Sunteți pe pagina 1din 17

Concesionarea bunurilor domeniului public

Concesionarea bunurilor domeniului public


1. Reglementarea si natura juridica a concesiunii bunurilor domeniului public
Temeiul constitutional al concesiunii il constituie dispozitiile art.136 alin.(4) din
Constitutie, republicata, din care rezulta ca bunurile proprietate publica sunt inalienabile
si pot fi date in administrare sau pot fi concesionate ori inchiriate.
Reglementarea anterioara a Legii nr.219/1998, prevedea acelasi regim juridic atat in
privinta concesiunii bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativteritoriale, cat si privitor la concesiunea unor activitati ori a unor servicii publice.
in momentul de fata exista un regim juridic al concesiunii bunurilor proprietate publica,
reglementat de prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publica 21 si, separat, un regim juridic al concesiunii lucrarilor si,
respectiv, serviciilor publice, reglementat de prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice
si a contractelor de concesiune de servicii22.
Alte reglementari care contin dispozitii referitoare la concesionarea unor bunuri
proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt: Legea nr.
15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati
comerciale23, Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, Legea nr.50/1991
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor 24, Legea nr.84/1992 privind regimul zonelor libere25, Legea petrolului
nr.238/200426, Legea minelor nr.85/200327, Legea gazelor nr.351/200428.
in raport cu dispozitiile constitutionale si legale la care ne-am referit mai sus, concesiunea
bunurilor domeniului public reprezinta operatiunea juridica prin care statul sau unitatile
administrativ-teritoriale pun in valoare bunuri ale domeniului public ai caror titulari sunt,
prin transmiterea acestora, pe o perioada determinata si in schimbul unei redevente, in
favoarea unei/unor persoane particulare in conditiile contractului de concesiune.
Referitor la natura juridica a concesiunii, sub regimul Legii nr.219/1998, in doctrina
civila s-a sustinut ca, din moment ce legea nu face deosebire intre concesiunea unui bun
proprietate publica si concesiunea unui bun proprietate privata, contractul de concesiune
nu poate fi decat un contract civil, iar dreptul de concesiune, ca drept real, temporar si
inalienabil, este un drept de natura civila, iar nu un drept de putere publica2 .
Au existat, insa, autori de drept civil care, cu unele nuantari, au acceptat ca regimul
juridic al concesiunii bunurilor domeniului public este in primul rand un regim de drept
public30.

Doctrina administrativa31 a sustinut in mod constant ca atat concesiunea de bunuri, cat si


concesiunea de activitati sau servicii, sunt institutii juridice de regim public si anume de
regim administrativ.
2. Notiuni generale privind contractul de concesiune
Notiunea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica este definita la art.2
alin.(2) din O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica, care a fost aprobata, cu modificari si completari prin Legea
nr.22/2007.
Astfel, potrivit definitiilor legale, contractul de concesiune de bunuri proprietate publica
este contractul incheiat in forma scrisa prin care o autoritate publica,
denumita concedent, transmite, pe o perioada determinata, unei persoane,
denumita concesionar, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de
exploatare a unui bun proprietate publica in schimbul unei redevente.
Contractul de concesiune poate avea ca obiect bunuri proprietate publica, situatie in care
regimul juridic aplicabil este cel reglementat prin dispozitiile O.U.G. nr.54/2006, sau
poate avea ca obiect lucrari publice sau servicii publice, cazuri in care regimul juridic
aplicabil este cel prevazut de O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii.
Deci, ca regula generala, dispozitiile O.U.G. nr.54/2006 nu se aplica in cazul contractelor
de achizitie publica, al contractelor de concesiune de lucrari publice si al contractelor de
concesiune de servicii, insa, in cazul unui contract a carui atribuire intra sub incidenta
prevederilor O.U.G. nr.34/2006 pentru a carui executare este necesara exploatarea unui
bun proprietate publica, dreptul de exploatare a respectivului bun se transmite in cadrul si
potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului in cauza, cand autoritatea
contractanta incheie un singur contract potrivit O.U.G. nr.34/2006.
Caracteristic contractului de concesiune de bunuri proprietate publica este faptul ca se
incheie intotdeauna in conformitate cu legea romana, indiferent de cetatenia sau
nationalitatea concesionarului.
O alta caracteristica a contractului de concesiune consta in faptul ca este un contract cu
titlu oneros, darea in exploatare a bunului proprietate publica facandu-se intotdeauna in
schimbul unei redevente.
Caracteristic contractului de concesiune este si faptul ca se incheie intotdeauna pe o
durata determinata care, potrivit art.7 alin.(l) din O.U.G. nr.54/2006, nu va putea depasi
49 de ani, dar va putea fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din
durata sa initiala.

