Sunteți pe pagina 1din 46

Susţinerea testului în condiţii mod obişnuit 10 – 15 minute – după

simulate SECŢIUNEA a III – a. Când este


susţinut în condiţii cât mai apropiate de
condiţiile reale de testare, testul simulat
O modalitate importantă prin care vă
vă asigură o pregătire extrem de utilă
puteţi pregăti pentru testul de verificare a
pentru susţinerea testului real.
raţionamentului logic este aceea de a
susţine un test simulat în aceleaşi
În acest test simulat sunt incluse
condiţii şi limite de timp care vă vor fi
instrucţiuni oficiale pentru cele patru
impuse la susţinerea reală a testului.
secţiuni cu teste grilă şi pentru
Acest lucru vă va ajuta să estimaţi timpul
completarea formularului de la sfârşit,
pe care îl puteţi acorda fiecărei întrebări
astfel încât aveţi posibilitatea să
dintr-o secţiune şi să determinaţi tipurile
aproximaţi condiţiile reale de testare pe
de întrebări asupra cărora e nevoie să
măsură ce exersaţi. Pentru a susţine
mai lucraţi.
testul:
De vreme ce testul este unul
cronometrat, este important să utilizaţi  porniţi cronometrul şi fixaţi-l la
timpul acordat cu mult discernământ. Pe 35 de minute. Răspundeţi la
parcursul testului aveţi voie să lucraţi toate întrebările din Secţiunea
numai asupra secţiunii desemnate de I. Încetaţi să lucraţi asupra
coordonatorul testării. Nu vă este permis acestei secţiuni când cele 35 de
să acordaţi timp suplimentar unei minute au expirat.
secţiuni dificile, ca mai apoi să  repetaţi acţiunea, acordându-vă
recuperaţi acel timp la o secţiune care vi câte 35 de minute pentru
se pare mai uşoară. Atunci când vă Secţiunile II, III şi IV;
stabiliţi ritmul de lucru şi când verificaţi  fixaţi cronometrul la 30 de
răspunsurile, ar trebui să consideraţi minute, apoi pregătiţi-vă
fiecare secţiune ca fiind un mini – test lucrarea pentru proba de
separat. dezvoltare a unui subiect dat pe
care o găsiţi la sfârşitul acestui
Aveţi grijă să răspundeţi la fiecare test;
întrebare din test. Când nu cunoaşteţi  consultaţi rubrica de calculare
răspunsul corect la o întrebare, eliminaţi a punctajului pentru
mai întâi răspunsurile care ştiţi cu instrucţiuni privind evaluarea
siguranţă că nu sunt corecte, apoi performanţelor dumneavoastră.
încercaţi să ghiciţi dintre variantele În acest scop, veţi găsi o listă
rămase. Nu vă fie teamă să ghiciţi. cu răspunsurile corecte.

Când veţi susţine testul simulat ce Dezvoltarea în scris a unui


urmează, respectaţi toate condiţiile subiect dat
specificate în instrucţiuni şi încadraţi-vă
strict în limitele de timp. Lucraţi fără Susţinătorilor testului li se acordă 30 de
pauze. Atunci când veţi susţine testul minute pentru o probă de dezvoltare în
real veţi avea doar o pauză scurtă – în

1
scris a unui subiect, care nu este punctată suficient dacă vă structuraţi cu grijă
dar care este folosită pentru a evalua textul, scrieţi pe fiecare rând, evitaţi
aptitudinile de compunere. Citiţi spaţiile mari la marginile foii şi vă
subiectul cu atenţie. Probabil cel mai menţineţi scrisul la dimensiuni
potrivit ar fi ca, înainte de a începe să rezonabile. Aveţi grijă ca scrisul să vă
scrieţi, să reflectaţi preţ de câteva minute fie citeţ.
asupra subiectului şi să vă structuraţi
ideile. Nu scrieţi despre un alt subiect
decât cel specificat. Nu este admis să
scrieţi despre un subiect la alegere.

Nu există o poziţie „corectă” sau


„greşită” în abordarea subiectului.
Interesează cu câtă pricepere vă susţineţi
poziţia pe care o adoptaţi şi cât de clar vă
exprimaţi acea poziţie. Este mult mai
important să scrii bine decât să scrii
mult. Nu se cer şi nici nu se aşteaptă de
la dumneavoastră să aveţi cunoştinţe
speciale. Se au în vedere structurarea,
vocabularul şi compunerea.

Limitaţi-vă la spaţiul liniat de sub


subiect. Veţi descoperi că aveţi spaţiu

2
SECŢIUNEA I
Durata: 35 minute
25 de întrebări

Instrucţiuni: Întrebările din această secţiune se bazează pe raţionamentele conţinute de


afirmaţii sau pasaje scurte. La unele întrebări, mai multe dintre variantele de răspuns ar
putea fi valabile. Totuşi, dumneavoastră urmează să alegeţi cel mai bun răspuns; aceasta
înseamnă, varianta care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la întrebare. Nu trebuie
să faceţi presupuneri care conform regulilor bunului simţ sunt neverosimile, superflue sau
incompatibile cu pasajul. După ce aţi ales cea mai bună variantă de răspuns, marcaţi cu
negru pătratul corespunzător de pe formularul pentru răspunsuri.

Scafandrii francezi au descoperit de 2. Un director al Companiei


curând o peşteră mare situată de-a lungul Farmaceutice Rexx susţinea că
coastei Mării Mediterane. Accesul la cheltuielile pentru dezvoltarea de noi
peşteră este posibil numai printr-un tunel vaccinuri solicitate de departamentul
subacvatic. Interiorul peşterii este pentru sănătate ar trebui subvenţionate
acoperit în totalitate de apa mării şi de guvern, deoarece comercializarea de
conţine numeroase stalagmite de mari vaccinuri va fi în perspectivă mai puţin
dimensiuni, care sunt pilonii calcaroşi ce profitabilă decât comercializarea oricărui
se formează când cad picături de apă în alt produs farmaceutic. În sprijinul
mod repetat în acelaşi loc de pe fundul afirmaţiei sale, directorul a arătat că
unei peşteri, lăsând depuneri minerale vânzările de vaccinuri vor fi probabil
care se acumulează în timp. mai scăzute, deoarece un vaccin se
administrează fiecărui pacient doar o
Pe care dintre ideile de mai jos o susţine dată, în timp ce medicamentele care
mai puternic informaţia de mai sus? combat maladiile şi bolile cronice sunt
administrate de mai multe ori unui
(A) Marea Mediterană se afla la un pacient.
nivel mai înalt în trecut decât se
află acum. Care dintre următoarele variante, dacă
(B) Nivelul apei în peşteră este mai este valabil, slăbeşte cel mai mult
crescut acum decât era în trecut. argumentul adus de directorul companiei
(C) Scafandrii francezi sunt primii în sprijinul afirmaţiei sale referitoare la
care ştiau de existenţa tunelului comercializarea vaccinurilor?
care conduce la peşteră.
(D) În trecut mai exista o intrare în (A) Vaccinurile sunt administrate
peşteră în afara tunelului mult mai multor persoane decât
subacvatic. sunt administrate cele mai multe
(E) Apa Mării Mediterane are în dintre celelalte produse
prezent un conţinut de minerale farmaceutice.
mai scăzut decât avea în perioada (B) Multe dintre bolile pentru care
când s-au format stalagmitele. sunt produse vaccinuri

3
profilactice pot fi tratate cu timp decât i-ar lua instalarea în
succes de medicamente. timpul nopţii.
(C) Companiile farmaceutice (D) O dată ce reţeaua a fost
comercializează ocazional instalată, cei mai mulţi angajaţi
produse care nu intră nici în ai companiei vor avea
categoria medicamentelor nici în posibilitatea să o utilizeze
cea a vaccinurilor. imediat, pentru a-şi spori
(D) Alte companii în afară de productivitatea.
Compania Farmaceutică Rexx (E) Cei mai mulţi angajaţi ai
produc vaccinuri. companiei ar trebui să poată
(E) Costul de administrare a lucra productiv pe durata cât se
vaccinului este rareori suportat de desfăşoară instalarea în timpul
compania care produce vaccinul. zilei.

4. În urma unor experimente, s-a


3. Administratorul: Noua noastră reţea descoperit că o substanţă pe care
de calculatoare, al cărei scop este acela o conţine marijuana, cunoscută
de a creşte productivitatea, poate fi sub numele de THC,
instalată în timpul zilei, ceea ce ar duce dezactivează viruşii de herpes.
la perturbarea activităţii angajaţilor În experimente anterioare,
noştri, sau noaptea, fapt care ar implica cercetătorii au descoperit că
cheltuieli de instalare mai mari. De viruşii de herpes dezactivaţi pot
vreme ce este important să facem transforma celulele sănătoase în
economii, ar trebui să instalăm reţeaua în celule cancerigene. Se poate
timpul zilei. trage concluzia că consumul de
marijuana poate cauza cancer.
Pe care dintre variantele de mai jos le
susţine argumentul administratorului? Care dintre următoarele, dacă este
valabil, slăbeşte cel mai mult acest
(A) Valoarea monetară a argument?
echipamentului reţelei nu ar
trebui să depăşească costurile (A) Mai multe echipe de cercetători
de instalare a reţelei în timpul au efectuat experimente diferite
nopţii. şi toate echipele au obţinut
(B) Valoarea monetară a rezultate similare.
productivităţii pierdute pe (B) Efectul carcinogen al THC ar
perioada instalării în timpul putea fi neutralizat de alte
zilei ar trebui să fie mai mică substanţe pe care le conţine
decât diferenţa dintre costurile marijuana.
de instalare în timpul zilei şi (C) Când THC distruge viruşii de
cele de instalare în timpul herpes, aceasta slăbeşte sistemul
nopţii. imunitar şi astfel ar putea
(C) Instalarea în timpul zilei ar diminua capacitatea
trebui efectuată de o echipă la organismului de a lupta
fel de mare şi acesteia din urmă împotriva altor viruşi, inclusiv a
nu ar trebui să-i ia mai mult viruşilor cancerigeni.

4
(D) Dacă chimiştii modifică unei aşezări arheologice ar
structura THC, aceasta ar putea trebui implicaţi în restaurare.
fi incorporată fără riscuri în (E) Riscul de a pierde dovezi
medicamentele pentru relevante pentru posibile teorii
prevenirea herpesului. viitoare ar trebui să cântărească
(E) Pentru a diminua efectele mult mai mult decât orice
secundare nedorite ale avantaje de a arăta rezultatele
chimioterapiei, a fost teoriilor deja dezvoltate.
recomandat consumul de
marijuana pentru pacienţii care 6. Pe lângă ouăle pe care le depune
nu au virus de herpes. în propriul său cuib, orice femelă
de raţă sălbatică va depune un ou
5. Arheologul: O mare corporaţie s- în cuibul altei femele dacă
a oferit de curând să asigure observă că cealaltă raţă îşi
fonduri pentru restaurarea unei părăseşte cuibul. În condiţii
aşezări arheologice şi pentru naturale de clocit, acest
construirea de facilităţi în scopul comportament parazitar este
redării acesteia publicului larg. relativ rar, deoarece cuiburile
Restaurarea va respecta teoriile raţelor sunt foarte bine ascunse.
cele mai avansate referitoare la Totuşi, când oamenii amplasează
cum arăta aşezarea la apogeul cutii - cuiburi pentru a le ajuta pe
civilizaţiei care a populat-o. raţe să-şi clocească ouăle, de fapt
Totuşi, această ofertă ar trebui subminează eforturile de
respinsă, deoarece multe părţi ale reproducere ale acestora. Aceste
aşezării conţin dovezi ce nu au cutii - cuiburi puse de om sunt
fost încă examinate. atât de aglomerate de ouăle în
plus încât doar câteva ouă din
Care dintre următoarele principii, dacă acele cuiburi vor scoate pui, sau
este valabil, justifică argumentul poate chiar nici unul.
arheologului?
Pe care dintre variantele de mai jos o
(A) Proprietatea aşezărilor susţin mai puternic, dacă e valabil,
arheologice nu ar trebui să fie afirmaţiile de mai sus?
sub controlul intereselor de
afaceri. (A) Raţele sălbatice femele îşi vor
(B) Orice restaurare a unei aşezări face cuibul în aceste cutii -
arheologice ar trebui să cuiburi amplasate de om numai
reprezinte numai perioada cea în cazul în care nu sunt
mai veche a istoriei respectivei disponibile locuri naturale
aşezări. pentru clocitul ouălor.
(C) Nimeni nu trebuie să se (B) Raţele sălbatice femele care văd
pronunţe asupra a ceea ce adesea alte femele de raţă
constituie apogeul altei sălbatică reuşesc cel mai bine în
civilizaţii. eforturile lor de reproducere.
(D) Numai cei care manifestă o (C) Cutiile – cuiburi amplasate de
preocupare reală faţă de istoria om pentru raţele sălbatice au un

5
spaţiu mai mic pentru ouă decât (D) Toţi marii descoperitori
cuiburile naturale. ştiinţifici au avut capacitatea de
(D) Cutiile - cuiburi ar fi mai a compune variaţiuni pe o temă
eficiente în a le ajuta pe raţele dată.
sălbatice să-şi clocească ouăle (E) Unele descoperiri ştiinţifice
dacă ar fi mai puţin vizibile recente nu reprezintă, la nivel
pentru alte raţe sălbatice decât de substanţă, variaţiuni pe teme
sunt în prezent. anterioare.
(E) Cutiile – cuiburi sunt necesare
pentru suplimentarea spaţiului 8. Milioane de lilieci femele îşi
natural pentru cuiburi al raţelor cresc puii în Peştera Bracken.
sălbatice, datorită distrugerii Deşi toate mamele părăsesc
unei mari părţi din habitatul peştera noaptea, la întoarcere
natural al acestora. fiecare mamă ajunge rapid
aproape întotdeauna la puiul ei.
7. Esenţa creativităţii stă în De vreme ce ţipetele emise de
capacitatea de a compune lilieci sunt singurele mijloace de
variaţiuni pe o temă dată. Dacă a se găsi unii pe alţii, iar un pui
aruncăm o privire asupra istoriei de liliac nu poate distinge ţipătul
ştiinţei, de exemplu, vom vedea emis de mama sa de cel emis de
că orice idee este clădită pe oricare alt liliac adult, este clar că
seama a o mie de idei legate de fiecare mamă - liliac va
aceasta. O analiză atentă ne ajută recunoaşte ţipătul puiului ei.
să înţelegem că ceea ce numim o
temă nouă sau o nouă descoperire Pe care dintre variantele de mai jos
este ea însăşi, întotdeauna şi fără încearcă să o susţină acest argument?
excepţie, un fel de variaţie, la un
nivel profund, a unor teme (A) să tragă o concluzie generală
anterioare. referitoare la toţi membrii unui
grup pornind de la fapte
Dacă toate afirmaţiile din acest pasaj cunoscute despre membri
sunt adevărate, fiecare din cele de mai reprezentativi ai acelui grup;
jos trebuie să fie adevărate, CU (B) să stabilească valabilitatea unei
EXCEPŢIA: explicaţii a unui fenomen prin
excluderea explicaţiilor
(A) Lipsa capacităţii de a compune alternative;
variaţiuni pe o temă anterioară (C) să sprijine, prin descrierea unui
denotă o lipsă de creativitate. mecanism corespunzător,
(B) Nici o idee ştiinţifică nu este ipoteza că un anumit fenomen
absolut independentă de toate poate apărea;
celelalte. (D) să conchidă că membrii a două
(C) O analiză atentă a unei anumite grupuri este posibil să aibă o
variaţiuni poate scoate la iveală anumită capacitate, datorită altor
teme anterioare, a căror trăsături pe care le au în comun.
variaţiune este aceasta.

