Sunteți pe pagina 1din 43

LICEUL TEHONOLOGIC ECONOMIC NASAUD

EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICARI PROFESIONALE A


ABSOLVENTILOR

PROFIL: SERVICII
CALIFICAREA : TEHNICIAN IN ACHIZITII SI CONTRACTARI

2018-2019

LUCRARE DE SPECIALITATE

NUME ELEV: BINDER ALEXANDRA VASILICA


ÎNDRUMĂTOR: GAVRILOAE GEORGINA

INVATAMANT : LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC NASAUD ,


CLASA A XII-D

DENUMIREA TEMA : DOCUMENTE UTILIZATE IN ACTIVITATEA


COMERCIALA
Cuprins

Argument..............................................................................................4
Capitolul 1 Documente specifice activităţii din comerţ ...................5
1.1 Definiţie, importanţă, clasificare ..................................................5
Capitolul II Clasificarea documentelor.............................................7
2.1 Clasificarea documentelor ............................................................7
2.2 Clasificarea documentelor după funcţia pe care o îndeplinesc ....8
2.3 Clasificarea documentelor după locul în care se întocmesc ........9
2.4 Clasificarea documentelor după regimul de tipărire şi utilizare ..9
Capitolul III Elementele obligatorii ale documentelor contabile .11
Capitolul IV Întocmirea, verificarea şi controlarea documentelor12
4.1 Completare, caractere, verificare................................................12
4.2 Proba practică .............................................................................18
Bibliografie .........................................................................................34

Argument

Capitolul 1
Documente specifice acitivităţii de comerţ
Activitatea comercială presupune întocmirea unor documente care atestă
(confirmă) mişcarea mărfurilor de la producător (depozit en gross) la magazine en
detail, unde se vând mărfurile direct către client.
Documentele care sunt completate în sfera comercială sunt:
1. Comande;
2. Aviz de însoţire a mărfurilor;
3. Factura;
4. Note de recepţie şi de constatare de diferenţe;
5. Fişă de magazie;
6. Monetar;
7. Raport de gestiune zilnic sau periodic;
8. Facturi fiscale;
9. Bon de consum;
10. Listă de inventariere.

Capitolul 2
Clasificarea documentelor
Documente –interne;
-externe.
Documente -tipizate-cu regim special;
-netipizate- comune pe economie.

Capitolul 3
Elemente obligatorii ale documentelor contabile.

Capitolul 4
Completare, caractere, verificarea şi proba practică.

