Sunteți pe pagina 1din 10

TURISMUL DE AFACERI I EVENIMENTE Terminologia La nivel interna ional exist : - fie lacune privind termenii de specialitate ce descriu sectorul

de afaceri i evenimente -fie terminologia aprobat i acceptat n anumite state nu a fost preluat i de altele.

-fie exist numeroase confuzii ntre termeni La ora actual , la nivel macro, se pune n discu ie dac termenul de business tourism este suficient pentru a descrie sectorul ce cuprinde conferin ele, trgurile, incentiv-urile, expozi iile, sau este necesar redenumirea industriei. n concep ia acestor speciali ti, spre ex, MICE este nglobat acestui sector de BT. Canada utilizeaz un alt termen : MC & IT (meetings, conventions and incentive travel. Unii speciali ti consider complet neadecvat termenul de MICE, considernd c acesta nu construie te o imagine pozitiv i nu confer respect sectorului. Business turism Business travel Dup unii autori (Rob Davidson), sunt termeni utiliza i n aceea i m sur , desemnnd generic sectoare diferite. Americanii, pentru care termenul de business i cel de travel reprezint no iuni complet opuse, asocierea de Business Tourism pare o contradic ie. Prin urmare, de multe ori speciali tii fac distinc ie ntre sectoare strict prin terminologie: individual business travel i business tourism - sectorul care include MICE plus corporate hospitality . Definire: Turism de afaceriTurismul de afaceri reprezint deplasarea persoanelor din motive profesionale. Aceast poate fi considerat cea mai veche form de turism, atta timp ct oamenii au c l torit pentru comer nc din cele mai vechi timpuri. (Davidson, 1994) Drumul m t sii, drumul s rii, drumul ceaiului sunt marile rute comerciale ini iale care au contribuit nu numai la dezvoltarea comer ului, dar i a interferen elor culturale, dintre rile din Europa, Asia, Orientul Mijlociu determinnd cre terea gradului de cunoa tere prin mp rta irea cuno tin elor, inova iilor etc.

Turismul de afaceri poate mbr ca numeroase i variate forme de manifestare: - c l torii de afaceri individuale misiuni diplomatice, guvernamentale, deplas ri ale delega ilor organiza iilor de stat i asocia iilor c l torii de afaceri de grup (MICE), locale, regionale, interna ionale. lans ri de produse/servicii studii-motive educa ionale (studen i, profesori) migr ri de for naveti ti tranzit n scop comercial( delega i pentru transportul de bunuri i servicii) misiuni militare (stabilirea de baze NATO, ONU etc) ac iuni umanitare ( Medici f r Frontiere, Crucea Ro ie etc) Cursul de fa se va orienta pe cateva segmente ale turismului de afaceri, i anume: de munc pe termen scurt

ntlniri de afaceri Conferin e, conven ii, simpozioane, reuniuni Trguri i expozi ii C l torii incentive Training si team building C l torii de afaceri individuale # Festivalurile, carnavalurile, concertele, s rb torile religioase i orice alte evenimente de acest gen nu se clasific turismului de afaceri; acestea intr n sfera de ac iune a turismului de evenimente. Caracteristici ale turismului de afaceri (1) Cel mai profitabil i calitativ sector turistic; Bugete generoase; Domeniu flexibil, sus ine i completeaz turismul clasic, eliminnd sezonalitatea; Creeaz calitate i locuri de munc permanente;

