Sunteți pe pagina 1din 120

MIRELA TĂBÎRCĂ ALEXANDRA MANEA

SUPORT DIDACTIC
PENTRU APLICAREA
CURRICULUMULUI
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREŞCOLAR

NIVEL I

 REPERE CURRICULARE
 PLANIFICAREA TEMATICĂ ANUALĂ
 PROIECTAREA TEMATICĂ SĂPTĂMÂNALĂ ORIENTATIVĂ

Editura Delta Cart Educaţional,

Piteşti 2017

1
În conformitate cu programa aprobată de M.E.N.

Editor: Delta Cart Educaţional


Tehnoredactare: autorii
Corectură: autorii
Grafică computerizată: Roşu Laurenţiu

Piteşti*Apărut 2017* Editată în România


© Copyright Editura Delta Cart Educaţional - toate drepturile rezervate

Comenzi: C.P. 2, O.P. VRĂNEŞTI, Jud. Argeş


e-mail: deltacart@ymail.com
web: www.deltacart.ro

Tel/fax: 0248-222.322

Mobil: 0729-006.565
0728-879.860

ISBN: 978-606-629-583-3

2
ARGUMENT
„A creşte un copil este un lucru riscant; căci reuşita depinde de multă trudă şi grijă, iar
nereuşita întrece orice altă durere”.
(Democrit)

Această lucrare constituie o abordare metodică modernă a activităţii instructiv-educative


care să vină în sprijinul cadrelor didactice din învăţământul preşcolar.
Punctul de plecare al ghidului este Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani)
5233/01.09.2008 emis de Ministerul Educaţiei vizând planul de învăţământ, programa, obiectivele
cadru şi de referinţă, tematica cât şi domeniile de dezvoltare ale preşcolarilor .
Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale
fiecărui copil, prin care nevoia de cunoaştere , de explorare, de a se exprima în forme cât mai
variate, nevoia de joc sunt stimulate. Acest demers trebuie să ofere copilului oportunităţile de a
învăţa. Copilul învaţă făcând! Să-i oferim toate oportunităţile de a învăţa, asigurându-i protecţie,
siguranţă, încurajare astfel încât să dezvolte o imagine de sine pozitivă, autonomie, capacitate
decizională, adaptativitate şi să achiziţioneze cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare
la intrarea în scoală şi pe parcursul întregii vieţii.
Acest ghid poate să constituie un instrument de eficientizare a muncii cadrului didactic care
foloseste setul de caiete auxiliare 4-5 ani, publicat de Editura Delta Cart Educaţional 2016, oferind
sugestii în ceea ce priveşte planificarea tematică anuală, proiectarea didactică a proiectelor tematice,
în stabilirea obiectivelor vizate, a tipurilor de activităţi de învăţare în concordanţă cu tema studiată.
Caracterul orientativ al activităţilor de învătare, al mijloacelor de învăţămant, al tipurilor de
activităţi, lasă loc iniţiativei, originalităţii, profesionalismului şi măiestriei fiecărui cadru didactic de
a completa şi optimiza demersul didactic în raport cu nivelul şi ritmul propriu de dezvoltare al
preşcolarilor, încurajând învăţarea independentă cât şi cea în grupuri mici.
Planificarea orientativă a conţinuturilor într-o manieră integrată , coroborată cu creativitatea
educatoarei va conduce către un demers didactic problematizant şi activ în care copiii vor avea
experienţe de învăţare complexe dezvoltându-le astfel interesul pentru învăţare, explorare,
autodescoperire.
Jocurile didactice sugerate vin să completeze caracterul ludic al învăţării pornind de la ceea ce
cu toţii ştim că activitatea fundamentală a copilăriei este jocul, modul cel mai natural de a învăţa al
copilului.

"Cea mai eficientă educaţie pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase."
Platon

Autoarele,

3
Curriculum pentru învăţământul preşcolar
(3-6 ani)

Structură şi conţinut
Curriculumul pentru învăţământul preşcolar prezintă o abordare sistemică, în vederea
asigurării:
• continuităţii în interiorul aceluiaşi ciclu curricular;
• interdependenţei dintre disciplinele şcolare (clasele I-II) şi tipurile de activităţi de învăţare
din învăţământul preşcolar;
• deschiderii spre module de instruire opţionale.
Totodată, prezentul curriculum se remarcă prin:
• extensie - angrenează preşcolarii, prin experienţe de învăţare, în cât mai multe domenii
experienţiale: (Domeniul lingvistic şi literar, Domeniul ştiinţelor, Domeniul socio-uman,
Domeniul psiho-motric, Domeniul estetic şi creativ), din perspectiva tuturor tipurilor
semnificative de rezultate de învăţare;
• echilibru - asigură abordarea fiecărui domeniu experienţial atât în relaţie cu celelalte, cât şi
cu curriculum-ul ca întreg;
• relevanţă - este adecvat atât nevoilor prezente, cât şi celor de perspectivă ale copiilor
preşcolari, contribuind la optimizarea înţelegerii de către aceştia a lumii în care trăiesc şi a
propriei persoane, la ridicarea competenţei în controlul evenimentelor şi în confruntarea
cu o largă varietate de cerinţe şi aşteptări, la echiparea lor progresivă cu concepte,
cunoştinţe atitudini şi abilităţi necesare în viaţă;
• diferenţiere - permite dezvoltarea şi manifestarea unor caracteristici individuale, chiar la
copii preşcolari de aceeaşi vârstă (vezi ponderea jocurilor şi a activităţilor alese şi a
activităţilor de dezvoltare personală);
• progresie şi continuitate - permite trecerea optimă de la un nivel de studiu la altul şi de la
un ciclu de învăţământ la altul sau de la o instituţie de învăţământ la alta (consistenţa
concepţiei generale, asigurarea suportului individual pentru copii etc. ).

D’Hainaut atrăgea atenţia asupra faptului că “punctul central al curriculumurilor trebuie să


fie elevul, nu materia…. şi că atunci când se vorbeşte de conţinutul curriculumului trebuie să
înţelegem ca nu este vorba de enunţări de materii de învăţat, ci de scopuri exprimate în termeni de
competenţe, moduri de a acţiona sau de a şti în general ale elevului”.

Structural, prezentul curriculum aduce în atenţia cadrelor didactice următoarele componente:


finalităţile, conţinuturile, timpul de instruire şi sugestii privind strategiile de instruire şi de evaluare
pe cele două niveluri de vârstă (3-5 ani şi 5-6 ani).
Obiectivele cadru sunt formulate în termeni de generalitate şi exprimă competenţele care
trebuie dezvoltate pe durata învăţământului preşcolar pe cele cinci domenii experienţiale.
Obiectivele de referinţă, precum şi exemplele de comportament, ca exprimări explicite
rezultatelor învăţării (conceptelor, cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor, dar şi ale competenţelor
vizate) sunt fromulate pentru fiecare temă şi fiecare domeniu experenţial în parte. În
formularea acestora s-a ţinut cont de:
• posibilităţile, interesele şi nevoile copilului preşcolar, precum şi respectarea ritmului
propriu al acestuia;
• corelarea fiecărei noi experienţe de învăţare cu precedentele;

4
• încurajarea iniţiativei şi participarea copilului preşcolar la stabilirea obiectivelor, selecţia
conţinuturilor şi a modalităţilor de evaluare;
• încurajarea învăţării independente prin oferirea de ocazii pentru a-şi construi cunoaşterea
(atât în instituţia de învăţământ cât şi în afara acesteia), precum şi a lucrului în grupuri mici pe
centre de activitate (arii de stimulare) şi, pe cât posibil, în grupuri cu o componenţă eterogenă ;
• stimularea autoreflecţiei, autoevaluării, autoreglării comportamentului de învăţare.

Este bine să subliniem faptul că, obiectivele de referinţă, comportamentele selectate pentru
cele şase teme curriculare integratoare, precum şi sugestiile de conţinuturi sunt orientativ aşezate şi
constituie mai degrabă un suport pentru cadrele didactice aflate la început de drum. Un cadru
didactic veritabil ştie că adevărata muncă a educatoarei este în spatele acestui document curricular,
că au mai rămas o mulţime de lucruri de fineţe pe care urmează să le conceapă şi să le evalueze
singură şi că nimic nu poate fi mai provocator din punct de vedere profesional decât să „te întreci”
cu programa de studiu utilizată la grupă şi să-i găseşti, astfel, noi înţelesuri, abordări, strategii de
aplicare etc. .

METODOLOGIA
de aplicare a planului de învăţământ pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani

1. Planul de învăţământ pentru nivelul preşcolar prezintă o abordare sistemică, în vederea


asigurării continuităţii în cadrul celei mai importante perioade de dezvoltare din viaţa copilului.
2. Intervalele de vârstă (37-60 luni şi 61-84 luni) care apar în planul de învăţământ, precum
şi categoriile şi numărul de activităţi sunt rezultatul corelării dintre realităţile din sistem, reperele
fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani şi tendinţele la
nivel mondial în domeniu.
3. Dezvoltarea copilului depinde de ocaziile pe care le oferă rutina zilnică, de interacţiunile
copilului cu ceilalţi, de organizarea mediului şi de activităţile/situaţiile de învăţare special create.
4. Activităţile de învăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat,
sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic în scopul atingerii finalităţilor
prevăzute în curriculum. Desfăşurarea acestora necesită coordonarea eforturilor comune ale
celor trei parteneri ai procesului de predare-învăţare-evaluare, respectiv cadrele didactice,
părinţii şi copiii, dar şi a colaboratorilor şi partenerilor educaţionali din comunitate, a căror
implicare este la fel de importantă. În desfăşurarea acestora, accentul va cădea pe încurajarea
iniţiativei copilului şi a luării deciziei, pe învăţarea prin experimente şi exersări individuale.
Activităţile de învăţare se desfăşoară fie cu întreaga grupă de copii, fie cu grupuri mici sau
individual. Ele pot lua forma activităţilor pe discipline sau integrate, a activităţilor liber-alese sau a
celor de dezvoltare personală. Printre mijloacele de realizare utilizate, putem aminti: jocul liber,
discuţiile libere, jocul didactic, povestirea, exerciţiile cu material individual, experimentele,
construcţiile, lectura după imagini, observarea, convorbirea, povestirile create de copii,
memorizările, dar şi alte mijloace specifice didacticii, în funcţie de nevoile educaţionale ale copiilor.
5. Categoriile de activităţi de învăţare prezente în acest plan de învăţământ sunt:
Activităţi pe domenii de învăţare (care pot fi activităţi integrate sau pe discipline), Jocuri şi
activităţi alese şi Activităţi de dezvoltare personală.
a) Activităţile pe domenii experenţiale sunt activităţi integrate sau pe discipline desfăşurate
cu copiii în cadrul unor proiecte planificate atât în funcţie de temele mari propuse de curriculum, cât
şi de nivelul de vârstă, de nevoile şi de interesele copiilor din grupă. Numărul acestora indică
îndeosebi numărul maxim de discipline care pot fi parcurse într-o săptămână (şi ne referim la

5
disciplinele/domeniile de învăţare care pot intra în componenţa domeniilor experenţiale respective).
Astfel, considerăm că se pot desfăşura maximum cinci activităţi integrate pe săptămână, indiferent
de nivelul de vârstă al copiilor. Aşadar, educatoarea poate planifica fie activităţi de sine stătătoare,
respectiv pe discipline (activităţi de educare a limbajului, activităţi matematice, de cunoaştere a
mediului, de educaţie pentru societate, de educaţie fizică, activităţi practice, de educaţie muzicală
sau activităţi artistico-plastice), fie activităţi integrate (cunoştinţelele din cadrul mai multor
discipline pot fi îmbinate armonios pe durata unei zile întregi şi, cu acest prilej, în activitatea
integrată intră şi jocurile şi activităţile alese SAU cunoştinţele interdisciplinare sunt focalizate pe
anumite domenii experenţiale, iar jocurile şi activităţile alese se desfăşoară în afara acesteia). E
important să reţinem faptul că ordinea desfăşurării etapelor de activităţi (etapa I, etapa a II-a, etapa a
III-a etc. ) nu este întotdeauna obligatorie, cadrul didactic având libertatea de a opta pentru varianta
potrivită.
b) Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pentru care optează copiii. Ele îi ajută pe
aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social
şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe
grupuri mici, în perechi şi chiar individual. Practic, în decursul unei zile, regăsim, în funcţie de
tipul de program (normal, prelungit sau săptămânal), două sau trei etape de jocuri şi activităţi alese
(etapa I – dimineaţa, înainte de începerea activităţilor integrate, etapa a II-a – în intervalul de după
activităţile pe domenii de învăţare şi înainte de masa de prânz/plecarea copiilor acasă şi, după caz,
etapa a III-a – în intervalul cuprins între etapa de relaxare de după-amiază şi plecarea copiilor de la
programul prelungit acasă). Totodată, în unele cazuri, ele se pot regăsi ca elemente componente în
cadrul activităţii integrate. Mediul educaţional trebuie să stimuleze copilul, să-l ajute să se
orienteze, să-l invite la acţiune. Astfel, dacă este vorba de activităţi desfăşurate în sala de grupă,
educatoarea va acorda o atenţie deosebită organizării spaţiului în centre ca: Biblioteca, Colţul
căsuţei/Joc de rol, Construcţii, Ştiinţă, Arte, Nisip şi apă şi altele. Organizarea acestor centre se
va face ţinând cont de resursele materiale, de spaţiu şi de nivelul de vârstă al copiilor. În funcţie de
spaţiul disponibil, sectorizarea sălii de grupă poate cuprinde toate centrele sau cel puţin două dintre
ele în care cadrul didactic pregăteşte zilnic „oferta” pentru copii, astfel încât aceştia să aibă
posibilitatea de a alege locul de învăţare şi joc în funcţie de disponibilitate şi nevoi. Materialele
care se vor regăsi zilnic în zonele/centrele/colţurile deschise nu trebuie să fie aleatorii, ci atent alese,
în strânsă corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în derulare. Pentru etapa
jocurilor şi a activităţilor alese desfăşurate în curte, o atenţie specială va fi acordată atât organizării
şi amenajării curţii de joc, cât şi siguranţei pe care o oferă copiilor spaţiul respectiv şi dotările
existente.
c) Activităţile de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile, activităţile din perioada
după- amiezii (pentru grupele de program prelungit sau săptămânal) şi activităţile opţionale.
 Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele acoperă
nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea complexă a acestuia. Rutinele înglobează,
de fapt, activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena (spălatul şi
toaleta), masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiază, gustările, plecarea şi se
disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi
conţinuturi. La întâlnirea de dimineaţă, accentul va cădea, printre altele (calendarul naturii,
prezenţa etc. ), pe:
- autocunoaştere (stimă de sine, imagine de sine – Cine sunt eu/Cine eşti tu?; Sunt creativ!;
Fluturaşul; Etichete bune, etichete rele; Inimioara de preşcolar/şcolar);
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare – comunicare asertivă: Învăţ să spun NU fără să îi
deranjez pe cei din jur; comunicare cu colegii/părinţii/educatoarea; jocuri în diade de tipul: Cum

6
salut?; Cum spun mulţumesc?; Cum cer iertare?; Cum mă împac cu prietenul meu?; Unele secrete
nu trebuie păstrate niciodată… în cine pot avea încredere?; Comunic în oglindă; Ce ţie nu-ţi place,
altuia nu face!; mimă (comunicare verbală şi nonverbală a propriilor trăiri şi sentimente); Sunt
vesel/trist pentru că…; Azi mi-a plăcut/nu mi-a plăcut la tine… pentru că…; Tristeţea/veselia în
culori şi forme;
- managementul învăţării prin joc – motivarea copilului pentru a deveni şcolar: Vreau să fiu
elev; Continuă povestea... ; Meseria de elev; Cum aş vrea să fie învăţătoarea mea; Eu, când voi fi
şcolar... ;
- dezvoltarea empatiei: Dacă tu eşti bine, şi eu sunt bine!; Cum să îmi fac prieteni?; Ba al
meu, ba al tău; Cinci minute eu, cinci minute tu; Cum îmi aleg prietenii?; Îmi ajut prietenul?;
Suntem toleranţi; Azi mi s-a întâmplat…; Cum v-aţi simţi dacă v-ar spune cineva…?; Cum să le fac
surprize celor dragi etc. ;
- luarea deciziilor în funcţie de anumite criterii şi încurajarea alegerilor şi a găsirii cât mai
multor variante de soluţii la situaţiile apărute: Hei, am şi eu o părere!; M-am certat cu prietenul meu
– ce pot să fac?; Vreau…, îmi permiţi?; La răscruce de drumuri... ;
- medierea conflictelor: Învăţ să lucrez în echipă; Singur sau în grup?; Fără violenţă!;
Fotograful.

 Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte
tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale
zilei. Mijloacele prin care se realizează acest tip de activitate variază foarte mult, în funcţie de
vârsta copilului, de context şi de calităţile adultului cu rol de cadru didactic. În acest sens, ele pot
lua forma unei activităţi desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţi care se desfăşoară pe muzică
sau în ritmul dat de recitarea unei numărători ori a unei frământări de limbă, a unei activităţi care se
execută concomitent cu momentul de tranziţie, respectiv un joc cu text şi cânt, cu anumite mişcări
cunoscute deja de copii etc.

 Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de


dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Ele sunt alese de
părinţi, din oferta prezentată de unitatea de învăţământ la 15 septembrie şi aprobată de către
consiliul director al unităţii. Opţionalele pot fi desfăşurate de educatoarele grupei sau de un
profesor specialist, care va lucra în echipă cu acestea. Programa unei activităţi opţionale poate fi
elaborată de educatoarea/profesorul care urmează să o desfăşoare şi, în acest caz, va fi avizată de
inspectorul de specialitate sau poate fi aleasă de cel care predă opţionalul respectiv din oferta de
programe avizate deja de MECT sau de ISJ. Timpul alocat unei activităţi opţionale este identic cu
cel destinat celorlalte activităţi din programul copiilor. În acest context, se va desfăşura cel mult un
opţional pe săptămână pentru copiii cu vârste cuprinse între 37 şi 60 de luni (3-4 ani) şi cel mult
două pentru copiii cu vârste între 61 şi 84 de luni (5-6 ani). Activităţile opţionale se desfăşoară cu
maximum 10-15 copii şi au menirea de a descoperi şi dezvolta înclinaţiile copiilor şi de a crea şi
consolida abilităţi, ca o premisă pentru performanţele de mai târziu. Grupele de copii participanţi
la un opţional vor cuprinde 10-15 preşcolari. Activităţile opţionale se desfăşoară în continuare
conform Notificării nr. 41945/18. 10. 2000 (vezi Anexa 4).

 Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii (recuperatorii pe domenii de învăţare,


recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor) sunt tot activităţi de învăţare. Acestea respectă
ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile sale individuale, fiind corelate cu tema
săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei.

7
6. Jocul este activitatea fundamentală a copilului şi pe el se sprijină atât rutinele, cât şi
tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. Jocul influenţează întreaga conduită şi prefigurează
personalitatea în plină formare a copilului. Aşadar, mijloacele principale de realizare a procesului
instructiv-educativ la nivel antepreşcolar şi preşcolar sunt jocul (ca joc liber, dirijat sau didactic) şi
activităţile didactice de învăţare.
7. Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme: Cine sunt/suntem?;
Când, cum şi de ce se întâmplă?; Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?; Cum
planificăm/organizăm o activitate?; Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?; şi Ce şi cum vreau
să fiu? (ordinea prezentării nu are nicio legătură cu momentul din anul şcolar când pentru o temă
sau alta se pot derula cu copiii diferite proiecte).
8. Pornind de la aceste teme, se stabilesc anual, pe grupe de vârstă, proiectele care urmează a
fi desfăşurate. Într-un an şcolar, se pot derula maximum 7 proiecte cu durata de cel mult 5
săptămâni/proiect sau un număr mai mare de proiecte de mai mică amploare, variind între 1-3
săptămâni, în funcţie de complexitatea temei abordate şi de interesul copiilor pentru tema
respectivă. De asemenea, pot exista şi săptămâni în care copiii nu sunt implicaţi în vreun proiect,
dar în care sunt stabilite teme săptămânale de interes pentru ei. Totodată, pot exista proiecte de o zi
şi/sau proiecte transsemestriale.
9. În medie, pentru toate cele patru intervale de vârstă, o activitate cu copiii durează între 15
şi 45 de minute (de regulă, 15 minute la grupa mică, 30-45 de minute la grupa mare). În funcţie de
nivelul grupei, de particularităţile individuale ale copiilor care o compun, de conţinuturile şi
obiectivele propuse la activitate, educatoarea va decide timpul efectiv necesar pentru desfăşurarea
fiecărei activităţi.
10. Numărul de activităţi desfăşurate zilnic cu copiii variază în funcţie de tipul de program
ales de părinţi (program normal – 5 ore sau program prelungit – 10 ore), iar numărul de activităţi
dintr-o săptămână oscilează în funcţie de nivelul de vârstă al copiilor (respectiv: 3-5 ani şi 5-6 ani).
Totodată, pentru nivelul 3-4 ani, unde sunt numai 7 activităţi integrate sau pe discipline şi 8 arii
curriculare, recomandăm alternarea activităţilor artistico-plastice şi de educaţie muzicală (aflate în
aceeaşi arie curriculară) sau a acestora cu activităţile practice (din aria curriculară Tehnologii).
11. Pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul 3-4 ani, categoriile activităţilor desfăşurate
cu copiii vor viza îndeosebi socializarea acestora (colaborare, cooperare, negociere, luarea
deciziilor în comun etc. ) şi obţinerea treptată a unei autonomii personale, iar pentru grupele de
vârstă cuprinse în intervalul 5-6 ani, accentul se va deplasa spre pregătirea pentru şcoală şi pentru
viaţa socială a copiilor.
12. Educatoarele vor respecta Programul zilnic (cu reperele orare) stabilit de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. În intervalul 1-30 septembrie, după etapa de observare a
copiilor (evaluarea iniţială) şi după întocmirea caracterizării grupei, pe baza evaluării resurselor
umane şi materiale existente şi după consultarea educatoarelor şi a părinţilor, se va definitiva şi
aproba de către consiliul director al unităţii de învăţământ lista activităţilor opţionale.
13. În programul zilnic este obligatoriu să existe cel puţin o activitate sau un
moment/secvenţă de mişcare (joc de mişcare cu text şi cântec, activitate de educaţie fizică,
moment de înviorare, întreceri sau trasee sportive, plimbare în aer liber etc.). Totodată, educatoarea
va avea în vedere expunerea copiilor la factorii de mediu drept condiţie pentru menţinerea stării de
sănătate şi de călire a organismului lor şi va scoate copiii în aer liber cel puţin o dată pe zi,
indiferent de anotimp.
14. Activitatea didactică a educatoarei se compune din 5 ore pe zi de activitate desfăşurată cu
grupa de minimum 10 şi maximum 20 de copii şi 3 ore de activitate metodică (proiectarea şi

8
pregătirea activităţilor pentru a doua zi, studiul individual, confecţionarea materialului didactic,
conceperea şi realizarea unor fişe de lucru, participarea la cursuri de formare, comisii metodice,
cercuri pedgogice, întâlniri metodice, schimburi de experienţă etc.). La nivelul comisiei metodice,
cel puţin o zi pe săptămână va fi dedicată efectuării celor 3 ore de activitate metodică în unitate.
Întreaga activitate a educatoarei va fi înregistrată în documentul juridic Caietul de evidenţă a
activităţii cu copiii şi a prezenţei la grupă şi va fi ilustrată atât în potofoliul profesional, întocmit
în urma desfăşurării activităţii metodice zilnice, cât şi în portofoliile copiilor, care dau măsura
valorii ei profesionale.
15. Instrumentele care i se recomandă educatoarei pentru a înregistra diferite aspecte privind
activitatea zilnică cu copiii sunt: Caietul de evidenţă a activităţilor cu copiii şi a prezenţei la
grupă, Calendarul naturii, Catalogul grupei, Jurnalul grupei şi portofoliile copiilor.

Accente noi prezente în curriculumul revizuit

Elaborarea prezentului curriculum prefigurează patru mari tendinţe de schimbare:


1. Diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare, cu accent deosebit pe:
a) Metodele activ-participative, care încurajează plasarea copilului în situaţia de a explora şi
de a deveni independent. Situaţiile de învăţare, activităţile şi interacţiunile adultului cu copilul
trebuie să corespundă diferenţelor individuale în ceea ce priveşte interesele, abilităţile şi capacităţile
copilului.
Copiii au diferite niveluri de dezvoltare, ritmuri diferite de dezvoltare şi învăţare precum şi
stiluri diferite de învăţare. Aceste diferenţe trebuie luate în considerare în proiectarea activităţilor,
care trebuie să dezvolte la copil stima de sine şi un sentiment pozitiv faţă de învăţare. În acelaşi
timp, predarea trebuie să ia în considerare experienţa de viaţă şi experienţa de învăţare a copilului,
pentru a adapta corespunzător sarcinile de învăţare.
b) Joc ca: formă fundamentală de activitate în copilăria timpurie şi formă de învăţare cu
importanţă decisivăpentru dezvoltarea şi educaţia copilului. Jocul este forma cea mai naturală de
învăţare şi, în acelaşi timp, de exprimare a conţinutului psihic al fiecăruia. Un bun observator al
jocului copilului poate obţine informaţii preţioase pe care le poate utiliza ulterior în activităţile de
învăţare structurate.
c) Evaluare care ar trebui să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin
raportarea la norme de grup (relative). Progresul copilului trebuie monitorizat cu atenţie,
înregistrat, comunicat şi discutat cu părinţii (cu o anumită periodicitate).
Evaluarea ar trebui să îndeplinească trei funcţii: măsurare (ce a învăţat copilul?), predicţie
(este nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor, şi în special pentru intrarea
în şcoală?) şi diagnoză (ce anume frânează dezvoltarea copilului?).
O evaluare eficientă este bazată pe observare sistematică în timpul diferitelor momente ale
programului zilnic, dialogul cu părinţii, portofoliul copilului, fişe etc.
2. Mediul educaţional trebuie să permită dezvoltarea liberă a copilului şi să pună în evidenţă
dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale. Mediul trebuie astfel pregătit încât
să permită copiilor o explorare activă şi interacţiuni variate cu materialele, cu ceilalţi copii şi cu
adultul (adulţii).
3. Rolul familiei în aplicarea prezentului curriculum este acela de partener. Părinţii ar trebui
să cunoască şi să participe în mod activ la educaţia copiilor lor desfăşurată în grădiniţă. Implicarea
familiei nu se rezumă la participarea financiară, ci şi la participarea în luarea deciziilor legate de
educaţia copiilor, la prezenţa lor în sala de grupă în timpul activităţilor şi la participarea efectivă la

9
aceste activităţi şi, în general, la viaţa grădiniţei şi la toate activităţile şi manifestările în care
aceasta se implică.
4. Totodată, curriculumul pentru învăţământul preşcolar promovează conceptul de dezvoltare
globală a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii. Perspectiva dezvoltării
globale a copilului accentuează importanţa domeniilor de dezvoltare a copilului1, în contextul în
care, în societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere
nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de
dezvoltarea socio-emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a
accepta diversitatea, toleranţa etc. ), dezvoltarea cognitivă (abordarea unor situaţii problematice,
gîndirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, etc. , asocieri, corelaţii etc. ), dezvoltarea fizică
(motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc. ).
Abordarea curriculumului din perspectiva dezvoltării globale vizează cuprinderea tuturor
aspectelor importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de
vârstă şi individuale.
Întrucât finalităţile educaţiei în perioada timpurie (de la naştere la 6 ani) vizează dezvoltarea
globală a copilului, obiectivele cadru şi de referinţă ale prezentului curriculum sunt formulate pe
domenii experienţiale, ţinându-se cont de reperele stabilite de domeniile de dezvoltare. În acest
sens, domeniile experienţiale devin instrumente de atingere a acestor obiective şi, în acelaşi timp,
instrumente de măsură pentru dezvoltarea copilului, în contextul în care ele indică deprinderi,
capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice domeniilor de dezvoltare.

În cele ce urmează vom face o prezentare a domenilor de dezvoltare aşa cum sunt ele
conturate în Reperele fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului între
naştere şi 7 ani, ilustrând, totodată, şi legăturile acestora cu conţinutul domeniilor experienţiale din
structura curriculumului:

A. DOMENIUL Dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală – cuprinde o gamă largă de


deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul
realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe
şi practici referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, practici de menţinerea sănătăţii si
securităţii personale.
Dimensiuni ale domeniului:
- Dezvoltare fizică: Dezvoltarea motricităţii grosiere
• Dezvoltarea motricităţii fine
• Dezvoltarea senzorio-motorie
- Sănătate şi igienă personală: Promovarea sănătăţii şi nutriţiei
• Promovarea îngrijirii şi igienei personale
• Promovarea practicilor privind securitatea personală

B. DOMENIUL Dezvoltarea socio-emoţională – vizează debutul vieţii sociale a copilului,


capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi si copii. Interacţiunile sociale mediază
modul în care copiii se privesc pe ei înşişi si lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează
îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde
emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În
strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează
decisiv procesul de învăţare.

10
Dimensiuni ale domeniului:
Dezvoltare socială: Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii
Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată
Acceptarea şi respectarea diversităţii
Dezvoltarea comportamentelor prosociale

C. DOMENIUL Dezvoltarea socio-emoţională – vizează debutul vieţii sociale a copilului,


capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi si copii. Interacţiunile sociale mediază
modul în care copiii se privesc pe ei înşişi si lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează
îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde
emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În
strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează
decisiv procesul de învăţare.

Dimensiuni ale domeniului:


D. DOMENIUL Dezvoltarea socio-emoţională – vizează debutul vieţii sociale a copilului,
capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi si copii. Interacţiunile sociale mediază
modul în care copiii se privesc pe ei înşişi si lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează
îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde
emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În
strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează
decisiv procesul de învăţare.

Dimensiuni ale domeniului:


- Dezvoltare socială: Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii
• Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată
• Acceptarea şi respectarea diversităţii
• Dezvoltarea comportamentelor prosociale
- Dezvoltare emoţională: Dezvoltarea conceptului de sine
• Dezvoltarea controlului emoţional
• Dezvoltarea expresivităţii emoţionale

C. DOMENIUL Dezvoltarea limbajului şi a comunicării – vizează dezvoltarea limbajului


(sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a înţelegerii semnificaţiei mesajelor), a
comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală si scrisă, nonverbală si verbală) şi
preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.