Capitolul 1 Documente specifice activităţii din comerţ

1.1 Definiţie, importanţă, clasificare


Activitatea comercială se desfăşoară atât de către societăţile comerciale sau
firmele din sfera circulaţiei mărfurilor, cât şi de către întreprinderile producătoare
de bunuri materiale pe care le comercializează.
Funcţia comercială a unei firme are ca sferă de atribuţiuni cumpărea şi
vânzarea mărfurilor.
Pentru ca să poată fi înregistrate în contabilitate toate operaţiunile economice,
financiare care provoacă mişcări de valori în cadrul patrimoniului firmei trebuie să
aibă la bază documente justificative, adică acele documente în care se
consemnează comandarea, contractarea, achiziţia, recepţia, vânzarea şi decontarea
mărfurilor.
Documentul este un act scris în care se consemnează operaţia economică sau
evenimentul, tranzacţia care are loc în cadrul firmei, întocmit în momentul şi la
locul desfăşurării evenimentului.
Din punct de vedere al locului unde se întocmesc documentele putem avea
documente interne întocmite în cadrul întreprinderii şi circulă numai în interiorul
firmei respective şi documente întocmite fie în afara firmei de către terţe persoane
şi adresate întreprinderii sau documente întocmite de întreprindere şi destinate
terţelor persoane.
Aceste documente întocmite în momentul şi la locul desfăşurării operaţiunilor
economice poartă denumirea de documente operative, ele formând evidenţa
operativ-curentă.
De obicei, o firmă în domeniul comerţului are un mediu intern reprezentat de
totalitatea relaţiilor ierarhice, de colaborare, cooperare, subordonare, care au loc în
interiorul firmei.
Mediul extern este dat de totalitatea relaţiilor firmei a terţelor persoane:
-producător;
-depozite en gross;
-furnizorii de mărfuri;
-cu bugetul statului;
-organele de justiţie;
-organele de apărare şi de ordine interioară;
-organele administrative;
-cu furnizorii de servicii;
-organismele de mediu;
-acţionarii;
-asociaţii;
-salariaţii;
-clienţii;
-băncile, etc.
Documentele sunt importante deoarece consemnează mişcările şi
transformările patrimoniului firmei pentru realizarea obiecului de activitate al
firmei.
Mai sunt importante pentru faptul că probează necesitatea, realitatea,
economiitatea, legalitatea operaţiunilor economico-financiare.
Acest lucru conferă documentului putere în justiţie, adică se spune că
documentele au putere pobatorie.
Orice document întocmit în interiorul firmei au un caracter intern, deci circulă
numai în interiorul firmei. Din punct de vedere al structurii documentelor pot fi:
-documente tipizate, adică care au structură comună la nivel de economie
naţională;
-documente netipizate concepute de către specialiştii şi salariaţii din cadrul
întreprinderii.
Orice document tipizat în mod obligatoriu trebuie să cuprindă următoarele
elemente:
1-denumirea documentului;
2-antetul firmei (elementele care identifică denumirea firmei, sediul, strada,
nr. de înregistrare, codul unic de înregistrare, atributul sau codul fiscal, nr. de
tel./fax, adresa de e-mail);
3-nr. documentului respectiv;
4-data întocmirii documentului;
5-seria documentului (documente cu regim special de completare şi folosire
sunt întotdeauna înseriate şi numerotate);
6-denumirea părţilor sau a firmelor persoanelor care participă la efectuarea
operaţiunilor sau a tranzacţiilor;
7-date cantitative şi valorice în legătură cu tranzacţia efectuată;
8-numele, prenumele şi semnătura prin care întocmesc sau completează
documentele;
9-numele, prenumele celui care aprobă tranzacţia;
10-alte elemente de identificare a persoanelor care primesc cu indicarea seriei
şi numărul de cărţi de identitate CNP, a unui mijloc de transport.
Documentele sunt mai importante şi pentru faptul că pe baza lor se efectuează
controlul economic şi financiar.
Mai sunt importante pentru faptul că oferă informaţii conducerii firmei despre
felul cum se desfăşoară activitatea firmei.

Capitolul 2 Clasificarea documentelor

2.1 Clasificarea documentelor


Multitudinea de activităţi de sfârşit în comerţ a făcut necesară o clasificare a
documentelor în care se consemnează operaţiile şi tranzacţiile desfăşurate de către
întreprinderile comerciale.
Se cunosc 5 criterii de clasificare:
1-după natura operaţiilor pe care le înregistrează;
2-după funcţia pe care o îndeplinesc;
3-după momentul întocmirii şi rolul lor;
4-după locul în care se întocmesc;
5-după regimul de tipărire şi utilizare.

1. După natura operaţiilor pe care le înregistrează:


-documente privind capitalurile;
-documente privind activele imobilizate (factura, proces verbal de punere în
funcţiune, fişa de mijloace fixe, proces verbal de scoatere din funcţiune);
-documente privind stocurile (factură, notă de recepţie şi constatare de
diferenţe, bon de consum, fişă de magazie);
-document privid personalul;
-document privind încasările: - cu numerar
- prin virament.
2. După funcţia pe care o îndeplinesc:
-documente de dispoziţie;
-documente de execuţie;
-documente mixte;
-documente contabile.
3. După momentul şi rolul lor:
-documente primare;
-documente centralizatoare.
4. După locul unde se întocmesc:
-documente interne;
-documente externe.
5. După regimul de tipărire şi utilizare:
-documente cu regim special;
-documente fără regim special.

