Sunteți pe pagina 1din 15

AVIZARE, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU

Inspector Şcolar General Inspector Activităţi Educative


Prof. Ene Dumitru Prof. Paula Georgeta Mihai

INSPECTOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR:


Prof. Silvia Mocanu

Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Comitetul de părinţi


„ Pinochio” Buzău Preşedinte, LAZAR VALERIU
Casier, GHEORGHE MIHAELA
DIRECTOR, Secretar, IVAN RALUCA
POPA GEORGETA

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

GRĂDINIŢĂ - FAMILIE

ANI ŞCOLARI

2012-2013/2013-2014

„NU VA TRANSFORMATI COPIII IN NEPUTINCIOSI FACANDU-LE VIATA

USOARA”

Robert A. Heinlein

Iniţiator,

Prof. Marin Georgiana Cocuta


ARGUMENT

Datorită faptului că societatea în care trăim este într-o


permanentă schimbare, atât părinţii cât şi educatoarele trebuie să aibă în
vedere o adevărată luptă cu mediul, să fie foarte atente la mijloacele pe care
le folosesc pentru a-i putea creşte corect pe copii, ei fiind foarte vulnerabili
la această vârstă, iar influenţele negative sunt la tot pasul. Pentru a avea o
relaţie activă şi pozitivă cu preşcolarii, trebuie să ştim să le descoperim
trebuinţele şi nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi
adulţi să se bazeze atât pe încredere, dar mai ales pe respectul reciproc.

Dupa cum bine se ştie, familia este factorul primordial în


educarea unui copil şi educaţia începe în familie de aceea legătura dintre
gradiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă, iar educatorul să
cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului pentru a putea colabora.

Parteneriatul dinte grădiniţă şi familie organizat corect duce la o


educaţie solidă, fără pericolul de eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea
reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar
prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul
necunoscut iniţial.

Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştia le


desfăşoară, continuarea de către familie a activităţilor desfăşurate în
grădiniţă nu fac decât să ducă la o mai bună formare a preşcolarului ce
urmează a se forma pentru viaţa de adult.
DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUPUL ŢINTĂ
 Preşcolarii din grupa mare
 Părinţii copiilor
 Cadrele didactice de la grupa:
Prof. Marin Georgiana

METODOLOGIE
Educatoarea grupei întocmeşte împreună cu părinţii o planificare a activităţilor pentru
acest proiect, care va fi adaptată la nivelul grupei, ţinând cont de particularităţile de
vârstă a copiilor şi specificul grupei. Se va ţine cont de altfel, de scopul şi obiectivele
propuse ale proiectului.
Se vor realiza activităţi precum: şedinţe cu părinţii, mese rotunde, lectorate, vizionare
de materiale educative, vizite, activităţi demonstrative, programe artistice cu diferite
ocazii, etc.

DURATA
Ani şcolari 2012-2013
2013-2014

RESURSE UMANE
 Preşcolarii grupei mari
 Familiile preşcolarilor
 Alte persoane cu care copiii intra în contact ( personalul auxiliar al grădiniţei)

RESURSE MATERIALE
 Consumabile
 Calculator
 DVD-player
 Aparat foto
 Albume de fotografii
 Prezentări Power Point cu diferite teme
 Materiale audio-video
SCOPUL PROIECTULUI

■ Colaborarea dintre familie şi grădinită pentru o implicare cât mai activă în


procesul de formare a preşcolarului.

OBIECTIVE SPECIFICE:
OBIECTIVE CADRU

 Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul

educaţiei şi creşterii copilului în vederea adaptării şi integrării şcolare cu succes;

 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei,

cât şi a familiei;

 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii

copiilor, precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale;

 Eficientizarea relaţiei familie-grădiniţă.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi care să sprijine formarea de

comportamente adecvate la copii, pentru a îmbunătăţi relaţionarea lor în cadrul

grupurilor;

 Aducerea la cunoştinţa părinţilor a strategiilor de cunoaştere a copilului;

 Crearea oportunităţilor ca părinţii să se împrietenească între ei si sa-si

impartaseasca experientele individuale;

