Sunteți pe pagina 1din 26

REGULAMENTUL

INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT PREŞCOLAR

I. Consideraţii generale

1. Prezentul Regulament determină baza de organizare şi de activitate a instituţiei


preşcolare, precum şi Statutul ei juridic. Indiferent de apartenenţa şi forma de
proprietate instituţia preşcolară este persoană juridică.
2. Instituţia de educaţie preşcolară (creşă-grădiniţă, grădiniţa de copii)1 este o
unitate de educaţie pentru copii cu vîrsta de 3 - 6 (7) ani, instituţie, care în
colaborare cu familia, asigură dezvoltarea capacităţilor creative prin
valorificarea potenţialului psihofiziologic şi intelectual al copiilor, pregătirea
multilaterală pentru viaţă în vederea integrării în activitatea şcolară a acestora.
3. Activitatea instituţiei preşcolare este organizată în baza Legii Învăţămîntului
Republicii Moldova, Legii privind drepturile copilului, Hotărîrile Guvernului
Republicii Moldova, Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului,
Concepţia dezvoltării învăţămîntului preşcolar, instrucţiunile şi dispoziţiile
Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, deciziile organelor
administraţiei publice locale, precum şi prezentul Regulament.
4. Educaţia şi instruirea copiilor se efectuează în limba maternă. Limbile
minorităț ilor conlocuitoare se vor studia la solicitările părinţilor. Totodată,
copilul poate fi primit în instituţia preşcolară unde procesul educaţional este
organizat într-o altă limbă. Studierea limbii române va fi obligatorie pentru
instituţiile preşcolare unde educaţia se realizează în altă limbă.

II. Principiile de activitate a instituţiilor preşcolare

1. Instituţia preşcolară îşi organizează activitatea sa în baza planului perspectiv


de dezvoltare pe 5 ani, aprobat de Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport.

2. Instituţia preşcolară activează în baza finanţării bugetare cu elemente de


autogestiune şi autofinanţare.

3. Instituţia preşcolară e obligată să respecte drepturile copiilor şi a părinţilor,


să asigure eficienţa muncii educative.

4. Instituţiile preşcolare se subordonează Ministerului Educaţiei, din


Republica Moldova în organizarea procesului educaţional, precum şi în probleme
determinării perfecţionării, atestării şi reprofilării cadrelor didactice.
1
5. În instituţiile preşcolare de toate tipurile, directorul se numeşte în funcţie de
către direcţiile raionale/(municipale) ale învăţămîntului prin concurs.

III. Competenţele instituţiei preşcolare

1. Instituţia preşcolară are următoarele competenţe generale:

- asigură respectarea Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile copiilor;


- asigură organizarea, desfăşurarea şi conţinutul procesului educaţional
conform Curriculum-ului educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani)
aprobat de Ministerul Educaţiei, al Republicii Moldova;
- asigură perfecţionarea locală continuă a competenţei profesionale a cadrelor
didactice;
- contribuie la organizarea şi desfăşurarea procesului intern de atestare, prin
acordarea ajutorului metodic;
- prevede mijloace din sursele interne, ori foloseşte mijloacele fondului de
dezvoltare socială pentru micşorarea cotei de plată pentru hrană, care o achită
părinţii, pentru asigurarea cu materiale didactice gratuite pentru copii de vîrsta 5-7
ani, de comun acord cu administraţia publică local;
- conlucrează cu diferite instituţii de învăţămînt din Republica Moldova,
precum şi din afara ei;
- utilizează raţional resursele materiale, financiare şi de muncă, anunţă
organele administraţiei publice locale, direcţiile de învăţămînt, procuratura şi
organele afacerilor interne despre încălcările de lege;
- organizează controlul medical al copiilor, întreprinde măsuri curativ-
profilactice, în colaborare cu organele de resort (policlinică, spital şi alte instituţii
medicale);
- răspunde de aplicarea prezentului Regulament.

2. În procesul educaţional instituţia preşcolară are următoarele competenţe:


- protecţia vieţii şi fortificarea sănătăţii copiilor, şi sporirea rezistenţei
organismului copilului; formarea deprinderilor igienice; dezvoltarea fizică şi
neuropsihică armonioasă;
- educarea sentimentelor, deprinderilor şi reprezentărilor elementare morale,
baza cărora vor constitui dragostea faţă de patrie, popor, onoarei şi dreptăţii, tendinţa
spre bine, frumos, intoleranţa faţă de faptele ce contravin normelor morale;
- educarea stimei faţă de cei vîrstnici, formarea deprinderilor de comportare
civilizată, calităţilor volitive, deprinderi de lucru în echipă, de cooperare, a spiritului
de independenţă, organizare şi disciplină;

2
- formarea deprinderilor şi priceperilor de muncă, deprinderii de a depune
efort, tendinţei de a fi mereu ocupat, de a se autoservi în limitele posibilităţilor,
cultivarea aspiraţiei de a munci pentru binele comun;
- dezvoltarea facultăţilor mintale ale copiilor, formarea procedeelor elementare
de percepere, memorare şi gîndire.

3. Realizarea în complex a obiectivelor educaţionale ţine de competenţa


educatorilor pe parcursul diverselor forme de activitate cu copiii, în conformitate cu
particularităţile individuale şi de vîrstă ale lor.
4. Programul zilnic al copiilor se desfăşoară pe baza unei planificări anuale,
tematice, săptămânale şi zilnice care vizează proiectarea tuturor activităţilor in care
sunt implicaţi copiii pe parcursul întregii zile şi întregului an şcolar.
5. Cadrele didactice din instituţia preşcolară sînt responsabile de pregătirea
copiilor pentru şcoală şi viaţă.
6. Instituţiile preşcolare, in procesul instructiv-educativ desfăşurat cu copiii la
grupă, vor utiliza numai materiale auxiliare didactice care sunt avizate de Ministerul
Educaţiei.

IV. Tipurile şi structura instituţiilor preşcolare


şi a grupelor de copii. Caracteristica lor

1. Instituţiile preşcolare pot fi de următoarele tipuri:


- creşă-grădiniţă (tipul principal);
- grădiniţă.

2. Educaţia preşcolară poate fi realizată şi în grupele respective ale instituţiei


mixte Grădiniţă - şcoală primară, în Centre comunitare.
3. Pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără tutela părinţilor se organizează case de
copii sau grupe preşcolare ce funcţionează atît în cadrul şcolilor-internat, cît şi în
casele pentru copii. Statutul lor se stabileşte conform prezentului Regulament,
precum şi a regulamentelor instituţiilor respective.
4. Instituţiile preşcolare pot fi cu diferită formă de proprietate:
- instituţii preşcolare de stat – se creează în conformitate cu decizia organelor
administraţiei publice locale în limita numărului de locuri;
- instituţii preşcolare mixte – se creează şi se întreţin prin cota parţială
(cheltuieli prevăzute din buget conform normativelor existente şi cheltuieli ale
întreprinderilor, organizaţiilor, şi familiilor) în baza unui contract.

3
5. Instituţiile preşcolare private se pot înfiinţa, reorganiza sau desfiinţa la
iniţiativa persoanelor fizice şi juridice cu acordul Ministerului Educaț iei în
condiţiile legii;

6. Învăţămîntul privat preşcolar se organizează şi funcţionează pe principiul


non-profit şi respectă standardele educaţionale de stat;

7. Decizia organelor de resort privind crearea instituţiilor preşcolare mixte şi


private se ia în baza licenţei emise de către Camera de Licenţiere a Guvernului
Republicii Moldova.

