Sunteți pe pagina 1din 6

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 1 / 6

Universitatea de Stat de Medicin


i Farmacie
" N. T e s t e m i a n u " R e p u b l i c a M o l d o v a
Aprob
Decanul Facult ii Stomatologie,
dr. hab., profesor universitar
__________I. Lupan

INTREB RI PENTRU EXAMEN


LA BIOCHIMIE

Facultatea STOMATOLOGIE
Semestrele II i III
Sesiunea de iarn , 2013-2014

Examen de promovare dup semestrul III


Chi in u 2013

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 2 / 6

Capitolul I
PROTEINELE I ENZIMELE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Obiectul biochimiei. Importan a studierii biochimiei pentru medicii-stomatologi. Cele mai importante descoperiri ale secolului
XX n biochimie. Particularit ile materiei vii. Nivelurile i metodele de studiu ale metabolismului.
Nivelurile organiz rii structurale a moleculei proteice. Structura primar a proteinelor. Modific rile ereditare ale structurii
primare (anemia cu celule falciforme). Structura secundar a proteinei: tipurile, leg turile ce stabilizeaz structura secundar .
Nivelurile organiz rii structurale a moleculei proteice. Structura ter iar a proteinei. Tipurile de leg turi intramoleculare n
protein . Structura cuaternar a proteinelor. No iune de "domen". Proteinele globulare i fibrilare (hemoglobina, colagenul)
particularit ile conforma ionale i ale propriet ilor fizico-chimice.
Proteinele fixatoare de calciu colagenul, osteocalcina, Gla-proteina matriceal . Particularit ile compozi iei aminoacidice ce
determin fixarea calciului. Rolul acestor proteine n organism.
Func iile biologice ale proteinelor. Clasificarea contemporan a proteinelor. Proteinele simple (albuminele, globulinele i
histonele) caracteristica lor, rolul biologic. Metodele de determinare i separare a proteinelor plasmatice.
Clasificarea contemporan a proteinelor. Clasele proteinelor conjugate. Caracteristica general a cromoproteinelor,
metaloproteinelor, nucleoproteinelor, fosfoproteinelor, glicoproteinelor i lipoproteinelor, rolul lor biologic, exemple.
Propriet ile fizico-chimice ale proteinelor. Solubilitatea proteinelor. Factorii ce influen eaz solubilitatea. Solu iile coloidale
proteice, propriet ile lor, factorii stabilizatori. Salifierea. Dializa proteinelor.
Propriet ile electrochimice ale proteinelor. Factorii ce determin sarcina proteinelor. Starea i punctul izoelectric.
Electroforeza proteinelor. Denaturarea i renaturarea proteinelor. Factorii denaturan i.
Enzimele. Rolul biologic. Natura chimic . No iune de apoenzim i cofactor, grup prostetic i coenzim . Exemple.
Asem rile i deosebirile enzimelor de catalizatorii nebiologici.
Cofactorii. Structura vitaminelor B1 si B2, cofactorii acestor vitamine, rolul lor metabolic. Exemple de reac ii n care particip
tiamin-pirofosfatul i FAD-ul.
Cofactorii. Structura vitaminelor B6 si PP, cofactorii acestor vitamine, rolul lor metabolic. Exemple de reac ii n care particip
NAD+, NADPH i piridoxal-fosfatul.
Centrul activ al enzimelor. Mecanismul de ac iune a enzimelor. Modelul clasic (Fischer) i modelul coinciden ei induse
(Koshland). Specificitatea de ac iune a enzimelor, tipurile. Exemple.
Factorii ce determin viteza reac iei enzimatice (concentra ia enzimei i a substratului, temperatura, pH-ul). Principiuil
determin rii activit ii enzimatice i unit ile ei de m sur . Organizarea enzimelor n celul . Complexe enzimatice.
Reglarea activit ii enzimatice. Activarea enzimelor: alosteric , covalent (fosforilare-defosforilare), autostructurarea
cuaternar , proteoliza limitat . Exemple de enzime activitatea c rora este reglat prin aceste mecanisme. Izoenzimele. Rolul
biologic. Exemple.
Tipurile de inhibi ie enzimatic (competitiv i necompetitiv ). Enzime alosterice. Centrul alosteric. Reglarea alosteric .
Exemple. Importan a biomedical a inhibi iei competitive.
Clasificarea enzimelor. Oxidoreductazele, transferazele, hidrolazele. Cofactorii oxidoreductazelor i ai transferazelor.
Exemple de reac ii catalizate de enzime ale acestor clase.
Clasificarea enzimelor. Liazele, izomerazele, ligazele. Cofactorii acestor enzime. Exemple de reac ii catalizate de enzime ale
acestor clase.
Capitolul II
ACIZII NUCLEICI

