Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea școlară: Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” Valea Teilor


Cadru didactic: Badea Galina
Data: 21.05.2022
Clasa: a V-a
Disciplina: Biologie
Unitatea de învățare: Grupe de viețuitoare
Titlul lecției: Mamiferele
Tipul lecției: mixtă
Durata de desfășurare a lecției: 50 de minute
Scopul lecției: elevii să cunoască și să înțeleagă caracteristicile mamiferelor și de asemenea să cunoască clasificarea acestora după
modul de reproducere.

Competențe generale și specifice


1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice
1.1. Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor
sisteme biologice, a unor procese și fenomene.
1.2. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date.

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale


2.1 Organizarea informațiilor după un plan dat.
2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă.

3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității
3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii.

4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții
4.1 Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană.
4.2 Recunoașterea consecințelor activităților umane și ale propriului comportament asupra mediului înconjurător.

Obiective operaționale:
La finalul orei elevii trebuie:
O1: Să definească noțiunea de mamifer, pe baza noțiunilor anterioare și a explicațiilor oferite de către profesor.
O2: Să recunoască caracterele generale ale mamiferelor, pe baza explicațiilor oferite de către profesor.
O3: Să clasifice mamiferele după modul de reproducere, pe baza imaginilor și a exemplelor oferite de către profesor.

Strategii didactice:
Forma de organizare a clasei: frontală
Metode didactice folosite: conversația, exercițiul, observația, explicația, demonstrația cu ajutorul imaginilor.
Material didactic folosit: fișe de lucru, imagini sugestive.

Anticiparea dificultăților:
 probleme în ceea ce privește conexiunea la internet – mă asigur că dispun de resurse alternative de internet;
 neîncadrarea în timp – în cazul în care lecția nu acoperă întreaga oră, dedic mai mult timp fixării informațiilor predate; dacă
timpul este insuficient, nu-i forțez pe elevi prezentându-le într-un mod alert lecția, ci continui data viitoare;
 lipsa de feedback din partea elevilor – în cazul în care elevii sunt dezinteresați, încerc să le spun curiozități despre conținutul
lecției și să păstrez un dialog constant.

Bibliografie
• Fodor A. M. și colab., 2017. Manual pentru clasa a V-a de Biologie. Editura Sigma, paginile 42-45.
• Popescu A. și colab., 2017. Manual pentru clasa a V-a de Biologie. Editura DPH, paginile 54-57.
• Programa școlară pentru disciplina Biologie, clasa a V-a.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Momentul Competențe Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Modalități


lecției derivate/ de evaluare
Metode Mijloace
Obiective
operaționale
Moment Profesorul face prezența, Elevii confirmă
organizatoric notează absenții și verifică dacă prezența la oră, își Conversația Catalogul,
sunt condiții optime pentru pregătesc cărțile și cărți,
desfășurarea orei. caietele. caiete
Pregătește materialul didactic
necesar desfășurării lecției.
Verificarea Profesorul adresează elevilor Elevii răspund: Conversația Orală
următoarele întrebări cu scopul de verificare
cunoștințelor
reactualizării informațiilor
anterioare anterioare:
1. ,, Care sunt regnurile 1.Regnurile lumii vii
lumii vii pe care le- sunt următoarele:
am studiat anul acesta?” Monera, Protista,
Fungi, Plante și
Animale.

2. „Cum clasificăm 2.„În funcție de


animalele în funcție de absența sau prezența
prezența sau absența coloanei vertebrale
coloanei vertebrale?” animalele se împart în:
vertebrate și
nevertebrate.”
3. „ Care sunt grupele de 3.„Grupele de
vertebrate despre care vertebrate despre care
am învățat ora trecută?” am învățat ora trecută
sunt peștii, amfibienii
și reptilele. ”

4. „Ce fel de vertebrate 4. Sunt vertebrate care


sunt acestea în ceea ce își modifică
privește temperatura temperatura corpului
corpului?” în funcție de cea a
mediului
înconjurător”.
Captarea Profesorul îi anunță pe elevi că Elevii ascultă cu Conversația Fișă cu
atenției trebuie să fie foarte atenți, căci atenție ghicitorile și ghicitori
le va citi niște ghicitori ce le va încearcă să găsească
indica titlul noii lecții (Anexa răspunsul la acestea.
1).
Anunțarea Profesorul îi întreabă pe elevi: Elevii sunt atenți la Conversația
temei și a “Având în vedere răspunsurile profesor și dacă au
obiectivelor ghicitorilor, ce titlu intuiți că curiozități adresează
are noua lecție?”. Dacă întrebări. Împreună cu
profesorul vede că elevii nu profesorul stabilesc
intuiesc titlul lecției, încearcă titlul lecției:
să le ofere și alte indicii. Astfel, „ Mamiferele”.
împreună cu elevii vor stabili
titlul lecției: “Mamiferele”.
Prezentarea O1 Profesorul îi întreabă pe elevi: Elevii răspund la Conversația Marcăr
conținutului întrebare: Explicația Tablă
(Anexa 1) „Având în vedere noțiunile din „Mamiferele sunt Caiete
clasa a IV-a de la Științe ale vertebrate care nasc
naturii, cum ați defini pui vii pe care îi
mamiferele?” hrănesc cu lapte.”
Cadrul didactic scrie definiția Elevii scriu definiția în
mamiferelor la tablă. caiete.