in sfarsit, asa dupa cum rezulta din definitia legala, contractul de concesiune se va incheia
intotdeauna in forma scrisa, forma scrisa fiind ceruta ad validitatem, iar nu ad
probationem.
3. Initierea concesionarii si procedura administrativa prealabila atribuirii
contractului de concesiune
Reglementarea actuala a concesiunii bunurilor domeniului public -O.U.G. nr.54/2006,
cuprinde dispozitii referitoare la procedura administrativa prealabila incheierii
contractului de concesiune, la procedura atribuirii contractului de concesiune, la
continutul contractului de concesiune, modul in care se intocmeste dosarul concesiunii,
precum si prevederi aplicabile in activitatea de control a desfasurarii tuturor operatiilor
legate de initierea si incheierea contractului de concesiune si a solutionarii litigiilor
privind concesiunea, aspecte extrem de importante din punct de vedere al dreptului
administrativ care guverneaza regimul juridic aplicabil acestora.
De asemenea, O.U.G. nr.54/2006 contine si numeroase norme care reglementeaza
regimul juridic al bunurilor proprietate publica ce fac obiectul concesiunii, precum si al
bunurilor proprii ale concesionarului, care sunt folosite in procesul de exploatare a
bunurilor concesionate, dar si al fructelor si productelor obtinute ca urmare a utilizarii
bunurilor proprietate publica obiect al concesiunii, reglementari foarte importante pentru
determinarea regimului juridic aplicabil acestor categorii de bunuri.
Initiativa concesionarii si procedura administrativa prealabila atribuirii contractului de
concesiune sunt reglementate strict in Capitolul 2 al O.U.G. nr.54/2006.
Astfel, concesionarea are loc la initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri
insusite de acesta.
Propunerea de concesionare trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere economic,
financiar, social si de mediu.
Initiativa concesionarii trebuie sa aiba la baza efectuarea unui studiu de oportunitate, care
sa cuprinda, in principal, urmatoarele elemente:
-

descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat;

motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica realizarea


concesiunii;
-

nivelul minim al redeventei;

procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune si justificarea


alegerii procedurii;
-

durata estimata a concesiunii;

termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;

avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului


Major General privind incadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului
national de aparare, dupa caz;
avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, in
cazul in care obiectul concesiunii il constituie bunuri situate in interiorul unei arii
naturale protejate, respectiv al autoritatii teritoriale pentru protectia mediului competente,
in cazul in care aria naturala protejata nu are structura de administrare/custode.
In masura in care, dupa intocmirea studiului de oportunitate, se constata ca exploatarea
bunului ce va face obiectul concesionarii implica in mod necesar si executarea unor
lucrari si/sau prestarea unor servicii, concedentul are obligatia ca, in functie de scopul
urmarit si de activitatile desfasurate, sa califice natura contractului potrivit prevederilor
O.U.G. nr.34/2006. in acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al
Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Studiul de oportunitate se aproba de catre concedent. Concesionarea se aproba, pe baza
studiului de oportunitate, prin hotarare a Guvernului, a consiliilor locale, judetene sau a
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. in baza studiului de oportunitate
concedentul elaboreaza caietul de sarcini al concesiunii.
4. Procedurile de concesionare
Procedurile de concesionare sunt reglementate in Capitolul 3 al O.U.G. nr.54/2006 si
contin reguli generale si principii aplicabile operatiunilor de atribuire: licitatia si
negocierea directa, reguli privind oferta si determinarea ofertei castigatoare, reguli
privind conflictul de interese si, respectiv, anularea procedurii de atribuire a contractului
de concesiune.
4.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt urmatoarele:
transparenta - punerea la dispozitie tuturor celor interesati a
informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
concesiune;
tratamentul egal - aplicarea, intr-o maniera nediscriminatorie,
de catre autoritatea publica, a criteriilor de atribuire a contractului de
concesiune;
proportionalitatea - care presupune ca orice masura stabilita de autoritatea publica
trebuie sa fie necesara si corespunzatoare naturii contractului;
nedi seri minarea - aplicarea de catre autoritatea publica a acelorasi reguli,
indiferent de nationalitatea participantilor la

procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea conditiilor


prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte;
libera concurenta - asigurarea de catre autoritatea publica a conditiilor pentru ca
orice participant la procedura de atribuire sa aiba dreptul de a deveni concesionar in
conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte.
Procedurile legale de atribuire a contractului de concesiune, la care ne vom referi mai pe
larg, sunt:
licitatia - procedura la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de
a depune oferta;
negocierea directa - procedura prin care concedentul negociaza clauzele
contractuale, inclusiv redeventa, cu unul sau mai multi
participanti la procedura de atribuire a contractului de concesiune.
Art.15 din O.U.G. nr.54/2006 prevede, insa, in mod expres, ca autoritatea concedenta are
obligatia de a atribui contractul de concesiune, de regula, prin aplicarea procedurii
licitatiei.
Autoritatea concedenta are obligatia de a asigura protejarea acelor informatii care ii sunt
comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidential, in masura in care, in
mod obiectiv, dezvaluirea informatiilor in cauza ar prejudicia interesele legitime ale
respectivelor persoane, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea
intelectuala.
De asemenea, concedentul are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuire
orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o
informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de
atribuire.
Informatiile pe care trebuie sa le contina documentatia de atribuire sunt enumerate in
anexa nr.2 la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006, care au fost
aprobate prin H.G. nr.168/200732.
Astfel, documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa,
numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;
-

instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare;

caietul de sarcini;
-

instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;

informatii detaliate si complete privind criteriile de atribuire


aplicate pentru stabilirea ofertei castigatoare, precum si ponderea lor;
instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
-

informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Dar, autoritatea concedenta are dreptul de a impune in cadrul documentatiei de atribuire,


in masura in care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, conditii speciale de
indeplinire a contractului prin care se urmareste obtinerea unor efecte de ordin social sau
in legatura cu protectia mediului si promovarea dezvoltarii durabile.
Concedentul are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei de atribuire de catre
persoana interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens, concedentul avand dreptul
de a opta pentru una dintre urmatoarele modalitati de obtinere a documentatiei de
atribuire de catre persoanele interesate:
fie prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace
electronice, la continutul documentatiei de atribuire;
fie prin punerea la dispozitia persoanei interesate care a inaintat o solicitare in acest
sens a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie si/sau pe suport
magnetic.
4.2. Licitatia
Asa cum am precizat deja, licitatia reprezinta procedura la care persoana fizica sau
juridica interesata are dreptul de a depune oferta, reprezentand procedura impusa de
legiuitor ca regula de atribuire a contractului de concesiune.
in cazul procedurii de licitatie, concedentul are obligatia sa publice in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a Vl-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de
circulatie locala anuntul de licitatie.
Informatiile pe care trebuie sa le contina anuntul de licitatie sunt prevazute in anexa nr.3
la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 168/2007.
Astfel, anuntul de licitatie trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa,
numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;
informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si
identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat; informatii privind documentatia de
atribuire: o modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in
posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire;

o denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care


se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire;
o costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006; o data
limita pentru solicitarea clarificarilor; informatii privind ofertele: o data limita de
depunere a ofertelor; o adresa la care trebuie depuse ofertele; o numarul de exemplare
in care trebuie depusa fiecare oferta; data si locul la care se va desfasura sedinta publica
de deschidere a ofertelor;
denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei
competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei;
data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii.
Persoana interesata are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.
Autoritatea concedenta are obligatia de a pune documentatia de atribuire la dispozitia
persoanei interesate cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca
4 zile lucratoare de la primirea unei solicitari din partea acesteia.
Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat respectarea
de catre concedent a perioadei mentionate anterior sa nu conduca la situatia in care
documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 4 zile lucratoare
inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
De asemenea, persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia
de atribuire.
Concedentul are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, la orice
clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile lucratoare de la
primirea unei astfel de solicitari.
Autoritatea concedenta are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile
aferente catre toate persoanele interesate care au obtinut, in conditiile ordonantei de
urgenta mentionate, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui
identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
De asemenea, concedentul are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel
putin 4 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
in cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util, punand astfel
concedentul in imposibilitatea de a respecta termenul de mai sus, acesta din urma are
totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada
necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de
catre persoanele interesate inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului de


licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte valabile, iar in caz contrar, concedentul este
obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie.
4.3. Negocierea directa
Negocierea directa reprezinta procedura prin care concedentul negociaza clauzele
contractuale, inclusiv redeventa, cu unul sau mai multi participanti la procedura de
atribuire a contractului de concesiune.
Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directa numai in situatia in
care, dupa repetarea procedurii de licitatie, nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile.
Si in cazul procedurii negocierii directe se aplica in mod corespunzator regulile privitoare
la publicitate, iar informatiile pe care trebuie sa le contina anuntul negocierii directe sunt
prevazute in anexa nr.4 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 168/2007.
Astfel, anuntul negocierii directe trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa,
numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;
informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si
identificarea bunului ce urmeaza sa fie concesionat; informatii privind documentatia de
atribuire: o modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra
in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire;
o denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire;
o costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007; o data
limita pentru solicitarea clarificarilor; informatii privind ofertele: o data limita de
depunere a ofertelor; o adresa la care trebuie depuse ofertele; o numarul de exemplare
in care trebuie depusa fiecare oferta; data si locul la care este programata inceperea
procedurii de negociere directa;
denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei
competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei;
data transmiterii anuntului negocierii catre institutiile abilitate, in vederea publicarii.
Anuntul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel putin 10 zile calendaristice
inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Orice persoana care este interesata are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de
atribuire, iar autoritatea concedenta are obligatia de a pune documentatia de atribuire la
dispozitia persoanei interesate, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca doua zile
lucratoare de la primirea unei solicitari din partea acesteia.
Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat respectarea
de catre concedent a perioadei prevazute in paragraful anterior sa nu conduca la situatia
in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de doua zile
lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
De asemenea, orice persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind
documentatia de atribuire, iar concedentul are obligatia de a raspunde, in mod clar,
complet si fara ambiguitati, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie
sa depaseasca doua zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.
Totodata, concedentul are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile
aferente catre toate persoanele interesate care au obtinut, in conditiile ordonantei de
urgenta mentionate, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui
identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
Autoritatea concedenta are, de asemenea, obligatia de a transmite raspunsul la orice
solicitare de clarificare cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data limita pentru
depunerea ofertelor, iar in cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in
timp util, punand astfel concedentul in imposibilitatea de a respecta termenul respectiv,
acesta din urma are totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in
care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila
primirea acestuia de catre persoanele interesate inainte de data limita de depunere a
ofertelor.
in cadrul acestei proceduri, autoritatea concedenta deruleaza negocieri cu fiecare ofertant
care a depus o oferta valabila.
4.4. Reguli generale privind oferta
Persoana interesata care are intentia sa oferteze are obligatia de a elabora oferta in
conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si sa depuna oferta in conformitate
cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 168/2007.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de
valabilitate stabilita de concedent.
Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru
depunere, stabilite in anuntul procedurii, iar riscurile legate de transmiterea ofertei,
inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate.

Oferta depusa la o alta adresa a concedentului decat cea stabilita sau dupa expirarea datei
limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru
deschiderea acestora, concedentul urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor
oferte numai dupa aceasta data.
4. Reguli privind conflictul de interese
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, concedentul are obligatia de a lua toate
masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de
interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.
Persoana care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul de a fi
ofertant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire
nu este de natura sa defavorizeze concurenta.
Persoanele care sunt implicate direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au
dreptul de a fi ofertant sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nu au dreptul sa fie implicate in procesul de verificare/evaluare a ofertelor urmatoarele
persoane:
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoana
fizica;
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte
din consiliul de administratie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre
ofertanti, persoane juridice;
persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al
unuia dintre ofertanti sau persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul
de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti;
persoane care pot avea un interes de natura sa Ie afecteze impartialitatea pe parcursul
procesului de verificare/evaluare a ofertelor.
4.6. Evaluarea ofertelor si determinarea ofertei
castigatoare Evaluarea ofertelor depuse se realizeaza de catre comisia de
evaluare, care aplica criteriile de atribuire prevazute in documentatia de atribuire si
stabilite in conformitate cu prevederile art.36 din O.U.G. nr.54/2006.
Astfel, criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai inalt nivel al
redeventei.

