Sunteți pe pagina 1din 14

Cadastrul este un sistem unitar si obligatoriu de evidentă si inventariere sistematică a tuturor bunurilor

imobile de pe teritoriul ţării din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent in posesia cui se
află bunurile, precum si reprezentarea acestora pe planurile cadastrale si in documentele cadastrale.

Importanţa cadastrului consta in faptul ca acesta furnizează date reale privitoare la bunurile imobile (poziţie,
mărime, folosinţa, proprietar), necesare in toate ramurile economiei naţionale. În zilele noastre, cînd
bunurile imobile sînt utilizate activ în funcţie de catalizator a relaţiilor de piaţă între diferiţi agenţi
economici cadastrului îi revine sarcina, unui instrument deosebit de important pentru economia de piaţă,
pentru ca furnizează documentele care dau siguranţă tranzacţiilor care au loc pe piaţă bunurilor imobile.

De asemenea, importanta lucrărilor de cadastru este de prim ordin pentru întocmirea sistemelor
informaţionale ale teritoriului, capabilă sa furnizeze rapid date reale tuturor organismelor de gestionare si
planificare a bunurilor imobile din diverse sectoare ale economiei naţionale.

În Republica Moldova aceste sarcine îi revin Întreprinderii de stat „Cadastru” a cărei fondator este Agenţia
Relaţii Funciare şi Cadastru, creată prin fuzionarea oficiilor cadastrale teritoriale la data de 01.04.2006 în
scopul creării şi ţinerii cadastrului bunurilor imobile, altor sisteme informaţionale şi registre de domeniu,
executării lucrărilor cadastrale şi celor de evaluare a bunurilor imobile, precum şi administrarea băncii
centrale de date centrale a cadastrului bunurilor imobile. În prezent, Întreprinderea dispune de o reţea de 39
de filiale amplasate în majoritatea localităţilor urbane ale ţării.

Prin intermediul filialelor sale Întreprinderea prestează o gamă largă de servicii de înregistrare a bunurilor
imobile (terenuri clădiri şi construcţii, apartamente, alte încăperi izolate, porţiuni de subsol, obiecte acvatice
separate), drepturilor de creanţă, faptelor sau rapoartelor juridice aferente.

Concomitent cu înregistrarea drepturilor asupra proprietăţilor imobiliare, Întreprinderea prin intermediul


filialelor sale furnizează din Cadastru persoanelor fizice şi juridice informaţie despre bunurile imobile şi
drepturile asupra lor.

Întreprinderea prestează servicii de evaluare individuală şi masivă utilizînd metode de evaluare stabilite de
legislaţia naţională şi standardele internaţionale de evaluare. Totodată Întreprinderea realizează programul
de stat de evaluare a tuturor tipurilor de bunuri imobile în scopul impozitării şi reevaluare periodică.
Rezultatele evaluării masive pot fi utilizate nu numai în scopuri fiscale, ci şi drept informaţie pentru
ipotecare sau alt tip de tranzacţii.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1030 din 18.10.1998 au fost create 12 oficii cadastrale
teritoriale şi 26 filiale (în baza birourilor de iventariere tehnică), cu statut de întreprindere de stat pe
principii de autofinanţare. În 2000 a fost înfiinţat Oficiul Informaţional Central "Cadastru", având funcţia
de acumulare şi prelucrare a informaţiei cadastrale.

Activitatea oficiilor cadastrale, desfăşurată pe parcursul a şapte ani, a demonstrat necesitatea operării unor
modificări în structura lor, fapt care este dictat de următoarele motive:
Analiza activităţii economice a oficiilor cadastrale care, după cum s-a menţionat, au fost întreprinderi cu
autogestiune, a demonstrat că asigurarea financiară a oficiilor cadastrale teritoriale este strîns legată de
dezvoltarea pieţei bunurilor imobile. De aceea, luînd în considerare faptul că piaţa bunurilor imobile este
dezvoltată numai în municipiul Chişinău şi parţial în municipiul Bălţi, se putea trage concluzia că
majoritatea oficiilor cadastrale nu vor fi asigurate cu resursele financiare necesare dezvoltării lor. Iar
aceasta, la rîndul său, putea condiţiona insolvabilitatea lor şi crearea riscului pentru existenţa întregului
sistem. Totodată, oficiile cadastrale oferă servicii publice populaţiei, de aceea funcţionarea lor este necesară
în toate raioanele republicii, indiferent de nivelul dezvoltării pieţei bunurilor imobile într-o localitate sau
alta.
De menţionat că oficiile cadastrale teritoriale şi Oficiul Informaţional Central "Cadastru" erau întreprinderi
independente şi între ele nu existau nici legături financiare, nici administrative. De aceea în mediul existent
de relaţii era dificil de creat o bază centrală de date. Oficiile cadastrale teritoriale pînă în prezent deţin baze
de date numai la nivel local, în limetele teritoriului deservit. În total în republică există 39 baze de date.
În acea perioadă răspunderea pentru dezvoltarea, înzestrarea, ameliorarea permanentă a sisitemului cadastral
era pusă pe seama Oficiului pentru implimentarea Primului Proiect Cadastru, care conform Acordului de
Credit, îşi încheie activitatea. Astfel, la nivel central, lipsea veriga responsabilă pentru administrarea şi
dezvoltarea sisitemului cadastral în viitor.