Dimensiuni ale domeniului:


- Dezvoltarea limbajului şi Dezvoltarea limbajului şi a comunicării: Dezvoltarea
capacităţii de ascultare si înţelegere (comunicare receptivă)
• Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă)

- Dezvoltarea premiselor citirii şi scrierii: Participarea la experienţe cu cartea; cunoaşterea


şi aprecierea cărţii
• Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică; asocierea sunet-literă Conştientizarea
mesajului vorbit/scris
• Însuşirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj

11
D. DOMENIUL Dezvoltarea cognitivă – a fost definită în termenii abilităţii copilului de a
înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor
fizice. Domeniul include abilităţile de gândire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe
elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător.

Dimensiuni ale domeniului:


- Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme
- Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii:
• Reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice, operaţii, concepte de
spaţiu forme geometrice, înţelegerea modelelor, măsurare)
• Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie, Pământul, Spaţiul, metode ştiinţifice)

E. DOMENIUL Capacităţi şi atitudini în învăţare – se referă la modul în care copilul se


implică într-o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare,
precum şi la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în afara deprinderilor si
abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.
Dimensiuni ale domeniului:
- Curiozitate şi interes
- Iniţiativă
- Persistenţă în activitate
- Creativitate
Din contextul anterior prezentat, educatoarele vor înţelege că datoria lor este aceea de a
urmări realizarea unei legaături reale între domeniile experienţiale şi domeniile de dezvoltare, fără a
căuta o suprapunere exclusivă a lor ci, efectiv, prin găsirea strategiilor adecvate de atingere a
dezvoltării globale a copilului şi, implicit, a finalităţilor educaţionale.

12
CURRICULUM STRUCTURAT PE ŞASE TEME ANUALE DE STUDIU:

1. Cine sunt/ suntem?


2. Când, cum şi de ce se întâmplă?
3. Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
4. Cum planificăm/ organizăm o activitate?
5. Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
6. Ce şi cum vreau să fiu?

DOMENII EXPERENŢIALE
OBIECTIVE CADRU /OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1. DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

 O1 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a


semnificaţiilor structurilor verbale orale
O1 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor,
cât şi în calitate de auditor.
O2 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
O3 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
 O2 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical,
sintactic
O4 Să distingă sunetele care compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
O5 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a
relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
 O3 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral
O6 Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
O7Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri,
mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive
 O4 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi a transmite intenţii, gânduri, semnificaţii
mijlocite de limbajul scris
O8 Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
O9 Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).
O10 Să găsească ideea unui text urmărind indiciile oferite de imagini.
O11 Să manifeste interes pentru citit.
O12 Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
O13 Să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris.
O14 Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.
O15 Să perceapă şi să discearnă între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte, imagini,
forme geometrice, tipuri de contururi etc.
O16 Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare
necesare folosirii acestora.
O17 Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie.
O18 Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească
de această descoperire (ex.: recunoaşte şi respectă simboluri care avertizează asupra prezenţei/
existenţei unui pericol sau care arată direcţia, destinaţia unei clădiri/unui loc etc. ).
O19 Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.

13
2. DOMENIUL ŞTIINŢE

 O1 Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice


O1 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare
la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi
pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe
simultan.
O2 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date
ori găsite de copilul însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantităţii prin punere în corespondenţă.
 O2 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură
întrebuinţând un vocabular adecvat
O3 Să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare.
O4 Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-5.
O5 Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal.
O6 Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
O7 Să compună şi să rezolve probleme simple.
 O3 Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a
formelor geometrice
O8 Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc şi
pătrat.
O9 Să efectueze operaţii şi deducţii logice în cadrul jocurilor cu piesele geometrice.
 O4 Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare
O10 Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din
mediul apropiat.
 O5 Dezvoltarea capacităţii de rezolvare a unor situaţii problematice prin achiziţia de
strategii adecvate
O11 Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întâlnite în
viaţa de zi cu zi sau în poveşti şi povestiri.
 O6 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător,
precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia
O12 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa,
solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi
interdependenţa dintre ele.
O13 Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca
parte integrantă a mediului.
O14 Să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice.
 O7 Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire a unor relaţii cauzale, spaţiale,
temporale
O15 Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat
ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.
O16 Să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă... atunci) prin observare şi
realizare de experimente.
 O8 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din
mediul înconjurător
O17 Să comunice impresii şi idei pe baza observărilor efectuate.
 O9 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului

14
înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta
O18 Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului,
aplicând cunoştinţele dobândite.
O19 Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

3. DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

 O1 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea


abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi
O1 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi anumite reguli
de securitate personală (ex. : importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale
activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a naturii şi
pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc. ).
O2 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie,
grădiniţă, grupul de joacă).
O3 Să negocieze şi să participe la decizii comune.
O4 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute.
 O2 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
O5 Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi
faţă de alte fiinţe şi obiecte.
O6 Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.
 O3 Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă)
O7 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie,
toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.
 O4 Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii
O8 Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de
comportament corect şi util celorlalţi.
 O5 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul
spiritual al poporului român
O9 Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte
(elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).
 O6 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică
O11 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice.
O12 Să găsească, identifice şi proiecteze cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse
în cadrul activităţilor practice.
O13 Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările
personale.
 O7 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre
tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple
O14 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice.
O15 Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice.
 O8 Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific
O16 Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

15
4. DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

 O1 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi,


modelaje
O1 Să redea teme plastice specifice desenului.
O2 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
O3 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
 O2 Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme,
obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială)
O4 Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul
înconjurător.
O5 Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice
reguli de utilizare a acestora.
 O3 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj
O6 Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete.
O7 Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici
diverse alese de el.
O8 Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.
O9 Să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al
copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie,
peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor).
 O4 Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii
O10 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.
O11 Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale.
O12 Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.
O13 Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor
muzicale.
O14 Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.
 O5 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică
O15 Să intoneze cântece pentru copii.
O16 Să cânte acompaniat de educatoare.
O17 Să acompanieze ritmic cântecele.
O18 Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.
O19 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
O20 Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.
O21 Să exprime într-un joc impresia muzicală.
O22 Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text
onomatopeic + mişcare, text onomatopeic + melodie + mişcare.
 O6 Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale
O23 Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale,
corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.

5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC

 O1 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar aplicative


O1 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
căţărări.

16
O2 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
O3 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).
O4 Să fie apt să utilizeze în diferite contexte deprinderile motrice însuşite.
 O2 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite
O5 Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau
comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
O6 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, competiţie, fair-
play.
 O3 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate
O7 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
O8 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

PRECIZĂRI privind organizarea programului anual de studiu pe teme


Nivel de studiu: 3-4 ani

TEMA DE DOMENIU SUGESTII DE


SUGESTII DE CONŢINUTURI
STUDIU EXPERENTIAL PROIECTE
Limbă şi numele şi prenumele „Ştiu cine sunt?”,
Cine comunicare - membrii familiei „Tu şi eu”, „Am
sunt/suntem? - comunitate (prieteni, vecini, colegi nevoie de o
de grădiniţă, personalul grădiniţei) familie”,
- casa familiei, camera personală, „Sănătoşi şi
grădiniţa, sală de clasă, alte spaţii fericiţi”, „O
familiare minune de
- responsabilităţi proprii în familie/la copil…”, „Eu pot,
grădiniţă eu vreau, eu
Ştiinţe - diferenţieri ale obiectelor după trebuie”, „Eu şi
formă, mărime (mare, mic, mijlociu), lumea mea”.
culoare (2-3 culori), lungime
(lung, scurt)
- apreciere globala a cantităţii si
apreciere prin punere in perechi
in limitele 1-5 (multe, puţine, mai
mult decât... , mai puţin decât... , tot
atâtea)
- forme geometrice (cerc, pătrat,
triunghi)
- poziţii spaţiale: sus, jos, deasupra etc.
- numărat in intervalul 1-5.
- corpul omenesc
- familia în diferite ipostaze (la masa,
în parc, în excursie, in livada sau pe
ogor etc. )
- diferenţe de gen, rasă, cultură, limbă
-

17
Om şi societate copilul în diferite ipostaze (la masa,
la joaca, la plimbare, in vizita, in
excursie etc. )
- domiciliul
- numele ţării de origine
- prieteni, vecini
- responsabilităţi proprii în familie/la
grădiniţă
- norme de convieţuire socială
(norme de conduita, norme de
circulaţie, norme igienice etc. )
- diferenţe individuale / diferenţe
determinate de etnie, mediu, religie
etc.
- drepturile copilului
- valori individuale
- valori naţionale
- valori internaţionale
- responsabilităţi proprii în familie/la
grădiniţă
- denumiri ale obiectelor specifice
activităţilor practice şi practic-
gospodăreşti: hârtie glasată, hârtie
creponată, lipici, sârmă, suitaş, ac,
foarfecee, veselă, tacâmuri,
şerveţel, etc.
Estetic şi creativ
Psihomotric - denumirea unor părţi ale corpului
implicate în mişcare (braţe, picioare,
spate, cap, gât, genunchi, palme,
coate etc.)
- deprinderi motrice de bază: mers,
alergare, săritura
- deprinderi utilitar - aplicative:
târâre pe palme şi genunchi,
mers în echilibru între două linii
trasate pe sol
Când, cum şi de Limbă şi - vieţuitoare (domestice: câine, „Materiale”,
ce se întâmplă? comunicare pisică, vacă, oaie, „Lumini şi
găină, raţă şi sălbatice: vulpe, urs, umbre”, „Cum
lup etc.); traieste... ?”
- plante (ghiocel, lalea, crizantemă) ”Cum se mişcă...
- legume şi fructe (măr, portocală, ?”, „La ce
căpşuni, cireşe şi ceapă, morcov, foloseşte... ?”,
ardei gras); „Cine a făcut...
- materiale şi produse ?”, „Forme şi
- utilaje, maşini, echipamente culori” etc.

18
- procesul de producţie
- despre economie şi comerţ
- fenomene ale naturii
- experimente

Ştiinţe - apreciere globală a cantităţii si


apreciere prin punere in perechi in
limitele 1-5 (multe, puţine, mai mult
decât... , mai puţin decât... , tot
atâtea)
- forme geometrice (cerc, pătrat,
triunghi, dreptunghi
- numărat în intervalul 1-5 si cifrele
de la 1 la 5
- adunare şi scădere cu 1 unitate în
limitele 1-5
Om şi societate - denumiri ale obiectelor specifice
activităţilor practice şi practic-
gospodăreşti: hârtie glasată, hărtie
creponată, lipici, sârmă, suitaş, ac,
aţă, foarfecee vesela, tacâmuri,
şerveţel etc.
Estetic şi creativ - Sunete din natură, sunete ale
obiectelor din mediul apropiat
- Sunete produse de diferite obiecte
sonore
- Sunete produse de diferite
instrumente muzicale(toba, vioară,
pian, etc) tradiţionale, audiţii
adecvate temei studiate
- denumiri ale obiectelor specifice:
creion, pensula, acuarele, planşa,
şevalet, plastilina, lut, planşeta etc.
- denumiri ale culorilor de baza:
roşu, galben, albastru, verde, ale
altor culori şi nuanţe şi ale non-
culorilor: negru, alb
- opere de arta adecvate vârstei şi
temei de studiu
Psihomotric deprinderi motrice de bază: mers,
alergare, săritură
- deprinderi utilitar - aplicative:
târâre pe palme şi genunchi,
mers in echilibru între două linii
trasate pe sol, tragere şi împingere
- dansuri tematice, euritmice

19
Limbă şi -- mediul apropiat (casa/grupa, „Anotimpuri şi
Cum este, a fost comunicare grădiniţa/şcoala noastră) tradiţii”,
şi va fi aici pe - obiceiuri şi tradiţii locale / „Hainele/casele
pământ? naţionale; de-a lungul
- îmbrăcăminte, încălţăminte, vremurilor”
accesorii; , „O istorie
- oamenii şi locul lor de naştere; personală”,
- strămoşii oamenilor, arborele „Lumea…mereu
genealogic al unei familii în mişcare”, „Ce
evenimente (istorice, personale idee!”, „A fost
etc. ); odată…!”, „Tot
- materiale (pamânt, carton, lemn, ce e în jurul
plastic, fier etc, ) nostru…”,
- mijloace de transport. „Acasă”.
- diferenţieri ale obiectelor
Ştiinţe dupăforma, mărime (mare, mic,
mijlociu), culoare (2-3 culori),
lungime (3lungimi)
- apreciere globală a cantităţii si
apreciere prin punere in perechi
in limitele 1-5 (multe, puţine, mai
mult decât... , mai puţin decât... , tot
atâtea)
- forme geometrice (cerc, pătrat,
triunghi)
- poziţii spaţiale: sus, jos, deasupra,
sub, la dreapta, la stânga etc.
- numărat în intervalul 1-5 şi cifrele
de la 1 la 5
- mediul apropiat (casa/grupa,
grădiniţa/şcoala noastră)
- anotimpurile şi transformările din
natură;
- oraş-sat, munte-vale, ape mări
- unelte, echipamente de-a lungul
timpului;
- invenţii şi inventatori;
- tinereţe-bătrâneţe, trecut-prezent-
viitor
- oamenii şi activităţile lor de-a
lungul istoriei
Om şi societate - obiceiuri şi tradiţii locale/naţionale;
- tinereţe-bătrâneţe, trecut-prezent-
viitor
- evenimente (istorice, personale
etc.)
- popor, locul natal

20
- însemne specifice (steag)
- război/pace
- corpuri cereşti, aparate de zbor etc.
- reguli de convieţuire socială şi de
păstrare/menţinere a vieţii proprii şi
a vieţii planetei.
- denumiri ale obiectelor specifice
activităţilor practice şi practic-
gospodăreşti: hârtie glasată, hârtie
creponată, lipici, sârmă, suitaş, ac,
aţă, foarfecee vesela, tacâmuri,
şerveţel etc.
Estetic şi creativ - sunete din natura, sunete ale
obiectelor din mediul apropiat
- sunete produse de diferite obiecte
sonore
- sunete produse de diferite
instrumente muzicale(toba, vioara,
pian etc. )
- sunetul vorbit si sunetul cântat
- diferenţieri de sunete după
durată(lungi, scurte)
- cântece, jocuri muzicale, jocuri
cutext si cânt, audiţii adecvate
vârstei şitemei de studiu.
- denumiri ale obiectelor specifice:
creion, pensula, acuarele, planşa,
şevalet, plastilina, lut, planşeta etc.
- denumiri ale culorilor de baza:
roşu, galben, albastru, verde şi ale
non-culorilor: negru, alb- opere de
arta adecvate temei şi nivelului de
vârstă
Psihomotric deprinderi motrice de bază: mers,
alergare, săritură
- deprinderi utilitar - aplicative:
târârepe palme şi genunchi,
mers in echilibru între două linii
trasate pe sol
Limbă şi - munca fizică/ munca intelectuală; „La piaţă”, „În
Cum planificăm/ comunicare - proces şi planificare (pasi într- grădiniţa
organizăm o un proces de planificare); noastră…”,
activitate? - comunitate/individ; „Haideţi în
- rezultate ale activităţii; excursie!”, „Cine
- reguli şi comportamente; face asta?”,
- răsplata muncii. , „Cum se
construiesc

21
Ştiinţe - diferenţieri ale obiectelor după casele?”,
forma, mărime (mare, mic, mijlociu), „De pe câmp, pe
culoare (2-3 culori), lungime masa noastră”,
(3lungimi) „Artişti populari
- apreciere globală a cantităţii si şi meşteri
apreciere prin punere in perechi făurari” etc.
in limitele 1-5 (multe, puţine, mai
mult decât... , mai puţin decât... , tot
atâtea)
- forme geometrice (cerc, pătrat,
triunghi, dreptunghi)
- poziţii spaţiale: sus, jos, deasupra
sub, la dreapta, la stânga etc.
- numărat in intervalul 1-5 si
cifrelede la 1 la 5
- adunare şi scădere cu 1 unitate în
intervalul 1-5
Om şi societate denumiri ale obiectelor specifice
activităţilor practice şi practic-
gospodăreşti: hârtie glasată, hârtie
creponată, lipici, sârmă, suitaş, ac,
aţă, foarfecee vesela, tacâmuri,
şerveţel etc.
Estetic şi creativ
Psihomotric - deprinderi motrice de bază: mers,
alergare, săritură
- deprinderi utilitar - aplicative:
târâre pe palme şi genunchi,
mers in echilibru între două linii
trasate pe sol, tragere şi împingere
- dansuri populare, dansuri tematice,
euritmice
- mini-fotbal, mini-basket
Limbă şi - sentimente, gânduri, idei (definire Spune ce simti”,
Cu ce şi cum comunicare de concepte); „In paşi de dans,
exprimăm ceea - modul de exprimare al prin lumea
ce simţim? sentimentelor, gândurilor, ideilor largă”, „Hai la
(convorbire/discuţii libere); joacă!”, „In
- modalităţi artistice d lumea
exprimare ansentimentelor, ideilor, povestilor/a
gândurilor; teatrului”, „Cum
- valori umane-valori artistice transmiţi... ”,
Ştiinţe diferenţieri ale obiectelor după „Sentimente în
forma, mărime (mare, mic, mijlociu), lumea vie” etc.
culoare (3-5 culori), lungime (3
lungimi)
- apreciere globală a cantităţii si

22
apreciere prin punere in perechi
in limitele 1-5 (multe, puţine, mai
mult decât... , mai puţin decât... , tot
atâtea)- forme geometrice (cerc,
pătrat, triunghi, dreptunghi)
- numărat în intervalul 1-5 şi cifrele
de la 1 la 5
- adunare cu 1 unitate în intervalul 1-5.
- modul de exprimare a
sentimentelor, gândurilor,
ideilor(observare);
- decoruri şi costumaţie, regie (la
teatru şi la film);
- despre măşti şi despre balul mascat;
- despre mimi şi mimă;
- despre euritmie.
Om şi societate -modul de exprimare a
sentimentelor, gândurilor, ideilor;
- valori umane-valori artistice;
- comportament adecvate/inadecvate
în raport cu exprimarea unui
sentiment
- denumiri ale obiectelor specifice
activităţilor practice şi practic-
gospodăreşti: hârtie glasată, hârtie
creponată, lipici, sârmă, suitaş, ac,
aţă, foarfecee vesela, tacâmuri,
şerveţel
Estetic şi creativ - sunete produse de diferite
instrumente muzicale (toba, vioara,
pian etc. )
- sunetul vorbit si sunetul cântat
- diferenţieri de sunete după
intensitate (tare-încet), după înălţime
(înalte-joase)
- cântece, jocuri muzicale, jocuri
cutext si cant, audiţii adecvate
varstei si temei de studiu.
- denumiri ale obiectelor specifice:
creion, pensula, acuarele, planşa,
şevalet, plastilina, lut, planşeta etc.
- denumiri ale culorilor de baza:
roşu, galben, albastru, verde, ale
altorculori şi nuanţe şi ale non-
culorilor:negru, alb
- opere de arta adecvate varstei si
temei de studiu

23
Psihomotric - deprinderi motrice de bază: mers,
alergare, săritură
- deprinderi utilitar - aplicative:
târâre pe palme şi genunchi,
mers in echilibru între două linii
trasate pe sol, tragere şi împingere
- dansuri populare, dansuri tematice,
euritmice
- mini-fotbal, mini-basket
Limbă şi - grupa/casa/comunitatea noastră şi „Pe şantier”, „La
Ce şi cum vreau comunicare regulile ei; fabrica de pâine”,
să fiu? - meserii/profesii; „Harnic, cinstit şi
-unelte/instrumente/aparatură bun”, „Vreau să
specifice (însuşiri, reguli de fiu de folos…”,
folosire); „Şi eu
- munca în calitate de angajat/munca muncesc…” etc.
în familie sau în propria gospodărie;
- muncă şi învăţătură (delimitări,
interferenţe etc. );
- responsabilităţi şi comportamente
în legătură cu procesul muncii
Ştiinţe - diferenţieri ale obiectelor după
forma, mărime, lungime, lăţime
(mare/mic -3 – 4 anil şi mijlociu – 4-
5 ani, culoare (3-5 culori)
- apreciere globală a cantităţii si
apreciere prin punere in perechi in
limitele 1-5 ( 1-3 la 3-4 ani şi 1-5 la
4-5 ani) (multe, puţine, mai mult
decât... , mai puţin decât... , tot
atâtea)
- forme geometrice (cerc, pătrat,
triunghi)
- poziţii spaţiale: sus, jos, deasupra,
sub, la dreapta, la stânga etc.
- numărat in intervalul 1-5 si cifrele
de la 1 la 5 ( 1-3 la 3-4 ani şi 1-5 la
4-5 ani)
- adunare şi scădere cu 1 unitate în
intervalul 1-5 ( 4-5 ani)
Om şi societate - denumiri ale obiectelor specifice
activităţilor practice şi practic-
gospodăreşti: hârtie glasată, hârtie
creponată, lipici, sârmă, suitaş, ac,
aţă, foarfecee vesela, tacâmuri,
şerveţele etc.

24
Estetic şi creativ - sunete din natura, sunete ale
obiectelor din mediul apropiat
- sunete produse de diferite obiecte
sonore
- sunete produse de diferite
instrumente muzicale (toba, vioara,
pian etc. )
- cântece, jocuri muzicale, jocuri cu
text si cant, audiţii adecvate vârstei şi
temei studiate.
- denumiri ale obiectelor
specifice:creion, pensula, acuarele,
planşa, şevalet, plastilina, lut,
planşeta etc.
- denumiri ale culorilor de baza:
roşu, galben, albastru, verde, ale
altorculori şi nuanţe şi ale non-
culorilor:negru, alb
- opere de arta adecvate varstei si
temei de studiu
Psihomotric - deprinderi motrice de bază: mers şi
variante de mers, alergare şi variante
de alergare, săritură
- deprinderi utilitar - aplicative:
târâre pe palme şi genunchi,
mers in echilibru între două linii
trasate pe sol, tragere şi împingere,
căţărare
- dansuri populare, dansuri tematice ,
euritmice

25
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. de ore/tură din


norma cadrului
Nr. de didactic dedicate
Interva-
Categorii de activităţi de învăţare activităţi/săptămână categoriilor de
lul de vârstă
activităţi din planul
de învăţământ
ON* OP*/OS*
37-60 luni Activităţi pe domenii experienţiale 7 +7 2h x 5 zile = 10h
(3,1-5 ani) Jocuri şi activităţi didactice alese 10 +5 1,5h x 5 zile = 7,5h
Activităţi de dezvoltare personală 5 +10 1,5h x 5 zile = 7,5h
TOTAL 22 +22 25h
61-72 luni Activităţi pe domenii experienţiale 10 +10 3h x 5 zile = 15h
(5,1-7 ani) Jocuri şi activităţi didactice alese 10 +5 1h x 5 zile = 5h
Activităţi de dezvoltare personală 6 +11 1h x 5 zile = 5h
TOTAL 26 +26 25h
Notă:* Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădiniţe: normal (ON), prelungit (OP) şi săptămânal
(OS). La programul prelungit şi săptămânal, numărul de activităţi menţionat se adaugă în programul de după-
amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei).

PROGRAMUL ZILNIC - grupe cu orar normal


Activităţi pe
Repere Jocuri şi activităţi
domenii Activităţi de dezvoltare personală
orare didactice alese
experienţiale
Jocuri şi activităţi Rutină: Primirea copiilor (deprinderi
8,00 – 9, 00
alese specifice)

Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min. )


Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru
9,00 – activităţi (deprinderi de
11, 30 igienă individuală şi colectivă, deprinderi
Activitate pe de ordine şi disciplină,
domenii deprinderi de autoservire)
experienţiale Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
Activitate opţională (singura de acest tip
la nivel I şi ambele – în
zile diferite - , la nivel II)
11,30– Jocuri şi activităţi Rutină şi tranziţie: În aer liber!
-
13,00 recreative (deprinderi igienă individuală şi
colectivă, deprinderi de ordine şi
disciplină, deprinderi de
autoservire).
Rutină: Plecarea acasă (deprinderi
13, 00 - - specifice).

26
PROGRAMUL ZILNIC- grupe cu orar prelungit

Jocuri şi
Repere Activităţi pe domenii
activităţi Activităţi de dezvoltare personală
orare experienţiale
didactice alese
Jocuri şi
8, 00– Rutină: Primirea copiilor (deprinderi
activităţi -
8, 30 specifice)
alese
8, 30 – Rutină: Micul dejun (deprinderi
- -
9, 00 specifice)
Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.
Jocuri şi Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru
9, 00- Activitate pe domenii de activităţi! (deprinderi de
activităţi
11, 00 experienţiale igienă individuală şi colectivă, deprinderi
alese de ordine şi disciplină,
deprinderi de autoservire)
Activitate opţională (prima activitate de
acest tip la nivel II)
Rutină şi tranziţie: În aer liber !
Jocuri şi (deprinderi igienă individuală şi
11,00–
activităţi - colectivă, deprinderi de ordine şi
13, 30 disciplină, deprinderi de
recreative
autoservire)
Rutină: Masa de prânz (deprinderi
specifice)
Activităţi de Rutină şi tranziţie: Ne pregătim să ne
relaxare relaxăm! (deprinderi de
13, 30 –
Jocuri şi - igienă individuală şi colectivă, deprinderi
15, 30 de ordine şi disciplină,
activităţi
alese deprinderi de autoservire)
15, 30 –
- - Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
16, 00

Rutină şi tranziţie: Din nou la joacă!


(deprinderi de igienă
Jocuri de
Activităţi recuperatorii pe individuală şi colectivă, deprinderi de
16, 00 – dezvoltare a ordine şi disciplină,
domenii de
17, 30 aptitudinilor deprinderi de autoservire)
experienţiale Activitate opţională (singura activitate de
individuale
acest tip la nivel I sau
a doua, la nivel II)

Rutină: Plecarea copiilor acasă


17, 30 - - (deprinderi specifice)

27
PLANIFICARE ANUALĂ
NR.
SUBTEMA PROIECT TEMATIC TEMA ANUALĂ
Crt

1 EVALUARE INIŢIALĂ

2 EVALUARE INIŢIALĂ

CÂND, CUM ŞI DE CE SE
3 ALAI DE FRUNZE TREC ÎN ZBOR RAPSODII DE TOAMNĂ
ÎNTÂMPLĂ?
CÂND, CUM ŞI DE CE SE
4 VITAMINE, DE LA CINE? (FRUCTE) RAPSODII DE TOAMNĂ
ÎNTÂMPLĂ?
VITAMINE PENTRU MINE CÂND, CUM ŞI DE CE SE
5 RAPSODII DE TOAMNĂ
(LEGUME) ÎNTÂMPLĂ?

6 DIN NOU LA GRĂDINIŢĂ DESPRE MINE CINE SUNT, SUNTEM?

7 CUIBUL PĂRINTESC (FAMILIA) DESPRE MINE CINE SUNT, SUNTEM?

8 IMAGINI ÎN OGLINDĂ (CORPUL) DESPRE MINE CINE SUNT, SUNTEM?

DRUMUL SPRE GRĂDINIŢĂ


9 DESPRE MINE CINE SUNT, SUNTEM?
(LOCALITATEA)
CUM A FOST/ESTE ŞI
10 A ÎNCEPUT DE IERI SĂ CADĂ... RAPSODII DE IARNĂ
VA FI AICI PE PĂMÂNT?
CUM A FOST/ESTE ŞI
11 SERBĂRILE ZĂPEZII RAPSODII DE IARNĂ
VA FI AICI PE PĂMÂNT?
CUM A FOST/ESTE ŞI
12 BUN VENIT, MOŞ CRĂCIUN! RAPSODII DE IARNĂ
VA FI AICI PE PĂMÂNT?
VREAU SĂ ŞTIU MAI CUM A FOST/ESTE ŞI
13 MICUL COSMONAUT
MULT VA FI AICI PE PĂMÂNT?
SĂ CĂLĂTORIM VREAU SĂ ŞTIU MAI CUM A FOST/ESTE ŞI
14
(MIJLOC DE TRANSPORT) MULT VA FI AICI PE PĂMÂNT?
VREAU SĂ ŞTIU MAI CUM A FOST/ESTE ŞI
15 STRĂMOŞII NOŞTRI
MULT VA FI AICI PE PĂMÂNT?
VREAU SĂ ŞTIU MAI CUM A FOST/ESTE ŞI
16 O LUME DISPĂRUTĂ (DINOZAURI)
MULT VA FI AICI PE PĂMÂNT?
ÎN OGRADĂ (ANIMALE CUM A FOST/ESTE ŞI
17 PRIETENI FĂRĂ GRAI
DOMESTICE) VA FI AICI PE PĂMÂNT?
ÎN PĂDURE CUM A FOST/ESTE ŞI
18 PRIETENI FĂRĂ GRAI
(ANIMALE SĂLBATICE) VA FI AICI PE PĂMÂNT?
CUM A FOST/ESTE ŞI
19 LUMEA APELOR PRIETENI FĂRĂ GRAI
VA FI AICI PE PĂMÂNT?

28
CUM A FOST/ESTE ŞI
20 ŢINUTURI ÎNGHEŢATE PRIETENI FĂRĂ GRAI
VA FI AICI PE PĂMÂNT?
CU CE ŞI CUM
RAPSODII DE
21 ZÂMBETUL MAMEI EXPRIMĂM CEEA CE
PRIMĂVARĂ
SIMŢIM
CU CE ŞI CUM
RAPSODII DE
22 GÂZELE ISTEŢE EXPRIMĂM CEEA CE
PRIMĂVARĂ
SIMŢIM
CU CE ŞI CUM
HĂRNICIE ŞI VITAMINE (LEGUME RAPSODII DE
23 EXPRIMĂM CEEA CE
TIMPURII) PRIMĂVARĂ
SIMŢIM
CU CE ŞI CUM
RAPSODII DE
24 CU CHITARA ÎN GRĂDINĂ (ARTE) EXPRIMĂM CEEA CE
PRIMĂVARĂ
SIMŢIM
SĂ SALVĂM PLANETA! CUM A FOST/ESTE ŞI
25 T.S.I
(ECOLOGIE) VA FI AICI PE PĂMÂNT?
CUM A FOST/ESTE ŞI
26 LA PAŞTI T.S.I
VA FI AICI PE PĂMÂNT?
VREAU SĂ CUNOSC CINE ŞI CUM
27 CUM ÎMI PETREC TIMPUL? CEEA CE MĂ PLANIFICĂ/ORGANIZEA
ÎNCONJOARĂ ZĂ O ACTIVITATE
VREAU SĂ CUNOSC CINE ŞI CUM
28 LA MUNTE CEEA CE MĂ PLANIFICĂ/ORGANIZEA
ÎNCONJOARĂ ZĂ O ACTIVITATE
VREAU SĂ CUNOSC CINE ŞI CUM
29 LA MARE CEEA CE MĂ PLANIFICĂ/ORGANIZEA
ÎNCONJOARĂ ZĂ O ACTIVITATE
CE ŞI CUM VREAU SĂ
30 RĂSPLATA MUNCII T.S.I
FIU?
CE ŞI CUM VREAU SĂ
31 VREAU SĂ FIU (MESERII) FII MÂNDRU DE MINE!
FIU?
CE ŞI CUM VREAU SĂ
32 CIME NE AJUTĂ LA NEVOIE? (112) FII MÂNDRU DE MINE!
FIU?
CE ŞI CUM VREAU SĂ
33 1 IUNIE – LA MULŢI ANI, COPILE! FII MÂNDRU DE MINE!
FIU?

