P. 1
Drept Civil - Contracte Speciale - Sinteza

Drept Civil - Contracte Speciale - Sinteza

|Views: 236|Likes:
Published by dansorin1972

More info:

Published by: dansorin1972 on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2015

pdf

text

original

Contracte civile

-note de curs-

1

Unitatea I Introducere în materia contractelor
Obiective: Înţelegerea noţiunii de contract Înţelegera noţiunii de obligaţie Prezentarea modificărilor la nivel general aduse prin NCC Înţelegerea noţiunnii de contracte nenumite Cuvinte cheie: Contract, încheierea contractelor la distanţă, contracte nenumite, contracte profesionale, contracte civile

1. Aspecte generale Conform NCC (art. 1166), contractul este acordul de voinţă între două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica, transmite sau stinge un raport juridic. Consecvent ideii de unificare a dreptului privat, NCC instituie reguli generale aplicabile tuturor contractelor, fără a face distincţia între contracte comerciale şi contracte civile. Cu caracter de noutate, Codul conţine dispoziţii generale cu privire la regulile aplicabile contractelor nenumite. Sunt contracte nenumite acele contracte cărora legea nu le oferă o definiţie. Nu trebuie să ajungem la concluzia că astfel de contracte nu ar fi legale, întrucât conform libertăţii contractuale, orice acord de voinţă este valabil, atâta timp cât nu încalcă legea şi bunele moravuri. Spre exemplu, înainte de intrarea în vigoare a Codului civil din 2011, contractul de rentă viageră era un contract nenumit. Acestor contracte li se aplică regulile generale, iar atunci când aceastea nu sunt îndestulătoare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamănă cel mai mult (art. 1168). Tot în secţiunea rezervată dispoziţiilor generale cu privire la contracte, Codul stipulează libertatea de a contracta (expresie a principiului autonomiei de voinţă civilă), precum şi obligaţia de a negocia, încheia şi
2

executa contractele cu bună credinţă. Buna credinţă este extinsă şi la purtarea negocierilor. Astfel partea care se angajează într-o negociere este ţinută să respecte exigenţele bunei-credinţe. Ca element de noutate –art. 1183, alin. (4), partea care iniţiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei credinţe răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte părţi. Art. 1184 adaugă şi cerinţa nedivulgării informaţiilor confidenţiale aflate pe parcursul negocierilor, chiar în situaţia în care contractul nu se va încheia. Conform art. 1182, alin. (2), contractul poate fi încheiat valabil dacă părţile cad de acord cu privire la elementele esenţiale ale contractului, având posibilitatea să cadă de acord la o dată ulterioară cu privire la elementele secundare. În situaţia unui dezacord cu privire la cele din urmă (legea recunoaşte expres şi posibilitatea ca o altă persoană să determine elementele secundare ale contractului), instanţa poate dispune completarea contractului. În ceea ce priveşte încheierea contractelor la distanţă, NCC adoptă (art. 1186) aşa numita teorie a recepţiunii. Alfel spus, contractul se consideră încheiat în momentul şi în locul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea. Contractul se va considera încheiat şi dacă în temeiul ofertei, al practicilor stabilite între părţi, al uzanţei sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod. Conform art. 1321 NCC, contractul încetează, ca regulă generală, prin: executare, acordul de voinţă al părţilor, denunţare unilaterală (condiţionată în unele contracte, ca de pildă cel de locaţiune, de un termen de preaviz), expirarea termenului, îndeplinire sau, după caz, neîndeplinirea condiţiei, imposibilitatea fortuită de executare. Potrivit art. 1179, condiţiile generale pentru încheierea valabilă a unui contract sunt: - capacitatea de a contracta; - consimţământul valabil al părţilor; - un obiect determinat, posibil şi licit; - o cauză valabilă a obligaţiilor. 1.1. Contractele profesionale. Definiţie şi caracteristici Definiţie. „Contractele privind activitatea comercială sunt contractele încheiate de profesioniştii care exploatează o întreprindere economică
3

(comercianţii), având ca obiect producerea şi circulaţia mărfurilor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, în scopul obţinerii profitului.”1 Caracteristici. Din definiţie, reies cele patru trăsături ale contractelor privind activitatea comercială. Astfel, contractele: - sunt încheiate pentru exploatarea unei întreprinderi economice; - sunt încheiate de profesioniştii comercianţi; - au ca obiect producerea şi circulaţia mărfurilor; - au ca scop obţinerea unui profit. 1.2 Regulile formării şi executării contractelor privind activitatea comercială Principiul libertăţii contractuale Potrivit art. 1169 N.C.C., „Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri.” Ca urmare, „principiul libertăţii contractuale constă în dreptul unei persoane de a încheia orice contract, cu orice partener şi cu clauzele pe care părţile le convin, cu singurele limite impuse de lege, ordinea publică şi bunele moravuri.”2 Consecinţele aplicării acestui principiu sunt următoarele: a) libertatea în exprimarea voinţei la încheierea contractului (pentru încheierea contractului, cele două manifestări de voinţă se pot exprima în forme diferite, existând şi cazuri însă, în care legea obligă la exprimarea în formă scrisă, ca şi condiţie de validitate sau doar ca mijlod de probă); b) libertatea probelor în litigiile privitoare la contractele legate de activitatea comercială (sunt acceptate înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisire, expertiză, alte mijloace prevăzute de lege); c) libertatea soluţionării litigiului pe calea arbitrajului (jurisdicţie alternativă cu caracter privat; poate fi arbitraj instituţionalizat sau ad-hoc). Limitele principiului libertăţii contractuale (apărute în special în perioada modernă) sunt date de : a) contractele de adeziune (conform art. 1175 N.C.C., sunt acele contracte în care „clauzele sale esenţiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre părţi, pentru
1 2

Cărpenaru, Stanciu Drept comercial, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 400 Ibidem, p. 402

4

aceasta sau ca urmare a instrucţiunilor sale, cealaltă parte neavând decât să le accepte ca atare.”) b) contracte cu clauze interzise de lege (prin Legea nr. 193/2000, au fost stabilite reguli speciale de încheiere a contractelor între comerciant şi consumator, în scopul protejării celui din urmă; sunt interzise clauzele considerate abuzive, în detrimentul consumatorului); 2. Încheierea contractului Încheierea contractului se realizează prin întâlnirea concordantă a unei oferte de a contracta cu acceptarea acelei oferte. Oferta de a contracta reprezintă propunerea unei persoane adresată unei alte persoane, de a încheia un anumit contract. Ea constituie „o manifestare de voinţă care exprimă intenţia ofertantului de a se obliga, în cazul în care oferta este acceptată de destinatar.”3 Condiţiile ofertei sunt: a) să fie precisă şi completă (să cuprindă toate elementele necesare încheierii contractului, specifice pentru fiecare tip de contract); b) să fie fermă (să fie făcută fără rezerve). Oferta de a contracta poate fi exprimată expres (în scris, verbal, prin afişarea mărfii şi a preţului acesteia etc.) sau tacit. Potrivit art. 1188 alin. (2) N.C.C., emitentul ofertei de a contracta poate fi : „persoana care are iniţiativa încheierii contractului, care îi determină conţinutul sau, după împrejurări, care propune ultimul element esenţial al contractului.” Destinatar al ofertei poate fi o persoană determinată, generic determinată sau nedeterminată. Potrivit art. 1189 alin. (1) N.C.C., propunerea ce se adresează unor persoane nederminate, chiar dacă este precisă, nu reprezintă ofertă, ci, după, împrejurări, solicitare de ofertă sau intenţie de negociere. În mod excepţional, propunerea valorează ofertă dacă aceasta rezultă astfel din lege, uzanţe sau, în mod neîndoielnic, din împrejurări. Potrivit art. 1200 N.C.C., oferta produce efecte numai din momentul în care ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile. Aşadar, până la ajungerea la destinatar, oferta poate fi retrasă fără

3

Ibidem, p. 407

5

. Pentru ca încheierea contractului să fie valabilă. al conţinutului ofertei ori al uzanţelor. acceptarea ofertei poate consta în orice act sau fapt al destinatarului. 2 N. al negocierilor. din uzanţe ori din alte împrejurări.. tăcerea sau lipsa acţiunii destinatarului poate avea valoarea unei acceptări de ofertă cu condiţia ca aceasta să rezulte din lege.consecinţe cu condiţia ca retragerea să ajungă la destinatar anterior ofertei sau concomitent cu aceasta. orice declaraţie de revocare a unei astfel de oferte nu poate produce efecte.în caz de deces sau incapacitate a ofertantului (dacă natura afacerii sau împrejurările o impun).C. şi ajunge în termen la autorul ofertei. 1196 N. din practicile statornicite între părţi. dacă indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire la ofertă. . ofertantul este obligat la respectarea acestui termen (care curge din momentul în care oferta ajunge la destinatar). dar şi atunci cînd ea poate fi considerată astfel în temeiul acordului părţilor. să o analizeze şi să expedieze acceptarea.C. oferta este irevocabilă pe perioada în care autorul ei se obligă să o menţină.C.dacă oferta nu ajunge la destinatar în termenul stabilit sau în termen rezonabil. 1193 prevede răspunderea ofertantului pentru prejudiciul cauzat. Potrivit art.oferta adresată unei persoane prezente rămâne fără efecte juridice dacă nu este acceptată imediat.când este refuzată de către destinatar. e necesar ca acceptarea ofertei (ca şi oferta) să se realizeze în forma cerută de lege.oferta adresată unei persoane care nu este prezentă trebuie menţinută un termen rezonabil. . Potrivit art. din acordul părţilor. astfel cum aceasta a fost formulată. Acceptarea ofertei se poate face în mod expres sau tacit. : .C. Dacă în ofertă este prevăzut un termen de acceptare. Potrivit art. 1191. art.C. 1195 N. 6 . Cazurile în care oferta devine caducă sunt prevăzute în art.C. Pentru revocarea ofertei fără termen înaintea unei perioade rezonabile conform N. după împrejurări. Deoarece oferta cu termen nu poate fi revocată înainte de expirarea acestuia.C.C. considerat necesar pentru ca destinatarul să o primească.. al practicilor statornicite între acestea. 1196 alin.. În ceea ce priveşte oferta fără termen de acceptare sunt posibile două situaţii : .

Noul Cod civil reglementează şi momentul încheierii contractului în formă simplificată. În ceea ce priveşte locul încheierii contractului. chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din motive ce nu îi sunt imputabile. Astfel. pentru contractul încheiat între persoane prezente. pact de opţiune. Astfel. incapacităţi de a vinde. contractul este considerat încheiat la momentul săvârşirii actului sau faptului concludent. acesta este localitatea în care se află ofertantul şi în care acceptarea ofertei ajunge la acesta. Unitatea 2 Contractul de vânzare -cumpărare Obiective: Înţelegerea noţiunii de vânzare-cumpărare Înţelegerea noţiunii de pact de opţiune Prezentarea bunurilor în funcţie de aptitudinea de a fi vândute sau nu Cuvinte cheie: Vânzare-cumpărare. Pentru contractul în formă simplificată. locul încheierii acestuia este localitatea în care se află destinatarul ofertei. fără a-l înştiinţa pe ofertant cu privire la acceptarea ofertei. în situaţiile în care acceptarea ofertei se realizează printr-un act sau fapt concludent al destinatarului. incapacităţi de a cumpăra 7 . momentul încheierii contractul coincide cu momentul acceptării ofertei. De asemenea.Noul Cod civil reglementează momentul şi locul încheierii contractului. contractul este considerat încheiat în momentul în care acceptarea ofertei ajunge la ofertant. Pentru persoanele absente.

numită vânzător. Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare -contractul de vânzare-cumpărare este un contract consensual. 8 . (1)] ca fiind “contractul prin care vânzătorul transmite sau. ci la momentul înscrierii în Cartea funciară. înscrierea în Cartea funciară are caracter constitutiv de drepturi. B. Boroi. să plătească vânzătorului o sumă de bani.ca regulă generală el se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. Mai mult decât atât. după intrarea în vigoare a NCC.2. cit. vânzătorul neavând o obligaţie de transfer al proprietăţii. alin. după caz. dreptul său de proprietate asupra unui bun sau alt drept real ori drept de creanţă. 4 5 G. de exemplu vânzareacumpărarea de bunuri imobile se poate face numai în formă autentică. numită cumpărător.Definiţie “Vânzarea este contractul care transmite dreptul de proprietate asupra unui bun. de la vânzător la cumpărător. în schimbul unei sume de bani”4. L. 329 Ibidem. întrucât transferul proprietăţii se produce de drept. op. p. De la această regulă generală există şi unele excepţii. din moment ce transmiterea dreptului proprietăţii se realizează ex lege. sau dreptul asupra unei universalităţi juridice. se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să-l plătească”. prin acordul de voinţă al părţilor. Definiţia pe care o oferă NCC a fost deja criticată în literatura de specialitate5. ca înscrierea în Cartea funciară. Stănciulescu. pp. cumpărătorul obligându-se. dreptul la întreţinere). contractul de vânzare-cumpărare poate fi definit ca fiind acel contract în baza căruia o parte. transferă şi garantează unei altei părţi. în cazul vânzării-cumpărării unor astfel de bunuri trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii de publicitate. Drepturile personale nepatrimoniale şi nici drepturile patrimoniale cu un caracter foarte personal (de ex. Aşadar. De asemenea. Contractul de vânzare -cumpărare A. numită preţ. dreptul la pensie. altfel spus transferul de proprietate nu mai operează ca în vechea reglementare la momentul acordului de vointă. 368 şi urm. 1650. NCC defineşte vânzarea [art.. nu pot face obiectul contractului de vânzare-cumpărare. în schimb.

