Sunteți pe pagina 1din 17

Data: 16. 05.

2012
Clasa: a IV-a C
Unitatea de învăţământ: Şcoala ,,Gh. Banea” Măcin
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Ştiinţe ale naturii
Unitatea de învăţare: Medii de viaţă
Subiectul lecţiei: Pădurea
Tipul lecţiei: de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

COGNITIVE:

 O1. să descrie pădurea de foioase şi pădurea de conifere, ţinând cont de


tipurile de copaci din care sunt alcătuite;
 O2. să prezinte vegetaţia şi fauna din pădurile din zona de munte, deal şi
câmpie;
 O3. să formeze cel puţin un lanţ trofic, utilizând şi imaginile din manual;
 O4. să exemplifice importanţa pădurii, realizând îndemnuri cu tematică
ecologică;

AFECTIV:

OA: Stimularea interesului elevilor pentru protejarea mediului


înconjurător.
RESURSE:
A) Bibliografice:
 CURRICULUM NAŢIONAL - Programe şcolare pentru învăţământul primar,
Bucureşti, 1998;
 I. Jinga – Inspecţia şcolară. Aspecte metodologice ale creşterii şi eficienţei
procesului de învăţământ , Ed. E.D.P., Bucureşti-1983;
 V. Tudor, R. Bărbuleanu, E. Burtea – Metodica predării cunoştinţelor despre
natură şi om la clasele I-IV, Ed. E.D.P., Bucureşti-1981;
 www.didactic.ro.
B) Metodologice:
a) strategia didactică: dirijată;
b) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, jocul
didactic;
c) mijloace didactice: manualul, fişe de lucru, PC, videoproiector, imagini, coli
albe, markere.
d) forme de organizare: frontală, în echipă, individuală.

C) Temporale: ~ durata lecţiei: 45 minute

D) Umane: - colectiv ~ 20 elevi, cadrul didactic;

Mediul de instruire: ~ organizat în instituţie şcolară;


~ sala de clasă
NR. ETAPELE OB. CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE
CRT. LECŢIEI OP. TIMP Metode, procedee, Mijloace EVALUARE
forme de org.
1. Moment 1’ Pregătirea elevilor pentru lecţie. Stabilirea conversaţia
organizatoric ordinii şi a disciplinei.

2. Reactualizarea 4’ Verificarea cunoştinţelor însuşite anterior activitate frontală aprecieri


cunoştinţelor se va realiza prin intermediul întrebărilor: verbale
- Care sunt principalele medii de viaţă?
- Cum se pot clasifica? conversaţia
- Care sunt cele mai importante relaţii
dintre vieţuitoarele unui mediu? observarea
- Cum se numeşte această relaţie de curentă
hrănire?
O3 Ordonaţi imaginile date pentru a realiza un
lanţ trofic. (Anexa 1)

3. Captarea 3’ Solicit elevilor să deschidă plicurile primite activitate pe grupe fişă cu texte aprecieri
atenţiei de către fiecare grupă şi să citească despre verbale
fragmentul dat. (Anexa 2) pădure
Discuţie referitoare la textele citite:
- Care este elementul comun din aceste conversaţia
texte?
- De ce credeţi că pădurea este reprezentată
în atât de multe texte?
- Cum credeţi că ar fi arătat pădurea dacă
am fi fost nevoiţi să tăiem copaci pentru a
construi căsuţa iepuraşului?
Prezint elevilor o imagine sugestivă. videoproiec
explicaţia tor
4. Anunţarea 2’ Anunţ titlul lecţiei curente şi precizez
temei şi a obiectivele operaţionale, pe înţelesul elevilor.
obiectivelor Notez pe tablă titlul lecţiei: Pădurea