6
(E) să demonstreze că o regulă 10. Primele de asigurare în caz de
generală se aplică la un caz accident sunt adesea mai mari
particular. pentru maşinile de culoare roşie
decât cele pentru maşinile de alte
9. O persoană căreia i se face rău culori. Pentru a justifica aceste
după ce a consumat un anumit fel taxe mai mari, companiile de
de mâncare, va căpăta de cele asigurări susţin că, în ansamblu,
mai multe ori o aversiune un procentaj mai mare de maşini
puternică faţă de mâncarea din roşii e implicat în accidente decât
meniu care va avea mirosul cel al celor de altă culoare. Dacă
mai pronunţat, indiferent dacă această afirmaţie este adevărată,
acel fel de mâncare i-a provocat atunci multe vieţi ar putea fi
starea de rău sau nu. Acest salvate prin interzicerea totală a
fenomen explică de ce copiii sunt circulaţiei maşinilor de culoare
cei mai predispuşi să capete roşie.
aversiune puternică faţă de
anumite feluri de mâncare. Argumentul de mai sus prezintă carenţe
deoarece:
Care dintre variantele de mai jos, dacă e
valabil, oferă susţinerea cea mai (A) acceptă fără rezerve faptul că
puternică a acestei explicaţii? toate companiile de asigurare au
dreptul să încaseze prime de
(A) E mai indicat să li se servească asigurare mai mari pentru
copiilor, mai mult decât clienţi expuşi unor riscuri mai
adulţilor, mese alcătuite din mari;
feluri de mâncare care nu au (B) nu ţine seama de faptul că
arome pronunţate. repararea maşinilor de culoare
(B) Copiii sunt mai puţin predispuşi roşie costă tot atât cât şi cea a
decât adulţii să vadă legătura maşinilor de alte culori;
dintre sănătatea lor şi (C) ignoră posibilitatea că şoferii
alimentele pe care le consumă. care conduc imprudent au o
(C) Copiii au un simţ al gustului preferinţă pentru maşini de
mult mai ascuţit decât cel al culoare roşie;
adulţilor şi li se face rău mult (D) nu prezintă cu exactitate care
mai des decât acestora din este procentajul maşinilor de
urmă. culoare roşie implicate în
(D) În mod obişnuit, copiii îşi revin accidente;
mult mai greu decât adulţii în (E) face afirmaţia nefondată că
urma intoxicaţiilor provocate orice accident rutier are drept
de alimentele pe care le rezultat pierderea de vieţi
consumă. omeneşti.
(E) Copiii sunt mult mai înclinaţi
decât adulţii să refuze să 11. O anumite companie de cărţi de
consume feluri de mâncare cu credit acordă clienţilor săi puncte
care nu sunt familiarizaţi. de premiere pentru că folosesc
cărţile sale de credit. Clienţii pot

7
folosi punctele acumulate la (E) Mărfurile disponibile pentru
achiziţionarea mărfurilor de clienţii companiei de cărţi de
firmă prin poştă, la preţuri mai credit care folosesc punctele de
mici decât preţurile cu amănuntul premiere sunt adesea vândute în
propuse de producător. Prin magazinele de vânzare cu
urmare, în orice moment clienţii amănuntul la preţuri mai mari
care cumpără marfă utilizând decât preţurile cu amănuntul
punctele de premiere cheltuiesc propuse de producător.
mai puţin decât dacă ar fi
cumpărat aceleaşi mărfuri din 12. Probabil nu este adevărat că
magazinele de comercializare cu colica la nou născuţi este
amănuntul. provocată de incapacitatea
acestora de a tolera anumiţi
Care dintre variantele de mai jos este o anticorpi care au fost descoperiţi
premisă pe care se bazează argumentul în laptele de vacă, de vreme ce
de mai sus? simptomele colicii sunt depistate
la sugari care sunt exclusiv
(A) Marfa care poate fi comandată alăptaţi la sân.
prin poştă folosind punctele de
premiere nu este oferită la Care dintre afirmaţiile de mai jos, dacă
preţuri mai mici de alte este vreuna, slăbeşte cel mai mult
companii de cărţi de credit care argumentul de mai sus?
acordă puncte de premiere.
(B) Punctele de premiere nu pot fi (A) Un studiu efectuat pe 500 de
folosite de beneficiarii cărţilor perechi de gemeni a constatat
de credit la achiziţionarea că dacă unul dintre gemeni are
produselor de marcă ce nu sunt colică, fratele său geamăn va
expuse spre vânzare în avea probabil şi el colică.
magazinele cu amănuntul. (B) Simptomele colicii dispar în
(C) Compania de cărţi de credit nu general pe măsură ce sugarul
cere clienţilor săi să acumuleze creşte, dacă sugarii au fost
un număr mare de puncte de exclusiv alăptaţi la sân sau dacă
premiere înainte ca aceştia să au fost alimentaţi cu lapte praf
devină eligibili pentru a pentru sugari care conţine lapte
comanda mărfuri la preţuri mai de vacă.
mici decât cele cu amănuntul (C) În cadrul unui studiu efectuat
ale producătorului. asupra a 5.000 de nou născuţi
(D) Suma plătită de beneficiarii care erau alimentaţi numai cu
cărţilor de credit pentru livrarea lapte praf pentru sugari care
mărfii comandate nu măreşte conţinea lapte de vacă, peste
suma pe care clienţii o plătesc 4.000 dintre aceştia nu au
mai mult decât suma pe care manifestat nici un fel de
aceştia ar plăti-o în cazul în simptome de colică.
care ar cumpăra aceleaşi (D) Când mamele copiilor care sunt
produse din magazinele cu exclusiv alăptaţi la sân elimină
amănuntul. laptele de vacă şi toate

8
produsele ce conţin lapte de (B) dacă manipularea neautorizată a
vacă din propriul lor regim, datelor computerizate provoacă
toate simptomele de colică pe daune proprietăţii private;
care le-au manifestat copiii lor (C) dacă daunele aduse proprietăţii
vor dispărea rapid. fizice constituie un delict mai
(E) Copiii care sunt alăptaţi la sân grav decât daunele aduse
îşi dezvoltă un sistem digestiv proprietăţii intelectuale;
matur la o vârstă mai fragedă (D) dacă utilizarea neautorizată a
decât cei care sunt alimentaţi cu computerelor este la fel de
lapte praf, iar copiii cu un periculoasă pentru oameni ca şi
sistem digestiv matur au o condusul unei maşini furate;
capacitate mai mare de a tolera (E) dacă tratarea cu nesăbuinţă a
anumite proteine şi anumiţi unei proprietăţi private
anticorpi ce se găsesc în laptele constituie un delict grav.
de vacă.
14. Argumentele pe care le aduce
Întrebările 13 - 14 Arjun prezintă carenţe deoarece:

Yolanda: Accesul la computere fără (A) ele nu menţin distincţia pe care


autorizaţie şi manipularea datelor şi o face Yolanda în argumentarea
programelor pe care le conţin acestea pot ei;
fi comparate cu a conduce o maşină (B) resping concluzia Yolandei fără
furată; ambele implică violarea unei a aduce argumente împotriva
proprietăţi private şi tratarea acesteia cu acesteia;
nesăbuinţă. Cu toate acestea, conducerea (C) se bazează pe existenţa reală a
unei maşini furate este un delict mai unui fenomen despre care au
periculos, deoarece pune oamenii fizic în arătat doar că ar fi posibil;
pericol, în timp ce în cazul delictelor (D) confundă ceva care duce la
informatice este afectată numai concluzia lui Arjun cu ceva care
proprietatea intelectuală. este necesar pentru concluzia
acestuia;
Arjun: Nu sunt de acord cu tine! De (E) folosesc ca dovadă un fenomen
exemplu, utilizarea neautorizată a care este incompatibil cu
sistemelor conţinând fişele medicale din concluzia lui Arjun.
spitale ar putea afecta sistemele de date
de care depind vieţile oamenilor şi, prin 15. Un raport asupra unui sondaj
urmare, delictele informatice pot de efectuat de guvern conchidea că
asemenea provoca vătămări fizice Center City se află printre
oamenilor. primele zece oraşe din ţară cu cea
mai ridicată rată de abandon
13. Subiectul disputei dintre Yolanda şcolar. Datele din sondaj au fost
şi Arjun este: obţinute prin chestionarea tuturor
rezidenţilor oraşului cu vârsta
(A) dacă condusul unei maşini furate peste 19 ani dacă au absolvit
pune fizic în pericol vieţile liceul şi prin procesarea
oamenilor; procentajului celor care au

9
răspuns negativ la această sunt suficient de fierbinţi pentru a
întrebare. Un reprezentant oficial topi complet litiul,
din învăţământ a ridicat obiecţii, transformându-l în heliu. În
susţinând că procentajul nu pare consecinţă, orice stea care se
corect în raport cu cifrele constată că nu conţine litiu, nu
raportate de şcoli. face parte din categoria acestor
stele pitice brune reci.
Pentru care dintre motivele de mai jos
poate reprezentantul oficial critica cel Argumentul depinde de asumarea căreia
mai bine modul în care au fost obţinute dintre deducţiile de mai jos?
rezultatele prezentate în raportul asupra
sondajului? (A) Nici una dintre stelele pitice
brune nu a fost vreodată
(A) că nu ţinut seama de suficient de fierbinte pentru a
împrejurările în care subiecţii topi litiul.
au abandonat şcoala, care au (B) Cele mai multe stele care sunt
apărut înainte ca aceştia să fi prea reci pentru a arde
ajuns la liceu; hidrogenul, sunt prea reci pentru
(B) că nu i-a întrebat pe subiecţi a topi complet litiul.
dacă şi-au terminat liceul în mai (C) Stelele pitice brune care nu sunt
puţini ani decât numărul suficient de fierbinţi pentru a
obişnuit; topi litiul, sunt suficient de
(C) că nu a făcut distincţia între cei fierbinţi pentru a topi heliul.
care au frecventat şcolile (D) Cele mai multe stele, când s-au
publice şi cei care şi-au făcut format, conţineau în mare
studiile în altă parte; aceeaşi proporţie de litiu.
(D) că nu a prevăzut efectul (E) Nici o altă categorie de stele nu
informaţiilor conţinute în raport este atât de asemănătoare ca
asupra ratei viitoare a aspect cu cea a stelelor pitice
abandonurilor şcolare din oraş; roşii precum este cea a stelelor
(E) că nu a luat în considerare pitice brune.
faptul dacă o diplomă obţinută
de la liceele publice din oraş 17. Ori de câte ori o companie pierde
semnala acelaşi nivel de un proces important privind
pregătire în timp. garanţia produselor, valoarea
acţiunilor companiei scade
16. Stelele pitice brune – stele semnificativ în câteva ore după
roşiatice care sunt mult prea reci ce s-a pronunţat sentinţa.
pentru a arde hidrogenul – sunt Compania Cotoy a fost multă
foarte asemănătoare cu stelele vreme implicată într-un proces
pitice roşii, care sunt suficient de referitor la garanţia produselor şi
fierbinţi pentru a arde hidrogenul. astăzi valoarea acţiunilor sale a
Stelele, când s-au format, scăzut semnificativ. Prin urmare,
conţineau cantităţi semnificative putem fi siguri că în cursul zilei
de litiu. Toate stelele, în afară de de astăzi a fost pronunţată o
piticii bruni care sunt mai reci, sentinţă nefavorabilă în acel

10
proces împotriva Companiei sale, vânzările companiei cresc.
Cotoy. Vânzările Companiei Oroco nu
au crescut; prin urmare, este
Care dintre situaţiile de mai jos conţine posibil ca această companie să
argumente defectuoase care se apropie nu fi făcut publicitate eficientă
cel mai mult de argumentul de mai sus? produselor sale.

(A) Ori de câte ori un magazin îşi 18. În ultimii ani, clima a fost în
tratează nepoliticos clienţii, general rece în nordul Asiei. Dar
aceştia vor merge să-şi facă în perioadele în care temperatura
cumpărăturile în altă parte. zilnică medie şi umiditatea în
Shopwell vrea să-şi păstreze toţi nordul Asiei erau puţin mai
clienţii; prin urmare, angajaţii crescute decât nivelul lor
săi nu vor trata niciodată clienţii obişnuit, recoltele celor mai
cu lipsă de respect. multe cereale cultivate în această
(B) Ori de câte ori companiile zonă au crescut considerabil. În
aeriene mari reduc preţurile, următorul secol, se aşteaptă ca
stabilitatea companiilor aeriene această medie crescută a
mai mici este afectată negativ. temperaturii şi umidităţii să
Prin urmare, stabilitatea devină normă. Cu toate acestea,
financiară a companiilor aeriene oamenii de ştiinţă anticipă că
mai mici aflate în competiţie recoltele anuale ale celor mai
trebuie să fie ameninţată foarte multe dintre cerealele cultivate în
serios atunci când companiile regiune vor scădea în următorul
mari anunţă o reducere secol.
importantă de preţuri.
(C) Ori de câte ori o ţară dă dovadă Care dintre cele de mai jos, dacă este
de lipsă de atitudine în vreuna, contribuie cel mai mult la
problemele internaţionale, dezlegarea paradoxului aparent al
respectul faţă de politica ţării informaţiei de mai sus?
respective începe să scadă. Prin
urmare, pentru a dobândi (A) Se aşteaptă ca recoltele de
respect faţă de politica sa, o ţară cereale din nordul Asiei să
trebuie să ia atitudine în rămână constante chiar şi după
problemele internaţionale. creşterea mediei a temperaturii
(D) Ori de câte ori un student admis şi umidităţii faţă de cotele din
la Cashman College câştigă o ultima vreme.
bursă de merit, acesta primeşte (B) Orice creştere a temperaturii şi
10.000 USD. Prin urmare, Eula, umidităţii ar fi însoţită de cote
o studentă care s-a înscris la mai înalte de dioxid de carbon
Cashman, trebuie să fi câştigat o în atmosferă, care este vital
bursă de merit, deoarece tocmai pentru plante.
a primit 10.000 USD de la (C) Clima din nordul Asiei a fost în
colegiu. general prea rece şi uscată în
(E) Ori de câte ori o companie face ultimii ani pentru a favoriza
publicitate eficientă produselor

11
apariţia insectelor şi aplică asupra Centrului Norton,
dăunătorilor. de vreme ce acesta a fost
(D) În multe părţi ale Asiei, nivelul construit în 1873.
crescut al precipitaţiilor anuale, (C) Toate proprietăţile de pe
care ar avea drept rezultat o Overton Road vor fi reevaluate
climă mai caldă şi mai umedă, în scopul impozitării până la
ar duce la dezvoltarea tuturor sfârşitul anului, iar birourile
plantelor comestibile. companiei Elnor se află pe
(E) Clima recentă din nordul Asiei Overton Road, deci impozitele
împiedică cultivarea multor pe proprietatea Elnor vor fi mai
cereale în timpul iernii în acea mari în anul următor.
zonă. (D) Noile clădiri care includ spaţii
publice sunt scutite de impozite
19. Nici unuia dintre profesorii de la municipale pe o perioadă de doi
catedra de franceză, unde ani, iar toate clădirile noi din
lucrează profesorul Alban, nu-i cartierul Alton al oraşului sunt
este permis să predea mai mult scutite de impozite pe o
de un curs introductiv în unul din perioadă de cinci ani; deci,
semestre. Mai mult decât atât, clădirea construită de curând în
toate cursurile predate în cartierul Alton, care include un
următorul semestru sunt cele de spaţiu public mare, nu va fi
nivel avansat. Deci, este falsă supusă impozitării în anul
afirmaţia conform căreia ambele următor.
cursuri de franceză pe care le va (E) De vreme ce, potrivit legii
preda profesorul Alban în adoptate de curând, unei clădiri
semestrul următor vor fi care este scutită de impozit pe
introductive. clădire i se aplică un tarif
special pentru apă, iar spitalele
De care dintre argumentele de mai jos sunt scutite de impozitul pe
este mai apropiat tipul de raţionament clădire, spitalului Founder i se
prezentat de argumentul de mai sus? va aplica un tarif special pentru
apă.
(A) Centrul Morrison va fi ocupat
complet până în mai şi, de Întrebările 20 – 21
vreme ce dacă o clădire este
ocupată până în mai, se aplică Unii oameni promovează un nou
noile rate de impozit, Centrul amestec de plante ca remediu împotriva
Morrison va fi impozitat răcelii obişnuite. Amestecul conţine,
conform noilor rate. printre altele, extracte de ruji purpurii şi
(B) Codul fiscal revizuit nu se gălbenele. O persoană suferind de
aplică deloc asupra clădirilor răceală, sceptică în ceea ce priveşte
construite înainte de 1900 şi afirmaţia că acest amestec este un
numai prima secţiune a codului remediu eficient împotriva răcelii, a
se aplică asupra clădirilor argumentat: „Să presupunem că
construite între 1900 şi 1920, amestecul este un remediu eficient
aşa încât codul revizuit nu se împotriva răcelii. De vreme ce cei mai