vânzarea unui teren). dacă legea nu impune o anumită formă pentru încheierea sa valabilă. drepturi de creanţă. art. Vânzarea-cumpărarea este un act de dispoziţie pentru părţi. alin. E. -contractul de vânzare-cumpărare este un contract cu titlu oneros. Încheierea contractului Conform art. iar incapacitatea este excepţia. Există însă şi vânzări care trebuie să fie încheiate în formă autentică (de ex. Cei care nu au capacitate de exerciţiu pot încheia un astfel de contract doar prin intermediul ocrotitorului legal şi cu autorizaţia autorităţii tutelare. procurorii. Vânzarea este un contract cu titlu oneros. D. Nerespectarea acestei cerinţe atrage nulitatea absolută. încheierea sa dând naştere la drepturi şi obligaţii reciproce pentru părţile contractante. avocaţii. drepturi de creanţă etc. -contractul de vânzare cumpărare este un contract comutativ. dar prin vânzare se pot transmite şi alte drepturi: drepturi de uzufruct. 1172.contractul de vânzare-cumpărare este un contract translativ de proprietate C. contractul se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. fiecare parte urmărind să îşi procure un avantaj în schimbul obligaţiei asumate –NCC.-contractul de vânzare-cumpărare este un contract sinalagmatic (bilateral). executorii. aşadar regula este capacitatea. notarii publici. Nu se pot transmite prin vânzare drepturi personale nepatrimoniale. consilierii juridici şi practicienii în insolvenţă nu pot cumpăra direct sau prin persoane 9 . . (1). deoarece ambele părţi urmăresc obţinerea unor foloase de natură patrimonială. adică existenţa şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor este cunoscută de către părţi încă de la momentul încheierii contractului. 1178 NCC (regula generală). grefierii. Regula generală este că pot cumpăra şi vinde toţi cei cărora legea nu le interzice. Incapacităţi de a cumpăra -judecătorii. de aceea este necesar ca ele să aibă capacitate deplină de exerciţiu. Domeniu de aplicare De obicei contractul de vânzare-cumpărare transferă dreptul de proprietate.

aşa cum am mai arătat. (1). nu pot de asemenea să vândă bunurile proprii pentru un preţ care constă într-o sumă de bani provenită din vânzarea ori exploatarea bunului sau patrimoniului pe care îl administrează sau a cărui administrare o supraveghează. persoanele prevăzute la art. c)judecătorii sindici. ele putând fi date în administrarea regiilor autonome sau instituţiilor publice. F. tutorele. dar. cu excepţia cazului în care au împuternicire expresă în acest sens. -bunuri cu privire la comercializarea cărora există un monopol de stat – armamentul. curatorul.interpuse. insesizabile şi imprescriptibile. practicienii în insolvenţă. sub sancţiunea nulităţii absolute. substanţele şi medicamentele ce conţin stupefiante. lumina soarelui etc. b) părinţii. G. muniţiile şi explozibilii. Bunuri ce pot fi vândute Pentru ca un bun să poată constitui obiectul material al prestaţiei vânzătorului. 1655. Incapacităţi de a vinde Conform NCC. drepturi litigioase care sunt de competenţa instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea. nu vândute. direct sau prin persoane interpuse: a)mandatarii pentru bunurile pe care sunt însărcinaţi să le vândă. -să nu facă parte din domeniul public al statului sau unităţilor administrativteritoriale. 1164 alin.să existe în circuitul civil Nu pot fi vândute acele bunuri care prin natura lor nu pot face obiectul contractului de vânzare-cumpărare. Cei cărora le este interzis să cumpere ori să vândă nu pot să ceară anularea vânzării nici în nume propriu. nici în numele persoanei ocrotite (art. el trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: . (1).). concesionate sau date în folosinţă gratuită. Astfel de bunuri sunt inalienabile. art. 1656). aerul. executorii şi alte persoane care ar putea influenţa vânzarea făcută prin intermediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administrează. care prin natura lor nu pot face obiectul dreptului de proprietate (de ex. 10 . alin. care au incapacitatea de a cumpăra. -sunt incapabili să cumpere. administratorul provizoriu pentru bunurile persoanelor pe care le reprezintă.

Preţul Preţul este obiectul prestaţiei cumpărătorului.a. părţile cunoşteau proprietarul lucrului vândut. întrucât nimeni nu poate fi obligat la imposibil. Sancţiunea pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu privire la un bun care nu este destinat comerţului este nulitatea absolută. În cazul bunurilor de gen. 1747). daune-interese. -lucrul să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista în viitor -lucrul să fie determinat sau determinabil. la art. adică trebuie să fie o imposibilitate obiectivă pentru oricine. în material vânzării nu mai există interdicţia vânzării între soţi. Cu toate acestea. comercializarea unor astfel de bunuri este restricţionată. 11 . . în formă autentică (art. 1683.să fie determinat sau determinabil. Preţul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să fie fixat într-o sumă de bani. licit şi posibil Bunurile certe se caracterizează prin trăsături proprii. nu doar pentru debitorul obligaţiei. determinarea se va face prin arătarea speciei (grâu. Imposibilitatea obligaţiei se apreciază in abstracto.Deşi se află în circuitul civil. calităţii ş. NCC reglementează. Ca regulă generală. sub sancţiunea nulităţii absolute. conform NCC. Trebuie să reţinem că. chiar cu acordul testatorului) se face întotdeauna. Vânzarea unei moşteniri (deschise. întrucât vânzarea unei moşteniri nedeschise încă este nulă absolut. În cazul în care vânzătorul nu asigură transmiterea bunului. porumb). cumpărătorul poate cere rezoluţiunea contractului. cantităţii. dacă este cazul. H. restituirea preţului şi. la încheierea contractului. este menţinută în continuare revocarea donaţiei. documentele ce fac parte din fondul arhivistic naţional. proprietatea trece în patrimoniul cumpărătorului în momentul dobândirii bunului de către vânzător sau al ratificării contractului de vânzare de către proprietar. vânzarea bunului altuia. Conform noului Cod nu prezintă importanţă dacă. Lipsa preţului atrage nulitatea absolută a vânzării. -bunurile din patrimoniul cultural-naţional. -obligaţia asumată trebuie să fie posibilă. constând într-o sumă de bani care corespunde valorii lucrului vândut.

Cauza se compune din două elemente: scopul direct (imediat) şi scopul indirect (mediat). iar al cumpărătorului dobândirea bunului în schimbul plăţii preţlui. absenţa sa atrăgând nulitatea absolută a vânzării.-să fie sincer şi serios Preţul este sincer atunci când cel menţionat în contract este acela convenit în realitate de părţi. licită şi morală. Conform art. Preţul este serios dacă nu este derizoriu. respectiv să-l plătească. adică dacă nu este disproporţionat cu valoarea lucrului vândut. Cauza trebuie să fie reală. introdusă de NCC. iar cumpărătorul cu bunul dobândit. aceea a expirării termenului de opţiune nu se poate dispune de bunul care constituie obiectul pactului. Scopul indirect semnifică aşadar. 1668. nevoile pe care vânzătorul doreşte să şi le satsifacă din preţul obţinut. contractul va fi nul ca vânzare-cumpărare. În situaţia în care preţul este fictiv. alin. între data încheierii pactului şi data exercitării opţiunii sau. Scopul indirect îl constituie motivul determinant care a antrenat manifestarea consimţământului de a încheia contractul. Scopul direct al vânzătorului este primirea preţului în schimbul înstrăinării bunului. J. dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestui act. (1). în cazul pactului de opţiune privind un contract de vânzare asupra unui bun individual determinat. iar din actul secret rezultă că el nu este datorat. Dreptul de opţiune se radiază din oficiu. I. putând echivala cu o liberalitate (donaţie deghizată). după caz. Dreptul de opţiune se notează în cartea funciară atunci când este vorba despre drepturi tabulare. Cauza contractului Cauza contractului de vânzare-cumpărare este un element constitutiv şi o condiţie de validitate acestuia. dacă până la expirarea termenului de opţiune nu s-a înscris o declaraţie de exercitare a opţiunii. 12 . însoţită de dovada comunicării sale de către cealaltă parte. Pactul de opţiune Pactul de opţiune este o instituţie nouă. Preţul este fictiv atunci când părţile nu intenţionează să-l ceară. Pentru validitatea contractului de vânzare cumpărare cauza trebuie să existe.

Contractul de locaţiune Obiective: Înţelegerea noţiunii de contract de schimb Înţelegerea noţiunii de contract de locaţiune Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor copermutanţilor Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor locatorului şi locatarului Cunoaşterea condiţiilor şi modului de încheiere a contractelor de schimb şi de locaţiune Cuvinte cheie: Schimb. „În lipsă de stipulaţie contrară. locaţiune. precum şi posibilitatea finalizării unei vânzări (toate în cuprinsul unui singur act juridic. Pactul de opţiune este un contract care conţine6: o ofertă (a promitentului). Bucureşti. atunci când o parte refuză din motive care îi sunt imputabile să încheie contractul promis. p. 1669). Instituţii de drept civil. Noţiune 6 G. 1670. 339 13 . Stănciulescu. cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract. Hamangiu. L. dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinite.Amintim că o promisiune este unilaterală când o singură parte se obligă să vândă sau să cumpere un lucru. copermutant. sumele plătite în temeiul unei promisiuni de vânzare reprezintă un avans din preţul convenit”. În cazul promisiunii bilaterale de vânzare (art. locator. Potrivit art. Ed. Contractul de schimb 1. Boroi. închiriere de locuinţe A. Unitatea III Contractul de schimb. 2011. locatar. un termen de opţiune (acordat beneficiarului).

-contract cu titlu oneros.Contractul de schimb este acel contract prin care fiecare dintre părţi. transmite sau după caz se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul (NCC art. 14 . Caractere juridice -contract consensual. -translativ de proprietate 3. numită locator. prin contractul de schimb părţile îşi transmit reciproc proprietatea asupra unui lucru sau a unui alt drept real. 2. părţile suportă în mod egal cheltuielile pentru încheierea contractului de schimb (NCC art. În lipsă de stipulaţie contrară. Aşadar. 1765). B. numită locatar. . în schimbul unei sume de bani. 2. Caractere juridice -caracter consensual. încheierea unui act scris este preferată însă în practică pentru a preîntâmpina eventualele litigii dintre părţi –ad probationem. 1763). 1777. celeilalte părţi. Condiţiile de validitate În cazul contractului de schimb condiţiile de validitate sunt aceleaşi cu acelea ale contractului de vânzare-cumpărare. Nu este necesar ca bunurile schimbate să fie de acelaşi fel. numită chirie –NCC. copermutantul care primeşte bunul de o valoare mai mare va plăti celuilalt o sumă de bani numită sultă. -caracter bilateral (sinalagmatic). -contract comutativ. art. denumite copermutanţi. -caracter oneros. Contractul de locaţiune 1. Dacă nu există o echivalenţă între bunurile schimbate. Definiţie Contractul de locaţiune presupune transmiterea folosinţei temporare a unui bun de la una dintre părţi.comutativ. Fiecare dintre părţi este considerată vânzător în ceea ce priveşte bunul pe care îl înstrăinează şi cumpărător în ceea ce priveşte bunul pe care îl dobândeşte.

Condiţii de validitate a) capacitatea părţilor Atât locatorul cât şi locatarul trebuie să aibă capacitatea juridică pentru a face acte de administrare. dar părţile nu arată durata locaţiunii. Încheierea contractului de locaţiune –la data la care părţile au convenit asupra bunului şi preţului (art. locaţiunea se stabileşte (art. durata se va reduce de drept la 49 de ani.nu poate depăşi 49 de ani. 1786-1795) –conform NCC. cât şi în alte bunuri sau prestaţii. 1781). 1798). Incapacităţi –prevederile art. Ca regulă generală. pe care locatorul trebuie să o asigure locatarului în mod continuu. cât şi cele încheiate prin înscris sub semnătură privată şi înregistrate la organele fiscale constituie titluri executorii. Durata contractului de locaţiune (art. -pe durata pentru care s-a calculat chiria. Atunci când contractul este încheiat pe durată determinată. -pe durata locaţiunii imobilului. b) obiectul contractului de locaţiune -nu îl constituie lucrul în sine ci folosinţa acestuia. 1783). pe tot parcursul contractului.-contract sinalagmatic. -contract cu executare succesivă în timp 3. 8. 7. pentru bunurile mobile puse la dispoziţia locatarului pentru folosinţa unui imobil. pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract (art. Obligaţiile locatorului (art. Atunci când părţile prevăd o perioadă mai mare. 5. 1785): -pe termen de un an în cazul locuinţelor nemobilate sau spaţiilor pentru exercitarea activităţii unui profesionist. contractul de locaţiune fiind un astfel de contract. 4. în situaţia bunurilor mobile sau al camerelor sau apartamentelor mobilate. Preţul locaţiunii –poate consta atât într-o sumă de bani. 1654 şi 1655 cu privire la incapacităţile de a vinde şi de a cumpăra se aplică şi în cazul contractului de locaţiune. Atât contractele de locaţiune încheiate în formă autentică. persoanele care potrivit legii pot face doar acte de administrare pot încheia contractul de locaţiune pentru o perioadă de maxim 5 ani. 6. sunt obligaţii principale ale locatorului (chiar fără vreo stipulaţie expresă): 15 . Stabilirea preţului chiriei se face similar cu stabilirea preţului vânzării.

săntăţii sau integrităţii corporale a locatarului) care împiedică sau micşorează folosirea bunului. iar acesta. sau în lipsa unei astfel de prevederi. locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului. Totuşi. Trebuie să reţinem că această obligaţie priveşte doar reparaţiile importante şi necesare. nu efectuează reparaţiile necesare. cât şi garanţia contra viciilor. locatorul poate fi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile pe care viciile aparente le cauzează vieţii. În acest caz. Neînlăturarea viciilor în cel mai scurt termen dă naştere dreptului locatarului de a obţine o scădere proporţională a chiriei. În situaţia în care aceste vicii aduc un prejudiciu 16 . în cazul viciilor grave. locatorul are o obligaţie de garanţie. rezilierea contractului. proporţional cu durata întârzierii. atât sumele cheltuite de locatar cât şi dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor. Dacă după încheierea contractului apare necesitatea unor reparaţii ce sunt în sarcina locatorului.-să predea locatarului bunul dat în locaţiune. Locatorul are obligaţia de a efectua toate reparaţiile necesare pentru menţinerea bunului în stare corespunzătoare întrebuinţării. de o mai mică importanţă. Articolul se referă la viciile ascunse (conform alineatului următor. Cheltuielile predării lucrului închiriat cad în sarcina locatorului. dacă au existat dinainte sau au survenit pe parcursul locaţiunii. pe toată durata locaţiunii. în condiţiile legii. Similar cu vânzătorul. În primul rând. 1790 NCC. 1787). care sunt în sarcina locatarului. deşi ia cunoştinţă. Conform art. -să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata locaţiunii. nu şi cele uzuale. Dacă predarea lucrului se face cu întârziere. locatorul trebuie să îl garanteze pe locatar că nu îi va cauza tulburări prin fapta proprie. obligaţie ce presupune atât garanţia împotriva tulburărilor de drept şi de fapt. locatorul garantează contra tuturor viciilor lucrului. cu privire la lucrul închiriat. diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă (art. după natura bunului. destinaţia sa anterioară. acestea pot fi făcute de locatar. sau. sau după împrejurări. locatorul este dator să restituie. fiind dator să se abţină de la orice fapt care ar împiedica. -să asigure locatarului liniştita şi utila folosinţă a bunului pe tot timpul locaţiunii. potrivit destinaţiei prezumate. 1789). locatarul are dreptul să ceară o diminuare a chiriei. orice cea potrivit căreia locatarul îl foloseşte. Locatorul este obligat să predea bunul împreună cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare utilizării acestuia (art. conform destinaţiei stabilite prin contract. chiar dacă nu au fost cunoscute la încheierea contractului.

În cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte această obligaţie. Locatorul este ţinut să il garanteze pe locatar şi în cazul tulburărilor de drept (chiar şi în lipsa unei tulburări de fapt). dacă durata locaţiunii este de cel puţin un an. alin. (2). locatorul poate: -să ceară executarea silită. chiria se plăteşte. Dacă nu există uzanţe şi în lipsa unei stipulaţii contrare. -să ceară rezilierea contractului. Obligaţiile locatarului Obligaţiile principale ale chiriaşului sunt (NCC. 17 . decât dacă tulburările începute înaintea predării bunului îl împiedică pe locatar să îl preia. Cu privire la locul plăţii chiriei. atunci el nu are dreptul la dauneinterese. dacă durata locaţiunii este mai mare de o lună. 1797. În lipsă de stipulaţie contrară. locatorul poate cere rezilierea contractului sau daune interese (sau ambele). potrivit dispoziţiilor art. . 1796): -obligaţia de a lua în primire bunul. 8. Dacă locatarul cunoştea cauza de evicţiune la data încheierii contractului. Locatarul are obligaţia de a lua în primire lucrul la data încheierii contractului şi la locul unde se afla la momentul încheierii contractului.locatarului. -să invoce excepţia de neexecutare -obligaţia locatarului de a folosi bunul cu prudenţă şi diligenţă. dacă aceasta nu depăşeşte o lună. În caz de refuz al plăţii. locatorul poate fi obligat şi la daune interese (dacă nu le-a cunoscut şi nu era dator să le cunoască). Locatorul trebuie să il despăgubească pe locatar pentru toate prejudiciile suferite din această cauză. NCC: . regula generală este că aceasta se plăteşte la domiciliul debitorului (este cherabilă). Locatarul are obligaţia de a plăti chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract.în avans pentru toată durata contractului. -obligaţia de a plăti chiria.în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru. Locatorul este ţinut să îl garanteze pe locatar de tulburarea cauzată prin fapta unui terţ care nu pretinde vreun drept asupra bunului (tulburare de fapt). art. .în prima zi lucrătoare a fiecărei luni. dar mai mică de un an. locatarul este obligat să plătească chiria la termenele stabilite potrivit uzanţelor.

în schimbul unei chirii7.Locatarul are obligaţia de a folosi bunul cu prudenţă şi diligenţă. deţinerea sau accesul la bun. întrucât. totală sau parţială. Lipsa acordului prealabil duce la pierderea dreptului de retenţie al locatarului. în lipsă de stipulaţie contrară. Răspunderea este extinsă şi cu privire la membri familiei locatarului. În situaţia în care bunul este mobil. p. 9. unei alte persoane dacă această facultate nu i-a fost interzisă în mod expres (art. inclusive cea cauzată de incendiu. op. 1805). cit. conform destinaţiei prezumate. Restituirea bunurilor mobile luate în locaţiune se face în locul în care au fost predate. în lipsă. -obligaţia de restituire a bunului La încetarea locaţiunii. în tot sau în parte. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune Sublocaţiunea este contractul prin care locatarul transmite unei alte persoane numită sublocatar dreptul de folosinţă temporară asupra lucrului închiriat de la locator. locatorul poate cere readucerea bunului la starea iniţială şi plata de despăgubiri pentru orice eventuală pagubă. Stănciulescu. la sublocatar sau altor persoane cărora le-a fost îngăduită folosirea. L. destinaţia anterioară sau cea potrivit căreia locatarul îl foloseşte. Observăm că locatarul nu poate schimba destinaţia bunului fără acordul locatorului. 446 18 . este necesar 7 G.. În acest sens Codul instituie prezumţia că bunul a fost primit în stare corespunzătoare întrebuinţării sale potrivit destinaţiei stabilite. De asemenea. reparaţiile de întreţinere care au un caracter curent sunt în sarcina locatarului). conform destinaţiei stabilite prin contract sau. Cazul fortuit este exonerator de răspundere. Cu privire la îmbunătăţirile aduse bunului închiriat (art. Locatarul răspunde pentru degradarea bunului închiriat în timpul folosinţei. în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorate din cauza vechimii (art. Sublocaţiunea este în fapt un nou contract de locaţiune. Boroi. Locatarul poate să încheie o sublocaţiune. În situaţia în care nu a existat acordul său prealabil. locatarul are obligaţia de a notifica de îndată pe locator cu privire la necesitatea efectuării reparaţiilor (ce sunt în sarcina locatorului. locatorul are dreptul de a păstra lucrările adăugate şi autonome şi nu poate fi obligat la despăgubiri decât dacă locatarul a efectuat lucrările cu acordul său prealabil. ori chiar să cedeze locaţiunea. 1823). 1821). în funcţie de natura bunului. locatarul este obligat să restituie bunul luat în locaţiune în starea în care l-a primit.

În caz de neplată a chiriei. Din aceste dispoziţii rezultă că prin tacita relocaţiune se încheie un nou contract de locaţiune (nu se prelungesc efectele celui vechi) 8. locaţiunea încetează la data expirării termenului contractului. p. cumpărătorul este dator să respecte locaţiunea încheiată anterior. În ceea ce priveşte cesiunea contractului de locaţiune. în cazul cesiunii contractului de locaţiune. Desfiinţarea titlului locatorului –dacă dreptul locatorului este desfiinţat. 1277). 10. dispoziţiile art. dar pe durată nederminată. Conform Legii mr. astfel: 8 Ibidem. Cesiunea contractului este operaţiunea juridică prin care se realizează transferul către un terţ al calităţii de contractant. contractul de locaţiune încetează de drept. împreună cu drepturile şi obligaţiile ataşate acestei calităţi. 1811. cu aceleaşi clauze. locaţiunea încetează de drept (art. Termenul de preaviz poate fi convenţional sau legal. 71/2011. Înstrăinarea lucrului închiriat prin acte între vii. cesionarul dobândeşte drepturile şi obligaţiile locatarului. dacă locatorul vinde lucrul închiriat. 1818). aceasta se face numai cu acordul locatorului. atunci când există un pact comisoriu.acordul scris al locatorului. locatorul îl poate urmări pe sublocatar până la concurenţa chiriei pe care acesta o datorează locatarului. Încetarea contractului de locaţiune Ca regulă generală. Rezilierea. cu daune-interese. Aşadar. iar când lipseşte se va stabili după uzanţe. 450 19 . În cazul încetării contractului la expirarea termenului (încetare de drept) nu este necesară o înştinţare prealabilă. celalată parte are dreptul de a rezilia locaţiunea. Rezilierea –atunci când una dintre părţi nu îşi execută obligaţiile contractual.conform art. 1810 referitoare la tacita relocaţiune sunt aplicabile tuturor contractelor de locaţiune al căror termen se împlineşte după intrarea în vigoare a noului Cod. Distrugerea bunului –dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinaţiei stabilite. ca regulă generală este dispusă de instanţă. din partea oricăreia dintre părţi. cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz (art. dacă este cazul. Sublocaţiunea sau cedarea locaţiunii nu este posibilă dacă prin contract se prevede interdicţia de a face o astfel de operaţiune juridică. Contractul încheiat pe o perioadă nedeterminată poate înceta prin denunţare unilateral. dar poate opera şi de drept.

dacă la data înstrăinării bunul se afla în folosinţa locatarului. în schimbul unui preţ numit arendă. ca varietate a contractului de locaţiune. Cu caracter de noutate. arendaş. c) în cazul mobilelor supuse unor formalităţi de publicitate. d) în cazul celorlalte bunuri mobile. Contractul de arendare Contractul de arendare nu este un contract distinct. Aplicarea contractului de închiriere de locuinţe este extinsă şi asupra spaţiilor destinate exercitării activităţii unui profesionist (art. Prin urmare regulile generale ale locaţiunii se vor aplica în cazul arendării. b) în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară. arendator. Unitatea IV Contractul de arendare. în scopul exploatării periodice. dacă data certă a locaţiunii este anterioară datei certe a înstrăinării. transmite terenuri sau alte bunuri agricole celeilalte părţi (arendaş). antreprenor 1. antrepriză. Definiţie -Contractul de arendare este acel contract prin care una dintre părţi (arendator). 20 . dacă locatarul a îndeplinit aceste formalităţi. 1778). ci o varietate a contractului de locaţiune.a) în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară. Codul civil reglementează şi regulile speciale aplicabile închirierii de locuinţe. Contractul de antrepriză Obiective: Înţelegerea noţiunii de arendare Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au părţile contractului de arendare Înţelegerea noţiunii de antrepriză Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au părţile contractului de antrepriză Cuvinte cheie: Arendare. dacă locaţiunea a fost notată în cartea funciară.

Bunuri ce pot fi arendate –conform art. platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.. contractul de arendare care se încheie în formă autentică şi cel înregistrat la consiliul local constituie.animalele. maşinile. şi anume terenuri agricole productive – arabile. 1837). plantaţiile de hamei şi duzi. -obligaţia de asigurare a folosinţei liniştite şi utile a bunului dat în arendă (garanţie împotriva tulburărilor de drept şi de fapt). construcţiile de orice fel. păşunile împădurite. Obligaţiile arendatorului -obligaţia de a preda bunurile către arendaş în stare corespunzătoare exploatării agricole şi de efectuare a reparaţiilor importante. Dacă durata este nedeterminată. civ. Dacă bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale. Prin urmare. Conform art. animalele. livezile. Arendaşul are obligaţia de a depune un exemplar al contractului (care se încheie de regulă în trei exemplare). drumurile tehnologice. se pot arenda şi terenurile agricole neproductive. Aşadar. contractul de arendare este un contract solemn.. Nerespectarea acestei obligaţii atrage sancţiunea unei amenzi civile stabilite de instanţa de judecată pentru fiecare zi de întârziere. . viile. Încheierea contractului Sub sancţiunea nulităţii absolute. 21 . pomicole. cum ar fi (observăm că enumerarea nu este una limitativă): . contractul de arendare se face în formă scrisă (art. utilajele etc. câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate. 1836 C. contrucţiile. arendarea se consideră făcută pentru perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie contractul (art. pepinierele viticole. unde urmează să fie înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local. titlu executoriu pentru plata arendei la termenele şi modalităţile stabilite în contract. pot fi arendate orice bunuri agricole. amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare. utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole. în condiţiile legii. arbuştii fructiferi. 1838). civ. 1845 C.terenurile cu destinaţie agricolă. terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice. la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate.

refuzul său cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului. mai ales în situaţia în care antreprenorul achiziţionează şi materialele necesare pentru realizarea lucrării. Contractul va fi de vânzare şi nu de antrepriză dacă executarea lucrării nu constituie scopul principal al contractului. dacă niciuna dintre părţi nu a comunicat cocontractantului. să execute o lucrare. Definiţie şi caractere generale Potrivit art. Aceste termene se reduc la jumătate dacă durata contractului de arendare este de un an sau mai scurtă. la încetarea contractului. sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar. În situaţia în care arendatorul vinde bunurile arendate. 1850. Delimitarea contractului de vânzare de cel de antrepriză presupune totuşi anumite dificultăţi. 2. arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul scris şi prealabil dat de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor în materie funciară. în starea în care le-a primit. incapacitatea sau falimentul arendaşului. alin. în schimbul unui preţ.. Reînnoirea contractului de arendare Conform art. -obligaţia de a asigura bunurile agricole pentru riscul pieirii recoltei ori al pieirii animalelor din cauza unor calamităţi naturale. prin contractul de antrepriză. -obligaţia de a folosi bunurile ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. (1). 1848. Încetarea contractului Ca regulă generală arendarea încetează la expirarea termenului. Spre deosebire de vânzare. civ. cel puţin un an. contractul de arendare se reînnoieşte de drept. Nerespectarea acestei obligaţii nu atrage însă nicio sancţiune legală. -obligaţia de restituire a lucrurilor. contractul de arendare mai poate înceta şi prin decesul. Conform art. Conform art. antreprenorul se obligă ca. 1839 C. unde 22 . pe riscul său. Contractul de antrepriză A. iar în cazul terenurilor cu destinaţie agricolă.Obligaţiile arendaşului -plata arendei (în bani sau produse) în locul şi la termenele stabilite prin contract. 1851 NCC. cumpărătorul este ţinut să respecte arenda. în scris. pentru aceeaşi durată. materială sau intelectuală.

executorii. D. păstra şi întrebuinţa materialele (art. 1179 (capacitatea de a contracta. . curatorul. au şi în reglementarea noului Cod o acţiune directă împotriva beneficiarului. -obligaţia de a procura. practicienii în insolvenţă. o cauză valabilă a obligaţiilor). în cadrul contractului de antrepriză. C. Antreprenorul răspunde faţă de beneficiar pentru fapta subantreprenorului cât şi pentru propria faptă. tutorele. precum şi alte asemenea persoane. 23 . următoarele categorii de persoane: . dacă nu au fost plătite de antreprenor (până la concurenţa sumei datorate) –NCC art.304 (cu excepţia cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul contractului nu a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese). Persoanele care au desfăşurat o activitate de prestare de servicii sau executare de lucrări.părinţii. în baza unui contract cu antreprenorul. cu excepţia cazului prevăzut la art. 1856. 1857).mandatarii. judecătorii sindici. pentru bunurile pe care sunt însărcinaţi să le vândă. 1853 NCC prevede că dispoziţiile art. E.funcţionarii publici. Obligaţiile şi drepturile antreprenorului -obligaţia de a executa lucrarea în condiţiile şi termenii stabiliţi prin contract.preţul este întotdeauna stabilit în bani. posibil şi licit. Subantrepriza (art. Încheierea contractului Încheierea valabilă a contractului de antrepriză presupune respectarea cerinţelor generale pentru validitatea contractului prevăzute la art. 1. Incapacităţi Art. Aşadar. obiect determinat. consimţământ valabil. . nu pot să încheie un contract de antrepriză pentru un preţ care constă într-o sumă de bani provenită din vânzarea ori exploatarea bunului sau patrimoniului pe care îl administrează ori a cărui administrare o supraveghează.1.655 alin. preţul poate fi stabilit într-o sumă de bani sau în alte bunuri sau prestaţii. 1852) Antreprenorul poate încredinţă unuia sau mai multor subantreprenori executare unor părţi sau elemente ale lucrărilor sau serviciilor (dacă respectivul contract nu a fost încheiat intuitu personae).(1) se aplică în mod corespunzător şi contractului de antrepriză. B. care ar putea influenţa condiţiile vânzării făcute prin intermediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administrează ori a căror administrare o supraveghează. administratorul provizoriu. pentru bunurile persoanelor pe care le reprezintă.

