finalităţilor educaţiei.

- Exemplificaţi consecinţele pedagogice ale progresului tehnico-


ştiinţific.

- Explicaţi caracteristicile problematicii tradiţionalismului şi


modernismului. Daţi exemple.

- Analizaţi modalităţi de integrare a tinerii generaţii în societatea cu


valori instabile.

-Identificaţi modalităţi de realizare a educaţiei intelectuale în şcoală.

- Realizaţi un studiu de caz privind integrarea socială şi şcolară a


unui elev.

- Argumentaţi de ce educaţia este obiectul de studiu al pedagogiei.

- Analizaţi şi evaluaţi concepţiile despre educaţie.

- Argumentaţi în ce constă complexitatea pedagogiei ca ştiinţă


contemporană.

- Cum vedeţi aportul educaţiei în viitorul societăţii noastre?

- Cum aţi utiliza, în cadrul disciplinei dumneavoastră, experienţele


informale ale elevilor?

- Care dintre pentadimisiunile educaţii ar avea prioritate în


învăţământul nostru?
1
-Ce ar trebui să înveţe tinerii în domeniul educaţiei pentru viaţa de
familie?

-Este fiinţa umană capabilă de educaţia morală? Argumentaţi.

- Cum v-aţi ajuta elevii ca să devină capabili de autoeducaţie?

- În ce măsură consideraţi că pedagogia este o artă?

- Realizaţi un eseu cu tema: Educaţia la începutul mileniului III.

- Explicaţi cauzele inconsecvenţelor terminologice la diverşi autori


atunci când tratează problematica dimensiunilor educaţiei.

-Evaluaţi rolul educaţiei intelectuale în raport cu celelalte


dimensiuni ale educaţiei

-Ce moşteneşte individul prin ereditate?

- Care este importanţa patrimoniului genetic pentru dezvoltarea


personalităţii individului?

- Reflectaţi la poziţia pedagogului John Locke care susţine că la


naştere sufletul omului este o fiinţă incapabilă şi că în intelect nu
există nimic care să nu fi trecut înainte prin simţuri.

- Reflectaţi la situaţia ipotetică în care trăsăturile de personalitate ale


individului s-ar transmite ereditar. Cum ar arăta o astfel de
lume?

- Realizaţi un eseu scurt de 50-75 cuvinte prin care să argumentaţi


că mediul nu poate fi factorul decisiv în dezvoltarea fiinţei
umane.

- Comentaţi următoarea afirmaţie: „Niciodată doi indivizi nu vor


primi exact aceeaşi educaţie, aceleaşi instrucţiuni, pentru că ei
niciodată nu se vor putea găsi în aceleaşi circumstanţe”.
(Helvetius).

2
- Realizaţi un exerciţiu de introspecţie şi evidenţiaţi care este modul
în care mediul a acţionat asupra dezvoltării personalităţii
dumneavoastră.

- Analizaţi următorul citat legat de factorii dezvoltării fiinţei umane:


„În fapt, ceea ce interesează nu este atât să aflăm cât
influenţează un factor sau altul, ci calitatea interacţiunii
factorilor”.

- Analizaţi modul în care şcoala contribuie la transmiterea


experienţei sociale.

- Dacă aţi fi cadru didactic cum aţi valorifica socializarea elevilor


dumneavoastră?

- Identificaţi mesajele pedagogice existente în următoarele proverbe:

- Copacul de tânăr se îndreaptă.

- Timpul este cel mai bun educator.

Identificaţi mesajele pedagogice existente în următoarele


proverbe:

- Omul fără învăţătură este ca pământul fără udătură.

- Omul needucat este ca un corp fără suflet.

- Un om deştept face cât doi.

- Ştiinţa fără conştiinţă nu-i decât ruina sufletului.

- Cine nu învaţă de tânăr nu va şti nici la bătrâneţe.

Identificaţi mesajele pedagogice existente în următoarele


proverbe:

- Picătură cu picătură se face lac.

- Adevărul este mai scump decât aurul.

3
- Comentaţi următorul citat: „La urma urmei am impresia că singura
învăţătură care influenţează în mod real comportamentul unui
individ este aceea pe care o descoperă el singur şi pe care şi-o
însuşeşte”. (Rogers Carl)

- Explicaţi afirmaţia: „Lucrurile nu sunt chiar atât de greu de făcut,


însă ceea ce este greu – cu adevărat, e să ne punem în starea de a
le face”.

- Caracterizaţi o persoană morală realizându-i profilul acesteia.

- Comentaţi următoarea afirmaţie: „Este mai greu să aplici decât să


propui o regulă de morală”.

- Care sunt obstacolele care pot interveni în calea realizării educaţiei


morale în şcoală şi în afara ei?

- Găsiţi trei maxime despre moralitate şi comentaţi-le.

- Enumeraţi trei competenţe ale unui cadru didactic necesare pentru


a contribui la formarea interculturală a elevilor.

- Presupunând că v-aţi afla în faţa unui auditoriu format de cadre


didactice de la nivel universitar, cum aţi convinge auditoriul de
necesitatea educaţiei pentru tehnologie şi progres?

-Explicaţi mesajul pedagogic al următorului citat: „Pedagogul …este


şi educator. Dar el este şi artist prin ceea ce face şi mai puţin
prin ceea ce scrie sau gândeşte despre activităţile lui”.

- Comentaţi următorul citat: „Ceea ce este şi mai important este că


după cât se pare, încrederea în pedagogie întăreşte încrederea în
puterea educaţiei”.

-Identificaţi prejudecăţi care acţionează în domeniul pedagogiei şi


analizaţi cauzele care au condus la aceste prejudecăţi.