12
mulţi oameni răciţi vor să se (B) acceptarea unei afirmaţii pe
însănătoşească repede, ar însemna că baza opiniei publice asupra
aproape toată lumea care suferă de acesteia;
răceală l-ar folosi. Prin urmare, de vreme (C) arătând că sunt îndeplinite
ce sunt mulţi oameni care suferă de condiţiile necesare pentru
răceală dar nu folosesc amestecul, este stabilirea adevărului;
clar că acesta nu este eficient.” (D) bazându-şi generalizarea pe un
grup reprezentativ de
20. Fiecare dintre cele ce urmează împrejurări;
este o premisă necesară (E) arătând că o măsură care se
argumentului adus de persoana susţine a fi eficientă în
sceptică ce suferă de răceală, CU obţinerea unui efect ar face ca
EXCEPŢIA: obţinerea efectului să fie de
fapt mult mai dificilă.
(A) Se produce suficient amestec
pentru a asigura dozele necesare 22. A trage la răspundere răufăcătorii
pentru aproape toţi cei care pentru fărădelegile lor implică
suferă de răceală. incapacitatea de a recunoaşte că actele
(B) Amestecul nu are efecte criminale, ca de altfel toate acţiunile,
secundare suficient de grave sunt în cele din urmă rezultatul mediului
pentru a-i face pe mulţi oameni care a format caracterul agentului. Nu
să evite să-l folosească. răufăcătorii, ci majoritatea oamenilor
(C) Amestecul este suficient de care se supun legii sunt cei care, prin
puternic pentru a feri pe aproape acţiunile lor, fac tot posibilul pentru a
oricine îl foloseşte să mai crea şi a menţine acest mediu. Prin
contracteze răceli în viitor. urmare, adevărata răspundere pentru
(D) Amestecul este destul de fărădelegi aparţine oamenilor care se
cunoscut încât aproape toată supun legii, datorită exclusiv acţiunilor
lumea care suferă de răceală ştie lor.
de existenţa lui.
(E) Nu sunt remedii eficiente Argumentarea afirmaţiei de mai sus este
împotriva răcelii la îndemână pe cel mai mult expusă criticilor pe motiv
care să le prefere mulţi dintre cei că:
suferind de răceală în locul
amestecului. (A) exploatează ambiguitatea
termenului „mediu”, tratând
21. Care dintre cele de mai jos două sensuri diferite ale
descrie cel mai fidel metoda de cuvântului de parcă ar fi
raţionament folosită de bolnavul echivalente;
de răceală pentru a trage (B) nu face distincţia dintre
concluzia argumentului? acţiunile care sunt acceptabile
şi cele care nu sunt acceptabile
(A) constatarea că o afirmaţie este din punct de vedere social;
falsă pe motiv că, dacă ar fi (C) modul în care face distincţia
adevărată, ar avea consecinţe dintre răufăcători şi fărădelegi
care sunt false; respinge implicit faptul că o

13
persoană devine răufăcător (C) Pacienţii rareori suferă chiar de
numai în virtutea faptului că a dureri uşoare şi trecătoare de
comis o fărădelege; spate în momentul când un disc
(D) concluzia sa este o generalizare spinal este afectat de hernie sau
a dovezilor statistice extrase degenerat.
numai de la un segment (D) Medicii pot prevedea cu
minoritar al populaţiei; exactitate care dintre persoanele
(E) concluzia sa contrazice un care nu suferă de dureri de spate
principiu implicit, pe care se cronice le vor avea în viitor.
bazează o parte anterioară a (E) Există o strategie care poate fi
argumentului. eficientă în întârzierea sau
prevenirea apariţiei durerilor
23. Durerile cronice de spate datorate unui disc spinal afectat
sunt cauzate de obicei de de hernie sau degenerat care în
vertebrele afectate de hernie de prezent este asimptomatic.
disc sau degenerate. În cele
mai multe cazuri, discul este 24. La data de 31 decembrie a
afectat cu mult timp înainte ca fiecărui an, în ţara Q se face un
boala cronică să evolueze şi, de calcul al rezervelor complete de
fapt, unul din cinci oameni cu cărbune disponibile ale ţării
vârsta peste 30 de ani are respective – adică, întreaga
discul afectat de hernie sau cantitate de cărbune care a fost
degenerat dar nu prezintă extrasă pe teritoriul ţării dar
simptome cronice. Dacă care nu a fost consumată. În
durerea cronică apare mai anul 1991 această cantitate a
târziu într-un astfel de caz, fost considerabil mai scăzută
aceasta este provocată în faţă de 1990. Mai mult, ţara Q
general de o deteriorare a nici nu a importat şi nici nu a
muşchilor abdominali şi exportat cărbune din 1970.
spinali, datorată insuficienţei
de exerciţii fizice. Dacă afirmaţiile de mai sus sunt
adevărate, care dintre afirmaţiile
Pe care dintre variantele următoare, următoare trebuie să fie de asemenea
dacă e valabil, o susţin mai puternic adevărate, pe baza celor de mai sus?
afirmaţiile de mai sus?
(A) În ţara Q a fost extras mai mult
(A) Patru din cinci persoane cu cărbune în anul 1990 decât în
vârsta peste 30 de ani pot fi 1991.
sigure că nu vor avea niciodată (B) În ţara Q cantitatea de cărbune
dureri cronice de spate. consumată în 1991 a fost mai
(B) Oamenii care fac gimnastică în mare decât cantitatea de cărbune
mod regulat pentru muşchii extrasă în 1991.
abdominali şi spinali vor fi (C) În ţara Q cantitatea de cărbune
feriţi cu siguranţă de dureri de consumată în 1990 a fost mai
spate cronice. mare decât cea consumată în
1991.

14
(D) În ţara Q cantitatea de cărbune cere elevilor să lucreze nu va crea locuri
consumată în 1991 a fost mai de muncă pentru ei.
mare decât cea consumată în
1990. Care dintre cele ce urmează descrie cu
(E) În ţara Q a fost consumată o mai cea mai mare acurateţe modul în care
mare cantitate de cărbune în răspunsul lui Mary se asociază cu
prima jumătate a anului 1991 argumentul lui Tom.?
decât a fost consumată în prima
jumătate a anului 1990. (A) Acesta analizează rezultatul
nedorit al preluării direcţiei de
(F) Tom: Angajatorii se plâng că acţiune pe care o recomandă
absolvenţilor de liceu adesea le Tom.
lipsesc aptitudinile (B) Argumentează că Tom a luat o
profesionale cerute de tendinţă inevitabilă drept una
angajarea cu normă întreagă. evitabilă.
Prin urmare, de vreme ce (C) Oferă informaţii care sunt
aceste aptitudini se formează incompatibile cu o premisă
cel mai bine la locul de muncă, exprimată explicit în
ar trebui să le cerem elevilor de argumentul lui Tom.
liceu să lucreze cu jumătate de (D) Avansează un argument care
normă, astfel încât să anihilează o premisă de care
dobândească aptitudinile cerute depinde argumentul lui Tom.
de piaţa muncii în prezent. (E) Susţine o soluţie alternativă la
Mary: Şi aşa există prea puţine posturi problema prezentată de Tom.
cu jumătate de normă pentru elevii care
vor să lucreze şi simplul fapt că le vom

STOP!
DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ
VERIFICAŢI RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU
LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.

15
SECŢIUNEA A II – A
Timpul acordat – 35 minute
26 de întrebări

Instrucţiuni: Fiecare pasaj din această secţiune este urmat de un grup de întrebări la care
urmează a se răspunde pe baza a ceea ce se afirmă sau se sugerează în pasaj. La unele
întrebări, mai multe dintre variantele de răspuns ar putea fi valabile. Totuşi,
dumneavoastră urmează să alegeţi cel mai bun răspuns; aceasta înseamnă, varianta care
răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la întrebare şi să marcaţi cu negru pătratul
corespunzător de pe formularul pentru răspunsuri.

schimbărilor de armonie. Soliştii puteau


„Cariera trompetistului Miles Davis a să determine forma melodiilor fără să
fost una dintre cele mai impresionante şi revină la aceeaşi invariabilă repetiţie a
prolifice pe care le-a cunoscut lumea armoniilor. În această perioadă, Davis a
jazului. Totuşi, geniul său nu s-a bucurat încercat să lege frazări, armonii şi calităţi
de aprecierea pe care o merita. tonale jazistice de un sunet unificat şi
Nerăbdarea şi neastâmpărul artistic ce îi integrat, asemănător celui dintr-o lucrare
caracterizau creaţia au trecut de la un stil orchestrală clasică: în înregistrările sale,
la altul şi au făcut din Davis o anatemă ritmurile, oricât de caracteristice jazului,
pentru mulţi critici, care deplângeau sunt întotdeauna diminuate, iar
faptul că acesta a abandonat mai întâi sonorităţile instrumentale par estompate.
stilul bebop iar mai apoi jazul acustic
„cool” în favoarea unor formule sonore Înregistrările lui Davis de la sfârşitul
din ce în ce mai inovatoare. anilor ’60 semnalează, încă o dată, că se
îndrepta spre altceva. În Filles de
Începându-şi cariera prin studierea Kilimanjaro, faptul că Davis i-a cerut
stilului bebop, Davis a fost cel care a instrumentistului Herbie Hancock să
oferit primul numeroase surprize cânte la pian electric şi nu la unul acustic
stilistice, în momentul în care, în 1948, a a produs consternare în rândul celor mai
devenit membru al unui grup improvizat înfocaţi adepţi ai jazului pur. Alte
de înregistrări care se întâlnea într-un albume se caracterizau prin ritmuri rock,
apartament din New York. Activitatea instrumentaţie electronică pronunţată, un
acestui grup nu numai că a încetinit atac improvizatoric lejer şi o mai mare
ritmurile şi a dat personalitate utilizare a prelucrării în studio pentru a
ansamblului prin interpretarea pieselor crea sonorităţi în zigzag. Până în 1969,
solo sau chiar mai mult decât a pieselor procedura de studio a lui Miles era aceea
solo – ca reacţie directă faţă de bebop – de a îi lăsa pe instrumentişti să
ci a devenit de asemenea leagănul improvizeze pe o partitură dată, după
stilului de jaz „West Coast cool”. care făcea montajul pieselor pe bandă,
întocmai ca un regizor de film. Grupurile
Făcând ceea ce ar putea fi caracterizat ca rock fuseseră primele care utilizaseră
un zigzag, Davis însuşi nu a urmat aceste această procedură; pentru iubitorii de
inovaţii. În loc de aceasta, spre sfârşitul jaz, formaţi în idealul improvizaţiei în
anilor ’50 a format un nou grup care direct, această abordare părea o încălcare
elibera jazul din şablonul restrictiv al a principiului conform căruia

16
înregistrările trebuie doar să păstreze mai multe dintre schimbările
procesele de gândire ale muzicianului în stilistice majore, influenţând
timpul real. Davis a devenit din nou ţinta jazul secolului XX.
unor polemici aprinse ale criticilor (E) Nestatornicia şi francheţea lui
purişti, care au continuat să Miles Davis au trezit admiraţia
minimalizeze contribuţiile sale aduse celor mai mulţi critici de jaz.
jazului.
2.Potrivit pasajului, care dintre
Poate ceea ce stă în spatele intensităţii variantele de mai jos referitoare
acestor reacţii împotriva lui Davis este la stilul „West Coast cool” este
teama de a explora posibilităţile pe care adevărată?
el le-a scos la iveală. În mod ironic, el n-
a făcut decât ceea ce-au făcut (A) A fost popularizat de Miles
întotdeauna exploratorii jazului: a căutat Davis.
să ajungă la ceva nou, care îi aparţinea. (B) Era caracterizat prin sunet
Dar, datorită faptului că a avut o carieră unificat şi integrat.
de lungă durată, că nu a murit tânăr sau (C) Era interpretat mai ales de
nu a făcut înregistrări sporadice şi pentru ansambluri mari.
că a refuzat să se încadreze în nişa pe (D) A introdus o varietate mare de
care şi-o crease anterior, criticilor le este şabloane de schimbare a
greu să-i găsească cu certitudine locul lui armoniei.
Davis în ierarhia estetică ai cărei adepţi (E) A luat naştere din inovaţiile
sunt.” dezvoltate în New York.

1.Care dintre variantele de mai jos redă 3.Ce tip de jaz prezentat mai jos
cel mai bine idea principală a pasajului? ne sugerează pasajul că îl cânta
Miles Davis înainte de 1948?
(A) Deoarece cariera lui Miles s-a
caracterizat prin frecvente (A) Era caracterizat prin ritmuri
schimbări de stil, el nu şi-a rapide şi de accentul pe
valorificat niciodată potenţialul interpretările solo.
muzical la maxim. (B) Făcea un echilibru între
(B) Deoarece cariera lui Davis nu se interpretările de grup şi cele
încadrează exact în nici unele solo.
dintre prejudecăţile lor (C) Era o reacţie împotriva stilurilor
referitoare la viaţa şi creaţia de jaz mai restrictive.
jaziştilor, criticii de jaz nu i-au (D) Este considerat de către criticii
acordat preţuirea pe care o purişti ca fiind unicul stil de jaz
merită. autentic.
(C) Deoarece cariera lui Davis a fost (E) A fost cântat mai ales în
neobişnuit de lungă şi prolifică, cluburile de jaz din New York.
el nu s-a bucurat de aprecierea
publicului rezervată în general 4. Care dintre variantele de mai
artiştilor cu un destin tragic. jos descrie cel mai bine
(D) Cariera îndelungată şi prolifică atitudinea autorului faţă de
a lui Miles Davis a abordat cele muzica lui Miles Davis?