sub sancţiunea de a prelua riscul şi de a răspunde pentru prejudiciile cauzate inclusive terţilor. în situaţia în care preţul este stabilit în funcţie de valoarea lucrărilor executate. -instrucţiunilor necorespunzătoare date de beneficiar. la cererea beneficiarului. -obligaţia de a informa beneficiarul (art. În situaţia în care contractul este încheiat pentru un preţ global (art.Ca regulă generală. 1858). antreprenorul este obligat să execute lucrarea cu materialele sale. beneficiarul trebuie să plătească preţul convenit şi nu poate 24 . -existenţei sau ivirii unor împrejurări pentru care antreprenorul nu este ţinut să răspundă. Antreprenorul are obligaţia de a informa pe beneficiar despre orice pericol cu privire la trăinicia. -obligaţia de a garanta contra viciilor şi pentru calităţile convenite (art. să justifice modul de întrebuinţare şi să restituie ceea ce nu a fost folosit. În cazul în care antreprenorului i-au fost încredinţate materiale de către beneficiar. Dacă în urma informării la care ne-am referit. beneficiarul nu ia măsurile necesare. a serviciilor prestate sau a bunurilor furnizate. beneficiarul le-a pus la dispoziţie. 1863) Antreprenorul are obligaţia de a garanta contra viciilor lucrării şi pentru calitatea convenită (similar cu dispoziţiile privind garanţia contra viciilor lucrului vândut). serviciile prestate şi cheltuielile effectuate Antreprenorul are această obligaţie. primul are obligaţia de ale păstra şi de a le întrebuinţa conform destinaţiei lor. pentru a căror calitate este răspunzător. 1865) Această obligaţie a antreprenorului există în situaţia în care la încheierea contractului a existat o estimare cu privire la preţul lucrărilor sau al serviciilor. Beneficiarul are obligaţia de a plăti doar acele creşteri ce nu puteau fi prevăzute de antreprenor la momentul încheierii contractului. Antreprenorul are de asemenea obligaţia de a rezilia contractul dacă lucrarea ameninţă sănătatea sau integritatea corporală a persoanelor. folosirea sau destinaţia lucrării cauzat de: -materialele procurate sau celelalte mijloace pe care. antreprenorul poate rezilia contractul sau poate continua executarea acestuia pe riscul beneficiarului notificându-l în acest sens. potrivit contractului. -obligaţia de a justifica orice creştere a preţului (art. 1867 foloseşte denumirea de preţ forfetar –dinainte stabilit la o sumă globală şi invariabilă). -obligaţia de a da socoteală despre stadiul lucrărilor.

dacă prin lege sau contract nu se prevede altfel. H. -obligaţia de recepţie a lucrării (art. 1860) În situaţia în care lucrul piere sau este deteriorat înaintea recepţiei (iar cauzele nu sunt imputabile beneficiarului). G. antreprenorul care a procurat materialul este dator să o refacă pe cheltuiala sa şi cu respectarea condiţiilor şi termenelor iniţiale. pe propria cheltuială. Dacă obiectul contractului este o lucrare. Pieirea lucrului înainte de recepţie (art. la fel cum antreprenorul nu poate pretinde o creştere a preţului. 1864). 1862). 1869 NCC instituie şi dreptul la ipotecă legală pe care îl are antreprenorul. iar în cazul bunurilor immobile antreprenorul are obligaţia de a realiza înscrieri în Cartea funciară. Art. În celelalte cazuri. beneficiarul are obligaţia de a verifica lucrarea. Obligaţiile şi drepturile beneficiarului Beneficiarul are dreptul de a verifica lucrarea în cursul executării ei. După ce primeşte înştiinţarea din partea antreprenorului că lucrarea este finalizată. chiar dacă lucrarea sau serviciul a necesitat mai puţină muncă sau a costat mai puţin. Pieirea sau deteriorarea lucrului după recepţia lucrării În această situaţie antreprenorul rămâne răspunzător în temeiul garanţiei contra viciilor şi pentru calităţile convenite. ţinând seama dacă este cazul. Întinderea ipotecii este în limita sporului de valoare realizat. beneficiarul are obligaţia de a plăti antreprenorului preţul la data şi locul recepţiei întregii lucrări. -obligaţia de plată a preţului (art. F. într-un termen rezonabil (potrivit naturii lucrării şi uzanţelor în domeniu) şi de a o recepţiona (să o ridice atunci când este cazul). cu condiţia de a nu stânjeni în mod nejustificat pe antreprenor. În accepţiunea Codului. pentru garantarea preţului datorat pentru lucrare. acesta este ţinut să suporte cheltuielile refacerii doar în situaţia în care pieirea s-a datorat unui viciu al materialelor.cere o diminuare. Dacă materialul a fost procurat de beneficiar. recepţionarea fără rezerve duce la pierderea dreptului de a invoca viciile aparente ale lucrării sau lipsa aparentă a calităţilor convenite. beneficiarul este obligat să furnizeze din nou materialele (dacă pieirea sau deteriorarea nu este imputabilă antreprenorului). de regulile privind suspendarea fortuită a executării obligaţiei. dacă aceasta corespunde condiţiilor stabilite prin contract. 25 . lucrarea se socoteşte recepţionată fără reserve. Ca urmare a neexecutării culpabile a acestei obligaţii de către beneficiar.

J.lucrarea sau serviciul nu se execută în modul convenit şi. După recepţia provizorie. riscurile trec asupra beneficiarului.respectarea termenului convenit pentru recepţia lucrării a devenit vădit imposibilă. care are loc la finalizarea construcţiei. 26 . în viziunea căruia contractul de antreprinză era un contract încheiat intuitu personae. . La finalizarea unei părţi de lucrare. Beneficiarul are obligaţia (în cazul încetării contractului) să recepţioneze partea deja executată. dă naştere dreptului antreprenorului de a cere rezilierea contractului (cu daune-interese. 1872): .Cauze generale de încetare Beneficiarul poate rezilia contractul în următoarele situaţii (art. Reguli speciale cu privire la contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii Această formă de antrepriză se referă la acele lucrări care. într-un termen stabilit de beneficiar potrivit cu împrejurările. potrivit legii. I. Decesul antreprenorului sau incapacitatea de a finaliza lucrarea sau de a presta serviciul (fără culpa sa) atrage încetarea contractului dacă acesta a fost încheiat intuitu personae. până la terminarea lucrării (art. Rezilierea din culpa beneficiarului (art. Această prevedere exista în vechiul cod. decesul beneficiarului nu determină încetarea contractului. instalaţiile de alimentare cu apă şi a altor utilităţi. antreprenorul nu remediază lipsurile constatate şi nu schimbă pentru viitor modul de executare a lucrării sau serviciului. în măsura în care aceste lucrări îi sunt de folos. necesită obţinerea autorizaţiei de construire.2. decât în situaţia în care aceasta face imposibilă sau inutilă executarea sa.I. antreprenorul şi beneficiarul au obligaţia de a constata împreună existenţa părţii finalizate şi conformitatea acesteia cu dispoziţiile legale şi cu clauzele contractului. dacă o poate folosi şi de a plăti valoarea lucrărilor efectuate şi a altor cheltuieli făcute în vederea finalizării lucrării. Cauze special de încetare Conform art.pentru neexecutarea altor obligaţii ce revin antreprenorului potrivit legii sau în temeiul contractului. dacă este cazul). Beneficiarul are obligaţia de a permite antreprenorului de a folosi căile de acces.1. . Încetarea contractului I. 1870. 1873) Neîndeplinirea obligaţiilor de către beneficiar care duce la imposibilitatea începerii sau continuării cotnractului. 1878).

se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părţi. comision. consignaţie A. în lipsă. mandatul cu titlu oneros (art. cu excepţia faptului că reglementează distinct contractul de comision şi contractul de consignaţie. 2010) Codul instituie două prezumţii conform cărora mandatul dintre persoanele fizice se prezumă a fi cu titlu gratuit. Caracterele juridice ale contractului de mandat Mandatul este un contract : -consensual . În situaţia în care cuantumul remuneraţiei nu este stabilită prin contract. ca varietăţi ale contractului de mandat. iar mandatul dintre profesionişti este prezumat a fi cu titlu oneros. Mandatul cu titlu gratuit. C. Contractul de comision şi contractul de consignaţie Obiective: Înţelegerea noţiunii de mandat Înţelegerea noţiunii de contract de comision Înţelegerea noţiunii de contract de consignaţie Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au părţile Cuvinte cheie: Mandat. mandatar. numită mandant. 27 . Noţiunea de contract de mandat Reglementarea mandatului în NCC nu aduce modificări substanţiale în materie. mandant. numită mandatar. Art. ea va fi stabilită conform legii. în funcţie de valoarea serviciilor prestate. 2009 al Codului civil defineşte mandatul ca acel contract prin care o parte. B.Unitatea V Contractul de mandat. uzanţelor sau.

Astfel. Dacă mandatul este cu titlu gratuit. sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi.-încheiat intuitu personae. Ca şi în vechea reglementare. -obligaţia de diligenţă. dacă mandatul este cu titlu oneros. 28 . 2016) Încheierea de acte de dispoziţie presupune o împuternicire expresă în acest sens a mandatarului. potrivit legii unei anumite forme trebuie să respecte acea formă. Mandatarul nu poate depăşi limitele stabilite prin mandat. D.1. însă mandatul se extinde şi asupra actelor necesare executării lor. mandatarul este ţinut să execute mandatul cu diligenţa unui bun proprietar. Obligaţiile mandatarului -obligaţia de a executa contractul. mandatarul este obligat să îl îndeplinească cu diligenţă pe care o manifestă în propriile afaceri. D. caz în care este un contract sinalagmatic (bilateral). cu excepţia situaţiilor în care îi este imposibil să îl înştiinţeze pe mandant şi există o prezumţie rezonabilă că acesta ar fi aprobat abatarea dacă ar fi avut cunoştinţe de împrejurările ce o justifică. întrucât se bazează în principal pe încrederea pe care o are mandantul în mandatar .2. Acceptarea mandatului poate fi şi tacită. sau verbală. 2019). D. chiar fără stipulaţie expresă. dar şi cu titlu oneros. 2014 instituie prezumţia acceptării (în absenţa unui refuz neîntârziat) mandatului care priveşte actele a căror încheiere intră în exercitarea profesiei mandatarului sau pentru care acesta şi-a oferit serviciile. contractul de mandat încetează la 3 ani de la încheierea lui. Întinderea mandatului (art. autentică sau sub semnătură privată. Art. -ce poate fi încheiat cu titlu gratuit. Mandatul general autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare şi administrare. -obligaţia de a da socoteală (art.3. caz în care este unilateral. Atunci când mandatul este dat pentru încheierea unui act juridic supus. Mandatul cu reprezentare Contractul de mandat se poat încheia în formă scrisă. D. legea este mai restrictivă în privinţa mandatului cu titlu oneros faţă de mandatul cu titlu gratuit. Durata mandatului Atunci când prin contract nu este stipulat un alt termen.

Încetarea mandatului Art. chiar în situaţia în care mandatul nu a putut fi executat (dacă nu este vorba despre culpa mandatarului). Obligaţiile mandantului -obligaţia de a pune la dispoziţia mandatarului mijloacele necesare executării mandatului şi de a restitui cheltuielile rezonabile. 2030 reglementează cauzele speciale de încetare a mandatului (la acestea se adaugă şi cauzele generale de încetare a contractelor): -revocarea de către mandant. obligaţia de a conserva bunurile mandantului pe care le deţine. 29 . 2028) şi un singur mandatar. mandatarul are dreptul la remuneraţie pentru actele pe care le-a încheiat până la renunţare. cu condiţia notificării mandantului cu privire la renunţare. de asemenea. 2029 NCC reglementează şi dreptul de retenţie al mandatarului asupra bunurilor primite. împreună cu dobânzile legale aferente -obligaţia de a repara prejudiciul suferit de mandatar în executarea contractului -obligaţia de a plăti remuneraţia mandatului (în cazul mandatului cu titlu oneros). -renunţarea mandatarului. Mandantul poate reova oricând mandatul. -obligaţia de a răspunde pentru obligaţiile terţilor. în situaţia în care a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască insolvabilitatea acestora la data încheierii contractului. D.Orice mandatar este ţinut să dea socoteală despre gestiunea sa şi să remită mandantului tot ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale.4. notarul public este obligat să transmită revocarea către registrul naţional notarial. mandantul este ţinut să îşi execute obligaţiile faţă de mandatar şi să repare eventualele prejudicii cauzate de revocare. În situaţia revocării procurii autentice notariale. situaţie în care mandanţii răspund solidar. pentru garantarea creanţelor izvorâte din mandat. La rândul său. Art. Mandatarul poate renunţă oricând la mandat. mandatarul are oblgiaţia de a-l despăgubi pe mandant pentru prejudiciile sufeite prin efectul renunţării (cu excepţia cazului când continuarea executării i-ar fi cauzat lui însuşi o pagubă însemnată şi neprevizibilă la data acceptării mandatului). D. cu excepţia situaţiei în care există o pluralitate de mandanţi (art. În urma revocării. indiferent de clauze şi de forma sa. În cazul mandatului cu titlu oneros.5. Mandatarul are. chiar dacă ceea ce a primit nu ar fi fost datorat mandantului.

totuşi mandantul se poate substitui mandatarului şi poate exercita drepturile de creanţă născute din executarea mandatului. F. care acţionează cu titlu profesional.2. la cerere. mandantul poate solicita instanţei de judecată să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de transmitere a bunurilor dobândite. terţii nu au niciun raport juridic cu mandantul. la cerere. încheie acte juridice în nume propriu. Obligaţiile părţilor Terţul contractant este ţinut direct faţă de comisionar pentru obligaţiile sale (art. în cadrul unei activităţi cu caracter de continuitate care este în curs de desfăşurare (cu respectarea dreptului de revocare sau renunţare al părţilor sau al moştenitorilor). Contractul de comision F. Mandatul fără reprezentare E. E. de către mandatarul care a acţionat în nume propriu. F. Comisionarul are obligaţia. cu excepţia bunurilor mobile dobândite de terţi prin efectul posesiei de bună-credinţă. chiar dacă terţii aveau cunoştinţă de mandat. Bunurile dobândite de mandatar (art.1.moartea. Observăm că în cazul acestui mandat.. comitentul se poate subroga. să cedeze comitentului 30 . 2. incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului. F. 1. 2041) Mandantul are dreptul de a revendica bunurile mobile dobândite pe seama sa. în drepturile comisionarului şi poate exercita acţiunile ce decurg din contractul cu terţul. dacă şi-a executat propriile sale obligaţii faţă de mandatar. în schimbul unei remuneraţii numită comision (art. dacă are ca obiect încheierea unor acte succesive. numită mandatar. Încheierea contractului Contractul se încheie în scris. Cu privire la bunurile imobile. şi îşi asumă faţă de terţi obligaţiile ce rezultă din aceste acte. 2039) Mandatul fără reprezentare este contractul în temeiul căruia o parte. 2043).3. În cazul în care terţul nu îşi execută obligaţiile. E. dacă legea nu prevede altfel forma scrisă este cerută numai ad probationem. Definiţie (art. 2045). dar pe seama celeilalte părţi. Mandatul poate continua chiar şi în situaţia în care aceste cauze se împlinesc. Definiţie Contractul de comision este mandatul care are ca obiect achiziţionarea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului şi în numele comisionarului. numită mandant.