- Explicaţi întoarcerea la o viziune spiritualistă a educaţiei.

- Poate fi învăţată morala separat aşa cum se învaţă orice disciplină?

4
Argumentaţi.

- Există o criză a valorilor în societatea contemporană? Argumentaţi.


- Cum veţi reuşi în cadrul cursului cunoasterea diverselor unghiuri de
abordare ale procesului de invatamant, formele, structurile
principale ale acestuia si relatiile dintre acestea din perspectiva
managementului clasei de elevi?

- Credeţi că utilizarea conduitei etice vor duce la construirea a unor


situaţii instructiv-educative, explică cum?

- Explicaţi în baza procedurilor învăţate, la prima temă de ce va fi


util cursul?
descrieţi modalităţi de utilizare a diverselor strategii specifice in
practica şcolara pe baza cunoaşterii eticii pedagogice!

- Identificarea principalelor strategii de interventie in situatiile de


criză educatională !
- Cum veţi utiliza anumite principii etice in clasa unde veţi fi
diriginte ?
- Cum veţi reuşi exploatarea functiilor si a rolurilor manageriale in
procesele sociorelationale (interactiuni) ale clasei de elevi ?

- Cum îţi închipui implicarea in dezvoltarea instituţională si in


promovarea inovaţiilor in procesul de învăţământ?
- Cum veţi reuşi participarea la propria dezvoltare profesionala si la
definirea unui stil propriu de diriginte performant ?

- Comentează enunţul şi explică de ce este aşa? "Interacţiunile


sociale condiţionează dezvoltarea intelectuala a elevului, atitudinile
sale cu privire la obiectivele educative ale scolii si rezultatele sale:
relaţiile elevului cu profesorul si colegii influenţează foarte mult
evoluţia atitudinilor, a conduitelor si a cunoştinţelor învăţate"

Prin ce mijloace poate fi realizata responsabilizarea cadrelor didactice in


raport cu intervenţiile lor educaţionale?

5
- În ce mod activităţile cu caracter instructiv si educativ, determină sarcinile
şi obiectivele pe variate niveluri, îşi structurează conţinuturile esenţiale şi
alcătuieşte orarul clasei, etc?

- Cum explici că activitatea educativa implica de altfel si un dialog perpetuu


cu elevii ilustrat prin arta formulării întrebărilor dar si prin libertatea
acordata elevilor in structurarea răspunsurilor?

- Cum se reuşeşte că prin îndrumare elevii pe drumul cunoaşterii prin


intervenţii punctuale adaptate situaţiilor respective, prin sfaturi si
recomandări care sa susţină comportamentele si reacţiile elevilor?

Caracterizaţi o persoană morală realizându-i profilul acesteia.

Comentaţi următoarea afirmaţie: „Este mai greu să aplici decât să


propui o regulă de morală”. (Seneca)

Care sunt obstacolele care pot interveni în calea realizării educaţiei


morale în şcoală şi în afara ei?

Găsiţi trei maxime(proverbe) despre moralitate şi comentaţi-le.

Propuneţi strategii de realizare a educaţiei religioase în şcoală.

Ce aţi aştepta de la un program de educaţie pentru sănătate?

Care credeţi că sunt competenţele de bază vizate prin educaţia


pentru comunicare şi mass-media?

Enumeraţi trei competenţe ale unui cadru didactic necesare pentru a


contribui la formarea interculturală a elevilor.

Comentaţi următoarea afirmaţie: „schimbarea este un proces şi nu


un eveniment”. (Fullan)

Presupunând că v-aţi afla în faţa unui auditoriu format de cadre


didactice de la nivel universitar, cum aţi convinge auditoriul de
necesitatea educaţiei pentru tehnologie şi progres?

6
Explicaţi mesajul pedagogic al următorului citat: „Pedagogul …este
şi educator. Dar el este şi artist prin ceea ce face şi mai puţin
prin ceea ce scrie sau gândeşte despre activităţile lui”. (Cucoş)

Comentaţi următorul citat: „Ceea ce este şi mai important este că


după cât se pare, încrederea în pedagogie întăreşte încrederea în
puterea educaţiei”. (Stanciu)

Identificaţi argumente în sprijinul aserţiunii: Educaţia reprezintă o


dimensiune permanentă a vieţii

Explicaţi rolul mass-mediei în educaţia elevilor.

Ilustraţi influenţa grupului de prieteni în educaţia elevilor.

Comentaţi afirmaţia lui Seneca: Non multa sed multum. (Nu multe
ci mult.)

Argumentaţi afirmaţia lui Michael de Montaigne: Mieux vaut uné


tête bien faite, qu´une tête bien pleine. (Este de preferat un cap
bine făcut, în locul unuia bine umplut)

Caracterizaţi o persoană morală realizându-i profilul acesteia.

Comentaţi următoarea afirmaţie: „Este mai greu să aplici decât să


propui o regulă de morală”. (Seneca)

Yu. Ilaşcu, d/conf. 27/11/2020

7
- Cum veţi reuşi participarea la propria dezvoltare profesionala si la
definirea unui stil propriu de diriginte performant ?

Comentează enunţul şi explică de ce este aşa? "Interactiunile


sociale conditioneaza dezvoltarea intelectuala a elevului, atitudinile
sale cu privire la obiectivele educative ale scolii si rezultatele sale:
relatiile elevului cu profesorul si colegii influenteaza foarte mult
evolutia atitudinilor, a conduitelor si a cunostintelor invatate"

8
Explicaţi rolul mass-mediei în educaţia elevilor.

Caracterizaţi o persoană morală realizându-i profilul acesteia

9
10
11

S-ar putea să vă placă și