Sunteți pe pagina 1din 25

Pretest 2009

(real)

1. Citiţi întrebările de mai jos şi variantele de răspuns. Încercuiţi cifra corespunzătoare variantei
corecte de răspuns (varianta corectă poate fi doar una).

a) Ce munţi dintre cei enumeraţi sunt mai vechi?


1. Munţii Scandinaviei
2. Munţii Stîncoşi
3. Munţii Anzi
4. Munţii Carpaţi

b) Resursele agroclimatice permit cultura plantelor din zonele tropicală, subtropicală şi


temperată în:
1. Federaţia Rusă
2. Statele Unite ale Americii
3. Canada
4. Indonezia
Răspuns:
a) Munţii Scandinaviei
b) Statele Unite ale Americii

2. Explicaţi, cu două exemple, interacţiunea biosferei cu atmosfera.


a)
_____________________________________
b)
_____________________________________
Răspuns: - fotosinteza;
- circuitul biologic al gazelor;
- influenţa vegetaţiei asupra umidităţii aerului;
- influenţa vegetaţiei asupra dinamicii atmosferei.

3. Descrieţi trei măsuri de soluţionare a problemei asigurării cu resursele de apă potabilă.


a)
_____________________________________
b)
_____________________________________
c)
_____________________________________
Răspuns: Măsuri posibile:
a) mărirea volumului apelor subterane utilizate;
b) desalinizarea apei marine;
c) colectarea apelor de la topirea zăpezilor şi de ploaie în depozite subterane;
d) reglarea scurgerii rîurilor prin construcţia rezervoarelor acvatice;
e) transportarea aisbergurilor în regiunile aride.

4. În coloana A sunt indicate două tipuri de agricultură, dar în coloana B – unele caracteristici ale
lor. Scrieţi, pe liniile din faţa literelor mari din coloana A, cifrele din coloana B corespunzător
tipului de agricultură (cifrele pot fi scrise doar o singură dată).
Coloana A Coloana B
1. Tehnologii avansate.
__1,3__ A. Agricultură modern
2. Monocultura.
3. Plantaţii înalt intensive.
__2,4__ B. Agricultură tradiţională
4. Aplicarea limitată a îngrăşămintelor minerale.

5. Calculaţi desfăşurarea Americii de Sud, în kilometri, de la nord la sud, pe linie dreaptă, dintre
punctele extreme continentale. Utilizaţi numai scara Hărţii fizice a Americii de Sud. Indicaţi harta
aplicată.
Răspuns: individual în dependeţă de răsp (2p.)

6. Clasificaţi rocile sedimentare enumerate, în trei grupuri, conform originii lor. Înscrieţi
denumirea rocilor în schemă.

Pietriş, Fosforite, Calcar, Bauxite, Cărbune, Argile.

Răspuns: Roci sedimentare detritice – pietriş (1 p.), argile (1 p.)


Roci sedimentare chimice – bauxite (1 p.), fosforite (1 p.)
Roci sedimentare organogene – calcar (1 p.), cărbune (1 p.)

7. Clasificaţi subramurile enumerate mai jos, în două grupuri, în dependenţă de principiul care a
determinat amplasarea lor. Scrieţi în tabel denumirea subramurilor, în conformitate cu principiul
de localizare.

Electrosiderurgia din Franţa, Producţia mecanicii de precizie din Germania, Industria sintezei
organice din Japonia , Industria aeronautică din SUA, Industria chimico-farmaceutică din
Germania, Producerea aluminiului din Norvegia.

Apropierea surselor de energie electrică Asigurarea cu resurse umane calificate de muncă

Răspuns: Apropierea surselor de energie electrică:


Electrosiderurgia din Franţa – 1 p.
Producerea aluminiului din Norvegia – 1 p.
Industria sintezei organice din Japonia – 1 p.

Asigurarea cu resurse umane calificate de muncă:


Producţia mecanicii de precizie din Germania - 1 p.
Industria aeronautică din SUA – 1 p.
Industria chimico-farmaceutică din Germania - 1 p.

8. Deduceţi două cauze care determină cantitatea mai mică a precipitaţiilor atmosferice anuale în
Peninsula California, în raport cu Peninsula Florida, utilizînd Harta fizică şi hărţile climatice.
a)
_____________________________________
b)
_____________________________________
Răspuns: a) curenţii oceanici; b) relieful.

9. Argumentaţi, cu un exemplu, rolul resurselor naturale pentru amplasarea populaţiei.


Răspuns: Se acceptă răspunsurile referitoare la amplasarea populaţiei în regiunile unde sunt:
bazine carbonifere şi de minereuri, unde au fost atrase resurse umane de muncă; resursele de apă
(pentru agricultura irigată); regiunile cu resurse de soluri fertile; regiuni cu alte tipuri de resurse
naturale (dar reprezentative).

10. Demonstraţi, cu două exemple, influenţa reliefului asupra repartiţiei culturii plantelor pe
teritoriul României, analizînd Harta fizică şi Harta economică a ţării.
a)
_____________________________________
b)
_____________________________________
Răspuns: Pentru indicarea unui exemplu despre influenţa reliefului asupra repartiţiei culturii
plantelor pe teritoriul României (cîmpii, regiuni de podiş sau regiuni montane) – cîte 1 p.
Pentru argumentarea succintă a specificului culturii plantelor în două dintre aceste trei regiuni –
cîte 1 p.
Atenţia se va atrage asupra aspectelor:
- cultura plantelor specifice zonei temperate, pe cîmpii şi podişuri, pe soluri de cernoziom;
predominarea cerealelor (grîul, porumbul), plantelor tehnice (floarea-soarelui, sfecla de zahăr etc.
– pe cîmpii şi podişuri), viţei de vie şi a livezilor – în regiunile subcarpatice.

11. Apreciaţi, cu două exemple, importanţa Fluviului Volga pentru dezvoltarea industriei
Federaţiei Ruse.

a)
_____________________________________
b)
_____________________________________
Răspuns: Pentru indicarea unui exemplu care reflectă importanţa economică a Fluviului Volga
pentru industria Federaţiei Ruse – cîte 1 p.
Pentru argumentarea succintă a fiecărui exemplu – cîte 1 p.
Răspunsul va fi axat pe importanţa fluviului pentru: asigurarea legăturilor dintre ramurile
industriale, construcţia navelor fluviale, alte ramuri.
Pretestarea 2009 profil
umanist

1. Citiţi întrebările de mai jos şi variantele de răspuns. Încercuiţi cifra corespunzătoare variantei
corecte de răspuns (varianta corectă poate fi doar una).

a) Cărui obiect îi aparţin coordonatele geografice: 4° Lat. S., 37°30' Long. E.?
1. Vulcanului Erebus
2. Vulcanului Elbrus
3. Vulcanului Killimandjaro
4. Vulcanului Krakatau

b) Care este principala subramură a agriculturii Uniunii Australiene?


