Sunteți pe pagina 1din 49

3

INTRODUCERE

Activitatea unei întreprinderi nu poate fi concepută în afara mediului în care ea


funcţionează şi evoluează. Din acest mediu ea îşi procură mijloacele de care are nevoie,
îşi valorifică produsele şi serviciile, efectuează încasări şi plăţi etc.
Sub acest aspect, informaţia cuprinsă în rapoartele financiare nu este suficientă,
de aceea este necesar de cunoscut întregul complex de cauze şi factori care determină
mărimea profitului. Aceasta se poate realiza numai prin intermediul analizei financiare,
care va fi realizată pe parcursul acestei lucrări la întreprinderea “DRANCOR” SRL.
Înfiinţată în anul 1996, Firma de Producţie şi Comerţ “DRANCOR” SRL a fost
de la început fiind unul dintre liderii pieţii moldoveneşti în domeniul producerii
îngheţatei din lapte, rămînînd şi în continuare un reper al industriei de profil.
Scopul practicii de licenţă este de a-mi dezvolta abilităţile practice în baza
materialului teoretic însuşit pe parcursul anilor de studii.
Realizarea acestui scop a condiţionat stabilirea următoarelor sarcini:
- însuşirea practică a cunoştinţelor obţinute la disciplinele generale şi cele de
specialitate;
- acumularea deprinderilor de lucru pe specialitate;
- studierea şi analiza situaţiei financiare, patrimoniale, organizaţionale la
nivel de unitate economică;
- acumularea deprinderilor de cercetări ştiinţifice în materie.
Informaţia şi datele despre întreprindere sunt veridice şi au fost extrase din
documente ce aparţin FCP “DRANCOR” SRL.
Raportul de practică cuprinde introducerea, opt capitole, concluzii, bibliografie şi
anexe.
În capitolul I -„Structura organizatorică a întreprinderii” – se caracterizează,
în general, activitatea întreprinderii “DRANCOR” SRL, redând istoria
întreprinderii, tipul şi forma organizatorico-juridică. În acelaşi timp, aici sunt
4
prezentate sortimentul producţiei, principalii concurenţi a
întreprinderii.
Capitolul II –„Structura financiară a întreprinderii. Formarea şi repartizarea
capitalului”– este prezentată forma de proprietate şi mărimea
capitalului statutar, în acelaş timp sînt efectuate calcule referitoare la
gradul de îndatorare a întreprinderii, levierul financiar, capacitatea de
îndatorare, gradul de autofinanţare a activelor precum şi gradul de
acoperire a dobînzilor.
Capitolul III –„Structura activelor pe termen lung şi a modului de finanţare”–
este analizată structura activelor întreprinderii şi modul lor de finanţare.
Capitolul IV –„Structura activelor curente şi metodele de gestiune a lor.”– este
studiată structura activelor curente si eficienţa utilizării acestora. De asemenea este
analizată clientela şi principalii furnizori de materie primă a întreprinderii.
Capitolul V –„Structura veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii, formarea şi
utilizarea profitului la întreprindere.”– este analizată structura veniturilor şi cheltuielilor,
de asemenea sunt se calculează profitul brut , rezultatul activităţii economico-financiare
a întreprinderii si profitul net a întreprinderii efectuînd concluziile de rigoare.
Capitolul VI –„Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere”– este studiat
forma şi modalităţile de plată utilizate de întreprindere, în acelaşi timp este analizat
registrul de casă şi registrul dispoziţia de încasări şi plăţi, calculînd gradul de asigurare a
întreprinderii cu disponibilităţi băneşti şi trezoreria netă.
Capitolul VII –„Evaluarea situaţiei financiare a întreprinderii”– sunt calculaţi
indicatorii care determină situaţia economico-financiară a întreprinderii şi anume:
indicatorii rentabilităţii, lichidităţii, solvabilităţii precum şi indicii valorii de piaţă.
Capitolul VIII –„Planul strategic al întreprinderii şi analiza executării bugetelor
funcţionale.”– sunt identificate obiectivele şi scopurile întreprinderii cu privire la
desfacerea producţiei, sursele de finanţare, efectuarea investiţiilor în tehnologia utilizată
în producţie. De asemenea se studiază modul de elaborare a bugetelor funcţionale.
5

Capitolul I. Structura organizatorică a întreprinderii

Firma de Producţie şi Comerţ “DRANCOR” SRL a fost înfiinţată în anul 1996,


fiind organizată din punct de vedere juridic ca societate cu răspundere limitată cu capital
integral privat.
Încă din momentul constituirii, întreprinderea deţinea o cotă esenţială pe piaţa
autohtonă în domeniul producerii îngheţatei din lapte, totodată rămînînd şi în continuare
un reper al industriei de reper. Noţiunea de îngheţată reprezintă un produs alimentar
dulce bătut congelat, fabricat dintr-un mix (amestec complex), ce conţine în anumite
raporturi materii prime lactice şi/sau nelactice, inclusiv vegetale, zahăr şi/sau
înlocuitorii lui, stabilizatori, substanţe gustative şi aromatice cu adăugarea altor
ingrediente şi substanţe.
În anul 2004 a fost utilizată o secţie de producere a semifabricatelor de patiserie
congelate. Ca rezultat întreprinderea şi-a diversificat sortimentul cu produse ce sunt mai
puţin afectate de sezon, la moment rata semifabricatelor de patiserie constituie 10 % din
totalul produselor fabricate.
Începînd cu anul 2006 s-au efectuat investiţii masive de reînnoire a utilajului de
producţie şi comercial. În special a fost schimbat utilajul de producere a îngheţatei în
păhăruţe cu echipament produs de TEKNO-ICE.
Astfel proiectată iniţial să producă îngheţată din lapte, pe parcurs „DRANCOR”
SRL şi-a extins profilul de fabricaţie, producînd semifabricate de patiserie congelate,
produse de cofetărie, margarină. Procesul de producere a îngheţatei este automatizat, iar
utilajele au o capacitate de producere de 450 tone lunar. Fabrica are o varietate de
produse care numără pînă la 90 tipuri de îngheţată, printre care îngheţată clasică, de
lapte, de frişcă, lacto-vegetală, glazurată etc.
În conformitate cu documentele de constituire , genurile de activitate practicate
de întreprindere sunt următoarele:
6
 producerea şi realizarea îngheţatei;

 producerea şi realizarea produselor de patiserie congelate;


 producerea şi realizarea glazurii de ciocolată;
 comerţ cu ridicata al produselor alimentare şi băuturilor;
 activitatea comercială de export-import.
Printr-o reţea de distribuţie de circa 3000 de frigidere, deservite de 20 de maşini
specializate moderne, produsele „DRANCOR” SRL sunt prezente în toate regiunile
ţării.
Principalii concurenţi ai FPC „DRANCOR” SRL:
La moment nu există o statistică oficială care ar arăta cu certitudine cotele de piaţă
deţinute de diferiţi producători pe piaţa de îngheţată din Republica Moldova. Însă
analizînd prezenţa produselor de îngheţată din unităţile comerciale repartizate pe întreg
teritoriul ţării se poate afirma ca 90%-95% din cotele de piaţă sînt deţinute de FPC
„DRANCOR” SRL, „JLC” SA şi „SANDRILINONA”
Structura organizatorică a întreprinderii „DRANCOR” SRL
Structura organizatorică a firmei reprezintă modul de alocare a personalului
angajat, în ansamblul compartimentelor de muncă – constituite în funcţie de natura
activităţilor ce le sunt atribuite şi grupate pe baza legăturilor ce se stabilesc între ele – în
două planuri: în plan vertical, pe diferite nivele ierarhice, în raport cu gradul de
subordonare în plan orizontal, pe acelaşi nivel ierarhic, în raport cu funcţiunea deservită.
Schema.1.1. Structura organizatorică a FPC „DRANCOR” SRL
Director general (Unicul asociat)

Serviciul de Secretariat Director


securitate

Serviciul de Serviciul Contabilitatea Serviciul Secţia Labora- Secţia Secţia de Secţia de Secţia de Secţia
aprovizionar resurselor financiar mecanică torul juridică reparaţie a transport construcţii comercială
umane frigiderelor

Depozitul de
materie primă Secţia tehnologică
7

Secţia de producere Secţia de producere Secţia de producere Secţia de producere a Secţia de producere
a îngheţatei a glazurii a margarinei produselor de patiserie a păhăruţelor
congelate

În prezent la întreprinderea „DRANCOR” SRL sunt angajaţi peste 200 de


muncitori calificaţi, care merg anual la stagiere în Germania şi Italia.
Încadrarea în „DRANCOR” SRL se face în modul stabilit de legislaţie. La
angajare, administraţia îl face cunoscut pe noul angajat cu :
• Regulamentul Intern
• Locul de muncă şi obligaţiunile
• Remunerarea muncii
• Condiţiile de muncă.
Conform Regulamentului Intern al „DRANCOR” SRL obligaţiile salariatului
sunt:
 Să lucreze cinstit şi stăruitor, să respecte disciplina muncii, să
îndeplinească la timp şi calitativ obligaţiunile de serviciu;
 Să se călăuzească în exercitarea atribuţiilor de legislaţia în vigoare şi să fie
obiectiv.
Obligaţiile administraţiei sunt:
 Să organizeze corect şi eficient munca lucrătorilor;
 Să asigure remunerarea muncii în termenii stabiliţi;
 Să supravegheze şi să controleze respectarea de către funcţionar a
obligaţiunilor acestuia.
8

Capitolul II. Structura financiară a întreprinderii. Formarea şi repartizarea


capitalului

FPC „DRANCOR” SRL a fost înfiinţată prin Hotărîrea Adunării Generale a


Asociaţilor din 28.11.2006 proces verbal nr.1 şi înregistrată la Camera Înregistrării de
Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sub numărul 106042815,
ulterior numărul de înregistrare a fost modificat: 100360079246.
Forma juridică: Societate cu Răspundere Limitată, cu capitalul integral privat.
Durata societăţii este nelimitată. Capitalul statutar constituie 4011265 MDL, subscris şi
integral vărsat, format dintr-o cotă unică de participare.
Conform documentelor de constituire fondatorii FPC „DRANCOR” SRL au fost
persoane fizice. În ultimul exerciţiu financiar 2006 unicul asociat al societăţii devine
Drangoi Vasile.
Desfăşurarea eficientă şi ritmică a activităţii întreprinderii impune adaptarea
continuă la mediul competiţional, ceea ce presupune adaptarea la schimbările
tehnologice, anticiparea frecvenţelor schimbării în preferinţele consumatorilor,
identificarea activităţilor pe care întreprinderea le poate desfăşura mai bine decît
concurenţii ei,adaptarea continuă a structurii financiare pentru ca costul mediu ponderat
al capitalului să nu fie superior rentabilităţii estimate.
Pentru rezolvarea acestor aspecte importante, aparatul managerial trebuie să facă o
apreciere justă, reală a stării financiare a întreprinderii, trebuie să cunoască modificările
ce se petrec în societate, cerinţele consumatorilor interni şi externi.
Structura financiară a întreprinderii reprezintă, ansamblul complex şi coordonat al
diverselor surse de finanţare folosite de managerul financiar pentru acoperirea
necesarului de finanţat. În alte opinii se consideră că structura financiară exprimă
9
raportul existent între finanţările pe termen scurt şi cele pe termen lung. Alegerea unei
anumite structuri financiare reprezintă un aspect important al politicii financiare a
întreprinderii. Decizia de structură financiară depinde de obiectivele întreprinderii, de
nivelul rentabilităţii scontate şi de riscurile pe care şi le asumă.
Pentru a determina ponderea capitalului propriu în raport cu capitalul împrumutat se
calculează devierile absolute şi procentuale intervenite pentru o anumită perioadă.
Tabelul 2.1
Analiza structurii financiare la FCP „DRANCOR”SRL pe perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Suma,lei Cota Suma,lei Cota, Cota,
Suma,lei
,% % %
Capital propriu 7434266 14,81 17294874 38,91 +9860608 +24,1
Capital împrumutat 42733288 85,18 27150415 61,08 -15582873 -24,1