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Acizii nucleici: tipurile, rolul biologic, repartizarea n celul i esuturi. Monomerii acizilor nucleici nucleotidele: structura,
elementele constitutive, leg turile dintre ele. Func iile nucleotidelor. Structura i rolul nucleotidelor ciclice.
Structura primar a acizilor nucleici. Scrie i structura unui fragment de ADN i ARN (tetranucleotid). Indica i asem rile i
deosebirile.
Structura secundar i ter iar a ADN-lui (modelul Watson-Crick). Legit ile lui Chargaff. Nucleozomul: structura i rolul
biologic.
ARN de transport: rolul biologic, nivelurile de organizare structural , particularit ile structurale ce asigur recunoa terea i
transportul aminoacizilor. Activarea aminoacizilor reac ia, enzima, necesit ile energetice.
Biosinteza nucleotidelor purinice: sursele atomilor n nucleul purinic, reac iile pn la fosforibozilamin ; no iuni generale
despre sinteza AMP-lui i GMP-lui din IMP. Reglarea procesului. Reutilizarea nucleotidelor purinice.
Biosinteza nucleotidelor pirimidinice: sursele atomilor n nucleul pirimidinic, biosinteza UTP-lui i CTP-lui. No iuni generale
despre biosinteza dezoxiribonucleotidelor i a nucleotidelor timidilice.
Catabolismul nucleotidelor purinice no iuni generale despre sinteza acidului uric. Guta cauzele, principiiile de tratament.
Catabolismul nucleotidelor pirimidinice produsele finale, soarta lor.
Biosinteza ADN-lui (replicarea): metoda, matricea, substraturile, complexul polienzimatic, etapele, sursele energetice. No iuni
generale despre replicarea incompleta a ADN-lui (A.Olovnicov), telomere i telomeraz .
Biosinteza ADN-lui: caracteristica etapelor replic rii. Mecanismele ce asigur fidelitatea procesului. No iuni generale despre
mecanismele repara iei ADN-lui.
Biosinteza ARN-lui (transcrierea): matricea, substraturile, enzimele, etapele, mecanismul. Deosebirile proceselor de replicare
i de transcriere.

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA
28.
29.
30.
31.

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 3 / 6

Modific rile posttranscrip ionale ale ARNm, ARNr i ARNt. Rolul biologic.
Biosinteza proteinelor (transla ia) etapele, condi iile necesare, enzimele, factorii proteici, mecanismul, necesit ile
energetice. Modific rile posttransla ionale ale proteinelor, rolul lor.
Reglarea biosintezei proteinelor la procariote (pe exemplul lac-operonului E.coli) i la eucariote.
Dogma central a geneticii moleculare. Codul genetic, caracteristicile i importan a lui. Muta iile: tipurile, cauzele apari iei,
exprimarea fenotipic a muta iilor.
Capitolul III
METABOLISMUL GENERAL. BIOENERGETICA