17
(A) ambivalenţă stânjenitoare; privit Miles Davis de către
(B) neutralitate prudentă; criticii de jaz?
(C) respect zgârcit;
(D) moderat - laudativă; (A) Numeroşi interpreţi şi
(E) susţinere plină de apreciere. compozitori de jaz care se
specializează în interpretarea
5.Care dintre procesele improvizatorică sunt foarte
creatoare este cel mai mult admiraţi de criticii de jaz.
asemănător cu procedura de (B) Numeroşi interpreţi şi
studio a lui Miles Davis de la compozitori de jaz a căror
sfârşitul anilor ’60, aşa cum este carieră s-a caracterizat prin mai
prezentată în paragraful 4 al multe schimbări de stil radicale
pasajului? sunt foarte mult admiraţi de
criticii de jaz.
(A) Producătorul unui serial de (C) Mai mulţi interpreţi şi
comedie de televiziune propune compozitori de jaz care cântă
un cadru şi un subiect general exclusiv la instrumente
pentru un sketch, după care îi electronice sunt apreciaţi foarte
lasă pe comici să-şi scrie mult de criticii de jaz.
propriile scenarii. (D) Inovatorii în jaz care sunt
(B) Un actor divaghează de la apreciaţi foarte mult de criticii
scenariul scris şi improvizează de jaz au avut cariere scurte dar
în timpul unui monolog, pentru strălucite.
a-i da spectacolului un aer de (E) Criticii de jaz sunt cunoscuţi ca
spontaneitate. manifestând o apreciere mai
(C) Un dirijor repetă cu fiecare mare pentru muzicalitate decât
partidă de instrumentişti a pentru virtuozitatea tehnică.
orchestrei separat înainte de a-i
reuni pentru a repeta întreaga „Până la mijlocul secolului al XIV – lea,
lucrare împreună. asociaţiile profesionale ale avocaţilor
(D) Un artist le cere mai multor canonici (avocaţii din curţile ecleziastice
fotografi să facă fotografii pe o creştine, care se ocupau de cazuri ce
temă dată şi apoi asamblează implicau căsătoria, moştenirea şi altele)
fotografiile într-un colaj plastic. apăruseră în cea mai mare parte a
(E) Un profesor cere fiecărui elev Europei Occidentale şi o serie de
ca în ora de compunere să scrie standarde profesionale fuseseră definite
un eseu pe o temă dată şi apoi pentru aceştia. Ne-am aştepta ca
propune cele mai bune lucrări asociaţiile profesionale să joace un rol
pentru a fi publicate într-o important în punerea în aplicare a
revistă. acestor standarde de conduită, aşa cum
făcuseră adeseori alte ghilde, şi cum fac
6.Care dintre variantele de mai asociaţiile profesionale moderne, dar
jos, dacă acest lucru este acest lucru s-ar părea că nu s-a
adevărat, ar submina cel mai întâmplat. Organizaţiile profesionale ale
mult explicaţia autorului avocaţilor au dat dovadă de un
referitoare la modul în care este entuziasm scăzut în disciplinarea

18
membrilor lor care greşeau. Unele chiar colegii lor din instanţele civile, pare în
au încercat să pună piedici eforturilor de mod inerent nefondată, mai cu seamă că
punere în aplicare a standardelor. De era o oarecare suprapunere de personal
exemplu, ghilda avocaţilor din Florenţa între baroul civil şi cel ecleziastic.
le-a interzis membrilor săi să aibă vreun
rol în procedurile disciplinare iniţiate Al doilea considerent este acela că înseşi
împotriva altor membri ai ghildei. În cele autorităţile bisericeşti se plângeau de
câteva episoade de punere în aplicare a eşecul avocaţilor de a se ridica la
standardelor de conduită care au fost înălţimea standardelor de etică şi
înregistrate, iniţiativa acţiunii deplângeau deficienţele sistemului
disciplinare s-ar părea că a venit de la disciplinar. Astfel, Consiliul de la Basel
câte un client nemulţumit şi nu de la a declarat că avocaţii canonici nu au
colegii avocaţi. aderat la recomandările de etică
prevăzute în numeroase documente
La prima vedere, s-ar părea că există papale şi l-a însărcinat pe cardinalul
două explicaţii posibile referitor la Caesarian să se ocupe de această
raritatea procedurilor disciplinare. problemă. În Anglia, unde arhivele
Avocaţii canonici medievali s-ar putea bisericii medievale sunt extrem de
ca în general să fi respectat cu bogate, plângerile similare, referitoare la
scrupulozitate standardele de conduită eşecul sistemului disciplinar de a
profesională. Ori, este posibil ca reforma practicile lipsite de etică erau un
abaterile de la standardele de conduită lucru obişnuit.
stabilite să nu fi fost ceva neobişnuit, dar
mecanismele disciplinare canonice erau Astfel de critici par să fi avut un efect
atât de ineficiente încât cei mai mulţi paradoxal, deoarece ele par să fi întărit
dintre cei care comiteau abateri solidaritatea profesională a avocaţilor în
disciplinare scăpau nedescoperiţi şi detrimentul punerii în aplicare a
nepedepsiţi. standardelor de etică. Astfel, criticile la
adresa profesiei s-ar putea ca de fapt să îi
Două considerente ne conduc la fi determinat pe avocaţi să organizeze
concluzia clară că această din urmă asociaţii profesionale pentru autoapărare.
explicaţie este mai plauzibilă. Primul Atacurile critice s-ar putea de asemenea
este acela că instanţele engleze civile, ale să-i fi convins pe avocaţi să dea
căror standarde de etică erau similare cu prioritate autoapărării împotriva
cele ale instanţelor ecleziastice, prezintă atacurilor făcute de cei care nu făceau
mult mai multe exemple de acţiuni parte din această profesie decât
disciplinare intentate împotriva disciplinării membrilor neascultători din
avocaţilor practicieni decât prezintă rândurile lor.
arhivele instanţelor bisericeşti. Această
discrepanţă ar putea foarte bine indica 7.Care dintre variantele de mai jos
faptul că mecanismele disciplinare ale redă cel mai fidel concluzia
instanţelor civile funcţionau mai eficient principală a fragmentului?
decât cele ale instanţelor bisericeşti.
Concluzia alternativă, şi anume aceea că (A) Organizaţiile profesionale ale
avocaţii ecleziastici erau mai puţin avocaţilor canonici medievali
înclinaţi spre abateri de la etică decât au pus probabil în aplicare

19
standarde de etică pentru iniţieze proceduri disciplinare
membrii lor în momentul când împotriva colegilor lor decât
au fost provocate să procedeze avocaţii din instanţele civile.
astfel de criticile venind din (C) Avocaţii englezi din instanţele
afară. civile menţineau standarde de
(B) Organizaţiile profesionale ale conduită mult mai stricte decât
avocaţilor civili medievali par avocaţii din instanţele civile din
să fi menţinut standarde de restul Europei.
etică mai stricte pentru (D) Instanţele ecleziastice engleze
membrii lor decât au menţinut fuseseră iniţial concepute după
organizaţiile profesionale ale modelul instanţelor civile
avocaţilor canonici medievali. engleze.
(C) S-ar părea că organizaţiile (E) Instanţele ecleziastice engleze
profesionale ale avocaţilor aveau o arhivă mult mai bogată
canonici medievali serveau şi mai detaliată decât instanţele
mai degrabă la apărarea civile engleze.
membrilor lor împotriva
atacurilor critice decât la 9. Autorul face referire la ghilda
punerea în aplicare a avocaţilor din Florenţa în
standardelor de etică. primul paragraf, cel mai
(D) Standardele de conduită probabil, cu scopul de a:
menţinute de asociaţiile
profesionale ale avocaţilor (A) introduce o teorie ce urmează a
canonici medievali erau fi promovată;
prevăzute în primul rând de (B) ilustra tipul de acţiune la care se
documentele papale. face referire în fraza anterioară;
(E) Standardele de conduită pentru (C) sublinia caracterul universal al
avocaţii canonici medievali nu unei metode discutate în
au fost legiferate până când nu respectivul paragraf;
s-au format asociaţiile (D) scoate în evidenţă o deficienţă a
profesionale ale acestora. unui argument prezentat mai
înainte în paragraf;
8.Potrivit fragmentului, care (E) combate o obiecţie anticipată la
dintre următoarele afirmaţii teza care tocmai a fost propusă.
referitoare la instanţele din
Anglia medievală este 10. Autorul face referire la
adevărată? Consiliul de la Basel în primul
rând pentru a:
(A) Unii avocaţi englezi care
practicau în instanţele civile, (A) oferi un exemplu de acţiune
practicau de asemenea şi în necesară pentru stabilirea
instanţele canonice, însă alţii standardelor profesionale
practicau exclusiv în una sau pentru avocaţii canonici;
alta din instanţe. (B) compara reacţiile autorităţilor
(B) Era mai puţin probabil ca ecleziastice engleze cu reacţiile
avocaţii canonici englezi să altor autorităţi faţă de

20
încălcarea standardelor fost acuzat pe nedrept că
profesionale de către avocaţii foloseşte un manual inadecvat.
canonici; (B) Pentru a apăra reputaţia presei
(C) susţine argumentul că aveau loc în faţa publicului în mare parte
într-adevăr încălcări ale ostil, un jurnalist ascunde
standardelor profesionale de denaturarea adevărului făcută
către avocaţii canonici; de un coleg al său într-un articol
(D) explica modul în care au fost de ştiri.
stabilite regulile de conduită (C) Mai multe zeci de interpreţi
pentru avocaţii canonici; acceptă să participe la un
(E) descrie dezvoltarea unui sistem concert pentru a contribui la
disciplinar pentru aplicarea în salvarea unui habitat natural
practică a standardelor care se află în pericol.
profesionale în rândul (D) Pentru a grăbi aprobarea de
avocaţilor. către guvern a unui
medicament, un reprezentant
11. Potrivit informaţiilor din guvernamental este convins să
fragment, pentru care dintre pretindă că nu observă când
următoarele încălcări ale producătorul farmaceutic
normelor de conduită este cel ascunde probele care atestă că
mai probabil să existe medicamentul are efecte
documente care să ateste secundare minore.
iniţierea de acţiuni disciplinare (E) Un politician foarte popular este
împotriva unui avocat canonic? de acord să-i facă o campanie
altui politician, mai puţin
(A) divulgarea secretului clientului popular, aparţinând aceluiaşi
părţii adverse; partid politic.
(B) mituirea judecătorului pentru a
hotărî în favoarea clientului său; 13. După cum sugerează
(C) falsificarea de documente pentru fragmentul, care dintre
a putea fi admis în ghilda variantele de mai jos referitoare
avocaţilor; ghildele medievale este mai
(D) răspândirea de zvonuri pentru a probabil să fi fost adevărată?
discredita un avocat advers;
(E) ajutarea cu bună ştiinţă a unui (A) Existau puţine ghilde importante
client să denatureze adevărul. înainte de mijlocul secolului al
XIV – lea.
12. Care dintre situaţiile de mai (B) Multe ghilde medievale
jos este cea mai similară cu exercitau influenţă asupra
„solidaritatea profesională” la acţiunilor membrilor lor.
care se face referire în pasaj? (C) Cele mai multe ghilde
medievale menţineau standarde
(A) Membrii unui sindicat al de conduită mult mai stricte
profesorilor intră în grevă când decât asociaţiile avocaţilor
consideră că un coleg de-al lor a canonici.

21
(D) Ghildele medievale întâmpinau accesului la resurse creşte şi statutul
dificultăţi în a aplica măsuri social. Totuşi, pe măsură ce numărul şi
disciplinare în rândul membrilor intensitatea interacţiunilor dintre păsări
lor. sporesc, tot astfel sporeşte şi preţul pe
(E) Standardele de conduită ale care îl are de plătit pasărea în ceea ce
ghildelor medievale variau de la priveşte consumul de energie, timp şi
un oraş la altul. riscul de a fi rănită. Astfel, păsările care
posedă atribute care reduc numărul
14. Cu care dintre variantele de acestor interacţiuni costisitoare în care
mai jos credeţi că ar fi cel mai trebuie să se implice, fără ca acest lucru
mult de acord autorul, referitor să ducă la o diminuare a statutului social,
la ipoteza că avocaţii canonici sunt în avantaj. Un semnal extern, cum
medievali respectau standardele ar fi un anumit tip de penaj, care
de conduită profesională cu semnalează capacitatea de a lupta şi, prin
scrupulozitate? urmare, scoate în evidenţă nevoia de a
lupta, ar putea fi un astfel de atribut.
(A) Acest lucru nu este adevărat
deoarece este contrazis de Zoologul Rohwer susţinea în lucrarea
documente obţinute de la „Vrăbiile Harris” că variaţiile de penaj
instanţele ecleziastice. susţin ipoteza semnalizării statutului
(B) Este puţin probabil, deoarece (SSH). El afirma că, aproape fără nici o
descrie o conduită vizibil excepţie, păsările cu gâtul mai închis la
diferită de cea urmată în aceeaşi culoare înving în conflicte cu exemplare
situaţie în societatea modernă. care au penajul mai deschis la culoare.
(C) Este puţin probabil, deoarece Susţinea că, chiar şi între păsări având
descrie o conduită vizibil aceeaşi vârstă şi sex, prezenţa penajului
diferită de cea urmată într-o mai închis la culoare este un semn care
arie similară a societăţii indică un statut de dominare.
medievale.
(D) Este imposibil să facem o Cu toate acestea, datele lui Rohwer nu îi
evaluare avizată datorită lipsei susţin afirmaţiile: în unul dintre studiile
de documente civile şi sale, păsările cu penajul mai închis la
ecleziastice. culoare au învins în numai 57 de
(E) Acest lucru este susţinut direct conflicte din 75; în cadrul altui studiu,
de documentele obţinute de la care se concentrează asupra conflictelor
instanţele civile şi ecleziastice. dintre păsări din aceeaşi grupă de vârstă
sau de acelaşi sex, păsările cu penajul
„Multe păsări care formează cârduri mai închis la culoare au învins în 63 de
concurează prin interacţiune agresivă conflicte şi au pierdut în 62. Există
pentru a obţine prioritate în ceea ce indicii că penajul semnalează probabil
priveşte accesul la resurse, precum hrană diferenţele de statut legate în general de
şi adăpost. Rezultatul interacţiunilor vârstă în rândul vrăbiilor Harris: adulţii,
repetate între membrii cârdului este acela de obicei având gâtul închis la culoare,
că fiecare pasăre dobândeşte un anumit au un statut social mai înalt decât puii,
statut social legat de capacitatea acesteia care au de obicei gâtul deschis la
de a lupta şi, o dată cu prioritatea culoare; mai mult chiar, puii care au

22
coloritul asemănător adulţilor sunt extern recognoscibil ar avea unul
dominanţi în faţa celor care nu au un dintre efectele următoare asupra
astfel de colorit. Totuşi, diferenţele de păsării:
penaj legate de vârstă ale vrăbiilor Harris
nu semnalează statutul individual al (A) îi dă capacitatea de a atrage un
păsărilor în cadrul unei categorii de partener cu un statut social înalt;
vârstă şi astfel acestea nu pot fi incluse (B) îi permite să evite interacţiunile
în termenul „semnalizarea statutului”. agresive costisitoare;
(C) îi diminuează accesul la
Cea mai grăitoare dovadă de semnalizare resursele limitate;
a statutului o găsim la piţigoiul mare. (D) o face mai puţin atrăgătoare
Experienţele arată o strânsă corelaţie pentru păsările de pradă;
între dimensiunile penajului negru (E) îi sporeşte capacitatea de luptă.
dungat de pe piept şi statut, care se
măsoară prin succesul în interacţiunile 16. Autorul face referire la
agresive. Analiza factorilor care ar putea faptul că vrăbiile Harris adulte
fi asociaţi cu dimensiunile penajului au de obicei gâtul închis la
negru dungat de pe piept (sex, vârstă, culoare cu scopul de a:
lungimea aripilor, greutatea corpului) a
demonstrat că statutul social este singura (A) susţine concluzia că variaţiile de
variabilă care se corelează cu penaj din rândul vrăbiilor Harris
dimensiunile penajului negru dungat de probabil nu semnalizează
pe piept, când toate celelalte variabile statutul individual al păsărilor;
sunt constante. (B) argumenta că variaţiile de penaj
în rândul vrăbiilor Harris
Un experiment ingenios a oferit şi mai contribuie la confirmarea
multe dovezi referitoare la semnalizarea ipotezei semnalizării statutului;
statutului la piţigoiul mare. Unul din trei (C) indică faptul că, în lumina
piţigoi împăiaţi a fost aşezat pe o poliţă tiparelor variaţiilor de penaj în
cu hrană pentru păsări. Când s-a apropiat rândul vrăbiilor Harris, ipoteza
o pasăre vie, exemplarul împăiat a fost semnalizării statutului ar trebui
întors cu ajutorul telecomenzii cu faţa probabil modificată;
spre pasăre şi şi-a „etalat” pata neagră de (D) demonstrează că vrăbiile Harris
pe piept. Când au fost puse în faţa unei sunt subiectul cel mai indicat
păsări cu o pată mai mică decât a lor, pentru studiul semnalizării
păsările s-au apropiat şi au avut un statutului în rândul păsărilor;
comportament agresiv. Cu toate acestea, (E) sugerează că semnalizarea
când păsările vii au fost puse în faţa unor diferenţelor de statut legate de
păsări împăiate având pata neagră mai vârstă este larg răspândită în
mare decât a lor, cele dintâi au avut un rândul păsărilor care formează
comportament paşnic şi nu s-au cârduri.
apropiat.”
17. Care dintre următoarele
15. Potrivit fragmentului, ipoteza variante, dacă este vreuna, ar
semnalizării statutului susţine că submina cel mai grav
posibilitatea de a etala un semn valabilitatea rezultatelor