Capital total 50167554 100 44445289 100 -5722265

Din calculele efectuate putem constata că capitalul propriu pe perioada 2008-


2009 s-a majorat cu 9860608 lei, iar capitalul împrumutat în anul 2009 s-a redus cu
15582873 lei. Astfel, în structura surselor de finanţare în anul 2008 s-a constatat o
pondere mai scăzută de 14,18% a capitalului propriu în raport cu capitalul împrumutat
ce deţinea o cotă de 85,18% în capital total. Ulterior în anul 2009 observăm o majorarea
a ponderii a capitalului propriu cu 24,1 puncte procentuale. În structura surselor de
finanţare a întreprinderii pe perioada 2008-2009 predomină capitalul împrumutat cu o
pondere de peste 60%.
Următorii indicatori prezintă structura financiară a FPC „DRANCOR” SRL:
1. Gradul de îndatorare a întreprinderii: reprezintă ponderea datoriilor totale ale

întreprinderii pe termen lung şi scurt în suma totală a patrimoniului ei. De regulă


această rată trebuie să fie subunitară. Cu cît aceasta este mai mică cu atît
securitatea financiară a întreprinderii este mai stabilă.
Gî = Capital împrumutat
Total Activ
Tabelul 2.2
10
Analiza gradului de îndatorare la FCP „DRANCOR”SRL pe perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
1. Datorii pe termen scurt 33967766 19715716 -14252050
2. Datorii pe termen lung 8765522 7434699 -1330823
3. Activ pasiv 50167554 44445289 -5722265
Gradul de îndatorare a întreprinderii 0,85 0,61 -0,24
Din analiza indicatorului pe anul 2008 şi 2009 putem deduce faptul că structura
financiară a întreprinderii este favorabilă, deoarece în ambii ani nivelul ratei de
îndatorare a întreprinderii are o mărime mai mică comparativ cu limita maximă a
normativului, ceea ce determină încrederea creditorilor şi creşterea autonomiei
financiare a acesteia.
Astfel în anul 2008 ponderea globală în patrimoniul total era de 0,85 ca în anul
următor să se micşoreze cu 0,24 puncte procentuale şi să ajungă la 0,61. Descreşterea
indicatorului în 2009 este datorat diminuării volumului de datorii pe termen scurt (cu
58%).
2. Capacitatea maximă de îndatorare: reprezintă capacitatea întreprinderii de-a

primi credite, care să fie garantate şi a căror rambursare, inclusiv plata


dobânzilor, să nu creeze greutăţi financiare de nesuportat.
În stabilirea capacităţii de îndatorare sunt interesaţi:
- întreprinderea care, dorind să se împrumute în vederea finanţării
unui proiect, trebuie să-şi stabilească garanţiile disponibile precum şi
fluxurile financiare pozitive viitoare, astfel încît rambursarea
creditelor şi plata dobânzilor să poată fi făcută fără dificultăţi.
- Creditorul, care acordînd împrumuturi îşi asumă anumite riscuri şi
prin urmare este interesată de situaţia economico-financiară a
viitorului debitor, pentru a decide dacă acceptă cererea de credit sau
o respinge.

= Datorii totale

Capital propriu
Capacitatea maximă de îndatorare se calculează conform formulei:
Capacitatea maximă de îndatorare = 2* Capital Propriu
11
Iar capacitatea de îndatorare efectivă, la un anumit moment, este:
Capacitatea de îndatorare efectivă = 2* Capital Propriu - Datorii Totale

Tabelul 2.3
Analiza capacităţii de îndatorare la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
1.Capitalul propriu 7434266 17294874 +9860608
2.Datorii pe termen lung 8765522 7434699 -1330823
3.Datorii pe termen scurt 33967766 19715716 -14252050
Gradul de îndatorare globală 5,74 1,56 -4,17
Capacitatea maximă de îndatorare 14868532 34589748 +19721216
Capacitatea de îndatorare efectivă -27864756 7439333 +35304089

Dacă societatea comercială aduce valori maxime ale indicatorilor, limita fiind ≤
2, înseamnă că are capacitatea de îndatorare saturată şi nu mai poate primi credite,
această situaţie fiind prezentă şi la „DRANCOR” SRL, unde normativul este depăşit în
anul 2008 cu 3,74 puncte procentuale, pe cînd în anul 2009 , indicatorul se încadrează în
limitele normativului constituind 1,56, acest rezultat datorîndu-se micşorării datoriilor la
termen cu 15%, si majorării capitalului propriu, astfel indicatorul studiat se micşorează
cu 0,75 faţă de anul precedent, ceea ce înseamnă o creştere a capacităţii de rambursare
şi o premisă esenţială pentru obţinerea altor surse de finanţare pe termen lung. Acest
fapt a contribuit la creşterea capacităţii maxime de îndatorare cu 19721216 lei şi a
capacităţii de îndatorare efective cu 35304089 lei.
3. Gradul de autofinanţare a activelor: reflectă aportul capitalului propriu la
finanţarea tuturor elementelor patrimoniale ale întreprinderii şi se calculează după
formula:

= Capitalul propriu
Ga
Total Activ
Tabelul 2.4
Analiza gradului de autofinanţare a activelor la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada
2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
12
2008 2009 +,-
1.Capiatlul propriu 7434266 17294874 +9860608
2.Total Activ 50167554 44445289 -5722265

Gradul de autofinanţare a activelor 0,14 0,38 +0,24


În condiţiile normale de activitate mărimea acestui indicator se consideră suficientă în
cazul cînd este ≤ 0,5. Această mărime nefiind respectată atît în anul 2008 cînd
indicatorul înregistrează o valoare de 0,14, cît şi în anul 2009 , cînd indicatorul creşte cu
0,24 puncte procentuale, totuşi valoarea obţinută nu contribuie la sporirea independenţei
financiare a întreprinderii.
3. Levierul Financiar: mai este cunoscut şi sub denumirea de „rată de levier” , care

exprimă îndatorarea totală a întreprinderii în raport cu capitalul propriu.


Rezultatul trebuie să fie subunitar, o valoare supraunitară semnifică un grad de
îndatorare ridicat. O valoare ce depăşeşte 2,33 exprimă un grad foarte ridicat de
îndatorare, întreprinderea aflându-se în limita în stadiul de faliment iminent dacă
rezultatul depăşeşte de câteva ori pragul de 2,33.

= Datorii totale
Lf
Capitaluri proprii

Tabelul 2.5
Analiza levierului financiar la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
1.Datorii pe termen scurt 33967766 19715716 -14252050
2.Datorii pe termen lung 8765522 7434699 -1330823
3.Capitalul propriu 7434266 17294874 +9860608
Levierul financiar 5,74 1,56 -4,17
Din rezultatele obţinute în ultimii 2 ani de gestiune putem concluziona că în anul 2008
levierul financiar a atins un nivel foarte ridicat, cauza fiind datoriile majore, ceea ce
conform regulilor, SRL se putea afla chiar în stadiul de faliment. În următorul an
indicele a scăzut simţitor situându-se la nivelul de 1,56. Ceea ce reprezintă o evoluţie
pozitivă pentru autonomia societăţii , precum şi creşterea încrederii creditorilor şi
partenerilor de afaceri.
13
Efectul de levier: exprimă sporul rentabilităţii capitalului propriu pe seama recurgerii la
împrumuturi.
El.f. = (Rec-Rd) x Datorii totale
Capital propriu
Efectul de levier este cu atît mai mare, cu cît rentabilitate economica este superioara
ratei dobânzii capitalurilor împrumutate.

Rec = Profit pînă la impozitare / Total activ * 100%


D = Cheltuială cu dobânda / Datorii pentru care s-a plătit dobândă

4. Gradul de acoperire a dobânzilor arată cît de stabilă este capacitatea entităţii de

a-şi onora obligaţiile de plată privind dobânda

Gradul de acoperire a dobânzii = Profit brut / Cheltuieli cu dobânda

Tabelul 2.6
Analiza efectului levierului financiar la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada 2008-
2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
1.Datorii pe termen scurt 33967766 19715716 -14252050
2.Datorii pe termen lung 8765522 7434699 -1330823
3.Capitalul propriu 7434266 17294874 +9860608
4.Total Activ 50167554 44445289 -5722265
5.Profit pînă la impozitare (1922973) 9835600 +11758573
6.Rata medie a dobânzii 9,04% 11,83% +2,79%
Levierul financiar 5,74 1,56 -4,17
Rentabilitatea economică -3,83% 22,12% +25,95%
Efectul levierului financiar -0,73 0,16 +0,89
Gradul de acoperire a dobânzilor 3,26 7,54 +4,28
În anul 2008 în urma utilizării neeficiente a capitalului împrumutat întreprinderea
a obţinut un efect de îndatorare negativ astfel rentabilitatea financiară a întreprinderii s-
a micşorat cu 0,73 pe cînd în anul 2009 ca rezultat a utilizării eficiente a capitalului
împrumutat întreprinderea a obţinut un efect pozitiv în mărime de 0,16.
În condiţiile normale de activitate mărimea gradului de acoperire a dobânzilor
trebuie să fie supraunitar, această condiţie este respectată în ambii ani. Astfel în anul
14
2008, acest indicator măsoară 3,26, pe cînd în anul 2009 are loc o majorare a acestui
indicator cu 4,28 unităţi.
Factorii care influenţează formarea structurii financiare:
 Stabilitatea vânzărilor
 Structura activelor
 Rata de creştere
 Strategia dezvoltării întreprinderii

Capitolul III .Structura activelor pe termen lung şi a modului de finanţare.

