Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Colegiul ,,Ţara Bârsei’’ Prejmer

Domeniul de pregătire de bază: Comerț Aviz Director,


Prof. dr. Foica Mihai

Calificare profesională: Tehnician în activități de comerț


Modulul: M 1- Administrarea firmei
Nr de ore/an :66
Nr. ore /săptămână: 66 din care: T:33
Clasa: a-XI-a B Aviz Sef Catedra,
Prof. Drugociu Dana
Profesor: Bratu Luminita
Plan de învățământ aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3501/29.03.2018
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Nr.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale Obs
invatarii Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .

(0) Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T T


(4) (7)
(1) (2) (3) (5) (6)
1. 7.1.1.Prezentarea 7.2.1.Încadrarea unei 7.3.1.Argumenta- Introducere în materie 1 S1
trăsăturilor întreprinderi în rea realistă, Întreprinderea veriga de bază a
caracteristice ale unei conformitate cu creativă și economiei: 1 S2
întreprinderi tipologia generală. independentă a -Trăsături caracteristice ale întreprinderii.
7.1.2.Clasificarea 7.2.2.Identificarea propriilor opinii
-Clasificarea întreprinderilor. 1 S3
întreprinderilor oportunităților pentru cu privire la
7.1.3.Prezentarea activitățile personale, oportunitățile
-Oportunităţi pentru activităţile personale, 1 S4
oportunităților pentru profesionale și/sau de sociale, profesionale şi/sau de afaceri.
activitățile personale, afaceri. economice și -Oportunități de dezvoltare a întreprinderii
profesionale și/sau de culturale determinate de patrimoniul cultural local, 1 S5
afaceri. referitoare la naţional, european şi mondial
7.1.4.Descrierea dezvoltarea
oportunităților de întreprinderii -Etica în afaceri. 1 S6
dezvoltare a
întreprinderii
determinate de
Nr.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale Obs
invatarii Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .

(0) Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T T


(4) (7)
(1) (2) (3) (5) (6)
patrimoniul cultural
local, național,
european și mondial.
7.1.5.Prezentarea
importanței eticii în
afaceri

2. 7.1.6.Descrierea 7.3.2.Asumarea Procesul de înființare și funcționare al 1 S7


7.2.3.Completarea
etapelor înființării documetelor necesare responsabilității întreprinderii:
întreprinderii. înființării unei privind Etapele înfiinţării întreprinderii. 1 S8
7.1.7.Prezentarea întreprinderi, conform completarea Documente necesare înfiinţării unei
documentelor necesare reglementărilor legale documentelor de întreprinderi.
înființării unei 7.2.4.Realizarea înființare ale unei Organizarea structurală a întreprinderii: 1 S9
întreprinderi. tipurilor de întreprinderi, cu - definire; 1 S10
7.1.8.Prezentarea organigrame existente respectarea
- tipologia structurilor organizatorice; 1 S11
organizării structurale a la nivelul agenților normelor
legislative - tendinţe contemporane în organizarea 1 S12
întreprinderii. economici. structurală a întreprinderii; 1 S13
7.2.5.Aplicarea 7.3.3.Colaborarea
cu memebrii - proiectarea şi elaborarea structurii
fluxurilor și sistemelor
echipei de lucru, organizatorice; 1 S14
de organizare
procesuală a în scopul - factori de influenţă privind realizarea
întreprinderii îndeplinirii structurii organizatorice;
sarcinilor de la 1 S15
locul de muncă. 1 S16
7.1.9.Descrierea Funcţiunile întreprinderii: 1 S17
fluxurilor și procesele 7.3.4.Manifesta-
- funcţiunea de cercetare-dezvoltare;
la nivelul întreprinderii rea
responsabilității
- funcţiunea de producţie;
privind - funcţiunea de marketing;
respectarea - funcţiunea comercializare;
normelor PSI și - funcţiunea financiar-contabilă; 1 S18
de protecție a - funcţiunea de personal.
mediului în Recapitulare 1 S19
activitatea Sistemul informaţional la nivelul 1 S20
Nr.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale Obs
invatarii Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .

(0) Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T T


(4) (7)
(1) (2) (3) (5) (6)
desfășurată. întreprinderii
3. 7.1.10.Descrierea 7.2.6.Identificarea 7.3.5.Asumarea, - definire;
resurselor umane ale categoriilor de personal în cadrul echipei - componentele sistemului informaţional; 1 S21
întreprinderii (categorii 7.2.7.Formularea de la locul de -fluxurile şi circuitele informaţionale la
de personal, selecția și drepturilor și muncă
nivelul întreprinderii;
recrutarea, drepturile, obligațiilor
obligațiile, conflictele personalului în cadrul 7.3.6.Manifestă
sociale, motivarea și unui loc de muncă. atitudine Managementul resurselor umane: 1 S22
evaluarea 7.2.8.Stabilirea proactivă privind
personalului). traseului profesional însușirea - selecţia personalului;
7.1.11.Descrierea utilizând elementele drepturilor și 1 S23
managementului specifice obligațiilor - salarizarea personalului;
carierei. managementului angajaților. 1 S24
carierei. 7.3.7.Adoptarea - categorii de personal;
7.2.9.Aplicarea unei atitudini 1 S25
deprinderilor de pozitive în - drepturi şi obligaţii ale personalului;
învățare, pentru prezentarea
realizarea unui traseului
profesional. - motivarea şi evaluarea personalului;
management eficient al
carierei.
- managementului carierei.

4. 7.1.12.Descrierea 7.2.10.Planificarea și Procesul de planificare și evaluare în


procesului de evaluarea activității în 7.3.8.Implicarea întreprindere:
planificare și evaluare a funție de resursele activă în -Procesul de planificare a activităţii;
activității. materiale, activitatea de 1 S26
7.1.13.Caracterizarea informaționale, planificare și -Procesul de evaluare a activităţii;
elementelor specifice financiare și umane. evaluare
statisiticii în activitatea
1 S27
7.2.11.Calcularea 7.3.9.Emiterea
economică: mărimile mărimilor medii, a
-Elemente specifice statisticii în activitatea
unor ipoteze
medii, indicii statistici indicilor și indicatorilor economică: mărimile medii, indicii statistici
privind datele și
și reprezentările grafice statistici și indicatorii
şi reprezentările grafice;
reprezentarea grafică. statistici.
7.2.12.Interpretarea -Planul de afaceri – instrument al dezvoltării
datelor și indicatorilor strategice.
Nr.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale Obs
invatarii Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .

(0) Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T T


(4) (7)
(1) (2) (3) (5) (6)
statistici. 1 S28
1 S29
1 S30
7.2.13.Identificarea
5. Identitatea vizuală a întreprinderii:
7.1.14.Descrierea elementelor specifice 7.3.10.Argumen
modalităților de promovării identității
-Elemente specifice identității vizuale: antet,
tarea într-un
promovare a identității vizuale a unei siglă, slogan, misiune, viziune etc;
mod
vizuale la nivel de întreprinderi. -Modalități de promovare a identităţii 1 S31
independent și
întreprindere. vizuale la nivel de întreprindere.
rațional, a 1 S32
elementelor de
identitate
vizuală.
6. Recapitulare finală 1 S33

TOTAL 33 33

S-ar putea să vă placă și