Sunteți pe pagina 1din 19

Introducere cu privire la Standarde Auditul intern se deruleaza n diferite medii legislative si culturale; n cadrul unor organizatii care difera

din punct de vedere al scopului, marimii, complexitatii si structurii; si de catre persoane din cadrul sau din afara organizatiei. Desi pot exista diferente privind practica auditului intern n fiecare dintre aceste medii, este esential sa se respecte StandardeleInternationale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern ale IIA (Standardele), pentru indeplinirea responsabilitatilor auditorilor interni si functiei de audit intern. Daca auditorii interni sau functia de audit intern sunt ngraditi de legislatie sau regulamente si, drept urmare, nu pot respecta anumite parti ale Standardelor, este necesar sa se respecte toate celelalte sectiuni ale Standardelor si sa se declare neconformitatea existenta. Daca se utilizeaza Standardele impreuna cu standarde emise de alte organisme de reglementare, comunicarile de audit pot cita si utilizarea altor standarde, dupa caz. Intr un astfel de caz, daca exista incongruente intre Standardele IIA si alte standarde, auditorii interni si functia de audit intern trebuie sa respecte Standardele,si pot respecta si celelalte standarde daca acestea sunt mai restrictive. Scopul Standardelor este!
". Sa contureze principiile de baza care reprezinta practica de audit intern. #. Sa furnizeze un cadru general de realizare si sustinere a unei game largi de

audituri interne care genereaza o valoare adaugata.


$. Sa functioneze ca un cadru de referinta pe baza caruia se evalueaza

rezultatele auditului intern.


%. Sa stimuleze mbunatatirea proceselor si operatiunilor organizatiei.

Standardele reprezinta cerinte obligatorii, bazate pe principii, cuprinzand!


& 'nunturi privind cerintele de baza pentru practica profesionala a auditului intern

si pentru evaluarea eficacitatii de realizare a misiunilor, care se aplica international, la nivel organizational si individual.
& Interpretari, care clarifica termenii sau conceptele din 'nunturi.

Standardele utilizeaza termeni carora li s a atribuit un inteles specific, precizat in (losar. )ai exact, Standardele utilizeaza cuvantul *trebuie+ pentru a sublinia o

conditie obligatorie, si cuvantul *ar trebui+ in cazul in care se asteapta conformitatea, cu exceptia situatiei in care, cand se aplica rationamentul profesional, circumstantele ,ustifica devierea. -entru intelegerea si aplicarea corecta a Standardelor, trebuie avute in vedere 'nunturile si Interpretarea acestora, precum si intelesul specific din (losar. Structura Standardelor cuprinde Standarde de .alificare, Standarde de -erformanta si Standarde de Implementare. Standardele de .alificare vizeaza caracteristicile organizatiilor si ale participantilor ce desfasoara activitati de audit intern. Standardele de -erformanta descriu tipul activitatilor de audit intern si ofera criterii calitative n functie de care sa fie evaluate rezultatele prestarii acestor servicii. Standardele de .alificare si cele de -erformanta se aplica tuturor activitatilor de audit intern. Standardele de Implementare se sunt o continuare a Standardelor de .alificare si a celor de -erformanta, furnizand cerintele aplicabile pentru activitatile de asigurare (A) si de consiliere (.). )isiunile de asigurare implica evaluarea obiectiva a probelor de catre auditorul intern, n vederea formularii unei opinii sau concluzii independente privind o entitate, o operatiune, o functie, un proces, un sistem sau alt subiect supus auditului. /ipul si sfera de cuprindere a misiunilor de asigurare sunt stabilite de catre auditorul intern. 0n general, sunt implicate trei entitati n misiunile de asigurare! (") persoana sau grupul implicat(a) direct n entitatea, operatiunea, functia, procesul, sistemul sau subiectul auditat 1 responsabilul pentru proces, (#) persoana sau grupul care efectueaza evaluarea 1 auditorul intern, ($) persoana sau grupul care utilizeaza rezultatul evaluarii 1 beneficiarul misiunii. )isiunile de consiliere au un caracter consultativ si se desfasoara n general la cererea expresa a beneficiarului misiunii. /ipul si sfera de cuprindere a serviciilor de consiliere sunt stabilite de comun acord cu beneficiarul misiunii. )isiunile de consiliere implica n general doua entitati! (") persoana sau grupul care ofera consiliere 1 auditorul intern si (#) persoana sau grupul care solicita si primeste consiliere 1 beneficiarul misiunii. 0n ndeplinirea misiunilor de consiliere, auditorul intern trebuie sa si pastreze obiectivitatea si sa nu si asume responsabilitatea conducerii. 0mbunatatirea si publicarea Standardelor este un proces continuu. .onsiliul de Standardizare a Auditului Intern poarta consultari si discutii ample nainte de publicarea Standardelor. Acestea includ solicitari catre publicul din ntreaga lume de a trimite puncte de vedere cu privire la proiectul de standarde n dezbatere. /oate proiectele n dezbatere sunt afisate pe site ul IIA si sunt trimise tuturor institutelor IIA.

1.3.2 Standarde de Calificare

1000 Scop, autoritate Scopul, autoritatea si responsabilitatea auditului intern trebuie sa auditului intern, sa fie consecvente cu Defini2ia Auditului Intern, .onducatorul executiv al auditului trebuie s3 revizuiasc3 periodic prezinte conducerii superioare 4i consiliului pentru aprobare.

si responsabilitati fie definite formal n statutul .odul de 'tic3 4i Standardele. statutul auditului intern 4i s3 l