34 EVALUARE FINALĂ

35 EVALUARE FINALĂ

29
SĂPTĂMÂNA 1
EVALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)


DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Amintiri din
Î.D: Bine aţi venit, la vacanţă
D.Ş-Cunoaşterea
grădiniţă! (povestire) Stai pe loc!
LUNI

mediului: În ce anotimp
R: Primirea copiilor. Ş: Completează (joc
suntem? (citire imagini
T: Venim spre grădiniţă! ce lipseşte distractiv)
cu anotimpurile)
(exerciţii de mers liniştitor) (articole de
îmbrăcăminte)
A.I
Î.D: Îmi revăd cu drag D.Ş-Activitate
colegii! A: Prosopul matematică: Unde am
MARŢI

R: Bună dimineaţa! (depr. meu (decorare) aşezat jucăria? (poziţii Mal/ lac (joc
de a saluta) J.R: De-a spaţiale) distractiv)
T:Câte unul, câte doi (mers educatoarea D.E.C: Educ. artistico-
în coloană) plastică: Colorează
corespunzător (pictură)
A.I
D.L.C- Educarea
Î.D:Cum mi-am petrecut B: Ce nu se
limbajului: Spune ce Parcul de
MIERCURI

vacanţa? potriveşte?
vezi în imagini lângă
R: Mulţumesc, poftim! (imagini
(povestire după grădiniţă
(formule de politeţe) anotimpuri)
imagini) (plimbare în
T:Şi la stânga şi la dreapta C: Dulapul
D.P.M-Educaţie fizică: aer liber)
(joc distractiv) pentru jucării
Atenţie la mine!
(parcurs aplicativ)
Ş: Perechi,
D.E.C-Educaţie
perechi (citire Păsărică
Î.D:Cât am mai crescut? muzicală: Ce mai ştim
imagini cu mută-ţi
R: Unde îmi este locul? din ce am învăţat?
JOI

animale şi puii cuibul! (joc


T:Trenuleţul veseliei (joc (repetare cântece)
acestora) în curtea
de mişcare) Deschide urechea bine!
C: Adăposturi grădiniţei)
(joc muzical)
pentru animale

Î.D:La grădiniţă îmi place


B: Ce semne
să... D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

grafice mai ştii? Mersul


R: Facem ordine în dulapul societate: Roata
(ex. grafice) piticului (joc
cu jucării. anotimpurilor
J.M: Puzzle-ul distractiv)
T: Noi suntem piticii (joc (aplicaţie)
meu preferat
distractiv)

30
SĂPTĂMÂNA 1
EVALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)


DATA ADP ALA ADE

A: Felicitare pentru
R: Învăţăm să salutăm D.Ş-Cunoaşterea mediului: În
LUNI

colegul meu (desen)


T: Venim spre grădiniţă! ce anotimp suntem? (citire
J.M: Imagini din vacanţă
(exerciţii de mers liniştitor) imagini cu anotimpurile)
(puzzle)

A.I
D.Ş-Activitate matematică:
R: Învăţăm să salutăm
MARŢI

B: Am fost la munte/ Unde am aşezat jucăria? (poziţii


T:Câte unul, câte doi (mers mare (citire imagini) spaţiale)
în coloană) C: Grădiniţa mea D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Colorează
corespunzător (pictură)

A.I
D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

R: Învăţăm să salutăm J.R: De-a excursioniştii Spune ce vezi în imagini


T:Şi la stânga şi la dreapta Ş: De acasă la grădiniţă (povestire după imagini)
(joc distractiv) (labirint) D.P.M-Educaţie fizică:
Atenţie la mine! (parcurs
aplicativ)

D.E.C-Educaţie muzicală: Ce
R: Învăţăm să salutăm Ş: Spune-mi câteva mai ştim din ce am învăţat?
JOI

T:Trenuleţul veseliei (joc fructe, legume... (repetare cântece)


de mişcare) J.M: Caută perechea Deschide urechea bine! (joc
muzical)

B: Colorează şi uneşte
VINERI

R: Învăţăm să salutăm D.O.S-Educaţie pentru


(fişe contur punctat)
T: Noi suntem piticii (joc societate: Roata anotimpurilor
N.A: Ne jucăm cu nisip
distractiv) (aplicaţie, finisare)
(temă liberă)

31
SĂPTĂMÂNA 2
EVALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)


DATA ADP ALA I ADE ALA II

D.Ş-Cunoaşterea
B: Anul şi fiicele
mediului: Ce poţi să
Î.D: De vorbă cu cele patru lui (citire imagini
spui despre ... ?
LUNI

anotimpuri cu anotimpurile)
(observarea şi
R: Ştim să salutăm Ş: Zilele
recunoaşterea
T:Numărătoare săptămânii
sectoarelor din sala
(repetare)
de grupă)
A.I
D.Ş-Activitate
matematică: Numere
MARŢI

Î.D:Nu am uitat nimic! C: Parcul copiilor hazlii (repetare cifrele 1,


R: Cum mă simt azi? A: Jucăria 2, şi 3)
T:Trenuleţul veseliei preferată (desen) D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Modelăm
cifrele învăţate
(modelaj)
A.I
D.L.C- Educarea
MIERCURI

J.M: Vara în limbajului: Povestim şi


Î.D:Poveştile mele dragi
imagini (puzzle) iar povestim (secvenţe
R: Ştiu să ascult
Ş: Zile lungi de din poveşti)
T:Cine face aşa? (joc imitativ)
vară (discuţii) D.P.M-Educaţie fizică:
Sus/ Jos, un pas în
faţă/spate (joc dinamic)

Ş: Ploi mărunte, D.E.C-Educaţie


Î.D:Ce ţi-ar plăcea să faci la
vânticel observarea muzicală: Ce cântece
grădiniţă?
schimbărilor ne amintim? (repetare
JOI

R: Ne iubim, ne respectăm.
meteo) cântece)
T:Ştafeta jucăriilor (joc
A: Ploaia Deschide urechea
distractiv)
(dactilopictură) bine! (joc muzical)

D.O.S-Educaţie
A: Colorăm în
Î.D:O faptă bună pentru societate: Cum
VINERI

cărţile de colorat
R: Prietenul la nevoie se trebuie să ne
(desen la alegere)
cunoaşte comportăm la
N.A: Castelul de
T:Tunelul magic (joc dinamic) grădiniţă? (regulile
nisip
grupei, convorbire)

32
SĂPTĂMÂNA 2
EVALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)


DATA ADP ALA ADE

D.Ş-Cunoaşterea mediului:
R: Păstrăm liniştea în timpul C: Calendarul naturii
LUNI

Ce poţi să spui despre ... ?


somnului (materiale la alegere)
(observarea şi recunoaşterea
T: Jocul mut (joc liniştitor) A: Avioane din hârtie
sectoarelor din sala de grupă)

A.I
R: Păstrăm liniştea în timpul B: O zi în parc (lectura D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

Numere hazlii (repetare cifrele 1, 2,


somnului educatoarei)
T: Deschide urechea bine! Ş: Cine face şi cum şi 3)
(joc muzical) face? (vizionare DVD) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Modelăm cifrele învăţate
(modelaj)

A.I
MIERCURI

Ş: Schimbări de D.L.C- Educarea limbajului:


R: Păstrăm liniştea în timpul Povestim şi iar povestim (secvenţe
temperatură (discuţii)
somnului din poveşti)
A: Ne jucăm cu D.P.M-Educaţie fizică: Sus/
T:Fă ca mine! (joc mimă)
plastilina (modelaj) Jos, un pas în faţă/spate (joc
dinamic)

D.E.C-Educaţie muzicală: Ce
R: Păstrăm liniştea în timpul J.R: M-am rătăcit,
cântece ne amintim? (repetare
somnului ajută-mă!
JOI

cântece)
T: Scăunele muzicale (joc C: Construieşte ce
Deschide urechea bine! (joc
distractiv) doreşti
muzical)

R: Păstrăm liniştea în timpul D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

Ş: Fapte bune/ Fapre


somnului societate: Cum trebuie să ne
rele (sortare imagini)
T: Câte unul, câte din (mers comportăm la grădiniţă?
N.A: Castele din poveşti
în coloană) (regulile grupei, convorbire)

33
RAPSODII DE TOAMNĂ
PROIECT TEMATIC
1. TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
2. NIVELUL I
3. DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI
4. SUBTEMELE PROIECTULUI: ALAI DE FRUNZE TREC ÎN ZBOR
VITAMINE, DE LA CINE? (FRUCTE)
VITAMINE PENTRU MINE (LEGUME)
5. ARGUMENT: „Pentru oameni, toamna este anotimpul recoltei, al adunării roadelor. Pentru
natură, toamna este o perioadă a însămânţării, a rispirii în cele patru vânturi.” E. W. Teale
6. LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa, curtea grădiniţei, parc.
7. RESURSE: UMANE Preşcolari, educatoare, părinţi.
MATERIALE: Enciclopedie
Atlas, planşe tematice
Cărţi, reviste, pliante
Soft educaţional, imagini PPT, calculator, imprimantă,
DVD, TV
Materiale din natură
8. BIBLIOGRAFIE: Revista Învăţământului preşcolar 1-2/2014
Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani)Bucureşti, 2008
Enciclopedia pentru copii – LAROUSSE
Activitatea integrată din grădiniţă, Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008, Culea, I., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M.
Ghid de bune practici, M.E.C.T, 2008
9. OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE
 D.L.C: O1 O2
 D.Ş: O1 O6 O9
 D.O.S: O1
 D.E.C: O1 O4 O5
 D.P.M: O1
10. OBIECTE DE REFERINŢĂ VIZATE
 D.L.C: O1 O3
 D.Ş: O1 O12 O18
 D.O.S: O2 O3 O8 O11 O16
 D.E.C: O2 O3 O10 O15
 D.P.M: O1 O2
11. CENTRUL TEMATIC: Planşe cu imagini de toamnă, coşuri cu fructe şi legume, materiale
din natură.

34
12. INVENTAR DE PROBLEME

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Toamna este unul dintre cele 4  Cum se formează ploaia?


anotimpuri.  Unde a dispărut vara?
 A venit toamna!  Cum se formează anotimpurile?
 Toamna cad frunzele  De ce avem nevoie de vitamine?
 Toamna plouă  Ce vitamine conţin fructele şi
 Toamna găsim multe fructe şi legume legumele?
 Cum conservăm fructe şi legume
pentru iarnă?

13. CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA


COPIILOR

BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL

- caiete de lucru - carioca, acuarele, - set bucătărie


- fişe suport pensule - borcane plastic
- coli de scris - plastilină, planşete pentru conserve
creioane - coli desen - coşuri
- albume, atlas - hârtie autocolant - şorţuleţe
- cărţi, reviste - carton colorat
- planşe cu imagini - foarfece, lipici
- imagini PPT - material din natură
- (frunze, fructe şi
legume)
CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ

- cuburi lemn/ plastic - enciclopedie - forme


- tangram - ierbare - unelte pentru nisip
- arco - atlas - ladă suport
- mozaic - puzzle - jucării pentru nisip
- materiale din - calculator - seminţe pentru
natură - CD, DVD, TV plantat
- flori, pietricele

35
SĂPTĂMÂNA: 3
PROIECT: RAPSODII DE TOAMNĂ
SUBTEMA: ALAI DE FRUNZE TREC ÎN ZBOR
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

Î.D: Alai de frunze trec in B: Frunze ruginii


zbor cad pe cărări (citire
D.Ş-Cunoaşterea Trenuleţul
LUNI

R: Îmi aleg corespunzător imagini)


mediului: Toamnă veseliei (joc
vestimentaţia A: Copacul cu
harnică (joc didactic) distractiv)
T: Pic, Pic, Pic (joc cu frunze ruginii
text şi cânt) arămii (desen)

A.I
D.Ş-Activitate
Ş: Din viaţa matematică: Coşul cu
Î.D: O plimbare în parc
păsărilor călătoare frunze (joc didactic –
MARŢI

R: Îmi aleg corespunzător Mimul (joc


(curiozităţi) sortare după formă şi
vestimentaţia distractiv)
J.R: De-a ploaia şi mărime)
T: Păşim peste frunze
vântul D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Peisaj de
toamnă (pictură)
A.I
Î.D: Ce mi-a povestit o D.L.C- Educarea
MIERCURI

frunză? C: Căsuţe pentru limbajului: Toamna, E. Deschide


R: Îmi aleg corespunzător păsărele Dragoş (memorizare) urechea
vestimentaţia A: Anotimpurile, D.P.M-Educaţie fizică: bine (joc
T: Bate vântul frunzele Vivaldi (audiţie) Mergem la plimbare senzorial)
(joc cu text şi cânt) (formaţii în linie pe un
rând şi două rânduri)

Î.D: Ne jucăm cu vântul Ş: Ce se întâmplă


D.E.C-Educaţie Frunzele se
R: Îmi aleg corespunzător în natură (discuţii
muzicală: Bate vântul leagănă
JOI

vestimentaţia libere)
frunzele (joc cu text şi (elemente
T: Vântul vâjâie mai tare J.R: De-a greierele
cânt) de dans)
(onomatopee) şi furnica

B: Jurnalul
Î.D: Vremea s-a răcit
toamnei (citire
R: Îmi aleg corespunzător D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

imagini cu Telefonul
vestimentaţia societate: Covor din
transformări fără fir (joc
T: Strângem frunzele din frunze (activitate
meteorologice) liniştitor)
parc (joc dinamic) practică – lipire)
J.M: Toamna în
culori (puzzle)

36
SĂPTĂMÂNA: 3
PROIECT: RAPSODII DE TOAMNĂ
SUBTEMA: ALAI DE FRUNZE TREC ÎN ZBOR
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Folosim un ton Ş: Cum se formează bruma?


LUNI

adecvat (convorbire) D.Ş: Frunze ruginii (fişe de


T: Pic, Pic, Pic (joc cu B: Munca în grădină (lectură lucru)
text şi cânt) după imagini)

A.I
MARŢI

R: Folosim un ton A: Cuibul gol al rândunicii D.Ş: Coşul cu frunze (fişe de


adecvat (modelaj) lucru)
T: Păşim peste frunze C: Adăposturi pentru iarnă D.E.C:: Peisaj de toamnă
(pictură, finisarea lucrărilor)

A.I
MIERCURI

R: Folosim un ton Ş: Unde am aşezat? (joc D.L.C: Toamna, E. Dragoş


adecvat matematic) (repetare poezie)
T: Bate vântul frunzele J.R: Păsările se pregătesc de D.P.M: Mergem la plimbare
(joc cu text şi cânt) plecare (formaţii în linie pe un rând şi
două rânduri)

R: Folosim un ton
adecvat B: Ploaia (exerciţii grafice) D.E.C: Bate vântul frunzele
JOI

T: Vântul vâjâie mai A: Covor de frunze (desen) (repetare cântec)


tare (onomatopee)

R: Folosim un ton
VINERI

adecvat Ş: Ce este ceaţa? (vizionare D.O.S: Covor din frunze


T: Strângem frunzele PPT) (activitate practică – lipire,
din parc (joc dinamic) N.A: Frunzele plutesc pe apă finisarea lucrărilor)

37
SĂPTĂMÂNA: 4
PROIECT: RAPSODII DE TOAMNĂ
SUBTEMA: VITAMINE, DE LA CINE? (FRUCTE)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: Rapsodiile
Î.D: Vitamine, de la cine? toamnei (citire
R: Învăţ să spăl fructele imagini din cărţi, D.Ş-Cunoaşterea Spune ce ai
LUNI

înainte de consum reviste) mediului: Mărul gustat (joc


T: Câte unul pe cărare Ş: Din jumătate – (observare) senzorial)
(joc cu text şi cânt) întreg (joc
matematic)
A.I
D.Ş-Activitate
Î.D: Munca în livadă C: Lădiţe pentru matematică: Mere
MARŢI

R:: Învăţ să spăl fructele fructe mari/mici, joc didactic Cine lipseşte
înainte de consum J.M:Alege şi (formarea mulţimilor din...? (joc de
T: Culegem fructe (joc de grupeză fructele de după mărimi) atenţie)
mişcare) toamnă D.E.C: Educ. artistico-
plastică: fructe
(modelaj)
A.I
D.L.C- Educarea
Î.D: Ce mi-a povestit un
limbajului: Toamna,
MIERCURI

viticultor? A:Fructe vesele


D. Botez Scăunele
R:: Învăţ să spăl fructele (colorare fişe)
(memorizare) muzicale (joc
înainte de consum C:Rafturi pentru
D.P.M-Educaţie distractiv)
T: A, a, a, acum e toamnă cămară
fizică: Atenţie, să nu
da (joc cu text şi cânt)
greşiţi! – joc dinamic
(alinierea pe un rând)

Î.D: Fructele – izvor de B:Cârcelul viţei-


vitamine de-vie(exerciţii D.E.C-Educaţie Ţăranul e pe
JOI

R:: Învăţ să spăl fructele grafice) muzicală: Ploaia şi câmp (joc cu


înainte de consum J.R: De-a vântul (joc muzical) text şi cânt)
T: Dansul fructelor gospodinele

Ş:Coşuleţul
fermecat
Î.D: Cine ne dă sănătate?
(recunoaşterea D.O.S-Educaţie Ştafeta
VINERI

R:: Învăţ să spăl fructele


fructelor prin pentru societate: De grădinarilor
înainte de consum
pipăit) ce spălăm fructele? (joc de
T: Suntem mari, suntem
A:Boabe de (convorbire) mişcare)
mici Toamna e din nou aici
struguri
(mototolire)

38
SĂPTĂMÂNA: 4
PROIECT: RAPSODII DE TOAMNĂ
SUBTEMA: VITAMINE, DE LA CINE? (FRUCTE)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Cum salut? B: Coşul cu nuci (exerciţii


LUNI

D.Ş-Cunoaşterea mediului:
T: Câte unul pe cărare (joc grafice)
mărul (desen)
cu text şi cânt) Ş: Ce fruct ai gustat? (joc
senzorial)

A.I
D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

R: Cum salut? Mere mari/mici, joc didactic


A: Mărul (desen colorare)
T: Culegem fructe (joc de (formarea mulţimilor după
C: Scara în livadă
mişcare) mărimi)- fişe de lucru
D.E.C: Educ. artistico-
plastică: fructe (modelaj)

A.I
D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

Toamna, D. Botez (repetare


R: Cum salut?
J.R: De-a viticultorii poezie)
T: A, a, a, acum e toamnă
A: Coşul cu fructe (pictură) D.P.M-Educaţie fizică:
da (joc cu text şi cânt)
Atenţie, să nu greşiţi! – joc
dinamic (alinierea pe un
rând)

Ş: Sortăm boabe de struguri


D.E.C-Educaţie muzicală:
R: Cum salut? (după formă şi culoare)
JOI

Ploaia şi vântul (joc


T: Dansul fructelor J.M: Găseşte umbra
muzical)
potrivită
VINERI

R: Cum salut? J.R: În livadă D.O.S-Educaţie pentru


T: Suntem mari, suntem N.A: Spălăm fructe de societate: De ce spălăm
mici/ Toamna e din nou aici toamnă fructele? (convorbire)

39
SĂPTĂMÂNA: 5
PROIECT: RAPSODII DE TOAMNĂ
SUBTEMA: VITAMINE PENTRU MINE (LEGUME)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Să recunoaştem
Î.D: Vitamine pentru
legumele (citire
mine
imagini din cărţi, D.Ş-Cunoaşterea Ghiceşte ce ai
LUNI

R: Învâţ să spăl legumele mediului: Legume


reviste) gustat?
înainte de consum vesele – joc didactic
Ş: Roşia şi (observare)
(joc senzorial)
T: Culegem legume (joc
castravetele
dinamic)
(observare)

A.I
Î.D: În grădina cu legume A: Funii de ceapă D.Ş-Activitate
R: Învâţ să spăl legumele matematică: Unde sunt
MARŢI

(împletire) Deschide
mai multe legume? – joc
înainte de consum Ş: Varza şi urechea bine
exerciţiu (comparare)
T: Ţăranul e pe cîmp (joc conopida D.E.C: Educ. artistico- (joc distractiv)
cu text şi cânt) (observare) plastică: Legume
preferate - pictură

A.I
D.L.C- Educarea
Î.D: Ce mi-au povestit B: Cearta limbajului: Supa de
MIERCURI

legumele? legumelor, zarzavat, O. Cazimir


R: Învâţ să spăl legumele L.Muntean (lectura (memorizare) Stai! Treci!
înainte de consum educatoarei) D.P.M-Educaţie fizică: (joc distractiv)
T: A, a, a, acum e toamnă Ş: Cartoful Atenţie, la stânga/
da (joc cu text şi cânt) (observare) dreapta! – joc dinamic
(întoarceri la stânga/
dreapta)

Î.D: Legumele – izvor de A: Legume felurite


D.E.C-Educaţie
vitamine (desen) O zi din viaţa
muzicală: A, a, a,
JOI

R: Învâţ să spăl legumele Ş: Ceapa şi mea (discuţii


acum e toamnă da!
înainte de consum usturoiul libere)
(joc cu text şi cânt)
T: Hora legumelor (dans) (observare)

D.O.S-Educaţie
Î.D: Cine ne dă sănătate? Ş: Vânăta Carnavalul
VINERI

pentru societate:
R: Învâţ să spăl legumele (observare) Toamnei
Sfori pentru sacii cu
înainte de consum C: Lădiţe pentru (expoziţie de
porumb – activitate
T: Hora legumelor (dans) legume lucrări)
practică (răsucire)

40
SĂPTĂMÂNA: 5
PROIECT: RAPSODII DE TOAMNĂ
SUBTEMA: VITAMINE PENTRU MINE (LEGUME)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Cum spun mulţumesc? A: Leguma preferată


LUNI

D.Ş-Cunoaşterea mediului:
T: Culegem legume (joc (modelaj)
Legume vesele – fişe de lucru
dinamic) C: Rafturi pentru cămară

A.I
B: Castravetele (exerciţii D.Ş-Activitate matematică: Unde
R: Cum spun mulţumesc?
MARŢI

sunt mai multe legume? – joc


grafice)
T: Ţăranul e pe cîmp (joc exerciţiu (comparare)
Ş: Sortăm legumele după
cu text şi cânt) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
culoare Legume preferate – pictură,
finisarea lucrărilor

A.I
MIERCURI

D.L.C- Educarea limbajului:


R: Cum spun mulţumesc? A: Decupăm legume Supa de zarzavat, O. Cazimir
T: A, a, a, acum e toamnă J.M: Legume vesele (repetare poezie)
da (joc cu text şi cânt) (puzzle) D.P.M-Educaţie fizică: Atenţie,
la stânga/ dreapta! – joc dinamic
(întoarceri la stânga/ dreapta)

B: Ce am pus în coşuleţul D.E.C-Educaţie muzicală:


R: Cum spun mulţumesc?
JOI

toamnei? (joc didactic) A, a, a, acum e toamnă da!


T: Hora legumelor (dans)
J.R: De-a legumicultorii (joc cu text şi cânt)

D.O.S-Educaţie pentru
A: Conturează morcovul şi
VINERI

societate: Sfori pentru sacii


R: Cum spun mulţumesc? colorează (fişe de lucru)
cu porumb – activitate
T: Hora legumelor (dans) N.A: Spălăm legumele de
practică (răsucire),
praf
finalizarea lucrărilor

41
DESPRE MINE
PROIECT TEMATIC
1. TEMA ANUALĂ: CINE SUNT, SUNTEM?
2. NIVELUL I
3. DURATA: 4 SĂPTĂMÂNI
4. SUBTEMELE PROIECTULUI: DIN NOU LA GRĂDINIŢĂ
CUIBUL PĂRINTESC (FAMILIA)
IMAGINI ÎN OGLINDĂ (CORPUL)
DRUMUL SPRE GRĂDINIŢĂ (LOCALITATEA)
5. ARGUMENT: Ştiaţi că există o zi în care parcă toţi membrii unei familii ar avea cinci sau
şase ani?
Atunci, în acea zi, fiecare îşi pune toamna pe unde are loc: în ghiozdănel, în gând, în suflet,
în priviri şi o cară, în curtea grădiniţei, împreună cu multe emoţii şi gânduri.
6. LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa, parc, instituţii din localitate.
7. RESURSE: UMANE: Preşcolari, educatoare, părinţi, medic pediatru.
MATERIALE: Enciclopedie
Atlas anatomic, planşe tematice
Cărţi, reviste, pliante
Soft educaţional, imagini PPT, calculator, imprimantă,
DVD, TV
Mulaje

8. BIBLIOGRAFIE: Revista Învăţământului preşcolar 1-2/2014


Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani)Bucureşti, 2008
Enciclopedia pentru copii – LAROUSSE
Activitatea integrată din grădiniţă, Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008, Culea, I., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M.
Ghid de bune practici, M.E.C.T, 2008
9. OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE
 D.L.C: O1 O3
 D.Ş: O1 O5 O7
 D.O.S: O1 O2
 D.E.C: O2 O3
 D.P.M: O1 O2
10. OBIECTE DE REFERINŢĂ VIZATE
 D.L.C: O1 O6 O7
 D.Ş: O2 O11 O15 O16
 D.O.S: O1 O2 O5
 D.E.C: O4 O6
 D.P.M: O4
42
11. CENTRUL TEMATIC: Atlas anatomic, enciclopedie, imagini din localitate, album de
familie, album cu aspecte din grădiniţă

12. INVENTAR DE PROBLEME


Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Suntem oameni.  De ce creştem?


 Ştim cum arătăm.  Care sunt oraganele de simţ?
 Avem nas, gură, ochi...  Care sunt componentele corpului
 Există fete şi băieţi. omenesc?
 Avem părinţi, fraţi, bunici.  De ce suntem diferiţi?
 Mergem la grădiniţă.  Care sunt membrii familiei?
 Cum se numeşte localitatea  Ce rol are fiecare în familie?
noastră.  Cine face parte din familia
grădiniţei?
 Care sunt rolurile membrilor
familiei din grădiniţă?

13. CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA


COPIILOR

BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL

- caiete de lucru - carioca, acuarele, - set bucătărie


- fişe suport pensule - şorţuleţe
- coli de scris - plastilină, planşete - trusă doctor
creioane - coli desen - jocuri creative
- albume, atlas - hârtie autocolant
- cărţi, reviste - carton colorat
- planşe cu imagini - foarfece, lipici
imagini PPT - material din natură
CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ

- cuburi lemn/ plastic - enciclopedie - forme


- tangram - mulaj pacient - unelte pentru nisip
- arco - atlas - ladă suport
- mozaic - puzzle - jucării pentru nisip
- materiale din - calculator
natură - CD, DVD, TV
- Jetoane cu organele
de simţ

43
SĂPTĂMÂNA: 6
PROIECT: DESPRE MINE
SUBTEMA: DIN NOU LA GRĂDINIŢĂ
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: Grădiniţa mea
(citire imagini cu D.Ş-Cunoaşterea
Î.D: Din nou la grădiniţă încăperile şi mediului: Să
R: Cu toţii suntem prieteni Cine lipseşte
LUNI

spaţiile îmbrăcăm păpuşa –


(depr. de relaţionare) din...? (joc de
educaţionale) joc didactic
T: Mergem la plimbare (joc atenţie)
Ş: De ce venim la (identificare articole
dinamic)
grădiniţă? (discuţii vestimentare)
libere)
A.I
D.Ş-Activitate
Î.D: Grădiniţa de copii,
matematică: Spune ce
plină e de jucării Cine ajunge
MARŢI

A: Jucăria nu se potriveşte în
R: Cu toţii suntem prieteni primul acasă?
preferată (desen) această grupă (joc
(depr. de relaţionare) (întrecere
C: Grădiniţa mea logic)
T: Spune ce fac! sportivă)
(pantomimă) D.E.C: Educ.
artistico- plastică:
Jucării (modelaj)
A.I
Î.D: Care sunt regulile D.L.C- Educarea
B: Grădiniţa mea
MIERCURI

grupei? limbajului: Sanda la


iubită grădiniţă, M. Tamaş Săculeţul
R: Cu toţii suntem prieteni
(memorizare) (lectura educatoarei) fermecat (joc
(depr. de relaţionare)
J.R: De-a D.P.M-Educaţie fizică: exerciţiu)
T: Trenuleţul grupei (joc de
educatoarea Alergăm corect! - joc
mişcare) dinamic (alergare cu
păstrarea direcţiei)

Î.D: Cum ne comportăm la Ş: Cine ţi-a dat Veselie în


grădiniţă? D.E.C-Educaţie
jucăria? (joc de grădiniţă
R: Cu toţii suntem prieteni muzicală: Cine te-a
JOI

recunoaştere) (concurs de
(depr. de relaţionare) strigat pe nume?
J.M: Imagini din (predare cântec) cântece şi
T: Mergem la plimbare (joc
dinamic)
poveşti (puzzle) poezii)

Î.D: Să facem cunoştinţă cu B: Săculeţ pentru


spaţiile educaţionale jucării (exerciţii D.O.S-Educaţie pentru Cursa într-un
VINERI

R: Cu toţii suntem prieteni grafice) societate: Aşa da/ aşa


picior (joc
(depr. de relaţionare) A: Colorăm în nu! – joc didactic
distractiv)
T: Ce jucării lipsesc? (joc de cărţile de colorat (regulile grupei)
atenţie) (desen la alegere)

44
SĂPTĂMÂNA: 6
PROIECT: DESPRE MINE
SUBTEMA: DIN NOU LA GRĂDINIŢĂ
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Cum îmi cer iertare? A: Ne jucăm cu plastilina D.Ş-Cunoaşterea mediului: Să


LUNI

T: Mergem la plimbare (joc (modelaj) îmbrăcăm păpuşa – joc


dinamic) C: Construieşte ce doreşti didactic (desen)

A.I
B: Albumul grupei (citire D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

R: Cum îmi cer iertare?


imagini) Spune ce nu se potriveşte în
T: Spune ce fac!
Ş: Unde este locul lor? (joc această grupă (joc logic)
(pantomimă)
logic) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Jucării (modelaj)

A.I
MIERCURI

Ş: Găseşte umbra potrivită D.L.C- Educarea limbajului:


R: Cum îmi cer iertare? Sanda la grădiniţă, M. Tamaş
(joc de perspicacitate)
T: Trenuleţul grupei (joc de (repovestire)
J.M: Formele geometrice
mişcare) D.P.M-Educaţie fizică: Alergăm
(îmbinare)
corect! - joc dinamic (alergare cu
păstrarea direcţiei)

R: Cum îmi cer iertare? B: Ce semne grafice ştiu să D.E.C-Educaţie muzicală: Cine
JOI

T: Mergem la plimbare (joc trasez? te-a strigat pe nume? (repetare


dinamic) J.R: La joacă cântec)
VINERI

R: Cum îmi cer iertare? A: Pătuţ pentru păpuşă D.O.S-Educaţie pentru


T: Ce jucării lipsesc? (joc (modelaj) societate: Aşa da/ aşa nu! – joc
de atenţie) N.A: Încăperile grădiniţei didactic (regulile grupei)

45
SĂPTĂMÂNA: 7
PROIECT: DESPRE MINE
SUBTEMA: CUIBUL PĂRINTESC (FAMILIA)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

Î.D: Cuibul părintesc B: Familia mea


R: Este ora mesei (citire imagini/ D.Ş-Cunoaşterea
Cine ajunge
LUNI

( Formarea deprinderii de a răsfoire albume mediului: Părinţii,


primul acasă?
mânca la ore fixe) foto) fraţii, bunicii... (joc
T: Cu familia la plimbare (întrecere)
A: Camera mea didactic)
(mers uşor) (desen)

A.I
D.Ş-Activitate
Î.D: Cine e la noi acasă? Ş: De ce trebuie
matematică: O casă, mai
R: Este ora mesei ( să cunoaştem
MARŢI

multe case – joc didactic


Formarea deprinderii de a adresa unde (compararea grupelor si Mimul (joc
mânca la ore fixe) locuim? aprecierea globală a distractiv)
T: Cu bunicii în parc (mers (convorbire) cantităţii)
liniştit) C: Casa mea D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Portret de familie
(desen)
A.I
Î.D: Fiecare copil are o B: Aşază-mă la D.L.C- Educarea
MIERCURI

familie căsuţa mea (joc limbajului: Sarea în


R: Este ora mesei ( Prinde şi
didactic) bucate, P. Ispirescu
Formarea deprinderii de a aruncă (joc de
J.R: La telefon (lectură după imagini)
mânca la ore fixe)
D.P.M-Educaţie mişcare)
(convorbire cu
T: Cursa broscuţelor (joc
dinamic) membrii familiei) fizică: De-a soldaţii
(mersul în cadenţă)

Î.D: Să reţinem adresa de Ş: Arborele


domiciliu familiei mele D.E.C-Educaţie Ghici,
R: Este ora mesei ( (discuţii, grade de muzicală: Eu am o ghicitoarea
JOI

Formarea deprinderii de a
rudenie) căsuţă, mică mitică mea (concurs
mânca la ore fixe)
A: Jucăria mea de (predare cântec) de ghicitori)
T: Trenuleţul grupei (joc
dinamic) acasă (modelaj)

Î.D: Fiecare membru al


familiei are o responsabilitate A: Părinţii mei
D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R: Este ora mesei ( (desen) Stop! Treci!


societate: Camera mea
Formarea deprinderii de a J.M: Nu te Stai pe loc!
(activitate practică –
mânca la ore fixe) supăra, frate! (joc (joc distractiv)
T: Câte doi pe drumul către lipire)
de grup)
casă

46
SĂPTĂMÂNA: 7
PROIECT: DESPRE MINE
SUBTEMA: CUIBUL PĂRINTESC (FAMILIA)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

Ş: Fiecare membru cu
R: Cum mă împac cu
responsabilităţile lui (discuţii D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

prietenul meu?
libere) Părinţii, fraţii, bunicii... (fişe
T: Cu familia la plimbare
C: Camera mea de lucru)
(mers uşor)

A.I
B: Cine face asta? (citire D.Ş-Activitate matematică: O
MARŢI

R: Cum îmi cer iertare? casă, mai multe case – joc didactic
imagini cu activităţile
T: Cu bunicii în parc (compararea grupelor si aprecierea
părinţilor/copiilor)
(mers liniştit) globală a cantităţii)
A: Uneşte şi colorează D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Portret de familie (desen)

A.I
MIERCURI

Ş: Ajută-l pe Dănuţ să ajungă D.L.C- Educarea limbajului:


R: Cum îmi cer iertare?
la casa bunicilor (labirint) Sarea în bucate, P. Ispirescu
T: Cursa broscuţelor (joc
A: Ramă pentru tabloul (repovestire)
dinamic)
familiei (împletire) D.P.M-Educaţie fizică: De-a
soldaţii (mersul în cadenţă)

B: Mamă –mămică
R: Cum îmi cer iertare? Tată- tătic (joc didactic, D.E.C-Educaţie muzicală:
JOI

T: Trenuleţul grupei (joc exersarea diminutivelor) Eu am o căsuţă, mică mitică


dinamic) J.R: În familie eu sunt (repetare cântec)
frăţior/ surioară

D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R: Cum îmi cer iertare? A: Decorez mobilierul din


societate: Camera mea
T: Câte doi pe drumul camera mea (lipire)
(activitate practică – lipire),
către casă N.A: Prăjituri pentru părinţi
finalizarea lucrărilor

47
SĂPTĂMÂNA: 8
PROIECT: DESPRE MINE
SUBTEMA: IMAGINI ÎN OGLINDĂ (CORPUL)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

Î.D: Imagini în oglindă B: Corpul meu


R: Ne spălăm ori de câte (citire immagini cu D.Ş-Cunoaşterea Podul de
LUNI

ori este necesar copii, fete/ băieţi) mediului: Haine piatră (joc
T: De-a gimnaştii (joc de Ş: Organele de simţ potrivite (joc didactic) muzical)
mişcare) (observare mulaj)

A.I
D.Ş-Activitate
Î.D: Eu sunt fată/băiat, tu matematică: Grupa
A: Un băiat şi o
eşti...
MARŢI

fetiţă (tangram) fetelor şi a băieţilor - Deschide


R: Ne spălăm ori de câte
ori este necesar
Ş: Ce vreau să mai activ. cu mat. indiv. urechea bine
ştiu despre corpul D.E.C: Educ. (joc distractiv)
T: Mima (deprinderi de meu? (discuţii libere) artistico- plastică:
igienă)
Corpul uman
(modelaj)
A.I
D.L.C- Educarea
Î.D: Cum mă îmbrac?
MIERCURI

B: Pieptenul limbajului: Sfatul mamei


(descrierea vestim. de
este bun, F. Iordăchescu
fetiţe şi băieţi) (exerciţii grafice) Mimul (joc
(memorizare)
R: Ne spălăm ori de câte J.R: De-a medicul distractiv)
D.P.M-Educaţie fizică:
ori este necesar stomatolog
Atenţie, să nu greşiţi! –
T: În oglindă ne uităm
joc dinamic (alergarea
cu ocolire de obstacole)
Ş: Periuţa de dinţi şi
Î.D: Să cunoaştem părţile celelalte...
corpului uman D.E.C-Educaţie
(descriere obiecte Cine ajunge
R: Ne spălăm ori de câte muzicală: Bat din
JOI

de igienă personală) primul?


ori este necesar palme clap, clap, clap
A: Palmele mele (întrecere)
T: Campionii (joc (joc cu text şi cânt)
dinamic) (trasare contur,
colorare)

Î.D: Ce mi-a povestit D.O.S-Educaţie pentru


medicul stomatolog? C: Farmacia din
VINERI

societate: Cum ne Carnavalul


R: Ne spălăm ori de câte cartier
îngrijim corpul? – vitaminelor
ori este necesar J.M: Ce mă ajută să
convorbire (norme de (euritmie)
T: Mima (deprinderi de cresc (puzzle)
igienă a dinţilor) igienă personală)

48
SĂPTĂMÂNA: 8
PROIECT: DESPRE MINE
SUBTEMA: IMAGINI ÎN OGLINDĂ (CORPUL)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Ce ţie nu-ţi place/ A: Feţe vesele, feţe trisste


LUNI

altuia nu-i face (desen) D.Ş-Cunoaşterea mediului:


T: De-a gimnaştii (joc de J.R: Copiii la cabinetul Haine potrivite (desen)
mişcare) medical

B: Organele de simţ A.I


R: Ce ţie nu-ţi place/ (convorbire) D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

altuia nu-i face Ş: Cu ochii văd, cu nasul Grupa fetelor şi a băieţilor -


T: Mima (deprinderi de miros... (discuţii despre activ. cu mat. indiv.
igienă) importanţa organelor de D.E.C: Educ. artistico- plastică:
simţ) Corpul uman (modelaj)

A.I
D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

R: Ce ţie nu-ţi place/ A: Mâinile mele (modelaj) Sfatul mamei este bun, F.
Iordăchescu (repetare poezie)
altuia nu-i face Ş: Spune ce lipseşte (joc
T: În oglindă ne uităm didactic) D.P.M-Educaţie fizică: Atenţie,
să nu greşiţi! – joc dinamic
(alergarea cu ocolire de
obstacole)

R: Ce ţie nu-ţi place/ B: Ghicitori pentru copii


D.E.C-Educaţie muzicală: Bat
altuia nu-i face isteţi
JOI

din palme clap, clap, clap (joc


T: Campionii (joc J.R: De-a gimnaştii/
cu text şi cânt)
dinamic) sportivii

R: Ce ţie nu-ţi place/ J.M: Îmbrăcăm fetiţa şi D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

altuia nu-i face băiatul societate: Cum ne îngrijim


T: Mima (deprinderi de N.A: Nisipul curge printre corpul? – convorbire (norme
igienă a dinţilor) degetele mele de igienă personală)

49
SĂPTĂMÂNA: 9
PROIECT: DESPRE MINE
SUBTEMA: DRUMUL SPRE GRĂDINIŢĂ (LOCALITATEA)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Oraşul meu
Î.D: Drumul spre grădiniţă (citire de imagini
R: După tine, te rog... D.Ş-Cunoaşterea Trenuleţul
din cărţi, reviste,
LUNI

(formarea depr. de a acorda mediului: Strada mea –


albume foto) veseliei (joc
prioritate) observare (răsfoire
T:Mergem la plimbare (joc de Ş: Grupează piesele albume foto)
distractiv)
mişcare) după cerinţă (joc
logic)

A.I
Î.D: Eu locuiesc la oraş/sat D.Ş-Activitate Veselie în
R: După tine, te rog... C: Blocuri/case de matematică: Te rog să-
grădiniţă
MARŢI

(formarea depr. de a acorda pe strada mea mi dai – joc didactic


(concurs de
prioritate) J.R: La piaţa din (predarea nr. şi cifrei 1)
T: Ne plimbăm prin oraş (joc poezii şi
cartier D.E.C: Educ. artistico-
cântece)
dinamic) plastică: Semaforul
(pictură)
A.I
Î.D: Ce am văzut în drum spre A: Copaci şi flori D.L.C- Educarea
MIERCURI

grădiniţă? din parcul în care limbajului: Găseşte


R: După tine, te rog... cuvântul potrivit – jocCursa într-un
mă joc (desen)
(formarea depr. de a acorda didactic (sinonimie) picior (joc
prioritate)
Ş: Instituţiile din D.P.M-Educaţie fizică: distractiv)
T: Cursa iepuraşilor (joc oraş - importanţa Stop la semafor! – joc
dinamic) (convorbire) dinamic (alergare pe loc
cu genunchii la piept)

Î.D: Parcurile ne Ş: Semaforul şi


înfrumuseţează oraşul reguli de circulaţie
R: După tine, te rog... D.E.C-Educaţie Roşu, galben
(discuţii după
JOI

(formarea depr. de a acorda muzicală: Cântă ca şi verde (joc


prioritate)
imagini)
mine! (joc muzical) de mişcare)
T: Câte unul, câte doi A: Semaforul
Mergem toţi, în pas vioi (colorare fişe)

Î.D: Ce mi-a povestit agentul


de circulaţie?
J.M: Oraşul meu – D.O.S-Educaţie Stop! Treci!
VINERI

R: După tine, te rog... imagini (puzzle) pentru societate: Stai pe loc


(formarea depr. de a acorda
prioritate) Ş: Drumul către Parcul (lucrare (joc
T: Câte unul, câte doi grădiniţă (labirint) colectivă) distractiv)
Mergem toţi, în pas vioi

50
SĂPTĂMÂNA: 9
PROIECT: DESPRE MINE
SUBTEMA: DRUMUL SPRE GRĂDINIŢĂ (LOCALITATEA)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Sunt vesel/trist pentru C: Biserica, Primăria,


D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

că... Şcoala...
Strada mea – observare (răsfoire
T:Mergem la plimbare A: Desenează ce îţi place
albume foto)
(joc de mişcare) (temă liberă)

A.I
R: Sunt vesel/trist pentru D.Ş-Activitate matematică: Te
Ş: Aşază la locul lor (joc
MARŢI

rog să-mi dai – joc didactic (fişe


că...
logic) de lucru)
T: Ne plimbăm prin oraş
J.R: De-a excursioniştii D.E.C: Educ. artistico- plastică:
(joc dinamic)
Semaforul (pictură, finalizarea
lucrărilor)

A.I
B: Să facem un album
MIERCURI

R: Sunt vesel/trist pentru D.L.C- Educarea limbajului:


(fotografii din localitate) Găseşte cuvântul potrivit – joc
că...
A: Conturează şi colorează didactic (sinonimie)
T: Cursa iepuraşilor (joc
băncuţele din parc (fişe de D.P.M-Educaţie fizică: Stop la
dinamic)
lucru) semafor! – joc dinamic (alergare pe
loc cu genunchii la piept)

R: Sunt vesel/trist pentru


C: Semaforul
că... D.E.C-Educaţie muzicală:
JOI

J.R: De-a agentul de


T: Câte unul, câte doi Cântă ca mine! (joc muzical)
circulaţie
Mergem toţi, în pas vioi

R: Sunt vesel/trist pentru B: Zebra – trecere de


VINERI

D.O.S-Educaţie pentru
că... pietoni (exerciţii grafice)
societate: Parcul (lucrare
T: Câte unul, câte doi A: Semaforul (decupare,
colectivă, finalizare)
Mergem toţi, în pas vioi lipire)

51
RAPSODII DE IARNĂ
PROIECT TEMATIC
1. TEMA ANUALĂ: CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
2. NIVELUL I
3. DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI
4. SUBTEMELE PROIECTULUI: A ÎNCEPUT DE IERI SĂ CADĂ...
SERBĂRILE ZĂPEZII
BUN VENIT, MOŞ CRĂCIUN!

5. ARGUMENT: Ninsoarea iernii ne aşază în ghiozdanul sufletului un nou caiet, cu toate


paginile albe, gata de a fi început o dată cu noul an.
6. LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa
7. RESURSE: UMANE: Preşcolari, educatoare, părinţi.
MATERIALE: Enciclopedie
Atlas, planşe tematice
Cărţi, reviste, pliante
Soft educaţional, imagini PPT, calculator, imprimantă,
DVD, TV
Săniuţe, patine

8. BIBLIOGRAFIE: Revista Învăţământului preşcolar 1-2/2014


Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani)Bucureşti, 2008
Enciclopedia pentru copii – LAROUSSE
Activitatea integrată din grădiniţă, Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008, Culea, I., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M.
Ghid de bune practici, M.E.C.T, 2008
9. OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE
 D.L.C: O3 O4
 D.Ş: O2 O6 O8
 D.O.S: O4 O5 O7
 D.E.C: O3 O4
 D.P.M: O1 O2
10. OBIECTE DE REFERINŢĂ VIZATE
 D.L.C: O6 O15 O16
 D.Ş: O5 O6 O12 O17
 D.O.S: O8 O9 O14
 D.E.C: O9 O11
 D.P.M: O4 O5 O6

52
11. CENTRUL TEMATIC: Brad, ornamente brad, planşe tematice, schiuri, patine şi
săniuţe – jucării

12. INVENTAR DE PROBLEME

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Iarna este unul dintre cele 4  De ce îngheaţă apa?


anotimpuri.  Cum se formează ţurţurii?
 Iarna este frig şi ninge.  De unde vine Moş Nicolae?
 Ne îmbrăcăm gros.  De unde vine Moş Crăciun?
 Nopţile de iarnă sunt mai lungi.  Beneficiile jocurilor şi sporturilor
 Vine Moş Nicolae. de iarnă.
 Vine Moş Crăciun.  Cu ce ne mai putem juca în
 Sărbătorim Naşterea Domnului. anotimpul rece?
 Şi iarna putem face sport.

13. CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA


COPIILOR

BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL

- caiete de lucru - carioca, acuarele, - jucării


- fişe suport pensule - cutii cadouri
- coli de scris - plastilină, planşete - brad
creioane - coli desen - costum Moş
- albume, atlas - hârtie autocolant Crăciun
- cărţi, reviste - carton colorat - ornamente brad
- planşe cu imagini - foarfece, lipici
- imagini PPT
CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ

- cuburi lemn/ plastic - enciclopedie - forme


- tangram - atlas - unelte pentru nisip
- arco - puzzle - ladă suport
- mozaic - calculator - jucării pentru nisip
- CD, DVD, TV

53
SĂPTĂMÂNA: 10
PROIECT: RAPSODII DE IARNĂ
SUBTEMA: A-NCEPUT DE IERI SĂ CADĂ...
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: După mine, cine
Î.D: A-nceput de ieri să vine?
Ne jucăm cu
cadă... (Anotimpurile, joc D.Ş-Cunoaşterea
bulgări de
LUNI

R: Ofer o jucărie/ Fac o exerciţiu) mediului: A venit iarna


zăpadă
mare bucurie! (Formarea Ş: Ştiaţi că...? drăguţa... (lectură după
depr. de a dărui) (program în
(discuţii libere imagini)
T: Găseşte greşeala aer liber)
despre transf.
meteo)
A.I
Î.D: Povestea unui fulg de D.Ş-Activitate
zăpadă C: Castelul Zânei matematică: Formează
MARŢI

R: Ofer o jucărie/ Fac o gr. cu elem. de acelaşi fel Jucăria


Iarna
mare bucurie! (Formarea (nr. şi cifra 1 – supărată
depr. de a dărui)
A: Fulgi de zăpadă
consolidare) (dramatizare)
T: Dansul fulgilor de nea (decupare)
D.E.C: Educ. artistico-
(elemente de dans) plastică: Primii fulgi
(modelaj)
A.I
B: Zăpadă, nea, D.L.C- Educarea
Î.D: Ninge din nou omăt (exerciţii cu
MIERCURI

limbajului: Ninge, O.
R: Ofer o jucărie/ Fac o sinonime) Feţe vesele/
mare bucurie! (Formarea
Cazimir (memorizare)
depr. de a dărui)
Ş: Cum ne D.P.M-Educaţie fizică: feţe triste (joc
T: Fulgul meu de nea (joc îmbrăcăm iarna? Prindem fulgi de zăpadă de atenţie)
cu text şi cânt) (observare element – joc dinamic (alergare
de vestimentaţie) cu pornire/ oprire la
semnal)

Î.D: Cu zăpada ne jucăm


R: Ofer o jucărie/ Fac o D.E.C-Educaţie
C: Casa lui Moş
mare bucurie! (Formarea muzicală: Ninge! Spune ce
Nicolae
JOI

depr. de a dărui) (predare cântec) lipseşte... (joc


J.R: Îl aşteptăm pe
T: Mergem precum Moş Dansul fulgilor de nea de atenţie)
Moş Nicolae
Nicolae (mers cu aplecare (joc cu text şi cânt)
înainte)

Î.D: Cine este Moş


Nicolae? B: Sacul lui Moş
D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R: Ofer o jucărie/ Fac o Nicolae (grafisme) Scăunele


societate: Tradiţii şi
mare bucurie! (Formarea J.M: Trăistuţa muzicale (joc
depr. de a dărui) obiceiuri creştine
pentru colindat muzical)
T: Colindul lui Moş (convorbire)
(puzzle)
Nicolae (joc cu text şi cânt)

54
SĂPTĂMÂNA: 10
PROIECT: RAPSODII DE IARNĂ
SUBTEMA: A-NCEPUT DE IERI SĂ CADĂ...
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Azi mi-a plăcut/ nu C: Castelul Zânei Iarna D.Ş-Cunoaşterea mediului:


LUNI

mi-a plăcut la tine... A: Desenează ce doreşti să îţi A venit iarna drăguţa...


T: Găseşte greşeala aducă Moş Nicolae (repovestire)

A.I
R: Azi mi-a plăcut/ nu B: Imagini de iarnă (citire D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

Formează gr. cu elem. de


mi-a plăcut la tine... imagini din cărţi şi reviste)
acelaşi fel (nr. şi cifra 1 –
T: Dansul fulgilor de nea Ş: Completează tabloul de iarnă
consolidare)
(elemente de dans) (joc de atenţie)
D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Primii fulgi (modelaj)

A.I
D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

R: Azi mi-a plăcut/ nu Ninge, O. Cazimir (repetare


C: Cutii pentru daruri
mi-a plăcut la tine... poezie)
J.R: De-a gospodinele
T: Fulgul meu de nea
(modelare din aluat) D.P.M-Educaţie fizică:
(joc cu text şi cânt) Prindem fulgi de zăpadă – joc
dinamic (alergare cu pornire/
oprire la semnal)

R: Azi mi-a plăcut/ nu


A: Primii fulgi de nea D.E.C-Educaţie muzicală:
mi-a plăcut la tine..
(pictură) Ninge! (repetare cântec)
JOI

T: Mergem precum Moş


B: Albumul grupei cu Dansul fulgilor de nea (joc
Nicolae (mers cu aplecare
imagini de iarnă cu text şi cânt)
înainte).

R: Azi mi-a plăcut/ nu D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

A: Darul de la Moş Nicolae


mi-a plăcut la tine... societate: Tradiţii şi
(modelaj)
T: Colindul lui Moş Nicolae obiceiuri creştine
N.A: Urmele lui Moş Nicolae
(joc cu text şi cânt) (convorbire)

55
SĂPTĂMÂNA: 11
PROIECT: RAPSODII DE IARNĂ
SUBTEMA: SERBĂRILE ZĂPEZII
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Sporturi de
Î.D:Serbările zăpezii iarnă (lectură D.Ş-Cunoaşterea Prinde şi
R: Mă îmbrac corespunzător
LUNI

după imagini) mediului: Săniuţe, aruncă tot mai


anotimpului în care mă aflu
Ş: Sporturi patine sau schiuri sus (joc de
T: Prindem fulgii de zăpadă
(joc dinamic)
îndrăgite (observare) mişcare)
(descriere)

A.I
D.Ş-Activitate
Î.D: Întâmplări la săniuş matematică: Numără şi Să facem un
MARŢI

R: Mă îmbrac corespunzător C: Derdeluşul spune câte/ câţi sunt –


om de zăpadă
anotimpului în care mă aflu A: Patinoarul joc didactic (nr. şi cifra
(program în
T: Cu săniuţele în şir (joc de (colorare fişe) 2, predare)
mişcare)
aer liber)
D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Pârtii pe coline
(desen)
A.I
D.L.C- Educarea
MIERCURI

B: Sa-ni-e limbajului: Iarna pe


Î.D: La patinoar La săniuş
(despărţire în uliţă, G. Coşbuc (lectură
R: Mă îmbrac corespunzător
anotimpului în care mă aflu
după imagini) (program în
silabe)
D.P.M-Educaţie fizică: aer liber)
T: Patinăm (mima) J.R: La săniuş
Schiorii – joc dinamic
(săritura în lungime de
pe loc)

Î.D: La schi D.E.C-Educaţie


Ş: Câte sporturi
R: Mă îmbrac corespunzător muzicală: Ninge! Rece/cald (joc
am denumit? (joc
JOI

anotimpului în care mă aflu (repetare cântec) experiment, cu


logic)
T: Schiorii veseli (joc de Săniuţa (predare zăpadă)
mişcare)
C: Săniuţa mea
cântec)

Î.D: Hai să construim cu D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

zăpadă A: Oameni de societate: Sfoara Săculeţul


R: Mă îmbrac corespunzător zăpadă (modelaj) săniuţei mele – fermecat (joc
anotimpului în care mă aflu N.A: Patinoar activitate practică exerciţiu)
T: Prindem bulgării de zăpadă (înnodare)

56
SĂPTĂMÂNA: 11
PROIECT: RAPSODII DE IARNĂ
SUBTEMA: SERBĂRILE ZĂPEZII
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Tristeţea/ veselia în
D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

culori şi forme B: Completeză tabloul


Săniuţe, patine sau schiuri
T: Prindem fulgii de N.A: Urmele săniuţei
(colorăm în cărţile de colorat)
zăpadă (joc dinamic)

A.I
R: Tristeţea/ veselia în D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

Ş: Costumul de schi Numără şi spune câte/ câţi sunt –


culori şi forme
(observare) joc didactic (nr. şi cifra 2, fişe de
T: Cu săniuţele în şir (joc lucru)
J.R: La patinoar
de mişcare) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Pârtii pe coline (desen)

A.I
MIERCURI

J.M: Întregeşte sania şi D.L.C- Educarea limbajului: Iarna


R: Tristeţea/ veselia în
schiurile pe uliţă, G. Coşbuc (repovestire)
culori şi forme
A: Desenează şi colorează D.P.M-Educaţie fizică: Schiorii
T: Patinăm (mima)
ce doreşti (temă la alegere) – joc dinamic (săritura în
lungime de pe loc)

B: Sport şi veselie
R: Tristeţea/ veselia în
(ghicitori cu şi despre D.E.C-Educaţie muzicală:
culori şi forme
JOI

sporturile de iarnă) Ninge! (repetare cântec)


T: Schiorii veseli (joc de
Ş: Cum ne îmbrăcăm la Săniuţa (repetare cântec)
mişcare)
săniuş? (discuţii libere)

R: Tristeţea/ veselia în D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

culori şi forme C: Pârtia de schi societate: Sfoara săniuţei mele


T: Prindem bulgării de J.R: De-a schiorii – activitate practică
zăpadă (înnodare)

57
SĂPTĂMÂNA: 12
PROIECT: RAPSODII DE IARNĂ
SUBTEMA: BUN VENIT, MOŞ CRĂCIUN!
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Tradiţii la
Î.D: Bun venit, Moş Crăciun! români (citire D.Ş-Cunoaşterea
Alergăm cu
R: Respectăm obiceiurile imagini cu obiceiuri mediului: Moş
LUNI

renii lui Moş


străbune (formarea de Crăciun) Crăciun, fii
Crăciun
sentimentelor de respect) Ş: Care sunt binevenit! (vizionare
T: Primiţi colindători? tradiţiile româneşti?
(întrecere)
DVD)
(convorbirre)

A.I
D.Ş-Activitate
matematică: Grupează
Î.D:E vremea colindelor elementele de acelaşi fel Colinde,
MARŢI

R: Respectăm obiceiurile C: Ieslea lui Iisus


– activ. cu mat. indiv. (nr. colinde!
străbune (formarea A: Bradul de
şi cifra 2, consolidare) (audiţie
sentimentelor de respect) Crăciun (desen)
T:Mergem la colindat D.E.C: Educ. muzicală)
artistico- plastică:
Sania lui Moş Crăciun
(pictură)
A.I
B: Trăistuţa D.L.C- Educarea
Î.D:Obiceiuri din străbuni pentru colindat
MIERCURI

limbajului: La drum, O.
R: Respectăm obiceiurile (decorare semne Cazimir (povestea Cine lipseşte
străbune (formarea
grafice) educatoarei) din...? (joc de
sentimentelor de respect)
Ş: De unde vine D.P.M-Educaţie atenţie)
T: Pe urmele lui Moş Crăciun
(joc dinamic) Moş Crăciun? fizică: Sacul lui Moş
(discuţii libere) Crăciun, joc dinamic
(transport de greutăţi)
Î.D: Bradul ne aşteaptă să îl
împodobim D.E.C-Educaţie
C: Căsuţa lui Moş Moş Crăciun
R: Respectăm obiceiurile muzicală: Săniuţa
Crăciun în grădiniţă
JOI

străbune (formarea (repetare cântec)


sentimentelor de respect)
J.R: De-a (dansuri în
Steaua (predare
T: Hora colindătorilor (dans colindătorii jurul moşului)
colind)
popular)

Î.D: Uite, vine Moş Crăciun J.M: Moş Crăciun


R: Respectăm obiceiurile D.O.S-Educaţie
VINERI

(puzzle) Trenuleţul
străbune (formarea pentru societate:
N.A: Urmele veseliei (joc
sentimentelor de respect) Astăzi s-a născut
T: Suntem renii lui Moş colindătorilor pe distractiv)
Hristos! (convorbire)
Crăciun zăpadă

58
SĂPTĂMÂNA: 12
PROIECT: RAPSODII DE IARNĂ
SUBTEMA: BUN VENIT, MOŞ CRĂCIUN!
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Dacă tu eşti bine şi eu C: Cutii pentru daruri D.Ş-Cunoaşterea mediului:


LUNI

sunt bine A: Ce daruri aştept de la Moş Crăciun, fii binevenit!


