Sunteți pe pagina 1din 15

- DREPT - IFR -

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Lege pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire


socială a ordinii și liniștii publice nr.61/1991

Coordonator:

Student:

- București 2021 -

CUPRINS

1
DEFINIȚIE ȘI ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND LEGREA NR. 61/1991………….3

REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR…………………………………………….…3

FAPTE CARE CONSTITUIE CONTRAVENȚII………………………………………………..4

CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIIOR………………………………..7

SPEȚA:NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR CONSTITUTIVE ALE CONTRAVENŢIEI


PREVĂZUTE ART. 2 PCT. 1 DIN LEGEA 61/1991…………………………………………….8

CONCLUZII…………………………………………………………………………………………9

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………...10

ANEXE…………………………………………………………………………………………..11-14

DEFINIȚIE ȘI ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND LEGREA NR. 61/1991

2
Climatul de ordine și liniște publică, în raport de Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii, este un element esențial
pentru existența și dezvoltarea unei societăți moderne și civilizate1.
Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor ne
ofera o definiție a notiunii în cauză în cadrul art. 1, contravenția fiind „fapta săvârșită cu vinovăție,
stabilită și sancționată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului
local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului
județean ori a Consiliului General al Municipiului București.2”

REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR

O.G. nr. 2/2001 privește însă doar regimul juridic al contravenției; de altfel, o înglobare în
O.G. nr. 2/ 2001 a tuturor prevederilor legale în vigoare care să enumere faptele care constituie
contravenții ar fi reprezentat un efort considerabil și deloc util3.

Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme
de conviețuire socială, a ordinii si liniștii publice, lege modificată, completată și republicată,
constrânge considerabil faptele care constituie contravenții. Fie ca am fost subiecți pasivi ai
contravențiilor din Legea nr. 61/1991 sau, de nepreferat, subiecți activi, sfera faptelor care constituie
contravenții este una largă și prevede ipoteze des întâlnite în jurul nostru, în relațiile sociale în care
intrăm în fiecare zi.

Enumerarea faptelor care constituie contravenții în viziunea Legii nr. 61/1991 este prevăzută
în art. 2; cele 36 de puncte cuprinse în acest art. 2, ne prezintă o încercare a legiuitorului de a acoperi
o sferă largă de fapte. Nu putem ignora nici strânsa legatură a unor ipoteze cu fapte care constituie
infracțiuni (facem trimitere aici la infracțiunile de obicei în mod special). Totodată, faptele
prevazute în art. 2 relevă o serie de ipoteze care poate că nu sunt atât de accesibile cetățeanului de

1
https://legalup.ro/sancționarea-faptelor-care-încalcă-ordinea/
2
Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încalcare a unor norme de
coviețuire socială, a ordinii si liniștii publice.
3
Ordonanța nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

3
rând. Nemo censetur ignorare legem („nimeni nu poate fi considerat că nu cunoaște legea”) este un
principiu care nu îl poate apăra pe făptuitor în fața legii, cu toate că vorbim despre fapte de o
gravitate redusă4.

FAPTE CARE CONSTITUIE CONTRAVENȚII

Pct. 1) din art. 2 prevede fapta prin care se proferează injurii, expresii jignitoare sau vulgare
sau se săvârșesc în public acte sau gesturi obșcene față de o persoană sau față de bunurile acesteia,
de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor.

Constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane în vederea săvârșirii de acțiuni
ilicite, precum și orice acte de încurajare sau sprijinire a acțiunilor ilicite reprezintă contravenție în
viziunea pct. 2). Cerșetoria este reglementată la pct. 3), în timp ce pct. 4) prevede o ipoteză
interesantă în care se aruncă asupra unei persoane, construcții sau asupra unui mijloc de transport
obiecte de orice fel, substanțe inflamabile, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau
care murdăresc. Fapta prevăzută la pct. 3) reprezintă contravenție cât timp nu s-au produs vătămari
ale integritatii corporale sau sănătății, ori pagube materiale.Organizarea, îngăduirea sau participarea
la jocuri de noroc, în alte condiții decât cele prevăzute de lege [pct. 5)], prostituția în sensul
prezentei legi [pct. 6)], precum și acceptarea sau tolerarea practicării faptelor de la pct. 6) în
hoteluri, moteluri ș.a.m.d. de către patronii acestora constituie contravenții. Varietatea faptelor
continuă cu cele care privesc nerespectarea regimului armelor și munițiilor [pct. 8)-10)]. Alarmarea
publicului sau a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol [pct. 11)] reprezintă, fără
îndoială, o faptă des întâlnită în practică, putându-ne ghida din acest punct de vedere dupa statisticile
care atrag atenția asupra multitudinii apelurilor false către numarul unic de urgență 112.