2.2 Clasificarea documentelor după funcţia pe care o îndeplinesc


În funcţie de acest critriu, documentele specifice activităţii de comerţ se
grupează în 4 grupe:
a) documente de dispoziţie - sunt cele care conţin în structura lor un ordin de
a efectua o anumită operaţiune economică.
Aceste documente nu se pot utiliza pentru înregistrarea operaţiunilor
economice deoarece ele dau dispoziţia, dar nu presupune în acelaşi timp ce
operaţiune să fie efectuată în sine.
Aceste documente sunt:
-dispoziţie de livrare - de expediere;
-dispoziţie de plată/încasare.
b) documente de execuţie-aceste documente cuprind prevederea expusă să se
execute operaţiunea economică.
Aceste documente stau la baza înregistrării, în contabilitate de operaţii
economice ca şi documente justificative (bonuri de consum individual/colectiv,
fişa limitată de consum, chitanţa, factura, pocesul verbal de recepţie, nota de
intrare-recepţie şi constatare de diferenţă);
c) documente mixte - aceste documente cuprind o combinaţie între
documentele de dispoziţie şi documentele de execuţie, adică au în cuprinsul lor atât
ordinul de efectuare a operaţiei, cât si efectuarea în sine propriu-zisă a operaţiei.
Şi aceste documente mixte pot sta la baza înregistrării în contabilitate a
operaţiunilor economice.
Exemplu: dispoziţie de livrare- avix de expeditor
-fişa limitată de consum;
-factura;
-chitanţa fiscală.
d) documente contabile - sunt acele înscrisuri specifice contabilităţii, care se
întocmesc în baza documentelor tehnicooperative.
Acestea sunt:
-nota de contabilitate;
-registrul jurnal cronologic;
-registrul cartea mare care apare în 2 forme:
-fişa de contabilitate a operaţiunii;
-fişa şah pentru conturi corespondente;
-balanţa de verificare;
-documente centralizatoare - sunt cele care grupează, centralizează
documentele primare.
-jurnalul achiziţiilor;
-jurnalul vânzilor;
-foaia colectivă de prezenţă;
-statul de plată al salariilor.
2.3 Clasificarea documentelor după locul în care se întocmesc

Documente – interne;
-externe.
Cele interne pot fi tipizate (folosite la nivel economic naţional) cât şi cele
netipizate (concepute la nivel de firmă în funcţie de necesităţile de informare a
conducerii) şi circulă numai în interiorul firmei interne; pot circula şi în afara
firmei, deşi sunt întocmite tot acolo: factură, aviz de înscriere, ordin de plată, bilet
la ordin, cecul, chitanţa, fişa.
De regulă aceste documente sunt: bon de consum, fişa limită de consum, fişa
mijlocului fix, registru, număr de inventar, bod de predare-transfer-restituire, foaia
de colectare de prezenţă, stat de plată a salariilor, registru de casă, dispoziţie către
caserie, registrul jurnal cronologic, fişă de cont pentru operaţii diverse, proces
verbal de constatare, jurnalul vânzărilor, etc.
Documente externe, întocmite în afara firmei, dar circulă şi în interiorul
firmei: factută întocmită de furnizor, aviz de însoţire al furnizorului, extras de cont,
cec, bilet la ordin de la plătitor, proces verbal de constatare de la organe diverse, de
la organe superioare, ordine, dispoziţii, acte administrative, social, economic,
primite de la organele de stat locale şi aceste documente pot fi tipizate la nivelul
economiei naţionale pentru toate sectoarele sau liber concepute şi redactate de cei
care solicită informaţii despre activităţile firmei.
-bilanţul contabil propriu-zis;
-bilanţul contabil al rezultatelor sau contul de profit şi pierdere;
-anexele la bilanţul contabil.
După momentul completării şi rolul lor:
1. documente primare - care se completează pentru prima dată în unitate
(bonul de consum)
2. documente centralizatoare.