Activul este definit ca fiind o resursă controlată de întreprindere ca rezultat al unor


evenimente anterioare sau de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice
viitoare pentru întreprindere.
Activele pe termen lung mai sunt numite şi active imobilizate şi reprezintă bunuri
economice caracterizate prin:
• Durata de folosinţă îndelungată în activitatea întreprinderii;
• Lichiditatea mai mare de un an;
• Participă la mai multe circuite economice;
• Îşi transmit valoarea asupra produselor noi obţinute.
Activele imobilizate se diferenţiază la rândul lor în raport cu unele trăsături specifice
care determină regruparea în raport de forma pe care o îmbracă şi de destinaţia
economică.
Tabelul 3.1
Analiza structurii activelor pe termen lung la FCP „DRANCOR” SRL pe
perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Suma,lei Cota Suma,lei Cota, Cota,
Suma,lei
,% % %
1.Active nemateriale 3453 0.01 700 0,002 -2753 -0,008
2.Active materiale în curs de 4185852 13,49 4701227 15,47 +515375 +1,98
execuţie
15
3.Terenuri 314801 1,01 316391 1,04 +1590 +0,03
4.Mijloace fixe 26508739 85,47 25356830 83,47 +280040 -2,006
5.Valoarea de bilanţ a activelor 31009392 99,9 30374448 99,9 -634944 0
materiale pe termen lung
6.Active financiare pe termen 0 0 0 0 0 0
lung
Total Activ pe termen lung 31012845 100 30375148 100 -637697

Informaţia conţinută în tabelul 3.1 atestă faptul că în structura activelor pe termen


lung prevalează activele materiale pe termen lung care deţin o cotă de 99,9%, pe cînd
ponderea activelor nemateriale constituie 0,01%. O pondere esenţială în total activ pe
termen lung o deţine mijloacele fixe. Totodată, se observă reducerea absolută şi relativă
a acestei grupe de active, dacă la în anul 2008 mijloacele fixe au constituit 85,47%,
atunci în anul 2009 cota mijloacelor fixe a alcătuit 83,47% , adică cu 2,006 puncte
procentuale mai puţin.
Asigurarea eficienţei şi viabilităţii financiare a întreprinderii presupune existenţa
unui potenţial tehnic corespunzător care să ofere întreprinderii posibilitatea realizării
unei producţii competitive pe piaţa internă şi externă. Nivelul de eficienţă a mijloacelor
fixe se găseşte în directă dependenţă cu structura acestora, cu capacitatea de producţie,
cu disponibilitatea întreprinderii de reînnoire permanentă a utilajului.
Pentru a exprima eficienţa utilizării mijloacelor fixe se studiază trei grupe de
indicatori:
- indicatori de structura
- indicatori ce caracterizează gradul de folosinţă a mijloacelor fixe
- randamentul mijloacelor fixe
1. Rata imobilizărilor, măsoară gradul de investire a capitalului în active pe termen

lung.
R im= active pe termen lung ≤ 2/3
total activ
2. Rata mijloacelor fixe, mărimea acestui indicator este determinată de natura

activităţii întreprinderii.
KMF= mijloace fixe
active pe termen lung
16
3. compoziţia mijloacelor fix, cu cît este mai mare ponderea mijloacelor fixe active

în totalul mijloacelor fixe, cu atît este mai puternică influenţa exercitată asupra
unor indicatori de eficienţă ai acestora.

Kmfactiv. = mijloace fixe active


mijloace fixe total
4. coeficientul de utilitate

K= valoarea de inventar-uzura acumulată


valoarea de inventar a mijloacelor fix
5. coeficientul de uzură acumulată, , un grad de uzură mai mare de 50% indică

asupra necesităţii reparaţiilor capitale.

Kuz= uzura acumulată


valoarea de inventar a mijloacelor fixe
6. coeficientul de reînnoire a MF

Kreîn=valoarea MF intrate pe perioada raportată


valoarea MF la sfârşitul perioadei

7. randamentul mijloacelor fixe, care exprimă eficienţa mijloacelor fixe

RMF = Q
N
Tabelul 3.2
Analiza eficienţei utilizării mijloacelor fixe la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada
2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Rata imobilizărilor 0,61 0,68 +0,07
Rata mijloacelor fixe 1,54 1,58 +0,04
Compoziţia mijloacelor fixe 0,55 0,52 -0,03
Coeficientul de utilitate - 0,84 -
Coeficientul de uzură acumulată - 15,62% -
Coeficientul de reînnoire a MF - 0,08 -
Qîngheţată, tone 1037,0 1330,8 +293,8
Qproduse de patiserie congelate, tone 354,9 381,1 +26,2
Qmargarină, tone 50,1 93,0 +42,9
Qciocolată, tone 26,3 16,5 -9,8
Nr. de linii de producere a îngheţatei 3 3 -
Nr. de linii de producere a produselor de 3 3 -
17
patiserie
Nr. de linii de producere a margarinei 1 1 -
Nr. de linii de producere a produselor de 1 1 -
cofetărie
Randamentul1 345,67 443,6 +97,93
Randamentul2 118,3 127,03 +8,73
Randamentul3 50,1 93,0 +42,9
Randamentul4 26,3 16,5 -9,8
Din rezultatele obţinute în ultimii 2 ani de gestiune putem concluziona că în anul
2008 rata imobilizărilor constituie 0,61, rezultat ce se încadrează în limitele normative,
iar în anul 2009 se observă o majorare nesemnificativă a acestui indicator cu 0,07
puncte procentuale, însă aceasta nu creează dificultăţi de trezorerie la întreprindere.
Rata mijloacelor fixe în anul 2008 constituie 1,54, iar în anul 2009 acest coeficient se
majorează cu 0,04 puncte procentuale. Compararea coeficientul de reînnoire a
mijloacelor fixe cu rata medie de acumulare a uzurii denotă faptul ca întreprinderea în
anul 2009 nu a utilizat după destinaţie sursele de finanţare pentru îmbunătăţirea
potenţialul tehnic. Procesul de reînnoirea mijloacelor fixe nu a fost suficient pentru
compensarea procesului de învechire, uzura acumulată în anul 2009 constituind 15,62%.
Din calculele efectuate observăm o majorare a r îngheţatei în anul 2009 cu 97,93 faţă
de 2008, aceasta s-a datorat creşterii valorii producţiei cu 293.8 tone. De asemenea
r patiserie congelată în anul 2009 înregistrează o majorare uşoară cu 8,73, pe cînd r ciocolată în anul
2009 s-a redus cu 9,8 datorită diminuării volumului de producţie. Randamentul
utilajelor de producere a margarinei de asemenea a înregistrat o creştere de 42,9 în anul
2009.
După intrarea în funcţiunea a mijloacelor fixe, urmare a exploatării acestora, se
creează necesitatea unor investiţii menite să înlocuiască mijloacele care şi-au pierdut
calităţile productive, uzate moral.
Întreprinderea calculează uzura lunar sau anual în conformitate cu următoarele
acte normative:
• Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21.03.2003 „Cu privire la aprobarea
Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale”;
• Hotărârea Guvernului nr. 389 din 14.03.2007 „Cu privire la aprobarea
regulamentului privind calcularea şi evidenţa uzurii în scopuri fiscale”.
18
Astfel, în scopuri financiare întreprinderea utilizează metoda liniară de calcul a
uzurii, care presupune includerea uniformă în costul vânzărilor a unor sume fixe
stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe.
Formula de calcul a uzurii anuale este:
Uzura=Vuz* Nuz , unde Vuz- valoarea uzurabilă a mijlocului fix, Nuz- norma de uzură.
Capitolul IV. Structura activelor curente şi metodele de gestiune a lor

Activele curente constituie o componentă esenţială a mijloacelor economice ale


întreprinderii ce au menirea să asigure funcţionalitatea curentă a acesteia. Ele se
manifestă, în viaţa întreprinderii, prin avansuri şi recuperări succesive. Pornind de la
faza iniţială de capital bănesc, acestea se transformă, în procesul de aprovizionare, în
stocuri de mărfuri şi materiale, care constituie potenţialul productiv al întreprinderii.
Procesul de formare şi transformare a activelor curente poate fi prezentat
schematic, după cum urmează:
Mijloace Venit din
băneşti vînzări
Creanţe

Achiziţii

Vînzări

Stoc de materii Stoc în curs de Produse


prime execuţie finite

Activele curente se caracterizează prin transformarea permanentă a formelor


funcţionale, prin consumarea completă a stocului intrat in circuitul de producţie.
Reflectate în activul bilanţului, activele curente cuprind în structura lor:
Tabelul 4.1
19
Analiza structurii activelor curente la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Suma,lei Cota Suma,lei Cota, Cota,
Suma,lei
,% % %
Stocuri de mărfuri şi materiale 14790442 77,21 10774551 76,57 -4015891 -0,64
Creanţe pe termen scurt
Investiţii pe termen scurt 4225912 22,06 3198015 22,72 -1027897 +0,66
Mijloace băneşti 0 0 0 0 0 0
Alte active curente 81819 0,42 85697 0,60 +3878 +0,18
56536 0,29 11878 0,08 -44658 -0,21
Total active curente 19154709 100 14070141 100 -5084568
Din datele din tabel rezultă că stocurile au ponderea cea mai mare în structura activelor
curente in jur de 77%. În anul de gestiune 2009 se observă o creştere a stocurilor cu
4015891 lei, ceea ce indică o evoluţie pozitivă a situaţiei patrimoniului întreprinderii.
Odată cu vânzarea produselor finite, elementele de active circulante nu dispar,
valoarea lor transformându-se în creanţe, pînă la încasarea contravalorii sub formă de
bani. Astfel în anul 2008 creanţele au atins nivelul de 4225912 lei, iar în anul 2009
echivalentul lor era de 3198015.
Elementul fundamental al activităţii îl reprezintă mijloacele băneşti, care asigură
achiziţionarea de materii prime şi materiale necesare procesului e producţie. La FCP
„Drancor” SRL în anul 2008 au fost înscrise mijloace băneşti în sumă de 81819 lei, ca î
următorul an să atingă indicele de 85697 lei.
Folosirea eficientă a activelor curente presupune existenţa la întreprindere a unui
stoc optim de materii prime şi materiale, asigurarea ritmicităţii producţiei, optimizarea
duratei de transformare a acestui în mijloace băneşti.
Indicatorii de eficienţă a activelor curente sunt:
1. Numărul de rotaţii ale activelor curente, se calculează ca raportul dintre
volumul vânzărilor şi valoarea activelor curente. Rezultatul obţinut indică de câte ori
activele curente au parcurs ciclul întreg bani - marfa - bani.
N=venit din vînzări/Active curente
2. Viteza de rotaţie, formula de calcul este următoarea:
Viteza de rotaţie= 360/nr. de rotaţii
20
3. Efectul accelerării sau încetinirii vitezei de rotaţie a activelor curente,
rezultatul obţinut cu semnul minus înseamnă eliberări de active curente, iar cel cu
semnul plus înseamnă imobilizări de resurse financiare.
E=VV1/360*(Dz1-Dz0)
4. Durata de încasare a creanţelor, cu cât termenul de încasare este mai mic, cu
atât mai favorabile sunt consecinţele pentru situaţia financiară a întreprinderii. Orice
întreprindere trebuie să tindă spre o performanţă maximă a acestui indicator, care
conform standardelor internaţionale este egal cu 30 zile. Creşterea perioadei de încasare
a creanţelor indică despre calitatea scăzută a serviciilor financiare şi limitarea desfacerii
producţiei.
Dr.creanţelot=Creanţe/Venituri din Vînzări* 360
5. Durata de rotaţie a stocurilor de mărfuri şi materiale, caracterizează eficienţa
activităţii întreprinderii în aşa direcţii cum sunt aprovizionarea, producerea şi
desfacerea. Cu cît nivelul acestui indicator este mai mic, cu atât întreprinderea îşi
organizează mai eficient relaţiile sale cu furnizorii, cu clienţii.
Dst= Valoarea stocurilor/ Costul vânzărilor *360
Tabelul 4.2
Analiza modului de utilizare a activelor curente la FCP „DRANCOR” SRL pe
perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Active curente 19154709 14070141 -5084568
Venit din Vînzări 34863127 44753107 -9889980
Creanţe 4225912 3198015 -1027897
Valoarea stocurilor 10004741 7544127 -2460614
Costul vânzărilor 25510455 28593955 +3083500
Numărul de rotaţie 1,82 3,18 +1,36
Viteza de rotaţie 197,8 113,2 -84,6
Efect de accelerare -10516980,14
Durata de încasare a creanţelor 43,63 25,72 -17,91
Durata de rotaţie a SMM 141,18 94,98 -46,2
La FCP „Drancor” SRL în urma încetinirii vitezei de rotaţie în perioada de
gestiune curentă cu 84,6 zile, întreprinderea a înregistrat eliberări de resurse financiare
în valoare de 10516980,14 lei.
21
Din calculele efectuate rezultă că durata de încasare a creanţelor în anul 2008 a
constituit 43,63 zile, iar în anul 2009 a constituit 25,72 zile mărime ce se încadrează în
standardele naţionale.
Din calculele efectuate rezultă că întreprinderea a depus eforturi pentru a reduce
perioada de rotaţie a stocurilor. Astfel în anul 2008, durata de rotaţie a stocurilor a atins
valoarea de 141,18 zile, pe cînd în anul 2009 mărimea acestuia s-a diminuat pînă la
94,98 zile.
Caracterul continuu al procesului de producţie, însoţit de cel al vânzărilor, apare
necesitatea unor nevoi permanente de resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor
determinate de volumul de activitate desfăşurată de întreprindere. Finanţarea activelor
curente se efectuează prin următorii indicatori:
1. Fondul de rulment, desemnează acea parte din capitalurile unei
întreprinderi care este destinată finanţării activelor curente necesare
înfăptuirii în practică a obiectului de activitate al acesteia, contribuind la
înfăptuirea echilibrului financiar pe termen scurt.
FR= Active Curente - Datorii pe termen scurt
2. Nevoia de fond de rulment, desemnează nevoile financiare generate de
executarea unor operaţiuni respective care compun ciclul de exploatare
curentă a întreprinderii al cărui total trebuie acoperit cel puţin parţial de
resursele stabile, adică banii ce trebuie viraţi în întreprindere pentru a asigura
funcţionarea acesteia.
NFR = stocuri + creanţe –Datorii pe termen scurt
3. Trezoreria netă , formula de calcul este următoarea:
TN= FR-NFR
4. Rata de finanţare a activelor curente, permite supravegherea evoluţiei
fondului de rulment în raport cu cea a capitalurilor circulante , valoarea
optimă a acestui indicator este situată între 0,5 şi 1.
Rfin.=Fond de rulment/Active curente
Tabelul 4.2