8. Toate tipurile de instituţii preşcolare activează în baza regulamentelor


autonome, respectînd prevederile prezentului Regulament, precum şi ale actelor
legislative şi normative în vigoare.

9. În conformitate cu particularităţile dezvoltării psihofiziologice ale copiilor


pot fi create instituţii preşcolare cu destinaţie generală, specială, sanatorială etc., care
se conduc în activitatea lor de prezentul Regulament, precum şi de actele normative
privind activitatea instituţiilor preşcolare de profil respectiv.

10. Instituţiile preşcolare de tip general pot fi frecventate de copii sănătoș i în


baza certificatului medical.

11. Instituţiile preşcolare cu destinaţie specială se creează pentru copii cu


diverse forme de maladii, în scop de corecţie timpurie a deficienţelor în dezvoltarea
psihofizică a copiilor, cît şi pentru prevenirea şi profilaxia recidivelor. De rînd cu
rezolvarea obiectivelor educaţionale de ordin general, instituţiile respective
efectuează activitatea de profilaxie şi corecţie orientată spre compensarea defectelor
în dezvoltarea copilului şi pregătirea lui pentru şcoală (de tip general sau auxiliar).

12. În dependenţă de tipurile de deficienţe (senzorială, motorie, mintală) se


creează instituţii preşcolare
- pentru copii cu dezabilităţi auditive;
- pentru copii cu dezabilităţi ale văzului;
- pentru copiii cu tulburări de limbaj;
- pentru copiii cu dezabilitţi locomotorii;
- pentru copiii cu reţineri în dezvoltarea psihică;
- pentru copiii cu dezabilităţi mintale etc.;

4
13. Instituţiile preşcolare de tip sanatorial se organizează pentru copii cu
diverse maladii somatice (vicii cardiace, tuberculoză cronică, maladii endocrine, des
maladivi etc.), precum şi pentru cei ce aparţin grupei de risc.

14. În dependenţă de necesităţi, în cadrul instituţiilor de tip general pot fi create


grupe sanatoriale sau cu destinaţie specială (în afară de grupele de copii cu deficienţe
mintale, cu îmbolnăviri infecţioase, cu dereglări grave psihomotore).

15. Modul de organizare, specificul lucrului instituţiilor preşcolare cu


destinaţie specială şi sanatorială, precum şi a celor de alte profiluri pentru copiii cu
diverse anomalii în dezvoltare este determinată de către Ministerul Educaţiei, de
comun acord cu Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

V. Organizarea instituţiei preşcolare

1. Instituţia preşcolară este înregistrată la Consiliul raional/municipal. Din


momentul înregistrării ea obţine drept de persoană juridică.

2. Instituţia preşcolară se găseşte într-o clădire construită după proiect-tip şi


respectă strict normele sanitar-igienice, deţinînd avizul pozitiv de la centrul de
sănătate publică teritorial, cerinţele şi regulile securităţii anti-incendiare. În
conformitate cu normele şi regulile sanitare, ea dispune de teren pentru jocuri şi
activităţi la aer liber, piscină, este înzestrată cu inventar capitonat şi necapitonat,
aparataj medical, materiale didactice, jucării etc.

3. Instituţiile preşcolare pot fi organizate cu 1-3 grupe şi mai multe grupe de


copii, cu program prescurtat (6 ore), normal (9-10,5 ore), prelungit (12-14 ore),
săptămînal (24 ore).
4. Instituţia preşcolară cu regimuri flexibile ( 6, 9, 12 şi 24 ore), precum şi
grupe aparte pot lucra 5(6) zile pe săptămînă, conform regimului de aflare a copilului
în ea, cu o zi sau două de odihnă.

5. Cu permisiunea administraţiei publice locale, în dependenţă de necesităţile


populaţiei, ale părinţilor, poate fi stabilit un alt program de lucru al instituţiei
preşcolare; pot fi deschise grupe de serviciu cotidiene (în orele matinale şi serale) şi
de funcţionare în zilele de odihnă (pentru copiii de 3-7 ani), grupe cu program
prescurtat ( 6 ore), grupă de pregătire a copiilor pentru şcoală, de întremare a
sănătăţii, de activitate pe interese (în domeniul artelor etc.) şi altele.

6. Programul de activitate al instituţiei preşcolare este stabilit de administraţia


publică locală de comun acord cu direcţia raională/(municipală) de învăţămînt.
Începutul şi sfîrşitul zilei de muncă a instituţiilor preşcolare se stabileşte reieşind din
5
necesităţile părinţilor, dar nu mai devreme de ora 6 şi 30 min. şi nu mai tîrziu de ora
20 şi 30 min.

7. Regimul zilei este întocmit de către administraţie în baza recomandărilor


medicale şi este comod atît pentru copii, cît şi pentru părinţi. Copilul este adus şi luat
la orice oră printr-o înţelegere în prealabil cu educatorul. Intervenţia părinţilor nu
trebuie să afecteze regimul zilei copilului, fundamentat ştiinţific din punctul de
vedere al dezvoltării lui fiziologice.

8. Alimentarea copiilor se organizează în dependenţă de programul de lucru al


instituţiei preşcolare conform normelor naturale stabilite. În instituţiile preşcolare cu
programul de lucru de 9-10,5 ore se stabileşte primirea hranei de 3 ori pe zi; în cele
cu program de activitate de 12-24 ore – 4-5 ori pe zi. În instituţiile preşcolare cu
programul de 6 ore copiii se alimentează de 2 ori pe zi.

9. Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi in grădiniţele de stat cu program


normal sau săptămânal părinţii sau tutorii legali plătesc o contribuţie stabilita de
legislaţia in vigoare. La solicitările părinţilor în grădiniţele de stat poate fi organizată
alimentaţia suplimentară a copiilor cu achitarea plăţii de către părinţi.

VI. Completarea grupelor de copii


în instituţiile preşcolare

1. Completarea instituţiei preşcolare cu copii se află în competenţa


administraţiei publice locale, direcţiilor de învăţămînt, în subordonarea cărora se află
instituţia respectivă.

2. Pentru instituţiile şi grupele preşcolare cu destinaţie specială completarea cu


copii se efectuează conform deciziei comisiilor medico – psiho - pedagogice
raionale/(municipale) sau republicane; pentru cele sanatoriale – conform hotărîrilor
instituţiilor curative şi de profilaxie teritoriale. Ordinea completării cu copii în aceste
instituţii se stabileşte de către regulamentele şi instrucţiunile respective emise de
către Ministerul Educaţiei, şi Ministerul Sănătăţii.
3. Completarea grupelor poate fi cu copii de aceeaşi vîrstă sau de vîrstă
neomogenă (copii din grupa pregătitoare şi cei de 5-6 ani; copii din grupa a II – a
inferioară şi grupa medie).
4. Numărul de copii în grupele instituţiilor preşcolare de tip general nu
depăşesc
în vîrstă de pînă la la 3 ani - cel mult 10 15 copii;
de la 3 la 7 ani - cel mult 15- 20copii

6
5. Numărul maxim de copii în grupele sanatoriale şi cu destinaţie specială se
stabileşte conform statelor-tip aprobate de organele ierarhice superioare prevăzute
pentru instituţiile preşcolare.