 Stabilirea unei relaţii de încredere şi comunicare între grădiniţă şi familie pentru a

veni în sprijinul dezvoltării morale, sociale şi psihologice a copilului;

 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă;

 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane

abilitate să desfăşoare un proces educaţional;

 Găsirea unor soluţii comune în educaţie;


 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor

dezbateri pe teme date;

 Valorificarea unor experienţe personale;

 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui

parteneriat.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM

Nr ACTIVITATEA Perioada de Coordonatori Participanţi


crt desfăşurare activitate
„Familia si grădiniţa” – masă rotundă cu
membrii familiei Octombrie Cadrele Cadrele
1.  informarea părinţilor asupra necesităţii 2012 didactice de la didactice de
derulării acestui proiect; grupă la grupă
 stabilirea acţiunilor şi a modului de Părinţii
desfăşurare a acestora; copiilor
„Cine este copilul meu?”- lectorat Cadrele
 prezentarea unei caracterizări a grupei Noiembrie Cadrele didactice de
 „Scrisoarea copilului către părinţii săi” 2012 didactice de la la grupă
 distribuirea de chestionare de cunoaştere a grupă Părinţii
2. preşcolarilor copiilor
„Vine vine Mos Craciun „- workshop
 confecţionare de ornamente şi amenajarea Decembrie Cadrele Cadrele
sălii de grupă 2012 didactice de la didactice de
3.  prezentarea unui program artistic de Crăciun grupă la grupă
Părinţii
copiilor

„Timpul in viata noastra”? – discuţii libere,


exemple de bună practică Ianuarie Cadrele Cadrele
 relatări ale părinţilor cu privire la modul în 2013 didactice de la didactice de
4. care îşi petrec timpul alături de copii grupă la grupă
 vizionarea de materiale informative pe Părinţii
această temă copiilor

5. „Ce inseamna ADHD?”- lectorat Februarie Cadrele Cadrele


 prezentarea principalelor simptome ale 2013 didactice de la didactice de
hiperactivităţii grupă la grupă
 dezbateri Părinţii
copiilor
6. „Ea este mama mea!”- workshop Martie 2013 Cadrele Cadrele
 confecţionare de felicitări pentru mămici de didactice de la didactice de
către copii, ajutaţi de tăticii lor grupă la grupă
 prezentarea unui program artistic dedicat Părinţii
Zilei de 8 Martie copiilor
7. „Iepurasul darnic” - masă rotundă Aprilie 2013 Cadrele Cadrele
 imporanta cunoaşterii de către preşcolari a didactice de la didactice de
sărbătorilor importante din an de la cele mai grupă la grupă
fragede vârste Părinţii
 expoziţie cu lucrări realizate de copii copiilor
8. „Mănânc sănătos, cresc sănătos!”- discuţii , Mai 2013 Cadrele
exemple de bună practică didactice de la
 dezbateri Cadrele
 vizionarea de materiale informative didactice de la
grupă
Părinţii
copiilor grupă
9. „Şi părinţii au fost copii,azi e ziua tuturor Iunie 2013 Cadrele Cadrele
copiilor”! – activitate demonstrativă didactice de la didactice de
 activitate practică asistată de părinţi grupă la grupă
 expoziţie cu lucrările copiilor Părinţii
copiilor

IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA


GRUPULUI ŢINTĂ ŞI AL BENEFICIARILOR

Prin acţiunile propuse în cadrul proiectului de parteneriat, părinţii vor fi captaţi să participe ca
parteneri în procesul educativ, având acces astfel la informaţii despre valorile promovate în instituţiile
specializate în educaţia celor mici, formându-i ca beneficiari direcţi ai achiziţiilor de ordin educaţional al
propriilor copiii.
Participarea activă la actul învăţării va duce la creşterea gradului de implicare şi responsabilitate
din partea părinţilor în adoptarea deciziilor, în recunoaşterea şi valorificarea informaţiilor despre copii.
Prin acţiuni practice concrete părinţii vor înţelege importanţa colaborării cu grădiniţa, cu educatoarele,
formându-şi astfel deprinderea de a se interesa şi a sprijini activităţile pe care copilul le desfăşoară în
grădiniţă, se vor implica mai activ în derularea lor, îmbunătăţindu-şi astfel relaţia copil – părinte –
grădiniţă.
Familia şi grădiniţa vor fi mai deschise practicării atitudinilor şi comportamentelor democratice şi
vor colabora în scopul dezvoltării armonioase a copiilor de azi, adulţii de mâine.
Pe viitor părinţii vor veni chiar ei cu propuneri pentru derularea altor proiecte, acţiuni şi activităţi
în grădiniţă cu sprijinul şi participarea lor directă. Fiecare zi a copilului la grădiniţă va fi deosebită şi
interesantă pentru părinte, contribuind astfel la formarea încrederii în sine a copilului dar şi în familie,
societate şi grădiniţă.
Cadrele didactice de la grupă vor avea o mai bună colaborare şi înţelegere din partea părinţilor dar
şi copiilor, cunoscându-i mai bine atât pe copii cât şi pe părinţi. Se vor lega relaţii de prietenie între copii,
părinţi, familie şi educatoare, care vor facilita şi favoriza tot procesul instructiv educativ din grădiniţă, dar
şi din mediul familial.

MONITORIZARE, RAPORTARE, EVALUARE

Raportarea se va face lunar, după fiecare activitate, de către educatoare. Această raportare va
cuprinde modalitatea desfăşurării activităţilor, locul, persoanele implicate, impactul asupra celor implicaţi
în proiect. Rapoartele vor fi înaintate direcţiunii pentru monitorizare, urmând ca evaluarea finală să se
realizeze de către aceasta, în cadrul ultimei acţiuni propuse din proiect.
Toate acţiunile vor fi filmate şi se vor realiza poze ce vor fi prezentate părinţilor, publicate şi
mediatizate.

BIBLIOGRAFIE
▪Ecaterina Adina Vrăşmaş,Consilierea şi educaţia părinţilor,Bucureşti,Editura „Aramis”,2002;
▪Ecaterina Adina Vrăşmaş,Educaţia copilului preşcolar,Bucureşti,Editura Pro Humanitate,1999;
▪Gheorghe Bunescu,Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,www.1educat.ro;
▪Stern,H.H.,Educaţia părinţilor în lume,Bucureşti,Editura Didactica şi Pedagogica,1972.
Nr. MECT: 43177/06.10.2008

Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului

FORMULAR DE APLICAŢIE
Avizat,
Insp. educativ ISJ ______
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1


instituţiei/unităţii de „PINOCHIO” BUZAU
învăţământ aplicante
Adresa completă GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1
„PINOCHIO”, BUZĂU, Str. Transilvaniei, Nr 71
JUDEŢUL BUZĂU, ROMÂNIA

Nr. de telefon/fax
Adresă poştă marin.georgiana89@yahoo.com
electronică

PERSOANĂ DE CONTACT
Dl/ MARIN GEORGIANA COCUTA
Nume, Prenume Dna PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Funcţia
Adresa completă
Adresă poştă marin.georgiana89@yahoo.com
electronică

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului „Gradinita si familia-prieteni buni.”

B.2. Categoria în care


se încadrează
proiectul:
( tot formularul se completează cu caracter 12 Times New Roman)
C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

I. Număr de preşcolari implicaţi: 46

II. Activităti propuse, în ordinea în care se vor desfăşura


 Acţiuni de voluntariat
 Activităţi în parteneriat
 Vizite şi excursii
 Sărbătorirea zilei de naştere
 Şedinţe cu părinţii
 Înâlniri cu specialişti (medic pediatru, logoped, psiholog);

III. Numărul unităţilor partenere - 1

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

ARGUMENT

Datorită faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare, atât părinţii
cât şi educatoarele trebuie să aibă în vedere o adevărată luptă cu mediul, să fie foarte atente la mijloacele
pe care le folosesc pentru a-i putea creşte corect pe copii, ei fiind foarte vulnerabili la această vârstă, iar
influenţele negative sunt la tot pasul. Pentru a avea o relaţie activă şi pozitivă cu preşcolarii, trebuie să
ştim să le descoperim trebuinţele şi nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi
să se bazeze atât pe încredere, dar mai ales pe respectul reciproc.

Dupa cum bine se ştie, familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia
începe în familie de aceea legătura dintre gradiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă, iar
educatorul să cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului pentru a putea colabora.