Analiza echilibrului financiar la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada 2008-2009


22
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Active curente 19154709 14070141 -5084568
Creanţe 4225912 3198015 -1027897
Stocuri 14790442 10774551 -4015891
DTS 33967766 19715716 -14252050

Fondul de rulment -14813057 -5645575 +9167482


NFR -14951412 -5743150 +9208262
Trezoreria netă 138355 97575 -40780
Rata de finanţare a AC -0,77 -0,4 +0,37
Din calculele efectuate rezultă că NFR în anul 2008 valoarea acestuia constituia
-14951412 lei, iar în anul următor acest indicator se majorează cu 9167482 lei. Pe
parcursul perioadei analizate indicatorul NFR a avut o valoare negativă, ceea ce
semnifică un surplus de resurse temporare în raport cu nevoile corespunzătoarea de
capitaluri circulante. Această situaţie a fost cauzată de utilizarea creditelor bancare şi
împrumuturilor pe termen scurt pentru finanţarea imobilizărilor. Deşi creditele la acel
moment erau scumpe, întreprinderea a decis să utilizeze aceste oportunităţi. În
consecinţă această sursă de finanţare a avut un efect pozitiv asupra vitezei de rotaţii a
activelor curente, întreprinderea înregistrând eliberări de resurse financiare. Însă
întreprinderea trebuia să fie atentă pentru că această situaţie influenţează negativ
echilibrul financiar pe termen scurt şi totodată în unele situaţii întreprinderea poate să
fie dependentă de creditorii săi.
De asemenea în ambii de gestiune valoarea ratei de finanţare a activelor curente
este inferioară limitei care atestă faptul că societatea are capacitate de a-şi finanţa
activitatea curentă din surse proprii, fără să facă apel la credite. Creşterea fondului de
rulment în anul 2009 cu 9167482 lei, a influenţat creşterea ratei de finanţare a activelor
curente cu 0,37 în ultimul an de gestiune.
23

Capitolul V. Structura veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii, formarea şi


utilizarea profitului la întreprindere

Analiza structurii veniturilor şi cheltuielilor influenţează mărimea, direcţia şi


ritmul de evoluţie în timp a profitului.
Veniturile determină sensul activităţii unei întreprinderi şi este rezultatul
eforturilor depuse. Observarea dinamicii veniturilor orientează firma către acele
modalităţi şi strategii de a-l obţine, care permit înregistrarea unei rentabilităţi şi,
respectiv, a unui profit cît mai ridicat. Astfel, veniturile se studiază aparte pe fiecare tip,
după sursele de formare.
În funcţie de sursele de intrare la întreprindere, veniturile se divizează în patru
grupe: venituri din activitatea operaţională, venituri din activitatea investiţională,
venituri din activitatea financiară şi venituri excepţionale.
Tabelul 5.1
Analiza structurii veniturilor la FCP „DRANCOR”SRL pe perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Suma,lei Cota Suma,lei Cota, Cota,
Suma,lei
,% % %
1.Venituri din activitatea
operaţională:
- venituri din vînzări 34863127 83,13 44753107 78,23 +9889980 -4,9
- alte venituri operaţionale 2669444 6,36 5325262 9,3 +2655818 +2,94
2. Venituri din activitatea 40520 0,09 1076230 1,88 -1035710 +1,79
investiţională
24
3. Venituri din activitatea 4361090 10,39 6049306 10,57 +1688216 +0,18
financiară
4. Venituri excepţionale - - - -
Total venituri 41934181 100 57203905 100 +15269724

Informaţia conţinută în tabelul 5.1 atestă faptul că în structura veniturilor o


pondere esenţială o deţine veniturile din vînzări. Totodată, se observă o reducerea
relativă a acestui indicator, dacă în anul 2008 veniturile din vînzări au constituit
83,13%, atunci în anul 2009 cota a acestui indicator este de 78,23% , adică cu 4,9
puncte procentuale mai puţin, însă în ultimul an de gestiune se observă o majorarea
absolută a veniturilor din vînzări cu 9889980 lei.
Veniturile din activitatea de investiţii deţin o pondere nesemnificativă în structura
veniturilor. În dinamică se observă o reducere a acestui indicator cu 1035710 lei.
Veniturile din activitatea financiară deţin o pondere de 10% în structura veniturilor, iar
în dinamică observăm o majorare a acestui indicator cu 1688216 lei.
Cheltuielile reprezintă resursele utilizate şi pierderile care apar ca rezultat al
activităţii economico-financiare şi nu sunt legate nemijlocit de procesul de producţie.
Cheltuielile se divizează, la întreprindere, pe tipuri de activităţi:
- cheltuieli din activitatea operaţională
- cheltuieli din activitatea investiţională
- cheltuieli din activitatea financiară
- pierderi excepţionale
- cheltuieli privind impozitul pe venit.

Tabelul 5.3
Analiza structurii cheltuielilor comerciale la FCP „DRANCOR”SRL pe perioada
2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Suma,lei Cota Suma,lei Cota, Cota,
Suma,lei
,% % %
25
Cheltuieli comerciale 3971833 100 4660913 100 +689080 -
inclusiv:
- de transport privind 2110763 53,14 2516741 53,99 +405978 +0,85
desfacerea
- privind reclama 146719 3,69 101269 2,17 -45450 -1,52
- privind datoriile dubioase 50648 1,27 4761 0,1 -45887 -1,17
- alte cheltuieli comerciale, 1663703 41,88 2038142 43,72 +374439 -1,84
inclusiv:
- retribuţia muncii 968331 58,2 1274916 62,55 +306585 +4,35
- CAS 242083 14,55 305980 15,01 +63897 +0,46
- CAM 24208 1,45 38247 1,87 +14039 +0,42

Cheltuielile comerciale sunt aferente desfacerii produselor, mărfurilor şi prestării


de servicii. Pe perioada 2008-2009 la FCP „Drancor” SRL observăm o tendinţă de
creştere a cheltuielilor de transport cu 405978 lei, ceea ce poate avea un efect negativ
asupra întreprinderii, dacă cheltuielile vor creşte şi mai mult în dinamică. Totodată
observăm o reducere a cheltuielilor pentru reclamă cu 45450 lei. Astfel întreprinderea
suportă cheltuieli mai mici pentru reclamă, însă întreprinderea trebuie sa acorde o
atenţie deosebită publicităţii, pentru că aceasta poate aduce întreprinderii beneficii mai
mari în viitor. În anul 2009 se observă o reducere a cheltuielilor privind datoriile
dubioase cu 45887 lei, aceasta influenţând pozitiv rezultatul obţinut de întreprindere. De
asemenea observăm la sfârşitul anului de gestiune o majorarea a cheltuielilor privind
retribuţia muncii cu 306585 lei ce a avut ca efect creşterea salariilor angajaţilor
întreprinderii FCP „Drancor” SRL, fapt ce s-a expus pozitiv morarului şi motivării
acestora.
Este de menţionat faptul că la FCP „Drancor” SRL cea mai mare ponderea din
totalul cheltuielilor comerciale o constituie anume cheltuielile privind retribuţia muncii
înregistrând o pondere de peste 58%.
În continuare vom analiza structura cheltuielilor generale şi administrative pentru
a determina influenţa acestora în dinamică asupra întreprinderii.
Tabelul 5.4
Analiza structurii cheltuielilor generale şi administrative la FCP „DRANCOR”SRL
pe perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Suma,lei Cota Suma,lei Cota, Suma,lei Cota,%
26
,% %
Cheltuieli generale şi 6238126 100 5055574 100 -1182552
administrative, total:
- reparaţia mijloacelor fixe 2934292 47,03 2045825 40,46 -888467 -6,57
- de întreţinere a personalului 1399783 22,43 1760421 34,82 +360638 +12,39
administrativ şi de conducere
- impozite, taxe şi plăţi, cu 54086 0,86 45158 0,89 -8928 +0,03
excepţia impozitului pe venit
- pentru donaţii şi în scopuri 21937 0,35 36059 0,71 +14122 +0,36
de binefacere
- privind protecţia muncii 41327 0,66 11938 0,23 -29389 -0,43
- de repartizare 21217 0,34 150 0,002 -21067 -0,338
- de deplasare 520128 8,33 149342 2,95 -370786 -5,38
- alte cheltuieli generale şi 1245356 19,96 1006681 19,91 -238675 -0,05
administrative
Cheltuielile generale şi administrative cuprind cheltuielile privind deservirea şi
gestiunea întreprinderii în ansamblu, înregistrînd la sfârşitul perioadei de gestiune o
scădere cu 1182552 lei. Această scădere se datorează reducerii la sfârşitul perioadei de
gestiune a cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe cu 888467 lei, fapt ce s-a
manifestat pozitiv pentru întreprindere. De asemenea observăm o reducere a
cheltuielilor pentru impozite şi taxe , precum şi a cheltuielile de deplasare şi repartizare,
ceea ce avut un efect pozitiv asupra rezultatului operaţional obţinut de FCP „Drancor”
SRL. Creşterea în anul 2009 a cheltuielilor de întreţinere a personalului administrativ şi
de conducere cu 360638 lei a condus la motivarea personalului de a realiza procesele de
muncă într-un mod cît mai eficient. În ansamblu, managerii financiari au gestionat
raţional şi eficient cheltuielile generale şi administrative, înregistrînd în anul 2009 o
reducere semnificativă a acestora, ceea ce a condus la majorarea rentabilităţii
întreprinderii.
În continuare vom analiza structura altor cheltuieli operaţionale şi influenţa
acestora asupra întreprinderii.