Interpretare: Statutul auditului intern este un document oficial care definete scopul, autoritatea si responsabilitatea activitatii de audit intern. Statutul auditului intern stabileste pozitia activitatii de audit intern in cadrul entitatii; autorizeaza accesul la inregistrari, personal si proprietati fizice relevante pentru derularea misiunii; si defineste aria de cuprindere a activitatii de audit intern. Aprobarea finala a statutului auditului intern este o prerogativa a consiliului. 1000.A1 1 /ipul misiunilor de asigurare furnizate organizatiei trebuie sa fie definit n statutul auditului intern. Daca misiunile de asigurare sunt furnizate tertilor n raport cu organizatia, tipul acestor misiuni de asigurare trebuie, de asemenea, definit n statutul auditului intern. 1000.C1 1 /ipul misiunilor de consiliere trebuie definit n statutul auditului intern. 5bligativitatea Defini2iei Auditului Intern, .odului de etic3 4i Standardelor trebuie recunoscuta in Statutul auditului intern. .onducatorul executiv al auditului ar trebui sa discute Defini2ia Auditului Intern, .odul de 'tic3 4i Standardele cu conducerea superioara si consiliul. 1100 Independenta si obiectivitate Activitatea de audit intern trebuie sa fie independenta, iar auditorii interni trebuie sa dea dovada de obiectivitate n desfasurarea activitatii lor. Interpretare: Independenta reprezinta libertatea in raport cu conditiile care ameninta capacitatea functiei de audit intern sau a conducatorului executiv al auditului de a realiza sarcinile de audit intern intr-o maniera nepartinitoare. Pentru a atinge nivelul de independenta necesar pentru a realiza eficace sarcinile de audit intern, conducatorul executiv al auditului are acces direct si fara restrictii la conducerea superioara i consiliu. Acest lucru poate fi realizat printr-o relatie de raportare dubla. Amenintarile la adresa independentei trebuie gestionate la nivelul fiecarui auditor intern, misiuni, functii si organizatii. Obiectivitatea este o atitudine mentala impartiala, care permite auditorilor interni sa realizeze misiunile astfel incat sa poata privi cu incredere produsul muncii lor si sa nu fie nevoiti sa faca nici un compromis cu privire la calitate. Obiectivitatea presupune ca auditorii interni sa nu se lase influentati de alte persoane in ceea ce priveste aprecierea lor profesionala in legatura cu aspectele de audit. Amenintarile la adresa obiectivitatii trebuie gestionate la nivelul fiecarui auditor intern, misiuni, functii si organizatii.

1110 Independenta organizationala .onducerea departamentului de audit intern trebuie sa raporteze unui nivel ierar6ic din organizatie care sa permita activitatii de audit intern sa si ndeplineasca rolul sau. .onducatorul executiv al auditului trebuie sa confirme consiliului, cel putin anual, independenta organizationala a activitatii de audit intern. 1110.A1 1 Auditul intern nu trebuie sa fie ngradit de nici o imixtiune n determinarea sferei sale de cuprindere, n modul de desfasurare a activitatii si n comunicarea rezultatelor. 1111 Interactiunea directa cu consiliul .onducatorul executiv al auditului trebuie sa comunice si sa interactioneze direct cu consiliul. 1120 biectivitate Individuala Auditorii interni trebuie sa aiba o atitudine impartiala, nepartinitoare si sa evite orice conflict de interese.nterpretare: onflictul de interese este o situatie in care un auditor intern, caruia i se confera o pozitie de incredere, urmareste un interes personal sau profesional concurent. Aceste interese concurente pot ridica probleme la adresa indeplinirii impartiale a sarcinilor. onflictul de interese exista c!iar daca din acesta nu decurge nici un act necorespunzator sau lipsit de etica. onflictul de interese poate crea impresia derularii unei activitati necorespunzatoare care conduce la scaderea increderii in auditorul intern, activitatea de audit intern si in aceasta profesie. onflictul de interese poate pre"udicia capacitatea unei persoane de a-si indeplini obiectiv sarcinile. 1130 !re"udicii aduse independentei si obiectivitatii Daca independenta si obiectivitatea sunt pre,udiciate n fapt sau n aparenta, detaliile pre,udiciilor trebuie declarate partilor interesate. /ipul declaratiei va depinde de cel al pre,udiciului. Interpretare: Pre"udicierea independentei organizationale si a obiectivitatii individuale poate include, fara a se limita la conflictul personal de interese, limitarea sferei de cuprindere, restrictii asupra accesului la inregistrari, personal si proprietati, si limitarea resurselor, cum ar fi finantarea. Stabilirea partilor corespunzatoare carora trebuie sa le fie dezvaluite detaliile privind pre"udicierea independentei sau obiectivitatii depinde de asteptarile cu privire la responsabilitatile activitatii de audit intern si a conducatorului executiv al auditului fata de conducerea superioara si consiliu, stabilite in statutul auditului intern, precum si de tipul pre"udiciului. 1130.A1 1 Auditorii interni trebuie sa evite evaluarea anumitor activitati de care au fost responsabili n trecut. Se presupune ca obiectivitatea acestora este pre,udiciata daca auditorii interni ofera servicii de asigurare n legatura cu o activitate de care au fost raspunzatori n cursul anului anterior. 1130.A2 1 )isiunile de asigurare privind functii ce cad n responsabilitatea conducatorului executiv al auditului trebuie sa fie controlate de un tert din afara activitatii de audit intern. 1130.C1 1 Auditorii interni pot presta servicii de consiliere legate de operatiunile pentru care au fost anterior responsabili. 1130.C2 1 Daca independenta si obiectivitatea legate de serviciile de consiliere propuse sunt afectate, acest fapt trebuie comunicat beneficiarului misiunii naintea acceptarii acesteia.sionala )isiunile de audit trebuie efectuate cu competenta si constiinciozitate profesionala. 1210 Co#petenta

Auditorii interni trebuie sa detina cunostintele, abilitatile si celelalte competente necesare exercitarii responsabilitatilor lor individuale. 7unctia de audit intern n mod colectiv trebuie sa detina sau sa dob8ndeasca cunostintele, abilitatile si celelalte competente necesare exercitarii responsabilitatilor sale. Interpretare: unostintele, abilitatile si celelalte competente reprezinta o unitate de sens colectiv care se refera la competenta profesionala pe care auditorii interni trebuie sa o detina pentru a-si indeplini responsabilitatile profesionale cu eficacitate. Auditorii interni sunt incura"ati sa-si demonstreze competenta prin obtinerea unor certificari si calificari profesionale corespunzatoare, cum ar fi titulatura de auditor intern certificat sau alte titulaturi oferite de Institutul Auditorilor Interni si alte organizatii profesionale corespunzatoare. 1210.A1 1 .onducatorul executiv al auditului trebuie sa obtina consiliere si asistenta competenta daca auditorii interni nu detin cunostintele, abilitatile si celelalte competente necesare pentru a si realiza partial sau total misiunile de audit. 1210.A2 1 Auditorii interni trebuie sa detina cunostinte suficiente pentru a evalua riscul de frauda si modul in care acesta este gestionat in cadrul organizatiei, dar aceasta nu nseamna ca trebuie sa aiba expertiza unei persoane a carei principala responsabilitate este detectarea si instrumentarea fraudelor. 1210.A3 1 -entru derularea activitatii, auditorii interni trebuie sa aiba cunostinte suficiente asupra principalelor riscuri si controale privind te6nologia informatiei si asupra te6nicilor de audit bazate pe utilizarea te6nologiei informatiei disponibile. /otusi, nu se asteapta de la toti auditorii sa aiba cunostintele unui auditor intern a carui responsabilitate principala este auditarea te6nologiei informatiei. 1210.C1 1 .onducatorul executiv al auditului trebuie sa refuze misiunile de consiliere sau sa obtina consilierea si asistenta necesara daca auditorii interni nu poseda cunostintele, calificarile sau alte competentele necesare realizarii integrale sau partiale a misiunii. 1220 Constiinciozitate profesionala Auditorii interni trebuie sa si exercite activitatea cu constiinciozitatea si priceperea asteptate de la un auditor intern care da dovada de o logica si competenta rezonabile. .onstiinciozitatea profesionala nu implica infailibilitate. 1220.A1 1 Auditorul intern trebuie sa dea dovada de constiinciozitate profesionala, luand n considerare urmatoarele aspecte! & 9olumul de munca necesar atingerii obiectivelor misiunii; & .omplexitatea, importanta sau relevanta domeniilor asupra carora sunt aplicate procedurile de asigurare; & -ertinenta si eficacitatea proceselor de guvernare, management al riscurilor si de control; & -robabilitatea unor erori semnificative, fraude sau neconformitati; si & .ostul misiunii de asigurare n raport cu beneficiile scontate 1220.A2 1 0n derularea misiunii cu constiinciozitate profesionala, auditorii interni trebuie sa ia n considerare utilizarea auditului bazat pe te6nologie, precum si alte te6nici informatizate de analiza a datelor. 1220.A3 1 Auditorii interni trebuie sa fie atenti la riscurile semnificative care pot afecta obiectivele,

