Sunteți pe pagina 1din 8

FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Grădiniţa cu Program Prelungit, nr. 12, Alba Iulia


Numele şi prenumele copilului: Gheorghe-Coşarcă Alexandra-Maria
Grupa: mică, „Bobocei pufoşi”

I. Date generale despre copil şi familia sa:

1. Date biografice despre copil:

• Data şi locul naşterii: 14.05.2008, Cluj-Napoca


• Adresa: Alba Iulia, strada Petru Maior, numărul 11, bloc 4, apartament 5, telefon:
0258814302

2. Date medicale:

• Antecedente patologice: nu a suferit boli sau traumatisme care să îi afecteze


dezvoltarea fizică şi psihică;
• Evoluţia psiho-fizică: dezvoltare fizică şi psihică normală, corespunzătoare vârstei.

3. Date despre familia copilului:

• Structura familiei: tata, mama, un copil, bunici

• Profesia părinţilor:
Tata: economist, Banca Transilvania, Alba Iulia
Mama: medic, Institutul Inimii, Cluj-Napoca

• Condiţii de locuit:
foarte bune bune satisfăcătoare nesatisfăcătoare

• Climatul educativ în familie:

- relatii interfamiliale:
favorabile nefavorabile organizate dezorganizate

- cine se ocupă în mod special de copil:


mama tata fraţi bunici alte persoane

- comportamentul educaţional al părinţilor faţă de copil:


corect incorect

- aspecte semnificative: atitudinea părinţilor faţă de copil este una de empatie, relaţiile
interfamiliale bazându-se pe căldură afectivă, acceptare necondiţionată a preşcolarului.
• Comportamentul copilului în familie:

foarte bun bun satisfăcător nesatisfăcător

• Aspecte ale activităţii copilului în familie:

Activităţi de joc: jocuri libere cu părinţii, bunicii şi jocuri organizate;


Activităţi intelectuale: puzzle;
Activităţi artistice: desen, colorare, lipire;
Activităţi practic-gospodăreşti: desfăşurarea unor activităţi de ajutorare a părinţilor, bunicilor în
bucătărie;
Activităţi sportive: mersul cu bicicleta.
II. Activitatea copilului în grădiniţă:

1. Rezultate obţinute de copil în cadrul categoriilor de activităţi structurate în conţinutul


învăţământului preşcolar:

Educarea limbajului:
- înţelege şi transmite mesaje simple;
- îmbunătăţirea pronunţiei sunetelor şi a cuvintelor;
- îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv cu cuvinte şi expresii noi.

Activităţi matematice:
- formează grupe de obiecte;
- grupează obiecte după criteriul mărimii (mic, mare, lung, scurt), formei (formă de cerc) şi culorii
roşu, galben, albastru);
- plasează obiecte în funcţie de anumite repere spaţiale (sus, jos, în faţă, în spate, pe, sub);
- utilizează forme geometrice în vederea construirii unor structuri (case, blocuri, parcuri etc.)

Cunoaşterea mediului:
- dă dovadă de curiozitate şi interes în explorarea lumii înconjurătoare;
- observă şi recunoaşte fenomene ale naturii;
- numeşte elemente ale lumii înconjurătoare;
- manifestă interes faţă de ocrotirea şi îngrijirea mediului.

Educaţie pentru societate:


- respectă regulile grupei;
- acceptă recompensa şi sancţiunea ca rezultat al unor comportamente pozitive, negative;
- cunoaşte şi respectă reguli de igienă personală;
- manifestă prietenie, toleranţă, autocontrol în relaţiile cu cei din jur.

Activităţi practice:
- utilizează materiale din natură pentru realizarea unor lucrări;
- prepară cu ajutorul educatoarei prăjituri care nu necesită coacere;
- rupe şi mototoleşte hârtia.

Educaţie muzicală:
- distinge sunete produse de diverse obiecte, elemente din natură;
- ascultă cu interes cântece pentru copii;
- intonează cântece pentru copii;
- asociază mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

Educaţie plastică:
- foloseşte corect creionul;
- recunoaşte cel puţin trei culori;
- utilizează diverse ustensile de scris în redarea unor desene libere sau cu o temă dată (creion,
creioane colorate, creioane cerate, carioci);
- pictează folosind degetul, stampile, pensula;
- interpretează liber, creativ lucrări plastice.
Educaţie fizică:
- execută mişcări motrice de bază: mers în linie dreaptă, mers cu ocolire de obstacole, alergare
uşoară, sărituri pe loc, rostogolirea unui obiect cu două mâini, aruncarea la ţintă)
- adoptarea unei ţinute corporale corecte;
- manfestă atitudine de cooperare, spirit de echipă.

2. Jocuri preferate de copil:

- jocuri de creaţie cu subiecte şi roluri;


- jocuri de construcţie;
- jocuri logico-matematice;
- jocuri de mişcare şi cu caracter sportiv.