6. Înscrierea copiilor în instituţiile preşcolare de tip general are loc de la vîrsta


de 3 ani în dependenţă de locurile disponibile.
La solicitarea părinţilor, prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale
şi a direcţiilor de învăţămînt raionale/municipale, pot fi organizate şi grupe pentru
copii de la 1, 6 pînă la 3 ani.
7. Ordinea înregistrării copiilor în grupele instituţiilor preşcolare sanatoriale şi
cele cu destinaţie specială se stabileşte în conformitate cu regulamentele instituţiilor
de profil.

8. La înscrierea copiilor în instituţiile preşcolare de tip general prioritate se


acordă celor educaţi de un singur părinte, copiilor mamele cărora îşi fac studiile,
copiilor tutelaţi, copiilor părinţii cărora sînt orbi, surzi sau invalizi de grupa I sau a II-
a, copiilor al căror părinţi îşi fac serviciul militar, precum şi celor din familiile cu
mulţi copii (3 şi mai mulţi copii de vîrstă preşcolară şi şcolară).

9. Frecventarea instituţiilor preşcolare devine obligatorie pentru toţi copii care


ating vîrsta de 5 ani către 1 septembrie.

10. Copiii sînt primiţi în instituţia preşcolară de către directorul ei în baza


cererii, adeverinţei de naştere, extrasului din istoria dezvoltării copilului cu
concluziile despre starea sănătăţii lui, certificatului despre contactul cu bolile
contagioase, deciziei consultaţiei medico-psihopedagogice, îndreptării eliberate de
direcţia de învăţămînt raională/municipală sau administraţia publică locală.

11. Înscrierea copiilor in grădiniţe se face, de regulă, în lunile iunie-august


sau, in situaţii deosebite, in timpul anului şcolar, in limita locurilor disponibile. La
înscrierea copiilor in grădiniţele de stat nu se percep taxe de înscriere. La înscrierea
copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu.
Anul de învăţămînt începe la 1 septembrie.

12. Locurile eliberate în timpul anului se completează pe parcursul a două


săptămîni.

13. Eliberarea copiilor din instituţia preşcolară se efectuează de către directorul


instituţiei în baza certificatului despre starea sănătăţii copilului, care interzice aflarea
lui în instituţia dată; în cazul absenţelor nemotivate mai mult de o lună; din motiv de
neachitare a plăţii pentru întreţinerea copilului în decurs de două săptămîni de la

7
termenul stabilit sau la dorinţa părinţilor/a persoanelor tutelare. Părinţii sînt informaţi
despre eliberarea copilului cu 7 zile înainte.

14. Locul copilului în instituţia preşcolară este păstrat în caz de carantină,


boală a copilului, a mamei sau a persoanei de tutelare cu prezentarea certificatelor
respective şi a cererii părinţilor; în timpul concediului părinţilor sau a persoanelor de
tutelare, a concediului de maternitate şi în perioada estivală (în termen de 75 de zile),
indiferent de concediul părinţilor sau a persoanelor tutelare, la prezentarea cererii.

VII. Dirijarea instituţiei preşcolare

1. Dirijarea instituţiei preşcolare se înfăptuieşte pe baza principiilor


democratizării, transparenţei şi autoconducerei. Colectivul de muncă rezolvă
obiectivele sale în colaborare cu părinţii şi organizaţiile obşteşti.
2. Procesul de dirijare se organizează în conformitate cu statutul instituţiei în baza
îmbinării principiilor autoconducerei personale şi colective.
3. Organul suprem de conducere ale instituţiei preşcolare este Consiliul
Pedagogic format din cadrele didactice şi prezidat de director.
La şedinţele consiliului pedagogic, directorul invită, în funcţie de tematica
dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale şi ai
partenerilor sociali.
Consiliul pedagogic se întruneşte o dată în trimestru.
Consiliul pedagogic poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a
minimum o treime din numărul membrilor săi.
Participarea la şedinţele consiliului pedagogic este obligatorie pentru cadrele
didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră ca abatere disciplinară.
Ș eful grădiniț ei instituţiei de învăţămînt numeşte, prin decizie şi ordin,
secretarul consiliului pedagogic, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil
procesele-verbale ale şedinţelor consiliului pedagogic.
Procesele-verbale se scriu în „Registrul proceselor-verbale ale consiliului
pedagogic” care se înregistrează în instituţia de învăţămînt pentru a deveni document
oficial, se leagă, se numerotează ș i se sigilează. Pe ultima foaie, directorul instituţiei
de învăţămînt aplică parafa şi semnătura, pentru autentificarea numărului paginilor şi
a registrului.
Registrul de procese-verbale ale consiliului pedagogic, este însoţit, în mod
obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe,
informaţii, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente
oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un safeu securizat sau dulap, ale cărui
chei se găsesc la director şi secretar.
Consiliul pedagogic are următoarele responsabilităţi:
- analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi
raportul general privind starea şi calitatea instruirii din instituţia de preș colară;;
8
- dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de
dezvoltare al grădiniţei.
- dezbate, avizează şi aprobă Statutul instituţiei preşcolare cu emiterea ulterioară a
ordinului de aprobare,
- dezbate şi avizează Regulamentul intern al instituţiei de învăţămînt preşcolar, în
şedinţa la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al instituţiei de
învăţămînt;
- alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează,
dacă este cazul, componenţa acestuia;
- numeşte comisia pedagogică care are următoarele atribuţii: participă la atestarea
cadrelor didactice, la elaborarea criteriilor pentru concursuri şi aprecierea acestora;
- stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform
prevederilor legale în vigoare, ale prezentului statut şi ale regulamentului intern al
instituţiei de învăţămînt preşcolar,
- examinează şi aprobă planul anual, lucrul metodic, cu cadrele didactice, acţiunile
de profilaxie şi asanare a copiilor;
- determină tehnologiile didactice şi conţinutul procesului educaţional în conformitate
cu condiţiile existente, particularităţile psihofiziologice ale copiilor şi doleanţele
părinţilor;
- examinează şi aprobă programe şi planuri autonome (individuale şi de grupă);
- împreună cu administraţia instituţiei preşcolare şi organizaţiile obşteşti, creează
condiţii pentru realizarea procesului de pedagogizare a părinţilor sau a persoanelor
tutelare;
- examinează dările de seamă prezentate de către directorul instituţiei preşcolare, alte
cadre didactice;
- determină direcţiile de colaborare a instituţiei preşcolare cu laboratorul de educaţie
preşcolară a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Universităţile Pedagogice;
- dezbate la solicitarea Ministerului Educaţiei, a Direcţiei generale, educaţie, tineret
şi sport sau din propria iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care
reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite Direcţiei generale,
educaţie, tineret şi sport propuneri de modificare sau de completare,
- examinează rezultatele muncii cadrelor didactice şi le atestează;
Şedinţele consiliului pedagogic al instituţiei de învăţămînt se constituie legal în
prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.
Hotărîrile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor,
cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru
întregul personal salariat al instituţiei de învăţămînt.
4. Consiliul de Administraţie al instituţiei preşcolare este format din director,
cadre didactice alese de consiliul pedagogic, reprezentanţii părinţilor şi administraţiei
publice locale. Directorul instituţiei preşcolare este preşedintele consiliului de
administraţie.