operatiunile sau resursele. /otusi, numai procedurile de asigurare, c6iar daca sunt aplicate cu constiinciozitate profesionala, nu garanteaza faptul ca toate riscurile semnificative vor fi identificate. 1220.C1 1 0n timpul misiunilor de consiliere, auditorii interni constiinciozitate profesionala, luand n considerare urmatoarele aspecte! trebuie sa manifeste

& :evoile si asteptarile clientilor, inclusiv a celor privind tipul, perioada de desfasurare si comunicarea rezultatelor misiunii; & .omplexitatea si volumul de munca necesar atingerii obiectivelor fixate; si & .ostul misiunii de consiliere n raport cu beneficiile scontate. 1230 $or#area profesionala continua Auditorii interni trebuie sa si dezvolte cunostintele, abilitatile si celelalte competente printr o formare profesionala continua. !rogra#ul de asigurare si %#bunatatire a calitatii .onducatorul executiv al auditului trebuie sa elaboreze si sa actualizeze un program de asigurare si mbunatatire a calitatii care sa acopere toate aspectele activitatii de audit intern. & Interpretare: un program de asigurare si #mbunatatire a calitatii are rolul de a facilita evaluarea activitatii de audit intern din punct de vedere al conformitatii acesteia cu $efini%ia Auditului Intern si a Standardelor si evaluarea aplicarii odului de &tica de catre auditorii interni. Programul evalueaza, de asemenea, eficienta si eficacitatea activitatii de audit intern si identifica oportunitatile de imbunatatire. 1310 Cerintele !rogra#ului de asigurare si %#bunatatire a calitatii -rogramului de asigurare si mbunatatire a calitatii trebuie sa includa at8t evaluari interne, c8t si externe. 1311 'valuarile interne trebuie sa includa! &valuarile interne

& )onitorizarea continua privind performanta activitatii de audit intern; si & 9erificari periodice realizate prin autoevaluari sau prin evaluari realizate de alte persoane din cadrul organizatiei care poseda sufiente cunostinte privind practicile de audit intern. Interpretare: 'onitorizarea continua este o parte integranta din activitatea zilnica de supervizare, verificare si masurare a activitaii de audit intern. 'onitorizarea continua este incorporata in politicile si practicile de rutina utilizate pentru gestionarea activitatii de audit intern si presupune folosirea unor procese, instrumente si informatii considerate necesare pentru a evalua conformitatea cu $efinitia auditului intern, odului de &tica si a Standardelor. (erificarile periodice sunt evaluari realizate pentru a analiza conformitatea cu $efinitia auditului intern, odul de &tica si cu Standardele. unostintele suficiente cu privire la practicile de audit intern presupun cel putin intelegerea tuturor elementelor din adrul International de Practici Profesionale. 1312 &valuarile e'terne

'valuarile externe trebuie ntreprinse cel putin o data la ; ani de catre un evaluator calificat independent sau de catre o ec6ipa de evaluare din afara organizatiei. .onducatorul executiv al auditului trebuie sa discute cu .onsiliul! & :ecesitatea realizarii unor evaluari externe mai frecvente; si & .alificarile si independenta evaluatorului extern sau ale ec6ipei de evaluare, incluz8nd potentiale conflicte de interese. Interpretare: )n evaluator sau o ec!ipa de evaluatori calificati este formata din persoane competente cu privire la practica profesionala a auditului intern si la procesul de evaluare externa. &valuarea competentei evaluatorului si a ec!ipei de evaluare presupune o analiza a experientei profesionale de audit intern si a calificarii profesionale a persoanelor selectate pentru a realiza evaluarea. &valuarea calificarilor trebuie sa aiba in vedere si dimensiunea si complexitatea organizatiilor cu care au colaborat evaluatorii raportate la dimensiunea organizatiei a carei activitate de audit intern este evaluata, precum si necesitatea detinerii unor cunostinte intr-un anumit sector, domeniu, sau cunostinte te!nice. )n evaluator sau ec!ipa de evaluare independenta presupune ca acestia sa nu aiba un conflict de interese real sau potential si sa nu faca parte sau sa se afle sub controlul organizatiei a carei activitate de audit intern este evaluata. 1320 (aportarea privind progra#ul de asigurare si i#bunatatire a calitatii .onducatorul executiv al auditului trebuie sa comunice conducerii superioare si .onsiliului rezultatele programului de asigurare si imbunatatire a calitatii. Interpretare: *orma, continutul si frecventa comunicarii rezultatelor programului de asigurare si imbunatatire a calitatii sunt stabilite in urma discutiilor cu conducerea superioara si consiliul si au in vedere responsabilitatile activitatii de audit intern si ale conducatorului executive al auditului mentionate in statutul auditului intern. Pentru a demonstra conformitatea cu $efinitia auditului intern, odului de &tica si a Standardelor,rezultatele evaluarilor externe si ale evaluarilor interne periodice sunt comuicate dupa finalizarea acestor evaluari iar rezultatele monitorizarii continue sunt comunicate cel putin anual. +ezultatele include evaluarea facuta de evaluator sau ec!ipa de evaluare cu privire la nivelul conformitatii. 1321 )tilizarea sintag#ei Conformitate cu standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern .onducatorul executiv al auditului poate declara ca activitatea de audit intern este conforma cu Standardele Internationale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern doar daca evaluarile programului de asigurare si imbunatatire a calitatiisustin aceasta declaratie. 1322 *nstiintarea cu privire la neconfor#itate Atunci c8nd nerespectarea Definitiei auditului intern, .odului de 'tica si a Standardelor are repercusiuni asupra ntregii activitati sau a misiunii de audit intern, conducatorul executiv al auditului trebuie sa se raporteze conducerii superioare si consiliului.

