Sunteți pe pagina 1din 5

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Facultatea de Arte Plastice

Mijloace de învățământ. Conținut și


importanță.

Student: Perțu Anastasia Anghelina


Specialitatea: Grafica
Anul III
Profesor: Comendant Tatiana

Chișinău
2020
Cuprins
1. Obiective;
2. Definirea conceptului de mijloace de învățare;
3. Funcțiile mijloacelor de învățămînt;
4. Clasificarea mijloacelor de învățământ;
5. Concluzie;
6. Bibliografie;

Obiective
1. Definirea conceptului de mijloc de învățământ;
2. Informarea depre tipurile mijloacelor de invățământ;
3. Informarea despre predestinarea diferitor mijloace de învățământ;

Definirea conceptului de mijloace de învățare


Mijloacele de învățământ sunt totalitatea materialelor, dispozitivilor, aparatelor prin intermediul
cărora se realizează transmiterea și asimilarea informației didactice, înregistrarea și evaluarea
rezultatelor obținute.

Funcțiile mijloacelor de învățămînt


Rolul mijloacelor de învățământ este unul major în procesul educațional fiind folosite în diverse
direcții important: perfecționarea procesului de predare-învățare, perfecționarea metodologiei
didactice, perfecționarea formelor și tehnicilor de evaluare prin intermediulmijloacelor tehnice și
a procedeelor folosite, perfecționarea predării-învățării prin raționalizarea și optimizarea
eforturilor depuse de profesori și elevi, ajutorul în orientarea și selecția școlară, profesională.
Funcțiile mijloacelor didactice sunt următoarele:
1. Funcția informativă (cognitivă) care constă în :
a) Sensibilizarea elevilor pentru o anumită problemă, situație creeând unele noi;
b) Inducerea observației colective a unora fenomene, procese, care pot uneori fi
indisponibile și imposibil de studiat pe alte căi;
c) Mărirea eficienței a memorării și asimilării informației prin combinarea
analizatorului auditiv cu cel vizual;
d) Formarea unei percepții în ansamblu a informației primite;
e) Predarea materialului sistematizat, concis, clar;

2. Funcția formativă este că mijloacele de învățământ;


a) creează anumite deprinderi practice (descifrarea datelor primite, sistematizarea
lor, interpretarea informației grafice primite etc.);
b) ajută să înțelegem și să apreciem frumosul, valearea estică a anumitor lucruri;
c) contribuie la participarea activă a elevului în procesul de educare și autoeducare;
d) influențează asupra unor trăsături de caracter a elevului: perseverența,
flexibilitatea, conștiinciozitatea, practicitatea, prudența etc.;
e) învață elevul să lucreze sistematic și să-si termine activitățile până la capăt și
calitativ;
3. Funcția stimulativă adică mărirea atractivității a informației apelând la sensibilitatea
copilului oferindu-i impresii și stări emoționale puternice, ce îl motivează pe elev să
studieze, să caute într-un mod independent;
4. Funcția ergonomică constă în reducerea forțelor depuse de elevi și profesori pentru
găsirea informației și obținerea cunoștințelor noi prin accesibiltatea lor.
5. Funcția de reconsiderare a relației profesor-elev. Elevii participă activ la obținerea
propriilor cunoștințe, ceea ce îl face pe profesor să nu fie unica sursă de informare. Prin
acest mod sunt î eliminate multe goluri în cunoștințele elevilor în clasă simultan.
6. Funcția de școlarizare substitutivă- mijloacele informative pot ajuta substanțial în
problemele sistemului de învățământ la nivel global acolo unde nu toată populația are
acces la școlarizare. Pe lângă mijloacele de învățământ sunt folositoare în orientarea
profesională a elevilor.

