Sunteți pe pagina 1din 6

Curs 1 Functia publica si functionarul public Functia publica s-a regularizat legal prin legi, in genere denumite statute,

acest lucru a aparut la inceputul sec XIX , XX. Functia publica trebuie sa prefigureze respectarea cu strictete a prevederilor constitutionale si legale si un alt imperativ care se realizeaza este prefigurararea apararii cetateanului. Cap 16 alin 3 din Constitutie statueaza faptul ca functile publice pot fi ocupate de persoane care trebuie sa indeplineasca doua cerinte fundamentale: - cetatenia romana si domiciliu in omania. !rt "3 alin 3 din Constitutie la lit #$% stabileste statutul aparte a functionarului public. Functia publica are un fundament obiectiv prin prisma a doua elemente : - investirea in functia publica se face potrivit legii. & 1'' (1))) modificata prin &egea 161(*++3. Natura juridica a raportului de serviciu a functiei publice este de drept administrativ , deoarece calitatatea de functionar public izvoraste din actul unilateral, denumire in functia administrativa acesta conferindu-i calitatea de act administrativ si nu de dr muncii cu consecinta faptului ca vorbim de contractul de drept administrativ cand vorbim de raportul de serviciu functionarii publici fiind priviti ca agenti ai autoritatii publice care concura la realizarea puterii. ,otrivit &egii 1'' (1))) functia publica reprezinta ansamblul atributiunilor si responsabilitatiilor stabilite in temeiul legii in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratile centrale , autoritatile descentralizate autoritatile publice si cele locale. Functiile publice se statueaza in ane-a &egii 1''(1))). Principiile care guverneaza functia publica: - legalitatea , impartialitatea si obiectivitatea - transparenta - eficienta si eficacitate - responsabilitate conform prevederilor legii - orientare catre cetatean - stabilitate in e-ercitarea functiei publice - subordonare ierar.ica.

Definirea functionarilor publici Functionarul public este persoana numita in conditiile legii intr-o functie publica. ,ersoana publica care a fost eliberata dintr o functie publica si se afla in corpul functionarilor publici isi pastreaza calitatea de functionar public. /otalitatea functiilor publice din cadrul autoritatilor administrative de toate nivelurile constituie corpul functionarilor publici.

Categoriile de persoane care beneficiaza conform legii de statute speciale: - structurile de specialitate ale ,arlamentului omaniei

- structurile de specialitate ale administratiei prezidentiale - structurile de specialitate ale consiliului legislativ - serviciile diplomatice si consulare - servicile vamale - politia si alte structuri ale ministerului de interne - alte servicii reglementate ca atare de lege. ,rin aceste statute speciale se reglementeaza : - drepturi , indatoriri,incompatibilitati specifice si functii publice specifice. 0-cluderile &egii 1''(1))) republicata. 1u au calitatea de functionari publici : - personalul contractual salariat din aparatul propriu al administratiei publice care indeplineste servicii de secretariat, administrative, de protocol, gospodariile de intretinere , reparare, paza precum si orice alte functii prin care nu se e-ercita prerogativa de putere publica, personalul incadrat in cabinetul demnitarului, corpul magistratilor, cadrele didactice, persoanele alese sau numite in functii de demnitate publica. /uturor persoanelor e-ceptate care nu au calitatea de functionar public li se aplica prevederile Codului muncii. In cazul functionarului public care face acte publice de si nu a fost 2nvestit cu aceast3 putere sau investirea sa a fost ilegala, actele $uridice facute de acesta sunt valabile daca tertul beneficiar al actului a fost de buna-credinta. Numirea functionarilor publici. Conditiile pt ocuparea functiei publice : - cetatenia romana - sa cunoasca limba romana, scris si vorbit - sa aiba minim 1' ani impliniti - sa aiba capacitate deplina de e-ercitiu - sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca atestata pe baza unui e-amen medical de specialitate - sa nu fi fost condamnata la o infractiune savarsita cu intentie - sa nu fi fost destituita dintr-o functie publica sau sa nu i se fi incetat contractul de munca din motive disciplinare in ultimii " ani - sa nu fi desfasurat activitati de politie politica astfel cum este definita de lege. Categorii de functionari publici 4e impart in definitivi si debutanti. 5upa nivelul atributiilor pe care le au avem : - inaltii functionari publici - functionarii publici de conducere - functionarii publici de e-ecutie In randul inaltilor functionari se afla secretarul general al 6uvernului, secretarul ad$unct al 6uvernului , secretarul ad$unct din ministere sau autoritati publice din ministere, prefectii si subprefectii. In randul functionarilor publici de conducere se afla directorii generali si cei ad$uncti din autoritatile centrale , ministere , autoritati autonome , secretarii unitatii administrativ teritoriala, directorii autoritatilor locale, sefii de servicii si cei de birou. In randul functionarilor publici de executie se afla totalitatea functionarilor care nu se incadreaza in primele doua categ si se diferentiaza in felul urmator : functionari superiori , principali, asistenti si debutanti.

