Sunteți pe pagina 1din 94

RAPORT DE EVALUARE INTREPRINDERE

Evaluator autorizat:
Compania:
Administrator:

Adina Laura VISAN


PROTECH SRL
Adina Laura VISAN

Pregatit pentru:

SC NUTRICOM SA

Stimate Domn/ Stimata Doamna,


Avand in vedere solicitarea dumneavoastra cu privire la evaluarea societatii mentionate mai
sus, am intocmit raportul de evaluare respectand Standardele de Evaluare.
Urmarind standardele profesionale si etice ale profesiei de evaluator am avut ca baza
informatiile furnizate de catre client, cat si datele obtinute in urma unor studii si analize de
piata.
Analizand datele expuse in raportul de evaluare, opinia mea asupra valorii de piata a
proprietatii mentionate este urmatoarea:
Valori evaluate

Total
(lei)

Unitar
(lei/actiune)

obs

Valoarea nominala (Capital social)


9347658,80
0.10
Valoarea contabila
75,519,554
0.81 31.12.2014
Capitalizare bursiera
48607825.76
0.52 12.05.2015
Activ Net Corectat
17,005,733.18
0.18 31.12.2014
Medie tranzactionare (ultimele 6 luni)
47906751.35
0.51 6 luni
Abordrea prin comparatii cu
multiplicatorul brtu
13,152,092
0.14 mai 2015
Valoarea finala propusa
40438391.26
0.38
Valoarea de piata estimata este valida la data intocmirii prezentului raport si poate fi
reconsiderata ulterior.
Aceasta evaluare este adresata exclusiv destinatarului prezentei scrisori si nu se accepta nici o
responsabilitate transmisa unei terte parti.
Avem convingerea ca acest raport de evaluare a fost intocmit in conformitate cu cerintele
dumneavoastra si va stau la dispozitie pentru mai multe informatii.
Cu stima,

Adina Laura VISAN

SINTEZA RAPORTULUI
OBIECTUL EVALUARII:

Societatea Comerciala NUTRICOM SA

SCOPUL EVALUARII:

Estimarea valorii de piata a actiunilor societatii comerciale


NUTRICOM SA, in vederea rascumpararii actiunilor emitentului de
la ceilalti actionari, conform Legii 151/2014

BENEFICIAR:

Societatea Comerciala NUTRICOM SA

EVALUATOR AUTORIZAT:

ADINA LAURA VISAN


Membru titular ANEVAR
Numar legitimatie: 15421

DATA EVALUARII:

31.12.2014

DATA INSPECTIEI:

03.04.- 30.04.2015

DATA RAPORTULUI:

Mai 2015

VALOAREA DE PIATA :

0.38 lei / actiune

MONERA RAPORTULUI:

Ron

REZULTATE OBTINUTE IN EVALUARE:


Valori evaluate
Valoarea nominala (Capital social)
Valoarea contabila
Capitalizare bursiera
Activ Net Corectat
Medie tranzactionare (ultimele 6 luni)
Abordrea prin comparatii cu multiplicatorul
brtu
Valoarea finala propusa

Total
Unitar
obs
(lei)
(lei/actiune)
9347658,80
0.10
75,519,554
0.81 31.12.2014
48607825.76
0.52 12.05.2015
17,005,733.18
0.18 31.12.2014
47906751.35
0.51 6 luni
13,152,092
40438391.26

0.14 mai 2015


0.38

Considerente care au stat la baza estimarii valorii de piata:


- Prevederile Legii nr.151/2014, cu trimitere la art 134/legea 31/1990 a societatilor
comerciale care prevede obligativitatea utilizarii unei valori medii ce rezulta din
aplicarea a cel putin doua metode de evaluare, recunoscute de legislatia in vigoare la
data evaluarii;
- Increderea evaluatorului autorizat in activul net contabil corectat , reflecta fidel situatia
financiara a emitentului; - Relevanta tranzactiilor proprii care cumuleaza circa 47906751.35 lei in ultimele sase
luni;

I.
DECLARATIA DE CONFORMITATE
CERTIFIC CU BUNA CREDINTA SI DUPA CUNOSTINTA MEA, URMATOARELE:NU AM NICIUN
INTERES ACTUAL SAU DE PERSPECTIVA IN PROPRIETATEA CE FACE OBIECTUL ACESTUI RAPORT
SI NU AM NICIUN INTERES PERSONAL SI NICI NU SUNT PARTINITOR FATA DE VREUNA DIN
PARTILE IMPLICATE.

ANALIZELE, OPINIILE SI CONCUZIILE DIN PREZENTUL RAPORT SUNT LIMITATE NUMAI LA


IPOTEZELE SI CONDITIILE LIMITATIVE SI SE CONSTITUIE CA OPINII, CONCLUZII SI ANALIZE
NEPARTINITOARE DIN PUNCT DE VEDERE PROFESIONAL.
DE ASEMENEA, NU MA VOI ANGAJA, DIRECT SAU PRIN INTERMEDIARI, LA NICIO
ACTIUNE CU CARACTER COMERCIAL PRIVIND PARTICIPAREA, VANZAREA, CUMPARAREA
SAU LICITAREA OBIECTIVULUI.
EVALUAREA A FOST EXECUTATA NUMAI DUPA STUDIEREA AMANUNTITA SI LA FATA
LOCULUI A OBIECTIVULUI, IAR RAPORTUL A FOST INTOCMIT IN CONCORDANTA CU
LEGISLATIA IN VIGOARE SI CU STANDARDELE GENERAL ACCEPTATE IN DOMENIU,
RESPECTIV IN CONFORMITATE CU CERINTELE UNIUNII NATIONALE A EVALUATORILOR
AUTORIZATI.
SAU A STANDARDELOR INTERNATIONALE DE EVALUARE SI CU CERINTELE " CODULUI DE
ETICA AL EVALUATORULUI".
DATELE, INFORMATIILE SI VALORILE REFLECTATE IN RAPORTUL DE EVALUARE, L-AU
CONDUS PE EVALUATOR, CARE NU A AVUT IN VEDERE INFORMATII, CLAUZE
CONTRACTUALE SAU DAUNE-INTERESE, ALTELE DECAT CELE PREZENTATE EXPLICIT IN
CUPRINSUL PREZENTULUI RAPORT DE EVALUARE, LA DATA DE REFERINTA A EVALUARII.
AFIRMATIILE DIN RAPORT SUNT REALE SI CORECTE.
REMUNERATIA EVALUATORULUI NU SE FACE IN FUNCTIE DE EXPRIMAREA UNEI VALORI
PRESTABILITE SAU CARE AR FAVORIZA DORINTA CLIENTULUI DE OBTINERE A UNUI
REZULTAT DORIT. ACEST RAPORT DE EVALUARE NU SE BAZEAZA PE SOLICITAREA
OBTINERII UNEI VALORI MINIME SAU A UNEI ASEMENEA VALORI.
PRIN PREZENTA CERTIFIC FAPTUL CA SUNT COMPETENT SA EFECTUEZ ACEST RAPORT DE
EVALUARE.

ADINA LAURA VISAN

Evaluator autorizat

Membru titular ANEVAR

Certificare
Prin prezenta, n limita cunostintelor si informatiilor detinute, certific ca afirmatiile prezentate si
sustinute n acest raport sunt adevarate si corecte si au fost verificate, in limita posibilitatilor, din mai
multe surse. De asemenea, certific ca analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate numai
de ipotezele considerate si de conditiile limitative specifice si reprezinta analizele, opiniile si
concluziile noastre personale. In plus, certific ca nu am niciun interes prezent sau de perspectiva cu
privire la imobilele care fac obiectul prezentului raport de evaluare si niciun interes sau influenta
legata de partile implicate.
Onorariul ce revine drept plata pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legatura cu
declararea n raportul de evaluare a unei anumite valori sau interval de valori care sa favorizeze
clientul si nu este influentata de aparitia unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile si concluziile
exprimate au fost realizate n conformitate cu cerintele din standardele, recomandarile si
metodologia de lucru recomandate de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din
Romania.
Evaluatorul a respectat Codul de Etica al ANEVAR. Prezentul raport a fost efectuat in concordanta cu
Standardele de Evaluare (SEV2014) si poate fi expertizat (la cerere) si verificat .
La data elaborarii acestui raport, evaluatorul care semneaza mai jos este evaluator autorizat, urmand
cerintele programului de pregatire profesionala continua al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor
Autorizati din Romania si au competenta necesara intocmirii acestui raport.
Acest raport de evaluare este confidential, atat pentru client cat si pentru evaluator, si este valabil
numai pentru scopul mentionat in prezentul raport; nu se accepta nicio responsabilitate daca este
transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru oricare alt scop. Raportul de evaluare
nu va putea fi inclus, in intregime sau partial, in documente, circulare sau in declaratii, nici publicat
sau mentionat in alt fel, fara acordul scris si prealabil al evaluatorului si al clientului acestuia, cu
specificatia formei si a contextului in care ar urma sa apara.
Evaluatorul nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depuna marturie in instanta
referitor la proprietatea imobiliara care face obiectul prezentului raport de evaluare, decat in baza
unui angajament special pentru acest scop si in limita permisa de reglementarile deontologice si de
conduita ale profesiunii si respectiv cu respectarea legislatiei in vigoare.
Prezentul raport de evaluare trebuie luat ca un intreg (scrisoare, certificare, prezentare raport ,
anexe), nefiind acceptata utilizarea divizata a acestuia. A fost redactat exclusiv pentru a fi folosit de
catre destinatar si pentru scopul precizat.

CUPRINS
1. PREMISELE EVALUARII
1.1. Ipoteze si ipoteze speciale
1.2. Obiectul , Scopul si Utilizarea evaluarii. Instructiunile evaluarii
1.3. Drepturile de proprietate evaluate
1.4. Tipul valorii estimate
1.5. Data evaluarii
1.6. Moneda raportului
1.7. Modalitati de plata
1.8. Inspectia proprietatii
1.9. Riscul evaluarii
1.10. Sursele de informatii utilizate
1.11. Restrictii de utilizare, difuzare, publicare
2. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE
2.1. Date de identificare
2.2. Scurt istoric
2.3. Descrierea activitatii
3. ANALIZA DIAGNOSTIC
3.1. Descrierea generala a societatii
3.1.1. Date de identificare
3.1.2. Istoric si descriere
3.2. DIAGNOSTIC JURIDIC
3.2.1. Structura juridica a societatii
2.2.1.1 Structura
2.2.1.2. Obiect de activitate
2.2.1.3. Conducerea societatii
3.2.2. Proprietatea asupra bunurilor
3.2.2.1. Terenuri aflate in proprietatea societatii
3.2.2.2. Cladiri si constructii speciale
3.2.2.3. Alte imobilizari

3.2.2.4. Participatii
3.2.3. Licente si proprietate intelectuala
3.2.4. Credite
3.2.5. Relatii cu salariatii si sindicatele
3.2.6. Litigii in curs
DIAGNOSTIC RESURSE UMANE
4.3.
4.4.

DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI SI STRUCTURII ORGANIZATIONALE


DIAGNOSTIC OPERATIONAL
4.4.1. Prezentarea societatii
4.4.2. Dotari
4.4.3. Productivitatea muncii
4.5. DIAGNOSTIC COMERCIAL
4.5.1. Obiectivul diagnosticului comercial
4.5.2. Evolutia si potentialul pietei
4.5.3. Clienti si furnizori
4.6. DIAGNISTIC FINANCIAR
4.6.1. Analiza bilantului
4.6.2. Analiza fluxurilor
4.6.3. Analiza rezultatelor
4.7. ANALIZA SWOT A SOCIETATII
5. EVALUAREA SOCIETATII COMERCIALE NUTRICOM SA
5.3. ABORDARI IN EVALUARE
5.4. ABORDAREA PRIN PIATA
5.5. ABORDAREA PRIN VENIT
5.6. ABORDAREA BAZATA PE ACTIVE
5.6.1. VALOAREA DE PIATA ESTIMATA PRIN METODA ACTIVULUI NET CONTABIL
5.6.2. VALOAREA DE PIATA ESTIMATA PRIN METODA ACTIVULUI NET CORECTAT
5.7. ANALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZII ASUPRA VALORII
6. ANEXE

1. PREMISELE EVALUARII

1.1.

IPOTEZE, CONDITII LIMITATIVE SI IPOTEZE SPECIALE

La baza evalurii stau o serie de ipoteze i condiii limitative, prezentate n cele ce urmeaz.
Opinia evaluatorului este exprimat n concordan cu aceste ipoteze i concluzii, precum i cu
celelalte aprecieri din raportul ce urmeaza.
Evaluatorul a fost de acord sa-si asume responsabilitatea misiunii incredintate de catre clientul
numit in raport, in scopul utilizarii precizate de catre client, respectiv in scopul mentionat in
raportul de fata.
Raportul de evaluare nu este destinat asiguratorului proprietatii, iar valoarea prezentata in
prezentul raport de evaluare nu are nici o legatura cu valoarea de asigurare.
Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia. Nicio
parte a acestui raport nu poate fi reprodusa sub nici o form fr acordul prealabil al
evaluatorului, i nici nu poate fi distribuita n raport prin publicitate, relatii publice, stiri, de
vnzare sau de alte mijloace media. Dreptul de autor al raportului este retinut de evaluator i se
aplic chiar daca este numit un evaluator sau nu.
In cazul n care cititorul este pe punctul de a lua o decizie pe plan investitional, chiar si personal,
fiduciar sau corporativ, i are orice nelamurire n ceea ce privete coninutul material al acestui
raport, se recomand contactarea evaluatorului.
Calitatea un drept de proprietate responsabil si competenta manageriala. Orice variaie de la
aceasta ipoteza ar putea avea un impact semnificativ asupra estimarilor de valoare rezultate.
Managementului societatii are un efect direct asupra viabilitatii economice i valorii de pia a
acesteia.
Estimarea rezultatelor prezentate n acest raport se bazeaz pe o evaluare a economiei actuale
la nivel naional i local, fara a exclude nici un element i fara a face previziuni cu privire la
efectele de cretere sau scadere brusca, n condiiile economice locale. Nu putem i nu garantam
c estimarile vor fi atinse, insa acestea au fost ntocmite pe baza informaiilor obinute n cursul
acestui studiu, i sunt destinate s in seama de experiena investitorilor.
Unele dintre cifrele prezentate n raport se poate s fi fost generate de modele financiare,
fcnd calcule bazate pe numere cu trei sau mai multe zecimale. Din motive de claritate i
simplificare, cele mai multe cifrele prezentate n acest raport au fost rotunjite i pot fi, prin
urmare, pasibile de mici erori de rotunjire, n anumite cazuri.
Evaluarea intreprinderilor trebuie s fie considerata ca fiind n acelai timp o tiin i o art.
Dei aceast evaluare utilizeaz diferite calcule matematice pentru a oferi indicaii de valoare,
decizia finala a valorii este subiectiv i poate fi influenat de experiena anterioar a
evaluatorului i de ali factori care sunt sau nu, specificati n prezentul raport.

10

Chiar daca toate informaiile coninute n acest raport sunt considerate a fi corecte, acestea se
pot schimba. Nici o parte a continutului acestui raport nu trebuie s fie interpretat ca o garanie
de orice fel.
Nu s-au fcut verificri in ceea ce priveste probleme legate de buget, de sarcini i monitorizari
ale constructiei. n acest domeniu, ne-am bazat, inca o data, pe informaiile furnizate de ctre
management.
Evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru evenimentele ce influenteaza valoarea
societatii care au avut loc dupa data evaluarii sau data inspectiei si care nu au fost indicate.
Raportul de evaluare nu poate fi folosit ca prob n instan fiind o expertiz extrajudiciar.
Natura pietelor emergente. cum este si Romania presupune anumite dificultati in cuantificarea
unor valori de piata. Oricum, valorile exprimate in cadrul acestui raport trebuie sa fie
considerate ca fiind cea mai buna estimare a societatii in cauza. Subliniem ca valoarea
recomandata a fost determinata strict, prin perspectiva situatiei pietei, la data de referinta a
evaluarii, situatie care se poate modifica, intr-un interval mai scurt sau mai lung, in functie de
dinamica economica, ceea ce ar implica reconsiderarea pozitiei noastre.
Desigur ca proprietarul respectiv sau un potential cumparator, pot avea, argumentat, alte opinii
si pareri, sustinand oricare alta valoare dintre valorile determinate in prezentul raport sau
oricare alta valoare rezultata dintr-un alt proces de evaluare.
Aspectele juridice si financiar-contabile se bazeaz exclusiv pe informaiile i documentele
furnizate de ctre proprietar i au fost prezentate fr a se ntreprinde verificri sau investigaii
suplimentare ;
Se presupune c titlul de proprietate este bun i marketabil, n afara cazului n care se specific
altfel
Se presupune c nu exist condiii ascunse sau neaparente ale proprietii sau structurii care s
influeneze valoarea. Evaluatorul nu i asum nici o responsabilitate pentru asemenea condiii
sau pentru obinerea studiilor necesare pentru a le descoperi ;
Situaia actual a societatii comerciale a stat la baza selectrii metodelor de evaluare utilizate i
a modalitilor de aplicare ale acestora, pentru ca valorile rezultate s conduc la estimarea cea
mai probabil a valorii activului n condiiile tipului valorii selectate;
Evaluatorul consider c presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost
rezonabile n lumina faptelor ce sunt disponibile la data evalurii;
Evaluatorul a utilizat n estimarea valorii numai informaiile pe care le-a avut la dispoziie
privind tranzaciile de proprieti similare (vnzri, nchirieri), existnd posibilitatea existenei i
a altor tranzacii de care evaluatorul nu avea cunotin.

11

Nici prezentul raport, nici pri ale sale (n special concluzii referitoare la valori, identitatea
evaluatorului) nu pot fi publicate sau mediatizate fr acordul prealabil al evaluatorului ;
Valorile estimate n raport se aplic ntregii societati comerciale i orice divizare sau distribuire a
valorii pe interese fracionate va invalida valoarea estimat, n afara cazului n care o astfel de
distribuire a fost prevzut n raport.
Valoarea estimata de evaluator se bazeaza pe informatiile detinute de evaluator la data
intocmirii raportului, inclusiv pe informatii si date puse la dispozitie de catre societate. Raportul
este orientativ in adoptarea unei decizii referitoare la afacerea propusa;
Suprafetele terenurilor si cladirilor au fost luate in calcul in baza informatiilor furnizate de
conducerea S.C NUTRICOM S.A. fara masuratori suplimentare;
Nu s-a realizat o analiza structurala a cladirilor si nu au fost inspectate partile neexpuse sau
inaccesibile, acestea fiind considerate in stare tehnica buna;
1.2.

