Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DE CARACTERIZARE PSIHOSOCIAL A CLASEI DE ELEVI CLINA MIHAELA LOREDANA, profesor psiholog, Colegiul Tehnic Regele Fer in!

n I", Ti#i$o!r! %co!l!&Liceul'''''''''((((((((((((((((((((((((&Loc!li)!)e!''((''((('(('''((Cl!s!*'''(((((( +( ,)ruc)ur! cl!sei e ele-i Dis)ri/u0i! ele-ilor up. Nu#.rul ele-ilor in cl!s. ,e1 23rs). 23rs)! corespun5.)o!re cl!sei 6es)e -3rs)! corespun5.)o!re cl!sei C!)egori! p.rin0ilor socio4profesion!l. !

Ele-ii se #!i po) 8#p.r0i $i up. !l)e cri)erii precu#* copii unici 8n f!#ilie, copii cu un fr!)e, copii cu oi fr!0i, copii cu oi s!u #!i #ul0i fr!0i, copii cu fr!0i $col!ri #!i #!ri, copii cu fr!0i $col!ri #!i #ici, copii cu f!#ilii e5org!ni5!)e, copii 8n)re0inu0i e !#/ii p.rin0i, copii 8n)re0inu0i e #!#!, copii 8n)re0inu0i e )!)!, copii 8n)re0inu0i e !l)e perso!ne, copii c!re !u p.rin0i 8n s)r.in.)!)e, #!#!, !#/ii p.rin0i( Me iul e pro-enien0. Ele-i !cee!$i loc!li)!)e cu $co!l! Ele-i cu !p)i)u ini eose/i)e 9spor)i-e, #!)e#!)ice, )ehnice:* ((((((( Ni-elul e preg.)ire gener!l. ! cl!sei, e1pri#!) prin re5ul)!)e $col!re gener!le * Me ii gener!le !nu!le 8n)re <(==4+=(== >(==4<(== ?(==4>(== @(==4?(== A(==4@(== B(==4A(== su/ B(== I;4! ! ;4! Cl!s! ! ;I4! ! ;II4A cu o#iciliul 8n Ele-i in !l)e Ele-i c!re Ele-i c!re Ele-i c!re Ele-i loc!li).0i rur!le locuiesc locuiesc cu f!#ili! l! c!s! in)ern!) n!-e)! Ele-i c!re /loc

locuiesc 8n c!re f!c locuiesc l!

B( Ele-i c!re ri ic. pro/le#e & nr( c!5uri 6ro/le#e soci!le &'((
C D=+D Ori5on) Di !c)ic re-is). e uc!ion!l.

Al)e ocup!0ii

Func0ion!ri

In)elec)u!li

Munci)ori

7.r!ni

6ro/le#e l! 8n-.0.)ur. &''( 6ro/le#e co#por)!#en)!le &''( A( ,)!re! gener!l. e isciplin. ! colec)i-ului*'''( @( 6rofilul psihosoci!l !l cl!sei 6roprie).0ile grupului +( consens D( confor#is# F( coe5iune B( eficien0. A( con)rol @( s)r!)ific!re ?( per#e!/ili)!)e >( fle1i/ili)!)e <( o#ogeni)!)e +=( soci!/ili)!)e ++( in)i#i)!)e +D( p!r)icip!re D( ORGANIHAREA COLECTI2ILII DE ELE2I 6en)ru o #!i /un. esf.$ur!re ! !c)i-i).0ilor 8n cl!s. ! fos) neces!r s. !u ele-ilor c3) #!i #ul)e respons!/ili).0i( En c! rul colec)i-ului ele-ii !u ur#.)o!rele respons!/ili).0i* Respons!/ilul cl!sei !les 8n #o e#ocr!)ic prin -o) secre) e ele-iJ C!sierul cl!sei ele-ul c!re s)r3nge /!ni pen)ru spec)!cole, e1cursii, fon ul cl!sei 9cre)., /ure)e, re-is)e:J ,!ni)!rii cl!sei )rei ele-i, c3)e unul pen)ru fiec!re r3n , c!re f!c 5ilnic con)rolul igienicJ Respons!/ilul cu !c)i-i)!)e! spor)i-. ele-ul c!re r.spun e e concursurile spor)i-eJ Respons!/ilul cu !c)i-i)!)e! cul)ur!l. se ocup. e !c)i-i).0ile e1)r!curricul!re 9ser/.ri, concursuri:J Respons!/ilul cu circul!0i! ru)ier. ele-ul c!re !Ku). 8n-.0.)orul 8n !c)i-i).0ile in p!r)eneri!)ul cu poli0i!J Li/lio)ec!rul cl!sei ele-ul c!re col!/ore!5. cu 8n-.0.)orul $i /i/lio)ec!rul $colii pen)ru ! !sigur! #!)eri!lul /i/liogr!fic l! orele e li#/! $i li)er!)ur! ro#3n., #erge cel #!i es l! /i/lio)ec.J Fo)ogr!ful cl!sei ele-ul c!re fo)ogr!fi!5. s!u fil#e!5. 8n )i#pul !c)i-i).0ilor esf.$ur!)eJ Infor#!)ici!nul cl!sei ele-ul c!re conse#ne!5. l! c!lcul!)or )o!)e !c)i-i).0ile, in-i)!0iile, e)c( Ele-ii e ser-iciu sun) grup!0i c3)e oi, pe /.nci, $i r.spun e or ine $i cur.0enie( En fo!r)e #ic. #.sur. En #ic. #.sur. En)r4o o!rec!re #.sur. En #!re #.sur. En fo!r)e #!re #.sur.

C D=+D Ori5on) Di !c)ic re-is). e uc!ion!l.