Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT “CLUBUL PĂRINŢILOR”

Echipa implicată:
Iniţiator şi coordonator Barbaroş
Tatiana
Băcăuanu Valentina
Căescu Marieta
Florea Gabriela
Ionescu Andreia
Manda Ionela
Manzu Liana
Moga Maria
Nasie Claudia
Palici Carmen
Pap Elena
Stoica Laura
Vasile Alina
Vlad Marcela
PREZENTAREA REZULTATELOR
FINALE DIN CADRUL PROIECTULUI
“Clubul Părinţilor”
Material realizat de
Barbaroş Tatiana
Ionescu Andreia
Scopul:
Proiectul „Clubul părinţilor”, prin metodele şi tehnicile interactive
specifice, şi-a propus sprijinirea socio-educativă a părinţilor în vederea
îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil şi a celei grădiniţă-familie, precum şi în
vederea prevenirii situaţiilor de criză educaţională

Durata:
Proiectul s-a desfăşurat in perioada noiembrie – decembrie 2008

Nr. gradiniţe implicate: 27


Nr. educatoare: 88
Directoare: 27
Nr. psihologi: 14
Nr. părinţi: ~200 săptămânal, dintre care mame 90,6% şi 9,4% tătici
Nr. bunici: 8,55%
CENTRALIZATOR

C E N T R A L I Z A T O R C H E S T I O N A R%I N I Ţ I A L P

100
M A M E . 9 0 ,6
90
80
Din totalul de 70
234 părinţi, 212 60
sunt mame 50
(90,6%), iar 22 40
taţi (9,4%) 30
20 T A T I. 9 ,4
10
0
Centralizator

C E N T R A L I Z A T O R C H E S T I O N A R I%N I Ţ I A L P A

• Din totalul de 234 100 p a r i n ti


participanţi, 20 90 9 1 ,4 5 %

sunt bunici 80
70
(8,55%), 214 60
părinţi (91,45%) 50
40
30
20 b u n ic i 8 ,5 5 %
10
0
ANALIZA SWOT

PROIECT EDUCAŢIONAL
“CLUBUL PĂRINŢILOR”
PUNCTE TARI

• atragerea părinţilor către consilierea individuală


• părinţii au beneficiat de răspunsuri şi la alte întrebări
• s-a cristalizat un nucleu de părinţi interesaţi de formare
• s-a realizat un schimb de opinii între părinţi, privind metodele de
educaţia copiilor
• implicarea activă a părinţilor şi educatoarelor în rezolvarea în
parteneriat cu psihologul a problemelor de educaţie
• acţiunea a păstrat atmosfera de ,,club”, eludând barierele de
comunicare
• creşterea interesului părinţilor pentru procesul instructiv-educativ
din grădiniţă
• conştientizarea de către părinţi a propriilor probleme
• învăţarea socială (părinţii şi-au oferit soluţii unii altora)
• clarificarea statutului şi rolului psihologului
• diplomele de participare au avut un impact pozitiv asupra părinţilor
PUNCTE SLABE
• în unele instituţii partenere s-a resimţit o implicare insuficientă a directorului şi
educatoarelor

• scăderea frecvenţei părinţilor pe parcursul întâlnirilor

• existenţa unor părinţi dar şi a unor educatoare care au monopolizat discuţiile

• nerespectarea regulilor impuse la începutul primei întâlniri

• lipsa unei culturi a muncii în grup la părinţi

• nerespectarea şi neînţelegerea de către grădiniţe a contractului de colaborare


OPORTUNITĂŢI

• implicarea şi deschiderea educatoarelor către


parteneriatul cu psihologii şcolari

• mediatizarea rolului psihologului prin diverse emisiuni de


educaţie parentală

• existenţa unui interes pre-format pentru anumite


tematici (indus de mass-media dar şi de programe
naţionale implementate prin ISJ)

• derularea programului cu girul Inspectoratului Şcolar


AMENINŢĂRI

• lipsa de timp a părinţilor

• săli inadecvate (lipsa unui spaţiu optim)

• teama de autodezvăluire în context de grup a părinţilor


AŞTEPTĂRILE
EDUCATOARELOR
• Să se implice în desfăşurarea
acţiunilor curriculare şi extracurriculare;
• Părinţii să fie activi
• Implicarea în diverse activităţi
(la solicitare sau din proprie iniţiativă)
• Implicarea părinţilor în • Părinţii să fie implicaţi în activităţile
activităţile grădiniţei curriculare şi extracurriculare (concursuri,
festivaluri, vizite, excursii)
• Să răspundă pozitiv realizării
activităţilor extraşcolare
• Existenţa unui nucleu de părinţi
pentru susţinerea noului curriculum
preşcolar
AŞTEPTĂRILE
EDUCATOARELOR
• Să colaboreze cu educatoarele în luarea
deciziilor referitoare la educaţia copiilor:
recompense, pedepse
• Să colaboreze în vederea aplanării conflictelor
din grupă
• O bună colaborare între grădiniţă şi familie
• Să comunice corect cu ceilalţi părinţi în
rezolvarea unor mici conflicte iscate între copii
• Dorim ca şi părinţii să se ocupe de educaţia
copiilor , nu numai noi în grădiniţa
Grădiniţa completează educaţia concepută în
• Colaborare / Parteneriat •
familie, iar familia trebuie să continue
educaţia primită la grădiniţă
• Metodele de disciplină şi atitudinea faţă de
copii trebuie să fie asemănătoare, în familie şi
grădiniţă
• Un parteneriat funcţional
AŞTEPTĂRILE
EDUCATOARELOR
• Să acorde încredere deplină cadrului
didactic
• Părinţii trebuie să manifeste interes
faţă de derularea procesului
instructiv-educativ din grădiniţă şi să
sprijine educatoarele atunci când este
necesar
• Recunoaşterea şi respectarea
statutului cadrului didactic
• Încredere/respect faţă • Să existe respect pentru educatoare şi
de cadrul didactic pentru deciziile luate de aceasta
• Să recunoască şi să accepte
demnitatea noastră
• Respectul faţă de profesie
• Dorim să fim apreciate pentru munca
pe care o depunem
• Să ne permită să aplicăm programa
aşa cum trebuie (la grupa
pregătitoare părinţii ne cer să-i
învăţăm să scrie)
• Să aibă o atitudine civilizată faţă de
toţi factorii implicaţi în procesul
educaţional
AŞTEPTĂRILE
EDUCATOARELOR
• Să fie sinceri şi să vorbească deschis despre
problemele copilului lor