OBIECTUL, SCOPUL SI UTILIZAREA EVALUARII. INSTRUCTIUNILE EVALUARII

Obiectul evaluarii il reprezinta SC NUTRICOM SA


Scopul evaluarii
Estimarea valorii de piata a actiunilor SC NUTRICOM SA in vederea rascumpararii lor de la
ceilalti actionari, conform prevederilor Legii 151/2014.
Utilizatorul raportului si beneficiarul acestuia sunt: actionarii emitentului , SC NUTRICOM SA
Acest raport de evaluare este adresat SC NUTRICOM SA.
1.3.

DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE

Drepturile de proprietate evaluate se refera la proprietatea asupra patrimoniului societatii


comerciale si asupra actiunilor detinute de catre toti actionarii. Din documentele prezentate
Evaluatorului in vederea intocmirii lucrarii de evaluare, rezulta ca dreptul de proprietate este
integral.

12

1.4.

TIPUL VALORII ESTIMATE

Baza de evaluare
Estimarea valorii de piata in baza standardelor de evaluare ANEVAR - SEV2014.

Standardele de Evaluare SEV, compuse din:


SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 - Termenii de referin ai evalurii (IVS 101)
SEV 102 - Implementare (IVS 102)
SEV 103 - Raportare (IVS 103)
SEV 200 - ntreprinderi i participaii la ntreprinderi (IVS 200)
SEV 210 - Active necorporale (IVS 210)
SEV 220 - Maini, echipamente i instalaii (IVS 220)

Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:


GEV 600 - Evaluarea ntreprinderii
GEV 620 - Evaluarea mainilor, echipamentelor i instalaiilor
GEV 630 - Evaluarea bunurilor immobile
Cu urmatoarele definitii:
- Valoarea intreprinderii- valoarea totala a capitalurilor proprii ale unei intreprinderi,
plus valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtatoare de dobanzi, minus orice numerar
sau echivalente de numerar, disponibile pentru a plati acele datorii;
- valoarea capitalurilor proprii- valoarea unei intreprinderi pentru toti actionarii
- In conformitate cu Standardul de Evaluare SEV100 Cadru General: Valoarea de piata
este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii intre un
cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa
o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in
cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.
1.5. DATA EVALUARII
Raportul de evaluare a fost intocmit in perioada 15.03.2015- 15.05.2015
Data raportului: 15.05.2015
1.6. MONEDA RAPORTULUI
Moneda raportului de evaluare este : Ron/ actiune
1.7. MODALITATI DE PLATA
Valoarea de piata este estimate in ipoteza platii cash la data evaluarii.

13

1.8. INSPECTIA PROPRIETATII


Inspectia proprietatii a avut loc in perioada 15.03.2015- 30.04.2015, perioada de intocmire a
lucrarii, si a constat in inspectia proprietatii si a vecinatatilor.
1.9. RISCUL EVALUARII
Principalul risc al evaluarii il reprezinta imposibilitatea exprimarii unei opinii privind posibila
evolutie a actiunilor emitentului.
SURSE DE INFORMATII UTILIZATE
Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost acele
documente si informatii puse la dispozitie de conducerea societatii, observatiile evaluatorului
autorizat, cu ocazia interviurilor si inspectiei effectuate, precum si informatii obtinute din alte
surse legale despre piata specifica a societatii:
- Certificatul de nregistrare, Statutul, Contractul de societate;
- Autorizaii i certificate;
- Descrierea companiei (SC NUTRICOM SA), structura organizaional actual, contractul
colectiv de munc, fia postului pentru persoanele de conducere, nivelul de pregtire a
personalului;
- Balana de verificare a SC NUTRICOM SA la 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014;
31/03/2015;
- Bilanul i Contul de profit i pierdere pentru anii 2012-2014;
- Registrul mijloacelor fixe la 31.12.2014;
- Informaii tehnice referitoare la cldiri;
- Contracte de vnzare cumprare i extrase din cartea funciar prin care se confirm
dreptul de proprietate asupra terenului i cldirilor;
- Lista obiectelor de inventar la 31.12.2014;
- Lista clienilor i a furnizorilor la 31.12.2014- structurate pe vechimi;
- Informaii privind veniturile i cheltuielile pe ultimii 3 ani;
- Bugetul de venituri i cheltuieli i Planul de Afaceri ntocmite de conducerea NUTRICOM
SA- pentru perioada 2015-2020.
- Situatia litigiilor societatii;
- Clienti si furnizori,
- Informatii despre piata specifica a societatii comerciale;
- Pagini de internet: www.imonet.ro; www.olx.ro; www.real-investments.ro
- Raport de audit 2014- intocmit de auditor independent
La baza elaborarii prezentului Raport au stat datele si informatiile furnizate si de:
-

Standarde de evaluare ANEVAR 2014- referitoare la intreprinderi si participatii la


intreprinderi, specificate anterior;
Publicatii periodice si reviste de specialitate privind piata imobiliara;
Buletine documentare- Editate de Corpul Expertilor Tehnici din Romania;

14

Alte documente si materiale puse la dispozitie de Biblioteca ANEVAR;


Evolutia cursului valutar publicat de BNR ;
Chestionare preluate de la beneficiar ;
Date oficiale existene pe site- ul bursei http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/
Legislatia romn n vigoare la data elaborrii lucrrii.
1.10. RESTRICTII DE UTILIZARE, DIFUZARE, CLAUZA DE NEPUBLICARE

Posesia prezentei lucrari de evaluare nu confera dreptul de publicare.


Responsabilitatea fa de teri. Acest Raport este strict confidenial i nu poate fi pus la
dispoziia unor teri dect cu acordul nostru scris i prealabil. Indiferent dac un astfel de acord
a fost acordat sau nu, Evaluatorul nu va accepta nici un fel de responsabilitate sau obligaie
fa de tere pri care ar intra n posesia acestui raport. Prin urmare, indiferent de forma de
aciune legal, Evaluatorul nu este rspunztor n niciun fel fa de oricare teri i i declin
orice responsabilitate pentru consecinele ce decurg din aciunile ntreprinse de teri cu referire
la acest Raport.
Confidentialitatea. Raportul de evaluare sau oricare alta referire la acesta nu poate fi publicat,
nici inclus intr-un document destinat publicitatii, fara acordul scris si prealabil al evaluatorului
cu specificarea formei si contextului in care urmeaza sa apara.
Clauza de nepublicare. Raportul de evaluare sau orice alt referire la acesta nu poate fi copiat
n parte sau n totalitate, nu va putea fi transmis unor terti si nu poate fi publicat, nici inclus
ntr-un document destinat publicittii fr acordul scris si prealabil al Evaluatorului, cu
specificarea formei si contextului n care ar urma s apar.

15

2. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE

16

2.1. Date de identificare


Sediul :
Denumirea agentului economic:

S. C. NUTRICOM S.A. OLTENIA;

Forma juridic:
Sediul social:
Oficiul Registrului Comerului
Atribut fiscal:
Cod Unic de inregistrare:
Proprietari:

Societate pe aciuni.
Oltenia, Strada Portului, Nr.52,.
J51/57/1991,
R0
1924239.

Capitalul social
SC NUTRICOM SA detine un capital social in valoare de 9347658,80 RON. Capitalul este impartit
in 93476588 actiuni nominative a cate 0.10 RON fiecare.

17

Sursa:
http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=NUTE

18

Scurt istoric:
S. C. NUTRICOM S. A. Oltenia s-a nfiinat ca unitate productoare de nutreuri concentrate n
anul 1964. La nceputul anilor 90 societatea a fost privatizat. Din 1991 compania s-a orientat
ctre realizarea unui flux de producie integrat, ncepnd cu producerea nutreurilor
concentrate, creterea i ngrarea porcilor i a puilor de carne, pn la comercializarea crnii
i a produselor din carne.
Descrierea sumar a societtii comerciale
nfiinat n 1991 prin H. G. nr. 44/1991 cu patrimoniul I. N. C. Clrai Oltenia; privatizat n
1996: 40% cumprat de PAS NUTRICOM i 60% P. P. M. conform H. G. nr. 77/1996; n 2000 PAS
NUTRICOM a cesionat contractul ncheiat cu F. P. S. ctre S. C. AGRIGENTO HOLDING LTD care,
cu aportul n numerar adus i-a mrit ponderea n rndul acionarilor la aproximativ 70%.
Valoarea capitalului social subscris si varsat: 9,347,658.8 RON
Principalul obiect de activitate desfurat efectiv: Cresterea porcilor.
Ca activitati secundare : producerea de nutre combinat, cresterea puilor de carne, abatorizare
i comercializarea crnii de porc .
Produsele realizate/serviciile prestate efectiv: Nutre combinat, carne carcas porc, organe de
porc, pui de carne.
Datorit investiiilor masive de capital realizate dup privatizare, astzi S.C. NUTRICOM S.A.
Oltenia a devenit un nume tot mai cunoscut pe piaa produselor agroalimentare.
Organizare in teritoriu

19

Unitati: Fabrica de furaje, Ferme porci, Abator porci, Ferma pui, BAza de receptie cereal.
Oltenita- Sediul central, fabrica de nutreturi concentrate si abator porci;
Modelu- Abator porci si complex de pasari in curs de modernizare;
Drajna- Complex in curs de modernizare;
Dragalina- Complex de crestere a porcilor (25000 capete ) si a puilor (300000 capete);
Manastirea- BAza de receptive cereale si ferma porci;
Sohatu- ferma porci;
Chirnogi- Ferma selectie porci pentru reproducere
Fabrica de nutreuri realizeaz hran pentru animalele din fermele diverilor beneficiari, dar i
pentru fermele proprii, de creterea porcilor din comunele Sohatu, Chirnogi, Mnstirea,
Dragalina i creterea psrilor n comuna Dragalina i n comuna Modelu.
Societatea i desfoar activitatea n judeul Clrai, unde are deschise 14 puncte de lucru,
iar sediul central se afl n Oltenia.
Producia de nutreuri combinate se realizeaz n Oltenia.
Creterea porcilor se realizeaz n patru complexe distincte, la Sohatu, Chirnogi, Dragalina i
Mnstirea, n primele trei complexe funcionnd i sector de reproducie, iar n ultimul se
desfoar i activitate de achiziionare de cereale.
Activitatea de abatorizare se desfoar n comuna Modelu.
Creterea puilor se realizeaz la Complexul Dragalina i la Complexul Modelu.
La fabrica de nutreuri combinate se realizeaz un proces tehnologic complet, de la
achiziionarea cerealelor, depozitarea i efectuarea tuturor operaiunilor necesare de
condiionare, aerare, uscare, pn la introducere n fabricaie, granulare i realizarea produsului
finit; reetele se realizeaz n condiii optime, utilizndu-se experiena i cunotinele
specialitilor nutriioniti i utilizndu-se programe performante de optimizare a acestora,
ntreaga producie fiind urmrit i coordonat computerizat.
La Complexul Sohatu, Complexul Chirnogi i la Complexul Dragalina creterea porcilor se
realizeaz n flux complet, de la nsmnare pn la porcul de sacrificat.
n prezent se lucreaz la capacitate, asigurndu-se materialul biologic pentru Complexul
Mnstirea.

20

n afar de creterea porcilor, la Mnstirea se achiziioneaz cereale n vederea asigurrii de


materii prime pentru producerea de nutreuri combinate.
La Complexul Modelu s-au finalizat halele de pui, acestea avand, n prezent, la capacitatea
proiectat, respectiv, 514,000 capete pui/serie.
n noiembrie 2007, a nceput activitatea de sacrificare porci din cresctoriile proprii la Abatorul
de porci de la Modelu.
Activitile firmei sunt complementare. Astfel, producia de nutreuri combinate este att
comercializat pe pia, ct i folosit ca materie prim n hrana porcilor i a puilor. Efectivele
de porci i pui sunt, la rndul lor valorificate n activitatea intern pentru reproducie, dar sunt
vndute i pe pia. n acelai timp sunt procesate, n special suinele, n vederea obinerii de
carcase, piese tranate i mezeluri, produse prin care firma se adreseaz altor consumatori.
Se mentioneaz c, la data evalurii, societatea comercial dispune de o serie de mijloace fixe
care nu particip la procesul de productie (denumite n continuare active desi nu au fost
delimitate conform legii, astfel nct s poat functiona independent)
S.C NUTRICOM S.A. nu are proprietti provenite din nationalizri care ar putea fi revendicate.
Din situatiile financiare prezentate se constatat ca societatea are investitii in curs.
Statutul si contractul de societate
Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu actul constitutiv. Durata
societatii este nelimitata. Obiectul principal de activitate este 0146 Cresterea porcinelor. Statutul
cuprinde in structura sa toate drepturile si obligatiile care revin actionarilor, conform legii.
Modul de dizolvare si lichidare a societatii se vor face conform legislatiei in vigoare.

21

3. ANALIZA DIAGNOSTIC

22

3.1.

DIAGNOSTIC JURIDIC

La data evaluarii societatea se afla in activitate.


OBIECTIVE
Diagnosticul juridic si patrimonial are ca obiectiv investigarea aspectelor legate de situatia
actual din punct de vedere juridic a S.C. NUTRICOM S.A. si aprecierea riscurilor inerente
situatiei juridice si patrimoniale a societtii.
n acest scop, investigatiile au fost orientate spre analiza si verificarea documentelor puse la
dispozitie si spre discutarea si comentarea unor probleme de natur juridic, cu factorii de
resort ai S.C. NUTRICOM S.A.
SURSELE DE INFORMARE
ntocmirea diagnosticului juridic si patrimonial a necesitat utilizarea unui chestionar care a
cuprins urmtoarele aspecte: drept comercial (contracte si angajamente); drept social; drept
fiscal; dreptul de proprietate.
Pentru analiza situatiei juridice a societtii, s-au studiat urmtoarele surse de informatii:
Actul de constituire si anexele aferente; Cereri de nscriere de mentiuni la Registrul Comertului
de la nfiintare pn la data curent; Statutul societtii comerciale: principalele prevederi;
Documente privind capitalul social: valoarea declarat initial la Registrul Comertului si
modificrile intervenite n timp, numrul de actiuni si valoarea lor unitar; Registrele si
evidentele contabile ale societtii comerciale: existenta si actualitatea lor; Acte privind dreptul
de proprietate asupra bunurilor din folosint si a terenurilor; situatia participatiilor si asocierilor
societtii comerciale la sau cu alte societti; situatia bunurilor nchiriate la terti (inclusiv venituri
si cheltuieli aferente); situatia nregistrrilor referitoare la marca de fabric, de comert, de
servicii si brevete de inventie; asigurri ncheiate de societate (pentru riscuri si calamitti); Acte
referitoare la dreptul comercial: situatia principalelor contracte existente; situatia creantelor si
datoriilor; situatia acordurilor cu alte societti comerciale din punct de vedere al respectrii
legii privind acordurile neconcurentiale; situatia mprumuturilor; Relatiile cu salariatii: existenta
contractului colectiv de munc; existenta ROF si ROI; existenta sindicatelor; greve si/ sau
revendicri de natur s genereze conflicte de munc, modul n care s-au efectuat
disponibilizrile de personal; Litigii n curs/ dosare pe rol; Aspecte privind stadiul si actiunile n
curs referitoare la privatizarea societtii; potentialii cumprtori interesati s cumpere integral
sau partial societatea; existenta activelor vndute n ultimii ani.

23

3.1.1. STRUCTURA JURIDICA A SOCIETATII


MOD DE CONSTITUIRE
Societatea comercial este persoan juridic romn si si desfsoar activitatea n
conformitate cu legile n vigoare si cu statutul su.
FORMA JURIDIC
Societate comercial pe actiuni. Fiecare actiune da dreptul de vot in Adunarile Generale ale
actiionarilor , precum si drepturi egale de dividende.
STATUTUL SOCIETTII COMERCIALE
Actul constitutiv S.C. NUTRICOM S.A. aprobat prin Hotrre AGA cuprinde date referitoare la:

denumirea, forma juridic, sediul si durata de functionare;


scopul si obiectul de activitate al societtii;
capitalul social, actiunile;
adunarea general a actionarilor;
administrarea societtii;
comisia de cenzori;
activitatea societtii;
modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii;
dispozitii finale.

3.1.1.2. Obiectul de activitate al societatii:


Activitatea principala o reprezinta cresterea porcinelor- Cod CAEN 0146
3.2.1.3. Conducerea societatii:
Societatea este condusa de Consiliul de Administratie aprobat de Adunarea Generala a
Actionarilor, alesi pe o perioada de patru ani, cu urmatoarea componeneta:
1.
2.
3.
4.
5.