23
experimentului discutat în adevărată referitor la relaţia lui
ultimul paragraf? Rohwer cu ipoteza semnalizării
statutului (SSH)?
(A) Păsările vii proveneau toate din
cârduri diferite de piţigoi. (A) Deşi studiul său era menit să
(B) Caracteristicile fizice ale testeze ipoteza semnalizării
păsărilor împăiate erau diferite statutului, datele sale s-au
nu numai în ceea ce priveşte dovedit a fi mai relevante pentru
pata neagră de pe piept. alte subiecte.
(C) Nu a fost inclus nici un pui în (B) A pornit să confirme ipoteza
experiment. semnalizării statutului dar a
(D) Hrana aşezată pe poliţă nu era sfârşit prin a o revizui.
tipul de hrană pe care o consumă (C) A pornit să infirme ipoteza
piţigoii în sălbăticie. semnalizării statutului dar a
(E) Chiar şi păsările care s-au sfârşit prin a o accepta.
comportat agresiv nu au atacat (D) A modificat ipoteza semnalizării
practic fizic păsările împăiate. statutului, extinzând-o pentru a
cuprinde diferite tipuri de
18. Care dintre variantele de mai semnale.
jos descrie cel mai bine (E) A susţinut ipoteza semnalizării
structurarea fragmentului? statutului dar datele cercetărilor
sale nu au reuşit să o confirme.
(A) Este introdusă o ipoteză şi sunt
discutate şi evaluate studii 20. Fragmentul sugerează că, în
relevante pentru acea ipoteză. rândul păsărilor care formează
(B) Este prezentat un fenomen cârduri, pasărea cu un statut
natural şi mai multe explicaţii social înalt va avea cel mai
ale fenomenului sunt examinate probabil una dintre următoarele
în detaliu. caracteristici:
(C) Este descris un comportament,
cauzele posibile care stau la (A) penaj închis la culoare pe gât;
baza acelui comportament şi (B) o greutate a corpului mai mare
este evaluată probabilitatea decât media;
fiecărei cauze. (C) urmaşi cu un statut înalt;
(D) Se explică o enigmă ştiinţifică şi (D) o mare capacitate de luptă;
relatarea respectivă este redată (E) răni frecvente.
în rezumat.
(E) Se subliniază o teorie ştiinţifică 21. Care dintre următoarele
şi sunt comparate părerile în concluzii referitoare la vrăbiile
favoarea şi împotriva Harris poate fi trasă din
valabilităţii acesteia precum şi fragment?
experienţele care susţin pe
fiecare dintre părţi. (A) În rândul vrăbiilor Harris,
diferenţele de penaj semnalează
19. Potrivit fragmentului, care numai statutul individual în
dintre următoarele variante este cadrul grupelor de vârstă.

24
(B) În rândul vrăbiilor Harris, natalităţii. Aproximativ după anul 830,
adulţii au acces prioritar la construcţiile au încetat în zonă şi în
hrană faţă de pui. decurs de 100 de ani civilizaţia clasică a
(C) În rândul vrăbiilor Harris, puii indienilor maya a dispărut definitiv.
cu penaj relativ închis la culoare
au acelaşi statut cu adulţii cu un Stabilind această cronologie, Lowe
penaj relativ deschis la culoare. avansează o explicaţie plauzibilă a
(D) Puii de vrăbii Harris se prăbuşirii care se potriveşte cu dovezile
angajează în interacţiuni arheologice existente. Conform teoriei
agresive mai frecvent decât o sale, civilizaţia clasică a indienilor maya
fac adulţii. a fost doborâtă de interacţiunea mai
(E) Vrăbiile Harris se angajează în multor factori, puşi în mişcare de
interacţiuni agresive mai rar creşterea populaţiei. Creşterea
decât o fac piţigoii mari. populaţiei, mai ales în cadrul elitei
societăţii, a dus la necesitatea dezvoltării
agriculturii. Intensificarea agriculturii a
„În lucrarea The Dynamics of exercitat presiuni asupra solului şi a dus
Apocalypse (Dinamica Apocalipsului), la o scădere a productivităţii (cantitatea
John Lowe încearcă să dezlege misterul de hrană obţinută pe fiecare unitate de
prăbuşirii civilizaţiei clasice a indienilor muncă investită). În acelaşi timp,
maya. Lowe îşi bazează studiul pe o creşterea păturii dominante a societăţii a
examinare minuţioasă a datelor dus la cereri mai mari pentru
arheologice cunoscute. Ca şi alţi monumentele de ceremonial şi obiecte
cercetători înaintea sa, Lowe se bazează de lux, preluând o parte din forţa de
pe monumentele a căror dată a fost muncă necesară în agricultură. Teoria
identificată pentru reconstitui pe etape susţine că aceste presiuni erau răspândite
prăbuşirea actuală a acestei civilizaţii. – şi amplificate – în toată regiunea,
Folosind ridicarea de monumente ca deoarece statele mayaşe se angajau în
mijloc de a determina popularea unei războaie pentru a dobândi mână de lucru
aşezări, Lowe pleacă de la premisa că o şi hrană, iar refugiaţii părăseau zonele
dată ce au încetat să se mai construiască sărăcite. Astfel, statele cele mai
monumente noi, aşezarea respectivă a vulnerabile au început să se prăbuşească
fost abandonată. Analiza dovezilor şi fiecare prăbuşire atrăgea altele după
făcută de Lowe sugerează că ridicarea de ea, până ce întreaga civilizaţie s-a
noi monumente a continuat să crească prăbuşit.
între anii 672 – 751 e.n. dar că civilizaţia
a încetat să se extindă geografic; noile Dacă există o carenţă majoră în
construcţii au fost ridicate exclusiv în explicaţia lui Lowe, este aceea că
ariile stabilite. Au urmat primele semne întreaga construcţie se bazează pe
care anunţau problemele. Inscripţiile premisa că dovezile existente redau un
descoperite pe monumente arată că între tablou real al modului în care s-a produs
anii 751 – 790 alianţele care fuseseră colapsul. Cu toate acestea, este greu de
încheiate de multă vreme au început să spus cât de fidel reflectă dovezile
fie rupte. Dovezile arată de asemenea că arheologice activitatea istorică, mai ales
între anii 790 – 830 rata mortalităţii în cea a unei civilizaţii atât de complexe
oraşele indienilor maya depăşea rata cum este cea mayaşă, iar o ipoteză poate

25
fi verificată numai pe seama datelor 23. Care dintre variantele de mai jos
existente. Este posibil ca înţelegerea exprimă cel mai bine idea
colapsului pe care o avem acum să fie principală a fragmentului?
schimbată radical de date suplimentare.
De exemplu, ipoteza lui Lowe referitoare (A) În lucrarea The Dynamics of
la construcţia de monumente şi Apocalypse, John Lowe
popularea unei aşezări ar putea fi dovedeşte cu succes că
răsturnată dacă cercetări suplimentare a prăbuşirea civilizaţiei clasice a
aşezărilor civilizaţiei clasice a indienilor indienilor maya a fost pusă în
maya ar stabili că unele dintre ele au mişcare de creşterea populaţiei
continuat să fie puternic populate multă şi scăderea productivităţii.
vreme după ce a dispărut obiceiul (B) În lucrarea The Dynamics of
sculptării în piatră a monumentelor Apocalypse, John Lowe
dinastice.” deschide noi căi spre
dezlegarea misterului
22. Care dintre variantele de mai jos prăbuşirii civilizaţiei clasice a
descrie cel mai bine structurarea indienilor maya prin folosirea
fragmentului? monumentelor datate pentru a
reconstitui colapsul pas cu pas.
(A) Este descrisă o metodă folosită (C) În lucrarea The Dynamics of
pentru a analiza dovezile, se Apocalypse, John Lowe
sugerează o explicaţie pentru foloseşte cu succes date pentru
dovezi, după care se trage o a urmări reducerea şi mai apoi
concluzie pornind de la dovezi. stoparea construcţiilor în
(B) Este prezentată o ipoteză, se cadrul civilizaţiei clasice a
oferă dovezi în spijinul ipotezei, indienilor maya.
după care ipoteza este (D) Deşi studiul lui John Lowe se
confirmată. bazează pe o examinare atentă
(C) Este prezentată o analiză a unui a datelor istorice, acesta nu
studiu, sunt examinate dovezile reflectă cu acurateţe
contrare, după care se sugerează circumstanţele în care a avut
o direcţie pentru studiile loc colapsul civilizaţiei clasice
viitoare. a indienilor maya.
(D) Este descrisă baza studiului, (E) Chiar dacă teoria lui John
este prezentată o teorie care Lowe referitoare la prăbuşirea
explică dovezile existente şi civilizaţiei clasice a indienilor
este arătată o posibilă carenţă a maya pare credibilă, aceasta se
studiului. bazează pe o ipoteză care nu
(E) Se face o observaţie, se prezintă poate fi verificată folosind
dovezile care sprijină dovezile arheologice.
observaţia, după care sunt 24. Care dintre următoarele variante
discutate contradicţiile pe care este cea mai apropiată de ipoteza
le prezintă dovezile. pe care o avansează Lowe
referitor la relaţia dintre
construirea de monumente şi
oraşele mayaşe clasice?

26
(B) acceptată în general dar
(A) O persoană presupune că criza discutabilă;
de produse proaspete de pe (C) foarte solidă dar învechită;
rafturile unui aprozar este (D) neştiinţifică dar eficientă;
rezultatul condiţiilor (E) neconvenţională dar strălucită.
meteorologice nefavorabile pe
durata cultivării acestora. 26. Cu care dintre afirmaţiile de mai
(B) O persoană presupune că la un jos referitoare la utilizarea
cinematograf rulează numai dovezilor arheologice pentru
filme străine, deoarece titlurile reconstituirea activităţii istorice
filmelor afişate acolo nu-i sunt credeţi că ar fi de acord cel mai
cunoscute acelei persoane. mult autorul fragmentului?
(C) O persoană presupune că un
restaurant are un nou proprietar, (A) După o analiză atentă, dovezile
deoarece meniul restaurantului arheologice pot fi folosite
s-a schimbat radical de ultima pentru a reconstitui cu acurateţe
dată de când acea persoană a activitatea istorică a unei
luat masa acolo. civilizaţii apuse.
(D) O persoană presupune că o (B) Dovezile arheologice sunt mai
corporaţie a fost vândută utile pentru reconstituirea
deoarece acum corporaţia are activităţilor cotidiene ale unei
altă denumire pe firma de pe culturi decât tendinţele
clădirea unde se află aceasta. evolutive pe termen lung ale
(E) O persoană presupune că acesteia.
prietena sa şi-a vândut colecţia (C) Exactitatea dovezilor
de timbre, deoarece acea arheologice pentru
prietenă a încetat să mai reconstituirea activităţii istorice
achiziţioneze timbre noi. depinde de longevitatea
civilizaţiei respective.
25. Se poate deduce din fragment că (D) Dovezile arheologice nu sunt o
autorul ar descrie metoda pe care sursă potrivită de informaţii
a folosit-o Lowe pentru a pentru reconstituirea activităţii
reconstitui pas cu pas cronologia istorice.
prăbuşirii civilizaţiei clasice a (E) Activitatea istorică poate fi
indienilor maya ca fiind: reconstituită pe baza dovezilor
arheologice dar, în cele din
(A) îndrăzneţ de inovatoare dar cu urmă este imposibil să
carenţe;
confirmăm exactitatea reconstituirii.

STOP!
DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ
VERIFICAŢI RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU
LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.
SECŢIUNEA A III – A

27
Timpul acordat – 35 minute
24 de întrebări

Instrucţiuni: Fiecare grup de întrebări din această secţiune se bazează pe o serie de


condiţii. Atunci când răspundeţi la unele întrebări, ar fi util să faceţi o diagramă. Alegeţi
răspunsul care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la întrebare şi marcaţi cu negru
pătratul corespunzător de pe foaia cu răspunsurile.

Întrebările 1 – 5 2. Dacă lui Semonelli şi


Underwood nu le sunt repartizate
Fiecăruia dintre cei şapte călători – locuri pe acelaşi rând, care dintre
Norris, Oribe, Paulsen, Rosen, următoarele afirmaţii este falsă?
Semonelli, Tan şi Underwood – i se va
repartiza câte un loc dintre cele nouă ale (A) Lui Norris i s-a repartizat locul
unui avion. Locurile sunt numerotate de 2.
la 1 la 9 şi aranjate pe rânduri după cum (B) Lui Paulsen i s-a repartizat locul
urmează: 5.
(C) Lui Rosen i s-a repartizat locul
Rândul din faţă: locurile 1,2,3 4.
Rândul din mijloc: locurile 4,5,6 (D) Lui Tan i s-a repartizat locul 2.
Ultimul rând: 7,8,9 (E) Lui Underwood i s-a repartizat
locul 1.
Numai locurile de pe acelaşi rând sunt
alăturate. Repartizarea locurilor trebuie 3. Dacă lui Semonelli i s-a
să îndeplinească următoarele condiţii: repartizat un loc pe acelaşi rând
 locul lui Oribe trebuie să fie pe cu Underwood, căruia dintre
ultimul rând; călătorii de mai jos i-ar putea fi
 locul lui Paulsen este lângă cel al repartizat un loc alături de unul
lui Rosen şi de asemenea, lângă dintre locurile neocupate?
un loc neocupat;
 locul lui Rosen se află pe rândul (A) Oribe;
din spatele rândului pe care se (B) Rosen;
află locul lui Norris; (C) Semonelli;
 nici Semonelli nici Underwood (D) Tan;
nu au locurile lângă Norris. (E) Underwood.

1. Căreia dintre următoarele perechi 4. Dacă locul repartizat lui Tan este
de călători îi pot fi repartizate alături de un loc repartizat altui
locurile 2 şi respectiv 8? călător şi de asemenea alături de
(A) Norris, Semonelli; unul dintre locurile neocupate,
(B) Oribe, Underwood; care dintre următoarele afirmaţii
(C) Paulsen, Oribe; trebuie să fie adevărată?
(D) Rosen, Semonelli;
(E) Underwood, Tan. (A) Lui Tan i s-a repartizat un loc pe
rândul din faţă.