Concedentul poate tine seama si de alte criterii precum:


-

capacitatea economico-financiara a ofertantilor;

protectia mediului inconjurator;

conditii specifice impuse de natura bunului concesionat. Concedentul are obligatia


de a stabili oferta castigatoare pe baza
criteriului/criteriilor de atribuire precizate in documentatia de atribuire.
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, Concedentul are dreptul de a solicita
clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru
demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.
Concedentul nu are dreptul ca prin clarificarile ori completarile solicitate sa determine
aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant.
Concedentul are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a Vl-a, un anunt de atribuire a contractului de concesiune, in cel mult 20 de zile
calendaristice de la finalizarea oricareia dintre procedurile de atribuire a contractului de
concesiune prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
Anuntul de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
informatii generale privind Concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa,
numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate
publica;
data publicarii anuntului de licitatie/anuntului negocierii directe in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a Vl-a;
-

criteriile utilizate pentru determinarea ofertei castigatoare;

numarul ofertelor primite si al celor declarate valabile;

denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a carui oferta a fost declarata


castigatoare;
-

durata contractului;

nivelul redeventei;

denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei
competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei;
-

data informarii ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei castigatoare;

data transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile abilitate, in vederea publicarii.


De asemenea, autoritatea concedenta are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile
referitoare la atribuirea contractului de concesiune, in scris, cu confirmare de primire, nu
mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.
in cadrul comunicarilor pe care trebuie sa le faca, autoritatea concedenta are obligatia de
a informa ofertantul/ofertantii castigator/castigatori cu privire la acceptarea
ofertei/ofertelor prezentat, precum si pe ofertantii care au fost respinsi sau a caror oferta
nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
Concedentul are obligatia de incheia contractul de concesiune cu ofertantul a carui oferta
a fost stabilita ca fiind castigatoare, pe care il poate incheia numai dupa implinirea unui
termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii facute ofertantilor
despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune.
4.7. Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune In mod exceptional,
fata de regula inscrisa la art.39 din O.U.G. nr.54/2006, concedentul are dreptul de a anula
procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, daca ia aceasta decizie, de regula,
inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire
si, oricum, inainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:
a) nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile;
b) se constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de atribuire
sau fac imposibila incheierea contractului.
Procedura de atribuire se considera viciata in cazul in care sunt indeplinite in mod
cumulativ urmatoarele conditii:
- in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire
se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 13
din O.U.G. nr.54/2006;
- concedentul se afla in imposibilitate de a adopta masuri corective, fara ca acestea sa
conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 13 din aceeasi ordonanta
de urgenta.
incalcarea prevederilor acestei ordonante de urgenta privind atribuirea contractului de
concesiune poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

5. Contractul de concesiune
Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica este, potrivit art. l alin.(2) din
O.U.G. nr.54/2006, acel contract incheiat in forma scrisa prin care o autoritate publica,
denumita concedent, transmite, pe o perioada determinata, unei persoane, denumita
concesionar, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare
a unui bun proprietate publica in schimbul unei redevente.
l. Partile contractului de concesiune
Potrivit definitiei legale a contractului de concesiune, partile sunt: pe de o parte,
autoritatea publica titulara a dreptului de proprietate asupra bunurilor, in calitate de
concedent si, pe de alta parte, orice persoana, in calitate de concesionar, titular al
dreptului de concesiune pe care 1-a obtinut prin parcurgerea procedurii administrative de
atribuire a contractului de concesiune.
Au calitatea de concedent:
ministerele sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, pentru
bunurile proprietate publica a statului;
consiliile judetene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului
Bucuresti sau institutiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publica a
judetului, orasului sau comunei.
Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau persoana juridica, romana
ori straina.
Deci, calitatea de concesionar si, totodata, de titular al dreptului de concesiune asupra
bunurilor proprietate publica o poate avea orice persoana fizica sau persoana juridica de
drept privat, romana sau straina, iar nu o persoana juridica de drept public.
Sunt si situatii in care persoanele fizice nu pot avea calitatea de concesionar, precum in
cazul operatiunilor petroliere, unde, potrivit art.27 din Legea nr.238/2004, numai
persoanele juridice pot avea calitatea de concesionar.
Neincheierea contractului de concesiune intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la
data implinirii termenului de 20 de zile calendaristice calculate de la data comunicarii
deciziei de atribuire a contractului de concesiune poate atrage plata daunelor-interese de
catre partea in culpa. De asemenea, refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia
contractul de concesiune poate atrage dupa sine plata daunelor-interese.
2. Obiectul contractului de concesiune

