P. 1
Lucrare Grad I

Lucrare Grad I

|Views: 14,218|Likes:
Published by Tina Iriminciuc

More info:

Published by: Tina Iriminciuc on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE LITERE

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

STRATEGII DE EVALUARE FOLOSITE ÎN ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ LA GIMNAZIU
COORDONATOR ŞTIINŢIFIC, PROF. UNIV. DR. MIHAELA SECRIERU CANDIDAT, PROF. CARMEN-CRISTINA APOSTOL ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „AL. I. CUZA” DOROHOI – BOTOŞANI

2011

1

CUPRINS
Argument............................................................................................……………...3 Capitolul I EVALUAREA ÎN PROCESUL DE EDUCAŢIE.............................................…...5 1.1. Locul evaluării în procesul de învăţământ.............................................……….5 1.1.1. Definiţii ale evaluării........................................................................……7 1.1.2. Docimologia – ştiinţa evaluării.….....................................................….10 1.2. Funcţiile evaluării…………………………………………………………….11 1.3. Operaţiile actului evaluativ.....................................................................……..16 1.3.1. Măsurarea………………………………..…………………………….17 1.3.2. Aprecierea………………………………………………………..…….18 1.3.3. Decizia…………………………………………………………………19 1.4. Integrarea acţiunilor evaluative în procesul de învăţământ…………………..21 1.4.1. Evaluarea iniţială………………………………………………………21 1.4.2. Evaluarea formativă……………………………………………………22 1.4.3. Evaluarea sumativă…………………………………………………….24 1.5. Metode de evaluare……………………………………………………………27 1.5.1. Metode tradiţionale de evaluare………………………………………..28 1.5.2. Metode complementare de evaluare……………………………………38 1.6. Modalităţi de cuantificare a evaluării.………………………………………...50 1.6.1. Variabilitatea aprecierii rezultatelor şcolare...........................................54 1.6.2. Modalităţi de reducere a divergenţelor în notare....................................55 Capitolul al-II-lea STRATEGII DE EVALUARE FOLOSITE ÎN ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ LA GIMNAZIU………………………………….….58 2.1. Reforma evaluării la limba şi literatura română……………………………...59 2.2. Metode şi instrumente tradiţionale de evaluare la limba şi literatura

2

română …………………………………………………………………………….65 2.2.1. Evaluarea orală ………………………………………………………..65 2.2.2. Evaluarea prin probe scrise…………………………………………....73 2.2.2.1. Extemporalul………………………………………………....73 2.2.2.2. Lucrarea de control anunţată…………………………………78 2.2.2.3. Testul docimologic…………………………………………...79 2.2.2.5. Lucrarea scrisă semestrială…………………………………...93 2.2.3. Forme mixte scrise şi orale de evaluare la limba şi literatura română ..97 2.2.3.1. Activitatea de muncă independentă în clasă………………….97 2.2.3.2. Tema pentru acasă…………………………………………..100 2.3. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice disciplinei…...101 2.3.1. Observarea sistematică a activităţii elevilor…………………………101 2.3.2. Investigaţia…………………………………………………………...102 2.3.3. Portofoliul……………………………………………………………105 2.3.4. Autoevaluarea………………………………………………………..110 2.3.5. Evaluarea asistată pe calculator……………………………………...110 2.4. Microcercetare pedagogică. Poiect ameliorativ de optimizare a strategiilor de evaluare la limba şi literatura română……………………………………………113 2.4.1. Scopul cercetării……………………………………………………...113 2.4.2. Obiectivele cercetării…………………………………………………113 2.4.3. Ipotezele de lucru……………………………………………………..113 2.4.4. Organizarea cercetării………………………………………………...114 2.4.5. Stabilirea eşantionului de elevi cuprinşi în cercetare…………………114 2.4.6. Descrierea eşantionului de elevi………………………………………114 2.4.7. Analiza şi interpretarea datelor. Măsuri ameliorative………………...116 Concluzii................................................................................................…………132 Bibliografie generală......................................................................……………..135 Izvoare literare…………………………………………………………………...136 Surse internet…………………………………………………………….………137

3

asupra trăiniciei cunoştinţelor acumulate. portofoliul. În perspectiva activităţii didactice centrate pe elev. învăţământul românesc cunoaşte o reorganizare şi o reaşezare a principiilor evaluării educaţionale. avându-se în vedere paradigma predare–învăţare–evaluare. situată de noile programe sub semnul unei viziuni extensive. observarea sistematică. pe care le implică de multe ori. Structurată în două capitole. Actul evaluativ se realizează în prezent atât prin strategii tradiţionale de evaluare – probe orale. adică formarea unui orizont cultural compus din cât mai multe cunoştinţe. proiecte. proiectul. evaluarea la limba şi literatura română urmărea paradigma predare–învăţare. portofolii. lucrarea va urmări locul teoretic al evaluării în procesul de instrucţie şi educaţie. Fiecare 4 . investigaţia. verificarea şi aprecierea rezultatelor obţinute se dovedesc a fi de maximă utilitate. În contextul actual performanţele nu se mai evaluează cantitativ. scrise. un domeniu în care s-au înregistrat progrese evidente în ultimii ani. teme în clasă şi pentru acasă – dar şi prin instrumente moderne de evaluare: autoevaluarea. înţeleasă ca instrument de comunicare şi literatura. se urmăreşte dobândirea capacităţii de a aplica în situaţii noi cunoştinţe şi competenţe asimilate – competenţa de comunicare şi cea culturală.ARGUMENT Aflat într-o perioadă de transformări profunde. strategiile de evaluare specifice orelor de limba şi literatura română. Domeniile vizate sunt limba. referatul. precum şi asupra formării unor abilităţi prin eseuri. În etapa premergătoare reformei. practice. Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze problematica evaluării la limba şi literatura română. Evaluarea competenţelor elevilor are efecte pozitive asupra dezvoltării psihice şi intelectuale a acestora. precum şi măsurarea eficienţei procesului de evaluare.

în conformitate cu programele şcolare. pentru a descoperi formula care să-i permită să-şi realizeze opţional vocaţia sa pedagogică. urmărind noţiunile de limbă. În acest scop. având un grad mediu de dificultate. de a-l ajuta pe elev în procesul didactic.. susţin ideea lui Guy Palmade că „practic orice profesor trebuie să fie pus în situaţia de a experimenta. metode mai mult sau mai puţin diferite. profesorul este cel care poate experimenta metode diverse pentru a ajunge la sensibilitatea educabilului şi astfel vocaţia sa pedagogică să se realizeze.” 5 .. Funcţia principală a evaluării moderne este aceea de a da încredere. Exemplele au fost alese sugestiv. încercând astfel să ilustreze toate noţiunile teoretice abordate. De aceea. literatură şi comunicare studiate în clasele gimnaziale. pe clase.capitol cuprinde mai multe subcapitole şi o serie de aplicaţii practice efectuate la clasă.

din perspectiva acţiunilor angajate – predare-învăţare-evaluare (dar şi proiectare). baza lor didactico-materială. esenţială este aici includerea evaluării. realizabilă prin mesajul pedagogic. 2. prin predare şi învăţare. resursele umane.CAPITOLUL I EVALUAREA ÎN PROCESUL DE EDUCAŢIE 1. ca activitate didactică – conexiunea şi comunicarea dintre profesor şi elev. el se referă deci mai ales la aspectele psihopedagogice ale învăţământului. sub aspectul ei continuu (formativ) ca şi activitate intrinsecă predării-învăţării. trepte şi niveluri curriculare. tipuri şi forme de învăţământ.1. Structura procesului de învăţământ poate fi analizată: 1. dintre care trebuie menţionat de pildă fluxul de ieşire = nivelul de instruire şi educaţie al absolvenţilor.condiţie esenţială a comunicării – în condiţiile conexiunii inverse (feedback) elaborate şi utilizate continuu de profesor. în condiţiile unui repertoar comun . Se poate aprecia că există deci şi elemente comune. 3. 6 . organizarea managerială (structuri şi relaţii de conducere şi organizare). Procesul de învăţământ se particularizează pe niveluri. Locul evaluării în procesul de învăţământ Procesul de învăţământ are în vedere realizarea propriu-zisă a educaţiei şi instruirii. ca elemente ale sistemului naţional de învăţământ. ca nivel de organizare curriculară – cicluri. Cadrul organizatoric de realizare a procesului îl constituie desigur unităţile şi structurile de învăţământ.

în general. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste activităţi influenţează modalităţile de realizare a celorlalte. iar în ansamblul lor configurează procedurile şi mecanismele proprii procesului instructiv-educativ şi. care impune revenirile şi revizuirile necesare. deschizând astfel posibilităţi largi şi reale de ameliorare continuă a activităţii. unitatea acestuia. de interacţiune cognitivă: proiectarea instruirii-predare şi învăţare–evaluare-proiectare (reproiectare) etc. Preocupările insistente privind procesele evaluative sunt stimulate de recunoaşterea faptului că evaluarea este o componentă esenţială a activităţii de învăţământ. din perspectiva componentelor de bază implicate. realizat prin interacţiunile multiple dintre predare şi învăţare. În cadrul procesului de învăţământ. promovarea unor modalităţi care permit emiterea unor judecăţi de valoare cu un grad mare de obiectivitate (asupra randamentului elevilor). mijloacele. Progresele înregistrate sunt în legătură. şi a procesului didactic. distingem: curriculum-ul (cu accent pe obiective şi conţinuturi). Rolul acţiunilor evaluative în ansamblul procesului didactic reiese din următoarele enunţuri: 7 . ca şi extinderea acestor acţiuni de la „produsul” activităţii şcolare la „procesul” care l-a realizat. în special. deşi fiecare în parte se raportează precumpănitor la unul din cei doi factori umani ai procesului de învăţământ. cu deosebire în proiectare. Procesul evaluativ interacţionează cu celelalte două mari procese ce compun actul didactic: predarea şi învăţarea. multiple dintre ele. activităţile de predare. în cele din urmă. evaluarea didactică înregistrează în prezent un reviriment remarcabil în contextul reformelor care au loc în sistemul educaţional. generând o adevărată reacţie în lanţ. cu perfecţionarea formelor. Departajarea lor este operată din nevoia de a desluşi relaţiile funcţionale. Fiecare în parte reprezintă seturi de acţiuni şi operaţii specifice. se poate vorbi de un ciclu continuu. Procesul de învăţământ poate fi conceput ca proces de cunoaştere (instruirea şcolară). evaluarea ca şi formele de organizare. mijloacelor şi tehnicilor de măsurare a rezultatelor şcolare. metodologia. învăţare şi evaluare constituie elemente importante care se află într-o strânsă legătură. creşterea efectelor stimulative ale evaluării asupra învăţării. mai ales.4. Considerată multă vreme o componentă secundară a procesului didactic.

Fiecare teoretician a căutat să dea o semnificaţie termenului de evaluare în funcţie de cadrul conceptual dezvoltat în jurul acestui act până la momentul respectiv. Gerard Scallon. 2008: 20): • A concepe o procedură de evaluare. • A face o evaluare. (Evaluare=măsurare. E=m).  acţiunile considerate au rolul de a realiza cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor produse la elevi. ci se află într-un raport de interacţiune funcţională cu acestea. 2006: 365):  Definiţiile vechi puneau semnul egalităţii între evaluare şi măsurare a rezultatelor Definiţiile pedagogiei prin obiective (PPO) interpretau evaluarea în raport de elevilor. Cucoş.1. distinge trei mari planuri de semnificaţie epistemică pentru verbul „a evalua” (după Programul naţional Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice.  obiectivele educaţionale (evaluare=congruenţa cu obiectivele educaţionale). ori dimpotrivă. • A exprima o evaluare.).  evaluarea nu este juxtapusă actului didactic şi nici celelalte procese proprii acestuia (predarea şi învăţarea). Definiţii ale evaluării Problematica evaluării şcolare s-a aflat în atenţia cercetătorilor din domeniul ştiinţelor educaţiei încă de la începutul acestui secol. al capacităţilor creative etc. evaluarea rezultatelor şcolare constituie acţiune componentă a procesului şi atribut al conducerii acestei activităţi. 8 . În evoluţia conceptului de evaluare identificăm trei categorii de definiţii (C. de pildă. 1.1. afectivatitudinal. psihomotric. stimulându-le şi făcându-le mai eficace. în toate planurile personalităţii lor (intelectual-cognitiv.

Într-o nouă concepţie. evaluarea constituie o activitate de colectare. în general şi a procesului didactic. Din multitudinea de variante. organizare şi interpretare a datelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul: 9 . desprindem următoarea definiţie: „A evalua înseamnă a emite judecăţi de valoare privind învăţarea de către elev. moderne concep evaluarea ca apreciere. prin eficienţă se înţelege raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele utilizate. adecvate obiectivului fixat. a ierarhiza. În ansamblu. 2005: 4). Reţinem două concepte fundamentale care fac parte din procesul evaluativ normal şi concordant cu stadiul actual al evoluţiei evaluării şcolare:   noţiunea de obiectiv în raport cu care trebuie să situăm rezultatele elevilor. Ele au însă multe note comune. Cristea. 2002: 115). deci are coordonatele unui proces. în vederea luării unor decizii” (D. pe baza unor criterii precise. a reformei curriculare actuale. evaluarea este un proces complex care presupune compararea rezultatelor activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii). M. în special. ca emitere de judecăţi de valoare despre ceea ce a învăţat şi cum a învăţat elevul. iar prin progres se înţelege raportul dintre rezultatele obţinute şi cele anterioare. evaluarea devine o componentă esenţială a activităţii de învăţământ. Definiţiile relativ recente ale evaluării şcolare sunt foarte diverse. Trebuie subliniat faptul că prin calitate se înţelege raportul dintre rezultatele obţinute şi cele aşteptate. Cum în Dicţionarul de pedagogie sensul termenului a evalua este „a aprecia activitatea intelectuală. înţelegem că evaluarea se constituie dintr-o serie de activităţi etapizate. pe baza unor criterii adecvate obiectivelor fixate. a măsura procesele intelectuale ale elevilor şi rezultatele acestora” (S. bine stabilite anterior. Potolea. Definiţiile noi. În acest sens. Manolescu. actuale. noţiunea de „criterii de apreciere”. cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului).

respectiv de atribuirea unor simboluri exacte unor componente achiziţionate. fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea şi aprecierea rezultatelor. prin eforturi determinate la nivel macroşi micro-structural. prin excelenţă calitative. fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. adoptării unor decizii educaţionale. ci ca act integrat activităţii pedagogice. Eficienţa învăţământului se referă la capacitatea sistemului educaţional de a produce în mod satisfăcător. a componentelor procesului didactic şi un mijloc de delimitare. adică de a le vedea concretizate în comportamentele şi atitudinile absolvenţilor. instituţiile de învăţământ. Măsurarea presupune o determinare obiectivă. responsabilii educaţiei în raport cu standardele ocupaţionale şi în funcţie de exigenţele de politică educaţională.  emiterii unor judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării. reflectând o anumită concordanţă a acestor concretizări cu conţinutul circumscris de programele şcolare. evaluarea poate viza educaţia privită global în raport cu alte activităţi sociale. rezultatele preconizate. Întrebarea „Ce evaluăm?” are un răspuns foarte simplu: randamentul şcolar. calitatea învăţământului. Măsurarea consecinţelor instruirii constă în operaţia de cuantificare a rezultatelor şcolare. elevii în calitate de beneficiari ai sistemului de educaţie. 10 . În perimetrul educaţional. prin surprinderea riguroasă a unor achiziţii şi nu implică formularea unor judecăţi de valoare. Randamentul şcolar – este dat de nivelul de pregătire teoretică şi acţională a elevilor. Este o ocazie de validare a justeţii secvenţelor educative. calitatea curriculum-ului. Evaluarea trebuie concepută nu ca etapă supraadăugată sau suprapusă a procesului de învăţământ. cadrele didactice. utilizarea timpului educaţional etc.

a variabilelor notării la examinatori diferiţi şi la acelaşi examinator. Evaluarea conştientizată/formatoare este o nouă megaconcepţie care corespunde unui demers dominant pedagogic ce favorizează participarea activă şi autonomia elevului. acordându-le diplomă sau alte distincţii după nivelul lor de reuşită. permiţând elevilor să se situeze în raport cu atingerea obiectivelor comune pentru toţi elevii (standarde unitare) şi oferind soluţii de ameliorare.a cărei funcţie principală era de a compara elevii şi de a-i clasifica. care este în dezvoltare şi are la bază evoluţiile recente din domeniul psihologiei cognitive şi pedagogiei privind integrarea evaluării în procesul de învăţare. paradigma docimologică a fost jalonată în timp de următoarele patru concepţii:  evaluarea „comparativă”. 11 . Ea are ca scop să ofere elevului informaţii suplimentare în funcţie de dificultăţile constatate pentru a-i facilita învăţarea. În viziunea specialiştilor D. analiza ştiinţifică a modurilor de notare. ca proces de „cunoaştere despre autocunoaştere”.  evaluarea „conştientizată” sau „formatoare”.1. nu numai „decizională”. raportându-i pe unii la alţii. ca ansamblu al proceselor prin intermediul cărora elevul achiziţionează şi utilizează cunoaşterea şi metacogniţie. Potolea şi M. precum şi identificarea mijloacelor menite să contribuie la asigurarea obiectivităţii unei examinări şi evaluări. ci şi „informaţională”.  evaluarea „prin obiective” sau evaluarea „critérium” care are ca rol să furnizeze informaţii funcţionale.2. a factorilor subiectivi ai notării.  evaluarea „corectivă”. care propune o nouă paradigmă. Docimologia –ştiinţa evaluării Docimologia reprezintă studiul sistematic al examenelor. Manolescu (2005: 18).1. Ea pendulează între cogniţie.

1. nici în privinţa funcţiilor evaluării nu există un consens terminologic din partea diverşilor autori care abordează acest subiect. eventual. să determine dacă instruirea proiectată şi-a atins scopul propus şi să ia la timp cele mai bune măsuri de îmbunătăţire a acesteia. Analiza relaţiilor dintre evaluarea rezultatelor şcolare şi activităţile de predare/învăţare evidenţiază funcţiile evaluării. Această nouă şi ultimă accepţiune a evaluării trebuie însoţită de o creştere a practicilor de reglare. Radu (1995: 257-260) identifică următoarele funcţii ale evaluării: 12 . Ion T. Unele dintre acestea au caracter general. Creşterea continuă a calităţii şi eficienţei învăţământului are nevoie de o evaluare sistematică şi riguroasă a nivelului de pregătire al elevilor. ci de a perfecţiona procesul educativ. altele sunt specifice şi decurg din particularităţile domeniului în care se realizează evaluarea. Verificarea obiectivă a progreselor şcolare cât şi a randamentului final permite profesorului să supravegheze îndeaproape bunul mers al predării şi învăţării. Funcţiile evaluării în procesul de învăţământ Evaluarea este esenţială pentru conducerea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi continua lui perfecţionare. Ca şi în cazul altor probleme de pedagogie. fiind conştient de propriile dificultăţi şi lacune.furnizându-i repere explicite. în scopul de a lua în mâini propria transformare. dar şi de o modificare fundamentală de mentalitate.2. vom cita câţiva autori pentru a vedea punctul lor de vedere referitor la funcţiile îndeplinite de evaluare şi. Pentru a argumenta această afirmaţie. De exemplu. fiind caracteristice acţiunilor evaluative indiferent de obiectul acestora. adică să-şi dea seama ce succes a avut instruirea pentru fiecare elev în parte şi pentru întregul colectiv de elevi. deoarece scopul acestui proces este nu de a parveni la anumite date. pentru a sublinia diferenţele care există între ei în tratarea acestei chestiuni.

implicit. clasarea şi compararea rezultatelor în funcţie de probele comune cu scopul de a provoca emulaţia. 13 . şi anume: 1. recompensarea sau pedepsirea elevilor în funcţie de natura performanţelor obţinute de aceştia în activitatea de învăţare. informarea autorităţilor şcolare şi a părinţilor în legătură cu meritele sau deficienţele fiecărui elev. Conştientizând complexitatea specifică evaluării şi. 3. Vogler (2000: 31) care consideră că. măsurare a progresului realizat de elevi. cum ar fi funcţia diagnostică sau cea de reglare a instruirii. cum se întâmplă şi în cazul lui J. moment al autoevaluării. 2. cu rol fundamental în perfecţionarea întregului proces de instruire-învăţare. factor de reglare. această reducere semnificativă a funcţiilor face ca din rândul acestora să fie omise unele foarte importante. importanţa pe care o are aceasta în desfăşurarea întregului proces de instruire-învăţare şi raportându-se la derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de activităţi de formare. Într-adevăr. 2. C. Cucoş (2008: 72) distinge trei funcţii ale evaluării: 1. perfecţionarea şi regularizarea căilor de formare a indivizilor. Alţi autori reduc numărul funcţiilor evaluării. valoarea motivaţională a evaluării. identificarea celor mai facile şi mai pertinente căi de instrucţie şi educaţie. identificarea sau verificarea achiziţiilor şcolare. 3.• • • • • moment al conexiunii inverse în procesul de instruire. sancţionarea sau recunoaşterea socială a schimbărilor operate asupra indivizilor aflaţi în formare. evaluarea are trei funcţii principale. cel puţin în forma ei tradiţională. al formării conştiinţei de sine.

În cazul raportării la nivelul unei populaţii şcolare. acoperind demersul de abordare a unui fenomen. acelaşi autor identifică alte trei funcţii ale evaluării:  orientarea deciziilor de natură pedagogică în vederea asigurării unui progres armonios şi continuu în dezvoltarea elevului. „cum se explică şi din ce cauză?”. punând în evidenţă „ce este şi cum este?”.  stabilirea unei ierarhii. explicarea acestora prin factorii şi condiţiile care le-au produs. funcţia de ameliorare. funcţia de supraveghere (de control sau monitorizare). Fiecare dintre aceste funcţii se presupun reciproc şi se corelează cu operaţiile pe care le implică evaluarea. „cum poate fi ameliorat şi care va fi stare lui viitoare?”. funcţia de feed-back. În opinia SNEE. şi anume: • • • • • • • funcţia constatativ-explicativă sau de diagnoză. Sensul şi funcţiile fundamentale ale evaluării sunt cunoaşterea rezultatelor. Cerghit (2002: 301303).  informarea elevilor şi părinţilor asupra stadiului formării şi a progreselor actuale sau posibile. de stimulare. implicite sau explicite. funcţia de prognoză. precum şi prevederea desfăşurării activităţii în secvenţele următoare. funcţia de motivaţie. funcţia de stimulare a dezvoltării capacităţii de autoevaluare la elevi. prin stabilirea celor mai bune căi de încorporare a cunoştinţelor şi deprinderilor. Tot un număr mai mare de funcţii ale evaluării identifică şi I. evaluarea performanţelor elevilor are următoarele funcţii generale (2001: 6): 14 . prin atribuirea în funcţie de rezultate a unui loc sau rang valoric.

prognostică. mai mult sau mai puţin. după standardele curriculare de performanţă la limba română.funcţia motivaţională.funcţia de certificare.  de selecţie a elevilor pentru accesul într-o treaptă superioară de învăţământ.care stimulează activitatea de învăţare a elevilor prin valorificarea optimală a feed-back-ului pozitiv oferit de către actul evaluativ în sine. prin intermediul căreia evaluarea performanţelor elevilor furnizează informaţii utile acestora în vederea alegerii formei corespunzătoare de învăţământ (2001: 7). având în vedere intenţiile celor implicaţi: • pentru profesor:  de a controla activităţile şcolare . un test de evaluare sumativă la sfârşitul clasei a-VIII-a. 15 . • pentru elevi:  de a lua cunoştinţă de reuşitele şi progresele lor . în toate situaţiile de evaluare.  de a decide asupra promovabilităţii – funcţia de selecţie.  de certificare a nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale elevilor la sfârşitul unei perioade lungi de instruire. De pildă. În afară acestor funcţii generale. Aceste funcţii se pot întrezări. SNEE identifică o serie de funcţii specifice: • • funcţia motivaţională . poate dobândi mai multe funcţii. pentru a stabili eventuale proceduri de remediere a punctelor critice. funcţia de orientare şcolară şi profesională.  prognostică – anticipează performanţele viitoare ale elevilor. diagnostică – face cunoscute situaţiile şi factorii care duc la obţinerea anumitor rezultate ale elevilor.

Evaluarea are menirea de a estima progresele de învăţare şi să certifice capacităţile şi competenţele formate. precum şi sursele erorilor. să susţină şi să stimuleze activitatea de învăţare. • pentru directorul şcolii:  de a evalua profesorii în raport cu standardele stabilite – funcţia diagnostică. să identifice la timp ceea ce elevul nu a înţeles sau nu stăpâneşte. dar şi a neajunsurilor care le-au produs.  să orienteze. Înnoirea didacticii presupune reconsiderarea nu numai a tehnicilor de predare.  să realizeze nu numai cunoaşterea rezultatelor.funcţia socială. este necesară realizarea lui în consonanţă cu trei principii:  să asigure reglarea continuă şi operativă a demersului de instruire şi focalizarea acestuia pe obiectivele vizate. • pentru societate:  de a se informa asupra modificărilor apărute în cerinţele elevilor absolvenţi de gimnaziu .• pentru părinţi:  de a se informa asupra performanţelor copiilor. în sensul realizării unităţii celor trei procese: predare–învăţare–evaluare” (Ion T. Pentru ca procesul de evaluare a rezultatelor şcolare să orienteze întreaga desfăşurare a activităţii instructiv-educative. să certifice calitatea predării şi învăţării şi să exercite influenţă reglatoare asupra acestora. 16 . Radu. în scopul orientării şcolare funcţia de decizie. ci şi explicarea acestora prin relevarea aspectelor izbutite ale procesului. cât şi în învăţare. „evaluarea urmăreşte să evidenţieze disfuncţiile atât în predare. În acelaşi timp. facilitând adoptarea unor decizii raţionale pe parcursul desfăşurării ei. 2007: 89). ci şi a acţiunilor de evaluare.

grile. Privită din perspectiva unor particularităţi ale activităţii şcolare. Reprezentând o activitate de mare complexitate. evaluarea subsumează. Chiar şi în unele definiţii consemnate în literatura pertinentă regăsim această înţelegere a actului evaluativ. considerându-l «formulare într-un scop determinat a unor judecăţi asupra valorii anumitor idei. Ionescu.după M. a efectelor produse etc. Bonboir .  utilizarea unei metodologii specifice privind înregistrarea datelor (fişe. evaluarea este raportată la aprecierea emisă asupra unui fenomen. rapoarte) şi comunicarea rezultatelor. I. 2001: 198). care presupune realizarea mai multor acţiuni şi operaţii. cunoaşterea lor sub raportul însuşirilor. atribuirea unor semnificaţii informaţiilor obţinute. următoarele demersuri:  măsurarea fenomenelor pe care le vizează evaluarea. materiale etc. 17 . situaţii. I. Bloom – după M. Radu. sunt posibile măsurători ale căror date urmează să constituie temeiul unor aprecieri mai exacte asupra aspectelor evaluate. lucrări. raportarea proceselor evaluative în primul rând la actul apreciativ poate avea explicaţia în faptul că relativ târziu s-a dovedit în activitatea de învăţământ.» (B. «judecată de valoare în funcţie de criterii precise». în fapt. a stării unei activităţi la un moment dat sau a rezultatelor acesteia.1. Operaţiile actului evaluativ În mod curent. cu tot caracterul calitativ pe care îl au cele mai multe din acţiunile şi rezultatele ei. 2001: 198).. Radu. Ionescu. operaţii realizate în vederea adoptării unei decizii având un obiect de definit.3.  prelucrarea şi interpretarea datelor. ori «proces care constă în culegerea în mod sistematic de informaţii asupra unui sistem» (A.