28
(B) Lui Tan i s-a repartizat un loc pe (A) G,L,M,N,W
ultimul rând. (B) G,L,M,P,W
(C) Lui Oribe i s-a repartizat locul (C) G,M,N,R,W
de lângă Semonelli. (D) G,M,P,R,S
(D) Lui Oribe i s-a repartizat locul (E) L,M,R,S,W
de lângă Tan.
(E) Lui Semonelli i s-a repartizat 7. Dacă domeniul W este redus,
locul de lângă Underwood. care dintre variantele de mai jos
ar putea fi o listă corectă şi
5. Dacă lui Oribe i s-a repartizat un completă a celorlalte patru
loc lângă unul dintre locurile domenii care urmează a fi
neocupate, care dintre afirmaţiile reduse?
de mai jos trebuie să fie
adevărată? (A) G,M,P,S
(B) L,M,N,R
(A) Lui Oribe i s-a repartizat locul 8. (C) L,M,P,S
(B) Lui Tan i s-a repartizat locul 2. (D) M,N,P,S
(C) Lui Underwood i s-a repartizat (E) M,P,R,S
locul 1.
(D) Locul 4 nu este repartizat. 8. Dacă domeniul P este redus, care
(E) Locul 9 nu este repartizat. dintre perechile de domenii de
cheltuieli de mai jos conţine cele
Întrebările 6 – 12 două domenii care trebuie
reduse?
Comisia bugetară a unei biblioteci
universitare trebuie să reducă exact cinci (A) G,M
dintre cele opt domenii de cheltuieli – (B) M,R
G,L,M,N,P,R,S şi W – în conformitate (C) N,R
cu următoarele condiţii: (D) R,S
(E) S,W
 dacă domeniile G şi S sunt
reduse, domeniul W va fi de 9. Dacă atât domeniul L cât şi
asemenea redus; domeniul S sunt reduse, care
 dacă domeniul N este redus, nici dintre perechile de domenii de
domeniul R şi nici domeniul S nu cheltuieli de mai jos conţine cele
vor fi reduse; două domenii care trebuie
 dacă domeniul P este redus, reduse?
domeniul L nu va fi redus;
 exact două dintre cele trei (A) G,M
domenii L, M şi R vor fi reduse. (B) G,P
(C) N,R
6. Care dintre cele de mai jos ar (D) N,W
putea fi lista corectă şi completă (E) P,S
a domeniilor de cheltuieli reduse
de către comisie?

29
10. Dacă domeniul R nu este redus, precede această pereche
care dintre variantele de mai jos trebuie să fie roşie;
trebuie să fie adevărată?  orice pereche de mărgele
alăturate care sunt de
(A) domeniul G este redus; aceeaşi culoare trebuie să
(B) domeniul N nu este redus; fie verde;
(C) domeniul P este redus;  nici o mărgea portocalie
(D) domeniul S este redus; nu poate fi lângă o
(E) domeniul W nu este redus. mărgea roşie;
 orice porţiune a şiragului
11. Dacă atât domeniul M cât şi care conţine opt mărgele
domeniul R sunt reduse, care consecutive trebuie să
dintre perechile de mai jos includă cel puţin o
conţine două domenii dintre care mărgea de fiecare
nici unul nu va fi redus? culoare.

(A) G,L 13. Dacă şiragul are exact opt


(B) G,N mărgele, care dintre variantele de
(C) L,N mai jos ar prezenta ordinea
(D) L,P acceptabilă, pornind de la
(E) P,S încheietoare, a celor opt mărgele?

12. Care dintre domeniile de mai jos (A) verde, roşu, violet, galben, roşu,
trebuie redus? portocaliu, verde, violet;
(B) portocaliu, galben, roşu, roşu,
(A) G galben, violet, roşu, verde;
(B) L (C) violet, galben, roşu, verde,
(C) N verde, portocaliu, galben,
(D) P portocaliu;
(E) W (D) roşu, portocaliu, roşu, galben,
violet, verde, galben, verde;
Întrebările 13 – 18 (E) roşu, galben, violet, roşu, verde,
roşu, verde, verde.
Un bijutier face un colier înşirând un
singur şirag de mărgele colorate într-o 14. Dacă o mărgea portocalie este a
singură direcţie de la încheietoare. patra mărgea de la încheietoare,
Fiecare dintre mărgele este verde, care dintre perechile de mai jos
portocalie, violet, roşie sau galbenă. ar putea fi a doua şi respectiv a
Şiragul confecţionat are următoarele treia mărgea?
caracteristici:
(A) verde, portocaliu;
 dacă o mărgea violet este (B) verde, roşu;
alături de o mărgea (C) violet, violet;
galbenă, fiecare mărgea (D) galben, verde;
imediat următoare şi (E) galben, violet.
fiecare mărgea care

30
15. Dacă într-un şirag compus din (E) Cea de a noua mărgea este
opt mărgele, cea de a doua, a galbenă.
treia şi a patra mărgea de la
încheietoare sunt roşie, verde, 18. Dacă pe un şirag format din opt
respectiv galbenă, iar cea de a mărgele, prima, a doua, a treia şi
şasea şi a şaptea sunt violet, a patra mărgea de la încheietoare
respectiv roşie, atunci care dintre sunt roşie, galbenă, verde,
variantele de mai jos trebuie să respectiv roşie, atunci a cincea şi
fie adevărată? a şasea mărgea NU POT FI:

(A) prima mărgea este violet; (A) verde, respectiv portocalie;


(B) cea de a cincea mărgea este (B) verde, respectiv violet;
verde; (C) violet, respectiv portocalie;
(C) cea de a cincea mărgea este (D) violet, respectiv galbenă;
portocalie; (E) galbenă, respectiv portocalie.
(D) cea de a opta mărgea este
portocalie; Întrebările 19 - 24
(E) cea de a opta mărgea este
galbenă. În cadrul unui concert, un număr de şase
cântece – O,P,T,X,Y şi Z - vor fi
16. Dacă pe un şirag format din şase interpretate de trei solişti vocali –
mărgele, prima şi a două mărgea George, Helen şi Leslie. Cântecele vor fi
de la încheietoare sunt violet, interpretate consecutiv ca piese solo şi
respectiv galbenă, atunci cea de a fiecare dintre ele va fi interpretat o
cincea şi a şasea mărgea NU singură dată. Următoarele restricţii
POT FI: condiţionează stabilirea programului
concertului:
(A) verde, respectiv portocalie;
(B) portocalie, respectiv verde;  cântecul Y trebuie să fie interpretat
(C) portocalie, respectiv galbenă; mai înainte de cântecul T şi de
(D) violet, respectiv portocalie; cântecul O;
(E) galbenă, respectiv violet.  cântecul P trebuie interpretat înaintea
cântecului Z şi mai târziu decât
17. Dacă pe un şirag format din nouă cântecul O;
mărgele prima şi a patra mărgea  George poate să interpreteze numai
de la încheietoare sunt violet, iar cântecele X,Y şi Z;
a doua şi a cincea sunt galbene,  Helen poate să interpreteze numai
care dintre variantele de mai jos cântecele T, P şi X;
ar putea fi adevărată?  Leslie poate să interpreteze numai
cântecele O,P şi X;
(A) Cea de a şaptea mărgea este
 Solistul vocal care interpretează
portocalie.
prima melodie trebuie să fie diferit
(B) Cea de a opta mărgea este verde.
de cel care o interpretează pe ultima.
(C) Cea de a opta mărgea este roşie.
(D) Cea de a noua mărgea este roşie.
19. Care dintre variantele de mai jos
este un program acceptabil

31
pentru interpretarea cântecelor,
începând de la primul până la (A) Cântecul X este interpretat de
ultimul cântec interpretat? George.
(B) Cântecul X este interpretat de
(A) X,T,Y,O,P,Z Helen.
(B) X,Z,Y,T,O,P (C) Cântecul P este interpretat al
(C) Y,O,P,X,T,Z patrulea.
(D) Y,P,O,Z,T,X (D) Cântecul Y este interpretat al
(E) Y,X,O,P,Z,T doilea.
(E) Cântecul Y este interpretat al
20. Care dintre variantele de mai jos treilea.
trebuie să fie adevărată referitor
la program? 23. Fiecare dintre variantele de mai
jos este un program acceptabil de
(A) George interpretează cântecul interpretare a cântecelor, în
X. ordine de la primul până la
(B) Helen interpretează cântecul O. ultimul cântec interpretat, CU
(C) Helen interpretează cântecul T. EXCEPŢIA:
(D) Leslie interpretează cântecul P.
(E) Leslie interpretează cântecul X. (A) Y,O,P,T,Z,X
(B) Y,T,O,P,X,Z
21. Care dintre cele de mai jos este (C) Y,X,O,P,Z,T
lista completă şi corectă a (D) X,Y,O,P,Z,T
cântecelor dintre care ar putea fi (E) X,Y,O,T,P,Z
interpretat ultimul cântec din
concert? 24. Dacă melodia Y este interpretată
prima, melodiile interpretate a
(A) O,P,Z doua, a treia şi respectiv a patra
(B) O,T,X ar putea fi:
(C) T,P,Z
(D) T,X,Z (A) T,X şi O
(E) X,P,Z (B) T,Z şi O
(C) X,O şi P
22. Dacă melodia X este interpretată (D) X,P şi Z
prima, care dintre variantele de (E) X,T şi O
mai jos trebuie să fie adevărată?

STOP!
DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ
VERIFICAŢI RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU
LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.

32
SECŢIUNEA A IV – A
Timpul acordat – 35 minute
26 de întrebări

Instrucţiuni: Întrebările din această secţiune se bazează pe raţionamentul conţinut în


afirmaţii sau fragmente scurte. La unele întrebări, mai multe dintre variantele de răspuns
ar putea fi valabile. Totuşi, dumneavoastră urmează să alegeţi cel mai bun răspuns;
aceasta înseamnă, varianta care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la întrebare. Nu
trebuie să faceţi presupuneri care conform regulilor bunului simţ sunt neverosimile,
superflue sau incompatibile cu pasajul. După ce aţi ales cea mai bună variantă de răspuns,
marcaţi cu negru pătratul corespunzător de pe formularul cu răspunsurile.

1.Criticul: Oamenii pun astăzi un preţ extrem de mare pe respectul faţă de ceilalţi; cu
toate acestea, în interpretările lor comice, mulţi dintre cei mai renumiţi comici
contemporani dau dovadă de o lipsă de respect flagrantă faţă de alţii. Dar când oamenii
nu reuşesc să se ridice la înălţimea idealului faţă de care au o stimă deosebită, exagerarea
unor astfel de eşecuri formează adesea baza comediilor de succes. Astfel, popularitatea
actuală a actorilor comici care afişează lipsă de respect în spectacolele lor nu este deloc
surprinzătoare.

Pe care dintre afirmaţiile de mai jos se bazează argumentul criticului?

(A) Oamenii cărora le plac comicii ce afişează lipsă de respect în spectacolele lor nu
pun mare preţ pe respectul faţă de alţii.
(B) Numai comicii care afişează o lipsă de respect flagrantă în spectacolele lor se
bucură de succes în prezent.
(C) Mulţi oameni dezaprobă etalarea unei lipse de respect flagrante în spectacolele de
comedie.
(D) Oamenii care preţuiesc foarte mult un ideal nu reuşesc întotdeauna să trăiască la
înălţimea acestuia.
(E) Oamenii de astăzi eşuează să trăiască la înălţimea idealului lor mai frecvent decât
se întâmpla în trecut.

2.Firma de avocaţi Sutherlin, Perez & Asociaţii este una dintre firmele cele mai pline de
succes, a cărei specializare principală este asigurarea apărării în procese penale. De fapt,
firma are o rată de peste 90% a achitărilor în asemenea procese. Dalton este un avocat
specializat în primul rând în procese de divorţ, deci Dalton cu siguranţă nu poate fi
membru al firmei Sutherlin, Perez & Asociaţii.

Raţionamentul din acest argument prezintă carenţe deoarece:

(A) aduce în sprijinul concluziei sale dovezi care se contrazic reciproc;


(B) ignoră posibilitatea că o persoană poate practica avocatura fără a fi membră a
unei firme de avocaţi;
(C) conchide că o persoană nu este membră a unui grup pe motiv că persoana
respectivă nu posedă o trăsătură pe care o posedă ceilalţi membri ai grupului;

33
(D) foloseşte rata de succes a membrilor unui grup pentru a arăta că reuşitele sunt
repartizate egal în cadrul grupului;
(E) face o generalizare bazată pe o selecţie care nu este reprezentativă pentru grupul
despre care se presupune că generalizarea este adevărată.

3. Adversarii ideii de a le permite camioanelor cu remorcă triplă să utilizeze


sistemul naţional de autostrăzi greşesc când afirmă că aceste camioane sunt mai
periculoase decât alte vehicule comerciale. În partea de vest a ţării, în zone în
care li se permite în prezent camioanelor cu remorcă triplă să circule pe anumite
autostrăzi, rata accidentelor pe milă este mai scăzută decât rata naţională pentru
alte tipuri de vehicule comerciale. Cu siguranţă, camioanele cu remorcă triplă
sunt mai sigure decât alte vehicule comerciale.

Care dintre următoarele afirmaţii, dacă este adevărat, slăbeşte cel mai mult argumentul de
mai sus?

(A) E nevoie de două semi–remorci mai mici pentru a transporta cantitatea pe care o
poate transporta un camion cu remorcă triplă.
(B) Autostrăzile din vestul puţin populat sunt mult mai puţin circulate şi, în
consecinţă, sunt mult mai sigure decât autostrăzile din sistemul naţional în
ansamblu.
(C) Cei care se opun în prezent camioanelor cu remorcă triplă au obiectat cândva şi
faţă de camioanele cu remorcă dublă, care acum sunt o prezenţă obişnuită pe
autostrăzile naţionale.
(D) În zonele în care li se permite camioanelor cu remorcă triplă să circule pe
autostrăzi, conducătorii auto au nevoie de un permis de conducere special.
(E) Pentru camioanele cu remorcă triplă rata accidentelor pe milă a fost mai ridicată
anul trecut decât în cei doi ani precedenţi.

4. Whittaker: Nu poate fi vorba de un număr al studenţilor din facultăţile de


medicină care abandonează studiile înainte de al doilea an, deoarece, dacă
abandonează, nu mai ajung nicicând în anul doi.

Hudson: Conform raţionamentului nostru, eu nu pot să nu mă îmbogăţesc,


deoarece, în mod similar, nu poate fi vorba ca eu să mor înainte ca primul meu
milion de dolari să fie depus în bancă.

Hudson îi răspunde lui Whittaker în felul următor:

(A) arătându-i că un argument analog duce la o concluzie lipsită de valabilitate;


(B) folosind un exemplu pentru a combate afirmaţia lui Whittaker;
(C) arătându-i lui Whittaker că acestea ia o situaţie necesară drept una posibilă;
(D) susţinând că ceea ce afirmă Whittaker nu poate fi adevărat, deoarece Whittaker
se manifestă de parcă ar fi fals;
(E) arătând că argumentul lui Whittaker se bazează pe analiza unui caz extrem şi
nereprezentativ.

34
5. Un bec produs de curând este mult mai economic decât becurile convenţionale: costă
numai de trei ori mai mult decât becurile convenţionale însă rezistă până la de zece ori
mai mult decât acestea. În ciuda eforturilor susţinute ale producătorului de a face
publicitate avantajelor oferite de noul bec, un analist prevede că vânzările la aceste becuri
vor fi foarte scăzute.

Fiecare dintre afirmaţiile de mai jos, dacă este adevărată, susţine ceea ce anticipă
analistul, CU EXCEPŢIA:

(A) Lumina generată de noul bec este în spectrul galben, un tip de lumină artificială
care le displace multor oameni.
(B) Cei mai mulţi oameni care cumpără becuri preferă să cumpere becuri ieftine
decât becuri mai durabile dar mai scumpe.
(C) Un producător de becuri convenţionale a anunţat că noul bec consumă mai
multă electricitate decât becurile convenţionale.
(D) Noul bec va fi comercializat în câteva cantităţi diferite, începând de la pachete
ce conţin un singur bec, până la pachete ce conţin patru becuri.
(E) Un producător concurent urmează să introducă pe piaţă un bec care durează de
zece ori mai mult decât becurile convenţionale dar costă mai puţin decât acestea.

