Sunteți pe pagina 1din 26

Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov

PROIECT DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI


FINANCIARE SI CONTABILE

TEMA: CONTABILITATEA PRODUSELOR SI A


PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

PROFESOR COORDONATOR: ELEV:


STANCU COSTINELA MOLDOVAN MARIA
CLASA a XII-a Ae

1
BRAŞOV 2008

Cuprins

Argument............................................................................................... 4

1.Prezentarea SC MAIOVIC SERCOM SRL....................................... 5


1.1. Ascoiaţi, forma juridică, durata, sediul.......................................... 5
1.2. Obiectul de activitate al societăţii................................................... 5
1.3. Capitalul Social.............................................................................. 5
1.4. Gestiunea societăţii......................................................................... 5
1.5. Autorizaţii de funcţionare............................................................... 6
1.6. Certificatul de înregistrare.............................................................. 6

2. Noţiuni generale ............................................................................... 7


2.1. Impozit pe venit.............................................................................. 7
2.1.1.Contabilitatea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.... 7
2.1.2.Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderilor... 7
2.1.3. Baza impozabilă.......................................................................... 7
2.1.4.Cota de impozitare......................................................................8
2.1.5.Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale...................... 8
2.2.Impozit pe profit............................................................................8
2.2.1.Contribuabilii şi sfera de cuprindere a impzitului pe profit......... 8
2.2.2.Contribuabilii scutiţi de la plata impozitului pe profit................. 9
2.2.3.Cotele de impozitare..................................................................... 9
2.2.4.Calculul pe profitul impozabil......................................................10
2.2.5.Plata impozitului pe profit............................................................10
2.2.6.Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit..................................11
2.3.Contabilitatea cheltuielilor.............................................................. 12
2.3.1.Delimitari si structuri privind cheltuielile.................................... 12

2
2.3.2.Contabilitatea cheltuielilor de exploatare..................................... 13
2.4.Contabilitatea veniturilor................................................................. 20
2.4.1.Delimitări şi structuri privind veniturile....................................... 20
2.4.2.Contabilitatea veniturilor din exploatare ..................................... 21

3.Aplicaţie..........................................................................................25

4.Monografie...................................................................................... 26

3
Argument

Am ales firma S.C. MAIOVIC SERCOM S.R.L. în principal datorită faptului că am avut
acces la toate informaţiile legate de această firmă, primind un răspuns prompt şi eficient. Deşi
este o microîntreprindere , în urma analizei pe care am făcut-o asupra firmei am descoperit un
potenţial care nu se întâlneşte prea des la firmele de o dimensiune atât de mică precum a
acesteia. Nici domeniul de activitate , după cum se va vedea în cele ce urmează nu este tocmai
benefic pentru ea, însă felul în care este gestionată precum şi cunoştinţele personalului în
domeniu ajută foarte mult la cerşterea prestigiului firmei în zona pieţii ţintă.
SC MAIOVIC SERCOM SRL este o firmă cu un potenţial foarte ridicat, însă planurile
existente pentru dezvoltare sunt foarte promiţătoare pentru viitorul firmei, ele ajungând să
exploateze mult mai mult potenţialul pieţei şi al firmei.

4
1. Prezentarea Societăţii Comerciale „MAIOVIC SERCOM” S.R.L.
1.1.Asociaţi , denumirea , forma juridică , durata , sediul:

Firma S.C. MAIOVIC SERCOM S.R.L. are doi asociaţi , COMANECIU IOAN şi
COMANECIU VICTORIA, domiciliaţi în Comuna ŞINCA-NOUA nr. 175 , judeţul Braşov,
telefon 0268/228658. Durata de existenţă a societăţii este nelimitată şi începe de la data
înmatriculării în registrul comerţului.
Sediul societăţii este în Şinca-Noua, nr. 175 , judeţul Braşov, telefon 0268/228658.

1.2. Obiectul de activitate al societăţii:


Domeniul principal de activitate al S.C. MAIOVIC SERCOM S.R.L. este: 5211 Comerţ
cu amănuntul în magazine nespeciazitate cu vânzare predominantă de produse alimentare ,
băuturi şi tutun, iar activitatea principală este: Comerţ cu amănuntul în panificaţie şi patiserie.