Presedinte
Vice presedinte:
Membru
Membru
Membru

- DAHER HANNA EDMOND;


- DAHER RABIH HANNA;
- DAHER RITA DAHER;
- DAHER NELLY DAHER;
- CHARBEL TOHME;

24

Documentele bancare sau documente ce tin de evidenta patrimoniul societatii sunt semnate de
Directorul General Hanna Daher, impreuna cu Directorul Economic- Pescarasu Paul, conform
prevederilor actului constitutiv, prezentat de proprietar.
3.1.2. Proprietatea asupra bunurilor societatii
Emitentul este proprietarul absolut al tuturor activelor evidentiate in documentele financiare si
situatiile contabile emanate de la societate.
Situatia determinat - conform datelor aflate n evidenta societtii la data de 31.12.2014,
privind bunurile corporale si necorporale aflate n proprietatea sa - se prezint, dupa cum
urmeaza:
NUTRICOM SA deine la sediul social si sediile secundare terenuri n proprietate exclusiv, hale
de producie, de cretere a porcinelor, puilor, precum si constructii anexe, cldiri administrative,
spaii de depozitare i desfacere, utilaje i echipamente de producie, echipamente IT, mijloace
de transport, mobilier, birotic, obiecte de inventar.
Situatia juridica a terenurilor, conform anexei VII, terenurile din proprietatea societatii au fost
evaluate la data de 31.12.2012, de catre un evaluator autorizat- membru ANEVAR, in cadrul
lucrarii de evaluare pentru raportare financiara, conform prevederilor Codului Fiscal- Titlul VII
3.1.2.1. Terenuri aflate in proprietatea societatii
Vezi anexa
3.1.2.2. Cladiri si constructii speciale detinute
Ferma 3 porci Modelu:
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPARTAMENT/
LOCALIZARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE

NR
INV
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090

DENUMIRE
GRAJD Sc=2175.92 mp
GRAJD Sc=2168.72 mp
GRAJD Sc=2172.30 mp
GRAJD Sc=2166.41 mp
GRAJD Sc=2161.13 mp
GRAJD Sc=2155.87 mp
GRAJD Sc=2156.57 mp
GRAJD Sc=2161.29 mp
GRAJD Sc=2163.78 mp
GRAJD Sc=2169.02 mp

25

Spalatorie
Nr. DEPARTAMENT/
crt LOCALIZARE
1
SPALATORIE
Mezeluri:

NR
INV
1001

DENUMIRE
SPALATORIE AUTO SI RACORD CANALIZARE

Nr. DEPARTAMENT/
crt LOCALIZARE
1
MEZELURI
Abator Oltenita

NR
INV
1111

DENUMIRE
CORP CLADIRE PRODUCTIE

NR
INV
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137

DENUMIRE
CORP ABATOR
CORP PRINCIPAL ABATOR MODERNIZARE
CLADIRE BIROU LABORATOR
CORP BIROURI MODERNIZARE
SALA SANITARA
ABATOR SANITAR-MODERNIZARE
CASA PORTAR
CENTRALA TERMICA MADERNIZATA\94
PLATFORMA
PLATFORME BETONATE
RETEA APA POTABILA
CANALIZARE MENAJERA
STATIE PREEPURARE
IMPREJMUIRE
DRUMURI ACCES
CABINA BASCULA
CABINA BASCULA
GRUP ADMINISTRATIV
GRUP ADMINISTRATIV
WC FOSA
GRAJD BOVINE
GRAJD BOVINE
ADAPOST TINERET PORCIN
PADOC PORCINE
PADOC PORCINE
BAZIN INCENDIU
INSTALATIE ELECTRICA EXTERIOARA

Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DEPARTAMENT/
LOCALIZARE
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR
ABATOR

26

28 ABATOR
29 ABATOR
30 ABATOR
Ferma 2- Pui Modelu
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1138
1139
1140

DEPARTAMENT/
LOCALIZARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE

NR
INV
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1041
1042
1043
1044

MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE

1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1057
1058
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067

DRUM INTERIOR
IMPREJMUIRE BETON
PUT FORAT

DENUMIRE
CAMPURI INFILTRARE DEJECTII Sc=135635.02
IAZ BIOLOGIC Sc=10931.83 mp
IAZ BIOLOGIC Sc=14003.77 mp
IAZ BIOLOGIC Sc=14239.18 mp
IAZ BIOLOGIC Sc=19937.73 mp
IAZ BIOLOGIC Sc=12384.18 mp
IAZ BIOLOGIC Sc.=2593,58mp
IAZ BIOLOGIC Sc.15298,07mp
PUT FORAT APA Sc=1,14 mp
PUT FORAT APA Sc=1,46 mp
PUT FORAT APA Sc=1,60 mp
PUT FORAT APA Sc=1,46 mp
CONDUCTA IAZURI BIOLOGICE Sc=2041,71 mp DEZAF.
BAZINE Sc=1325,3 mp
BAZIN DECANTOR Sc=10830,4 mp
STATIE BIO GAZ Sc=2503,43 mp
BAZIN DECANTOR Sc=11556,67 mp
FILTRU EPURARE Sc=481,96 mp
STATIE POMPARE Sc=387,43 mp
MAGAZIE Sc=272,11 mp - DEZAF
BAZIN Sc=650,07 mp
MAGAZIE Sc=96,28 mp - DEZAF.
POST TRAFO Sc=45,83 mp - DEZAF.
BAZINE Sc=184,23 mp - DEZAF.
BAZINE Sc=204,31 mp - DEZAF.
BAZIN Sc=101,54 mp
PUT FORAT APA Sc=5,48 mp
PUT FORAT APA Sc=4,31 mp
GRAJD Sc=2186.94 mp
GRAJD Sc=2190.33 mp
GRAJD Sc=2182.70 mp
GRAJD Sc=2186.48 mp
STATIE POMPE Sc=36.22 - DEZAF.

27

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE

1068
1069
1070
1079
1080
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1121
1126
1128
1129
1130
1131
1132
1133

REZERVOR Sc=16.33 mp - DEZAF.


CENTRALA TERMICA Sc=19,47 mp - DEZAF.
MAGAZIE Sc=80,91 mpV - DEZAF.
STATIE POMPE Sc=59.46 mp
STATIE POMPE Sc=133.07 mp
GRAJD Sc=1999.74 mp
GRAJD Sc=2160.16 mp
GRAJD Sc=2164.26 mp
GRAJD Sc=2164.38 mp
GRAJD Sc=2153.27 mp
GRAJD Sc=2171.45 mp
GRAJD Sc=2162.71 mp
GRAJD Sc=2165.80 mp
GRAJD Sc=2135.95 mp
GRAJD Sc=2160.77 mp
GRAJD Sc=1717.97 mp - DEMOLAT
GRAJD Sc=1715.70 mp - DEMOLAT
GRAJD Sc=721.28 mp - DEMOLAT
GRAJD Sc=718.43 mp - DEMOLAT
DEPOZIT CARBURANTI Sc=336.84 mp - DEZAF.
MAGAZIE Sc=43.21 mp
CENTRALA TERMICA Sc=332.68 mp
GRAJD Sc=1144.14 mp
GRAJD Sc=1284.35 mp
GRAJD Sc=447.16 mp
GRAJD Sc=1111.25 mp
GRAJD Sc=1110.96 mp
GRAJD Sc=1107.96 mp
GRAJD Sc=1111.47 mp
GRAJD Sc=1108.41 mp
GRAJD Sc=3348.77 mp
GRAJD Sc=3345.29 mp
POST TRAFO Sc=135.10 mp
MAGAZIE Sc=71.33 mp
FUNDATIE GRAJD Sc=679.74 mp
FUNDATIE GRAJD Sc=700.62 mp
STATIE POMPE Sc=22.72 mp
MAGAZIE Sc=378.86 mp
SOPRON Sc=51.14 mp
SILOZ Sc=104.75 mp

28

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU DEZAFECTATE
MODELU DEZAFECTATE
MODELU DEZAFECTATE
MODELU DEZAFECTATE

1134
1135
1136
1137
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1170
1171
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1194
1195
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1206
1207
1211
1020
1025
1026
1182

SILOZ Sc=102.02 mp
CENTRALA TRMICA Sc=133.9 mp
SILOZ Sc=102.08 mp
LABORATOR Sc=46.24 mp - DEZAF.
GRAJD Sc=1663.39 mp
GRAJD Sc=1125.72 mp - DEMOLATA
GRAJD Sc=1676.88 mp
GRAJD Sc=1666.03 mp
GRAJD Sc=1688.1 mp
GRAJD Sc=1621.29 mp
GRAJD Sc=1686.88 mp
GRAJD Sc=1689.86 mp
CABINA POMPE Sc=16.32 mp
CABINA POMPE Sc=21 mp
GRAJD Sc=1661.89 mp - DEMOLAT
GRAJD Sc=1603.64 mp - DEMOLAT
SILOZ Sc=5520.46 mp
SOPRON Sc=193.78 mp
CENTRALA TERMICA Sc=220.97 mp
CREMATORIU Sc=312.33 mp
MAGAZIE Sc=1164.57 mp
MAGAZIE Sc=6.77 mp
CASTEL APA Sc=22.56 mp
SOPRON Sc=100.72 mp - DEZAF.
SILOZ Sc=248.83 mp - DEZAF.
BIROURI + ATELIER Sc=1488.7 mp
MAGAZIE Sc=83.71 mp - DEZAF.
GARAJ Sc=176.49 mp - DEZAF.
MAGAZIE Sc= - DEZAF.
ATELIER Sc=1105.91 mp - DEZAF.
LABORATOR Sc.489.51 mp
LABORATOR Sc=371.92 mp
FILTRU SANITAR Sc=307.60 m
REZERVOR Sc=19,81 mp DEZAFECTAT
PADOC Sc=150,69 mp DEZAFECTAT
CENTRALA TERMICA Sc=131.7mp DEZAFECTATA
GRAJD Sc=2124.94 mp DEMOLATA

29

Ferma 1- pui Modelu


Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DEPARTAMENT
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU CONSERVARE
MODELU PUI F. 1
MODELU PUI F. 1

NR
INV
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1122
1123
1124
1125
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1159
1183
1184
1138
1158

DENUMIRE
GRAJD Sc.1785,26 mp
GRAJD Sc.1791.39 mp
GRAJD Sc.1799,32 mp
GRAJD Sc.1794,37 mp
GRAJD Sc.=1794.14 mp
GRAJD Sc.=2126,94 mp
GRAJD Sc.2127,30 mp
SILOZ Sc.=257,55 mp
GRAJD Sc.=2124.33 mp
GRAJD Sc.2124,83 mp
GRAJD Sc.2126,86 mp
GRAJD Sc=1285,68 mp
GRAJD Sc=1294.40 mp
GRAJD Sc=1294,57 mp
GRAJD Sc=1292.35 mp
GRAJD Sc=1233.23 mp
GRAJD Sc=1293.49 mp
GRAJD Sc=1290.82 mp
GRAJD Sc=1291.56 mp
GRAJD Sc=1746.42 mp
GRAJD Sc=1374.20 mp
GRAJD Sc=1357.25 mp
GRAJD Sc=1360.24 mp
GRAJD Sc=1693.85 mp
GRAJD Sc=1681.5 mp
GRAJD Sc=1701.21 mp
GRAJD Sc=1684.48 mp
GRAJD Sc.=1687.08 mp
GRAJD Sc=1678.13 mp
GRAJD Sc=1672.15 mp
GRAJD Sc=1789.84 mp
GRAJD Sc=1778.46 mp
GRAJD Sc=1787.92 mp
GRAJD Sc=2121.32 mp
GRAJD Sc=2123.39 mp
BAZIN Sc=174.22 mp
BAZIN DEJECTII Sc=27.87 mp

30

38
MODELU PUI F. 1
39
MODELU PUI F. 1
40
MODELU PUI F. 1
41
MODELU PUI F. 1
42
MODELU PUI F. 1
43
MODELU PUI F. 1
44
MODELU PUI F. 1
45
MODELU PUI F. 1
46
MODELU PUI F. 1
47
MODELU PUI F. 1
48
MODELU PUI F. 1
49
MODELU PUI F. 1
50
MODELU PUI F. 1
51
MODELU PUI F. 1
52
MODELU PUI F. 1
53
MODELU PUI F. 1
54
MODELU PUI F. 1
55
MODELU PUI F. 1
56
MODELU PUI F. 1
57
MODELU PUI F. 1
58
MODELU PUI F. 1
59
MODELU PUI F. 1
60
MODELU PUI F. 1
Abator Modelu
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DEPARTAMENT
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR
MODELU ABATOR

1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1185
1192
1193

GRAJD Sc=1781.48 mp MAGAZIE


GRAJD Sc=1781.49 mp
GRAJD Sc=1780.66 mp
GRAJD Sc=1783.25 mp
GRAJD Sc=1785.37 mp
GRAJD Sc=1776.15 mp
GRAJD Sc=1781.43 mp
GRAJD Sc=1771.70 mp
GRAJD Sc=1781.78 mp
GRAJD Sc=1782.98 mp
GRAJD Sc=2136.37 mp
GRAJD Sc=2140.82 mp
GRAJD Sc=2138.77 mp
GRAJD Sc=2135.16 mp
GRAJD Sc=2136.81 mp
GRAJD Sc=2127.02 mp
GRAJD Sc=2122.83 mp
GRAJD Sc=2121.47 mp
GRAJD Sc=2125.30 mp
GRAJD Sc=2125.56 FILTRU DEPOZITARE
SILOZ Sc=254.98 mp
BAZIN APA Sc=296.86 mp
PUT FORAT Sc=25.09 mp
NR
INV
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1021
1022
1023
1024
1027
1028

DENUMIRE
ABATOR Sc.1002 mp
ABATOR Sc.2461 mp
CABINA POMPE Sc.26,03 mp
MAGAZIE Sc.112.34 mp
FILTRU SANITAR VETERINAR Sc.299.87mp
BIROURI Sc.= 93,47 mp
SPALATORIE ECHIPAM. Sc.61,20 mp
FILTRU Sc.=136,28 mp
ATELIER Sc=82,22 mp
DEPOZIT MATE Sc=82,56 mp
MAGAZIE Sc=102,95 mp
CABINA Sc=7,39 mp
POST TRAFO Sc=104.37mp
PUT FORAT Sc=371,92 mp

31

15 MODELU ABATOR
16 MODELU ABATOR
17 MODELU ABATOR
18 MODELU ABATOR
19 MODELU ABATOR
20 MODELU ABATOR
21 MODELU ABATOR
22 MODELU ABATOR
23 MODELU ABATOR
24 MODELU ABATOR
25 MODELU ABATOR
26 MODELU ABATOR
27 MODELU ABATOR
28 MODELU ABATOR
29 MODELU ABATOR
30 MODELU ABATOR
31 MODELU ABATOR
Dragalina:
Nr.
Crt.
1
2
3
4

DEPARTAMENT
COMPLEX DRAGALINA
COMPLEX DRAGALINA
COMPLEX DRAGALINA

COMPLEX DRAGALINA
5
COMPLEX DRAGALINA
6
COMPLEX DRAGALINA
7
COMPLEX DRAGALINA
8
COMPLEX DRAGALINA
9
COMPLEX DRAGALINA
10
COMPLEX DRAGALINA
Bucuresti
Nr.
crt DEPARTAMENT
1
BUCURESTI
2
BUCURESTI

1037
1038
1039
1040
1056
1059
1110
1119
1120
1127
1196
1203
1204
1205
1208
1209
1210
NR
INV
2036
1000
1001
1003
1002
1004
1005
1006
1007
1015
NR
INV
1001
1002

BAZIN DEJECTII Sc=48889.88 mp


BAZIN DEJECTII Sc=51510.22 mp
BAZIN DEJECTII Sc=36529,12 mp
BAZIN DEJECTII Sc=38.134,42 mp
BECI Sc=113,31 mp
BAZIN Sc=144,03 mp
ATELIER Sc=149.90
BIROURI Sc=224.69 mp
MAGAZIE Sc=82.37 mp
ABATOR Sc=323.71 mp
CABINA Sc=19.95 mp
ATELIER + CANTINA Sc=820.91 mp
MAGAZIE Sc=540.37 mp
MAGAZIE Sc=1149.5 mp
LOCUINTA PARASCHIV Sc=138.63 mp
BASCULA Sc=37.97 mp
CABINA POARTA Sc=35.89 mp

DENUMIRE
FERMA VACI DRAJNA
FERMA PORCI LOC.DRAGALINA
FERMA PUI PR.V.PUNERE IN FUNCTIUNE
FERMA
PORCI
PR.V.PUNERE
IN
FUNCTIUNE
REZERVOR CILINDRIC 2500 LT de la sohatu
MODERNIZ.HALA 8 PORCI
MODERNIZ.HALA9 PORCI
MODERNIZ.HALA 10 PORCI
MODERNIZ.HALA11 PORCI
CABINA MODULARA TIP 2227

DENUMIRE
SPATIU
COMERCIAL"MAGAZIN
ALIMENTAR"BD.
SPATIU COMERCIAL SOS COLENTINA
NR.12 BL.

32

Chirnogi
Nr
crt DEPARTAMENT
1
CHIRNOGI
2
CHIRNOGI
3
CHIRNOGI
4
CHIRNOGI
5
CHIRNOGI
6
CHIRNOGI
7
CHIRNOGI
8
CHIRNOGI
9
CHIRNOGI
10 CHIRNOGI
11 CHIRNOGI
12 CHIRNOGI
13 CHIRNOGI
14 CHIRNOGI
15 CHIRNOGI
16 CHIRNOGI
17 CHIRNOGI
Sohatu
Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DEPARTAMENT
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU

NR
INV
10011
10021
10031
10041
10051
10071
10232
10081
10091
10111
10101
10121
10141
10181
10191
10201
10254

DENUMIRE
GRAJD PORCI (S=2119.25 MP)
A7
GRUP ELECTROGEN+ MAGAZIE(S=80.79
MP) A4
BIROURI+ FILTRU (S=233.82 MP) A8
CENTRALA TERMICA (S=82.65 MP)
A9
BAZIN GPL (S=87.19 MP)
A10
HALA (S=1096.93 MP)
A3
BAZIN GLP (S=75.22 MP)
A11
HALA (S=1060.53 MP)
A1
HALA (S=514.40 MP)
A2
GRAJD (S=396.35 MP)
E3
GRAJD PORCI (S=323.47 MP)
E2
CABINA POARTA (S=10.41 MP)
A6
BAZIN APA (S=7.07 MP)
A12
CASA POMPE (S=15.94 MP)
A5
GRAJD PORCI(S=825.67 MP)
E1
REZERVOR METALIC STOCARE APE UZATE
HALA 3

NR
INV
10015
10035
10045
10065
10075
10085
10115
10125
10135
10145
10155
10165
10175
10185

DENUMIRE
STATIE MACINIS
DRUMURI ACCES INTERIOARE
DRUMURI INTERIOARE DALE TRAPEZ
SURSA DE APA PUT NR.1
STATIE DE POMPA APA
SURSA DE APA PUT NR.2
MAGAZIE FURAJE
MAGAZIE ORZ 2000 TO
SILOZ DE SUPRAFATA CU 2 CELULE
CENTRALA TERMICA COMBUSTIBIL SOLID
ALIMENTARE CU APA PUT NR.3
HALA MONTA GEST. MG1
HALA MONTA GEST. MG2
HALA MONTA GEST MG3

33

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
45
46

SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU

10195
10205
10215
10225
10235
10245
10255
10265
10275
10285
10295
10305
10315
10325

SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU
SOHATU

10525
10335
10355
10345
10365
10375
10385
10395
10405
10465
10475
10485
10495
10515
10548
10549

HALA MONTA GEST MG.4


HALA MONTA GEST.MG.5
HALA CRESTERE TINERET T1
HALA CRESTERE TINERET T2
HALA FATARE MATERNITATE 1
HALA FATARE MATERNITATE 2
HALA PORCI VIERI MONTA
HALA INGRASARE 11
HALA INGRASARE 12
HALA INGRASARE 13
HALA INGRASARE 14
HALA INGRASARE 15
HALA INGRASARE 16
FILTRU SANITAR
PROCES VERBAL-MODERNIZARE
2004
PAVILION SANITAR VETERINAR
RETELE ELECTRICE EXTERIOARE
RAMPA SPALARE
RETELE CANALIZARE
REZERVOR+HIDROFOR
RETELE APA
REZERVOR COMB.GUDROM
MAGAZIE FURAJE
IMPREJMUIRE COMPLEX
RAMPA LIVRARE
DEPOZIT CARBUNI
DEPOZIT CARBURANTI
REZERVOR CILINDRIC 3000LT
LOCUINTA DE SERVICIU
PUT APA NR.4

7561-

34

Manastirea:
Nr.
crt DEPARTAMENT
1
BAZA ACHIZITII
2
BAZA ACHIZITII
3
BAZA ACHIZITII
4
BAZA ACHIZITII
5
BAZA ACHIZITII
6
BAZA ACHIZITII
7
BAZA ACHIZITII
8
BAZA ACHIZITII
9
BAZA ACHIZITII
10 BAZA ACHIZITII
11 BAZA ACHIZITII
12 SILOZURI PR.SAPARD
Oltenita:
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEPARTAMENT
SECTIA NC.PORCI
SECTIA NC.PORCI
SECTIA NC.PORCI
SECTIA NC.PORCI
SECTIA NC.PORCI
SECTIA NC.PORCI
SECTIA NC.PORCI
SECTIA NC.PORCI
SECTIA NC.PORCI
SECTIA NC. PORCI

NR
INV
10012
10022
10032
10042
10052
10062
10072
10101
10111
10082
10092
1001

DENUMIRE
ATELIER INTRETINERE
CABINA POD BASCULA
PLATFORMA TEHNOLOGICA
IMPREJMUIRE GARD
IMPREJMUIRE GARD
DRUM PLATFORME TEHNOLOGICE
SOPROANE MULTIFUNCTIONALE
LABORATOR
REZERVOR POLISTIF VERTICAL
SOPROANE MULTIFUNCTIONALE
SOPRON 1
CONSTRUCTIE SILOZURI CEREALE

NR
INV
10031
10061
10071
10081
10091
10101
10112
10171
10181
10113

DENUMIRE
CLADIRE CORP FABRICATIE
MICROSILOZ
PASARELA METALICA
PASARELA STATIE
STATIE LIVRARE
STATIE LIVRARE
MAJORARE VAL.BUNCARE MET.FURAJE
REZERVOR POLSTIF
REZERVOR POLSTIF
MAJORARE BUNCARE NC PORCI

Cladirile mai sus mentionate au fost reevaluate de catre un evaluator autorizat, la data de
31.12.2012.
Situatia juridica este conform cu situatia garantiilor existente, prezentate se Emitent.