2.4 Clasificarea documentelor după regimul de tipărire şi utilizare

Documente - tipizate - cu regim special;


-netipizate - comune pe economie.
Documente cu regim special - înscrisuri care au o liniatură şi un format
adecvat naturii operaţiunilor pe care evidenţiază, ca un ordin special de tipografii
specializate, înseriate şi numerotate, sunt evidenţiate separat într-un formular (fişa
de magazin, documentul cu regim special), factura, factura fiscală, chitanţa,
chitanţa fiscală, cecul de numerar, cambia, bilet la ordin, acele documente care
evidenţiază încasări, plăţi în baza cărora se fac încasări şi plăţi.
Cele comune pe economie sunt tipizate, dar pot fi şi folosite în majoritatea
ramurilor de activitate, proces verbal de recepţie, comanda, nota de intrare-
recepţie, constatare de diferenţe, bon de consum, registru de casă, încasări şi plăţi,
monetar raport de gestiune periodică, jurnalul de achiziţii.
Documente netipizate: concepute de firmă în funcţie de cerinţele de informare
a conducerii firmei la un moment dat.
Capitolul 3 Elementele obligatorii ale documentelor
contabile

Documentele de evidenţă tehnic operativă (justificative) trebuie să conţină


urmoarele elemente:
1. denumirea documentului;
2. denumirea firmei su sediul ei social )loc, stradă, cod poştal, număr de
înregistrare, de la registrul comerţului (J07/1289/2009); codul unic de înregistrare,
codul fiscal, nr. de telefon/fax;
3. nr. documentului;
4. data întocmirii documentului (zi, lună, an);
5. menţinerea firmelor între care se încheie tranzacţia;
6. în conţinutul documentelor se înscriu datele cantitative şi valorice ale
bunurilor care fac obiectul tranzacţiei;
7. în partea de jos a documentelor vom avea semnăturile persoanelor
autorizate care au efectuat tranzacţia, persoanele care au aprobat tanzacţia şi ale
primitorului sau beneficiarului tranzacţiei;
8. Alte date suplimentare în legătură cu tranzacţia efctuată (numele şi
prenumele delegatului, felul şi numărul de înmatriculare a mijlocului de transport
eventual alte informaţii despre condiţiile de transport, tipul de transport, ş.a.)
Documentele folosite în activitatea comercială în funcţie de momentul
întocmirii şi rolul lor:
-în funcţie de acest criteriu documentele folosite în comerţ se împart în 2
categorii;
-documente primare (operative) - se întocmesc pentru prima oară la locul şi în
momentul desfăşurării sau efectuării operaţiei economico-financiare:
1. bonul de consum;
2. fişa limită de consum;
3. bonul de predare-transfer-constituire;
4. dispoziţia de livrare;
5. factura fiscală.
Capitolul 4 Întocmirea, verificarea şi controlarea
documentelor

