Sunteți pe pagina 1din 8

REFERAT

Contractul option:
definitie, caracteristici,
clauze si mecanism de
tranzactionare

Universitatea Hyperion, Facultatea de Stiinte Economice, Finante-Banci,
Anul III, zi.
Disciplina : Inginerie Financiara .

I . D e f i n i r e s i c l a s i f i c a r e
Optiunile pe marfuri sunt folosite de cateva secole, functia lor principala fiind initialacoperirea
riscurilor asociate unor tranzactii comerciale.Speci al i s t i i
cr ed ca pr i mel e cont r act e de aces t t i p au apar ut i n Evul Medi u,
l a Bur s a di nAmsterdam. La inceput, optiunile erau nenegociabile, in sensul ca dreptul
conferit detinatoruluinu era transmisibil.Primele optiuni negociabile (de tip call) au fost
lansate in 1973 la Bursa de Optiuni dinChicago pentru 16 actiuni. Optiunile
negociabile put se tranzactioneaza abia din anul 1977. Inul t i mel e deceni i , pe
t oat e pi et el e bur s i er e s - au i mpus opt i uni l e negoci abi l e, as a cum au
f os t concepute la bursele americane.Bur s a Monet ar -
Fi nanci ar a s i de Mar f ur i Si bi u a i mpl ement at mecani s mul detranzactionare
a optiunilor pentru prima oara in Romania pentru a raspunde nevoilor tot
maidiversificate ale clientilor sai. Piata optiunilor a devenit accesibila tuturor
celor interesati din 1noiembrie 1998.Contractul
OPTIONS
reprezinta un drept (dar nu si o obligatie) de a cumpara (optiune det i p CALL) s au de a
vi nde ( opt i une de t i p PUT) o anumi t a cant i t at e di nt r - un act i v
f i nanci ar s p e c i f i c a t ( o a c t i u n e , u n c o n t r a c t f u t u r e s , e t c ) l a u n p r e t
s t a b i l i t i n mo me n t u l i n c h e i e r i i contractului (numit pret de exercitare) si la un
moment viitor. Cumparatorul contractului options poate decide daca isi va exercita sau nu
optiunea de cumparare sau vanzare a activului, in functiede propriile interese si previziuni.
Pentru acest drept de optiune cumparatorul de optiune platestevanzatorului in momentul
incheierii tranzactiei o suma de bani numita prima. Valoarea primei este cea care se
negocieaza la bursa si face obiectul cererii si a ofertei.Astfel, pierderea cumparatorului este
limitata la prima pe care o plateste vanzatoruluicontractului. Daca previziunile sale
nu se confirma, cumparatorul nu este obligat sa-si exerciteoptiunea, pierzand numai
prima. Daca previziunile sale se confirma, cumparatorul va exercitaopt i unea. I n
ceea ce pr i ves t e vanz at or ul , cas t i gul s au es t e pr i ma i ncas at a de l a
cumpar at or ; vanzatorul nu are nici o putere de decizie cu privire la exercitarea
optiunii, el asteptand deciziacumparatorului in acest sens.Optiunile sunt instrumente
financiare derivate, caracterizate prin urmatoarele elemente:activul suport; natura operatiunii
(call sau put); prima sau pretul optiunii; pretul de exercitare saude exercitiu; termenul sau durata
de exercitiu/expirare (optiuni americane sau europene).

In functie de natura operatiunii, optiuniile sunt de doua tipuri:

de tip CALL sau de cumparare care da dreptul cumparatorului de
optiune,dar nu s i obl i gat i a de a cumpar a act i vul s upor t , l a pr et ul
i ni t i al s t abi l i t pr i n cont r act , i ar vanzatorul de optiune isi asuma obligatia de a pune la
dispozitie activul suport, in situatia in care partenerul sau decide exercitarea optiunii;

de tip PUT sau de vanzare care confera cumparatorului de optiunedreptul,dar nu si obligatia
de a vinde activul suport, la pretul initial stabilit prin contract,
iar vanz at or ul de opt i une i s i as uma obl i gat i a de a cumpar a act i vul s upor t
i n s i t uat i a i n car e partenerul sau decide executarea contractului, adica exercitarea
optiunii.Cele doua tipuri de contracte pot fi detinute pe rand atat de cumparator cat si de
vanzator.Caracteristici LONG CALL:- s e i n i t i e a z a p e o p i a t a i n c r e s t e r e ; -
p r o f i t u l e s t e n e l i m i t a t ;
-
pierderea este limitata la prima.Caracteristici SHORT CALL:- s e i ni t i eaz a pent r u
es t i mar ea unei pi et e i n s cader e; - p r o f i t u l e s t e l i m i t a t l a p r i m a ; -
p i e r d e r e a e s t e n e l i m i t a t a . Caracteristici LONG PUT:- s e i ni t eaz a
pent r u es t i mar ea unei pi et e i n s cader e; - p r o f i t u l e s t e n e l i m i t a t ; -
p i e r d e r e a e s t e l i mi t a t a l a p r i ma . Caracteristici SHORT PUT :- s e i n i t i e a z a
p e n t r u o p i a t a i n c r e s t e r e ; - p r o f i t u l e s t e l i m i t a t l a p r i m a ; -
p i e r d e r e a e s t e n e l i m i t a t a . In functie de momentul executarii contractului
de optiunii,se disting:
*optiuni europene care pot fi exercitate doar la scadenta;
optiuni americane care pot fi exercitate oricand dupa ce au fost cumparate(pana la data expirarii);
*optiuni tip Bermuda care sunt o combinatie de optiuni americane sieuropene, existand o serie
de date dinainte stabilite, la care optiunea poate fi exercitata.