35

3.1.2.3. Alte imobilizari

36

Anumite categorii de bunuri din patrimoniul societatii comerciale sunt asigurate pentru riscuri
de incendii , calamitati, avarii. Societatea a prezentat situatia contractelor de asigurare- vezi
anexe.

37

3.1.2.4. Participatii
Emitentul nu a furnizat informatii despre participatii.
3.1.3. Licente si proprietate intelectuala
Emitentul a pus la dispozitie situatia imobilizarilor necorporale. Nu a furnizat informatii despre
licente si proprietate intelectuala si/sau brevet de inventie.
3.1.4. Credite si leasinguri
La data de 31.12.2014, SC NUTRICOM SA are in derulare credite in lei si valuta pe termen mediu
si lung, credite contractate pentru productie sau pentru investitii. Totalul creditelor datorate
este de 1,794,530.31, $ 410,000.00, echivalent Lei 46,760,752.22

De asemenea, contractele de leasing insumeaza 102.110,15 Eur, echivalent lei- 457.668,00

Imprumuturile mentionate reprezinta contracte de leasing incheiate si, de asemenea contracte


de credit.

38

Din analiza situatiilor creditelor si contractelor de imprumut pe care societatea le-a contractat,
si in urma discultiilor cu reprezentantii societatii, se desprinde opinia ca gradul ridicat de
indatorate este rezultatul intrarii in insolventa a SC Avicola CAlarasi SA.
Societatea Comerciala Avicola Calarasi SA are ca obiect de activitate cresterea si abatorizarea
pasarilor. In cursul anului 2014, societatea a demarat procedura insolventei , in baza Legii
85/2006 si printr-o hotarare a Tribunalului Calarasi a fost numit administrator judiciar.
Datorita intrarii in insolventa a societatii comerciale Avicola Calarasi SA, Situatia financiara a
firmei a fost grav afectata.
Imposibilitatea recupararii unei debit de cca 68.000.000.lei a condus la un dezechilibru si
impact major asupra activitatii intregii companii- SC Nutricom SA.
Situatia prezentata a dus la deterioararea relatiilor cu furnizorii, cu Bancile Creditoare care au
anulat limitele de creditare ( furnizorii ) sau au pretins diminuarea angajamentelor ( bancile ),
fapt ce a avut ca efect ingreunarea mai accentuata a situatiei economice.
In analiza starii financiare s-a avut in vedere si analiza Coface Romania
Instrumentul de analiza este : Rating Coface - un instrument de baza in managementul riscului
de credit, ce reda profilul unei companii, oferind suportul necesar evaluarii situatiei partenerilor
de afaceri si adoptarii unor decizii rapide referitoare la oportunitatea dezvoltarii unui
parteneriat comercial cu acestia. Coface prezinta orice companie din punctul de vedere al
datelor generale si actionariatului, situatii financiare pe ultima perioada, comportamentul de
plata, situatia juridica a dosarelor existente in instant. O scadere dramatica a rating Cofaceduce afectarea grava a relatiilor parteneriale prezente si viitoare.
Din declatiile reprezentantilor societatii comerciale Nutricom SA, activitatea prezenta a
societatii se concentreaza pe sustinerea si acoperirea debitelor ocazionate de relatia cu
Societatea Comerciala Avicola SA

Raportul complet Coface Romania se regaseste in anexa.

39

Drept comercial
Principiile si datele de definire si de functionare ale societtii comerciale se reflect n dreptul
comercial al acesteia, prin modul de abordare si derulare a relatiilor parteneriale cu furnizorii si
beneficiarii productiei, cu institutiile bancare si de stat, etc., prin contractele si prevederile
legale ce stau la baza relatiilor.
Astfel activitatea, guvernat prin legi si contracte, este reglementat de contextul legilor, de
cadrul si clauzele contractuale, prin acestea fiind prevzute: - continutul relatiilor parteneriale; duratele relatiilor parteneriale; - modul de reglementare al relatiilor; - taxe si impozite ce
decurg din derularea activittii; - penalitti, etc.
Din informatiile si datele puse la dispozitie de societate, rezult c activitatea acesteia se
desfsoar conform dreptului comercial derivat din legi si reglementri contractuale n vigoare
si c exist si sunt utilizate elementele de drept comercial uzuale.
S.C. NUTRICOM S.A. a avut ncheiate pentru perioada analizata contracte economice de natura:
- contracte de vnzare-cumprare produse si servicii din profilul de productie propriu; contracte de aprovizionare pentru asigurarea bazei materiale pentru productie; - contracte
pentru alimentarea societtii cu ap, energie electric, combustibili, etc. precum si asigurri
servicii de salubritate, telefon, etc., cu unittile de profil din zon; - contracte de asigurare a
activelor din patrimoniul societatii.
Contractele economice ncheiate contin clauze privind conditiile de livrare si esalonare, conditii
de calitate si receptia produselor, conditii de plat si preturi, refuzuri, penalitti etc.
Din informatiile transmise a reiesit c societatea nu are ncheiate acorduri cu alte societti
comerciale sau regii autonome prin care s ncalce prevederile art. 36 din Legea nr. 15/ 1990
privind practicile anticoncurentiale.

40

Dreptul fiscal
Registrele si evidentele contabile
Registrele si evidentele contabile ale societtii si situatia urmririi lor sunt prezentate n tabelul
urmtor:
Registre si evidente contabile
Exist
Tinute la zi
Da

Nu

Da

Registrul jurnal

Registrul inventar

Cartea mare

Data ntocmirii ultimului bilant contabil/ balanta comercial

31.12.2014/31.03.2015

Nu

SURSA: Date de baz furnizate de societatea comercial.(vezi anexe)


Desi in perioada 2011-2014 creantele si datoriile au avut un trend ascendent, in 2014 atat
raportul acestora, cat si ponderea restantelor in total datorii s-au agravat considerabil, cea mai
mare parte fiind restante catre institutiile de credit.
(RON)

2011

Creante/Datorii 53%

2012

2013

2014

47%

94%

96%

Creante
63701879
64327140 116838224
Datorii
120838084
135565044 124244104
Principalele datorii la sfarsitul lui 2014 erau urmatoarele:
Descriere datorie

Datorii catre institutiile de credit


Datorii comerciale - furnizori
Alte datorii, inclusive fiscale

86461922
90413886

Valoare
datorie
(2014/12,
mil
RON)
59.76
37.01
37.01

Informatii financiare anuale, conform raporarilor financiare.

41

3.1.5. Relatii cu salariatii


Dreptul muncii
La data ntocmirii prezentului raport de evaluare s-a constatat c societatea are incheiate
Contracte Individuale de Munc, Regulament de Ordine Interioar (R.O.I.).
Salariatii societtii sunt organizati sub form sindical.
3.1.6. Litigii
Nr
crt

NUMAR
DOSAR

PARTI

1681/3/2002

NUTRICOM SA

473/113/2012

NUTRICOM SA

41935/3/2009

NUTRICOM SA

NUTRICOM SA

33735/300/201
2
6032/120/2013

123/116/2014

NUTRICOM SA

a L85/2006- actiune pe
drept comun
L85/2006- Inscriere la
masa credala
SC MEDEUS &CO SRL
L85/2006- Inscriere la
masa credala
CONSILIUL LOCAL- SECTOR PRETENTII
2- BUCURESTI
AVICOLA CREVEDIA SA
FALIMENTPROCEDURA
INSOLVENTEI
AVICOLA CALRASI SA
L85/2014

2818/122/2013

NUTRICOM SA

AVICOLA MIHAILESTI SA

L85/2006

INTEGRA SRL

L85/2014

NUTRICOM SA

8
253/93/2015
NUTRICOM SA
DOSARE IN EXECUTARE SILITA

Nr
crt

NUMAR DOSAR

PARTI

4514/269/2012

NUTRICOM SA

3853/269/2012

NUTRICOM SA

597/269/2013

NUTRICOM SA

4
5
6

439/269/2011
1928/116/2010
1297/269/2013

NUTRICOM SA
NUTRICOM SA
NUTRICOM SA

OBIECT
Banca Internationala
Religiilor
SC MELKART COM SRL

OBIECT
IKO PROD CARN SRL

CHIRIE
SPATIU
COMERCIAL
UNIC SERVICE SRL
CHIRIE
SPATIU
COMERCIAL
RASNOVEANU ION, DREPTURI
CONSTANTIN
SALARIALE, TICHETE
FLORIN,
PETCU DE
MASA,
DUMITRU,
CHELTUIELI
DE
JUDECATA
STURZU MARIAN
PREJUDICIU
STANCU JENICA
LITIGIU MUNCA
LIRA COM SRL
MARFA
LIVRATA
NEACHITATA

DEBIT
(LEI)
59005.35
11363.24
22981.69
2749.09
544188.50

67927353.
41
1866096.9
2
675926,79

DEBIT
(LEI)
38990.30
17230.31
23765.56

13164.73
410
4180

42

Societatea este controlat periodic de ctre organele abilitate pe linie PSI, Protectia Muncii,
Protectia Mediului nconjurtor.
n urma controalelor efectuate pe baza proceselor verbale au fost ntocmite planuri de msuri
pentru nlturarea deficientelor constate. Societatea a urmrit realizarea acestor msuri.
Functionarea societtii nu ridic n general probleme deosebite din punct de vedere al
respectrii Normelor PSI n vigoare, al Normelor de Protectie a Muncii si de Protectie a Mediului
nconjurtor n vigoare.
Pentru eliminarea oricror abateri de la prevederile acestor norme si reglementri legislative n
vigoare, se impun n continuare realizarea integral si n totalitate a actiunilor si msurilor
prevzute n Procesele Verbale ncheiate de ctre organele de control tehnic de specialitate;
eliminarea deficientelor constatate de ctre organele de control abilitate pe parcursul
functionrii societtii.
Functionarea societtii nu ridic, n general probleme deosebite, din punct de vedere al
respectrii Normelor PSI n vigoare, al Normelor de Protectie a Muncii si de Protectie a Mediului
nconjurtor n vigoare.
Pentru eliminarea oricror abateri de la prevederile acestor norme si reglementri legislative n
vigoare, se impune realizarea integral si n totalitate a actiunilor si msurilor prevzute n
Procesele Verbale ncheiate de ctre organele de control tehnic de specialitate; eliminarea
deficientelor constatate de ctre organele de control abilitate pe parcursul functionrii
societtii.
Dreptul mediului
S.C. NUTRICOM SA realizeaza trimestrial monitorizari ale factorilor de mediu (aer, apa, sol,
zgomot). Rezultatele acestor monitorizari releva faptul ca nu exista depasiri ale valorilor
normale pentru nici unul din factorii de mediu.
Certificate obtinute in timp de societate:
Certificat
ISO 9001:2008

Valabil
17.01.2016

ISO22000:2005

17.01.2016

Obiect
CERTIFICARE PUNCTE LUCRU
NUTRICOM SA
CERTIFICARE PUNCTE LUCRU

43

3.2. DIAGNOSTIC RESURSE UMANE


NUTRICOM SA si-a indeplinit obligatiile fata de angajatii sai, avand datorii curente, in valoare de
174221.86 lei, salarii datorate, 223812,00 lei- asigurari sociale.
Relatiile cu salariatii sunt apreciate ca fiind normale.
Situatia centralizata a salariatilor la sfarsitul anului 2014, este:
2011
Nr crt
Numar
mediu
permanent

de

angajati 442

2012

2013

2014

450

431

367

Personalul i structura organizaional


Numrul total de angajai la data evalurii este :
STUDII
VARSTA -ani-

primare

medii

superioare

nr.salariati
20-29

24

30-39

10

37

16

40-49

147

11

50-59

95

60-68

10

313

39

TOTAL

15

Fiecare angajat al NUTRICOM SA are o fi a postului n care sunt stabilite relaiile ierarhice,
sarcinile i responsabilitile, limitele de competen, nlocuirile.
Principalele atribuii ale conductorilor
Directorul General
Este subordonat Adunrii generale a Asociailor i are n subordine toi angajaii societii;
Conduce operativ i elaboreaz strategia i politica de dezvoltare a societii;
Angajeaz, promoveaz i concediaz personalul salariat;
Numete, suspend sau revoc directorii executivi;

44

ncheie acte juridice, n numele i pe seama societii, n limitele mputernicirilor date de


consiliul de administraie.
Directorul Economic
Este subordonat directorului general i are n subordine eful serviciului financiar contabilitate,
eful biroului contabilitate, eful oficiului de calcul;
Organizeaz i controleaz activitatea financiar-contabil a societii;
Coordoneaz activitile financiar contabil i de informatic;
Rspunde alturi de Directorul General de angajarea patrimonial a societii.
Compania Nutricom SA este o organizatia este pe verticala, delegarea sarcinilor in teritoriu
facandu-se catre conducatorii punctelor de lucru. Deciziile privind managementul costurilor si
negocierea contractelor revin sediului din Oltenita. Astfel, circuitul informatiilor pe verticala se
poate mari, dar se castiga prin controlul centralizat al fiecarui punct de lucru.
Director Departament Juridic- Subordonat directorului general , organizeaza si controleaza
activitatea juridica a societatii
Avand in vedere evolutia firmei in perioada analizata (cifra de afaceri, numar de angajati
permanenti), putem spune ca Nutricom SA este intr-o faza de limitare. Strategia este tipica
multor companii intr-o perioada de recesiune in care situatia financiara nu este una buna. Se
observa clar aceasta tendinta prin lichidarea activelor, regruparea si regandirea locatiilor la nivel
de teritoriu, precum si din preocuparea de a reduce costurile (inclusiv cu forta de munca).
Exista doua dimensiuni de urmarit in diagnosticul resurselor umane: calitativ si cantitativ.
Din punct de vedere calitativ compania a trecut in ultimii ani prin fluctuatii de personal. Avand
experienta vasta, cu un istoric al companiei de peste 50 de ani in fabricarea nutreturilor si
cresterea animalelor, angajatii vechi dispun de multa experienta si calificare.
Printre motivele cele mai dese pentru plecarile angajatilor din societate se numara trimiterea in
somaj, motive disciplinare sau ingrijire copil. Proportiile acestor motive difera de la un an la altul,
3.3. DIAGNOSTIC OPERATIONAL
3.3.1. Prezentarea societatii. Obiectivul diagnosticului operational
S.C.NUTRICOM S.A este este unul dintre cei mai importanti producatori de nutreturi
combinate din Romania. NUTRICOM SA a introdus in Romania (in anul 1997) furajul granulat,
tehnologia
(van
Aarsen)
fiind
importata
din
Olanda.
Compania
detine
ferme
si
abatoare
de
pui
si
porci.
Compania livreaza produsele la termenele stabilite si, cel mai important, in conditii perfecte din
punct
de
vedere
sanitar-veterinar.
Activitati de baza: producere de nutreturi combinate; crestere pasari si animale in ferme de
pui si porci; abatorizare si comercializare carne pui si porc; achizitionare cereale si transport

45

3.3.2. DOTARI
Principalele mijloace fixe- bunuri mobile din proprietatea S.C. NUTRICOM S.A. sunt instalatii
utilaje, echipamente specifice activitatii societatii de crestere si sacrificare- prelucrare porcine,
abatorizare, crestere pui, fabricare nutreturi combinate si care sa indeplineasca conditiile de
functionare impuse de Uniunea Europeana:
Mezeluri
SPRIT
MASINA DE GHEATA
INSTALATIE FRIGORIFICA
MASINA DE INJECTAT SARAMURA
MALAXOR
MASINA PTR.UMPLUT INSS 8 KG
CANTAR ELECTRONIC
SISTEM ALARMA ANTIEFRACTIE

Abator Oltenita
CALCULATOR
INSTALATIE FRIGORIFICA
INSTALATIE FRIGORIFICA AB.SANITAR
INST.FRIGORIFICE CORP PRINCIPAL
MASINA DE OPARIT SI DEPILAT
INSTALATIE EVACUAT DEJECTII
INSTALATIE ABATORIZARE ELVETIA
CAZAN FIERT GRASIMI
BANDA IMOBILIZARE PORCI
CANTAR INGROPAT
CANTAR AERIAN LINIE
DISPOZITIV ELECTRIC PTR.ASOMARE PORCI
CLESTE ASOMARE INOX
CAZAN ABUR PIFATI
MASINA DE SPALAT
CALCULATOR,TASTATURA,MOUSE
CALCULATOR BIROU
CALCULATOR PC
MONITOR IIYAMA
VITRINA FRIGORIFICA
CANTAR ELECTRONIC 600 KG
CANTAR ELECTRONIC PTR.ANIMALE VII