6. Rienzi, o navă de pasageri, s-a scufundat datorită unei spărturi în carcasă, provocată
probabil de un sabotaj. În mod obişnuit, când o navă având o spărtură se scufundă atât de
rapid cum s-a întâmplat cu Rienzi, apa nu pătrunde în navă suficient de rapid ca nava să
fie complet plină cu apă când ajunge pe fundul oceanului. Totuşi, inundarea completă
poate fi obţinută prin sabotaj. Orice navă care se scufundă la mare adâncime în ocean
înainte de a fi complet inundată va face implozie. Fotografiile subacvatice făcute la locul
unde se află epava vasului Rienzi pe fundul oceanului, arată că aceasta nu a făcut
implozie.

Plecând de la informaţiile de mai sus, care dintre afirmaţiile următoare trebuie să fie
adevărată?

(A) Nava Rienzi a fost construită în aşa fel încât să se reducă riscurile de scufundare
în urma unui impact.
(B) Dacă nava Rienzi a fost complet inundată, acest lucru s-a întâmplat numai după
ce aceasta a ajuns pe fundul oceanului.
(C) Dacă nava Rienzi nu a fost scufundată prin sabotaj, apa a pătruns în interiorul ei
neobişnuit de repede.
(D) Dacă nava Rienzi s-ar fi scufundat mai încet, ar fi făcut implozie.
(E) Nava Rienzi era atât de solid construită încât să reziste la implozie sub presiunea
apei la mare adâncime.

7. La fiecare 50 de câini care contractează o anumită boală, unul dintre ei va muri de


acea boală. Există un vaccin care teoretic este eficient 100% în prevenirea acestei
boli. De vreme ce riscul de deces în urma complicaţiilor apărute de la vaccinare este

35
de 1 la 5.000 de vaccinări, este prin urmare mai sigur pentru un câine să fie vaccinat
decât să nu fie vaccinat.

Care dintre variantele de mai jos ar fi mai util de ştiut pentru a face o evaluare a
argumentului?

(A) numărul total de câini care mor anual din toate cauzele luate la un loc;
(B) faptul dacă vaccinul este eficient împotriva bolilor contractate şi de alte animale
de casă în afară de câini;
(C) numărul de câini care mor anual datorită altor boli decât boala în cauză;
(D) probabilitatea ca un câine să contracteze altă boală, cum ar fi rabia;
(E) probabilitatea ca un câine nevaccinat să contracteze boala în cauză.

8. Simptomele bolilor psihice se manifestă prin probleme comportamentale,


cognitive şi emoţionale. Unii pacienţi cu tulburări psihice pot fi trataţi eficient
prin psihoterapie. Dar în prezent se ştie că la unii pacienţi tulburările psihice sunt
cauzate de dezechilibre chimice care le afectează creierul. Astfel, aceşti pacienţi
pot fi trataţi eficient numai cu medicamente care diminuează sau corectează
aceste dezechilibre.

Pe care dintre presupunerile de mai jos se bazează argumentul?

(A) Tratamentul prin psihoterapie nu poate diminua sau corecta eficient


dezechilibrele chimice care provoacă tulburările psihice.
(B) Tratamentul medicamentos dă întotdeauna rezultate mult mai rapid pentru
pacienţii care suferă de tulburări psihice decât dă tratamentul prin psihoterapie.
(C) Cele mai multe dintre tulburările psihice nu sunt provocate de dezechilibrele
chimice care afectează creierul.
(D) Tratamentul medicamentos este întotdeauna mai eficient în tratarea pacienţilor
cu tulburări psihice decât este psihoterapia.
(E) Tratamentul prin psihoterapie nu are alt efect asupra tulburărilor mentale în
afară de reducerea simptomelor.

Întrebările 9 – 10

Custodele: Decizia de a restaura mantia personajului central din tabloul lui Veronese,
schimbând-o din roşie cum este acum în verdele găsit în stratul de dedesubt este pe deplin
justificată. Teste sigure pe bază de raze X şi chimice arată că pigmentul roşu a fost aplicat
după ce tabloul fusese terminat şi că vopseaua roşie nu a fost pregătită în atelierul lui
Veronese. Prin urmare, e posibil ca un alt artist să fi falsificat tabloul lui Veronese după
terminarea acestuia.

Criticul de artă: Dar într-o copie a tabloului lui Veronese, făcută imediat după ce acesta a
murit, mantia este roşie. Este foarte puţin probabil ca un artist care a făcut copia să fi
făcut o schimbare atât de importantă atât de curând după moartea lui Veronese.

36
9.Ipoteza că un artist de mai târziu a falsificat tabloul lui Veronese serveşte căreia dintre
funcţiile de mai jos din argumentul custodelui?

(A) Este idea centrală spre care se îndreaptă argumentul în ansamblu.


(B) Este o concluzie complimentară care sprijină concluzia de bază a argumentului.
(C) Este o clarificare a termenului – cheie al argumentului.
(D) Este un aspect particular care susţine poziţia generală.
(E) Este o reiterare a ideii principale făcută de dragul emfazei.

10.Căreia dintre concluziile de mai jos i-ar oferi cel mai puternic sprijin răspunsul pe care
criticul de artă îl dă custodelui?

(A) Copia tabloului lui Veronese care a fost făcută curând după moartea pictorului
nu este deosebită de original.
(B) Nici o pictură nu poate fi restaurată înainte de a fi testată cu ajutorul unui
echipament tehnologic sofisticat.
(C) Restaurarea propusă nu va reuşi să redea tabloului lui Veronese înfăţişarea pe
care o avea la sfârşitul vieţii artistului.
(D) Valoarea lucrării unui artist nu este neapărat compromisă atunci când acea
lucrare este falsificată de artişti mai târziu.
(E) Veronese nu a avut iniţial intenţia să facă mantia personajului central verde.

11.John lucrează câte cinci zile pe săptămână, cu excepţia perioadelor de concediu şi a


săptămânilor în care sunt sărbători naţionale. Patru zile pe săptămână lucrează într-o
companie de asigurări; vinerea lucrează ca fierar. Săptămâna trecută nu a fost nici o
sărbătoare şi John nu a fost plecat în concediu. Prin urmare, săptămâna trecută el trebuie
să fi lucrat la compania de asigurări în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi.

Care dintre ipotezele de mai jos este cea pe care se bazează argumentul?

(A) John nu-şi ia niciodată concediu mai lung de o săptămână.


(B) În fiecare zi pe care a lucrat-o John săptămâna trecută, el a lucrat întreaga zi de
lucru.
(C) John nu-şi ia concediu în săptămânile în care sunt sărbători naţionale.
(D) Săptămâna trecută John nu a lucrat nici sâmbătă nici duminică.
(E) Nu au fost zile săptămâna trecută când John a lucrat atât la compania de asigurări
cât şi ca fierar.

12.După câteva încercări de a-l dezvăţa pe puiul de papagal să roadă mobila,


George a urmat cu reţinere sfatul unui specialist şi lovea uşor ciocul papagalului
ori de câte ori acesta începea să roadă mobila. Pasărea a încetat să roadă mobila,
însă acum se teme de mâini şi uneori ciupeşte. Dacă faptul că rodea mobila nu i-
ar fi făcut rău păsării, George nu ar fi lovit-o.

Când căţeluşul Carlei a scăpat din curte, a început să alerge pe o stradă


aglomerată. Deşi Carla nu este de acord în general cu pedeapsa fizică pentru a-l

37
disciplina, l-a lovit pe căţel usturător cu palma. Acum căţelul iese pe stradă numai
însoţit de Carla, deci ea avut dreptate să-l disciplineze.

Care dintre principiile următoare, dacă este stabilit, ar justifica opiniile referitoare
la acţiunile Carlei şi a lui George?

(A) Când disciplinează un animal fizic, dresorul ar trebui să folosească un


obiect cum ar fi un ziar făcut sul, pentru a evita ca animalului să i se facă
teamă de mâini.
(B) Când se dresează un animal, disciplina fizică ar trebui folosită numai
atunci când astfel de măsură disciplinară este necesară pentru a corecta
comportamentul care ar putea dăuna grav animalului.
(C) Folosirea disciplinei fizice în dresajul unui animal este justificată numai
atunci când toate celelalte strategii de corectare a comportamentului
nedorit al animalului au eşuat.
(D) Disciplina fizică nu ar trebui aplicată animalelor care nu sunt adulte.
(E) Disciplina fizică nu ar trebui folosită de un dresor de animale decât
pentru a corecta probleme de comportament persistente.

13.Pinii albi ajunşi la maturitate interceptează aproape toată lumina soarelui care cade
asupra lor. Ei lasă un strat gros de ace care se usucă imediat şi cresc la înălţimi
impresionante, astfel încât chiar şi atunci când sunt poieni mari printre aceşti copaci,
pătrunde puţină lumină în solul pădurii. Din acest motiv, pinii albi nu pot regenera la
propria umbră. Astfel, când într-o pădure deasă nu sunt altfel de copaci în afară de pini
albi, este sigur că___________.

Care dintre variantele de mai jos ar conchide argumentul în modul cel mai logic?

(A) vârstele copacilor din pădure nu diferă cu mult de timpul necesar unui pin alb să
ajungă la maturitate;
(B) pământul pe care creşte pădurea a fost curăţat de toţi copacii în momentul în
care au început să crească primii pini albi;
(C) competiţia copacilor din pădure pentru lumină va duce în curând la uscarea unor
copaci şi astfel pădurea se va rări;
(D) alte specii de arbori vor începe în curând să colonizeze pădurea, înlocuind în
cele din urmă toţi pinii albi;
(E) toate diferenţele de înălţime a copacilor din pădure sunt atribuite exclusiv
diferenţelor de vârstă dintre ei.

14.Anunţ: Un economist renumit a determinat că dintre persoanele care au folosit


computere la locul de muncă anul trecut şi aveau şi computere portabile (laptops) au
câştigat în medie cu 25% mai mult decât cele care nu au avut. Rezultă clar de aici că
deţinerea unui computer portabil a avut drept rezultat un serviciu mai bine plătit.

Care dintre variantele următoare identifică o eroare de raţionament în argument?

38
(A) Încearcă să susţină o generalizare cuprinzătoare numai pe baza informaţiilor
referitoare la un număr restrâns de indivizi.
(B) Concluzia sa nu face decât să confirme afirmaţia făcută mai devreme în
cadrul argumentului.
(C) Conchide că un lucru a fost cauzat de un altul deşi dovezile aduse arată că
primul lucru a fost cel care l-a generat pe al doilea.
(D) Oferă informaţii în sprijinul unei concluzii când de fapt acele informaţii
arată că acea concluzie este falsă.
(E) Proiectează fără spirit critic tendinţele care există în prezent într-un moment
nedefinit din viitor.

15.Rhonda va vedea filmul mâine după – amiază numai dacă Paul merge la concert
mâine după – amiază. Paul nu va merge la concert decât dacă Ted va fi de acord să
meargă la concert. Totuşi, Ted refuză să meargă la concert. Deci, Rhonda nu va vedea
filmul mâine după – amiază.

De care dintre variantele următoare este cel mai apropiat tipul de raţionament prezentat
mai sus?

(A) Dacă Janice vine în vizită, Mary nu va achita facturile mâine. Janice nu va veni
în vizită decât dacă găseşte o dădacă. Totuşi, Janice a găsit o dădacă, deci îi va
face o vizită lui Mary.
(B) Gary îşi va spăla rufele mâine numai dacă Peter trebuie să meargă la serviciu.
Dacă Cathy nu e bolnavă, Peter nu va trebui să meargă la serviciu. De vreme ce
Cathy nu este bolnavă, Gary nu-şi va spăla rufele mâine.
(C) Kelly va pregăti peşte pe grătar diseară dacă nu plouă şi dacă pe piaţă se găseşte
păstrăv proaspăt. Deşi prognoza meteo nu prevede ploaie, pe piaţă nu se găseşte
păstrăv proaspăt. Deci, Kelly nu va pregăti peşte la grătar diseară.
(D) Lisa va merge la reuniunea de familie de săptămâna viitoare numai dacă unul din
fraţii ei, Jared sau Karl, va merge şi el. Karl nu va merge la reuniune, dar Jared
va merge. Deci, Lisa va merge la reuniune.
(E) George nu va merge la muzeu mâine decât dacă Mark este de acord să meargă cu
el. Mark va merge la muzeu numai dacă poate să îşi amâne cele mai multe dintre
întâlnirile pe care le are. Mark şi-a amânat o parte din întâlniri, deci va merge la
muzeu.

16.Sectorul industriei private încearcă să atragă cercetători ştiinţifici cu înaltă calificare


oferindu-le salarii mari. Drept urmare, cei mai mulţi cercetători din sectorul privat
câştigă în prezent cu 50% mai mult decât câştigă cercetători ştiinţifici cu aceeaşi
calificare angajaţi de guvern. Deci, dacă cercetătorii ştiinţifici angajaţi de guvern nu sunt
motivaţi mai mult de un simţ al datoriei publice decât de propriile lor interese, e posibil
ca guvernul să piardă pe cei mai buni cercetători în favoarea sectorului privat, de vreme
ce nici unul dintre aceşti cercetători nu ar avea probleme în a găsi un serviciu în sectorul
privat.

Care dintre ipotezele de mai jos este cea pe care se bazează argumentul?

39
(A) E mai puţin probabil ca cercetătorii ştiinţifici care lucrează pentru guvern să se
bucure de recunoaşterea contribuţiei lor la cercetare decât cei din sectorul privat.
(B) Nici unul dintre cercetătorii ştiinţifici care lucrează pentru guvern nu câştigă mai
mult decât cei mai bine plătiţi cercetători angajaţi în sectorul privat.
(C) Guvernul nu angajează atât de mulţi cercetători cu înaltă calificare câţi
angajează orice companie mare de cercetare din sectorul privat.
(D) Guvernul nu le asigură cercetătorilor ştiinţifici condiţii de lucru corespunzătoare
sau beneficii extra – salariale care să compenseze salariile mici pe care le
primesc.
(E) Cercetătorii ştiinţifici angajaţi în sectorul privat lucrează în general mai multe
ore decât cercetătorii angajaţi de guvern.

17.Folosirea mai eficientă a energiei fosile este în interesul mediului naţional şi global
dar îmbunătăţiri majore sunt puţin probabile dacă standardele propuse de guvern nu sunt
aplicate în practică pentru a elimina produsele sau practicile cele mai puţin eficiente în
cadrul categoriei lor.

Obiecţie: Este cel mai bine ca hotărârile referitoare la utilizarea energiei să fie lăsate
operaţiunilor de piaţă.

Care dintre variantele următoare, dacă este adevărat, subminează în modul cel mai direct
obiecţia de mai sus?

