Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA


Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România
Tel./Fax: +4 0241 606.407, +4 0241 606.467
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Web page: www.univ-ovidius.ro

FACULTATEA DE FARMACIE, Str. Căpitan Aviator Al. Șerbănescu, nr.6, Campus, Corp C,
TEL./ FAX: 0241-605050, E-mail: farmacie@univ-ovidius.ro,
Web: http://www. farmacie.univ-ovidius.ro

HCFF nr. 44 / 09.03.2020

HCA nr. 738 / .05.2020

HS nr. 691 / .05.2020

GHIDUL DE REDACTARE ŞI PREZENTARE A LUCRĂRII DE


LICENŢĂ LA FACULTATEA DE FARMACIE

Capitolul I. Principii generale.

Lucrarea de licență are drept scop testarea finală a capacității studentului de a efectua
independent o cercetare şi de a redacta şi prezenta rezultatele.
Studentul îşi va alege, în baza unei cereri (Anexa 1), o temă de licență din cele
propuse de cadrele didactice sau poate propune o temă proprie.
Lucrarea de licență poate fi:
- de documentare
- experimentală
- studiu de caz.
Lucrarea de licenţă va fi depusă la Comisia centrală de licenţă a Facultăţii de Farmacie
în format tipărit şi digital (pdf securizat) pe un CD cu numele şi prenumele absolventului și
anul absolvirii (ex. LICENTA_POPESCU.N.IRINA-MIHAELA_2020.PDF).
Alaturi de liccenta trebuie predat si un fisier txt. si anume fisa de identificare digitala a
lucrarii de licenta (conform procedurii operationale privind arhivarea lucrarilor de licenta),
care cuprinde si un rezumat al lucrarii care nu va depasii 2500 de caractere urmat de 5 cuvinte
cheie. Fisa digitala nu trebuie sa contina diacritice. Acesta se va denumi astfel:
LICENTA_POPESCU.N.IRINA-MIHAELA_2020.txt

Capitolul II. Structura lucrării de licență.

Lucrarea de licență va avea următoarele părți componente:


1. Coperta – conține următoarele informații (Anexa 2):
- Universitatea “Ovidius” din Constanța
- Facultatea de Farmacie
- Program de studii: Farmacie / Asistență de Farmacie

1
- Lucrare de Licență
- Coordonator ştiințific: grad didactic, nume și prenume
- Îndrumător ştiințific: grad didactic, nume și prenume
- Absolvent: Nume şi prenume
- Constanța
- Anul absolvirii

2. Pagina de titlu – conține următoarele informații (Anexa 3):


- Universitatea “Ovidius” din Constanța
- Facultatea de Farmacie
- Program de studii: Farmacie / Asistență de Farmacie
- Nr. de înregistrare în ștampilă pătrată de la secretariat
- Avizat
- Data
- Semnătură coordonator
- Titlul lucrării de licență
- Coordonator ştiințific: grad didactic, nume și prenume
- Îndrumător ştiințific: grad didactic, nume și prenume
- Absolvent: Nume şi prenume
- Constanța
- Anul absolvirii

3. Cuprinsul – conține denumirile tuturor capitolelor, subcapitolelor, subpunctelor,


bibliografia, concluzii și anexe (dacă este cazul) însoțite de numărul paginii la care
începe fiecare în text.

4. Introducere
Motivarea alegerii temei de studiu/cercetare/documentare,
Scopul şi obiectivele generale ale lucrării,
Importanța temei abordate

5. Conținutul Lucrării de Licență – structurat în două părți principale Partea generală


și Partea specială, la care se adaugă Bibliografia și Anexele (unde este cazul).
Lucrările de Licență de documentare conțin Partea generală, concluzii și anexe (dacă
este cazul).

A. Partea generală, care va cuprinde:


- Documentare generală din literatura de specialitate susținută de citarea unor referințe
bibliografice din țară şi străinătate (articole, cărți, tratate, monografii, brevete de
invenție).