Tabelul 5.5
Analiza structurii altor cheltuieli operaţionale la FCP „DRANCOR”SRL pe perioada
2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Suma,lei Cota Suma,lei Cota, Suma,lei Cota,%
27
,% %
Alte cheltuieli operaţionale, 4636965 100 2398770 100 -2238195 -
total:
- privind arenda curentă 18374 0,39 13127 0,54 -5247 +0,15
- sub formă de amenzi, 97081 2,09 37608 1,56 -59473 -0,53
penalităţi, despăgubiri
achitate
- din modificarea metodelor 14240 0,3 4841 0,2 -9399 -0,1
de evaluare a activelor
curente
- aferente plăţii dobânzilor, 2863295 61,74 2142586 89,32 -720709 +27,58
pentru credite şi împrumuturi
- lipsuri şi pierderi din 49404 1,06 29533 1,23 -19871 +0,17
deteriorarea valorilor
- alte cheltuieli operaţionale 1594571 34,38 171075 7,13 -1423496 -27,25

Pe parcursul perioadei 2008-2009 se observă o reducere a altor cheltuieli operaţionale


cu 2238195 lei, aceasta s-a datorat reducerii semnificative a cheltuielilor aferente plăţii
dobânzilor pentru credite şi împrumuturi cu 720709 lei, ceea ce a influenţat pozitiv
stabilitatea financiară a întreprinderii. De asemenea observăm la sfârşitul perioadei de
gestiune o reducere a cheltuielilor sub formă de amenzi, penalităţi şi despăgubiri cu
59473 lei, ceea ce se manifestă ca un indice al profesionalismului şi competenţei al
echipei de manageri ce se ocupă cu gestiunea întreprinderii. Totodată ca efect a acestui
gestionări eficiente, întreprinderea dispune de oportunităţi de a direcţiona aceste surse
financiare în alte scopuri financiare. Este de menţionat faptul că la FCP „Drancor” SRL
cea mai mare ponderea din totalul cheltuielilor operaţionale o constituie anume
cheltuielile aferente plăţii dobânzilor pentru credite şi împrumuturi înregistrând în anul
2008 o pondere de 61,74%, iar în anul 2009 se observă se majorare a acesteia cu 89,
32%.
Consumurile reprezintă resursele utilizate pentru fabricarea produselor şi
prestarea serviciilor în scopul obţinerii veniturilor. Acestea sunt legate de procesul de
producţie. Consumurile spre deosebire de cheltuieli se includ în costul vânzărilor.
În costul vânzărilor se includ următoarele articole:
- consumuri materiale directe;
- consumuri directe privind retribuirea muncii, inclusiv contribuţiile
pentru asigurările sociale;
- consumuri indirecte de producţie.
28
Tabelul 5.6
Analiza modului de formare a costului vânzărilor la FCP „DRANCOR”SRL pe
perioada 2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada
2009
Suma, ponderea, %
1. Consumuri directe de materiale 21466217 65,82
- materie primă 20326290 94,6
- gaze 258651 1,2
- energie electrică 809144 3,76
- apă 72132 0,33
2. Consumuri privind retribuirea muncii 4161350,9 12,76
- remunerarea muncii 3276653,8 78,74
- contribuţii CAS 786397,5 18,89
- contribuţii CAM 98299,6 2,36
3. Consumuri indirecte de producţie 6982960 21,41
- uzura activelor pe termen lung 3962690 56,74
- reparaţia mijloacelor fixe 146262 2,09
- alte consumuri 2874008 41,15
Total 32610527,9 100
Din calculele efectuate la FCP „Drancor” SRL rezultă că în anul 2009 au fost
înregistrate costuri a vînzărilor în sumă de 32610527 lei. Ponderea cea mai mare din
costul vânzărilor o deţine consumurile directe de producţie cu o cota de 65,82% , după
care urmează consumurile indirecte de producţie cu o pondere de 21,41% şi consumuri
privind retribuirea muncii cu 12,76% din costul vânzărilor.
În cele ce urmează vom analiza structura cheltuielilor pe fiecare categorie de
cheltuieli, pentru că de ele depinde dimensiunea activităţii întreprinderii cît şi mărimea
profitului.
Tabelul 5.7
Analiza structurii cheltuielilor la FCP „DRANCOR”SRL pe perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Suma,lei Cota Suma,lei Cota,
Suma,lei Cota,%
,% %
29
Costul vânzărilor 25510455 58,26 28593955 60,36 +3083500 +2,1
Cheltuieli comerciale 3971833 9,07 4660913 9,83 +689080 +0,76
Cheltuieli generale şi 6238126 14,24 5055574 10,67 -1182552 -3,57
administrative
Alte cheltuieli operaţionale 4636965 10,59 2398770 5,06 -2238195 -5,53
Cheltuieli din activitatea de 89455 0,2 1441097 3,04 +1351642 +2,84
investiţii
Cheltuieli din activitatea 3333035 7,61 5217996 11,01 +1884961 +3,4
financiară

Total cheltuieli 43779869 100 47368305 100 +3588436

Din calculele efectuate la FCP „Drancor” SRL la sfârşitul perioadei de gestiune


observăm o creştere a cheltuielilor cu 3588436 lei, această majorare a fost influenţată în
primul rînd de creşterea costului vînzărilor cu 3083500 lei, ca urmare a majorării
costurilor de materie primă şi a altor factori de producţie, însă întreprinderea a reuşit
totodată să realizeze şi majorarea veniturilor din vînzări. De asemenea la sfârşitul
perioadei de gestiune observăm o majorare şi-a cheltuielilor comerciale cu 689080 lei,
datorită majorării cheltuielilor pentru transport precum şi cheltuielile privind retribuţia
ce a avut ca efect creşterea salariilor angajaţilor fapt ce s-a expus pozitiv asupra
motivării acestora. Însă acest efect de majorarea a cheltuielilor a fost parţial compensat
de reducerea în perioada curentă a cheltuielile generale şi administrative cu 1182552 lei,
această scădere se datorează reducerii la sfârşitul perioadei de gestiune a cheltuielilor
pentru reparaţia mijloacelor fixe, precum şi a cheltuielilor pentru impozite şi taxe, ceea
ce avut un efect pozitiv asupra rezultatului operaţional obţinut de întreprindere. În anul
2009, putem constata o reducere şi-a altor cheltuieli operaţionale cu 2238195 lei,
aceasta s-a datorat reducerii semnificative a cheltuielilor aferente plăţii dobânzilor
pentru credite şi împrumuturi, ceea ce a influenţat pozitiv stabilitatea financiară a
întreprinderii. Cheltuielile din activitatea de investiţii s-au majorat cu 1351642 lei în
perioada curentă, ca urmare a ieşirii activelor materiale pe termen lung, totodată şi
cheltuielile din activitatea financiară a înregistrat o majorare cu 1884961 lei.
Este de menţionat faptul că la FCP „Drancor” SRL, la sfârşitul perioadei de
gestiune cea mai mare ponderea din totalul cheltuielilor o constituie anume costul
vînzărilor cu o pondere de 60,36% , care este urmată de cheltuielile din activitatea
financiară cu o cotă de 11%, precum şi cheltuielile generale şi administrative cu 10,
30
67% din total cheltuieli. Putem menţiona faptul că întreprinderea îşi gestionează
corecte cheltuielile, iar resursele financiare care au fost economisite în urma reducerii
unor categorii de cheltuieli au fost direcţionate spre alte scopuri financiare.
Pentru a aprecia nivelul de dezvoltare a întreprinderii, precum şi modalitatea de
utilizare a resurselor economice şi financiare, se recurge la calcularea indicatorilor de
exprimare a rezultatelor financiare şi anume:
1. Profit brut (PB), reprezintă rezultatul obţinut în urma vânzării produselor, prestării

serviciilor.
PB= Venit fin vînzări - Costul vînzărilor
2. rezultatul activităţii operaţionale (Rop)
Rop=PB+alte venituri operaţionale – cheltuieli comerciale – cheltuieli generale şi
administrative – alte cheltuieli operaţionale
3. rezultatul activităţii investiţionale (Rinv)
Rinv= venituri din activitatea investiţională – cheltuieli din activitatea
investiţională
4. rezultatul activităţii financiare (Rfin)
Rfin= venituri din activitatea financiară – cheltuieli din activitatea financiară
5. rezultatul activităţii economico-financiare (Rec.fin)
Rec.fin= Rop± Rinv ± Rfin
6. rezultatul excepţional
Rezultatul excepţional= venituri excepţionale – cheltuieli excepţionale
7. profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare
Profit (pierderea) perioadei de gestiune p/n la impozitare= rezultatul activităţii
economico-financiare ± rezultatul excepţional
8. profitul (pierderea) net, rezultatul obţinut reprezintă principala sursă de creştere
economică:
Profit(pierderea) net= profitul (pierderea) perioadei de gestiune p/n la impozitare
± cheltuieli privind impozitul pe venit
Tabelul 5.8
31
Analiza indicatorilor de exprimare a rezultatelor financiare la FCP „DRANCOR”
SRL pe perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Venituri din vînzări 34863127 44753107 +9889980
Costul vînzărilor 25510455 28593955 +3083500
Profit brut 9352672 16159152 +6806480
Alte venituri operaţionale 2669444 5325262 +2655818
Cheltuieli comerciale 3971833 4660913 +689080
Cheltuieli generale şi administrative 6238126 5055574 -1182552
Alte cheltuieli operaţionale 4636965 2398770 -2238195
Rezultatul din activitatea operaţională: (2824808) 9369157 +12193965
profit(pierdere)
Rezultatul din activitatea de investiţii:
profit (pierdere) (48935) (364867) -315932
Rezultatul din activitatea financiară: profit 1028056 831310 -196746
(pierdere)
Rezultatul din activitatea economico -
financiară: profit (pierdere) (1845687) 9835600 11681287
Rezultatul excepţional: profit (pierdere) - - -

Profitul(pierderea) perioadei de gestiune (1845687) 9835600 +11681287


pînă la impozitare
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe 77286 - - 77286
venit
Profitul net (pierdere) (1922937) 9835600 +11758537
Din calculele efectuate la FCP „Drancor” SRL constatăm că în anul 2008
întreprinderea a înregistrat o pierdere netă în mărime de 1922937 lei, aceasta s-a datorat
în primul rînd rezultatului negativ din activitatea operaţională de - 2824808 lei precum
şi pierderii din activitatea de investiţii în mărime de - 48935 lei, ca urmare a ieşirii
activelor materiale pe termen lung. În anul 2009 observăm o îmbunătăţire a situaţiei,
întreprinderea obţine un profit net cu o valoare de 9835600 lei. Aceasta majorarea a fost
cauzată de obţinerea unui rezultat pozitiv din activitatea economico-financiara de
9835600 lei. Aceasta majorarea a fost influenţată de creşterea veniturilor din vînzări
precum şi scăderea unor categorii de cheltuieli. În linii generale putem spune că deşi,
întreprinderea, în perioada precedentă, se afla într-o situaţie dificilă din punct de vedere
al rezultatelor financiare, la sfârşitul perioadei de gestiune, managerii financiari reuşesc
să stabilească un echilibru între venituri şi cheltuieli astfel încît sa obţină şi un beneficiu
economic.
32

