Sunteți pe pagina 1din 6

Aprobat la ședința catedrei PÎP, proces-verbal nr.

6 din XXXXX
Denumirea programului de studii Management și consiliere în învățământul primar
Ciclul II
Denumirea cursului Management în învățământul primar
Facultatea/catedra responsabilă de Științe ale educației și Informatică / Pedagogia
curs învățământului primar
Grupe academice 01, 02 MCÎP
Examinator Angela Curacițchi, dr., conf. univ
e-mail curacitchii.angela@upsc.md
Număr de Total ore
Codul
credite Anul Semestrul Total ore
cursului contact direct studiu individual
ECTS
S.02.O.00 5 I 2 150 35 115
8

EVALUARE CURENTĂ 1
Forma: scrisă
Metoda: analiza cromatică
Forma de prezentare: fișier Word
Timp de pregătire: 2 săptămâni

Obiectivele evaluării:
În cadrul proiectului individual, studentul va demonstra că este capabil:
 să explice concepte, teorii, tendințe actuale ale științelor educației din perspectiva
managementului și consilierii în învățământul primar
 să implementeze teorii și metodologii avansate la proiectarea, desfășurarea și evaluarea
activităților educaționale în clasele primare, în contextul politicilor educaționale actuale
 să aprecieze schimbările din mediul educațional pentru a răspunde prompt la necesitățile de
actualizare a activității și formării profesionale
 să-și gestioneze cariera în concordanță cu cerințele și dinamica contextului actual privind
performanțele profesionale personale și instituționale
Conținuturi supuse evaluării:
 Responsabilitățile directorului adjunct al instituției școlare.
 Dimensiunile principale ale activității directorului adjunct repsonsabil pentru învățământul
primar (control și evaluare, analiză, organizare
 Realizarea dimensiunilor principale ale activității directorului adjunct repsonsabil pentru
învățământul primar.

1
Catedra
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
Programul de master
MANAGEMENT ȘI CONSILIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Disciplina
MANAGEMENT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

ANALIZA CROMATICĂ
Realizat:
Verificat: Curacițchi Angela, dr., conf. univ.
Barem de apriciere:
Criterii Punctaj
1. Asocierea culorii roșii (suficient de complet, parțial, în cazuri izolate) L0123
2. Asocierea culorii verzi (suficient de complet, parțial, în cazuri izolate) L0123
3. Asocierea culorii galbene (suficient de complet, parțial, în cazuri izolate) L0123
4. Asocierea culorii albastre (suficient de complet, parțial, în cazuri izolate) L0123
5. Asocierea culorii oranj (suficient de complet, parțial, în cazuri izolate) L0123
6. Asocierea culorii violete (suficient de complet, parțial, în cazuri izolate) L0123
7. Formularea concluziilor privind explicitatea tipurilor de sarcini și calitatea fișei L02
postului
8. Propuneri de completare a Instrucțiunii cu 2-4 articole care să expliciteze L02
responsabilitățile dezvăluite insuficient

Nota ≈ (Punctaj acumulat : Punctaj maxim) × 10

Structura:
1. Studierea fișei postului a directorului adjunc (școală primară)
2. Realizarea unei analize cromatică a atribuțiilor directorului adjunct:
 Formularea obiectivului şi organizarea realizării acestuia - roşu.
 Repartizarea responsabilităţilor - verde.
 Asigurarea colaborării - galben.
 Reglarea relaţiilor interpersonale - albastru.
 Analiza rezultatelor – oranj.
 Auditul eficienței proceselor - violet.
3. Concluzii privind dezvăluirea tuturor tipurilor de atribuți ale directorului adjunct și completarea
cu propunerile dvs.