In practica bursiera, optiunile s-au diversificat continuu, aparand numeroase tipuri caresatisfac
preferintele unui numar impresionant de investitori:
* optiuni binare sau digitale se utilizeaza de catre acei investitori care anticipeaza omodificare
modesta a cursurilor pana la scadenta;
*optiunile asiatice au o plata care depinde de pretul mediu (medie aritmetica saugeometrica) al
activului suport, pe o perioada de timp prestabilita inainte de scadenta;
*optiunile lookback au o plata care depinde de maximul sau minimul inregistrat de activulde
baza peste o anumita perioada, pana la scadenta. Un exemplu ar fi optiunea care
platestediferenta dintre valoarea maxima realizata a activului si valoarea minima a acestuia
peste un an;
*optiunile curcubeu sau cos au o valoare finala care depinde de valoarea la scadenta a
maimultor active;
*optiuni forward start sunt optiuni care vor exista la un moment dat in viitor, pretul deexercitiu
fiind stabilit si el la o data ulterioara,dupa ce optiunea a fost cumparata;
*optiuni shout sunt optiuni call care presupun dreptul detinatorului de a restabili in
oricemoment pretul de exercitare la nivelul curent al cursului activului suport;
*optiuni lookback capped si asiatice capped presupun o limita sau o garantie asupra
valoriimaxime,medii sau minime;
*optiunile scara sunt optiuni lookback care inregistreaza castiguri in functie de pretulmaxim al
activului suport pentru un set de date predefinite.De exemplu, scara este multiplu de 5: 5,
10,..., 50, 55, 60....USD. Daca pe perioada de viata aoptiunii, cursul activului suport
atinge nivelul 56, atunci maximul inregistrat se considera a fi 55.
LEAPS (Long Term Equity Anticipation Securities) sunt optiuni pe termenlung, avand
scadente mai mari de 3 ani (au fost lansate la Bursa de Optiuni din Chicago CBOEin 1990);
FLEX (Flexibile Exchange Traded Option) sunt lansate la Bursa de Optiunidin Chicago
CBOE in 1993, permit un anumit nivel de personalizare a scadentei, pretului
deexercitare si a modalitatii de exercitare.
I I . Ca r a c t e r i s t i c i l e o p t i u n i l o r
Cumparatorul de optiune are dreptul de a opta fie pentru exercitarea contractului,
fie pent r u abandonar ea opt i uni i , dr ept pe car e i -
l as i gur a pr i ma pl at i t a i n momet ul i nchei er i i contractului. Decizia de renuntare sau
de executare a contractului este luata in functie de anumitifactori: prima platita, pretul de
exercitare si cursul de activului support la momentul
exercitariiopt i uni i , s copul f i i nd obt i ner ea de pr of i t ( i n s i t uat i a unei evol ut i i
f avor abi l e de pr et ) s auminimizarea pierderii (in cazul in care investitorul nu a
anticipat corect evolutia preturilor pe piata bursiera).Optiunile prezinta anumite
caracteristici,cum ar fi:
Contractele de optiuni sunt standardizate,toate clauzele contractuale fiind stabilite
def i ecar e bur s a pent r u f i ecar e act i v i n par t e. St andar di z ar ea cl auz el or cont
r act ual e as i gur a olichiditate ridicata a acestor contracte, pozitiile
initiale (short/long) putand fi lichidate prinmecanismul compensarii.Casa de
compensatie are un rol essential in derularea contractelor, deoarece ea se interpune
int oat e t r anz act i i l e bur s i er e, deveni nd vanz at or pent r u t ot i cumpar at or i i d
e opt i uni cal l s i comparator pentru toti vanzatorii de put.