1. Cultura cerealelor
2. Creşterea ovinelor
3. Cultura trestiei de zahăr
4. Cultura bumbacului
Răspuns:
a - Vulcanul Killimandjaro – 1 p.
b – Creşterea oilor – 1 p.

2. Explicaţi, cu cîte un exemplu, rolul hidrosferei pentru atmosferă şi pentru scoarţa terestră.

a) pentru atmosferă:
________________________________________
b) pentru scoarţa terestră:
________________________________________
Răspuns:
Pentru indicarea unui exemplu despre rolul hidrosferei pentru atmosferă şi pentru scoarţa terestră
– cîte 1 p.
Pentru explicarea succintă a unui exemplu – cîte 1 p.
Exemple:
- circuitul apei în natură;
- provocarea unor procese şi fenomene din atmosferă;
- modelarea reliefului scoarţei terestre etc.

3. Descrieţi trei măsuri de soluţionare a problemei degradării solului.

a) ________________________________________
b) ________________________________________
c) ________________________________________
Răspuns:
Pentru indicarea unei măsuri – cîte 1 p.
Pentru explicarea succintă a unei măsuri – cîte 1 p.
Măsuri posibile de soluţionare a problemei degradării solului:
a) combaterea alunecărilor de teren - lucrări de stabilizare a lor;
b) combaterea eroziunii - aratul de-a curmezişul pantei, terasări, împăduriri, alte mijloace de
consolidare a terenurilor etc.;
c) combaterea înmlăştinirilor şi inundaţiilor - îndiguiri şi desecări, canale de colectare şi drenaj;
d) combaterea secetei şi a sărăturării solului - irigaţii organizate raţional;
e) raţionalizarea defrişărilor - promovarea împăduririlor;
f) prevenirea păşunatului excesiv - păstrarea unei proporţii dintre numărul de animale şi terenurile
supuse păşunatului, introducerea speciilor ierboase, cu productivitate mărită şi rezistenţă la
secetă;
g) fertilizarea naturală şi artificială - introducerea îngrăşămintelor;
h) combaterea dăunătorilor - cultura plantelor rezistente la dăunători, utilizarea metodelor
biologice;
i) crearea depozitelor de deşeuri - reciclarea materiei prime, crearea gropilor ecologice.

4. În coloana A sunt indicate cîteva tipuri de relief, dar în coloana B - unele procese şi forme.
Scrieţi, pe liniile din fața literelor mari din coloana A, cifrele din coloana B, corespunzător tipului
de relief (cifrele pot fi scrise doar o singură dată).
Coloana A Coloana B
1. Peştere
__2___ A. Relief fluvial
2. Canioane
__1___ B. Relief carstic
3. Prăbuşiri
__3,4___ C. Relief gravitaţional
4. Alunecări de teren
Răspuns:
indicat cu roșu
5. Calculaţi desfăşurarea Australiei, de la nord spre sud, în kilometri, pe meridianul 130° long. E.,
aplicînd numai reţeaua de grade a hărţii. Indicaţi harta aplicată.
Răspuns:
Desfăşurarea Australiei pe meridianul 130º Long. E.
Pentru măsurarea corectă a distanţei în centimetri - 1 p.
Pentru măsurarea corectă a distanţei în kilometri - 1 p.
6. Clasificaţi plantele şi tipurile de sol enumerate mai jos, în trei grupuri, conform apartenenţei lor
la o anumită zonă naturală.

Sol podzolic, Stejar, Sol lateritic, Zadă, Sol cenuşiu de pădure, Palmier de ulei.

Răspuns:
Pădurilor ecuatoriale – Sol lateritic, Palmier de ulei – 2 p. (cîte 1 p.)
Pădurilor conifere – Sol podzolic, Zadă – 2 p. (cîte 1 p.)
Pădurilor foioase – Stejar, Sol cenuşiu de pădure – 2 p. (cîte 1 p.)

7. Clasificaţi subramurile enumerate mai jos, în două grupuri, în dependenţă de principiul care a
determinat amplasarea lor. Scrieţi, în tabel, denumirea subramurilor şi a regiunilor, în
conformitate cu principiul de amplasare.

Producerea utilajului industrial in Bazinul Ruhr din Germania, Producerea utilajului agricol din
Rusia, Producerea utilajului industrial în Zona industriala Pacifica din Japonia, Producerea
maşinilor agricole în Regiunea Centrală de Vest din SUA, Producerea îngrăşămintelor de fosfor
din Germania, Producţia vinului din Franţa.

Apropierea de sursele de materii prime Apropierea de consumator

Răspuns:
Apropierea de sursa de materii prime:
Producerea utilajului industrial în Bazinul Ruhr din Germania – 1 p.
Producerea utilajului industrial în Zona industrială Pacifică din Japonia – 1 p.
Producţia vinului din Franţa – 1 p.
Apropierea de consumator:
Producerea utilajului agricol din Rusia – 1 p.
Producerea maşinilor agricole în Regiunea Centrală de Vest din SUA – 1 p.
Producerea îngrăşămintelor de fosfor din Germania – 1 p.

8. Deduceţi două cauze care determină salinitatea mai ridicată a apelor Mării Roşii, în raport cu
salinitatea Mării Baltice, analizând Harta fizică şi Harta climatică.

a) ________________________________________
b) ________________________________________
Răspuns:
Pentru indicarea unei cauze – cîte 1 p.
Pentru argumentarea succintă a unei cauze – cîte 1 p.
Cauzele care determină salinitatea mai ridicată a apelor Mării Roşii, în raport cu salinitatea Mării
Baltice:
a) numărul limitat al rîurilor;
b) condiţiile climatice.
9. Argumentaţi, cu un exemplu, rolul resurselor de apă potabilă bogate în repartiţia populaţiei.

________________________________________
________________________________________
Răspuns:
Pentru indicarea unui exemplu de rîu sau lac, în jurul cărora se formează aglomeraţii umane - 1 p.
Pentru argumentarea:
a) parţială a exemplului indicat - 1 p;
b) completă a exemplului indicat - 2 p.

