Sunteți pe pagina 1din 21

SCOP ȘI OBIECTIVE SMART ÎNTR-UN

PROIECT EDUCAȚIONAL
 Scrieți scopul principal în viața Dvs.
ELEMENTE DE STRUCTURĂ:
Anexa nr. 10 la Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din
învățământul general, profesional tehnic și din cadrul
structurilor de asistență psihopedagogică

 1. Argument/ Descrierea problemei și motivarea necesității


schimbării.
 2. Scop și obiective SMART (specifice, măsurabile, posibil de
atins, realiste, încadrate în timp).
 3. Planul de acțiuni implementat (Ce? Când? Cum? Responsabil,
resurse).
 4. Rezultate cantitative și calitative obținute/impactul practicii
educaționale de succes.
 5. Asigurarea durabilității schimbărilor inițiate.
 6. Diseminarea rezultatelor prin prezentări, publicații, formări la
nivel de instituție/ raion/ municipiu/ republică (la liberă alegere).
Grila de evaluare
Nr. Criteriile de evaluare Punctaj
acordat

1. Prezentarea publică PPT/ Prezi din 7-10 slide-uri (texte 0 -2 p.


rezumative/ esențializate, poze, scheme, tabele etc.)
2. Argumentarea necesității schimbării sau a soluționării 0-2 p.
problemei.

3. Formularea scopului și a obiectivelor SMART. 0-2 p.


4. Demonstrarea impactului asupra procesului educațional 0-2 p.
5. Asigurarea durabilității schimbărilor inițiate/ diseminarea 0-1 p.
rezultatelor.
6. Răspunsuri argumentate la întrebări adiționale. 0-1 p
ACTIVITATE PRACTICĂ
Accesați linkul sau scanați codul
https://docs.google.com/document/d/1L1w2dxkpvAsqGhw7-YORJZbHSNSvWGIA/edit
STABILIREA SCOPULUI PROIECTULUI
EDUCAȚIONAL
 Scopul proiectului reprezintă soluționarea problemei, adică
ceea ce dorim să realizăm după implementarea lui,
rezultatul final al unui proiect.
 Scopul proiectului trebuie să conțină un enunț clar și
concis; un ideal; un rezultat urmărit pe termen lung în
realizarea unui produs concret.
 Exemplu de formulare a unui scop a proiectului:
1. „Amenajarea unui spațiu în curtea școlii pentru
încurajarea comunicării eficiente și a odihnei copiilor”.
2. Crearea Clubului Voluntarilor în localitate, pentru
organizarea și desfășurarea activităților de binefacere și
de dezvoltare a competențelor tinerilor cu caracter de
integrare.
OBIECTIVELE SMART ALE PROIECTULUI
 Obiectivele sunt pașii concreți, care trebuie
făcuți pentru a ne apropia de scop.
 Un obiectiv trebuie formulat conform
criteriilor SMART: a) specific; b)
măsurabil; c) să acopere un anumit areal; d)
realizabil; e) încadrat în timp.
 Obiectivele formulare trebuie să fie în mod
logic legate de problema și scopul
proiectului.
1. Obiectivul este clar şi bine definit?
Specific
2. Este clar ce se cere de la proiect?
3. Poate fi înţeles de toţi?

1. Cum va şti evaluatorul că obiectivul a fost atins?


Măsurabil
2. Ce dovezi sunt necesare pentru a confirma atingerea obiectivului?
3. S-au stabilit clar criteriile pentru evaluare?

1. Este la nivelul capacităţii actanților? Prea uşor/prea dificil ?


Realizabil
2. Există resurse suficiente ca să se realizeze?
3. Poate fi realizat? Este provocator, dar şi realizabil?

1. Este posibil ca participanții proiectului să realizeze obiectivul într-un interval de timp


Realist
determinat?

1. Există un termen limită? Este un termen realist?


Timp
2. Este raţional să se facă acum?
3. Când îşi vor atinge participanții obiectivele?
Obiectivele proiectului versus obiectivele
operaționale
Obiectivele proiectului sunt mai largi decât obiectivele operaționale.

Obiectivele lecției vizează acțiunea elevului.

Obiectivele proiectului se referă la persoana care implementează proiectului, la acțiunile sale globale
care vor fi în final măsurate ca impact.

Obiectivele unui proiect național sau internațional trebuie personalizate, astfel încât să se vadă
contribuția Dv. personală în acest proiect. De aceea, e bine să porniți de la obiectivele globale către cele
personale în care se vede aportul Dv.