Durata de viata a optiunilor este standardizata, fiind, in genral, de maxim 9 luni. Pentrufiecare
optiune se stabileste o data finala pentru exercitare care se numeste data expirarii.
Pretul la care se exercita contractul se numeste pret de exercitare si se stabileste la bursaintr-o
maniera standardizata, astfel stabilindu-se limite de variatie zilnica a pretului si
variatiaminima de pret pasul de cotatie.
Optiunile au un sistem de marje similar contractelor futures, cu urmatoarele diferente:
cumpratorul optiunii nu trebuie sa depuna garantie deoarece el plateste prima inmomentul
incheierii contractului, iar pierderea sa este limitata la valoarea acesteia;
vanzatorul optiunii trebuie sa depuna o garantie, de regula, egala cu valoarea primei la firma de
brokeraj la care initieaza operatiunea bursiera.
Finalizarea contractului de optiune se poate realize prin:
lichidarea pozitiei initiale;
expirarea optiunii;
exercitarea optiunii;
Optiunile au efect de levier.Acesta fiind unul din motivele pentru care investitorii
suntt ent at i s a cumper e opt i uni i n veder ea obt i ner i i unei r ent abi l i t at i mai m
ar i compar at i ve cutranzactiile spot.
Bursa stabileste limite de pozitie, adica numarul maxim de optiuni pe care un investitor le
poate detine, pe acelasi tip de pozitie virtuala, pentru fiecare activ suport.
De asemenea, se stabileste si limita de exercitare, respective numarul maxim de optiunicare pot
fi exercitate in fiecare cinci zile bursiere consecutive, de catre un investitor sau un grupde
investitori care actioneaza impreuna.
Obiectul optiunilor il pot constitui actiuni, obligatiuni, certificate de deposit, marfurifungibile,
rata dobanzii, valute, indici bursieri, contracte futures, derivate pe credite,etc.In momentul
incheierii contract ului, in schimbul dreptului care i se ofera prin
contract, cumparatorul de optiune plateste vanzatorului o prima, care reprezinta pretul
optiunii.Prima are doua componente:
valoarea intrinseca
ce reprezinta diferenta dintre pretul activului de baza si pretul deexecitare al optiunii ( in cazul
optiunilor call) sau dintre pretul de exercitare al optiunii si pretulactivului de baza (pentru
optiunile put);
valoarea timp
care reprezinta valoarea suplimentara, peste cea intrinseca, pe careoptiunea o poate dobandi pe
piata, ca urmare a cererii/ofertei de optiuni.
In functie de evolutia pretului activului de baza, pot exista trei situatii:
daca optiunea este in bani, cumparatorul de optiune va executa contractul si va inregistrafie un
profit, fie o pierdere, care intotdeauna este mai mica sau egala cu valoarea primei platite;
daca optiunea este la bani, rezultatul final inregistrat de cumparatorul de optiune este
o pi er der e egal a cu mar i mea pr i mei pl at i t e, i ndi f er ent daca cont r act ul s e e
xecut a s au es t eabandonat;
daca optiunea este in afara banilor, cumparatorul de optiune abandoneaza optiunea insituatia in
care prin exercitare ar inregistra o pierdere mai mare decat prima platita.Cel mai important
avantaj al optiunilor este acela ca, asumandu-si un risc limitat, cel al pierderii primei platite
initial, cumparatorii pot obtine castiguri nelimitate. Cu alte cuvinte, sumamaxi ma
pe car e o poat e pi er de
un cumpar at or es t e egal a cu pr i ma pl at i t a vanz at or ul ui l a i nchei er ea
cont r act ul ui . Di n aces t mot i v, opt i uni l e s unt ut i l i zat e cu mar e s ucces i n
s cop
dehedgi ng, l i mi t and cons i der abi l cos t ur i l e agent i l or car e dor es c s a s e pr ot
ej ez e i n pl us , Cas aRomana de Compensatie a stabilit pentru optiuni un sistem de marje
deosebit de avantajos.Astfel, cumparatorilor de optiuni nu li se solicita marje pana in
momentul exercitariioptiunii, moment din care ea devine un contract al pietei suport cu toate
drepturile si obligatiileaferente. Vanzatorii de marje sunt si ei avantajati in ceea ce priveste
sistemul de marje.Un alt avantaj al unui contract options consta in faptul
ca beneficiarul are dreptul sa fielong sau short.Beneficiarului nu i se cer depuneri in