10. Apreciaţi două avantaje ale poziţiei economico-geografice a Franţei vizînd poziţia teritoriului
ţării faţă de căile de transport maritim şi terestru.

a) ________________________________________
b) ________________________________________
Răspuns:
Pentru indicarea unui avantaj – cîte 1 p.
Pentru argumentarea succintă a unui avantaj – cîte 1 p.
Avantaje:
Teritoriul are o poziţie economico-geografică favorabilă faţă de căile de transport terestru şi
maritim. Căi maritime de importanţă internaţională se găsesc în nord (prin strîmtori) şi în sud
(prin Marea Mediterană), ceea ce favorizează relaţiile comerciale. Căile terestre leagă Franţa cu
alte state europene (majoritatea membre ale UE), ceea ce favorizează integrarea Franţei în
economia europeană şi stabilirea relaţiilor economice cu statele înalt dezvoltate şi accesul la
statele bogate în resurse naturale din Africa de Nord, Orientul Apropiat, Marea Nordului.
11. Apreciaţi, cu două exemple, importanţa Fluviului Dunărea pentru industria României.

a) ________________________________________
b) ________________________________________
Răspuns:
Pentru indicarea unui exemplu care reflectă importanţa Fluviului Dunărea pentru industria
României – cîte 1 p.
Pentru argumentarea succintă a fiecărui exemplu – cîte 1 p.
Răspunsul va fi axat pe importanţa fluviului pentru: asigurarea legăturilor dintre ramurile
industriale, construcţia navelor fluviale, alte ramuri ale industriei.
Pretest 2008 profil
umanist

1. Citiţi afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată, încercuiţi litera A. Dacă consideraţi
afirmaţia falsă, încercuiţi litera F. Dacă aţi încercuit litera F, scrieţi în spaţiile libere, în locul
cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmaţia adevărată.
AF Vînturile permanente ce bat între 40°-60° latitudine nordică şi latitudine sudică se
numesc alizee. _____________________________________
AF Deplasările zilnice ale populaţiei între două localităţi, cu un anumit scop, sînt
numite nomadism.
_____________________________________
AF Parc naţional este o arie protejată, unde se îmbină obiectivele de protecţie a naturii şi
cele de recreaţie dirijată.
_____________________________________
Răspuns:
• Afirmaţia este falsă. în locul cuvîntului subliniat se va scrie vînturi vestice.
• Afirmaţia este falsă. în locul cuvîntului subliniat se va scrie navetism sau migraţii pendulare.
• Afirmaţia este adevărată.
2. În coloana A sînt indicate tipuri de sol, iar în coloana B - unele caracteristici ale lor. Scrieţi pe
liniile din coloana A cifrele din coloana B, corespunzătoare fiecărui tip de sol (cifrele pot fi scrise
doar o singură dată, iar una dintre opţiuni este în plus).

Coloana A Coloana B
1 Sînt caracteristice pentru zona de stepă, avînd un conţinut mare de
humus.
_____ soluri podzolice 2. Se formează sub pădurile de foioase, în condiţii de climă
_____ soluri de tundră temperat-maritimă.
_____ soluri roşii lateritice 3. Se formează sub pădurile de conifere, în condiţii de climă rece şi
_____ cernoziom umedă.
4. Se formează sub păduri ecuatoriale veşnic verzi.
5. Se formează în condiţii de climă subarctică, cu îngheţ peren.
Răspuns:
• Soluri podzolice - 3
• Soluri de tundră - 5
• Soluri roşii lateritice - 4
• Cernoziom - 1 Opţiunea în plus - 2.

3. În listele propuse mai jos subliniaţi:

a) două bazine carbonifere din Rusia: Datong, Apalaşi, Kuzneţk, Lancashire, Peciora, Damodar.

b) două state ce dispun de rezerve mari de minereu de fier: Japonia, Germania, Brazilia, Italia,
Australia, Polonia.
Răspuns:
• Bazine carbonifere: Kuzneţk, Peciora;
• Statele: Brazilia, Australia;
4. Analizaţi Harta economică a Uniunii Australiene şi indicaţi:
a) arealul principal de cultură a grîului
_______________________________________________
b) influenţa unui factor natural ce determină specializarea acestei regiuni în cultura grîului
_______________________________________________
Răspuns:
a) Arealul principal de cultură a grîului este regiunea de sud - est a Australiei, dar se cultivă şi în
partea de sud - vest pe o suprafaţă mai restrînsă.
b) Principalul factor natural ce determină specializarea acestor regiuni în cultura grîului este
clima. în regiunea de sud -est clima este subtropicală umedă, determinată de influenţa alizeului de
sud - est, iar în regiunea de sud - vest -clima este subtropicală mediteraneană, cu condiţii
favorabile pentru această cultură.
5. Determinaţi caracteristicile Cîmpiei Siberiei de Vest, utilizînd Harta fizică a Asiei şi indicaţi :
a) înclinarea generală
_______________________________________________
b) întinderea cîmpiei de la nord la sud, în grade şi în kilometri, pe meridianul de 70° long. E.,
aplicînd reţeaua de grade
_______________________________________________
Răspuns:
a) înclinarea generală a Cîmpiei Siberiei de Vest este de la Sud spre Nord;
b) întinderea cîmpiei de la nord la sud pe meridianul 70° long. Est.
- în grade: 73°-53°=20°;
- în km: 20°x 111 km = 2 220 km.
Se admite eroarea de un grad.

6. Calculaţi temperatura aerului saturat la altitudinea absolută de 5000 m, dacă la altitudinea de


100 m de la nivelul mării, în locul şi în momentul dat, într-un aer saturat, temperatura este egală
cu +10°C. Indicaţi gradientul termic vertical aplicat. Efectuaţi toate calculele pe foaia de test.

_______________________________________________
_______________________________________________
Răspuns:
5000m - 100m = 4900m
100m - 0,6°C
4900m - x°C
x = ( 4900m * O,6°C )/ 100m x = 29,4°C
10°C - 29,4°C = -19,4°C
7. Clasificaţi munţii după geneză, completînd casetele libere din schema de mai jos. Scrieţi tipul
şi exemple de munţi, în corespundere cu cerinţa din schemă.

Răspuns:
• Tipul: munţi cutaţi - munţii Anzi, Himalaya, Pirinei ş.a.
• Tipul: munţi bloc - Altai, Saiani, Sudeţi, ş. a.
• Tipul: munţi vulcanici -Vezuviu, Kliucev ş. a.
Se admit şi alte exemple numai să fie corespunzătoare tipului de munţi.
8. Descrieţi curenţii maritimi indicînd:
a) două tipuri după geneză
_______________________________________________
b) cîte o cauză ce determină formarea lor
_______________________________________________
_______________________________________________
Răspuns:
a) Curenţi de derivă şi curenţi de scurgere;
b)
• Cauza formării curenţilor de derivă este acţiunea vînturilor de lungă durată (permanente);
• Curenţii de scurgere sînt cauzaţi de repartiţia neuniformă a temperaturii, salinităţii şi densităţii
apei în ocean.
9. Comparaţi politica demografică promovată în China cu cea promovată în Franţa, structurînd
răspunsul în tabel.