De asemenea, întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor care servesc la
iluminatul public constituie contravenție [pct. 12)].

4
Wolters Kluwer Blog, autor Ștefan Gheorghieș

4
Legea nr. 61 din 1991 enumeră faptele care constituie contravenții, delimitând într-o manieră
destul de precisă care faptă intră în litera legii. În ciuda unei reglementări precise, nu poate fi trecută
cu vederea enumerarea care nu ține cont de niciun criteriu; într-adevăr, având în vedere totalitatea
faptelor care privesc ordinea și liniștea publică există dificultăți în a clasifica contravențiile după
anumite criterii în interiorul Legii nr. 61/1991.
Într-o altă ordine de idei, revenim și la linia juridică subțire dintre reglementările anumitor
contravenții și infracțiuni.
Conform pct. 13), „pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile
autorităților publice centrale și locale, instituțiilor publice, instituțiilor de învățământ și spațiilor
aparținând acestora, indiferent de destinația lor, regiilor autonome, societățiilor comerciale,
partidelor sau altor formațiuni politice, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale,
ambasadelor și reprezentanțelor altor state ori ale organizațiilor internaționale de pe teritoriul
României, precum și ocuparea fără drept a terenurilor aparținând ambasadelor și reprezentanțelor
sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de
ordine” reprezintă contravenții.
Pct. 14) schimbă radical obiectul contravenției, în fapta de scriere sau desenare, fără drept,
pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice,
deteriorarea acestora, precum și dezlipirea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afiselor legal
expuse în locuri anume destinate. 
Pct. 13)-14) prezintă dificultăți, la prima vedere, în a stabili caracterul faptei. Pct. 13)
completează, într-un sens larg al termenului, infracțiunea prevăzută de art. 192 C.pen. Legea nr.
61/1991 privește și buna desfășurare a manifestărilor cultural-sportive (pct. 15)), precum și fapte
care privesc deteriorarea semnelor sau indicatoarelor rutiere sau de orientare turistică (pct. 16)).
Pct. 17) este unul interesant din punct de vedere al aplicării legii prezente, implicit lăsarea în
libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri.Pct.
18)-23) prezintă o importanță deosebită, atât din punct de vedere al aplicării legii, dar și datorită
faptului că aceste norme ar trebui să se bucure de o campanie extinsă de promovare în randul
cetațenilor. Refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă bauturi alcoolice
dupa ora de închidere sau la cererea unui salariat al localului constituie contravenție (pct. 18)).
Nerespectarea condițiilor prevazute de lege în ceea ce privește activitatea de servire a
consumatorilor (pct. 19)), dar și servirea acestora în timpul desfășurării adunărilor publice, grevelor,
manifestărilor sportive sau altor asemenea întruniri, în imediata apropiere, precum și consumul de