T: Primiţi colindători? Moş Crăciun? (desen) (vizionare DVD)

A.I
D.Ş-Activitate matematică:
B: Drumul lui Moş Crăciun Grupează elementele de acelaşi fel –
MARŢI

R: Dacă tu eşti bine şi eu


(labirint) activ. cu mat. indiv. (nr. şi cifra 2,
sunt bine
Ş: Costume populare consolidare)
T:Mergem la colindat D.E.C: Educ. artistico- plastică:
(observare)
Sania lui Moş Crăciun (pictură,
finisare)

A.I
MIERCURI

R: Dacă tu eşti bine şi eu D.L.C- Educarea limbajului: La


sunt bine C: Steaua (mozaic) drum, O. Cazimir (repovestire)
T: Pe urmele lui Moş J.R: De-a gospodinele D.P.M-Educaţie fizică: Sacul lui
Crăciun (joc dinamic) Moş Crăciun, joc dinamic
(transport de greutăţi)

R: Dacă tu eşti bine şi eu A: Sania lui Moş Crăciun


D.E.C-Educaţie muzicală:
sunt bine (colorare fişe)
JOI

Săniuţa (repetare cântec)


T: Hora colindătorilor B: Sanie- săniuţă (exersare
Steaua (repetare colind)
(dans popular) diminutive)

R: Dacă tu eşti bine şi eu


VINERI

Ş: Ce are Moş Crăciun în D.O.S-Educaţie pentru


sunt bine
sac? (joc senzorial) societate: Astăzi s-a născut
T: Suntem renii lui Moş
A: Felicitare (lipire) Hristos! (convorbire)
Crăciun

59
VREAU SĂ ŞTIU MAI MULT
PROIECT TEMATIC
1. TEMA ANUALĂ: CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
2. NIVELUL I
3. DURATA: 4 SĂPTĂMÂNI
4. SUBTEMELE PROIECTULUI: MICUL COSMONAUT
SĂ CĂLĂTORIM! (MIJLOACE DE TRANSPORT)
STRĂMOŞII NOŞTRI
O LUME DISPĂRUTĂ (DINOZAURI)
5. ARGUMENT: Gloria strămoşilor este ca o lumină pentru urmaşi; ea nu tăinuieşte nici
faptele lor bune, nici pe cele rele.
6. LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa, muzeu
7. RESURSE: UMANE: Educatoare, preşcolari, părinţi, muzeograf.
MATERIALE: Enciclopedie
Atlas, planşe tematice
Cărţi, reviste, pliante
Soft educaţional, imagini PPT, calculator, imprimantă,
DVD, TV
Costume populare, steguleţe

8. BIBLIOGRAFIE: Revista Învăţământului preşcolar 1-2/2014


Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani)Bucureşti, 2008
Enciclopedia pentru copii – LAROUSSE
Activitatea integrată din grădiniţă, Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008, Culea, I., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M.
Ghid de bune practici, M.E.C.T, 2008

9. OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE


 D.L.C: O1 O3 O4
 D.Ş: O1 O2 O6 O8
 D.O.S: O5 O6 O7
 D.E.C: O1 O2 O4
 D.P.M: O1 O2
10. OBIECTE DE REFERINŢĂ VIZATE
 D.L.C: O1 O2 O6 O9 O10 O16 O17
 D.Ş: O1 O3 O14 O17
 D.O.S: O9 O11 O14
 D.E.C: O1 O5 O12
 D.P.M: O1 O2 O5

60
11. CENTRUL TEMATIC: Planşe tematice, costum popular, diferite mijoace de locomoţie
(jucării), enciclopedia planetelor.
12. INVENTAR DE PROBLEME

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Planeta noastră se numeşte  Ce sunt stelele?


Pământ.  Putem ajunge pe alte planete?
 Soarele ne dă lumină şi căldură.  Alte mijloace de transport
 Călătorim cu diferite mijloace de (terestre, aeriene şi maritime)
transport.  Ce este imnul ţării?
 Ţara noasttră se numeşte  Care sunt însemnele ţării noastre?
România.  De ce au dispărut dinozaurii?
 Locuitorii ţării sunt români.  Specii de dinozauri şi hrana
 Au existat dinozauri pe planeta acestora.
Pământ.

13. CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA


COPIILOR
BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL

- caiete de lucru - carioca, acuarele, - costum naţional


- fişe suport pensule - steaguri
- coli de scris - plastilină, planşete - dinozauri (jucărie)
creioane - coli desen - mijloace de
- albume, atlas - hârtie autocolant transport (machete)
- cărţi, reviste - carton colorat
- planşe cu imagini - foarfece, lipici
- imagini PPT - harta ţării - contur

CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ

- cuburi lemn/ plastic - enciclopedie - forme


- tangram - atlas - unelte pentru nisip
- arco - puzzle - ladă suport
- mozaic - calculator - jucării pentru nisip
- CD, DVD, TV

61
SĂPTĂMÂNA: 13
PROIECT: VREAU SĂ ŞTIU MAI MULT
SUBTEMA: MICUL COSMONAUT
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Cosmosul
Î.D: Micul cosmonaut (citire imagini din Sus, sus, tot
R: Cum se îngrijeşte un D.Ş-Cunoaşterea
cărţi, reviste cu mai sus
LUNI

cosmonaut? (alimentaţie mediului: Planetele şi


sistemul solar) Spre stele ne
sănătoasă) Universul (joc
T: Atenţie la planete! (joc Ş: Ce sunt ridicăm (joc
didactic)
dinamic) planetele? de mişcare)
(convorbire)
A.I
Î.D: Călătorie în jurul D.Ş-Activitate
Pământului Ş: Soarele şi matematică: Numără
Luna/ Ziua şi
MARŢI

R: Cum se îngrijeşte un câte/ câţi sunt – joc


Sus/jos (joc
cosmonaut? (alimentaţie Noaptea (discuţii didactic (nr. şi cifra 3,
sănătoasă) predare)
distractiv)
libere)
T: Păsim încet pe Lună (mers C: Nave spaţiale D.E.C: Educ.
uşor) artistico- plastică:
Racheta (modelaj)
A.I
D.L.C- Educarea
Î.D: Vreau să zbor până la
MIERCURI

A: Luna şi stelele limbajului: Soarele, Sen


stele
Alexandru (lectură după Cine ajunge
R: Cum se îngrijeşte un (pictură)
imagini) primul? (joc
cosmonaut? (alimentaţie J.R: De-a
sănătoasă) D.P.M-Educaţie fizică: de mişcare)
cosmonauţii
T:Rachetele decolează Atingem stelele – joc
dinamic (săritura în
înălţime)

Î.D:Ce ştim despre planete? A: Soarele D.E.C-Educaţie


R: Cum se îngrijeşte un (modelaj) muzicală: Cine cântă Du racheta la
cosmonaut? (alimentaţie
JOI

sănătoasă)
Ş: Ştiaţi că... ? cel mai bine? cosmonaut
T:Atingem stelele (joc de (curiozităţi despre (repetarea cântecelor (ştafetă)
mişcare) planeta Pământ) învăţate)

Î.D:Soarele şi Luna – aştrii


planetei noastre J.M: Sistemul
VINERI

R: Cum se îngrijeşte un solar (puzzle) D.O.S-Educaţie pentru Ne strecurăm


cosmonaut? (alimentaţie N.A: Urmele societate: Sistemul printre stele
sănătoasă) cosmonauţilor pe Solar (machetă) (joc distractiv)
T:Dansul norilor (elemente de Lună
dans)

62
SĂPTĂMÂNA: 13
PROIECT: VREAU SĂ ŞTIU MAI MULT
SUBTEMA: MICUL COSMONAUT
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Cum să îmi fac


A: Planete (modelaj) D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

prieteni?
Ş: Globul pământesc Planetele şi Universul (fişe
T: Atenţie la planete! (joc
(observare) de lucru)
dinamic)

A.I
R: Cum să îmi fac D.Ş-Activitate matematică:
B: Să ne minunăm! (lectură
MARŢI

prieteni? Numără câte/ câţi sunt – fişe de


după imagini, curiozităţi)
T: Păsim încet pe Lună lucru (nr. şi cifra 3)
A: Planete (pictură)
(mers uşor) D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Racheta (modelaj)

A.I
MIERCURI

B: O stea/ două stele D.L.C- Educarea limbajului:


R: Cum să îmi fac Soarele, Sen Alexandru
(exersare nr. Sg. şi nr. Pl. )
prieteni? (repovestire)
Ş: Prima, a doua... planetă de
T:Rachetele decolează D.P.M-Educaţie fizică:
la Soare (numeralul ordinal)
Atingem stelele – joc dinamic
(săritura în înălţime)

R: Cum să îmi fac D.E.C-Educaţie muzicală:


prieteni? C: Planeta noastră Cine cântă cel mai bine?
JOI

T:Atingem stelele (joc de N.A: Uscat/ mări, oceane (repetarea cântecelor


mişcare) învăţate)

R: Cum să îmi fac


VINERI

J.R: De-a Soarele şi D.O.S-Educaţie pentru


prieteni
Pământul societate: Sistemul Solar
T:Dansul norilor
N.A: Vulcani (machetă, finisare)
(elemente de dans)

63
SĂPTĂMÂNA: 14
PROIECT: VREAU SĂ ŞTIU MAI MULT
SUBTEMA: SĂ CĂLĂTORIM (MIJLOACE DE TRANSPORT)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Mijloace de
transport terestre
Î.D:Să călătorim! (citire imagini din D.Ş-Cunoaşterea
R:Mânuţele mele sunt harnice
LUNI

cărţi, reviste) mediului: Cu ce Mimul (joc


(deprinderi de autoservire)
Ş: Aşază-mă la călătorim? (mijloace de distractiv)
T:Ne place să călătorim (joc
dinamic)
locul meu (lotto transport – observare)
cu mijloace de
transport)

A.I
Î.D:Călătorie cu trenul A: Avionul de D.Ş-Activitate matematică:
Ateţie la
MARŢI

R: Mânuţele mele sunt harnice hârtie (îndoire, Ordonează şi grupeză – joc


(deprinderi de autoservire)
pliere) didactic (nr. şi cifra 3, avioane! (joc
T:Poftiţi în vagoane! consolidare) de mişcare)
(formarea şirului)
C: Aeroportul
D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Elicopter (desen)

A.I
D.L.C- Educarea
Î.D:Un şofer de autobuz ne Ş: Cine face limbajului: Rilă –Iepurilă,
MIERCURI

povesteşte
aşa? (joc I. Străuţ (povestea Ghiceşte cu ce
R: Mânuţele mele sunt harnice senzorial) educatoarei) călătoresc (joc
(deprinderi de autoservire) D.P.M-Educaţie fizică:
J.R: De-a mimă)
T:Ocupaţi locurile în ordine Mingea la căpitan – joc
pilotul
(joc distractiv) dinamic (aruncarea şi
prinderea mingii cu două
mâini)

Î.D:Călătorim peste mări şi A: Autobuze şi


oceane
tramvaie (desen) D.E.C-Educaţie Scăunele
R: Mânuţele mele sunt harnice
JOI

J.R: De-a muzicală: Cântaţi ca muzicale (joc


(deprinderi de autoservire)
şoferul/ mine (joc exerciţiu) distractiv)
T:Valurile Dunării (elemente
de dans) vatmanul

Ş: Recunoaşte
Î.D: Ce mi-a povestit un pilot? mijlocul de D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R: Mânuţele mele sunt harnice transport (joc Scaunul


societate: Cum
(deprinderi de autoservire) şoferului (joc
didactic) circulăm? (convorbire –
T: Elicea avionului (joc de de mişcare)
mişcare)
N.A: Vapoarele reguli de circulaţie)
la ţărm

64
SĂPTĂMÂNA: 14
PROIECT: VREAU SĂ ŞTIU MAI MULT
SUBTEMA: SĂ CĂLĂTORIM (MIJLOACE DE TRANSPORT)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: O jucărie eu, o jucărie A: Turismul familiei mele


D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

tu (modelaj)
Cu ce călătorim? (mijloace
T:Ne place să călătorim C: Garaj pentru maşina
de transport – fişe de lucru)
(joc dinamic) tatălui

A.I
R: O jucărie eu, o jucărie Ş: Cum se înalţă avioanele? D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

tu (discuţii) Ordonează şi grupeză (nr. şi cifra


T:Poftiţi în vagoane! B: Vaporul în larg (semne 3, fişe de lucru)
(formarea şirului) grafice) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Elicopter (desen)

A.I
D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

R: O jucărie eu, o jucărie Rilă –Iepurilă, I. Străuţ


tu A: Trenul (desen) (repovestire)
T:ocupaţi locurile în J.R: De-a marinarii D.P.M-Educaţie fizică: Mingea
ordine (joc distractiv) la căpitan – joc dinamic
(aruncarea şi prinderea mingii cu
două mâini)

R: O jucărie eu, o jucărie B: Ghiceşte ce este (ghicitori


D.E.C-Educaţie muzicală:
tu cu mijloace de transport)
JOI

Cântaţi ca mine (joc


T:Valurile Dunării J.M: Mijloace de transport
exerciţiu)
(elemente de dans) pe uscat (îmbinare)

R: O jucărie eu, o jucărie D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

Ş: A cui umbră este? (joc


tu societate: Cum circulăm?
logic)
T: Elicea avionului (joc (convorbire – reguli de
N.A: Tunel pentru tren
de mişcare) circulaţie)

65
SĂPTĂMÂNA: 15
PROIECT: VREAU SĂ ŞTIU MAI MULT
SUBTEMA: STRĂMOŞII NOŞTRI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

Î.D: Strămoşii noştri B: Înaintaşii


D.Ş-Cunoaşterea
R: Unde-i unul, nu-i putere noştri (citire şi
mediului: Moş Ion Spune cine
LUNI

(formarea deprinderii de selectare imagini)


Roată şi Unirea, Ion sunt eu? (joc
cooperare) Ş: Cine au fost
Creangă (vizionare mimă)
T: Hai să întindem hora mare! strămoşii noştri?
(elemente de dans popular) DVD)
(convorbire)

A.I
D.Ş-Activitate
Î.D:Ce ştiu despre ţara mea? C: Conturul
matematică: Te rog să-
R: Unde-i unul, nu-i putere României (cu
MARŢI

mi dai 4...- joc didactic Săculeţul


(formarea deprinderii de materiale la
(nr. şi cifra 4, predare) fermecat (joc
cooperare) alegere)
D.E.C: Educ. exerciţiu)
T:Hora Unirii (audiţie A: Ţara mea
muzicală) artistico- plastică:
(desen)
Conturul României
(modelaj)
A.I
Î.D:Sunt mândru că sunt B: Legenda D.L.C- Educarea
tricolorului limbajului: Ţara mea,
MIERCURI

român! Cine ajunge


R: Unde-i unul, nu-i putere (lectura O. Cazimir (lectură primul la
(formarea deprinderii de educatoarei) după imagini) steguleţ?
cooperare) J.R: Parada D.P.M-Educaţie fizică:
T:Românaşi şi româncuţe (ştafetă)
costumelor Campionii – joc dinamic
(elemente de dans popular) populare (aruncarea mingii cu
ambele mâini în sus)

D.E.C-Educaţie
Î.D:Călătorie prin ţara mea A: Steguleţe
muzicală: Hai să-
R: Unde-i unul, nu-i putere tricolore Batem pasul
ntindem hora
JOI

(formarea deprinderii de (confecţie) pe loc (dansuri


cooperare)
mare(cântec)
J.M: Portul populare)
T:Batem pasul pe loc Noi suntem români
popular (puzzle)
(audiţie)

Î.D:La mulţi ani, România! Ş: Simbolurile


ţării noastre D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R: Unde-i unul, nu-i putere Hora Unirii


(formarea deprinderii de (observare, societate: Hora
(dansuri
cooperare) descriere) românilor (siluete,
populare)
T:Hora Unirii (elemente de J.R: De-a dacii şi activitate practică)
dans popular) romanii

66
SĂPTĂMÂNA: 15
PROIECT: VREAU SĂ ŞTIU MAI MULT
SUBTEMA: STRĂMOŞII NOŞTRI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Cinci minute eu, cinci


C: Steagul României
minute tu D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

(mozaic)
T: Hai să întindem hora Moş Ion Roată şi Unirea, Ion
A: Harta României
mare! (elemente de dans Creangă (povestire)
(modelaj)
popular)

A.I
R: Cinci minute eu, cinci B: Steagul tricolor D.Ş-Activitate matematică: Te
MARŢI

minute tu (exerciţii grafice) rog să-mi dai 4... (nr. şi cifra 4,


T:Hora Unirii (audiţie Ş: Să ne cunoaştem eroii fişe de lucru)
muzicală) neamului (convorbire) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Conturul României (modelaj)

A.I
R: Cinci minute eu, cinci B: Locuri minunate din ţara D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

minute tu noastră (răsfoire reviste, Ţara mea, O. Cazimir


T:Românaşi şi româncuţe cărţi) (lrepovestire)
(elemente de dans J.R: De-a turiştii prin D.P.M-Educaţie fizică:
Campionii – joc dinamic
popular) România
(aruncarea mingii cu ambele
mâini în sus)

Ş: Alege şi grupeză obiecte D.E.C-Educaţie muzicală:


R: Cinci minute eu, cinci
tradiţionale (joc didactic) Hai să-ntindem hora
JOI

minute tu
J.M: Costumul popular mare(cântec)
T:Batem pasul pe loc
(asamblare) Noi suntem români (audiţie)

R: Cinci minute eu, cinci D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

A: Portul popular (desen)


minute tu societate: Hora românilor
N:A: Munţii din ţara
T:Hora Unirii (elemente (siluete, activitate practică,
noastră
de dans popular) finalizarea lucrărilor)

67
SĂPTĂMÂNA: 16
PROIECT: VREAU SĂ ŞTIU MAI MULT
SUBTEMA: O LUME DISPĂRUTĂ (DINOZAURI)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Dinozaurii
Î.D:O lume dispărută (citire imagini din D.Ş-Cunoaşterea
R:Cum ne comportăm la cărţi şi mediului: Ce se Cine lipseşte
LUNI

muzeu? (reguli de vizitare) enciclopedii) potriveşte/ ce nu se din...? (joc de


T:Alergăm cu Dino (joc de Ş: Curiozităţi potriveşte? (joc atenţie)
mişcare) despre dinozauri didactic)
(vizionare DVD)
A.I
D.Ş-Activitate
C: Adăpostul lui matematică: Arată-mi
Î.D:A fost odată... unde sunt 4...- ex. cu Cine aduce
MARŢI

R: Cum ne comportăm la Dino


mat. indiv. (nr. şi cifra primul un ou
muzeu? (reguli de vizitare) Ş: Ce ştim despre
4, consolidare) de dinozaur?
T:Familia Flinstone (joc dinozauri? (discuţii
dinamic) D.E.C: Educ. (joc ştafetă)
libere)
artistico- plastică:
Specii de dinozauri
(desen)
A.I
D.L.C- Educarea
MIERCURI

Î.D:Dino ne povesteşte A: Dinozaur uriaş limbajului: Un dinozaur/


mai mulţi dinozauri Tunelul
R: Cum ne comportăm la (modelaj)
(exersarea nr. pl.) fermecat (joc
muzeu? (reguli de vizitare) J.M: Specii de
D.P.M-Educaţie fizică: recreativ)
T:Cursa dinozaurilor dinozauri (puzzle) Cursa dinozaurilor – joc
dinamic (săritura într-un
picior)

Ş: De ce au
D.E.C-Educaţie
Î.D:Ce ştim despre dinozauri? dispărut
muzicală: Unde au
R: Cum ne comportăm la dinozaurii?
Recunoaşte suntetul dispărut
JOI

muzeu? (reguli de vizitare) (vizionare


(joc muzical) dinozaurii?
T:Atenţie, să nu greşeşti! (joc documentar DVD)
Mergi cum cânt! (joc (dramatizare)
de mişcare) N.A: Căutăm ouă
cu text şi cânt)
de dinozauri

J.R: Un dinozaur
Î.D:Un muzeograf ne D.O.S-Educaţie
în clasa noastră Aceşti uriaşi –
VINERI

informează pentru societate: De


B: Cărticica mea în dinozaurii
R: Cum ne comportăm la ce au dispărut
forme şi culori (vizionare
muzeu? (reguli de vizitare) dinozaurii? (lectură
T:Căutăm ouă de dinozauri (antrenament DVD)
după imagini)
grafic)

68
SĂPTĂMÂNA: 16
PROIECT: VREAU SĂ ŞTIU MAI MULT
SUBTEMA: O LUME DISPĂRUTĂ (DINOZAURI)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Cum îmi aleg A: Dinozaurul preferat


D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

prietenii? (desen)
Ce se potriveşte/ ce nu se
T:Alergăm cu Dino (joc Ş: Cu ce se hrăneau
potriveşte? (desen)
de mişcare) dinozaurii? (discuţii libere)

A.I
R: Cum îmi aleg D.Ş-Activitate matematică: Arată-
MARŢI

B: Oul de dinozaur
prietenii? mi unde sunt 4...- ex. cu mat. indiv.
(exerciţii grafice)
T:Familia Flinstone (joc (nr. şi cifra 4)
C: Adăpostul lui Dino
dinamic) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Specii de dinozauri (desen)

A.I
MIERCURI

B: T. Rex (vizionare D.L.C- Educarea limbajului: Un


R: Cum îmi aleg dinozaur/ mai mulţi dinozauri
documentar DVD)
prietenii? (exersarea nr. pl.)
A: Specii de dinozauri
T:Cursa dinozaurilor D.P.M-Educaţie fizică: Cursa
(desen, conturare) dinozaurilor – joc dinamic (săritura
într-un picior)

J.R: Carnavalul animalelor D.E.C-Educaţie muzicală:


R: Cum îmi aleg
dispărute Recunoaşte suntetul (joc
prietenii?
JOI

Ş: Ce alte animale sunt pe muzical)


T:Atenţie, să nu greşeşti!
cale de dispariţie? (discuţii Mergi cum cânt! (joc cu text
(joc de mişcare)
libere) şi cânt)

R: Cum îmi aleg D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

prietenii? J.M: Lotto cu dinozauri societate: De ce au dispărut


T:Căutăm ouă de N.A: Micii arheologi dinozaurii? (lectură după
dinozauri imagini)

69
PRIETENI FĂRĂ GRAI
PROIECT TEMATIC
1. TEMA ANUALĂ: CUM A FOST/ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
2. NIVELUL I
3. DURATA: 4 SĂPTĂMÂNI
4. SUBTEMELE PROIECTULUI: ÎN OGRADĂ (ANIMALE DOMESTICE)
ÎN PĂDURE (ANIMALE SĂLBATICE)
LUMEA APELOR
ŢINUTURI ÎNGHEŢATE
5. ARGUMENT: Viaţa unui animal este împărţită între a iubi şi a-i învăţa pe oameni să se iubească.
6. LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa, grădina zoo
7. RESURSE: UMANE: Preşcolari, educatoare, părinţi
MATERIALE: Enciclopedie
Atlas, planşe tematice
Cărţi, reviste, pliante
Soft educaţional, imagini PPT, calculator, imprimantă,
DVD, TV
Animale sălbatice/ domestice (figurine)
Acvariu

8. BIBLIOGRAFIE: Revista Învăţământului preşcolar 1-2/2014


Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani)Bucureşti, 2008
Enciclopedia pentru copii – LAROUSSE
Activitatea integrată din grădiniţă, Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008, Culea, I., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M.
Ghid de bune practici, M.E.C.T, 2008

9. OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE


 D.L.C: O3 O4
 D.Ş:O2 O4 O6 O8 O9
 D.O.S: O2 O6 O8
 D.E.C: O2 O3 O5
 D.P.M: O1 O2
10. OBIECTE DE REFERINŢĂ VIZATE
 D.L.C: O6 O7 O8 O9 O15
 D.Ş: O5 O10 O12 O17 O19
 D.O.S: O5 O12 O16
 D.E.C: O4 O8 O19 O21
 D.P.M: O4 O6

70
11. CENTRUL TEMATIC Planşe tematice, figurine cu animale sălbatice, domestice, marine
şi de la poli, enciclopedie, cărticica mea cu animale

12. INVENTAR DE PROBLEME


Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Animale din ograda bunicii.  Cum se numesc animalele din


 Ursul, vulpea şi ariciul. ograda bunicii?
 Peştii din acvariu.  Cum se numesc animalele din
 Urşii polari şi focile. pădure?
 Toţi copiii iubesc animalele şi ar  Cu ce se hrănesc animalele
dori să le protejeze. sălbatice şi domestice?
 Cum putem proteja apele?
 Ce înseamnă igluu şi eschimos?
 Alte vieţuitoare de la poli.

13. CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA


COPIILOR
BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL

- caiete de lucru - carioca, acuarele, - mulaje de animale


- fişe suport pensule - animale de pluş
- coli de scris - plastilină, planşete - măşti
creioane - coli desen - acvariu
- albume, atlas - hârtie autocolant - măsuţe
- cărţi, reviste - carton colorat - scăunele
- planşe cu imagini - foarfece, lipici
- imagini PPT
CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ

- cuburi lemn/ plastic - enciclopedie - forme


- tangram - atlas - unelte pentru nisip
- arco - puzzle - ladă suport
- mozaic - calculator - jucării pentru nisip
- CD, DVD, TV
- Jetoane cu animale

71
SĂPTĂMÂNA: 17
PROIECT: PRIETEN FĂRĂ GRAI
SUBTEMA: ÎN OGRADĂ (ANIMALE DOMESTICE)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: În ogradă
Î.D:În ogradă (citire imagini
R:Cum îngrijim animalele? cu animale şi
D.Ş-Cunoaşterea Iepuraşii la
LUNI

(formarea deprinderii de păsări de curte)


mediului: Pisica morcovi (joc
ocrotire) Ş: De ce
T:Cursa iepuraşilor (joc (observare) distractiv)
creştem animale
dinamic) şi păsări?
(convorbire)
A.I
Î.D:Prieteni fără grai A: Căţelul/ D.Ş-Activitate
R: Cum îngrijim animalele? pisica (desen, matematică: Mama şi puiul
Raţele şi
MARŢI

(formarea deprinderii de colorare) ei – joc exerciţiu


vânătorii (joc
ocrotire) J.R: De-a (compararea a două grupe,
recreativ)
T:Câte unul pe cărare (joc de medicul nr. şi cifra 5, predare)
mişcare) veterinar D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Căţelul (pictură)
A.I
C: Căsuţa lui D.L.C- Educarea
Î.D:Avem grijă de animale
MIERCURI

Grivei limbajului: Punguţa cu doi


R: Cum îngrijim animalele? bani, Ion Creangă (lectură
(formarea deprinderii de J.M: Alegem şi Cine face
după imagini)
ocrotire) îmbinăm (puzzle aşa...? (mimă)
T:Glasul animalelor D.P.M-Educaţie fizică:
cu animale
(onomatopee) Păsărelele la cuib – joc
domestice) dinamic (alergare cu
schimbări de ritm)
B: Purcelul şi
Î.D:Ce ştim despre codiţa (exerciţii
animalele? domestice? D.E.C-Educaţie
grafice)
R: Cum îngrijim animalele muzicală: Şade raţa pe Şoarecele şi
Ş: Cu ce se
JOI

(formarea deprinderii de butoi (predare cântec) pisica (joc de


ocrotire)
hrănesc
Glasul animalelor (joc mişcare)
T:Ghiceşte animalul din animalele?
muzical)
umbră (joc de atenţie) (vizionare
DVD)

Î.D:Să iubim animalele! J.M: Caută D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

R: Cum îngrijim animalele? mama şi puiul societate: Pisica - Punguţa cu


(formarea deprinderii de
N.A: Găinuşa activitate practică doi bani
ocrotire)
T:Şade raţa pe butoi (joc cu scormoneşte (rupere, mototolire şi (dramatizare)
text şi cânt) după grăunţe lipire)

72
SĂPTĂMÂNA: 17
PROIECT: PRIETEN FĂRĂ GRAI
SUBTEMA: ÎN OGRADĂ (ANIMALE DOMESTICE)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

B: Găinuşa cea moţaţă, V.