Investi iile n facilit ile turismului de afaceri conduc la cre terea economic a zonei; Genereaz investi ii viitoare n m sura n care participan ii la evenimente observ noi oportunit i de afaceri n zon 40% dintre oamenii de afaceri se ntorc ca turi ti cu familia/ prietenii Succesul unui eveniment garanteaz alte evenimente. Definire Turismul de reuniuni i evenimente de afaceri (MICE) Reprezint n prezent unul din cele mai importante sectoare ale industriei turismului i c l toriilor Este cunoscut sub denumirea generic de MICE M- MEETINGS I- INCENTIVES C- CONFERENCES E- EXHIBITIONS/ EVENTS MICE reprezint un tip particular de turism n care sunt organizate grupuri pentru un scop anume Turismul MICE presupune organizarea unor evenimente mari, concentrate n jurul unor teme specifice, provenind dintr-o anumit zon fie profesional , fie educa ional , fie apartinnd unor hobby-uri, adresndu-se unei clientele numeroase i cu cerin e diverse i sofisticate. Romanian Convention Bureau, (RCB) Asocia ia Organizatorilor Profesioni ti de Conferin e i Expozi ii din Romnia denume te turismul MICE drept turism de reuniuni i motiva ional. The MICE industry is characterized by the: - Three Highs innovations ; - the Three Larges large output, large opportunities for employment, high growth potential, high added-values, and highly beneficial

and large industry associations ; - and the Three Advantages advantage over other industries in human resources, technological know-how, and the efficient utilization of

assets. n prezent, exist ini iative de dezvoltare a sectorului MICE peste tot n lume, fiecare ar urm rind astfel o dezvoltare economic na ional . Conform ICCA (International Congress and Convention Association ), acronimele MICE reprezint : Meeting ( ntlniri de afaceri) termen general desemnnd organizarea , coordonarea i gruparea unui num r de persoane cu interese comune ntru-un anumit loc. Aceste ntlniri pot fi ocazionale, sau stabilite dup un tipar precis, avnd o anumit repetabilitate n timp: ntlniri anuale ale ac ionarilor unor companii. Incentive ( incentiv-uri)- evenimente ce fac parte dintr-un program de premiere / recompensare a participan ilor pentru activitatea derulat , pentru implicare, pentru performan . Conference adunare destinat discu iilor, expunerilor publice a unor teme tiin ifice sau de alt natur , consulta iilor n scopul solu ion rii unor probleme. Comparnd-o cu un congres, conferin a este de dimensiuni mai reduse i orientat pe schimbul de informa ii. De i nu de ine specifica ii cu privire la frecven , durat de desf urare etc., conferin ele n general au o durat limitat , fiind organizate strict pentru anumite obiective specifice. Exhibition trguri i expozi ii. Evenimente la care sunt expuse produse i servicii.

Recent, a fost ini iat o directiv cu privire la terminologia utilizat , mai precis se urm re te nl turarea termenului de MICE i redenumirea sectorului The Meetings Industry . THE INTERNATIONAL MEETINGS MARKET Conform ICCA, pia a turismului de afaceri poate fi segmentat n func ie de urm toarele criterii: - m rimea ac iunii (reuniunii) -tipul participan ilor - motivul reuniunii Criteriul de baz utilizat este: ini iatorul reuniunii. Ini iatorul este cel care decide tipul reuniunii i serviciile necesare. Segmentarea pie ei interna ionale n func ie de acest criteriu divide pia a n : - corporate market

- non-corporate market (organiza ii interna ionale guvernamentale i organiza ii/asocia ii interna ionale nonguvernamentale.

Caracteristici ale pie ei asocia iilor (non-corporate) Pia a asocia iilor acoper o arie ampl de evenimente de afaceri i tipuri de reuniuni: reuniuni medicale (segmentul ce mai mare), reuniuni tiin ifice,organiza ii comerciale, organiza ii profesionale Exist varia ii importante n ceea ce prive te m rimea, bugetul, i complexitatea ac iunii, i nu numai ntre ac iuni, ci chiar i n cadrul acelora i categorii. Similarit i Aproape orice specialitate are o asocia ie care ini iaz reuniuni. Majoritatea asocia iilor organizeaz reuniuni care se repet cu regularitate la anumite intervale ( anuale, bienale) Rota ia destina iilor rareori se organizeaz un eveniment de afaceri n aceea i destina ie. Ini iativa de a g zdui un eveniment vine de obicei din partea asocia iei na ionale. Dac ns aceast organiza ie nu este suficient de motivat , atunci reuniunea poate fi organizat oriunde n alt ar /ora etc. Anticiparea reuniunii poate fi f cut cu mult vreme nainte de eveniment (uneori chiar cu 5 sau mai multi ani inainte) Se estimeaz c circa 25-30% din ini iatorii reuniunii se orienteaz nti pe alegerea destina iei, pe planificarea bugetului i apoi lanseaz cererea de ofert c tre organizatorii de MICE. Criterii impuse de ICCA pentru segmentul association meetings : S aib cel pu in 50 de paticipan i Evenimentul s fie organizat regulat (evenimentele unicat nu sunt incluse) S se roteasc ntre minim 3 ri diferite