În concepţia specialiştilor D. litere. Măsurarea La modul general. buline. aprecierea  şi decizia. Evaluarea constă deci. ea priveşte stabilirea unei relaţii între un ansamblu de simboluri . într-o judecată realizată asupra valorii sau a calităţii unui obiect (persoană. aplicarea acestora în scopul influenţării activităţii evaluative. note . şi M. măsurarea presupune o descriere cantitativă a comportamentelor formate la elevi în urma realizării instruirii. evaluarea are o accepţiune mai largă decât măsurarea. Berthelot. 1994: 109). 18 .1. Se poate spune că măsurarea priveşte acumularea de informaţii. Măsurarea vizează o precizie ridicată. determinând o mărime în raport cu altă mărime luată ca unitate (etalon sau standard). În acest caz măsurarea tinde să fie obiectivă. Manolescu. ea cuprinde «descrierea calitativă şi descrierea cantitativă a comportamentelor aşa cum o judecată de valoare prezintă dezirabilitatea lor» (2005: 94).) potrivit standardelor şi criteriilor precise. Lebrun . cu scopul de a lua decizii” (N. evaluarea are un grad mai mic de precizie. culturale. fapte.S. având în acest caz un caracter informal.3. conform unor caracteristici pe care acestea le posedă în diferite grade. rezultate. ca o operaţie prin care lucrurile sunt observate şi diferenţiate.cifre. 1. Ea vizează o apreciere justă. Măsurarea constituie o primă etapă în evaluarea considerată ca un demers sau un proces. organizare etc. dar aproximativă. Aceste proceduri se circumscriu în jurul a trei mari procese: măsurarea. pe baza unor criterii şi a unor standarde (sociale.şi un ansamblu de obiecte. în timp ce evaluarea priveşte emiterea de judecăţi asupra acestor informaţii. Prin urmare. calificative. Procesul de măsurare se poate realiza şi prin observare. adoptarea unor decizii pe baza datelor obţinute. aprecierea situaţiilor constatate. de performanţă). aceasta trebuie înţeleasă într-un sens mai larg. În fapt. predicţia evoluţiei acesteia şi a rezultatelor posibile în secvenţele următoare. Potolea. Când obiectul măsurării este constituit de fenomene proprii educaţiei. material.

de regulă. care „produc” dovezi semnificative despre aspectele sau rezultatele luate în considerare. Evaluările realizate cotidian de către cadrele didactice suferă încă de mult subiectivism. teste etc. Obiectivele educaţionale pot deveni criterii în acest sens. Aceasta conduce spre rezultate măsurabile. Prin această operaţie «se stabileşte valoarea rezultatelor şcolare precum şi a procesului de învăţare». avem nevoie de criterii de evaluare. cunoscută şi sub denumirea de „regula celor trei C”. M. la un sistem de valori sau criterii. lucrări de sinteză. 1. tehnica cea mai cunoscută de operaţionalizare a obiectivelor educaţionale este cea a lui Mager. Informaţiile se colectează prin intermediul tehnicilor şi instrumentelor. extemporale. prin raportarea acestora la un termen de referinţă. aprecierile emise asupra rezultatelor şcolare prezintă în multe cazuri o oarecare notă de subiectivism. 19 .2. aprecierea presupune emiterea unor judecăţi de valoare în legătură cu fenomenul evaluat pe baza datelor obţinute prin măsurare. Potolea. Calitatea ei este dependentă în mod sensibil de experienţa şi trăsăturile personalităţii evaluatorului. exactitatea ei fiind dependentă de calitatea instrumentelor utilizate şi de modul în care acestea sunt folosite. Pentru a măsura. precum şi a criteriului de reuşită minimală. Nu există instrumente standardizate pentru a face măsurători la o anumită clasă. obiectivele sunt realizabile pe termen lung.probe orale. Aprecierea Consecutivă măsurării. De aceea. a condiţiilor în care lucrează elevul. întrucât impune precizarea comportamentului ce urmează a fi evaluat. . Manolescu.Măsurarea reprezintă primul pas în evaluare. Cu cât instrumentele de măsurare . Dificultăţile în ceea ce priveşte realizarea măsurătorii în educaţie ţin de faptul că. practice. (D. cu atât informaţiile sunt mai concludente. adică strângerea de informaţii privind proprietăţile acestor rezultate. Însă nu toate obiectivele pot fi operaţionalizate în sensul strict impus de tehnicile consacrate în domeniu. 2005: 74).sunt mai bine puse la punct. În învăţământul românesc.3. scrise. urmează măsurarea propriu-zisă. După stabilirea criteriilor/obiectivelor care devin criterii. În ultimele decenii modalitatea cea mai frecvent utilizată în stabilirea criteriilor de evaluare a fost operaţionalizarea obiectivelor educaţionale.

acceptare/respingere.Interpretarea rezultatelor evaluării se poate realiza în funcţie de următoarele criterii: obiectivele stabilite la începutul programului instructiv-educativ. structura actului evaluativ face necesară o delimitare a acestor procese care decurge din faptul că el se obiectivează pe două coordonate principale: randamentul şcolar – obiectiv tradiţional al acestuia şi procesul care a produs rezultatele constatate. dobândind caracterul de proces autoevaluativ.elevi şi se prezintă predominant ca proces de heteroevaluare. calificative. prin gesturi. progresul sau regresul înregistrat faţă de ultima evaluare.3. Valorizarea este un semn că lucrurile şi evenimentele nu ne sunt indiferente şi că la un moment dat survine nevoia unei clasificări şi a unei ierarhizări a acestora. Ea se prezintă sub forma unui colocviu al educatorului cu sine. În contextul activităţii şcolare. culori. Estimarea şi evaluarea sunt acte de valorizare ce intervin în toate întreprinderile umane. Decizia Decizia se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării datelor evaluării şi stabilirea unor măsuri de reglare a funcţionalităţii procesului de predareînvăţare şi de îmbunătăţirea rezultatelor pe care elevii le vor obţine la evaluările viitoare. printr-o analiză întreprinsă asupra activităţii desfăşurate. prin simboluri . Evaluarea procesului este efectuată oarecum independent de procesul didactic. acord/dezacord.3. nivelul anterior de pregătire şi potenţialul psihopedagogic şi social al elevului. Omul fiinţează sub semnul măsurii şi al comparaţiei cu alţii şi cu propriul sine. practica educaţională presupune numeroase prilejuri de convertire a 20 . 1. prin raportul de evaluare pentru o clasă. zonele în care se impun măsuri ameliorative.note. prin clasificare. Ea genereaza un tip specific de interacţiune profesor . Aprecierea se concretizează în mai multe moduri: propoziţii (laudă/mustrare. bine/slab). Cea dintâi se realizează în cadrul procesului didactic. mimică. ca reflecţie asupra activităţii realizate. dar şi punctele critice. menită să identifice aspectele izbutite care urmează să fie promovate în continuare. Cum este firesc. litere. interferându-se cu predarea şi învăţarea.

a unei lecţii. pune în evidenţă schimbări semnificative survenite în sfera comportamentelor elevilor. judecata de valoare poate adeseori să capete o notă de subiectivism. În acelaşi timp se pot prevedea şi criterii de performanţă maximă specifică. în mod explicit. Uneori se pot stabili criterii care vor indica performanţa minimă acceptată.acestei nevoi funciare. natura greşelilor etc. longevitatea sau durata reţinerii lor în memorie. ce vor indica nivelul cel mai ridicat ce poate fi atins de elevi în rezolvarea unei sarcini date. avem de-a face cu o măsurare comparativă. 21 . Menţionarea performanţei poate fi astfel însoţită de fixarea întrebărilor (itemilor) adecvate ce vor fi adresate elevilor (conţinutul testelor). Măsurarea este o activitate care furnizează date despre aspectele cantitative şi calitative ale rezultatelor înregistrate de elevi. Tendinţa actuală este ca măsurarea şi aprecierea să se facă prin raportarea rezultatelor la obiectivele urmărite. puterea de aplicabilitate a acestora. frecvenţa unor greşeli cuprinse în răspunsurile sau lucrările elevilor. Când aceste schimbări se iau prin comparaţie cu situaţia iniţială de la care s-a pornit (pe baza identificării stării de pregătire anterioară). cu atât evaluarea va deveni mai obiectivă. În acest caz. În felul acesta se poate stabili şi gradul de eficacitate a procesului de învăţământ. măsurarea duce la constatarea faptului că cele predate au fost însuşite. Evaluarea nu rămâne prin urmare niciodată la simpla constatare sau descriere a ceea ce s-a măsurat. Conform unui criteriu obişnuit al proiectării instruirii. Pe baza măsurărilor efectuate se analizează aspectele cantitative şi calitative ale rezultatelor date şi se fac aprecieri asupra nivelului la care s-a realizat învăţarea. desfăşurând şi punând în aplicare. Cu cât măsurarea şi aprecierea se vor face prin prisma unor criterii de reuşită mai clar şi precis definite. la o descriere a rezultatelor. momente de apreciere şi evaluare. să fie mai mult sau mai puţin influenţată de competenţa şi personalitatea profesorului. De exemplu. Aceasta poate fi considerată o măsurare absolută. profesorul stabileşte dinainte nivelul minim de atins al fiecărei probe la care va fi supus elevul. Aşadar. Dacă măsurarea oferă date obiective despre efectele instruirii. ea stabileşte volumul cunoştinţelor însuşite. 90% dintre elevi trebuie să atingă stăpânirea a 90% din obiective. dar poate să indice şi claritatea şi exactitatea cunoştinţelor respective.

nu totul poate fi evaluat imediat.). condiţiile în care aceştia se 22 . Multe efecte sunt cumulative. realizându-şi funcţiile. atitudinile. organic în procesul însuşi. Evaluarea iniţială Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor în acest moment. ci să se integreze în profunzime. se sedimentează în timp. în condiţiile integrării lui optime în procesul didactic.1.  evaluarea formativă (continuă). suprapusă acestuia.4. Ceea ce constituie. ca acţiune constitutivă a acestuia. însă. diversele moduri folosite conturează trei forme:  evaluarea iniţială (predictivă). Făcând abstracţie de unele nuanţe deosebitoare. În didactica contemporană este unanim recunoscută necesitatea realizării evaluării în procesul de instrucţie şi educaţie astfel încât aceasta să nu se prezinte ca acţiune independentă de procesul de instruire. 1. de-a lungul unor şiruri de lecţii sau în mai mulţi ani de şcoală (aptitudinile. obiectul unor confruntări de opinii şi experienţe priveşte modalităţile de integrare a acţiunilor evaluative în procesul didactic şi maniera de realizare a acestor acţiuni. Fireşte.În fine. stilul de cunoaştere etc. 1. Integrarea acţiunilor evaluative în procesul de învăţământ Cercetările şi experienţa şcolară demonstrează că actul de evaluare devine fecund. nu toate rezultatele sunt uşor de sesizat şi măsurat.  evaluarea cumulativă (sumativă).4. uneori succesul sau eşecul se exprimă prin aprecieri absolute (totul sau nimic). Evaluarea acestora nu presupune neapărat o măsurare.

a nivelului de pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile necesare asimilării conţinutului etapei care urmează constituie o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. sub raportul conţinutului verificat şi îndeplineşte precumpănitor o funcţie predictivă. ci măsura în care aceştia posedă cunoştinţele şi capacităţile care constituie „premisele cognitive” şi „atitudinale” (interese. a deprinderilor. indicând condiţiile în care elevii vor putea asimila noi conţinuturi. după o întrerupere de mai mare durată a activităţii.aprecierea iniţială. Această evaluare devine necesară în situaţii în care educatorul începe activitatea cu elevii al căror potenţial nu îl cunoaşte. în verificarea – măsurarea . la începutul unor capitole ca şi al fiecărei lecţii. Evaluarea formativă Evaluarea formativă presupune verificarea performanţelor elevilor pe secvenţe mai mici de activitate şcolară şi. eliminarea caracterului de sondaj. în acelaşi timp. la început de an. evaluarea are un caracter selectiv.  organizarea unui program de recuperare pentru întreaga clasă. capitol. se obţin datele pentru obiectivele proiectării viitoarei acţiuni: volumul şi calitatea cunoştinţelor necesare.4. a capacităţilor ce vor fi utilizate în noua învăţare.2. realizându-se evaluarea performanţelor tuturor elevilor şi privind întregul conţinut esenţial al materiei parcurse în fiecare segment de activitate. la începutul unui ciclu de învăţământ sau al unui an şcolar. motivaţii etc) necesare asimilării noilor conţinuturi. Cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale elevilor. semestru. Ea reprezintă una dintre premisele conceperii programului de instruire. Astfel. Datele obţinute prin evaluările de această natură ajută la conturarea activităţii următoare în trei planuri:  adaptarea acesteia la posibilităţile de învăţare ale elevilor. după cum poate fi necesară şi pe parcursul derulării programului. Verificându-i pe toţi din 23 . 1. Ceea ce interesează nu este pregătirea generală a elevilor.pot integra în activitatea care urmează. În consecinţă.  adoptarea unor măsuri de sprijinire sau chiar de recuperare în folosul unor elevi.

S. John Caroll ş. mulţi autori atribuie acestui model funcţia unei evaluări menite să asigure progresul în evoluţia performanţelor elevilor. în timp ce alţii propun intervale de timp mai mari. 24 . De asemenea. Aceasta nu exclude posibilitatea de a se recurge şi la evaluări pe parcursul unui capitol mai întins şi chiar după unele lecţii care cuprind elemente cheie pentru înţelegerea întregului capitol. „Este vorba de un demers de tip diagnostic. evaluarea formativă este acel tip de evaluare care se realizează pe tot parcursul unui demers pedagogic. adaptarea măsurilor considerate utile pentru ameliorarea randamentului elevilor şi a procesului. considerându-l principiu fundamental al unei activităţi didactice eficace. în unităţi şi în determinarea. I.a. Un asemenea mod de integrare a evaluării cu predarea–învăţarea îşi are justificarea în mai multe circumstanţe:  conţinuturile instruirii sunt structurate logic pe sisteme de lecţii. Prin aceasta. a unui curs sau a unei materii. Una dintre problemele pe care le comportă evaluarea formativă o constituie frecvenţa evaluărilor. Unii autori îndeamnă să fie efectuate în fiecare lecţie. intervalul la care este de dorit să fie realizate. – înscriu acest tip de evaluare printre elementele de bază ale modelului preconizat.. Ionescu. Radu. Bloom.. evaluarea formativă „constă în împărţirea unei sarcini. Bloom. pentru fiecare unitate în parte. pe sisteme de lecţii corespunzătoare unor capitole de 5-6 ore de curs. a măsurii în care elevul depăşeşte o dificultate”. Experienţa demonstrează că asemenea evaluări sunt raţional integrate în actul didactic. de regulă. În concepţia lui B. este frecventă sub aspect temporal şi are ca finalitate remedierea lacunelor sau erorilor săvârşite de elevi (după M. de un feed-back pentru elev şi cadrul didactic” (1975: 114). evaluarea formativă permite cunoaşterea pregătirii elevilor. prin aplicarea unei probe care verifică învăţarea conţinuturilor esenţiale predate. În viziunea lui Gilbert de Landsheere. Pe temeiul acestor trăsături.toată materia predată. 2001: 205). identificarea neajunsurilor după fiecare secvenţă şi. în consecinţă. evaluarea se constituie mijloc de reglare operativă a activităţii didactice şi de prevenire a situaţiilor de eşec. realizându-le. teoreticienii strategiei „învăţării depline” – B.

în consecinţă. rămânând disponibil pentru activităţi de instruire–învăţare (Ion T. pentru că operează la sfârşitul unor perioade mai lungi de instruire. De aceea. 1. sunt relativ puţine obiective pedagogice terminale realizabile într-o singură lecţie. fac necesară aplicarea unor măsuri recuperatorii. pot fi şi probe verificate de elevii înşişi. de sfârşitul unui an şcolar sau chiar de sfârşitul unui 25 . lucrările autocorectate semnalează situaţiile în care un elev nu a asimilat satisfăcător conţinutul verificat şi. ci şi cunoaşterea de către elevi a rezultatelor obţinute. Radu afirmă că timpul utilizat pentru evaluări realizate în acest mod reprezintă 8-10% din timpul de învăţământ – 1995: 38). În legătură cu momentul când se realizează. pe lângă probe corectate şi notate de către profesor. Rostul lor principal nu este de a realiza clasificarea elevilor după notele pe care le-ar obţine.  consecinţele pe care le determină.4.  obiectivele pe care le vizează. ea se distinge de alte modalităţi de evaluare.  se reduce sensibil timpul pentru verificări. iar multe dintre comportamente se formează de-a lungul mai multor lecţii. fie că este vorba de sfârşitul unui semestru. a gradului de împlinire a obiectivelor. delimitează starea de reuşită de starea de eşec. Aplicarea unor probe pe secvenţe de 5-6 lecţii pune în discuţie disponibilitatea cadrului didactic de a verifica un număr relativ mare de lucrări pe parcursul unui semestru şcolar. şi anume:  momentul când se realizează. prin autocorectare sau corectare reciprocă. Evaluarea formativă presupune nu numai verificarea tuturor elevilor şi a asimilării întregii materii. ci de a oferi profesorului informaţii privind efectele activităţii realizat oglindite în performanţele elevilor. Evaluarea sumativă Evaluarea sumativă se distinge de celelalte modalităţi de evaluare prin trei aspecte.3. care să facă necesară verificarea îndeplinirii lor.

în timp ce evaluarea sumativă are ca obiectiv să determine eficacitatea instruirii. pentru a conferi evaluării de bilanţ o precizie satisfăcătoare privind performanţele elevilor şi pentru a cunoaşte evoluţia lor pe parcursul perioadei. în consecinţă. în general corespunzătoare semestrelor şcolare şi anului şcolar. apare necesară o mai mare frecvenţă a verificărilor (ritmicitatea notării). la obiectivele unui anumit tip sau profil de şcoală. de perioadă şcolară cuprinde global finalităţile învăţării – cunoştinţe. Apoi. liceal) şi. evaluarea sumativă nu poate oferi informaţii sistematice şi complete cu privire la măsura în care toţi subiecţii cunosc conţinutul predat.ciclu de şcolaritate. Lebrun şi S. gimnazial. Evaluarea sumativă este realizată prin verificări punctuale pe parcursul programului şi o evaluare globală. se poate face aprecierea că prima şi cea mai importantă dintre acestea se concretizează în validarea sau invalidarea instruirii. având menirea să scoată în evidenţă progresele realizate de elevi pe perioada când au făcut obiectul activităţii de instruire. Trebuie subliniat că efectul aşteptat asupra evaluării finale este minim atâta timp cât verificările pe parcurs operează prin 26 . Datorită acestui fapt.. nu permite ameliorarea lui decât după perioade relativ îndelungate. care notează: . Ea realizează un sondaj atât în ceea ce-i priveşte pe elevi. În privinţa obiectivelor pe care le vizează. evaluarea formativă vizează ameliorarea instruirii sau a materialului didactic. de bilanţ la sfârşitul unei perioade de activitate. dar. iar nu numai pe primele. Berthelot. la fel. nu în ultimul rând. şi anume la consecinţele sau urmările pe care le generează evaluarea sumativă. Referitor la ultimul aspect. ea se poate raporta şi la obiectivele educaţionale specifice unui ciclu de învăţământ (primar. deprinderi. Datele strânse în primul caz vor facilita revizuirea şi modificarea instruirii. cât şi materia a cărei însuşire este verificată. atitudini. datele colectate în cel de-al doilea vor permite să se valideze instruirea însăşi” (1994: 243). cum mai domină uneori în practică. evaluarea realizată în acest mod nu însoţeşte procesul didactic secvenţă cu secvenţă şi.În cadrul realizării sistemului de instruire. trebuie făcută precizarea că această modalitate se raportează în mod firesc la obiectivele educaţionale ale disciplinelor de învăţământ ale căror conţinuturi fac obiectul evaluării la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire. capacităţi. În acelaşi timp. Evaluarea sumativă de la sfârşit de capitol. lucru relevat şi de N.

Radu până la 30%-35% din timpul de învăţământ (1995: 38). Nota acordată de profesor la evaluarea sumativă concentrează tocmai aprecierea măsurării făcute pentru totalitatea rezultatelor.  renunţarea în multe cazuri la procese corespunzătoare unor mecanisme ale învăţării: de întărire. pe când cea iniţială doar în raport cu obiectivele etapei precedente. compararea cu obiectivele operaţionale ale activităţii de predare–învăţare–evaluare.sondaj. Apelând la teste docimologice. T. evaluarea calitativă a rezultatelor ameliorarea lecţiei. oferind informaţii incomplete asupra performanţelor elevilor. verificări gen sondaj valabile doar pentru unii elevi şi doar pentru o parte a materiei. perfecţionarea activităţii de predare – învăţare – evaluare. a compararea cu obiectivele specifice ale disciplinei de învăţământ. Criteriul folosit Mijloace prioritare disponibile Evaluarea sumativă (cumulativă) verificări parţiale gen bilanţ. Profesorul Ion T. stimularea elevilor în depăşirea obstacolelor învăţării. Radu a realizat o analiză comparativă a principalelor două forme de evaluare (vezi tabelul 1). iar cea continuă surprinde stadiul respectiv al procesului. relaţii de opoziţie cadru Criteriul de rezultatelor apreciere Funcţia prioritară Efecte psihologice 27 . consolidare şi recapitulare a noilor achiziţii. Stress. de aplicare şi de exersare în scopul formării unor capacităţi etc. ierarhizare a elevilor.după I. În acelaşi timp. clasificare. relaţii de colaborare cadru Obiectiv principal evaluarea cantitativă a rezultatelor efect ameliorativ redus la nivelul lecţiei. verificarea întregii materii (elemente esenţiale) aprecieri variabile pentru toţi elevii. ca probe complexe. evaluarea completându-se cu alte metode. Evaluare formativă (continuă) verificări susţinute pe secvenţe mici aprecieri care determină ameliorări. acest fapt antrenează alte două schimbări în desfăşurarea procesului didactic:  utilizarea pentru evaluări a unei părţi mari din timpul de instruire/învăţare . profesorul poate cuprinde majoritatea finalităţilor vizate şi să obţină o riguroasă măsurare a lor.

Tabelul 1 . Din această perspectivă. „cale de urmat” pentru atingerea unui obiectiv bine precizat şi definit. Metoda este cea care conturează întregul demers de proiectare şi de realizare a acţiunii evaluative. care semnifică „drum spre. într-o situaţie educaţională bine definită... ocupă 8-10% din activitatea didactică. se folosesc o multitudine de metode şi instrumente de evaluare. de la stabilirea obiectivelor de evaluare şi până la construirea şi aplicarea instrumentului de evaluare.5. 28 . Etimologic. prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. conceptul de metodă derivă din grecescul methodos. prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire al cunoştinţelor.. Metode de evaluare Din dorinţa de a asigura calitatea rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar. 2001: 180). că evaluarea trebuie să fie completă şi continuă (1968: 59). 1.”. prin care intenţionăm să obţinem informaţii necesare şi relevante pentru scopurile propuse.didactic – elev/sursă de stress.Abordare comparativă a evaluării sumative şi a evaluării formative (după Ion T. instrumentul de evaluare este un element constitutiv al metodei. Timp ocupă 30-35% din activitatea didactică. Stoica-coord. Radu. 1995: 38) Psihologul Vasile Pavelcu spune. de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit” (A. fiind cel care concretizează la nivel de produs opţiunea metodologică a profesorului pentru măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor şi competenţelor elevului. didactic-elev dezvoltarea capacităţii de autoevaluare. ca o concluzie a prezentării celor trei tipuri de evaluare.

În învăţământul modern, metodele şi instrumentele de evaluare se clasifică astfel:  metode şi instrumente tradiţionale (evaluarea orală, evaluarea prin probe scrise, evaluarea mixtă, probele practice, examenele);  metode şi instrumente complementare (observarea sistematică a comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, referatul, autoevaluarea, evaluarea asistată pe calculator).

1.5.1. Metode şi instrumente tradiţionale de evaluare A. Evaluarea orală
Constituie metoda de evaluare cel mai des utilizată în clasă, în vederea aprecierii (notării) curente. Din cauza fidelităţii şi validităţii ei scăzute, această probă nu este recomandabilă în situaţii de examen. Ea constă în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identificarea cantităţii şi calităţii instrucţiei. Conversaţia poate fi individuală, frontală sau combinată. De multe ori însă obiectivitatea evaluării orale este periclitată, datorită intervenţiei unei multitudini de variabile: starea de moment a profesorului, gradul diferit de dificultate a întrebărilor puse, starea psihică a evaluaţilor etc. În acelaşi timp, nu toţi elevii pot fi verificaţi, ascultarea fiind realizată prin sondaj. În contextul educaţional actual, evaluarea orală este văzută ca o parte integrantă a procesului instructiv-educativ, reprezentând modalitatea de evaluare des utilizată la clasă.

B. Evaluarea prin probe scrise
Reprezintă metoda fundamentală de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor. După dimensiunea ariei conţinutului a cărei asimilare este evaluată, precum şi după funcţia dominantă îndeplinită, probele scise se prezintă sub trei forme :  probe curente: cu durată scurtă (extemporale), care cuprind arii restrânse de conţinut, de obicei conţinuturi curente; 29

 probe de evaluare periodică: au o arie de cuprindere mai mare şi îndeplinesc o funcţie diagnostică. Sunt aplicate după parcurgerea unor unităţi mai mari de conţinut (capitole, unităţi de învăţare);  teze semestriale (de bilanţ): cuprind o arie de conţinut mai mare decât cele periodice şi îndeplinesc o funcţie diagnostică şi prognostică. Ele sunt pregătite, de obicei, prin lecţii de recapitulare, care pot releva la ce nivel se situează achiziţiile elevului la o anumită disciplină la sfârşitul semestrului reprezentând, cum uşor se poate deduce, o modalitate de realizare a evaluării sumative. Aceste probe constituie un mijloc de autoevaluare pentru elevi, informându-i la ce distanţă se află peformanţele lor faţă de ceea ce se aşteaptă de la ei şi ce este necesar să se întreprindă pentru aceasta. B.1. Extemporalul – lucrarea scrisă neanunţată – este instrumentul de evaluare cel mai des folosit pentru :  a vedea felul în care se descurcă elevii fără ajutorul profesorului în redactarea unei compuneri sau în rezolvarea diferitelor exerciţii;  a cunoaşte nivelul de pregătire al elevilor;  a verifica puterea de concentrare a atenţiei elevilor;  a cunoaşte eficienţa metodelor de predare şi a le perfecţiona totodată;  a vedea dacă toţi elevii învaţă cu regularitate. Extemporalele nu durează mai mult de 5-10 minute, de aceea ele pot fi destul de numeroase, rezultatele obţinute ajutându-ne să depistăm elevii care au nevoie de tratare diferenţiată. B. 2. Lucrarea de control anunţată - frecvent folosită, se aplică elevilor după parcurgerea unei unităţi de învăţare sau după un număr de lecţii predate anterior. Ea poate urma unor lecţii de recapitulare şi sistematizare şi, în acest caz, are mari valenţe formative, deoarece îi obligă pe elevi la o vie activitate intelectuală constând în operaţii de selectare a esenţialului, de comparare, de abstractizare şi generalizare, de

30

«reaşezare» a cunoştinţelor în structuri cognitive noi etc. Subiectele propuse trebuie să acopere conţinutul supus evaluării şi să fie în concordanţă cu cerinţele programei şcolare. Itemii de evaluare trebuie să fie variaţi pentru a permite evidenţierea capacităţilor superioare ale elevilor. Poate cuprinde subiecte unice (pentru o clasă sau pentru mai multe clase), subiecte date pe numere. Ca şi extemporalul, lucrarea de control anunţată se notează la toată clasa. Este de dorit ca lucrarea să fie corectată imediat, apoi să fie rezolvată cu întreaga clasă şi să se motiveze notele acordate elevilor. B.3. Testul docimologic - este un instrument de evaluare care măsoară cu mare precizie performanţele şcolare ale elevilor prin raportarea la răspunsuri standard. Standardizarea urmăreşte asigurarea unui grad mai mare de obiectivitate. După I. Nicola, testul docimologic «reprezintă un set de probe sau întrebări cu ajutorul căruia se verifică şi se evaluează nivelul asimilării cunoştinţelor şi al capacităţilor de a opera cu ele prin raportarea răspunsurilor la o scără de apreciere etalon, elaborată în prealabil» (1996: 62). Testul docimologic este utilizat mai mult pentru verificări periodice şi mai puţin pentru verificări curente şi, în comparaţie cu alte instrumente, oferă posibilitatea măsurării mai exacte a performanţelor elevilor. Testul este format dintr-un grupaj de întrebări sau teme numite itemi, care acoperă o arie de conţinut. Între itemi şi obiective instruirii trebuie să fie o bună concordanţă. Itemii trebuie să evidenţieze ce ştie elevul ca informaţie şi ce ştie să facă – competenţe. Pentru a putea fi considerat bun şi folositor, un test trebuie să îndeplinească următoarele calităţi:  Validitatea – Un test este valid dacă şi numai dacă măsoară exact ceea ce trebuie să

măsoare. Trebuie să se aibă în vedere gradul de incidenţă dintre obiectivele propuse spre a fi evaluate şi modul în care aceste sunt operaţionalizate, dar şi conţinutul şi modul de prezentare al testului -itemii trebuie să fie formulaţi clar şi concis, pentru a reflecta explicit cunoştinţele şi modul de utilizare a cunoştinţelor dobândite de elevi.

31

bareme de respectat. le evidenţiază numai la unul dintre ei. itemilor constituie cea mai laborioasă etapă a elaborării unui test 32 . nevalid.   Obiectivitatea – este asigurată de folosirea testelor standard. timp de lucru. fiind admisibilă o anumită „abatere standard”. respectându-se metodologiile referitoare la conţinut. Aplicabilitatea – reprezintă calitatea testului de a fi administrat şi interpretat cu uşurinţă. stabilirea unei grile de corectare care să includă răspunsurile corecte pentru fiecare item uşurează considerabil activitatea evaluatorului. la populaţii similare sub aspect statistic. comprehensiune. • • • formularea pedagogic. elaborarea baremului de corectare sau a modalităţii de calculare a scorurilor va permite evaluarea precisă şi identică a răspunsurilor formulate de fiecare subiect. sinteză şi evaluare).5–3%. evaluare/corectare. dar infidelitatea unui test nu trebuie să depăşească niciodată 2. un test accentuat infidel este. instrucţiuni de aplicare. • aplicarea testului. Elaborarea unui test docimologic presupune parcurgerea mai multor etape (Ion T. Radu. baremul de corectare include elemente ale răspunsului care vor fi punctate. Un test nu este fidel dacă. În cazul itemilor subiectivi. iar pe orizontală obiectivele corespunzătoare. analiză. Fidelitatea unui test nu poate fi niciodată absolută .100%. Fidelitatea – reprezintă calitatea testului de a oferi rezultate constante în condiţiile administrării identice. aplicat la doi elevi cu aceleaşi lacune în instruire. Acest tabel de specificaţii include pe verticală conţinuturile care vor fi evaluate. aplicare. prin definiţie. selectarea conţinuturilor şi a obiectivelor corespunzătoare care vor fi vizate prin intermediul testului este sintetizată într-un tabel/matrice de specificaţii. 2000: 270): • • stabilirea scopului probei (diagnostic/prognostic) determină structura şi conţinutul acesteia. ierarhizate în acord treptele unei taxonomii a domeniului cognnitiv (în cazul taxonomiei lui Bloom: cunoaştere.

 itemi cu alegere multiplă care solicită alegerea unui răspuns dintr-o listă de alternative. într-un timp strict determinat sau fără limită de timp. pe baza căruia se pot face inferenţe cu privire la nivelul achiziţiilor acestuia într-o direcţie sau alta. Itemii obiectivi permit măsurarea exactă a rezultatelor şi pot fi :  itemi cu alegere duală care solicită subiectului să aleagă unul din cele două posibilităţi de răspuns de tipul: adevărat-fals. teste sumative etc. Valoarea testelor depinde în mare măsură de competenţa celor care le elaborează şi de pregătirea celor care le aplică şi calculează scorurile. Itemul poate fi prezentat izolat sau în strânsă relaţie cu alţi itemi de acelaşi tip sau din tipologii diferite.). Tipologia itemilor include itemi obiectivi. teste formative. administrare şi calculare a scorurilor. indiferent de natura testului în care sunt incluşi (teste elaborate de profesorteste standardizate. de unde şi nevoia de pregătire riguroasă a acestora.• interpretarea rezultatelor. poate presupune alegerea sau elaborarea răspunsului. potrivit-nepotrivit. 1. corect-greşit. Cucoş. Este incontestabilă contribuţia testelor nu doar în reglarea activităţii educaţionale (elaborarea programelor de recuperare sau accelerare). În ciuda acestui fapt. ci şi în realizarea unor cercetări educaţionale credibile. în condiţiile respectării tuturor etapelor şi condiţiilor de elaborare. testul trebuie utilizat cu precauţie. Din perspectiva evaluării şcolare prin teste docimologice. Itemii trebuie să respecte aceleaşi exigenţe de proiectare. 33 . administrare şi scorare. fiind formulat cu intenţia de a suscita un răspuns de la cel examinat. itemul poate fi definit ca unitate de măsurare care include un stimul şi o formă prescriptivă de răspuns.  itemi de împerechere sau de asociere care presupun stabilirea unei corespondenţe între două liste de afirmaţii sau concepte. 2008: 217). semiobiectivi şi subiectivi (C.