(A) Ar fi nerealist să ne aşteptăm ca societatea să facă schimbările necesare pentru a


realiza o eficienţă maximă a utilizării energiei dintr-o dată.
(B) Există produse, precum automobilele, care consumă suficientă energie ca
persoanele care le achiziţionează şi le folosesc să devină conştiente de orice
ineficienţă în utilizarea energiei în comparaţie cu alte produse din aceeaşi
categorie.
(C) Ori de câte ori se introduce un nou mod de producere a energiei, cum ar fi un
combustibil nou, trebuie create sau adaptate o serie de sisteme de susţinere, cum
ar fi sistemul de distribuire a combustibilului.
(D) Când cresc preţurile la energie, consumatorii de energie tind să caute modalităţi
noi de a spori eficienţa energiei, cum ar fi de exemplu izolarea caselor în care
locuiesc.
(E) Adesea, cel care achiziţionează un produs, cum ar fi un proprietar care cumpără
o instalaţie, va alege pe criteriul preţului de achiziţionare, deoarece cumpărătorul
nu este persoana care va suporta cheltuielile pentru energia consumată de
produs.
18.Dobson: Unii istorici susţin că poporul care a construit un cerc de piatră în Britania cu
mii de ani în urmă avea cunoştinţă de evenimentele astronomice. Temeiul care stă la baza
acestei afirmaţii este faptul că două dintre pietre formează o linie indicând exact poziţia
soarelui la răsărit în ziua echinocţiului de primăvară. Totuşi, sunt multe pietre în cerc şi
şansa ca o pereche să indice o direcţie semnificativă din punct de vedere astronomic este

40
mare. Prin urmare, poporul care a construit cercul nu avea cunoştinţă de evenimentele
astronomice.

Care dintre variantele următoare este o eroare de raţionament în argumentul lui Dobson?

(A) Incapacitatea dovezilor prezentate de a susţine o afirmaţie este luată drept dovadă
că acea afirmaţie este falsă.
(B) Concluzia lui Dobson contrazice logic unele dintre dovezile prezentate în
sprijinul acesteia.
(C) Afirmaţiile care stabilesc în mod absolut concluzia lui Dobson sunt tratate ca şi
cum ar veni oarecum în sprijinul acelei concluzii.
(D) O afirmaţie care exprimă doar o opinie este tratată de parcă ar fi fost supusă
verificării ca fapt.
(E) Concluzia pe care o trage Dobson se bazează pe interpretarea termenului – cheie
în două moduri diferite.

19.Aproape toată corespondenţa pe care adresa este scrisă corect ajunge la destinaţie în
decurs de două zile lucrătoare de la data expedierii. De fapt, corespondenţa pe care adresa
este scrisă corect ajunge în mai mult timp numai când plicul este deteriorat în timpul
tranzitului. Totuşi, în general, cea mai mare parte a corespondenţei ajunge la destinaţie în
decurs de trei sau mai multe zile după ce a fost expediată.

Dacă afirmaţiile de mai sus sunt adevărate, care dintre variantele următoare trebuie să fie
adevărată?

(A) O proporţie mare din corespondenţa pe care adresa este scrisă corect este
deteriorată în tranzit.
(B) Nici un fel de corespondenţă pe care adresa nu a fost scrisă corect nu ajunge în
decurs de două zile lucrătoare de la data expedierii.
(C) Cea mai mare parte din corespondenţa care ajunge în decurs de două zile
lucrătoare de la data expedierii are adresa scrisă corect.
(D) O proporţie mare din corespondenţă are adresa scrisă greşit.
(E) Mai multă corespondenţă ajunge la destinaţie în decurs de două zile lucrătoare de
la data expedierii decât ajunge în decurs de două – trei zile lucrătoare de la data
expedierii.

20.Raportul difuzat de ministerul de interne susţine că în ultimii cinci ani programul de


ameliorare a terenurilor a avut drept rezultat creşterea cu 19% a suprafeţei de teren arabil
din ţară. Dacă aceste cifre sunt corecte, programul a fost un succes răsunător. Cu toate
acestea, doamna senator Armand, un distins matematician şi o femeie cu o inteligenţă
remarcabilă, susţine că programul de ameliorare nu a fost un succes. Prin urmare, este
clar că cifrele prezentate în raport nu pot fi corecte.

Argumentul de mai sus prezintă un tip eronat de raţionament. Cu care dintre variantele
următoare este cel mai asemănător?

41
(A) Tatăl lui Albert susţine că acesta din urmă nu ştie unde sunt ascunse cheile de
rezervă ale maşinii. Totuşi, ieri Albert a spus că a descoperit cheile de rezervă
ale maşinii în trusa de scule din garaj, deci afirmaţia tatălui său nu este corectă.
(B) Profesoara de teatru a Gloriei susţine că strategia ei este aceea de a da fiecărui
student posibilitatea de a juca în cel puţin o piesă pe parcursul anului dar, de
vreme ce Gloria, care a frecventat toate cursurile, susţine că ei nu i s-a dat o
astfel de posibilitate, afirmaţia profesoarei nu poate fi adevărată.
(C) Amos susţine că poate să-şi ţină respiraţia sub apă timp de o oră întreagă. Dr.
Treviso, un specialist cardio-pulmonar, a afirmat că oamenii sunt incapabili din
punct de vedere fiziologic să-şi ţină respiraţia chiar şi jumătate din acest timp;
deci, afirmaţia lui Amos nu poate fi adevărată.
(D) Evelyn susţine că a ajuns acasă înainte de miezul nopţii. Robert, care ştie
întotdeauna cât este ceasul, insistă că nu e adevărat. Dacă Robert are dreptate,
Evelyn nu avea cum să asculte programul nocturn de ştiri; de vreme ce ea
recunoaşte că nu a ascultat programul nocturn de ştiri, afirmaţia ei nu poate fi
adevărată.
(E) Moira, după ce a urmărit finalul cursei de ciclism de 60 de kilometri, susţine că
Lee l-a întrecut pe Adams cu trei poziţii. Totuşi, Lomas, un specialist în
proiectarea bicicletelor, insistă că Lee nu putea să învingă într-o cursă de ciclism
în care a concurat Adams; deci, afirmaţia Moirei nu poate fi adevărată.

Întrebările 21 – 22

Wirth: Toate eforturile de a identifica gena responsabilă pentru predispunerea oamenilor


la manie depresivă au eşuat. De fapt, aproape toţi cercetătorii sunt acum de acord că nu
există o „genă maniaco - depresivă”. Prin urmare, dacă aceşti cercetători au dreptate,
afirmaţia că unii oameni sunt predispuşi la manie depresivă este pur şi simplu falsă.

Chang: Nu contrazic dovezile tale, dar am o problemă cu concluzia pe care ai tras-o.


Mulţi dintre cercetătorii la care te referi au descoperit dovezi că un set de mai multe gene
este implicat şi că interacţiunile complexe dintre acestea produc o predispoziţie spre
manie depresivă.

21.Aspectul disputat între Wirth şi Chang este dacă:

(A) toate eforturile de a identifica gena sau setul de gene responsabile pentru
predispunerea oamenilor la manie depresivă au eşuat;
(B) este puţin probabil că cercetătorii vor putea vreodată să identifice o singură genă
care predispune oamenii la manie depresivă;
(C) aproape toţi cercetătorii sunt în prezent de acord că nu există o genă a maniei
depresive;
(D) cercetările actuale sprijină afirmaţia că nimeni nu este predispus la manie
depresivă;
(E) eforturile făcute pentru a identifica gena care poate produce o predispoziţie spre
manie depresivă au avut un caracter aprofundat.

42
7. Care dintre variantele de mai jos exprimă cel mai exact critica pe care o face
Chang argumentului lui Wirth?

(A) Argumentul presupune că există doar o posibilitate acolo unde există mai multe.
(B) Se bazează pe dovezi separate care se contrazic reciproc.
(C) Se bazează pe opinia experţilor într-un domeniu aflat în afara ariei de expertiză a
acelor specialişti.
(D) Respinge în principiu orice dovadă care i-ar infirma concluzia.
(E) Tratează ceva care este puţin probabil ca şi cum ar fi imposibil.

23.Gropile de gunoi nu dăunează animalelor sălbatice. Dovezile sunt furnizate de


rezervaţia Masai – Mara din Kenya, unde babuinii care folosesc gropile de gunoi de pe
rezervaţie ca sursă de hrană se maturizează mai repede şi au mai mulţi urmaşi decât
babuinii din rezervaţie care nu caută de mâncare în gropile de gunoi.

Fiecare dintre afirmaţiile de mai jos, dacă este adevărat, risipeşte îndoielile referitoare la
argument, CU EXCEPŢIA:

(A) Babuinii care se hrănesc din gropile de gunoi sunt din specii diferite de cei care
nu procedează astfel.
(B) Longevitatea babuinilor care se hrănesc cu gunoaie este semnificativ redusă faţă
de a celor care nu se hrănesc cu gunoaie.
(C) Nivelul colesterolului babuinilor care se hrănesc cu gunoaie este periculos mai
ridicat decât al celor care nu consumă gunoaie.
(D) Populaţia de hiene care trăieşte în apropierea gunoiştilor neamenajate din nordul
rezervaţiei s-a dublat în ultimii doi ani.
(E) Rata maladiilor congenitale s-a dublat la populaţia de babuini de când au fost
deschise aceste gunoişti.

Întrebările 24 – 25

Marianne este jucătoare de şah profesionistă care fredonează cu voce tare în timpul
partidelor, distrăgându-le astfel atenţia adversarilor. Când i s-a cerut de către oficialii din
şah să înceteze să mai fredoneze sau, în caz contrar, va fi descalificată din şahul
profesionist, Marianne a protestat împotriva acestui ordin. Ea a argumentat că, de vreme
ce ea nu este conştientă că fredonează, fredonarea este involuntară şi, deci, nu ar trebui
făcută răspunzătoare pentru aceasta.

24.Care dintre următoarele principii, dacă este valabil, o ajută cel mai mult pe Marianne
să-şi susţină argumentul împotriva ordinului?

(A) Şahiştii care fredonează cu voce tare în timpul partidelor nu ar trebui să


protesteze dacă adversarii lor fredonează.
(B) Dintre acţiunile unui jucător, numai cele care sunt voluntare ar trebui folosite ca
justificare pentru descalificarea acelui jucător din şahul profesionist.

43
(C) O persoană ar trebui făcută răspunzătoare pentru acele acţiuni involuntare care
servesc interesele acelei persoane.
(D) Tipurile de comportament care nu sunt considerate voluntare în circumstanţe
obişnuite, ar trebui considerate voluntare dacă se manifestă în contextul unei
partide de şah profesionist.
(E) Şahiştii ar trebui descalificaţi din partidele de şah profesionist dacă încearcă cu
regularitate să distragă atenţia adversarilor lor.

25.Care dintre variantele de mai jos, dacă e valabil acest lucru, subminează cel mai mult
argumentul lui Marianne împotriva ordinului?

(A) Oficialii din şah au puţină autoritate sau chiar deloc în a controla
comportamentul jucătorilor lor profesionişti în afara partidelor de şah.
(B) Multe dintre uzanţele din partidele de şah pentru amatori nu sunt respectate de
către şahiştii profesionişti.
(C) Nu toate acţiunile involuntare ale unei persoane sunt acţiuni de care persoana nu
este conştientă.
(D) O persoană care fredonează involuntar poate învăţa cu uşurinţă să îşi dea seama
de acest lucru şi poate astfel să ajungă să se controleze.
(E) Nu toţi adversarii lui Marianne sunt deranjaţi de fredonatul ei în timpul
partidelor de şah.

26.Fumatul în pat a fost multă vreme principala cauză a incendiilor în locuinţe. Cu toate
acestea, în ciuda reducerii semnificative a fumatului în ultimele două decenii, nu s-a
înregistrat o reducere comparabilă a numărului de oameni care mor în incendii în
locuinţe.

Fiecare dintre afirmaţiile care urmează, dacă este valabilă pentru ultimele două decenii,
ajută la rezolvarea discrepanţei aparente de mai sus, CU EXCEPŢIA:

(A) În comparaţie cu alte tipuri de incendiu în locuinţă, incendiile provocate de


fumatul în pat provoacă de obicei pagube relativ mici înainte de a fi stinse.
(B) Incendiile provocate de fumatul în pat izbucnesc adesea după ce locatarii au
adormit.
(C) Fumătorii care fumează în pat sunt fumători înrăiţi şi e mai puţin probabil ca
aceştia să renunţe la fumat decât fumătorii care nu fumează în pat.
(D) Un număr din ce în ce mai mare de persoane au murit în incendii în locuinţe care
au izbucnit la bucătărie.
(E) Densitatea populaţiei a crescut, având drept urmare faptul că un incendiu într-o
locuinţă poate provoca mai multe morţi decât în deceniile trecute.

STOP!
DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ
VERIFICAŢI RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU
LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.

44
Instrucţiuni generale referitoare la formularul cu răspunsurile

Timpul real de testare este de 2 ore şi 55 minute. Sunt cinci secţiuni, fiecare cu o limită
de timp de 35 de minute. Coordonatorul testului vă va spune când să începeţi şi să
terminaţi fiecare dintre secţiuni. Dacă terminaţi o secţiune înainte de a expira timpul,
puteţi verifica numai răspunsurile de la acea secţiune; nu vă întoarceţi la nici o altă
secţiune din manualul de testare şi nu lucraţi asupra nici unei secţiuni, fie din manualul de
testare fie de pe formularul cu răspunsurile.

În cadrul testului există diferite tipuri de întrebări, iar fiecare tip de întrebări are propriile
sale instrucţiuni. Asiguraţi-vă că aţi înţeles instrucţiunile pentru fiecare tip de întrebări
înainte de a încerca să răspundeţi la întrebările din secţiunea respectivă.

Nu toţi vor reuşi să răspundă la toate întrebările în timpul acordat. Nu vă grăbiţi, dar
lucraţi susţinut şi cât de repede puteţi, fără a sacrifica corectitudinea. Dacă o întrebare
pare prea dificilă, mergeţi mai departe la următoarea şi întoarceţi-vă la întrebarea dificilă
după ce aţi terminat secţiunea respectivă. MARCAŢI RĂSPUNSUL PE CARE ÎL
CONSIDERAŢI CEL MAI BUN LA FIECARE ÎNTREBARE. NU SE FAC
DEPUNCTĂRI PENTRU RĂSPUNSURILE GREŞITE. PUNCTAJUL VA FI
CALCULAT NUMAI PE BAZA NUMĂRULUI DE ÎNTREBĂRI LA CARE AŢI
RĂSPUNS CORECT.

S-ar putea să fie mai multe întrebări notate pe formularul cu răspunsurile decât întrebările
dintr-o secţiune. Nu vă faceţi griji, dar asiguraţi-vă că secţiunea şi numărul întrebării la
care răspundeţi corespunde cu secţiunea şi numărul întrebării de pe formularul cu
răspunsurile. Spaţiile pentru răspunsurile în plus de la fiecare secţiune din formularul
pentru răspunsuri trebuie lăsat necompletate. Începeţi următoarea secţiune de la spaţiul
pentru răspunsul numărul unu al acelei secţiuni.

45
RĂSPUNSURI

SECŢIUNEA I

1.B 2.A 3.B 4.B 5.E 6.D 7.E 8.B 9. C 10.C 11.D 12.D 13.D
14.C 15.C 16.A 17.D 18.C 19.D 20.C 21.A 22.E 23.E 24.B 25.D

SECŢIUNEA II

1.B 2.E 3.A 4.E 5.D 6.B 7.C 8.A 9.B 10.C 11.A 12.B 13.B 14.C
15.B 16.A 17.B 18.A 19.E 20.D 21.B 22.D 23.E 24.E 25.B 26.E

SECŢIUNEA III

1.A 2.A 3.D 4.A 5.B 6.A 7.E 8.B 9.A 10.A 11.C 12.E 13.C 14.D
15.C 16.E 17.E 18.D 19.E 20.C 21.D 22.D 23.B 24.C

SECŢIUNEA IV

1.D 2.C 3.B 4.A 5.D 6.C 7.E 8.A 9.B 10.C 11.D 12.B 13.A 14.C
15.B 16.D 17.E 18.A 19.D 20.E 21.D 22.A 23.D 24.B 25.D 26.B

46