Ferma 2-PUI
CANTAR ELECTRONIC 150 KG
ECHIPAMENTE CRESTERE PASARI
GENERATOR CEATA
GRUP ELECTROGEN TIP WILSON 250 KVA
GRUP POMPARE CU VAS EXPANSIUNE

46

BATERIE CONDENSATORI
INCARCATOR FRONTAL SCHAEFFER
ELEVATOR CU CUPE
CENTRALA TERMICA PE GAZ METAN
APARAT DE SPALAT CU JET HD10/25-4
GRUP ELECTROGEN GESAN M DJAS 200E
APARAT DE SPALAT CU JET
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP DL 125+PANOU
DENITRIFICATOR SIMPLEX+FILTRU
CONTOAR GAZE
CONTOAR GAZE
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA
APARAT SUDURA PORTABIL 165 Amperi
ECHIPAMENT CRESTERE PASARI
AP. PT DET. CONC. DE CO2 SI AMONIAC
ECHIPAMENT CRESTERE PASARI
ECHIPAMENT PENTRU HALE PASARI
ECHIPAMENTE CRESTERE HALE PASARI
ECHIPAMENT PENTRU 18 HALE PASARI
POMPA SUBMERSIBILA TIP S 6
GRUP POMPARE TIP 2 KV
TABLOU GENERAL DISTR.ENERGIE ELECTRICA
ECHIPAMENT CRESTERE PASARI
ECHIPAMENT CRESTERE PASARI
STATIE TRANSBORDARE FURAJE HALE PASARI
MASINA DE SPALAT SUB PRESIUNE TIP EU
POMPA NKP-640-250\230\A
GRUP ELECTROGEN CATERPILLAR-OLYMPIAN
CANTAR ELECTRONIC PTR.PASARI VII 15 KG
CANTAR ELECTRONIC 15O KG
GENERATOR CEATA TIP TF-W 95 HD\E
MASINA DE SPALAT,DEZINFECTAT CU ACCESORI
GRUP ELECTROGEN GE 300 KVA
GRUP TERMIC GAZ TIP RMG
TRACTOR AGRICOL TIP MASSEY-FERGUSON
INCARCATOR FRONTAL McCONNEL
APARAT DE SPALAT CU JET
APARAT DE SPALAT CU JET
DENITRIFICATOR SIMPLEX+FILTRU
MASINA DE SPALAT HD 10/25
CONTOAR GAZE
CONTOAR APA

47

Ferma 1-pui
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA
APARAT SUDURA PORTABIL 165 Amperi
ECHIPAMENT CRESTERE PASARI
AP. PT DET. CONC. DE CO2 SI AMONIAC
ECHIPAMENT PENTRU HALE PASARI
ECHIPAMENTE PENTRU CRESTERE PASARI
ECHIPAMENTE CRESTERE HALE PASARI
ECHIPAMENT PENTRU 18 HALE PASARI
POMPA SUBMERSIBILA TIP S 6
GRUP POMPARE TIP 2 KV
TABLOU GENERAL DISTR.ENERGIE ELECTRICA
STATIE TRANSBORDARE FURAJE HALE PASARI
MASINA DE SPALAT SUB PRESIUNE TIP EU
POMPA NKP-640-250\230\A
GRUP ELECTROGEN CATERPILLAR-OLYMPIAN
GENERATOR CEATA TIP TF-W 95 HD\E
MASINA DE SPALAT,DEZINFECTAT CU ACCESORI
GRUP ELECTROGEN GE 300 KVA
GRUP TERMIC GAZ TIP RMG
TRACTOR AGRICOL TIP MASSEY-FERGUSON
INCARCATOR FRONTAL McCONNEL
APARAT DE SPALAT CU JET
APARAT DE SPALAT CU JET
DENITRIFICATOR SIMPLEX+FILTRU
MASINA DE SPALAT HD 10/25
CONTOAR GAZE
CONTOAR APA

Abator Modelu
PERDEA AER S10-100E
PERDEA AER LG 12
APARAT DE AER CONDITIONAT
TABLOU GENERAL DE DISTR.ENERIE ELECTRICA
VANA FLUTURE CU SERVOMOTOR ELECTRIC
GRUP POMPARE 40\35 2 KW CU POMPA NKP
FIERASTRAU CU BANDA
CAZAN DE ABURI PIFATI TIP AC
CAZAN DE ABURI PIFATI
COMPRESOR DE AER TIP BOGE
CAZAN MURAL VITOPEND (ptr.filtru abator)
CAZAN FONTA PARDOSEALA (in filtru sanit)
CANTAR ELECTRONIC VEHICULE RUTIERE 60 TO

48

COMPRESOR CT TIP 4\54\270 CE


POMPA LAGAFORS (PTR.CENTRALA TERMICA)
COMPRESOR DE AER TIP BOGE S15
STATIE DEDURIZARE DUPLEX AS/45O/V
RAFT INOX DEPOZITARE CU 4 POLITE
CANTAR ELECTRONIC AERIAN CU IMPRIMANTA
MASINA SPALAT AUTOMOBILE TIP 324K
MASINA DE TOCAT CARNE INOX
HOTA EXTRACTIE CENTRALA INOX
ECHIPAMENT DE FRIG SI VENTILATIE
MASINA DE DESORICAT
VITRINA FRIGORIFICA
CANTAR ELECTRONIC DIN INOX
CANTAR ORGANE (SALA DE TAIERE)
IMPRIMANTA ZEBRA
MASINA DE SPALAT TIP WED 18
SERVER CU IMPRIMANTA
TRICHINELOSCOP
ARAGAZ TIP STAR 10
AGITATOR MAGNETIC
MASINA DE SPALAT RUFE PROFESIONALA
TRICHINOSCOP CU ECRAN
USCATOR DE RUFE
MASINA DE SPALAT NEPTUN 24
TRICHINOSCOP CU ECRAN
CANTAR ELECTRONIC 0,001 GR
MASA INOX TIP TRN
MASA INOX TIP TRW
RAFT INOX
MASA DE CALCAT (SPALATORIE ECHIPAMENT)
LINIE ABATORIZARE
ECHIPAMENTE INSTALATIE FRIGORIFICA
MASA DE CALCAT
MASINA DE SPALAT RUFE PROFESIONALA
USCATOR DE RUFE
MOTOPOMPA DE APA CURATA 3 TOLI
CALCULATOR EL 15 D1
ECHIPAMENTE SI DOTARI-EPURARE APE UZATE
CANTAR ELECTRONIC300KG+2CELULE SARCINA
AP.DE SPALAT CU JET HD10/25-4 KARCHER
MASINA DE GATIT 6FOCURI-CANTINA
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA
MINICOMPUTER(MODUL DE LINIE)
MASINADE SPALAT RUFE P20 SN
VITRINA FRIGORIFICA

49

DRAGALINA
ECHIPAMENT CRESTERE PORCI
ELEVATOR EL 8O H23
GRUP ELECTROGEN
INSTALATIE CRESTERE PASARI
INSTALATIE EVACUAT DEJECTII
CALCULATOR BIROU
MASINA DE IRIGAT
GRUP POMPARE
ECHIPAMENT CRESTERE PASARI
TERMOGENERATOR TIP TF-W-95-HD\E
ECHIPAMENT CRESTERE PORCI LIV.11
APARAT LABOR.INSAMANTARI ARTIFICIALE
STERILIZATOR UNIVERSAL
PARTI PENTRU ECHIP.CRESTERE PORCI
MASINA DE SPALAT SUB PRESIUNE
ECHIPAMENT CRESTERE PORCI
POMPA APA TIP LOTRU 80-65-200
GRUP ELECTROGEN
INSTALATIE FRIGORIFICA REFRIGERARE
ECHIPAMENT CRESTERE PORCI
APARAT DE SUDURA TITAN 55 A F.DRAJNA
GRATAR DIN PLASTIC 600 BUCATI
BATERIE AUTOMATIZATA DE CONDENSATOARE
STRUNG TIP SNB 560 X 1500
POMPA TIP ACV-D80-80
ECOGRAF TIP 50 S-TRINGA CU SONDA
GENERATOR CEATA
POMPA DESFUNDAT CANALIZARI
POMPA SUBMERSIBILA TIP DLC 80 - 66
MASINA DE SPALAT TIP 240 E
INCINERATOR TIP VOLKAN 500 NATURAL
APARAT DE SPALAT CU JET KARCHER
CANTAR ELECTRONIC INDIV.PTR.ANIMALE
SITA SEPARATOARE DEJECTII PORCI
CANTAR ELECTONIC PTR.VEHICULE RUTIERE
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP DLC
POMPA DE SPALARE SUB PRESIUNE TIP SPECK
POMPA SUBMERSIBILA S6 F10 PORNIRE STEA
MASINA DE SPALAT
MASINA DE SPALAT 240E+ACCESORII
ELECTROPOMPAG410R6V1-M64AA2
CENTRALA TERMICA
POD BASCULA
MASINA DE SPALAT CU JET+ACCESORII

50

DETECTOR PULBERI+ACCESORII
MASINA DE SPALAT 240E+ACCESORII
MASINA DE SPALAT 240E+ACCESORII
DENITRIFICATOR DUPLEX PARALEL
ELECTROPOMPA SUMERSIBILA TIP 12 GS22T
FOTOMETRU SDMI
ELECTROPOMPA ACV D 80
MICROCENTRALA VIESSMANN VITOPEND 24KW+ANEXE
CONTOAR GAZE
CONTOAR APA
AEROTERMA JET-MASTER GP 70
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA G210R3V2

CHIRNOGI
TRACTOR L445 CL 01 DAD
INCUBATOR 80 L PENTRU MENTINEREA TEMPER.
INSTALATIE DE EVACUAT DEJECTII
ECHIPAMENT PTR.CRESTEREA PORCILOR HALA
MASINI SI UTILAJE PREPARARE HRANA
INSTALATIE DE EVACUAT DEJECTII CU
INSTALATIE DE FURAJARE CU TN 60
MASINI SI UTILAJEPTR.PREPARARE HRANA
GRUP POMPARE 2 JET 151 T
ECHIPAMENT CRESTERE PORCI 2 HALE
CENTRALA TERMICA
GRUP ELECTROGEN 60 KWA AUTOMAT
MASINA SPALAT PARDOSELI SUB PRESIUNE
CANTAR ELECTRONIC PTR.ANIMALE VII
APARAT PENTRU MASURAT STRATUL DE GRASIME
TRACTOR AGRICOL TIP MASSEY-FERGUSON
CISTERNA DE IMPRASTIAT DEJECTII LICHIDE
ECHIPAMENT PTR.CRESTERE PORCI
APARAT STOCARE SPERMA
MASINA DE SPALAT 240E
DETECTOR X-AM 5600+ACCESORII
DETECTOR PULBERI
ELECTROPOMPA SUMERSIBILA TIP DL 125+PANOU
FOTOMETRU
ECOGRAF 505 TRIGA
DENITRIFICATOR DUPLEX PARALEL

51

SOHATU
POST TRAFO 400KWA
ECHIPAMENT PT.CRESTERE SI INGRASARE
ECHIP.COMPLET PT.CREST.SI INGRAS.PORCI
APARATURA LABORATOR
APARATURA LABORATOR INSAMINTARI
UTILAJE LABORATOR
DIF.CURS VALUTAR ECHIPAMENT CRESTERE
TRACTOR U650
POMPA EPET
SISTEM VENTILATIE MULTIFAN
STRUNG
TRACTOR
POMPE APE UZATE TIP AC 65 X 50-200
ECHIPAMENT IN COMPLET.PT.CRESTERE
COMPLATARI ECHIPAMENT CRESTERE PORCI
ECHIPAMENT FURAJARE ANIMALE
INSTALATIE FRIGORIFICA PTR.ABATOR
INSTALATIE INCALZIRE LABORATOR
CALCULATOR PC
MASINA DE SPALAT PROFESIONAL W 3105H
POMPA HIDRAULICA PTR.SPALAT SUB PRESIUNE
INSTALATIE FRIGORIFICA PTR.CAMERA REFIG.
AEROTERMA MOTORINA
ECHIPAMENT CRESTERE PORCI INGRASARE
TRANSPORTOR MELCAT
CENTRALA TERMICA APARTAMENT
CENTRALA TERMICA FILTRU SANITAR
BIDISTILATOR CAP 8 L/H
ECHIPAMENT CRESTERE PORCI(SCROAFE MATER)
POMPA SUBMERSIBILA
CANTAR ELECTRONIC PTR.ANIMALE VII-1500KG
GRUP POMPARE TIP 24 KV
CENTRALA TERMICA FERROLI
CANTAR ELECTRONIC 60 TONE
GRUP ELECTROGEN
APARAT DE SUDURA
SEPARATOR FAN 2000
REDUCTOR ACTIONARE INSTALATIE
ARAGAZ CU HOTA
ECOGRAF SCROAFE
ECHIPAMENT PT.H1PORCI GRASI
GENERATOR AER CALD
GENERATOR AER CALD
SISTEM VENTILATIE

52

Manastirea
CURATATOR CEREALE MAROT
TRANSPORTOR MELCAT
USCATOR CEREALE LPD 1226S
RACITOR PRODUSE (USCATOR)
TABLOU ELECTRIC
CONVERTIZOR SUDURA
BATERIE AUTOMATIZATA DE CONDENSATOARE
SISTEM COMPLET FURAJARE PORCI PENTRU
MOTOR PT.VENTILATOR 2.2KWX2800

Oltenita
CONVEIOR CU LANT
COVEIOR CU LANT
MASINI SI UTILAJE PREPARAT HRANA ANIMALE
MASINI UTILAJE PREPARAT HRANA ANIMALE
TIMPLARIE ALUMINIU CU GEAM 10MM
TRANSPORTOR
SIBAR INCHIDERE
APARAT AER CONDITIONAT -BIROU PRODUCTIE
ELEVATOR PENTRU CEREALE
MASINA DE INSACUIT
MARIT VALOARE MASINA DE INSACUIT
ELECTROPOMPA CENTRIFUGA INOX

Printre dotarile de care dispune Nutricom S.A. se numara:


Mijloace de transport: autoturisme, autodube, autobasculante, autocamioane.
Aceste mijloace fixe, desi nu sunt ncrcate la capacitate, sunt necesare pentru realizarea
programului din planul de afaceri.

53

3.3.3. PRODUCTIVITATEA MUNCII


Fluxuri tehnologice
Fluxurile tehnologice existente la societate se compun din activitti impuse de itinerariile
tehnologice specifice profilului de fabricatie. Unittile tehnologice sunt astfel amplasate nct s
asigure un flux n linie, fr ntoarceri, nceput n sectiunea de depozitare si terminat la zona de
livrare.
Procesele tehnologice sunt atent proiectate si supravegheate de specialisti de inalta calificare.
Intretinerea mijloacelor de productie
Societatea are n dotare un numr relativ mare de utilaje si dispune de resurse materiale si
umane care acoper volumul lucrrilor de reparatii si ntretinere a utilajelor si echipamentelor.
Pentru liniile automatizate de abatorizare, crestere a animalelor exista programe de
mentenanta, colaborare cu personal de specialitate pentru perioadele de garantie si
postgrantie.
Asigurarea calitatii produselor
Sistemul de asigurare a calitatii corespunztor normelor ISO 9000 determina nivelului de
ncredere n capacitatea societtii de a oferi produse si servicii corespunztoare cerintelor
clientului.
Pentru evaluarea sistemului de conducere a calittii s-a studiat urmtoarea documentatie:
procedurile de sistem si procedurile operationale, scheme organizatorice, reglementri; planuri
de msuri si programele de implementare a sistemului calittii.
S-au constatat urmtoarele:- S.C. NUTRICOM S.A. a implementat un Sistem de asigurare a
calittii conform standardului ISO 9001/ 2008 si SI ISO22000 pe 2005 .
Criteriul urmreste evaluarea practicilor si metodelor utilizate pentru verificarea calittii
procesului, precum si pentru eficienta acestor verificri.
S-au consultat urmtoarele documente:
-

Instructiuni tehnologice si proceduri pentru verificarea calittii fabricatiei;


Planurile si programele de mbunttire a calittii fabricatiei;
Date cu privire la capacitatea fabricatiei;
Respingerile de produse n fazele de control final.

54

S-au constatat urmtoarele:


Compania are un compartiment care se ocup de controlul fabricatiei (Serviciul inspectia
calittii, laboratoare si metrologie). Structura acestuia este corelat cu schema procesului
de fabricatie, fiind partial acoperit cu resursele umane si materiale necesare (este necesar
reactualizarea mijloacelor de msur si control);
verificarea calittii fabricatiei se regseste n toate activittile vizate de sistemul calittii si
sunt luate n evident prin procedurile de lucru respective ; este asigurat nregistrarea
nonconformittilor si defectelor;
tehnologiile precizeaz aparatura universal si specific determinrilor, metodelor de
verificare;
analiza neconformitatilor, desi nu este o analiz statistic, permite decelarea msurilor
corective necesare;
mijloacele de productie, necesare realizrii activitatii sunt de inalta tehnologie, unele dintre
ele; cele care nu sunt utilizate, sunt in conservare .
Activitatea de aprovizionare
Criteriul urmreste evaluarea calittii produselor sau serviciilor procurate de la subfurnizori sub
form de materii prime, semifabricate, componente sau prestri servicii, precum si a
rspunderii manifestate de furnizorul final pentru calitatea functiunilor pe care le nglobeaz n
produsele sale.
Pentru aceast analiz s-au examinat: proceduri privind receptia produselor la furnizori;
evidente privind respingeri la receptie; proceduri de sistem si instructiuni de lucru pentru
aprovizionare - inspectie - livrare.
S-au constatat urmtoarele: specificatiile de aprovizionare cuprind toate datele necesare de
identificare si sunt tinute la zi n mod sistematic;
Informatizarea societatii comerciale
Sistemul informatic pentru management al societtii comerciale este considerat corespunztor
specificului activittii, obiectivelor strategice si nivelului de cultur a societtii comerciale. Se
apreciaz c suportul informatic (att din punct de vedere hard, ct si soft) pe care se bazeaz
sistemul informational pentru management este corespunztor cerintelor actuale, ca si pentru
persepectiva imediat urmtoare (5-10 ani).
Analizat pe principalele functiuni ale societtii comerciale, sistemul informational se prezint
dup cum urmeaz:

55

1. CERCETARE-DEZVOLTARE

Sistemul informatic nu este utilizat n prezent, dar se


consider necesar (att pentru stabilirea temelor de
cercetare-dezvoltare, ct si n desfsurarea activittii n
sine).