5
băuturi alcoolice de către participanți sunt interzise (pct. 20)). Desfacerea, comercializarea și
consumul de băuturi alcoolice în locurile publice.
Interesantă este enumerarea locurilor publice; acțiunile prevazute de pct. 21) în „lăcașuri de
cult şi instituții religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea
religiei respective” sunt de asemenea interzise. Totodata, este interzisă servirea cu băuturi alcoolice,
în localuri publice, a consumatorilor aflați în vădita stare de ebrietate, precum și a minorilor (pct.
22)).
Pct. 23) este esential datorită enumerării locurilor publice în care este interzis consumul de
băuturi alcoolice, enumerare poate nu atât de cunoscută cetățeanului nespecializat: „drumuri publice,
parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituții publice, la intrarea în curțile sau în interioarele lor
sunt interzise (pct. 21)). În săli de spectacole, instituții sau unități economice, toate mijloacele de
transport in comun, autogări, gări și aeroporturi, de stat și private, sau alte locuri prevăzute de lege.”
Excepție fac locurile special amenajate și delimitate în acest scop.
O altă serie de ipoteze care ar trebui aduse în atenția publicului constau în faptele care țin de
buna conviețuire a cetățenilor în condiții de minimă decență; astfel, provocarea sau participarea la
un scandal în locuri publice (pct. 24)) sau tulburarea prin orice mijloc a locuitorilor prin producerea
de zgomote cu orice aparat sau obiect (pct. 25)) sunt interzise. Tulburarea liniștii locatarilor de catre
orice persoană este interzisă între orele 22,00-8,00 și 13,00-14,00, indiferent de mijlocul prin care se
realizează tulburarea (pct. 26)). Pct. 26) este, de altfel, generos în a detalia mijloacele prin care se
realizează tulburarea, precum face și pct. 27).
Nu putem ignora importanța pct. 24)-27), importanță care rezidă din posibilitatea
cetățeanului lezat să înștiințeze în mod legal organele competente ori de cate ori este cazul.Pct. 28)
conține fapta de „alungare din locuința comuna a soțului sau soției, a copiilor, precum și a oricărei
alte persoane aflate în întreținere.” De asemenea, „nerespectarea măsurilor de ordine luate de
organele competente în caz de calamități naturale sau alte pericole publice” constituie contravenție.
Nici refuzul unei persoane de a se legitima la cererea justificată a organelor în drept nu este permis
(pct. 31)). Enumerarea faptelor care constituie fapte ilicite continuă cu îndemnul săvârșirii de
contravenții de către minori (pct. 32)), precum și cu fapta de „lăsare fără supraveghere a unui bolnav
mintal periculos, de catre persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum și
neanunțarea organelor sanitare sau ale poliției în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere” (pct
34).

6
CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIIOR

Art. 3 din lege prezintă, totodată, modalitatea de sancționare a faptelor care constituie
contravenții, implicit o amenda stabilită în funcție de gravitatea acțiunii/inacțiunii.

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. a), c) și d) prevedeau următoarele aspecte:

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 31), 33) și
34);”
c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), pct. 5) -7), pct. 8) -10), pct. 13), 15),
19), 20), 26), 27), 29) și pct. 32);”
d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, fapta prevăzută la pct. 30);”
Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. a), c) și d) se modifică și vor avea următorul
conținut:
„a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 33) și
34);
   c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), 5) – 10), 13), 15), 19), 20), 26),
29), 31) și 32);
d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, fapta prevăzută la pct. 27) și 30);

Conform Art. 6, contravențiile se constată de către primar sau împuterniciții acestuia, de


către ofițeii sau agenții de poliție ori de către ofițerii, maiștrii militari și suboofițerii din jandarmerie,
precum și pentru faptele constatate în zona specifică de competență, de către polițiștii de frontieră.

SPEȚĂ

NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR CONSTITUTIVE ALE CONTRAVENŢIEI