1.3. Capitalul social


Capitalul social subscris şi vărsat al S.C MAIOVIC SERCOM S.R.L. este de 200 lei,
împărţit în 20 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare. Conform actului constitutiv, el poate fi
majorat în condiţiile legii.

1.4 Gestiunea societăţii


Gestiunea societăţii se organizează conform legilor în vigoare, exerciţiul economico-
financiar începând la 1 ianuarie şi încheindu-se la 31 decembrie ale fiecărui an.
Schema funcţiunii societăţii, nivelurile salariilor cât şi drepturile şi obligaţiile
personalului se stabilesc de către administrator, care hotărăşte şi cu privire la angajarea acestuia.
Societatea va ţine evidenţa contabilă conform legii, întocmind anual contul de profituri
şi pierderi precum şi bilanţul contabil. Profitul impozabil se stabileşte ca diferenţă între suma
totală a veniturilor obţinute şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri,
după deducerea în condiţii legale a fondului de rezervă de 10% precum şi alte cote legale. După
deducerea cotelor legale de impozit, va rezulta profitul cuvenit asociaţiilor care se repartizează
în funcţie de interesele acestora şi nevoile societăţii.

5
Asociaţii vor putea preleva din beneficiu sume în avans în condiţiile şi cotele stabilite de
aceştia.

1.5. Autorizaţii de funcţionare


S.C. MAIOVIC SERCOM S.R.L. a primit următoarele autorizaţii de funcţionare:
a) din partea Ministerului de Interne, brigăzii de pompieri Zărnești, Braşov.
b) din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului
Braşov.
c) din partea Ministerului Ariculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor: Agenţia Naţională
Sanitară Veterinară/ Direcţia Sanitară Veterinară a Judeţului Braşov.
d) din partea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului: Inspectoratul Judeţean de
Protecţia Mediului Braşov.
e) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale – Inspecţia Muncii: Inspectoratul Teritorial
de Muncă al Judeţului Braşov.

1.6 Certificatul de înregistrare


Certificatul de înregistrare realizat la Camera de Comerț si Industrie, Braşov ,prezintă
firma S.C. MAIOVIC SERCOM S.R.L. ca având sediul social în Şinca-Noua,Strada Principală
numărul 175, Judeţul Braşov. Aceasta are ca principală activitate comerţul cu amănuntul în
magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare , băuturi și tutun şi
codul unic de înregistrare 10829953.
S.C. MAIOVIC SERCOM S.R.L. are atributul fiscal R , numărul de ordine în registrul
comerţului J08/797/1.07.1998. Data emiterii certificatului este 13.06.2002, iar seria acestuia
este A Nr. 193272

6
2.Noțiuni generale
2.1. Impozitul pe venit

2.1.1.Contabilitatea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Microîntreprinderea este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ


următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de
peste 50% din veniturile totale;
b) are de la până la 9 salariaţi inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul,
autorităţile locale şi instituţiile publice.

2.1.2.Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderi


Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe
venit începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile a) - d) şi dacă nu au mai fost
plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe
venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile a) şi d) sunt
îndeplinite la data înregistrării la registrul comerţului şi condiţia b) este îndeplinită în termen de
60 de zile inclusiv de la data înregistrării.

Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu mai aplică


acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una
dintre condiţiile a) - d).

Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta


pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la
data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile
microîntreprinderilor.

2.1.3.Baza impozabilă
7
Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile
din orice sursă, din care se scad :

—veniturile din variaţia stocurilor;

—veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale

—veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a


altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;

—veniturile din provizioane;

—veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului,


care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor
legale;veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele
produse la activele corporale proprii.

2.1.4. Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este:


- 2 % în anul 2007;
- 2,5 % în anul 2008;
- 3 % în anul 2009.

Dacă, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de


100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile
realizate de la începutul anului fiscal.

2.1.5.Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

Calculul şi plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectuează trimestrial,


până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului,


declaraţia de impozit pe venit.

Contabilitatea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se conduce cu ajutorul


contului sintetic de gradul II 4418 „Impozitul pe venit" care are funcţie contabilă de pasiv.