2. PRODUCTIE

Este introdus sistemul informatic pentru functiunile


planificare, programare, gestionarea stocurilor, lansare si
urmrire, fabricatie, n etapa de planificare.

3. COMERCIAL

Este indrodus sistemul informatic pentru o parte a


functiunilor legate de activitatea comercial. Este necesar
utilizarea capacittilor informatice pentru analiza
vnzrilor care n prezent este neacoperit.

4. FINANCIAR

Este aproape n ntregime informatizat (urmrirea


capitalului, contabilitatea costurilor si a profiturilor) cu
exceptia functiunii de planificare a profitului.

5. PERSONAL

Exist suport informatic doar pentru secventa de salarii.


Functiunile angajare-ncadrare personal, utilizarea fortei
de munc, problemele sociale, formare si perfectionare
personal nu dispun de sistem informational cu un suport
informatic adecvat.

56

3.4 DIAGNOSTIC COMERCIAL


3.4.1. Obiectivul diagnosticului comercial
Emitentului, prin reprezentantii sai ii revine sarcina de a defini directia de dezvoltare, precum si
politica de preturi.
3.4.2. Evolutia si potentialul pietei
Mediul comercial extern
Contextul macro-economic actual este dominat de incertitudini cu privire la continuitatea zonei
EURO sub forma sa actuala, incertitudine determinata de resimtirea crizei datoriilor suverane.
Cel mai recent set de indicatorii macroeconomici comunicati confirma scenariul de prelungire a
contractie economice in zona EURO in prima jumatate a anului curent.
Cel de-al doilea val al celei mai severe crize economico-financiare mondiale din ultimele decenii
macina economia zonei EURO, cu impact nefavorabil pentru investitii (contractie pentru al
treilea trimestru consecutiv, cu 0,7% q/q). Totodata, nivelul ridicat al somajului din regiune
(maxim din ultimele decenii) are impact nefavorabil pentru consumul privat (declin de 0,4% q/q).
Printre principalele provocari ale zonei EURO in perioada urmatoare se numara: intensificarea
tensiunilor din sfera finantelor publice, modificarile ce au loc in structura sistemului financiar
bancar, conditiile piete de munca, pretul energiei, riscurile din sfera economiei mondiale.
Toate aceste riscuri se traduc in costul finantarii pentru statele membre (si nu numai) si astfel si
in costul finantarii pentru companiile din uniunea monetara.
Nivelul CDS-urilor (2014 VS 2013, marje exprimate in puncte procentuale (bps)) CDS (eng.
Credit Default Swap) reprezinta o masura a riscului de tara, respectiv marja pentru care sunt
sunt asigurate imprumuturile suverane in caz de nerambursare
In privinta situatiei la nivelul Romaniei, printre principalii factori cu o influenta puternica in
economie se numara gradul ridicat de indatorare al sectorului privat, rambursarea imprumutului
contractat cu FMI, climatul economic al zonei EURO, somajul (in special in randul tinerilor).
Graficul XX. Graficul rambursarilor catre FMI (principal+dobanda, mil EUR)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2012

2013

2014

2015

2016

57

Sursa: Ministerul Finantelor


Din perspectiva accesului la finantare se remarca ingustarea diferentei intre marjele practicate la
creditele acordate si cele oferite la depozite si atingerea unui minim istoric al ratei dobanzii
interbancare pentru imprumuturile cu o maturitate de 3 luni.
Forte socio-culturale
Aspectele socio-culturale se refera la modelele de comportament ale consumatorilor pe o
anumita piata. In analiza pietei pe care activeaza NUTRICOM SA este relevant comportamentul
consumatorilor de carne de porc si pui.
Aproape toate mezelurile de pe pia sunt produse autohtone, au anunat productorii din
industria de profil. Explicaia ar fi c preurile nu sunt competitive cu cele din Uniunea
European, motiv pentru care exporturile au de suferit. De altfel, toat industria crnii reclam
valoarea foarte mare a TVA , motiv pentru care militeaz pentru reducerea acestei taxe.
Este un lucru bun c 95% din ceea ce se vinde azi din industria mezelurilor sunt produse
autohtone, dar din pcate avem probleme de competitivitate i asta se vede n exporturile
noastre ctre Comunitatea European, unde nu reuim s avem preuri la fel de bune nici
mcar pe segmentul de <private lebel (n.r. marc proprie)> pentru c n aceast evoluie de
24 de ani fiecare a fcut dup ureche. Asta este realitatea. Dac lum fiecare unitate n parte,
ea produce de la 200 de tipuri de produse n sus i n aceste condiii, cum poi s fii competitiv
cu piaa UE?, a declarant vicepreedintele Asociaiei Romne a Crnii, Radu Timi, la un
seminar organizat de revista de specialitate Industria Crnii.ro
Avicultura cretere zero n 2014
Anul 2014 este primul din ultimii zece ani n care sectorul avicol din Romnia nu a nregistrat o
cretere de producie din cauza evaziunii fiscale pe TVA i a importurilor masive determinate de
embargoul impus de Rusia, a declarat preedintele Uniunii Cresctorilor de Psri din Romnia
(UCPR), Ilie Van, la un seminar organizat de revista de specialitate Industria Crnii.ro.
Pn la finele lunii august, importurile de carne de pasre au crescut cu 25% fa de aceeai
perioad a anului trecut, iar exporturile au sczut cu 10%. Acest lucru arat o cretere a ofertei
pe piaa intern n cifre absolute cu 35.000 tone, iar n procente cu 15%, dar i o scdere a
preurilor la poarta fermei ntre 12 i 15%. Fermierii romni, n aceast perioad legat de
embargoul cu Rusia, au pierdut bani la poarta fermei pentru c le-au sczut preurile. Numai la
o reducere de pre de 10%, pierderea este de 30 de milioane de euro. Cred c orice form de
sprijin este binevenit pentru a salva fermele avicole i sperm c anul viitor vom relua
creterea pentru c anul acesta este aproape de zero. Este primul an din ultimii 10 cnd
sectorul avicol nu a nregistrat cretere de producie, n condiiile n care ne-am obinuit s
cretem cu 7-8% pe an, a spus Ilie Van.
Potrivit sursei citate, Romnia import anual n jur de 130.000 de tone de carne de pasre din
rile UE i export 80.000 de tone, ns ca i valoare, exporturile sunt mult mai mari dect
importurile, pentru c se export produse procesate cu valoare adugat mare.

58

Forte administrative
Aspectele administrative se refera in principiu la deciziile autoritatilor europene, nationale sau
locale ce pot influenta mediul extern al Nutricom S.A. Piata pe care activeaza Nutricom S.A. este
strans legata evolutia pietei industriei alimentare si zootehniei, atat din punct de vedere al
tehnologiilor folosite cat si a rentabilitatii acestora.
Printre factorii de influenta care joaca un rol important in evolutia societatii se numara:
Strategia guvernamentala de dezvoltare in Romania pentru perioada 2014-2020.
Pentru a facilita atingerea obiectivelor privind convergenta sau reducerea decalajelor de
dezvoltare dintre regiuni, competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca, cooperarea
teritoriala europeana, Uniunea Europeana pune la dispozitia tarilor membre fonduri structurale
nerambursabile.
Bariere de intrare. Reactii potrivnice
Pentru un grup de investitori care ar dori sa isi deschida o afacere in domeniul in care activeaza
Nutricom S.A., exista o serie de bariere in calea demararii activitatii. Este vorba in primul rand
de toate certificarile necesare functionarii si implicarii in marile proiecte din piata, apoi este
nevoie de investitie initiala si o dimensiune considerabila pentru factorul timp. Acesta se refera
la relatiile contractuale ce trebuiesc inchegate cu clientii importanti .
3.4.3. Clienti si furnizori
Principalele produse
NUTRICOM SA este unul din principali furnizori de nutreturi combinate din Romnia.
Activitatile principale ale NUTRICOM SA sunt urmtoarele: producere de nutreturi combinate;
crestere pasari si animale in ferme de pui si porci; abatorizare si comercializare carne porc;
achizitionare cereale si transport
Oferta de produse este permanent dictat de cererea pietei, din punct de vedere calitativ si
cantitativ. Oferta de produse a vizat segmentul comercial de piat. Produsele sunt conforme
reglementrilor interne si internationale, respectarea acestora fiind supravegheat de
organismele specializate, respectiv de societtile de clasificare . Respectarea acestor norme
este obligatorie si strict controlat de aceste organisme ca urmare a destinatiei produsului,
respectiv industria alimentara.
Clieni importani
Nutricom SA are n vedere i ncheierea de contracte strategice (cu clieni din domeniile
strategice ale economiei sau clieni cu o bonitate ridicat).

59

Datorita modernizarilor si cresterii in continuu a capacitatilor de productie, NUTRICOM SA sta


la dispozitia eventualilor parteneri si beneficiari cu furaje de cea mai buna calitate realizate in
conformitate cu cele mai inalte standarde romanesti si internationale.

Printre clienti: Sc Al PAdrino Impex SRL, SC Unic Prod Com SRL

60

Concurenta

Principali competitori (societati a caror activitate principala este similara cu care a firmei
analizate) urmatoarele companii:

61

Politica de preturi. Analiza mediului comercial intern


Datorita faptului ca detine o cota majoritara la furnizorul principal de materii prime- nutreturi
combinate, Nutricom S.A. poate oferi tarife competitive pentru produsele oferita si serviciile pe
care le presteaza. De asemenea, societatea se diferentiaza de principalii sai concurenti printr-o
strategie de diferentiere oferind pachete de servicii integrate, de la obtinerea nutretului, pana la
abatorizare.

62

Furnizorii companiei
Principalii furnizori:
NR
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FURNIZORUL
-ALTIUS SRL( ENTERPRISE )
-FATROM ADITIVI FURAJERI SRL
-TOEPFER INTERNATIONAL
-DIDROM S.R.L
-EXPUR S.A.
-PREST ANCO SRL
-GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA
-ALDIS A.P. SRL
-AVICOLA BUZAU S.A
-BUNGE DANUBE TRADING SRL

Analiza strategiei de promovare


Activand intr-un domeniu business to business, politica de promovare se rezuma la politica de
preturi si calitatea serviciilor. Lipseste insa o strategie de marketing, iar compania se confrunta
de asemenea cu fructificarea insuficienta a contractelor cu partenerii existenti si nu
materializeaza oportunitatile de a oferi mentenanta permanenta.
Analiza eficientei muncii
Evolutia indicilor cifrei de afaceri, numar angajati, cheltuielilor salariale

3.5. Diagnosticul Economico-Financiar


Pentru realizarea acestei analize au fost utilizate informatii economico-financiare din exercitiul
2011-2014 . Informatiile au fost furnizate de catre managementul societatii.
Activul total al societatii a fost la 31.12.2014 de 62.672.270 lei, iar la 31.12.2011 de
84.319.174,00 lei, ceea ce reprezinta o reducere a volumului capitalului.
INDICATORI FINANCIARI

2014

2013

2012

2011

Active imobilizate - Total

62672270

70.715.920,00

79.685.126,00

84.319.174,00

Active circulante - Total

115998931

145.798.432,00

143.230.584,00

117.230.548,00

63

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un


an - Total

90413886

112.820.168,00

118.613.093,00

100.634.180,00

Active circulante, respectiv datorii curente nete

25693085

33.018.324,00

24.649.755,00

16.642.439,00

Total active minus datorii curente

88365355

103.734.248,00

104.334.881,00

100.961.613,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai


mare de un an - Total

3202407

11.423.936,00

16.951.951,00

20.203.904,00

Venituri in avans

964821

1.500.491,00

1.933.901,00

2.636.479,00

Capital subscris varsat

9347659

9.347.659,00

9.347.659,00

9.347.659,00

Total capitaluri proprii

84210633

90.838.528,00

85.449.029,00

78.121.230,00

Creante - Total

86461922

116.838.224,00

64.327.140,00

63.701.879,00

Datorii - Total

90413886

124.244.104,00

135.565.044,00

120.838.084,00

Cifra de afaceri neta

85558399

216.025.744,00

195.111.721,00

164.585.238,00

Venituri din exploatare - Total

180451149

357.902.208,00

336.328.018,00

286.361.790,00

Cheltuieli din exploatare - Total

182463108

345.080.000,00

323.725.683,00

276.177.304,00

Rezultat din exploatare

12.822.220,00

12.602.335,00

10.184.486,00

Venituri financiare

1314560

2.551.770,00

3.493.299,00

5.022.407,00

Cheltuieli financiare

5930496

8.478.344,00

10.254.895,00

10.714.380,00

Rezultat financiar

-4615936

-5.926.574,00

-6.761.596,00

-5.691.973,00

Rezultat curent

6627895

6.895.646,00

5.840.739,00

4.492.513,00

Rezultat extraordinar

0,00

0,00

0,00

Venituri totale

181765709

360.453.984,00

339.821.317,00

291.384.197,00

Cheltuieli totale

188393604

353.558.336,00

333.980.578,00

286.891.684,00

Rezultat brut

6627895

6.895.646,00

5.840.739,00

4.492.513,00

Rezultat net

-6627895

5.389.499,00

4.602.070,00

3.668.303,00

3.500.000,00

367

442

450

431

Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare

Rezultat / actiune
Plati restante - Total
Furnizori restanti - Total
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor
sociale
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul
de stat
Nr.
mediu
permanenti)

angajati

(numai

angajati

64

Specificatie

2012/ 2011

2013/ 2012

2014/ 2013

Dinamica imobilizarilor

0.95

0.89

0.89

Dinamica active circ.

1.22

0.95

0.80

Dinamica active totale

1.03

0.99

0.85

Specificatie
ACTIVE CIRCULANTE
a) stocuri
b) creante
c) inv.termen scurt
d) disponibil

2011
117230548
47,733,730
63701879
0
4,458,535

2012
14323,584
42,408,352
64327140
0
2,756,931

2013
145798432
27,685,837
116,838,224
0
3,409,266

2014
115998931
26,212,130
86,461,922
0
3,324,879

Activele circulante manifesta o tendinta clara de crestere in perioada 2011-2013, respectiv o


reducere majora in perioada 2013 2014.
Sursele de finantare:
Capitalurile proprii au avut o evolutie pozitiva dupa anul 2011, de la 78.12 mil.lei (in anul 2011)
pana la 90.8 millei in decembrie 2013, .
Indicator
financiar
Capitaluri
proprii

2014

2013

2012

2011

84210633

90838528

85449029

78121230

65

Datoriile se afla intr-o continua scadere, respectiv de 120 mil.lei in anul 2011, la de 93.6 mil.lei
in anul 2014.
Pozitie

2011

2012

2013

2014

Datorii
termen lung

20,203,904

16,951,951

11,423,936

Datorii
termen scurt

100,634,180

118,613,093 112,820,168

90,413,886

Total Datorii

120,838,084

135,565,044 124,244,104

93,616,293

3,202,407

Lichidate curenta = (active circulante/ datorii curente)


Lichiditate rapida = (active circulante - stocuri) / datorii curente
INDICATOR

2011

2012

2013

2014

1. Lichiditate
1.16
curenta

1.21

1.29

1.28

2. Lichiditate
0.33
rapida

0.54

0.67

0.59

Din datele prezentate este evident faptul ca firma utilizeaza semnificativ sursele de finantare pe
termen scurt in acoperirea activelor curente.
Lichiditatea firmei a implicat niveluri reduse, respectiv valori ce au tendinta de a se situa
inferior intervalului de siguranta. Valorile inregistrate de lichiditatea generala in ultima perioada
au fost totusi de circa 1.24, comparativ cu un prag de siguranta egal cu 1,5 2,0. Lichiditatea

66

rapida a fost de 0,53 in ultima perioada analizata, comparativ cu un prag de siguranta de 0,6
1,0. Aceste niveluri nu arata riscuri majore pentru capacitatea firmei de a face fata platilor
scadente.
Analiza riscului de faliment (esec financiar)
Scorul Z masoara probabilitatea de faliment/ esec financiar a unei firme printr-o metodologie
specifice ce reduce intreaga situatie a unei intreprinderi la o cifra (scorul). In fond acest scor
reprezinta o masura sintetica a riscului de esec al firmei. Pe baza scorului Z Anghel, construit
pentru economia romaneasca, rezulta urmatoarea situatie a companiei
Modelul Anghel
Modelul Anghel are urmtoarea structura:
A = 5,667 + 6,3718 X1 + 5,3932 X2 5,1427 X3 0,0105 X4
unde:
1) Se calculeaz urmtorii indicatori economico-financiari:
a) X1 = Profit net(PN)/Venituri Totale (V)
b) X2 = Cash Flow (CF)/Active Totale (reales)
c) X3 = Datorii Totale (D)/Active Totale (reale)
d) X4 = Datorii Totale (D)/Cifra de afaceri
Interpretarea rezultatului este urmtoarea :
a) Dac A este mai mic dect 0, atunci suntem n situaia iminent a falimentului firmei;
b) Dac 0 > A < 2,05, atunci suntem n situaia de incertitudine, ce poate impune o analiz
suplimentar;
Dinamica scorului Z
Sursa: Ion ANGHEL, Falimentul Radiografie si predictie, Editura Economica. 2002 si datele
economico-financiare ale firmei
Pentru Z < 0 apare o probabilitate importanta de faliment/ esec financiar.
Pe baza analizei se observa ca scorul s-a situat in perioada analizata in zona cu riscuri, situatia
economico-financiara a anului 2014 marcand o inrautatire a situatiei economico-financiare in
conditiile in care compania si-a diminuat scorul analizat .

