Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţare: 1. SISTEMUL NERVOS.

Nr de ore alocate : 5 ore


Data Subiectul lecţiei Subcompetenţe Activităţi de învăţare / Resurse Notă
Conţinuturi vizate Evaluare materiale /
proceduale

Lecţia nr. 1 • Interpretarea funcţiei sistemului nervos. • Observarea unor tipuri de neuroni pe preparate Planşe, imagini, scheme, evaluar
Structura şi funcţiile • Definirea noţiunilor de neuron. microscopice şi planşe. microscop conversaţia e
neuronului. • Identificarea componentelor neuronului. •Aplicarea unor exerciţii pentru identificarea euristică, obsevaţia, inițială
• Clasificarea neuronilor componentelor neuronului. investigaţia,.
• Compararea tipurilorde neuroni •Modelarea neuronilor din diverse materiale.
Lecţia nr.2 •Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului • Aplicarea unor exerciţii pentru identificarea emisferei Planşe, imagini, scheme,
Sistemul nervos central. nervos central la om. cerebrale predominante la om şi valorificarea în orientarea mulaje, conversaţia
• Interpretarea funcţiilor măduvei spinării şi profesională. euristică, Prezentarea
componentelor encefalului. •Redactarea de recomandări referitoare la eficientizarea power-point, activitate
procese lor de percepţie, memorare, învăţare la om. creativă.
Lecţia nr. 3 • Clasificarea nervilor după origine. • Observarea diferitor tipuri de nervi după planşe şi Planşe, imagini, scheme,
Sistemul nervos periferic. • Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului determinarea funcţiei lor. mulaje, conversaţia
nervos periferic la om. •Alcătuirea unui tabel cu asemănările şi deosebirile dintre euristică, Diagrama Venn,
nervii cranieni şi spinali. analiza, comparaţia.
Lecţia nr. 4 • Definirea noţiunilor de reflexe. • Efectuarea de experimente pentru evidenţierea unor Planşe, imagini, scheme,
Reflexele. • Identificarea componentelor arcului reflex. reflexe la om. ciocănaş, conversaţia
• Compararea reflexelor condiţionate şi necondiţionate • Elaborarea: referate pentru evidenţierea importanţei euristică, Experimentul
formării reflexelor condiţionate în viaţă. biologic.
Lecţia nr. 5 • Planificarea programelor de activitate pentru • Întocmirea unui program optim de activitate pentru Imagini, scheme,
Afecţiuni şi igiena SNC. menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos perioade de suprasolicitare a sistemului nervos. conversaţia euristică,
Referate, proiecte.
Unitatea de învăţare: 2. RECEPŢIA SENZORIALĂ
Nr de ore alocate : 5 ore
Lecţia nr. 6 Organe • Interpretarea rolului percepţiei senzoriale în viaţa • Recunoaşterea sistemelor senzoriale la om pe planşe, Planşe, imagini, scheme,
senzoriale şi stimului. organismului. mulaje. cana de cafea, conversaţia,
• Recunoaşterea analizatorilor ca sisteme de •Realizarea experimentelor pentru a studia senzaţiile. păiangenul, schema,
comunicare între organism şi mediul înconjurător. experimentul,
Lecţia nr.7 • Diferenţierea structurii ochiului şi analizatorului • Recunoaşterea componentelor analizatorului vizual la Planşe, imagini, scheme,
Structura şi funcţiile vizual la om. om pe planşe, mulajul ochiului, discuţia
analizatorului vizual la om. • Analiza acuităţii vizuale la om. • Realizarea experimentelor pt a pune în evidenţă percepţia dirijată, ciorchinele,
vizuală şi a relaţiilor între simţuri . experimentul, investigaţia,
• Utilizarea tabelului Golovin pentru determinarea acuităţii analiza.
vizuale la om
Lecţia nr. 8 • Diferenţierea structurii urechii şi analizatorului • Recunoaşterea componentelor analizatorului auditiv la Planşe, imagini, scheme,
Structura şi funcţiile auditiv la om. om pe planşe, mulaje. mulaje, discuţia dirijată,
analizatorului auditiv la • Analiza acuităţii auditive la om. • Realizarea experimentelor pt a pune în evidenţă percepţia ciorchinele, investigaţia,
om. auditivă şi a relaţiilor între simţuri analiza
Lecţia nr.9 • Diferenţierea structurii limbii, nasului, pielii şi a • Recunoaşterea componentelor analizatorului gustativ, Planşe, imagini, scheme,
Structura şi funcţiile analizatorilor gustativi, olfactivi şi tactili la om. olfactiv şi cutanat la om pe planşe, mulaje. mulaje, discuţia dirijată,
analizatorului cutanat • Analiza acuităţii gustative, olfactive şi tactile la om. • Realizarea experimentelor pt a pune în evidenţă percepţia experimentul, investigaţia,
olfactiv şi gustativ. gustativă, olfactivă şi tactilă şi a relaţiilor între simţuri analiza