1.3.3 Standarde !erfor#anta

2000 Conducerea activitatii de audit intern .onducatorul executiv al auditului trebuie sa diri,eze activitatea de audit intern n mod eficace pentru a asigura crearea valorii adaugate n cadrul organizatiei. Interpretare: Activitatea de audit intern este gestionata in mod eficace atunci cand, & +ezultatele activitatii de audit intern sunt conforme cu scopul si responsabilitatile incluse in statutul auditului intern; & Activitatea de audit intern este conforma cu $efini%ia Auditului Intern si a Standardelor; si & Persoanele care deruleaza activitatea de audit intern demonstreaza ca respecta odul de &tica si Standardele. 2010 !lanificarea .onducatorul executiv al auditului trebuie sa stabileasca planificari pe baza riscurilor pentru a determina prioritatile activitatii de audit intern, n concordanta cu obiectivele organizatiei. Interpretare: onducatorul executiv al auditului este responsabil cu elaborarea unui plan pe baza riscurilor. onducatorul executiv al auditului ia in considerare cadrul de gestionare a riscului din organizatie, incluzand nivelul de desc!idere la risc stabilit de catre conducere pentru diverse activitati sau zone din organizatie. $aca nu exisa un astfel de cadru, conducatorul executiv al auditului utilizeaza propria sa apreciere cu privire la riscuri in urma consultarii cu conducerea superioara si consiliul. 2010.A1 1 -lanificarea misiunilor de audit intern trebuie sa se bazeze pe o evaluare documentata a riscurilor ntreprinsa cel putin anual. 0n acest proces, trebuie luate n considerare aspectele semnalate de conducerea superioara si consiliu. 2010.C1 1 .onducatorul executiv al auditului trebuie sa ia n considerare propunerile primite privind misiuni de consiliere fundamentate pe posibilitatea ca acestea sa mbunatateasca managementul riscurilor, sa produca valoare adaugata si sa imbunatateasca operatiunile organizatiei. )isiunile acceptate trebuie cuprinse n planul de audit. 2020 Co#unicarea si aprobarea .onducatorul executiv al auditului trebuie sa nainteze spre analiza si aprobare conducerii superioare si consiliului planurile de audit si necesarul de resurse, inclusiv modificarile temporale semnificative. .onducatorul executiv al auditului trebuie sa informeze de asemenea cu privire la impactul limitarii resurselor. 2030 Ad#inistrarea resurselor .onducatorul executiv al auditului trebuie sa se asigure de faptul ca resursele auditului sunt corespunzatoare, suficiente si utilizate n mod eficace n vederea ndeplinirii planului aprobat. Interpretare: aracterul corespunzator se refera la un cumul de cunostinte, abilitati si alte competente necesare pentru realizarea planului. aracterul suficient se refera la cantitatea de resurse

necesare pentru indeplinirea planului. +esursele sunt utilizate efectiv atunci cand folosite intrun mod care optimizeaza realizarea planului aprobat. 20+0 !olitici si !roceduri .onducatorul executiv al auditului trebuie sa stabileasca politicile si procedurile necesare pentru directionarea activitatii de audit intern. Interpretare: *orma si continutul politicilor si procedurilor depind de dimensiunea si structura functiei de audit intern si de complexitatea acestei activitati. 20,0 Coordonarea .onducatorul executiv al auditului ar trebui sa mpartaseasca informatii si sa si coordoneze activitatile cu alti furnizori interni si externi de servicii de audit si consiliere pentru a asigura acoperirea corespunzatoare a activitatii de catre ec6ipa de audit si minimalizarea duplicarii eforturilor. 20-0 (aportarea catre conducerea superioara si consiliu .onducatorul executiv al auditului trebuie sa raporteze n mod periodic conducerii superioare si consiliului cu privire la scopul activitatii de audit intern, autoritatea, responsabilitatea si gradul de ndeplinire a planului. <aportarea trebuie sa cuprinda problemele legate de control si expunerile semnificative la riscuri, inclusiv riscul de frauda, aspecte privind guvernare si alte informatii solicitate de consiliu si conducerea superioara. Interpretare: *recventa si continutul raportarii sunt stabilite prin discutii cu conducerea superioara si consiliul si depind de importanta informatiilor care trebuie comunicate si de urgenta masurilor care trebuie luate de conducerea superioara sau consiliu. 2100 .ipul activitatii Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze si sa contribuie la mbunatatirea proceselor de guvernare, management al riscului si control, folosind o abordare sistematica si disciplinata. 2110 /uvernarea Auditul intern trebuie sa evalueze si sa faca recomandari adecvate pentru mbunatatirea procesului de guvernare, n demersul sau de ndeplinire a urmatoarelor obiective! & -romovarea unei conduite si a unui sistem de valori corespunzatoare n cadrul organizatiei; & Asigurarea unui management eficace al performantei n cadrul organizatiei si asigurarea asumarii raspunderii; & .omunicarea informatiilor privind riscul si controlul catre organele de drept din organizatie; si & .oordonarea activitatilor si comunicarea informatiilor catre consiliu, auditorii interni si externi si factorii de conducere. 2110.A1 1 Auditul intern trebuie sa evalueze proiectarea, implementarea si eficacitatea obiectivelor, programelor si activitatilor legate de etica organizatiei. & 2110.A2 Auditul intern trebuie sa evalueze daca guvernarea te6nologiei informatiei la nivelul organizatiei sustine si spri,ina strategiile si obiectivele organizatiei respective.