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

Metabolismul. Metabolismul extern i intermediar. Fazele metabolismului catabolismul i anabolismul, etapele lor. C ile
metabolice: ciclice i liniare, generale i specifice (exemple). No iune de energie liber . Procesele exergonice i endergonice.
No iune de compu i macroergici, importan a lor, exemple. Compu ii supermacroergici, exemple. Scrie i reac iile de
fosforilare la nivel de substrat. Rolul lor.
Structura i rolul ATP-lui. Ciclul ATP-lui. Mecanismele biosintezei ATP-lui. Variantele de hidroliz a ATP-lui.
Decarboxilarea oxidativ a piruvatului: enzimele, cofactorii, reac ia sumar , reglarea procesului, leg tura cu ciclul Krebs i cu
lan ul respirator. Randamentul energetic al oxid rii complete a piruvatului.
Ciclul acizilor tricarboxilici (Krebs): func iile, reac iile par iale, enzimele, reac ia sumar , leg tura cu lan ul respirator,
randamentul energetic, reglarea procesului. Reac iile anaplerotice. Semnifica ia lor.
Oxidarea biologic . Dehidrogenarea substraturilor sursa energetic pentru sinteza ATP-ului. Dehidrogenazele NADdependente. Structura formelor reduse i oxidate ale cofactorului. Exemple de reac ii catalizate de dehidrogenaze NADdependente. Leg tura cu lan ul respirator.
Oxidarea biologic . Dehidrogenarea substraturilor sursa energetic pentru sinteza ATP-ului. Dehidrogenazele FADdependente. Structura formelor reduse i oxidate ale cofactorului. Exemple de reac ii catalizate de dehidrogenaze FADdependente. Leg tura cu lan ul respirator.
Lan ul respirator: localizarea, rolul biologic, sistemele de oxido-reducere ale lan ului respirator; poten ialul de oxido-reducere.
Reprezenta i schematic c ile lung , medie i scurt ale lan ului respirator.
Complexele lan ului respirator. Fosforilarea oxidativ . Punctele de fosforilare. Teoria chemiosmotic (P. Mitchell). ATPsintaza no iuni despre structura ei. Rolul biologic.
Oxidarea microzomal , structura lan ului microzomal de oxidare i importan a lui.
Oxidarea cu radicali liberi. Radicalii liberi ai oxigenului, rolul fiziologic, efectele patologice i sistemele de protec ie ale
organismului de radicalii liberi (enzimele i vitaminele).
Capitolul IV
METABOLISMUL GLUCIDELOR

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.
55.

Clasificarea glucidelor. Rolul biologic al glucidelor. Structura, propriet ile i func iile principalelor monozaharide, dizaharide
i polizaharide.
Digestia glucidelor n tractul gastro-intestinal: sediul, enzimele, produsele finale i absorb ia lor. Intoleran a lactozei.
Structura i rolul glicogenului. Biosinteza glicogenului: reac iile par iale, enzimele, rolul biologic al procesului, reglarea
(ac iunea insulinei, glucagonului, adrenalinei). No iuni generale despre aglicogenoze.
Structura i rolul glicogenului. Mobilizarea glicogenului: reac iile par iale, enzimele, rolul biologic al procesului, reglarea
(ac iunea insulinei, glucagonului, adrenalinei). No iuni generale despre glicogenoze.
Oxidarea anaerob a glucozei (glicoliza): importan a biologic , reac iile par iale, enzimele, reac ia sumar , randamentul
energetic.
Oxidarea anaerob a glucozei (glicoliza): importan a biologic , reac iile par iale. Reglarea: a) enzimele reglatoare i
modulatorii acestor enzime; b) hormonii reglatori ai procesului rolul insulinei, glucagonului, adrenalinei, cortizolului.
Oxidarea anaerob a glucozei (glicoliza): reac iile par iale, reac ia sumar , randamentul energetic, soarta lactatului (ciclul
glucozo-lactat).
Oxidarea aerob a glucozei: reac iile par iale (pn la formarea acidului piruvic), enzimele, soarta ulterioar a piruvatului,
importan a procesului, randamentul energetic.
Oxidarea aerob a glucozei: reac iile par iale (pn la formarea acidului piruvic). Sistema-navet malat-aspartat de transport al
hidrogenului de la coenzimele reduse din citozol n mitocondrii (schema). Randamentul energetic al oxid rii aerobe a
glucozei.
Oxidarea aerob a glucozei: reac iile par iale (pn la formarea acidului piruvic). Sistema-navet glicerol-fosfat de transport al
hidrogenului de la coenzimele reduse din citozol n mitocondrii (schema). Randamentul energetic al oxid rii aerobe a
glucozei.
Gluconeogeneza: sediul, importan a procesului, precursorii posibili, c ile de ocolire (schema, enzimele), reglarea (rolul
cortizolului, glucagonului, insulinei).
Calea pentozofosfat de oxidare a glucozei: rolul biologic, sediul, etapele, reac iile par iale ale etapei oxidative (I etap ),
enzimele, coenzimele. Rolul NADPH i ribozo-5-fosfatului.
Metabolismul fructozei i al galactozei: reac iile, enzimele, rolul biologic. No iuni generale despre deregl rile ereditare ale
metabolismului fructozei i galactozei (fructozuria i galactozemia).