Lecţia nr.10 Afecţiuni şi • Argumentarea necesităţii respectării regulilor de • Demonstrarea unor filme didactice referitoare la Planşe, imagini, scheme•
igiena organelor de simţ. igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor importanţa analizatorilor în viaţa omului . discuţia dirijată,
• Respectarea regulilor de igienă pentru menţinerea stării ciorchinele, experimentul,
de sănătate a organelor de simţ. analiza Proiectul.
Unitatea de învăţare: 3. REGLAREA UMORALĂ .
Nr de ore alocate : 3 ore
Lecţia nr. 11 • Determinarea particularităţilor reglării umorale la om. • Schiţarea topografiei glandelor Planşe, imagini, scheme,
Sistemul endocrine la om. • Recunoaşterea topografiei glandelor endocrine la om. endocrine la om. discuţia dirijată,
Glande endocrine: hipofiza, • Descrierea structurii glandelor endocrine la om. • Citirea analizelor medicale referitoare la conţinutul ciorchinele, investigaţia,
epifiza, tiroida, paratiroidele, hormonilor. analiza
suprarenalele, timusul,
pancreasul, gonadele.
Lecţia nr.12 • Argumentarea rolului reglării umorale la om. • Citirea analizelor medicale referitoare la conţinutul hormonilor. Planşe, imagini, scheme,
Maladii endocrine la om. • Analizarea maladiilor endocrine la om. • Redactarea unor recomandări referitoare la funcţionarea optimă a discuţia dirijată, ciorchinele,
• Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor boli sistemului endocrin la om investigaţia, analiza.
endocrine
Lecţia nr. 13 •Aplicarea cunoşrinţelor obţinute în situaţii noi. • Rezolvarea itemilor din testul de evaluare sumativă. Test de evaluare
Evaluare sumativă sumativă.
semestrială.
Teza semestrială •Aplicarea cunoşrinţelor obţinute în situaţii noi. • Rezolvarea itemilor din test.
Unitatea de învăţare: 4.SISTEMUL LOCOMOTOR ŞI LOCOMOŢIA .
Nr de ore alocate : 4 ore
Lecţia nr. 14 • Recunoaşterea tipurilor de oase, articulaţii, • Recunoaşterea pe planşe, mulaje a structurilor Planşe, mulaje, imagini,
Sistemul osos al omului. scheletului axial şi scheletului apendicular. locomotoare la om prezentări, discuţia dirijată,
• Compararea tipurilor de oase, articulaţii. ( oase, articulaţii) schematizarea, ciochinele,
păiangenul.
Lecţia nr. 15 • Recunoaşterea de grupe de muşchi. • Recunoaşterea pe planşe, mulaje a structurilor locomotoare Planşe,mulaje, magini,
Sistemul muscular al • Compararea tipurilor de muşchi. la om ( muşchii) prezentări, discuţia dirijată,
omului. schematizarea, ciochinele,
păiangenul.
Lecţia nr . 16 • Propunerea unor reţete alimentare pentru a asigura • Demonstrarea unor exerciţii fizice pentru evidenţierea Planşe, mulaje, imagini,
Fiziologia aparatului dezvoltarea normală a sistemelor osos şi muscular la activităţii antagoniste muşchilor. prezentări, discuţia dirijată,
locomotor. om. • Realizarea unor exerciţii pentru demonstrarea poziţiei schematizarea,
corecte a corpului în timpul diferitor activităţi fizice demonstraţia, jocul de rol.
Lecţia nr.17 • Demonstrarea exerciţiilor de acordare a primului ajutor în • Exerciţii de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii, entorse, Planşe,mulaje,imagini,
Afecţiuni şi igiena caz de luxaţii, entorse, fracturi. fracturi. prezentări, materiale pentru
aparatului locomotor. • Alcătuirea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor • Alcătuirea unor raţii alimentare care să contribuie la creşterea şi lucrare practică, discuţia
sistemului dezvoltarea normală a sistemului locomotor la om. dirijată, schematizarea,
locomotor la om demonstraţia, joc de
simulare.
Unitatea de învăţare: 5. CIRCULAŢIA SUBSTANŢELOR ÎN ORGANISM .
Nr de ore alocate : 4 ore
Lecţia nr. 18 • Recunoaşterea structurilor, sistemelor de organe care • Recunoaşterea pe planşe, mulaje a organelor circulatorii. Planşe, mulaje, imagini,
Anatomia sistemului asigură circulaţia conversaţie euristică,
circulator. substanţelor prin corpul omului. observaţia, expunerea,
problematizarea.
Lecţia nr. 19 • Descrierea circulatiei sangvine la om. • Redactarea referatelor referitoare la rolul imunităţii în Planşe, mulaje, imagini,
Fiziologia sistemului a tipurilor de imunitate. viaţa organismului. prezentări, tonometru,
circulator şi limfatic. • Argumentarea rolului imunităţii în viaţa organismului. • Măsurarea tensiunii art. a pulsului în diverse situaţii: conversaţie euristică,
activitate, boală, observaţia, expunerea,
• Interpretarea rezultatelor unor analize sangvine. problematizarea.
Lecţia nr. 20 • Compararea vaselor sangvine, a celulelor sangvine, a • Observarea la microscop a elementelor figurate ale Planşe, mulaje, imagini,
Compoziţia şîngelui, grupelor sangvine. sîngelui. prezentări, microscop,
grupele sanguine. • Diferenţierea grupelor sangvine la om, • Identificarea grupelor sangvine, în funcţie de conversaţie euristică,
interacţiunea anticorpilor cu antigenele din sînge. observaţia, expunerea,
• Schiţarea elementelor sangvine ale sîngelui. problematizarea, investigaţia
Lecţia nr.21 • Clasificarea afecţiunilor sistemului circulator. • Redactarea unor fişe informaţionale referitoare la consecinţele • Manual cl XI-a
Afecţiuni şi igiena • Demonstrarea acţiunilor de acordare a primului ajutor acţiunii fumatului, alcoolului, a drogurilor asupra cordului. Planşe,mulaje,imagini,
sistemului circulatior în caz de lipotemie, sincopă, hemoragie. • Demonstrarea exerciţiilor de prim ajutor în caz de hemoragii. prezentări,
• Alcătuirea regimurilor alimentare pentru persoane ce suferă de
• Alcătuirea regulilor de igienă a sistemului circulator. • conversaţie euristică,
anumite afecţiuni ale sistemului circulator.
• Realizări de interviuri referitoare la cauza boli cauzate de modul
observaţia, expunerea,
de trai dezbateri, proiectul,
referatul
Unitatea de învăţare: 6. RESPIRAŢIA și NUTRIȚIA
Nr de ore alocate : 5 ore
Lecţia nr. 22 • Recunoaşterea organelor sistemului respirator la • Măsurarea ritmului respirator în diferite activităţi. Planşe,mulaje,imagini, conversaţie
Anatomia şi fiziologia om. • Studierea surselor suplimenare pentru a argumenta euristică, observaţia, expunerea,
sistemului respirator la • Descrierea importanţei la om. importanţa respiraţiei. joc de rol.
om.
Lecţia nr.23 • Analiza particularităţilor unor boli respiratorii. • Organizarea unor dezbateri referitoare la dauna alcoolului, Planşe,mulaje,imagini,
Afecţiuni şi igiena • Analiza impactului acţiunii factorilor nocivi asupra tutunului, a drogurilor. prezentări, onversaţie euristică,
sistemului respirator. sistemului respirator la om. • Elaborarea unor postere, în observaţia, expunerea,
care să se elucideze consecinţele
• Argumentarea necesităţii respectării igienei dezbateri, proiectul, referatul
nocive ale fumatului asupra SR
sistemului respirator. • Exerciţii de acordare a primului ajutor: în caz de înec,
electrocutare, şoc hipo- şi hipertermic.
Lecţia nr. 24 • Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om. • Recunoaşterea pe planşe, mulaje a organelor sistemului Planşe,mulaje, imagini,
Anatomia sistemului digestiv la om. conversaţie euristică, observaţia,
digestive la om. expunerea,