2110.C1 1 5biectivele misiunilor de consiliere trebuie sa fie n concordanta cu valorile si scopurile generale ale organizatiei. 2120 0anage#entul riscului Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze eficacitatea si sa contribuie la mbunatatirea proceselor de management al riscului. & Interpretare: & &ficacitatea proceselor de management al riscului se stabileste conform aprecierii bazate pe evaluarea auditorului intern cu privire la urmatoarele aspecte, & Obiectivele organizationale sustin si se aliniaza cu misiunea organizatiei; & +iscurile semnificative sunt identificate si evaluate; & Sunt selectate reactiile corespunzatoare fata de riscuri, care raporteaza riscurile la desc!iderea organizatiei fata de riscuri; si & Informatiile relevante cu privire la riscuri sunt colectate si comunicate la timp in cadrul organizatiei, permitand personalului, conducerii si consiliului sa-si indeplineasca sarcinile. & & Procesele de management al riscului sunt monitorizate prin activitati de management continue, evaluari separate sau prin ambele modalitati. 2120.A1 1 Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze expunerile la risc implicate in guvernarea organizatiei, operatiuni si sistemele informationale, avand in vedere! & 9eridicitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale; & 'ficacitatea si eficienta operatiunilor; & -rote,area activelor; si & .onformitatea cu legile, reglementarile si cotractele n vigoare. 2120.A2 Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze posibilitatea de aparitie a fraudei si modul in care organizatia gestioneaza riscul de frauda. 2120.C1 In timpul misiunilor de consiliere, auditorii interni trebuie sa abordeze riscurile legate de obiectivele misiunii si sa fie vigilenti la alte riscuri semnificative. 2120.C2 1 In evaluarea proceselor de management al riscului stabilite de catre organizatie, auditorii interni trebuie sa tina cont de riscurile identificate n timpul misiunilor de consiliere. 2120.C3 .and asista conducerea la stabilirea sau imbunatatirea proceselor de management al riscului, auditorii interni trebuie sa evite sa si asume orice responsabilitate de management care presupune gestionarea efectiva a riscurilor. 2130 Controlul Activitatea de audit intern trebuie sa spri,ine organizatia n mentinerea unor controale eficace,

prin evaluarea eficientei si eficacitatii acestora si prin promovarea unei mbunatatiri permanente. 2130.A1 1 Activitatea de audit intern trebuie sa evalueze caracterul adecvat si eficacitatea controalelor stabilite pentru a reactiona la riscurile incluse n guvernarea organizatiei, operatiuni si sistemele informationale, din urmatoarele puncte de vedere! & 9eridicitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale; & 'ficacitatea si eficienta operatiunilor; & -rote,area activelor; si & .onformitatea cu legile, reglementarile si cotractele n vigoare. 2130.A2 1 Auditorii interni ar trebui sa certifice n ce masura s au stabilit obiectivele operationale si programatice si c8t de concordante sunt acestea cu obiectivele organizatiei. 2130.A3 1 Auditorii interni ar trebui sa analizeze operatiunile si programele pentru a evalua n ce masura sunt acestea executate conform planificarii si c8t de concordante sunt rezultatele cu obiectivele si scopurile stabilite. 2130.C1 1 In timpul misiunilor de consiliere, auditorii interni trebuie sa analizeze controalele legate de obiectivele misiunii si sa fie atenti la orice aspect semnificativ legat de control. 2130.C2 1 In evaluarea proceselor de control stabilite de catre organizatie, auditorii interni trebuie sa tina cont de riscurile identificate n timpul misiunilor de consiliere. 2200 !lanificarea #isiunilor Auditorii interni trebuie sa elaboreze si sa documenteze planul pentru fiecare misiune, care sa includa obiectivele misiunii, sfera de cuprindere, calendarul si alocarea resurselor. 2201 Aspecte privind planificarea In etapa de planificare a misiunilor, auditorii interni trebuie sa ia n considerare! & 5biectivele activitatii auditate si mi,loacele prin care aceasta activitate si controleaza performanta; & <iscurile semnificative ale activitatii, obiectivele acesteia, resursele, operatiunile si mi,loacele prin care impactul potential al riscului este mentinut la un nivel acceptabil; & .aracterul adecvat si eficacitatea proceselor de management al riscului si de control n comparatie cu un cadru sau model relevant de control; si & 5portunitatile pentru mbunatatirea semnificativa a proceselor de management al riscului si de control stabilite la nivelul activitatii. 2201.A1 In momentul planificarii unei misiuni pentru structuri din afara organizatiei, auditorii interni trebuie sa stabileasca o ntelegere scrisa cu acestea privind obiectivele, sfera de cuprindere, responsabilitatile aferente si alte aspecte, inclusiv n ceea ce priveste restrictionarea distribuirii rezultatelor auditului si a accesului la documentele misiunii. 2201.C1 Auditorii interni trebuie sa stabileasca o ntelegere cu clientul misiunii de consiliere cu privire la obiective, sfera de cuprindere, responsabilitati si la alte asteptari ale clientului. -entru misiunile semnificative aceasta ntelegere trebuie sa fie documentata. 2210 biectivele #isiunii

-entru fiecare misiune trebuie stabilite obiective. 2210.A1 Auditorii interni trebuie sa efectueze o evaluare preliminara a riscurilor relevante pentru activitatea n curs de evaluare. 5biectivele misiunii trebuie sa reflecte rezultatele acestei evaluari. 2210.A2 Auditorii interni trebuie sa ia n considerare probabilitatea de aparitie a unor erori semnificative, fraude, neconformitati sau alte expuneri la risc atunci c8nd stabilesc obiectivele misiunii. 2210.A3 -entru evaluarea controalelor sunt necesare criterii adecvate. Auditorii interni trebuie sa certifice masura n care conducerea si a stabilit criterii adecvate, pe baza carora sa determine daca obiectivele si scopurile au fost realizate. Daca acestea sunt corespunzatoare, auditorii interni trebuie sa le foloseasca n evaluarile proprii. 0n caz contrar, auditorii interni trebuie sa colaboreze cu conducerea n vederea stabilirii unor criterii de evaluare corespunzatoare. 2210.C1 5biectivele misiunii de consiliere trebuie sa analizeze procesele de guvernare, management al riscului si control, n masura n care s a agreat cu beneficiarul misiunii. 2220 Sfera de cuprindere a #isiunii Sfera de cuprindere stabilita trebuie sa fie suficienta pentru a satisface obiectivele misiunii. 2220.A1 Sfera de cuprindere a misiunii trebuie sa ia n considerare sistemele relevante, nregistrarile, personalul si proprietatile fizice, inclusiv cele aflate sub controlul tertilor. 2220.A2 Daca n timpul unei misiuni de asigurare apar oportunitati de consiliere semnificative, ar trebui stabilita o ntelegere specifica scrisa asupra obiectivelor, sferei de cuprindere, responsabilitatilor si altor asteptari cu privire la aceasta, iar rezultatele misiunii de consiliere ar trebui communicate n concordanta cu standardele de consiliere. 2220.C1 0n realizarea misiunilor de consiliere, auditorii interni trebuie sa se asigure ca sfera de cuprindere a misiunii este suficienta pentru a putea analiza obiectivele agreate. Daca auditorii interni au rezerve fata de sfera de cuprindere n timpul misiunii, aceste rezerve trebuie discutate cu clientul pentru a stabili daca se va continua misiunea. 2230 Alocarea resurselor #isiunii Auditorii interni trebuie sa stabileasca resurse corespunzatoare si suficiente pentru atingerea obiectivelor misiunii, pe baza evaluarii tipului si complexitatii fiecarei misiuni, a constr8ngerilor legate de timp si a resurselor disponibile. 22+0 !rogra#ul de lucru al #isiunii Auditorii interni trebuie sa stabileasca si sa documenteze programe de lucru care sa permita atingerea obiectivelor misiunii. 22+0.A1 -rogramele de lucru trebuie sa includa procedurile pentru identificarea, analizarea, evaluarea si documentarea informatiilor n timpul misiunii. -rogramul de lucru trebuie sa fie aprobat nainte de implementarea sa, iar orice modificare trebuie aprobata prompt. 22+0.C1 -rogramele de lucru pentru misiunile de consiliere pot varia din punct de vedere al formei si continutului, n functie de tipul misiunii. 2300 (ealizarea #isiunii