Obiectul contractului de concesiune il formeaza, in mod exclusiv, bunurile care sunt


proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit Constitutiei
si reglementarilor legale privind proprietatea publica.
Bunurile din domeniul public asupra carora se constituie dreptul de concesiune sunt
bunurile de retur, la care se refera art.52 din O.U.G.nr.54/2006, prevazand ca bunurile de
retur revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la incetarea
contractului de concesiune.
in cadrul contractului de concesiune, separat de bunurile de retur, vor fi precizate bunurile
proprii ale concesionarului.
Bunurile proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de
catre acesta pe durata concesiunii, care, la incetarea contractului de concesiune, raman in
proprietatea concesionarului.
Subconcesionarea bunurilor proprietate publica este interzisa potrivit art.8 din O.U.G.
nr.54/2006, care permite unele exceptii.
Astfel, companiile nationale, societatile nationale sau societatile comerciale aflate in
subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ministerelor, altor organe de specialitate
ale administratiei publice centrale sau a consiliilor judetene, consiliilor locale ori a
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pot subconcesiona bunurile proprietate
publica ce le-au fost concesionate prin atribuire directa.
Subconcesionarea se aproba pe baza studiului de oportunitate, prin hotarare a Guvernului,
a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa
caz.
In schimbul dreptului de concesiune asupra bunurilor proprietate publica, concesionarul
va plati o redeventa.
Redeventa obtinuta prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele
locale, in functie de apartenenta bunului concesionat la domeniul public al statului sau la
domeniul public al unitatilor administrati v-teritoriale.
Modul de calcul si de plata a redeventei se stabileste de catre ministerele de resort sau de
alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale ori de catre autoritatile
administratiei publice locale.
3. Drepturile partilor
Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa,
bunurile proprietate publica ce fac obiectul contractului de concesiune.

Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul
concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin contractul de
concesiune.
Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, verificand respectarea
obligatiilor asumate de concesionar.
Concedentul are dreptul sa modifice unilateral partea reglementara a contractului de
concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale, legate
de interesul national sau local, dupa caz.
In cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu,
concesionarul are dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire.
in caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta
va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta. Acest dezacord nu poate in
niciun caz sa permita concesionarului sa nu isi execute obligatiile contractuale.
4. Obligatiile partilor
Raporturile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaza pe principiul
echilibrului financiar al concesiunii intre drepturile care ii sunt acordate concesionarului
si obligatiile care ii sunt impuse.
Concesionarul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia
obligatiilor sale, in cazul in care aceasta crestere rezulta in urma:
- unei masuri dispuse de o autoritate publica;
- unui caz de forta majora sau unui caz fortuit.
Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de
permanenta a bunurilor proprietate publica ce fac obiectul concesiunii, potrivit
obiectivelor stabilite de catre concedent.
Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul
concesiunii.
Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate
publica (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in
exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea
patrimoniului etc.).
in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul
este obligat sa depuna, cu titlu de garantie, o suma reprezentand o cota-parte din suma
datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa in cuantumul si la termenele stabilite


prin contractul de concesiune.
La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este
obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit
si libere de orice sarcini.
Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate
din contractul de concesiune.
Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in
afara de cazurile prevazute expres de lege.
Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de
natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.
incetarea contractului de concesiune incetarea contractului de concesiune poate avea loc
in urmatoarele situatii:
-

la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;

in cazul in care interesul national sau local o impune, prin


denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri
juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta
de judecata;
in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de
catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de
catre concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;
la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renuntare, fara plata unei
despagubiri.
La incetarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa restituie, in deplina
proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.
6. Exercitarea controlului privind concesiunea
Orice persoana care considera ca un contract a fost calificat drept contract de concesiune
de bunuri proprietate publica, cu nerespectarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006, poate
solicita punctul de vedere al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor Publice.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a fost


infiintata prin O.U.G. nr.74/200533, fiind organizata si functionand in baza H.G.
nr.525/200734, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea
Guvernului si coordonarea secretarului general al Guvernului.
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice isi
desfasoara activitatea potrivit Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire
a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor deconcesiune de servicii, aprobat prin Ordinul nr.11/2007 emis de
presedintele acestei institutii3
Ministerele de resort si Ministerul Economiei si Finantelor, prin structurile cu atributii
specifice de control, realizeaza verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publica de
interes national, iar Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile
generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti realizeaza verificarea
concesiunilor de bunuri proprietate publica de interes local, urmarind in special
respectarea dispozitiilor referitoare la:
-

aplicarea hotararii de concesionare;

publicitatea; documentatia de atribuire;

aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

dosarul concesiunii;

indeplinirea obligatiilor contractuale de catre concedent si concesionar.

7. Solutionarea litigiilor
Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea,
modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea
de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificarile ulterioare.
Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a
carui jurisdictie se afla sediul concedentului.
impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios
administrativ a curtii de apel, conform prevederilor legale.