G. 2053).3. prevăzând reguli generale privind contractul de societate. Comisionarul va avea preferinţă faţă de vânzătorul neplătit (art. 1881-1954) reglementează contractul de societate. Unitatea VI Contractul de societate Noul Cod civil (la art. 2070).2. Expeditorul care ia asupra sa obligaţia executării transportului. Consignantul poate modifica unilateral preţul de vânzare stabilit. G. fără nicio contraprestaţie. 31 . Comisionarul are un drept de retenţie asupra bunurilor acestuia aflate în detenţia sa. dar şi reguli speciale referitoare la societatea simplă şi asocierea în participaţie. are drepturile şi obligaţiile transportatorului (art. art. Definiţie Art. în lipsă. cu mijloace proprii sau ale altuia. 2054 NCC defineşte contractul de consignaţie ca fiind o varietate a contractului de comision care are ca obiect vânzarea unor bunuri mobile pe care consignantul le-a predat consignatarului în acest scop. la momentul vânzării. Încheierea contractului Contractul se încheie în formă scrisă –ad probationem. H. printr-un act de cesiune sub semnătură privată. Preţul vânzării Preţul este stabilit de părţile contractante sau. 2064). un contract de transport şi să îndeplinească operaţiunile accesorii (NCC. Contractul de expediţie Contractul de expediţie este o varietate a contractului de comision prin care expeditorul se obligă să încheie în nume propriu şi în contul comitentului.acţiunile contra terţului. iar consignatarul este ţinut de această modificare de la momentul încunoştiinţării. în tot sau în parte. G. Comisionarul nu răspunde faţă de comitent pentru neexecutarea obligaţiilor de către terţ. Contractul de consignaţie G.1. preţul curent al mărfurilor de pe piaţa relevantă.

.obligaţia asociaţilor este reciprocă în desfăşurarea unei activităţi.o cauză licită şi morală.un obiect determinat şi licit. Caractere juridice Contractul de societate este : . cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel. în cunoştinţe specifice sau prestaţii ce sunt necesare desfăşurării unei activităţi. . Reprezintă un element de noutate. .beneficiile se împart tuturor asociaţilor ori aceştia beneficiază de economia de ar putea rezulta din desfăşurarea activităţii. introdus prin Noul Cod civil. Referitor la prima dintre condiţiile de validitate. 32 . Condiţii de validitate Condiţiile de validitate a contractului de societate sunt cele prevăzute de art. 1881 NCC). 1179 NCC. calitatea de asociat poate deţinută de orice persoană fizică şi juridică. 1887. A. forma scrisă fiind cerută doar ad probationem. . . în bunuri. Contractul de societate are drept elemente caracteristice următoarele: . cu scopul de a împărţi beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta (art. .un contract bilateral sau plurilateral.capacitatea de a contracta. faptul că societatea se poate constitui cu sau fără personalitate juridică. în cunoştinţe specifice sau prestaţii.consimţământul părţilor. . în bunuri. Potrivit art. legea poate reglementa diferite tipuri de societăţi în considerarea formei. naturii sau obiectului de activitate. C.un contract consensual. B.un contract cu titlu oneros. .Dispoziţiile Codului civil privitoare la contractul de societate reprezintă dreptul comun în materia societăţilor.un contract comutativ.fiecare asociat se obligă să pună în comun aporturi băneşti. condiţii generale necesare pentru încheierea unui contract : . Definiţie Contractul de societate reprezintă contractul în care două sau mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru desfăşurarea unei activităţi şi să contribuie la aceasta prin aporturi băneşti.

. Formele de societate La art.societăţi în participaţie – formă de asociere fără personalitate juridică. 33 . 1884 NCC). 1883. . lipsită de personalitate juridică. Dacă se are în vedere înfiinţarea unei societăţi cu personalitate juridică. atunci contractul trebuie încheiat în formă scrisă. reglementate prin legea nr. Regimul juridic al aporturilor asociaţilor Pentru societăţile cu personalitate juridică. lipsa acestuia ducând la sancţionarea contractului cu nulitatea relativă. denumirea şi sediul societăţii (art. G. obiectul. 1885 NCC). Pentru situaţia în care aportul asociaţilor constă în bunuri imobile sau în alte drepturi reale imobiliare. Forma scrisă este necesară numai ad probationem. Contractul trebuie să prevadă.societăţi simple – forma clasică de societate. Dacă înscrierea dreptului în registrele de publicitate a fost făcută înainte de date înmatriculării societăţii. la art. Noul Cod civil prevede că aporturile asociaţilor intră în patrimoniul acesteia. aporturile. Forma contractului Contractul de societate se încheie în formă scrisă. Durata contractului Dacă în contract nu se prevede altfel.O menţiune specială se face pentru situaţia soţului care nu poate deveni asociat prin aportarea de bunuri comune decât cu consimţământul celuilalt soţ. este vorba despre o societate fără personalitate juridică. durata contractului este nedeterminată. înainte de expirarea acesteia (art. dacă au convenit expres acest lucru. afectat de condiţia dobândirii personalităţii juridice.societăţi cooperative – societăţi cu personalitate juridică. E. dacă prin lege nu se prevede altfel. Consimţământul e necesar să se facă în formă scrisă. aporturile asociaţilor devin coproprietatea acestora sau. transferul bunurilor aportate este supus formelor de publicitate prevăzute de lege. în mod obligatoriu. F. în toate cazurile. 1/2005. forma juridică.societăţi în nume colectiv. următoarele elemente: asociaţii. însă. . D. De asemenea. Dacă iniţial asociaţii au prevăzut o durată determinată. În cazul în care. transferul drepturilor este. 1888 NCC sunt enumerate formele de societate: . aceştia au posibilitatea prelungirii societăţii. vor trece în folosinţa lor comună. se prevede necesitatea încheierii contractului în formă autentică. sub sancţiunea nulităţii absolute.

societate capătă personalitate juridică prin şi la data înmatriculării la registrul comerţului. cu răspundere limitată. .societăţi pe acţiuni. cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. 1890-1948 NCC). la alin.societăţi în comandită pe acţiuni.. răspunedrea asociaţilor este subsidiară.alt tip de societate anume reglementat prin lege. dacă nu se dispune altfel prin lege. Societatea simplă Pentru societatea simplă se aplică regulile generale privind contractul de societate şi regulile speciale prevăzute pentru acest tip de societate (art. (1) se prevede că aceştia răspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea unei condiţii de formă a contractului de societate sau a unei formalităţi necesare pentru constituirea societăţii ori. Societăţile în nume colectiv.societăţi cu răspundere limitată. respectiv la data la care ar fi trebuit să se îndeplinească formalităţilor referitoare la această modificare. Astfel. 31/1990. pentru dobândirea personalităţii juridice de către aceasta. prin contractul de societate ori printr-un act separat. . În cazul unei societăţi cu personalitate juridică. . 1889 NCC se prevede că. Dacă prin lege nu se dispune altfel. Până la data dobândirii personalităţii juridice.societăţi în comandită simplă. pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni sunt destinate activităţii comerciale şi reglemenate prin legea nr. Dobândirea personalităţii juridice La art. dispoziţiile menţionate se aplică administratorilor cu drept de reprezentare a societăţii aflaţi în funcţie la data modificării. La alin (2) al aceluiaşi articol se prevede că pentru situaţia modificării contractului. dacă este cazul. societăţile enumerate au personalitate juridică. în comandită simplă. răspunderea pentru datoriile sociale aparţine societăţii. II. 34 . raporturile dintre asociaţi se desfăşoară pe baza regulilor aplicabile societăţii simple. . I. nelimitată şi solidară. De asemenea. Pentru aceste datorii. asociaţii pot conveni constituirea unei societăţi cu personalitate juridică. Răspunderea asociaţilor fondatori şi a primilor administratori Art. H. 1886 NCC reglementează răspunderea asociaţilor fondatori şi a primilor administratori.

în mod expres forma juridică a acesteia şi vor pune de acord toate clauzele sale cu dispoziţiile legale aplicabile societăţii nou înfiinţate. 1884 NCC şi cele care rezultă din natura bunurilor ce constituie aport.A. conform actului constitutiv. exemplul clasic este acela al concubinilor care desfăşoară diverse activităţi comerciale. după caz (art. care se distribuie asociaţilor proporţiona cu aporturile fiecăruia. În această situaţie. Capitalul social subscris se divide în părţi egale. la împărţirea beneficiilor şi suportarea pierderilor. În schimbul acestui aport. asociaţii participă. dobândirea personalităţii juridice se face fără dizolvarea prealabilă a societăţii simple. 1893 NCC reglementează situaţia societăţilor supuse condiţiei înmatriculării conform legii şi rămase neînmatriculate. dacă asociaţii doresc dobândirea personalităţii juridice. Încheierea contractului de societate Contractul de societate simplă nu are reguli proprii privitoare la forma în care se încheie. cu titlu de aport societar. B. fără a apela la vreo formă juridică. Însă. fiindu-i aplicabile regulile prevăzute la art. prin aporturi băneşti sau în bunuri. Efectele contractului de societate a) drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei Conform prevederilor legale. Art. dacă nu există o stipulaţie contrară şi dacă nu se dispune altfel prin lege. la aport în prestaţii sau în cunoştinţe specifice. denumite părţi de interes. Fiecare dintre asociaţi răspunde faţă de societate şi faţă de ceilalţi asociaţi penru vărsarea aporturilor la care s-au obligat prin contractul de societate. prin actul de modificare a contractului de societate vor indica. asociaţii contribuie la formarea capitalului social al societăţii. dar şi situaţia societăţilor de fapt. Ca regulă generală. dacă prin lege sau prin contractul de societate nu se prevede altfel. Societatea simplă este o societate lipsită de personalitate juridică. 1894 NCC). Aceste două tipuri sunt asimilate societăţilor simple. Societăţile de fapt se întâlnesc în cazurile în care două sau mai multe persoane desfăşoară o activitate producătoare de beneficii. Tot prin lege se prevede şi posibilitatea ca asociaţii să se oblige. modificarea contractului de societate se face cu respectarea aceloraşi dispoziţii prevăzute de lege pentru încheierea contractului. Până la vărsarea 35 . Asociaţii şi societatea nou-înfiinţată răspund solidar şi indivizibil pentru toate datoriile societăţii născute înainte de dobândirea personalităţii juridice. precum şi la luarea deciziilor în societate.

fiind obligat să acopere cuantumul acesteia. Potrivit art. altele decât cele fungibile. atât timp cât asociatul care s-a obligat la aport este membru al societăţii. asociatul care aportează o creanţă răspunde pentru existenţa creanţei la momentul aportului şi încasarea acesteia la scadenţă. după caz. 1898 NCC).aporturilor la capitalul social. proprietatea asociaţilor. Chiar dacă în contractul de societate nu se stipulează expres. părţile de interes se pot transmite prin moştenire. Pentru aportul în numerar se prevede că asociatul care a subscris ca aport o sumă de bani datorează în caz de neexecutare suma la care s-a obligat. iar asociatul este ţinut faţă de societate pentru toate câştigurile realizate din activităţile care fac obiectul aportului. 1897 NCC. În ceea ce priveşte aportul în prestaţii sau cunoştinţe specifice. 36 . dacă prin contract nu se prevede altfel. fiind de drept pus în întârziere (art. dobânda legală de la scadenţă şi orice alte daune care ar rezulta. aceste bunuri nu pot fi subscrise cu titlu de aport în folosinţă (art. iar asociatul care aportează folosinţa răspunde pentru efectuarea aportului întocmai unui locator faţă de locatar. aporturile ce constau în bunuri fungibile sau consumptibile devin. Referitor la aportul în bunuri. drepturile conferite de părţile de interes sunt suspendate (art. acesta este datorat în mod continuu. în condiţiile prevăzute de contractul de societate sau ale legii speciale aplicabile. se prevede că acesta se efectuează prin transferul drepturilor acestora şi predarea efectivă a bunurilor în stare de funcţionare potrivit destinaţiei sociale. Asociatul care aportează proprietatea sau un alt drept real asupra unui bun răspunde pentru efectuarea aportului întocmai unui vânzător faţă de cumpărător. dobânda legală care începe să curgă de la scadenţă şi orice alte daune ce ar rezulta dacă creanţa nu se încasează în tot sau în parte. La art. în toate cazurile. Transmiterea părţilor de interes către persoane din afara societăţii este permisă cu consimţământul tuturor asociaţilor. Referitor la părţile de interes se prevede că transmiterea acestora se face în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul de societate. 1896 NCC). 1902 NCC. se precizează că participarea la profitul societăţii implică şi contribuţia la pierderile societăţii. se prevede că asociatul care aportează acţiuni sau părţi sociale emise de o altă societate răspunde pentru efectuarea aportului întocmai unui vânzător faţă de cumpărător. 1895 NCC). De asemenea.

partea de profituri şi pierderi a asociatului al cărui aport constă în prestaţii sau cunoştinţe specifice este egală cu cea a asociatului care a contribuit cu aportul cel mai mic. a mandatului primit sau din 37 . persoane fizice sau persoane juridice. modul de organizare a acestora. în termen de 15 zile de la data la care a fost luată. În absenț a opoziț iei asociaț ilor. Dacă prin contract sau prin lege nu se prevede contrariul. Opoziț ia poate fi depusă în scris. D. române sau străine. Art. dacă a fost absent. 1910 NCC. 1913 NCC prevede că numirea administratorilor. precum ș i orice aspect legat de administrarea societăț ii se stabilesc prin contract sau prin acte separate. partea fiecărui asociat la profituri şi pierderi este proporţională cu aportul său la capitalul social. De asemenea. ș i de la data comunicării. în situaț ia în care nu se prevede în contract. se prevede că aceș tia pot fi asociaț i sau neasociaț i. hotărârile privind modificarea contractului sau numirea unui administrator unic se iau cu consimț ământul tuturor asociaț ilor. asociaț ii. aceș tia răspund personal faț ă de societate pentru prejudiciile aduse prin încălcarea legii. administratorul poate face orice act de administrare în intereseul societăț ii. limitele mandatului.Dacă nu s-a convenit altfel. Administrarea societăț ii Legea prevede două moduri de administrare a societăț ii: administrarea de către persoane anume învestite (administratorii) ș i administrarea de către asociaț i. Dacă prin contract nu se dispune altfel. înainte ca operaț iunea pentru care se depune să fie încheiată. Cu privire la răspunderea administratorilor. Hotărârile sunt adoptate de asociaț ii reuniț i în adunarea asociaț ilor. societatea este administrată de asociaț i. de către oricare dintre asociaț i. hotărârea poate fi adoptată ș i prin consultarea scrisă a asociaț ilor. dacă nu s-a convenit altfel. chiar lipsiț i de dreptul de administrare au dreptul să participe la luarea hotătârilor colective ale adunării asociaț ilor. care au mandat reciproc de a administra unul pentru altul în interesul societăț ii. hotărârile cu privire la societate se iau cu majoritatea voturilor asociaț ilor. C. dacă asociatul a fost prezent. Modalitatea de convocare ș i de desfăș urare a acesteia pot fi prevăzute în contract. Adunarea asociaț ilor Potrivit art. Cu privire la administratori. În schimb. Hotărârea adoptată poate fi contestată de către asociatul nemulț umit la instanț a de judecată.