Auditorii interni trebuie sa identifice, analizeze, evalueze si documenteze suficiente informatii pentru atingerea obiectivelor misiunii. 2310 Identificarea infor#atiilor Auditorii interni trebuie sa identifice informatii suficiente, sigure, relevante si utile pentru atingerea obiectivelor misiunii. Interpretare: Informatiile suficiente sunt bazate pe fapte, adecvate si convingatoare, astfel incat o persoana logica si informata ar a"unge la aceeasi concluzie ca si auditorul. Informatiile sigure sunt cele mai bune informatii care se pot obtine prin utilizarea te!nicilor corespunzatoare in cadrul misiunii. Informatiile relevante sustin observatiile si recomandarile misiunii si sunt in concordanta cu obiectivele misiunii. Informatiile utile a"uta organizatia sa-si atinga scopurile. 2320 Analiza si &valuarea Auditorii interni trebuie sa si fundamenteze concluziile si rezultatele misunii pe analize corespunzatoare si evaluari. 2330 1ocu#entarea infor#atiilor Auditorii interni trebuie sa documenteze informatii relevante pentru sustinerea concluziilor si rezultatelor misiunii. 2330.A1 .onducatorul executiv al auditului trebuie sa controleze accesul la nregistrarile misiunii. .onducatorul executiv al auditului trebuie sa obtina aprobarea conducerii superioare si=sau a consilierului ,uridic, nainte de transmiterea acestor nregistrari catre terti. 2330.A2 .onducatorul executiv al auditului trebuie sa elaboreze proceduri de pastrare a nregistrarilor misiunii, indiferent de suportul pe care se pastreaza aceste inregistrari. Aceste proceduri de pastrare trebuie sa fie consecvente cu procedurile organizatiei si cu orice cerinte reglementare, sau de alta natura, pertinente. 2330.C1 .onducatorul executiv al auditului trebuie sa dezvolte politici care sa guverneze custodia si pastrarea nregistrarilor misiunii, precum si transmiterea nregistrarilor catre parti din interiorul sau exteriorul organizatiei. Aceste politici trebuie sa fie consecvente cu procedurile organizatiei si cu orice cerinte reglementare, sau de alta natura, pertinente. 23+0 Supervizarea #isiunii )isiunile trebuie sa fie supervizate corespunzator pentru a se asigura atingerea obiectivelor, asigurarea calitatii si dezvoltarea personalului. Interpretare! Anvergura supervizarii va depinde de competenta si experienta auditorilor interni si de complexitatea misiunii. onducatorul executiv al auditului detine responsabilitatea generala pentru supervizarea misiunii, facuta de catre sau in beneficiul departamentului de audit intern, insa poate desemna auditori cu experienta corespunzatoare pentru realizarea acestei activitati de supervizare. Se documenteaza si se pastreaza dovezi corespunzatoare cu privire la supervizare. 2+00 Co#unicarea Auditorii interni trebuie sa comunice rezultatele misiunii. rezultatelor

2+10 Criterii pentru co#unicare .omunicarile trebuie sa includa obiectivele misiunii, sfera de cuprindere, precum si concluziile, recomandarile si planurile de actiune aplicabile. 2+10.A1 .omunicarea finala a rezultatelor misiunii trebuie sa contina, acolo unde este cazul, opinia generala a auditorilor interni si=sau concluziile acestora. 2+10.A2 0n comunicarile cu privire la misiune, auditorii interni sunt ncura,ati sa recunoasca performanta satisfacatoare identificata la nivelul entitatii auditate. 2+10.A3 .8nd rezultatele misiunii se transmit tertilor, comunicarea trebuie sa includa restrictii cu privire la distributia si utilizarea rezultatelor. 2+10.C1 .omunicarea stadiului si rezultatelor misiunilor de consiliere variaza, din punct de vedere al formei si continutului, n functie de tipul misiunii si de nevoile clientului. 2+20 Calitatea co#unicarilor .omunicarile trebuie sa fie precise, obiective, clare, concise, constructive, complete si realizate la timp. Interpretare! omunicarile precise nu includ erori sau distorsiuni si redau fidel faptele. omunicarile obiective sunt ec!itabile, impartiale si obiective si sunt rezultatul unei evaluari corecte si ec!ilibrate asupra tuturor faptelor si circumstantelor relevante. omunicarile clare sunt usor de inteles si logice, evitand limba"ul te!nic inutil si furnizand toate informatiile semnificative si relevante. omunicarile concise sunt facute la obiect si evita digresiunile inutile si detaliile superflue, redundanta si logoreea. omunicarile constructive sunt utile pentru clientul misiunii si organizatie si conduc catre imbunatatire, unde este cazul. omunicarile complete contin toate elementele esentiale pentru publicul tinta si includ toate informatiile si observatiile semnificative si relevante pentru sustinerea recomandarilor si concluziilor. omunicarile la timp sunt realizate la momentul oportun si indicat, depinzand de importanta subiectului, permitand conducerii sa ia masurile corrective corespunzatoare. 2+21 &rori si o#isiuni Daca o comunicare finala contine o eroare sau omisiune semnificativa, conducatorul executiv al auditului trebuie sa comunice informatia corectata tuturor partilor care au primit comunicarea initiala. & 2+30 )tilizarea ter#enului 2(ealizat in confor#itate cu Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern3 Auditorii interni pot raporta ca misiunile lor sunt *realizate in conformitate cu Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern+ doar daca rezultatele programului de asigurare si mbunatatire a calitatii sustin aceasta afirmatie. 2+31 1ezvaluirea neconfor#itatii in cadrul #isiunii .8nd neconfomitatea cu .odul etic sau cu Standardele are un impact asupra unei anumite misiuni, comunicarea rezultatelor trebuie sa dezvaluie! & -rincipiul sau regula de conduita din .odul etic sau din Standard-e. cu care deplina conformitate nu a fost atinsa; & )otivul(ele) pentru neconformitate; si & Impactul neconformitatii asupra misiunii si a rezultatelor communicate cu privire la

