Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Obiectul: Limba şi literatura română


Data: 25.11.2008
Şcoala: Colegiul National Octavian Goga
Clasa a XII-a:
Propunător: Dumitrascu Alina Mihaela
Subiectul lecţiei: Simbolismul.George Bacovia, poezia „Plumb”
Tipul lecţiei: de predare – recapitulare si consolidare a cunostiintelor

I. Competenţe vizate:
• Competenţe generale:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.
2. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi structurală a diferitelor texte literare şi nonliterare.
3. Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar.
• Competenţe specifice:
1.3 receptarea adecvată a sensului unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise.
I.4. folosirea adecvată a formelor de exprimare orală în contextul de comunicare.
1.6. aplicarea în exprimarea proprie a normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a
unităţilor lexico-semantice (cunoaşterea sensului corect al cuvintelor).
2.1. recunoaşterea şi analiza unor componente de ordin strucural: aplicarea conceptelor operaţional în discutarea textului
3.1. susţinerea argumentată a unui punct de vedere în discuţie.
II. Strategii didactice: convorbire, convorbire euristică, descoperire, problematizare,.
III. Resurse: tabla, notiţele elevilor, manual de clasa a XII-a (Ed. Humanitas).
Eveniment Activitatea propunătorului Activitatea elevilor CS. Metode de Modalităţi de Activităţi de
instrucţional învăţare evaluare învăţare
1. Moment - Salutul ,prezenta, pregătirea - elevii îşi pregătesc
organizatoric materialului necesar cartile si caietele
pentru notite

2. Enuntarea - propunătorul anunţă tema


obiectivelor lecţiei:Simbolismul si
trasaturile acestuia asa cum sunt - expunerea - activitate
reflectate in poezia lui George frontală.
Bacovia, „Plumb”

3.Dirijarea
invataturii - propunătorul face o recapitulare -răspund la întrebările 1.3. -activitate
a trasaturilor definitorii ale propunătorului 2.2. - conversaţia -întrebări structurate frontală.
simbolismului, precum si a invocand starile 3.1 euristică; şi răspunsuri
temelor majore si motivelor sufletesti
simboliste intalnite in universul nelamurite,sugestia si - evocarea;
liric bacovian corespondentele,prezent
a sinesteziilor,
cultivarea simbolului,ca - activitate
si elemente definitorii frontală.
ale liricii simboliste

- isi completeaza
- propunătorul pune întrebări raspunsurile
ajutătoare elevilor cu scopul de reciproc -tehnica întrebărilor
a reactualiza cunoştinţele lor structurate
despre simbolism, raportandu se - conversaţia. extratextuale şi a
la lirica lui Bacovia răspunsurilor
4.Obtinerea - propunătorul propune ca text - elevii citesc poezia 1.4. - conversaţia -întrebări structurate, -activitate
performantei suport poezia Plumb. 1.6. euristică, intratextuale frontală.
- El le cere elevilor sa identifice - elevii incadreaza 2.2 explicaţia
tema poeziei, structura, legatura poezia in tipologia 2.1.
dintre titlu si tema, precum si poeziei simboliste , 3.1
trasaturile specifice poeziei - exemplifică
bacoviene validitatea anumitor - conversaţia -itemi cu răspuns
- propunătorul pune întrebări trăsături cu citate euristică; scurt
ajutătoare, îi face pe elevi să din poezia studiată
descopere ei înşişi anumite
trăsături simboliste prezente in - Elevii enunta tema - activitate
poezia data –conditia poetului 1.1 frontală.
intr o societate 1.2 - învăţarea prin
lipsita de aspiratii si 1.3. descoperire;
artificiala 2.2.
2.4. - Intrebari
- Enumera trasaturile 2.1. adresate
simboliste -întrebări elevilor
identificate in text- intertextuale si
folosirea extratextuale
simbolurilor, - problematizarea structurate si
sugestiei si a răspunsuri
corespondentelor,
cromatica si
dramatismul eului
liric,starile sufletesti - explicatia
de angoasa si spleen
evocate de poet,
muzicalitate , lirism
subiectiv
5. Intensificarea - activitate
procesului de -propunătorul concluzionează cele - elevii fac o 1.6. -tehnica întrebărilor frontală.
retenţie şi transfer. predate cu scopul fixarii si retentiei recapitulare a celor 2.4 - descoperire extratextuale,
cunoştinţelor dobândite de catre predate (învăţate). 3.1. deschise şi a
elevi. 3.2. răspunsurilor
-enunta tema pentru acasa- -elaborarea unei 1.1.
elaborarea unui eseu pe baza unui argumentatii scrise - conversaţie -alocutiune
text bacovian din manual in care sa -redactarea compozitiei -tehnica raspunsului
se evidentieze titlul, tema, structura referitoare la textul pregatit
si elementele simboliste prezente in sugerat
textul dat