Aceste criterii au importan n cazul statisticilor efectuate de ICCA, reuniunile ce nu ntrunesc aceste criterii nu sunt prinse n rapoartele statistice realizate de aceasta. Turismul de afaceri i evenimente: sector al industriei turismului cu expansiune rapid

component profitabil pentru to i operatorii din domeniu extrem de profitabil pentru loca ia de desf urare ( ar , regiune, ora , sta iune). Turismul de afaceri i evenimente s-a deta at n cadrul industriei turismului ca o component alternativ , dar indispensabil pentru numeroase destina ii, datorit avantajelor pe care le implic dezvoltarea acestui tip de turism. Particularit ile turismului de afaceri si evenimente: poate fi inserat n orice tip de ofert turistic , indiferent de natura resurselor existente la destina ie, att timp ct se ine cont de existen a unei game largi de servicii adresate clientelei de afaceri. In strategiile de dezvoltare a unor regiuni, turismul de afaceri i evenimente apare ca o prioritate, deoarece acesta conduce nu numai la crearea de beneficii economice i sociale, ci poate fi i cea mai bun solu ie de atenuare a sezonalit ii cu care se confrunt respectivele destina ii. Spre exemplu, sta iunile litorale se ntrec n organizarea de diverse manifest ri ce in de domeniul sportiv, politic, afaceri etc., tocmai pentru a ob ine beneficii economice i n perioadele de extrasezon, cnd nu exist cerere turistic specific . Alte avantaje ale organiz rii unor evenimente: cre terea cererii turistice n perioadele de sezon din partea clien ilor care altfel nu ar fi optat pentru respectiva destina ie, prelungirea duratei sejurului de c tre turi tii care doresc s participe la un eveniment de tip carnaval, festival, expozi ie, competi ie sportiv . evenimentele contribuie la crearea imaginii pozitive a unei destina ii i la promovarea acesteia, putnd reprezenta un element cheie al marketingului unei destina ii. Beneficii economice importante: ob inute de agen ii economici ce suport derularea opera iunii (hotel, firm de catering, agen ie de turism etc.), venituri suplimentare ob inute din comercializarea pachetelor de servicii, taxele i impozite ncasate la bugetul de stat, crearea de noi locuri de munc , dezvoltarea infrastructurii generale i specifice se constituie n avantaje certe att pentru organizaori ct i pentru comunitate.