Parteneriatul dinte grădiniţă şi familie organizat corect duce la o educaţie solidă, fără
pericolul de eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare
a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial.

Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştia le desfăşoară, continuarea de


către familie a activităţilor desfăşurate în grădiniţă nu fac decât să ducă la o mai bună formare a
preşcolarului ce urmează a se forma pentru viaţa de adult.

D.2. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului


OBIECTIVE CADRU
 Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în
sprijinul educaţiei şi creşterii copilului în vederea adaptării şi integrării şcolare
cu succes;
 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a
grădiniţei, cât şi a familiei;
 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea
personalităţii copiilor, precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri
comportamentale;
 Eficientizarea relaţiei familie-grădiniţă.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi care să sprijine formarea de
comportamente adecvate la copii, pentru a îmbunătăţi relaţionarea lor în cadrul
grupurilor;
 Aducerea la cunoştinţa părinţilor a strategiilor de cunoaştere a copilului;
 Crearea oportunităţilor ca părinţii să se împrietenească între ei si sa-si
impartaseasca experientele individuale;
 Stabilirea unei relaţii de încredere şi comunicare între grădiniţă şi familie
pentru a veni în sprijinul dezvoltării morale, sociale şi psihologice a copilului;
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă;
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu
persoane abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării
unor dezbateri pe teme date;
 Valorificarea unor experienţe personale;
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul
acestui parteneriat.

D.3. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul


Proiectul se adresează preşcolarilor grupei mari şi familiilor acestora.

D.4. Durata proiectului


An şcolar 2012- 2013/2013-2014

D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos
Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: „Familia si grădiniţa” – masă rotundă cu membrii familiei
Tipul activităţii: informare
Data/perioada de desfăşurare: 19.10.2011
Locul desfăşurării:sala de grupa
Numărul de participanţi: 35
Responsabil: cele trei cadre didactice ale unitatii;
Beneficiari: copiii,parintii,cadrele didactice
Metode/mijloace de realizare: masa rotunda
Modalităţi de evaluare: fise de lucru;aprecieri
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:Activitatae se va desfasura
in mod armonios in colaborarea cu parintii si copii.Se vor utiliza materiale
atractive care sa ii informeze atat pe parinti cat si pe copii in acelasi timp de
importanta gradinitei in dezvoltarea prescolarului.

Activitatea nr. 2

Titlul activităţii: „Cine este copilul meu”


Tipul activităţii:lectorat
Data/perioada de desfăşurare:10.11.2011
Locul desfăşurării:sala de grupa
Numărul de participanţi: 35
Responsabil: cele trei cadre didactice ale unitatii;
Beneficiari: copiii,parintii,cadrele didactice
Metode/mijloace de realizare: lectorat
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:Aceasta activitate se
desfasoara comform unei planificari bine pusa la punct de catre cadrul
didactic.Parintii intervin cu diferite opinii precum si cu informatii noi.
Modalităţi de evaluare; aprecieri,chestionare etc.

Activitatea nr 3

Titlul activităţii: „Vine vine Mos Craciun”


Tipul activităţii:workshop
Data/perioada de desfăşurare:16.12.2011
Locul desfăşurării:sala de grupa
Numărul de participanţi: 41
Responsabil: cele trei cadre didactice ale unitatii;
Beneficiari: copiii,parintii,cadrele didactice
Metode/mijloace de realizare: workshop
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:Aceasta activitate se
desfasoara sub forma unei serbari sau unei activitati dedicate sarbatorii
Craciunului.Se vor realiza felicitari si diverse materiale respecatand tema
propusa.
Modalităţi de evaluare; aprecieri,felicitari,desene.

Activitatea nr. 4

Titlul activităţii: „Timpul –in viata noastra?”


Tipul activităţii:discutii libere
Data/perioada de desfăşurare:18.01.2012
Locul desfăşurării:sala de grupa
Numărul de participanţi: 30
Responsabil: cele trei cadre didactice ale unitatii;
Beneficiari: copiii,parintii,cadrele didactice
Metode/mijloace de realizare: discutii libere
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:Aceasta activitate se
desfasoara comform unei planificari bine pusa la punct de catre cadrul
didactic.Parintii intervin cu diferite opinii precum si cu informatii noi.
Modalităţi de evaluare; aprecieri,chestionare etc.

