Sunteți pe pagina 1din 3

MODALITĂȚI SPECIFICE DE ORGANIZARE A CONȚINUTURILOR ÎN

STRUCTURA CURRICULUM-ULUI PREȘCOLAR


- avantajele oferite de abordarea integrată a activităților de învățare -
Prof.înv.preșc. Bucur Raluca

Monodisciplinaritatea este o modalitate de abordare a realităţii şi de organizare a


conţinuturilor pe discipline predate relativ independent una de cealaltă. Avantajul acestei
abordări îl constituie faptul că elevul are un traseu de învăţare care-i poate garanta atingerea unor
performanţe, în special la nivelul cunoştinţelor şi al competenţelor cognitive. Dezavantajul major
este hiperspecializarea (specializare limitată) şi lipsa unei perspective de ansamblu asupra
realităţii.
Multidisciplinaritatea presupune existenţa unor transferuri disciplinare care se realizează
în special prin juxtapunerea unor cunoştinţe, informaţii sau metode din mai multe domenii, în
scopul evidenţierii caracteristicilor comune ale acestora. Riscul principal al acestei abordări
constă în supraîncărcarea programelor şi a manualelor şcolare şi volumul mare de informaţii
redundante.
Pluridisciplinaritatea constă într-o abordare complexă (din mai multe perspective) a unei
problematici, teme sau situaţii, în scopul evidenţierii relaţiilor multiple existente între diverse
realităţi. Această abordare conduce către enciclopedism şi nu este recomandabilă pentru
nivelurile care cer o specializare înaltă.
Transdisciplinaritatea presupune întrepătrunderea mai multor domenii şi coordonarea
cercetărilor astfel încât să conducă la descoperirea unui alt spaţiu de cercetare. În învăţarea
şcolară, abordarea transdisciplinară porneşte de la o temă, dar scopul ei este dincolo de
informaţie şi de subiect, forma de organizare a conţinuturilor fiind axată pe nevoile şi interesele
elevului (pe comunicare, decizie, creaţie, inovaţie).
Comparativ cu aceste abordări, interdisciplinaritatea reprezintă o abordare globală,
complexă a unui fenomen, abordare care implică transferuri de cunoştinţe, concepte, metode de
abordare astfel încât ceea ce rezultă să poată fi contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală.
Organizarea interdisciplinară a conţinuturilor constituie o dominantă a politicilor educaţionale,
fiind o caracteristică a epocii noastre. Concret, se pot delimita câteva tipuri de demersuri
interdisciplinare (C. Creţu)
 interdisciplinaritate ca transfer din domenii învecinate (ex. psihologie şi pedagogie,
istorie şi geografie, biologie, chimie şi fizică);
 interdisciplinaritate prin problematica abordată (teme cum ar fi Omul, Cunoaşterea,
Creaţia);
 interdisciplinaritate ca transfer de metode de cunoaştere sau de cercetare (ex. metoda
analizei statistice a datelor, metode analizei istorice);
 interdisciplinaritatea ca transfer de concepte (valorificarea semnificaţiilor şi valenţelor
unui concept în domenii diferite de cunoaştere).
Organizarea modulară a conţinuturilor a apărut ca răspuns la nevoia de perfecţionare,
formare sau reorientare profesională. Proiectarea conţinuturilor în moduli didactici ia forma unor
seturi de cunoştinţe, situaţii didactice, activităţi, mijloace materiale (D`Hainaut) ce pot fi
parcurse de subiect independent de restul sistemului din care face parte. Modulul se poate
întinde, ca durată, de la câteva ore, la câteva luni, este adaptat cerinţelor şi ritmului de studiu al
cursantului. Eficienţa aceste organizări este deosebită din perspectiva educaţiei permanente
deoarece promovează demersurile educative de tip integrat şi interdisciplinar.
Abordarea integrată a disciplinelor presupune organizarea interdisciplinară nu numai a
conţinuturilor, ci a întregii experienţe de predare-învăţare (transmiterea şi asimilarea lui).
Modalităţile concrete de integrare a disciplinelor ar putea fi (C. Creţu)
 integrarea în jurul unui pol ştiinţific, practic, personal sau social
 integrarea în jurul unei singure discipline
 integrarea în jurul unor activităţi fundamentale (creaţie, construcţie, cercetare);
integrarea printr-un ansamblu flexibil de lecţii, fiecare dintre ele fiind concepută printr-o
schemă integrativă de tipul
 noţiunile esenţiale ale domeniului, metodele de cercetare specifice, fenomene implicate,
variante de optimizare sau de soluţionare.
Structurarea flexibilă a conținuturilor oferă cadrelor didactice care lucrează la acest nivel
o libertate de decizie aproape deplină cu privire la tipurile de conținuturi pe care să le ofere
copiilor și o autonomie sensibil egală în privința metodologiei de propunere a acestor conținuturi.
Singura reglementare formală este dată de sistemul finalităților cu grade diferite de generalitate,
predefinite, care constituie punctul de plecare pe tot parcursul procesului de instruire și formare
și, în final, în acțiunea de evaluare a performanțelor învățării. În plus, promovarea ideii
planificării pe teme și încurajarea utilizării metodei proiectelor în activitățile didactice cu
preșcolarii sunt inițiative ce explicitează și facilitează acest demers al abordării integrate a
curriculum-ului.
Valențe formative și provocări ale abordării integrate a curriculum-ului
Argumentele psihopedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt
multiple. Astfel, în planul profunzimii și solidarității cunoștințelor dobandite printr-o abordare,
plusul calitativ este evident: cei care identifică mai ușor relațiile dintre idei și concepte, dintre