5. Dirijarea 20’ Se prezintă un material PPT cu imagini şi activitate frontală videoproiec observare
învăţării informaţii despre pădure, apelând şi la tor curentă
cunoştinţele elevilor asimilate la orele de
geografie.
- În ce zone de relief întâlnim păduri?
Care sunt tipurile de păduri de la noi din lectura explicativă
ţară?
Se reamintesc elevilor câteva informaţii
privind vegetaţia şi fauna pădurilor. explicaţia
Se notează schema lecţiei pe tablă şi în conversaţia
caiete, fiecare informaţie fiind argumentată,
explicată şi prezentată prin imagini la
videoproiector. (Anexa 3)
O1 Pădurea – mediu de viaţă natural,
terestru
Pădurile pot fi:
-*de foioase – arborii îşi pierd frunzele
toamna
*de conifere – florile sunt conuri
a. Pădurile de foioase – zona de deal şi de manual
câmpie caiete
Arbori: stejar, mesteacăn, fag, frasin, tei,
O2
arţar, alun,etc.
Vieţuitoare:
- insecte (fluturi, albine, gândaci);
- reptile (şerpi, şopârle);
- păsări (privighetoarea, ciocârlia, cucul,
bufniţa);
- mamifere (iepuri, cerbul, lupul, căprioara,
vulpea).
b. Pădurile de conifere – zona de munte.
Arbori: brad, molid, pin.
Plante: feriga, ciupercile, muşchii, arbuşti
(coacăzul, afinul).
Vieţuitoare: cocoşul de munte, jderul, ariciul,
şerpii, veveriţă.
Între plante şi animale există o strânsă
legătură. Cele mai multe animale se hrănesc
cu plante.
- Cum se numesc? Daţi exemple! observaţia aprecieri
- Cum se numesc animalele care se hrănesc verbale
cu carne? Daţi exemple!
- De ce există o strânsă legătură între
plante şi animale?
*Se cer exemplificări de lanţuri trofice. Se manual
O3
deschid manualele şi se analizează exemplele
prezentate aici.
Se citeşte o poezie din care se extrag
concluziile privind importanţa pădurii.
(Anexa 4)
Importanţa pǎdurii:
O4
- împrospătează aerul;
- oferă loc de agrement, recreere;
- lemnul este important;
- existenţa plantelor medicinale;
- fructe de pădure

6. Obţinerea 7’ Inteligenţe multiple! metoda


performanţei Elevii împărţiţi în 4 grupe vor primi fişe cu inteligenţelor
sarcini diferite. multiple

1. Inteligenţa verbal – lingvistică


Citiţi curiozităţile despre pădure apoi conversaţia fişe cu
comentaţi proverbul: sarcini de
„Pădurea , aurul verde al planetei” lucru
(Anexa 5)

2. Inteligenţa logico – matematică


Calculaţi operaţiile scrise pe fiecare ramură
a copacului şi veţi afla câţi copaci au plantat explicaţia observarea
elevii clasei a IV-a. curentă
(Anexa 6)
3. Inteligenţa naturalistă
Prezentaţi câteva aspecte din pădure în
anotimpul de primăvară: plante şi animale.
(Anexa 7)

4. Inteligenţa corporal - kinestezică


Vor primi pe fişă patru sarcini pentru un Joc
mut – mimarea unor acţiuni de protejare a exerciţiul evaluare
pădurii sau efectele negative ale acţiunii reciprocă
omului asupra mediului:
– plantarea de copaci în pădure
– braconaj - vânarea de animale
- adunarea deşeurilor din pădure
- tăierea copacilor.
(Anexa 8)
Realizarea unui poster ,,Copacul
O4 aşteptărilor’’(Anexa 9)
Împart elevilor câte o frunză decupată din postituri
hârtie şi cer fiecăruia să scrie un îndemn, Copacul
slogan pentru ca în viitor pădurea să fie cu aşteptărilor
adevărat plămânul Pământului
Mesajele create ( hârtia de un minut) vor fi individual
expuse în ,,Copacul aşteptărilor”. frontal

7. Încheierea 8’ Enumerarea unor lecturi studiate, în care Aprecieri


activităţii personajele sunt reprezentate de animale. verbale
Dramatizarea lecturii ”Ciuboţelele Jocul didactic
ogarului”.
Fac aprecieri privind participarea elevilor la
lecţie, implicarea lor în realizarea sarcinilor.
Notez pe tablă tema pentru acasă, ex. nr. 2,
pag 59 din manual.
Anexa 1
Ordonaţi imaginile date pentru a realiza un lanţ trofic.
Anexa 2

Recunoaşteţi versurile, fragmentele şi autorii următoarelor opere studiate la orele de limba şi literatura
română:
Frumoasa eşti , pădurea mea,
Când umbra-i încă rară
Şi printre crengi adie-abia
Un vânt de primăvară.
(,,Cântec’’, de George Topârceanu)

-Codrule , codruţule,
Ce mai faci, drăguţule,
Că de când nu ne-am văzut
Multă vreme a trecut
Şi de când m-am depărtat,
Multă lume am umblat.
(,,Revedere’’, de Mihai Eminescu)