Deci obiectivele unui proiect mare nu se exclud, dar se personalizează în contextul grupului de
elevi/actanți pe care îi „schimbați”
La finalul proiectului, Prin urmare, este important
atunci când analizăm când ajungeți la această
rezultatele proiectului etapă să aveți o corelare
vom porni de la puternică dintre obiective
obiectivele formulate. și rezultate.
Formularea obiectivelor proiectului
nu este greșit
Verbe formulate cu Verbe formulate cu Verbe formulate cu
ajutorul ajutorul conjunctivului ajutorul conjunctivului
infinitivului lung „să”, plural „să”, singular
•Elaborarea strategiei; • să elaborăm strategii; •să elaborez strategia;
•experimentarea situației • să experimentăm situații •să experimentez situații
de…; de…; de…;
•executarea unui program • să executăm un program •să execut un program de…;
de…; de… •să implementez…
•Implementarea …
Într-un obiectiv al proiectului se pot utiliza și
două verbe,
al doilea va sublinia impactul, relevanța

de obicei apare, ca structură, în finalul enunțului


poate fi formulat cu gerunziu (facilitând, optimizând,
contribuind etc.)
sau cu participiu (de facilitat, de optimizat, de contribuit etc.)
sau chiar ajutat de sintagmele: prin … sau întru… sau
pentru…
MODELE TAXONOMICE
tip de comportament care se formează sau dimensiunea personalităţii care se transformă

domeniul cognitiv domeniul domeniul afectiv


(Bloom, psihomotor (Dave, (Bloom, Krathwohl
D’Hainaut) Simpson)

a şti să
a şti a şti să faci a şti să fii a şti să devii
convieţuieşti
EXEMPLE DE FORMULARE A OBIECTIVELOR UNUI
PROIECT
1. Implicarea în activități de interes comunitar a
25 de elevi, pregătiți în timp de 6 luni de a-și
organiza eficient timpul liber prin comunicare
și colaborare eficientă.

2. Organizarea și desfășurarea activităților de


binefacere și de dezvoltare a competențelor a
216 elevi din liceu, pe parcursul a 2 luni, care
vor deveni membri activi ai Clubului
Voluntarilor din Localitate, pentru
dezvoltarea unor relații de cooperare între
ONG din comunitate.
Structura unui obiectiv

P ÎN
M T

TI A
SP

DR
EC UN ACO
IFI A P
AR NU ERE

CA
C EA MIT

ÎN
L,

Implicarea în
pregătiți în timp
activități de a 25 de elevi,
de 6 luni
interes comunitar

BIL )
MĂ I Z A I NS
SU A L DE AT
RA de a-și organiza prin comunicare RE SIBIL
L BI (PO
eficient timpul și colaborare
liber, eficientă.
Greșeli frecvente

Nu se respectă SMART -ul la formularea obiectivelor

Proiectul are doar 2 obiective sau are tocmai 6 obiective.

Numărul de obiective nu corelează cu timpul acordat realizării proiectelor.

Obiectivele propuse tind să atingă şi alte scopuri decât cele din proiect.

Obiectivele nu sunt diversificate (amenajare, dotare dar nu includ şi schimbarea de atitudine,


schimbarea anumitor reguli etc.)
Evităm verbe vagi
a forma la elevi,
a promova la elevi,
a dezvolta la elevi…,
a stabili importanţa...,
a familiariza elevii cu...,
a cultiva,
a informa elevii despre...,
a convinge elevii...,
a oferi prilejul să... etc.
Utilizăm verbe ce desemnează comportamente direct
observabile, „măsurabile” de tipul: 
a transforma, a exprima propriu, a ilustra, a reprezenta, a schimba, a redefini, a interpreta, a diferenţia, a
stabili, a explica,

a demonstra, a prevedea, a completa.

a aplica, a generaliza, a dezvolta, a utiliza, a transfera, a restructura, a alege, a clasifica.

a distinge, a identifica, a recunoaşte, a deduce, a contrasta, a compara, a analiza, a discrimina.

a scrie, a relata, a crea, a produce, a modifica, a propune, a specifica, a

planifica, a deriva, a dezvolta, a combina, a deduce, a formula.

a judeca, a argumenta, a evalua, a decide, a considera, a compara, a contrasta.


În ce situații putem folosi experiența de formulare a
scopului și obiectivelor unui proiect educațional?

 1. Atestarea cadrelor didactice.


 2. Elaborarea și implementarea
proiectelor în comunitate;
 3. Scrierea de proiecte pentru
finanțare;
 4. Realizarea standardelor de
competență a cadrelor didactice
(Unitatea V. Parteneriate educaționale)
ÎNDEMN PENTRU UN CADRU DIDACTIC ACTIV ȘI
RESPONSABIL

Învață să respecți scopurile și obiectivele


asumate, care sunt orientări valorice ale
activităților organizate la nivel general, specific
sau concret.

Să avem sopuri și obiective reale pe care să le


realizăm cu succes!
Pe curând!

Mulțumesc
pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și