R: Suntem toleranţi
LUNI

Collin (lectura educatoarei) D.Ş-Cunoaşterea mediului:


T:Cursa iepuraşilor (joc
A: Animăluţul preferat Pisica (desen)
dinamic)
(modelaj)

A.I
Ş: Cum îngrijim animalele D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

R: Suntem toleranţi Mama şi puiul ei – joc exerciţiu


(discuţii libere)
T:Câte unul pe cărare (joc (compararea a două grupe, nr. şi
C: Adăposturi pentru
de mişcare) cifra 5)
animale D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Căţelul (pictură, finisare lucrări)

A.I
MIERCURI

D.L.C- Educarea limbajului:


R: Suntem toleranţi Punguţa cu doi bani, Ion Creangă
J.R: De-a fermierii
T:Glasul animalelor (repovestire)
A: Ograda bunicii (colaj)
(onomatopee) D.P.M-Educaţie fizică:
Păsărelele la cuib – joc dinamic
(alergare cu schimbări de ritm)

Ş: Ferma animalelor D.E.C-Educaţie muzicală:


R: Suntem toleranţi (vizionare DVD) Şade raţa pe butoi (repetare
JOI

T:Ghiceşte animalul din B: Ghici, ghicitoarea mea... cântec)


umbră (joc de atenţie) (ghicitori cu şi despre Glasul animalelor (joc
animale) muzical)

D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R: Suntem toleranţi C: Coşuleţul pisicii


societate: Pisica - activitate
T:Şade raţa pe butoi (joc Ş: Igiena după ce ne jucăm cu
practică (rupere, mototolire
cu text şi cânt) animalele (discuţii libere)
şi lipire, finisarea lucrărilor)

73
SĂPTĂMÂNA: 18
PROIECT: PRIETEN FĂRĂ GRAI
SUBTEMA: ÎN PĂDURE (ANIMALE SĂLBATICE)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: Animale din
Î.D:În pădure pădure (citire
R:Vreau să fiu prietenul tău imagini din carţi D.Ş-Cunoaşterea Ursul doarme
LUNI

(deprinderi de relaţionare cu şi reviste) mediului: Ariciul şi visează (joc


animalele) Ş: Ce ştim despre (observare) distractiv)
T:Ursul doarme şi visează (joc animalele sălbatice
cu text şi cânt) şi mediul lor de
viaţă? (convorbire)
A.I
A: Colorăm D.Ş-Activitate
Î.D:Moş Martin ne povesteşte matematică: Grupează
R: Vreau să fiu prietenul tău animale din
Raţele şi
MARŢI

corespunzător – joc
(deprinderi de relaţionare cu pădure (cărţi de
didactic (nr. şi cifra 5, vânătorii (joc
animalele) colorat)
T:Ţipătul animalelor (joc
consolidare) distractiv)
J.R: De-a
D.E.C: Educ. artistico-
senzorial) vânătorii plastică: Vulpea
(modelaj)
A.I
Î.D:De vorbă cu animalele din D.L.C- Educarea
MIERCURI

pădure C: Iesle pentru limbajului: Ursul păcălit


R: Vreau să fiu prietenul tău de vulpe, Ion Creangă Ursul păcălit
căprioare
(deprinderi de relaţionare cu (povestea educatoarei) de vulpe
animalele)
J.M: Animale
D.P.M-Educaţie fizică: (dramatizare)
T:Glasul animalelor sălbatice (puzzle)
Campionii – joc dinamic
(onomatopee) (săritura în adâncime cu
aterizare în ghemuit)

B: În ce poveşti
Î.D:Animalele de la ZOO D.E.C-Educaţie
am întâlnit
R: Vreau să fiu prietenul tău muzicală: Vulpe tu mi-
vulpea? (secvenţe Deschide
(deprinderi de relaţionare cu ai furat gâsca! (predare
JOI

din poveşti) urechea bine


animalele) cântec)
Ş: Află totul (joc muzical)
T:Şarpele îşi trage coada (joc Ursul doarme şi
despre animale
dinamic) visează (joc muzical)
(prezentare PPT)

Î.D:Animalele din junglă J.M:


D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R: Vreau să fiu prietenul tău Ursul/vulpea Telefonul fără


(deprinderi de relaţionare cu societate: Animalele
(puzzle) fir (joc
animalele) pădurii - prietenii
T:Un elefant se legăna N:A: Urmele lui liniştitor)
noştri (convorbire)
(cântec-numărătoare) Moş Martin

74
SĂPTĂMÂNA: 18
PROIECT: PRIETEN FĂRĂ GRAI
SUBTEMA: ÎN PĂDURE (ANIMALE SĂLBATICE)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Îmi ajut prietenul B: Un urs, doi urşi


LUNI

D.Ş-Cunoaşterea mediului:
T:Ursul doarme şi visează (exersare nr. Pl.)
Ariciul (desen)
(joc cu text şi cânt) A: Ariciul (modelaj)

A.I
Ş: Găseşte umbra fiecărui D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

R: Îmi ajut prietenul


animăluţ Grupează corespunzător – joc
T:Ţipătul animalelor (joc
C: Adăposturi pentru didactic (nr. şi cifra 5)
senzorial)
animale D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Vulpea (modelaj)

A.I
MIERCURI

B: Ghici, ghicitoarea mea... D.L.C- Educarea limbajului: Ursul


R: Îmi ajut prietenul păcălit de vulpe, Ion Creangă
(ghicitori cu şi despre
T:Glasul animalelor (repovestire)
aniimale sălbatice)
(onomatopee) D.P.M-Educaţie fizică:
J.R: De-a vizitatorii ZOO
Campionii – joc dinamic (săritura în
adâncime cu aterizare în ghemuit)

Ş: Dincolo de ocean
(curiozităţi din lumea D.E.C-Educaţie muzicală:
R: Îmi ajut prietenul Vulpe tu mi-ai furat gâsca!
animalelor de pe alte
JOI

T:Şarpele îşi trage coada (repetare cântec)


continente) Ursul doarme şi visează (joc
(joc dinamic)
A: Animale din junglă muzical)
(desen)

J.M: Lotto cu animale


VINERI

R: Îmi ajut prietenul D.O.S-Educaţie pentru


sălbatice
T:Un elefant se legăna societate: Animalele pădurii -
J.R: De-a medicul
(cântec-numărătoare) prietenii noştri (convorbire)
veterinar

75
SĂPTĂMÂNA: 19
PROIECT: PRIETEN FĂRĂ GRAI
SUBTEMA: LUMEA APELOR
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Vieţuitoarele
apelor (citire
Î.D:Lumea apelor imagini din carţi D.Ş-Cunoaşterea
LUNI

Mimul (joc
R:Ne pregătim pentru activităţi şi reviste) mediului: Peşti de apă
distractiv)
T:Înotăm printre peştişori C: Barca dulce (observare)
(materiale la
alegere)

A.I
Ş: Selectăm D.Ş-Activitate
imagini cu peşti matematică: Bancuri de
MARŢI

Î.D:De vorbă cu broscuţele


(observare) peşti – ex. cu mat. indiv. Mica sirenă
R: Ne pregătim pentru activităţi
A: Marea cu (numeraţie în lim. 1-5) (dramatizare)
T:Ghiceşte ce fac eu (mimă)
valurile sale D.E.C: Educ. artistico-
(desen) plastică: Delfinul
(desen)
A.I
D.L.C- Educarea
MIERCURI

limbajului: Aventurile
Î.D:Scrisoare de la Mica sirenă B: Solzii peştelui
broscuţei, T. Jugănaru Înotăm cu
R: Ne pregătim pentru activităţi (exerciţii grafice) (lectură după imagini) peştişorii (joc
T:Barza şi broscuţele (joc de J.R: De-a D.P.M-Educaţie de mişcare)
mişcare) pescarii fizică: Barza şi
broaştele, joc dinamic
(săritura în adâncime)
D.E.C-Educaţie
muzicală: Ce petrecere
Î.D:Ce ştim despre vieţuitoarele C: Acvariul
frumoasă Cine lipseşte
apelor? N.A: Descoperim
JOI

E la margine de lac din...? (joc de


R: Ne pregătim pentru activităţi melci şi scoici în
(predare cântec) atenţie)
T:Înotăm printre peştişori Marea Neagră
În paşi de dans (joc
muzical)
B: Povestea
peştişorului auriu
Î.D:Un pescar ne povesteşte (lectura D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

Mâna orbului
R: Ne pregătim pentru activităţi educatoarei) societate: Peştele –
(parcurs
T:Noi suntem pescari voioşi Ş: Curiozităţi din activitate practică
aplicativ)
(Joc cu text şi cânt) lumea (decupare şi lipire)
subacvatică
(prezentare PPT)

76
SĂPTĂMÂNA: 19
PROIECT: PRIETEN FĂRĂ GRAI
SUBTEMA: LUMEA APELOR
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

B: Cărticica mea cu
D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

R: Azi mi s-a întâmplat... vieţuitoare marine (citire


Peşti de apă dulce (fişe de
T:Înotăm printre peştişori imagini din enciclopedie)
lucru)
A: Peştişori (modelaj)

A.I
Ş: Ce sunt icrele? / Cum
D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

R: Azi mi s-a întâmplat... respiră peştii? (discuţii


Bancuri de peşti – ex. cu mat.
T:Ghiceşte ce fac eu libere)
indiv. (numeraţie în lim. 1-5)
(mimă) B: Acvariul cu peşti
D.E.C: Educ. artistico- plastică:
(antrenament grafic)
Delfinul (desen)

A.I
MIERCURI

D.L.C- Educarea limbajului:


R: Azi mi s-a întâmplat... Ş: Recunoaşte şi spune ce Aventurile broscuţei, T.
T:Barza şi broscuţele (joc ştii despre... (joc didactic) Jugănaru (repovestire)
de mişcare) A: Mica Sirenă (desen) D.P.M-Educaţie fizică: Barza
şi broaştele, joc dinamic
(săritura în adâncime)

D.E.C-Educaţie muzicală: Ce
Ş: La delfinariu (prezentare petrecere frumoasă
R: Azi mi s-a întâmplat...
JOI

PPT) E la margine de lac (repetare


T:Înotăm printre peştişori
J.M: Labirint în apa mării cântec)
În paşi de dans (joc muzical)

D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R: Azi mi s-a întâmplat... N.A: Urmele ţestoasei pe


societate: Peştele – activitate
T:Noi suntem pescari nisip
practică (decupare şi lipire,
voioşi (Joc cu text şi cânt) J.R: Preparăm pastă de icre
finisarea lucrărilor)

77
SĂPTĂMÂNA: 20
PROIECT: PRIETEN FĂRĂ GRAI
SUBTEMA: ŢINUTURI ÎNGHEŢATE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Animale de la
Î.D:Ţinuturi îngheţate poli (citire Dansul
R:Învăţăm să îngrijim D.Ş-Cunoaşterea
LUNI

imagini din cărţi pinguinilor


animalele mediului: Ursul polar
şi reviste) (elemente de
T:Ursul doarme şi visează (joc (observare)
cu text şi cânt)
Ş: Pinguinul dans)
(oobservare)

A.I
D.Ş-Activitate
Î.D: Întâmplări de la Poli matematică: Aşază urşii
MARŢI

R: Învăţăm să îngrijim C: Igluu Ursul doarme


polari – joc didactic
animalele A: Eschimoşii şi visează (joc
(şirul cresc. În lim. 1-5)
T:Alergăm printre igluu-ri (joc (desen, colorare) muzical)
dinamic)
D.E.C: Educ.
artistico- plastică:
Igluu (modelaj)
A.I
D.L.C- Educarea
limbajului: Ce ştim
MIERCURI

Î.D:Pinguinul ne povesteşte J.M: Lotto cu


R: Învăţăm să îngrijim despre ţinutul Deschide
animale polare
animalele îngheţat? (convorbire) urechea bine
Ş: Ursul polar
T:Păşim încet, să nu trezim D.P.M-Educaţie (joc muzical)
(observare)
pinguinii (mers liniştitor) fizică: Escaladăm
gheţari – joc dinamic
(căţărare)

Î.D:M-am întâlnit cu un B: Ursul cafeniu D.E.C-Educaţie


eschimos
de V. Collin muzicală: Cine cântă
R: Învăţăm să îngrijim Mal/ lac (joc
JOI

(lectura cel mai bine? – joc


animalele de atenţie)
educatoarei) concurs (repetare
T:Dansul pinguinului
(elemente de dans) C: Iceberguri cântece învăţate)

J.R: De-a
Î.D:Ce mi-au povestit focile? eschimoşii D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R: Învăţăm să îngrijim Stop! Stai!


Ş: Animale societate: Fram, ursul
animalele Treci! (joc
polare şi ţinuturi polar (lectura
T: Recunoaşte glasul (joc distractiv)
muzical)
îngheţate educatoarei)
(prezentare PPT)

78
SĂPTĂMÂNA: 20
PROIECT: PRIETEN FĂRĂ GRAI
SUBTEMA: ŢINUTURI ÎNGHEŢATE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Cum te simţi azi? D.Ş-Cunoaşterea mediului:


LUNI

C: Bârlogul ursului polar


T:Ursul doarme şi visează Ursul polar (colorăm în
A: Vulpea polară (desen)
(joc cu text şi cânt) cărţile de colorat)

A.I
D.Ş-Activitate matematică:
R: Cum te simţi azi? Ş: Cu ce se hrănesc
MARŢI

Aşază urşii polari – joc


T:Alergăm printre igluu- animalele de la poli? didactic (şirul cresc. În lim. 1-
ri (joc dinamic) N.A: Gheţari 5)
D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Igluu (modelaj)

A.I
D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

R: Cum te simţi azi? J.R: De-a pinguinii


Ce ştim despre ţinutul
T:Păşim încet, să nu B: Cărticica mea în forme şi
îngheţat? (convorbire)
trezim pinguinii (mers culori (citire imagini din
D.P.M-Educaţie fizică:
liniştitor) cărţi, reviste)
Escaladăm gheţari – joc
dinamic (căţărare)

Ş: Alege şi grupeză D.E.C-Educaţie muzicală:


R: Cum te simţi azi?
animalele polare (fişe de Cine cântă cel mai bine? –
JOI

T:Dansul pinguinului
lucru) joc concurs (repetare cântece
(elemente de dans)
N.A: Igluu-ri învăţate)

B: Răspunde repede şi bine


VINERI

R: Cum te simţi azi? D.O.S-Educaţie pentru


(concurs ghicitori)
T: Recunoaşte glasul (joc societate: Fram, ursul polar
J.M: Animale polare
muzical) (repovestire)
(puzzle)

79
RAPSODII DE PRIMĂVARĂ
PROIECT TEMATIC
1. TEMA ANUALĂ: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?
2. NIVELUL I
3. DURATA: 4 SĂPTĂMÂNI
4. SUBTEMELE PROIECTULUI: ZÂMBETUL MAMEI
GÂZELE ISTEŢE
HĂRNICIE ŞI VITAMINE (LEGUME TIMPURII)
CU CHITARA ÎN GRĂDINĂ (ARTE)
5. ARGUMENT: „ Primăvara este acea perioadă a anului când la soare e vară şi la umbră e
iarnă.” Charles Dickens
6. LOC DE DESFĂŞURARE:
7. RESURSE: UMANE
MATERIALE: Enciclopedie
Atlas, planşe tematice
Cărţi, reviste, pliante
Soft educaţional, imagini PPT, calculator, imprimantă,
DVD, TV
Materiale din natură
Felicitări, flori de primăvară
8. BIBLIOGRAFIE: Revista Învăţământului preşcolar 1-2/2014
Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani)Bucureşti, 2008
Enciclopedia pentru copii – LAROUSSE
Activitatea integrată din grădiniţă, Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008, Culea, I., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M.
Ghid de bune practici, M.E.C.T, 2008
9. OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE
 D.L.C: O1 O2 O4
 D.Ş: O1 O2 O4 O6 O9
 D.O.S: O3 O4 O7 O8
 D.E.C: O2 O3 O4 O5 O6
 D.P.M: O1 O2
10. OBIECTE DE REFERINŢĂ VIZATE
 D.L.C: O2 O3 O4 O15 O16 O17
 D.Ş: O2 O5 O6 O10 O12 O18
 D.O.S: O7 O8 O14 O15 O16
 D.E.C: O4 O9 O13 O14 O22 O23
 D.P.M: O3 O4 O5 O6

80
11. CENTRUL TEMATIC: Planşe tematice, atlas artă plastică, enciclopedie, flori,
instrumente muzicale

12. INVENTAR DE PROBLEME


Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Primăvara este unul dintre cele 4  Transformările din natură în


anotimpuri. anotimpul primăvara.
 Vestitorul primăverii este  Alte flori de primăvară şi condiţii
ghiocelul. de dezvoltare.
 Ziua mamei este pe 8 martie.  Cum ne putem răsplăti mamele
 Suntem înconjuraţi de buburuze. pentru grija ce ne-o poartă?
 Oamenii lucreză în grădini.  Insecte – mediu de viaţă.
 Există muzicanţi, pictori şi alţi  Ce înseamnă artă?
artişti.  Denumiri instrumente
muzicale(categorii: cu corzi,
clape şi de suflat).

13. CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA


COPIILOR
BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL

- caiete de lucru - carioca, acuarele, - instrumente


- fişe suport pensule muzicale
- coli de scris - plastilină, planşete - ghivece, flori
creioane - coli desen naturale
- albume, atlas - hârtie autocolant - şorţuleţe
- cărţi, reviste - carton colorat - şevalet, microfon
- planşe cu imagini - foarfece, lipici
- imagini PPT - felicitări, şnururi
pentru mărţişoare
CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ

- cuburi lemn/ plastic - enciclopedie - forme


- tangram - atlas artă plastică - unelte pentru nisip
- arco - puzzle - ladă suport
- mozaic - calculator - jucării pentru nisip
- CD, DVD, TV - flori şi pietricele
- seminţe, flori

81
SĂPTĂMÂNA: 21
PROIECT: RAPSODII DE PRIMĂVARĂ
SUBTEMA: ZÂMBETUL MAMEI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Natura se
Î.D:Zâmbetul mamei trezeşte la viaţă
R:Flori pentru mama (învăţăm (citire imagini cu D.Ş-Cunoaşterea Înfloresc
LUNI

să dăruim) aspecte de mediului: Laleaua grădinile (joc


T:Vine, vine primăvara (joc primăvară) (observare – alcătuire) cu text şi cânt)
cu text şi cânt) Ş: Zâna Primăverii
şi castelul (labirint)

A.I
Î.D:Ghiocelul – primul D.Ş-Activitate
vestitor al primăverii C: Castelul Zânei matematică: Buchete de
MARŢI

R:Flori pentru mama (învăţăm Ce floare ai


Primăvara flori – joc didactic (şirul
să dăruim) mirosit? (joc
A: Ghiocelul descresc. în lim. 1-5)
T:La cules de floricele (joc cu senzorial)
(modelaj) D.E.C: Educ. artistico-
elemente de gimnastică
ritmică) plastică: Flori de
primăvară (pictură)
A.I
Ş: Care sunt D.L.C- Educarea
vestitorii
MIERCURI

Î.D:Mărţişoare, mărţişoare limbajului: De ziua


R:Flori pentru mama (învăţăm primăverii mamei, E. Farago Rândunică
să dăruim) (discuţii libere) (memorizare) mută-ţi cuibul
T:Barza şi broscuţele (joc J.R: Pregătim D.P.M-Educaţie fizică: (joc distractiv)
dinamic) prăjituri pentru De-a grădinarii – joc
mame dinamic (mers în echilibru
pe o supraf. înaltă)

D.E.C-Educaţie
Î.D:Surprizele primăverii A: Mărţişoare,
muzicală: Stă la geam
R:Flori pentru mama (învăţăm mărţişoare Du ghiocelul
o păsărică (predare
JOI

să dăruim) (desen) mamei tale


cântec)
T:Să păşim precum berzele J.M: Lotto cu (ştafetă)
Cântece pentru mama
(exerciţii de mişcare) păsări călătoare
(audiţie muzicală)

B: Mama mea
Î.D: Calendarul primăverii este frumoasă!
D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R:Flori pentru mama (învăţăm (formare


societate: Buchet de Culegem flori
să dăruim) propoziţii cu
flori (activitate (joc imitativ)
T:Rândunică mută-ţi cuibul adjective)
(joc distractiv)
practică)
N.A: Cuibul
rândunicii

82
SĂPTĂMÂNA: 21
PROIECT: RAPSODII DE PRIMĂVARĂ
SUBTEMA: ZÂMBETUL MAMEI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Cum să fac surprize A: Soarele şi primăvara


LUNI

celor dragi? (pictură) D.Ş-Cunoaşterea mediului:


T:Vine, vine primăvara Ş: De ce se topeşte zăpada? Laleaua (desen)
(joc cu text şi cânt) (discuţii libere)

A.I
R: Cum să fac surprize D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

celor dragi? J.M: Care imagini sunt la Buchete de flori – joc didactic (şirul
T:La cules de floricele (joc fel? descresc. în lim. 1-5)
cu elemente de gimnastică A: Ghiocelul (desen) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
ritmică) Flori de primăvară (pictură,
finisare)

A.I
A: Mărţişoare (decupare,
MIERCURI

R: Cum să fac surprize D.L.C- Educarea limbajului: De


lipire) ziua mamei, E. Farago (repetare
celor dragi?
Ş: Naptea scade, ziua creşte poezie)
T:Barza şi broscuţele (joc
(imagini PPT cu transf. D.P.M-Educaţie fizică: De-a
dinamic)
meteo) grădinarii – joc dinamic (mers în
echilibru pe o supraf. înaltă)

R: Cum să fac surprize D.E.C-Educaţie muzicală: Stă


celor dragi? J.R: De-a florăresele la geam o păsărică (repetare
JOI

T:Să păşim precum C: Cutie pentru cadoul cântec)


berzele (exerciţii de mamei Cântece pentru mama (audiţie
mişcare) muzicală)

R: Cum să fac surprize Ş: Ce mesrie are mama D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

celor dragi? mea? (convorbire) societate: Buchet de flori


T:Rândunică mută-ţi A: Colorăm portretul (activitate practică, finisarea
cuibul (joc distractiv) mamei lucrărilor)

83
SĂPTĂMÂNA: 22
PROIECT: RAPSODII DE PRIMĂVARĂ
SUBTEMA: GÂZELE ISTEŢE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: Insecte
(citire imagini
Î.D:Gâzele isteţe din atlas, D.Ş-Cunoaşterea
LUNI

R:Învăţăm să ocrotim natura reviste) Gândăcelul


mediului: Albinuţa
T:Trecem peste muşuroi (joc Ş: Ce gâze şi hărnicuţa (observare)
(dramatizare)
dinamic) insecte
cunoaştem?
(discuţii libere)
A.I
D.Ş-Activitate
matematică: Ordonează
Î.D:O albină ne povesteşte A: Albina/
MARŢI

albinuţele şi fluturaşi – ex. Zum, zum,


R: Învăţăm să ocrotim natura fluturele (desen)
cu mat. indiv. (şirul albinuţa mea
T:Zboară fluturaşul meu (joc C: Stupul
cresc./descresc. în lim. 1- (joc muzical)
cu text şi cânt) albinelor 5)
D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Stupi (modelaj)
A.I
Ş: Rolul D.L.C- Educarea
insectelor în
MIERCURI

limbajului: Primăvara, V.
Î.D:De vorbă cu apicultorul viaţa oamenilor Alecsandri (lectură după Ursul la miere
R: Învăţăm să ocrotim natura (vizionare imagini)
(joc distractiv)
T:Înfloresc grădinile documentar) D.P.M-Educaţie fizică:
J.R: De-a Trecem peste muşuroi – joc
apicultorii dinamic (urcarea şi trecerea
peste diferite obstacole)

D.E.C-Educaţie
Î.D:Păţania gândăcelului J.M: Lotto cu muzicală: Stă la geam o
Zboară
R: Învăţăm să ocrotim natura insecte păsărică (repetare
JOI

fluturaşul meu
T:Greieraşul (joc cu text şi A: Fluturaşul cântec)
(joc muzical)
cânt) (modelaj) Fluturaşul (predare
cântec)

Ş: Insecte
dăunătoare/ D.O.S-Educaţie pentru
Î.D:Fluturi mii şi mii, zboară fluturi, albine şi
VINERI

societate: Fluturaşul – Trenuleţul


pe câmpii alte gâze
activitate practică primăverii (joc
R: Învăţăm să ocrotim natura (convorbire)
(rupere, mototolire, recreativ)
T:Zborul fluturaşilor B: Greierele şi
furnica (povestea lipire)
educatoarei)

84
SĂPTĂMÂNA: 22
PROIECT: RAPSODII DE PRIMĂVARĂ
SUBTEMA: GÂZELE ISTEŢE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Am şi eu o părere C: Muşuroiul de furnici


LUNI

D.Ş-Cunoaşterea mediului:
T:Trecem peste muşuroi A: Gărgăriţe (desen,
Albinuţa hărnicuţa (desen)
(joc dinamic) colorare)

A.I
Ş: Găseşte perechea (joc D.Ş-Activitate matematică:
R: Am şi eu o părere
MARŢI

didactic) Ordonează albinuţele şi fluturaşi –


T:Zboară fluturaşul meu ex. cu mat. indiv. (şirul
N.A: Furnicile îşi clădesc
(joc cu text şi cânt) cresc./descresc. în lim. 1-5)
muşuroi
D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Stupi (modelaj)

A.I
D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

A: Roiul albinelor (desen) Primăvara, V. Alecsandri (lectură


R: Am şi eu o părere după imagini)
J.M: Potriveşte şi uneşte
T:Înfloresc grădinile D.P.M-Educaţie fizică: Trecem
(puzzle)
peste muşuroi – joc dinamic
(urcarea şi trecerea peste diferite
obstacole)

Ş: Ajută albina să ajungă la D.E.C-Educaţie muzicală: Stă


R: Am şi eu o părere
stup (labirint) la geam o păsărică (repetare
JOI

T:Greieraşul (joc cu text


J.R: De-a greierele şi cântec)
şi cânt)
furnica Fluturaşul (repetare cântec)

D.O.S-Educaţie pentru
B: Cărticica mea în forme
VINERI

societate: Fluturaşul –
R: Am şi eu o părere şi culori (răsfoire imagini
activitate practică (rupere,
T:Zborul fluturaşilor cu insecte)
mototolire, lipire, finisarea
A: Libelule (modelaj)
lucrărilor)

85
SĂPTĂMÂNA: 23
PROIECT: RAPSODII DE PRIMĂVARĂ
SUBTEMA: HĂRNICIE ŞI VITAMINE (LEGUME TIMPURII)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: Oameni
harnici (citire
Î.D:Hărnicie şi vitamine imagini cu munca D.Ş-Cunoaşterea
R:Mănânc sănătos (alimentaţie în grădină şi Săculeţul
LUNI

mediului: Salata
sănătoasă) fermecat (joc
livadă) verde/ spanacul
T:Iepuraşii la salată (joc exerciţiu)
dinamic) Ş: Legume (observare)
timpurii (observare
şi identificare)
A.I
D.Ş-Activitate
Î.D:Legume timpurii
matematică: Unde este
MARŢI

R: Mănânc sănătos C: Tractorul Cursa


locul meu? – joc logic
(alimentaţie sănătoasă) A: Salata verde iepuraşilor
(vecinii cifrei 1)
T:Ce legumă lipseşte? (joc de (modelaj) (ştafetă)
atenţie)
D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Legume de
primăvară (pictură)
A.I
D.L.C- Educarea
Î.D:Legumele – izvor de Ş: Legume
MIERCURI

limbajului: Ridichea
sănătate
timpurii (joc uriaşă, pov. populară Rândunică
R: Mănânc sănătos senzorial) (lectura educatoarei) mută-ţi cuibul
(alimentaţie sănătoasă)
J.R: De-a D.P.M-Educaţie fizică: (joc recreativ)
T:Spune ce legumă îţi place
(joc senzorial) grădinarii Nu călcăm straturile –
joc dinamic (atenţie şi
îndemânare)

D.E.C-Educaţie
Î.D:Povestea legumelor C: Gardul Prinde şi
muzicală: Micul
R: Mănânc sănătos grădinii de aruncă tot mai
tractorist (predare
JOI

(alimentaţie sănătoasă) legume sus (joc în


cântec)
T:Iepuraşii la salată (joc N.A: Straturi curtea
Fluturaşul (repetare
dinamic) pentru legume grădiniţei)
cântec)

Î.D:Un legumicultor ne Ş: Legumele –


Pregătim
povesteşte izvor de sănătate
VINERI

D.O.S-Educaţie pentru straturi pentru


R: Mănânc sănătos (convorbire)
societate: Pălăria legume
(alimentaţie sănătoasă) J.M: Spanac,
grădinarului (şnuruire) (activitate în
T:Adună toate legumele (joc salată, ridichi
de mişcare)
aer liber)
(puzzle)

86
SĂPTĂMÂNA: 23
PROIECT: RAPSODII DE PRIMĂVARĂ
SUBTEMA: HĂRNICIE ŞI VITAMINE (LEGUME TIMPURII)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: M-am certat cu
D.Ş-Cunoaşterea mediului:
prietenul meu – ce pot
LUNI

C: Unelte pentru grădinărit Salata verde/ spanacul


să fac?
A: Livada înflorită (pictură) (colorăm în cărţile de
T:Iepuraşii la salată (joc
colorat)
dinamic)

A.I
R: M-am certat cu D.Ş-Activitate matematică:
B: O unealtă, două unelte
prietenul meu – ce pot
MARŢI

Unde este locul meu? – joc


(exersarea nr. Pl.)
să fac? logic (vecinii cifrei 1)
Ş: De ce au nevoie plantele să
T:Ce legumă lipseşte? D.E.C: Educ. artistico-
crească? (experiment)
(joc de atenţie) plastică: Legume de primăvară
(pictură, finisare)

A.I
R: M-am certat cu
MIERCURI

D.L.C- Educarea limbajului:


prietenul meu – ce pot Ridichea uriaşă, pov. populară
C: Ghivece pentru răsaduri
să fac? (repovestire)
N.A: Plantăm răsaduri
T:Spune ce legumă îţi D.P.M-Educaţie fizică: Nu
place (joc senzorial) călcăm straturile – joc dinamic
(atenţie şi îndemânare)

R: M-am certat cu
Ş: A câta legumă este? (joc D.E.C-Educaţie muzicală:
prietenul meu – ce pot
didactic) Micul tractorist (repetare
JOI

să fac?
J.R: Să cumpărăm legume cântec)
T:Iepuraşii la salată (joc
timpurii Fluturaşul (repetare cântec)
dinamic)

R: M-am certat cu
J.M: Legume de primăvară
VINERI

prietenul meu – ce pot D.O.S-Educaţie pentru


(lotto)
să fac? societate: Pălăria
A: Legume preferate
T:Adună toate legumele grădinarului (şnuruire)
(modelaj)
(joc de mişcare)

87
SĂPTĂMÂNA: 24
PROIECT: RAPSODII DE PRIMĂVARĂ
SUBTEMA: CU CHITARA ÎN GRĂDINĂ (ARTE)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Instrumente
Î.D:Cu chitara în grădină muzicale (citire
R:Nu mi-e frică de nimic imagini în carţi, D.Ş-Cunoaşterea
Deschide
LUNI

(formarea deprinderii de a-şi reviste) mediului: Cine sunt ei


urechea bine
gestiona frica) Ş: De unde vin şi ce talent au? (joc
T:Bum, Bum, Ta, Ta, Ta (joc muzical)
sunetele? (note pe didactic)
(onomatopee) portativ –
numeraţie)
A.I
Î.D: Arte frumoase D.Ş-Activitate
R: Nu mi-e frică de nimic C: Vioara, toba matematică: Aşaza-mă Cine scoate
MARŢI

(formarea deprinderii de a-şi sau pianul la locul meu – joc acest sunet?
gestiona frica) J.R: De-a didactic (vecinii cifrei 2) (joc de
T:Locul meu nu este aici (joc orchestra D.E.C: Educ. artistico- atenţie)
de atenţie) plastică: Pianul
(modelaj)
A.I
B: Muzicanţii din D.L.C- Educarea
Î.D:Instrumente muzicale
MIERCURI

Bremen (lectura limbajului: Muzicanţii


R: Nu mi-e frică de nimic din Bremen, Fraţii
(formarea deprinderii de a-şi educatoarei) Mimul (joc
Grimm (lectură după
gestiona frica) A: Instrumente distractiv)
imagini)
T:Sunete muzicale muzicale (desen
(onomatopee) D.P.M-Educaţie fizică:
la alegere) Concert în grădină
(parcurs aplicativ)

Î.D:De vorbă cu un pictor Ş: Culorile


D.E.C-Educaţie Veselie în
R: Nu mi-e frică de nimic curcubeului,
muzicală: Câte unul pe drădiniţă
(formarea deprinderii de a-şi ROGVAIV
JOI

cărare (predare cântec) (concurs de


gestiona frica) (convorbire)
Noi suntem muzicanţi cântecce şi
T:Atenţie să nu greşeşti! (joc J.R: Pictorul şi
vestiţi (joc muzical) poezii)
dinamic) şevaletul

Î.D:Dansatori şi interpreţi
R: Nu mi-e frică de nimic D.O.S-Educaţie pentru Trenuleţul
VINERI

C: Galeria de artă
(formarea deprinderii de a-şi societate: La teatru micilor pictori
J.M: Paleta de
gestiona frica) (convorbire – norme şi (joc de
culori (puzzle)
T:Alergăm la microfon (joc reguli de conduită) mişcare)
distractiv)

88
SĂPTĂMÂNA: 24
PROIECT: RAPSODII DE PRIMĂVARĂ
SUBTEMA: CU CHITARA ÎN GRĂDINĂ (ARTE)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Vreau... Îmi permiţi? Ş: Cine sunt şi ce fac D.Ş-Cunoaşterea mediului:


LUNI

T:Bum, Bum, Ta, Ta, Ta arhitecţii? (discuţii libere) Cine sunt ei şi ce talent au?
(onomatopee) J.R: De-a arhitectul (joc didactic)

A.I
R: Vreau... Îmi permiţi?
B: Scenarii pentru piesele D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

de teatru Aşaza-mă la locul meu – fişe de


T:Locul meu nu este aici
A: Microfonul (decupare, lucru (vecinii cifrei 2)
(joc de atenţie)
lipire) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Pianul (modelaj)

A.I
MIERCURI

R: Vreau... Îmi permiţi? B: Muzicanţii din Bremen D.L.C- Educarea limbajului:


Muzicanţii din Bremen, Fraţii
T:Sunete muzicale (repovestire)
Grimm (repovestire)
(onomatopee) J.R: Actriţe şi actori
D.P.M-Educaţie fizică: Concert
în grădină (parcurs aplicativ)

D.E.C-Educaţie muzicală:
Ş: Aşază la locul potrivit
R: Vreau... Îmi permiţi? Câte unul pe cărare (repetare
(joc logic)
JOI

T:Atenţie să nu greşeşti! cântec)


B: Corzile chitarei
(joc dinamic) Noi suntem muzicanţi vestiţi
(antrenament grafic)
(joc muzical)

J.M: Instrumente muzicale D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

R: Vreau... Îmi permiţi?