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA
56.

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 4 / 6

Reglarea glicemiei. Valorile normale ale glicemiei. Rolul insulinei, glucagonului, adrenalinei, cortizolului n men inerea
concentra iei plasmatice de glucoz . Hipo- i hiperglicemia, glucozuria. Cauzele apari iei lor n condi ii fiziologice i
patologice.
Capitolul V
METABOLISMUL LIPIDELOR

57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.

Clasificarea lipidelor (structural , biologic i n func ie de propriet ile fizico-chimice). Rolul biologic al lipidelor.
Clasificarea i structura acizilor gra i. Acizii gra i indispensabili. Structura, propriet ile i func iile trigliceridelor i ale
fosfolipidelor.
Digestia lipidelor n tractul gastro-intestinal: sediul, enzimele. Acizii biliari rolul lor n digestia i absorb ia lipidelor.
Absorb ia produselor de hidroliz a lipidelor. Soarta lor. No iuni generale despre resinteza lipidelor n epiteliul intestinal i
transportul lipidelor plasmatice (lipoproteinele plasmatice).
Catabolismul trigliceridelor n esutul adipos: reac iile par iale, enzimele, reglarea hormonal a lipolizei (ac iunea adrenalinei,
glucagonului, insulinei), importan a procesului. Soarta produselor de hidroliz a trigliceridelor.
Oxidarea glicerolului: reac iile par iale, enzimele, coenzimele. Randamentul energetic al oxid rii anaerobe i aerobe a
glicerolului.
Beta-oxidarea acizilor gra i satura i cu num r par de atomi de carbon (activarea acizilor gra i; transportul lor n mitocondrii;
-oxidarea propriu-zis reac iile par iale, enzimele, cofactorii, reglarea, rolul biologic). Randamentul energetic.
Particularit ile oxid rii acizilor gra i nesatura i i cu num r impar de atomi de carbon. Utilizarea propionil-CoA (schematic,
pn la succinil-CoA).
Biosinteza acizilor gra i satura i cu num r par de atomi de carbon: transportul acetil-CoA din mitocondrii n citozol; sinteza
malonil-CoA; biosinteza propriu-zis reac iile par iale. Rolul biologic i reglarea procesului. Sursele de NADPH.
Biosinteza acizilor gra i particularit ile biosintezei acizilor gra i nesatura i i cu num r impar de atomi de carbon.
Triacilglicerolii structura, propriet ile i rolul biologic. Biosinteza triacilglicerolilor: sediul, reac iile, enzimele, reglarea,
rolul biologic.
Glicerofosfolipidele (fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina): structura, propriet ile i rolul biologic.
Biosinteza glicerofosfolipidelor: reac iile (schematic), enzimele, cofactorii. Factorii lipotropi.
Colesterolul i colesteridele: structura, propriet ile i func iile. Biosinteza colesterolului: sediul, etapele, reac iile primei
etape, reglarea, rolul biologic.
Corpii cetonici: structura chimic , sinteza i utilizarea lor. No iuni generale despre cetonemie i cetonurie, cauzele i
mecanismele apari iei lor.
Structura membranelor biologice modelul fluido-mozaic Singer i Nicolson. Membranele biologice: func iile i propriet ile
lor (permeabilitatea selectiv , autoasamblarea, autorestabilirea, fluiditatea, mobilitatea elementelor constitutive). Structura
chimic a lipidelor membranare.
Vitaminele liposolubile (A, D, E, K): no iuni despre structura lor, rolul metabolic, deregl rile metabolice determinate de
caren a acestor vitamine.
Vitamina D: structura, sinteza, rolul metabolic, deregl rile metabolice determinate de caren a vitaminei.
Capitolul VI
METABOLISMUL PROTEINELOR SIMPLE I CONJUGATE