Turismul de evenimente Festivalurile, carnavalurile, concertele, s rb torile religioase i orice alte evenimente de acest gen nu se clasific turismului de afaceri; acestea intr n sfera de ac iune a turismului de evenimente. Termenul de eveniment apare utilizat n contexte diferite, putnd desemna fie o ntmplare sau o manifestare important de natur social , cultural , sportiv (reuniune, congres, festival, olimpiad ), fie o ntmplare unic , i care s genereze emo ii sau o experien de via de neuitat. Organizarea evenimentelor din prima categorie are importan n cadrul turismului de afaceri, iar cea de-a doua categorie se axeaz mai mult pe evenimente tematice care s ofere turi tilor experien e deosebite .2 G. St nciulescu, p 8. Tipologia evenimentelor ( de afaceri si evenimente speciale) Gama evenimentelor cu implica ii asupra industriei turismului este extrem de larg : porne te de la simplele ntlniri de afaceri ce au loc n hotelurile destinate clientelei de afaceri, conferin e, congrese, festivaluri, i pn la mega evenimente de tipul Jocurilor Olimpice, expozi ii interna ionale etc. Evenimentele se pot clasifica n urm toarele categorii: - evenimente de tip leisure (concerte, carnavaluri, competi ii sportive); - evenimente cu caracter privat (nun i, mese festive, petreceri aniversare); - evenimente culturale (festivaluri de art popular , medievale, teatrale, de cinematografie, s rb tori na ionale); - evenimente profesionale (ntruniri politice, de afaceri, ac iuni de caritate, campanii promo ionale). Evenimentele difer n func ie de m rime i complexitate, de la cele simple i de dimensiuni reduse la cele cu caracter interna ional i cu grad de complexitate ridicat. Complexitatea unui eveniment este dat de num rul de participan i i de diversitatea serviciilor necesare bunei desf ur ri a ac iunii. Astfel, n func ie de complexitate, tipologia evenimentelor se structureaz n: evenimente individuale; evenimente de grup; evenimente na ionale;

evenimente interna ionale. Evenimentele speciale au fost i sunt i n prezent o component important a vie ii socioculturale a oamenilor. Privind de-a lungul istoriei, se observ importan a acordat acestor evenimente, nu numai prin prisma interesului popula iei, dar i din perspectiva politicului. Pn a deveni o tradi ie, s rb torile i jocurile organizate se datorau interesului clasei politice de a ob ine popularitate i capital politic. Erau considerate cadouri ale mp ratului/regelui pentru supu i oferite nainte sau dup incursiuni militare, r zboaie, perioade cruciale n timpul c rora popula ia a avut de suferit. Evident, majoritatea acestor evenimente aveau direct leg tur cu religia, fiind organizate n cinstea zeit ilor. n acest caz, cel mai mare eveniment cunoscut n vechime este organizarea Jocurilor Olimpice n Grecia, prima manifestare a lor avnd loc n anul 776 AC i organizate la fiecare 4 ani pn n 393. Reluarea organiz rii acestui eveniment a avut loc n 1896, la Atena, i, de atunci, cu anumite excep ii, continu pn n prezent. Printre alte evenimente de rezonan n istoria omenirii se num r ncoronarea Reginei I a Angliei n anul 1559, Marea Expozi ie de la Paris, din 1889. Caracteristicile evenimentelor Principala caracteristic a evenimentelor const tocmai n unicitatea evenimentului respectiv: fiecare n parte va fi diferit. Cu siguran , acela i eveniment poate s se repete, dar el va fi diferit n func ie de numeroase variabile: num rul de participan i, cadrul de desf urare, audien a etc. Se consider , de asemenea, c unicitatea evenimentelor este ceea ce le face speciale. Nu se organizeaz ceva de rutin i nu se produce acela i lucru repetitiv.

Perisabilitatea deriv din prima caracteristc men ionat , tocmai datorit personaliz rii serviciilor pentru fiecare eveniment n parte. De asemenea, presta iile oferite nu pot fi stocate, acestea consumndu-se doar dac evenimentul are loc. Ambient/servicii dintre toate caracteristicile evenimentelor, cadrul de desf urare i oferta de servicii au o importan capital att pentru organizator ct, mai ales, pentru client. Un eveniment care beneficieaz de un ambient potrivit poate avea un succes r sun tor, n timp ce un cadru de desf urare necorespunz tor poate duce la e ecul acestuia. Pe lng ambient, rolul organizatorului este acela de a decide tipul i num rul presta iilor care s garanteze buna desf urare a evenimentului, n func ie de cerin e i buget. Cu ct un eveniment este mai complex cu att volumul de munc depus din partea organizatorilor este mai mare, implicnd un num r mai mare de opera iuni i implicit un num r mai ridicat de personal. Problemele de organizare, multitudinea opera iunilor pentru punerea n