4.1 Completare, caractere, verificare

Documentele specifice acestei activităţi sunt acelea ce se referă la comandă,


execuţia proceselor economice specifice comerţului.
Factura, factura fiscală, comanda, aviz de însoţire, dispoziţie de livrare, nota
de intrare-recepţie şi diferenţe, bon de consum, predare monetar, etc.
Modalitatea de completare este specificată în norme metodologice privind,
întocmirea, verificarea şi corectarea, elaborate de Ministerul Finanţelor publică
aceste norme: denumirea documentelor, scopul întocmirii, număr de exemplare,
circuitul documentelor (cine întocmeşte, aprobă), în funcţie de tipul şi scopul
documentului ce specifică compartimentul care se arhivează de ani păstrat.
De regulă documentele pot fi întocmite în mai multe modalităţi (manual,
electronic) dar indiferent de forma în care se compune.
Scrisul, oricum ar fi trebuie să fie clar, citeţ, fără ştersături, spaţii libere, într-
un număr de exemplare cerut şi de metodologia de întocmire.
Pe parcursul completării apar spaţii care cer, este cazul să fie completate, se
barează (-), pentru a nu apărea alte înscrisuri.
La completarea manuală se foloseşte pix de culoare albastră sau neagră pentru
a se cunoaşte şi pe exemplare.
În normele meto, pe lângă instrucţiuni de completare sunt şi instrucţiuni cu
privire la circuitul documentelor, în acest sens fiecare agent este obligat
întocmească un grafic de circulaţie a documentelor începând de la persoane care îl
întocmesc, verifică şi corectează, aprobă. Acest grafic cuprinde şi timpul în care
documentul staţionează la un compartiment, de regulă cu mai mult de 24 de ore,
maxim 48, depinde de felul operaţiunilor care fac obiectul tranzacţiilor efectuate
în baza diferitelor documente.
Acest grafic de circulaţie asigură o operativitate în înregistrarea tranzacţiilor
şi se confundă cu un mini sistem informaţional al activităţilor comerciale.
Verificarea - se efectuează fie de persoanele care îl întocmeşte dacă are
delegarea de atribuţiuni, fie de persoanele ierarhic (şef) celui care a întocmit. Se
realizează cu scopul înlăturării eventualelor greşeli în documente, astfel încât la
baza înregistrării să avem un document corect.
Se realizează:
a) de formă;
b) matematică;
c) fond.
a) aceasta constată dacă s-a folosit documentul care trebuia operaţiei
economico-financiare consemnate în document. Verificarea se face în concordanţă
cu cerinţele impuse în normele metodologice.
b) acest tip de verificare presupune exactitatea scrierii cifrelor, numerelor si
exactitatea operaţiilor şi verificare care este cea refuzată, respectarea necesităţii
oportunităţii realităţii (dacă documentul are înscris real cantitatea, preţ, valori, data
la care se desface).
Corectarea intervine când în urma verificării; se constată că s-a greşit, dacă
documentul este u regim special şi s-a greşit; se anulează printr-o linie oblică,
deasupra „ANULAT”, nume , prenume, data şi semnătura celui care a anulat.
Documentele cu regim special nu se rup, dacă documentul greşit este comun,
atunci acesta va fi corectat prin tăierea cu o linie oblică a cuvintelor sau a sumei
greşite.
Menţionându-se data şi semnătura persoanei se întocmeşte un alt document cu
mare atenţie pentru a nu se greşi din nou.
Comanda, factura fiscală, avizul, dispoziţia de livrare, nota de recepţie,
jurnalul de achiziţie, menetar, raport de gestiune zilnică periodică.

COMANDA
Este un document tipizat de evidenţa primară, care se completează de agentul
economic care solicită achiziţia diverselor sortimente de mărfuri, fie de la
producător direct, fie de la depozit en gross. Documentul conţine în partea stângă
sus firma care întocmeşte comanda, denumirea furnizoruluui (fie depozit sau
unitate), se înscriu mărfuri care se comandă (contact, denumire, u/m, cont, calitate,
preţ, valoar totală, nu se trece TVA, după ultimul sortiment se barează cu o linie
orizontală, iar apoi o linie oblică până jos).
Semnătura (stânga jos), contabil şef (dreapta). Se aplică ştampila pe
semnătura directorului. Se întocmeşte în 2 exemplare (unul se înmânează
delegatului, iar celălalt la unitate ca probă a ceea ce s-a comandat).
AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFURILOR
Este un document tipizat, folosit pentru consemnarea mărfurilor achiziţionate
de la producător până la beneficiar sau pentru însoţirea mărfurilor transferate între
gestiuni; aceleaşi unităţi se întocmesc în 3 exemplare.
Documentul conţine informaţii cu privire la :
-agent economic (toate informaţiile); iar în partea dreaaptă informaţii
referitoare la unitatea furnizoare.

BONUL DE CONSUM
Serveşte ca:
-document de eliberare din magazie a materialelor pentru consum;
-document justificativ de scădere din gestiune şi de înregistrare în evidenţa
magaziei şi în contabilitate.
Se întocmeşte în 2 exemplare de compartimentul care efectuează lansarea
bunurilor de consum.
Circulă astfel:
-la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate;
-la persoanele autorizate să aprobe folosirea altor materiale, în cazul
materialelor înlocuitoare;
-la magazia de materiale pentru eliberarea acestora;
-la compartimentul financiar contabil pentru înregistrarea în contabilitate.

FIŞĂ DE MAGAZIE
Este tipărită în foi volante pe ambele părţi.
Se utilizează pentru:
-evidenţa la locul de muncă de depozitare a intrărilor, ieşirilor şi stocului de
valori materiale;
-evidenţa contabilă analitică;
-sursă de informaţii pentru controlul operativ.

