Sunteți pe pagina 1din 20

STATUTUL JURIDIC AL GREFIERULUI,

ATRIBUȚIILE ȘI ROLUL ACESTUIA ÎN


CADRUL PROCESULUI DE JUDECATĂ
Autor: Gavrilenco Natalia
natalita.gavrilenco@gmail.com
1. Statutul juridic al grefieului
2. Atributiile grefierului
3. Rolul grefierului în procesul de judecată
Bibliografie:

■ LEGE Nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor


din instanţele judecătoreşti, în Monitorul Oficial Nr. 64-66
■ Codul de procedură Penală a Republicii Moldova
■ Codul de procedură Civilă a Republicii Moldova
Grefierul are statut de funcţionar public. Funcția
este exercitată, în mod independent, sub autoritatea
judecătorului aflat în exerciţiul funcţiunii.Nu se
admite nici o influenţă asupra îndeplinirii de către
grefier a atribuţiilor sale.
În activitatea sa, grefierul se supune doar legii.
Statutul
juridic al
grefierului
Funcţionarul public este persoană fizică numită, în
condiţiile prezentei legi, într-o funcţie publică
(ansamblul atribuţiilor şi obligaţiilor stabilite în
temeiul legii în scopul realizării prerogativelor de
putere publică).
Potrivit Codului de procedură penală a
Repubilicii Moldova, Grefier în şedinţa de
judecată este funcţionarul instanţei
judecătoreşti, care nu are interes personal în
cauză şi întocmeşte procesul-verbal al şedinţei
de judecată
Funcționar judecătoresc însărcinat cu înregistrarea
dezbaterilor instanței de judecată, cu redactarea
hotărârilor, cu întocmirea, păstrarea și comunicarea
actelor de procedură
Funcţia de grefier este incompatibilă cu
orice alte funcţii publice sau private, cu
excepţia celor didactice şi ştiinţifice,
inclusiv din cadrul Institutului Naţional al
Justiţiei.

Grefierul nu are dreptul să activeze în


instanţele judecătoreşti în care una din
rudele lui directe (părinţii, fraţii, surorile,
copiii) sau prin alianţă (soţul/soţia,
părinţii, fraţii, surorile soţului/soţiei)
deţine funcţia de judecător.
EXERCIȚIUL

■ Creați propria definiție a funcției de


grefier în baza informațiilor
acumulate până acum
Contribuie la
înfăptuirea
Scopul justiţiei prin
general al acordarea
funcției de sprijinului necesar
judecătorilor la
grefier înfăptuirea actului
de justiţie
.
Atribuțiile grefierului

asigură, sub conducerea Grefierul îndeplineşte şi alte atribuţii


judecătorului sau preşedintelui procedurale prevăzute de codurile de
instanţei judecătoreşti, suportul procedură civilă, de procedură
administrativ şi organizaţional penală şi cu privire la contravenţiile
pentru desfăşurarea eficientă a administrative.
procesului de judecată.
Lucru în ■ Sursa 1

perechi
Cele mai importante atributii ale
grefierului de sedinta din instantele
judecatoresti sunt:

■ participa la sedintele de judecata;


■ întocmeste conceptele pentru citarea partilor din proces;
■ întocmeste actele de procedura dispuse de completul de
judecata;
■ completează borderourile şi predă corespondenţa pentru
expediere;
■ comunica hotarârile judecatoresti în termenul prevazut de lege;
■ Întocmește procesele verbale ale ședințelor;
■ transcrie înregistrarile audio sau stenogramele sedintelor de
judecata, în conditiile legii.
SE JUDECĂ CU ASISTENŢA GREFIERULUI

iar în cazurile
prevăzute de lege, şi
Cauzele în materie Cauzele în materie
alte cauze, se judecă
civilă penală
cu asistenţa
grefierului.
Grefierul – cauzele în materie civilă
■ la însărcinarea judecătorului, îndeplineşte unele acte procedurale prin
care contribuie la pregătirea şi dezbaterea cauzei în şedinţa de judecată
■ înştiinţează participanţii la proces despre locul, data şi ora dezbaterilor, (
trimite citații)
■ verifică prezenţa participanților în şedinţa de judecată
■ clarifică motivele neprezentării lor şi le notifică judecătorului
■ întocmeşte procesul-verbal al şedinţei
■ îndeplineşte indicaţiile judecătorului în vederea bunei organizări şi
desfăşurări a acesteia.
Grefierul- cauzele în materie penală
■ să se afle în sala de şedinţe pe tot parcursul procesului pentru consemnarea, în procesul-
verbal, a desfăşurării şedinţei de judecată şi să nu părăsească şedinţa fără permisiunea
preşedintelui şedinţei;
■ să expună complet şi exact în procesul-verbal acţiunile şi hotărîrile instanţei de judecată,
cererile, demersurile, obiecţiile, declaraţiile şi explicaţiile tuturor persoanelor participante la
şedinţa de judecată, precum şi alte circumstanţe care vor fi incluse sau, după caz, anexate la
procesul-verbal;
■ să întocmească procesul-verbal al şedinţei de judecată în termenul stabilit de prezentul cod
■ la cererea instanţei de judecată sau a unei părţi în procesul penal, să comunice despre
relaţiile sale cu persoanele care participă la proces în cauza respectivă
■ să execute întocmai indicaţiile preşedintelui şedinţei de judecată;
■ să nu divulge datele şedinţei de judecată închise.
atribuțiile grefierului atribuțiile grefierului
pe cauze penale: pe cauze civile:

Determinați 5
asemănări și 6
deosebiri dintre
atribuțiile
grefierului pe
cauze penale și
atribuțiile
grefierului pe
Asemănări: cauze civile
■ Munca grefierilor constituie un real sprijin pentru magistraţi,
competenţa şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un
rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor
judecătoreşti.
■ În înfăptuirea actului de justiţie, munca grefierului constituie un sprijin
pentru judecători şi procurori, competenţa acestei categorii de personal
şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important
în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti.
■ Corpul grefierilor este alcătuit din grefieri cu studii superioare şi grefieri
cu studii medii.

Rolul grefierului în procesul de judecată


Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti
este obligat ca, prin întreaga sa activitate, să respecte
drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în
faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu
tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de
calitatea acestora, să respecte normele deontologice ale
profesiei şi să participe la formarea profesională continuă.
■ În contextul înfăptuirii reformei justiţiei în Republica Moldoa, în
condiţiile schimbărilor care se manifestă tot mai pregnant pe plan
european în acest domeniu, creşterea rolului grefierilor în cadrul
activităţii instanţelor judecătoreşti a devenit o necesitate şi o soluţie
pentru îmbunătăţirea calităţii actului judiciar şi evitarea
supraîncărcării activităţii judecătorilor.
■ Astfel, se resimte nevoia creării unui statut al grefierului, prin care să
fie reglementate toate aspectele care ţin de exercitarea acestei
profesii.
Identificați asemănările și deosebirile dintre Grefier și
Asistent judiciar, în baza informației studiate până la
moment
Temă pentru
acasă
■ Elaborează un mini (15
enunțuri) eseu structurat în
care vei demonstra rolul
grefierului în cadrul procesului
de judecată

S-ar putea să vă placă și