 într-un text lacunar. 2000: 215). Radu. de care depinde calitatea globală a testului (Ion T.2. Natura acestor itemi imprimă o notă subiectivă şi calculării scorurilor. Itemii subiectivi solicită răspunsuri deschise. comparaţie. 2000: 228). sinteză.  Itemii de tip eseu (structurat sau nestructurat). Acestea sunt şi motivele pentru care perioada tezelor. Cele două tipuri de itemi subiectivi sunt:  Itemii de tip rezolvare de probleme . însă sunt menţionaţi de autori români care au abordat testul docimologic ca instrument de evaluare şcolară (Ion T. Lucrarea scrisă semestrială este o lucrare planificată şi anunţată din timp. Itemii semiobiectivi pot fi:  itemi cu răspunsuri scurte. a punctajelor chiar dacă se elaborează un barem de corectare foarte riguros. Are mare valoare formativă pentru că în pregătirea ei sunt antrenate diverse procese şi calităţi ale memoriei şi mai ales ale gândirii. concept. Radu. Itemii semiobiectivi nu sunt incluşi în lucrările mai vechi de metodologie a cercetării. pregătită de regulă şi printr-o recapitulare organizată în ora care o precede. Fiecare dintre tipurile de itemi amintiţi are avantaje şi limite specifice şi trebuie să respecte criterii de formulare. Ea acoperă materia parcursă pe o perioadă mai lungă. În elaborarea unui test docimologic.5. respectiv operaţiile de analiză. Radu. fiind formulaţi concis şi specificând clar natura itemi de completare care presupun completarea unui cuvânt sau a unei sintagme itemi structuraţi care se constituie dintr-un set de întrebări care au în comun un răspunsului corect. care în funcţie de volumul şi amploarea răspunsului aşteptat pot avea caracter restrictiv şi extins (Ion T. 2000: 217-218). consolidarea şi reaşezarea cunoştinţelor în structuri cognitive noi. trebuie avută în vedere complementaritatea şi dificultatea gradată a tipurilor de itemi. cu durata de circa 34 . generalizare şi abstractizare care facilitează reîmprospătarea.  element sau se referă la acelaşi fenomen. B.

aceste momente de muncă independentă pot constitui prilejuri de a forma elevilor deprinderi de muncă intelectuală. având însă obiective de mai mare amploare şi realizându-se în condiţii deosebite de loc. Forme mixte. să le operaţionalizeze în diferite situaţii concrete. Bine organizate. Ele se pot rezolva individual. Un avantaj important îl constituie supravegherea cadrului didactic. Ele pot fi date în orice moment al lecţiei. care poate realiza un feed-back imediat. Rezolvarea sarcinilor din temele pentu acasă le permite elevilor să-şi sistematizeze şi să-şi consolideze cunoştinţele acumulate. C. C. pe zile şi clase.se realizează de cele mai multe ori sub formă de fişe de muncă independentă. iar notarea se poate face prin autoevaluare sau prin evaluare în perechi. Activitatea de muncă independentă în clasă . asemănătoare cu cea efectuată în clasă. astfel încât să existe o distanţă de minimum două zile între ele. pregătindu-se astfel pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă. Planificarea tezelor se face riguros. Analiza sarcinilor trebuie realizată frontal după ce elevii le-au realizat. în timpul verificării lecţiei anterioare sau pentru a fixa cunoştinţele predate. în sensul că pregătirea la celelalte discipline care nu fac obiectul tezei de zi este diminuată sau chiar neglijată. unde profesorul dă indicaţii elevilor în legătură cu 35 . în perechi sau pe grupe de elevi. Tema pentu acasă este o lucrare de activitate independentă. Pregătirea temei începe chiar din clasă. orale şi scrise. în funcţie de ceea ce se urmăreşte prin ele: la începutul lecţiei. este o perioadă de efort maxim din partea elevilor şi de asalt pentru profesorii care au de corectat aceste lucrări. cu sarcini pe grupe de nivel sau individualizate. să-şi formeze deprinderi de muncă intelectuală. Negativ este faptul că în zilele în care se dau teze se dereglează oarecum procesul de învăţământ. de timp şi de surse de informare. aşezate în a doua jumătate sau în ultima treime de timp a semestrelor şcolare. pentru a permite profesorului să verifice temele pentru acasă din punct de vedere cantitativ. Sarcinile pot fi variate.2.1.trei săptămâni. prin grija profesorilor diriginţi şi cu aprobarea conducerilor de şcoli. de evaluare C.

Probele practice Sunt modalităţi prin intermediul cărora elevii trebuie să demonstreze că pot transpune în practică anumite cunoştinţe. E. dobândesc încredere în forţele proprii. 36 . aceasta poate fi:  Internă . Examenele Analizând perspectiva din care este privită evaluarea. dar şi de modul de aplicare a baremului de notare. cu măsuri adecvate. În acest cadru se poate realiza diferenţierea temelor pentu acasă. cât şi progresul elevilor cu ritm rapid de lucru. primind teme adecvate. este necesar ca profesorul să furnizeze în lecţie toate datele care condiţionează rezolvarea temei şi să se asigure că au fost înţelese. prin activitate frontală. unelte etc. În privinţa frecvenţei. atât al celor cu dificultăţi care. orientându-l pe profesor asupra progresului pe care îl fac elevii. alta decât cea care a persoană/instituţie care este implicată direct şi în activitatea de instruire. asupra dificultăţilor pe care le întâmpină. D. în lucrările din ateliere. iar dezavantajele acestor probe sunt generate de necesitatea asigurării unor condiţii specifice. stimulaţi sistematic la nivelul maxim al posibilităţilor. că le pot obiectiva în diverse obiecte. Pentru probele practice avantajul constă în posibilitatea oferită elevului de a demonstra gradul de stăpânire a priceperilor şi a deprinderilor de ordin practic. examinările practice sunt mai des întâlnite la educaţie-fizică.dacă se implică o singură persoană/instituţie. la fiecare lecţie.  asigurat realizarea procesului didactic. dându-i posibilitatea să intervină prompt. la lucrările de laborator.modul de efectuare. menită să asigure succesul la învăţătură al tuturor elevilor. instrumente.în condiţiile în care acţiunea evaluativă este efectuată de către aceeaşi Externă . Verificarea şi evaluarea temelor pentu acasă se realizează sistematic. Pentu ca temele să fie realizabile prin munca independentă a elevilor.

Ion T. utilizarea şi eficienţa unor mijloace de învăţământ introduse. obiectivele vizate sunt corelate cu diverse componente ale activităţii de populaţia ţintă a acesteia. proiectată. Acesta era proiectat a fi un examen cu caracter naţional. aceasta semnificând faptul că toţi elevii care îl susţineau în acelaşi timp şi pe baza aceloraşi subiecte de examen beneficiau de aceleaşi condiţii 37 . reintrodus în sistemul educaţional românesc pentru prima dată după aproape 50 de ani. Examenul naţional. ceea ce nu exclude realizare ei cu sprijinul cadrelor didactice care au realizat pregătirea elevilor. Examenul de capacitate. timp în care examenul de admitere în liceu a jucat rolul principal în evoluţia educaţională a elevilor. calitatea unor manuale şcolare etc. avea drept scop principal certificarea performanţelor absolvenţilor cursurilor gimnaziale.  evaluarea cuprinde toate unităţile de învăţământ şi toţi elevii care constituie conţinutul probelor şi modul de administrare sunt aceleaşi pentru toate unităţile rezultatele evaluării nu influenţează direct şi formal situaţia şcolară a elevilor. eficacitatea unor metodologii de predare/învăţare promovate în practica şcolară.  cuprinse în acţiunea de evaluare. organizată şi realizată (de la conceperea probelor. continuând cu administrarea lor şi până la prelucrarea rezultatelor) de către Ministerul Educaţiei sau altă instituţie împuternicită de acesta. Prin aceste trăsături.   învăţământ: nivelul pregătirii elevilor la anumite discipline şi într-un anumit moment al şcolarităţii. ca modalitate de evaluare externă în învăţământul preuniversitar românesc. calitatea curriculum-ului. a cunoscut după 1998 două forme de manifestare: examenul de capacitate şi de bacalaureat. evaluarea la nivel naţional are caracter de evaluare externă.Radu (2007: 95) consideră că evaluările la nivel naţional prezintă mai multe note definitorii:  evaluarea este iniţiată.

Acest fapt constituie şi o dovadă a recunoaşterii nivelului calitativ de organizare şi desfăşurare ale examenului. care au fost elaborate la nivel naţional. iar în 2009. Într-o mai mică măsură (în comparaţie cu examenul de capacitate) bacalaureatul are şi o funcţie de selecţie. precum şi de comunicare a rezultatelor. a cărui cotă de credibilitate la nivelul instituţiilor educaţionale interesate şi al opiniei publice începe să crească. Acesta are drept scop principal certificarea achiziţiilor absolvenţilor învăţământului liceal. SNEE. coordonarea instituţiei abilitate în acest scop. în toate centrele de examen. 38 . În anul 2007. având în vedere faptul că universităţile au luat în considerare. Trecerea la învăţământul obligatoriu de 10 ani a eliminat examenul de capacitate. rezultatele obţinute de către candidaţi la examen ca bază pentru admiterea în învăţământul superior. sesiuni de formare a corectorilor şi prin asigurarea unei aplicări uniforme a baremelor analitice de corectare şi notare a lucrărilor scrise. oferind în acelaşi timp repere clare pentru selecţia acestora în următorul ciclu educaţional. acesta fiind înlocuit cu testele naţionale. de corectare şi de notare.de desfăşurare a examenului. cu testarea naţională. odată cu înfiinţarea CNCEIPCentrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar testele naţionale au fost înlocuite cu teza cu subiect unic. Obiectivele examenului de capacitate au fost următoarele: • urmărirea cu preponderenţă a acelor capacităţi şi cunoştinţe care sunt cu adevărat relevante pentru absolvenţii învăţământului gimnazial. într-o proporţie variabilă. Începând cu anul 2000. prin examenului (specificate prin regulamentul de examen). • • • respectarea. a aceloraşi elemente de administrare ale Aplicarea aceloraşi probe de examen. sub Asigurarea unui maximum de obiectivitate în procesul de corectare şi notare. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare a preluat proiectarea şi organizarea examenului naţional de bacalaureat.

 baza cărora pot fi diminuate divergenţele în notare dintre profesori. Aceste două examene naţionale urmăresc:  obţinerea de informaţii privind pregătirea elevilor într-un anumit moment al şcolarităţii şi astfel să emită judecăţi de valoare privind calitatea învăţământului în raport cu standardele stabilite. identificându-le pe cele în orientarea şi reglarea activităţii profesorilor.  compararea rezultatelor unei promoţii cu ale celor precedente. 1. stabilindu-se progresul/regresul înregistrat.     evidenţierea aspectelor unde sunt necesare măsuri de îmbunătăţire. Metode şi instrumente complementare de evaluare Volumul mare de cunoştinţe în domeniul educaţiei din ultimii ani solicită perfecţionarea metodelor de învăţământ. la bacalaureat. furnizând acestora repere/criterii pe care este necesară adoptarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. În ceea ce priveşte modul de organizare şi desfăşurare. o nouă tehnologie a 39 . verificarea şi aprecierea activităţii cadrelor didactice.2. pe funcţiile pe care le îndeplineşte şi permanenţa sa.Întemeiat pe frecvenţa şi pe locul pe care le deţine în configuraţia sistemului de învăţământ. ceea ce presupune. examenul de bacalaureat este proiectat ca un examen naţional. mai ales în situaţii în care au fost introduse unele schimbări în activitatea de instruire. bacalaureatul este cel mai important examen. În plus. reprezentând totodată bilanţ şi orientare. modernizarea lor. orientarea activităţii pedagogice către obiective esenţiale. că numai trunchiul comun al curriculum-ului este evaluat. printre altele.5. SNEE şi-a propus să evalueze cu preponderenţă modul de aplicare a cunoştinţelor şi nivelul de stăpânire a capacităţilor esenţiale ale absolvenţilor învăţământului liceal. compararea rezultatelor obţinute de unităţile şcolare.

Axate pe procesul de învăţare. practice. a atitudinilor asumate şi a comportamentelor manifestate de elev în demersul educaţional.instruirii. să emită ipoteze mai multe ori concomitent cu aceasta. inducând spre un parteneriat în care: 40 . examenele – constituie elementele dominante în evaluarea procesului evaluativ în şcoală.  capacităţile lor sunt cele mai evidente. care realizează evaluarea rezultatelor şcolare pe un timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut. cât şi a motivaţiilor. Din această perspectivă. să estimeze rezultatele posibile. Din nevoia de a oferi elevilor şi alte posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (cunoştinţe) şi ceea ce pot să facă (priceperi. organizând cunoaşterea ca un tot unitar. care vizează produc schimbări în planul intereselor. a competenţelor specifice. asigură o învăţare şi o evaluare active. care înglobează şi rezultatul obţinut. de cele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată. dar şi a evaluării şcolare.  învăţare.  oferă profesorului posibilitatea de a observa copilul mai bine. dobândirea de competenţe.  formarea unor capacităţi.    asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie. Metodele tradiţionale de evaluare – probele orale. metodele alternative modifică şi relaţia profesor-elev. să mediteze asupra sarcinii date. corelate cu activitatea de le oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care cultivă cooperarea şi nu competiţia. metodele complementare de evaluare prezintă câteva caracteristici:  realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea. deprind elevii cu strategia cercetării. ei învăţând să creeze situaţii. acestea evaluează gradul de formare şi de utilizare atât a capacităţilor cognitive superioare. deprinderi şi abilităţi) s-au conturat metode şi instrumente complementare de evaluare. Spre deosebire de metodele tradiţionale de evaluare. în ipostaze variate şi în aceeaşi măsură îl determină să renunţe la stilul de lucru fragmentat şi să adopte o temă de interes pentru elevi. atitudinilor. scrise.

Principalele metode alternative de evaluare. referatul. având rolul de a oferi o informaţie complementară privind reacţiile şi comportamentele elevilor pe parcursul evaluării.    elevul     conştientizează scopul sarcinii de lucru. utilizează tehnicile de lucru şi mijloacele didactice. sistematică şi selectivă. capacităţi). a unei lucrări scrise. Ea oferă cadrului didactic posibilitatea de a cunoaşte progresele înregistrate de elevi în învăţare (cunoştinţe. modul de participare la lecţii. Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor este o tehnică de evaluare care furnizează cadrului didactic o serie de informaţii utile. dorinţa de a participa la ceea ce se întreprinde pe parcursul acestora. formează elevului deprinderea de a se autocorecta şi a se autoeduca. oferta de răspuns pe care o fac în timpul lecţiilor. Este evident că nu se poate observa totul deodată. Observarea se efectuează concomitent cu conversaţia de evaluare. diverse şi complete. al căror potenţial formativ susţine individualizarea actului educaţional prin sprijinul acordat elevului sunt: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor. materialul documentar şi mijloacele didactice renunţă la tendinţa de a „corecta” erorile. autoevaluarea şi evaluarea cu ajutorul calculatorului. înţelege cerinţele. Ea trebuie să fie planificată. cu aplicarea unui test. îndeplinirea sistematică a îndatoririlor şcolare. greu de obţinut altfel prin intermediul metodelor de evaluare tradiţionale. proiectul. investigaţia. găseşte modul de abordare a acestora. semnalează reuşitele şi erorile elevului. portofoliul. 41 . furnizează tehnicile de lucru. necesare elevilor. profesorul    promovează o evaluare criterială.

participă numai la solicitarea profesorului. anxietatea. indicatori care să fie semnificativi şi pertinenţi. După cum se constată. refuză să participe (non-participare activă). Putându-se realiza şi individual. profesorul trebuie să efectueze o anumită selecţie în câmpul perceptiv. Investigaţia reprezintă un tip de evaluare concepută pe durata unei ore de curs şi oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate. prin utilizarea unor instrumente de înregistrare şi sistematizare a constatărilor. Elevul primeşte o sarcină de lucru prin instrucţiuni precise. timiditatea. iar în combinaţie cu alţi indicatori. Observaţia poate oferi informaţii utile despre stările emoţionale şi efectele acestora asupra prestaţiei elevilor. poate fi transpusă în următorii indicatori observabili:      participă la lecţii din proprie iniţiativă. completează informaţia necesară unei evaluări corecte. cum ar fi: fişa de evaluare. despre o seamă de caracteristici care îşi pun amprenta asupra nivelului performanţei elevilor cum sunt: încrederea în sine. să spună ceva despre caracteristicile evaluate. ca o caracteristică semnificativă pentru actul evaluării. ceea ce presupune sistematizarea conduitelor ce vor fi supuse observaţiei. participarea elevului la lecţii. fiecare dintre aceşti indicatori reflectă un anumit tip de comportament. De exemplu. Această metodă este eficace atunci când observarea comportamentului este sistematică. investigaţia se poate desfăşura pe o perioadă de timp 42 . nu participă prin indiferenţă (apatie). În acest sens.De aceea. mobilitatea etc. prin care îşi poate demonstra în practică un întreg complex de cunoştinţe şi capacităţi. raportarea lor la clase de comportament şi la tipologii. participă la incitarea colegilor. siguranţa. adică reducerea diversităţii la unităţi de observaţii accesibile şi semnificative. de pildă cu cei privind nivelul şi calitatea răspunsurilor date de elev. neîncrederea în sine. care să ofere o informaţie relevantă despre elevi. observaţia trebuie pregătită prin stabilirea indicatorilor observabili ce vor fi urmăriţi. lista de control/verificare. dar şi în colectiv. scara de clasificare.

de dificultăţile care decurg din realizarea sarcinilor pe care trebuie să le întreprindă elevii. comunicativitatea. • Calitatea prelucrării datelor obţinute. investigaţia pune în valoare creativitatea elevilor. Ca metodă de evaluare. în general. cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade mai îndelungate de timp. 43 . scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei. această metodă constituie un instrument util în eficientizarea evaluării activităţii la clasă. Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în legătură cu competenţele elevilor şi. receptivitatea ideatică. de punere şi rezolvare a problemelor. Caracterizată prin flexibilitate. • Atitudinea elevilor pe perioada desfăşurării investigaţiei. capacitatea de argumentare. • Modul de aplicare a cunoştinţelor necesare în realizarea investigaţiei. iniţiativa. aflarea procedeelor pentru găsirea de informaţii. Investigaţia presupune obiective care urmăresc:      înţelegerea şi clarificarea sarcinilor. flexibilitatea gândirii. în evaluarea acesteia pot să se aibă în vedere mai multe criterii din rândul cărora menţionăm: • Noutatea temei sau a subiectului care a făcut obiectul investigaţiei. formularea şi testarea ipotezelor de lucru.care diferă în funcţie de specificul subiectului abordat şi. schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă este necesar. După ce investigaţia s-a finalizat. • Originalitatea strategiei utilizate în demersul investigativ. implicit. • Modul de prezentare şi argumentare a rezultatelor obţinute în desfăşurarea investigaţiei. cooperarea.

Project method a fost fundamentată pe principiul învăţării prin acţiunea practică. să le ordoneze şi să le prelucreze. să le organizeze activitatea. în esenţă. determinându-l nu numai să imagineze. ele pot fi propuse şi de către elevii care elaborează aceste proiecte. Dewey. Pentru aceasta. metoda presupune lucrul pe grupe. Informaţiile pe care le poate obţine evaluatorul sunt variate şi. Temele pe care se realizează proiectele pot fi oferite de către profesor. să-i ajute în procurarea materialelor informative. Preluată şi dezvoltată de William Heard Kilpatrich. elevul trebuie să facă investigaţii. în anumite cazuri. proiectul se poate derula pe parcursul mai multor zile sau săptămâni şi se încheie în clasă prin prezentarea raportului asupra rezultatelor obţinute şi a produselor realizate. Această metodă îi rezervă elevului un rol activ şi principal în înfăptuirea obiectivelor. să găsească mijloacele şi resursele de transpunere în fapt a ceea ce a prefigurat. ci şi să transpună în practică. prelucrare şi prezentare a informaţiilor dobândite ca urmare a utilizării diverselor metode de cercetare. capacitatea elevului de a se informa şi de a utiliza o bibliografie centrată pe nevoile de tratare a subiectului luat în discuţie. parcurgerea conţinuturilor aferente unităţii tematice alese (curriculum formal). cu finalitate reală. să le ofere sugestii. modalitatea de organizare. pe care apoi să le selecteze. să strângă materiale informative.    44 . fac referire la următoarele aspecte:  motivaţia pe care o are elevul faţă de domeniul din perimetrul căruia a delimitat sau selectat tema. se continuă prin activităţi extracurriculare (curriculum nonformal) şi studiu individual (curriculum informal). dar şi pregătirea profundă a cadrului didactic şi a elevului. să construiască mental. Proiectul începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinilor de lucru. capacitatea elevului de a concepe un parcurs investigativ şi de a utiliza o serie de metode care să-l ajute să atingă obiectivele pe care şi le-a propus. Rolul profesorului este să observe şi să orienteze pe elevi să întreprindă cercetarea. dar.Iniţiată de J. În funcţie de complexitatea temei alese.

ca şi rezultatele slabe în altele. ca de exemplu: • • • • • stabilirea obiectivelor proiectului şi structurarea conţinutului. metodologic. calitatea produsului (produselor) obţinute în urma finalizării proiectului. care se pot distinge prin originalitate. concluzii. utilizarea corespunzătoare a materialelor. a bibliografiei. rezultatele deosebite obţinute în unele domenii. 45 . "un veritabil portret pedagogic al elevului. prezentarea proiectului – calitatea comunicării. relevând: nivelul general de pregătire. Un proiect poate constitui şi sarcina alcătuirii unui portofoliu. Portofoliul constituie o modalitate complexă de evaluare a progresului şcolar global care include rezultate relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare. activitatea individuală realizată de elevi. Pentru realizarea unei evaluări cât mai obiective a proiectului trebuie avute în vedere câteva criterii generale de evaluare. relevanţa proiectului – utilitatea. Etapele proiectului presupun orientarea eforturilor elevilor în două direcţii la fel de importante din punct de vedere metodologic şi practic: colectarea datelor şi realizarea produsului. generalizarea problemei. observaţii. Stabilirea premiselor iniţiale – cadru conceptual. Precizarea elementelor de conţinut ale proiectului. datele generale ale Identificarea şi selectarea resurselor materiale. funcţionalitate. calităţi estetice deosebite. Competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului vizează metodele de lucru. calitatea prezentării. claritatea. investigaţiei. Aceasta înseamnă: • • • • Stabilirea domeniului de interes. rezultate. coeranţa. organizarea ideilor. conexiuni interdisciplinare.

hărţi cognitive. contribuţiilor personale. Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua. 46 . autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului. care permit aprecierea aptitudinilor. experimente. atitudini. dificultăţi în învăţare întâmpinate" (Ion T. de-a lungul unui interval mai lung de timp (o etapă dintr-un semestru. progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final. care include titlul fiecărei lucrări/fişe. Radu. prin care cadrul didactic poate să-i urmărească progresul – în plan cognitiv. referate. pasiunilor. Aşa cum afirmă Ioan Cerghit. Acesta sporeşte motivaţia învăţării" (2002: 315). Teoretic. rezumate. împreună cu colegii săi. 2007: 105). comunicări. Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului. cele care îl reprezintă şi care pun în evidenţă progresele sale. talentelor. atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină. un semestru un an şcolar sau chiar un ciclu de învăţământ). reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează. de a-şi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli. comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic. fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau lucrările pe care le face elevul individual sau în grup). înregistrări. portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea continuă. portofoliul cuprinde "o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului. capacităţi formate. În alţi termeni.interese şi aptitudini demonstrate. eseuri. un portofoliu cuprinde: • • • • • • • • • • • lista conţinutului acestuia. articole. fişe individuale de studiu. (sumarul. ale altor grupuri de elevi sau chiar părinţi.

stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare. Autoevaluarea este un demers care îndeplineşte o funcţie de reglare/autoreglare a oricărui sistem. de înţelegere şi constituie un exerciţiu util şi eficace de dezvoltare la elevi a capacităţii diminuează efectele nedorite provocate de discrepanţa dintre realizări şi obiectivele învăţării şi de standardele educaţionale. autoevaluarea prezintă câteva avantaje :   dezvoltă capacităţile de autocunoaştere. le oferă semnalează dificultăţile cu care se confruntă elevii.  aşteptări de natură să demobilizeze şi să conducă la pierderea încrederii în sine. influenţează pozitiv motivaţia şi atitudinea elevilor faţă de învăţare. progresul înregistrat de la o etapă la alta. îi ajută pe elevi să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de dezvoltă un program propriu de învăţare. activitatea în cauză se dereglează până la starea în care ea încetează de a mai fi utilă.   sistemului de notare.  întrajutorare a elevilor. iar experienţa ne demonstrează faptul că atunci când demersurile evaluatoare şi/sau autoevaluatoare nu se produc. «Raportul de evaluare» – cum îl numeşte Ion T.  de instruire diferenţiată. El se substituie tot mai mult modului tradiţional de realizare a bilanţului rezultatelor elevului(lor) prin media aritmetică « săracă în semnificaţii privind evoluţia şcolară a acestuia» (2007: 190).  valorizatoare.Această metodă alternativă de evaluare oferă fiecărui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu. Radu – are în vedere toate produsele elevilor şi. erorile pe care le comit. în formarea unei corece imagini de sine. 47 .   satisfacţia muncii rodnice împlinite şi îi face încrezători în forţele proprii. Ca acţiune de autoapreciere a rezultatelor şcolare de către elevi. permit îmbunătăţirea stilului profesorului în ceea ce priveşte utilizarea favorizează promovarea strategiei evaluării formative şi aplicarea strategiilor are efecte pozitive în planul dezvoltării unor atitudini colegiale. în acelaşi timp.

Elevii au libertatea de a-şi alege obiectivele.  recopierea fişei cu elemente reţinute. Un program este alcătuit dintr-o suită minuţios ordonată de informaţii şi exerciţii.L. de a le modifica sau abandona. fixare. La baza instruirii şi evaluării asistate de calculator stă programul. sunt propuse elevilor o serie de lecţii interactive in format electronic pentru numeroase discipline. care reprezintă sistemul paşilor de informare. (Advanced E-learning).  întrebări şi sugestii privind realizarea sarcinii – brainstorming (20 minute). consolidare sau evaluare pentru un capitol.E. care le oferă elevilor şi cadrului didactic o serie de facilităţi şi dă elevilor posibilitatea de a-şi evalua cunoştinţele în ritm 48 .  analiza şi sistematizarea răspunsurilor (10 minute). Evaluarea asistată pe calculator este o metodă care câştigă tot mai mult teren. este o platformă educaţională complexă oferită de Ministerul Educaţiei şi de Siveco.L. Elaborarea unei grile de autoevaluare formativă are în vedere (M. A. o lecţie.Cultivarea capacităţii autoevaluative devine necesară din considerente care privesc organizarea activităţii şcolare – elevii înţeleg criteriile de notare şi că nota atribuită semnifică o apreciere a efortului depus. În şcoala românească a fost implementat de câţiva ani un sistem virtual de educaţie A.E. 2003: 214):  Definirea obiectivelor educaţionale de către educatori şi elevi în comun. Această metodă facilitează o evaluare temeinică şi operativă şi în acelaşi timp îi angajează pe toţi elevii în procesul de cunoaştere şi utilizare a noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii. Stanciu. o temă. într-un sistem care să întreţină procesul instructiv-educativ într-o tensiune constantă şi productivă.  Definirea obiectivelor de către elevi în 4 etape :  construirea şi completarea unui tabel (5-10 minute) individual sau în grup .

aduc cu ele bucuria succesului. Dintre avantajele specifice acestei modalităţi de evaluare. 49 . distribuite conform unor reguli. iar acest aspect este important. lucru care nu este posibil în cazul altor modalităţi de evaluare. Confirmarea sistematică a răspunsurilor. deoarece elevii nu se raportează la fel faţă de toate disciplinele pe care le parcurg la un anumit nivel de şcolaritate. în timp ce elevilor buni li se pot da sarcini suplimentare pe parcursul sau la sfârşitul programului). satisfacţia elaborării sau alegerii răspunsului corect.propriu (elevii slabi parcurg paşii programului. varietatea şi profunzimea cunoştinţelor pe care le posedă pe o anumită temă sau subiect care sunt abordate prin intermediul referatului. elevul trebuie să le verifce.  Oferă elevilor posibilitatea de a stabili o serie de corelaţii între cunoştinţele diverselor discipline şcolare şi de a exersa interdisciplinaritatea ca modalitate de abordare a unor teme sau subiecte de maximă importanţă şi de mare actualitate.  Oferă elevilor posibilitatea de a demonstra bogăţia. această operaţie având rolul validării răspunsurilor corecte şi sancţionării răspunsurilor eronate. mai importante sunt următoarele:  Oferă indicii referitoare la motivaţia pe care o au elevii pentru o disciplină sau alta din curriculum-ul şcolar. ceea ce motivează şi stimulează pentru învăţare. Referatul conferă o serie de avantaje care pot fi valorificate de cadrele didactice în măsura în care există o apetenţă apreciabilă a elevilor care sunt puşi în situaţia să le elaboreze. comparându-le cu cele corecte cuprinse în materialul de instruire. iar notarea imediată determină sporirea randamentului învăţării şi facilitează analiza statistică a rezultatelor pe baza cărora pot fi adoptate măsuri de remediere a nereuşitelor. această metodă oferă posibilităţi sporite în ceea ce priveşte controlul asimilării cunoştinţelor şi autocontrolul lor. oferite de calculator. precum şi reglarea activităţii de predare–învăţare–evaluare. Întrebările cuprinse în paşii programului sunt prevăzute cu răspunsuri de control – soluţii corecte. După ce a dat/ales răspunsurile. În comparaţie cu alte metode de evaluare.

să tragă concluzii pertinente în urma desfăşurării unui demers cognitiv etc. respectiv în manualele şcolare. Dincolo de aceste calităţi ale referatului care-i conferă o serie de avantaje în comparaţie cu alte metode de evaluare. trebuie avute în vedere şi o serie de neajunsuri care trebuie să fie cunoscute de cadrele didactice şi din rândul cărora le menţionăm pe următoarele:  referatul nu este pretabil la toate nivelurile de şcolaritate. Oferă elevilor ocazia de a-şi demonstra capacităţile creative şi imaginative şi. deoarece îi familiarizează pe elevi cu anumite tehnici de investigare.  Generează o formă de învăţare activă. deoarece cunoştinţele asimilate şi exersate se fixează mai bine în memoria de lungă durată. îi abilitează să realizeze analize. să utilizeze diverse tipuri de raţionamente.  Are o pronunţată dimensiune formativă. motivantă pentru elev. dar nu acelaşi lucru este valabil în cazul elevilor din clasele mici care sunt încă în faza de acumulare cognitivă şi care nu au încă stiluri de învăţare bine structurate. fiind de la sine înţeles că el poate fi utilizat cu rezultate bune la elevii claselor mari care au suficiente cunoştinţe şi informaţii şi variate experienţe de învăţare care le permit elaborarea acestor referate. au o valoare funcţională mai mare şi se reactivează mai uşor când este vorba ca ele să fie utilizate în rezolvarea unor sarcini sau în desfăşurarea unor activităţi. în special. cu consecinţe benefice pe termen lung. 50 . generalizări. implicit de a-şi proiecta subiectivitatea în tratarea temelor care fac obiectul referatelor elaborate iar acest lucru este benefic pentru evoluţia şi dezvoltarea personalităţii elevilor. comparaţii.  Poate familiariza şi apropia elevii de teme sau subiecte cărora nu li s-a acordat un spaţiu suficient în documentele de proiectare curriculară şi. în programele analitice. astfel încât elevii să-şi lărgească sfera de cunoaştere şi să diminueze unele lacune generate de proiectarea curriculară. îi obişnuieşte să caute informaţiile acolo unde trebuie.

care sancţionează fără discuţie un act de învăţare.  rigurozitatea ştiinţifică demonstrată în tratarea temei. Elevii care nu sunt suficient motivaţi. iar dacă sunt obligaţi. Aprecierea prin notare nu trebuie considerată un simplu act tehnic. aprecierea elevului se concretizează prin mai multe modalităţi. dintre care în sistemul de învăţământ românesc se folosesc aprecierea propoziţională.6. ci îl afectează integral ca personalitate. Ea nu atinge elevul doar ca persoana care învaţă.  relevanţa concluziilor detaşate de autor. Evident. nu se rezumă la o simplă poziţionare într-o ierarhie a clasei. evită în general să elaboreze referate. 1. nu este compatibil tuturor elevilor. percep această sarcină ca pe o corvoadă şi. o tratează cu superficialitate. calificativele . ci numai acelora care sunt bine motivaţi pentru diversele discipline care intră în structura curriculum-ului şcolar.  existenţa elementelor de originalitate şi creativitate.la gimnaziu şi liceu.în ciclul primar şi notele numerice . evaluarea este un spaţiu psihopedagogic unde vigilenţa de ordin etic trebuie să fie foarte importantă. Este posibil ca uneori un elev să să nu poată învăţa la fel 51 . În etapa aprecierii elevului. Modalităţi de cuantificare a evaluării Precum se ştie. în consecinţă. există multe criterii care pot fi avute în vedere. dar dintre toate.  calitatea surselor de informare. este mai dificil de evaluat.  calitatea corelaţiilor interdisciplinare. pe care o influenţează asupra reprezentării de sine. mai  relevante ni se par următoarele:  noutatea temei luate în discuţie.