În situaț ia unei pluralităț i de administratori. aceș tia vor răspunde solidar. Cu privire la reprezentarea în justiț ie a societăț ii. în lipsa numirii. cu condiț ia să nu stânjenească prin aceasta operaț iunile societăț ii ș i să nu afecteze drepturile celorlalț i asociaț i. nu ia măsurile rezonabile pentru a împiedica inducerea terț ului în eroare. în situaț ia în care mai mulț i administratori au lucrat împreună. fără ca prin împuternicire să se determine puterile fiecăruia sau să fie obligaț i să lucreze împreună. cu bună-credinț ă. În măsura în care creditorul personal al unuia dintre asociaț i nu s-a putut îndestula din bunurile proprii ale acestuia. În situaț ia în care creditorul nu este îndestulat din aceste bunuri. va putea cere. De asemenea. să se înapoieze sau să se despartă ș i să se atribuie debitorului său partea ce se cuvine acestuia din bunurile comune ale asociaț ilor. Art. este precizat că. Acesta răspunde faț ă de terț ii de bună-credinț ă întocmai ca un asociat. cunoscând manevrele pretinsului asociat. definit ca orice persoană care pretinde că este asociat sau creează terț ilor deliberat o aparenț ă convingătoare în acest sens. dacă în contract nu a fost prevăzut acest drept doar pentru unii dintre asociaț i. În situaț ia în care terț ul este indus în eroare de către un asociat aparent. 1921 NCC reglementează situaț ia asociatului aparent. proporț ional cu aportul său la patrimoniul social. după caz. Obligaț iile asociaț ilor faț ă de terț i Executarea obligaț iilor faț ă de creditorii societăț ii sunt garantate cu bunurile comune ale asociaț ilor ce constituie ce constituie patrimoniul social. fiecare poate administra singur în interesul societăț ii. sau. fiecare asociat va răspunde cu bunurile proprii. societatea nu va răspunde decât dacă i-a dat terț ului motive suficiente pentru a-l considera pe pretinsul asociat drept asociat sau în cazul în care. Dacă nu existăo prevedere legală conrară. aceasta este efectuată de către administratorii cu drept de reprezentare. de a lua cunoș tinț ă de operaț iunile acesteia ș i de a consullta orice document al societăț ii.culpă în administrarea societăț ii. 38 . Actele de administrare a societăț ii ș i cele de dispoziț ie asupra bunurilor acesteia sunt interzise asociaț ilor care nu au calitatea de administrator. de către oricare dintre asociaț i. sub sancț iunea acoperirii daunelor ce ar putea rezulta. E. oricare dintre asociaț i are dreptul de a consulta registrele ș i situaț iile financiare ale societăț ii.

. calitatea de asociat se pierde prin cesiunea părț ilor în societate. pentru motive temeinice. falimentul. Excluderea din societate se realizează prin hotărârea judecătorească. notificând societatea cu un preaviz rezonabil.împlinirea duratei societăț ii. . este interzisă emiterea de către societate a instrumentelor financiare (valori mobiliare. la art. pentru motive legitime ș i temeinice. Astfel. retragerea ș i excluderea din societate. oportunitatea retragerii în raport cu împrejurările ș i buna-credinț ă a părț ilor. Pierderea calităț ii de asociat Potrivit art.realizarea obiectului societăț ii sau imposibilitatea neîndoielnică a realizării acestuia. G. 1930 NCC. sunt următoarele: . F. prevăzute de art. Sub sancț iunea nulităț ii absolute. titluri de stat etc. dacă în contract nu se stipulează altfel. La alin. (2) se face precizarea că societatea care intră în dizolvare se lichidează. Încetarea contractului de societate ș i dizolvarea societăț ii Condiț iile generale de încetare a contractului de societate. moartea. asociatul se poate adresa instanț ei a cărei hotărâre va ț ine cont de legitimitatea ș i temeinicia motivelor. 1922 NCC. dacă este de bună-credinț ă ș i retragerea sa în acel moment nu produce o pagubă iminentă societăț ii. punerea sub interdicț ie judecătorească. se prevede că asociatul unei astfel de societăț i sau sau al unei societăț i având un obiect care nu se poate înfăptui decât într-un anumit timp se poate retrage pentru motive temeinice.alte cauze stipulate în contractul de societate. Pentru societatea cu durată determinată. 1925 NCC.nulitatea societăț ii. În situaț ia în care acordul nu este întrunit. 39 .consimț ământul tuturor asociaț ilor.Pentru asociaț ii oculț i se prevede. cu acordul majorităț ii celorlalț i asociaț i. . cu excepț ia cazului în care se aplică dispoziț iile art.). 1931 NCC (privind prelungirea tacită a contractului). asociatul unei societăț i cu durată nedeterminată sau al cărei contract prevede dreptul de retragere se poate retrage din societate. . . încetarea personalităț ii juridice. Noul Cod civil reglementează retragerea din societate în funcț ie de durata pentru care aceasta a fost constituită. obligaț ia de a răspunde faț ă de terț ii de bună-credinț ă ca ș i ceilalț i asociaț i.hotărârea instanț ei. executarea silită a acestora.

depozitul necesar şi depozitul hotelier. Contractul de ȋ mprumut 1. Cărpenaru. Societatea în participaț ie A.. Unitatea VII Contractul de depozit. Conform art. H. Caracteristici a) societatea în participaț ie este un contract Părț ile sunt reprezentate de asociatul titular (ce care are iniț iativa asociereii) ș i asociatul sau asociaț ii participanț i. să împartă beneficiile rezultate ș i să suporte pierderile aferente”. Definiţie Reglementarea contractului de depozit este similară cu cea din vechiul Cod. 507 40 . b) societatea în participaț ie este lipsită de personalitate juridică (este un contract ce produce efecte între părț i). fără a fi necesară înregistrarea la registrul comerț ului.9 Societatea în participaț ie se constituie exclusiv prin acordul de voinț ă al asociaț ilor.încetarea calităț ii de subiect de drept a uneia dintre persoanele juridice asociate. să efectueze împreună una sau mai multe operaț iuni. .falimentul unui asociat.moartea ori punerea sub interdicț ie a uneia dintre persoanele fizice asociate. p.Art. NCC reglementează. depozitul este contractul prin care depozitarul primeşte de la deponent un bun mobil. B. Stanciu. Contractul de depozit A. Definiț ie Societatea în participaț ie este definită drept “un contract prin care o persoană (asociatul titular) convine cu una sau mai multe persoane (asociaț i participanț i) să pună în comun anumite bunuri. cu obligaţia de a-l păstra pentru o perioadă de timp şi 9 D. . ca varietăţi ale acestui contract. 1938 NCC enumeră alte cauze de încetare a societăț ii (cu condiț ia ca în contract să nu fie prevăzut altfel): . 2103 NCC. cit. iar obiectul de activitate poate fi civil sau comercial. op.

Cu toate acestea. uzanţe sau profesia depozitarului nu rezultă că trebuie să fie plătită o remuneraţie. În cazul depozitarului remunerat sau depozitarului profesionist. dacă din convenţia părţilor. el are obligaţia de a păstra bunul cu prudenţă şi diligenţă. el este obligat să le predea deponentului. atunci când restituirea se cere anterior expirării termenului pentru care bunurile au fost primite. -obligaţia de a rambursa depozitarului cheltuielile făcute pentru păstrarea bunului şi pentru eventualele pierderi suferite ca urmare a depozitării bunului 41 . În această situaţie se aplică regulile de la împrumutul de consumaţie. el trebuie să-l informeze pe acesta din urmă despre depozitul ce i s-a făcut şi să-l someze să-şi exercite drepturile. precum şi pe adevăratul proprietar al bunului. se vor aplica regulile contractului de depozit. 2105) sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor.de a-l restitui în natură. Ca regulă generală depozitul este cu titlu gratuit. Esenţială pentru încheierea cotnractului de depozit este remiterea bunului (cu excepţia cazului când depozitarul deţine deja bunul cu alt titlu). C. Obligaţiile deponentului -obligaţia de a plăti remuneraţia către depozitar. dacă intenţia principală a părţilor a fost păstrarea bunurilor în interesul celui care le predă. sau depozitarului căruia i s-a permis să se folosească de bunul depozitat (depozitarul nu se poate folosi de bunul depozitat fără acordul expres sau prezumat al deponentului). B. Încheierea contractului Legea prevede forma scrisă –ad probationem. Dacă depozitarul descoperă că bunul depozitat fusese furat sau pierdut. Obligaţia de a restitui bunul Dacă în locul bunului care i-a fost ridicat sau a pierit depozitarul a primit o sumă de bani sau un alt bun. Delimitarea de împrumutul de consumaţie în cazul bunurilor consumptibile prin natura lor Atunci când depozitul priveşte fonduri băneşti (art. E. D. la primirea bunului (sau la altă dată convenită în contract). Legea instituie şi o prezumţie cu privire la această intenţie. depozitarul răspunde doar când este dovedită lipsa diligenţei sale pentru păstrarea propriilor sale bunuri. acestea devin proprietatea celui care le primeşte şi nu trebuie să fie restituite în individualitatea lor. Obligaţiile depozitarului Fără stipulaţie contrară.

Codul instituie răspunderea limitată a hotelierului.bunurile aflate în afara hotelului.1.de asemenea. că depozitarul nu poate refuza primirea bunului decât dacă are un motiv serios pentru aceasta. depozitul necesar poate fi dovedit prin orice mijloc de probă. 2124 prin depozit necesar înţelegem încredinţarea bunului unei persoane sub constrângerea unei întâmplări neprevăzute. în cazul acestei varietăţi a contractului de depozit.dacă prejudiciul este cauzat din culpa hotelierului sau a unei persoane pentru care acesta răspunde. 2137.bunurile aflate în hotel sau în afara acestuia pentru care hotelierul. Depozitul necesar Conform art. 42 . un membru al familiei sale ori un prepus al hotelierului îşi asumă obligaţia de supraveghere pe perioada cazării clientului. care făcea cu neputinţă alegerea persoanei depozitarului şi întocmirea unui înscris constator al contractului. hotelierul nu răspunde pentru animalele de companie. hotelierul răspunde şi pentru vehiculele clienţilor lăsate în garajul sau parcarea hotelului. Depozitul hotelier Tot ca o varietate a contractului de depozit. conform art. . Hotelierul răspunde nelimitat doar în următoarele situaţii: . precum şi pentru bunurile care. distrugere sau deteriorarea bunurilor aduse de client în hotel. sunt considerate bunuri aduse în hotel: . anterior sau ulterior cazării clientului. sunt asimilate hotelurilor şi localurile destinate spectacolelor publice. pentru care hotelierul. . restaurante. Răspunderea hotelierului Ca regulă generală. vagoane de dormit şi altele asemănătoare. De reţinut. G. Ca regulă generală. Hotelierul (persoana care oferă publicului servicii de cazare).F. depozitul hotelier este reglementat de NCC.bunurile aflate în hotel pe perioada cazării clientului. în mod obişnuit se găsesc în acestea. pensiuni. . În acest sens. 2128). G. De asemenea. un membru al familiei sale ori un prepus al hotelierului îşi asumă obligaţia de supraveghere pentru un interval de timp rezonabil. . este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin furt. Indiferent de valoare. sanatorii. spitale.dacă bunurile au fost încredinţate spre păstrare hotelierului. până la concurenţa unei valori de o sută de ori mai mare decât preţul pentru o zi afişat pentru camera oferită spre închiriere clientului (art.

unul sau mai multe bunuri mobile ori imobile în privinţa cărora există o contestaţie sau incertitudine juridică. cu excepţia documentelor şi efectelor personale fără valoare comercială. H. Caractere: Comodatul este un contract: 43 . numită comodant. incomode sau periculoase.dacă hotelierul a refuzat primirea în depozit a bunurilor clientului pe care. Contractul de împrumut 1. de persoana care îl însoţeşte sau care se află sub supravegherea sa ori de vizitatorii săi. Împrumutul de folosinţă (comodatul) B.. B.3. era obligat să le primească. Definiţie NCC distinge între împrumutul de folosinţă (comodat) şi împrumutul de consumaţie (mutuum)-art. Hotelierul nu răspunde atunci când deteriorarea sau distrugerea este cauzată: . În general calitatea de comodant o poate avea orice persoană. Obligaţiile hotelierului -obligaţia de a primi în depozit documente. pentru a se folosi de acest bun. 2138 defineşte sechestrul convenţional ca fiind depozitul „prin care două sau mai multe persoane încredinţează unui terţ.de natura bunului G. numite comodatar. 2144. Dreptul de retenţie Hotelierul are un drept de retenţie asupra bunurilor aduse de client. . G. 2. bani sau alte obiecte de valoare aparţinând clienţilor săi. . cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp (art.2. Hotelierul nu poate refuza depozitul acestor bunuri decât dacă acestea sunt excesiv de valoroase. 2146). Sechestrul convenţional Art. remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi.de un caz de forţă majoră. potrivit legii.de client. Definiţie Împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte. denumit administrator-sechestru. cu obligaţia pentru acesta de a le păstra şi a le restitui celui recunoscut ca titular al dreptului”.1.