72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Valoarea biologic a proteinelor alimentare. Aminoacizii dispensabili i indispensabili. Starea dinamic a metabolismului
proteinelor. Bilan ul azotat (pozitiv, negativ i echilibrat), semnifica ia lui.
Digestia proteinelor n tractul gastro-intestinal. Rolul acidului clorhidric. Enzimele proteolitice gastrice, pancreatice i
intestinale. Mecanismele de activare. Absorb ia aminoacizilor. Soarta aminoacizilor absorbi i. No iuni generale despre
putrefac ia aminoacizilor n intestinul gros.
Alfa-decarboxilarea aminoacizilor: reac iile, enzimele, coenzimele. Biosinteza dopaminei, serotoninei i histaminei, rolul lor
biologic. No iuni generale despre neutralizarea aminelor biogene.
Dezaminarea aminoacizilor. Tipurile. Dezaminarea oxidativ direct a aminoacizilor. Oxidazele L- i D-aminoacizilor.
Dezaminarea oxidativ a acidului glutamic (reac ia, enzima, cofactorii, importan a procesului).
Transaminarea aminoacizilor: reac ia general , enzimele, coenzimele, semnifica ia procesului. Transaminarea alaninei i a
acidului aspartic. Valoarea diagnostic a determin rii activit ii transaminazelor (ALT i AST) n snge.
Transdezaminarea aminoacizilor (dezaminarea oxidativ indirect ). Etapele. Enzimele, coenzimele. Rolul biologic.
Soarta alfa-cetoacizilor proveni i din aminoacizi. No iune de aminoacizi cetogeni i glicogeni (exemple).
Aminoacizii dispensabili i indispensabili. Biosinteza aminoacizilor dispensabili (transreaminarea). Etapele. Enzimele,
coenzimele.
Dezintoxicarea amoniacului. Mecanismele. Biosinteza asparaginei i a glutaminei: reac iile, enzimele, necesit ile energetice,
importan a proceselor, soarta produselor finale. Formarea s rurilor de amoniu n rinichi.
Dezintoxicarea amoniacului. Biosinteza ureei: reac iile par iale, enzimele, reac ia sumar , necesarul energetic, reglarea.
Rela iile cu ciclul Krebs.
Acidul tetrahidrofolic. Structura, rolul acidului tetrahidrofolic n metabolismul aminoacizilor.
Metabolismul glicinei, serinei i al treoninei. Rolul acidului tetrahidrofolic n metabolismul acestor aminoacizi.

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA
84.
85.
86.

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 5 / 6

Metabolismul prolinei i lizinei. Reac iile de hidroxilare enzimele, coenzimele, substan ele necesare, rolul biologic.
Hemoglobina: rolul biologic, no iuni despre structura i biosinteza ei. Biosinteza hemului: sediul, substraturile, ecua iile
primelor dou reac ii, reglarea procesului.
Catabolismul hemoglobinei. Bilirubina: formarea, conjugarea, excre ia biliar . Hiperbilirubinemiile. Principalele tipuri de
icter (prehepatic, hepatic i posthepatic).
Capitolul VII
HORMONII. SNGELE

87.
88.
89.

90.
91.
92.
93.

94.
95.

96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.

109.
110.