China Franţa
Indicaţi scopul politicii demografice promovate
Indicaţi cîte două exemple de măsuri de realizare a
politicii demografice
Răspuns:
• Scopul politicii demografice promovate în China - de a reţine creşterea numărului populaţiei, iar
în Franţa - de a stimula creşterea numărului populaţiei.
• Exemple de măsuri de realizare a politicii demografice în China:
a) creşterea impozitelor pentru al doilea şi următorii copii nou-născuti;
b) lipsirea familiilor cu mulţi copii de înlesniri, ajutoare materiale ş.a.
în Franţa:
a) alocări financiare pentru fiecare nou-născut;
b) acordarea înlesnirilor familiilor cu copii, asigurarea cu creşe, grădiniţe ş. a.
Se admit şi alte exemple de măsuri.
10. În traficul de mărfuri din Rusia rolul transportului feroviar este mai mare decît al transportului
maritim, cu toate că ţara are o ieşire largă la Oceanul Planetar. Deduceţi două cauze ce determină
acest fapt.
a) _______________________________________________
_________________________________________________

b) _______________________________________________
_________________________________________________
Răspuns:
Cauze:
• întinderea vastă a teritoriului Rusiei şi distanţele mari dintre regiunile bogate în materie primă
şi cele de consum, favorizează dezvoltarea acestui tip de transport;
• Principalele regiuni cu un nivel mai înalt de dezvoltare economică sînt îndepărtate de litoralul
maritim;
• Majoritatea mărilor ce scaldă teritoriul ţării sînt îngheţate o perioadă îndelungată a anului, ceea
ce îngreunează practicarea transportului maritim.
11. Argumentaţi trei factori de localizare (amplasare) a întreprinderilor siderurgice în SUA şi
indicaţi trei exemple de regiuni specializate, structurînd răspunsul în tabel.

Factorii de localizare (amplasare): Exemple de regiuni specializate:

Răspuns:
Factorii de localizare (amplasare):
• în apropiere de materia primă sau de cărbune cocsificabil, necesare în cantităţi mari în procesul
de producţie. Exemplu -regiunea bazinului Apalaşi din S.U. A.
• în apropiere de surse de energie electrică ieftină, unde se dezvoltă electrosiderurgia. Exemplu -
regiunea de Vest a S.U. A., unde există numeroase hidrocentrale.
• în porturile maritime mari, unde materia primă este adusă pe cale maritimă. Exemplu -
litoralul Oceanului Atlantic al S.U.A.
12. Explicaţi două consecinţe pentru mediul natural, cauzate de degradarea bazinului aerian şi
propuneţi două căi de soluţionare a acestei probleme.

Consecinţe:
a) _______________________________________________
b) _______________________________________________

Căi de soluţionare:
a) _______________________________________________
b) _______________________________________________
Răspuns:
Consecinţe:
• Concentraţiile mari de oxizi de azot, sulf şi clor în aerul bogat în vapori de apă determină
producerea unor soluţii acide (ploi acide) care provoacă degradarea vegetaţiei.
• Se micşorează cantitatea de oxigen în aer şi se măreşte cantitatea de dioxid de carbon, ceea ce
duce la formarea efectului de seră.

Căi de soluţionare:
• Desulfurarea gazelor de ardere prin filtrarea cu cărbune activ ş. a.
• Modernizarea autovehiculelor în scopul reducerii emisiei de gaze nocive şi alte substanţe.
• Instalarea la întreprinderile industriale a filtrelor moderne pentru captarea dioxidului de carbon,
precum şi a monoxidului şi a altor substanţe toxice.
• Plantarea spaţiilor verzi pentru a mări conţinutul de oxigen în aer.

Se admit şi alte idei, numai să fie reprezentative.


Pretest 2008
(real)

1. Citiţi afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată şi a doua parte explică
corectitudinea primei părţi, încercuiţi litera A, în caz contrar încercuiţi litera F şi scrieţi în spaţiile
libere, în locul cuvintelor subliniate, alte cuvinte care ar explica prima parte.

A F În balanţa energetică a Canadei predomină energia hidraulică, deoarece această ţară este
bogată în rîuri cu un potenţial hidroenergetic ridicat.
A F La 21 martie ziua este egală cu noaptea, deoarece razele solare cad perpendicular pe
Tropicul de Nord.
A F Îngrăşămintele fosfatice se produc, de regulă, în apropiere de consumator,deoarece aceste
îngrăşăminte nu sînt transportabile la distanţe mari.
Răspuns:
* Afirmaţia este adevărată.
* Afirmaţia este falsă. în locul cuvintelor subliniate se va scrie razele solare cad perpendicular pe
Ecuator.
* Afirmaţia este falsă. în locul cuvintelor subliniate se va scrie deoarece pentru producerea
îngrăşămintelor fosfatice se consumă o cantitate mică de materie primă şi transportarea ei este
rentabilă.

2. În coloana A sînt indicate zone climatice, iar în coloana B - unele caracteristici ale lor. Scrieţi
pe liniile din coloana A cifrele din coloana B corespunzătoare fiecărei zone climatice (cifrele pot
fi scrise doar o singură dată, iar una dintre opţiuni este în plus).

Coloana A Coloana B
1. Masele de aer se schimbă pe sezoane: vara - ecuatoriale, iarna -
__2__ zona ecuatorială tropicale.
__1__ zona 2. Valorile de temperatură sînt înalte pe parcursul anului, iar
subecuatorială amplitudinea termică este mică.
__4__ zona arctică 3. Vara domină masele de aer temperate, iar iarna masele de aer arctice.
__5__ zona temperată 4. Pe tot parcursul anului temperatura aerului este scăzută.
5. Predomină pe tot parcursul anului vînturile vestice.
Răspuns:
Opţiunea în plus- 3
3. Subliniaţi cu o linie consecinţele mişcării de rotaţie a Pămîntului, din lista consecinţelor
enumerate:
a) succesiunea anotimpurilor;
b) alternanţa zilelor şi a nopţilor;
c) variaţia orei pe glob;
d) formarea zonelor de căldură;
e) turtirea la poli şi bombarea la ecuator;
f) durata inegală a zilelor şi a nopţilor;
g) variaţia diurnă a temperaturii aerului.
Răspuns:
Consecinţe ale mişcării de rotaţie sunt: b, c, e, g.
4. Determinaţi caracteristicile munţilor Atlas, utilizînd Harta Fizică a Africii şi indicaţi:
a) direcţia generală de desfăşurare
__________________________________________
b) între ce meridiane se încadrează
__________________________________________
c) coordonatele geografice ale înălţimii absolute
__________________________________________
Răspuns:
• Direcţia generală de desfăşurare a munţilor Atlas - Sud-Vest - Nord-Est;
• Se încadrează între meridianele: 10° long. V. şi 10° long. E.
• Coordonatele geografice ale înălţimii absolute - 32° lat. N. - 7° long. V.
5. Calculaţi temperatura aerului saturat la altitudinea absolută de 6 000 m, dacă la altitudinea de
200 m de la nivelul mării, în locul şi în momentul dat, într-un aer saturat, temperatura este de +
17°C. Indicaţi gradientul termic vertical aplicat. Efectuaţi toate calculele pe foaia de test.
Răspuns:
6000 m - 200 m = 5800 m.
5800 m : 100 m x 0,6°C= 34,8°C
17 °C- 34,8 °C = - 17,8 °C.