67

3.6 ANALIZA SWOT A SOCIETATII

Puncte tari
Pozitie de top ca cifra de afaceri in cadrul
companiilor cu acelasi domeniu de
activitate
Traditie in activitate
Acoperire la nivel national
Portofoliu diversificat de activitati
Portofoliu bogat de clienti de renume,
aprecieri pozitive
Oferta integrata de produse si servicii
Obtinerea de materii prime si materiale la
preturi bune (60% din pretul pietei) prin
detinerea pachetului majoritar la furnizor
Notorietatea conducerii
Calificare buna in proiectare
Oportunitati
Piata potentiala
Posibilitatea subcontractarii materiilor
prime
Dezvoltarea
marilor
proiecte
de
infrastructura
Largirea segmentului de service odata cu
dezvoltarea infrastructurii

Puncte slabe
Concurenta acerba. Concurenta neloiala
datorita firmelor ce angajeaza la negru
Dificultatea in replierea serviciilor oferite.
Servicii
pentru
produse
depasite
tehnologic
Necesitatea unui efort sustinut pentru a
tine pasul cu noile tehnologii
Pericolul noilor veniti.
Lipsa unei strategii comerciale/ de
marketing
Fructificarea insuficienta a contractelor cu
partenerii
existenti.
Nefructificarea
oportunitatilor de a oferi mentenanta
permanenta
Amenintari
Putere mica de negociere in fata clientilor
Intrarea
competitorilor
pe
piata
romaneasca

SWOT RU
Puncte tari

Specializarea buna a personalului calificat


Implicarea angajatilor la rezultatele
companiei
Relatiile de lunga durata dezvoltate de
management cu diversi jucatori din piata
(clienti, autoritati, concurenti, etc)
Asigurarea serviciilor complete de catre
companie

Puncte slabe

Comunicarea in special de sus in jos


Fluctuatie de personal
Conflicte de munca (plecari din motive
disciplinare)

68

Acoperire foarte buna a pietei romanesti


Oportunitati
Forta de munca calificata in piata
Schimb de experienta in echipele mixte

Amenintari
Concurenta neloiala a firmelor concurente

Concluzii Generale Diagnostic


Compania se afla intr-o faza de stagnare, bazandu-se doar pe efectul inertial al traditiei in mediul
de operare. Are ca si avantaje o pozitie de top ca cifra de afaceri in cadrul companiilor cu acelasi
domeniu de activitate, traditie in activitate, acoperire la nivel national, portofoliu diversificat de
activitati, portofoliu bogat de clienti oferta integrata de servicii (inclusiv obtinerea avizelor),
obtinerea de materii prime si materiale la preturi bune.
Este necesar un efort sustinut pentru a tine pasul cu noile tehnologii pentru a preintampina
pericolul noilor veniti, preturi competitive.

69

4. EVALUAREA SOCIETATII COMERCIALE

70

4.1. METODOLOGIA DE EVALUARE


Evaluarea este o activitate din sfera serviciilor profesionale activitate prin care se estimeaza valoarea
unor bunuri corporale sau necorporale, mobile sau imobilizate, a unor afaceri sau participatii in
afaceri. Activitatea de evaluare este o profesiune caracterizata prin faptul ca experienta si
cunostintele sunt insusite si transmise din generatie in generatie , ca se respecta standardele
profesionale.
Evaluarea unei intreprinderi reprezinta actul sau procesul prin care se estimeaza valoarea
intreprinderii, derulata cu un scop si intr-un context precizat de tandemul evaluator-client. Evaluarea
este legata de formarea unei opinii asupra valorii pachetului de titluri de coproprietate (actiuni)
supus evaluarii.
Evaluarea unei intreprinderi in stare de functionare, consta in formularea unei opinii privind valoarea
unei intreprinderi in ipoteza ca aceasta va continuitatii activitatii.

ABORDAREA PRIN PIATA


Conform IVS - Cadrul general - Abordarea prin piaa ofera o indicaie asupra valorii prin
compararea activului subiect, cu active identice sau similare, al caror pre se cunoate.
Conform IVS 200, paragraful C17 - In abordarea prin piaa trebuie sa existe o baza credibila
pentru comparaii cu intreprinderi similare. Aceste intreprinderi similare ar trebuie sa fie din
acelai domeniu de activitate cu intreprinderea subiect sau dintr-un domeniu care este
influenat de aceleai variabile economice.
Pentru a constitui o baza rezonabila pentru comparaie, factorii care urmeaza sa fie luai in
considerare sunt urmatorii:
asemanarea cu intreprinderea subiect in ceea ce privete caracteristicile calitative i cantitative
ale intreprinderii;
volumul i posibilitatea verificarii datelor intreprinderii similare;
daca preul intreprinderii similare reflecta o tranzacie nepartinitoare.
Evaluarea prin comparatie reprezinta utilizarea unui multiplu sau a unei rate de evaluare.
Abordarea prin piata se bazeaza pe principiul substitutiei care spune ca in cazul existentei unor
alternative, investitorul va prefer cel mai mic prt la riscul egale, factorul risc fiind cel mai
important.

71

1. Principiul subsitutiei nu cere ca intreprinderea luata ca baza de evaluare sa fie identica,


ci similara si relevanta. In mod normal, cea mai buna indicaie asupra valorii de piaa
pentru un instrument identic este un pre obinut de pe o platforma bursiera
recunoscuta la sau aproape de momentul sau data evaluarii. In cazul in care nu au
existat tranzactii recente i relevante, cotatiile sau ofertele de pret pot fi, de asemenea,
relevante.

72

Sursa
http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=NUTE

73

Pentru abordarea prin comparatie sunt recomandate: compararea cu propriile tranzactii,


aplicabila societatilor listate si gasirea de societati comparabile, cu acelasi domeniu de
activitate, marimi si capacitate similar, actionand pe aceeasi piata.
Propriile tranzactii sunt relevante, intrucat totalizeaza volume si valori importante in ultimele
sase luni.
In cercetarea de piata, Evaluatorul a analizat concurenta societatii analizate; concluzia este ca
societati comparabile sunt dificil de gasit, datorita diversitatii ca marime, politica de marketare,
rezultate financiare, intr-o piata oarecum instabila, conform analizei de piata. Corectiile
comparabilelor sunt substanntiale, asa incat acuratetea rezultatelor este grav afectata.
Abordarea prin piata, bazata pe comparatia vanzarilor, a fost aplicata prin selectarea mediei
tranzactiilor din ultimele luni: rezultand o valoare de 0.5125 lei/actiune.
Valoarea de piata societatii este 93.476.588 actiuni x 0.5125 lei / actiune = 47906751.35 lei
2. IPOTEZE PRINCIPALE UTILIZATE LA METODA COMPARATIEI CU TRANZACTII DE
PACHETE MINORITARE
Pentru analiza s-au ales, dupa criteriile de selectare prezentate, societati similare si relevante:

74

Informatii
emisiune

despre

Capital Social
Numar total actiuni
Valoare Nominala
Cifra
de
neta/2013

754772.5
301.909
2.5

afaceri
163.325.482

Pret/actiune
85
Valoarea de piata a
25662265
capitalului
Multiplicator
(Pret actiune/ Cifra de 0.1571
afaceri neta)

75

Consideram ca parametru economic relevant: Cifra de afaceri neta


Cifra de afaceri neta a intreprinderii de evaluat pentru anul 2014 este: 83558399 LEI
ESTIMAREA VALORII SOCIETATII COMERCIALE
Valoare NUTRICOM = CAN NUTRICOM x Multiplicator
- CAN
-

- Cifra de afaceri neta a Nutricom SA;

Multiplicator -Valoarea de piata a capitalului comparabilei/


Cifra de afaceri neta a comparabilei

Valoare Nutricom= 83558399*0.1571 =13152092 lei


Valoare actiune= 13152092lei: 93476588 actiuni= 0.1406 lei/actiune

76

ABORDAREA PRIN VENIT


Conform IVS - Cadrul general - Abordarea prin venit ofera o indicaie asupra valorii, prin
convertirea fluxurilor de numerar viitoare intr-o singura valoare a capitalului.
Conform IVS 200, paragrafele 22 si 23 - In abordarea prin venit, pentru estimarea valorii se
utilizeaza metode variate. Aceste metode sunt metoda capitalizarii fluxului de numerar sau
metoda profiturilor i metoda fluxului de numerar actualizat. Formele venitului sau ale fluxului de
numerar se calculeaza inainte de impozitare sau dupa impozitare, acestea din urma fiind utilizat
mai des. Ratele de capitalizare sau de actualizare aplicate trebuie sa fie adecvate cu definiia
venitului sau fluxului de numerar
utilizat.
Se foloseste metoda Discounted Cash Flow (DCF) care conduce la obtinerea unei opinii asupra
valorii, prin actualizarea fluxurilor de numerar previzionate la data evaluarii, rezultand o valoare
prezenta a intreprinderii. Apoi se determina o valoare terminala la sfarsitul perioadei de
previziune explicita si aceasta se actualizeaza la data evaluarii pentru a se obtine o valoare totala
a intreprinderii.
Etape pentru aplicarea DCF:
Determinarea perioadei
Fluxurile de numerar previzionate dupa perioada respective
Valoarea activului sau a intreprinderii la sfarsitul perioadei de previziune explicita adica
valoarea terminala
Determinarea ratei de actualizare care se plica tuturor fluxurilor de numerar viitoare
previzionate, inclusiv valorii terminale
Datorita faptului ca activitatea operationala a societatii comercialeeste in scadere, datorita
incetarii activitatii clientului principal, iar managementul nu a putut prezenta un plan de afaceri
pentru perioada 2015-2020 si cateva directii de evolutie probabila a companiei in perioada
urmatoare, iar activele importante detinute (imobilizari necorporale, mijloace fixe) sunt in mare
parte specifice realizarii obiectului de activitate si sustinerii activitatii operationale, consideram ca
abordarea pe baza de venit nu este relevanta si credibila pentru conditiile si scopul evaluarii;
valoarea companiei prin abordarea bazata pe venit nu va participa la reconcilierea valorilor.
De asemenea, indicatorii bursieri PER (Price Earning ratio, raportul dintre cursul valutar si profitul
unitar) si DY (Dividend Yield) nu au putut fi aplicati.

77

ABORDAREA PRIN ACTIVE


Conform SEV - Cadrul general Abordarea prin active este o metoda de estimare a valorii unei
intreprinderi sau a unei participatiii la o interprindere prin insumarea valorilor nete a activelor si
datoriilor
individuale. Se substituie principiului economic conform caruia un cumparator nu va plati mai
mult pentru un activ, decat costul necesar obinerii unui activ cu aceeai utilitate,fie prin
cumparare, fie prin construire.
Conform SEV 200 In mod normal, abordarea prin cost nu poate fi aplicata, cu excepia cazului
intreprinderilor aflate in stadiul incipient sau recent infiinate, al caror profituri i/sau flux de
numerar nu pot fi determinate in mod credibil i exista informaii de piaa disponibile adecvate
despre activele entitaii
In aceasta abordare sunt incluse doua metode de evaluare:

Metoda insumarii sau metoda activului net


Metoda activului de lichidare

In cazul evaluarii de fata se va folosi metoda activului net contabil corectat:


Bunuri imobile:
Evaluarea terenurilor- metode de estimare a valorii de piata:-Comparatia directa; -Extractia de
pe piata; -Alocarea; -Tehnica reziduala; -Capitalizarea directa a rentei; -Analiza fluxului de
numerar actualizat
Evaluarea constructiilor- etape: - Analiza situatiei scriptice; -Verificarea starii constructiilor; Descrierea constructiilor; -Evaluarea propriu zisa:
Abordarea prin cost
Aceasta abordare este in general aplicata pentru evaluarea drepturilor asupra proprietaii
imobiliare, prin metoda costului de inlocuire net. Ea se utilizeaza cand nu exista fie nicio dovada
a preurilor de tranzacionare pentru proprietai similare, fie niciun flux de venit identificabil,
real sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului.

78

- Abordarea prin piata


Pentru a putea compara subiectul evaluarii cu preul altui drept asupra proprietaii imobiliare,
care a fost recent tranzacionat sau care poate fi disponibil pe piaa, in mod uzual se poate
stabili o unitate de comparaie adecvata. Unitaile de comparaie, care se utilizeaza frecvent,
rezulta din analiza preturilor de vanzare prin calcularea preului pe metru patrat pentru cladiri
sau a preului pe hectar pentru teren
- Abordarea prin venit
In cazul unei investiii imobiliare, acel venit ar putea fi sub forma de chirie sau alte proprietati
generatoare de afaceri.

Metoda Activului Net Corectat


Metoda Activului Net Corectat a fost aplicat n ipoteza activitii economice n continuitate.
Mijloacele fixe au fost evaluate innd cont c sunt instalate, se afl n funciune i sunt utilizate
pentru scopul pentru care au fost achiziionate, la parametrii normali.
Pentru aplicarea acestei metode n evaluarea unei companii se utilizeaz ca baz de calcul
urmtoarea formul:
ANC = Activ - Datorii +/- Corecii
Activul Net Contabil a fost determinat pe baza bilanului contabil la 31.12.2014.
Estimarea Activului Net Corectat a fost fcut pe baza datelor preluate din balana de verificare
la 31.12.2014, precum i a altor informaii furnizate de conducerea NUTRICOM SA. Aceste date
sunt detaliate n Capitolul 5 n care este prezentat detaliat metoda ANC.
Coreciile au fost aplicate numai unor poziii de activ.
Coreciile aplicate activelor imobilizate au scopul de a actualiza valorile istorice nregistrate n
documentele contabile, la valoarea de pia, asimilata ca valoare justa.
Coreciile aplicate asupra activelor circulante au scopul de a reflecta ct mai real situaia
financiar i performanele economice ale companiei.
Estimrile au fost fcute pe baza datelor furnizate de conducerea NUTRICOM SA, considernd
c aceste date sunt corecte i reflect realitatea.
Activul net corectat reprezinta marimea capitalului necesar pentru a reconstrui patrimoniul net
existent al societatii, la nivelul valorii reale de utilitate a acestuia. Aceasta metoda porneste de la
valoarea contabila a patrimonului societatii care in urma evaluarii se transforma in valoare de

79

piata si din care se scade valoarea de piata a datoriilor. Se evalueaza separat toate tipurile de
active, precum si datoriile exigibile ale societatii comerciale:
ANC = Valoarea de piata a activelor - Valoarea de piata a datoriilor
Active imobilizate
Evaluarea terenurilor
Societatea comercial detine proprietati imobiliare conform informatiilor din anexe.
Metode de evaluare a terenurilor: Tehnica comparatiei vanzarilor; Tehnica parcelarii si
dezvoltarii; Repartizarea sau alocarea; Extractia; Tehnica reziduala a terenului; Capitalizarea
rentei funciare
Metoda comparatiei directe
Standardele de evaluare definesc, utilizeaza si recomanda pentru terenuri sase metode de
estimare a valorii acestora, reprezentand in acelasi timp si cea mai buna practica.
Dintre acestea, cea mai recomandata metoda este comparatia vanzarilor, fiind cunoscuta sub
denumirea consacrata de metoda comparatiei directe. Aceast metod este des utilizat n
evaluarea proprietilor imobiliare i se recomand pentru evaluarea terenurilor libere sau
considerate libere, cnd exist date suficiente i sigure privind tranzacii cu terenuri similare n
zon. Ea se bazeaza pe valorile unitare rezultate in urma tranzactiilor cu terenuri libere efectuate
in zona (in masura in care exista amplasamente similare) Metoda se preteaza la evaluarea
tuturor tipurilor de proprietati (terenuri) cu conditia existentei unui numar suficient de tranzactii
recente si a informatiilor corecte de piata Ca si celelalte metode, metoda comparatiei directe
este guvernata de principiul substitutiei, care este un principiu de prim rang si care spune ca
nici un cumparator (investitor) prudent nu va oferi pentru o proprietate nu pret mai mare decat
cel cu care ar putea cumpara o alta proprietate cu aceeasi utilitate si aceeasi actractivitate intrun interval de timp rezonabil.
Valoarea de piata a unei proprietati (teren) este in relatie directa cu preturile unor proprietati
(terenuri) comparabile (similare) si competitive. Metoda se utilizeaza cand exista informatii
comparabile asupra tranzactiilor recente. Preturile si alte informatii referitoare la loturi similare
de teren, sunt analizate, comparate, corectate si ajustate in functie de asemanari sau
diferentieri. Ajustarile datorate unei diferente se fac o singura data.
Informatiile utilizate trebuie sa mai indeplineasca o conditie esentiala si anume aceea de a fi in
cantitate suficienta, astfel incat sa sustina celelalte doua criterii de baza (adecvarea si precizia)
cu care evaluatorul ajunge la estimarea finala a valorii.

80

Elemente de comparatie. Pentru evaluarea terenurilor, metoda comparatiei directe opereaza


pentru evaluarea terenurilor cu urmatoarele elemente de comparatie de baza: tipul tranzactiei;
dreptul de proprietate transmis; conditii de finantare; conditiile de piata; localizare; drum acces;
destinatia; utilitati; suprafata; front stradal; relieful; alte elemente (autorizatii,amenajari)
Fisele de descriere pentru terenuri se gasesc in anexa (Anexa fise de evaluare), ele au fost evaluare
pentru raportare financiara -31.12.2012.
Din cercetarea de piata- cererea de piata pentru terenurile cu localizarile existente este in stagnare in
perioada analizata.
Vteren = 2.305.718 lei
n urma rezultatelor obinute, pentru valoarea total a terenurilor n activul net corectat s-a
aplicat o corecie neutra (zero).
Evaluarea cladirilor
Societatea detine cladiri conform situatiei mijloacelor fixe prezentate in anexa.
Pentru stabilirea valorii de piata s-a utilizat abordarea prin Costuri, intrucat proprietati similare
tranzactionate se intalnesc destul de rar in piata.
Fisele de descriere pentru se gasesc in anexa (Anexa fise de evaluare).
Suprafetele luate in considerare au fost suprafetele construit desfasurate. Valoarea din reevaluare
este cea rezultate din situatia mijloacelor fixa la anul 2014.
Abordare prin cost
Abordarea prin cost stabileste valoarea proprietatilor imobiliare prin estimarea costului de construire
a unui imobil nou cu o utilitate egala. In cazul proprietatilor vechi, abordarea prin cost ia in
considerare o estimare a deprecierii care include atat deteriorarea fizica, cat si deprecierea
functionala si deprecierea externa.
Costul de inlocuire se refera la construirea unei cladiri cu utilitate comparabila, folosind proiectele si
materialele folosite in mod curent pe piata.
Deprecierea este o pierdere de valoare a proprietatii din orice cauza. Este diferenta intre costul de
inlocuire sau de reconstructie a proprietatii si valoarea ei de piata.