Lecţia nr.25 • Descrierea digestiei la om. • Redactarea unor referate legate de obiceiurile alimentare la Planşe,mulaje, imagini,
Fiziologia sistemului • Estimarea importanţei digestiei ca funcţie esenţială om. conversaţie euristică,
digestive la om. pentru menţinerea vieţii. • Studierea surselor suplimenare pentru a argumenta dezbaterea, prezentarea power-
importanţa digestiei. point.
Lecţia nr.26 • Identificarea unor boli digestive. • Realizarea unor sondaje şi reportaje despre boli digestive şi Planşe,mulaje, imagini,
Afecţiuni şi igiena • Argumentarea necesităţii respectării igienei cavităţii obiceiuri alimentare. prezentări, conversaţie euristică,
sistemului digestiv la om. bucale. • Demonstrarea exerciţiilor de acordare a primului ajutor în proiectul, dezbaterea, discuţia
• Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului caz de intoxicaţie şi indigestii. dirijată.
digestiv.
• Alcătuirea unor regimuri alimentare
Proiectul unităţii de învăţare: 8. EXCREŢIA .
Nr de ore alocate : 3 ore
Lecţia nr.27 • Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om. •Observarea structurii rinichiului pe mulaje, planşe, material Planşe, mulaje, imagini,
Anatomia sistemului naturalizat. prezentări, conversaţie euristică,
urinar la om. observaţia, expunerea, joc de rol.