6. Clasificaţi tipurile de mări conform aşezării lor geografice, completînd casetele libere din
schema de mai jos. Scrieţi tipul şi cîte două exemple de mare, în corespundere cu cerinţa din
schemă.

Răspuns:
Tipuri de mări după aşezarea lor geografică:
• Mări interioare (continentale): Marea Neagră, Marea Baltică ş.a.
• Mări semideschise (semiînchise): Marea Nordului, Marea Ohotsk ş.a.
• Mări deschise: Marea Barents, Marea Laptev ş.a.
7. Descrieţi procesul de coliziune a plăcilor litosferice şi indicaţi:

a) cauza principală ce determină acest proces


__________________________________________
b) o regiune unde se manifestă acest proces
__________________________________________
c) o unitate de relief formată în rezultatul acestui proces.
__________________________________________
Răspuns:
a) Cauza:
Curenţii subcrustali, ce iau naştere în astenosferă, împing placa oceanică dinspre rift în direcţie
orizontală, care se ciocneşte cu cea continentală, producînd procesul de coliziune. Coliziunea
poate avea loc şi în cazul ciocnirii a două plăci continentale.
b) Exemplu:
Regiunea Asiei de Sud -coliziunea Plăcii Indiene cu Placa Euro-Asiatică ş.a.
c) Formarea Munţilor Himalaya în rezultatul coliziunii a două plăci litosferice continentale.
8. Comparaţi specializarea agriculturii Regiunii de Vest cu a celei de Est a Chinei. Utilizaţi harta
economică a Chinei.

a) Indicaţi o deosebire în specializarea agriculturii acestor regiuni


__________________________________________
b) Explicaţi o cauză ce determină această deosebire
__________________________________________
Răspuns:
a) În regiunea de Vest agricultura se specializează în creşterea animalelor pe păşuni naturale, iar
în regiunea de est - în cultura plantelor şi creşterea animalelor;
b) În China de Vest condiţiile climatice sînt mai aspre, solurile sînt mai puţin productive şi se
simte un deficit de apă, deaceea ramura de specializare este creşterea animalelor pe păşuni
naturale, iar în China de Est relieful de cîmpie, clima de tip musonic, solul fertil şi prezenţa bazei
furajere, creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea culturii plantelor şi a creşterii animalelor.

9. Deduceţi două cauze care determină Rusia să promoveze, în ultimii ani, o politică demografică
activă de stimulare a natalităţii:

a) __________________________________________
b) __________________________________________
Răspuns:
Cauzele:
a) micşorarea numărului de locuitori;
b) îmbătrînirea populaţiei;
c) deficitul de braţe de muncă;
d) necesitatea de a popula vastele teritorii slab populate şi valorificate din nordul extrem, din
Extremul Orient şi alte regiuni.
10. Argumentaţi, prin două exemple, corectitudinea afirmaţiei: „Transportul aerian are unele
avantaje fată de alte tipuri de transport".

a)__________________________________________
b)__________________________________________
Răspuns:
Exemple:
- transportul aerian este mai rapid, ceea ce favorizează utilizarea lui în anumite activităţi, unde
este solicitată operativitatea;
- transportul aerian poate fi utilizat în regiuni inaccesibile sau greu accesibile pentru alte tipuri de
transport, cum ar fi regiunile polare, de deşert, montane ş.a.
- transportul aerian este mai comod pentru transportarea pasagerilor şi a unor mărfuri specifice.
11. Explicaţi trei factori care contribuie la dezvoltarea industriei navelor maritime în Brazilia.

a) __________________________________________
b) __________________________________________
c) __________________________________________
Răspuns:
Factorii:
• Prezenţa centrelor siderurgice ce asigură dezvoltarea ramurii date cu materie primă.
• Investiţiile de capital străin favorizează construcţiile navale.
• Prezenţa resurselor de forţă de muncă ieftină favorizează dezvoltarea ramurii.
12. Este cunoscut că în prezent se constată o încălzire globală a climei. Explicaţi trei cauze de
provenienţă antropică ce determină acest proces.
a) __________________________________________
b) __________________________________________
c) __________________________________________
Răspuns:
Cauze:
• Arderea combustibilului, care contribuie cu cea 3/4 din emisiile de dioxid de carbon, cel mai
important gaz cu efect de seră;
• Creşterea numărului de mijloace de transport care consumă mult oxigen şi emană în atmosferă
oxizi de carbon şi de azot ş.a.;
• Orezăriile, fermele de creştere a vitelor, minele de cărbuni, gunoiştile produc metanul un gaz ce
contribuie cu 30% la procesul de încălzire a climei;
• Folosirea fertilizatorilor şi a altor produse chimice, care emană protoxid de azot ce contribuie în
proporţie de 10% la procesul de încălzire a climei.

Test
1

1. Citiţi afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată, încercuiţi litera A. Dacă consideraţi
afirmaţia falsă, încercuiţi litera F. Dacă aţi încercuit litera F, scrieţi in spaţiile libere, în locul
cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmaţia adevărată.

A F Clima este starea fizică a stratului inferior al atmosferei într-un loc anumit şi la un
moment dat.
A F Politica demografică este politica promovată de stat spre ridicarea nivelului de trai a
populaţiei.
A F Ocrotirea naturii este un sistem de observări, control şi supraveghere a calităţii mediului
înconjurător.
Răspuns:
• Afirmaţia este falsă. în locul cuvintelor subliniate se va scrie regimul multianual al vremii,
caracteristic pentru localitatea dată.
• Afirmaţia este falsă. în locul cuvintelor subliniate se va scrie schimbarea procesului mişcării
naturale a populaţiei ( stimularea sau reţinerea creşterii numărului populatiei)
• Afirmaţia este falsă. În locul cuvintelor subliniate se va scrie monitoringul mediului
înconjurător.

2. În coloana A sînt indicate zone climatice, iar în coloana B - unele caracteristici ale lor. Scrieţi
pe liniile din coloana A cifrele din coloana B, corespunzătoare fiecărei zone climatice (cifrele pot
fi scrise doar o singură dată, iar una dintre opţiuni este în plus).

Coloana A Coloana B
__3__ zona 1. Precipitaţii cad în fiecare zi.
subtropicală 2. A fost înregistrată temperatura maximă absolută a aerului pe Glob.
__4__ zona temperată 3. Sînt caracteristice două tipuri de mase de aer pe parcursul anului.
__1__ zona ecuatorială 4. Predomină vînturile de vest.
Răspuns:
Opţiunea în plus - 2.