81

Costul de inlocuire
Costul de inlocuire net (CIN) este o metoda acceptabila pentru obtinerea unui surogat pentru
valoarea de piata a proprietatilor imobiliare cu piata limitata si a celor specializate, atunci cand
informatiile relevante sunt rare sau inexistente.
Evaluarea mijloacelor fixe, avnd drept scop stabilirea valorii de piata la data evalurii, s-a bazat pe:
V

costul
de
inlocuire
brut
(valoarea
de
nlocuire
actualizata);
U deprecierea (gradul de uzura) real estimat la data evaluarii - (%)
Valoare de piata (Cost de inlocuire net) = Cost actual (Cost de inlocuire brut) Depreciere (fizica +
functionala + economica) sau intr-o formulare matematica:
CIN = CIB* (1-Uz.fiz/100) * (1- Dep.func/100) * (1- Dep.ec/100)

DENUMIRE
MOBIL

CLAdiri

BUN

TOTAL
GENERAL
PUNCTE LUCRU
(LEI)

INDICE
CONSUM

66,303,578.08

1.0776

PRETURI

COST
NOU

DE

71448735.74

DC

VALOARE
PIATA

0.648

46298781

Vconstructii = 46298781 LEI

Costul de nou a fost estimate tinand seama de evotile preturilor conform IPC annual pentru
perioada de la ultima reevaluare 31.12.2012, publicat pe site Institututl National de Statistica

82

Evaluarea echipamentelor
Bunuri mobile:
Se trateaza evaluarea mijloacelor fixe cuprinsele in grupele 2 si 3 mentionate in HG nr.
2139/2004 (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 13.02.2005): instalatii tehnice,
mijloace de transport, echipamente de protective, si alte imobilizari corporale mobile, denumite
generic imobilizari corporale mobile. Sunt prevazute cele trei abordari: piata, venit, cost
Metodele de evaluare existente se bazeaza pe principiul substitutiei sau anticipatiei si reprezinta trei
abordari posibile: Abordarea prin comparatie de piata (aplicabil: Metoda comparatiei directe);
Abordarea prin cost (aplicabil: Costul de inlocuire net); Abordarea pe baza de venituri (neaplicabil)
In
cazul
de
fata
se
aplica
abordarea
pe
baza
de
costuri.
Metoda costurilor (Costul de inlocuire net)
In cadrul acestei abordari vom folosi metoda costului de inlocuire net (CIN) pentru toate
echipamentele tehnologice, instalatiile, masinile si dispozitivele de lucru, mijloace fixe ce fac parte
din patrimoniul beneficiarului. In cadrul abordarii prin cost se porneste de la valoarea costului actual
de inlocuire al bunului (cost de inlocuire brut) din care se deduc deprecieri fizice, functionale sau
economice. Aspectul practic al evaluarii pleaca, in primul rand, de la procedura de estimare costului
de inlocuire brut, pe baza rezultatelor obtinute in urma efectuarii identificarii si inventarierii, prin
care s-au stabilit natura bunurilor analizate, domeniul de utilizare, familia/generatia constructiva,
caracteristicile tehnico-functionale principale, precum si nivelul de comercializare. Valoarea de
inlocuire este determinata in functie de preturile de tranzactie existente la data evaluarii, preturi
reprezentand valoarea de piata, in conditiile enumerate in definitia IVS - Cadrul general.
Practic, acest procedeu a constat in identificarea elementelor ce diferentiaza doua echipamente
similare, stabilirea ponderilor (+/- %) acestor diferente in pretul echipamentului de comparatie si
determinarea valorii de inlocuire a echipamentului evaluat, prin operare cu ponderea globala
determinata prin insumarea algebrica a tuturor diferentelor constatate prin expertiza si ponderate. Sau analizat: tipul constructiv si sistemele functionale, principalii parametrii de utilizare, consumurile
de resurse, parametrii de productie-productivitate, orice alte elemente care difera intre
echipamentele comparate.
In cazul de fata costul de inlocuire brut este costul de achizitie al bunurilor, precum si costul actual al
bunurilor de la producator. Deprecierea reprezinta pierderea din valoare, rezultata din utilizare, din
trecerea timpului sau din neadecvarea datorata schimbarilor tehnologice sau ale pietei.
Componentele deprecierii sunt: deprecierea fizica: pierderea din valoare ca rezultat al utilizarii si
uzarii unui activ in functiune si din expunerea lui factorilor din mediul inconjurator; deprecierea
functionala: pierderea din valoare a bunului ca rezultat al progresului tehnologic, al aparitiei unei noi

83

tehnologii; deprecierea economica: reprezinta pierderea din valoare rezultata ca urmare a actiunii
unor factori externi activului;
Relatia de calcul este:
Valoare de piata (Cost de inlocuire net) = Cost actual (Cost de inlocuire brut) Depreciere (fizica +
functionala + economica) sau intr-o formulare matematica:
CIN = CIB* (1-Uz.fiz/100) * (1- Dep.func/100) * (1- Dep.ec/100)

Costul de nou a fost actualizat cu indicele preturilor de consum aferent perioadei de la ultima
reelavaluare pentru raportare financiara.
Rezultatele detaliate sunt regasite in (Anexa).
Reconcilierea valoriilor s-a facut in functie de calitatea informatiilor si adecvarea abordariilor
prezentate. Astfel, evaluatorii opiniaza ca valoarea de piata a bunurilor mobile este:
DENUMIRE
MOBIL
UTILAJE
AUTO
BIROTICA
TOTAL

BUN TOTAL
GENERAL
PUNCTE LUCRU
(LEI)
56,209,786.09
14,466,360.62
107,532.17
70,783,678.88

INDICE
CONSUM
1.0776
1.0776
1.0776

PRETURI COST
NOU

DE
DC

60571665.49 0.18
15588950.2 0.1
115876.6664 0.216
76276492.36

VALOARE
PIATA
10902900
1558895
25029.36
12486824

VMIJLOACE FIXEBM = 12486824 LEI

84

Imobilizarile necorporale
Reprezinta active fara suport material (identificabile nemonetar) detinute cu scopul de a fi
utilizate in procesul de productie sau pentru furnizarea de servicii (ex: brevete, licente, marci).
Imobilizarile necorporale cuprind: cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni,
licente, brevete, marci comerciale, fondul comercial.
Valoarea de piata a fost estimate pe acelasi principiu, din punct de vedere statistic:

http://statistici.insse.ro/shop/

85

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Specificatie
PROGRAM PRODUCTIE
PROGRAM INVESTITII
PROGRAM FERMA 2
PROGRAM
MATERNITATE
DRAGALINA
SOFT GESTIUNE MATERII PRIMA
PROGRAM SAP
SISTEM DE CAMERE BASCULA
SOFT AUTOMATIZ.BASCULA
LICENTA
LICENTA
LICENTA SERVER CONTABILITATE

VALOARE
19,612.58
3,239.50
347,895.00

IPC
154.58%
147.23%
130.32%

COST DE NOU
30317.12616
4769.51585
453376.764

14,990.75
32,858.40
3,079,397.86
13,601.35
21,284.40
4,516.13
7,467.74
11,724.86

130.32%
118.71%
118.71%
118.71%
107.76%
111.83%
111.83%
102.45%

19535.9454
39006.20664
3655553.2
16146.16259
22936.06944
5,050.39
8,351.17
12,012.12

86

IMOBILIZARI NECORPORALE
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Specificatie
PROGRAM PRODUCTIE
PROGRAM INVESTITII
PROGRAM FERMA 2
PROGRAM
MATERNITATE
DRAGALINA
SOFT GESTIUNE MATERII PRIMA
PROGRAM SAP
SISTEM DE CAMERE BASCULA
SOFT AUTOMATIZ.BASCULA
LICENTA
LICENTA
LICENTA SERVER CONTABILITATE

IPC
154.58%
147.23%
130.32%

COST DE NOU
30,317.13
4,769.52
453,376.76

DC
0.005
0.005
0.005

VP
151.586
23.8476
2266.88

130.32%
118.71%
118.71%
118.71%
107.76%
111.83%
111.83%
102.45%

19,535.95
39,006.21
3,655,553.20
16,146.16
22,936.07
5,050.39
8,351.17
12,012.12

0.005
0.005
0.0025
0.005
0.01
0.01
0.01
0.01

97.6797
195.031
9138.88
80.7308
229.361
50.5039
83.5117
120.121

TOTAL =

4,267,054.67

12438.1

Valoare De piata imobilizari necorporale: V= 12438.10 lei


In cazul in care mai sunt utilizate, imobilizarile necorporale se reevalueaza
In urma evaluarii mijloacelor fixe din categoria bunurilor mobile (utilaje si echipamente
specifice activitatii, mijloace de transport, echipamente de birotica, imobilizari necorporale)
ale societatii comerciale, s-a aplicat o corectie negativA
SITUATIE CENTRALIZATOARE IMOBILIZARI
NR
CRT
1
2
3
3
4
5
6

DENUMIRE IMOBILIZARE
TERENURI
CLADIRI
UTILAJE+
AUTO
BIROTICA
IMOBILIZARI
NECORPORALE
IMOBILIZARI IN CURS
TOTAL

SOLD LA
31.12.2014
2,305,717.99
43,603,729.00
10,895,590.00

CORECTII

23,839.00

1,190.36

SOLD CORECTAT

0.00
2,305,717.99
2,695,051.76 46,298,780.76
1,566,204.81 12,461,794.81
25,029.36

8,560.00
3,878.14
12,438.14
898,545.00
0.00
898,545.00
57,735,980.99 4,266,325.07 62,002,306.06

87

II.

IMOBILIZARI FINANCIARE

Actiuni detinute la unitati afiliate:


Standardul International IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare, face referire la ipoteze ca fiind
aspecte care sunt acceptate in mod rezonabil ca fapte in contextul angajamentului de
evaluare, fara investigarea sau verificarea lor specifica. Standardul face referire explicita la
nivelul pana la care ipotezele sunt acceptabile intr-un raport de evaluare.
Se stabilesc numai acele ipoteze si ipoteze speciale care sunt rezonabile si relevante, avand in
vedere scopul pentru care este ceruta evaluarea (IVS 101)
Avand in vedere cerintele etice ale profesiei de evaluator precum si precizarile Standardului
International 101 - Sfera misiunii de evaluare, in cazul imobilizarilor financiare precizate, avand
in vedere lipsa unor informatii minimale ce permit o estimare rezonabila si relevanta, in sfera
misiunii de evaluare participatiile detinute vor fi considerate la valoarea lor din contabilitate.
Nr
crt

Denumire

Cost

Valoare
Valoare de
realizabila neta realizare
(eur)
neta

Participatii

4,936,289.00

1,101,333.97

TOTAL

4,936,289.00

4,878,032.98
4,878,032.98

In urma evaluarii, a rezultat o corectie negativa a participatiilor

88

B. Active circulante
Stocuri. Creante. Disponibilitati banesti
Stocuri
Conform IAS 2/2011 - Stocurile includ bunurile cumparate si detinute cu scopul vanzarii, cum
sunt marfurile achizitionate de un detailist in vederea revanzarii sau terenurile si alte proprietati
imobiliare detinute cu scopul de a fi revandute. Stocurile includ, de asemenea, produsele finite
sau productia aflata in curs de executie, precum si materialele si alte consumabile destinate
utilizarii in procesul de productie. In cazul unui prestator de servicii, stocurile includ costul
serviciilor pentru care intreprinderea nu a recunoscut inca venitul aferent. Ele trebuie evaluate
la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

Nr crt

Denumire stoc

Valoare de
Cost productie Cost productie
realizare
(lei)
(eur)
neta

1
2
3

Materii Prime
Produse finite
Avans stocuri

6774695
19022062
415373

TOTAL

26212130

1,511,500
4,244,007
92,674

6,694,737
18,797,554
410,471
25,902,761

Creante
Se mai numesc si valori in curs de decontare si reprezinta valori economice avansate temporar
de societate catre alte persoane fizice sau juridice pentru care societatea urmeaza sa primeasca
un echivalent valoric reprezentat de o suma de bani sau un serviciu. Acest post bilantier reflecta
datoriile asupra carora societatea are drepturi.
Creantele se evalueaza, n principal, n functie de riscul de nencasare si de vechimea lor. Din punct
de vedere al riscului de neIncasare, am eliminat din suma totala, sumele fara sanse de recuperare. La
baza am folosit informatiile furnizate de departamentele juridic si contabil ale companiei. Pentru
restul sumelor de recuperat, am estimat in functie de istoricul platilor sume recuperate in viitor.
Aceste sume le-am actualizat si le-am adunat (tabelul de mai jos).

89

In estimarea creantelor , s-a tinut seama de capitolul alte creanteDebitor

Suma restanta (lei)

Suma
Recuperabila

Banca Internationala a
59005.35
Religiilor

Perioada estimata pentru


recuperare

debit +
0
cheltuieli de judecata

Faliment. Nu are Bunuri de


executat.

SC MELKART COM SRL

11363.24 lei debit +


11363.24
cheltuieli de judecata

Faliment. are Bunuri de


executat.

SC MEDEUS &CO SRL

22981.69lei debit +
4596.338
cheltuieli de judecata

20%

CONSILIUL
LOCAL- 2749.09 lei debit +
2,749.09
SECTOR 2- BUCURESTI cheltuieli de judecata
AVICOLA CREVEDIA SA

AVICOLA CALARASI SA

544188.5 lei debit +


cheltuieli de judecata

Recuperare 20% in 24 luni.

Recuperare 20% in 24 luni.


108837.7

67927353.41lei debit +
cheltuieli de judecata

Recuperare 20% in 24 luni.


13585470.68

AVICOLA
SA

MIHAILESTI 1866096.92lei debit +


cheltuieli de judecata

Recuperare 20% in 24 luni.


373219.384

INTEGRA SRL

675926,79 lei debit +


cheltuieli de judecata

Recuperare 20% in 24 luni.


135185.358

IKO PROD CARN SRL

UNIC SERVICE SRL

38990.3 lei debit +


cheltuieli de judecata

38990.3

Recuperare Integrala in 24
luni.

17230.31

Recuperare Integrala in 24
luni.

17230.31 lei debit +


cheltuieli de judecata

90

RASNOVEANU
ION,
23765.56 lei debit +
CONSTANTIN FLORIN,
cheltuieli de judecata
PETCU DUMITRU,
23765.56

Recuperare Integrala in 24
luni.

13164.73

Recuperare Integrala in 24
luni.

410

Recuperare Integrala in 24
luni.

4180

Recuperare Integrala in 24
luni.

13164.73lei debit +
cheltuieli de judecata

STURZU MARIAN

410 lei debit +


cheltuieli de judecata

STANCU JENICA

4180 lei debit +


cheltuieli de judecata

LIRA COM SRL

70531479.1

TOTAL DE RECUPERAT

14319162.69

70,531,479.10

Recuperabili

14,319,162.69

Perioada estimata

24 luni
(1+0.05,2)

Dobanda de 5%
Va=Vvn*(1+d)n
14,319,162.69
Valoarea actualizata
Valoare totala Creante

15786876.87
15,786,876.87
23,991,144.87

V= 23991145 Lei

BIII. Investitii pe termen scurt


Nu s-au facut corectii; V=0 lei

91

BIV. Casa si conturi la banci- nu s-au facut corectii


V=3324879 lei

Evaluarea Datoriilor
Conform situatiei financiare de la 31.12.2014 totalul datoriilor este de 90.413.886,00 lei.
Evaluarea imobilizarilor financiare
Standardul International IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare, face referire la ipoteze ca fiind
aspecte care sunt acceptate in mod rezonabil ca fapte in contextul angajamentului de
evaluare, fara investigarea sau verificarea lor specifica. Standardul face referire explicita la
nivelul pana la care ipotezele sunt acceptabile intr-un raport de evaluare.
Se stabilesc numai acele ipoteze si ipoteze speciale care sunt rezonabile si relevante, avand in
vedere scopul pentru care este ceruta evaluarea (IVS 101)
Avand in vedere cerintele etice ale profesiei de evaluator precum si precizarile Standardului
International 101 - Sfera misiunii de evaluare, in cazul imobilizarilor financiare precizate, avand
in vedere lipsa unor informatii minimale ce permit o estimare rezonabila si relevanta, in sfera
misiunii de evaluare participatiile detinute vor fi considerate la valoarea lor din contabilitate.

92

Rezultatul aplicarii metodei activului net contabil corectat


Posturi de activ
1.
Imobilizari
necorporale
2. Imobilizari corporale,
din care:
a) teren
b) constructii
c) echipamente si alte
mijloace fixe
d) investitii in curs
3. Imobilizari financiare
4. Stocuri
5. Creante
6. Disponibil
7.
Conturi
de
regularizare
A. Total activ
Posturi de datorii si
asimilate
1. Datorii totale, din
care:
a) datorii pe termen
scurt
b) datorii pe termen
lung
2. Venituri in avans
3. Provizioane riscuri si
cheltuieli
B. Total datorii si
asimilate
ACTIV NET (A B)

Bilant

Valoare
corectata

E-cart

8,560

12,438.14

3,878.14

57,727,421

61,989,867.92

4,262,446.92

2,305,718
43,603,729

2,305,717.99
46,298,780.76

0.00
2,695,051.75

10,919,429

12,486,824.17

1,567,395.17

898,545
115,998,931
26,212,130
86,461,922
3,324,879

898,545.00
53,218,785.12
25,902,761.25
23,991,144.87
3,324,879.00

0
-62,780,145.88
-309,368.75
-62,470,777.13
0

0.00

173,734,912

115,221,091.18

-58,513,820.82

93,616,293

93,616,293.00

90,413,886

90,413,886.00

3,202,407

3,202,407.00

964821

964821

3,634,244

3,634,244.00

98,215,358

98,215,358.00

75,519,554

17,005,733.18

-880,875.50

VANCc = 17005733 Lei

93

Reconcilierea Rezultatelor.Concluzii
In ce priveste reconcilierea valorilor, conform GME600- Evaluarea intreprinderii,
Nu este acceptabila stabilirea valorii intreprinderiiprin media aritmetica sau media ponderata
a doua sau mai multe valori obtinute din aplicarea unor abordari sau metode diferite de
evaluare, cu exceptie cazurilor in care legea impune in mod explicit efectuarea unei medii a
valorilor
In cazul aplicarii Legii 151/2014, Evaluatorul trebuie sa respecte prevederile art.134 din legea
31/1990, modificata si republicata care stipuleaza ca :Pretul platit de societate pentru actiunile
celui ce exercita dreptul de retragere, va fi stability de un expert autorizat independent, ca
valoare medie, ce rezulta prin aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de
legislatia in vigoare la data evaluarii
Prin urmare, Evaluatorul a decis sa selecteze valoarea propusa prin media dintre valoarea
de piata obtinuta prin abordarea prin cost si cea prin comparatia cu media tranzactiilor pe
ultimele sase luni, rezultand o valoare finala, conform tabelului urmator:

Valori evaluate

Total
(lei)
9347658,80
75,519,554
48607825.76
17,005,733.18
47906751.35

Valoarea nominala (Capital social)


Valoarea contabila
Capitalizare bursiera
Activ Net Corectat
Medie tranzactionare (ultimele 6 luni)
Abordrea
prin
comparatii
cu
multiplicatorul brtu
13,152,092
Valoarea finala propusa
40438391.26

Unitar
(lei/actiune)
0.10
0.81
0.52
0.18
0.51

obs

0.14
0.38

mai 2015

31.12.2014
12.05.2015
31.12.2014
6 luni

94