Reorganizarea propusă a sistemului cadastral prin renunţare la 13 întreprinderi de stat independente (oficiile
cadastrale teritoriale şi Oficiul Informaţional Central "Cadastru") şi crearea unei întreprinderi unice cu
filiale în teritoriu a fost condiţionată de necesitatea obiectivă.

Aspectel pozitive ale unificării sistemului sînt:


Reorganizarea oficiilor cadastrale într-o Întreprindere unică asigură stabilitatea financiară a sisitemului
cadastral (adică, Întreprinderea redistribuie veniturile între filialele sale, pentru asigurarea funcţionării
respective a tuturor oficiilor cadastrale).
Unificarea sistemului va facilita şi fapt, extrem de important, susţinerea şi dezvoltarea bazei centrale de date
care va unifica informaţia cadastarlă de pe întreg teritoriul ţării. Banca centrală de date va permite
conectarea bazei de date cadastrale la alte sisiteme informaţionale.
Accesul liber la banca centrală de date pentru doritorii de a obţine informaţii din cadastru va soluţiona
problema sisitematizării informaţiei pe întreaga republică, precum şi va crea un mediu nefavorabil pentru
persoanele corupte.
Reorganizarea sistemului şi formarea Întreprinderii unice nu a generat reducerea masivă a personalului
oficiilor cadstrale existente, ci doar a condus la optimizarea specialiştilor structurilor administrative şi
tehnice ale sistemului.

Atribuţiile întreprinderii

Întreprinderea la nivel central exercită următoarele atribuţii:


organizează şi controlează activitatea filialelor şi structurilor subordonate;
proiectează şi dezvoltă sistemul informaţional al cadastrului;
acumulează, sistematizează şi păstrează informaţia cadastrală;
efectuează administrarea metodică şi controlul privind ţinerea documentaţiei cadastrale;
stabileşte cerinţele faţă de complexele de mijloace tehnice şi program necesare pentru ţinerea automatizată a
documentaţiei cadastrale;
organizează furnizarea informaţiei din cadastru, stabileşte structura datelor şi metoda de furnizare a lor;
organizează procesul de instituire a personalului întreprinderii;
stabileşte schema mişcării fluxului de informaţii cadastrale şi modul de prelucrare a lor;
asigură securitatea păstrării şi transmiterii datelor prin reţea, prezintă propuneri privind perfecţionarea
sistemului de păstrare a bazei de date;
deţine şi administrează Banca centrală de date a cadastrului;
proiectează ţi efectuează legătura dintre forma electronică a documentaţiei cadastrale cu alte registre de stat;
furnizează informaţia cadastrală sistematizată autorităţilor administraţiei publice, altor persoane juridice,
precum şi persoanelor fizice;
analizează şi sistematizează propunerile privind perfecţionarea funcţionării registrelor, soluţionează
chestiunile modernizării ţi finanţării ţinerii castrului bunurilor imobile;
ţine, în modul stabilit de Guvern, sistemul informaţional automatizat „ Registrul de stat al unităţilor
administrativ teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova”;
elaborează instrucţiuni referitoare la modul de ţinere a documentaţiei cadastrale, modul de furnizare a
informaţiei din cadastru, evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării;
gestionează mijloacele băneşti ale întreprinderii;
prestează servicii în domeniul cadastrului şi evaluării bunurilor imobile;
elaborează şi constituie bazele politicii de contabilitate pentru întreprindere în ansamblu;
efectuează dirijarea activităţii în domeniul: evidenţei contabile, stabilirii preţurilor la serviciile prestate,
implementării sistemelor de retribuire a muncii;
execută lucrări în domeniul cadastrului bunurilor imobile şi de evaluare a bunurilor imobile;
alte atribuţii prevăzute de legislaţie.
Filialele întreprinderii de stat „ Cadastru” ( oficiile cadastrale teritoriale ) activează pe razele de acţiune
stabilite de Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi exercită următoarele atribuţii:
efectuează lucrările cadastrale şi monitoringul bunurilor imobile;
întocmesc şi actualizează planul cadastral şi planul geometric;
întocmesc dosarul cadastral al fiecărui bun imobil şi alte documente necesare ţinerii cadastrului;
efectuează înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora în registrul bunurilor
imobile;
transmit datele registrului în banca centrală de date a cadastrului;
furnizează, în modul stabilit, persoanelor fizice şi juridice, autorităţilor publice informaţia cadastrală privind
bunurile imobile şi drepturile asupra lor;
asigură păstrarea în integritate a documentaţiei cadastrale şi arhivarea lor;
evidenţa contabilă a Întreprinderii;
exercită alte atribuţii conform legislaţiei.

Pentru deservirea mai accesibilă a populaţiei în cazul înregistrării drepturilor în registrul bunurilor imobile,
precum şi prezentarea informaţiei despre bunurile imobile, întreprinderea poate înfiinţa birourile de
deservire a populaţiei, care au următoarele atribuţii:
primesc şi înregistrează cererile de înregistrarea bunurilorimobile şi drepturile asupra lor;
furnizează actele ce dovedesc drepturile asupra imobilului;
furnizează informaţia pentru efectuarea tranzacţiei cu imobilele;
verifică corectitudinea documentelor prezentate pentruînregistrarea imobilelor şi a drepturilor asupra lor.

Înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor


Întreprinderea de Stat „Cadastru” are ca obiect general de activitate promovarea, implementarea şi
securizarea, prin diferite metode şi procedee legale, a raporturilor juridice cu privire la bunurile imobile din
Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţia lor. Prin aceasta ÎS „Cadastru”
reprezintă un garant din numele statului în ceea ce priveşte asigurarea drepturilor oricărui cetăţean asupra
bunurilor imobile pe care le deţine şi a drepturilor asupra acestora.
Înregistrarea, conform definiţiei din Legea cadastrului bunurilor imobile, reprezintă înscrierea în
registrul bunurilor imobile a bunului imobil, a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra
acestuia, precum şi a titularului de drepturi.

Activitatea de înregistrare cuprinde:

1. înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor şi alte servicii legate de
înregistrarea masivă;
2. înregistrarea primară selectivă şi curentă a bunurilor imobile şi a drepturilor de proprietate asupra
lor;
3. înregistrarea altor drepturi reale;
4. efectuarea notărilor;
5. alte activităţi legate de înregistrare, inclusiv efectuarea modificărilor.

DREPTUL:
- Dreptul apare din momentul înregistrării!
- Dreptul se pierde doar odată cu radierea lui din registrul bunurilor imobile! Odată înregistrat în registrul
bunurilor imobile dreptul poate fi radiat doar cu acordul titularului sau în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti
irevocabile!
- Drepturile devin opozabile faţă de terţi din momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile!

Înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor oferă proprietarilor posibilitatea de a efectua
tranzacţii: vînzare, arendă, ipotecă.
Legislaţia, inclusiv cea cadastrală garantează drepturi egale pentru toţi cetăţenii indiferent de gen.
Înregistrarea în registrul bunurilor imobile se efectuează în termen de 7 zile lucrătoare.

Serviciile de înregistrare se prestează în cadrul filialelor ÎS “Cadastru” – oficii cadastrale teritoriale.

Datorită nivelului înalt de calificare a registratorilor Întreprinderii este posibilă executarea lucrărilor de
înregistrare în termenii stabiliţi de legislaţie şi la un nivel înalt.

Întreprinderea de stat “Cadastru” oferă o gamă largă de servicii cadastrale ca: elaborarea planurilor
cadastrale şi geometrice, formarea bunurilor imobile. Pînă în prezent în baza de date a Întreprinderii a fost
acumulată informaţie cadastrală amplă despre toate localităţile urbane, iar despre localităţile rurale – în
proporţie de şaizeci la sută.

La Întreprindere persoanele fizice şi juridice pot comanda planuri cadastrale şi geometrice de diferite
dimensiuni (A4 – A0). În unele cazuri, la cerea clientului, planurile date pot fi completate cu planuri
cadastrale-rastru, care facilitează identificarea bunului imobil în natură.

În cadrul programului de stat, aprobat de Guvernul Republicii Moldova, Întreprinderea elaborează planurile
de adrese atît în localităţi urbane, cît şi în unele localităţi rurale.

Concomitent cu noile tipuri de servicii Întreprinderea prestează lucrări de inventariere tehnică de diferită
complexitate şi în diferite scopuri.

La cererea titularului de drept Întreprinderea de stat „Cadastru” execută lucrări de formare a bunurilor
imobile înregistrate în Registrul bunurilor imobile prin separare, divizare, comasare sau combinare.
Întreprinderea este responsabilă de acumularea, sistematizarea, şi păstrarea informaţiei cadastrale,
asigurarea securităţii păstrării şi transmiterii datelor prin reţea, administrarea bazei de date centrale,
furnizarea informaţiei cadastrale autorităţilor administraţiei publice.

Documente necesare pentru înregistrarea în cadastru a bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor în diferite
cazuri.

Documente în temeiul cărora se înregistrează dreptul de proprietate la apariţia bunului imobil, la trecerea în
proprietate privată în urma privatizării.

Pentru sectorul de teren:

Se prezintă următoarele documente:


Titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
Titlu provizoriu ce confirmă dreptul de proprietate, posesiune şi beneficiere funciară (la înscrierea în
registru în cadrul înregistrări masive a terenurilor persoanelor ce au decedat);
Contractul de vînzare-cumpărare a terenului în proprietate publică;
Pentru construcţii, apartamente, încăperi izolate:

Pentru casa de locuit individuală, alte construcţii:


Dacă dreptul de proprietate asupra construcţiei a fost dobîndit ca rezultat al creării ei (al construcţiei ei),
atunci pentru înregistrarea dreptului de proprietate sunt necesare două documente: unul referitor la teren şi
altul referitor la construcţie:

Documentul referitor la teren poate fi:


Contractul privind dreptul de construcţie, autentificat notarial (încheiat pînă la 26 august 1948), sau
Decizia de atribuire a terenului pentru construcţia şi exploatarea casei de locuit, sau
Contractul de dare în folosinţă a terenului pe termen nelimitat pentru construcţia casei, autentificat notarial,
sau • Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, sau
Contractul de vînzare-cumpărare, autentificat
În cazul construcţiei pe terenul întreprinderii agricole – hotărîrea organului de administrare împuternicit al
întreprinderii despre atribuirea sectorului pentru construcţie (sau adeverinţa întreprinderii agricole);
Etc.
La care se adaugă documentul referitor la construcţie:
Decizia autorităţii publice locale despre aprobarea actelor de recepţie a construcţiei, iar după 28.06.1996 –
procesul – verbal de recepţie finală ( în conformitate cu Hotărîrea Guvernului din 23.05..1996 nr. 285)
Pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi fostele gospodării de colhoznic casa de locuit şi terenul de pe
lîngă casă se înregistrează după toţi membrii gospodăriei (dreptul de proprietate comună în devălmăşie)
conform extrasului din registrul de evidenţă a gospodăriilor sau certificatului eliberat de autoritatea
administraţiei publice locale.
Notă: Dreptul de proprietate comună în devălmăşie a soţilor asupra bunurilor procurate sau construite în
timpul căsniciei se înregistrează în temeiul documentelor indicate în liste, în dependenţă de caz, la care se
adaugă documentele din care reiese că procurarea sau construirea bunului imobil a avut loc timpul căsniciei
(ex. Certificatul de căsătorie şi data din contractul de vînzare – cumpărare bunului imobil), dacă între soţ nu
a fost încheiat un contract matrimonial, autentificat notarial, care prevede altceva. Este de reţinut că
contractul matrimonial nu are putere retroactivă, adică bunurile dobîndite de către soţi pînă la încheierea
acestui contract sunt proprietatea comună a soţilor.
2. Pentru construcţiile nefinalizate, dacă se solicită înregistrarea dreptului de proprietate de către cel ce a
primit autorizaţia de construire:

Se prezintă toate documentele:


Documentul ce confirmă dreptul asupra terenului;
Autorizaţia de construire;
Actul de constatare pe teren ce atestă respectarea documentaţiei de proiect.
3. Pentru apartamente, încăperi izolate privatizate în conformitate cu Legea cu privire la privatizarea
locuinţelor ( se înregistrează dreptul de proprietate comună în devălmăşie sau diviziune):

Se prezintă:
Contractul de vînzare – cumpărare, transmitere-primire, autentificat notarial, şi certificatul agenţiei
teritoriale pentru privatizare a Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat cu privire la
componenţa participanţilor la privatizare.
4. Pentru apartamente privatizate din blocurile locative nefinalizate (conform Hotărîrii Guvernul nr. 366 din
06.04.1998)

Pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra apartamentului privatizat:


Se prezintă:
contractul de transmitere – primire a locuinţei nefinalizate, autentificate.
(Gestiunea blocului locativ aparţine asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatiate în temeiul actului de
transmitere de la Departamentul Privatizării).
Notă: După darea în exploatare a blocului de locuit, fiecare locuinţă se transmite proprietarului conform
actului de transmitere - predare a locuinţei, semnat de preşedintelui asociaţiei şi proprietar. În temeiul
acestui act în registru bunurilor imobile se introduc rectificările necesare (de suprafaţă, valoare etc).

5. Pentru casele de locuit redobîndite de către persoanele supuse represiunilor politice şi ulterior reabilitate
(conform Hotărîrii Guvernului nr. 338 din 26.05.1995)

Se prezintă:
Decizia autorităţilor publice locale privind recuperarea prejudiciului material, actul de predare-primire a
casei.
6. Pentru încăperile izolate nelocuibile arendate, amplasate în blocurile locative şi privatizate în baza
Hotărîrii Guvernului nr. 349 din 21.06.1996

Se prezintă:
Contractul de vînzare – cumpărare, încheiat cu Departamentul privatizării, autentificat
Actul de predare-primire
7. Pentru case de locuit (apartamente) construite cu atragerea investiţiilor private de către întreprinderile şi
organizaţiile cu proprietate de stat în fondul statutar ca beneficiari (conform Hotărîrii Guvernului nr. 676 din
6.10.1995);

Dreptul de proprietate asupra casei în ansamblu, precum şi dreptul de folosinţă asupra terenului se
înregistrează după întreprinderea, organizaţia cui i-a fost atribuit terenul (beneficiar);

Se prezintă toate documentele:


Decizia autorităţii publice locale de atribuire a lotului de pămînt pentru construcţia casei de locuit;
Decizia autorităţii administraţiei publice locale cu privire la aprobarea actului de dare în exploatare a
obiectului (cu indicarea numerelor apartamentului de stat) sau procesul – verbal de recepţie finală – după
28.06.1996
Decizia autorităţii administraţiei publice locale cu privire la aprobarea actului de transmitere către fiecare
investitor a apartamentelor, încăperilor.
Pentru apartamentele, încăperile ce revin investitorului:

Se prezintă toate documentele:


Contractul cu privire la investirea capitalului privat în construcţia casei de locit nefinalizate, înregistrat la
Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat.
Actul de transmitere a apartamentelor investitorului.
8. Pentru apartamentele din clădirile construite în temeiul contractului de activitate în comun (de investire)
între persoane private:

Pentru apartamentele, încăperile izolate ce revin persoanei fizice sau juridice căreia i-a fost atribuit terenul
pentru construcţie, sau acest teren îi aparţine cu drept de proprietate şi pe numele căreia a fost eliberată
autorizaţia de construire:

Se prezintă toate documentele:


Documentul ce confirmă dreptul de folosinţă sau proprietate asupra terenului,
Procesul – verbal de recepţie finală,
Contractele de activitate în comun (de investire) încheiate cu investitorii şi actele de predare – primire a
apartamentelor investitorilor
(E de reţinut, deci, că apartamentele ce aparţin cu drept de proprietate celui pe numele căruia a fost eliberată
adeverinţa de construire şi recepţionată clădirea se apreciază prin metoda excluderii a apartamentelor ce
aparţin investitorilor).