Capitolul VI. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere


În procesul desfăşurării activităţii curente, întreprinderile eliberează facturi
cumpărătorilor în vederea achitării produselor livrate şi serviciilor prestate, totodată la
întreprindere apar datorii faţă de furnizori pentru bunurile materiale, materie primă etc.
De aceea în cadrul relaţiilor nominalizate mai sus, întreprinderea necesită aplicarea
mijloacelor băneşti. Aceasta din urmă sunt active cu cel mai înalt grad de lichiditate.
În condiţiile actuale, managerii financiari trebuie să cunoască tehnicile de
utilizare a disponibilităţilor băneşti ale întreprinderii pentru maximizarea profitului
concomitent cu menţinerea lichidităţii întreprinderii totodată să asigure o gestionare
eficientă între încasări şi plăţi.
Gestiunea încasărilor cuprinde ansamblul de metode şi tehnici prin intermediul
cărora se asigură derularea, într-un mod cît mai eficient a fluxurilor băneşti ce converg
spre întreprindere. Pe cînd, gestiunea plăţilor implică cunoaşterea modului în care se
ordonează în timp toate datoriile băneşti, ca să fie posibilă o mai bună corelare a
încasărilor.
Din punct de vedere legislativ organizarea circulaţiei băneşti este reglementată
prin Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, raportul privind fluxul
33
mijloacelor băneşti, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor al R. Moldova nr. 174
din 25 decembrie 1997, Normele pentru efectuarea operaţiunile de casă în economia
naţională A Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 764 din 25 noiembrie 1992, Legea cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992.
La FCP „Drancor” SRL sunt utilizate următoarele modalităţi de plată:
• Plăţi în numerar în monedă naţională / valută străină – numerarul permite
cumpărarea imediat a oricăror bunuri, servicii fără costuri de negociere. În
activitatea întreprinderilor, efectuarea plăţilor în numerar este reglementată prin
lege, fiind stabilite careva limite valorice pînă la care întreprinderea poate
efectua încasări şi plăţi. Păstrarea mijloacelor băneşti în casierie în sume mai
mari decît limita stabilită se permite în perioada achitării salariilor şi
indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă.
• Dispoziţia incasso - document de plată pentru încasarea incontestabilă a
mijloacelor băneşti din conturile bancare a debitorilor. Dispoziţia Incasso se
prezintă nu mai târziu de 1 zi lucrătoare din momentul elaborării, cu anexarea
originalului actului de executare.
• Debitarea directă – este acea ordine de plată care consistă din debitarea Băncii
(în calitate de bancă - plătitoare) a contului bancar a plătitorului pentru suma
indicată de către beneficiar în dispoziţia de plată şi creditare de către Bancă(în
calitate de bancă – beneficiar) a contului beneficiarului. Debitarea de către bancă
a contului plătitorului se efectuează în baza dispoziţiilor de debitare directă, iar
creditarea contului bancar al beneficiarului – în baza obligaţiei de debitare
directă.
Dispoziţiile de debitare directă – sunt documente juridice prin intermediul cărora
plătitorul împuterniceşte beneficiarul concret să prezinte cerinţele de plată, iar
Banca plătitoare este investită cu dreptul de a debita contul său cu sumele
indicate în cerinţele de plată.
34
Angajamentul de debitare directă – acord încheiat între beneficiar şi Banca
beneficiarului care stipulează obligaţiile ce apar în procesul utilizării
mecanismului de debitare directă.
• Decontări prin virament - sunt cele mai des utilizate şi implică folosirea
dispoziţiilor de plată. Pe teritoriul RM se efectuează în baza următoarelor norme
stabilite de BNM :
- mijloacele băneşti proprii şi împrumutate de agenţii economici se
păstrează la bancă în conturile curente;
- entitatea economică deserveşte şi dirijează cu mijloace băneşti aflate
în cont;
- plăţile din cont se permit numai în limita sumei disponibile;
- înscrierea mijloacelor băneşti în contul beneficiarului se efectuează
numai după ce ele au fost trecute la scădere din contul plătitorului;
Pentru decontările în valută naţională sunt prevăzute următoarele criterii:
- decontările între persoane juridice se efectuează doar prin virament;
- actele de decontare se îndeplinesc doar în limba de stat;
- decontările între rezidenţii Republicii Moldova de efectuează doar în
valută naţională;
- dispoziţiile de plată, care sunt prezentate şi executate de către Bancă,
nu pot fi revocate.
În continuare vom analiza fluxul mijloacelor băneşti la FCP „Drancor” SRL pentru a
constata dacă există un echilibru între încasări şi plăţi.
Tabelul 6.1
Analiza structurii fluxului mijloacelor băneşti la FCP „Drancor” SRL pe perioada
2008-2009
35
Indicatori „Drancor” SRL
Perioada
2009
Activitatea operaţională:
- Încasări băneşti din vînzări 51121118
- Plăţi băneşti furnizorilor şi antreprenorilor 26386408
- Plăţi băneşti salariaţilor, Cam, CAS 5782415
- Plata dobânzilor 2139751
- Plata impozitului pe venit 2792234
- Alte încasări ale mijloacelor băneşti 360315
- Alte plăţi ale mijloacelor băneşti 1170087
Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională 13210538

Activitatea de investiţii
- Încasări băneşti din ieşirea activelor pe termen lung 3930
Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea investiţională 3930
Activitatea financiară
- Încasări băneşti sub formă de credite şi împrumuturi 5304073
- Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile 18500327
Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea financiară (13196254)
Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea economico- 18214
financiară pînă la articolele excepţionale
Flux net total 18214
- Diferenţele de curs favorabile(nefavorabile) (14336)
- Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului 81819
Soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de gestiune 85697

Analizînd raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pentru anul 2009, observăm că la
FCP „Drancor” SRL s-a înregistrat un flux net pozitiv al mijloacelor băneşti în mărime
de 18214 lei. Această valoare nesemnificativă s-a datorat în primul rînd fluxului net
negativ al mijloacelor băneşti din activitatea financiară în mărime de – 13196254 lei ca
urmare a contractării de către întreprindere a unor credite şi împrumuturi.
În activitatea oricărei întreprinderi o importanţă majoră revine existenţei şi
mişcării mijloacelor băneşti. Disponibilitatea mijloacelor băneşti ale unei întreprinderi
deseori este legată de faptul dacă activitatea acesteia este rentabilă. Pentru a determina
gradul de asigurare a întreprinderii cu mijloace băneşti vom utiliza următoarea relaţie de
calcul:
KDB= Mijloace băneşti/Total activ*100%.
Tabelul 6.2

Analiza gradului de asigurare a întreprinderii cu disponibilităţi băneşti la FCP


„DRANCOR” SRL pe perioada 2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
36
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Disponibilităţi băneşti 81819 85697 +3878
Total activ 50167554 44445289 -5084568
Gradul de asigurare a întreprinderii cu 0,16 0,19 0,03
disponibilităţi băneşti
Din calculele efectuate la FCP „Drancor” SRL observăm că întreprinderea
dispune de un grad redus a mijloace băneşti. În anul 2008 rata disponibilităţilor băneşti
constituia 0,16%, iar la sfârşitul perioadei de gestiune se observă o majorarea a acestuia
cu 0,03 puncte procentuale. În schimb nivelul redus al gradului de asigurare cu
disponibilităţi băneşti reflectă o întârziere a încasărilor, reducerea capacităţii de plată a
întreprinderii. De aceea managerii financiari trebuie să acorde o atenţie deosebită
mijloacelor băneşti pentru a nu crea condiţii dificile de rambursare a datoriilor pe
termen scurt.

Capitolul VII. Evaluarea situaţiei financiare a întreprinderii

Analiza financiară constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit


aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi. Pe baza acestui
diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare în mediul
specific economiei locale.
Principalele scopuri ale analizei financiare sunt:
- aprecierea rezultatelor financiare obţinute;
- evidenţierea modalităţilor de realizare a echilibrului financiar;
37
- examinarea randamentului capitalului investit;
- evaluarea riscurilor.
Funcţiile analizei financiare sunt:
- de informare;
- de evaluare a potenţialului tehnico-economic;
- de apreciere a eficienţei patrimoniului întreprinderii.
La nivelul de întreprindere, sistemul de informaţii necesare analizei se formează din
două categorii de surse:
• surse interne şi anume: bilanţul contabil, raportul privind rezultatele
financiare, raportul fluxului mijloacelor băneşti, raportul fluxului capitalului
propriu.
• Surse externe sunt necesare orientării activităţii ei la modificărilor ce se pot
produce în mediul economic şi financiar în care activează întreprinderea.
Pentru efectuarea analizei financiare se utilizează cei mai semnificativi indicatori,
capabili să caracterizeze starea financiară a întreprinderii.
1. Ratele de lichiditate: Prin lichiditate se înţelege capacitatea întreprinderii de a

transforma activele sale în bani, iar gradul de lichiditate caracterizează


capacitatea de plată a întreprinderii.
 Rata lichidităţii curente(Lc) - se determină ca raport între activele curente şi

datoriile pe termen scurt şi reflectă de câte ori datoriile pe termen scurt se acoperă
cu active curente. Unele surse apreciază că rata lichidităţii curente este
satisfăcătoare dacă este cuprinsă între 1,2 şi 1,8; altele apreciază pentru a fi
satisfăcătoare rata lichidităţii curente trebuie sa fie cuprinsă între 2 şi 2,5. În tot
cazul, un raport apropiat de 2 poate fi considerat satisfăcător.
Lc = Active curente / Datorii pe termen scurt
Acest indicator pune în evidenţă importanţa şi calitatea bunurilor deţinute de
întreprindere la care ea poate face apel atunci când este nevoită să-şi achite, la scadenţă,
datoriile contractate pe termen scurt. Existenţa unui grad scăzut al lichidităţii este
provocat de creşterea ponderii activelor pe termen lung în totalul plasamentelor
financiare.
38
 Rata lichidităţii intermediare(Li) - pune în evidenţă capacitatea întreprinderii de

a-şi achita datoriile devenite scadente fără a fi obligată să-şi vândă stocurile. În
mod normal rezultatul obţinut trebuie să fie în limita 0,7-0,8 şi se aplică în cazul
cererii de împrumut sau credit pe termen scurt.
Există două formule de calcul care dau acelaşi rezultat:
Li = (Mijloace băneşti+Investiţii pe TS + Creanţe pe TS)/Datorii pe termen scurt
Li = (Active curente - Stocuri de mărfuri şi materiale - Alte AC)/Datorii pe termen
scurt
 Rata lichidităţii absolute(Labs.) - arată cota datoriilor pe termen scurt care pot fi

achitate imediat. Rezultatul obţinut se compară cu intervalul optim care se


situează între 0,2-0,25. Se aplică în cazul cererii creditelor pe termen foarte scurt
(<5 zile) sau la încheierea contractelor cu contraagent puţin cunoscut.
Labs = Mijloace băneşti / Datorii pe termen scurt
Din prudenţă, pentru a se evita astfel de situaţii delicate şi nedorite este necesar ca
întreprinderea să dispună de un nivel optim de disponibilităţi, care să permită evitarea
blocajului în circuitul financiar. Astfel pentru determinarea capacităţii de plată a
întreprinderii se calculează gradul de asigurare cu disponibilităţi băneşti
Km.b.= Mijloace băneşti/ Total activ
Tabelul 7.1

