Sunteți pe pagina 1din 5

Petraru Andrei-Ionuț 20.02.

2021
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași
Specializarea: Teologie Pastorală

Evaluare On-line la disciplina IAC

În vederea analizării unui site de tip educațional, am ales site-ul cel mai utilizat pe
perioada studiilor, respectiv E-learning, cunoscut și sub denumirea de Moodle. Din perspectiva
mea, acesta este unul din cele mai relevante și ușor-intuitive site-uri, din gama celor
educaționale.
După cum bine se știe, e-learning-ul cunoaște o abordare inovativă, interactivă, focalizată
pe educație, care determină mediul informaţional într-un mediu educativ constructiv.
Digitalizarea din ziua de astăzi este principalul factor determinant ce susține realizarea educație
în mediul on-line, permițând elevilor și studenților să se informeze, sa le fie puse la dispoziție
informațiile necesare, să fie evaluați în mod corespunzător, iar prin toate acestea să se dezvolte
din punct de vedere educațional, și ulteror, profesional.
Din perspectivă tehnologică, e-learning-ul facilitează oferirea suportului tehnic necesar,
iar infrastructura (hardware, software) conturează acest cadru de instruire nou dezvoltat.
În ceea ce privește profilul interfaței, se poate aprecia că aceasta facilitează relaţia și
buna-comunicar dintre beneficiarul aflat în faţa calculatorului și emitentul cunoaşterii. Câteva
aspecte de bază se referă la: caracterul accesibil al unei pagini web, structura acesteia, designul şi
conţinutul paginii web, dispozitivele de navigare. Toate elementele menționate descriu
conceperea unui site educațional de elită, printre care se înscrie cu succes și cel mai utilizat site
educațional, accesat de mine: E-learning (Moodle).
Analizând comparativ strategia e-learning cu formulele tradiționale de învăţare, se pot
evidenţia o serie de avantaje relevante. În primă instanță, prin e-learning se poate transmite o
cantitate uriașă de cunoaştere, însăși cunoașterea caracterizându-se printr-un înalt grad de
mobilitate și de actualizare continuă a informațiilor noi apărute.
În sarcina celui care se află în postura de educat, rămâne de a face o selecţie
corespunzătoare a masei informaționale, coordonat de formatorul aflat la distanţă, în situațiile în
care are nevoie de ajutor.
Din altă perspectivă, moodle implică soluționarea unor probleme punctuale, economisind
timp din perspetiva scenariilor didactice energofage sau cronofage care se concretizau în timpul
orelor ce se desfășurau în clasa tradiţională. Un alt avantaj al învățării din mediul on-line este