Pentru apartamente ce aparţin investitorilor:

Se prezintă toate documentele:


Contractele de activitate în comun (de investire) (autentificarea notarială nu este necesară),
Actele de predare – primire a apartamentelor către fiecare investitor.
9.Pentru apartamentele din casele cooperativei de construcţie a locuinţelor:

Dreptul de proprietate asupra casei se înregistrează după cooperativa de construcţie a locuinţelor.

Se prezintă ambele documente:


Decizia autorităţii administraţiei publice locale privind atribuirea terenului pentru construcţie;
Decizia autorităţii administraţiei publice locale pentru aprobarea actelor de dare în exploatare sau procesul –
verbal de recepţie finală.

Pentru dreptul de proprietate asupra apartamentului sau încăperilor izolate:

Se prezintă:
Certificatul cooperativei de construcţii prin care se confirmă calitatea de membru al cooperativei şi achitarea
tuturor plăţilor, şi
Extrasul din hotărîrea adunării generale a membrelor cooperativei privind repartizarea apartamentului,
încăperilor concrete sau ordinul de repartiţie eliberat de autoritatea publică locală.
10. Pentru garajele cooperativei de construcţie a garajelor:
Dreptul de proprietate asupra construcţiilor aflate în folosinţa comună şi dreptul de folosinţă asupra
terenului se înregistrează după cooperativa de construcţii a garajelor.

Se prezintă toate documentele:


Decizia autorităţii administraţiei publice locale privind atribuirea terenului pentru construcţie,
Decizia administraţiei publice locale privind aprobarea actelor de dare în exploatare a obiectului sau
procesul – verbal de recepţie finală.
Pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra garajului:

Se prezintă toate documentele:


Lista membrelor cooperativei, aprobată de autoritatea administraţiei publice locale – pentru garajele date în
exploatare pînă la 25/06/1998, după această dată aprobarea listei de autoritatea publică locală nu este
obligatorie (Hotărîrea Guvernului din 6/04/1998 nr. 365),
Adeverinţa eliberată de cooperativa de construcţie privind achitarea tuturor plăţilor, fixate de adunarea
generală a cooperativei (în cazul în care s-a efectuat construcţia prin metoda de antrepriză).
11. În cazul transmiterii patrimoniului (construcţiei) la privatizarea întreprinderilor
(Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din 25/06/1997,
Hotărîrile Guvernului nr. 1056 din 12/11/1997 şi nr. 998 din 29.09.2000)

La transformarea întreprinderii de stat în societate pe acţiuni căreia urmează a fi vîndute la licitaţie sau
concurs:
Copia certificatului înregistrării de stat şi copiile documentelor de constituire a întreprinderii care le-a
primit, unde se indică succesiunea de drept în urma reorganizării;
Adeverinţa de privatizare;
După necesitate – actul de inventariere a patrimoniului, aprobat de Departamentul Privatizării (agenţia sa
teritorială)
La vânzarea bunurilor imobile a întreprinderii care se privatizează la licitaţie „cu strigare” la concurs sau la
negocieri directe:
Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sau certificatul de proprietate eliberat de Departamentul
Privatizării,
Dacă este necesar – descrierea lotului.
Dacă nu tot patrimoniu se află la balanţa întreprinderii (în arendă):
Actul de predare – primire, aprobat de Departamentul privatizării
12. Pentru construcţia care întră în componenţa cotei – valorice din patrimoniul întreprinderii agricole,
atribuită în natură:

Se prezintă:
Certificatul de proprietate privată semnat de directorul agenţiei teritoriale a Departamentului Privatizării şi
Administraţiei Proprietăţii de Stat şi anexa la certificat sau actul de predare – primire cu consemnarea
datelor despre patrimoniul atribuit în natură.
13. Pentru înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile formate în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 61
din 29/01/1999

Se prezintă:
Documentele ce confirmă drepturile asupra bunului imobil pînă la formare şi decizia de formare, la care se
anexează descrierea tehnică şi planul bunului imobil nou format.
Dreptul de proprietate de folosinţă pe termen nelimitat asupra terenului:
Se prezintă unul din următoarele documente:
Contractul de dare în folosinţă pe termen nelimitat al terenului, autentificat notarial;
Decizia autorităţii administraţiei publice locale privind transmiterea terenului proprietate publică în
folosinţa noului proprietar al construcţiei;
Decizia autorităţii administraţiei publice privind atribuirea terenului pentu construcţia şi exploatarea casei
de locuit.
Dreptul de gestiune economică şi administrare economică:
Contractul privind transmiterea bunului în gestiune sau administrare economica , sau,
Decizia de transmitere autorităţii centrale de specialitate în cazul transmiterii intrastructurale şi actul de
predare – primire,
Decizia Guvernului în cazul transmiterii întrepinderilor sau decizia Departamentului Privatizării în cazul
transmiterii unor construcţii aparte din gestiunea unei autorităţi centrale de specialitate în gestiunea altei
autorităţi, şi actul de predare – primire dintre organizaţia ce transmite şi ceea ce primeşte, aprobată de
conducătorii acestor organizaţii sau de autoritatea ce a decis transmiterea.
Notă: La înregistrarea primară a terenului dacă documentele indicate nu conţin planul terenului, atunci la
această se anexează planul geometric al terenului sau fragmentul planului cadastral al teritoriului.