Dificultăţile de învăţare nu trebuie interpretate ca semne de eşec. fiecare dintre ele simbolizând un anumit grad de reuşită. calificativele sunt mai uşor conştientizate de către copii. Ea se exprimă prin aprecieri verbale foarte nuanţate: bine. chiar dacă nu sunt foarte exacte. bine. cu sensul unei determinări. cu înţeles de indicator. Aprecierea prin calificative. corect. C (mijlociu). nota este eticheta aplicată unui 52 . Notarea prin culori se realizează mai les la copiii mici. D (slab). ci ca situaţii în care elevul are nevoie de sprijin. Aprecierea prin simboluri.de bine la toate obiectele de învăţământ. inexact etc. care desemnează anumite grade de realizare. Fiecare calificativ ste delimitat prin intermediul unor descriptori de performanţă. Aprecierea propoziţională constituie cea mai frecventă modalitate de apreciere a acţiunilor şi rezultatelor elevilor pe parcursul activităţii didactice. Se deosebesc 4-6 calificative: foarte bine. E (nesatisfăfător). Utilizate la nivelul învăţământului primar. de la un sistem educaţional la altul – în ţara noastră de la 1 la 10. identificate prin litere pe axa A (foarte bine). nesatisfăcător (precedate de excepţional şi urmate de foarte slab). Calificativele sunt expresii verbale standard. Cele mai frecvente simboluri folosite sunt sistemele numerice şi literale. culoarea impresionând mai mult. din cauza unei supraaglomerări. Notarea numerică se foloseşte de cifre. Scala de notare este diversă. Notarea literală este folosită mai ales în ţările anglo-saxone şi presupune o scală de 6-7 trepte. mai ales că ea poate fi asociată cu diverse forme geometrice sau figurative. F (foarte slab). B (bine). sunt expresia interacţiunii profesor-elev şi mijloace de susţinere şi de orientare a acesteia. satisfăcător. greşit. timp de reacţie mai lent etc. Academicianul Vasile Pavelcu sublinia că „nota are o funcţie de semn. exact. care.

randament, unui anumit răspuns la o probă” (1968: 86). După acelaşi autor, nota poate îndeplini mai multe funcţii:  rol de informare pentru elevi, părinţi, profesori;  rol de reglare a procesului de învăţare;  rol educativ, datorită interiorizării aprecierii;  catalizator al unui nivel optim al aspiraţiilor elevului;  rol terapeutic, dinamizator pentru anumite cazuri – prin acordarea de puncte în plus;  rol patogen, întrucât nota induce stres şi disconfort psihic la elev, mai ales în situaţii de insucces. În opinia lui Sorin Cristea (2002: 256), nota şcolară are următoarele funcţii:  funcţia de identificare a tendinţelor de progres-regres ale elevului şi ale clasei de elevi;  funcţia de realizare a comparaţiei între elevi în cadrul clasei de elevi şi între clasele de elevi de acelaşi nivel, în cadrul şcolii;  funcţia de adaptare a proiectului pedagogic la „incidentele generate de parcursul elevului şi al clasei de elevi în direcţia atingerii obiectivelor” asumate la nivelul procesului de învăţământ/activităţii didactice;  funcţia de motivare a elevului şi a clasei de elevi în contextul realizării unor conexiuni inverse pozitive, externe şi interne, cu scop de corecţie, ameliorare, ajustare, restructurare a activităţii. Din perspectiva acestor funcţii, considerăm că nota şcolară are mai multe semnificaţii: evidenţiază progresul şcolar al elevului pe parcursul programului de instruire; indică poziţia elevului în ierarhia colectivului clasei; stabileşte nivelul de realizare a obiectivelor educaţionale de către fiecare elev. Valorificarea pozitivă a funcţiilor notei şcolare presupune utilizarea acesteia în scopul potenţării motivaţiei pozitive a elevilor pentru activitatea de tip şcolar, în general, şi a celei de învăţare, în special.

53

După cum arată S. Cristea, „nota şcolară trebuie să vizeze două aspecte esenţiale: raportul dintre situaţia elevului la intrare (începutului ciclului, anului, semestrului, unităţii de învăţare etc.) – situaţia elevului la ieşire (sfârşitul ciclului, anului, semestrului, unităţii de învăţare etc.); asigurarea coerenţei actului de evaluare, realizabilă la nivelul liniei de continuitate dintre operaţiile de măsurare-aprecieredecizie” (2002: 256). În acest efort, profesorul trebuie să realizeze notarea după un sistem de criterii coerent şi consecvent. Literatura de specialitate sugerează norme generale privind realizarea notării şi examinării elevilor: a ţine cont de cerinţele programei şi de particularităţile disciplinei, a avea în vedere volumul, dar mai ales calitatea cunoştinţelor evaluate, folosirea integrală a scării de notare, ritmicitatea notării, folosirea perspectivei în notare (a ţine seama de posibilităţile elevilor de a-şi înlătura anumite lipsuri provocate de motive trecătoare), asigurarea unităţii, consecvenţei şi continuităţii în aplicarea aceluiaşi sistem de notare, respectare principialităţii în notare, a pune în evidenţă capacităţile superioare ale elevilor. Nota are, în primul rând, un efect educativ asupra elevului. Din perspectiva acestuia, nota are în vedere să-l conştientizeze de valoarea diagnostică a acesteia. „Elevul trebuie să ajungă ca prin notă să-şi poată aprecia rezultatele muncii sale şcolare, să se estimeze prin nota obţinută în clasă, să-şi măsoare prin aprecierea profesorului paşii progreselor sale” (V. Pavelcu, 1968: 92). În al doilea rând, nota este interiorizată de către elev şi devine treptat autoapreciere, prin care elevul ajunge la conştiinţa propriei valori. De aceea, este foarte important ce imagine de sine îi oferim elevului. Treptat se dezvoltă şi nivelul de aspiraţie al elevului. În acest context, V. Pavelcu avertiza în legătura cu două pericole ce pot să apară: învăţarea pentru notă şi sensibilizarea faţă de notă. Cu cât aprecierea va fi mai obiectivă şi mai corectă, mai puţin influenţată de diferiţi factori arbitrari, subiectivi, cu atât ea va deveni mai stimulatorie, va reuşi să energizeze eforturile de învăţare. Este bine, de aceea, ca nota să fie comunicată şi explicată elevului, specificându-se aspectele pozitive şi negative. În felul acesta se va putea preveni trăirea unor stări de descurajare, de nemulţumire sau resentimente (ură, antipatie).

54

Notele au un efect educativ şi asupra cadrului didactic care face evaluarea. Din acest unghi de vedere, nota reflectă şi calitatea prestaţiei didactice, permiţând dascălului să-şi evalueze propria prestaţie, pe baza căreia să-şi stabilească direcţii de îmbunătăţire a demersului didactic. În teoria şi practica evaluării educaţionale se utilizează mai multe modele de notare (cf. Cucoş, 2008: 164):

Modelul notării prin raportare la grup – bazat pe aprecierea făcută prin compararea

elevilor între ei sau prin raportarea rezultatelor la un anumit standard de evaluare. În acest context, notele indică gradul de realizare a obiectivelor educaţionale, care devin obiective de evaluare. Raportându-se la acest aspect, S. Cristea (2002: 256) menţionează că în acest caz este valorificată capacitatea cadrului didactic de raportare a rezultatelor elevului la un „etalon naţional” (angajabil în termeni de evaluare finală) şi la un etalon elaborat de profesor, aplicabil elevului şi clasei de elevi (angajabil în termeni de evaluare formativă).

Modelul notării prin raportare la standarde fixe – se realizează prin raportarea

rezultatelor la referenţialuri unitare pentru întreaga populaţie şcolară. Pe această bază se pot realiza trieri, ierarhizări şi se pot lua decizii cu grad înalt de obiectivitate.

Modelul notării individualizate – presupune raportarea rezultatelor obţinute de elevi

la alte rezultate individuale obţinute anterior de aceiaşi elevi, înregistrându-se progresul/regresul şcolar al acestora. Acest model vizează realizarea unei instruiri diferenţiate în raport cu particularităţile individuale ale elevilor.

1.6.1. Variabilitatea aprecierii rezultatelor şcolare
Studiile docimologice pun în evidenţă faptul că aprecierea performanţelor

elevilor este influenţată de mulţi factori şi de numeroase circumstanţe în care se realizează actul evaluativ. Datorită acestui fapt, compararea notelor atribuite de mai mulţi examinatori aceloraşi rezultate prezintă variaţii, uneori destul de mari, după cum notele atribuite unei lucrări de către acelaşi corector, în momente şi situaţii variate, sunt deseori 55

Un corolar al efectului „hallo” este efectul de „anticipaţie” sau „pygmalion”. unii pedagogi sunt înclinaţi să ţină seama. o variabilitate interindividuală şi intraindividuală a aprecierilor efectuate asupra produselor activităţii instructiv-educative. întotdeauna gata să sancţioneze orice eşec. Opinia nefavorabilă cu privire la capacitatea de învăţare a unui elev poate conduce la eşecul acestuia. unii sunt impresionaţi de originalitatea răspunsurilor. Un elev cu o bună reputaţie face să apară în jurul său un „hallo” datorită căruia îi sunt trecute cu vederea unele greşeli sau rezultate mai slabe. Există.6. 1. Una dintre acestea este „efectul hallo”. Se produce şi un efect „de contrast” sau „de ordine”. Există. multe privesc acţiunea cadrului examinator. Fenomenul în cauză şi situaţiile care îl generează fac obiectul a numeroase studii. care se produce sub influenţa trăsăturilor de personalitate şi a ethosului pedagogic al educatorului.2. Printre situaţiile care generează variabilitatea aprecierilor. cu alte cuvinte. constând în supraaprecierea rezultatelor unor elevi sub influenţa impresiei generale bune despre aceştia. de asemenea. şi o ecuaţie personală a examinatorului. Sunt numeroase împrejurări legate de activitatea acestuia care provoacă erori de apreciere. în aprecierea rezultatelor. de eforturile depuse de elevi pentru obţinerea lor. De multe ori o lucrare sau un răspuns oral sunt apreciate mai bine dacă urmează după un răspuns slab.diferite. în timp ce alţii sunt mai severi. În acest sens. numită „eroare individuală constantă”. iar alţii manifestă preferinţă pentru răspunsul „conform” celor predate sau cât mai „fidel” textului din manual. Modalităţi de reducere a divergenţelor în notare 56 . potrivit căruia aprecierea rezultatelor obţinute de unii elevi este puternic influenţată de părerea nefovorabilă pe care cadrul didactic şi-a format-o despre capacităţile acestora. dacă urmează după un răspuns foarte bun. constând în accentuarea diferenţelor dintre performanţele unor elevi. sau mai exigent.

Dintre cele propuse. T. pretinzând să se acorde: pentru fondul lucrării. ecuaţia personală se va estompa. 1970: 112). procedeu operant şi în cadrul lucrărilor cu subiect multiplu. fie de ordin tehnic. sensibilitate). fie chiar vizând forma de redactare. Numai că în arealul disciplinelor bazate pe un demers euristic mai elastic. 0-1 punct. la unele examene importante. prezentarea lor logică. Profesorul poate nuanţa această rezolvare. Radu. Ea este construită pe scara de notare 1-10 a şcolii româneşti. fizică teoretică şi biologie. precum şi corectura strict identică. uniformitatea lor pentru toţi elevii examinaţi. iar dublarea sau triplarea corectorilor simultani. Propunerea pare destul de rezonabilă şi totodată aplicabilă. Este vorba tocmai de materiile şcolare. Soluţia se reţine cel puţin ca idee. dată fiind precizia cerinţelor. Muster propune o formulă de notare axată pe aspecte ale probei de tip compunere. a tuturor remediilor propuse. 0-7 puncte (din care pentru satisfacerea sarcinilor de conţinut. prin reflecţie asupra fiecărei secvenţe de aplicare a uneia sau alteia dintre alternative. reprezintă azi dovada acceptării.  notarea analitică ar fi remediul care vine să reducă efectele subiective ale aprecierii pentru probele de tip compunere (D. Muster. reţinem câteva:  arbitrul multiplu . filosofiei. 1995: 305) şi atribuirea unor punctaje proporţionale pentru fiecare dintre ele. Astfel. pe care mai sus le considerăm mai greu de apreciat prin bareme. istorie. pentru forma lucrării.Pentru diminuarea efectelor factorilor perturbatori în evaluare s-au conceput unele măsuri ca remediu. în funcţie de situaţie. la literatură.  extinderea utilizării testului docimologic.cu cât vor fi mai mulţi evaluatori simultani. mai ales pentru domenii ca matematică teoretică. Pe baza celor câteva soluţii prezentate. potrivit instrucţiunilor care îl însoţesc. 0-2 puncte. reducerea subiectivităţii nu este posibilă decât prin îmbinarea. cercetătorul român D. filosofie etc. pentru factorul personal (originalitate. Bibliografie: 57 . adică temele tratate liber de către fiecare elev. de felul literaturii.  notarea cu bareme presupune “descompunerea temei în subteme” (I. 1 punct). baremul nu poate acoperi toată gama de nuanţe. esteticii. 6 puncte.

L. Suceava.P. Dicţionar de pedagogie.D. forme de organizare a procesului de învăţământ. Didactica postmodernă.. Programul naţional. E. Potolea. 2007. 1970. Radu. 3. Manolescu. Iaşi. D. Manual de docimologie. Popescu. Guy. 16. Marin. Constantin. didactice din învăţământul preuniversitar. 2004. 1995.. Radu. Nicola. Principii de docimologie. Robinson. 2008. Bucureşti. 6. Bucureşti. 1968. 15. Învăţarea în şcoală. 1996. Gilbert de. Evaluarea curentă şi examenele. Bucureşti. 2003. Miron. Bucureşti.P. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Tratat de pedagogie şcolară. 9. 8. Adrian. Teoria şi metodologia evaluării. E. E. S.. Ioan. Bucureşti. 2002.. Adrian. Vasile. 17.E. Pavelcu. I..1. Ion T. E. 14.N. MECT.. Mihai.P. Cluj-Napoca. (coord. Editura Bucureşti. E. Cerghit. 13. Dan. Ion T. Landsheere.P. S. (coord. Muster.P. 2008.. Bucureşti..). E.. Evaluarea în procesul didactic. Verificarea progresului şcolar prin teste docimologice. Bucureşti. Dumitru. Cucoş.... Editura Polirom. (coord. 2006. Cucoş. Bucureşti. 7. Stoica. Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor Radu. Ionescu. E. Bucureşti. 2.D. Constantin. 10. MEC.P. Metodele pedagogice.D.D.E.). Bucureşti.. Proiectarea activităţii didactice.D. Ion. Ausubel. Iaşi. E. Editura Dacia. 58 . Bucureşti. 11. 2005. 2001. 2002. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. Criterii de notare pentru clasa a VIII-a. Editura Cristea.Stanciu.. F. 4.P. Didactica modernă. Ioan.D.D. 1975. 5. 12. Evaluarea continuă a elevilor şi examenelor. E. 1981. Cerghit.). Editura Polirom.. Editura Universităţii. Editura Litera Internaţional. Pedagogie. Teoria şi practica evaluării educaţionale.P. Vlăsceanu. Palmade. Moduri şi Aramis.. Stoica. 1975. ProGnosis. 2001.. Didactica.D. Sisteme de instruire alternative şi complementare.

de control şi evaluare. organizare şi dirijare. Iaşi. definit astfel. probleme de planificare şi organizare a muncii. Voiculescu. Pentru atingerea lor. Editura Aramis. 2002. (coord. Stoica. Bucureşti. cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau didactice. în particular. 2007.. CAPITOLUL AL-II-LEA STRATEGII DE EVALUARE FOLOSITE ÎN ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale. vizând 59 . Editura Sigma. Editura Bucureşti. Evaluarea în învăţământul preuniversitar. de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc. 20. Cunoaştere Vogler. 21. Evaluarea progresului şcolar.). Bucureşti. toate acestea având însă un caracter anticipativ. la nivelul clasei. Adrian. indiferent de tipul şi gradul instituţiei de învăţământ. Activitatea didactică. au loc procese de planificare. Editura Humanitas Educaţional. Se poate asocia termenul de strategie. Adrian. 2000. Stoica. Jean. Reforma evaluării în învăţământ. 19. 2000. potrivit funcţiilor managementului modern.18. cu activitatea didactică în general şi cu cea de evaluare. Elisabeta. Polirom. şi control. împreună. Factorii subiectivi ai evaluării şcolare. se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi. De la teorie la practică. toate acestea. deci un pronunţat spirit de previziune.

în ultimă instanţă. De priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ (deci. nu numai în anii de studii. elevul îşi va modifica strategia de învăţare. este dator să-şi stabilească din timp când şi cum va verifica dacă se află pe drumul cel bun. iar profesorul pe cea de predare. limba şi literatura română are obiective. la nivelul clasei. 60 . alături de predare şi învăţare. deoarece profesorul. În final. dar şi în procesul integrării socio-profesionale şi în cel de adaptare şi readaptare continuă la schimbările ce au loc în societatea contemporană. Scopul demersului ştiinţific ce urmează nu este de a prezenta politica educaţională a actului evaluativ. de strategia didactică) depind. Reforma evaluării la limba şi literatura română Ca obiect de studiu.1. sub ce formă. cât şi extensive. Acestea au implicaţii majore în dezvoltarea unor competenţe şi capacităţi. cu ce metode şi mijloace. pe întregul parcurs al formării personalităţii umane. Aşadar. o componentă principală a procesului de învăţământ. cu valenţe atât intensive. conţinuturi şi metodologii. 2. a stabili o strategie de evaluare echivalează cu a fixa când evaluezi. în funcţie de concluziile desprinse.atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. Consider că reforma curriculumului nu poate conduce la rezultatele aşteptate fără schimbarea sistemului de evaluare a progresului şcolar. ci de a accentua mutaţiile care au avut loc în contextul reformei în ceea ce priveşte evaluarea la limba şi literatura română. tehnici şi instrumente de evaluare cu prioritate formative. la capătul căruia obiectivele stabilite vor fi atinse. inclusiv criterii. cum valorifici informaţiile obţinute. performanţele şcolare obţinute de elevi. Problema se pune asemănător şi în cazul evaluării.

inter-evaluare şi evaluare controlată. orientate spre ceea ce va fi elevul la finalizarea parcursului său şcolar şi la intrarea în viaţa socială. de verificare şi apreciere a rezultatelor – obiectiv tradiţional – la evaluarea procesului. pe de altă parte. cât şi obiectivele. evaluarea şi evaluatorul. în funcţie de obiectivele de referinţă din programa şcolară şi.  Se diversifică metodele şi tehnicile de evaluare. atitudinile. ele aplicându-se adecvat situaţiilor didactice şi particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor.Până în anul şcolar 1997-1998 nu s-au produs schimbări în esenţă în ceea ce priveşte evaluarea performanţelor elevilor. personalitatea elevilor. dar şi conduita. 61 . Evaluarea elevilor la limba şi literatura română în gimnaziu se face. situaţiile de învăţare. Redimensionarea şi regândirea actului evaluativ din prisma programului actual de reformă conduce la importante mutaţii în ceea ce priveşte evaluarea la limba şi literatura română:  Se extinde actiunea de evaluare.  Se iau în calcul achiziţiile cognitive.  Evaluarea se fundamentează pe standarde curriculare de performanţă. s-a înfiinţat în 1998 Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare – SNEE – ale cărui activităţi au în vedere atât o evaluare curentă în învăţământul preuniversitar. Examene naţionale. Modul de proiectare şi desfăşurare a acţiunilor evaluative a rămas mult în urma teoriei şi practicii internaţionale în domeniu. Pornind de la premisa că evaluarea nu este doar o sarcină exclusivă a profesorului. pregătirea permanentă a profesorilor în domeniul evaluării şi examinării. Prin urmare se evaluează atât elevii.  Elevul devine un partener al cadrului didactic în procesul evaluării. a strategiei care a condus la obţinerea unor rezultate. pe de o parte.  Evaluarea se realizează pe parcursul întregului an şcolar şi are caracter preponderent formativ. prin autoevaluare. metodele. cât şi organizarea examenelor naţionale de bacalaureat şi testarea naţională la clasa a-VIII-a. gradul de încorporare a unor valori. ţinând seama de programa evaluării naţionale desfăşurate la finalul ciclului gimnazial.

conform programei clasei a-VIII-a. în evaluarea unităţilor de conţinut din domeniul limbii. În evaluarea unităţilor de conţinut ale domeniului lectură. Rezultatele au devenit criteriu de repartizare computerizată. în evaluarea unităţilor de conţinut care privesc domeniul limba română se avea în vedere viziunea comunicativ-pragmatică. sarcinile de lucru au în vedere competenţe de redactare a unor texte descriptive. Spre deosebire de anii anteriori. Prin teza cu subiect unic la limba şi literatura română.Programa Testelor Naţionale la limba şi literatura română viza capacităţi şi competenţe dobândite de elevi de-a lungul întregului parcurs şcolar: • • Capacitatea de receptare a mesajului scris. lucrările au fost corectate numai în centre speciale. cât şi conţinuturile din programele şcolare actualizate pentru clasele a-V-a – a-VII-a. la clasele a-VII-a şi a-VIIIa. abordarea funcţională şi aplicativă a elementelor de 62 . Pentru a asigura obiectivitatea testărilor şi a elimina orice tip de suspiciune. precum şi a unor texte care presupun exprimarea motivată a unei atitudini/opinii proprii. în diferite contexte de realizare. narative sau dialogate. Prin acest tip de testare se are în vedere. Mai mult. împreună cu mediile obţinute de şcolari în clasele V-VIII. din texte literare şi nonliterare. Testarea naţională introdusă pentru anul şcolar 2009-2010 vizează evaluarea competenţelor elevilor de receptare a mesajului scris. Notele obţinute de elevi nu intrau în calculul mediei şcolare. Capacitatea de exprimare scrisă. testarea naţională din anul 2010 evaluează atât competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora. De asemenea. abordarea funcţională şi aplicativă a elementelor de construcţie a comunicării. cu scopuri diverse. precum şi redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text dat. sarcinile de lucru implică cerinţe care privesc înţelegerea unui text literar sau nonliterar. în scopuri diverse şi de exprimare scrisă/ de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor şi pe utilizarea corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă. profesorii supraveghetori au fost din afara şcolii în care se susţineau testele. viziunea comunicativ – pragmatică.

ci şi al limbii române. în cadrul bacalaureatului se susţine proba scrisă la limba română. dar şi opţiunile comunităţii pentru o orientare sau alta în procesul de învăţământ.construcţie a comunicării. acest fapt sugerînd prioritatea pentru studiul valorilor literare şi nu pentru cel al procesului istoricliterar. Conţinuturile de literatură sunt structurate în manieră selectiv-valorică. În evaluarea unităţilor de conţinut din domeniul lectură. curriculumul se bazează pe modelul comunicativ-funcţional. In ceea ce priveşte bacalaureatul 2010. Structura Curriculumului Naţional românesc ilustrează preocuparea generală pentru descentralizare şi adaptare a demersului educaţional la nevoile. respectiv de receptare şi de exprimare scrisă. cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor şi pe utilizarea lor corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă. precum şi comportamentul verbal şi non-verbal al elevului în actul de comunicare. În cadrul probei orale. Pe parcursul clasei a-XII-a. La finalul clasei a-XII-a. se urmăreşte calitatea gramaticală. se are în vedere înţelegerea unui text literar sau nonliterar precum şi redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar. la nivelul disciplinei limba şi literatura română. presupunând dezvoltarea integrată a capacităţilor de receptare şi de exprimare orală. prin verificare orală. Curriculumul are o structură complexă şi vizează nu numai studiul literaturii. competenţa de comunicare în limba română. cu texte literare şi nonliterare adecvate vârstei şcolarilor 63 . nivelul conţinutului. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise. inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală. se evaluează. aptitudinile şi aspiraţiile diferitelor categorii de elevi. calitatea stilistică. Dezvoltarea competenţelor de comunicare se realizează prin familiarizarea elevilor cu diverse situaţii de comunicare orală şi scrisă. care se soldează cu un certificat şi măsoară competenţa de comunicare orală în limba română. eliminatorie. Documente curriculare. La limba şi literatura română pentru clasele a-V-a – a-VIII-a. adică acea capacitate de a vorbi corect în limba română. acesta are două etape.

standarde curriculare de performanţă. Competenţele generale ale studiului limbii şi literaturii române în gimnaziu constituie componenta esenţială a curriculum-ului şi vizează finalităţile educaţionale ale disciplinei. concepute şi sistematizate pe clase. Ele acoperă cele trei sfere de dezvoltare a personalităţii: intelectuală (obiective cognitive-cunoştinţe).Curriculumul cuprinde următoarele componente de bază:       competenţele generale ale studiului limbii şi literaturii române în gimnaziu. psihomotorică (obiective tehnologice-capacităţi). 3. Ele indică mutaţiile de comportament ale profesorului şi ale elevului în contextul noului model didactic. au o formulare precisă. motivaţional-afectivă (atitudini) şi au un caracter preponderent formativ. receptarea mesajului scris. performanţele la limba şi literatura română care trebuie atinse de către elevi la finele treptei gimnaziale de învăţământ. Derivând din obiectivele generale. în general. sugestii metodologice. utilizarea corectă şi adecvată alimbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată. 2. competenţele specifice şi conţinuturile asociate. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. în scopuri diverse. prin situaţii de învăţare caracteristice nivelului de instruire avut în vedere. din texte literare şi nonliterare. consemnând. cu scopuri diverse. arătând: 64 . 4. în diferite contexte de realizare. receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. sugestii de evaluare. Aceste competenţe vizează: 1. Competenţele specifice. acestea se prezintă sub forma unor concretizări. indicând cu exactitate competenţele care urmează a fi formate prin intermediul unor cunoştinţe şi valori ale limbii şi literaturii române. unităţile de conţinut specifice fiecărui nivel de clasă.

1 Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat şi discriminarea informaţiilor esenţiale de cele neimportante S.5 Caracterizarea orală a unui personaj dintrun text dat S. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. La limba şi literatura română în gimnaziu. presupunând dezvoltarea integrată a capacităţilor de receptare şi de exprimare orală. respectiv de receptare şi de exprimare scrisă. Standardele curriculare de performanţă reprezintă criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare şi sunt prezentate sub forma unor enunţuri sintetice care vizează nivelul de atingere a obiectivelor de către elevi. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Standarde S.  ce atitudini trebuie să-şi formeze pe parcursul fiecărei clase de gimnaziu.3 Construirea unui mesaj oral pe o temă dată în funcţie de diferite situaţii de comunicare S.7 Identificarea modurilor de expunere dintrun text dat S. cu texte literare şi nonliterare adecvate vârstei şcolarilor. În vederea realizării competenţelor generale şi specifice.4 Rezumarea orală a unui text narativ la prima vedere S. într-o operă literară dată S. Acestea sunt nondirective. Iată cum sunt strucurate standardele la limba şi literatura română la sfârşitul ciclului gimnazial (vezi tabelul 2): Obiective cadru 1. flexibile şi au un caracter orientativ.6 Identificarea momentelor subiectului unei opere epice date S.  ce trebuie acesta să ştie să facă. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 65 .8 Recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică şi a noţiunilor de teorie literară învăţate. ce e recomandat să ştie elevul. noul curriculum propune conţinuturile asociate şi unităţile de conţinut specifice fiecărui nivel de clasă.2 Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la semnificaţia mesajului ascultat S. curriculumul se bazează pe modelul comunicativ-funcţional.9 Desprinderea sensului cuvântului prin raportarea la contextul mesajului scris 2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare se realizează prin familiarizarea elevilor cu diverse situaţii de comunicare orală şi scrisă.

telegramă.14 Redactarea unor texte cu destinaţie funcţională: scrisoare de diferite tipuri. dimensiunile. Aşa cum se poate observa.10 Recunoaşterea valorilor expresive ale categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice dintr-un text dat S. o descriere a activităţilor pe care elevii sunt capabili să le realizeze ca semn că posedă capacitatea ce condiţionează activităţile respective. în plan real. la evaluări diferite sau la evaluări efectuate de persoane diferite. relativ standardizate. S. standardele curriculare de performanţă se asociază cu obiectivele cadru şi de referinţă.2. a normelor de exprimare corectă. 2. puncte de reper sau indicatori pe baza cărora se circumscriu.11 Rezumarea scrisă a unui text narativ la prima vedere S.12 Caracterizarea scrisă a unui personaj dintr-un text la prima vedere S. a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate (Tabelul 2 . extrase din Programa la limba şi literatura română pentru gimnaziu. care reprezintă sursa criteriilor de evaluare.Standarde curriculare de performanţă. obiectivele cadru sunt sisteme structurate de criterii. Cu alte cuvinte. prin urmare. invitaţie etc. 2003: 36). ale unui curriculum.15 Respectarea. componentele şi conţinutul unui anumit profil de formare. cerere. în redactarea unui text. Metode şi instrumente tradiţionale de evaluare specifice disciplinei 66 . Standardele de performanţă sunt.4. Rolul standardelor curriculare de performanţă este de a oferi criterii riguroase şi obiective de evaluare şi acordare a notelor sau calificativelor. ale unui program de educaţie sau ale unei profesii. a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe.13 Redactarea unui text în care să se evidenţieze caracteristicile fundamentale şi semnificaţiile unui fragment de text literar dat S. îndeplinind funcţia unui etalon de evaluare care să producă rezultate comparabile. prin care se descriu cât mai precis performanţele aşteptate. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă S.

cât şi la noţiunile din domeniul limbii. dar şi capacitatea de a transmite clar.1. folosesc evaluarea orală pentru a putea aprecia corect competenţa de comunicare orală şi a-mi orienta demersul didactic în funcţie de posibilităţile colectivului de elevi în ansamblu şi ale fiecărui elev în parte. a unui obiect. fapt sau cu o persoană. Această competenţă are în vedere elementele de susţinere şi argumentare a ideilor. formularea de întrebări. Evaluarea orală este. unde nu cunosc gradul real de dezvoltare a abilităţilor elevilor.   67 . iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. La clasa a-V-a. evaluez deprinderea de exprimare orală în contexte variate precum:       identificarea unei persoane. a unui grup de persoane sau de obiecte. adresarea către o persoană. pe lângă evaluarea iniţială. utilizez probele orale în măsurarea acestei competenţe în diferite situaţii de comunicare. literaturii sau teoriei literare. a unui punct de vedere în legătură cu un descrierea unui obiect. susţinerea unei discuţii directe sau telefonice.2. o metodă de evaluare esenţială în parcursul didactic la limba şi literatura română. La acest nivel de clasă. aplicată la toate clasele gimnaziale. prezentarea unei acţiuni. elemente de orientare culturală şi concepte operaţionale. Modul de apreciere a acestora are un anume grad de personalizare. exprimarea acordului sau dezacordului. atât în unităţile de conţinut dedicate noţiunilor de comunicare orală. astfel. corect şi coerent informaţii referitoare la textele literare studiate.2. Evaluarea orală Deoarece disciplina limba şi literatura română vizează şi competenţa de comunicare verbală.

stabilirea unei analogii. loc. descrierea unui obiect. încă din primele clase gimnaziale. La clasa a-VII-a. persoane.La clasa a-VI-a. actele de vorbire vizate sunt :      susţinerea unei conversaţii. elevii trebuie să realizeze acte de vorbire diverse cum ar fi:    identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul. stabilirea unor comparaţii. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. La clasa a-VIII-a. prezentarea unor lucrări realizate individual sau în echipă. Observarea exprimării orale a elevului este „mai dificilă decât felul în care citeşte sau scrie un elev. Principalele instrumente de evaluare orală pe care le folosesc sunt: unei impresii personale. Secrieru. scopul meu este să îi dezvolt un sistem de înregistrare a observaţiilor şi de notare a factorilor care afectează exprimarea orală. În acest sens. prezentarea unor produse realizate individual sau în echipă. exprimarea gusturilor. 2006: 200). susţinerea unui schimb verbal. exprimarea şi motivarea unei atitudini. exprimarea sau acceptarea de opinii diferite. expunerea unei opinii. exprimarea formularea unei propuneri. să realizeze acte de vorbire diverse:     susţinerea argumentată a unui schimb verbal direct.   68 . solicit elevilor ca. formularea unor argumente sau contraargumente într-o discuţie. de vreme ce nu există un produs pe baza căruia să putem trage anumite concluzii” (M. formularea unor opinii.