(îmbinare din jumătate – societate: La teatru
T:Alergăm la microfon
întreg) (convorbire – norme şi reguli
(joc distractiv)
C: Scena de spectacol de conduită)

89
TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTA (TSI)

SĂ SALVĂM PLANETA! (ECOLOGIE)

TEMA ANUALĂ: CUM A FOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: DLC: O1, O4, O7;

DŞ: O1, O2, O13;

DOS: O1, O7, O11, O16;

DEC: O4, O8, O15, O16;

DPM: O4, O6.

INVENTAR DE PROBLEME
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
- Ştim că Paştele înseamnă Învierea Domnului. - Cine a fost Isus Hristos?
- De Paşte vopsim ouă. - De ce a fost chinuit şi răstignit?
- Mergem la biserică - De ce vopsim ouăle în roşu?
- Ne cumpărăm hăinuţe noi - Care sunt minunile Domnului?
- De Paşti iepuraşul aduce daruri copiilor - Ce reprezintă biserica pentru oameni?
cuminţi

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL
- carte de rugăciuni - acuarele, pensule - coşuleţe cu ouă
- icoane - plastilină, planşete - iepuraş din pluş
- caiete de lucru - carton colorat - şorţuleţe
- religia copiilor - foarfeceă, lipici - ouă roşii
- imagini PPT - ouă

CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ


- cuburi din lemn - cărţi ilustrate - forme
- cuburi din plastic - CD, DVD, TV - unelte pentru nisip
- lego - planşe tematice - ladă suport
- mozaic, arco - jucării pentru nisip

90
SĂPTĂMÂNA: 25
PROIECT: TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ (T.S.I)
SUBTEMA: SĂ SALVĂM PLANETA (ECOLOGIE)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: Cine poluează
Î.D:Să salvăm planeta! mediul?
Să ajutăm
R:Să preţuim apa (formarea (vizionare D.Ş-Cunoaşterea
natura!
LUNI

deprinderii de a economisi documentar mediului: Terra –


(ecologizare în
apa) DVD) Planeta albastră
curtea
T:Copac mare, copac mic, Ş: Ce înseamnă (observare)
Hai să ne jucăm un pic grădiniţei)
poluare? (discuţii
libere)
A.I
Î.D:Cum păstrăm planeta A: Pământul D.Ş-Activitate
curată? respiră curat matematică: Unde este
MARŢI

R: Să preţuim apa (formarea Cursa într-un


(desen) locul meu? – joc logic
deprinderii de a economisi picior (joc
apa)
J.R: Vreau să (vecinii cifrei 3)
distractiv)
T:Atenţie la copaci! (joc păstrez planeta D.E.C: Educ.
dinamic) curată artistico- plastică:
Curcubeul (pictură)
A.I
Î.D:Care sunt factorii care D.L.C- Educarea
Ş: Cum putem limbajului: Glasul
MIERCURI

poluează? Adună repede


R: Să preţuuim apa economisi apa? pădurii, P. Stoicescu
şi bine!
(formarea deprinderii de a (soluţii/discuţii) (convorbire)
economisi apa)
(program în
A: Copaci D.P.M-Educaţie
aer liber)
T:Apa râului face aşa seculari (pictură) fizică: Ne furişăm –
(onomatopee) joc dinamic (târâre pe
abdomen)

Î.D:Micii ecologişti B: O pubelă / D.E.C-Educaţie


R: Să preţuim apa (formarea două pubele muzicală: Câte unul pe Zone poluate/
(exersarea cărare (repetare zone curate
JOI

deprinderii de a economisi
apa) numărului plural) cântec) (vivionare
T:Vâjâie vântul prin pădure J.M: Păduri O lume minunată DVD)
(onomatopee) tinere (puzzle) (predare cântec)

Î.D:Mai mult verde, mai


multă sănătate C: Coşuri D.O.S-Educaţie pentru Plantăm
VINERI

R: Să preţuim apa (formarea ecologice societate: Pădurea – copaci


deprinderii de a economisi
apa)
J.R: Să plantăm plămânul planetei (activitate
T:Să plantăm copaci (joc de copaci! (lucrare colectivă) gospodărească)
orientare)

91
SĂPTĂMÂNA: 25
PROIECT: TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ (T.S.I)
SUBTEMA: SĂ SALVĂM PLANETA (ECOLOGIE)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Învăţ să lucrez în
echipă C: Vaze pentru flori D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

T:Copac mare, copac (confecţie din peturi) Terra – Planeta albastră


mic, Hai să ne jucăm un J.R: De-a voluntarii în parc (vizionare DVD)
pic!

A.I
R: Învăţ să lucrez în B: Munţii din ţara noastră D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

echipă (antrenament grafic) Unde este locul meu? – joc


T:Atenţie la copaci! (joc Ş: Cum sortăm deşeurile? logic (vecinii cifrei 3)
dinamic) (discuţii) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Curcubeul (pictură, finisare)

A.I
MIERCURI

D.L.C- Educarea limbajului:


R: Învăţ să lucrez în B: Micii ecologişti (citire
Glasul pădurii, P. Stoicescu
echipă imagini din cărţi şi reviste)
(repovestire)
T:Apa râului face aşa J.M: Peisaje pitoreşti
D.P.M-Educaţie fizică: Ne
(onomatopee) (puzzle)
furişăm – joc dinamic (târâre pe
abdomen)

Ş: Mai mult verde, mai D.E.C-Educaţie muzicală:


R: Învăţ să lucrez în
multă sănătate (imagini Câte unul pe cărare (repetare
echipă
JOI

PPT) cântec)
T:Vâjâie vântul prin
A: Coşuri de reciclare O lume minunată (repetare
pădure (onomatopee)
(modelaj) cântec)

N.A: Apele râurilor sunt


R: Învăţ să lucrez în curate D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

echipă Ş: Selectează corect! (joc societate: Pădurea – plămânul


T:Să plantăm copaci (joc didactic – sortare şi grupare planetei (lucrare colectivă,
de orientare) de materiale reciclabile din finalizare)
natură)

92
TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTA (TSI)

LA PAŞTI
TEMA ANUALĂ: CUM A FOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: DLC: O4, O6, O10, O18;

DŞ: O2, O6, O18, O19;

DOS: O1, O4, O13, O16;

DEC: O5, O6, O10, O20;

DPM: O6, O7, O8.

INVENTAR DE PROBLEME
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
- Respirăm în fiecare zi. - Ce-nseamnă ecologie?
- Avem nevoie de hrană pentru a creşte. - De ce pădurea se numeşte „plămânul
- Trebuie să închidem robinetul după ce ne planetei”?
spălăm - Cum respiră plantele?
- Trebuie să păstrăm curăţenia pe stradă, în - Cu ce ne ajută arborii, copacii?
parc, în drumeţii. - Cum putem selecta deşeurile menajere?
- De unde vine apa şi ce putem face pentru a
păstra apele curate?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL
- caiete de lucru - creioane colorate, carioci - unelte pentru grădinărit
- fişe suport - acuarele, pensule - seminţe, ghivece
- documentar DVD - plastilină, planşete - saci menajeri, mănuşi
- jetoane cu copaci, pubele
- cărţi şi reviste de ecologie

CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ


- cuburi din lemn - puzzle - unelte pentru nisip
- cuburi din plastic - imagini PPT (poluare) - ladă suport
- materiale din natură - documentar DVD - jucării pentru nisip
- peturi - cărţi cu imagini despre
- mozaic ecologie

93
SĂPTĂMÂNA: 26
PROIECT: TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ (T.S.I)
SUBTEMA: LA PAŞTI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Sărbătoarea
Î.D:La Paşti! Paştelui (citire
R:Învăţăm să dăruim D.Ş-Cunoaşterea Cursa
imagini din
LUNI

(formarea deprinderii de a mediului: De ce vine iepuraşilor


carţile religioase)
dărui) iepuraşul de Paşti? (joc de
Ş: Tradiţii şi
T:Cursa iepuraşilor (joc (legendă) mişcare)
dinamic) obiceiuri de Paşti
(convorbire)
A.I
Î.D:Ce mi-a povestit un D.Ş-Activitate
pelerin?
matematică: Aşază-mă la Du oul în
MARŢI

R: Învăţăm să dăruim C: Biserica


locul meu – joc didactic coşuleţul
(formarea deprinderii de a A: Încondeiem (vecinii cifrei 4) iepuraşului
dărui) ouă (pictură) D.E.C: Educ. artistico-
T:Ne închinăm şi ne rugăm (ştafetă)
(semnul crucii) plastică: Coşul
iepuraşului (modelaj)
A.I
Î.D:Ce înseamnă această D.L.C- Educarea
J.R: Preparăm
MIERCURI

sărbătoare? limbajului: În ziua de


R: Învăţăm să dăruim pască pentru Paşti Sus/jos! (joc
Paşti, E. Farago
(formarea deprinderii de a B: Icoanele şi de atenţie şi
(memorizare)
dărui) semnificaţia lor mişcare)
T:Stăm cumiţi şi liniştiţi şi de D.P.M-Educaţie fizică:
(convorbire)
lucru pregătiţi Trecem peste obstacole
– joc dinamic (căţărare)

Î.D:Ouă roşii. De ce? J.M: Oul D.E.C-Educaţie


R: Învăţăm să dăruim (îmbinare figuri muzicală: Repetare Iepuraşii în
JOI

(formarea deprinderii de a
geometrice) cântece învăţate acţiune (joc
dărui)
Ş: Ce ştii despre Cântece religioase de tracţiune)
T:Adunăm ouă în coş (joc de
mişcare) rugăciune? (audiţie)

Î.D:Obiceiuri de Paşti
R: Învăţăm să dăruim
VINERI

C: Coşul cu ouă D.O.S-Educaţie pentru Culegem


(formarea deprinderii de a
de Paşti societate: Hristos a flori (parcurs
dărui)
T:Hristos a înviat! (audiţie J.R: Vopsim ouă înviat! (convorbire) aplicativ)
muzicală)

94
SĂPTĂMÂNA: 26
PROIECT: TEMA SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ (T.S.I)
SUBTEMA: LA PAŞTI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Singur sau cu
C: Crucea Domnului Iisus D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

prietenii?
Hristos De ce vine iepuraşul de Paşti?
T:Cursa iepuraşilor (joc
A: Ouă de Paşti (modelaj) (legendă)
dinamic)

A.I
B: Învăţăm o rugăciune D.Ş-Activitate matematică:
R: Singur sau cu
MARŢI

(memorizare) Aşază-mă la locul meu – fişe de


prietenii?
Ş: Al câtelea ou este cel lucru (vecinii cifrei 4)
T:Ne închinăm şi ne
roşu (joc didactic – D.E.C: Educ. artistico-
rugăm (semnul crucii)
numeralul ordinal) plastică: Coşul iepuraşului
(modelaj)

A.I
MIERCURI

R: Singur sau cu D.L.C- Educarea limbajului: În


B: Oul (exerciţii grafice) ziua de Paşti, E. Farago (repetare
prietenii?
Ş: E bine să dăruim poezie)
T:Stăm cumiţi şi liniştiţi
(convorbire) D.P.M-Educaţie fizică: Trecem
şi de lucruri pregătiţi
peste obstacole – joc dinamic
(căţărare)

R: Singur sau cu J.M: Imagini religioase


D.E.C-Educaţie muzicală:
prietenii? (puzzle)
JOI

Repetare cântece învăţate


T:Adunăm ouă în coş A: Iepuraşul (decupare,
Cântece religioase (audiţie)
(joc de mişcare) lipire)

R: Singur sau cu
VINERI

N.A: Desenăm Semnul D.O.S-Educaţie pentru


prietenii?
Sfintei Cruci societate: Hristos a înviat!
T:Hristos a înviat!
J.R: De-a pelerinii (convorbire)
(audiţie muzicală)

95
VREAU SĂ CUNOSC CEEA CE MĂ ÎNCONJOARĂ
PROIECT TEMATIC
1. TEMA ANUALĂ: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/ ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?
2. NIVELUL I
3. DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI
4. SUBTEMELE PROIECTULUI: CUM ÎMI PETREC TIMPUL?
LA MUNTE
LA MARE
5. ARGUMENT: Computerul este o unealtă, ca şi ciocanul, pentru a-i ajuta pe oameni în
strădaniile lor, nimic mai mult, pe când, o plimbare în parc este cea mai bună formă de a
face exerciţii. Învaţă-te să te plimbi până departe...
6. LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţă, parc
7. RESURSE: UMANE: Educatoare, preşcolari, părinţi
MATERIALE: Enciclopedie
Atlas, planşe tematice
Cărţi, reviste, pliante
Soft educaţional, imagini PPT, calculator, imprimantă,
DVD, TV
Biciclete, trotinete, role
Tablete
8. BIBLIOGRAFIE: Revista Învăţământului preşcolar 1-2/2014
Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani)Bucureşti, 2008
Enciclopedia pentru copii – LAROUSSE
Activitatea integrată din grădiniţă, Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008, Culea, I., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M.
Ghid de bune practici, M.E.C.T, 2008

9. OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE


 D.L.C: O2 O3 O4
 D.Ş: O1 O3 O5 O6 O8 O9
 D.O.S: O1 O5 O6
 D.E.C: O1 O3 O4 O5
 D.P.M: O1 O2
10. OBIECTE DE REFERINŢĂ VIZATE
 D.L.C: O4 O5 O6 O7 O11 O14
 D.Ş: O1 O2 O9 O11 O12 O17 O19
 D.O.S: O3 O4 O9 O12 O13
 D.E.C: O1 O7 O10 O16
 D.P.M: O1 O2 O5 O6

96
11. CENTRUL TEMATIC: Album cu imagini din călătorii, planşe tematice, parc (machetă),
biciclete (jucării)

12. INVENTAR DE PROBLEME

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


 Calculatorul, tableta sunt  Beneficiile tehnicii moderne.
îndrăgite de copii.  Dezavantajele tehnicii moderne.
 În parc ne ditrăm şi facem  Ce activităţi mai putem desfăşura
mişcare. în aer liber?
 Vara mergem la mare/ munte.  De ce apa mării este sărată?
 Avem munţi în ţara noastră.  Ce punem în bagaj atunci când
 Ne învecinăm cu Marea Neagră. plecăm la mare?
 Ce înseamnă traseu montan?
 Flora şi fauna munţilor.

13. CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA


COPIILOR

BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL


- caiete de lucru - carioca, acuarele, - tablete
- fişe suport pensule - telefoane mobile de
- coli de scris - plastilină, planşete jucărie
creioane - coli desen - troller
- albume, atlas - hârtie autocolant - rucsac
- cărţi, reviste - carton colorat - cort, sac de dormit
- planşe cu imagini - foarfece, lipici
- imagini PPT

CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ


- cuburi lemn/ plastic - enciclopedie - forme
- tangram - atlas - unelte pentru nisip
- arco - puzzle - ladă suport
- mozaic - calculator - jucării pentru nisip
- CD, DVD, TV
- hărţi turistice

97
SĂPTĂMÂNA: 27
PROIECT: VREAU SĂ CUNOSC CEEA CE MĂ ÎNCONJOARĂ
SUBTEMA: CUM ÎMI PETREC TIMPUL? (CALCULATOR/PARC)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: În parc (citire
imagini cu
Cine ajunge
Î.D:Cum îmi petrec timpul? activităţi ale D.Ş-Cunoaşterea
primul?
LUNI

R:Cum îmi cer iertare? copiilor în parc) mediului: Mai mult


(întrecere
T:Atenţie, să nu greşeşti! (joc Ş: Ce este un soare, mai multă
sportivă în
de atenţie) computer? mişcare (joc didactic)
parc)
(vizionare
documentar)
B: În faţa A.I
televizorului D.Ş-Activitate
/computerului matematică: Cine Prietenii pe
Î.D:Calculatorul, prieten? două roţi
MARŢI

(citire imagini din aranjează mai frumos? –


R: Cum îmi cer iertare? reviste, joc logic (vecinii cifrei (curse de
T:Caută şi spune unde este enciclopedii) 5) biciclete în
ascuns (joc de observare)
Ş: Beneficiile D.E.C: Educ. parc)
tehnicii moderne artistico- plastică:
(discuţii) Aleile din parc (desen)
A.I
D.L.C- Educarea
C: Calculatorul
MIERCURI

Î.D:Tableta, telefon, prieteni? limbajului: Silabe Şotronul (joc


meu
R: Cum îmi cer iertare? vesele (joc didactic) de mişcare în
A: Costumul de
T:Fugi la steguleţ! (exerciţii D.P.M-Educaţie curtea
gimnastică
de mişcare) fizică: Suntem o grădiniţei)
(colorare)
echipă – joc dinamic
(exerciţii de forţă)

Î.D:Parcul, prieten de nădejde J.R: De-a Trenuleţul


D.E.C-Educaţie
informaticienii veseliei (joc
JOI

R: Cum îmi cer iertare? muzicală: Melcul (joc


T:Întrecere pe două roţi J.M: Computerul de mişcare în
muzical)
(mimă) (îmbinare) aer liber)

Ş: Cum îmi
petrec timpul?
Prinde mingea
VINERI

Î.D:Mişcare în aer liber (stabilirea D.O.S-Educaţie pentru


(jocuri în
R: Cum îmi cer iertare? programului societate: Calculatorul
curtea
T:Prinde mingea (joc dinamic) zilnic) (activitate practică)
grădiniţei)
A: Ceasul
(decupare, lipire)

98
SĂPTĂMÂNA: 27
PROIECT: VREAU SĂ CUNOSC CEEA CE MĂ ÎNCONJOARĂ
SUBTEMA: CUM ÎMI PETREC TIMPUL? (CALCULATOR/PARC)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Învăţ să fac patul C: Masa de tenis D.Ş-Cunoaşterea mediului:


LUNI

T:Atenţie, să nu greşeşti! J.R: De-a personajele Mai mult soare, mai multă
(joc de atenţie) animate mişcare (joc didactic)

A.I
R: Învăţ să fac patul D.Ş-Activitate matematică: Cine
MARŢI

aranjează mai frumos? – joc


T:Caută şi spune unde A: Parcul nostru (desen) logic (vecinii cifrei 5)
este ascuns (joc de C: Leagănele din parc D.E.C: Educ. artistico-
observare) plastică: Aleile din parc
(desen)

A.I
B: Roţile de la bicicletă
MIERCURI

R: Învăţ să fac patul D.L.C- Educarea limbajului:


(antrenament grafic)
T:Fugi la steguleţ! Ş: Mai multă mişcare în aer Silabe vesele (joc didactic)
(exerciţii de mişcare) liber, mai multă energie
D.P.M-Educaţie fizică: Suntem
o echipă – joc dinamic (exerciţii
(vizionare PPT)
de forţă)

C: Bicicleta (beţişoare şi
R: Învăţ să fac patul
figuri geometrice) D.E.C-Educaţie muzicală:
JOI

T:Întrecere pe două roţi


A: Mingea de fotbal Melcul (joc muzical)
(mimă)
(modelaj)

J.R: În parc alergăm,


VINERI

R: Învăţ să fac patul D.O.S-Educaţie pentru


sănătate câştigăm!
T:Prinde mingea (joc societate: Calculatorul
J.M: Parcul – locul preferat
dinamic) (activitate practică)
(puzzle)

99
SĂPTĂMÂNA: 28
PROIECT: VREAU SĂ CUNOSC CEEA CE MĂ ÎNCONJOARĂ
SUBTEMA: LA MUNTE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: Pe cărări de
Î.D:La munte munte (citire
R:Cum îmi exprim imagini cu
D.Ş-Cunoaşterea O zi din viaţa
LUNI

sentimentele faţă de cei obiective


mediului: Ce punem în mea (discuţii
dragi? turistice)
bagaj? (joc didactic) libere)
T:Stăm cuminţi şi liniştiţi şi Ş: Studiem harta
de lucru pregătiţi ţării (forme de
relief)
A.I
Î.D:Formele de relief din
ţara noastră A: Harta ţării D.Ş-Activitate
(desen duupă matematică: Corturi mari/
MARŢI

R: Cum îmi exprim Cine lipseşte


corturi mici – activ. cu mat.
sentimentele faţă de cei şablon) din...? (joc de
indiv. (mic, mijlociu,
dragi? J.R: De-a mare)
atenţie)
T:Sunete din natură, ecoul excursioniştii
(onomatopee) D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Rucsac (modelaj)
A.I
Î.D:Drumeţii pe cărări de Ş: Să cunoaştem D.L.C- Educarea
munţii din ţara
MIERCURI

munte limbajului: Munţii noştri


R: Cum îmi exprim noastră semeţi –joc didactic Tunelul
sentimentele faţă de cei (prezentare PPT) (îmbogăţirea vocabularului fermecat (joc
dragi? J.R: Pregătim cu adjective) recreativ)
T:Ursul doarme (joc cu text rucsacul pentru D.P.M-Educaţie fizică:
şi cânt) drumeţie Salvamontiştii (căţărare-
coborâre)

Î.D:Pădurile de pe creste D.E.C-Educaţie


R: Cum îmi exprim C: Tunel printre
muzicală: Cântaţi ca Salvamontiştii
sentimentele faţă de cei munţi
JOI

mine – voi sunteţi în acţiune (joc


dragi? J.M: Peisaje
ecoul meu (joc de tracţiune)
T:Atenţie la copaci! (joc montane (puzzle)
dinamic) muzical)

Î.D:Animalele din munţi D.O.S-Educaţie pentru


Ocolim
A: Cortul societate: Floare de
VINERI

R: Cum îmi exprim stâncile


sentimentele faţă de cei (decupare, lipire) colţ (convorbire –
periculoase
dragi? N.A: Râuri dragostea faţă de
(parcurs
T:Ursul doarme (joc cu text printre munţi natură şi ocrotirea
şi cânt) aplicativ)
acesteia)

100
SĂPTĂMÂNA: 28
PROIECT: VREAU SĂ CUNOSC CEEA CE MĂ ÎNCONJOARĂ
SUBTEMA: LA MUNTE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Învăţ să leg şireturile A: Munţii noştri (modelaj)


LUNI

D.Ş-Cunoaşterea mediului:
T:Stăm cuminţi şi liniştiţi J.R: Să călătorim cu trenul
Ce punem în bagaj? (desen)
şi de lucru pregătiţi printre munţi

A.I
B: Cărări de munte D.Ş-Activitate matematică: Corturi
R: Învăţ să leg şireturile
MARŢI

(grafisme) mari/ corturi mici – activ. cu mat.


T:Sunete din natură,
Ş: Aerul curat al înălţimilor indiv. (mic, mijlociu, mare)
ecoul (onomatopee)
(informaţii, curiozităţi) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Rucsac (modelaj)

A.I
D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

R: Învăţ să leg şireturile Munţii noştri semeţi –joc didactic


C: Bârlogul ursului (îmbogăţirea vocabularului cu
T:Ursul doarme (joc cu adjective)
J.R: Alpiniştii
text şi cânt) D.P.M-Educaţie fizică:
Salvamontiştii (căţărare-
coborâre)

A: Vulturul pleşuv
R: Învăţ să leg şireturile D.E.C-Educaţie muzicală:
(colorare fişe)
JOI

T:Atenţie la copaci! (joc Cântaţi ca mine – voi sunteţi


B: Fauna şi vegetaţia (citire
dinamic) ecoul meu (joc muzical)
imagini din cărţi şi reviste)

D.O.S-Educaţie pentru
VINERI

R: Învăţ să leg şireturile Ş: Ocrotiţi natura!


societate: Floare de colţ
T:Ursul doarme (joc cu (convorbire)
(convorbire – dragostea faţă
text şi cânt) J.R: Pofţiţi în autocar!
de natură şi ocrotirea acesteia)

101
SĂPTĂMÂNA: 29
PROIECT: VREAU SĂ CUNOSC CEEA CE MĂ ÎNCONJOARĂ
SUBTEMA: LA MARE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: La ţărmul
mării (citire D.Ş-Cunoaşterea
Î.D:La mare Trenuleţul
imagini din carţi
LUNI

R:Învăţ să fiu ordonat mediului: Marea


şi reviste) Neagră nu este neagră!
veseliei (joc
T: Stăm cuminţi şi liniştiţi şi
de lucru pregătiţi Ş: Studiem harta (discuţii, informaţii)
distractiv)
ţării (localizarea
mării negre)

A.I
D.Ş-Activitate
Î.D:Ce culoare are apa mării? A: Marea Neagră matematică: Umbrelele
MARŢI

Ghiceşte ce
R: Învăţ să fiu ordonat (pictură) pe plajă – joc didactic
fac... (joc
T:Dacă vesel se trăieste (joc J.R: De-a (prima, a doua...)
recreativ)
cu text şi cânt) excursioniştii D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Valurile Mării
(pictură)
A.I
D.L.C- Educarea
Ş: Să aflăm mai limbajului: Vara a venit –
MIERCURI

Î.D:Nisipul fierbinte al multe despre lectură după imagini Hai la joacă


plajelor
Marea Neagră (formulare prop. simple/ afară!
R: Învăţ să fiu ordonat dezv.)
(prezentare PPT) (program în
T:Valurile mării (elemente de D.P.M-Educaţie fizică:
dans ritmic)
C: Castele din aer liber)
nisip Dansul pescăruşilor
(mers şi alergare uşoară
cu balansări de braţe)
Ş: Obiectele
necesare
Î.D:Ce mi-a povestit un D.E.C-Educaţie
călătoriei la mare Cursa într-un
pescăruş? muzicală: Barca pe
JOI

(identificare şi picior (joc


R: Învăţ să fiu ordonat valuri (audiţie
denumire) dinamic)
T:Zboară pescăruşule! muzicală)
J.R: Să ne
pregătim bagajul!

D.O.S-Educaţie pentru
Î.D:Vieţuitoarele marine A: Nisipul de la Leagă şi
VINERI

societate: Aşa da/ Aşa


R: Învăţ să fiu ordonat mare (aplicaţie) dezleagă
nu! –joc didactic
T:Adunăm scoici (joc N.A: Castele din şireturile (joc
(norme de
dinamic) nisip distractiv)
comportament)

102
SĂPTĂMÂNA: 29
PROIECT: VREAU SĂ CUNOSC CEEA CE MĂ ÎNCONJOARĂ
SUBTEMA: LA MARE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Cum folosim
şerveţelul la masă? B: Valurile mării D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

T: Stăm cuminţi şi (antrenament grafic) Marea Neagră nu este neagră!


liniştiţi şi de lucru C: Farul de la mare (imagini PPT)
pregătiţi

A.I
R: Cum folosim D.Ş-Activitate matematică:
Ş: Vieţuitoarele marine
MARŢI

Umbrelele pe plajă – fişe de lucru


şerveţelul la masă?
(vizionare DVD) (prima, a doua...)
T:Dacă vesel se trăieste
A: Pescăruşii (desen) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
(joc cu text şi cânt)
Valurile Mării (pictură, finisarea
lucrărilor)

A.I
R: Cum folosim
MIERCURI

B: Cărticica mea cu animale D.L.C- Educarea limbajului: Vara


şerveţelul la masă? a venit – lectură după imagini
marine (citire imagini,
T:Valurile mării (formulare prop. simple/ dezv.)
enciclopedie) D.P.M-Educaţie fizică: Dansul
(elemente de dans
A: Căluţ de mare (modelaj) pescăruşilor (mers şi alergare
ritmic)
uşoară cu balansări de braţe)

R: Cum folosim J.M: Labirint în apa măriii D.E.C-Educaţie muzicală:


JOI

şerveţelul la masă? N.A: Să ne jucăm pe malul Barca pe valuri (audiţie


T:Zboară pescăruşule! mării (temă la alegere) muzicală)

R: Cum folosim
VINERI

Ş: Vapoarele în larg (joc D.O.S-Educaţie pentru societate:


şerveţelul la masă?
didactic) Aşa da/ Aşa nu! –joc didactic
T:Adunăm scoici (joc
J.R: De-a marinarii (norme de comportament)
dinamic)

103
TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTA (TSI)

RĂSPLATA MUNCII

TEMA ANUALĂ: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: DLC: O4, O6, O15, O 17;

DŞ: O2, O8, O13, O17;

DOS: O6, O9, O11, O16;

DEC: O4, O8, O10, O18;

DPM: O4, O5, O6.