Activitatea nr. 5

Titlul activităţii: „Ce inseamna ADHD?”


Tipul activităţii:discutii libere,lectorat
Data/perioada de desfăşurare:21.02.2012
Locul desfăşurării:sala de grupa
Numărul de participanţi: 35
Responsabil: cele trei cadre didactice ale unitatii;
Beneficiari: copiii,parintii,cadrele didactice
Metode/mijloace de realizare: discutii libere,lectorat
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:Aceasta activitate se
desfasoara comform unei planificari bine pusa la punct de catre cadrul
didactic.Parintii intervin cu diferite opinii precum si cu informatii noi.
Modalităţi de evaluare; aprecieri,chestionare ,teste etc.

Activitatea nr. 6

Titlul activităţii: „„Ea este mama mea!”


Tipul activităţii:infrmare,creatie
Data/perioada de desfăşurare:08.03.2012
Locul desfăşurării:sala de grupa
Numărul de participanţi: 41
Responsabil: cele trei cadre didactice ale unitatii;
Beneficiari: copiii,parintii,cadrele didactice
Metode/mijloace de realizare: creatie,informare
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:Aceasta activitate se
desfasoara comform unei planificari bine pusa la punct de catre cadrul
didactic.Parintii intervin cu diferite opinii precum si cu informatii noi.
Modalităţi de evaluare; aprecieri,chestionare ,teste ,felicitari de ziua mamei,desene
etc.

Activitatea nr. 7

Titlul activităţii: „Iepurasul darnic „!”


Tipul activităţii:masa rotunda
Data/perioada de desfăşurare:24.04.2012
Locul desfăşurării:sala de grupa
Numărul de participanţi: 41
Responsabil: cele trei cadre didactice ale unitatii;
Beneficiari: copiii,parintii,cadrele didactice
Metode/mijloace de realizare: masa rotunda
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:Aceasta activitate se
desfasoara comform unei planificari bine pusa la punct de catre cadrul
didactic.Parintii intervin cu diferite opinii precum si cu informatii noi.
Modalităţi de evaluare; aprecieri,chestionare ,teste ,felicitari,desene.
Activitatea nr. 8

Titlul activităţii: „Mănânc sănătos, cresc sănătos „!”


Tipul activităţii:discutii,exemple de buna practica
Data/perioada de desfăşurare:11.05.2012
Locul desfăşurării:sala de grupa
Numărul de participanţi: 24
Responsabil: cele trei cadre didactice ale unitatii;
Beneficiari: copiii,parintii,cadrele didactice
Metode/mijloace de realizare: discutii,exemple de buna practica
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:Aceasta activitate se
desfasoara comform unei planificari bine pusa la punct de catre cadrul
didactic.Parintii intervin cu diferite opinii precum si cu informatii noi.
Modalităţi de evaluare; aprecieri,chestionare ,teste ,felicitari,desene.

Activitatea nr. 9

Titlul activităţii: „Şi părinţii au fost copii,azi e ziua tuturor copiilor „!”
Tipul activităţii:Activitate demonstrativa
Data/perioada de desfăşurare:1.06.2012
Locul desfăşurării:sala de grupa
Numărul de participanţi: 41
Responsabil: cele trei cadre didactice ale unitatii;
Beneficiari: copiii,parintii,cadrele didactice
Metode/mijloace de realizare: dezbateri,aprecieri;
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:Aceasta activitate se
desfasoara comform unei planificari bine pusa la punct de catre cadrul
didactic.Parintii intervin cu diferite opinii precum si cu informatii noi.
Modalităţi de evaluare; aprecieri,chestionare ,teste ,felicitari,desene pe asfalt.