Formulând întrebările. în acelaşi semestru I al anului şcolar 2009-2010. Întrebările au fost limpezi şi precise pentru fiecare elev. pornind de la imagini support. folosind ca tehnică de evaluare interogarea frontală pe baza unui text citit independent. să le comenteze. A şti cum să formulezi întrebările este probabil misiunea cea mai grea a unui profesor. În întocmirea întrebărilor. conversaţia de verificare – tehnica întrebărilor şi a răspunsurilor – folosită frecvent în momentul verificării cunoştinţelor însuşite anterior. m-am asigurat că acea întrebare a atras după sine un comportament pe care am dorit într-adevăr să-l văd manifestat la elevi. să le explice.  evaluarea orală cu suport vizual presupune o discuţie având ca support imagini. Tehnica de evaluare pe care am utilizat-o a fost interpretarea imaginilor date în raport cu fragmentele corespunzătoare din textul studiat. am avut clar în minte care este procesul intelectual pe care am dorit să-l folosească elevul pentru a-mi răspunde din memorie. pe care elevul este solicitat să le descrie. 69 . Exemplul de verificare orală pe care îl voi prezenta mai jos a fost aplicat în semestrul I al anului şcolar 2009-2010. Modelul de evaluare cu suport vizual prezentat mai jos l-am aplicat la o lecţie de receptare a unui text narativ – epic la clasa a-V-a. am ţinut seama de obiectivele pe care le-am urmărit prin verificarea şi notarea elevilor. am recurs la tehnica întrebărilor şi răspunsurilor în baza textului support. la clasa aV-a. pe care elevii îl aveau în faţă şi se puteau folosi de el dacă aveau nevoie. Obiectivul de referinţă a fost identificarea modurilor de expunere dintr-un text. După ce elevii au avut la dispoziţie 10 minute pentru a lectura independent textul. De asemenea. acest instrument îl putem folosi şi în primele clase ale gimnaziului sau în lecţiile de evaluare a capacităţii de exprimare orală. Înainte de a formula fiecare întrebare. am adaptat lungimea şi complexitatea întrebărilor la nivelul de maturitate al elevilor (vezi fişa 1). Folosit frecvent în învăţământul primar. acest obiectiv fiind corespunzător standardului de performanţă Delimitarea modurilor de expunere într-un text citit independent.

Interogare frontală în baza unui text citit independent. aceştia aveau la dispoziţie 5-7 minute pentru a identifica pasajul la care se referea fiecare imagine şi a chibzui un comentariu la imagine.Formularea acestei tehnici de evaluare a corespuns obiectivului de referinţă Să sesizeze relaţiile dintre text şi imaginile aferente acestuia. tu vrei să-ncerci rochia albastră? Sigur că vrea! comentă imperativ Olguţa roşeaţa Monicăi.2009 Se dă textul: „ . corenţa comunicării şi exprimarea unei atitudini faţă de relaţia dintre imagine şi text. Textul conţine cel puţin două moduri de expunere distincte. mamă dragă! Mamă dragă.Să deosebească modurile de expunere în text. Fişa1 Conversaţia de verificare • Obiectiv de referinţă . mamă dragă! Grozav mă mai iubeşti! Spune. încântată că i se împlinea o vinovată dorinţă nu din vina ei. comentarea imaginilor pornind de la text. dar şi standardului de performanţă Comentarea relaţiilor dintre trei imagini aferente şi textul narativ studiat/citit.Azi? Nu-i nici o sărbătoare! Ce ţi-a venit. Ochii nu destăinuiau mai mult decât vorbele. îngână Monica porunca Olguţei. În evaluare am folosit un set de ediţii ilustrate ale operei Amintiri din copilărie. • Standard .11. Olguţa? .Mamă dragă. adică stabilirea corespondenţei între imagini şi text. Rochiţa albastră o aştepta pe Monica de la 70 . • Data : 3. tante Alice. înainte de a o vedea.Delimitarea modurilor de expunere într-un text citit independent (în limita a 250-300 de cuvinte). ce vrei de la mine? Eu? Nimic!… Aş vrea numai să văd cum îi şade Monicăi cu rochia albastră…Doamna Deleanu iscodi în zadar ochii Olguţei. cu imagini de bună calitate distribuite elevilor verificaţi. Urmărind răspunsurile elevilor am completat apoi un tabel în care am punctat comportamentul elevilor în faţa imaginilor prezentate. toate aceste fiind necesare procesului de evaluare (vezi fişa 2). • Tehnica de evaluare . Vreau. Monica.Eu credeam că-i sărbătoare. ce sărbătoare-i azi ? . mai bine.

De ce Olguţa răspunde la întrebarea adresată Monicăi? 10. dar Monica o încercase numai. Reprezentaţi schematic dialogul: emiţător-receptor-mesaj.Interpretarea imaginilor date în raport cu fragmentele corespunzătoare din textul Amintiri din copilărie.Să sesizeze relaţiile dintre text şi imaginile aferente acestuia • Standard . de Ion Creangă. Care este esenţa dialogului? 6. Cine sunt personajele care dialoghează? 2. • Data: 12." Ionel Teodoreanu . Ce întrebări îi adresează mama Olguţei? 7.La Medeleni Chestionar 1. Fişa 2 Evaluarea orală cu suport vizual • Obiectiv de referinţă .Comentarea relaţiilor dintre trei imagini aferente şi textul narativ studiat/citit. Monica urmă în etac pe doamna Deleanu.începutul vacanţei.11. Ce întrebări îi adresează doamna Deleanu Monicăi? 8. Ce relaţii sunt între personajele Olguţa-Alice. • Tehnica de evaluare . Ce întrebări îi adresează Olguţa mamei? 9.2009 Numele elevu -lui Imaginea 1 Imaginea 2 Imaginea 3 Corespunderea pasajului din text cu imaginea Corespunderea pasajului din text cu imaginea Corespunderea pasajului din text cu imaginea Comentarea imaginilor se sprijină pe text Textul comentariului este coerent Elevul apreciază relaţia dintre imagine şi text 71 . Doamna Deleanu i-o făcuse de îndată. Monica-Alice? 3. Ce formulă de adresare foloseşte Monica vorbind cu doamna Deleanu? 5. Ce formulă de adresare foloseşte Olguţa vorbind cu doamna Deleanu? 4.

Din experienţa didactică de până acum. în funcţie de clarificarea imediată şi corectarea greşelilor elevilor.  i-am orientat pe elevi să-şi exprime atitudinea şi argumentele.  evaluarea s-a realizat doar după ce elevii au exersat pe texte studiate anterior. obişnuirea elevilor cu comunicarea orală directă. nu este convenabilă elevilor timizi. prin cele două tehnici prin care se realizează. Constatări şi concluzii. are caracter de sondaj. întrebările au grade diferite de dificultate. libertatea de manifestare a originalităţii elevului. calitatea răspunsurilor oferite de către elev. neajunsurile evaluării orale le-am putea găsi în: • • • • timpul examinării este scurt. are o serie de avantaje care constau în: • • • • posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor şi gradul lor de dificultate. În acelaşi timp.G.A.B. A. pot spune că evaluarea orală. am dat elevilor posibilitatea de a-şi exprima liber opinia. Observaţii: + + + - + + + - + +  calitatea imaginilor utilizate trebuie să fie bună. 72 .

P. 8. B.Clasa a V-a A Anul şcolar 2009-2010 Nr crt. această fişă păstrează o evidenţă a numărului de note primite de elevi la probele orale. C. B. portofolii etc. Folosind un astfel de model de notare se evită subiectivitatea în notare cauzată de starea de moment a profesorului sau de starea psihică a elevilor (vezi tabelul 3). în care acord note pentru verificări orale. aceste note fiind obţinute de elevii clasei aV-a A în anul şcolar 2009-2010. B. G. G. G.Pentru a evita caracterul de sondaj al verificării orale. putându-se păstra un echilibru între notele obţinute la verificările orale şi notele de la evaluările scrise. 4. 5. O. Înregistrarea rezultatelor obţinute în urma verificării orale Limba şi literatura română . B N. 6.Semestrul I . În urma verificării orale. B. Note obţinute la verificări orale 10 9 8 10 7 8 6 8 10 10 9 10 9 8 9 9 9 10 10 9 6 5 7 6 7 9 8 7 8 7 6 7 9 9 8 9 73 Note catalog 9 7 10 9 10 6 8 7 9 Note obţinute la verificări orale 9 9 8 10 6 6 7 8 9 10 10 10 8 9 9 8 10 10 10 9 5 6 5 5 8 7 6 7 6 7 75 8 10 9 9 Note catalog 9 7 10 9 10 5 7 6 9 . B. iar media a 3 sau 4 note acordate la evaluările orale o trec în catalog. am recurs la un caiet de evaluare al profesorului pentru fiecare clasă în parte. D. 2. De asemenea. 1. elevul primeşte o notă. 7. A. Numele şi prenumele elevului A. 3. B. 9. scrise. iar media de trecut în catalog este mult mai elocventă. Voi prezenta mai jos un model de înregistrare a rezultatelor la evaluarea orală. C.. mult mai aproape de nivelul real de cunoştinţe al elevului.

M. 12 L.2. A 9 10 8 9 9 9 10 9 10 10 . V. R. stabilesc criteriile de interpretare a notelor obţinute şi.Înregistrarea rezultatelor obţinute în urma verificării oralela limba şi literatura română). I. Evaluarea prin probe scrise 2. Rezultatele obţinute la aceste extemporale le sintetizez în grafice individuale de progres/regres. 11 G. folosesc metoda extemporalului. 6 5 6 5 6 7 6 7 7 7 . 9 8 8 7 8 10 9 8 9 9 . D. pe baza punctelor înregistrate în 74 . 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 . (Tabelul 3 .1.2.10 G. pe grupe de nivel. 14 M. În condiţiile în care îmi propun o activitate didactică diferenţiată.2. 15 P.2. mai ales la clasele a-V-a. în faza cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale elevilor. 8 9 8 8 8 9 9 9 8 9 . 13 L. Extemporalul Lucrarea de control neanunţată este foarte puţin folosită în contextul reformei prin care nu urmăresc să-l surprind pe elev nepregătit. 10 9 9 9 9 8 10 9 9 9 . 2.

...... rezultatele elevilor testaţi.... folosind ca instrument de evaluare extemporalul. 75 . • Abia aştept ploile (cald). impun un „regulament de împărţire a elevilor pe grupe în vederea tratării diferenţiate”. • Zvonurile despre tine m-au dezamăgit. (4p) Subliniaţi atributul pronominal din fiecare propoziţie şi precizaţi alăturat cazul părţii de vorbire prin care este exprimat: Cazul • Zâmbetul lui îmi amintea de clipele minunate petrecute împreună.. • Nu sunt de acord cu purtarea ei...... precum şi graficul rezultatelor obţinute de un elev din grupa A (vezi fig... Având un grad mai ridicat de dificultate.... În semestrul al-II-lea al anului şcolar 2009-2010.. din Ardeal....... • Mama mi-a făcut prăjitura (preferat) ... au certificat nivelul de cunoştinţe asimilate........ din ograda bunicii. iemii aleşi au solicitat coerenţă în elaborarea răspunsurilor..... (5p) Faceti acordul adjectivelor cu funcţie sintactică de atribut adjectival cu substantivele determinate: • Liniştea (adânc) .. Astfel.. înregistrate într-un grafic.......... Graficul rezultatelor la extemporale ale unui elev din grupa A justifică încadrarea acestuia în grupă. .. capacităţi şi abilităţi. iar în grupa C elevii care au notele 5-6. în grupa B...................... având itemi cu grade diferite de dificultate.. cei care primesc 7 şi 8.... elevii de 9 şi de 10 au primit trei extemporale cu itemi variaţi...... am selectat elevii de clasa a-V-a pentru lucrul diferenţiat............ Iată conţinutul probelor celor trei extemporale(vezi fişa 3)... .... Astfel. şi am mâncat-o gândindu-mă la fructele (dulce) ... evaluând o gamă mai largă de cunoştinţe... ..... din grădină mi-a amintit de vacanţa (minunat) ..... 1): Fişa 3 Proba 1 1. semiobiectivi şi subiectivi.. în grupa A sunt elevii care obţin notele 9 şi 10.... de vară............ iar extemporalele administrate... În urma celor trei probe.... Pe baza rezultatelor obţinute pe semestrul I.......... 2. am împărţit elevii pe grupe de nivel... au avut rolul de a confirma/infirma selectarea elevilor pe grupe.........grafic................

1. Proba 2 1) (4p) Construţi enunţuri în care subiectul să fie exprimat prin pronume personal de politeţe. la extemporale Elevii având medii de 7 şi de 8 la finalul semestrului I au primit la cele trei probe itemi semiobiectivi cu un grad mediu de dificultate. Iată conţinutul probelor celor trei extemporale (vezi fişa 4).. 2. substantiv propriu şi numeral cardinal... (6p) Analizaţi predicatele nominale astfel create. Rezultate extemporale B.. în enunţuri.. precum şi graficul rezultatelor obţinute de un elev din grupa B (vezi fig.2): Fişa 4 76 .. .. Proba 3 1... verb la mod nepredicativ. adjective şi adverbe de mod. Rezultatele la toate cele trei extemporale aplicate elevilor din grupa B au fost înregistrate în grafice de progres/regres pentu fiecare elev.5 8 7......Grafic al rezultatelor elevului B.• Nu voi mai avea prieteni ca tine.O. 2) (5p) Daţi exemple. constând în completarea spaţiilor libere cu răspunsuri aşteptate sau în producerea unui răspuns limitat ca spaţiu. Explicaţi apoi mecanismul de recunoaştere.... de un subiect inclus şi de unul subînţeles.O....5 9 Nota 8. .grupa A 9. (3p) Alcătuiţi contexte în care să aveţi predicate nominale ale căror nume predicative să fie exprimate prin substantive..5 Nota obtinuta T1 9 T2 8 Testul Nota obtinuta 8 T3 9 9 9 Fig.

..grupa B 8.5 nota obtinuta T1 7 7 T2 8 Testul T3 8 8 8 nota obtinuta 77 . 2) (5p) Corectaţi greşelile de acord din exemplele de mai jos: a) Eu şi cu tine suntem mare....... atributele adjectivale din enunţurile de mai jos şi precizaţi prin ce părţi de vorbire sunt exprimate: • Cele două fete îşi mărturisesc dorinţele nespuse.Proba 1 1...... e) Garoafele şi trandafirii sunt frumoase... • Mama mi-a făcut prăjitura (preferat) ... ........... şi am mâncat-o gândindu-mă la fructele (dulce) ..... Proba 3 1.. din ograda bunicii..... Rezultate extemporale B....... d) Trandafirii şi garoafele sunt frumoşi. Aici Vasile strânsese lemne pentru focul de tabără şi le puse unele peste altele..... din grădină mi-a amintit de vacanţa (minunat) ..... (6p) Construiţi câte trei enunţuri cu predicate verbale şi nominale. • A treia garoafă mi-a trimis un sărut dulce...5 8 Nota 7.. • Abia aştept ploile (cald).... Maria Şi Ioana sunt frumoase...... din Ardeal........ 2. c)Casa ta este frumoasă.. prin subliniere. de vară. c) Ion.5 7 6... (3p) Identificaţi predicatele din exemplele următoare: a) Te-am văzut ieri........ b) Tu şi Maria eşti frumos.... 2... ajunserăm la marginea satului.... Proba 2 1) (4p) Identificaţi subiectele din textul de mai jos şi precizaţi felul lor: Când soarele răsărise.........G.. b) Erai în curtea casei. (5p) Faceti acordul adjectivelor cu funcţie sintactică de atribut adjectival cu substantivele determinate: • Liniştea (adânc) ..... (4p) Identificaţi...

Trei mergeau agale pe drum. d. b. c. 2.Grafic al rezultatelor obţinute de elevul B. atributele adjectivale din enunţurile de mai jos şi precizaţi. 2. b. Proba 3 1. Vasile . e. Aerul de munte este curat.G.Elena şi Maria merg la munte vara. c. (4p) Analizaţi două subiecte la alegere dintre cele identificate. nu am selectat niciun item de construcţie a unor propoziţii cu diferite funcţii sintactice. pe spaţiile punctate. (5p) Subliniaţi subiectele din exemplele următoare: a. Cadoul de la ea m-a binedispus. (2p) Identificaţi. Proba 2 1. care necesitau recunoaşterea părţilor de propoziţie principale şi secundare şi într-o mică proporţie analiza părţilor principale de propoziţie.2 . Peştera avea o mulţime de locuri de încântat privirea. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Al doilea a venit repede. (7p) Indicaţi ce tipuri de atribute sunt cuvintele subliniate. Tu nu m-ai vazut. precum şi graficul rezultatelor obţinute de un elev din grupa C (vezi fig. prin ce părţi de vorbire sunt exprimate: • Cele două fete îşi mărturisesc dorinţele nespuse. Iată conţinutul probelor celor trei extemporale (vezi fişa 5). • A treia garoafă mi-a trimis un sărut dulce. f. Cartea de acolo îmi aparţine. prin subliniere. la extemporale Elevii având medii de 5 şi de 6 la finalul semestrului I au primit la cele trei extemporale itemi semiobiectivi cu un grad redus de dificultate. e.3): Fişa 5 Proba 1 1. d.Fig. Stropii pic-pic! în geam mă înduioşau. Rezultatele fiecărui elev supus probelor au fost apoi sintetizate în grafice. (3p) Identificaţi predicatele din exemplele următoare: 78 . Ionel a strigat-o pe mama sa. completând spaţiile punctate: a.

pentru cunoaşterea temeinică a noţiunilor noi. ( 6p) Analizaţi predicatele identificate. scopul de a identifica şi corecta apoi eventualele lacune ale elevilor.2.B. Pe baza graficelor întocmite. astfel. 79 .2. Erai în curtea casei. prevăzute în programa şcolară. Sugerez ca această lucrare de control să preceadă testul de evaluare sumativă.Grafic al rezultatelor elevului C. c. iar dificultatea cu care se poate trece într-o grupă superioară după sesizarea unor goluri în cunoştinţe mă asigură că un elev care reuşeşte să urce stăpâneşte într-adevăr cunoştinţele însuşite.3 . Lucrarea de control anunţată o folosesc în procesul de evaluare la toate clasele gimnaziale.a. la sfârşitul unei unităţi de învăţare. Casa ta este frumoasă. având. la extemporale Constatări şi concluzii. Deşi este anunţată. 2. . 2.B.2. această lucrare de control nu are niciodată scopul de a sancţiona elevul. împărţirea pe grupe este corespunzătoare nivelului de pregătire al fiecărui elev.grupa C 6. să-şi clarifice anumite probleme în vederea obţinerii unor rezultate mai bune la evaluarea sumativă şi. Rezultate extemporale C.5 Nota obţinută T1 5 T2 6 Testul Nota obţinută T3 5 Fig.5 5 4. Te-am văzut ieri.5 Nota obţinută 6 5. ci de a-l ajuta să înţeleagă mai bine noţiunile învăţate. astfel. b.

(1p) Din câte silabe sunt alcătuite cuvintele: povestitoarea şi personajele? 4. iarna. 6. contra. v….…. suiai. munte. două. Fişa 6 Lucrare de control anunţată 1. al…. leul.ta. m…. ia): lun. masa.Iată un model de lucrare de control anunţată la clasa a-V-a. poezie.. iubirea. foiau. sărbători. (2p) Identificaţi diftongii.rgă.. lăcrămioara. p…. din oficiu. înger. 2. administrată după finalizarea noţiunilor de fonetică şi înaintea testului de evaluare sumativă la această unitate (vezi fişa 6). (1p) Ce sunt cuvintele monosilabice şi plurisilabice ? Dati 4 exemple de astfel de cuvinte. 3. 80 .. triftongii şi vocalele în hiat din următoarele cuvinte: deal. zoologie. real. (1p) Puneţi în spaţiile libere diftongii corespunzători (ea. (1p) Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: pădure. (3p) Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte care se scriu la fel şi se pronunţă diferit: acele. cinste. Se acordă 1p.tra.. 5.

Într-o primă etapă. în vederea orientării activităţii de învăţare ulterioare.2. apoi. Testul de evaluare iniţială administrat clasei a-V-a în anul şcolar 2009-2010 a avut scopul de a identifica nivelul de cunoştinţe. însă el este esenţial la clasa a-V-a sau la clasele la care nu s-a asigurat o continuitate a profesorului din diverse motive. În etapa finală. De precizat că întocmirea testului iniţial de evaluare la clasa a-V-a presupune consultarea programei de limba română la clasa a-IV-a şi colaborarea atât cu învăţătorul. particularizat.2. am înregistrat distribuţia rezultatelor testului. în vederea adaptării demersului didactic la necesităţile fiecărui colectiv de elevi şi. În a doua etapă. cât şi cu ceilalţi membri ai comisiei metodice. am stabilit conţinutul testului pentru elevi şi pentru profesor. la începutul anului şcolar. el oferă posibilitatea măsurării mai exacte a performanţelor elevilor. subsumate obiectivelor de referinţă şi standardelor curriculare de performanţă din programa şcolară în vigoare. Între itemi şi obiective instruirii trebuie să fie o bună concordanţă. la nevoile fiecărui elev în parte. greşelile frecvente întâlnite în lucrările elevilor. am stabilit obiectivele de evaluare ale testului. pentru a putea identifica nivelul de instruire al fiecărei clase. având un grad mare de obiectivitate. Itemii evidenţiază ce ştie elevul ca informaţie şi ce ştie să facă – competenţe. capacităţi şi abilităţi ale elevilor la începutul ciclului gimnazial. fixând apoi baremul de notare şi evaluare. . în comparaţie cu alte instrumente. precum şi măsurile care stau la îndemână pentru a recupera erorile (a se vedea fişa 7).Testul docimologic Utilizez acest tip de test mai mult pentru verificări periodice şi mai puţin pentru verificări curente deoarece. Testul iniţial se aplică la toate nivelurile de clase. De altfel.2. care acoperă o arie de conţinut. media clasei. Testul este format dintr-un grupaj itemi.3. am ales ca acelaşi test iniţial să fie administrat la toate clasele a-V-a din şcoală.

S5.  Obiective de evaluare:  O1. Redactarea unui scurt text narativ propriu.  O6. Utilizarea elementelor de construcţie a comunicării S3.2 să alcătuiască povestirea unui text literar (după un plan simplu de idei).2009  Obiective de referinţă din curriculum-ul naţional:  4. să utilizeze elemente de construcţie a comunicării.  4.09. să redacteze un enunţ/text respectând regulile de punctuaţie şi ortografie studiate.  O4. adaptându-le destinaţiei şi scopului comunicării. S2.clasa a-V-a  Data: 21. să structureze un text propriu în cele trei părţi: introducere. cuprins şi încheiere.  O3.4 să utilizeze corect. pe baza unor cuvinte de sprijin Obiective cadru Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 82 . să transforme vorbirea directă în vorbire indirectă.  Standarde curriculare de performanţă: Standarde S1.Fişa 7 Test de evaluare iniţială. în textele redactate. să scrie după dictare un text de scurtă întindere.6 să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte.3 să redacteze diverse texte de mică întindere. să analizeze sintactic şi morfologic cuvinte date. Respectarea în redactarea unui text a regulilor de ortografie şi punctuaţie studiate.  4.  4.  4. Redactarea unui enunţ/text corect din punct de vedere gramatical.  O5. Transformarea unui text dialogat în text narativ.  O7. S4.1 să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi punctuaţie.  O2. să identifice părţile de vorbire şi de propoziţie studiate. elementele de construcţie a comunicării studiate.

3. Şi îi părea rău că nu avea şi el un fecior. 8. 4.Cât de mare? . Transformă textul dictat în povestire. atribut. Găseşte un titlu potrivit. mi-e. Găseşte cuvinte cu sens asemănător celor de mai jos: să spuie. înainte. 5. folosind cuvintele următoare: mie. fecior. (1p) Scrie după dictare. Cerinţe: a. Găseşte un titlu potrivit.6p) Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul carte să fie.Mare de tot. b. atribut. de B. Şi iubea pe împărăteasa lui ca pe ochii din cap.A fost odată un împărat mare. Cerinţe: a. Vb. Delavrancea 2.6p) Se dă propoziţia: Nepotul ascultă povestea bunicii. Întocmeşte schema propoziţiei analizate. Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul „carte” să fie. Construieşte o propoziţie după schema: S+ P+ C+ A 83 .5p) Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate în propoziţie. complement. sar. 3. pe rând: subiect. Se dă propoziţia: Nepotul ascultă povestea bunicii. s-ar. odată. 4. Alcătuieşte trei (3) enunţuri în care cuvântul „ochi” să aibă înţelesuri diferite.6p) Scrie cuvinte cu sens opus celor de mai jos: începea. 8. Şt. mi-e.6p) Alcătuieşte trei enunţuri în care cuvântul och” să aibă înţelesuri diferite. 7. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele din propoziţie.  Conţinutul testului pentru profesor 1. (0. (0. mare. 2. b. c.. s-ar. 6. odată. (1p) Transformă textul dictat în povestire. (0. 7.” Bunica. mare. complement.5p) Întocmeşte schema propoziţiei analizate.6p) Construieşte o propoziţie după schema: S+ P+ C+ A Pron. (0. Scrie după dictare „Bunica începea să spuie şi eu visam ceva înainte: . Scrie cuvinte cu sens opus celor de mai jos: începea. sar. 5. (0. folosind cuvintele următoare: mie. (1. mare. (0. Redactează o compunere de aproximativ 8-10 rânduri în care să descrii animalul preferat. înainte. (0. (3p) Redactează o compunere de aproximativ 8-10 rânduri în care să descrii animalul preferat. subst.6p) Găseşte cuvinte cu sens asemănător celor de mai jos: să spuie.. Adj. c. 6. Conţinutul testului pentru elevi 1. pe rând: subiect. . fecior.

50p. scrie cu greşeli de ortografie şi punctuaţie. să utilizeze elemente construcţie a comunicării. să scrie după dictare un text de scurtă întindere. Transformă textul făcând greşeli de punctuaţie /ortografie sau fără a folosi întotdeauna formele corecte ale verbelor – 0. Identifică parţial părţi de Obiectivul de evaluare O1. Transformă textul făcând unele greşeli de exprimare – 0. Utilizează corect elementele de comunicare – fiecare răspuns corect primeşte 0. Respectă în redactare structura unei compuneri. ortografiei. Transformă corect textul. să transforme vorbirea directă în vorbire indirectă.2p. cuprins şi încheiere. Redactează corect din punct de vedere al punctuaţiei. exprimare sărăcăcioasă –1 p. Vb. să redacteze un enunţ/text respectând regulile de punctuaţie şi ortografie studiate. structurii compoziţionale. folosind formele verbale potrivite – 0p.2p. Scrie după dictare respectând ortografia şi parţial punctuaţia –0. cu mici erori –2 p. Nu structurează compunerea conform criteriilor de redactare. O5. O6. Scrie după dictare fără greşeli de punctuaţie şi ortografie – 1p. Adj. Punctaj 1 punct O2. O4. să identifice părţile de vorbire şi 84 de 2 puncte 1 punct .Pron. vocabularului – 3p. 1 punct O3.5p. Subst. regulile de punctuaţie şi ortografie. 3 puncte O5. să structureze un text propriu în cele trei părţi: introducere.  Barem de notare şi evaluare: Criterii de evaluare Scrie textul dictat cu greşeli de ortografie şi punctuaţie – 0. să utilizeze elemente de construcţie a comunicării. 5p.

analizându-le cu mici erori – 0. să analizeze sintactic şi morfologic cuvinte date. Utilizează corect toate elementele de comunicare – 1p Din oficiu – 1 punct de propoziţie studiate. Greşeli frecvente: povestirea la persoana I. de 1 punct Total – 10 puncte  Bilanţ privind evaluarea iniţială  Disciplina: LIMBA ROMÂNĂ  Data: 21. elevi evaluaţi 29 Note acordate Sub 5 5 – 6.5p. 85 . să utilizeze elemente construcţie a comunicării.99 7 – 8. face greşeli la analiza acestora0.vorbire şi de propoziţie. teme de lucru individual.5p.09.70 a. Identifică şi analizează corect părţi de vorbire şi părţi de propoziţie – 1p.99 9-10 3 6 8 12 Media clasei 7.2p. schema propoziţiei întocmită greşit.C. Măsuri pentru recuperare: corectarea testului iniţial în clasă. Identifică părţile de vorbire şi de propoziţie. O7.2009  Rezultate înregistrate: Clasa Prof Nr.V-a        A. elevi înscrişi 29 Nr. Utilizează parţial elementele de comunicare – 0. O5. nefolosirea tuturor ortogramelor în compunere.

cu cel sumativ. transcrierea substantivelor articulate cu articol hotărât şi a celor nearticulate. toate aceste acţiuni fiind impuse de necesitatea orientării viitoare cât mai corecte în demersul didactic. pe baza lor. în vederea sesizării evoluţiei/involuţiei elevilor (vezi fişa 8).Constatări şi concluzii. media clasei la test. mai apoi. testul de evaluare iniţială prezentat a necesitat o activitate laborioasă de proiectare. dat la clasa a-V-a în data de 20. pentu a putea realiza o analiză comparativă cu testul iniţial şi.şi am urmărit oră de oră ameliorările care s-au produs în comportamentul de învăţare al elevilor. În final. formularea unor enunţuri cu un substantiv în alte cazuri sau analiza morfo-sintactică a două substantive la alegere. punctând elementele esenţiale de conţinut vizate şi mai apoi am redactat baremul de corectare şi de notare. iar interpretarea rezultatelor relevă distribuţia numărului de elevi pe note. Este interesant a prezenta şi structura unui test de evaluare formativă la substantiv. greşelile şi măsurile care se impun. 86 .2009. Am consemnat datele testului iniţial în catalogul personal şi. am interpretat rezultatele obţinute. în scopul de a regla procesul de predare-învăţare. În etapa următoare am organizat conţinutul probei.11. sau de îmbogăţire – consultaţii . Pe baza obiectivelor de evaluare am structurat matricea de specificaţie. Am trecut obiectivele nerealizate ca obiective operaţionale în noul ciclu de instruire pe lângă alte obiective operaţionale noi. care au avut în vedere selectarea unor substantive în cazuri diferite dintr-un text dat. clarificând anumite lacune ale elevilor în stabilirea categoriilor morfologice specifice substantivului asimilate recent. Mai întâi am fixat obiectivele de evaluare. am proiectat programe compensatorii de recuperare – meditaţii. Aşa cum se poate observa.