• Să informeze educatoarele asupra


comportamentului din familie

• Să informeze educatoarele în legătura cu


anumite situaţii conflictuale din familie

• Comunicare • Să comunice cu educatoarele grupei

• Comunicarea directă cu educatoarele (nu


presupuneri sau din auzite)

• Coerenţa în interiorizarea valorilor morale


AŞTEPTĂRILE
EDUCATOARELOR
• Griija pentru formarea autonomiei copiilor în
deprinderi şi priceperi

• Să dezvolte autonomia şi independenţa copiilor

• Să-şi responsabilizeze copilul

• Să-i înveţe pe copii să fie respectuoşi şi responsabili

• Părinţii să solicite informaţii cu privire la necesităţile


• Autonomie/respectarea copiilor, funcţie de particularităţile de vârstă
particularităţilor de • Să nu ceară copiilor mai mult decât pot – la nivelul
vârstă fiecărei grupe

• Să nu ceară teme pentru acasă

• Părinţii trebuie să manifeste răbdare şi toleranţa


privind adaptarea copiilor la debutul grădiniţei
AŞTEPTĂRILE
EDUCATOARELOR

• Toleranţa faţă de copiii cu


nevoi speciale
• Toleranţa / Acceptarea
necondiţionată
• Să-i înveţe pe copii să
accepte orice coleg
indiferent de apartenenţa
socială şi pe cei cu
dizabilităţi

• Implicarea permanentă şi
susţinută a părinţilor în
procesul instructiv educativ
al copiilor cu CES
AŞTEPTĂRILE
EDUCATOARELOR

• Să ceară ajutorul psihologului


atunci când întâmpină
• Colaborarea cu probleme în educaţia copilului
psihologul

• Este importantă colaborarea


cu psihologul pentru
consilierea copiilor şi a
părinţilor
AŞTEPTĂRILE
EDUCATOARELOR

• Să găsească sponsor pentru


dotarea grădiniţei

• Contribuţii materiale • Să contribuie cu materiale


pentru desfăşurarea activităţilor
în grădiniţă

• Să facă donaţii constând în cărţi


pentru biblioteca grădiniţei,
jucării etc.
AŞTEPTĂRILE PĂRINŢILOR
• Colaborare

• Informarea părinţilor despre activitatea


copiilor lor

• Educatoarele să colaboreze cu părinţii


informându-i despre comportamentul
copilului în grădiniţă
• Parteneriat grădiniţă -
familie • Să fie informaţi referitor la cerinţele
educative, obiectivele pe termen
- Comunicare eficientă mediu şi lung
-
• Să fie informaţi asupra unor aspecte
particulare ale dezvoltării copilului.

• Să ni se comunice şi să detalieze
comportamentul (pozitiv sau negativ)
AŞTEPTĂRILE PĂRINŢILOR
• Să formeze deprinderi (îmbrăcare,mâncare)

• Să fie responsabili, să-şi poarte singuri de grijă

• Să dezvolte cunoştinţe specifice vârstei

• Să dezvolte autonomia şi independenţa copiilor

• Să socializeze

• Dezvoltarea copilului • Să dezvolte inteligenţa socială

• Să insufle pasiunea pentru activităţi şcolare

• Exprimarea corectă a limbajului


AŞTEPTĂRILE PĂRINŢILOR
• Să se amenajeze locul de joacă
• Înfiinţarea unui loc de joacă în aer liber
• Îmbunătăţirea asistenţei medicale
• Suplimentarea cu personal auxiliar
(îngrijitoare)
• Înlocuirea dulciurilor cu fructe, lactate,
prăjituri preparate în grădiniţe
• Găsirea soluţiilor de sponsorizare
• Administrative/organizator • Reducerea numărului de copii din clasă
ice pentru asigurarea randamentului
• Mai multe întâlniri de consiliere a părinţilor
AŞTEPTĂRILE PĂRINŢILOR

• Să se ţină cont în activitatea


educativă de individualitatea
fiecărui copil

• Respectarea • Să ţină cont şi de copiii mai


particularităţilor de vârstă timizi şi emotivi
şi individuale ale
dezvoltării copilului
• Copiii trebuie să fie trataţi cu
respect, indiferent de situaţia
materială şi statutul social al
părinţilor
TEME PROPUSE PENTRU VIITOR ÎN CADRUL
PROIECTULUI ”CLUBUL PĂRINŢILOR”

• Timiditatea copiilor.
• Relatia părinte – copil
• Relaţiile între fraţi / Geloziile între
fraţi
• Încăpăţânarea
• Agresivitatea
• Familiile monoparentale
• ADHD
• Dependenţa de calculator şi TV
• Comportamentul copilului la vârsta
preşcolară
• Comunicare în relaţia copil – copil
• Ticurile copiilor
• Captarea atenţiei
• Educarea şi sprijinirea copilului în
diverse activităţi
• Cum să-i educăm şi să ne impunem
fără să aplicăm violenţa?

S-ar putea să vă placă și