B. Partea specială, care va avea caracterul unui articol original.


Această parte va cuprinde:
1. Material şi metodă, care se vor referi la:
- materialul de lucru/ sursa probelor,
- tehnica de lucru (reactivi şi standarde utilizate, denumirea chimică, condițiile de
lucru),
- parametri de lucru,
- echipamente utilizate,

2
2. Rezultate. Se vor face referiri strict la rezultatele studiului sau cercetării.
Acestea pot fi prezentate sub formă de figuri, tabele, scheme sau diagrame.
3. Discuții. Se realizează interpretarea rezultatelor prin comparație cu alte studii
existente ȋn literatură. Se poate prezenta punctul de vedere personal al autorului
lucrării.

6. Concluzii – se referă exclusiv la tema aleasă şi subliniază aspectele cele mai


importante ale lucrării.

7. Bibliografie.
- Se citează obligatoriu în text între paranteze pătrate. Numerotarea titlurilor
bibliografice se va face în ordinea citării în text sau în ordinea alfabetică a numelui
primului autor;
- Un indice bibliografic poate fi citat o dată sau de mai multe ori într-o lucrare;
- Indicii bibliografici se vor cita în Partea generală şi în Partea specială (Material şi
metodă, Discuții);
- Citarea articolelor dintr-o revistă trebuie să cuprindă: numele şi inițiala prenumelui
prescurtat (după ultima ediție List of periodicals Abstract by Chemical Abstracts),
numărul volumului (bold) scris cu cifre arabe, numărul de ordine al periodicului, anul
apariției şi pagina la care începe articolul, precedată de prescurtarea p.
Exemplu: HELISSEY, P., GIORGI-RENAULT, S., RENAULT, J., Chem. Pharm.
Bull., 37, nr. 9, 1989, p. 2413.
- Citarea textelor din cărți sau tratate trebuie să cuprindă: numele şi inițiala prenumelui
(cu majuscule) ale autorilor, titlul cărții, numărul ediției în cifre arabe, numărul
volumului (bold, subliniat), editura, numele editorilor, localitatea unde a fost editată
cartea, anul apariției, pagina/paginile la care se face referirea precedată de prescurtarea
p;
- Citarea brevetelor trebuie să cuprindă: autorul sau firma, țara, numărul brevetului, data
şi revista de referate;
- Citarea site-urilor de internet se va face doar dacă acestea constituie surse ştiințifice de
informații, recunoscute ca valoare şi de încredere. Nu se admit trimiteri bibliografice
de tipul: www.wikipedia.com.
- Lucrarea de licență trebuie să conțină cel puțin 15 indici bibliografici.

8. Anexele (dacă este cazul) – apar într-o secţiune separată care nu se numerotează ca şi
capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se
numerotează crescător (Anexa 1, Anexa 2, etc).

Capitolul III. Redactarea lucrării de licență.

 Format pagină: A 4;
 Se scrie doar pe o singură față;
 Se utilizează diacritice;
 Margini pagină: stânga = 3,5 cm, dreapta, sus, jos = 2,5 cm;
 Tip literă text: Times New Roman sau Arial;
 Mărime litere: 14 pentru titluri, 12 pentru subtitluri şi corp text;
 Distanța dintre rânduri: 1,5 linii ȋn text, 1 linie în tabel;
 Alineatul: maxim 1,5 cm (justify);
 Capitolele se numerotează cu cifre romane;
3
 Diagramele, figurile şi fotografiile vor fi denumite "figuri”. Pentru figurile preluate
din literatură se va menționa obligatoriu sursele bibliografice exacte. Pentru toate
imaginile de microscopie se vor specifica ordinul de mărire şi tehnica folosită;
 Se interzice introducerea în lucrare a unor imagini de tip publicitar preluate de pe
internet şi fără relevanță ştiințifică;
 Figurile se numerotează cu cifre arabe, sub imagine, în ordinea apariției în text;
 Tabelele au titlu şi se numerotează deasupra tabelului cu cifre arabe sau romane, în
ordinea apariției în text;
 Formulele şi ecuațiile se numerotează cu cifre arabe, între paranteze rotunde, în
dreptul formulei/ecuației, în ordine cronologică;
 Indicele bibliografic este inserat în text între paranteze pătrate, având cifre arabe
corespunzătoare Bibliografiei;
 Lucrarea de licență va avea minim 50 pagini şi maxim 70 pagini la programul de
studii Farmacie și minim 30 pagini şi maxim 50 de pagini la programul de studii
Asistență de Farmacie;
 Paginile se numerotează jos în centru/dreapta;
 Prescurtarile si unitățile de măsură se vor nota conform STAS-urilor în vigoare;