Clasificarea mijloacelor de învățământ


Din punct de vedere istoric în lucrarea Didactica Modernă mijloacele de învățare sunt
clasificate în Generații:
a. Generația I - tabla, tablurile, manuscrisele, expozițiile care erau utilizate direct în
procesul de învățare de către profesor și elevi;
b. Generația II - tiparul a fost mijloc de imprimare a informației și formarea
manualelor, textelor în mai multe exemplare, ce a contribuit la răspândirea
învățământului.
c. Generația III - apar fotografia, înregistrări sonore, filmul, televiziunea, care fac
posibilă comunicarea interumană prin intermediul mașinilor;
d. Generația IV – tehnici moderne, laboratoarele lingvistice audio- vizuale unde are
loc contactul direct dintre mașină și om;
e. Generația V - implimentarea calculatorului electronic;
f. Generația VI – tehnologiile noi de comunicare ca www., e-mail, site-uri de
socializare, videoconferințe prin intermediul cărora se realizează conexiunea
oamenilor online.
În practica de instruire trebuie să fie folosite toate tipurile de mijloace indiferent căreia generații
îi aprține, pentru că toate ele reprezintă surse de acumulare a cunoștințelor.
Din punct de vedere a rolului său mijloacele de învățământ se împart în:
a. Mijloace informativ-demonstrative:
 Mijloace logico-intuitive (aparate, instrumente, mașini, dispozitive, instalații);
 Obiecte confecționate confecționate special (modele materiale, machete);
 Reprezentări figurative (ilustrații, schițe, scheme grafice, planșe);
 Reprezentări proiectibile (diapozitive, diafilme, filme, discuri CD, emisiuni TV);
 Mijloace logico-raționale (scheme electronice, reprezentări, formule fizice,
chimice etc.);
b. Mijloace de investigare, exersare și formare a deprinderilor-
 Aparatura de experimitare;
 Aparate de măsură;
 Echipamente tehnice, aparate de proiecție, de filmat etc.;
 Dispozitive și echipamente se instruire asistată de calculator.;
c. Mijloace de învățământ mixte sunt mijloace, care includ în sine diverse mijloace de
învățare care ajută la studiul individual al elevilor:
 Îndrumări de laborator;
 Culegeri de probleme;
 Lucrări științifice în reviste de specialitate etc.
d. Mijloace de învățământ de evaluare a cunoștințelor
 Modele de evaluare orală;
 Modele de evaluare scrisă (teste, grile, probe de control);
 Modele de evaluare practică (lucrări de laborator);
 Mijloace de evaluare informatice;

Clasificarea mai poate avea loc după criteriul potențialului pedagogic:


a. Aparatura de laborator (truse pentru elevi, profesori, aparate, dispozitive. Accesorii
pentru predare etc.);
b. Utilaje pentru ateliere (scule și dispozitive, mașini-unelte, instalații etc.);
c. Mijloace audio-vizuale (filme, dispozitive și diafilme, proiectoare etc.);
d. Echipamente audio-vizuale (diaproiector, epiproiector, epidiaproiector, retroproiector,
cineproiecto, magnetofon etc.);
e. Modele (mulaje, machete, globuri terestre etc.);
f. Naturalizări (animale împăiate, colecții de roci, semințe, insecte, preparate lichide etc.);
g. Material grafic (planșe, tablouri, portrete, atlase geografice, hărți etc.);
h. Instrumente muzicale (instrumente de suflat, de percție, cu coarde etc.);
i. Jocuri didactice (jocuri pentru dezvoltarea atenției, vorbirii, formarea deprinderilor
matematice, de simulare etc.);

Necesitatea pregătirii cadrelor didactice în metodologia utilizării


mijloacelor tehnice
Experiența dem demonstrează că limbajul visual este foarte des neajuns pentru predare, de aceea
mijloacele de învățământ sunt instrumente ajutătoare pentru explicarea mai clară a unor subiecte.
Informația este asimilată mai eficient și mai rapid de către elevi. Aceste lucruri sunt necesare
pentru dezvoltarea multilaterală a copilului și includerea lui mai ușoară în viață.
Drept consecință a apariției mijloacelor aditive în procesul de predare este necesitatea de
regândire a planului de formare a cadrelor didactice. Deci e necesar introducerea în plan a
predării metodelor de folosire a mijloacelor date pe lângă metodele de predare.

Concluzie
În concluzie putem constata că cantitatea mijloacelor de învățare și predare este
una foarte mare și ele sunt variate. Ele nu trebuiesc ignorate, iar cadrele didactice
sunt obligate să se intereseze constant de metode și dispozitive noi ca să le poată
utiliza în procesul educativ. Acest fapt îi va stimula și pe profesori și pe elevi să se
autoeduce împreună lecțiile astfel fiind mai productive și captivante.
Bibliografie
https://constantinluca.files.wordpress.com/2013/11/cap6-mijloace-de-
invatamant.pdf
https://muhaz.org/pedagogie-ii.html?page=4
https://www.referatele.com/referate/noi/diverse/mijloacele-de-
invata23822201419.php
https://www.qdidactic.com/didactica-scoala/didactica/clasificarea-mijloacelor-de-
invatamant238.php
Didactica modernă, Muşata Bocoş, Vasile Chiş, luliu Ferenczi, Miron Ionescu, Voicu Lăscuş,
VasilePreda, Ioan Radu; coord. Miron Ionescu, Ioan Radu, - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca: Dacia,
2001