PREVĂZUTE ART. 2 PCT. 1 DIN LEGEA 61/1991

7
În seara zilei de 18.05.2010, ora 20:30 autorul R N a lovit-o cu pumnii și picioarele pe
mama sa DF, fiind nevoie de internare în spital, ocazie cu care au fost alertate organele publice,
locul săvârsirii fiind reținut a fi domiciliul.
Din declarația martorei DF rezultă că a avut un conflict cu fiul său R N în data de 18.05.2010
în urma căruia a fost lovită de fiul și nora sa. Martora a declarat expres că acest incident a avut loc la
domiciliul lor, în curtea casei, iar de față nu au mai fost alte persoane. În urma acestui conflict
martora a introdus plângere penală pentru lovire.
Din adresa depusă la dosarul cauzei de intimat rezultă că la baza întocmirii procesului-verbal
întocmit nu au existat alte acte.
În condițiile speței, instanța apreciază că devin incidente dispozițiile art. 34 alin.1 și art. 1 din
O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art. 2 pct. 1 și art. 3 lit. b din Legea 61/1991
pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii
publice.
În conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 „instanța competentă să
soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a
facut-o și pe celelalte persoane citate, daca aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe
prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal și
hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii plătite, precum și asupra măsurii confiscării”.
Conform art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991 constituie contravenție “săvârsirea în public de
fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu
acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea si liniștea
publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a
instituțiilor publice”.
Săvârșirea acestei contravenții este sancționată cu amendă de la 200 la 1000 lei în
conformitate cu prevederile art. 3 lit. b din Legea 61/1991.
Analizând situația de fapt expusă, prin prisma dispozițiilor legale incidente în spetă, instanța
apreciază plângerea petentului ca fiind întemeiată pentru următoarele argumente:
Analizând procesul-verbal de contravenție seria AP nr. 1135324 încheiat la data de
19.05.2010, cu prioritate sub aspectul legalitații sale, conform prevederilor art. 34 alin.1 din O.G.
2/2001, instanța constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor art. 17 din O.G.
2/2001, neexistând motive de nulitate expresă care să poată fi invocate de instanța din oficiu.

8
Instanța constată că fapta reținută a fi săvârșită de petent nu întrunește elementele
constitutive ale contravenției prevăzute de art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991 prin raportare la art.1 din
O.G. 2/2001.
Agentul constatator a reținut în sarcina petentului că acesta a săvârsit contravenția prevăzută
de art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991 deoarece în domiciliu a lovit-o cu pumnii și picioarele pe mama
sa.
Conform art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991, relatat mai sus, constituie contravenție săvârșirea în
public de amenințări cu acte de violență de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să
provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor
publice.
Având în vedere că în procesul-verbal de contravenție, agentul constatator a reținut ca locul
săvârșirii contravenției a fost “domiciliu”, fapt confirmat și de martora DF care a relatat și faptul că
la săvârșirea faptei nu au fost de față alte persoane, instanța concluzionează ca fapta nu a fost
săvârșită în public, petentul nesăvârșind astfel contravenția prevăzută de lege, deoarece fapta sa nu
este stabilită și sancționată de actul normativ indicat.
Având în vedere cele constate, instanța apreciază că procesul-verbal contestat de petent a
fost nelegal încheiat și urmează să anuleze acest proces-verbal, pe cale de consecință petentul
urmând a fi exonerat de la plata amenzii aplicată prin acest act.

CONCLUZII

Fără îndoială, Legea nr. 61 din 1991 reprezintă un instrument juridic care asigură organelor
competente păstrarea unui climat de liniște și ordine publică prin aplicarea legală de sancțiuni. Este
absolut necesar însă ca aplicarea acestor sancțiuni, să se facă în funcție de gravitatea și pericolul
social al acestora, cu respectarea demnității și a valorilor sociale.

BIBLIOGRAFIE

1. LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor


norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
9
2. ORDONANȚA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor
3. Surse internet: Wolters Kluwer Blog, autor Ștefan Gheorghieș
4. https://legalup.ro/sancționarea-faptelor-care-încalcă-ordinea/
5. http://portal.just.ro/184/Lists/Jurisprudența/DispForm.aspx?ID=97

ANEXA 1

10
Plângere contravenţională. Neîndeplinirea condiţiilor constitutive ale
Titlu contravenţiei prevăzute art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991

Tip speță Sentinţă civilă

Număr speță 1344

Data speță 02.09.2010

Domeniu Contravenţii. Închisoare contravenţională


asociat
Conținut speță Conform art. 2 pct. 1 din Legea 61/199, constituie contravenție săvârșirea în
public de amenințări cu acte de violență de natură să tulbure ordinea și liniștea
publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și
onoarea acestora sau a instituțiilor publice.
Având în vedere că în procesul-verbal de contravenție, agentul constatator a
reținut că locul săvârșirii contravenției a fost “domiciliu”, instanța
concluzionează că fapta nu a fost săvârșită în public, petentul nesăvârșind astfel
contravenția prevăzută de lege, deoarece fapta sa nu este stabilită și sancționată
de actul normativ indicat, neîntrunind elementele constitutive ale contravenției
prevăzute de art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991 prin raportare la art.1 din O.G.
2/2001.