Analiza ratelor de lichiditate la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada 2008-2009


Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Mijloace băneşti 81819 85697 +3878
Investiţii pe termen scurt - - -
Creanţe pe termen scurt 4225912 3198015 -1027897
Active curente 19154709 14070141 -5084568
Total Activ 50167554 44445289 -5722265
Datorii pe termen scurt 33967766 19715716 -14252050
Lichiditatea curentă 0,56 0,71 +0,15
Lichiditatea intermediară 0,12 0,16 +0,04
Lichiditatea absolută 0,002 0,004 +0,002
Coeficientul mijloacelor băneşti 0,0016 0,0019 +0,003
În concluzie putem deduce că FCP „Drancor” SRL respectă mai puţin limitele optime a
indicatorilor de lichiditate. În privinţa lichidităţii curente, care a constituit 0,56 în anul
39
2009 şi s-a majorat cu 0.15 puncte procentuale faţă de anul 2008, putem deduce că
această rată se află la limita de jos şi ca rezultat întreprinderea poate întâmpina careva
dificultăţi în cazul deciziei de contractare a unui credit pe termen lung. Şi în cazul
lichidităţii intermediare ne confruntăm cu o situaţie asemănătoare. Acest indicator
constituie 0,16 la sfârşitul perioadei de gestiune, pe cînd de regulă el ar trebui sa unitar,
deci rezultă un deficit de lichidităţi la întreprindere. O situaţie dificilă se constată şi în
cazul lichidităţii absolute care s-a majorat cu 0.003 puncte procentuale faţă de anul 2008
şi constituie în prezent doar 0.004, ceea ce este cu mult sub limita normala de 0.2. Însă
valoarea scăzută a ratei lichidităţii absolute nu constituie o criză de solvabilitate,
deoarece întreprinderea deţine stocuri şi creanţe care pot fi uşor transformate în
mijloace băneşti în concordanţă cu termenele de plată a obligaţiunilor. Întreprinderea de
asemenea dispune de un grad redus a mijloacelor băneşti. În anul 2008 rata
disponibilităţilor băneşti constituia 0,001, iar la sfârşitul perioadei de gestiune se
observă o majorarea a acestuia cu 0,003 puncte procentuale. Această situaţie poate
conduce la o întârziere a încasărilor, o reducere a capacităţii de plată a întreprinderii.
Din analiza efectuată se observă ca întreprinderea dispune de un nivel redus al
disponibilităţilor băneşti, şi se poate confrunta cu unele dificultăţi în ceea ce priveşte
onorarea obligaţiilor de plată pe termen scurt.
2. Ratele de solvabilitate. Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a face
faţă obligaţiilor scadente care rezultă din angajamentele anterioare contractate, fie din
operaţii curente a căror realizare condiţionează continuarea activităţii, fie din prelevări
obligatorii.
Solvabilitatea întreprinderii se exprimă cel mai des prin intermediul următorilor
indicatori :
a) Rata solvabilităţii patrimoniale
b) Rata solvabilităţii generale
a) Rata solvabilităţii patrimoniale (Rsp) se calculează ca raport între capitalul propriu şi
suma dintre acesta şi creditele totale:
Rsp = Capital propriu / (Capital propriu + Credite totale)
40
Acest indicator este calculat în cele mai multe situaţii de bănci, în studiile de
bonitate efectuate în cazul solicitării de credite valoarea minimă a ratei solvabilităţii
patrimoniale trebuie să se încadreze în limitele 0,3 -0,5, peste limita de 0,5 situaţia este
considerată normală.
b) Rata solvabilităţii generale (Rsg) se determină ca raport între activele totale şi datoriile
totale.
Rsg = Active totale / Datorii totale
Rata solvabilităţii generale indică gradul de acoperire a datoriilor totale de către
activele totale ale întreprinderii şi exprimă siguranţa de care se bucură creditorii pe
termen lung şi scurt, precum şi marja de creditare a întreprinderii; valoarea critică a
acestei rate este de 1,5.
Tabelul 7.2

Analiza solvabilităţii la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada 2008-2009


Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Total Activ 50167554 44445289 -5722265
Capital propriu 7434266 17294874 +9860608
Total credite 31662411 18108751 -13553660
Total datorii 42733288 27150415 -15582873

Rata solvabilităţii patrimoniale 0,19 0,48 +0,29


Rata solvabilităţii generale 1,17 1,63 +0,46
Din analiza efectuată la FCP „Drancor” SRL observăm că rata solvabilităţii
patrimoniale în anul 2009 a ajuns la limita acceptabilă şi anume 0,48. Totodată, rata
solvabilităţii generale în anul precedent a constituit 1,17, iar în anul 2009 se observă o
majorare a acestui indicator constituind 1,63, astfel depăşind limita stabilită de 1,5. Deci
întreprinderea are capacitatea de a-şi onora obligaţiunile de plată scadente.
3.Rate de structură a capitalului. În scopul aprecierii compoziţiei capitalului conform
destinaţiilor în practică se calculează o serie de indicatori de structură a pasivelor şi
activelor întreprinderii, care presupun luarea în considerare a ponderii fiecărui tip de
resursă în totalul capitalului. Studiul ratelor de structură permite evaluarea politicii
financiare a unităţii patrimoniale, evidenţiind stabilitatea, autonomia financiară şi gradul
ei de îndatorare precum şi obţinerea de informaţii privitoare la modul de asigurare a
41
echilibrului financiar al întreprinderi.
 Coeficientul capitalului propriu (Csc) calculat prin raportul:

Csc= Capital propriu / Capital permanent


Nivelul coeficientului trebuie să fie mai mare de 0,5. Acest indicatorul pune în evidenţă
proporţiile dintre fondurile avansate în circuitul economic şi fondurile împrumutate pe
termen mediu şi lung.
 Rata de îndatorare la termen (Rîtl) :

Rîtl= Datorii pe termen lung / Capital propriu


Valorile medii pentru acest indicator ar fi cuprinse între 0,3-0,5. Dacă raportul prezintă
valori mici, întreprinderea nu este prea îndatorată în raport cu capacitatea sa de
autofinanţare. Pe cînd, dacă se obţine valori mai mari, atunci întreprinderea are un grad
de îndatorare mai ridicat şi se poate confrunta cu incapacitatea de rambursare a unor
obligaţii de plată.
 Rata datoriilor(Rdat):

Rdat= Total Datorii/ Total Pasiv


Pentru ca întreprinderea să fie apreciată ca sigură, indicatorul trebuie să înregistreze un
nivel de 50%.
 Rata autonomiei financiare globale (Rafg.):

Rafg= Capital propriu / Total pasiv.


Este necesar ca capitalul propriu să fie egal sau mai mare ca 1/3 din total pasiv pentru ca
la întreprindere să fie situat un echilibru financiar.
 Rata de acoperire a dobânzilor(Rdob.):

Rdob.= Profit brut / Cheltuieli cu dobânzile


Acest indicator arată cît de stabilă este capacitatea entităţii de a-şi onora obligaţiile de
plată privind dobânda, iar mărimea acestuia trebuie să fie mai mare ca 1.
 Rata de autofinanţare a activelor(Raut):
Raut. = Capitalul propriu / Total Activ
Acest indicator semnifică gradul de acoperire a activelor cu capital propriu, însă
obţinerea unui nivel înalt, nu reprezintă o garanţie că echilibrul financiar poate fi
42
aspirat, daca rata dobânzii este înaltă, iar rentabilitatea întreprinderii este scăzută atunci
echilibrul financiar poate fi compromis chiar şi in această situaţie.
Tabelul 7.3

Analiza ratelor de structură a capitalului la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada


2008-2009
Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Total Activ 50167554 44445289 -5722265
Capital propriu 7434266 17294874 +9860608
Datorii pe termen lung 8765522 7434699 -1330823
Capital permanent 16199788 24729573 +8529785
Total datorii 42733288 27150415 -15582873
Total pasiv 50167554 44445289 -5722265
Profit brut 9352672 16159152 +6806480
Cheltuieli cu dobânda 2863295 2142586 -720709
Coeficientul capitalului propriu 0,45 0,69 +0,24
Rata îndatorării la termen 1,17 0,42 -0,75
Rata datoriilor 0,85 0,61 -0,24
Rata autonomiei financiare globale 0,14 0,38 +0,24
Rata de acoperire a dobânzilor 3,26 7,54 +4,28
Rata autofinanţării activelor 0,14 0,38 +0,24
Din analiza efectuată la FCP „Drancor” SRL observăm că rata autonomiei financiare în
anul 2008 nu depăşeşte rata minimă accesibilă de 0,5, însă la sfârşitul perioadei de
gestiune se înregistrează o majorare a acestui indicator obţinându-se o valoare de 0,69.
Astfel, din punct de vedere al întreprinderi, apelul la credite este foarte riscant, în
condiţiile în care situaţia economică a acesteia se poate deteriora în timp. Rata de
îndatorare la termen de 0,42 este în descreştere în comparaţie cu perioada precedentă,
cînd s-a înregistrat o valoare de 1,17, ceea ce atestă faptul că întreprinderea a înregistrat
un grad înalt de îndatorare şi s-a confruntat cu careva dificultăţi de onorare a
obligaţiunilor de plată. Din punct de vedere al autonomiei financiare globale în perioada
precedentă observăm un rezultat scăzut, mai jos decît nivelul normal cu 0.22, deşi
pentru echilibrul financiar este necesar un rezultat apropiat de nivelul 0.33. Însă la
sfârşitul perioadei de gestiune se înregistrează o majorare semnificativă a acestui
indicator cu 0,24 puncte procentuale.
În condiţiile normale de activitate mărimea gradului de acoperire a dobânzilor
trebuie să fie supraunitar, această condiţie este respectată în ambii ani. Astfel în anul
43
2008, acest indicator măsoară 3,26, pe cînd în anul 2009 are loc o majorare a acestui
indicator cu 4,28 unităţi.
Analizînd indicatorii de finanţare a activelor întreprinderii ajungem la concluzia
că rata de autofinanţare a activelor este la un nivel destul de redus, în condiţiile normale
de activitate mărimea acestui indicator se consideră suficientă în cazul cînd este ≤ 0,5.
Această mărime nefiind respectată atît în anul 2008 cînd indicatorul înregistrează o
valoare de 0,14, cît şi în anul 2009 , cînd indicatorul creşte cu 0,24 puncte procentuale,
ca rezultat aceasta contribuie la micşorarea autonomiei financiare a întreprinderii date.
Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit necesar
producţiei, dezvoltării şi remunerării capitalurilor întreprinderii. [5 p.191]
1. Rentabilitatea economică, exprimă gradul de valorificare al capitalului total şi
reflectă câte unităţi monetare au fost necesare întreprinderii pentru obţinerea unei unităţi
convenţionale de profit, indiferent de sursa atragerii acestor mijloace.
Rec=(Profit pînă la impozitare / Total activ) * 100%
În ţările cu economie dezvoltată, se consideră corespunzătoare o rentabilitate economică
mai mare de 25%, ceea ce înseamnă că, în maxim 4 ani, întreprinderea îşi poate reînnoi
capitalurile angajate prin profitul obţinut.
2. Rentabilitatea financiară, exprimă capacitatea întreprinderii de a realiza profit net
prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa. Rentabilitatea financiară reflectă
scopul final al acţionarilor unei întreprinderi.
Rf = (Profit net / Capital propriu) * 100%