misiune. 2++0 1ifuzarea rezultatelor .onducatorul executiv al auditului trebuie sa comunice rezultatele partilor vizate. Interpretare: onducatorul executiv al auditului sau persoana delegata revizuieste si aproba comunicarea finala cu privire la misiune inainte de emiterea acesteia sidecide cui si cum va fi difuzata. 2++0.A1 1 .onducatorul executiv al auditului este responsabil pentru comunicarea rezultatelor finale partilor care pot asigura ca vor trata acele rezultate cu atentia cuvenita. 2++0.A2 1 Daca nu este mandatat altfel prin cerinte legale, statutare sau de reglementare, nainte de transmiterea rezultatelor catre terti, conducatorul executiv al auditului trebuie! & Sa evalueze riscul potential pentru organizatie; & Sa se consulte cu conducerea superioara si=sau consilierul ,uridic, dupa caz; si & Sa controleze difuzarea prin restrictionarea folosirii rezultatelor. 2++0.C1 1 .onducatorul executiv al auditului este responsabil pentru comunicarea rezultatelor finale ale misiunilor de consiliere clientului. 2++0.C2 1 0n timpul misiunilor de consiliere pot fi identificate probleme cu privire la guvernare, managementul riscurilor si control. 0n orice situatie n care aceste probleme sunt semnificative pentru organizatie, ele trebuie comunicate conducerii superioare si consiliului. 2,00 0onitorizarea stadiului #isiunii .onducatorul executiv al auditului trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem pentru a monitoriza transmiterea rezultatelor catre conducere. 2,00.A1 .onducatorul executiv al auditului trebuie sa stabileasca un proces de urmarire pentru a monitoriza si asigura ca actiunile conducerii au fost implementate n mod eficace ori conducerea superioara a acceptat riscul de a nu lua masuri. 2,00.C1 7unctia de audit intern trebuie sa monitorizeze difuzarea rezultatelor misiunilor de consiliere, n limita agreata cu clientul. 2-00 (ezolutia privind acceptarea riscurilor de catre conducerea superioara .8nd conducatorul executiv al auditului considera ca conducerea superioara a acceptat un nivel al riscului rezidual care poate fi inacceptabil pentru organizatie, conducatorul executiv al auditului trebuie sa discute problema cu conducerea superioara. Daca nu se a,unge la o decizie de comun acord cu privire la riscul rezidual, conducatorul executiv al auditului trebuie sa raporteze problema consiliului pentru solutionare.

1.3.+. /losar
Activitatea de audit intern 1 >n departament, serviciu, ec6ipa de consultanti sau alti practicieni care furnizeaza servicii de asigurare si consiliere independente si obiective, destinate sa adauge valoare si sa mbunatateasca operatiunile organizatiei. Activitatea de audit

intern a,uta o organizatie sa si atinga obiectivele printr o abordare sistematica si disciplinata, utilizata pentru evaluarea si mbunatatirea eficacitatii proceselor de guvernare, management al riscurilor si control. Ar trebui In Standarde seutilizeaza cuvantul *ar trebui+ in cazul in care se asteapta conformitatea, cu exceptia situatiei in care, cand se utilizeaza aprecierea profesionala, circumstantele ,ustifica devierea. Cadrul International de !ractici !rofesionale .adrul conceptual care reprezinta g6idul autorizat promulgat de IIA. (6idul autorizat cuprinde doua categorii 1 (") prevederi obligatorii si (#) prevederi avizate si recomandate puternic. Codul de &tica 1 .odul de 'tica al Institutului Auditorilor Interni (IIA) include -rincipiile relevante pentru profesia si practica auditului intern si <egulile de conduita care descriu comportamentul asteptat din partea auditorilor interni. .odul de 'tica se aplica at8t partilor c8t si entitatilor care furnizeaza servicii de audit intern. Scopul .odului de 'tica este sa promoveze cultura etica n profesia globala de audit intern. Conflict de interese 1 5rice relatie care este, sau pare sa nu fie stabilita n interesul organizatiei. >n conflict de interese ar pre,udicia capacitatea unei persoane de a si realiza ndatoririle si responsabilitatile n mod obiectiv. Conducatorul e'ecutiv al auditului 1 .onducatorul executiv al auditului ocupa o functie superioara in cadrul organizatiei, responsabila pentru activitatile de audit intern. 0n mod normal, acesta ar fi directorul departamentului de audit intern. 0n cazul n care activitatea de audit intern este externalizata, conducatorul executiv al auditului este persoana responsabila pentru supervizarea contractului de servicii si asigurarea calitatii pe ansamblu a acestor activitati, raport8nd conducerii superioare si consiliului cu privire la activitatile de audit intern si la urmarirea rezultatelor misiunilor. /ermenul include, de asemenea, titluri precum auditor general, sef de audit intern, auditor intern sef si inspector general. Confor#itatea 1 Aderarea la politici, planuri, proceduri, legi, regulamente, contracte si alte cerinte. Control 1 5rice masura luata de conducere, consiliu si alte parti pentru a gestiona riscurile si a mari probabilitatea ca obiectivele si scopurile stabilite sa fie atinse. .onducerea planifica, organizeaza si directioneaza realizarea unor actiuni suficiente pentru a furniza o asigurare rezonabila privind atingerea obiectivelor si scopurilor. Controlul te4nologiei infor#atiei .ontroale care sustin managementul si guvernarea activitatii, si furnizeaza un control general si te6nic asupra infrastructurii te6nologiei informatiei, i.e. aplicatii, informatii, infrastructura si personal. Consiliu 1 >n consiliu este un organism de conducere al organizatiei, cum ar fi consiliul de administratie, consiliul de supraveg6ere, conducerea unei agentii sau organ legislativ, consiliul guvernatorilor sau membrilor fondatori ai unei organizatii non profit si orice alt organism nominalizat al organizatiei, inclusiv comitetul de audit, caruia conducatorul executiv al auditului i poate raporta functional. Control adecvat 1 'ste realizat daca conducerea a planificat si organizat (proiectat), ntr o

maniera care furnizeaza o asigurare rezonabila, managementul eficace al riscurilor n cadrul organizatiei si atingerea obiectivelor si scopurilor organizatiei n mod eficient si economic. 1esc4iderea fata :ivelul de risc pe care organizatia este dispusa sa si l asume. de risc