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Balș la data de 09.05.2010 sub


nr. de dosar 1620/184/2010, petentul R N a contestat procesul-verbal de
contravenție seria AP nr. 1135324 încheiat la data de 19.05.2010, solicitând
instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună anularea acestui act și
exonerarea sa de la plata amenzii aplicate.
În motivarea plângerii, dupa ce a relatat cele reținute în cuprinsul procesului-
verbal de contravenție, petentul a arătat că în ziua menționată în procesul-verbal
de contravenție, a avut un conflict cu mama sa  , deoarece a încercat să îl
izgonească din locuință, împreună cu soția sa.
Petentul a mentionat că a fost dispusă prin hotărâre evacuarea sa și a soției sale,
însa mama sa le datorează o sumă de 7821 lei, până la achitarea căreia are un
drept de retenție.
Petentul a mai arătat că incidentul a avut loc în familie și a fost provocat de
atmosfera tensionată existentă.
Petentul nu a invocat nici un temei de drept în susținerea plângerii formulate.
În conformitate cu dispozițiile art. 112 din Codul de procedură civilă,  la cerere
au fost atașate urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenție seria AP
nr. 1135324 încheiat la data de 19.05.2010 în original (fila nr. 5), copie de pe
plicul prin care a fost comunicată plângerea contravențională (fila nr. 6), somația
realizată în dosarul de executare nr. 92/E/2010 însotită de comunicare (filele nr.
11
7-8), copie de pe sentința civilaănr. 539 din data de 13.03.2009 pronunțată de
Judecatoria Balș în dosarul nr. 996/184/2008 (filele nr. 9-10), procesul-verbal
încheiat la data de 17.05.2010 (fila nr. 11), copie de pe decizia civilă nr. 199 din
data de 29 iunie 2009 pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 966/184/2008
(filele nr. 13-14).
Cererea a fost scutită de plata taxei de timbru și a timbrului judiciar, în
conformitate cu dispozițiile art. 36 din O.G. 2/2001, art. 15 lit. i din Legea
146/1997 si art. 2 alin. 1 din O.G. 32/1995.
Intimatul, deși a fost legal citat, nu s-a prezentat în fața instanței însă a formulat
întâmpinare, care a fost depusă la dosarul cauzei la data de 01.07.2010 (filele nr.
19-29).
Prin întâmpinare intimatul a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată,
motivând că procesul-verbal de contravenție întocmit este legal si temeinic
întocmit și face dovada situației de fapt și de drept existente în cauză până la
proba contrară.
S-a aratat că în baza art. 1173 alin.1 din Codul civil procesul-verbal de
contravenție se bucură de prezumția de veridicitate și temeinicie pâna la proba
contrară ce revine petentului în baza art. 1169 din Codul civil.
La solicitarea instanței de a înainta actele ce au stat la baza întocmirii
procesului-verbal de contravenție, intimatul  depus la dosarul cauzei adresa nr.
9390/2010 (fila nr. 18).
Analizând actele si lucrările dosarului, instanța reține urmatoarea situație de
fapt:
Petentul R N a fost sancționat prin procesul-verbal de constatare și sancționare a
contravenției seria AP nr. 1135324 încheiat la data de 19.05.2010 cu amendă în
cuantum de 1000 lei conform art. 3 lit. b din Legea 61/1991 pentru sancționarea
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii
publice.
S-a reținut că petentul a săvârșit contravenția  prevazuta de art. 2 pct. 1 din
Legea 61/1991 deoarece în seara zilei de 18.05.2010, ora 20:30 a lovit-o cu
pumnii și picioarele pe mama sa DF, fiind nevoie de internare în spital, ocazie cu
care au fost alertate organele publice, locul săvârșirii fiind reținut a fi domiciliul.
Din declarația martorei DF rezultă că a avut un conflict cu fiul său R N în data
de 18.05.2010 în urma căruia a fost lovită de fiul și nora sa. Martora a declarat
expres că acest incident a avut loc la domiciliul lor, în curtea casei, iar de față nu
au mai fost alte persoane. În urma acestui conflict martora a introdus plângere
penală pentru lovire.
Din adresa depusă la dosarul cauzei de intimat rezultă că la baza întocmirii
procesului-verbal întocmit nu au existat alte acte.
În condițiile speței, instanța apreciază că devin incidente dispozițiile art. 34
alin.1 și art. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art. 2
pct. 1 și art. 3 lit. b din Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a
unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
În conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 „instanța