Rămasă singură în pădure, Degeţica îşi petrecu acolo toată vara. Din firicele de paie îşi împleti un pătuţ pe care-l agăţa sub o frunză, ca să
fie ferită de ploaie. Cu sucul florilor se hrănea, şi setea şi-o alina bând roua ce cădea dimineaţa pe frunze.
(,,Degeţica’’, de H.C.Andersen)

Apoi porniră cu toţii spre pădure, iar Hansel împrăştia cenuşa şi se uita cu atenţie împrejur, pentru a recunoaşte mai târziu locurile pe unde
trecuseră.
La un moment dat, copiii şi-au dat seama că tatăl lor şi femeia cea vicleană dispăruseră. Şi amărâţi, şi-au continuat drumul prin pădurea cea
întunecoasă.
(,,Hansel şi Gretel’’, de Fraţii Grimm)
Anexa 3

SCHEMA LECŢIEI

Pădurea – mediu de viaţă natural;


Pădurile pot fi:
a. Pădurile de foioase
-arbori;
-vieţuitoare: - insecte;
- reptile;
- păsări;
- mamifere;
b. Pădurile de conifere
-arbori;
-plante;
-vieţuitoare.

Importanţa pădurii:
- împrospătează aerul;
- oferă loc de agrement;
- lemnul este important.
Anexa 4

Glasul pădurii
de Passionaria Stoicescu

„Glasul pǎdurii-i vrǎjitor;


N-ai sǎ-l auzi de nu-l iubeşti;
De treci prin ea rǎuvoitor
Şi n-o înţelegi şi n-o-ngrijeşti.

Cu brazii mici, fii cumpǎtat,


Nu face în pǎdure foc,
Copacul dacǎ l-ai tǎiat,
Sǎdeşte iute altu-n loc“.
Anexa 5

Grupa scriitorilor

1. Inteligenţa verbal – lingvistică

Citiţi curiozităţile despre pădure, apoi comentaţi proverbul:


„Pădurea , aurul verde al planetei” ŞTIAŢI CǍ?

1. Prima lucrare de împǎdurire din ţara noastrǎ s-a


fǎcut în anul 1497 de cǎtre Ştefan cel Mare la Codrii
Cosminului.
2. Pentru fabricarea hârtiei pe glob se consumǎ anual
………………
…………………………………………………………… aproximativ 54 milioane m cubi de lemn.
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 3. Într-o orǎ un stejar în vârstǎ de 100 de ani dǎ în
……………………………………………………………
……………………………………………………………
atmosferǎ1,7 kg oxigen pur, ceea ce reprezintǎ raţia
…………………………………………………………… zilnicǎ de oxigen pentru 3 persoane. Pentru înlocuirea sa
……………………………………………………………
…………………………………………………………… trebui replantaţi aproximativ 2500 puieţi.
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 4. Un hectar de pădure adună, sedimentează anual
.
50 – 70 tone praf?
5. O pǎdure cu suprafaţa de 1 km² poate produce 9
tone de oxigen pe zi, aproape de 10 ori mai mult decât
aceeaşi suprafaţǎ de teren agricol.
Anexa 6

Grupa matematicienilor

Inteligenţa logico – matematică

Calculaţi operaţiile scrise pe fiecare ramură, apoi faceţi suma şi veţi afla câte hectare are suprafaţa totală a
rezervaţiei Valea Fagilor, situată în perimetrul Parcului Naţional Munţii Măcinului.

15x3

104 - 98
124 :
4

24 + 9

13 x3
Anexa 7

Grupa Naturaliştilor

Inteligenţa naturalistă
Prezentaţi câteva aspecte din pădure în anotimpul de primăvară: plante şi animale .
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Anexa 8
Grupa Actorilor

Inteligenţa corporal - kinestezică


Joc mut – mimarea unor acţiuni de protejare a pădurii sau efectele negative ale acţiunii omului asupra
mediului.
Alegeţi cate un reprezentant pentru fiecare acţiune, mimaţi cat mai corect, nu daţi niciun indiciu despre
acţiunea voastră colegilor .

- plantarea de copaci în pădure

- braconaj - vânarea de animale

- adunarea deşeurilor din pădure

- tăierea copacilor
Anexa 9
Copacul aşteptărilor
-Îndemnuri pentru protejarea pădurii -