9
Consiliul de Administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi
administrativ.
Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:
- asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise
de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, şi ale deciziilor Direcţiei generale,
educaţie, tineret şi sport municipale/raionale (protecţia vieţii şi sănătăţii copiilor;
protecţia muncii; protecţia civilă; respectarea normelor sanitaro-igienice şi
epidemiologice; analiza frecvenţei şi morbidităţii, traumatismului, dispanserizării
copiilor; evidenţa şi instituţionalizarea copiilor de 2-7 ani; organizarea alimentaţiei
copiilor; formarea deprinderilor cultural igienice şi morale la copii; proiectarea de
lungă şi scurtă durată şi calitatea organizării şi desfăşurării procesului educaţional;
organizarea acţiunilor de asanare a copiilor; organizarea lucrului cu părinţii şi
comunitatea);
- administrează terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de
învăţămînt preşcolar, celelalte componente ale bazei materiale – mijloacele fixe,
obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea instituţiei de învăţămînt;
- aprobă planul de dezvoltare al instituţiei de învăţămînt preşcolar, elaborat de un
grup de lucru desemnat de director prin ordin, după dezbaterea şi avizarea la consiliul
pedagogic;
- aprobă Regulamentul intern al instituţiei de învăţămînt preşcolar cu emiterea
ulterioară a ordinului, după ce a fost dezbătut la consiliul pedagogic;
- stabileşte acordarea premiilor şi altor menţiuni pentru personalul instituţiei;
- controlează periodic rezultatele evaluării ritmice a copiilor, solicitînd rapoarte
sintetice din partea metodistului;
- aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instituţiei de
învăţămînt;
- validează raportul general privind starea şi calitatea educaţiei copiilor din instituţia
de învăţămînt şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în
vigoare.
Membrii Consiliului de Administraţie coordonează şi răspund de domenii de
activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin
decizie.
Consiliul de Administraţie al instituţiei de învăţămînt preşcolar este format, din:
a) directorul instituţiei preș colare,,
b) metodistul instituţiei preș colare,,
c) şeful de gospodărie al instituţiei preşcolare,
d) 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul pedagogic,
e) preşedintele comitetului sindical al instituţiei preşcolare;
f) reprezentanţi ai asociaţiei de părinţi/comitetului părintesc al instituţiei preşcolare,
g) reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor
şi organizaţiilor comunităţii locale.

10
Personalul didactic, care face parte din consiliul de administraţie, este ales de
consiliul pedagogic, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia,
dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale
deosebite.
La şedinţele consiliului de administraţie participă fără drept de vot, cu statut de
observator, liderul sindical din instituţia preș colară. Punctul de vedere al liderului
sindical se menţionează în procesul - verbal al şedinţei.
Secretarul consiliului de administraţie invită în scris sau oral, cu 48 ore înainte
de data şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii care nu fac parte
din personalul grădiniţei.
Preşedintele consiliului de administraţie numeşte prin decizie, secretarul
consiliului de administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil
procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie.
Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de
administraţie”, care se înregistrează în instituţia de învăţămînt, pentru a deveni
document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima pagină, preşedintele aplică
parafa şi semnătura, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod
obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe,
informaţii, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente
oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului, într-un safeu
securizat sau dulap, ale cărui chei se găsesc la preşedintele consiliului.
Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar, precum ori de cîte ori consideră
necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit la
prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
Hotărîrile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unul din
numărul membrilor prezenţi.

VIII. Parteneriat cu familia


1.Colaborarea cu familia are loc în baza principilor democratice în vederea realizării
obiectivelor educaţionale.
2. Părinţii /tutorii sunt obligaţi:
să respecte prezentul regulament;
să asigure frecvenţa obligatorie a copiilor de vîrsta 5-7 ani;
să manifeste interes faț ă de evoluţia copilului lor;
să comunice instituţiei telefonic sau prin alte mijloace despre orice eventuală
absenţă sau boală a copilului în I-a zi;
să achite taxa de alimentaţie a copilului conform bonului de plată de la data de
10 – 15 a fiecărei luni;
să respecte şi să apere drepturile şi demnitatea copilului său, dar şi a altor
discipoli din instituţie;
11
să nu permită şi să nu aplice violenţa fizică şi psihologică, adresări insultătoare
referitor la copilul său, a altor copii şi părinţii acestora cât şi a colaboratorilor
instituţiei preşcolare.
3. Comitetul de părinţi al grupei
Comitetul de părinţi al grupei se alege în fiecare an în cadrul adunării părinţilor
copiilor grupei, convocate de educatori, care prezidează şedinţa.
Convocarea adunării pentru alegerea comitetului de părinţi al grupei are loc în
luna septembrie a fiecărui an.
Comitetul de părinţi al grupei se compune din trei persoane: un preşedinte şi
doi membri.
Educatorii grupei convoacă adunarea părinţilor în fiecare trimestru. De
asemenea, educatorii şi/sau preşedintele comitetului părintesc al grupei pot convoca
adunarea a părinţilor din grupă ori de cîte ori este necesar.
Comitetul de părinţi al grupei reprezintă interesele părinţilor copiilor grupei în
cadrul adunării generale a părinţilor la nivelul instituţiei de învăţămînt preşcolar.
Comitetul de părinţi al grupei are următoarele atribuţii:
- ajută educatorii în activitatea de cuprindere obligatorie cu grădiniţa a copiilor
de 5-7 ani;
- sprijină instituţia de învăţămînt şi educatorii grupei în activitatea de consiliere
a familiilor;
- sprijină educatorii în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educaţionale;
- are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie şi instruire
pentru copii grupei;
- atrage persoane fizice şi juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale,
susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din
grupă şi grădiniţă;
- sprijină conducerea instituţiei de învăţămînt preşcolar şi educatorii grupei în
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei şi instituţiei;
- comitetul de părinţi al grupei ţine legătura cu instituţia de învăţămînt prin
educatorii grupei.
4. Comitetul de părinţi al instituţiei de învăţămînt preşcolar
În instituţia de învăţămînt preşcolar funcţionează comitetul de părinţi al
grădiniţei.
Comitetul de părinţi al grădiniţei este compus din preşedinţii comitetelor de
părinţi ai fiecărei grupe.
Comitetul de părinţi al grădiniţei îşi desemnează reprezentanţii săi la consiliul
pedagogic şi consiliul de administraţie al instituţiei.
Comitetul de părinţi al grădiniţei are următoarele atribuţii:
- susţine instituţia de învăţămînt preşcolar în activitatea de consiliere a
familiilor;
- propune măsuri pentru cuprindere obligatorie cu grădiniţa a copiilor de 5-7
ani;
12
- identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de
administraţie al instituţiei, la nivelul căreia se constituie, modul de repartizare a
acestora;
- susţine conducerea instituţiei de învăţămînt în organizarea şi desfăşurarea
festivităţilor anuale;
- susţine conducerea instituţiei de învăţămînt în organizarea şi desfăşurarea
consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
- sprijină conducerea instituţiei de învăţămînt în întreţinerea şi modernizarea
bazei materiale a instituţiei;
are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea vieţii şi a activităţii copiilor