12
competentă să soluționeze plângerea, dupa ce verifică dacă aceasta a fost
introdusă în termen, ascultă pe cel care a facut-o și pe celelalte persoane citate,
dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevazute de lege,
necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal  și
hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii plătite, precum și asupra măsurii
confiscării”.
Din conținutul art. 1 din O.G. 2/2001 rezultă că este contravenție „fapta săvârșită
cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege  (...)”
Conform art.  2 pct. 1 din Legea 61/1991 constituie contravenție “săvârșirea în
public de fapte, acte sau gesturi obșcene, proferarea de injurii, expresii jignitoare
sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor
acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publica sau să provoace
indignarea cetațenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a
instituțiilor publice”.
Săvârșirea acestei contravenții este sancționată cu amenda de la 200 la 1000 lei
în conformitate cu prevederile art. 3 lit. b din Legea 61/1991.
Analizând situația de fapt expusă, prin prisma dispozițiilor legale incidente în
speță, instanța apreciază plângerea petentului ca fiind întemeiată pentru
urmatoarele argumente:
 Analizând procesul-verbal de contravenție seria AP nr. 1135324 încheiat la data
de 19.05.2010, cu prioritate sub aspectul legalității sale, conform prevederilor
art. 34 alin.1 din O.G. 2/2001, instanța constată că acesta a fost încheiat cu
respectarea dispozițiilor art. 17 din O.G. 2/2001, neexistând motive de nulitate
expresă care să poată fi invocate de instanța din oficiu.
Instanța constată că fapta reținută a fi săvârșită de petent nu întrunește
elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 2 pct. 1 din Legea
61/1991 prin raportare la art.1 din O.G. 2/2001.
Agentul constatator a reținut în sarcina petentului că acesta a savârșit
contravenția prevăzută de art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991 deoarece în domiciliu a
lovit-o cu pumnii și picioarele pe mama sa.
Conform art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991, relatat mai sus, constituie contravenție
săvârșirea în public de amenințări cu acte de violență de natură să tulbure
ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze
demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice.
Având în vedere că în procesul-verbal de contravenție, agentul constatator a
reținut că locul săvârșirii contravenției a fost “domiciliu”, fapt confirmat și de
martora DF care a relatat și faptul că la săvârșirea faptei nu au fost de față alte
persoane, instanța concluzionează că fapta nu a fost săvârșită în public, petentul
nesăvârșind astfel contravenția prevăzută de lege, deoarece fapta sa nu este
stabilită și sancționată de actul normativ indicat.
Având în vedere cele constate, instanța apreciază că procesul-verbal contestat de
petent a fost nelegal încheiat și urmează să anuleze acest proces-verbal, pe cale
de consecință petentul urmând a fi exonerat de la plata amenzii aplicată prin
acest act.

13
Instanța urmează de asemenea să ia act de faptul că nu s-au solicitat de cheltuieli
de judecată.

Data publicării pe site: 22 martie 2011

Jurisprudență 1

id_instituție 184

Instituție Judecătoria BALŞ

Creat la 27.02.2013 22:28 de SHP Install


Ultima modificare la 27.02.2013 22:28 de SHP Install

ANEXA 2

LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*)pentru sancționarea faptelor de


încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
EMITENT  PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2020

*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 868 din 28 octombrie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 61/1991 a
fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014 și a mai fost
modificată prin Legea nr. 11/2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020.Articolul 1Pentru
asigurarea climatului de ordine și liniște publică necesar desfășurării normale a activității economice
și social-culturale și promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană, cetățenii sunt obligați să
aibă un comportament civic, moral și responsabil, în spiritul legilor țării și al normelor de
conviețuire socială.Articolul 2Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte,
dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate
infracțiuni:1) săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii
jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora,
de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze
demnitatea și onoarea acestora;

14
15

S-ar putea să vă placă și