2.2.Impozitul pe profit
2.2.1.Contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe profit

8
In cazul persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil obţinut din orice sursă,
atât din România, cât şi din străinătate;
În cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu
permanent în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent
În cazul persoanelor juridice străine şi persoanele fizice nerezidente când desfăşoară
activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică asupra părţii din profitul impozabil
al asocierii atribuibile fiecărei persoane;
În cazul persoanelor juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu
proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare
deţinute la o persoană juridica română, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;
În cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice românej pentru
veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică,
asupra părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

2.2.2.Contribuabilii scutiţi de la plata impozitului pe profit


Trezoreria statului şi instituţiile publice;
Persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
Cultele religioase, pentru veniturile obţinute din activităţi economice cârd sunt utilizate
pentru susţinerea activităţilor cu scop caritabil;
Instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate pentru veniturile
utilizate, în anul curent sau în anii următori;
Asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile ce locatari, pentru
veniturile obţinute din activităţi economice şi care sunt sau urmează a fi utilizate pentru
îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii
comune;
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi fondul de compensare a
Investitorilor;
Banca Naţională a României;
Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la
plata impozitului pe profit pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul
echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10 % din veniturile totale
scutite de la plata impozitului pe profit etc.

2.2.3.Cotele de impozitare

9
Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%
Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de
noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care
realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi la care impozitul pe profit datorat
este mai mic decât 5 % din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5 %
aplicat acestor venituri realizate.

2.2.4.Calculul profitului impozabil


Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile
neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile;
Venituri neimpozabile:
—dividendele primite de la o persoană juridică română;
—diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a
încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin
titluri de participare, precum şi diferenţele de valoare a investiţiilor financiare pe termen lung,
reprezentând acţiuni deţinute la societăţi afiliate, titluri de participare şi investiţii deţinute ca
imobilizări, înregistrate astfel potrivit.
Pierderi fiscale externe
Orice pierdere realizată printr-un sediu permanent din străinătate este deductibilă doar din
veniturile obţinute din străinătate.
Pierderile realizate printr-un sediu permanent din străinătate se deduc numai din aceste
venituri,separat,pe fiecare sursă de venit.
Pierderile neacoperite se reportează şi se recuperează în următorii 5 ani fiscali
consecutivi.

2.2.5.Plata impozitului pe profit Contribuabilii, societăţi comerciale bancare,


persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine:
— au obligaţia de a declara şi efectua trimestrial plăţi anticip în contul impozitului pe
profit anual, în sumă de o pătrime impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat
cu indicele de inflaţie (decembrie faţă de luna decembrie a anul anterior), estimat cu ocazia
elaborării bugetului iniţial al anul pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata;

10
— impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile
anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru
anul precedent, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an ;
— contribuabilii nou-înfiinţaţi, înfiinţaţi în cursul anului precedent sau care, la sfârşitul
anului fiscal precedent, înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăţi anticipate în contul
impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea indicelui de inflație. Indicele de
inflaţie necesar pentru actualizarea plăţilor anticipate se comunică, prin ordin al ministrului
finanţelor publice, până la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectuează plăţile
anticipate
— cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata
anticipat;
— contribuabilii care înregistrează pierdere contabilă la sfârşitul unui trimestru, nu mai au
obligaţia de a efectua plata anticipată stabilită pentru acel trimestru.
Contribuabilii, alţii decât cei anterior:
— au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv
a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. începând cu anul 2008,
aceşti contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor antic
— contribuabilii plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul calculat şi
evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a impozitului pe profit
pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit;
— contribuabilii care definitivează până la data de 15 februarie închiderea exerciţiului
financiar anterior, depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit
aferent anului fiscal încheiat, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor.
— Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până
la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

2.2.6. Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit


— Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la
data de 15 aprilie inclusiv a anului următor.
— Contabilitatea impozitului pe profit se conduce cu ajutorul contului sintetic de gradul I
441 „Impozit pe profit" care are funcţie contabilă de pasiv.

11
2.3. Contabilitatea cheltuielilor
2.3.1. Delimitări şi structuri privind cheltuielile

Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul


perioadei contabile sub formă de:
— ieşiri sau scăderi ale valorii activelor;
— creşteri ale datoriilor,care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele
decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari.