LISTA DE INVENTARIERE
Se întocmeşte în secţiuni de 100 file.
Serveşte pentru:
-intentarierea valorilor materiale aflate în gestiune;
-stabilirea lipsurilor la inventar;
-întocmirea registrului inventar;
-stabilirea provizioanelor pentru deprecieri.
MONETARUL
Este un formular tipărit în carnete cu câte 100 de file.
Serveşte ca:
-document justificativ pentru evidenţierea la sfârşitul zilei a numerarului
existent în caserie, corespunzător mărfurilor comercializate;
-document justificativ de înregistrare în contabilitate;
-document justificativ pe baza căruia se predă numerarul.
Monetarul se utilizează numai în cazul vânzării mărfurilor cu amănuntul.
Potrivit reglementărilor în vigoare, în condiţiile aparatelor de marcat electronice
fiscale, suma din registrul de casă emis de aceste aparate, inclusiv cu suma
înregistrată de mână în registrul de casă, în cazul defectării aparatelor de marcat
electronice fiscale. Valoarea înscrisă în monetar trebuie să corespundă cu valoarea
înscrisă în raportul de gestiune.

CHITANŢA
Este un formular cu regim special de tipărire, înscriere şi numerotare.
Serveşte ca:
-document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar de caserie;
-document justificativ de înregistrare în Registrul Jurnal de încasări şi plăţi şi
în contabilitate.
Se întocmeşte în 2 exemplare, pentru fiecare sumă încasată, de către
contribuabilul sau casierul numit şi semnează de acesta pentru primirea sumei.
Exemplarul 1 circulă la depunător. Exemplarul 2 rămâne în carnet fiind folosit ca
document de verificare a operaţiunilor efectuate în Registrul Jurnal de încasări şi
plăţi.
După utilizarea completă a comerţului, exemplarul 2 se arhivează.

FACTURA FISCALĂ
Este un document tipizat cu regim special, adică este înseriat şi numerotat,
ceea ce înseamnă că trebuie să fie completată cu foarte mare atenţie pentru a nu se
greşi. Este documentul oficial care atestă transferul dreptului de proprietate asupra
mărfurilor de la producător sau furnizor la beneficiar/cumpărător.
În baza acestui document, beneficiarul trebuie să dispună plata către furnizor
sau cumpărător a contravalorii mărfurilor achiziţionate.
Documentul se întocmeşte în 3 exemplare, se tipăreşte pe hârtie copiativă în
carnete de către 50 de bucăţi, este format A4 sau A5, dar de regulă are un format
A4.
Structura şi informaţiile oferite de facutură:
-în prima treime de sus a formularului în colţul din stânga se înscriu date
referitoare la identificarea beneficiarului mărfii (denumire, sediul social, strada,
numărul, localitate, cod poştal, număr de înregistrare de la Registrul Comerţului,
codul unic de înregistrare, fax; e-mail);
-în colţul din dreapta sus se înscriu date şi informaţii despre furnizor, fie că
este o întreprindere producătoare sau un depozit;
-în a doua treime, sus la mijlocul paginii avem denumirea documentului
„Factură Fiscală”; sub denumire este o casetă dreptunghiulară în care se trece
numărul şi seria facturii care se regăseşte în colţul din dreapta sus, ziua, luna şi
anul întocmirii facturii.
Eventual, dacă marfa s-a livrat pe bază de aviz de însoţire şi data când acesta
a fost întocmit.
Urmează apoi structura de bază a facturii formată într-un sistem de linii
orinzontale şi verticale, în care, în funcţie de denumirea coloanelor se vor trece
informaţiile necesare astfel:
-în prima coloană este nr.crt.;
-în a doua coloană denumirea produselor, lucrărilor, serviciilor, a mărfurilor;
-în a treia coloană, unitatea de măsură;
-în a patra coloană, cantitatea;
-în a cincea coloană, preţul unitar fără TVA;
-în a şasea coloană, valoarea;
-în a şaptea coloană, valoarea TVA-ului;
-dacă rămâne spaţiu necompletat, după ultimul rând completat se barează cu o
linie orizontală oblică de la dreapta la stânga pentru a nu fi trecute alte
produse/mărfuri;
-în ultima treime, partea de jos a formularului avem spaţiu special pentru
semnătura şi ştampila furnizorului;
-mijloc –jos-casetă specială – se găsesc date despre numele delegatului, seria
şi numărul actului de identitate, mijloc de transport, în partea dreaptă a acestei
casete avem semnătura de primire a mărfurilor, iar în partea de jos, total de plată.
Totalul de plată se obţine prin însumarea valorilor în coloana 5 şi 6.