Anexă
2
FIŞA POSTULUI
CADRU — DIRECTOR ADJUNCT
(școală primară)

1. Dispoziții generale
1.1. Directorul adjunct pentru munca educativ-metodică în școala primară este desemnat și eliberat
din funcție de către directorul școlii. În perioada de concediu și de incapacitate temporară de a lucra
a lui directorului adjunct pentru munca educativ-metodică în școala primară, responsabilitățile lui
pot fi atribuite altor directori adjuncți sau profesorilor cu mai multă experiență. Îndeplinirea
temporară a atribuțiilor, în aceste cazuri, se efectuează pe baza unui orden al directorului școlii,
eliberat în conformitate cu cerințele legislației muncii.
1.2. Directorul adjunct pentru munca educativ-metodică în școala primară trebuie să aibă o formare
profesională universitară și o experiență de muncă nu mai puțin de 3 ani într-o funcție didactică sau
managerială.
1.3. Directorul adjunct pentru munca educativ-metodică în școala primară raportează direct
directorului școlii.
1.4. Directorului adjunct pentru munca educativ-metodică în școala primară îi raportează direct:
 cadrele didactice care activează în clasele primare;
 diriginții claselor primare;
 cadrele didactice din grupele cu program prelungit.

2. Funcții
Direcțiile de bază ale activității directorului adjunct pentru munca educativ-metodică în școala
primară sunt:
2.1. Organizarea procesului de învățământ și lucrului metodic în școala primară și în grupul cu
program prelungit, conducerea și monitorizarea implementării acestui proces.
2.2. Conducerea metodologică a colectivului de profesori din școala primară și educatori din grupul
cu program prelungit
2.3. Asigurarea regimului conformității cu normele și reglementările de siguranță în procesul de
învățământ al școlii primare și grupului cu program prelungit.

3. Responsabilități de funcție
Directorul adjunct pentru munca educativ-metodică în școala primară efectuează următoarele
funcții:
3.1. Analizează:
 problemele procesului de învățământ și muncii metodice în școala primară și în grupul cu
program prelungit;
 rezultatele muncii educativ-metodice în școala primară și în grupul cu program prelungit;
 oportunitățile de perspectivă ale profesorilor școlii primare și grupului cu program prelungit
în domeniul muncii educativ-metodice;
 progresul și desfășurarea procesului de învățământ și muncii metodice în școala primară și
în grupul cu program prelungit;
 forma și conținutul lecțiilor vizitate și altor feluri de activitate în școala primară și în grupul
cu program prelungit (nu mai puțin de 180 ore pe an).
3.2. Prognozează:
 tendințele schimbării ale situației în societate și în învățământ pentru ajustarea strategiei de
dezvoltare a școlii;

3
 consecințele muncii educativ-metodice planificate în școala primară și în grupul cu program
prelungit.
3.3. Planifică și organizează:
 planificarea curentă și de perspectivă a activității colectivului pedagogic în școala primară și
în grupul cu program prelungit;
 participarea în procesul de dezvoltare și realizare al programului educativ școlar;
 elaborarea documentației educativ-metodice necesare în școala primară și în grupul cu
program prelungit;
 realizarea monitorizării calității a procesului educațional și obiectivității de evaluare a
rezultatelor pregătirii educaționale a elevilor, lucrărilor în grupuri sau facultativelor;
vizitarea lecțiilor și altor tipuri de sesiuni formatoare, realizate de către personalul didactic
din școala primară și din grupul cu program prelungit;
 lucrul orientat spre pregătirea și desfășurarea examenelor de traducere în școala primară;
 activitățile educaționale pentru părinții (reprezentanții legali), acceptă părinții (reprezentanții
legali) referitor la înrebările despre organizarea procesului de învățământ necesare în școala
primară și în grupul cu program prelungit;
 controlul de încărcarea educațională a elevilor din școala primară și grupul cu program
prelungit;
 gestionarea corectă de către profesorii școlii primare și educatorii grupului cu program
prelungit a cataloagelor de clasă și altor feluri prestabilite de documentație de raportare;
 studierea de către elevii ai școlii primare și grupului de școală preluningită a regulilor pentru
elevi;
 ridicarea calificării și competențelor profesionale ale profesorilor din școala primară și
eduatorilor din grupul cu program prelungit;
 dotarea cabinetelor de clasă în școala primară și în grupul de școală prelungită cu
echipamentul modern, reglementările vizuale și mijloacele tehnice; reaprovizionarea
bibliotecii cu literatura educativ-metodică și de ficțiune, cu ziarele și revistele;
 munca despre respectarea în procesul educațional normelor de protecție a muncii în școala
primară și grupul cu program prelungit;
 cu participarea directorului adjunct de muncă administrativ-economiă, efectuarea calitativă
și în timp a certificării cabinetelor de învățământ în școala primară și clădirilor în grupul cu
program prelungit;
 elaborarea și revizuirea periodică nu mai puțin de o data pe an a instrucțiilor de protecție a
muncii în școala primară și în grupul cu program prelungit;
3.4. Coordonează:
 munca profesorilor și altor cadrele didactice în școala primară și grupul cu program
prelungit pentru realizarea planurilor și programelor de învățământ;
 elaborarea documentației educativ-metodice necesare în școala primară și grupul de școală
prelungită;
 interacțiunea dintre reprezentanții administrației, serviciilor și departamentelor ale școlii,
care asigură procesul de învățământ în școala primară și grupul cu program prelungit;
3.5. Supravegează:
 munca metodică în școala primară și grupul cu program prelungit;
 crearea unui mediu favorabil învățării în școala primară și grupul cu program prelungit;
 implementarea sistemei stimulării membrilor procesului educațional și lucrului metodic în
școala primară și în grupul cu program prelungit.
3. 6. Controlează:

4
 corectitudinea și prelucrarea la timp a revistelor și altor feluri de documentație legată
raportării de către profesorii școlii primare și grupului cu program prelungit în conformitate
cu curriculum-ul și programele de învățare;
 informarea la timp depre tehnica de securitate a elevilor din școala primară și grupul cu
program prelungit.
 securitatea echipamentului, instrumentelor, facilităților de predare tehnice și vizuale care
sunt folosite în procesul educațional al școlii primare și grupului cu program prelungit;
 lucrul profesorilor școlii primare și grupului cu program prelungit;
 respectarea regulilor de învățare de către elevii școlii primare și grupului cu program
prelungit;
 calitatea procesului educațional și obiectivitatea evaluării rezultatelor pregătirii educative a
elevilor școlii primare;
 lucrul grupelor, facultativelor, secțiilor, studiourilor etc. în școala primară și în grupul cu
program prelungit;
 volumul de muncă al elevilor din școală primară și grupul cu program prelungit.
3.7. Corectează:
 punerea în aplicare a curriculum-ului și programelor în școala primară și grupul cu program
prelungit;
 planurile de muncă ale cadrelor didactice școlii primare și grupului cu program prelungit;
3.8. Elaborează:
 documentele metodice care asigură procesul educașional în școala primară și grupul cu
program prelungit;
 documentele normative pentru memrii procesului educațional în școala primară și grupul cu
program prelungit;
 fragmentele programului educaional al școlii și altor documente strategice;
 regulile de exploatare a revistelor și alte feluri de documentație de raportare în școala
primară și grupul cu program prelungit în conformitate cu curriculum-ul și programele;
 metodologia și procedura de învățare a regulilor de circulație, comportament în apă sau pe
stradă, de securitate la incendiu în școala primară și grupul cu program prelungit;
 pe baza documentelor primite ditr-o instituție medicală, listele persoanelor din școala
primară și grupul cu program prelungit care sunt obiectul examenelor medicale periodice, cu
indicația factorului, conform căruia a fost stabilită necesitatea unui control medical periodic.
3.9. Consultă membrii procesului educațional al școlii primare și grupului cu program prelungit
conform întrebărilor metodice principiale.
3.10. Evaluează și exportează:
 documentele strategice ale școlii în părrțile legate de școala primară (programul de
învățământ, curriculum etc.);
 propunerile pentru realizarea lucrului educativ-metodic în școala primară și grupul cu
program prelungit și stabilirea legăturilor cu partenerii externi.
3.11. Editează materialele de instruire pregătite pentru publicare și dezvoltate de profesorii școlii
primare și educatorii grupului cu program prelungit.

5
6