Fişa 8 Test de evaluare formativă – clasa aV-a   Data: 23. Să transcrie din text un substantiv nearticulat şi altul articulat cu articol hotărât. Să analizeze morfologic şi sintactic două substantive date în text.  Matricea de specificaţie Achiziţionare. Să formuleze două enunţuri în care un substantiv dat să fie folosit în alte două cazuri. Să transcrie din text un substantiv nearticulat şi altul articulat cu articol hotărât. Să analizeze morfologic şi sintactic două substantive date în text Total 6 6 9 9 30% 8 8 12 12 40% 20 20 30 30 100%  Conţinutul probei 87 .2009 Obiective de evaluare Să selecteze dintr-un text două substantive în cazuri diferite. cunoaştere 2 4 Înţelegere 2 4 Aplicare 3 6 Sinteză 3 6 Total 10% 20% Obiective Să selecteze dintr-un text două substantive în cazuri diferite. Să formuleze două enunţuri în care un substantiv dat să fie folosit în alte două cazuri.11.

” ( Mihail Sadoveanu. răsuna pe vale şi murea în întinderea câmpiilor.[…] În sat. (20 puncte) 4. se înălţa în văzduh. Selectează din text două substantive în cazuri diferite. (40 puncte) Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu Barem de corectare şi notare  • Selectarea celor două substantive în cazuri diferite. odată) Cerinţe: 1. se auzeau lătrături întrerupte de câini şi. Nr. pe iaz. (10 puncte) 2.C. scârţâiau cumpene de fântâni. într-o uşoară pâclă. De cealaltă parte. Dintre livezi şi dintre căsuţele albe se ridicau stâlpi vineţi de fum. (20 puncte) 3. elevi evaluaţi 25 Note acordate Sub 5 0 5 6 7 8 9 10 1 1 3 6 6 8 Media clasei 8. elevi înscrişi 25 Nr. Formulează două enunţuri în care substantivul livezi să fie folosit în alte două cazuri. Analizează morfologic şi sintactic cuvintele în sat şi cumpene.V-a Interpretarea rezultatelor: Prof A.56  Observaţii: 88 . Transcrie un substantiv nearticulat din text şi altul articulat cu articol hotărât. precizând cazul. cu precizarea cazului 2x5=10 puncte • Transcrierea substantivului nearticulat şi a celui articulat cu articol hotărât 2x10=20 puncte • Formularea a două enunţuri corecte din punct de vedere logic şi gramatical cu substantivul livezi în alte două cazuri 2x10=20 puncte • Analiza morfologică şi sintactică a cuvintelor în sat şi cumpene 2x20=40 puncte • Oficiu 10 puncte  Clasa a. un chiot prelung izbucnea din freamătul înserării. se mişcau negurile leneşe ale serii. câteodată.Citeşte cu atenţie textul următor: „Sub coastă era împrăştiat satul. Într-un sat.

Deoarece nu consumă foarte mult timp din oră şi se realizează din secvenţe mici şi esenţiale. Testul de evaluare sumativă ales spre exemplificare nu face decât să completeze tabloul evaluării realizate prin teste docimologice. însuşite la substantiv: cazuri şi funcţii sintactice. substantive articulate cu articol hotărât şi nehotărât. Trebuie să precizăm că testul de evaluare formativă se impune alternat cu interevaluarea sau cu autoevaluarea. instrumentul de evaluare prezentat este eficient în atingerea obiectivelor fixate. substantive nearticulate. În cea mai mare parte. ţinând seama de nivelul de competenţe al elevilor. elevii dovedesc o bună cunoaştere a categoriilor gramaticale noi. Obiectivele testului au fost fixate după o prealabilă precizare a obiectivelor de referinţă şi a standardelor curriculare de performanţă. transformarea unui text din vorbire directă în vorbire indirectă. după un plan dat. Se observă faptul că. Testul a fost aplicat ca lucrare semestrială în semestrul al-II-lea al anului şcolar 2009-2010. transcrierea unor figuri de stil învăţate din textul suport. pe o anumită temă.  Elevii testaţi formulează răspunsuri corecte şi complete. deşi presupune o proiectare şi interpretare laborioasă. Acestea au vizat redactarea unei lucrări scurte. identificarea modurilor de expunere pe un text dat. Concluzii. acest test permite situarea elevului în cursul învăţării. precizarea categoriilor morfologice şi sintactice la cuvinte date. deoarece profesorul nu are la dispoziţie timpul fizic necesar elaborării şi corectării unui astfel de test la toate clasele. la clasa a-V-a.  Enunţurile alcătuite sunt expresive. 89 . nu ierarhizarea lui. şi am stabilit punctajul acordat fiecărui item. detaliind performanţele minime în legătură cu realizarea obiectivelor corespunzătoare conţinuturilor verificate. selectate din programa şcolară pentru anul şcolar 2009-2010. Am structurat apoi conţinutul testului sumativ din itemi semiobiectivi şi subiectivi cu un grad mediu de dificultate.

2 să alcătuiască rezumatul unui text literar (după un plan simplu de idei).1 să redactez lucrări scurte pe o anumită temă. greşelile şi măsurile de recuperare le-am organizat în aşa fel încât acestea să reflecte progresul/regresul înregistrat comparativ cu testul de evaluare iniţială administrat la începutul anului şcolar 2009-2010 (vezi fişa 9). să transforme un text din vorbire directă în vorbire indirectă. atât morfologice.Interpretarea rezultatelor.  O4.  O2.  O5. să analizeze categorii diferite. să argumenteze într-o compunere după un plan dat apartenenţa unui text studiat la specia schiţei.3 să redacteze diverse texte de mică întindere.4 să utilizeze corect. urmărind un plan.  Standarde curriculare de performanţă: Obiective cadru Dezvoltarea capacităţii de receptare a a mesajului scris Standarde S1 transcrierea figurilor de stil învăţate din textul suport. atât 90 .6 să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte. adaptându-le destinaţiei şi scopului comunicării. Fişa 9 Test de evaluare sumativă – clasa aV-a   Data: 16. în textele redactate.  4.  O3. să transcrie figuri de stil învăţate din textul suport. cât şi sintactice la cuvinte din text. S2.  4.05.  4.  Obiective de evaluare:  O1. analiza unor categorii diferite..  4.2010 Obiective de referinţă din curriculum-ul naţional:  4. să stabilească modul de expunere din textul suport. elementele de construcţie a comunicării studiate.

5. Fulg) 1.Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă morfologice. un epitet şi o enumeraţie. redactarea unei compuneri de argumentare a apartenenţei unui text studiat la specia schiţei. (3p) Stabiliţi valoarea morfologică a cuvintelor: din. (5p) Stabiliţi modul de expunere folosit în textul dat. Conţinutul testului Se dă textul: Desfrunzit şi prea bătrân. Au căzut şi-ntâii fulgi Şi l-am prins din zbor pe unul. Floarea mică şi rotundă S-a topit şi a murit – O minune de-o secundă.” (I. Migălos lucrată-n fir. (10p) Analizaţi două predicate din strofele de mai sus ale căror verbe să fie la timpuri diferite. şi se scoală repede să meargă după el. Ionel vin’ la mama! -Sări. stabilirea modului de expunere din textul suport. (20p) Transformaţi următoarea vorbire directă în vorbire indirectă: „Dar vocea de dincolo adaugă: -Coniţă! Uite Ionel! Vrea să-mi răstoarne maşina!… Astâmpără-te. 4. transformarea unui text din vorbire directă în vorbire indirectă. migălos. coniţă! Varsă spirtul ! s-aprinde! -Ionel! Strigă iar mama. S5. că te arzi! -Ionel! Strigă iar madam Popescu. Caragiale. B.  A. S4. (Nicolae Labiş. Vizită) 91 . 3. S3. Tremură de frig gorunul. L. (6p) Transcrieţi din cele 2 strofe o personificare. (6p) Analizaţi subiectele din prima strofă. 6. (10p) Analizaţi două atribute diferite din cea de-a doua strofă. 2. cât şi sintactice la cuvinte din text. rotundă.

să transcrie figuri de stil învăţate din textul suport. cât şi sintactice la cuvinte din text. ţănând seama de toate modificările care au loc – 20 puncte Transformarea parţial corectă a vorbirii directe. cât şi sintactice la cuvinte din text. O3. identificarea trăsăturilor pe text. În compunere. O2. să analizeze categorii diferite. O2. Al. încadrarea în limita de spaţiu dată. (30p) Într-o compunere de 20-25 de rânduri. să transforme un text din vorbire directă în vorbire indirectă. cât şi sintactice la cuvinte din text. O4. să analizeze categorii diferite.3x2 Analiza parţială – 3x1 Analiza completă a celor două atribute2x5 Analiza parţială. de I. să analizeze categorii diferite. Punctaj 6 puncte 10 puncte 3 puncte 6 puncte 10 puncte 5 puncte 20 puncte 92 . respectarea normelor de exprimare corecte. atât morfologice.C. fără a sesiza şi transmite sensul Obiective de evaluare O1.3x2 puncte Identificarea şi analiza corectă a celor două predicate-5x2 puncte Stabilirea valorii morfologice corecte pentru fiecare cuvânt – 3x1 Analiza completă a celor trei subiecte. argumentaţi faptul că opera literară Puiul. Brătescu-Voineşti este o schiţă. să analizeze categorii diferite. cât şi sintactice la cuvinte din text. atât morfologice. trebuie să aveţi în vedere:     precizarea a patru trăsături ale schiţei.  Barem de notare şi evaluare Criterii de evaluare Identificarea fiecăreia dintre cele 3 figuri de stil. O2. atât morfologice. atât morfologice. să stabilească modul de expunere din textul suport.5 Precizarea modului de expunere folosit – 5 puncte Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă.2x2. O2.

textului – 10 puncte Încercare de transformare fără a aplica cunoştinţele dobândite şi fără a sesiza sensul textului5 puncte Pentru fiecare dintre cele 4 aspecte de urmărit se acordă câte 7 puncte. elevi înscrişi 29 Nr.V-a A. să argumenteze într-o compunere după un plan dat apartenenţa unui text studiat la specia schiţei.99 9-10 2 9 8 10 Media clasei 7.05.2010 Rezultate înregistrate: Clasa Prof a.  limitarea la rezumatul textului Puiul şi mai puţin argumentarea apartenenţei sale la specia schiţei.  omisiunea subiectului inclus în analiză. Nr. 2 puncte se acordă pentru aspectul lucrării.99 7–8.92  Greşeli frecvente:  nesesizarea sensului textului dat spre transformare din vorbirea directă în vorbire indirectă.  Măsuri pentru recuperare: 93 . 30 puncte Total – 100 puncte  Bilanţ privind evaluarea finală    Disciplina: Limba şi literatura română Data: 16. elevi evaluaţi 29 Note acordate Sub 5 5–6. Din oficiu – 10 puncte O5.C.

generată de obţinerea unei note mai mari. cât şi individuală – a fiecărui elev în parte. De multe ori.4). am observat o anume stare de disconfort a elevilor înaintea testului propriu-zis. aplicarea şi interpretarea rezultatelor testului de evaluare sumativă la mai multe generaţii de elevi. în mapa de evaluare a profesorului apar grafice de progres/regres. mi-am făcut o imagine.  corectarea testului în clasă. atât de ansamblu . de un spirit de competiţie mai mult decât de o dorinţă de aflare a nivelului cunoştinţelor acumulate. Concluzii. În urma administrării acestor teste. formativ şi sumativ în cursul anului şcolar 2009-2010 şi prezentate anterior (vezi fig. foarte relevante în măsurarea eficienţei demersului didactic. Din proiectarea. Iată un exemplu de grafic întocmit la aceeaşi clasă aV-a. precum şi faptul că rezultatele constatate pot fi folosite pentu a perfecţiona activitatea didactică la celelalte serii de elevi. teme de lucru individual.a întregului colectiv de elevi. în urma aplicării testelor iniţial. referitoare la evoluţia nivelului de competenţe şi situarea acestor competenţe comparativ cu programa şcolară în vigoare. pentru a avea o imagine cât mai clară a rezultatelor elevilor unei clase la diferitele forme de evaluare folosite. 94 .

cu un grad mediu de dificultate. Periodicitatea ei este semestrială.92 1 7.Grafic al mediilor clasei a Va obţinute la teste în anul şcolar 2009-2010 2. Motivarea. de cele mai multe ori. elevul este pus în postura ca.56 7. în ansamblul notelor.92 8. Prin tratarea lor.56 7 7. la finalul clasei aVIII–a.4. iar ponderea. Lucrarea semestrială exersează elevul în vederea confruntărilor evaluative de la sfârşitul ciclului gimnazial de şcolaritate şi. în semestrul al-II-lea al anului şcolar 95 . Am ales spre exemplificare subiectul elaborat pentru lucrarea scrisă la limba şi literatura română aplicată elevilor clasei a-VII-a. asemănătoare testului standardizat pe care elevii îl vor primi la limba şi literatura română ca modalitate de evaluare externă.7 Media clasei Fig. de aceea. funcţiile.4 . aleg ca structura acestei probe să fie. condiţiile de îndeplinit din partea profesorului vor fi prezentate prin comparaţie cu verificarea scrisă curentă. Lucrarea scrisă semestrială se organizează la limba şi literatura română la toate clasele gimnaziale.5 8 1 8. Teza constă din mai multe subiecte.7 8.5 9 Evaluare sumativa Evaluare formativa Evaluare initiala 7.Media clasei in urma diverselor tipuri de teste Tipul de test administrat 7. pe lângă reproducerea informaţiei.2. să realizeze şi o relativă sinteză pe întinderea întregului semestru. 25%.2.

un item subiectiv. şi ceilalţi. pe foaia de teză. Rezultatele le-am organizat după modelul testelor de evaluare prezentate anterior. identificând greşelile tipice şi sugerând măsurile necesare pentru recuperare (vezi fişa 10). Prin barem am fixat atât etalonul de aprecierea a probei. Şi-acolo-n cer se leagănă şi cântă Pân’ ce-ameţeşte iar.2010 Obiective de evaluare:     Să argumenteze folosirea cratimei într-un enunţ dat. stabilirea unor categorii morfologice şi sintactice variate. Fişa 10 Lucrare scrisă semestrială – clasa aVII-a Data : 21. semiobiectivi – cu răspuns scurt. argumentarea folosirii cratimei într-un enunţ dat. Obiectivele de evaluare ale lucrării semestriale au vizat argumentarea apartenenţei unei opere studiate la specia baladei populare. Să identifice pe un text dat trăsături ale genului liric.05. înţelegând prin aceasta condiţiile principale ale răspunsului aşteptat la un item şi punctajul atribuit. Să argumenteze apartenenţa unei opere studiate la specia baladei populare. răspunsul la fiecare dintre cerinţele de mai jos. 96 . cât şi performanţele minime în atingerea obiectivelor. căzând pe lanuri. Vestindu-mi pretutindeni primăvara! Văzduhul scânteiază sub povara Ca ciocârlia ce-n văzduh s-avântă. Scrie.2009-2010. Conţinutul probei : Subiectul I (54 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. de tip eseu structurat. „Plutesc în aer glasuri fermecate. prin care am urmărit familiarizarea acestora cu un subiect elaborat după modelul testării naţionale. identificarea pe un text support a trăsăturilor genului liric. Să precizeze categorii morfologice şi sintactice. adică nivelul minim de pregătire al elevilor. Conţinutul lucrării semestriale a fost structurat din itemi distribuiţi raţional sub raportul gradului de dificultate.

 prezentarea unui personaj specific baladei. 6 p Transcrie.. 2.. Reînviere) Limba română Aşa-n pornirea sfintelor elanuri Se-nalţă sufletu-mi spre tine. punctuaţia – 3p. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 6 p Transcrie. din text. „ce”. Subiectul al II-lea (36 de puncte) Scrie o compunere de 20-25 de rânduri. din cer. un substantiv comun.. 6 p Precizează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte din text: căzând. 4. în lucrare. griji întunecate! Vreau să trăiesc din zori şi până seara. în care să argumentezi că o operă literară studiată de tine la clasă aparţine speciei literare baladă populară. Vei primi 20 puncte pentru conţinut (câte 5 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi câte 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziţiei – 1p. vei avea în vedere:  precizarea a patru caracteristici ale baladei populare. un verb predicativ. 6 p Motivează folosirea cratimei în enunţul: „Vreau să mă-mbăt de para /Eternă a iubirii nesecate ”. Fugiţi departe. cu ajutorul exemplelor extrase din textul ales. aşezarea corectă a textului în pagină. 3. 5.” B. Înţelegerea textului 1. Şi vreau să cânt! Vreau să mă-mbăt de para Eternă a iubirii nesecate.. Notă! Respectarea.. 6 p Identifică imaginile artistice din versurile: „Plutesc în aer glasuri fermecate (. ortografia – 4p.  evidenţierea secvenţelor narative/momentelor subiectului ale operei epice alese.Mărgăritarelor din cer picate.  ilustrarea acestor caracteristici. (Ştefan Octavian Iosif. B. Soare!/ Şi cade iar din slăvi ameţitoare. „ameţitoare”. registrul de comunicare. ca specie literară. 1. 3. un pronume reflexiv. „s-avântă”. fugiţi. din text. 2.. coerenţa textului – 3p. „cade”.” 6. încadrarea în spaţiul acordat. 6 p Menţionează conjugarea şi diateza următoarelor verbe din text: „să trăiesc”.. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3p. 6 p Menţionează felul şi rolul conjuncţiei în contextul: „Aşa-n pornirea sfintelor elanuri / Se-nalţă sufletu-mi spre tine. Soare! Şi cade iar din slăvi ameţitoare. 6 p Precizează măsura versului: „Ca ciocârlia ce-n văzduh s-avântă”. În redactarea compunerii. lizibilitatea – 2p) 97 . 6 p Precizează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte din text: „departe”. două figuri de stil diferite.) / Văzduhul scânteiază sub povara”..

iar elevul să-şi cunoască potenţialul în vederea pregătirii pentru testele naţionale.     Bilanţ privind lucrarea semestrială Disciplina: Limba şi literatura română Data: 21. iar evaluarea se realizează după modelul evaluărilor externe. lucrarea semestrială impune cunoaşterea temeinică a tuturor noţiunilor fundamentale învăţate pe parcursul unui semestru. Comentarii şi concluzii Lucrarea semestrială verifică unele capacităţi complexe.07 Clasa aVII-a         A. Fiind o probă de evaluare sumativă. teme de lucru individual. 98 . oferind şanse egale tuturor elevilor. elaborarea unui răspuns mai cuprinzător. tratarea coerentă a unui subiect mai amplu. de analiză/sinteză. elevi evaluaţi 28 Note acordate Sub 5 5–6. compunerea trebuie să aibă cel puţin 20 de rânduri scrise.99 7–8.2010 Rezultate înregistrate: Prof Nr.C. stabilirea greşită a valorii morfologice. motivarea incompletă a folosirii cratimei în contextul dat. pentru ca evaluarea să fie cât mai obiectivă. Greşeli frecvente: limitarea în compunere la punctarea momentelor subiectului.În vederea acordării punctajului pentru redactare.05. Măsuri pentru recuperare: corectarea lucrării semestriale în clasă.99 9-10 3 7 13 7 Media clasei 7. confuzia conjugărilor. Profesorul foloseşte bareme detaliate de corectare şi notare. elevi înscrişi 28 Nr.

2. De aceea. respectiv evaluarea cunoştinţelor dobândite de elevi.3.1. a modalităţii celei mai eficiente de lucru. care poate avea un impact negativ asupra performanţei lor. se impune o tratare diferenţiată a acestora. 2. de evaluare la limba şi literatura română 2. majoritatea elevilor resimt o intensă stare de tensiune. Deoarece prin această metodă de evaluare profesorul îi încălzeşte pe elevi pentru testele standardizate şi pentru că ponderea lucrării semestriale în media semestrului este destul de mare. Fişele de lucru elaborate şi experimentate la clase includ trăsături variate în funcţie de ponderea sarcinilor didactice şi de scopul urmărit: conţinut comun şi 99 . Activitatea de muncă independentă în clasă Învăţarea limbii şi literaturii române. există elevi cu un potenţial intelectual redus.2. profesorul fiind nevoit a redacta subiecte diferenţiate. este binevenită o scurtă explicaţie pentru clarificarea elevilor testaţi în privinţa abordării subiectelor. corespunzătoare nivelului intelectual pe care aceşti elevi îl pot atinge.îi ajută pe elevi să se ridice treptat de pe planul gândirii practice la acela al gândirii conceptuale şi să treacă de la aspectul concret al lucrurilor şi al fenomenelor la expresia lor tot mai abstractă. la începutul lucrării scrise semestriale.În situaţia în care. precum şi a folosirii judicioase a timpului acordat probei de evaluare sumative. de stres. scrise şi orale. în colectivul de elevi.3.printr-un ansamblu de probe eşalonate după o anumită logică şi cu dificultăţi dispuse în mod gradat. Forme mixte.

iar notarea se face. Ele se pot rezolva individual. prin autoevaluare sau notare reciprocă. fişe de lucru cu conţinut diferit. deoarece colectivul de elevi nu este omogen. în perechi sau pe grupe de elevi. iar după verificarea frontală a modului de rezolvare a cerinţelor. dar cu sarcini având diferite nivele de dificultate. Analiza sarcinilor de lucru se realizează prin activitate frontală. pe două grupe de nivel. Fişele de muncă independentă prezentate mai jos. fie în timpul verificării lecţiei anterioare. Momentul aplicării acestor instrumente de evaluare este variat. administrate la clasa a-VIII-a. de cele mai multe ori. la aceste fişe s-a lucrat diferenţiat. Şi în braţele-mi întinse Să alergi. ultimul aspect devenind dominant atunci când au avut caracter de recuperare. pe piept să-mi cazi. Unde prispa cea de brazde Crengi plecate o ascund. Fişa 11 FIŞA DE LUCRU 1 Dorinţa de Mihai Eminescu Vino-n codru la izvorul Care tremură pe prund. evidenţierea noţiunilor de versificaţie. conţinut unic. fiecare elev a primit şi fişele celeilalte grupe pentru a o lucra ca temă pentru acasă (a se vedea fişele 11 şi 12). după ce elevii au terminat de lucru. fie în faza evaluării formative. evidenţierea şi explicarea mijloacelor artistice care susţin temele şi motivele poeziei. În acelaşi timp. Să-l ridic de pe obraz. a temei şi a motivelor poeziei. Să-ţi desprind din creştet vălul. precizarea structurii.respectiv sarcini unice. au avut ca obiective: încadrarea unui text în lirica eminesciană şi explicarea semnificaţiei titlului. argumentarea apartenenţei textului la genul liric. 100 .

Adormind de armonia Codrului bătut de gânduri. pe piept să-mi cazi.. Lăsând pradă gurii mele Ale tale buze dulci.Pe genunchii mei şedea-vei.. Unde prispa cea de brazde Crengi plecate o ascund. Îngâna-ne-vor c-un cânt Singuratice izvoare. Blânda batere de vânt. 5p 2. 2p Fişa 12 FIŞA DE LUCRU 2 Dorinţa de Mihai Eminescu Vino-n codru la izvorul Care tremură pe prund. Vom visa un vis ferice. 101 . Evidenţiază structura textului. Flori de tei deasupra noastră Or să cadă rânduri-rânduri. Şi în braţele-mi întinse Să alergi. Să-ţi desprind din creştet vălul. Precizează rima şi măsura versurilor. precizând numărul strofelor şi al secvenţelor. Stabileşte ritmul versurilor. Să-l ridic de pe obraz. Iar în păr înfiorate Or să-ţi cadă flori de tei. 2p 3. Vom fi singuri-singurei. Cerinţe: 1. Fruntea albă-n părul galben Pe-al meu braţ încet s-o culci.

. 3. Evidenţiază mijloacele artistice care susţin tema naturii. Vom visa un vis ferice. Blânda batere de vânt. 2. 3p 3p 3p 102 . Lăsând pradă gurii mele Ale tale buze dulci. Extrage şi explică metaforele din text. Vom fi singuri-singurei. Cerinţe: 1. Iar în păr înfiorate Or să-ţi cadă flori de tei.. Fruntea albă-n părul galben Pe-al meu braţ încet s-o culci. Îngâna-ne-vor c-un cânt Singuratice izvoare. Flori de tei deasupra noastră Or să cadă rânduri-rânduri. Evidenţiază mijloacele artistice care susţin tema iubirii.Pe genunchii mei şedea-vei. Adormind de armonia Codrului bătut de gânduri.

În acest mod. la exerciţii de redactare a unor texte argumentative. se organizează în clasă activităţi în vederea corectării greşelilor. exersării priceperilor şi deprinderilor. notând în catalogul personal gradul de realizare a temei. Mai mult decât la alte discipline. esenţial este ca profesorul să furnizeze în lecţie toate datele care condiţionează rezolvarea temei şi să se asigure că au fost înţelese. cât şi pentru profesor. lucru care duce la ridicarea prestigiului acestor lucrări în faţa elevilor. În funcţie de nivelul şi interesul clasei. De multe ori. la compuneri gramaticale sau literare. 103 . Pe baza observaţiilor înregistrate. dialoguri sau descrieri literare. ci mai mult calitativ. apreciez uneori lucrările scrise acasă prin note sau acord o notă într-un semestru pentru modul de efectuare al temelor pentru acasă.3. naraţiuni. la limba şi literatura română. atât pentru elevi. atât al celo cu dificultăţi care primind teme adecvate. Tema pentru acasă În alegerea temei pentru acasă este important ca aceasta să cultive creativitatea şi originalitatea. pe lângă verificarea frontală a temei pentru acasă în fiecare oră. de aceea temele la limba şi literatura română nu trebuie să fie consistente cantitativ. Fie că se referă la analiza morfologică sau sintactică a unor cuvinte. la construirea unor familii lexicale.2. la alcătuirea unor contexte cu cuvinte noi. completării cunoştinţelor. profesorul corectează săptămânal caietul de teme la elevului.2. care sunt astfel stimulaţi la nivel maxim. utilizez în demersul didactic tratarea diferenţiată în aplicarea temei pentru acasă. se poate asigura succesul la învăţătură al tuturor elevilor. devenind. un mijloc de perfecţionare şi autoperfecţionare. menită să asigure succesul la învăţătură al tuturor elevilor. dobândesc încredere în forţele proprii. iar în fişa de observaţie a elevului erorile şi lacunele constatate. cât şi progresul elevilor cu un ritm rapid de lucru.2.

2.1. pentru un elev de clasa aV-a.3. iar în clasele gimnaziale a trebuit integrat programei şcolare normale (vezi fişa 13).S.200 9 Îndrumări Extragerea cuvintelor care pun probleme de citit şi alcătuirea de enunţuri cu ele..11. constatările şi îndrumările sunt esenţiale în vederea ameliorării/recuperării.11. Voi prezenta spre exemplificare o fişă de observare sstematică utilizată în semestrul I al anului şcolar 2009-2010. Fişa 13 Fişă de observare sistematică Elevul: C. C. în clasele primare a fost considerat cu C. Clasa: a-V-a Disciplina: Limba şi literatura română Semestrul: I Aspecte urmărite Data Lectura textului literar 06.E.3.200 Aleodor împărat 9 Constatări Se constată dificultăţi în citirea cuvintelor arhaice/regionale Se observă că nu diferenţiază acţiunea de obiect Identificarea substantivelor dintr-un text 17. Aspectele urmărite. Se impune ajutarea sa de către un elev bun 104 . care. Prin observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice disciplinei 2. fiecărui elev cu dificultăţi în învăţare îi urmăresc cu exactitate evoluţia şcolară şi astfel ştiu care sunt problemele cu care se confruntă şi îi încurajez comportamentele pozitive. Observarea sistematică a activităţii elevilor Fişa de observare sistematică este un instrument de evaluare folosit doar în cazul elevilor care întâmpină dificultăţi de învăţare şi care au nevoie de o tratare diferenţiată.