NOTA DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE


Nota de recepţie şi constatare de diferenţe este tipărită pe ambele feţe, în
blocuri de 150 de file.
Serveşte ca:
-document pentru recepţia bunurilor aprovizionate;
-document justificativ pentru încărcarea în gestiune;
-probă în litigiile cu cărăuşii şi furnizorii, pentru diferenţele constatate la
recepţie;
-document justificativ de înregistrare în contabilitate.
Nota de recepţie şi de constatare de diferenţe este tipărită pe ambele feţe, în
blocuri de 150 de file.
Serveşte ca:
-document pentru recepţia bunurilor aprovizionate;
-document justificativ pentru încarcarea în gestiune;
-probă în litigiile cu cărăuşii şi furnizorii, pentru diferenţe constatate la
recepţie;
-document justificativ de înregistrare în contabilitate.
Nota de recepţie şi constatare de diferenţe se întocmeşte în 2 exemplare,
potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau în unitatea cu amănuntul,
după caz, pe măsura efectuării recepţiei. În situaţia în care la recepţie se constată
diferenţe, acest document se întocmeşte în 3 exemplare de către comisia de
recepţie legal constituită.
În cazul când bunurile materiale sosesc în tranşă, se întocmeşte câte un
formular pentru fiecare tranşă, care se anexează apoi la factură, sau la avizul de
însoţire a mărfii. Datele de pe verso ale formularului nu se completează decât
atunci când se constată diferenţe la recepţie.

RAPORTUL DE GESTIUNE ZILNIC


Se întocmeşte în 2 exemplare de către gestionar, pentru fiecare gestiune în
parte.
După raportarea soldului din ziua precedentă în coloanele de "Mărfuri" se
înscriu, în ordinea întocmirii lor, documente de intrări din ziua respectivă, iar la
sfârşitul zilei se stabileşte totalul intrărilor şi soldul, după care se înscriu datele
privind vânzările şi alte ieşiri de mărfuri şi se totalizează la sfârşitul zilei, unde se
detaliază soldul scriptic de mărfuri.
În raportul de gestiune se înscriu atât cumpărările şi vânzările de mărfuri la
preţul de vânzare cu amănuntul, cât şi alte intrări sau ieşiri de mărfuri care au ca
efect modificarea în plus sau în minus a soldului de mărfuri cum ar fi:
-modificări de preţ;
-transferul mărfurilor degradate, etc.
Documentele care stau la baza întocmirii Raportului de gestiune pot fi:
-nota de recepţie şi constatare de diferenţe;
-monetarul;
-inventarul privind modificări de peţ;
-procesul verbal de scădere de gestiune, etc.
Exemplarul 2 al raportului de gestiune rămâne în carnet, iar exemplarul 1 al
raportului de gestiune rămâne în financiar -contabil, unde se verifică şi se
confruntă cu datele din evidenţa analitică. Eventualele erori se comunică
gestionarului pentru a le conecta şi a pune de acord soldul scriptic din evidenţa
contabilă.

4.2 Proba practică


Bibliografie
Minişterul Educaţiei şi Cercetării
Coordinator:
Suzana Ilie
Ştefania Verdeş
Rodica Matei
Manual pentru şcoala de arte şi meserii, clasa a X-a
Clasificare profesională
Lucrător în comerţ
Editura Oscar Print
Bucureşti, 2005

S-ar putea să vă placă și