IX. Personalul instituţiei preşcolare

În instituţia de învăţămînt preşcolar activează cadre didactice şi personal


auxiliar cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical şi psihic, capabil să
relaţioneze corespunzător cu copii, părinţii şi colegii.
Cadrele didactice şi personalul auxiliar din instituţia de învăţămînt preşcolar
trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care
le transmite copiilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
Personalul din instituţia de învăţămînt preşcolar este obligat să sesizeze, la
nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de
protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea
fizică şi psihică a copilului.
Personalul angajat în instituţia preşcolară are o vârstă nu mai mică de 18 ani.
Personalul din instituţia de învăţămînt preşcolar trebuie să dovedească respect
şi consideraţie în relaţiile cu copiii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
Personalului din instituţia de învăţămînt preşcolar îi este interzis să desfăşoare
acţiuni de natură ce afectează imaginea publică a copilului, colegilor, părinţilor, viaţa
intimă, privată şi familială a acestora.
Personalului din instituţia de învăţămînt preşcolar îi este interzisă aplicarea de
pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a copiilor şi/sau a
părinţilor, a colegilor.
Personalului din instituţia de învăţămînt preşcolar îi este interzisă organizarea
şi desfăşurarea în incinta instituţiei în cadrul orelor de muncă a festivităţilor
(omagieri, serate în ajunul diverselor sărbători etc.) cu folosirea băuturilor alcoolice.
Personalului din instituţia de învăţămînt preşcolar îi este interzisă fumatul în
incinta sau pe teritoriul instituţiei de învăţămînt.
Pentru fiecare categorie de angajaţi este elaborată fişa postului, ce include
obiectivul de bază al activităţii sale, obligaţiunile, drepturile etc. Fişa postului se
perfectează pentru fiecare angajat şi se aduce la cunoştinţa acestuia contra semnătură

13
şi prin parafa şi semnătura directorului instituţiei şi a preşedintelui comitetului
sindical. Anual se aprobă prin ordin şi la necesitate se fac unele completări.

Ș eful grădiniț ei (directorul)


Cerinţele postului:
 Ș eful grădiniț ei instituţiei preşcolare este numit şi demis din post de
către DGETS. În acest post se numesc prin concurs cadre didactice cu
studii superioare, pedagogice în specialitatea „Pedagogie şi psihologie
preşcolară” cu o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în instituţii
preşcolare şi grad didactic I, II şi superior.
 . Atribuţiile postului:
Ș eful grădiniț ei instituţiei preşcolare are următoarele atribuţii şi sarcini:
 asigură aplicarea prevederilor Legii Învăţămîntului, a statutului cadrului
didactic, a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Educaţiei
al Republicii Moldova, al DGÎTS în activitatea instituţiei preşcolare pe care o
conduce;
 răspunde pentru aplicarea planului de învăţămînt, realizarea programelor
educativ-instructive şi întreprinde acţiuni în vederea prevenirii
suprasolicitării copiilor;
 elaborează şi implementează planul perspectiv de dezvoltare al grădiniţei;
 coordonează şi este responsabil de întreaga activitate educativă şi
administrativă a grădiniţei;
 este responsabil de aplicarea normelor privind asigurarea vieţii şi
sănătăţii copiilor, protecţia muncii, protecţia anti-incendiară în grădiniţă;
 organizează şi dirijează activitatea consiliului pedagogic şi a consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ;
 organizează propagarea cunoştinţelor pedagogice, psihologice şi igienice
pentru părinţi, ajută comitetul de părinţi al instituţiei;
 încadrează şi eliberează din funcţie cadrele didactice, personalul auxiliar,
angajează la serviciu numai persoane ce au susţinut examenul medical
şi au fost instruiţi după programul igienic, asigură selectarea şi
distribuirea corectă a cadrelor;
 îndeplineşte hotărârile, ordinile, dispoziţiile organelor ierarhic superioare;
 stabileşte obligaţiunile funcţionale ale personalului didactic, tehnic, celui
administrativ şi controlează îndeplinirea acestora;
 asigură realizarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, a actelor
normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi a dispoziţiilor emise de
organele de administraţie publică locală;
 este responsabil de elaborarea şi respectarea Regulamentului intern în
instituţia preşcolară;
14
 asigură menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico - materiale şi
didactice;
 întocmeşte referinţele cadrelor didactice în vederea acordării gradaţiilor de
calificare şi le propune consiliului pedagogic pentru examinare şi aprobare;
 asigură formarea continuă a cadrelor didactice;
 organizează atestarea cadrelor didactice;
 coordonează şi aprobă sarcina didactică a cadrelor didactice cu
contabilitatea centralizată a administraţiei publice locale ;
 asigură buna funcţionare a încăperilor, blocului alimentar, spălătorie a
instituţiei preşcolare în întregime;
 asigură gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale încredinţate;
 asigură evidenţa şi păstrarea documentelor de serviciu şi de stat;
 exercită controlul permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor
de serviciu de către întregul personal, sancţionează pe cei care încalcă
obligaţiunile de serviciu ce le revin;
 organizează şi efectuează lucrări de secretariat, semnează contracte, emite
ordine interne, perfectează carnetele de muncă şi contractele individuale de
muncă a angajaţilor instituţiei;
 asigură dezvoltarea resurselor umane prin diverse metode de stimulare,
perfecţionare, delegare de atribuţii persoanelor cu iniţiativă;
 în cazuri excepţionale ia decizii independente în funcţie de situaţia real creată
în instituţie;
 întreprinde măsuri de stimulare pentru merite deosebite în muncă de comun
acord cu comitetul sindical şi în ordinea stabilită de lege;
 stabileşte relaţii cu şcoala, privind problemele continuităţii educaţiei şi
instruirii dintre instituţia preşcolară şi şcoală;
 stabileşte relaţii de parteneriat cu comunitatea în vederea realizării unor
proiecte educaţionale comune.
 stabileşte şi monitorizează activităţi de parteneriat cu alte instituţii
educaţionale în scopul realizării schimbului de experienţă profesională.
 prezintă dări de seamă, rapoarte despre activitatea instituţiei preşcolare în
faţa organelor de resort;
 în timpul concediului, a deplasărilor directorului dirijarea instituţiei
preşcolare se efectuează de către un cadru didactic bine pregătit.
 nu face propagandă şovină, naţionalistă, politică şi religioasă aceasta fiind
incompatibilă cu activitatea pedagogică.
 . Cunoştinţe, calităţi şi abilităţi suplimentare cerute:
 Codul Muncii, Legea Învăţămîntului şi alte acte legislative şi normative;
 Pedagogia şi psihologia preşcolară, particularităţile fiziologice de vârstă şi
anatomia copilului;
 Metodica învăţământului preşcolar;
 Regulile sanitaro - epidemiologice;
15
 Legităţile generale şi individuale de dezvoltare a personalităţii copilului;
 Instrucţiunile de securitate şi protecţie a muncii şi anti-incendiare;
 Modul de acordare a primului ajutor de urgenţă şi de acţiune în cazuri
extremale.
 Modul de lucru pe calculator în programul Power Point, Windous.
. Responsabilităţile postului:
 .E responsabil de activitatea în ansamblu a instituţiei preşcolare;
 E responsabil de executarea tuturor obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Îndrumarea şi controlul activităţii directorului, precum şi a muncii educativ-


instructive din instituţia preşcolară se efectuează de către organele de
învăţământ, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, DGETS sau de către
persoanele împuternicite de acestea.