INVENTAR DE PROBLEME
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
- „Cine-i harnic şi munceşte, are tot ce îşi - Cum ne asigură părinţii cele necesare?
doreşte!” - De ce merg părinţii la serviciu?
- Suntem mici, dar putem ajuta şi noi. - Ce va trebui să facem atunci când vom
- Părinţii noştri merg la serviciu. deveni adulţi.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL
- caiete de lucru - acuarele, pensule - măşti (dramatizare)
- fişe suport, coli de scris - plastilină, planşete - şorţuleţe
- cărţi, reviste - hârtie autocolant - diverse machete care
- imagini tematice din lect. - foarfecee, lipici ilustrează diferite profesii
„NOI ALBINELE” – C. - cartoane colorate
Gruia.
CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ
- cuburi lemn/plastic - enciclopedie - forme
- mozaic - puzzle - unelte pentru nisip
- tangram - calculator, - jucării pentru nisip
- arco CD, TV, DVD

104
SĂPTĂMÂNA: 30
PROIECT: TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ (T.S.I)
SUBTEMA: RĂSPLATA MUNCII
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Banul muncit,
de Al. Mitru
Î.D:Răsplata muncii D.Ş-Cunoaşterea
(lectura Scăunele
LUNI

R:Învăţ să respect mediului: Şi eu vreau


educatoarei) muzicale (joc
T:Salutul fără cuvinte să fiu onest! (joc
Ş: Aşază la locul muzical)
(mimică) didactic)
potrivit (joc
didactic)
A.I
D.Ş-Activitate
A: Stupul matematică: Spune-mi în
Î.D:După faptă şi răsplată
MARŢI

albinelor (desen) care grupă sunt 2, 3... – Cine ajunge


R: Învăţ să respect B: Decorăm primul al
joc didactic (aprecierea
T:În linişte ne aşezăm, la borcanul cu miere cantităţii) stup? (ştafetă)
măsuţe să lucrăm
(exerciţii grafice) D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Albinuţe
(modelaj)
A.I
D.L.C- Educarea
MIERCURI

limbajului: Noi, Mierea – sursă


Î.D:Dăruieşti şi căştigi C: Fagure de
miere albinele, C. Gruia de energie
R: Învăţ să respect
J.R: Trântorul şi (lectură după imagini) (vizionare
T:Ne aşezăm frumuşel, colea
jos pe scăunel albinele D.P.M-Educaţie fizică: DVD)
De-a gimnaştii – joc
dinamic (cumpăna pe
genunchi)
B: De pe câmp pe
masa noastră D.E.C-Educaţie Cine adună
Î.D:Ce înseamnă să fii cinstit? (citire imagini muzicală: Brutarii mai multe
R: Învăţ să respect
JOI

referitoare la (predare cântec) spice? (joc de


T:Trenuleţul veseliei (joc drumul pâinii) La seceriş (joc cu text mişcare-
dinamic)
C: Fabrica de şi cânt) întrecere)
pâine

D.O.S-Educaţie pentru
Ş: Aşază în
VINERI

Î.D:Harnic, cinstit şi bun societate: Facem


ordine pâinile din Ghiceşte ce
R: Învăţ să respect covrigei (activitate
coş (joc logic) fac (joc mimă)
T:Bat din palme practic –
J.R: De-a brutarii
gospodărească)

105
SĂPTĂMÂNA: 30
PROIECT: TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ (T.S.I)
SUBTEMA: RĂSPLATA MUNCII
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Învăţ să împachetez B: Banul muncit, AL.


D.Ş-Cunoaşterea mediului: Şi
LUNI

hainele Mitru (repovestire)


eu vreau să fiu onest! (joc
T:Salutul fără cuvinte J.M: Bancnote şi monede
didactic)
(mimică) (îmbinare)

A.I
R: Învăţ să împachetez D.Ş-Activitate matematică: Spune-
MARŢI

A: Roiul de albine
hainele mi în care grupă sunt 2, 3... – fişe
(înşirare)
T:În linişte ne aşezăm, la de lucru (aprecierea cantităţii)
J.R: De-a apicultorii
măsuţe să lucrăm D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Albinuţe (modelaj)

A.I
MIERCURI

R: Învăţ să împachetez Ş: Cum produc albinele D.L.C- Educarea limbajului: Noi,


hainele mierea? (vizionare albinele, C. Gruia (repovestire)
T:Ne aşezăm frumuşel, documentar) D.P.M-Educaţie fizică: De-a
colea jos pe scăunel A: Stupul (modelaj) gimnaştii – joc dinamic (cumpăna
pe genunchi)

R: Învăţ să împachetez J.M: Utilaje agricole (lotto


D.E.C-Educaţie muzicală:
hainele cu imagini)
JOI

Brutarii (repetare cântec)


T:Trenuleţul veseliei (joc Ş: Ajută combina să ajungă
La seceriş (joc cu text şi cânt)
dinamic) la lanul de grâu (labirint)

B: Spicele de grâu D.O.S-Educaţie pentru


VINERI

R: Învăţ să împachetez
(antrenament grafic) societate: Facem covrigei
hainele
A: Pâine şi produse de (activitate practic –
T:Bat din palme
patiserie (modelaj) gospodărească)

106
FII MÂNDRU DE MINE!
PROIECT TEMATIC
1. TEMA ANUALĂ: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?
2. NIVELUL I
3. DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI
4. SUBTEMELE PROIECTULUI: VREAU SĂ FIU (MESERII)
CINE NE AJUTĂ LA NEVOIE? (112)
1 IUNIE – LA MULŢI ANI, COPILE!
5. ARGUMENT: Copilăria este inima tuturor vârstelor!
„Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii!” N. Iorga
6. LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţă, parc, instituţii (şcoală, spital, poliţie)
7. RESURSE: UMANE: Educatoare, preşcolari, părinţi, poliţist, medic
MATERIALE: Enciclopedie
Atlas, planşe tematice
Cărţi, reviste, pliante
Soft educaţional, imagini PPT, calculator, imprimantă,
DVD, TV
Semne de circulaţie, uniformă poliţist

8. BIBLIOGRAFIE: Revista Învăţământului preşcolar 1-2/2014


Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6 ani)Bucureşti, 2008
Enciclopedia pentru copii – LAROUSSE
Activitatea integrată din grădiniţă, Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008, Culea, I., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M.
Ghid de bune practici, M.E.C.T, 2008

9. OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE


 D.L.C: O1 O2 O3
 D.Ş: O2 O5 O6 O8
 D.O.S: O1 O2 O3 O4
 D.E.C: O2 O3 O4 O5
 D.P.M: O1 O3
10. OBIECTE DE REFERINŢĂ VIZATE
 D.L.C: O2 O3 O4 O5 O7
 D.Ş: O5 O7 O11 O13 O17
 D.O.S: O1 O3 O6 O7 O8
 D.E.C: O4 O5 O8 O12 O15 O22
 D.P.M: O4 O7 O8

107
11. CENTRUL TEMATIC: Planşe tematice, autospeciale (poliţie, pompieri, ambulanţă) –
jucării, uniforme, semne de circulaţie, coifuri şi baloane.

12. INVENTAR DE PROBLEME

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Părinţii merg la serviciu.  Alte meserii în afara celor profesate de


 Meseria/ profesia părinţilor mei. părinţi.
 Medicul mă îngrijeşte.  Ce îmi doresc să fiu?
 Poliţistul mă îndrumă.  Când trebuie să chem Medicul?
 Pompierul stinge focul.  Când intervine poliţistul?
 Există copii de mai multe naţionalităţi.  În ce situaţii sunăm la 112?
 1 iunie – ziua copiilor din lumea întreagă.  Ce reprezintă ramura de măslin?
 Cum sărbătoresc ziua lor copiii din alte
ţări?

13. CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA


COPIILOR

BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL

- caiete de lucru - carioca, acuarele, - păpuşi


- fişe suport pensule - maşinuţe jucării
- coli de scris creioane - plastilină, planşete (pompieri, ambulanţă şi
- albume, atlas - coli desen poliţie)
- cărţi, reviste - hârtie autocolant - baloane
- planşe cu imagini - carton colorat - măşti
- imagini PPT - foarfece, lipici - confeti

CONSTRUCŢII ŞTIINŢĂ NISIP ŞI APĂ

- cuburi lemn/ plastic - enciclopedie - forme


- tangram - atlas - unelte pentru nisip
- arco - puzzle - ladă suport
- mozaic - calculator - jucării pentru nisip
- CD, DVD, TV

108
SĂPTĂMÂNA: 31
PROIECT: FII MÂNDRU DE MINE!
SUBTEMA: VREAU SĂ FIU... (MESERII)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: Meserii (citire
şi selectare
imagini din cărţi
Î.D:Vreau să fiu... şi reviste) D.Ş-Cunoaşterea
LUNI

Ghiceşte ce
R:Învăţ să lucrez în echipă Ş: Să aflăm cât mediului: Mi-aş dori
fac (joc mimă)
T:Jocul degetelor mai mult să fiu ... (joc didactic)
(identificarea şi
denumirea
meseriilor)
J.M: Jocul A.I
meseriilor D.Ş-Activitate
Î.D:Călătorie în lumea (puzzle) matematică: Cel mai
MARŢI

meseriilor Eu sunt un/o


B: Unde bun câştigă! (joc logic)
R: Învăţ să lucrez în echipă ...
lucrează...? D.E.C: Educ.
T:Câte unul pe cărare (joc de (dramatizare)
mişcare)
(imagini cu artistico- plastică:
diverse medii de Meserii îndrăgite
lucru) (desen)
A.I
B: Cărămizile D.L.C- Educarea Afară ne
Î.D:Şeful de şantier ne
MIERCURI

limbajului: Tâmplarul, jucăm şi


povesteşte zidarului
M. Teodorescu (lectura
R: Învăţ să lucrez în echipă (exerciţii grafice) căsuţe ridicăm
educatoarei)
T:Ghiceşte cine te-a strigat J.R: De-a (jocuri în aer
D.P.M-Educaţie fizică:
(joc senzorial) poliţistul liber)
De-a aviatorii – joc
dinamic (semisfoara)

D.E.C-Educaţie
Î.D:Medicul – Un prieten A: Prăjiturele muzicală: Dacă vesel
Spune ce ai
apropiat (modelaj) se trăieşte (joc cu text
JOI

gustat (joc
R: Învăţ să lucrez în echipă J.R: De-a şi cânt)
senzorial)
T:Cuvinte alintate cofetarii Brutarii (repetare
cântec)

Ş: Ce înseamnă
Î.D:Orice meserie este utilă şcoală, liceu, D.O.S-Educaţie pentru Şcoala din
VINERI

R: Învăţ să lucrez în echipă facultate? societate: Ce-mi apropiere


T:Câte unul, câte doi, (discuţii libere) doresc să fiu...? (vizită la
alergăm în paşi vioi (joc
dinamic)
C: Instituţii de (discuţii libere) şcoală)
învăţământ

109
SĂPTĂMÂNA:31
PROIECT: FII MÂNDRU DE MINE!
SUBTEMA: VREAU SĂ FIU... (MESERII)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

B: Ce miros au meseriile?
G. Rodari (lectura D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

R: La masă nu vorbim
educatoarei) Mi-aş dori să fiu ... (joc
T:Jocul degetelor
J.M: Meseria care îmi didactic)
place (lotto)

A.I
D.Ş-Activitate matematică:
R: La masă nu vorbim Ş: Fiecare cu uneltele lui Cel mai bun câştigă! (joc
MARŢI

T:Câte unul pe cărare (joc (joc logic) logic)


de mişcare) J.R: De-a frizerii/ coafezele D.E.C: Educ. artistico-
plastică: Meserii îndrăgite
(desen)

A.I
D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

R: La masă nu vorbim A: Decupăm unelte Tâmplarul, M. Teodorescu


T:Ghiceşte cine te-a (decupare, lipire) (repovestire)
strigat (joc senzorial) C: Rafturi pentru unelte D.P.M-Educaţie fizică: De-a
aviatorii – joc dinamic
(semisfoara)

D.E.C-Educaţie muzicală:
B: Scriem etichete
R: La masă nu vorbim Dacă vesel se trăieşte (joc cu
JOI

(grafisme)
T:Cuvinte alintate text şi cânt)
J.R: De-a vânzătorii
Brutarii (repetare cântec)

R: La masă nu vorbim J.R: De-a croitoresele/


VINERI

D.O.S-Educaţie pentru
T:Câte unul, câte doi, tâmplarii
societate: Ce-mi doresc să
alergăm în paşi vioi (joc C: Atelierul de croitorie/
fiu...? (discuţii libere)
dinamic) tâmplărie

110
SĂPTĂMÂNA: 32
PROIECT: FII MÂNDRU DE MINE!
SUBTEMA: CINE NE AJUTĂ LA NEVOIE? (112)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Poliţistul –
Î.D:Cine ne ajută la nevoie? prietenul nostru D.Ş-Cunoaşterea
Suntem micii
R:Învăţ să mă feresc de (citire imagini cu mediului:
LUNI

pietoni
pericole activităţi ale Autospecialele în
(parcurs
T:Trenuleţul copiilor (joc poliţiei) situaţii de urgenţă
dinamic)
aplicativ)
J.R: De-a (vizionare DVD)
poliţistul
B: Medicul ne A.I
informează (citire D.Ş-Activitate
Î.D:Ce mi-a povestit medicul imagini cu matematică: Câţi
pediatru? Spitalul/
MARŢI

activităţi ale medici şi câţi pacienţi


R: Învăţ să mă feresc de cabinet
medicilor) sunt? – joc didactic
pericole medical
Ş: Eu sunt al... (aprecierea cantităţii)
T:Hop, Hop, te întorci! (joc (vizită)
dinamic) pacient D.E.C: Educ.
(numeralul artistico- plastică:
ordinal) Ambulanţa (desen)
B: Pompierul ne A.I
Î.D:Ce m-a sfătuit un sfătuieşte (citire D.L.C- Educarea
MIERCURI

pompier? imagini cu limbajului: Focul, N. Urcăm cât mai


R: Învăţ să mă feresc de activităţi ale Stănculescu (lectură rapid scara de
pericole pompierilor) după imagini) pompieri (joc
T:Spune ce lipseşte! (joc de Ş: Focul – prieten D.P.M-Educaţie fizică: de mişcare)
atenţie) sau duşman? Pompierii – joc dinamic
(convorbire) (căţărare pe scară fixă)

Î.D:De vorbă cu agentul de B: Salvamontist/


D.E.C-Educaţie
circulaţie salvamar – Podul de
muzicală: Semaforul
JOI

R: Învăţ să mă feresc de prieteni la nevoie piatră (joc


pericole
(cântec, joc de
A: Colacul de recreativ)
T:Jocul tăcerii (joc liniştitor) mişcare)
salvare (modelaj)

Î.D:112 – Număr apelabil în D.O.S-Educaţie pentru


situaţii de urgenţă J.R: De-a societate: Suntem
VINERI

Înotăm cu
R: Învăţ să mă feresc de salvamarii mici, dar putem
salvamarii
pericole C: Scara preveni! (convorbire –
(mimă)
T:Trenuleţul copiilor (joc pompierilor norme de protecţie şi
dinamic) prevenţie)

111
SĂPTĂMÂNA: 32
PROIECT: FII MÂNDRU DE MINE!
SUBTEMA: CINE NE AJUTĂ LA NEVOIE? (112)
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Învăţ să mă închei la B: Poliţistul – prietenul


D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

nasturi nostru (convorbire)


Autospecialele în situaţii de
T:Trenuleţul copiilor A: Semne de circulaţie
urgenţă (vizionare DVD)
(joc dinamic) (desen)

A.I
B: Un medic, mai mulţi D.Ş-Activitate matematică:
R: Învăţ să mă închei la
MARŢI

medici (exersarea nr. Pl.) Câţi medici şi câţi pacienţi


nasturi
A: Însemnele de pe sunt? – fişe de lucru
T:Hop, Hop, te întorci!
ambulanţă (conturare, (aprecierea cantităţii)
(joc dinamic)
colorare) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Ambulanţa (desen)

A.I
MIERCURI

R: Învăţ să mă închei la D.L.C- Educarea limbajului:


B: Foc, fum, ... (frământări Focul, N. Stănculescu
nasturi
de limbă) (repovestire)
T:Spune ce lipseşte!
(joc de atenţie)
C: Maşina de pompieri D.P.M-Educaţie fizică:
Pompierii – joc dinamic
(căţărare pe scară fixă)

R: Învăţ să mă închei la Ş: Care sunt sfaturile


D.E.C-Educaţie muzicală:
nasturi salvamarului/
JOI

Semaforul (cântec, joc de


T:Jocul tăcerii (joc salvamontistului? (discuţii)
mişcare)
liniştitor) J.R: De-a salvamontiştii

D.O.S-Educaţie pentru
R: Învăţ să mă închei la N.A: Urmele salvamarului
VINERI

societate: Suntem mici, dar


nasturi J.M: Grupează după
putem preveni! (convorbire –
T:Trenuleţul copiilor utilitate (jetoane cu
norme de protecţie şi
(joc dinamic) imagini)
prevenţie)

112
SĂPTĂMÂNA: 33
PROIECT: FII MÂNDRU DE MINE!
SUBTEMA: 1 IUNIE – LA MULŢI ANI, COPILE!
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)
DATA ADP ALA I ADE ALA II
B: Copiii din
lumea întreagă
Î.D:1 iunie – La mulţi ani, (citire imagini
D.Ş-Cunoaşterea
copile! albume, cărţi şi Ese ziua
LUNI

mediului: Copiii de
R:Învăţ să am răbdare reviste) noastră!
ieri/ copiii de azi!
T:O lume minunată (joc cu Ş: Nu suntem la (dramatizare)
text şi cânt)
(vizionare DVD)
fel, dar avem
acelaşi sufleţel
(vizionare DVD)
A.I
D.Ş-Activitate
matematică: Eu am două Veselie în
Î.D:Suntem prieteni
MARŢI

C: Parcul copiilor coifuri, tu ai... coifuri grădiniţă


R: Învăţ să am răbdare J.R: De-a (ex. cu mat. indiv.) (concurs de
T:Alergăm printre baloane prietenii D.E.C: Educ. poezii şi
(joc dinamic)
artistico- plastică: cântece)
Măşti pentru carnaval
(pictură)
A.I
B: Fapte bune D.L.C- Educarea
Ştafeta
MIERCURI

Î.D: Copiii din lumea întreagă (formare limbajului: 1 iunie,


copiilor din
R: Învăţ să am răbdare propoziţii cu Ziua Copilului, T.
lumea întreagă
T:Trenuleţul veseliei (joc cuvinte date) Muntean (memorizare)
(întrecere
distractiv) C: Trenuleţul D.P.M-Educaţie
sportivă)
prieteniei fizică: Dansul florilor
(elemente de dans)
Ş: Ce semnifică
Î.D:Ce înseamnă 1 iunie? ziua de 1 iunie? D.E.C-Educaţie Hai la joacă
R: Învăţ să am răbdare (discuţii libere) muzicală: O lume afară! (jocuri
JOI

T:Câte unul, câte doi A: Hora minunată (cântec) în curtea


Noi acum suntem vioi! mânuţelor La mulţi ani! (cântec) grădiniţei)
(amprentare)
C: Copacul
Î.D:La mulţi ani copiilor din prietenilor din
Ne jucăm cu
VINERI

lumea întreagă! lumea întreagă D.O.S-Educaţie pentru


baloanele
R: Învăţ să am răbdare A: La mulţi ani, societate: Copacul
(jocuri de
T:Umflăm baloane pentru copil frumos! prieteniei (colaj)
mişcare)
petrecere (confecţie
felicitări)

113
SĂPTĂMÂNA: 33
PROIECT: FII MÂNDRU DE MINE!
SUBTEMA: SUBTEMA: 1 IUNIE – LA MULŢI ANI, COPILE!
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)
DATA ADP ALA ADE

R: Învăţ să folosesc
C: Scenă pentru serbarea D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

formulele de politeţe
copiilor Copiii de ieri/ copiii de azi!
T:O lume minunată (joc cu
J.R: Sunt copil în Europa (vizionare DVD)
text şi cânt)

A.I
B: Ghici, ghicitoarea mea... D.Ş-Activitate matematică: Eu
R: Învăţ să folosesc
MARŢI

(concurs de ghicitori) am două coifuri, tu ai... coifuri


formulele de politeţe
Ş: Baloane colorate (joc (ex. cu mat. indiv.)
T:Alergăm printre baloane
didactic – ordonare după D.E.C: Educ. artistico-
(joc dinamic) mărime) plastică: Măşti pentru
carnaval (pictură, finalizare)

A.I
MIERCURI

R: Învăţ să folosesc B: Copil ca tine sunt şi eu D.L.C- Educarea limbajului:


formulele de politeţe (recital cântece şi poezii) 1 iunie, Ziua Copilului, T.
T:Trenuleţul veseliei (joc A: Măşti pentru carnaval Muntean (repetare poezie)
distractiv) (decupare, lipire) D.P.M-Educaţie fizică: Dansul
florilor (elemente de dans)

R: Învăţ să folosesc J.M: Copiii din lumea


D.E.C-Educaţie muzicală: O
formulele de politeţe întreagă (puzzle)
JOI

lume minunată (cântec)


T:Câte unul, câte doi A: Un dar pentru un prieten
La mulţi ani! (cântec)
Noi acum suntem vioi! (desen)

R: Învăţ să folosesc Ş: Ce semnifică ramura de


VINERI

D.O.S-Educaţie pentru
formulele de politeţe măslin? (convorbire)
societate: Copacul prieteniei
T:Umflăm baloane pentru N.A: Urmele prietenilor
(colaj, finisare lucrărilor)
petrecere mei

114
SĂPTĂMÂNA 34
EVALUARE FINALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)


DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Eu spun una, tu
D.Ş-Cunoaşterea
Î.D: Grădiniţă, îţi spui două –joc
didactic (repetarea mediului: Cele patru
mulţumesc! Telefonul fără
LUNI

nr. pl.) anotimpuri (repetarea


R: Azi mi-a plăcut/ nu mi- fir (joc
Ş: Fructe şi legume aspectelor
a plăcut... liniştitor)
de toamnă –joc caracteristice fiecărui
T:Câte unul pe cărare didactic (repetare anotimp)
caracteristici)

A.I
A: Completează ce D.Ş-Activitate
Î.D:Aici am legat prietenii matematică: Numere
a uitat pictorul
MARŢI

R: Veselia în forme şi (pictură) buclucaşe – joc didactic Podul de


Ş: Legume timpurii (repetarea cifrelor în lim. piatră (joc
culori 1-5)
şi activ. desf. în distractiv)
T:Numărătoare D.E.C: Educ. artistico-
grădină –joc didactic
plastică: Ce mi-a plăcut
la grădiniţă? (desen)
A.I
B: Eu sunt o/un ... –
joc didactic D.L.C- Educarea
MIERCURI

Î.D:De vorbă cu colegii (exersarea genului) limbajului: Recunoaşte


R: Cum îmi aleg prietenii? Ş: Fluturaşi şi flori – personajul! – joc mimă Plimbare în
T:Cine face aşa? (joc joc didactic (secvenţe din poveşti) parc
imitativ) (repetarea caract. D.P.M-Educaţie
anotimpului fizică: Am învăţat să...
primăvara
(repetarea ex. fizice)

Î.D:Gânduri pentru J.R: De-a D.E.C-Educaţie


vacanţă educatoarea şi copiii Scăunele
muzicală: Cântecele
JOI

R: Cum mă simt azi? Ş: Animalele – muzicale (joc


mele dragi (colaj
T:Rândunelele la cuib prietenii noştri – joc distractiv)
didactic (repetare)
cântece învăţate)
(ştafetă)

J.M: Din jumătăţi


Î.D:Unde îmi voi petrece – întreg D.O.S-Educaţie
VINERI

20 pitici
vacanţa? Ş: Meserii pentru societate: Cum
voinici (joc
R: La răscruce de drumuri îndrăgite – joc am învăţat să mă
muzical)
T:Trenuleţul veseliei didactic (repetare comport? (convorbire)
noţiuni)

115
SĂPTĂMÂNA 34
EVALUARE FINALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)


DATA ADP ALA ADE

B: Să ne amintim şi să D.Ş-Cunoaşterea mediului:


R: Am învăţat să fim
povestim (răsfoire imagini Cele patru anotimpuri
LUNI

toleranţi
din albumul grupei) (repetarea aspectelor
T: Plecăm de la grădi
A: Ce mi-a plăcut la grădi? caracteristice fiecărui
(mers liniştitor)
(desen) anotimp)

A.I
R: Am învăţat să fim D.Ş-Activitate matematică:
MARŢI

toleranţi C: Construieşte ce doreşti Numere buclucaşe – (repetarea fişe


de lucru)
T:Câte unul, câte doi J.R: De-a educatoarea
D.E.C: Educ. artistico- plastică:
(mers în coloană)
Ce mi-a plăcut la grădiniţă?
(desen)

A.I
D.L.C- Educarea limbajului:
MIERCURI

R: Am învăţat să fim
Ş: Îmbină corect! (puzzle) Recunoaşte personajul! – joc
toleranţi
B: Ghici, ghicitoarea mea mimă (secvenţe din poveşti)
T:Ursul doarme şi
(concurs de ghicitori) D.P.M-Educaţie fizică: Am
visează (joc de mişcare)
învăţat să... (repetarea ex.
fizice)

R: Am învăţat să fim
J.M: Instantanee din D.E.C-Educaţie muzicală:
toleranţi
JOI

grădiniţă (puzzle) Cântecele mele dragi (colaj


T:La stânga/ dreapta (joc
C: Căsuţa păpuşii cântece învăţate)
de atenţie)

R: Am învăţat să fim
VINERI

D.O.S-Educaţie pentru
toleranţi J.M: Jucării (tangram)
societate: Cum am învăţat să
T:Tunelul magic (joc N.A: Castelul Zânei Vara
mă comport? (convorbire)
dinamic)

116
SĂPTĂMÂNA 35
EVALUARE FINALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)


DATA ADP ALA I ADE ALA II

B: Scăunelul
roşu, albastru...- D.Ş-Cunoaşterea
Î.D:Cum îmi cer iertare?
joc didactic mediului: Uite câte Cine ajunge
LUNI

R: Am învăţat formule de
Ş: Iarna- joc ştiu – joc didactic primul?
politeţe didactic (repetare (repetarea noţiunilor (ştafetă)
T:Trenuleţul veseliei aspecte şi jocuri de învăţate)
iarnă)

A.I
J.M: Florile de
D.Ş-Activitate
pe câmpie
(mozaic) matematică: Urcăm şi
Î.D:Dacă tu eşti bine şi eu coborâm scara – joc
MARŢI

sunt bine Ş: Micii Jocul mut (joc


didactic (repetarea
ecologişti – joc
R: Cum m-am simţit azi? ordinii cresc. / liniştitor)
didactic
T:Numărătoare descresc.)
(repetarea
noţiunilor de D.E.C: Educ. artistico-
ecologie) plastică: Ce mi-a plăcut
cel mai mult? (modelaj)
A.I
J.R: De-a turiştii D.L.C- Educarea
Î.D:Cinci minute eu/ cinci
MIERCURI

Ş: Vom merge la limbajului: Povestea


minute tu Deschide
munte/ mare- joc preferată (povestire)
R: Am învăţat să ascult urechea bine
didactic (repetare D.P.M-Educaţie
T:Noi suntem piticii (joc (joc muzical)
noţiuni legate de fizică: Mergem aşa ...
muzical) acestea) (repetare variante de
mers)

C: Construieşte D.E.C-Educaţie
Î.D:Am şi eu o părere! ce doreşti muzicală: Cine cântă?
Să culegem
R: Comunic în oglindă Ş: Apelul de – joc muzical
JOI

flori! (joc
T:Cine face aşa? urgenţă – joc (recunoaştere
imitativ)
(onomatopee) didactic (repetare fragmente din
noţiuni) cântecele învăţate)

Î.D:Singur sau cu N.A: Drumul


D.O.S-Educaţie Hora
VINERI

prietenii? către casă


pentru societate: prieteniei
R: Fără violenţă! Ş: Copilărie
Grădiniţa mea iubită (elemente de
T:Deschide urechea bine fericită – joc
(machetă) dans)
(joc muzical) didactic

117
SĂPTĂMÂNA 35
EVALUARE FINALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA II)


DATA ADP ALA ADE

R: Am învăţat să îmi fac B: Completează


propoziţia! (joc didactic) D.Ş-Cunoaşterea mediului:
LUNI

prieteni
Ş: Alege şi descrie – joc Uite câte ştiu (repetarea
T:Trenuleţul veseliei (joc
didactic (jetoane cu diferite noţiunilor învăţate)
distractiv) imagini)

A.I
D.Ş-Activitate matematică:
R: Am învăţat să îmi fac
MARŢI

C: Parcul copiilor Urcăm şi coborâm scara (ordinea


prieteni A: Ne jucăm cu cresc. / descresc, fişe de lucru)
T:Numărătoare plastilină (modelaj) D.E.C: Educ. artistico- plastică:
Ce mi-a plăcut cel mai mult?
(modelaj)

A.I
MIERCURI

R: Am învăţat să îmi fac A: Chipul prietenului D.L.C- Educarea limbajului:


prieteni meu (desen) Povestea preferată (povestire)
T:20 pitici voinici (joc J.R: Parada D.P.M-Educaţie fizică:
muzical) personajelor din poveşti Mergem aşa ... (repetare
variante de mers)

R: Am învăţat să îmi fac D.E.C-Educaţie muzicală:


J.R: De-a prietenii
prieteni Cine cântă? – joc muzical
JOI

J.M: Împreună ne
T:Cine face aşa? (recunoaştere fragmente din
jucăm (mozaic)
(onomatopee) cântecele învăţate)

R: Am învăţat să îmi fac Ş: Ce poţi face cu...?


VINERI

D.O.S-Educaţie pentru
prieteni (joc de imaginaţie)
societate: Grădiniţa mea
T:Tunelul magic (joc de A: Cadou pentru colegul
iubită (machetă, finisare)
mişcare) meu (desen)

118
Bibliografie
Dumitrana, Magdalena - Educarea limbajului în învăţământul preşcolar , volumul I
„Comunicare orală“, Editura Compania, Bucureşti, 1999.
Dumitrana, Magdalena - Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, volumul II
„Comunicare scrisă“, Editura Compania, Bucureşti, 1999.
Preda Viorica - Educaţia pentru ştiinţǎ în grădiniţă, Editura Compania,
Bucureşti, 2000.
Dogaru Zoe - Jocuri didactice pentru educarea limbajului, Editura Aramis,
Bucureşti,– 2001.
Antohe, Mariana; - Matematica în grădiniţă- Editura „Ager”,
Paula, Teleianu Tg. Jiu, 2004;
M.E.C.T. - Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008;
M.E.C.T. - Ghid pentru cadre didactice – suport informativ – programul naţional de educaţie
- Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Editura
Didactică,Bucureşti, 2008
- (2008) Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3–6/7ani,
Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar;
- *** Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Editura
Didactică, Bucureşti, 2008
- Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere
la 7 ani, UNICEF, 2008;

119
120