3. Conduita copilului în grădiniţă:

- şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată, le aplică în relaţiile cu adulţii şi copiii;


- şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată, dar le aplică numai faţă de adulţi;
- conduita nu este constantă;
- nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată.

4. Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă:

- există concordanţă;
- nu există concordanţă.

5. Modul de indeplinire a sarcinilor:

- îndeplineşte sarcinile întotdeauna,


- îndeplineşte uneori sarcinile;
- îndeplineşte sarcinile dacă se insistă;
- refuză îndeplinirea sarcinilor.

6. Adaptarea la grupul de copii din grădiniţă:

- uşor adaptabil;
- greu adaptabil;
- inadaptabil.

7. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc:

- preferă rolul de conducător;


- preferă să fie condus;
- trece cu uşurinţă de la un rol la altul.
III. Caracteristici ale personalităţii:

1. Motricitatea:

• Controlul şi coordonarea mişcărilor:


foarte bine bine slab

• Ritmul mişcărilor:
rapid mediu lent

2. Percepţia:

• Perceperea formei:
foarte bună bună slabă

• Perceperea culorii:
foarte bună bună slabă

• Spirit de observaţie:
foarte bun bun slab

• Orientarea în spaţiu:
foarte bună bună slabă

• Orientarea în timp:
foarte bună bună slabă

3. Atenţia:

• Stabilitatea atenţiei în activităţile organizate de educatoare:


- în tot timpul activităţii
- în anumite momente ale activităţii

• Stabilirea atenţiei în joc:


- în jocul individual
- în jocuri cu grupuri mici de copii

• Concentrarea atenţiei exprimată în rezistenţe la factori perturbatori care apar în timpul


activităţilor:
- activităţi comune cu întreaga grupă:
foarte bună bună slabă
- la libera alegere:
foarte bună bună slabă

• Distribuţia atenţiei în diferite forme de activitate ale copilului:


foarte bună bună slabă
4. Memoria

• Viteza de memorare a cunoştinţelor:


rapidă medie lentă

• Durata păstrării cunoştinţelor:


lungă medie scurtă

• Reproducerea cunoştinţelor:
fidelă creatoare cu dificultăţi

5. Imaginaţia

• Imaginatia reproductivă manifestată în:


activităţi intelectuale activităţi artistice joc

• Imaginaţia creatoare manifestată în:


activităţi intelectuale activităţi artistice joc

6. Gândirea

• Capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii:


- analiza
- sinteza
- comparaţia
- generalizarea
- clasificarea

7. Limbajul

• Volumul vocabularului:
bogat mediu sărac

• Forma de limbaj care predomină:


concret situativ contextual monologat dialogat

• Limbajul folosit de copii în activităţile organizate de educatoare, cât si în jocuri şi activităţi


la alegere:
fonetic lexical-semantic gramatical

• Limbajul general:
coerent incoerent expresiv inexpresiv

8. Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii:


exprimare bogată în idei exprimare săracă în idei
9. Trăsăturile temperamentale dobândite:

• Mobilitate:
rapidă medie lentă

• Stabilitatea conduitei, echilibru:


stabil instabil

10. Intensitatea reacţiilor:


reţinut exploziv

11. Rezistenţa la dificultăţi:


rezistentă la solicitări oboseşte uşor

12. Trăsături de caracter:


- sociabilitate;
- capacitate de comunicare;
- spirit de prietenie;
- sinceritate;
- respect faţă de adulţi;
- politeţe;
- spirit de ordine;
- hărnicie;
- respect pentru muncă;
- sârguinţă;
- corectitudine;
- independenţă;
- spirit de iniţiativă;
- disciplină;
- perseverenţă;
- neglijenţă;
- dezordine;
- modestie;
- stăpânire de sine;
- încredere în propriile puteri;
- curaj;
- îngâmfare;
- lăudăroşenie;
- neîncredere în sine;
- timiditate;
- nehotărâre;
- nesiguranţă;
- egoism.
IV. Concluzii

1. Aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului :

Copilul este dezvoltat normal fizic şi psihic.


Ţinând cont de faptul că preşcolarul a fost integrat în grădiniţă înainte de a împlini vârsta de
trei ani, se remarcă faptul că s-a adaptat foarte bine şi cu uşurinţă cerinţelor grupei mici,
vârsta nefiind un impediment în vederea formării şi dezvoltării de capacităţi şi deprinderi
necesare în parcurgerea grupelor următoare.

2. Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul:

- cunoaşterea capacităţilor copilului, a performanţelor realizate, evidenţierea progreselor


realizate de la o etapă la alta ;
- realizarea unui program de pregătire adecvat posibilităţilor copilului, fără solicitări sau
eforturi în salt, cu sarcini precise, bine definite;
- crearea unui climat de de linişte, calm, încredere în forţele copilului, pentru obţinera unui
randament şcolar pe măsura capacităţilor sale.