Lecţia nr.28 • Analiza funcţionării normale a rinichilor la om. •Observarea fucţionării normale a rinichilor pe mulaje filme, Planşe, mulaje, imagini,
Fiziologia sistemului experimente. prezentări, conversaţie euristică,
urinar la om. observaţia, diagrama, dezbaterea,
film experimental
Lecţia nr.29 • Identificarea unor boliale sistemului excretor la om. • Realizarea unor postere, referate, proiecte despre bolile Planşe, mulaje, imagini,
Afecţiuni şi igiena • Analiza consecinţelor dereglării funcţionării rinichilor la renale şi mijloacele contemporane de tratament. prezentări, conversaţie
sistemului excretor la om. • Redactarea unor recomandări referitoare la profilaxia euristică, proiectul,
• Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului
om. bolilor sistemului excretor. dezbaterea, discuţia dirijată.
excretor
Unitatea de învăţare: 9. SISTEMUL REPRODUCĂTOR ŞI REPRODUCEREA LA OM .
Nr de ore alocate : 5 ore
Lecţia nr. 30 • Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la • Recunoaşterea pe planşe a organelor sistemului Planşe, mulaje, imagini,
Sistemul reproducător la om. reproducător la om. prezentări, conversaţie euristică,
om. observaţia, oxpunerea, joc de rol.
Lecţia nr. 31 • Descrierea etapelor • Realizarea unor diagrame cu: Planşe, mulaje, imagini,
Fecundaţia,gestaţia şi principale ale ontogenezei la om. durata gestaţiei, perioada de prezentări, conversaţie euristică,
naşterea la om. ovulaţie etc. observaţia, diagrama, dezbaterea.
Lecţia nr. 32 • Descrierea etapelor • Elaborarea unor prezentări în programe computerizate a Planşe, mulaje, imagini,
Dezvoltarea postnatălă la principale ale ontogenezei la om. particularităţilor ontogenezei la om prezentări, conversaţie euristică,
om. observaţia, diagrama, dezbaterea.
Lecţia nr. 33 • Identificarea unor maladii sexual-transmisibile. • Dezbateri referitoare la planificarea familiei. Planşe, mulaje, imagini,
Afecţiuni şi igiena • Propunerea unor modalităţi de profilaxie a • Realizarea unor postere, referate, proiecte despre bolile genitale prezentări, postere, conversaţie
sistemului reproducător. maladiilor sexual-transmisibile. şi mijloacele contemporane de tratament. euristică, proiectul, dezbaterea,
• Redactarea unor recomandări referitoare la profilaxia bolilor discuţia dirijată.
sexual transmisibile.
Lecţia nr. • Aplicarea cunoştinţelor obţinute în situaţii noi. • Rezolvarea itemilor din testul de evaluare sumativă • Test de evaluare sumativă.
Evaluare sumativă
“ Sisteme de organe la om.”

S-ar putea să vă placă și