Observaţii:
1. În categoria cheltuielilor intră:
— cheltuieli care apar în cursul activităţilor curente (costul vânzărilor, salarii,
amortizare). Se regăsesc sub forma ieşirilor sau scăderii de active (numerar, stocuri, mijloace
fixe).
— pierderile, pentru că generează diminuări de beneficii economice, indiferent dacă sunt
realizate sau nu:
— pierderi realizate: din dezastre, inundaţii, ieşirea activelor pe termen lung;
— pierderi nerealizate: din creşterea cursului de schimb valutar
2 În cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exerciţiului se cuprind, de
asemenea:
— amortizările;
— provizioanele;
— ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare.
3. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:
— Cheltuieli de exploatare;
— Cheltuieli financiare;
— Cheltuieli extraordinare
4. Cheltuielile cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere
de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii,
se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.

12
5. Cheltuielile se înregistrează în contabilitate în conturile din clasa a 6-a „Conturi de
cheltuieli", care au funcţie contabilă de activ. Ele se debitează în cursul perioadei cu cheltuielile
de diferite naturi în corespondenţă cu conturi de stocuri, de terţi, de trezorerie, precum şi prin
conturile de amortisment, provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare. Pot
să apară situaţii de creditare a conturilor de cheltuieli, în situaţia regularizărilor, când
cheltuielile nu aparţin perioadei, la constatarea unor plusuri (de stocuri) la inventar, cu diferenţe
negative de preţ aferente ieşirilor de stocuri din gestiune. La sfârşitul perioadei, soldul acestor
conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere, prin creditarea lor.
6. Conturile sintetice de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de
necesităţile impuse de numite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entităţii.

2.3.2. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare


Cheltuielile de exploatare sunt cheltuielile efectuate de entitate în vederea realizării
obiectului de activitate.
Delimitări: In categoria cheltuielilor de exploatare se cuprind:
— Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile, costul de achiziţie al obiectelor de
inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra
cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate; valoarea animalelor şi păsărilor; costul
mărfurilor vândute şi al ambalajelor;
— Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii;
prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori);
comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi
personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii
bancare şi altele;
— Cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu
personalul, suportate de entitate);
— Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate suportate de unitatea patrimonială:
impozitul suplimentar pe salarii, impozitul pe clădiri, taxa pentru folosirea terenurilor, taxa
asupra mijloacelor de transport şi altele;
— Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate suportate de unitatea patrimonială:
impozitul suplimentar pe salarii, impozitul pe clădiri, taxa pentru folosirea terenurilor, taxa
asupra mijloacelor de transport şi altele;

13
— Alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi
penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de
capital etc).
Contabilitatea cheltuielilor de exploatare se conduce cu ajutorul următoarelor conturi
sintetice de gradul I şi gradul II:

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI


60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materii prime - Activ
602 Cheltuieli cu materiale consumabile - Activ
6021 Cheltuieli cu materiale auxiliare
6022 Cheltuieli privind conbustibilul
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Activ
604 Cheltuieli privind materielel nestocate - Activ
605 Cheltuieli privind energia şi apa - Activ
606 Cheltuieli privind animalele şi păsările - Activ
607 Cheltuieli privind mărfurile - Activ
608 Cheltuieli privind ambalajele - Activ
61. CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI REPARAŢIILE
611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile - Activ
612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune si chiriile - Activ
613 Cheltuieli cu primele de asigurare - Activ
614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările - Activ
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
621 Cheltuieli cu colaboratorii - Activ
622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile - Activ
623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate - Activ
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal - Activ
625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări - Activ

14
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii - Activ
627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate - Activ
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi – Activ
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate - Activ
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului - Activ
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială - Activ
6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi - Activ
658 Alte cheltuieli de exploatare - Activ
6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
6582 Donaţii şi subvenţii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
6588 Alte cheltuieli de exploatare
66.CHELTUIELI FINANCIARE
663Pierderi din creanţe legate de participaţii
664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
6642 Pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobânzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare
67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTAREA
LA INFLAŢIE
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
15
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli
6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru leprecierea imobilizărilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor
circulante
686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele
6863 Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea mobilizărilor
financiare
6864 Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de ambursare a obligaţiunilor
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
698 Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus
601 Cheltuieli cu materiile prime Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor
cu materiile prime.