Ocuparea functiei publice egula este recrutarea personalului care se realizeaza prin concurs publicat in 7onitorul 8ficial partea a treia cu cel putin 3+ de zile inainte de data concursului. Investitura - actul prin care se incredinteaza e-ercitarea functiei unei anumite persoane. 1umirea - rep un act administrativ individual, emis de conducatorul autoritatii publice si care reprezinta o manifestare de vointa unilaterala si e-clusiva provenita de la acea parte a raportului $uridic care incredinteaza functia spre e-ercitare. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca actul de numire : 9 trebuie sa imbrace forma scrisa, sa contina temeiul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei publice pe care urmeaza sa o ocupe, data de la care se e-ercita functia, drepturile salariale cuvenite functionarului , locul de desfasurare a activitatii de catre functionar. &a intrarea in corpul functionarilor publici intr-un termen de trei zile de la actul de numire functionarul public este obligat sa depuna un $uramant de credinta, este o conditite a e-ercitarii functiei publice , refuzul de a depune $uramantul se consemneaza in scris si atrage revocarea actului de numire. Avansarea functionarilor publici eprezinta un drept obiectiv, si poate avea loc : - prin avansarea liberea, prin aprecierea conducatorului unitatii - prin aprecierea naturala si automata a unei conditii sau prin concurs sau e-amen. valuarea functionarilor publici 4e realizeaza anual si se are in vedere la avansare, promovare sau la eliberarea din functia publica. !estiunea functiei publice 4e realizeaza in mod unitar si centralizat de catre !1F, # agentia natioanala a functionarilor publici% care supraveg.eaza respectarea legislatiei si are legitimare procesuala impotriva oricarei autoritati care o nesocoteste. 4tabileste reguli de e-ercitare a functiei publice , este un regulator al functiei publice. 7odificare si incetarea raportului de functie publica, care este un raport de serviciu si are urmatoarele trasaturi esentiale : - functia , salariul si locul de munca. 7odificarea raportului de functie sau de serviciu se fundamenteaza pe aceeasi manifestare unilaterala de vointa a sefului autoritatii publice. 4e subordoneaza principiului mobilitatii functionarilor publici , mobilitate care se realizeaza pt urmatoarele scopuri : - eficienta autoritatii publice in interes public - iar in interiorul functiei pt dezvoltarea carierei functionarului public. !ceasta modificare se face prin detasare, delegare , transfer, mutarea in alte compartimente ale aceleiasi structuri , prin e-ercitarea cu mandat temporar a unei functii publice de conducere. Delegarea - se dispune in interesul autoritatii in care este incadrat functionarul, are o durata de ma-im 6+ de zile, peste cele 6+ de zile se poate face numai cu acordul scris al

functionarului. Functionarul isi pastreaza functia publica si salarizarea. !utoritatea este obligata sa suporte toate costurile suplimentare # cazare, transport , etc% Detasarea 9 se dispune in interesul autoritatii la care urmeaza sa-si desfasoare activitatea functionarul . ,oate sa se dispuna pe o perioada de ma-im 6 luni intr-un an calendaristic , peste aceasta perioada se face numai cu acordul scris al functionarului. Functionarul poate fi detasat intr o functie inferioara numai cu acordul sau scris si isi pastreaza functia si salariul cu mentiunea ca in situatia in care functia de care este detasat este retribuita superior are dreptul la acest salariu. !utoritatea este obligata sa suporte toate c.eltuielile suplimentare pt e-ercitarea functiei cu mentiunea ca are obligatia sa plateasca transportul de dus intors spre locul de domiciliu cel putin odata pe luna. 5etatsarea spre deosebire de delegare preupune dislocarea temporara a functionarului din institutia proprie si integrarea sa in alta institutie. /ransferul se dispune in intersul serviciului si se realizeaza numai cu acordul scris al functionaului si la cerere intr o alta autoritate publica. "ncetarea raportului de functie publica ,otrivit principiului simetriei actelor $uridice se realizeaza tot prin act administrativ ca si la numire si se face de drept prin acordul partilor , prin eliberarea din functia publica , prin destituire, si prin demisie. 8rice act de incetare a raportului de functie publica este supus cenzurii contenciosului administrativ. 5repturile si obligatiile functionarilor publici Drepturile functionarilor publici : - dr la salariu - dr la durata normala a timpului de lucru de ' ore pe zi si :+ de ore pe sapatamana - dr de a i fi platite orele suplimentare dar nu mai mult de 36+ de ore pe an - dr la concediu de odi.na , concediul medical si alte concedii - dr la conditii normale de munca si igiena - dr la pensie si la pensie se urma; - dr la asigurari sociale de stat - dr la protectia legii impotriva amenintarilor, violentelor sau ulatra$elor - dr la opinie - dr la asociere sindicala - dr la greva Obligatiile functionarilor publici : - sa si indeplineasca cu profesionalism , impartialitate si obiectivitate in conformitate cu legea indatoririle functiei - sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce pre$udicii persoanelor fizice sau $uridice ori institutiei pe care o reprezinta - obligatia de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege - obligatia de a nu ocupa o functie de conducere in partidele politice cu mentiunea ca inaltii functionari publici nu au dreptul sa faca parte din partide politice - obligatia de a se abtine de la manifestarea publica a convingerilor lor politice - obligatia de a se conforma dispozitilor superiorilor ierar.ici - obligatia de a pastra secretul de serviciu si a lucrarilor pe care le realizeaza in e-ercitarea atributilor de serviciu