1
Petraru Andrei-Ionuț 20.02.2021
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași
Specializarea: Teologie Pastorală
reprezentat de faptul că este îndeplinită condiția ce prevede respectarea ritmului personal de
lucru aferent fiecăruia, acesta gestionându-şi de unul singur obligaţiile prevăzute și alocând
timpul necesar, în vederea îndeplinirii acestora.
Din perspectiva conţinutului care se pune la dispoziția cursanților, prin intermediul
noileor tehnologii, trebuie menționat faptul că acestea suportă o gamă largă de redefiniri şi
redimensionări de natură selectivă. Astfel, trebuie subliniat faptul că nu doar ce să ştie va fi
important pentru elev, ci mai ales cum să ştie, cum să caute, cum să semnifice cunoaşterea,
acesta fiind și scopul noului parcurs educativ.
O caracteristică importantă asociată cunoaşterii, care se transmite prin e-learning, constă
în granularitatea, precum și caracterul secvenţial al acesteia. Cunoaşterea didactică este
structurată într-o manieră în care să existe o anumită independenţă a entităţilor care o compun,
dar în același timp să se manifeste şi caracterul de solidaritate a întregului. Aspectele de conţinut
se disting astfel încât să existe o suficientă autonomie a acestora, dar şi o dependenţă specifică la
un alt nivel. Fragmentarea se realizează prin decuparea conţinutului în unităţi individuale, care,
prin combinare, generează un întreg mobil, de diverse dimensiuni, amplitudinea ţinând de
posibilităţile cursantului de dilatare a unui spaţiu problematic. În acest mod, principiul
fragmentării şi al articulării diferenţiate permite realizarea unui parcurs educaţional
individualizat şi personalizat.
Calitatea unui produs digital educațional se validează prin îndeplinirea unui anumit set de
caracteristici determinate în consens cu o serie de criterii. Cele mai importante caracteristici, pe
care se fondează calitatea unui site de tip e-learning sunt: relevanța, transparența,
accesibilitatea, validitatea, atractivitatea, flexibilitatea caracterul deschis, participarea,
socializarea. Consider că toate caracteristicile enumerate în mod anterior, sunt îndeplinite de
căre site-ul E-learning (Moodle).
Un prim criteriu, relevanţa, face referire la caracterul adecva al problematicii invocate în
suport în raport cu nevoile, obiectivele şi scopurile utilizatorului (elevul, profesorul etc.).
Relevanţa se poate referi atât la conţinut, cat si la metodologia implicată ce prezidează învăţarea
propriu-zisă. Moodle îndeplinește principiile relevantei, fiind:
- Centrată pe elev, prin suportul curricular (conţinutul, situaţiile invocate, abilităţile
cerute), luând în considerare caracteristicile personale ale elevilor. Aceasta cere o bună
cunoaştere a elevilor şi a nevoilor lor, precum şi realizarea unei diferenţieri în selecţia si

2
Petraru Andrei-Ionuț 20.02.2021
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași
Specializarea: Teologie Pastorală
organizarea materialelor, în aşa fel încât suportul curricular să corespundă diferenţelor dintre
elevi.
- Îndeplinind caracterul adecvat/potrivit, prin faptul că suportul curricular este potrivit cu
contextul în care va avea loc învăţarea. Abordările, materialele, exemplele si activităţile iau in
considerare caracteristicile sociale, culturale si educaţionale ale elevului.
În ceea ce privește caracterul transparent/accesibil al platformei, aceasta se referă la
acele caracteristici ale suportului care din punct de vedere cognitiv, contribuie la facilizarea
accesului si utilizării. Principiul transparentei prevede:
 claritatea scopurilor;
 claritatea formulării rezultatelor pe care le va obţine elevul;
 claritatea prezentării;
 claritatea principiilor metodologice.
Așadar, Moodle îndeplinește și caracterul accesibil și transparent prevăzut.
În ceea ce privește caracterul valid al platformei, aceasta se referă la consistenţa internă a
conţinutului/materialelor, la modul în care conţinutul şi metoda se sprijină reciproc – ceea ce
facilitează procesul de predare-învăţare.
Consider că Moodle, îndeplinește sub-principiile prevăzute de principiul validității,
caracterizându-se prin:
 Coerenţa internă: conţinuturile şi materialele sunt bine construite, cu o consistentă
inter-relaţionare între părţile lor. Prezentarea, explicaţiile, activităţile practice,
exerciţiile, modalităţile de evaluare si de feedback etc. sunt inter-relaţionate coerent.
 Unitatea metodologică: conceperea conţinutului suportului curricular, selecţia
activităţilor şi exerciţiilor reflectă premise metodologice valide.
 Caracterul unitar şi coerent al textului: suportul curricular este unitar sub aspectul
limbajului şi stilului. Textele autentice citate sunt relevante, adaptarea textelor
respectă principiile logice şi deontologice.
 Integritatea factuală: suportul curricular prezintă informaţii corecte, exemplele şi
afirmaţiile sunt corecte, se referă la comportamente sociale autentice.
 Practicabilitatea: exerciţiile şi activităţile pot fi efectuate cu succes de către elevii
avuţi în vedere. Gradul de dificultate al acestora corespunde nivelului elevilor