O2 Profesorul anunță elevii că Elevii oferă răspunsuri Conversația Marcăr Orală


urmează să stabilească și încearcă să Explicația Tablă
caracteristicile mamiferelor. stabilească împreună Caiete
Le adresează elevilor cu profesorul
următoarea întrebare: „ Prin ce caracteristicile
caracteristici credeți că se mamiferelor.
diferențiază mamiferele de Elevii notează în
celelalte vertebrate studiate?” caiete caracteristicile
În acest mod, profesorul mamiferelor și sunt
stabilește împreună cu elevii atenți la explicațiile
caracteristicile mamiferelor și profesorului.
le scrie pe tablă:
Caracteristicile mamiferelor
• trăiesc în toate mediile de
viață
• sunt vertebrate homeoterme
(au temperatura corpului
constantă)
• au corpul acoperit cu păr
• corpul este format din cap, gât
și membre
O3 Profesorul anunță elevii că Elevii răspund: Conversația Marcăr Orală
urmează să clasifice mamiferele „În funcție de mediul Explicația Tablă
după modul de reproducere. de viață mamiferele se Demonstrația Fișă cu
Însă, înainte de a face acest clasifică în terestre cu ajutorul imagini
lucru, reactualizează (lupul, căprioara), imaginilor
cunoștințele învățate de elevi la acvatice (balena,
Științe ale naturii. Și anume, le delfinul), aerian
solicită elevilor să clasifice (liliacul), subteran
mamiferele în funcție de mediul (cârtița).”
de viață și modul de hrănire. În funcție de modul de
Pentru reactualizarea hrănire, mamiferele se
informațiilor se folosește de clasifică în insectivore
exercițiile de pe prima pagină a (cârtița, ariciul),
fișei de lucru pe care le rezolvă rozătoare (iepuri,
împreună cu elevii. șoareci), carnivore
(vulpe, lup), omnivore
(maimuțe, ursul).

După reactualizarea acestor Elevii notează în


noțiuni, profesorul scrie pe caiete și sunt atenți la
tablă clasificarea mamiferelor explicațiile
în funcție de modul de profesorului.
reproducere:
Clasificarea mamiferelor în
funcție de modul de
reproducere
•MONOTREME: depun ouă,
dar puii îi hrănesc cu lapte
(ornitorincul, echidna);
•MARSUPIALE: nasc pui
incomplet dezvoltați, pe care îi
introduc în marsupiu (cangurul)
•PLACENTARE: nasc pui vii
complet dezvoltați pe care îi
hrănesc cu lapte (lupul,
delfinul)

Pentru o bună fixare a


cunoștințelor, profesorul le
pune la dispoziție elevilor fișe
cu imagini reprezentative.
De asemenea, le arată elevilor
imagini sugestive.

Conexiunea O1, O2, O3 Profesorul reia informațiile Elevii răspund Conversația Orală
inversă și predate de fiecare dată când solicitărilor Explicația
fixarea consideră că este nevoie și se
cunoștințelor asigură că elevii au înțeles
informațiile transmise,
punându-le întrebări din lecția
de zi.
Evaluare Profesorul îi pune pe rând pe Să urmărească Conversația Pahar cu Joc
elevi să aleagă dintr-un pahar o explicațiile Explicația întrebări
serie de întrebări (Anexa 2). profesorului și să
răspundă la întrebări.

Profesorul are pregătită o fișă Să rezolve exercițiile Convesația Fișă de Temă


Anunțarea de lucru. Dacă timpul îi mai din fișa de lucru Explicația lucru
temei permite, o să înceapă să rezolve
pentru din clasă exercițiile împreună
acasă cu elevii. Dacă nu, elevii vor
primi fișa de lucru ca temă
pentru acasă (Anexa 3).

Anexa 1
“Nu e vulpe, da-i roșcată,
În pădure ziua toată
Ronțăie doar miez de nuci,
Con de brad și-alune dulci.
-Cine sare printre ramuri?
Mă întreabă o fetiță,
Cu nuci multe în rochiță
Îi răspund: O ………….. (VEVERIȚĂ).

E greoi la pas, săracul.


Mormăie mereu moșneagul
Și tot umblă prin pădure
După zmeură și mure. (URSUL).

Piciorușe subțirele,
Sprintenă și grațioasă
În tot codrul nu găsești
Vietate mai frumoasă.
Când aleargă parcă zboară,
Pe poteci o … (CĂPRIOARĂ).

Anexa 2
SCHEMA TABLEI
Mamiferele=vertebrate care nasc pui vii pe care îi hrănesc cu lapte.