temele abordate în grădiniță și cele din afara ei; baza integrată a cunoașterii conduce la o mai
rapidă reactivare a informațiilor; timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. În planul
relațiilor interpersonale integrarea curriculară și, în special, metoda proiectelor încurajează
comunicarea și rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare; în timpul derulării proiectelor se
dezvoltă un "sens al comunicăriii" și o perfecționare implicită a modurilor de grupare; preșcolarii
devin mai angajați și mai responsabili în procesul învățării; curriculum-ul integrat promovează
atitudini pozitive. In ceea ce privește rolul cadrului didactic, acesta devine un "facilitator", mai
mult decât o sursă de informații.
         Luând în considerare aceste avantaje se recomandă abordarea integrată a curriculum-ului
sau a unor aspecte ale acestuia, fiind în același timp conștienți de probemele complexe pe care
un asemenea demers le implică: abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea
curriculară; realizarea unei coordonari corecte între temele abordate din perspectiva integrată și
temele abordate clasic; stabilirea modalitaților de evaluare a performanțelor individuale, mai
ales în situația învățării prin cooperare, abordarea corectă a proiectelor și abordarii pe teme într-
o schema orară coerentă.
Modele de integrare curriculară
 Literatura de specialitate oferă o serie de modele de organizare și monitorizare a
curriculum-ului  integrat.
a)     Modelul integrării ramificate- elementul central al acestui model este tema
studiată, iar detalierea experiențelor de învățare se face, la un prim nivel, pe domeniile de
activitate prevazute în programă. La un al doilea nivel de proiectare sunt considerate experiențele
de formare, pe diversele dimensiuni psihofizice individuale: intelectuală, afectivă, socială, fizică.
Având în vedere finalitățile stabilite pentru aceste 2 nivele, cadrul didactic alege conținuturile ce
se înscriu în sfera temei centrale și care pot contribui la atingerea finalităților.
b)     Modelul integrării liniare (modelul hibridării); în acest nivel, integrarea curriculară
se face în jurul unei finalități de transfer, de tipul "dezvoltarea comportamentului social". Prin
complexitatea lor și prin specificul integrat, aceste finalități se pot constitui ca (sub)domenii
independente. Acest model al proiectarii este aplicabil pentru finalitățile urmărite pentru perioade
mai îndelulgate de timp și este foarte potrivit pentru proiectarea intervenției educationale
diferențiate și individualizate cu scopuri recuperatorii sau de dezvoltare.
c)     Modelul integrării secvențiale: în acest model, cunoștințele din aceeași sferă
ideatică sunt predate în proximitate temporală: deși adordarea lor se face distinct, propunătorul
facilitează transferul achizițiilor învatate de la un domeniu la altul, prin comentariile, trimiterile,
întrebarile, sarcinile de lucru formulate. Priectarea pe teme, o cerință de actualitate în
învățamântul preșcolar românesc, ilustrează cel mai adesea acest model de integrare curriculară.
d)    Modelul curriculum-ului infuzionat: specificul acestui model constă în studierea
unor teme diverse din perspectiva unui centru de interes care poate fi temporar (de exemplu: o
finalitate complexă, precum înțelegera conceptului de transformare reversibile / ireversibile,
relația timp-transformare etc., analiza structurilor și compararea structurilor naturale cu cele
create de om) sau permanent (de exemplu: studierea unei discipline opționale utilizând o limbă
straină: educarea caracterului, conținutul fiind parcurs în limba engleză.
e)     Modelul integrării în rețea. Este soluția de integrare pe care o preopune metoda
proiectelor de investigare-acțiune. Pornind de la subiectul proiectului, copiii optează pentru o
rețea de teme și resurse de studiu corelate cu tema centrală. Domeniul central și cele corelate ale
proiectului sunt ele însele teme transdisciplinare și vor fi abordate ca atare. Neajunsul acestui
model este faptul că aplicarea lui poate crea riscul multiplicării tematicii proiectului peste
posibilitățile de monitorizare a rezolvării ei. Proiectarea după modelul integrării în rețea impune
cel puțin două nivele de planificare: constituirea unei hărți tematice în care, pornindu-se de la
tema centrală, sunt identificate subtemele ce vor fi parcurse și desfășurarea pe categorii și tipuri
de activități a conținuturilor ce vor rezolva tema proiectului.
f)  Modelul polarizării: implică stabilirea unui nou domeniu de cunoaștere (eventual
opțional) în jurul căruia, pentru realizarea unor obiective specifice, sunt polarizate segmente din
alte discipline. Un exemplu în acest sens îl poate constitui tema "Vremea poveștilor" în care
dezvoltarea deprinderilor de comunicare și alte finalități se îndeplinesc prin exploatarea
conținutului poveștilor din perspectivă mai multor categorii de activități prevăzute în planul de
învățământ.

Bibliografie :
 Cucoș.C., (2006). Pedagogie, Iași, Editura Polirom
 Crețu, C. ( 1997).Psihopedagogia succesului, Iași, Editura Polirom
 D‘Hainaut (coord.) (1981). Programe de învățământ și educația permanentă, București
EDP
 TOMSA GH., OPRESCU N.(2007). Bazele teoretice ale psihopedagogiei preșcolare,
București, V& I Integral

S-ar putea să vă placă și