Metodistul
. Cerinţele postului:
 Metodistul este angajat si demis din post de către directorul instituţiei
preşcolare cu acordul DGÎTS.
 În acest post pot fi angajate persoane cu studii pedagogice, cu grad didactic şi
vechime în munca pedagogică în învăţământul preşcolar nu mai puţin de 3 ani,
dotat cu cunoştinţe profesionale relevante, experienţă reprezentativă şi
suficientă în activitatea didactică, susţinere de activităţi de formare sub diverse
forme.
Atribuţiile postului:
Metodistul în comun cu ș eful grădiniț ei dirijează activitatea instituţiei
preşcolare;
Participă la:
 Selectarea şi încadrarea personalului didactic şi auxiliar;
 Crearea climatului moral-psihologic favorabil în colectiv; a sistemului de
stimulare materială şi morală a salariaţilor şi la stimularea creativităţii metodice;
 Planificarea strategică, elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare şi
planurilor de activitate a instituţiei preşcolare;
 Crearea şi promovarea imaginii instituţiei preşcolare în rândurile populaţiei.
 Planifică activitatea educaţională şi metodică în dependenţă de abilităţile
profesionale şi experienţa educatorilor din instituţie;
 Coordonează, în plan metodic, activitatea în vederea organizării atestării
cadrelor didactice;
 Întocmeşte orarul pentru specialişti;
 Asigură asistenţă metodică educatorilor şi specialiştilor în pregătirea şi
organizarea activităţilor, sărbătorilor, şedinţelor cu părinţii, expoziţiilor
tematice, concursurilor etc;
16
 Analizează permanent starea lucrului instructiv-educativ, metodic şi face
propuneri concrete de sporire a eficienţei activităţii metodice;
 Elaborează şi realizează planuri de activitate;
 Întocmeşte rapoarte despre activitatea metodică;
 Pregăteşte materiale necesare pentru a fi puse în discuţie la consiliul pedagogic;
 Gestionează documentaţia Centrului metodic;
 Stimulează, monitorizează şi evaluează procesul de formare continuă a cadrelor
didactice;
 Organizează activitate de studiere şi propagare a experienţei avansate;
 Propune cadrelor didactice metode şi procedee eficiente de influenţă educativă şi
instructivă în conformitate cu legităţile generale şi individuale de dezvoltare
psihică a copiilor;
 Menţine relaţii colegiale şi de cooperare, de politeţe, corecte, de amabilitate
echilibrată cu copii, colegii, părinţii copiilor şi membrii comunităţii;
 Asigură dezvoltarea resurselor umane prin diverse metode: delegare la cursuri de
perfecţionare; participare la reuniuni metodice, seminare, ore metodice, activităţi
în microgrup, activităţi deschise, expoziţii, concursuri, etc.;
 Colaborează cu colaboratorii DGETS , cu managerii şi cadrele didactice din
instituţiile preşcolare din raion, ţară cu şcoala, familia şi alte organizaţii obşteşti
din ţară şi străinătate;
 Evaluează cunoştinţele, priceperile şi deprinderile copiilor în baza Standardele
de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani, cât şi
competenţele profesionale ale cadrelor didactice conform standardelor naţionale
;
 Verifică realizarea planurilor şi Curriculum-ului, a hotărârilor consiliilor
pedagogice;
 Asigură asistenţă metodică şi metodologică în domeniul diseminării
informaţiilor ştiinţifico-tehnologice;
 Acordă ajutor metodic familiilor în educaţia copiilor şi propagă cunoştinţele
pedagogice, psihologice şi igienice în rândul părinţilor;
 Asigură completarea bazei tehnico-materiale în Centrul metodic şi grupe;
 Dezvoltă materiale de interes educaţional (buletine, fluturaşi informaţionali,
broşuri, postere) pentru părinţi, cadre didactice în domeniul sănătăţii, nutriţiei,
igienei, educaţiei şi protecţiei copilului.
. Cunoştinţe, calităţi şi abilităţi suplimentare cerute:
 Pedagogia şi psihologia preşcolară, particularităţile psiho-fiziologice de vârstă
ale copilului;
 Metodica învăţământului preşcolar;
 Regulile sanitaro-epidemiologice;
 Legităţile generale şi individuale de dezvoltare a personalităţii copilului;
 Instrucţiunile de securitate şi protecţie a muncii şi anti-incendiare;

17
 Modul de acordare a primului ajutor de urgenţă şi de acţiune în cazuri
extremale.
 Modul de lucru pe calculator în programul Windous şi Power Point.
 Mânuirea echipamentului tehnic din dotare.
VI. Responsabilităţile postului:
 E responsabil de activitatea Centrului metodic;
 E responsabil de executarea tuturor obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Ș ef – de gospodărie

. Cerinţele postului:
 Şeful responsabil pe problemele de gospodărie este numit şi demis din post de
către directorul instituţiei preşcolare în comun acord cu DETS, a administraţiei
publice locale .
 Şeful responsabil pe problemele de gospodărie este persoană cu răspundere
materială.
Atribuţiile postului:
Şeful responsabil pe problemele de gospodărie are următoarele atribuţii:
 Rezolvă, cu aprobarea conducerii instituţiei preşcolare, toate problemele ce
revin sectorului administrativ-gospodăresc;
 Asigură menţinerea, dezvoltarea şi completarea bazei tehnico-materiale a
instituţiei;
 Asigură păstrarea curăţeniei şi ordinii în instituţie şi teritoriu;
 Se ocupă de procurarea materialelor pentru efectuarea curăţeniei şi
dezinfecţiei, precum şi a unor obiecte de inventar;
 Verifică funcţionarea bună a sistemelor de încălzire, iluminare, ventilare şi
canalizare, etc;
 Efectuează inventarierea averii instituţiei preşcolare, decontarea bunurilor
deteriorate;
 Asigură funcţionarea normală a încăperilor, a blocului alimentar, spălătoriei şi
a instituţiei în general;
 Dirijează activitatea personalului auxiliar;
 Asigură respectarea normelor de asigurare a vieţii şi sănătăţii copiilor, de
protecţie a muncii şi protecţie anti-incendiară în grădiniţă;
 Perfectează documentaţia de evidenţă;
 Prezintă dări de seamă directorului instituţiei şi contabilităţii primăriei locale/
a direcţiei de învăţămînt;
 Organizează desfăşurarea lucrărilor de reparaţie a încăperilor instituţiei
preşcolare;

18
 Organizează lucrări de amenajare şi salubrizare a teritoriului instituţiei
preşcolare;
 Verifică exploatarea utilajului la blocul alimentar şi spălătorie de către
personalul respectiv;
 Duce evidenţa zilnică a resurselor termoenergetice cu prezentarea rapoartelor
de utilizare a acestora;
 Asigură paza şi securitatea întregului patrimoniu, ia măsuri pentru
preîntâmpinarea incendiilor şi răspunde de protecţia muncii în sectorul
administrativ
. Cunoştinţe, calităţi şi abilităţi suplimentare cerute:
 Cerinţele sanitaro - epidemiologice din instituţia preşcolară;
 Statutul instituţiei preşcolare, Regulamentul intern şi instrucţiunile de
securitate şi protecţie a muncii şi anti-incendiare;