Documentele în temeiul cărora se efectuează înregistrarea în urma transmiterii drepturilor asupra bunurilor
imobile Naşterea sau stingerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil:

Se prezintă unul din următoarele documente:


Contractul de vînzare – cumpărare, autentificate (inclusiv cu condiţia întrţineri pe viaţă);
Contractul de schimb al bunului imobil pe acţiuni, autentificat;
Contractul de donaţie, autentificat;
Contractul de schimb, autentificat;
Certificatul de moştenire;
Contractul de separare a cotei părţi din proprietatea comună sau de împărţire (partaj) a proprietăţii comune,
autentificat notarial, după caz documentele de formare a bunurilor imobile,
Certificatul eliberat către soţi de notariat privind dreptul de proprietate asupra cotei din averea comună;
Înscrierea despre împărţirea averii gospodăriei de colhoznic, sau înscrierea privind separarea cotei – părţi
din averea gospodăriei de colhoznic, înregistrată la autorităţile administraţiei publice locale (pentru
construcţii);
Hotărîrea instanţei de judecată sau a fostului arbitraj;
Extrasul din Registrul de stat al comerţului privind lichidarea întrprinderii şi actul împărţirii patrimoniul în
natură între fondatori, auttentificat notarial, după caz – hotărîrea de formare a bunului imobil cu
documentele necesare;
Actul (contractul) privind atribuirea (separarea) în natură a cotei – părţi a fondatorului din patrimoniul
întreprinderii, autentificat notaarial şi contractul de constituire unde este indicată posibilitatea atribuirii în
natură a cotei părţi, şi, după caz, hotărîrea de formare (prin separare) a bunului imobil cu toate documentele
necesare;
Contractul privind modificarea mărimii cotelor în proprietatea comună în diviziune (autentificat notarial
pentru persoanele fizice);
Procesul –verbal de cumpărare a bunului la licitaţie publică (în cazul organizării licitaţiei de către instanţa
judecătorească).
Cazurile specifice de dobîndire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile de către întreprinderi:
Contractul de constituire a întreprinderii, înregistrat în modul stabilit, care prevede transmiterea bunului
imobil în fondul statutar al întreprinderii şi actul de predare – primire;
Contractul de constituire, înregistrat în modul stabilit, unde se indică că întreprinderea este creată prin
fuzionare şi este succesorul de drept al întreprinderilor fuzionate şi actul de transfer, aprobat de persoana
(persoanele, Organul) care a luat decizia de reorganizare;
Contractul de constituire unde se indică că la întreprinderea dată s-a asociat altă întreprindere, actul de
transfer, aprobat în modul stabilit şi extrasul din Registrul de Stat al comerţului cu privire la încetarea
activităţii întreprinderii asociate;
Contratul de constituire unde se indică că întreprinderea este creată prin divizarea unei anumite
întreprinderi, (prin separarea de al o anumită întreprindere), actul (bilanţul) divizării, aprobat în modul
stabilit, şi, după caz – decizia de formare a bunului imobil cu documentele necesare, indicate în Hotărîrea
Guvernului nr. 61 din 29/01/1999;
Contratul de constituire unde se indică că întreprinderea este creată prin transformarea unei anumite
întreprinderi şi este succesorul ei de drept;
Notă: în cazul construirii, precum şi reorganizării întreprinderilor în baza documentelor enumerate se
înregistrează şi alte drepturi patrimoniale indicate în actul de transfer (bilanţul divizării) în temeiul
succesiunii de drept (inclusiv dreptul de folosinţa asupra terenul aferent, dreptul de arendă asupra bunului
imobil);

Cazuri specifice de dobîndire a dreptului de proprietate de către unităţile administrativ – teritoriale şi stat:
Decizia Guvernului la transmiterea bunului din proprietatea statului în proprietatea statului în proprietatea
unităţii administrativ – teritoriale şi actul de predare – primire la transmiterea întreprinderii, clădirii;
Decizia Consiliului local la transmiterea unui bun din proprietatea unităţii administrativ teritoriale în
proprietatea statului şi actul de predare primire.
Decizia Consiliului local a unităţii administrativ teritoriale care transmite şi decizia Consiliului loca al
unităţii administrativ teriotriale care transmite şi decizia Consiliului local al unităţii administrativ –
teritoriale care primeşte unde se expune acordul de a primi bunul dat – în cazul transmiterii bunului către o
unizate administrativ teritorială alteia din cadrul aceluiaşi judeţ.
Decizia consiliului local prin care s-a declarat utilitatea publică de interes local şi acordul dintre părţi
autentificat notarial sau hotărîrea instanţei de judecată – în cazurile de expropriere pentru utilitate publică de
intees local;
Hotărîrea Guvernului prin care s-a aprobat lista terenurilor proprietate a statului şi corespunzător Decizia
Consiliului local prin care s-a aprobat lista terenurilor proprietate a unităţii administrativ - teritoriale
respective )în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 14/08/2001);
Hotărîrea Parlamentului prin care s-a declarat utilitatea publică de interes naţional şi acordul între părţi
autentificat notarial sau hotărîrea instanţei de judecată – în cazurile de expropriere pentru cauză de utilitate
publică de interes naţional.
Particularităţile înregistrării bunurilor asociaţiilor şi organizaţiilor sindicale:

Bunurile imobile transmise sindicatelor din Republica Moldova în temeiul hotărîrii comitetului executiv al
conferinţei generale a sindicatelor din URSS nr. 2-14b din 22 septembrie 1992 se înregistrează în temeiul:
Hotărîrii Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Sindicatelor din URSS nr.4-14b şi
Actul de transmitere a acestor bunuri organizaţiei sau asociaţiei sindicale.
În celelalte cazuri bunurile se procură sau se dobîndesc de către organizaţiile sau asociaţiile sindicale
conform regulilor generale.

Bunurile cooperaţiei de consum se înregistrează în temeiul înscrisului din bilanţul contabil(conform Legii
nr. 1252 din 28/09/2000)

Documentele în temeiul cărora se înregistrează unele drepturi patrimoniale ce grevează dreptul de


proprietate sau alte drepturi patrimoniale şi se efectuează menţiuni:
Ipoteca

Apariţia grevării:
contractul de gaj împreună cu documentele indicate în contract;
După caz: decizia organului competent de a dispune de bun a persoanei juridice cu mai mulţi participanţi
(fondatori).

Stingerea:
cererea creditorului gajist, sau
cererea comună a creditorului şi a debitorului gajist, sau
hotărîrea instanţei judecătoreşti
Dreptul de arendă

Naşterea dreptului
• contractul de arendă
după caz: şi decizia organului competent de a dispune de bun a persoanei juridice cu mai mulţi participanţi
(fondatori).
La arendarea unei părţi din bun, la contract se anexează: planul terenului şi/ sau planul construcţiei capitale
pe etaje, sau a părţii care se arendează.

Stingerea dreptului
la expirarea termenului, sau
în condiţiile indicate în contract, sau
la decizia instanţei judecătoreşti, sau
la cererea comună a părţilor, sau la lichidarea arendatorului – în baza extrasului privind încetarea activităţii
agentului economic, sau
distrugerea construcţiei arendate, sau
în alte cazuri prevăzute de legislaţie
Dreptul de închiriere a spaţiului locativ

Naşterea dreptului
contractul de închiriere a construcţiei, a încăperii de locuit, sau hotărîrea organului competent (pentru
locuinţele din fondul locativ de stat, locuinţele din fondul locativ de stat, locuinţele de stat, cămine
neprivatizate).
Stingerea dreptului
expirarea termenului, sau
desfacerea contractului din iniţiativa locatarului, sau locatorului, sau
în alte cazuri prevăzute de legislaţia locativă.
Dreptul de folosinţă, posesiune

Naşterea dreptului
contractul de constituire a întreprinderii unde se indică transmiterea folosinţei asupra bunului imobil
întreprinderii, sau
contractul de cesiune, în alte cazuri.
Pentru construcţii la documentele indicate se anexează şi actul de predare – primire.
După caz: şi decizia organului competent de a dispune a persoanei juridice cu mai mulţi participanţi
(fondatori).
Stingerea dreptului
expirarea termenului, sau
lichidarea întreprinderii în alte cazuri
Drept viager de folosinţă (pentru construcţii)

Naşterea dreptului
testament cu condiţia atribuirii casei (încăperii) în folosinţa viageră.
Stingerea dreptului
certificatul de deces a persoanei titulară a dreptului viager de folosinţă, sau
înţelegerea între moştenitor şi persoana titulară a dreptului viager de folosinţă.
Servitute

Apariţia
contractul, sau
decizia autorităţii administraţiei publice locale – pentru terenul aflat în proprietatea publică, sau
hotărîrea instanţei judecătoreşti.
La care se anexează planul terenului şi sau planul construcţiei, cu indicarea sferei de acţiune a servitutii.

Stingerea
contractul, sau
hotărîrea instanţei judecătoreşti, în alte cazuri.
Dreptul de administrare în caz de tutelă sau curatelă

Naşterea dreptului
decizia autorităţii administraţiei publice locale, sau
hotărîrea instanţei de judecată.
Stingerea dreptului
la atingerea vîrstei de 15 ani, sau
la atingerea vîrstei de 18 ani, sau
hotărîrea instanţei judecătoreşti
Menţiunea: sechestrarea bunurilor imobile

Apariţia
hotărîrea, încheierea instanţei judecătoreşti, sau
copia hotărîrii organelor fiscale privind punerea sub sechestru şi lista bunurilor sechestrate
Încetarea restricţiei
hotărîrea, încheierea instanţei de judecată privind ridicarea sechestrului, sau
contractul de vînzare-cumpărare şi actul de ridicare a bunurilor sechestrate, sau organul fiscal de ridicare a
sechestrului.
Restricţia privind înstrăinarea bunului imobil