Pieirea sau deteriorarea bunului Comodatarul nu răspunde pentru pieirea sau deteriorarea ce rezultă din normala folosinţă a bunului. comodatarul răspunde pentru pieirea bunului (chiar în caz de forţă majoră) dacă l-ar fi putut feri întrebuinţând un bun propriu sau când neputând salva decât unul din cele două l-a preferat pe al său. la cererea comodantului. B. Prelungirea folosinţei sau folosirea cu altă destinaţie duce la răspunderea comodatarului pentru pieire sau deteriorare. Obligaţiile părţilor Comodantul răspunde pentru viciile ascunse. chiar înainte de termen. afară de cazul când se dovedeşte că bunul ar fi pierit sau s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forţe majore. pe lângă acordul de voinţă al părţilor este necesară şi predarea bunului care formează obiectul contractului. în măsura în care le cunoştea la momentul încheierii contractului şi nu l-a prevenit pe comodatar. înştiinţat în prealabil. pentru ȋ ncheierea sa.1. nu s-a opus efectuării lor sau când lucrările erau urgente B. Împrumutul de consumaţie (mutuum) C. Definiţie 44 .-real. De asemenea.2. Comodatarul nu poate invoca. -obligaţia de a nu folosi bunul decât în conformitate cu destinaţia sa (A determinată prin contract sau prin natura bunului).4. C. conform art. Obligaţiile comodatarului -obligaţia de a păzi şi conserva bunul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar.3. în nicio situatie dreptul de retenţie. -esenţialmente gratuit -unilateral -intuitu personae B. -obligaţia de a suporta cheltuielile făcute pentru a folosi bunul (şi dreptul de a-i fi rambursate cheltuielile pentru lucrările necesare asupra bunului. chiar în caz de forţă majoră. dacă acesta are nevoie urgentă şi neprevăzută de bun. Principala obligaţie a comodatarului este restituirea bunului. 2150. Este de asemenea ţinut să repare eventualele prejudicii. care nu puteau fi prevăzute şi atunci când comodantul.

iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate”. calitate şi în aceeaşi cantitate. Codul civil instituie două prezumţii: -împrumutul în general. Dobânda poate fi stabilită în bani sau în alte prestaţii. Suma de bani împrumutată produce dobândă din ziua în care este remisă împrumutatului. transferul de proprietate având loc ȋ n momentul predării bunului C. Caractere: Împrumutul de folosinţă este un contract: -real -unilateral -ca regulă generală cu titlu gratuit. împrumutatul este obligat să plătească valoarea lor la data şi locul unde restituirea trebuia făcută. -împrumutul care are ca obiect o sumă de bani se prezumă a fi cu titlu oneros. 2159) Cu privire la împrumut. 45 . „împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor. sunt aplicabile dispoziţiile împrumutului cu dobândă (art. 2158. Transferul proprietăţii Ca urmare a încheierii contractului împrumutatul devine proprietar şi suportă riscul pieirii bunului (art.Conform art. cu termen a unei sume de bani sau a altor bunuri de gen. similar cu comodantul. Împrumutătorul este ţinut. ȋ nsă ȋ mprumutul care are ca obiect o sumă de bani se prezumă a fi cu titlu oneros -translativ de proprietate.2. C. D. Prezumţiile cu privire la împrumut (art.3. Împrumutul cu dobândă Atunci când în temeiul contractului se naşte şi o obligaţie de plată. 2167). este prezumat a fi cu titlu gratuit.4. Restituirea şi răspunderea pentru vicii Dacă nu este posibilă restituirea de bunuri de aceeaşi natură. C. să repare prejudiciul cauzat de viciile bunului împrumutat. 2160).

care rezultă din lege şi nu din contract. Forma autentică este cerută ca o condiţie ad validitatem. ȋ n tot sau ȋ n parte ȋ n favoarea altei persoane. sub sanctiunea nulitatii absolute. C.Unitatea VIII Contractul de donaţie A. Formarea contractului În cazul în care părţile încheie contractul prin reprezentant. esenţialmente gratuit şi solemn. nerespectarea acesteia antrenând sancţiunea nulităţii absolute a contractului. Definiţie Contractul de donaţie este un contract unilateral. ȋ n patrimoniul donatarului. sporind patrimoniul acesteia. potrivit căruia toate actele care sunt în legătură cu un act autentic trebuie să se încheie în formă autentică). alin. mandatul (procura) trebuie să îmbrace. -contractul de donaţie este un contract translativ de proprietate. contractul este oneros în limitele valorii sarcinii şi gratuit numai pentru ceea ce depăşeşte valoarea sarcinii. 1011. transmite irevocabil dreptul său de proprietate asupra unui bun sau un alt drept real ori drept de creanţă. În cazul în care contractul se încheie între părţi care nu sunt prezente nici personal şi nici prin reprezentant. deoarece dă naştere la obligaţii numai în sarcina donatorului. forma autentică (principiul simetriei de formă. Pentru donator. -donaţia este un contract esenţialmente gratuit (o liberalitate). Conform art. aşa cum este şi legatul. prin care o parte. numită donator. fără un echivalent -contractul de donaţie este un contract solemn. fără să primească ceva în schimb. Prin liberalitate ȋ nţelegem acel act juridic prin care o persoană dispune cu titlu gratuit de bunurile sale. Caractere juridice -donaţia este un contract unilateral. În cazul donaţiei cu sarcină. B. cu excepţia donatiilor indirecte. procura trebuie să fie şi specială. donaţia se compune din două acte: oferta de a dona 46 . celor deghizate şi darurilor manuale. numită donatar. Donatarul are numai o îndatorire de recunoştinţă faţă de donator. la rândul ei. Donaţia este o liberalitate. deoarece suntem în prezenţa unui act de dispoziţie. Prin donaţie se realizează un transfer de drepturi reale sau de creanţă din patrimoniul donatorului. (1) NCC donatia se ȋ ncheie prin ȋ nscris autentic. unei alte părţi.

făcute de faliţi. încălcarea ei fiind sancţionată cu nulitatea absolută a donaţiei. precum şi evaluarea lui. Minorul nu poate să facă donaţii. 47 . înainte de revocarea ofertei şi. Actul estimativ trebuie să cuprindă descrierea fiecărui bun mobil donat. Incapacitatea de a dispune prin donaţie constituie o incapacitate de folosinţă. iar donatarul capacitatea de a primi cu titlu gratuit. iar incapacitatea este excepţia. Prin urmare. . în tot cazul. *tutorele nu poate. .şi acceptarea donaţiei. În cazul în care donaţia are ca obiect mai multe bunuri mobile. *de asemenea. trebuie întocmit unui act estimativ. Este capabil de a primi prin donaţie între vii oricine este conceput în momentul donaţiei. Pentru validitatea contractului de donaţie. donatorul trebuie să aibă capacitatea de a dispune cu titlu gratuit. ambele acte trebuind să îmbrace forma autentică. ȋ n numele minorului să facă donaţii şi nici să garanteze obligaţiile altuia. Capacitatea părţilor . cu excepţia darurilor obişnuite potrivite cu starea materială a minorului. sunt nule. altele decât darurile obişnuite potrivit stării lui materiale şi nici să garanteze obligaţiile altora. iar dacă nu s-a fixat un termen. capacitatea este regula. de unde rezultă că nu poate primi o donaţie o persoană care nu are existenţă fizică.Incapacităţi de a primi prin donaţie * Persoanele neconcepute. Acceptarea donaţiei poate fi făcută numai de către donatar şi trebuie să fie notificată donatorului în limitele termenului stabilit. chiar dacă s-ar obţine autorizaţia autorităţii tutelare.Incapacităţi de a dispune prin donaţie *minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească nu pot dispune prin contractul de donaţie nici personal şi nici prin reprezentanţii lor legali. dacă ele sunt realizate cu cel puţin 6 luni înainte de data încetării plăţilor. faţă de creditori. sub sancţiunea nulităţii absolute.Regula este aceea că poate contracta orice persoană ce nu este declarată necapabilă de lege”. în timpul vieţii donatorului sau înainte ca acesta să fi devenit incapabil. actele şi înstrăinările cu titlu gratuit.

Sancţiunea vicierii consimţământului este nulitatea relativă a donaţiei. fie ea fizică sau morală. licit şi să existe sau să poată exista în viitor. bunul donat sau cauza donaţiei. mai frecvent. poate proveni atât de la donatar. dacă sunt potrivite cu starea materială a donatorului şi cu serviciile prestate de donatar *Persoanele juridice pot accepta donaţii numai dacă acestea corespund scopului stabilit prin lege. În practică. Persoanele juridice. este întâlnit dolul. nu pot primi donaţiile pe care bolnavul le-a făcut în favoarea lor în acest interval. Dintre bunurile viitoare. care se manifestă aici sub forma sugestiei şi captaţiei. o dată înfiinţate. Medicii şi farmaciştii. să fie determinat sau determinabil. dar numai dacă bunurile dobândite prin donaţie sunt necesare pentru ca persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil. Vor fi valabile donaţiile remuneratorii făcute cu titlu particular. Obiectul contractului de donaţie Bunul care formează obiectul contractului de donaţie trebuie să fie în circuitul civil. Violenţa. de la data actului de înfiinţare. cât şi de la un terţ. consimţământul trebuie să fie exprimat în formă autentică şi să fie neviciat prin eroare.* Persoanele juridice care n-au dobândit personalitate juridică. farmaciştii şi preoţii. Acestea vor putea primi donaţii. vor putea primi donaţii numai dacă acestea corespund scopului lor determinat prin lege. * Medicii. care au tratat o persoană în cursul bolii de care aceasta moare. Această interdicţie se întemeiază pe o prezumţie absolută de sugestie şi captaţie. Eroarea poate privi identitatea donatarului. posibil. prin actul de ȋ nfiinţare sau statut (principiul specialităţii capacităţii de folosinţă) Consimţământul părţilor Pentru validitatea donaţiei. *Prevederile mai sus menţionate sunt aplicabile şi preoţilor care au asistat pe donator din punct de vedere religios în cursul bolii de care acesta a murit. în cursul constituirii. actul de înfiinţare ori statut (principiului specialităţii capacităţii de folosinţă). dol sau violenţă. numai succesiunile nedeschise nu pot forma 48 . iar nerespectarea ei atrage sancţiunea nulităţii absolute.

Excepţii de la principiul irevocabilităţii donaţiilor 49 . b) impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta in viitor.element subiectiv. Intenţia de a gratifica constă în transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui bun ori a altui drept real sau de creanţă. licită şi morală. bunurile viitoare nu pot constitui obiectul darului manual. c) confera donatorului dreptul de a denunta unilateral contractul. De asemenea. Astfel. cat si dreptul de intoarcere sunt supuse acestor formalitati. art. Contractul poate sa prevada intoarcerea bunurilor daruite. fie pentru cazul cand atat donatarul. Este posibilă totuşi aşa numita „ȋ ntoarcere convenţională”. donatorul trebuie să aibă calitatea de proprietar. variabil şi concret în fiecare contract de donaţie. este lovita de nulitate absoluta donatia care: a) este afectata de o conditie a carei realizare depinde exclusiv de vointa donatorului. Cauza contractului de donaţie Cauza donaţiei trebuie să fie reală. cat si descendentii sai ar predeceda donatorului. chiar daca donatorul moare fara sa fi dispus de acel bun. Motivul determinant este scopul efectiv urmărit de către donator . daca valoarea maxima a acestora nu este determinata in contractul de donatie. Intenţia de a gratifica este comună tuturor contractelor de donaţie. In cazul in care donatia are ca obiect bunuri supuse unor formalitati de publicitate. 2015). d) permite donatorului sa dispuna in viitor de bunul donat. Contractul de donaţie care are ca obiect lucrul altuia este lovit de nulitate absolută. obiectiv şi invariabil al cauzei donaţiei. Cauza cuprinde două elemente: intenţia de a gratifica şi motivul determinant. atat dreptul donatarului. Dacă bunul donat este individual determinat. Principiul irevocabilităţii donaţiilor Donatia nu este valabila atunci cand cuprinde clauze ce permit donatorului sa o revoce prin vointa sa (NCC. Daca dreptul de a dispune vizeaza doar o parte din bunurile donate. nulitatea opereaza numai in privinta acestei parti. ea înfăţişându-se ca un element abstract. fie pentru cazul cand donatarul ar predeceda donatorului. D.obiectul donaţiei.

legea prevede următoarele cazuri de revocare a donaţiilor. împotriva moştenitorilor celui gratificat. Donaţia de bunuri viitoare are ca obiect bunurile pe care donatorul le va lăsa la moartea sa. Revocarea donaţiilor dintre soţi operează prin simpla voinţă a soţului donator. Soţul donator are dreptul de a revoca contractul de donaţie oricând în timpul căsătoriei sau după încetarea acesteia. În cazul în care donatarul moare înaintea donatorului. din patrimoniul donatorului ȋ n patrimoniul donatarului. Cu toate acestea. revocarea pentru ingratitudinea donatarului. Revocarea poate fi expresă. în cazul în care donatorul dispune de bunul donat prin testament în favoarea altcuiva). după decesul donatorului. Efectele donaţiei Principalul efect al donaţiei este transmiterea dreptului real care formează obiectul contractului. revocarea pentru neîndeplinirea de către donatar a sarcinilor impuse de donator. 50 . Donaţia între soţi devine irevocabilă în clipa morţii donatorului. făcută prin înscris autentic sau testament. incompatibilă cu menţinerea donaţiei. * donaţiile de bunuri viitoare Deosebit de donaţiile mai sus arătate. E. şi chiar după decesul soţului donatar. donaţia de bunuri viitoare devine caducă.Aşa cum am arătat. care nu este ţinut să o motiveze. sunt revocabile prin ele însele: *donaţiile între soţi. donaţiile sunt irevocabile. Dreptul de a cere revocarea unei asemenea donaţii are caracter strict personal şi aparţine doar donatorului. Prin excepţie de la principiul irevocabilităţii donaţiilor. Voinţa soţului donator de a revoca donaţia făcută celuilalt soţ poate fi exprimată expres (prin solicitarea restituirii bunului) şi chiar tacit (de exemplu. care sunt revocabile prin esenţa lor. 2. atunci când ea rezultă din orice dispoziţie ulterioară contrară a donatorului. moştenitorii lui vor putea cere revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinilor sau pentru ingratitudine din partea donatarului. care sunt independente de voinţa donatorului şi care nu constituie excepţii de la principiul irevocabilităţii donaţiilor: 1. ori tacită. In executarea donatiei. dispunatorul raspunde numai pentru dol si culpa grava.