3. În listele propuse mai jos subliniaţi:

a) două tipuri de materie primă folosite în siderurgie:


minereu de mangan, bauxită, minereuri polimetalice, minereu de fier, minereu de cupru.

b) două state membre a OPEC: Kuwait, Federaţia Rusă, China, Algeria, Norvegia.
Răspuns:
Se va sublinia: Minereuti de mangan, minereu de fier
Statele: Kuwait, Algeria.

4. Se ştie că Germania este specializată în industria chimică. Analizaţi harta economică a


Germaniei şi deduceţi:

a) doi factori principali de localizare a întreprinderilor acestei ramuri


_________________________________________
b) două centre a industriei chimice
_________________________________________
Răspuns:
a) Principalii factori de localizare:
• Prezenţa resurselor de forţă de muncă înalt calificate şi a centrelor ştiinţifice;
• Prezenţa materiei prime.
b) Centre - Levercuzen, Hamburg s.a.

5. Determinaţi caracteristicile munţilor Himalaya, utilizînd hărţile tematice indicaţi:


a) vîrsta geologică a munţilor
_________________________________________
b) direcţia generală a lanţurilor
_________________________________________
c) denumirea altitudinii absolute şi coordonatele ei geografice
_________________________________________
Răspuns:
a) Kainozoică ( neozoică, orogeneza alpină);
b) De la nord-vest spre sud-est
c) Vîrful Everest (Chomo lungma)
27° lat. Nord. 86° long. Est.
6. Calculaţi înălţimea absolută a muntelui dacă în vîrful lui, în locul şi în momentul dat,
temperatura aerului este de -23°C, iar la altitudinea de 400 m de la nivelul mării temperatura
aerului este egală cu +12°C. Indicaţi gradientul termic vertical aplicat. Efectuaţi toate calculele pe
foaia de test.
Răspuns:
12°C-(-23°C)=35°C
100 m............0,6 °C
x m..................35 °C

x = (100x35°C) / 0,6 °C = 5833m


5833m + 400m = 6233m
7. Clasificaţi culturile tehnice conform utilizării lor, completînd casetele libere în schema de mai
jos. Scrieţi tipul şi exemple de culturi corespunzătoare.

Răspuns:
• Tipul: oleaginoase - măslinul, soia, rapiţa.
• Tipul: textile - inul, iuta.
• Tipul: zaharoase - trestia de zahăr, stevia.

8. Descrieţi procesul de migraţie a populaţiei indicînd:

a) ce reprezintă acest proces


_________________________________________
b) două tipuri de migraţii după durată
_________________________________________
c) doi factori ce influenţează procesul de migraţie a populaţiei
_________________________________________
Răspuns:
a) migraţia - deplasarea teritorială a populaţiei în scopuri diferite (proces prin care persoanele îşi
schimbă locul de reşedinţă în mod definitiv sau temporar);
b) după durată migraţiife pot fi: definitive şi temporare (pendulare, sezoniere);
c) factorii ce influenţează migraţia populaţiei: economici, naturali, sociali ş.a.
9. Se ştie că în agricultura RAS se disting două sectoare agricole principale -european şi african.
Comparaţi caracteristicele acestor două sectoare, completînd tabelul de mai jos.

Sectorul european Sectorul african


Tipul de agricultura practicat
Două caracteristici a tipului
de agricultură
Răspuns:

Sectorul european
Tipul de agricultură: intensiv (comercială modernă);
Caracteristici: grad înalt de mecanizare şi chimizare, caracter comercial ş.a.

Sectorul african
Tipul de agricultură: extensiv;
Caracteristici: nivelul scăzut de mecanizare şi chimizare, caracter de subzistenţă.
10. Deduceţi trei factori naturali care determină densitatea înaltă a populaţiei în Asia de Sud,
utilizînd hărţile tematice.
a) _________________________________________
b) _________________________________________
c) _________________________________________
Răspuns:
Factori naturali:
• climă favorabilă;
• soluri fertile;
• resurse de apă potabilă.

11. Argumentaţi, prin două exemple, influenţa energiei solare asupra unor procese şi fenomene
naturale de pe suprafaţa terestră.
_________________________________________
_________________________________________
Răspuns:
Exemple:
a) dezagregarea rocilor în urma oscilaţiilor de temperatură;
b) schimbarea presiunii atmosferice în corespundere cu încălzirea diferită a suprafeţei terestre.
12. Explicaţi două consecinţe a poluării aerului de provenienţă antropică pentru mediul
înconjurător şi propuneţi două măsuri de soluţionare a acestei probleme.

Consecinţe:
a) _________________________________________
b) _________________________________________

Măsuri de soluţionare:
a) _________________________________________
b) _________________________________________
Răspuns:
Consecinţe;
a) Conţinutul mărit de gaze din atmosferă duce la micşorarea transparenţei ei, ceea ce determină
intensificarea efectului de seră şi încălzirea globală a climei cu toate consecinţele ei.
b) Oxizii de sulf ce nimeresc în aer determină apariţia ploilor acide, ce duc la moartea sau
îmbolnăvirea lumii vegetale şi animale, influenţează negativ asupra sănătăţii omului.
c) Evacuarea freonului în atmosferă contribuie la distrugerea stratului de ozon.

Măsuri de soluţionare:
a) modernizarea sistemelor de captare şi curăţare a gazelor evacuate de întreprinderile industriale;
b)moiiitoringul stării mediului aerian în regiunile industriale;
c) plantarea fâşiilor forestiere de-a lungul magistralelor de transport, a parcelelor forestiere în
apropierea oraşelor şi întreprinderilor industriale.

Test
2

1. Citiţi afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată, încercuiţi litera A. Dacă consideraţi
afirmaţia falsă, încercuiţi litera F. Dacă aţi încercuit litera F, scrieţi în spaţiile libere, în locul
cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmaţia adevărată.

A F O consecinţă a mişcării de rotaţie a Pămîntului este variaţia orei pe glob.


A F În traficul intern de mărfuri al Japoniei rolul principal revine transportului feroviar.
A F Cea mai mare cantitate de energie electrică din Franţa se produce la centralele
termoelectrice.
Răspuns:
• Afirmaţia este adevărată.
• Afirmaţia este falsă. În locul cuvintelor subliniate se va scrie: transportului rutier.
• Afirmaţia este falsă. În locul cuvintelor subliniate se va scrie: centralele nuclearoelectrice.

2. În coloana A sînt indicate Oceanele, iar în coloana B - unele caracteristici lor. Scrieţi pe liniile
din coloana A cifrele din coloana B, corespunzătoare fiecărui Ocean (cifrele pot fi scrise doar o
singură dată).