EDUCATORUL
Cerinţele postului:
 Educatorul este numit şi demis din funcţie de către directorul instituţiei
preşcolare cu acordul DGETS.
 În acest post pot fi angajate cadre didactice cu studii pedagogice preşcolare
superioare şi medii speciale, competente profesionale ce corespund cu
Standardele profesionale pentru cadrele didactice din educaţia timpurie.
Atribuţiile postului:
Educatorul are următoarele atribuţii:
 Respectă strict cerinţele Instrucţiunii despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor;
 Răspunde necesităţilor unice de dezvoltare a fiecărui copil, respectă interesul şi
nevoile copiilor de dezvoltare, respectă ritmul propriu de dezvoltare şi
abordează dezvoltarea copilului în mod integrat;
 Asigură respectarea a regimului zilei ;
 Planifică şi realizează activitatea educaţională prin abordare integrată conform
Curriculum-ului în interdependenţă cu specialiştii;
 Pregăteşte copiii împreună cu părinţii pentru instruirea în şcoală;
 Creează şi asigură în grupă un mediu de învăţare adecvat cerinţelor şi
intereselor copiilor;
 Organizează lucrul cu părinţii/tutorii, comunică cu familia şi încurajează
participarea părinţilor la programul educaţional al grupei;
 Furnizează părinţilor informaţii, exemple de practici, sugestii privind
dezvoltarea şi educarea copilului;
 Se autoinstruieşte şi consultă periodic materiale de specialitate, participă la
lucrările consiliilor pedagogice, a reuniunilor metodice, a consultaţiilor,
seminarelor etc. în scopul îmbunătăţirii competenţelor sale profesionale
 Perfectează documentaţia grupei;
19
 Efectuează evaluarea copiilor în toate domeniile de activitate prezentate de
Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani;
 Prezintă rapoarte, dări de seamă despre activitatea sa cu copiii şi părinţii;
 E responsabil de frecvenţa din grupă şi motivul absenţei fiecărui copil;
 Asigură utilizarea judicioasă a materialelor şi resurselor energetice;
 Dirijează activitatea dădăcii;
 Informează imediat directorul, asistenta medicală şi părinţii despre unele
schimbări intervenite în starea sănătăţii copilului, despre progresul intelectual
şi psihofiziologic al acestuia ;
 Participă împreună cu dădaca, copiii şi părinţii acestora la amenajarea
terenului grupei;
 Respectă cu stricteţe programul de muncă stabilit;
 Respectă strict termenii de susţinere a examenului medical;
 Frecventează periodic cursuri de formare continuă o dată în 5 ani. La dorinţă
poate solicita şi acordarea unui grad didactic;
 Are o ţinută morală demnă , un comportament corect în relaţiile de serviciu
pentru asigurarea unui climat sănătos de muncă, ordine şi disciplină.
. Cunoştinţe, calităţi şi abilităţi suplimentare cerute:
 Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7ani);
 Convenţia cu privire la drepturile copilului;
 Pedagogia şi psihologia preşcolară, particularităţile fiziologice de vârstă şi
anatomia copilului;
 Metodica învăţământului preşcolar;
 Statutul instituţiei preşcolare, Regulamentul intern, Instrucţiunea despre
ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, regulile sanitaro - epidemiologice şi
instrucţiunile de securitate şi protecţie a muncii şi anti-incendiare;
 Modul de acordare a primului ajutor de urgenţă şi de acţiune în cazuri
extremale.
Responsabilităţile postului:
Poartă răspundere personală de:
 Viaţa şi sănătatea copiilor în timpul aflării acestora la grădiniţă;
 Respectarea drepturilor copiilor;
 Respectarea cerinţelor Instrucţiunii despre ocrotirea a vieţii şi sănătăţii
copiilor;
 Executarea tuturor obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Conducător muzical

. Cerinţele postului:
 Conducătorul de muzică este numit şi demis din post de către directorul
instituţiei preşcolare în comun acord cu DGETS.
20
 În acest post pot fi angajate cadre didactice cu studii muzical-pedagogice
superioare şi medii speciale.
Atribuţiile postului:
Conducătorul de muzică are următoarele atribuţii:
 Realizează educaţia muzicală şi estetică a copiilor în conformitate cu
Curriculum-ul;
 Activează după un orar şi un plan bine definit în strânsă colaborare cu
educatorii;
 Organizează şi desfăşoară activităţi de muzică, sărbători şi distracţii;
efectuează lucrul individual cu copiii;
 Asigură acompaniament muzical la organizarea gimnasticii matinale, a
activităţilor de educaţie fizică, a sărbătorilor şi distracţiilor sportive în
colaborare cu educatorii şi conducătorul de sport;
 Acordă consultaţii părinţilor şi educatorilor în problemele educaţiei muzicale a
copiilor;
 Se autoinstruieşte şi consultă periodic materiale de specialitate, participă la
lucrările consiliilor pedagogice, a reuniunilor metodice, a consultaţiilor,
seminarelor etc. în scopul îmbunătăţirii competenţelor sale profesionale
 Implementează în activitatea sa experienţa avansată de muncă în domeniu;
 Coordonează lucrul cu educatorii privitor la însuşirea repertoriului muzical,
jocurilor, dansurilor, confecţionarea costumaţiei pentru spectacole, jocuri,
distracţii şi sărbători;
 Întocmeşte planul perspectiv şi zilnic de activitate în baza Curriculum-ului;
 Efectuează evaluarea cunoştinţelor copiilor la compartimentul Educaţie prin
artă. Educaţie muzicală;
 Prezintă dări de seamă şi rapoarte despre activitatea sa cu copii, cadrele
didactice şi părinţi;
 Pregăteşte decorul sălii pentru sărbători; confecţionează măşti şi materiale
didactice pentru activităţi;
 Prezintă la început de an şcolar planul distracţiilor cu copii pe grupe de vârstă;
 Organizează consultaţii pentru părinţi, cadre didactice şi alt personal al
instituţiei în problemele educaţiei muzicale a copiilor şi pregătirii de activităţi;
 Asigură respectarea cerinţelor sanitaro-igienice de organizare a activităţilor în
sala de muzică;
 Respectă cu stricteţe programul de muncă stabilit;
 Respectă strict termenii de susţinere a examenului medical;
 Frecventează periodic cursuri de formare continuă o dată în 5 ani. La dorinţă
poate solicita şi acordarea unui grad didactic;
 Activează în echipă cu alţi colegi şi specialişti;
 Are o ţinută morală demnă , un comportament corect în relaţiile de serviciu
pentru asigurarea unui climat sănătos de muncă, ordine şi disciplină.
Cunoştinţe, calităţi şi abilităţi suplimentare cerute:
21
 Pedagogia şi psihologia preşcolară, particularităţile fiziologice de vârstă şi
anatomia copilului;
 Metodica educaţiei muzicale;
 Particularităţile individuale de dezvoltare a copiilor, de percepţie a muzicii, de
dezvoltare a emoţiilor, motricitatea şi posibilităţile copiilor de vârstă
preşcolară;
 Repertoriul muzical pentru copii;
 Statutul instituţiei preşcolare, Regulamentul intern şi instrucţiunile de
securitate şi protecţie a muncii şi anti-incendiare;
 Să mânuiască un instrument muzical şi tehnica audio - vizuală..
Responsabilităţile postului:
 Poartă răspundere personală de viaţa şi sănătatea copiilor în timpul activităţilor
de muzică;
 E responsabil de executarea tuturor obligaţiunilor stipulate în prezenta fişă.