scen i derularea evenimentului, necesitatea comunic rii permanente cu beneficiarul impun un efort intens, timp i mai ales resurse disponibile. De asemenea, evenimentele se deruleaz pe baza unui plan de gestiune cu termen fix, fapt ce presupune ncadrarea organiz rii acestora ntr-o limit de timp. Intangibilitatea, caracteristic normal pentru servicii, se traduce prin imposibilitatea de a atinge n mod efectiv un eveniment. Singurul aspect care poate fi tangibil este experien a n sine: participarea la eveniment, satisfac ia momentului i amintirea ulterioar a evenimentului. Ritualurile i ceremoniile sunt componente intrinsece ale evenimentelor, la care au loc punerea n scen a unor manifest ri tradi ionale, de continuitate sau de rememorare a unor fapte de referin . Exist numeroase evenimente a c ror baz este reprezentat de ns i dorin a oamenilor de a celebra date, ac iuni i momente importante. Succesul evenimentului nu se datoreaz numai organizatorului, ci mai ales modului n care participan ii la acesta reac ioneaz , se manifest , ntr-un cuvnt interac ioneaz cu desf urarea evenimentului (exp. reac ia publicului la un concert). Turismul de afaceri i evenimente/ industria ospitalit ii Evenimentele, percepute ca industrie, au fost nglobate de speciali ti n sectorul turismului, tocmai datorit faptului ca acesta reprezint sectorul de suport pentru desf urarea oric rui eveniment n parte. Nu se poate organiza un eveniment major f r a se apela la transporturi, la structurile de cazare turistic , la unit ile de alimenta ie,la agen iile de turism etc. Industria ospitalit ii reprezint component de baz pentru organizarea i derularea evenimentelor. innd cont c serviciile privind acomodarea i alimenta ia participan ilor la un eveniment se includ n sfera ospitalit ii, rezult i rolul major al acestei industrii, f r care, este clar c un eveniment nu se poate desf ura. Din perspectiva industriei ospitalit ii, evenimentele, v zute ca afacere, se pot rezuma la dou mari categorii: evenimente de interes general i evenimente personale/de organiza ie. De i interesate de toate tipurile de evenimente, hotelurile dedicate turismului de afaceri i-au structurat oferta de servicii mai ales pe organizarea de reuniuni, conferin e i incentive-uri, crendu- i departamente speciale n acest sens. De asemenea, oferta hotelului nu se limiteaz numai la oferirea unui spa iu de desf urare a unui eveniment, ci sunt propuse pachete complete de servicii, la pre uri forfetare precum i servicii personalizate pentru fiecare client n parte. n func ie de tipul evenimentului, de num rul de persoane, de bugetul organizatorilor, hotelurile pun la dispozi ie s lile de conferin e sau bal, diverse variante de meniu pentru mesele speciale i

coffe-break-uri, servicii de catering, precum i servicii de acomodare pentru participan i. n acela i timp, hotelul r spunde tuturor solicit rilor speciale ale clien ilor (aranjamente florale, decorare s lii, materiale publicitare pentru promovarea evenimentului i chiar tururi de ora i vizite organizate la obiective turistice din zon ). Tipologia evenimentelor organizate direct de c tre hoteluri este legat de regul de scopurile de afaceri ale clientelei, cum ar fi: - ntlniri i reuniuni de afaceri; - seminarii, conferin e, congrese, simpozioane; - incentive-uri, teambuilding, training-uri, outdoor training-uri; Serviciul de banqueting al hotelurilor de lux i nu numai organizeaz n acela i timp i evenimente cu caracter privat: petreceri aniversare, nun i, mese festive 1. TURISMUL DE AFACERI- SIMONA ONU DIRECTOR EXECUTIV HOTEL NEW MONTANA

S-ar putea să vă placă și