Coloana A Coloana B
__2,4__ 1. Adîncimea maximă coincide cu fosa Puerto-Rico
Pacific 2. În limitele lui sînt situate cele mai adînci fose abisale.
__1__ Atlantic 3. Mările mărginaşe au cea mai joasă salinitate din Oceanul Planetar.
__5__ Indian 4. Are cea mai mare temperatură medie anuală la suprafaţa apei.
__3__ Arctic 5. Îi aparţine marea cu cea mai mare salinitate.
Răspuns:
este indicat cu roșu în tabel

3. În listele propuse mai jos subliniaţi:

a) două state mari producătoare de iută: Franţa, Brazilia, Uniunea Australiană, India, Germania,
Rusia.
b) două state mononaţionale: Franţa, Marea Britanie, Danemarca, Spania, Japonia.
Răspuns:
a) Brazilia, India.
b) Danemarca, Japonia.
4. Analizaţi Harta economică a SUA şi indicaţi:
a) doi factori principali de localizare (amplasare) a întreprinderilor din metalurgia neferoaselor în
vestul tării
_________________________________________
b) un centru al acestei ramuri
_________________________________________
Răspuns:
a) 1. Apropierea de materia primă (rezervele mari din vestul ţării de cupru, zinc, plumb, argint,
titan ş.a.).
2. Apropierea de surse de energie electrică ieftină (prezenta hidrocentralelor mari).

b) Exemplu: centrul Portland ş.a.

5. Calculaţi ora locală la Washington (SUA), în momentul cînd la Minsk (Belarus) este ora 20.00.
Aplicaţi reţeaua de grade a hărţii.
Răspuns:
78° long. Vest. - or. Washington
28° long. Est. - or. Minsk.
78° + 28° = 106°
106° x 4 min. = 428 : 60 min. = 7 ore 40 min.
Ora 20.00 - 7 ore 40 min. = Ora 12 si 20 min.

6. Calculaţi desfăşurarea continentului Africa, în grade şi în kilometri, pe meridianul 30° long.


Est. Aplicaţi numai reţeaua de grade a hărţii. Indicaţi harta aplicată.
Răspuns:
32° lat. Nord + 32° lat. Sud. = 64°
64°x 111 km = 7104km

7. Clasificaţi lacurile enumerate în funcţie de originea cuvetei, completînd casetele libere din
schema de mai jos. Scrieţi tipul şi exemple de lacuri, în corespundere cu cerinţa din schemă.
Lacul Caspic, Lacul Tanganyika, Lacul Sclavilor, Lacul Arai, Lacul Ladoga, Lacul Baikal.

Răspuns:
• Tipul: Lacuri relicte - Caspic, Aral.
• Tipul: Lacuri tectonice - Baikal, Tanganyika.
• Tipul: Lacuri glaciare - Sclavilor, Ladoga.
8. Descrieţi migraţia denumită „exod de intelecte", indicînc

a) ce reprezintă această formă de migraţie


_________________________________________
b) două consecinţe pentru statele din care emigrează resursele umane de muncă
_________________________________________
Răspuns:
a) „Exod de intelecte" este emigraţia oamenilor de ştiinţă şi a specialiştilor de înaltă calificare din
ţările în curs de dezvoltare spre ţările dezvoltate;

b)
- Devine mai dificilă realizarea revoluţiei ştiinţifico-tehnice în economia statelor în curs de
dezvoltare;
- Insuficienţa resurselor de muncă înalt calificate;
- Calitatea şi productivitatea ramurilor economiei acestor state este scăzută.
9. Comparaţi caracteristicile climei regiunii de vest a Africii, în zona ecuatorului, cu ale regiunii
de est, structurînd răspunsul în tabel. Utilizaţi hărţile tematice.

Regiunea de vest Regiunea de est


Indicaţi cantitatea medie anuală de precipitaţii
Indicaţi cîte o cauză ce determină deosebirile
în cantitatea de precipitaţii în aceste regiuni.
Răspuns:
a) Cantitatea medie anuală de precipitaţii: regiunea de vest - 1000-2000 mm; regiunea de est
-250-1000 mm

b) Cauze:
• Regiunea de Vest: influenţa curentului cald al Guineei, care intensifică deplasarea maselor de
aer de pe ocean spre continent, mărind cantitatea de precipitaţii;
• Regiunea de Est: influenţa curentului rece al Somaliei, care împiedică deplasarea maselor de aer
de pe ocean spre continent, contribuind la micşorarea cantităţii de precipitaţii.

10 . Este cunoscut că în perioada postbelică creşte importanţa căilor maritime ce traversează


Oceanul Pacific şi cel Indian. Deduceţi două cauze ce au determinat acest fapt.

a) _________________________________________
b) _________________________________________
Răspuns:
a) După al doilea război mondial s-a dezvoltat rapid economia Japoniei, lărgindu-se legăturile
economice cu alte regiuni prin intermediul transportului maritim.
b) S-au dezvoltat ţările recent industrializate din Asia şi celelalte ţări din aceste regiuni, care de
asemenea întreţin legături economice cu alte state folosind transportul maritim.

11 Argumentaţi, prin două exemple, corectitudinea afirmaţiei: "Relieful este un factor care
influenţează formarea solului".

a) _________________________________________
b) _________________________________________
Răspuns:
• De altitudinea reliefului depind modificările climei şi a vegetaţiei, determinînd etajarea pe
verticală a solurilor.
• Odată cu altitudinea se schimbă regimul termic şi cel hidric al solului;
• De expoziţia versanţilor depind condiţiile de încălzire şi de iluminare a solului.
12. Explicaţi două cauze de provenienţă antropică care contribuie la dispariţia multor specii ale
faunei Terrei şi propuneţi două măsuri de soluţionare a acestei probleme.

Cauze:
a) _________________________________________
b) _________________________________________
Măsuri de soluţionare:
a) _________________________________________
b) _________________________________________
Răspuns:
Cauze:
a) Vînatul intensiv al unor specii de animale terestre şi acvatice;
b) Modificarea condiţiilor de viaţă ale animalelor prin poluarea mediului natural, în urma
activităţii economice a omului.
c) Micşorarea arealelor vegetaţiei naturale în urma valorificării intense a teritoriului, a condus la
distrugerea mediului de viaţă al animalelor şi la reducerea considerabilă a lor.

Măsuri de soluţionare:
a) Crearea ariilor naturale protejate, care menţin biodiversitatea şi echilibrul ecologic;
b) Interzicerea vinarului animalelor rămase într-un număr mic şi aplicarea pedepsei penale
persoanelor care practică vînatul nesancţionat;
c) Reglementarea exploatării şi valorificării resurselor piscicole;
d) Aclimatizarea şi reaclimatizarea unor specii de animale.