garantie sau diferente, indiferent de modulin care oscileaza preturile, si nu i se poate face astfel o
lichidare fortata a pozitiilor.Estimarile operatorilor de pe piata options cu privire la rezultatul
contractarii sunt :
pentru optiunile de tip call:
-vanzatorul spera intr-o stabilitate sau scadere a preturilor pietei;
-cumpatorul mizeaza pe o crestere cat mai rapida a acestora;
pentru optiunile de tip put:
-vanzatorul spera intr-o stabilitate sau o crestere a preturilor pietei;
-cumparatorul mizeaza pe o scadere cat mai rapida a acestora;
I I I . Modal i t at i de i es i re di nt r- o opt i une
Exista trei posibilitati de iesire de pe piata optiunilor:
exercitarea optiunii inainte de scadenta
Cand o optiune call sau put este exercitata inainte de scadenta, investitorul devine long sau
short pe activul suport si primeste imediat contravaloarea in numerar a valorii intrinseci a
optiunii dacainitiaza simultan o tranzactie inversa pe piata activului suport. Spre deosebire de
optiunile de tipeuropean care pot fi exercitate numai la scadenta, optiunile de tip
american pot fi exercitate inorice moment pana la scadenta. Cand o optiune call sau
put este exercitata inainte de scadenta,investitorul devine long sau short pe un
contract futures pe indicele BET(ROL) si primesteimediat contravaloarea in
numerar a valorii intrinseci a optiunii daca initiaza simultan pe piata futures a indicelui
o tranzactie inversa celei rezultate din exercitare.
compensarea optiunii
Daca optiunea a crescut in valoare se poate realiza profit prin simpla vanzare pe
piata.Cumparatorul si/sau vanzatorul optiunii isi lichideaza pozitia prin initierea unei tranzactii
opuse,eliminand sau transferand unei alte persoane toate drepturile sau obligatiile viitoare.
asteptarea datei scadente
Daca optiunea este in afara banilor, ea ramane neexercitata, cumparatorul va pierde prima
platitainitial. In aceasta situatie, obligatia vanzatorului este anunlata si acesta ramane cu prima
incasata.Daca detii o optiune in bani ea va fi automat exercitata la scadenta de catre
Casa Romana deCompensatie.
I V. St rat egi i al e t ranzact i i l or cu opt i uni
Opt i uni l e as upr a cont r act el or f ut ur es , denumi t e gener i c opt i uni pe f ut ur es
, s unt tranzactionate numai pe pietele futures organizate de catre burs ele de marfuri.
Aceste optiuniacorda detinatorilor dreptul de a cumpara sau de a vinde un anumit
contract futures. Astfel, uncumpar at or de opt i une cal l ar e dr ept ul de a l ua o
pozi t i e de cumpar ar e i n cont r act ul f ut ur es r es pect i v, l a pr et ul de exer ci t ar e
s peci f i cat i n opt i une, i ar un cumpar at or de opt i une put ar e dreptul de a lua
o pozitie de vanzare in contractul futures respectiv, la pretul de exercitare specificat
in optiune.Vanzatorul unei optiuni pe futures isi asuma obligatia de a lua o pozitie in
contractulfutures de baza, opusa pozitiei la care are dreptul cumparatorul optiunii. in momentul
exercitarii,un vanzat or al opt i uni i r es pect i ve es t e al es l a i nt ampl ar e de cat r e
Cas a de Compens at i e s i desemnat sa ia pozitia futures respectiva. La fel ca si pe piata
futures, cumparatorii si vanzatoriide contracte cu optiuni isi pot inchide pozitiile prin operatiuni
de offset.Optiunile pot fi utilizate pentru elaborarea unor strategii de hedging
deoarece oferaagentilor economici posibilitati multiple in gestionarea ris cului.
Astfel, contractele cu optiunireprezinta o protectie substantiala impotriva
fluctuatiilor nefavorabile ale pretului activului de baza, oferind, in acelasi timp,
oportunitati de obtinere a unor profituri (de data aceasta in urmaunor modificari
avantajoase ale preturilor). Aceste facilitati sunt obtinute, insa, prin plata unui pret,
denumit prima.Comerciantii care incheie tranzactii futures utilizand strategii
de hedging urmaresc fixarea p r e t u l u i l a u n a n u mi t n i v e l , p e n t r u o d a t a u
l t e r i o a r a . S p r e d e o s e b i r e d e a c e s t i a , c e i c a r e tranzactioneaza optiuni in scop
de hedging urmaresc stabilirea unui prag (inferior sau superior)in evolutia viitoare a pretului.