Caracteristicile mamiferelor
• trăiesc în toate mediile de viață
• sunt vertebrate homeoterme (au temperatura corpului constantă)
• au corpul acoperit cu păr
• corpul este format din cap, gât și membre și trunchi
Clasificarea mamiferelor după modul de reproducere

•MONOTREME: depun ouă, dar puii îi hrănesc cu lapte (ornitorincul, echidna);

•MARSUPIALE: nasc pui incomplet dezvoltați, pe care îi introduc în marsupiu (cangurul)

•PLACENTARE: nasc pui vii complet dezvoltați pe care îi hrănesc cu lapte (lupul, delfinul)

Anexa 2
Întrebări pentru evaluare

1. Cum ai putea defini mamiferele?


2. Cu ce își hrănesc mamiferele puii?
3. Dă exemplu de două mamifere care trăiesc în mediul acvatic?
4. Ce importanță crezi că au mamiferele pentru om?
5. Dați exemplu de un mamifer care trăiește în mediul aerian.
6. Dați exemplu de un mamifer care trăiește în mediul subteran.
7. Dați exemplu de două mamifere care trăiesc în mediul terestru.
8. Dați exemplu de un mamifer care se hrănește cu insecte.
9. Dați exemplu de două mamifere rozătoare.
10. Dați exemplu de două mamifere erbivore.
11. Dați exemple de două mamifere carnivore.
12. Cum se numesc mamiferele care depun ouă și își hrănesc puii cu lapte?
13. Cum se numesc mamiferele care nasc pui incomplet dezvoltați pe care îi introduce în marsupiu?
14. Cum se numesc mamiferele care nasc pui complet dezvoltați pe care îi hrănesc cu lapte?
15. Dați exemple de mamifere monotreme.
16. Dați exemple de mamifere marsupiale.
17. Dați exemple de mamifere placentare.
18. Din ce este alcătuit corpul unui mamifer?
19. Cu ce este acoperit corpul unui mamifer?
20. Ce fel au temperatura corpului mamiferele?

Răspunsuri la întrebări

1. Mamiferele sunt vertebrate care nasc pui vii pe care îi hrănesc cu lapte.
2. Mamiferele își hrănesc puii cu lapte.
3. Balena și delfinul sunt mamifere care trăiesc în mediul acvatic.
4. Mamiferele sunt importante pentru om în alimentație, fabricarea hainelor.
5. Un mamifer care trăiește în mediul aerian este liliacul.
6. Un mamifer care trăiește în mediul subteran este cârtița.
7. Două exemple de mamifere care trăiesc în mediul terestru sunt lupul și căprioara.
8. Un mamifer care se hrănește cu insecte este ariciul.
9. Două exemple de mamifere rozătoare: iepurele și șoarecii.
10. Două exemple de mamifere erbivore: vaca și căprioara.
11. Două exemple de mamifere carnivore: lupul și tigrul.
12. Mamiferele care depun ouă și își hrănesc puii cu lapte se numesc monotreme.
13. Mamiferele care nasc pui incomplet dezvoltați pe care îi introduce în marsupiu se numesc marsupiale.
14. Mamiferele care nasc pui complet dezvoltați pe care îi hrănesc cu lapte se numesc placentare.
15. Exemple de mamifere monotreme sunt: ornitorincul și echidna.
16. Exemple de mamifere marsupiale sunt: cangurul.
17. Exemple de mamifere placentare sunt: pisica, delfinul.
18. Corpul unui mamifer este alcătuit din cap, gât, membre și trunchi.
19. Corpul unui mamifer este acoperit cu păr.
20. Mamiferele au temperatura corpului constantă.
FIŞĂ DE ACTIVITATE
MAMIFERE
1.Identificați mamiferele din imaginile de mai jos:

2.Grupaţi mamiferele în funcţie de mediul de viaţă al acestora :

MEDII DE VIAŢĂ
TERESTRU SUBTERAN ACVATIC AERIAN ARBORICOL

3.Grupaţi mamiferele prezentate în funcţie de modalitatea de deplasare a acestora :

MODALITĂŢI DE DEPLASARE
MERS SALTURI ÎNOT ZBOR

4.Grupaţi mamiferele în funcţie de modul de hrănire al acestora :

MODUL DE HRĂNIRE
INSECTIVORE ROZĂTOARE CARNIVORE ERBIVORE OMNIVORE
5. Scrieți în chenare caracteristici ale mamiferelor.

6. Completează rebusul și descopera de la A la B o nouă grupă de animale.


A

1. Mamiferele nasc…vii.
2. Puii sunt hrăniți cu ...
3. Temperatura corpului mamiferelor este …
4. Mamiferele care își procură hrana vânând se numesc …
5. Mamiferele care se hrănesc cu iarbă sau alte plante se numesc …
6. Mamiferele care folosesc în hrană atât carne cât și plante se numesc …
7. Mamifer care se înmulțește prin ouă …
8. Părul sau blana este produs de…

S-ar putea să vă placă și