Am evaluat fiecare etapă a investigaţiei. Schiţa. m-am asigurat că elevii şi-au însuşit cunoştinţele necesare de teorie literară. identificarea şi aplicarea. asemănări. după ce am repartizat sarcinile şi am comunicat elevilor obiectivele. organizaţi în patru grupe. iar pentru faza muncii dirijate am pornit de la comedia O scrisoare pierdută. Investigaţia Este o metodă complementară de evaluare pe care o utilizez la clasele a-VII-a şi a-VIII-a. Studiul introductiv şi prezentarea comediei le-am dat anterior lecţiei. metodele folosite. romanul – particularităţi. de I. asigurând astfel premisele pentru interpretarea şi analiza. a textului literar. deoarece ea solicită capacităţi complexe de analiză şi sinteză. investigaţia prezentată a fost organizată ca activitate în echipe. Unele exemple de investigaţii ce pot fi aplicate claselor VII-VIII sunt:    Genul dramatic în perspctiva istorie literaturii. la elevii cu un nivel mai ridicat de inteligenţă. nuvela. sumară sau aprofundată. pe textul suport a noţiunilor de teorie literară studiate. L. Proiectată pentru a se desfăşura pe parcursul a trei ore.3. alegere motivată de necesitatea implicării tuturor elevilor clasei. Obiectivele de evaluare au fost redactarea unei compuneri cu cerinţe prestabilite. Acestea sunt prezentate sub forma unor unităţi distincte.2. diferenţe. în cadrul unităţii de învăţare Structura textului dramatic. Pornind de la studiul introductiv şi de la prezentarea comediei. de tipul eseului structurat. Voi exemplifica un model de investigaţie (vezi fişa 14) aplicat la clasa a-VIII-a în semestrul al-II-lea al anului şcolar 2009-2010.2. Sub aspect metodologic. aplicate la condiţiile concrete ale comediei citate. elevii au răspuns unor cerinţe constănd în delimitarea unui fragment din 105 . Pastelul în literatura română. Caragiale. organizate pe principiul trecerii gradate de la general la particular şi concret. criteriile de evaluare.

selectarea unor informaţii din sursele literare fără legătură cu structura investigaţiei. nu înainte de a explica amănunţit elevilor în ce constă realizarea acestor sarcini. Am stabilit. din memorie a cunoştinţelor teoretice presupuse pe tema investigaţiei. formularea unor opinii personale. ca temă pentru acasă. a cerinţelor date. După rezolvarea dirijată. redactarea unor scheme parţiale.textul literar în secvenţe reprezentative. formularea de opinii personale şi a unor concluzii originale. identificarea elementelor prin care se concretizează diferitele tipuri de comic în operă. Nivelul II (nota 7-8) Utilizarea unor cunoştinţe teoretice sumare. realizarea investigaţiei prin muncă independentă. argumentare formală. presupuse de tema investigaţiei. stabilirea unei idei principale. proiectarea unei investigaţii. selectarea informaţiei oferite de sursele literare. dar insuficient de clar conturate. prin raportare la obiectivele investigaţiei. argumentarea lor corectă. am evaluat realizarea sarcinilor din tema pentru acasă şi am remodelat răspunsurile date. Tabelul 4 – Schema de notare a investigaţiei 106 Nivelul III (nota 9-10) Analiza completă a datelor. Elevii au stabilit elementele prin care se concretizează comicul de limbaj în fragmentul din scena 1 şi apoi din toată opera. . tratare relativ simplistă. lipsa unor opinii personale. iar apoi am indicat. În ora a–II-a. exprimare clară. În evaluarea investigaţiei am urmărit schema de notare prezentată mai jos (vezi tabelul 4): Nivelul I (nota 5-6) Insuficienta stăpânire a limbajului de specialitate. iar răspunsurile lor le-am evaluat conform baremului. o compunere de prezentare a mijloacelor prin care se realizează efectele comice în textul comediei O scrisoare pierdută. a avut loc verificarea frontală a acestor sarcini de lucru. folosirea unui limbaj ştiinţific corect. În a treia oră am evaluat realizarea sarcinii din tema pentru acasă şi am remodelat răspunsurile date. argumentarea parţială a ipotezelor. convingătoare. de către elevi. identificarea pe textul suport a diferitelor tipuri de comic. conform temei propuse. folosirea unui limbaj adecvat. dar cu mici ezitări/imperfecţiuni. redarea aproximativă. ca temă pentru acasă. rezolvarea ultimei cerinţe a investigaţiei.

2010 Tema: Efectele comice în O scrisoare pierdută. elemente ale diferitelor tipuri de comic. L.Fişa 14 Investigaţia Data: 15. L. Delimitează textul literar de la scena I în trei secvenţe reprezentative. Caragiale – mijloace de realizare Obiective de evaluare: • Să aplice noţiunile de teorie literară studiate. de tipul eseului structurat. • Să redacteze o compoziţie cu cerinţe prestabilite. Stabileşte elementele prin care se concretizează comicul de limbaj în comedia lui I.04. elemente ale diferitelor tipuri de comic. Scrie o compunere de una-două pagini. L. Caragiale. 4. de I. Caragiale. 5. Caragiale realizează efectele comice în opera literară O scrisoare pierdută. Caragiale realizează efectele comice în opera literară O scrisoare pierdută. de I. Desprinde câte o idee principală a conţinutului de idei. în comedia O scrisoare pierdută. în secvenţa aleasă. A. L. Enunţ: Prezintă mijloacele prin care I. din fiecare secvenţă identificată/stabileşte câte un titlu potrivit pentru fiecare dintre secvenţele identificate. Identifică. în care să prezinţi mijloacele prin care I. • Să explice modul în care aceste noţiuni sunt reflectate în comedia O scrisoare pierdută. L. 107 . Identifică. 3. Cerinţe: 1. B. 2.

exprimarea clară a opiniei. pe text. precum şi alegerea fragmentelor preferate (vezi fişa 15). anului apariţiei operei. indicate în lista lecturilor suplimentare pentru clasele VII-VIII la începutul fiecărui semestru cuprinde precizarea titlului. pe parcursul anului şcolar. Portofoliul Din experienţa didactică de până acum pot spune că portofoliul este o metodă de evaluare utilizată cu plăcere şi care se bucură de multă atenţie din partea elevilor.3. cât şi de structurarea corectă a noţiunilor – 6p. 108 . Scopul întocmirii acestui portofoliu este de a-i stimula pe elevi în organizarea într-o manieră proprie. ţin seama atât de aspectul portofoliului – 3p. elevii primesc o notă la acest portofoliu. scheme recapitulative referitoare la părţile de vorbire şi de propoziţie. La clasele a–V-a şi a-VI-a elevii trebuie ca. elevilor claselor V-VIII li se cere să completeze un portofoliu la literatură. deoarece li se oferă posibilitatea de a-şi demonstra originalitatea şi creativitatea. În timpul unui semestru al anului şcolar. Fişa de lectură pe care o au de completat este concepută minuţios şi vizează formarea gustului pentru lectură. pe care elevii să şi-l completeze în perioada şcolarităţii şi care să constituie un instrument util în activitatea lor. Tematica portofoliilor este diversă şi adaptată nivelului intelectual al fiecărei clase. Fişa de lectură la operele literare aparţinând genului liric. a trăsăturilor genului liric. identificarea. volumului. în acordarea notei. autorului. stabilirea elementelor de versificaţie. originală a noţiunilor teoretice referitoare la părţile de vorbire şi de propoziţie. încadrarea în gen şi specie. dar şi o aplicare a noţiunilor de teorie literară studiate. selectarea unor cuvinte noi din operă. La sfârşitul anului şcolar. care presupune alcătuirea unor fişe de lectură în urma parcurgerii operelor recomandate ca lecturi literare suplimentare sau obligatorii.3. să întocmească un portofoliu la limbă – ce cuprinde noţiuni teoretice.2.

stabilirea indicilor de timp şi spaţiu. Pentru operele literare aparţinând genului epic indicate în lista lecturilor suplimentare. 109 . însă cele la care m-am oprit sunt:     Balada populară românească. Exemplele sunt dintre cele mai diverse. deoarece se are în vedere noţiunile din programă considerate obligatorii celor două clase (vezi fişa 16). am putea solicita elevilor întocmirea unor portofolii complexe. identificarea personajelor şi a modurilor de expunere folosite. Raportul autor-narator-personaj în speciile genului epic. de aceea. la care nivelul intelectual este mai ridicat. volumului. Grila pe care o utilizez în evaluarea portofoliilor urmăreşte lectura tuturor operelor indicate.În mod evident. punctarea riguroasă a elementelor prezente în fişa de lectură. încă de la începutul întocmirii portofoliilor. care vizează capacităţi superioare de analiză şi sinteză pe teme diverse de literatură. La clasele mari. capacitatea de argumentare orală a alegerii unui fragment preferat şi modalitatea de prezentare a portofoliului (conform baremului reprodus în tabelul 5). selectarea unor cuvinte noi din operă. le aduc elevilor la cunoştinţă elementele de care voi ţine seama în evaluarea de la sfârşitul semestrului. întocmirea unui rezumat al operei citite. ceea ce interesează este precizarea titlului. Evoluţia personajului în genul epic. încadrarea în gen şi specie. anului apariţiei operei şi indicarea altor opere ale autorului. Evaluarea unui portofoliu la literatură este una dintre cele mai dificile sarcini ale profesorului. fişa de lectură pe care o au de completat elevii claselor V-VI este mult mai simplificată. autorului. precum şi alegerea fragmentelor preferate (vezi fişa 17). Semnificaţia titlului în genul liric.

personificări. auditive. sentimentele exprimate):  Figuri de stil (epitete.. dinamice ) cu citate din text:  Titlul operei literare (structură.  Măsura versurilor:…………………  Ritmul …………….  Eul liric (indici ai prezenţei. hiperbole. metafore. comparaţii.  Tipul de rimă:…………………………. tactile. inversiuni. semnificaţie ): o lor): Vocabular (câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită şi sensurile o o Citate preferate (scrise între ghilimele): Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura ): 110 .. asonanţe) cu citate din text:  Imagini artistice (vizuale.clasele VII–VIII Am început lectura       Autorul: Volumul: Editura: Anul apariţiei volumului: Alte opere ale autorului: Titlul operei literare: Am terminat lectura Genul literar: Specia literară: Versificaţia :  Poezia este formată din ………strofe . aliteraţii.Fişa 15 Opera lirică . enumeraţii. repetiţii.  Strofa are……versuri. olfactive.

repetiţii.  Tipul de rimă:  Măsura versurilor:  Ritmul:  Figuri de stil (epitete. auditive. tactile. semnificaţie):  Vocabular (câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită şi sensurile lor): Citate preferate (scrise între ghilimele): Impresii personale: 111 .  Strofa are……versuri. comparaţii. dinamice) cu citate Titlul operei literare (structură. metafore.Fişa 16 Opera lirică – clasele V–VI Am început lectura       Autorul: Volumul: Editura: Anul apariţiei volumului: Alte opere ale autorului: Titlul operei literare: Am terminat lectura Genul literar: Versificaţia :  Poezia este formată din ………strofe . olfactive. personificări. enumeraţii) cu citate din text:  din text:  Imagini artistice (vizuale.

Fişa 17 .Opera epică Am început lectura (data) Titlul operei literare: Autorul: Volumul: Editura: Anul apariţiei volumului Am terminat lectura (data)       Alte opere ale autorului  Genul literar:  Specia literară:  Opera este scrisă în:  Locul desfăşurării acţiunii:  Timpul desfăşurării acţiunii:   Personaje: Rezumat: Moduri de expunere:  Vocabular:  Citate preferate (scrise între ghilimele. indicând pagina):  Impresii personale: Aspecte vizate lectura operelor indicate punctarea riguroasă a elementelor prezentate în fişa de lectură capacitatea de argumentare orală a alegerii unui fragment preferat Punctaj acordat 30 puncte 30puncte 20 puncte 112 .

motivându-şi alegerea. competenţele specifice şi standardele curriculare de performanţă. fie şi la nivel minimal. distribuite conform unor reguli. După ce a 113 . Pentru realizarea unei autoevaluări eficiente.3.3. dar reluând acest mod de evaluare. ei s-au obişnuit şi totul a decurs foarte bine. oferă posibilităţi sporite în ceea ce priveşte controlul asimilării cunoştinţelor şi autocontrolul lor. la început aceştia au întâmpinat dificultăţi. precum şi reglarea activităţii de predare–învăţare–evaluare. oferite de calculator. notarea reciprocă.5.Baremul de evaluare al portofoliului la literatură 10 puncte 10 puncte 2. Autoevaluarea Folosirea autoevaluării în propriul demers didactic este permanentă şi ea merge de la autoaprecierea verbală până la autonotare mai mult sau mai puţin controlată. Întrebările cuprinse în paşii programului sunt prevăzute cu răspunsuri de control – soluţii corecte -. Atât în. 2. Evaluarea asistată pe calculator În comparaţie cu alte metode de evaluare.4. autonotarea controlată am cerut elevilor să motiveze nota acordată. ca să-şi poată dirija în mod corespunzător efortul de învăţare. • autonotarea controlată – cel evaluat şi-a autoevaluat rezultatele. se impune ca elevul să cunoască.modalitatea de prezentare a portofoliului oficiu Tabelul 5 . cât şi în. Pentru a forma capacităţi autoevaluative am utilizat mai multe proceduri cum ar fi: • notarea reciprocă în sens de consultare a colegilor elevului evaluat.

elevii colaborează în vederea schimburilor de idei. elevul trebuie să le verifce. iar un moderator centralizează datele. originalitatea şi subiectivitatea la nivelul conţinuturilor didactice. aduc cu ele bucuria succesului. Profesorul de limba şi literatura romană trebuie să aibă o imaginaţie bogată pentru a oferi elevilor posibilitatea de a folosi calculatorul în studiul acestei discipline. comparându-le cu cele corecte cuprinse în materialul de instruire. Exemplul de fişă de evaluare programată la limba şi literatura română prezentat cuprinde itemi obiectivi. Metoda este utilă în cadrul lecţiilor de literatură. imaginaţie şi opinii personale. unde se face apel la creaţie. Confirmarea sistematică a răspunsurilor. iar notarea imediată determină sporirea randamentului învăţării şi facilitează analiza statistică a rezultatelor pe baza cărora pot fi adoptate măsuri de remediere a nereuşitelor. această operaţie având rolul validării (confirmării) răspunsurilor corecte şi sancţionării răspunsurilor eronate. ceea ce motivează şi stimulează pentru învăţare. din alte localităţi. din alte ţări chiar.dat/ales răspunsurile. satisfacţia elaborării sau alegerii răspunsului corect. teste grilă. rezultatul fiind redifuzat pentru o mai bună cooperare şi comunicare în cadrul proiectului. De aici derivă dificultatea formalizării lecţiilor pentru a fi tratate computerizat. Specificul disciplinei limba şi literatura romană face ca o serie de clasificări. cu alegere multiplă şi de tip pereche şi a 114 . cu alegere duală. Avantajul acestei metode este acela că pot fi cooptaţi în realizarea unui proiect şi elevi de la alte şcoli. participanţii trimit mesaje. La clasele mari – a-VII-a sau a-VIII-a – folosesc evaluarea prin metoda poiectului asistat pe calculator. Un tip de proiect pe care l-am realizat folosind scrierea în colaborare este conceput cu ajutorul curierului electronic (email-ul). a dezvoltării creativităţii. In cadrul realizării unui proiect. Propun o temă. tipuri de itemi să nu poată fi aplicate având in vedere aspecte precum creativitatea.

.. 5 puncte 2.. Scrie... Încercuieşte litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect: 1.. tinerime. b. muncitorime... la clasa a VII-a.pită. jucăuş..... 5 puncte II. b. brădet..există: a.A G Arhaismele. după parcurgerea unităţii de învăţare Vocabularul limbii române. 5 puncte 2.5 puncte 6.... În fraza... Tema poeziei . Sunt derivate cu sufixe ale însuşirii cuvintele din seria: a. 5 puncte 5. în spaţiul rezervat.. Figura de stil prin care se repetă o vocală accentuată într-un vers se numeşte 5 puncte 3..fost aplicat în semestrul I al anului şcolar 2009-2010. studenţime. 5 puncte III.litera G. 1.. alburiu. necesar elevilor în vederea realizării unei autoevaluări simultane (vezi fişa18). b. Citeşte fiecare dintre următoarele afirmaţii şi încercuieşte litera A. barabule.. 5 puncte 6.. 5 puncte 4. răspunsuri potrivite pentru fiecare cerinţă. temenii ştinţifici fac parte din vocabularul fundamental. 1... În versurile.. În enunţul Piciorul de la scaun s-a rupt cuvântul este folosit cu sensul. 5 puncte 4...A G Sufixele sunt sunete sau grupuri de sunete care se adaugă la începutul cuvântului pentru a forma un cuvânt nou. Testul programat conţine şi punctajul detaliat pe fiecare item. ars poetica... Cuvinte . 5 puncte 3... două comparaţii. Mijloacele interne de îmbogăţirea vocabularului sunt: 5 puncte... dacă o consideri adevărată. regionalismele. tină. geamgiu.. sentimentele.. o comparaţie. Fişa18 ...A G Într-o creaţie lirică autorul îşi exprimă direct gândurile..A G printre figurile de stil studiate se numără şi aliteraţia. porumbişte.. iar dacă o consideri greşită...cârdurile veneau ca nişte inscripţii animate şi se risipeau ca o frunză de text”.roşiatic 115 .A G Naratorul este persoana care a conceput o operă literară. O strofă alcătuită din patru versuri se numeşte5 puncte 5.. auriu.. Sunt derivate cu sufixe colective cuvintele din seria: a.Cuvânt”este: a. dragostea faţă natură .Toarce vântul/ fire lungi de ploaie” figura de stil este 5 puncte 4.. glod sunt.Evaluarea programată – clasa aVII-a I. 2. bucurie” este un derivat cu sufix de agent. 5 puncte 3.A G Cuvântul.

apă.b. Obiectivele cercetării  Valorificarea prin evaluare a progresului elevilor la nivelul cunoştinţelor.  Verificarea atitudinii elevilor faţă de procesul evaluativ. oltenesc. 5 puncte 6. verde. barabule. picior.4. Seria care conţine doar cuvinte din vocabularul fundamental este: a. Sinonimul cuvântului. inocent. sâmbătă.. argintiu. infantil. mofturos. osos. 5 puncte 5. 5 puncte 2.4. Microcercetare pedagogică. bun. roşu. Cuza” Dorohoi a avut ca obiect inventarierea strategiilor de evaluare folosite în orele de limba şi literatura română în gimnaziu şi găsirea acelor strategii menite să eficientizeze procesul de predare–învăţare–evaluare. Proiect ameliorativ de optimizare a strategiilor de evaluare la limba şi literatura română 2. masă. copilăresc” este: a. I. capacităţilor şi a atitudinilor acestora. măr. mână. 2.2. bunică. precum şi identificarea capacităţii de feed-back al elevilor asupra procesului evaluativ. 2. mama.4. Ipotezele de lucru Pornind de la obiectivele urmărite în cadrul activităţii experimentale au fost stabilite următoarele ipoteze de lucru: 116 . Scopul cercetării l-a constituit măsurarea progresului cognitiv al elevilor în urma admnistrării unor teste.1. doi. b. Scopul cercetării Activitatea experimentală desfăşurată în perioada septembrie 2009–iunie 2010 în cadrul Şcolii cu clasele I–VIII „Al. b. soare.4.3.

alcătuită din 25 de elevi va îndeplini succesiv funcţia de eşantion experimental. respectiv eşantion de control. portofoliul.5. Stabilirea eşantionului de elevi cuprinşi în cercetare Clasa a-V-a A. Organizarea cercetării • • • • •  Tipul cercetării: constatativă– proiect-ameliorativă Perioada de cercetare: anul şcolar 2009 – 2010 Locul de desfăşurare a cercetării: Şcoala cu clasele I –VIII „Al. întocmirea tabelelor de rezultate şi consemnare a datelor în foile de observaţie după administrarea probelor şi înregistrarea performanţelor. 2.  suplimentară va fi stimulat prin folosirea metodelor complementare de evaluare.4. marea majoritate provin din familii de muncitori. Descrierea eşantionului de elevi Clasa aV-a A este formată (la începutul anului şcolar) din 25 de elevi. tabele sintetice.4. tabele analitice. Din punctul de vedere al provenienţei socioprofesionale. I. Nivelul de instruire al elevilor în domeniul limbii şi literaturii române devine Interesul elevilor pentru receptarea textelor literare recomandate prin lectură mai ridicat prin axarea profesorului pe evaluarea prin teste docimologice.6.4.  matematice: de prelucrare şi interpretare a datelor (numărarea. Cuza” Dorohoi Disciplina de învăţământ vizată: Limba şi literatura română Metode de cercetare folosite: experimentul pedagogic de explorare – formare: metoda testelor docimologice vizând evaluarea progresului înregistrat de către elevi. având vârste cuprinse între 11 şi 12 ani. 2. 2. cu sau fără studii 117 .4. se vor urmări rezultatele elevilor înainte şi după administrarea factorului experimental. reprezentări grafice etc).

118 . În clasa aV–a A. pe lângă cele de tip constitutiv (referitoare la activitatea de învăţare. cât şi asupra randamentului învăţării. În ceea ce priveşte rolurile (ansamblul de sarcini care trebuie realizate de membrii grupului) clasa este bine organizată (şeful clasei. de altfel în mai toate clasele) şi o serie de norme implicite (norme ascunse construite în cadrul grupului). şomeri. nevoia de încredere şi siguranţă). norme. în clasa aV–a A sunt prezente (ca. liber profesionişti. ci faţă de stilul de aplicare al acestuia (ridicarea vocii pentru a impune o idee. Existenţa coeziunii grupului (gradul de unitate şi integrare a colectivului şcolar) are efecte puternice asupra membrilor grupului. această coeziune există în măsura în care grupul respectiv îi satisface nevoile (nevoia de învăţare activă. ca la începutul anului şcolar elevii (unii dintre ei) să ascundă adevărata meserie părinţilor pentru a nu fi judecaţi în funcţie de aceasta. ca o formă de echilibrare a structurii organizatorice a clasei. aversiunea elevilor nu este faţă de ideea de normă. fără a o argumenta).medii. Ca mediu de provenienţă colectivul este destul de omogen (22 elevi provin din mediu urban şi 3 elevi din mediu rural – satul Sauceniţa. Din punctul de vedere al normelor (regulile de conduită cunoscute şi acceptate de toţi membrii grupului educaţional). roluri. cu disciplina fiind stabiliţi prin vot secret la nivelul clasei). responsabilul cu curăţenia. Normativitatea poate să afecteze atitudinea elevilor faţă de procesul de instruire şi chiar performanţele lor şcolare. de socializare. armonizarea şi integrarea reciprocă a celor două tipuri de finalităţi. Dintre caracteristicile clasei de elevi s-au urmărit unele aspecte referitoare la: scopuri. Pentru o mai bună cunoaştere a colectivului de elevi s-au avut în vedere dimensiunea socială şi dimensiunea psihologică. casnice. se impune la clasa a-V-a A. Relaţiile elevului cu grupul social căruia îi aparţine (clasa de elevi) au o importanţă deosebită asupra evoluţiei personalităţii sale. O normă ascunsă este aceea. impunerea forţată a unei idei. Uneori. Doi provin din familii dezorganizate şi alţi cinci au unul dintre părinţi în străinătate. coeziunea de grup. comuna Văculeşti). Întrucât scopurile sunt de două tipuri: de tip prescriptiv şi individuale.

CAPACITĂŢILOR ŞI ATITUDINILOR ACESTORA LA LIMBA ŞI LITERATURA La începutul anului şcolar 2009 –2010 eşantionul format din cei 25 de elevi ai clasei aV-a fost cercetat pe baza studierii documentelor şcolare înregistrându-se valori reprezentative privitoare la variabilele implicate înaintea experimentării.4. Baremul de corectare şi de notare a urmărit defalcarea punctajului în funcţie de tipurile de greşeli 119 . una pentru elevi şi cealaltă pentru profesor. Ca substrat integrator al cunoaşterii elevilor factorul central este capacitatea de muncă a elevilor în clasă. capacităţilor şi atitudinilor la limba şi literatura română. deoarece testul conţine un text propus spre dictare. cercetarea noastră n-a urmărit să modifice realitatea şcolară. În primele ore ale semestrului I.În clasa aV–a A elevii au un ridicat nivel al egoismului. a fost structurat pe itemi semiobiectivi şi subiectivi. Cercetarea s-a centrat pe două direcţii:  evaluarea în domeniul cognitiv prin care s-a urmărit aflarea progresului evaluarea afectiv-atitudinală prin care am urmărit să identific atitudinea elevilor la nivelul cunoştinţelor.7. 2.  elevilor clasei a–V-a faţă de procesul evaluativ. Testul iniţial de evaluare. Măsuri ameliorative Ca tip de experiment. cotat de nivel mediu. ci să recolteze fapte care să confirme/infirme necesitatea de a alege strategiile optime de evaluare. cu două variante de subiect. am administrat testul iniţial ale cărui obiective au fost subsumate obiectivelor de referinţă standardelor curriculare de performanţă din curriculum naţional. se gândesc foarte mult la ei şi la munca lor.  Obiectivul 1 – VALORIFICAREA LA PRIN EVALUARE A PROGRESULUI ROMÂNĂ ELEVILOR NIVELUL CUNOŞTINŢELOR. Analiza şi interpretarea datelor. au atitudini reprobabile faţă de colegi şi au un foarte scăzut sentiment de responsabilitate faţă de ceilalţi.

în acest mod. Utilizarea elementelor de construcţie a comunicării Dezvoltarea capacităţii de exprimare S3. Redactarea unui enunţ/text corect din punct de vedere gramatical. să structureze un text propriu în cele trei părţi: introducere.  O3. Respectarea în redactarea unui text a scrisă regulilor de ortografie şi punctuaţie studiate. Fişa 19 Test de evaluare iniţială –clasa aV-a A  Data: 25. 120 .2010  Obiective de referinţă din curriculum-ul naţional: 1.2 să alcătuiască povestirea unui text literar (după un plan simplu de idei). pentru ca. să transforme vorbirea directă în vorbire indirectă.  O4. Transformarea unui text dialogat în a mesajului scris text narativ. adaptându-le destinaţiei şi scopului comunicării.  O7. să identifice părţile de vorbire şi de propoziţie studiate.  O6. S5. să scrie după dictare un text de scurtă întindere. elementele de construcţie a comunicării studiate. S4. cuprins şi încheiere. (vezi fişa 19). să evidenţiem nivelul de cunoştinţe de la care aceşti elevi au pornit. să redacteze un enunţ/text respectând regulile de punctuaţie şi ortografie studiate. Redactarea unui scurt text narativ propriu. Conţinutul testului pentru elevi (1p) Scrie după dictare. pe baza unor cuvinte de sprijin  1. 1. 1. iar rezultatele au fost centralizate atât pe note. să utilizeze elemente de construcţie a comunicării.4 să utilizeze corect.  Obiective de evaluare:  O1. să analizeze sintactic şi morfologic cuvinte date.3 să redacteze diverse texte de mică întindere.09.  Standarde curriculare de performanţă: Obiective cadru Standarde Dezvoltarea capacităţii de receptare S1.pe care le-ar putea comite elevii. S2. 1. 1. în textele redactate.5 să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte.  O5. cât şi în procente.  O2.1 să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi punctuaţie.

Cerinţe: a. . b. fecior. s-ar. (0. odată. complement. Conţinutul testului pentru profesor Scrie după dictare „Bunica începea să spuie şi eu visam ceva înainte: .6p) Se dă propoziţia: Nepotul ascultă povestea bunicii.Mare de tot. atribut.. sar.Cât de mare? .5p) Întocmeşte schema propoziţiei analizate. Transformă textul dictat în povestire. (0.2. 8. folosind cuvintele următoare: mie. să scrie după dictare un text de scurtă întindere. mi-e.. odată. b.6p) Găseşte cuvinte cu sens asemănător celor de mai jos: să spuie. c.” Bunica. de B.6p) Construieşte o propoziţie după schema: S + P + C + A Pron. Delavrancea 2. folosind cuvintele următoare: mie. Se dă propoziţia: Nepotul ascultă povestea bunicii. s-ar. Întocmeşte schema propoziţiei analizate. vb subst. vb subst adj  Barem de corectare şi notare Obiectivul de evaluare O1. atribut. 3. Şt. Alcătuieşte trei enunţuri în care cuvântul „ochi” să aibă înţelesuri difer 7. mare. sar. Scrie cuvinte cu sens opus celor de mai jos: începea. înainte.. fecior.5p) Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate în propoziţie. 4. mi-e. mare. (0. c. (1. mare.6p) Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul carte să fie.A fost odată un împărat mare. (1p) Transformă textul dictat în povestire. 4. Redactează o compunere de aproximativ 8-10 rânduri în care să descrii animalul preferat. pe rând: subiect. Adj  1. Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul „carte” să fie. (0. 5. 6. (0. complement. înainte. (3p) Redactează o compunere de aproximativ 8-10 rânduri în care să descrii animalul preferat. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele din propoziţie. Cerinţe: a. pe rând: subiect. Găseşte un titlu potrivit. (0. Construieşte o propoziţie după schema: S + P + C + A Pron. (0.2p. 7. Şi iubea pe împărăteasa lui ca pe ochii din cap.6p) Alcătuieşte trei enunţuri în care cuvântul ochi să aibă înţelesuri diferite. Găseşte un titlu potrivit. Punctaj 1 punct Criterii de evaluare Scrie textul dictat cu greşeli de ortografie şi punctuaţie – 0. 5. 3. 121 . 8.6p) Scrie cuvinte cu sens opus celor de mai jos: începea. Găseşte cuvinte cu sens asemănător celor de mai jos: să spuie. Şi îi părea rău că nu avea şi el un fecior. 6.

Scrie după dictare respectând ortografia şi parţial punctuaţia – 0, 5p. Scrie după dictare fără greşeli de punctuaţie şi ortografie – 1p. Transformă textul făcând greşeli de punctuaţie /ortografie sau fără a folosi întotdeauna formele corecte ale verbelor – 0,2p. Transformă textul făcând unele greşeli de exprimare – 0,5p. Transformă corect textul, folosind formele verbale potrivite – 0p. Nu structurează compunerea conform criteriilor de redactare, scrie cu greşeli de ortografie şi punctuaţie, exprimare sărăcăcioasă –1 p. Respectă în redactare structura unei compuneri, regulile de punctuaţie şi ortografie, cu mici erori –2 p. Redactează corect din punct de vedere al punctuaţiei, ortografiei, structurii compoziţionale, vocabularului – 3p. Utilizează corect elementele de comunicare – fiecare răspuns corect primeşte 0,50p. Identifică parţial părţi de vorbire şi de propoziţie, face greşeli la analiza acestora-0,2p. Identifică părţile de vorbire şi de propoziţie, analizându-le cu mici erori – 0,5p. Identifică şi analizează corect părţi de vorbire şi părţi de propoziţie – 1p. Utilizează parţial elementele de comunicare – 0,5p. Utilizează corect toate elementele de comunicare – 1p Din oficiu – 1 punct

O2. să transforme vorbirea directă în vorbire indirectă;

1 punct

O3. să structureze un text propriu în cele trei părţi: introducere, cuprins şi încheiere; O4. să redacteze un enunţ/text respectând regulile de punctuaţie şi ortografie studiate; O5. să utilizeze elemente de construcţie a comunicării;

3 puncte

O5. să utilizeze elemente de construcţie a comunicării; O6. să identifice părţile de vorbire şi de propoziţie studiate, O7. să analizeze sintactic şi morfologic cuvinte date;

2 puncte 1 punct

O5. să utilizeze elemente de construcţie a comunicării; Total – 10 puncte

1 punct

 

Rezultate înregistrate: Cu note:

122

Nota Nr. de elevi care au obţinut nota  În procente: Nota 5 Procentul 8% obţinut

5 2

6 2

7 6

8 5

9 10

10 0

6 8%

7 20%

8 16%

9 48%

10 0

Constatări şi concluzii Din procentele distribuite fiecărei note în parte, am constatat faptul că peste 60% dintre elevi au obţinut note de 8 şi 9, în timp ce sub 40% dintre elevi au primit note de 5, 6 şi 7. Surprinzător este faptul că niciun elev din clasa aV-a nu a obţinut nota 10, fapt care a arătat că se impune a acorda foarte multă atenţie elevilor care au obţinut 9, pentru ca aceştia să poată să treacă pragul acestei note. În acelaşi timp, mi-am propus ca şi cei doi elevi de 5 să urce spre 6. Testul de evaluare formativă aplicat aceluiaşi eşantion experimental în semestrul I al anului şcolar 2009-2010 a avut drept scop situarea elevilor în parcursul didactic al unităţii de învăţare Opera lirică. Verbul printr-o probă de evaluare de 20 de minute care a identificat lacunele în însuşirea noţiunilor la verb, în vederea unei pregătiri temeinice pentru lucrarea semestrială. Itemii aleşi au fost diferiţi de cei din structura testului iniţial de evaluare, accentul căzând pe itemii obiectivi – cu alegere multiplă, şi semiobiectivi – de completare şi cu răspuns scurt, care necesită răspunsuri scurte şi care au avantajul de a putea fi notaţi cu uşurinţă şi obiectivitate. Schema de notare foarte simplă a testului a facilitat corectarea imediată – testele au fost aduse elevilor în ora următoare, iar discutarea erorilor a fost efectuată simultan cu rezolvarea testului în clasă.

