Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect interdisciplinar

Contabilitate

Realizat de: Popa (Ciobanu) Alina


Capitolul 3: Echipamente, softuri și
documente

3.1. Echipamente specifice și programe


informatice utilizate
 3.2 . Aparate de marcat electronice
fiscale
 3.3. Documente de evidență contabilă
Definiție

Documentele sunt acte scrise, întocmite


pentru operațiile economice sau financiare la
locul și în momentul efectuării lor, cu scopul de
a dovedi existența acestor operații precum și
pentru evenimente izvorâte din necesități
organizatorice și administrative ale entității
economice.
Documentele de evidență

Documentele de evidență (documente


primare) sunt numai acele documente care au
legătură directă sau indirectă cu înregistrările
contabile.
Documentele îndeplinesc următoarele funcţii:
 justificativă
 informativă
 de control
 juridică.
Criterii de clasificare
1. După natura operațiilor economice,
documentele de evidență se împart în documente
privind:
a) Imobilizările corporale, necorporale,
financiare (proces verbal)
b) Active circulante (NIR, bon de consum)
c) Disponibilități bănești ( chitanțe, dispoziție de
plată - încasare )
d) Salarii și alte drepturi cuvenite angajaților
(stat de salarii, lista de avans chenzinal, ordin
de deplasare, decont de cheltuieli)

e) Vânzările ( factură fiscală, aviz de însoțire a


mărfii)

f) Corespondență

g) Arhivă
2. În funcţie de modul de întocmire, conţinutul şi
rolul lor, documentele contabile se grupează
astfel:

documente de evidenţă (justificative): factura,


chitanţa, bon de consum;

registre contabile: registru- jurnal, nota de


contabilitate, fişa de cont;

documente de sinteză: balanţa conturilor,


bilanţul contabil, contul de rezultate;
3. După natura operaţiilor la care se referă:

documente de dispoziţie - care cuprind ordinul


de executare a unei operaţii (ordinul de plată);

documente de execuţie - consemnează operaţii


economice efectuate (factura, chitanţa);

documente combinate (mixte) - cuprind atât


ordinul de executare a unei operaţii, cât şi
confirmarea efectuării ei (bonul de consum);
4. După sfera de aplicare:

documente generale sau comune – care sunt


utilizate de către toate unităţile (facturi,
chitanţe, stat salarii);

documente specifice – utilizate pentru operaţii


specifice anumitor ramuri de activitate (actul de
fătare - zootehnie, devizul, contrat de antrepriză
- construcții );
Elemente comune:
 denumirea documentului ( factură, chitanţă,
bon de consum);
denumirea şi sediul unităţii care a întocmit
documentul;
numărul documentului şi data întocmirii lui;
părţile participante la efectuarea operaţiei
economice (când este cazul);
descrierea operaţiei consemnate în document;
datele cantitative şi valorice aferente operaţiei
economice;
numele şi semnăturile persoanelor participante;
Norme de întocmire
 Documentele se întocmesc în cadrul entității
care efectuează operația economică.
 Pentru întocmirea corectă, completă și la timp a
documentelor sunt stabilite reguli de întocmire
și de utilizare aprobate fie prin acte normative,
fie prin regulamente interne de organizare și de
funcționare.
Nu sunt admise ștersături, modificări precum și
lăsarea de spații libere între operațiunile înscrise
sau file rupte.
Norme de corectare a greșelilor
 Se realizează prin tăiere cu o linie a textului sau
a cifrei greșite pentru ca acestea să poată fi
citite, iar deasupra lor de scrie textul sau cifra
corectă.
 Corectarea se face în toate exemplarele și de
confirmă prin semnătură și se trece data
corectării.
Factura fiscală

Se întocmeşte de unitatea furnizoare în conformitate


cu dispoziţiile legale în vigoare, cuprinzând anumite
referinţe, privind emitentul şi clientul (felul mărfii,
cantitate, valoare totală şi valoare TVA);

Se întocmeşte în 3 exemplare:
albastru (la client);
roşu (în contabilitatea financiară a celui care vinde);
verde (rămâne la cotor).
Factura serveşte ca:

Document pe baza căruia se decontează


produsele, lucrările şi serviciile prestate;

Document de însoţire a mărfii pe timpul


transportului;

Document de încărcare în gestiunea


primitorului;

Document justificativ de înregistrare în


contabilitatea furnizorului şi cumpărătorului;
Conținutul minimal al facturii fiscale
numărul și seria facturii;
data (ziua, luna, anul) întocmirii
datele de identificare ale furnizorului;
 datele de identificare ale clientului ;
denumirea bunurilor livrate, serviciilor;
numele şi semnătura delegatului;
preţul de achiziţie; valoarea la preţ de cumpărare
exclusiv TVA;
cota de TVA.
https
://www.youtube.com/watch?v=7qX13sAS
edk
Interdisciplinaritatea
Matematică

Management
Contabilitate Finanțe

Informatică

S-ar putea să vă placă și