Cerinţele postului:
 Logopedul este numit şi demis din post de către directorul instituţiei
preşcolare în comun acord cu DGETS.
 În acest post pot fi angajate cadre didactice cu studii pedagogice superioare în
defectologie şi logopedie.
Atribuţiile postului:
Logopedul are următoarele atribuţii:
 Realizează lucrul de corecţie a defectelor de vorbire a copiilor în conformitate
cu Curriculum-ul luând în consideraţie defectele şi diagnoza stabilită;
 Examinează toţi copiii din instituţie şi depistează copiii cu defecte, determină
gradul şi stabileşte diagnoza defectului;
 Organizează activităţi individuale şi colective de corecţie a vorbirii;
 Colaborează cu educatorul grupei, frecventează activităţile acestuia, consultă
educatorii şi părinţii în problemele utilizării metodelor speciale de corectare a
vorbirii copiilor;
 Activează după un orar şi un plan bine definit în strânsă colaborare cu
educatorii;
 Se autoinstruieşte şi consultă periodic materiale de specialitate, participă la
lucrările consiliilor pedagogice, a reuniunilor metodice, a consultaţiilor,
seminarelor etc. în scopul îmbunătăţirii competenţelor sale profesionale;
 Implementează în activitatea sa experienţa avansată de muncă în domeniu;
 Întocmeşte planul perspectiv şi zilnic de activitate în baza Curriculum-ului;
 Prezintă dări de seamă şi rapoarte despre activitatea sa cu copiii, cadrele
didactice şi părinţii;
 Pregăteşte materiale pentru activităţi şi lucru individual;

22
 Asigură respectarea cerinţelor sanitaro-igienice de organizare a activităţilor de
corecţie;
 Respectă cu stricteţe programul de muncă stabilit;
 Utilizează diverse strategii de lucru şi resurse materiale pentru realizarea
standardelor educaţionale şi corectarea vorbirii copiilor;
 Perfectează documentaţia necesară;
 Respectă strict termenii de susţinere a examenului medical;
 Frecventează periodic cursuri de formare continuă o dată în 5 ani. La dorinţă
poate solicita şi acordarea unui grad didactic;
 Activează în echipă cu alţi colegi şi specialişti;
 Are o ţinută morală demnă , un comportament corect în relaţiile de serviciu
pentru asigurarea unui climat sănătos de muncă, ordine şi disciplină.
Cunoştinţe, calităţi şi abilităţi suplimentare cerute
 Pedagogia şi psihologia preşcolară, particularităţile fiziologice de vârstă şi
anatomia copilului;
 Metodica lucrului de corecţie;
 Statutul instituţiei preşcolare, Regulamentul intern şi instrucţiunile de
securitate şi protecţie a muncii şi anti-incendiare;
. Responsabilităţile postului:
 Poartă răspundere personală de viaţa şi sănătatea copiilor în timpul activităţilor
de corecţie;
 E responsabil de executarea tuturor obligaţiunilor stipulate în prezenta
instrucţiune.

20. Obligaţiunile concrete ale personalului pedagogic, medical şi tehnic sînt


determinate în instrucţiunile oficiale respective care se elaborează în conformitate cu
legislaţia muncii în baza regulilor ordinii interne şi a exigenţei postului, ţinîndu-se
cont de condiţiile de muncă ale instituţiei respective, şi sînt aprobate de directorul
instituţiei preşcolare.
21. Toţi lucrătorii instituţiilor preşcolare sînt supuşi sistematic unui examen
medical în ordinea stabilită de Ministerul Sănătăţii şi o dată în 2 ani susţin proba
privind minimul de cunoştinţe sanitare pe programul igienic.

X. Activitatea financiară a instituţiei


preşcolare
1. Activitatea financiară a instituţiei preşcolare este reglementată de
mecanismul economic bazat pe corelaţia dintre finanţarea bugetară, dezvoltarea sferei
de prestaţii cu plată, mijloacele băneşti alocate de către diferite organizaţii şi
persoane particulare.

23
2. Principalele surse de finanţare a instituţiei preşcolare sînt: mijloacele
bugetare; plata părinţilor pentru întreţinerea copiilor, mijloacele speciale
(extrabugetare), asociaţiile părinţilor.
Normele finanţării bugetare se stabilesc pentru un copil.

3. Mijloacele băneşti alocate din buget, precum şi cele provenite din alte surse
se află completamente la dispoziţia instituţiei preşcolare, şi sînt intangibile.
Mijloacele financiare neutilizate către sfîrşitul anului nu se retrag dar se includ de
către fondator în cota de finanţare pe anul următor.

4. Instituţia preşcolară poate avea cont propriu în Banca de Stat, are deviz de
cheltuieli cu calculele respective, repartizate pe trimestre.

5. Evidenţa contabilă a realizării planului anual de cheltuieli ale instituţiei


preşcolare este efectuată de către contabilitatea respectivă; controlul evidenţei
contabile e în competenţa secţiei financiare a Direcţiei raionale (municipale) de
învăţămînt.

6. Instituţia preşcolară prezintă contabilităţii în termenele stabilite scriptele


contabile financiare şi statistice.

7. Administraţia şi alte persoane ce poartă răspundere materială şi penală


pentru faptele de mistificări, falsificări şi alte denaturări în dările de seamă.

8. Instituţiile de educaţie preşcolară au dreptul în modul stabilit de direcţiile de


învăţămînt, să-şi organizeze activitatea din contul mijloacelor speciale
(extrabugetare).

9. Mijloacele instituţiei preşcolare pot fi constituite din următoarele surse:

- prestările serviciilor educaţionale cu plată;


- vărsăminte benevole ale organizaţiilor de stat, obşteşti, ale
părinţilor şi ale persoanelor particulare;
- investiţii cu destinaţii speciale ale organizaţiilor de stat, obşteşti;
- mijloace cu destinaţie specială;
- credite bancare;
- mijloace voluntare;

10. Prestările cu plată presupun organizarea de către instituţia preşcolară a


diferitelor activităţi facultative pentru copii şi părinţi, activităţi suplimentare de
cultură fizică şi sport, educaţia estetică, limbile moderne, cercuri de muzică, pictură,
balet, dame-şah ş.a., cercuri de meşteşugărit, broderie, tapiţerie, împletitul din lozie,
24
paie, ţesutul, consultările juriştilor, medicilor, psihopedagogilor etc, conform
cerinţelor actelor normative şi legislative în vigoare.

XI. Baza tehnico-materială


a instituţiei preşcolare

1. Baza tehnico-materială a instituţiei preşcolare se constituie din clădiri,


instalaţii inginereşti, terenuri, echipamente, mijloace de transport, utilaje şi alte
mijloace tehnico-materiale prevăzute de normative.

2. Instituţiile de învăţămînt privat nu pot fi organizate prin privatizarea


instituţiilor de învăţămînt de stat. Clădirile, localurile şi baza tehnico-materială a
instituţiilor de stat pot fi utilizate de instituţiile private în baza unui contract de
arendă.

3. În conformitate cu planul de lucru (pedagogic, economic şi de dezvoltare


socială) instituţia preşcolară determină necesitatea în resurse şi le procură prin
reţeaua de comerţ centralizat sau de la alte organizaţii.

4. Instituţia preşcolară are dreptul de a deconta resursele materiale (inventarul,


utilajul şi alte valori materiale) în caz de uzare tehnică a acestora în modul
stabilit.

XII. Lichidarea instituţiei preşcolare


şi reducerea grupelor de copii

1. Administraţia publică locală înfiinţează, reorganizează sau desfiinţează


instituţii preşcolare de stat de subordonare locală cu acordul direcţiei
raionale/(municipale) de învăţămînt.

2. Lichidarea instituţiei preşcolare are loc în caz dacă numărul copiilor ce


frecventează grădiniţa alcătuieşte mai puţin decît numărul de copii al unei grupe.

3. Reducerea unei grupe de copii se efectuează în caz dacă frecvenţa medie a


copiilor este mai mică de 70 la sută (din numărul de copii prevăzut pentru o grupă) pe
o perioadă mai mare 3 luni succesive, iar comasarea temporară sau permanentă a 2
grupe de aceeaşi vîrstă sau de vîrste diferite se efectuează în cazul cînd frecvenţa
copiilor din ambele grupe este mai mică de 70 la sută (din numărul de copii prevăzut
pentru o grupă) pe o perioadă de o lună.

25
4. Lichidarea instituţiilor preşcolare particulare se poate efectua la decizia
fondatorului, părinţilor sau organelor de resort în cazul încălcării legislaţiei în
vigoare.

26