$rauda 1 5rice act ilegal caracterizat prin nselaciune, tainuire sau abuz de ncredere. Aceste acte nu presupun amenintarea cu violenta sau utilizarea fortei fizice. 7raudele sunt comise de parti sau organizatii pentru a obtine bani, proprietati sau servicii; pentru a evita plata sau pierderea unor servicii; sau pentru a si asigura avanta,e n scop personal sau institutional. $urnizor e'tern de servicii 1 5 persoana sau firma din afara organizatiei care are cunostinte, abilitati si experienta speciale ntr un anumit domeniu. /uvernare 1 .ombinatia proceselor si structurilor implementate de consiliu n scopul informarii, directionarii, gestionarii si monitorizarii activitatilor organizatiei catre atingerea obiectivelor sale. /uvernarea te4nologiei infor#atiei .onsta in conducere (leaders6ip), structuri organizationale si procese care asigura ca te6nologia informatiei la nivelul entitatii sustine si spri,ina strategiile si obiectivele organizatiei. Independenta 1 ?ibertatea fata de conditiile care ameninta obiectivitatea sau aparenta obiectivitatii. Asemenea amenintari cu privire la obiectivitate trebuie gestionate la nivelul fiecarui auditor, misiuni, functii si organizatii. Inse#natate Importanta relativa a unui aspect in contextul in care este analizat, incluzand factori cantitativi si calitativi, cum ar fi proportie, tip, efect, relevanta si impact. Aprecierea profesionala ii spri,ina pe auditorii interni atunci cand evalueaza insemnatatea unor aspecte in contextul obiectivelor relevante. 0ange#entul riscurilor 1 >n proces de identificare, evaluare, gestionare si control a unor evenimente sau situatii potentiale, pentru a furniza o asigurare rezonabila cu privire la realizarea obiectivelor unei organizatii. 0ediul de control 1 Atitudinea si actiunile consiliului si conducerii cu privire la semnificatia controlului n cadrul organizatiei. )ediul de control furnizeaza disciplina si structura pentru atingerea obiectivelor primare ale sistemului de control intern. )ediul de control include urmatoarele elemente! & Integritatea si valorile etice & 7ilosofia si stilul de operare al conducerii & Structura organizationala & Desemnarea autoritatii si alocarea responsabilitatii & -oliticile si practicile de resurse umane & .ompetenta personalului 0isiune 1 5 misiune specifica, sarcina sau activitate de evaluare cum ar fi un audit intern, autoevaluare a controlului, examinare a fraudei sau consiliere. 5 misiune poate include

multiple sarcini sau activitati destinate sa realizeze un set specific de obiective conexe. biectivele #isiunii 1 'nunturi cuprinzatoare, elaborate de auditorii interni, care definesc rezultatele urmarite prin misiunea respectiva. biectivitate 1 5 atitudine mentala impartiala, care permite auditorilor interni sa realizeze misiunile astfel incat sa poata privi cu incredere produsul muncii lor si sa nu fie nevoiti sa faca nici un compromis semnificativ cu privire la calitate. 5biectivitatea presupune ca auditorii interni sa nu se lase influentati de alte persoane in ceea ce priveste aprecierea lor profesionala in legatura cu aspectele de audit. !re"udicii 1 Afectarea independentei organizationale si obiectivitatii individuale, care poate include conflicte de interese, limitarea sferei de cuprindere, restrictionarea accesului la nregistrari, personal si proprietati si limitarea resurselor (financiare). !rocesele de control 1 -oliticile, procedurile si activitatile care fac parte din cadrul de control, destinate sa asigure ca riscurile sunt pastrate n limita de toleranta stabilita prin procesul de management al riscurilor. !rogra#ul de lucru al #isiunii 1 >n document care cuprinde procedurile ce trebuie urmate n timpul misiunii, cu rolul de a realiza planul acesteia. (isc 1 -osibilitatea aparitiei unui eveniment care va avea impact asupra atingerii obiectivelor. <iscul este masurat din punct de vedere al impactului si probabilitatii. (isc rezidual 1 <iscul care ram8ne dupa ce conducerea ia masuri de reducere a impactului si probabilitatii de aparitie a unui eveniment advers, incluz8nd activitatile de control derulate ca reactie la un risc. Servicii de asigurare 1 5 examinare obiectiva a probelor n scopul furnizarii unei evaluari independente asupra proceselor de guvernare, management al riscurilor si control din cadrul organizatiei. 'xemplele pot include misiuni de audit pe probleme financiare, de performanta, de conformitate, securitatea sistemelor si evaluare (due diligence). Servicii de consiliere 1 Activitati consultative si conexe oferite clientului, al caror tip si sfera de cuprindere sunt agreeate cu clientul, care au rolul sa adauge valoare si sa mbunatateasca procesele de guvernare, management al riscurilor si control ale organizatiei, fara ca auditorul sa si asume responsabilitatea conducerii. 'xemplele includ expertiza, consilierea, facilitarea si formarea. Standard 1 5 opinie profesionala promulgata de .onsiliul pentru Standardizarea Auditului Intern care descrie cerintele pentru realizarea unei sfere largi de activitati de audit intern si pentru evaluarea performantei activitatii de audit intern. Statut 1 Statutul activitatii de audit intern este un document oficial, care defineste scopul, autoritatea si responsabilitatea activitatii de audit intern. Statutul activitatii de audit intern stabileste pozitia activitatii de audit intern n cadrul organizatiei; autorizeaza accesul la nregistrari, personal si proprietatile fizice relevante pentru realizarea misiunii; si defineste sfera de cuprindere a activitatii de audit intern. .e4nici de audit bazate pe te4nologie 5rice instrument de audit automat, precum aplicatii generale de audit, aplicatii de generare a datelor de testare, programe computerizate de audit, instrumente informatice specializate de audit si te6nici de audit asistate de calculator (.AA/s).

.rebuie In Standarde seutilizeaza cuvantul *trebuie+ pentru a specifica o cerinta obligatorie. 5aloare adaugata 1 9aloarea este furnizata prin mbunatatirea oportunitatilor pentru atingerea obiectivelor organizationale, identificarea mbunatatirii operationale si=sau reducerea expunerii la risc at8t prin misiuni de asigurare c8t si prin misiuni de consiliere.

S-ar putea să vă placă și