Capitolul IV. Verificarea lucrării de licență prin soft-ul antiplagiat

 Procentul de similitudine acceptat de Facultatea de Farmacie este de maximum 30%.

Capitolul V. Prezentarea publică a lucrării de licență.

 Se recomandă prezentarea lucrării în PowerPoint, cu un număr maxim de 20-25 slide-


uri;
 Unul dintre slide-uri va conține obligatoriu denumirea universităţii și facultăţii, titlul
lucrării, numele absolventului, numele coordonatorului şi numele îndrumătorului
(dacă este cazul);
 Se recomandă redactarea unor slide-uri care să conțină tabele, figuri, diagrame
reprezentative;
 Se recomandă redactarea a 1-2 slide-uri cu concluzii.
 Ultimul slide conține bibliografia.

Orice abatere de la prezentul Ghid va atrage după sine diminuarea punctajului acordat
de către membrii Comisiei de susținere a lucrării de licență.

Prezentul Ghid de redactare a lucrării de licență pentru studenții la Facultatea de


Farmacie a fost avizat în şedința Consiliului Facultății de Farmacie din 09.03.2019, aprobat
de Consiliul de Administrație în data de _________ și de Senat în data de ___________ și
intră în vigoare cu această dată.

Decan,
Conf. univ. dr. Laura Bucur

4
Anexa 1
Se completează cu cel puţin două semestre înainte de finalizarea studiilor

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA
Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România
Tel./Fax: +4 0241 606.407, +4 0241 606.467
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Web page: www.univ-ovidius.ro

FACULTATEA DE FARMACIE, Str.


Căpitan Aviator Al. Șerbănescu, nr.6, Campus, Corp C,
TEL./ FAX: 0241-605050, E-mail: farmacie@univ-ovidius.ro,
Web: http://www. farmacie.univ-ovidius.ro

Nr. înreg. ……. / ……………

De acord cu îndrumarea,

Cadru didactic coordonator: .

Semnătura .

CERERE

ALEGERE TEMĂ LUCRARE FINALIZARE STUDII

Subsemnatul(a), , student(ă)
în anul ,programul de studii , vă rog să-mi
aprobaţi realizarea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/ lucrării de disertaţie cu
titlul

, pentru sesiunea de examene de licenţă/diplomă/disertaţie .

Semnătură student,

................................................

Data

5
Anexa 2 - Formular copertă lucrare licenţă

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA


FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAM DE STUDII FARMACIE/ASISTENŢĂ DE FARMACIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

COORDONATOR ȘTIINŢIFIC
(TITLUL ȘTIINŢIFIC, NUMELE ȘI PRENUMELE)

ÎNDRUMĂTOR ȘTIINŢIFIC
(TITLUL ȘTIINŢIFIC, NUMELE ȘI PRENUMELE)

ABSOLVENT
(NUMELE SI PRENUMELE)

CONSTANŢA
(ANUL)

6
Anexa 3 – Formular subcopertă licenţă

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA


FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAM DE STUDII FARMACIE /ASISTENŢĂ DE FARMACIE

Avizat
Data
Semnătură coordonator

TITLUL LUCRĂRII DE LICENȚĂ

COORDONATOR ȘTIINŢIFIC
(TITLUL ȘTIINŢIFIC, NUMELE ȘI PRENUMELE)

ÎNDRUMĂTOR ȘTIINŢIFIC
(TITLUL ȘTIINŢIFIC, NUMELE ȘI PRENUMELE)

ABSOLVENT
(NUMELE SI PRENUMELE)

CONSTANŢA
(ANUL)