3. Rentabilităţii vînzărilor (Rv) – această rată indică profitul care se obţine la un leu
vînzări.
Rv = (Profit brut / Venitul din vînzări) * 100%
Prin compararea acestui indicator cu media pe ramură, se poate vedea în ce măsură
întreprinderea a asigurat potenţialul pieţei, precum şi eficienţa aplicării politicelor de
piaţă şi de preţuri. Principalele rezerve de creştere a ratei rentabilităţii vînzărilor
vizează: sporirea vînzărilor, creşterea puterii de negociere a întreprinderii cu furnizorii
şi obţinerea unor preţuri de achiziţie avantajoase, ameliorarea structurii vînzărilor,
44
accelerarea rotaţiei stocurilor, optimizarea cheltuielilor, maximizarea preţurilor de
vânzare, etc.
Tabelul 7.4

Analiza rentabilităţii la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada 2008-2009


Indicatori „DRANCOR” SRL
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Total Activ 50167554 44445289 -5722265
Capital propriu 7434266 17294874 +9860608
Profit brut 9352672 16159152 +6806480
Profit pînă la impozitare (1845687) 9835600 +11681287
Profit net (1922973) 9835600 +11758573
Venit din vînzări 34863127 44753107 +9889980
Rentabilitatea economică -3,67 22,12 +25,79
Rentabilitatea financiară -25,86 56,87 +82,73
Rentabilitatea vînzărilor 26,82 36,10 -9,28
În concluzie putem spune că din datele analizate în tabel se observă o creştere a tuturor
indicatorilor în anul 2009 faţă de 2008. Din rândul indicatorilor rentabilităţii cel mai
tare s-a majorat rentabilitatea financiară cu 82,73 puncte procentuale constituind în anul
2009 – 56,87%, ceea ce constituie o valoare destul de ridicată. Din analiza efectuată
rezultă că rata de rentabilitate a vînzărilor la sfârşitul perioadei de gestiune a constituit
36,1% şi a crescut cu 9,28 puncte procentuale faţă de anul 2008. Ca rezultat situaţia se
apreciază favorabilă, pentru că creşterea exprimă efectul respectării corelaţiei dintre un
ritm mai mare de creştere a cifrei de afaceri şi un ritm mai scăzut de creştere a costurilor
vînzărilor. Rentabilitatea economică s-a majorat cu 25,79 puncte procentuale faţă de
2008. În general, se observă o bună gestionare şi utilizare a resurselor întreprinderii care
contribuie la sfârşitul perioadei de gestiune la dezvoltarea şi creşterea performanţelor
întreprinderii analizate.
Analiza pragului de rentabilitate – indică nivelul minim de activitate la care trebuie să
se situeze întreprinderea pentru a nu lucra în pierdere. Analiza pragului de rentabilitate
prezintă multe avantaje incontestabile, dintre care menţionăm:
- permite stabilirea nivelurilor de producţie pentru care nu se mai
înregistrează pierderi sau pentru care se obţine un nivel programat al
profitului;
45
- evidenţiază corelaţiile dintre evoluţia producţiei a veniturilor şi a
costurilor, grupate în costuri variabile şi costuri fixe;
- permite stabilirea gradului de utilizare a capacităţilor de producţie în
condiţiile obţinerii unui anumit profit programat şi a căilor sale de
creştere;
- permite elaborarea de ipoteze şi simulări privind evoluţia profitului
firmei;
- permite luarea unor decizii privind dimensionarea optimă a
capacităţilor de producţie şi efectuarea unor investiţii pentru
dezvoltarea şi modernizarea fiecărei firme.
Determinarea pragului de rentabilitate în unităţi fizice presupune egalarea funcţiei
veniturilor cu cea a costurilor de exploatare,
QBEP în unităţi fizice = consumuri fixe / ( Preţ unitar – consum variabile unitare )
FCP „Drancor” SRL fiind o întreprindere multiproductivă este dificil de calculat pragul
de rentabilitate pe fiecare produs în parte din cauză că este dificilă repartizarea
cheltuielilor fixe şi cheltuielilor variabile pe fiecare categorie de produs., se va calcula
coeficientul de levier operaţional, conform relaţiei:
CLO=(Venit din vînzări - Costul variabile)/(Venit din vînzări – Costuri variabile –
Costuri fixe)
Tabelul 7.5
Analiza rentabilităţii la FCP „DRANCOR” SRL pe perioada 2008-2009
Indicatori Baza de calcul, mii lei
Perioada Deviere
2008 2009 +,-
Venituri din vînzări 34863,1 44753,1 9890
Cheltuieli variabile 27716,4 31970,7 4254,3
Cheltuieli fixe 9777,7 6596,0 -3181,7

Coeficientul levierului operaţional - 2,72 2,07 +4,79

Din analiza efectuată la întreprindere observăm că în anul 2008 s-a înregistrat un


coeficient al levierului operaţional negativ în mărime de – 2,72 , ceea ce practic a pus
întreprinderea în imposibilitatea de a-şi acoperi din activitatea perioadei în exerciţiu
cheltuielile sale, din care cauză a fost nevoie de a apela la credite şi împrumuturi.
46
Această situaţie a fost creată ca urmare a creşterii considerabile a consumurilor şi
cheltuielilor întreprinderii, în special a celor variabile faţă de o creştere insuficientă a
preţurilor. Însă în anul 2009 la întreprindere se obţine un nivel al coeficientului
operaţional suficient pentru a genera resurse proprii pentru acoperirea consumurilor şi
cheltuielilor sale şi pentru a obţine un excedent ce poate fi utilizat la dezvoltarea în
continuare a activităţii sale.

Capitolul VIII. Planul strategic al întreprinderii şi analiza executării bugetelor


funcţionale
Prin intermediul unei analize logice a activităţii oricărei întreprinderi, se propune
în continuare abordarea şi aplicarea unui plan strategic care să concentreze resursele
întreprinderii pentru obţinerea rezultatului final – satisfacerea clientul/consumatorul.
În literatura de specialitate se dau numeroase definiţii strategiei. Într-o accepţie
largă, regulile care presupun anumite acţiuni pentru etapele unui proces decizional
constituie o strategie.
47
Strategia întreprinderii reprezintă:
 ansamblul obiectivelor pe care conducerea îşi propune să le realizeze;

 obiective ce sunt stabilite pe bază de studii, cercetări ştiinţifice şi prognoze,


acţiuni;
 ce trebuie întreprinse pentru diferite orizonturi de timp;
 şi modul de alocare a resurselor în vederea menţinerii competitivităţii şi a

dezvoltării viitoare.
O strategie trebuie să definească clar patru componente de bază:
 stabilirea sferei de aplicare a strategiei sau direcţiile în care urmează
să-şi desfăşoare activitatea întreprinderile;
 delimitarea resurselor, prin care se precizează modul în care
întreprinderea îşi va utiliza resursele de muncă, materiale şi băneşti pentru
realizarea obiectivelor propuse;
 definirea domeniului de activitate sau activităţilor în care, potrivit
strategiei, întreprinderea trebuie să exceleze;
 realizarea sinergiei, respectiv definirea modalităţilor de creştere a
capacităţii de producţie a fiecărei componente a unui ansamblu de activităţi
printr-o judicioasă structurare şi interacţiune a acestora.
Planul de afaceri este un concept nou apărut, legat de punerea în practica a
obiectivelor strategice; este un instrument de prezentare a obiectivelor şi a modului de
realizare a acestora. Planul de afacere nu este o strategie, ci este întocmit în vederea
punerii în practica a strategiilor. Poate fi elaborat la nivel de produs, grupa de produse,
activităţi comerciale specifice sau pentru fundamentarea investiţiilor de capital; se poate
utiliza ca un instrument de planificare sau ca ghid pentru afaceri.
Toate tipurile de activităţi ale întreprinderii se coordonează prin intermediul
planificării. Planificarea – o funcţie specială a procesului de gestiune(sau un gen special
de luare a deciziei), deoarece nu se referă doar la un singur eveniment, ci cuprinde toată
activitatea întreprinderii şi constituie un proces de determinare a acţiunilor care urmează
să fie efectuate în viitor. Prin planificare se înţelege programarea, coordonarea şi
conducerea pe bază de plan a activităţii întreprinderii. Altfel spus - un proces prin care o
48
firmă stabileşte unde se află, unde ar dori să ajungă şi ce resurse financiare sunt
necesare pentru aceasta. Toate acestea au caracteristic faptul că se referă la prospectarea
viitorului.

Concluzii

Întreprinderea FCP „Drancor” SRL este o întreprindere cu capacităţi mari. Din analiza
economică şi financiară a întreprinderii putem concluziona următoarele:
• Veniturile din vînzări în anul 2008 au înregistrat o creştere, ceea ce denotă faptul
că managerii financiari au reuşit să majoreze volumul producţiei.
• Cresterea costurilor din vinzari;
• Incetinirea rotatiei activelor;
49
• Pe perioada analizată indicatorul necesar de fond de rulment a avut valoare
negativă ceea ce semnifică un surplus de resurse temporare în raport cu nevoile
corespunzătoare de capitaluri circulante. Această situaţie a fost cauzată de
contractarea unor împrumuturi şi credite bancare pe termen scurt.
Din concluziile de mai sintetizăm că pentru îmbunătăţirea situaţiei economico-
financiare este necesar:
• De preluat exporturile în România şi de diversificat ţările de destinaţie
• De planificat mai bine situaţia financiară pentru a putea la timp apela la
resurse financiare pe termen scurt
• De depus eforturi în dezvoltarea pieţei de desfacere a altor produse decît
îngheţata.
• Stabilirea căilor concrete de accelerare a vitezei de rotaţie a activelor
circulante.
50

Bibliografie

1. Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, Monitorul Oficial al

RM din 1 ianuarie 1996.


2. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992,

monitorul oficial al RM din 28 februarie 1994.


3. Normele pentru efectuarea operaţiunile de casă în economia naţională a
Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.
764 din 25 noiembrie 1992.
4. Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21.03.2003 „Cu privire la aprobarea
Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale”.
5. Hotărârea Guvernului nr. 389 din 14.03.2007 „Cu privire la aprobarea
regulamentului privind calcularea şi evidenţa uzurii în scopuri fiscale”.
6. Botnari Nadejda, Finanţele Întreprinderii, Ed. Prim, Chişinău 2008;

7. Bran P., Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti,1997;

8. Cojocaru C.C., Analiza economico-financiară, Ed. Economică, 1997;

9. Ţîriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc L., Chirilova N., Furtună D., Analiza

rapoartelor financiare, Academia de Studii Economice din Moldova, Tipografia


Centrală, 2004;
10. Raportul financiar pe anul 2008 - 2009.
51