Apariţia
Prescripţia legii (de ex: în cazul cumpărării terenului proprietate publică cu achitarea preţului în rate, este
interzisă înstrăinarea sau gajarea lui pînă la achitarea deplină a preţului),contractul de vînzare –cumpărare,
care prevede astfel de restricţii.
Prezentarea încheierii judecătoreşti privind interzicerea înstrăinării bunului imobil (ca măsură de asigurare).
Încetarea
Documentele doveditoare a achitării depline a preţului,
Prezentarea încheiereii instanţei judecătoreşti cu privire la anularea măsurii de asigurare , sau hotărîrii
instanţei judecătoreşti definitive, în alte cazuri.
Restricţia privind efectuarea tranzacţiilor cu bunurile imobile în legătură cu reorganizarea lichidarea
persoanei juridice

În perioada cît durează reorganizarea sau lichidarea întreprinderii nu se pot efectua tranzacţii cu bunurile
acesteia.

Apariţia
Prezentarea extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor, organizaţiilor cu menţiunea că întreprinderea
se află în procesul de reorganizare sau lichidare.
Încetarea restricţiei
Extrasul din Registrul de stat al comerţului privind încetarea activităţii întreprinderii, şi după caz
Certificatul înregistrării de stat al noilor persoane juridice succesoare în drepturi şi documentele lor de
constituire.
În cazul procedurii de insolvabilitate a întreprinderii se pot efectua tranzacţii cu bunurile imobile doar la
decizia administratorului sau instanţei de judecată.

Apariţia:
Încheierea instanţei de judecată privind suspendarea executării silite asupra bunului imobil, sau
Încheierea instanţei de judecată privind interdicţia înstrăinării bunurilor, sau înstrăinării bunurilor doar cu
acordul administraţiei, sau
Hotărîrea instanţei de judecată de intentare a procesului de insolvabilitate.
Se radiază:
Încheierea instanţei de judecată privind anularea măsurilor de asigurare.
Hotărîrea instanţei de judecată de încetar a procsului de insolvabilitate, sau
Contractu de vînzare – cumpărare (încheiat de administrator), sau
Procesul – verbal la licitaţie.
Menţiuni privind depunerea cererii de înregistrare a dreptului asupra bunului imobil

Se efectuează la primirea cererii de înregistrare a dreptului asupra bunului imobil.

Se radiază:
La înregistrarea dreptului, sau
La refuzul înregistrării dreptului asupra bunului imobil, sau
La retragerea cererii de înregistrare a dreptului asupra bunului imobil.

Relaţii internaţionale
În periada 3-5 decembrie, a avut loc întrunirea specialiştilor Î.S. "Cadastru" cu "Agenţia Naţională de
Cadastru" în Belorusia (Minsk),în cadrul căreia a avut loc organizarea cîtorva întîlniri în scopul unui schimb
de experienţă în domeniul cadastrului.
În conformitate cu scrisoarea Guvernului nr. 1610-1598 din 27.11.2007, cît şi în urma invitaţiei din partea
Agenţiei Naţionale a Cadastrului a Republicii Belarus, în perioada de 3.12-5.12.2007, în or. Minsk s-a
efectuat deplasarea de serviciu a reprezentanţilor ÎS „Cadastru”, în cadrul căreia a avut loc organizarea
cîtorva întîlniri în scopul unui schimb de experienţă în domeniul cadastrului între specialiştii ambelor părţi.
Pentru o colaborare eficientă în cadrul acestei vizite, în baza propunerilor noastre privind subiectele de
discuţie şi anume: elaborarea şi ţinerea planului de adrese al unităţilor administrativ – teritoriale;
funcţionarea sistemului informaţional cadastral al Republicii Belarus; actualizarea planurilor cadastrale
existente; structura organizaţională şi economică a întreprinderii, etc., specialiştii beloruşi au elaborat un
plan de activitate detaliat, prin care a fost stabilit orarul întrevederilor cu şefi de direcţii ai Agenţiei
Naţionale a Cadastrului RB. În cadrul discuţiilor au fost analizate particularităţile specifice ale cadastrului
Republicii Belarus în ceea ce priveşte structura sistemului, aspecte ale planificării activităţii, sistemul de
tarife, proiecte tehnologice, cît şi problemele, ce există în acest domeniu şi metodele de soluţionare.
Înafară de întrevederile cu specialiştii din domeniu, în cadrul acestei vizite delegaţia noastră a participat la
Conferinţa „Guvernarea electronică şi administrarea e-funciară”, care a avut loc la data de 5.12.2007.
Avînd în vedere Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la
colaborarea în domeniul cadastrului, resurselor funciare, geodeziei şi cartografiei, semnat la Minsk la 29
iunie 2000, care reglementează colaborarea în cîteva direcţii de activitate, printre care şi schimb de
experienţă între organizaţiile topogeodezice şi cartografice, precum şi organizaţiile de reglementare a
regimului funciar şi de cadastru, inclusiv cadastru funciar de stat, organizarea de simpozioane şi conferinţe
ştiinţifice comune, etc. am considerat oportun să iniţiem negocieri pentru semnarea unui Acord bilateral de
colaborare în domeniul cadastrului la nivel de Întreprinderi de cadastru ale ambelor părţi, proiectul căruia
urmează să fie elaborat de către specialiştii beloruşi.

Bibliografie:

http://www.cadastre.md/?lang=ro

S-ar putea să vă placă și