Astfel, un hedger care actioneaza pe piata cu optiuni poate stabili un prag inferior in evolutia
pretului (adoptand o pozitie de cumparare cu optiuni put) sau un pragsuperior (adoptand o
pozitie de cumparare in optiuni call), concomitent avand si posibilitatea inregistrarii
unui profit, ca urmare a evolutiei favorabile a pretului.
V . S t r a t e g i i s p e c u l a t i v e
Optiunile sunt utilizate in diverse moduri cu scopul obtinerii profit sau de a
acoperi pierderile. In practica bursiera, se intalnesc o gama larga de strategii cum ar fi: straddle,
strangle,spread, condor, butterfly.
a ) S t r a t e g i i s i mp l e
Aceste strategii sunt adoptate in situatia in care participantul pe piata optiunilor are
convingericlare in ceea ce priveste evolutia pietei sau a volatilitatii pretului activului
suport. Speculatoriicare anticipeaza cresterea preturilor,
vor cumpara optiuni call, iar cei care mizeaza pe scaderea preturilor vor cumpara
optiuni put.
b) St rat egi i s t raddl e
Strategiile straddle reprezinta operatiunile cu optiuni care au acelasi pret de
exercitare
siaceeas i s cadent a vi z and cas t i g di n modi f i car i l e accent uat e al e pr et ur i l or .
As t f el , s t r addl e presupune o cumparare de call combinata cu o cumparare de
put, la acelasi pret de exercitare sicu aceiasi scadenta. Este important ca fiecare optiune sa
fie exercitata separat, desi combinatia deoptiuni este, de regula, cumparata sau vanduta ca un
pachet unic.
c ) S t r a t e g i i s t r a n g l e
Strategiile strangle reprezinta operatiunile cu optiuni care au pret de exercitare
diferit
siaceeas i s cadent a vi z and cas t i g di n modi f i car i l e accent uat e al e pr et ur i l or .
As t f el , s t r angl e presupune o combinatie similara cu straddle, cu deosebire ca pretul de
exercitare al optiunii calleste mai mare decat pretul de exercitare al optiunii put.
d) St rat egi i l e de s pread
Strategiile de spread constau in vanzarea si cumpararea concomitenta a doua sau mai
multeoptiuni de acelasi fel (doua sau mai multe call sau doua sau mai multe put) cu intentia de a
aveadrept rezultat un spread al pretului, ce se mareste sau se micsoreaza, in functie de pretul
activuluide baza.In functie de modul de publicare a cotatiilor optiunilor, exista doua tipuri de
spread:
spread orizontal cele doua picioare ale spreadului au date de expirare diferite, dar acelasi pret
de exercitare;
spread vertical cele doua picioare ale spreadului (respectiv optiunile cumparate si celevandute)
au preturi de exercitare diferite, dar aceiasi data de expirare.Strategiile spread se aplica atat
pentru o piata care este in crestere numita bull spread (subs emnul t aur ul ui ) , cat s i
pent r u o pi at a af l at a i n s cader e numi t a bear s pr ead ( s ub s emnul ursului).
e)
Strategiile butterfly
Aceste strategii sunt o combinatie de optiuni mult mai complexe decat cele
prezentateanterior, in practica putand aparea sub urmatoarele forme:
long pe call a, short pe doua optiuni call b, long pe call c;
long pe call a, short pe call b, short pe put b, long pe put c;
long pe put a, short pe doua optiuni put b, long pe put c;
long pe put a, short pe put b, short pe call b, long pe call c;unde a, b, si c sunt preturile
de exercitare ale celor trei sau patru optiuni, relatia dintre ele fiinda< b< c.
f ) S t r a t e g i i l e c o n d o r
Strategiile condor sunt similar cu strategiile butterfly, cu deosebire ca se
opereaza cu patruoptiuni avand preturi de exercitare diferite, relatia dintre ele fiind
b- a = d- c. Combinatiile posibile sunt:
long pe call a, short pe call b, short pe call c, long pe call d;
long pe put a, short pe put b, short pe put c, long pe put d;
long pe call a, short pe call b, short pe put c, long pe put d;
long pe put a, short pe put b, short pe call c, long pe call d.
Bibliografie
1.Mirela Matei (coordonator), Burse de marfuri si valori, Editura Universitatii Petrol-
Gaze din Ploiesti, 2008, pag.313-315,pag.348-354,pag.361-363 ;
2.
http://x-referat.ro/economie/p iata-futures-si-options.html;
3.
http://facultate.regielive.ro/referate/economie/caracteristicile_contractelor_o ptions-160802.html;
4.
http://www.scritube.com/economie/Contractele-options31763.php;