D.5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului


Răspunzând cerinţelor unei educaţii psihopedagogice complete, parteneriatul grădiniţă-
familie rămâne un deziderat prioritar, cu atât mai mult cu cât materializarea lui dovedeşte
practic că oferă avantaje tuturor părţilor implicate în procesul educaţional: părinţii au
posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în cadrul
microgrupului; acestia înţeleg mai bine rolul lor educativ şi îşi însuşesc procedee pe care
să le aplice în educaţia copiilor lor; se stabilesc relaţii mai apropiate şi mai deschise între
educatoare şi părinţi, iar părinţii, cunoscându-se mai bine între ei, pot colabora mai uşor
în luarea unor decizii importante în activitatea grădiniţei, astfel constituindu-se un factori
de sprijin reali în procesul instructiv-educativ al acestei instituţii.

D.6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare


şi de evaluare a rezultatelor proiectului
Raportarea se va face lunar, după fiecare activitate, de către educatoare. Această
raportare va cuprinde modalitatea desfăşurării activităţilor, locul, persoanele
implicate, impactul asupra celor implicaţi în proiect. Rapoartele vor fi înaintate
direcţiunii pentru monitorizare, urmând ca evaluarea finală să se realizeze de către
aceasta, în cadrul ultimei acţiuni propuse din proiect.
Toate acţiunile vor fi filmate şi se vor realiza poze ce vor fi prezentate
părinţilor, publicate şi mediatizate.

D.7. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului


EVALUAREA
 Portofolii
 Cd-uri
 Serbări
 Fotografii
 Expoziţii
 Lucrări practice
 Târguri cu vânzare, etc.

Dacă educatoarele îi pot convinge pe părinţi de necesitatea colaborării strânse


şi unităţii de cerinţe între familie şi grădiniţă, cât şi de adevărurile pedagogice pe care
le-am prezentat cred că am întâlni tot mai rar părinţi care văd în grădiniţă doar
asigurarea supravegherii copiilor în timpul absenţei lor din familie.
Părinţii trebuie să vadă în educatoare îndrumătorii cei mai autorizaţi sa le ofere
informaţii utile privind asigurarea în familie a celor mai bune condiţii de continuare a
muncii desfăşurate în grădinţă.
Colaborarea familie-grădiniţă indică direcţia bună pe care trebuie să o urmeze
copilul.
Lipsa de colaborare duce spre eşec şi, din nefericire cel învins este copilul, pentru
care visăm tot ce este mai bun.
Este deci necesar să fim împreună cu copilul şi alături de el pentru a realiza o
educaţie corespunzătoare. Bucuria de a avea copii să o legăm de datoria de a-i
forma ca oameni de valoare.

D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului


Beneficiari direcţi: preşcolarii grupei mijlocii şi părinţii acestora, cadrele didactice
de la grupă
Beneficiari indirecţi: alti membri ai familiilor copiilor, personalul unităţii de
învăţământ
D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului
ţintă (elevi, cadre didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc), asupra
şcolii şi asupra partenerilor
Ne dorim ca preşcolarii şi cadrele didactice implicate în proiect să colaboreze în
vederea realizării unui schimb real şi eficient de informaţii. De asemenea, ne
dorim ca materialele elaborate în cadrul activităţilor să constituie o valoroasă
resursă de materiale didactice şi informative pentru cât mai multe cadre
didactice.

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului


o Realizarea de materiale informative despre proiect şi activităţile sale şi
popularizarea lor în cadrul comisiilor metodice şi al cercurilor pedagogice;
o Constituirea unui “punct de documentare” pentru proiectele viitoare;
o Realizarea inventarului de bune practici din cadrul proiectului;
o Noi iniţiative de proiecte.

D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care


intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea
acestuia
Promovarea obiectivelor proiectului şi mediatizarea în presa locală a tuturor
acţiunilor. Diseminarea informaţiei in cadrul unei conferinţe de presa care se va
desfăşura la Gradinita cu Program Prelungit Nr. 10 Buzău la care vor participa
invitaţi din partea parintilor, cadre didactice.
La finalizarea proiectului se va organiza o expoziţie cu produse ale proiectului de la
fiecare activitate, cu imagini şi exemple de bună practică şi o sesiune de comunicări
care vor evidenţia progresele înregistrate ca efect a implementării proiectului.

D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă


parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie
locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)
Partenerii implicaţi în acest proiect sunt părinţii preşcolarilor de la grupă mijlocie.

S-ar putea să vă placă și