Hormonii, propriet ile lor. Clasificarea hormonilor (anatomic , structural , n func ie de mecanismul de ac iune i efectele
biologice). Rela iile reglatoare dintre hipotalamus, hipofiz , glandele endocrine periferice i esuturile- int .
Mecanismul membranaro-intracelular de ac iune al hormonilor mediat de AMPc. Rolul receptorului, proteinelor Gs i Gi,
adenilatciclazei, proteinkinazei A n realizarea ac iunii hormonului. Structura i rolul AMP-lui ciclic.
Mecanismul membranaro-intracelular de ac iune al hormonilor mediat de inozitol-trifosfa i i diacilgliceroli. Rolul
receptorului, proteinei Gp, fosfolipazei C, inozitol-trifosfa ilor i a diacilglicerolilor n transmiterea mesajului hormonal. Rolul
ionilor de calciu. Calmodulina.
Mecanismul citozolic-nuclear de ac iune a hormonilor. Hormonii care ac ioneaz prin acest mecanism, localizarea
receptorilor, rolul complexului hormon-receptor n reglarea expresiei genelor.
Hormonii hipotalamusului liberinele i statinele: reprezentan ii, natura chimic , reglarea secre iei, rolul lor. Hormonii
adenohipofizari: clasele, reprezentan ii, natura chimic , mecanismul de ac iune, reglarea secre iei, rolul.
Hormonii neurohipofizei: vasopresina i oxitocina natura chimic , mecanismul de ac iune, efectele biologice. Diabetul
insipid.
Hormonii glandei tiroide: tiroxina i triiodtironina structura, no iuni generale despre biosintez , reglarea secre iei,
mecanismul de ac iune, efectele biologice, no iuni generale despre deregl rile metabolice determinate de hipo- i hiperfunc ia
glandei tiroide.
Hormonii glandei tiroide: calcitonina structura, biosinteza, reglarea secre iei, mecanismul de ac iune, efectele biologice,
corela iile func ionale cu hormonul paratiroid i calcitriolul.
Hormonii glandelor paratiroide: natura chimic , biosinteza, reglarea secre iei, mecanismul de ac iune, efectele biologice,
deregl rile metabolice determinate de hipo- i hiperfunc ia glandelor paratiroide, corela iile func ionale cu calcitonina i
calcitriolul.
Hormonii pancreasului. Insulina: structura, no iuni generale despre biosintez , reglarea secre iei, mecanismul de ac iune, rolul
insulinei n reglarea metabolismului glucidic, lipidic i proteic. Diabetul zaharat tipurile, cauzele, deregl rile metabolice,
manifest rile clinice generale i la nivelul sistemului stomatognat.
Hormonii pancreasului. Glucagonul: natura chimic , no iuni generale despre biosintez , reglarea secre iei, mecanismul de
ac iune, rolul glucagonului n reglarea metabolismului glucidic, lipidic i proteic.
Catecolaminele. Structura, reglarea sintezei i secre iei, mecanismul de ac iune, rolul metabolic.
Glucocorticoizii. Cortizolul structura, reglarea secre iei, mecanismul de ac iune, rolul metabolic. Utilizarea
glucocorticoizilor n terapie.
Mineralocorticoizii. Aldosteronul structura, reglarea secre iei, mecanismul de ac iune, rolul metabolic.
Hormonii sexuali feminini i masculini. Structura chimic , mecanismul de ac iune, rolul fiziologic.
Sngele. Func iile i compozi ia chimic general . Substan ele organice i anorganice ale plasmei sangvine. Serul.
Proteinele plasmei sangvine. Caracteristica general i func iile lor. Valorile normale ale proteinelor plasmatice. Hipo-, hiper-,
dis- i paraproteinemiile cauzele apari iei.
Enzimele sngelui clasificarea func ional (enzimele secretorii, indicatorii i excretorii). No iune de enzime organospecifice,
exemple. Valoarea diagnostic a determin rii activit ii enzimelor plasmatice.
Substan ele organice neazotate ale plasmei sanguine (glucidele, lipidele, acizii organici) reprezentan ii, valorile plasmatice
normale, valoarea diagnostic a determin rii lor.
Substan ele minerale ale plasmei principalii anioni i cationi. Oligoelementele. Reglarea hormonal a concentra iei calciului
i fosfa ilor.
Func ia respiratorie a sngelui. Schimbul de oxigen i bioxid de carbon n pl mni i esuturile periferice. Formele de
transport ale oxigenului i ale bioxidului de carbon. Factorii ce influen eaz afinitatea hemoglobinei fa de oxigen. Hipoxiile
tipurile i cauzele apari iei.
Echilibrul acido-bazic. Valorile fiziologice ale pH-lui sangvin. Mecanismele fiziologice i fizico-chimice de men inere a
echilibrului acido-bazic (sistemele tampon). Deregl rile echilibrului acido-bazic: acidozele i alcalozele metabolice i
respiratorii.
Reglarea fluidit ii sngelui. Sistemul coagulant: rolul, factorii plasmatici, natura chimic , sediul sintezei, mecanismul de
activare. Mecanismele intrinsec i extrinsec ale coagul rii. Rolul vitaminei K n coagularea sngelui.
No iuni despre sistemele anticoagulant i fibrinolitic rolul, factorii principali.