Test
3

1. Citiţi afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată, încercuiţi litera A. Dacă consideraţi
afirmaţia falsă, încercuiţi litera F. Dacă aţi încercuit litera F, scrieţi în spaţiile libere, în locul
cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmaţia adevărată.
A F Bilanţul radiativ este diferenţa dintre radiaţia solară directă şi cea difuză
______________________________________________
A F Megalopolisul reprezintă concentrarea unui grup de orase-satelit în jurul celui mai mare
oraş-nucleu.
______________________________________________
A F Monitoringul mediului este un sistem de observări, control şi supraveghere a calităţii
mediului înconjurător.
______________________________________________
Răspuns:
• Afirmaţia este falsă. În locul cuvintelor subliniate se va scrie: diferenta dintre energia radianta
receptionata si cea pierduta.
• Afirmaţia este falsă. În locul cuvintelor subliniate se va scrie: aglomeratii urbane mari,ce se
contopesc una cu alta
• Afirmaţia este adevărată.

2. În coloana A sînt indicate exemple de vînturi, iar în coloana B - unele caracteristici ale lor.
Scrieţi pe liniile din coloana A cifrele din coloana B, corespunzătoare fiecărui exemplu de vînt
(cifrele pot fi scrise doar o singură dată, iar una dintre
opţiuni este în plus).

Coloana A Coloana B
1. Vînturi permanente ce bat din direcţie nord-estică în emisfera de nord şi
din direcţie sud-estică în emisfera de sud.
_5__musoni
2. Vînturi permanente ce bat în tot cursul anului dinspre poli spre cercurile
_3__brize
polare.
_1__alizee
3. Direcţia vînturilor alternează de la zi la noapte.
_4__vînturi de vest
4. Vînturi permanente ce bat între 40° - 60° latitudine nordică şi cea sudică.
5. Aduc precipitaţii numai în anotimpul de vară.

3. În listele propuse mai jos subliniaţi:


a) două produse finite ale industriei mecanicii de precizie:
aparate radio, televizoare, aparate de fotografiat, casetofoane, microscoape, calculatoare.
b) două religii naţionale:
budism, hinduism, creştinism, islam, confucianism.
Răspuns:
a) microscoape,aparate de fotografiat
b) hinduism, confucianism.
4. Se ştie că India este specializată în industria bumbacului. Analizaţi Harta economică a Indiei şi
indicaţi:
a) două centre ale acestei ramuri
______________________________________________
b) doi factori de amplasare (localizare) a întreprinderilor din industria bumbacului
______________________________________________
Răspuns:
a)doua centre:Bombay si Ahmedabad
b)doi factori de localizare
*un factor este de amplasare in regiunile de consum (ex Calcutta)
*al doilea factor este concentrarea in regiunile de cultivare a lui (ex Bangalore).

5. Determinaţi caracteristicile Munţilor Caucaz, utilizînd hărţile necesare şi indicaţi:


a) vîrsta munţilor
______________________________________________
b) direcţia generală de desfăşurare
______________________________________________
c) denumirea celui mai înalt vîrf şi coordonatele lui geografice
______________________________________________
Răspuns:
gasiti pe internet e usor!!!
6. Calculaţi altitudinea absolută a unui munte, dacă în vîrful lui în locul şi în momentul dat
temperatura aerului este egală cu -20°C, iar la altitudinea de 200 m de la nivelul mării
temperatura aerului este egală cu +10°C. Indicaţi gradientul termic vertical aplicat. Efectuaţi toate
calculele pe foaia de test.
Răspuns:
10oC - ( - 20oC)=30oC
100 m----------0,6oC
X m-----------30oC
se face raportul:
X=100 m * 30oC/0,6oC = 5000m
5000m + 200m = 5200m
Raspuns: 5200m.

7. Clasificaţi rocile sedimentare în funcţie de geneză, completînd casetele libere din schema de
mai jos. Scrieţi tipul şi exemple de roci, în corespundere cu cerinţa din schemă

Răspuns:
TIPUL:SEDIMENTARE DIETRICE
Exemple:gresie,argilit
Tipul Sedimentare chimice
ex:ghips,anhidritul
Tipul sedimentare Organice
ex:carbune,calcar organogen.
8. Descrieţi apele freatice, indicînd:
a) ce reprezintă apele freatice
______________________________________________

b) două surse de alimentare a lor


______________________________________________

c) două cauze ce influenţează nivelul apelor freatice


______________________________________________
Răspuns:
Apele freatice
a)apele freatice sunt apele libere,neacoperite cu roci impermiabile
b)surse de alimentare a lor
1)precipitatiile atmosferice
2)apele provenite din topirea zapezilor
c)2 cauze ce influenteaza nivelul lor sunt:
1)forma reliefului
2)covorul vegetal
optiunea in plus 3)activitatea omului

9. Comparaţi specializarea creşterii animalelor (zootehniei) în regiunile indicate ale Chinei şi


Uniunii Australiene, structurînd răspunsul în tabel.

Uniunea
China
Australiana
(regiunea
(regiunea de
de est)
vest)
Indicaţi subramura principală de specializare
Indicaţi câte o cauză ce determină specializarea în subramura
respectivă
Răspuns:
China
1)subramura de specializare:Cresterea porcinelor
2)cauza
Deoarece China este una din tarile mari producatoare de cereale si mai ales porumb,cit si ca hrana
pentru cresterea lor servesc deseurile de la prelucrarea sfeclei,a semintelor de floarea soarelui etc.

Australia
1)Cresterea ovinelor
2)Deoarece australia dispune de mari suprafete de finete si pasune,P.S(aici mai puteti pune si
ceva din cap,e usor,ca de exemplu forma de relief,tehnicile noi care favorizeaza cresterea rapida
si calitativa a ovinelor bla-bla).

10. Pornind de la faptul că structura pe sexe a populaţiei Europei şi Asiei de Sud-Vest se


deosebeşte, deduceţi:
a) două cauze ce determină predominarea populaţiei masculine în Asia de Sud-Vest
______________________________________________
b) două cauze ce determină predominarea populaţiei feminine în Europa
_____________________________________________
Răspuns:
a)cultul religiei in asia precum barbatul detine suprematia in familie,femeile se supun doar
barbatilor,a doua cauza este limitarea copiilor in familie la unu sau doi.
b)in urma razboaielor mondiale populatia masculina s-a micsorat si durata de viata la femei este
mai mare ca a barbatilor

11. Argumentaţi, prin două exemple, corectitudinea afirmaţiei: "În Japonia problema insuficienţei
resurselor naturale proprii este soluţionată".
a) ______________________________________________
b) ______________________________________________

12. Explicaţi două consecinţe ale poluării mediului acvatic pentru natură şi argumentaţi două
măsuri de soluţionare a acestei probleme.
Consecinţe:
a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
Măsuri de soluţionare:
a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
Răspuns:
Consecinte:
Distrugerea plantelor,animalelor acvatice,degradarea calitatii apei..
Masuri de solutionare:
instalareea unor filtre speciale de curatire, reciclarea deseurilor.cu japonia ar putea fi gradul sporit
de dezvoltare si industrializare...

S-ar putea să vă placă și