1011. constând în renunţarea creditorului la dreptul său de creanţă. cele deghizate şi darurile manuale. F. Remiterea de datorie constituie un mijloc voluntar de stingere a unei obligaţii. donaţiile deghizate şi darurile manuale 1. cu consimţământul (expres sau tacit) al debitorului. ea putând fi făcută în orice formă. Donaţia indirectă constituie în realitate un accesoriu al operaţiunii principale. În această situaţie ne aflăm în prezenţa unei donaţii indirecte. donatorul răspunde pentru evicţiune ca şi vânzătorul. În cazul donaţiei cu sarcini. ci doar o obligaţie morală de recunoştinţă. În cazul în care renunţarea la un drept este făcută cu intenţia de a gratifica. Donatorul va răspunde pentru evicţiune numai dacă a promis expres garanţia sau dacă evicţiunea rezultă din chiar fapta sa sau dintr-o ȋ mprejurare care afectează dreptul transmis. sarcina este o obligaţie pe care donatarul trebuie să o execute din momentul acceptării donaţiei. care este renunţarea la un drept şi de care va beneficia cel chemat în baza legii să se bucure de dreptul respectiv. Donaţiile indirecte Sunt situaţii în care o persoană doreşte să gratifice pe o alta. Donaţiile indirecte. Daca. În cazul donaţiei cu sarcină ȋ nsă. gratuită. în principiu. donatarul nu are nicio obligaţie juridică faţă de donator. art. ea fiind. Remiterea de datorie nu este supusă condiţiei formei autentice cerute pentru validitatea contractului de donaţie. Obligaţiile donatarului: În cazul donaţiei obişnuite. următoarele categorii de donaţii indirecte: a. pe care a cunoscut-o şi nu a comunicat-o donatarului la ȋ ncheierea contractului. Renunţarea la un drept. din cauza unor situatii imprevizibile si neimputabile beneficiarului. scrisă. fără sarcini. ci prin intermediul unui alt act juridic. b. care pentru a fi valabilă trebuie să îndeplinească toate condiţiile de fond şi de formă ale actului prin intermediul căruia se realizează. În practică se întâlnesc.Principala obligaţie a donatorului este de a preda bunul donat. verbală 51 . nu se ȋ ncheie ȋ n formă autentică donaţiile indirecte. Conform NCC. indeplinirea conditiilor sau executarea sarcinilor care afecteaza liberalitatea a devenit extrem de dificila ori excesiv de oneroasa pentru beneficiar. în principal. ȋ n limita valorii acesteia. acesta poate cere revizuirea sarcinilor sau a conditiilor. survenite acceptarii liberalitatii. atunci ea dă naştere unei donaţii indirecte. dar nu prin intermediul contractului de donaţie propriu-zis.

va remite apoi bunul donat donatarului incapabil. deoarece predarea presupune deţinerea materială a bunului. Condiţia specială care trebuie îndeplinită pentru validitatea acestuia este tradiţiunea reală a bunului. Donaţiile deghizate Donaţia este deghizată atunci când este simulată. numită beneficiar. scutită de forma solemnă cerută pentru donaţii. să execute o anumită prestaţie în folosul unei terţe persoane.sau chiar tacită. numită stipulant. încheindu-se valabil prin acordul de voinţă a părţilor şi prin remiterea (tradiţiunea) efectivă a bunului de la donator la donatar. însoţită de predarea actelor maşinii. fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. care nu participă şi nici nu este reprezentată la încheierea contractului. Persoana interpusă. Aşa fiind. 2. numită promitent. Pentru valabilitatea darului manual trebuie respectate toate regulile de fond cerute de lege pentru donaţii. Bunurile mobile corporale cu o valoare de pana la 52 . c. efectele sale juridice putând fi realizate şi printr-o remitere implicită. copiii şi soţul persoanei incapabile. Nici bunurile viitoare nu pot forma obiectul darului manual. darul manual este un contract real şi nu solemn. 3. se obligă faţă de altă parte. din care rezultă neîndoielnic intenţia acestuia de a-l libera pe debitor. cum ar fi predarea de către donator donatarului a cheilor de contact ale unui autoturism. capabilă de a primi donaţia. Nu are importanţă valoarea bunului mobil care formează obiectul darului manual. Se recurge la această formă a simulaţiei în cazul în care se urmăreşte să se facă o liberalitate unei persoane incapabile să primească liberalităţi de la donator. făcută cu intenţia de a gratifica reprezintă o donaţie indirectă. Darurile manuale Darul manual este o varietate a contractului de donaţie care are ca obiect numai bunuri mobile corporale. Stipulaţia în favoarea unei terţe persoane. Prin tradiţiunea bunului nu trebuie să se înţeleagă o deplasare fizică a bunului de la donator la donatar. atunci când ea decurge din anumite fapte ale creditorului. ascunsă sub forma unui act juridic diferit. Stipulaţia în favoarea unei terţe persoane este un contract prin care o parte. cu titlu oneros. Sunt prezumate a fi persoane interpuse părinţii. Donaţiile pot fi făcute şi prin persoane interpuse. putând fi chiar şi un bun de o valoare deosebită.

constând ȋ n sume de bani sau alte bunuri fungibile. art. ȋ ntinderea drepturilor şi obligaţiilor este determinată sau determinabilă. dar şi cu titlu gratuit. Reţinem că spre deosebire de contractele aleatorii. A. numită debirentier. Caractere juridice -cu titlu oneros sau gratuit Renta viageră poate fi constituită cu titlu oneros. Contractele aleatorii au caracter oneros (alea era cuvântul latin pentru zar). insotit de traditiunea bunului. ofera cel putin uneia dintre parti sansa unui castig si o expune totodata la riscul unei pierderi.25. Unitatea IX Contractele aleatorii Este aleatoriu contractul care. 2242) o parte. În cazul ȋ n care renta viageră este stipulată ȋ n favoarea unui terţ. ce depind de un eveniment viitor si incert [NCC. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. În cadrul acestor contracte ȋ ntinderea sau chiar existenţa obligaţiei pentru una din părţi sau pentru ambele depind de un eveniment viitor şi incert ȋ n care există şanse de câştig sau de pierdere pentru toate părţile contractante. art. Darul manual se incheie valabil prin acordul de vointe al partilor. ȋ n contractul comutativ. chiar dacă este cu titlu gratuit. 1173. prin natura lui sau prin vointa partilor. 1. Renta viagera se constituie pe durata vietii credirentierului daca partile nu au stipulat constituirea acesteia pe durata vietii debirentierului sau a unei terte persoane determinate.000 lei pot face obiectul unui dar manual. (2)]. Contractul de rentă viageră Prin contractul de rentă viageră (NCC. prestaţii periodice. se obligă să efectueze ȋ n folosul unei anumite persoane. la momentul ȋ ncheierii sale. alin. nu este supus formei prevăzute pentru donaţii. 53 . numită credirentier.

Cheltuielile expertizei sunt suportate de debirentier. debirentierul nu poate cere restituirea sumei platite aferente perioadei in care creditorul nu a mai fost in viata. de ratele deja incasate de credirentier.-caracter consensual. până la decesul ultimului dintre ei. In caz de neindeplinire a obligatiei de plata a ratelor scadente. In lipsa de stipulatie contrara. ci va fi plătită integral celorlalţi credirentieri. Dacă unul dintre credirentieri moare. atunci când prestaţia constă ȋ n transmiterea dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil. pana la concurenta unei sume suficiente spre a asigura plata rentei pentru viitor. renta nu se stinge parţial. Efectele contractului *Obligaţiile debirentierului -plata rentei este principala obligaţie Codul civil permite ȋ nfiinţarea rentei pe durata vieţii mai multor persoane. se formează prin acordul de voinţă al credirentierului şi al debirentierului -sinalagmatic –naşte obligaţii pentru ambele părţi -translativ de proprietate -aleatoriu -cu executare succesivă B. ȋ n schimbul căreia este stipulată obligaţia debitorului de a plăti renta. in conditiile legii. Aceasta suma se stabileste. credirentierul poate cere sechestrul si vanzarea bunurilor debirentierului. tinandu-se seama. Atunci cand credirentierul decedeaza inainte de expirarea perioadei pentru care renta s-a platit in avans. *Obligaţiile credirentierului Obligaţiile credirentierului sunt similare cu cele ale vânzătorului. de varsta si de starea acestuia. ratele de renta se platesc trimestrial in avans si indexate in functie de rata inflatiei. dacă părţile nu au convenit altfel. pe baza unei expertize intocmite in conformitate cu metodologia de calcul aplicabila in cazul asigurarilor de viata. -obligaţia de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului -obligaţia de a preda bunul -obligaţia de garanţie contra evicţiunii şi viciilor ascunse ale lucrului transmis -obligaţia de conservare a bunului până ȋ n momentul predării 54 . printre altele.

dibăcia contractanţilor sau de hazard. Nici NCC nu distinge între contractul de joc şi cel de pariu. Definiţie În primul rând trebuie să reţinem că pentru contractul de joc sau pentru pariu. În lipsă de stipulaţie contrară. menaj precum şi folosinţa unei locuinţe corespunzătoare. pentru una dintre părţi atrage anularea contractului. Jocul şi pariul A. 2264) Pentru plata unei datorii născute dintr-un contract de joc sau de pariu nu există drept la acţiune (decât atunci când au fost permise de autoritatea competentă). dintr-o cauză independentă de creditorul întreţinerii. precum şi cheltuielile de înmormântare (atunci când întreţinerea este viageră). B. îmbrăcăminte. C. Definiţie NCC defineşte contractul de întreţinere ca fiind acel contract prin care o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţînerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. jocul şi pariul sunt contracte aleatorii în virtutea cărora părţile se obligă să plătească o sumă de bani sau un alt lucru câştigătorului în funcţie de producerea unui eveniment sau a unui fapt ce depinde de îndemânarea. precum şi îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală. întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii. contractul de întreţinere se încheie în formă autentică. obligaţia debitorului este de a asigura creditorului hrană. încălţăminte. în sensul că lipsa sa. ţînându-se seama de valoarea capitalului şi de condiţia socială anterioară a creditorului. 2254) A. Obligaţia de întreţinere Debitorul întreţinerii datorează prestaţii stabilite în mod echitabil. Totuşi. În principal. riscul este esenţial. 3. cu excepţia fraudei sau a plăţii făcute de cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Aşadar.2. B. Lipsa dreptului la acţiune (art. datoriile născute din contractul de 55 . Încheierea contractului Sub sancţiunea nulităţii absolute. Întreţinerea este datorată şi dacă în cursul executării contractului bunul care a constituit capitalul a pierit sau şi-a diminuat valoarea. cel care pierde nu poate să ceară restituirea plăţii făcute de bunăvoie. cunoştinţele. Drept consecinţă. Contractul de întreţinere (art.

2267. Contractul se încheie în formă scrisă –ad probationem.judiciară (atunci când se încheie în faţa instanţei de judecată. compensaţie. novaţie. cel puţin. 2271). Încheierea contractului Pentru a putea încheia contractul părţile trebuie să aibă deplina capacitate de a dispune de drepturile ce formează obiectul contractului (art. Bunurile la care se referă tranzacţia trebuie să fie în circuitul civil. remitere de datorie cu sarcină sau alte asemenea acte juridice. însă dacă suma pariului este excesivă instanţa poate respinge acţiunea sau poate reduce suma. să fie posibile. Dispoziţiile enunţate mai sus nu se aplică pariurilor făcute între persoanele care iau ele însele parte la curse. . care ia cunoştinţă de motivele contractului şi verifică îndeplinirea condiţiilor cerute de lege).joc sau de pariu nu pot constitui obiect de tranzacţie. licite şi morale. C. jocuri de îndemânare sau orice alt fel de jocuri sportive. Unitatea X Tranzacţia A. inclusiv în faza executării silite. prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă.extrajudiciară (încheiată de părţi fără ştiinţa instanţei de judecată şi fără verificarea de către aceasta a condiţiilor cerute de lege pentru încheierea convenţiei). Tranzacţia poate fi: . recunoaştere de datorie. Definiţie Conform art. să fie determinate sau. B. D. Aplicare Nu pot face obiectul tranzacţiei elementele ce ţin de capacitatea sau starea civilă a persoanelor şi nici cu privire la drepturi de care părţile nu pot să dispună potrivit legii. Se poate însă tranzacţiona asupra acţiunii civile ce derivă din săvârşirea unei infracţiuni. Caractere juridice -contract consensual 56 . determinabile. tranzacţia este contractul prin care părţile previn sau sting un litigiu.

Efectele declarative ale tranzacţiei În situaţia în care. contractul de tranzacţie produce efecte extinctive. În astfel de cazuri. cealaltă parte va putea invoca înţelegerea definitivă intervenită între părţi. Prin urmare. părţile nu vor mai putea formula pretenţii legate de drepturile care au format obiectul tranzacţiei. F. în schimbul renunţării de către cealaltă la pretenţiile sale. părţile se rezumă la a recunoaşte drepturi existente. partile trebuie sa aiba deplina capacitate de a dispune de drepturile care formeaza obiectul contractului. Efectele tranzacţiei -Efectele extinctive ale tranzacţiei În ceea ce priveşte drepturile la care părţile renunţă în mod reciproc. efectele contractului sunt declarative. părţile pot chiar să promită şi o anumită prestaţie (de exemplu. Dacă. .-sinalagmatic -comutativ (nu aleatoriu) -de regulă produce efecte declarative (recunoaşte drepturi preexistente) E. . în vederea stingerii litigiului existent între ele ori a preîntâmpinării unui litigiu. 57 . pentru viitor. contractul de tranzacţie generează efecte translative de drepturi.Efectele translative şi constitutive ale tranzacţiei Prin intermediul contractului de tranzacţie. consemnată prin tranzacţie. prin tranzacţie. vreuna dintre părţi va promova o acţiune în legătură cu drepturile tranzacţionate. Datorită acestui caracter al lor. totuşi. efectele tranzacţiei sunt retroactive. să transfere dreptul de proprietate asupra unui bun ori să plătească o anumită sumă de bani). operând din chiar momentul naşterii drepturilor respective. Condiţii de validitate Pentru a tranzactiona. Cei care nu au aceasta capacitate pot tranzactiona numai in conditiile prevazute de lege.

58 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->