Sunteți pe pagina 1din 1

TEATRUL" DE STAT DIN CONSTANTA*

TEATRUL DE STAT DIN TG. MURE-? - SECŢIA ROMÎNĂ**

„HEI, OAMENI BUN1!" de William Saroyan


* Kegia : Petru Mihail. Scenografia : Dan Sachelarie. Distributia : Gheorghc Bănică (Tînărul); Ilcana
Ploscaiu ( r a t a ) ; Ion Andrei (So(ul); Viorica Borza (Femeia).

* * Kegia : Mihai Raicu. Distributia : Valeriu Popctcu (Tînărul): Maria Indrieş (Fata); Miron Şuvă-
gău (So(ul). i ^

Două montări diferite eu piesa în- Decorul (Dan Sachelarie) a fost con-
tr-un act a dramaturgului american ceput în perfect acord cu regia, bazată
William Saroyan Hei, oameni buni !. pe efecte stridente. Virtuţile ce se vo-
Nici una dintre aceste montări nu a iau artistice s-au dovedit prozaice, în-
izbutit însă să transpună scenic, eu cărcînd de prisos scena (ce ro9t mai
mijloace adeevate, apelul vibrant de are simbolul pînzei de păianjen, cînd
umanitate pe care îl conţine textul. Şi i se suprapune prin proiecţie un ele­
aceasta în principal pentru că nu s-a ment concret — gratiile ?). Mai mult,
ţinut seamă că piesa are o tensiune, un schimbările de decor, nesolicitate de
dramatism, pe cît de profund, pe atît text, s-au dovedit obositoare şi păgu-
de concentrât. A încerca s-o realizezi bitoare pentru atmosfera spectacolului,
prin mijloace exterioare poate duce întrerupînd ritmul.
— după cum s-a şi întîmplat — la Celălalt spectacol cu această piesă,
pierderea sensurilor ei majore. prezentat de secţia romînă a Teatrului
în montarea regizorului constănţean de Stat din Tg. Mures, care a ocolit
Petru Mihail, sobrietatea, cu care se simplitatea, tonul direct şi cald, a fost
cerea a fi transpusă scenic piesa, a dominât de glasul strident al actorului
fost înlocuită eu un complicat aparat Valeriu Popescu, care a clamât textul,
de efecte scenice. Interpretul, Gheorghe fără a ne da posibilitatea să descifrăm
Bănică, a fost îndrumat spre un per­ prea mult din el. A fost, de asemenea,
manent zbucium şi adesea spre o ac- vizibilă stăruinţa actorului către o ges-
centuată crispare. E meritul actorului,
care, foarte sensibil, a reuşit să trans­ ticulaţie abundentă şi inutilă. Gestul
mita, dincolo de acest zbucium exte­ larg, atitudinile statuare, des repetate,
rior, o undă de adevărată emoţie. El au fost în dezacord cu spaţiul de joc
a dovedit, de asemenea (păcat că în limitât pe care îl oferea decorul, şi au
afara piesei, în retrospectivele intro- dus la monotonie. Jocul Mariei Indrieş
duse de regizor), certe calităţi de mdm : (Fata) nu s-a acordat cu cel al parte-
o mare mobilitate, capacitate de selec- nerului ei ; de aci şi lipsa de comu-
ţie a gestului semnificativ, expresivi- nicare dintre cei doi actori, care au
tate. interprétât parcă două partituri deose-
Plină de sinceritate, interpretarea bite, fără legătură, în game diferite,
Ilenei Ploscaru a adus în scenă o nota prelungind existenţa gratiilor şi pe. pla-
de destindere şi un echilibru binefă- nul intim, sufletesc, în care eroii co-
cător. munică însă intens în piesă.

TEATRUL DE STAT DIN TG. MURES - SECŢIA ROMÎNA


„TREI POVESTIRI CARE MERITA SA FIE POVESTITE"
de Osvaldo Dragun
Regia : Mihai Raicu. Distributia : Vasile Vasiliu, Barbu Baranga, Minodora Condur, Miron Şuvăgăo.

Trei din celé patru mici piese aie care mérita să fie povestite", au fost
dramaturgului argentinian Osvaldo Dra- prezentate pe scena concursului de
gun, grupate sub titlul de „Povestiri cîţiva dintre cei mai tineri actori (care

76
www.cimec.ro