123

Rezultatele eşantionului experimental la testul de evaluare formativă au fost înregistrate în procente distribuite fiecărei note (a se vedea fişa 20).

Fişa 20 Test de evaluare formativă – clasa aV-a A       Data: 27.10.2010 Tema: Verbul Obiective de evaluare: O1.să recunoască categoriile gramaticale ale verbului; O2. să stabilească formele unui verb la moduri şi timpuri indicate; O3. să completeze proverbe cu verbe potrivite.

 Conţinutul probei 1. (10 p.) Completează spaţiile punctate cu verbe potrivite:  Unde …………… cap, …….. vai de picioare.  Cine …………… după doi iepuri, ………….. nici unul.  Când pisica…………… acasă, şoarecii …………… pe masă.  Când doi ………………… , al treilea …………………. 2. (9 p.) Indică modul, timpul, persoana şi numărul verbului din enunţul: Buturuga mică răstoarnă carul mare: a. Modul conjunctiv, timp prezent, persoana I, nr. sg. b. Modul indicativ, timp prezent, persoana a III-a, nr. sg. c. Modul imperativ, persoana a II-a, nr. sg. 3. (30 p.) Trece verbele din paranteze la modul indicativ timpul indicat: Ionel …………….. (a afla – perfect compus) ce ………………. (a spune – perfect compus) prietenul sau şi ……………….. (a hotărî – perfect compus) să discute cu el. Acesta …………… (a crede – imperfect) că ………….. (a putea – prezent) să-l înţeleagă dar s-………………. ( a înşela – perfect compus). 4. (25 p.) Alcătuieşte enunţuri în care verbul a vorbi să fie pe rând la:  Modul indicativ, timpul viitor I, pers. a II-a, sg.  Modul imperativ, pers a II-a, pl.  Modul conjunctiv, timpul prezent, pers. I, pl.  Modul gerunziu  Modul condiţional – optativ, perfect, pers. a III-a, sg. 5. (16 p.) Conjugă verbul a juca la modul indicativ, timpurile:  prezent (persoanele a II-a sg. şi I pl.);

124

despărţirea în silabe a unor cuvinte date.).). cu răspuns scurt. iar schema de punctaj oferită elevilor le-a dat posibilitatea autoevaluării (vezi fişa 21). stabilirea unei trăsături a descrierii pe textul dat. 3 elevi reuşind să treacă pragul notei 9 (12% dintre elevi au obţinut nota 10). Peste jumătate dintre elevii clasei – 54%. iar notele 6 şi 7 au fost obţinute de 24% dintre elevi. Itemii selectaţi au fost semiobiectivi. imagini artistice şi figuri de stil. aplicat elevilor clasei aV-a A. numirea anotimpului prezentat şi a trăsăturilor bradului. viitor I (persoanele a II-a sg. şi I pl.        imperfect (persoanele a II-a sg. Lucrarea scrisă semestrială administrată eşantionului experimental de elevi ai clasei aV-a A în semestrul I al anului şcolar 2009-2010 a avut scopul de a verifica şi evalua noţiuni de bază studiate pe parcursul semestrului.). cu răspuns deschis.).). cuvinte derivate şi sinonime. alcătuirea unei compuneri cu început dat. viitor II (persoanele a II-a sg. viitor popular (persoanele a II-a sg. şi I pl. şi subiectivi. Obiectivele de evaluare vizate au fost alcătuirea unei compuneri după un început dat. precum: despărţirea cuvintelor în silabe. şi I pl. mai mult ca perfect (persoanele a II-a sg. 7 20% 8 28% 9 36% 10 12% Înregistrarea rezultatelor: Nota 5 6 Procentul 0 4% obţinut Constatări şi concluzii Rezultatele testului de evaluare formativă. perfect simplu (persoanele a II-a sg. şi I pl. transcrierea unei comparaţii şi a unei imagini vizuale din textul suport. şi I pl. 125 .au obţinut notele 8 şi 9. au relevat o îmbunătăţire a performanţelor atinse comparativ cu testul iniţial.). identificarea unor cuvinte derivate şi sinonime. precizarea valorilor morfologice şi a funcţiilor sintactice. şi I pl. perfect compus (persoanele a II-a sg. şi I pl. în acelaşi timp nu s-a înregistrat nicio notă de 4 sau 5.).

2009   Obiective de evaluare:  O1. să precizeze o trăsătură a descrierii prezentă în textul suport. Aduci viforul pe-aice.  O3.  O2. să alcătuiască o compunere cu început dat.Rezultatele lucrării scrise semestriale au fost reprezentate în procente distribuite fiecărei note. Fişa 21 Lucrare scrisă semestrială Data: 05. Iarna cu şapte cojoace. să numească anotimpul şi trăsăturile bradului prezente în textul dat. Alecsandri-Bradul) 126 . În zadar îngheţi pământul. să identifice cuvinte derivate şi sinonime. vrăjitoare.” (V.  O6. El se scutură şi zice: În zadar tu. Ucizi florile şi stupii Şi trimiţi moartea cu vântul Şi trimiţi foamea cu lupii. să transcrie o comparaţie şi o imagine vizuală din textul suport. Şi priveşte cu-ntristare Cum se primblă prin răstoace Iarna pe un urs călare. să stabilească valoarea morfologică şi funcţia sintactică a unor cuvinte.  Conţinutul probei Subiectul I Citeşte cu atenţie textul următor: „Sus pe culme bradul verde Sub zăpada albicioasă Printre negură se pierde Ca o fantasmă geroasă.  O7. să despartă în silabe cuvinte date. Aduci zile fără soare. pozitiv fiind faptul că peste 70% dintre elevi au obţinut note peste 8 şi sub 25% dintre elevi au obţinut note sub 7.  O5.12.  O4.

zice. alcătuieşte o compunere care să înceapă cu propoziţia: Iarna pe un urs călare.A. o imagine vizuală. O6. 3) (6p) Transcrie. să transcrie o comparaţie şi o imagine vizuală din textul suport. O3. prezentată în text. să identifice cuvinte derivate şi 127 12 puncte 6 puncte 12 puncte 12 puncte 12 puncte . O5. care să conţină perechea substantiv-adjectiv. 4) (6p) Menţionează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte: bradul verde.. 4) (6p) Numeşte o caracteristică a bradului.. să numească anotimpul şi trăsăturile bradului prezente în textul dat. să precizeze o trăsătură a descrierii prezentă în textul suport. aşezare în pagină – 6p Transcrierea comparaţiei-6p Transcrierea imaginii vizuale-6p Stabilirea unei trăsături a descrierii – 6p Numirea anotimpului – 6p Stabilirea trăsăturilor bradului6p Valoarea morfologică 2x3-6p Funcţia sintactică 3x2-6p Identificarea celor două cuvinte Obiectivul de evaluare O1. din textul dat. 5) (6p) Numeşte anotimpul care este sugerat în poezie. 2) (6p) Transcrie din textul citat două cuvinte derivate. 2) (6p) Transcrie. 3) (6p) Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: zăpada. O4. şi un atribut exprimat prin adjectiv. pământul. două structuri specifice descrierii.. Subiectul al II-lea (30p) Pornind de la sugestiile oferite de poezia lui Vasile Alecsandri. din text. B. ortografie. pe foaia de teză. predicatul. lupii. Punctaj 30 de puncte O2. Dă un titlu potrivit compunerii tale. Înţelegerea textului 1) (6p) Transcrie din text o comparaţie. Timp de lucru – 50 minute Barem de corectare şi notare Criterii de evaluare Alegerea unui titlu expresiv –5p Folosirea propoziţiei date ca incipit – 5p Respectarea părţilor componente ale unei compuneri –9p Coerenţă-5p Punctuaţie. să stabilească valoarea morfologică şi funcţia sintactică a unor cuvinte. pământul. să alcătuiască o compunere cu început dat. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1) (6p) Desparte în silabe cuvintele: albicioasă. 5) (6p) Transcrie din prima strofă subiectul. Limba română Scrie.

să despartă în silabe cuvinte date. nici un elev nu a obţinut nota 5. dar şi de dorinţa de obţine note mai mari faţă de evaluarea curentă. Rezultatele obţinute la evaluarea portofoliului au fost foarte bune. prezentate în prima parte a capitolului al-IIlea. elevii reprezentând eşantionul experimental au citit lecturile literare suplimentare indicate la începutul semestrului şi au completat fişele de lectură corespunzătoare operelor lirice şi epice. capacităţilor şi atitudinilor elevilor la limba şi literatura română. Media 5 6 7 128 8 9 10 . de timpul îndelungat pe care l-au avut la dispoziţie. Procentele distribuite fiecărei note relevă plăcerea de a citi a majorităţii elevilor. majoritatea elevilor fiind motivaţi de noutatea evaluării. putându-se observa cu uşurinţă din tabelul distribuţiei procentelor pe note că peste 60% dintre elevi au medii peste 8 (vezi tabelul 7).derivate –2x3-6p Stabilirea sinonimelor 3x2-6p Despărţirea corectă în silabe 3x26p sinonime. iar 12% dintre elevi au primit note de 6 şi de 7 (vezi tabelul 6). de operele literare atractive selectate. 6 puncte  Înregistrarea rezultatelor Nota Procentul obţinut 5 4% 6 12% 7 8% 8 48% 9 16% 10 12% La portofoliul de evaluare întocmit la literatură pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2009-2010. O7. Nota 5 6 7 8 9 10 Procentul 0% 4% 8% 36% 16% 36% obţinut Tabelul 6 – Rezultatele obţinute de eşantionul experimental la evaluarea portofoliilor Mediile obţinute de elevii aparţinând eşantionului experimental în semestrul I al anului şcolar 2009-2010 la limba şi literatura română au pus în evidenţă un nivel ridicat al cunoştinţelor. deoarece peste 85% dintre elevi au obţinut note peste 8.

iar rezultatele eşantionului experimental la evaluarea prin portofoliu relevă preferinţa lor pentru acest tip de evaluare (vezi fig. modalitatea de apreciere a evaluării la disciplina limba şi literatura română.Procentul 8% 8% 20% 16% 32% 16% obţinut Tabelul 7 –Mediile obţinute de eşantionul experimental la limba şi literatura română pe semestrul I ala nului şcolar 2009-2010 Sintetizând rezultatele obţinute de eşantionul experimental la diferitele strategii de evaluare selectate de profesor şi aplicate elevilor pa parcursul semestrului I al anului şcolar 2009-2010. cea a atitudinii elevilor faţă de evaluare.5). chestionar structurat pe opt întrebări cu variante de răspuns care au avut drept scop aflarea atitudinii elevilor faţă de procesul evaluativ.Grafic al înregistrării rezultatelor obţinute de eşantionul experimental la strategiile de evaluare Obiectivul 2 – VERIFICAREA ATITUDINII ELEVILOR FAŢĂ DE DEMERSUL EVALUATIV În ceea ce priveşte a doua direcţie de abordare a problemei.5 . la sfârşitul semestrului al II-lea al anului şcolar 2009-2010 am aplicat un chestionar tuturor celor 25 de elevi reprezentând eşantionul de control. se observă rezultate progresive dinspre testul iniţial spre evaluarea sumativă. influenţa pe care o exercită evaluarea 129 . Inregistrarea rezultatelor strategiilor de evaluare folosite pe esantionul experimental 14 Numarul de elevi 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 Testele de evaluare Nota Evaluare initiala Evaluare formativa Evaluare sumativa Evaluare portofoliu Fig.

130 . opinia despre metodele complementare de evaluare cele mai eficiente (vezi fişa 22). Fişa 22 Chestionar pentru elevi 1) 2) deloc 3) deloc 4) 5) Care este forma de evaluare pe care o preferi? Iniţială continuă sumativă Consideri că notele reflectă cunoştinţele tale? Foarte mult mult puţin foarte puţin Cum apreciezi evaluarea la limba şi literatura română? Pozitivă Negativă Evaluarea profesorului de limba română te influenţează: foarte mult mult puţin foarte puţin Ce metode tradiţionale de evaluare le consideri eficiente? Evaluarea orală evaluarea scrisă 6) Argumentează preferinţa/respingerea faţă de una dintre metodele tradiţionale de evaluare. argumentarea preferinţei sau respingerii pentru o metodă tradiţională de evaluare. opinia despre metodele tradiţionale de evaluare cele mai eficiente.profesorului de limba română asupra elevilor. preferinţa pentu forma de evaluare. părerea elevilor despre concordanţa dintre note şi cunoştinţe. opţiunea pentru literatură sau comunicare într-un test.

elevii apreciază că notele reflectă în foarte mare măsură prestaţia lor şcolară. Restul. puţin – 20%. care sunt în mare parte conforme aşteptărilor elevilor. ci mai curând conceptului şi metodologiei de evaluare şcolară. ei apreciind că evaluarea profesorului îi influenţează semnificativ: foarte mult – 40%.%.52% .îl consideră pe profesorul de limba şi literatura română ca factor care apreciază corect şi obiectiv rezultatele lor şcolare. nu neapărat acordat profesorului însuşi. elevii afirmă că notele contează foarte mult pentru ei. primii având o conştiinţă a identităţii mai dezvoltată. „Nemulţumiţii" sunt mai degrabă elevi buni şi foarte buni decât elevi slabi. Unii elevi îşi apreciază identitatea şcolară la un nivel mai înalt decât o face profesorul.7) 8) Ce-ţi place să lucrezi într-un test? Partea literară partea de comunicare Care metodă complementară de evaluare îţi place să o folosească profesorul? Proiectul portofoliul investigaţia evaluarea asistată pe calculator autoevaluarea observaţia Constatări şi concluziii. În proporţie de 92%. mult – 32. S-a observat că atitudinile lor faţă de profesor sunt mult mai bune decât atitudinile faţă de evaluare. deci şi pretenţii mai mari pentru o evaluare mai obiectivă. În ceea ce priveşte valoarea notei în evaluarea la limba şi literatura română. iar deloc –0%. ceea ce reprezintă un nivel de credibilitate destul de bun. Apreciem că un nivel mai mic de 8% al interesului elevilor privind note este cauză a independenţei 131 . de 48%. foarte puţin – 8%. S-a observat că o mare parte dintre elevi . consideră că strategiile de evaluare folosite le lezează identitatea în formare.

00% 20.8%. 72. 132 . teama de a nu da răspunsul aşteptat de profesor. Evaluarea prin teste docimologice a competenţelor de comunicare este acceptată de 71.9%.00% 40.6). care se datorează particularităţilor de vârstă şi celor individuale:   timiditatea (în scris ei se pot concentra mai bine decât dacă răspund în faţa clasei).31%.00% 60. etc. ceea ce corespunde naturii testului. Astfel.00% Procentul obtinut evaluare iniţială evaluare formativa evaluare finala Fig. 6 – Grafic al preferinţelor elevilor pentru forma de evaluare Preadolescenţii preferă forma scrisă de evaluare în proporţie de 61. iar cea iniţială. dar şi a conceptului şi metodologiei evaluării. Forma de evaluare preferată de elevii selectaţi este cea formativă în proporţie de 56.00% 30. apoi şi a faptului că evaluarea profesorului surprinde parţial achiziţiile şcolare ale elevilor.00% 50.56% 56.31% 0.12% 1 14. esenţială pentru profesor în demersul didactic ce urmează. Preferinta pentru forma de evaluare Forma de evaluare 29.00% 10. ocupă 14. iar a competenţei literare . deoarece este mai uşoară. urmată de cea sumativă – 29.7%.asumate oarecum exagerat de către preadolescenţii moderni. obiective.8% din elevi apreciază evaluarea prin teste docimologice.12%. concise.56% din preferinţele elevilor.de 44. răspunsurile pe care le dau sunt clare. Explicaţia ar putea fi momentul inoportun al aplicării testului iniţial (vezi fig.

98% (vezi fig. ). investigaţia şi proiectul sunt dezaprobate de majoritatea elevilor .).I. Referitor la metodele complementare de evaluare.R. particularităţi individuale de comunicare/învăţare.). posibilitatea autoevaluării (Îmi pot elibera mai uşor cunoştinţele deoarece în efortul solicitat mai mic (e uşoară testarea . deoarece aceasta elimină tensiunea generată de evaluare şi beneficiază de mult timp la dispoziţie.   laşi loc şi scrii după aceea.). Respingerea evaluării prin teste docimologice este exprimată de argumentele: • • • • • testele au un grad mai mare de dificultate.M.A. libertatea şi independenţa în acţiunea de învăţare (pentru că atunci când nu ştii imediat – V.24% dintre elevii clasei selectate. îi suprasolicită emoţional.6%. iar celelalte modalităţi de evaluare.).I.   faţa profesorului.care este mai potrivit evaluării cunoştinţelor şi capacităţilor capacităţilor şi atitudinilor. gradul scăzut de obiectivitate al evaluării prin teste. sunt mari consumatoare de timp.G.7). decât evaluării Din opţiunile elevilor pentru evaluarea prin teste docimologice desprindem:  libertatea acţiunii de gândire (Gândesc mai uşor când nu trebuie să răspund libertatea trăirilor afective (Pentru că sunt mai sensibilă şi mă emoţionez dacă calitatea evaluării (Da. Evaluarea asistată pe calculator este preferată de 25.47%.O. te pierzi – D. 133 . pentru că este corectă evaluarea). elevii preferă metoda evaluării prin portofoliu în proporţie de 46. evaluarea prin testul docimologic nu ţine cont de particularităţile individuale. autoevaluarea – 17.  mă ascultă la tablă – H.

2003. V-a – a VIII-a. 4.00%50. Criterii de notare pentru clasa a VIII-a: http://www. limba română. 3. Curriculum naţional – Programe şcolare. Clasele a Guguş. Carmen. 2009.00%20.ro. 134 . Din necesitatea de orientare a evaluării către elevi.edu. profesorul trebuie să-şi adapteze demersurile didactice în funcţie de nevoile reale ale acestora. Editura Europolis. a celor care accentuează pe dezvoltarea competenţei de comunicare a elevilor. Limba şi literatura română.Metodele complementare de evaluare în observarea preferinţele elevilor proiectul Metoda folosită investigaţia 1 autoevaluarea 0.00%30. Bucureşti.00% Procentul obţinut evaluarea asistată pe calculator portofoliul Fig.00% 10. Clasele a Curriculum naţional – Programe şcolare.00%40. Printre măsurile de optimizare a strategiei de evaluare la limba şi literatura română pe care le-am putea propune se numără selectarea din ansamblul metodelor de evaluare a celor care eficientizează procesul instructiv-educativ. Constanţa. atât în selectarea activităţilor didactice de tip formativ şi performativ. 2006. cât şi în solicitarea exprimării opiniei referitor la instrumentele de evaluare aplicate. 2. Ghid metodologic al profesorului de V-a – a VIII-a. Ora de limba română. Limba şi literatura română. Bucureşti. Bibliografie: 1. 7 – Grafic al situării metodelor complementare de evaluare în preferinţele elevilor Măsuri ameliorative.

Adrian. 9. Controlul şi evaluarea progresului şcolar reprezintă o componenţă principală a procesului de învăţământ. Studii de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. didactică a limbilor moderne. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. Editura Universitas XXI. Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii Secrieru. 2001. 7. 10. deschise. (coord. 2003. Este limpede că astăzi în societatea românească democratică. 6. contribuind în acelaşi timp la formarea multor trăsături de personalitate. Iaşi. 8. 2007. Simona. Editura Sedcom libris. MECT. Îmbunătăţirea calităţii pregătirii elevilor este dependentă în mare măsură de calitatea instruirii în şcoală. române. Ghid de evaluare – limba şi Stoica. Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza. toţi cei aflaţi pe băncile şcolii trebuie să fie cât mai bine pregătiţi. Pamfil. controlul şi evaluarea progresului şcolar reprezintă un mijloc important de reglare şi autoreglare a activităţii de învăţare a elevilor şi a celei didactice a profesorului. Moraru. literatura română. Limba şi literatura română în gimnaziu. Prin funcţia sa de conexiune inversă. aflată într-un proces de continuă transformare. 2008. Concluzii Una dintre marile primejdii ale învăţământului constă în resemnarea profesorilor în ceea ce priveşte rezultatele instruirii. Bucureşti. Secrieru. Bucureşti. controlul este un mijloc important de instruire şi autoinstruire. Mihaela. Editura Paralele 45. Alina. Murăraşu. Iaşi.) Criterii de notare pentru clasa a VIII-a. priceperi şi deprinderi de activitate intelectuală. Mihaela. Mihaela.5. 2006. Iaşi. Roxana-Doina. Metodele şi instrumentele tradiţionale şi complementare folosite în evaluarea cunoştinţelor elevilor contribuie la sporirea calităţii 135 . Editura Aramis. Didactica limbii române. Pe lângă funcţia de verificare şi apreciere prin note a pregătirii elevilor. 2004. Structuri didactice Secrieru. Această componentă a procesului de învăţământ stă pe acelaşi plan cu aceea a dobândirii de cunoştinţe.

În etapa notării elevilor la probele orale. scrisă şi mixtă – orală şi scrisă. le sporim încrederea în posibilităţile de care dispun. Urmărind elevii. Suita de constatări şi concluzii ce se desprind din studiul întreprins oferă o imagine de ansamblu asupra specificului evaluării la limba şi literatura română şi a strategiilor optime de evaluare necesare unei eficientizări a procesului de predareînvăţare–evaluare. iar interesul pentru lectură trebuie stimulat prin solicitarea întocmirii unui portofoliu. Verificarea pe baza lucrărilor scrise constituie sursa de bază pentu cunoaşterea rezultatelor muncii instructiv-educative a profesorului şi pentu perfecţionarea tehnicii didactice în vederea obţinerii unui randament sporit la elevi. formează un tot unitar ale cărui laturi se condiţionează reciproc şi asigură reuşita elevilor la învăţătură. oferă profesorului posibilitatea să descopere lacunele în pregătirea elevilor săi şi să organizeze programe de recuperare. Examinarea orală.învăţământului. Testele docimologice sunt cele mai utile instrumente prin care putem aprecia repede şi obiectiv nivelul clasei şi al fiecărui elev la un moment dat. Demersul teoretico-aplicativ pe care l-am întreprins dezvăluie faptul că nivelul de instruire al elevilor la limba şi literatura română devine mai ridicat prin folosirea testului docimologic. folosită cu precădere în verificarea curentă şi parţial pe parcursul programului de instruire. având posibilitatea de a reflecta asupra posibilităţilor intelectuale proprii în comparaţie cu ale celorlalţi colegi. îi ajutăm pe elevi să se cunoască mai bine. ca subiecţi ai cercetării s-a constatat că în procesul de evaluare elevii şi-au însuşit repede şi cu uşurinţă modul de lucru cu testele de evaluare. Examinarea orală. colaborările şi activitatea generală în cadrul procesului de învăţământ. evaluarea este în acest mod mult mai obiectivă. în vederea depăşirii acestora. se vor lua în considerare nu numai răspunsurile lor în momentul ascultării. ci şi intervenţiile. iar elevii îşi cunosc nivelul pe scara valorică. metodă complementară folosită eficient atât în evaluarea competenţei literare. cu fişele de 136 . Prin folosirea metodelor complementare de evaluare. cât şi a celei de comunicare.

lucru. familiarizându-i cu nivelul minim acceptabil de cunoştinţe sub care elevul nu primeşte o notă minimă de promovare şi nu în ultimul rând. situaţii de comunicare monologată şi dialogată. Cercetările întreprinse arată că. oferind profesorului un sprijin consistent în formarea unei imagini realiste şi cât mai obiective asupra progreselor acestora în învăţare. motivând întotdeauna nota obţinută.  137 . în cadrul orelor de limba română. cazurile în care unii elevi se simţeau frustraţi s-au diminuat progresiv. să-i sensibilizeze în apropierea faţă de literatură şi comunicare. Explicându-le metodologia măsurării rezultatelor şi a notării. celor convenţionale (lucrări scrise. extemporale). pe măsura însuşirii normelor şi valorilor procesului de evaluare. relaţia profesor – elev trebuie să se bazeze pe colaborare. pe interrelaţionare şi pe o alternare eficientă a strategiilor de evaluare. îi revine obligaţia de a păstra o intensă căldură sufletească faţă de elevii săi. Profesorului în general şi celui de limba română în special. din texte literare şi nonliterare. în scopuri diverse. Utilizarea unui repertoriu diversificat de metode şi instrumente de evaluare asigură multiplicarea surselor de informare despre elevi. ceea ce ne determină să afirmăm că aceştia au probleme în a-şi depăşi singurătatea şi dificultăţi în a se concentra pe învăţăturâ. Investigaţia întreprinsă şi observaţiile sistematice asupra elevilor au dovedit că nivelul de competenţă de comunicare şi literară al elevilor la clasa a-V-a este ascendent. preferându-le ca instrumente de verificare şi apreciere. majoritatea elevilor însuşindu-şi noţiunile cuprinse în programe corespunzătoare într-un grad destul de ridicat. pentru ca astfel. menite să asigure atingerea competenţelor generale vizate la nivelul ciclului gimnazial:   receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în receptarea mesajului scris. Pe parcursul cercetării s-au constatat mici involuţii ale elevilor care au unul dintre părinţi plecat la muncă în străinătate.

Iaşi. cu scopuri diverse. E. Cucoş. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Problematica strategiilor de evaluare rămâne deschisă. Ion (coord. 5. 2006. 2002. Miron. Limba şi literatura română. S.ro. F. Obiectivul esenţial este de a dezvolta capacităţile de autoevaluare ale elevilor şi de a-şi schimba viziunea asupra rolului evaluării.. 1981. 2. limba română. la cel de ameliorare şi corectare. Constantin. Constanţa. de la cel de control şi sancţionare. Ora de limba română. 8. Carmen. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. 138 . ClujAusubel. Bucureşti. Editura Cristea. Cerghit. Aramis. 9. D. Teoria şi metodologia evaluării. în diferite contexte de realizare.. Bucureşti. Dicţionar de pedagogie. Editura Polirom. Editura Litera Internaţional. Bucureşti. Ghid metodologic al profesorului de Ionescu. Constantin. Cucoş. Napoca. Editura Dacia. 2001.edu. Criterii de notare pentru clasa a VIII-a: http://www. Învăţarea în şcoală. putând fi mereu îmbunătăţită.. Robinson. 6. Editura Polirom. 2009. Iaşi. 3.P. V-a – a VIII-a. 2006. 2002. 4. Didactica modernă. 7.D. Bibliografie generală 1. Bucureşti. Ioan. Curriculum naţional – Programe şcolare.). Pedagogie. Radu. Editura Europolis. 2008. Clasele a Guguş.

Adrian. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. Stoica. Teoria şi practica evaluării educaţionale.P. 2000.. Iaşi. 139 . Murăraşu.P. 2007.. Editura Paralele 45. 2003.10. române.). Moduri şi docimologie. Principii de docimologie. deschise. Palmade. 2003.D.D. Pamfil.) Evaluarea Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. 2004. Secrieru. Potolea. Limba şi literatura română în gimnaziu. Bucureşti. Ghid de evaluare – limba şi Stanciu. didactice din învăţământul preuniversitar. E. Ion T. Editura Universităţii.P.D. 14. Vlăsceanu. Secrieru. Ion T. Marin. Ghid pentru profesori. Vasile. Evaluarea în procesul didactic. Evaluarea progresului şcolar.. 20. Dumitru... Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor Radu. Didactica postmodernă. Roxana-Doina. 1970. Criterii de notare pentru clasa a VIII-a. Manolescu. Bucureşti. 1995. (coord.. 2005. E. Dan. 18. Iaşi. 23. 1975. Structuri didactice Pavelcu. De la teorie la practică.P. 19. Editura Universitas XXI. Guy.. 13. Cerghit... Didactica limbii române. literatura română. curentă şi examenele. Editura Humanitas Educaţional. E. Bucureşti. MECT.C. Bucureşti. Evaluarea continuă a elevilor şi examenelor.. 2008. 2006. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Studii de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. M.E.P. Mihaela.D. didactică a limbilor moderne. 12. Simona. Bucureşti. 2001. Programul naţional. 11. Iaşi. E. Suceava.D. forme de organizare a procesului de învăţământ. Didactica. Editura Sedcom libris. E. Gilbert de. Bucureşti. Adrian. E..P. Bucureşti. 21. Mihaela. 2007. I. L. Manual de Muster. Bucureşti. Stoica. 2008. Editura Aramis. Alina. 16. Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii Secrieru.. 25. Stoica. E. 1975. Editura ProGnosis. Popescu. Verificarea progresului şcolar prin teste docimologice. Landsheere. Mihai. 17. Proiectarea activităţii didactice. Adrian. Radu.D. 22. 15. Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza. (coord. 1968. Moraru. Bucureşti. Metodele pedagogice. Bucureşti. Mihaela. 26. 24. 2007.

. Delavrancea. La Medeleni. 2002. Vasile. Amintiri. 9. 1980. Bucureşti. Editura Minerva. Eminescu. Editura control. Editura pentru literatură. Izvoare literare 1. 8. Evaluarea în învăţământul preuniversitar. Ştefan-Octavian. 140 . 5. Fulg. 1986. Mihai. Editura Minerva. Dorinţa. Reforma evaluării în învăţământ. în volumul Versuri originale şi tălmăciri. Povestiri. Bucureşti. Bucureşti. 7. Barbu-Ştefănescu. Elisabeta. Editura pentru literatură. în volumul Nuvele. Ion. Editura Eminescu. 29. 1984. Stoica. 28. 1985.). 2000. în volumul Poezii. Bucureşti. 1964. în volumul Poveşti. I. Iaşi. Sadoveanu. Editura Cartea românească. 1986. în volumul Povestiri. 1965. Surse internet 1. Editura Albatros. http://www. Editura Aramis. Bucureşti. Bucureşti. Iosif.accesat în data de 19. Bucureşti. Creangă.2010 pentru a consulta Curriculum- ul la limba şi literatura română. 1979. Bradul. Nicolae. Într-un sat. 6. Editura Sigma.06. Amintiri din copilărie. în volumul Poezii. Bucureşti. Polirom. 1979. Bucureşti. în volumul Momente şi schiţe.ro . Bucureşti. 4. Ionel. Alecsandri. Adrian. Cunoaştere şi Vogler. 2000. Factorii subiectivi ai evaluării şcolare.-L.27. Bunica. Bucureşti. Editura Ion Creangă. Voiculescu. Jean. Vizită. (coord. Teodoreanu. 3. Reînviere. Mihail.edu. Editura Minerva. Caragiale. odată. în volumul Poezii alese. Labiş. 2.

Manolescu. M.didactic. http://www. 141 .accesat pe 09.2. Marin. de structurare a lucrărilor semestriale. Dan..2010 pentru a vedea modul http://www.consultat în data de 20. Proiectul pentru Învăţământul Rural. 3.05. Teoria şi practica evaluării educaţionale.ro .C.03. 2010 pentru a descărca Potolea.E.ro .scribd. 2005.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->