3
Petraru Andrei-Ionuț 20.02.2021
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași
Specializarea: Teologie Pastorală
În privința caracterului atractiv al platformei, acest principiu sintetizează toate acele
caracteristici al suportului curricular care fac apel la elev şi, ca urmare, contribuie la întărirea
motivaţiei pentru învăţare a acestuia. Moodle este o platformă prietenoasă, interactivă și
îndeplinește cu succes și aspectele ce țin de varietate și sensibilitate.
Flexibilitatea se referă la modalităţile individuale (atât cognitive, cât şi afective) de
abordare a procesului predării-învăţării, la acele caracteristici ale suportului curricular care sunt
sensibile la specificitatea individuală a utilizatorului, inclusiv la diferenţele dintre diferitele
grupuri în clasă. Moodle se distinge atât prin trăsătura de individualizare, cât și prin caracteristica
de adaptabilitate a suporturilor curriculare.
Caracterul deschis/generativ face referire la caracteristica suportului curricular de a
facilita dezvoltarea cognitivă şi transferul a ceea ce s-a învăţat la alte contexte şi la sarcini mai
generale. Moodle se caracterizează și prin:
 Transferabilitate: Suportul curricular încurajează transferul strategiilor de lucru,
abilităţilor şi conţinuturilor informaţionale de la activităţi controlate către activităţi
ghidate şi, mai departe, către activităţi libere, de la un context la altul, în interiorul clasei
şi în afara ei.
 Integrare: Conţinuturile suportului curricular se construiesc pe baza cunoştinţelor
anterioare (în mod progresiv) şi îl ajută pe elev să relaţioneze conceptele.
 Dezvoltare cognitivă: Suportul curricular oferă elevului oportunitatea de a învăţa să
înveţe (strategii cognitive, strategii de rezolvare a problemelor, antrenament etc.) şi de a
deveni conştient de aceste aspecte ale învăţării.
Un alt aspect luat în considerare, participarea se refera la capacitatea suportului
curricular de a oferi elevului şi profesorului posibilitatea de a face alegeri şi de a împărtăşi
responsabilitatea în procesul predării-învăţării. Astfel, moodle îndeplinește și aceste cerințe prin:
- Implicare: suportul curricular permite elevului să fie deplin şi activ implicat în procesul
învăţării.
- Interes personal: conţinuturile şi activităţile suportului curricular încurajează elevul să integreze
interesele, atitudinile, opiniile şi experienţele sale în procesul învăţării, astfel încât
să poată conferi respectivelor activităţi un sens personal, ele să devină semnificative pentru el.
- Parteneriatul: suportul curricular încurajează elevul să facă alegeri, sa participe la luarea
deciziilor şi să îşi asume responsabilitatea pentru învăţare.

4
Petraru Andrei-Ionuț 20.02.2021
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași
Specializarea: Teologie Pastorală
Un ultim aspect urmărit, dar nu cel din urmă, se referă la socializare, la “valoarea
adăugată” pe care suportul curricular o aduce, dincolo de competenţele efectiv predate/exersate.
Moodle respectă principiul socializării prin integrarea de:
 Abilităţi sociale: conţinuturile şi activităţile urmăresc să promoveze şi să dezvolte la elevi
abilităţi sociale, cum sunt capacitatea de a coopera şi de a lucra împreună cu ceilalţi, de a
empatiza. În plus, elevii sunt încurajaţi să dezvolte concepte noi şi să privească lucrurile
din perspective diferite.
 Conştiinţa interculturală: suportul curricular cere elevilor să reflecteze asupra
cunoştinţelor şi modului de înţelegere specific culturii căreia îi aparţin, dar şi asupra altor
culturi, ca şi asupra atitudinii lor faţă de acestea.
Prin toate cele prezentate în lucrarea de mai sus, se poate aprecia că platforma E-learning-
Moodle, îndeplinește cu succes caractersticile și criteriile prevăzute pentru un site de calitate.

S-ar putea să vă placă și