obligatia de a nu solicita sau accepta direct sau indirect daruri sau orice alte avanta$e sa completeze declaratia de avere si sa o actualizeze anual sa urmeze forme de perfectionare profesionala sa respecte regimul $uridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor prevazute de lege.

#aspunderea functionarilor publici. 1. aspunderea disciplinara *. raspunderea contraventionala 3. raspunderea civila :. raspunderea delictuala 1. aspunderea disciplinara /rebuie sa rezulte din lege si este atrasa de urmatoarele fapte : - intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor - negli$enta repetata in efectuarea lucrarilor potrivit functiei - nerespectarea programului de lucru - absentele nemotivate - interventia sau staruintele pentru rezolvarea unor lucrari in afara cadrului legal - manifestarile care aduc atingere prestigiului institutiei - desfasurarea unor activitati cu caracter politic in cadrul programelor de lucru - refuzul de indeplinire a atrib - incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri - incompatibilitati - comiterea altor fapte prevazute de actele normative in domeniul functiei publice. !baterea disciplinara trebuie savarsita cu intentie. ,rima sanctiune este mustrarea, a doua este diminuarea salariului pt ma-im 3 luni, suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau promovare pe o perioada de la 1 an la 3 ani, retrogradarea in treptele de salarizare sau in functia publica pe o perioada de pana la 1 an, destituirea din functia publica. 4anctiunea se poate aplica in ma-im 1 an de la sesizarea comisiei de disciplina dar nu mai tarziu de * ani de la abatere. 7ustrarea scrisa se face de conducatorul unitatii. estul sanctiunilor se dau numai la propunerea comisiei de disciplina. 0ste obligatorie cercetarea prealabila a faptelor si audierea functionarului public inainte de aplicarea sanctiunii. adierea sanctiunii 7ustrarea se radiaza in 6 luni, cu e-ceptia destituirii restul se realizeaza intr-un an iar restituirea in " ani. *. aspunderea contraventionala 4e anga$eaza in cazul savarsirii unor abateri contraventionale de catre functionarul public in timpul sau in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu. 4e ataca la $udecatorie si nu potrivit contenciosului administrativ, iar instanta competenta este cea in circumscriptia careia isi are sediul autoritatea publica. 3. aspunderea civila 0ste o raspundere patrimoniala care intervine in situatia pre$udicierii de catre functionarii publici prin actele sau faptele lor, a unor persoane fizice, $uridice sau pre$udicierea autoritatii.

4e face prin ordin sau dispozitie de imputare, emisa in 3+ de zile de la data constatarii pagubei s-au de la asumarea ei de catre functionar. !ceasta modalitate de imputare se realizeaza in cazul pagubelor aduse autoritatii publice sau tertilor, iar repararea lor se face pe baza deciziei $udecatoresti. 5ecizia poate fi atacata la sectia de contencios administrativ :. aspunderea penala Intervine pt infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu acesta. 5aca functionarul este trimis in $udecata penala este obligatorie suspendarea din functie pana la finalizarea procesului . 5aca in urma procesului functionarul este gasit nevinovat, i se va plati salariul din momentul suspendarii din functie. In situatia inceperii cercetarii penale daca sunt indicii ca functionarul public poate influenta cercetarile este necesara mutarea functionarului in alt compartiment.