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 6 / 6

Capitolul VIII
BIOCHIMIA SISTEMULUI STOMATOGNAT
Func iile i tipurile de esut conjunctiv. Compozi ia general a esutului conjunctiv celulele (reprezentan ii i rolul lor) i
matricea extracelular (reprezentan ii principali i rolul lor).
Proteinele fibrilare ale esutului conjunctiv colagenul i elastina, particularit ile compozi iei, structura i propriet ile lor.
Proteinele fibrilare ale esutului conjunctiv colagenul i elastina, particularit ile biosintezei, modific rilor posttransla ionale
i ale catabolismului.
Proteoglicanii esutului conjunctiv reprezentan ii, particularit ile structurale, rolul biologic, sinteza i degradarea lor.
Glucozaminoglicanii structura, propriet ile fizico-chimice, rolul biologic.
Faza mineral a esutului osos anionii i cationii principali. Formele prezente n esut. Orgaizarea structural . Compu ii
minerali minori rolul lor biologic.
Matricea organic a esutului osos: colagenul i proteinele necolagenice: clasele, reprezentan ii, rolul lor.
Matricea organic a esutului osos: proteoglicanii esutului osos: reprezentan ii, particularit ile structurale i rolul lor.
Remodelarea osoas etapele, mecanismul, condi iile optime. Rolul celulelor osoase.
Reglarea metabolismului esutului osos. Rolul hormonilor (PTH, calcitonina), vitaminelor (calcitriolul) i a reglatorilor locali.
Caracteristica general a esuturilor dentare. Compu ii minerali principali, microelementele i substan ele ocazionale. Formele
lor. Apatita: formele, compozi ia chimic , organizarea structural a moleculei i cristalului.
Substan ele organice ale esuturilor dentare: particularit ile compozi iei proteice i proteoglicanice a smal ului, dentinei i
cementului.
Caria dentar ipotezele patogenetice, mecaismele apari iei i dezvolt rii, caracteristica zonelor leziunii.
Parodon iul compozi ia chimic i metabolismul. Modific rile patologice ale metabolismului parodon iului n parodontite.
Pelicula dentar compozi ia, structura, mecanismul form rii, rolul biologic.
Placa dentar compozi ia, mecanismul form rii, rolul biologic.
Taratrul dentar compozi ia, mecanismul form rii, rolul biologic.
Saliva
propriet ile, compozi iza chimic , rolul biologic. Varia iile cantitative i compozi ionale. Utilizarea salivei n
daignosticul clinic de laborator.

ntreb rile pentru examen au fost discutate i aprobate la edin a catedrei,


extras din procesul verbal N8 din 5.12.2013
ef catedr , conferen iar universitar, d.h.m.

Olga Tagadiuc

www.biochimie.usmf.md