D 601 Cheltuieli cu materiile prime activ C


- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor poate fi creditat în cursul perioadei pentru
prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, pe bază de decont.diferenţele de preţ
precum şi aferente (301,308);
- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor
prime aprovizionate, în cazul folosirii metodei
inventarului intermitent (401).
La sfârşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere
(121).
Contul 602„ Cheltuieli cu materialele consumabile” ţine evidenţa cheltuielilor cu
materialele consumabile.

D 602 Cheltuieli cu materiile consumabile activ C

16
- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor poate fi creditat în cursul perioadei pentru
consumabile incluse pe cheltuieli, constatate operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
lipsa la inventar, pierderile din deprecieri pe bază de decont.
ireversibile, precum şi diferenţele de preţ
aferente (302, 308);
- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor
consumabile aprovizionate, în cazul folosirii
metodei inventarului intermitent (401).

La sfârşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere


(121).
D 605 Cheltuieli privind energia şi apa activ C
- valoarea consumurilor de energie și apă poate fi creditat în cursul perioadei pentru
(401, 408, 471, 542). operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
pe bază de decont.

La sfârşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere


(121).

Contul 613 Cheltuieli cu primele de asigurare ține evidența cheltuielilor cu primele


de asigurare

D 613 Cheltuieli cu primele de asigurare C


- valoarea primelor de asigurare datorate sau poate fi creditat în cursul perioadei pentru
achitate conform contractelor de asigurare operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
(401, 408, 471, 512, 531, 542). pe bază de decont.

La sfârşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere


(121).
Contul 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal ține evidența
cheltuielilor privind transportul de bunuri și personal executate de terți

D 624 Cheltuieli cu primele de asigurare C

17
- sumele datorate sau achitate pentru poate fi creditat în cursul perioadei pentru
transportul de bunuri, precum şi pentru operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
transportul colectiv de personal (401, 408,471, pe bază de decont.
512, 531, 532, 542
La sfârşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere
(121).
Contul 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate ține evidența cheltuielilor cu
serviciile bancare și asimilate
D 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si assimilate C
- valoarea serviciilor bancare şi asimilate poate fi creditat în cursul perioadei pentru
plătite (471, 512). operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
pe bază de decont.

La sfârşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere


(121)
Contul 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi ține evidenţa altor cheltuieli
cu serviciile executate de terţi.

D 628 Cheltuieli cu serviciile executate de terţi C


- sumele datorate sau achitate pentru alte poate fi creditat în cursul perioadei pentru
servicii executate de terţi (401, 408, 471, 512, operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
531, 542 pe bază de decont.

La sfârşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere


(121).
Contul 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate ţine evidenţa
cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau altor
organisme publice.
D 635 Cheltuieli cu alte impozite şi taxe asimilate Activ C

18
- taxa pe valoarea adaugată deductibilă poate fi creditat în cursul perioadei pentru
devenită nedeductibilă (4426); operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
- taxa pe valoarea adaugată colectată aferentă pe bază de decont.
bunurilor şi serviciilor folosite în scop
personal, predate cu titlu gratuit care depăşesc
limitele prevăzute de lege, cea aferentă
lipsurilor peste normele legale, precum şi cea
aferentă bunurilor şi serviciilor acordate
salariaţilor sub forma avantajelor în natură
(4427);
- decontările cu bugetul statului privind
impozite, taxe şi vărscminte asimilate, cum
sunt: diferenţele de preţ la gaze şi ţiţei obţinute
din producţia internă, impozitul pe clădiri şi
impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea
terenurilor proprietate de stat, precum şi alte
impozite şi taxe (446);
- datoriile şi vărsămintele de efectuat, către alte
organisme publice, potrivit legii (447).

La sfârşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere


(121).
Contul 641 Cheltuieli cu salariile personalului ţine evidenţa cheltuielilor cu
salariile personalului.

D 641 Cheltuieli cu salariile personalului Activ C


- valoarea salariilor şi a altor drepturi cuvenite poate fi creditat în cursul perioadei pentru
personalului(421); operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
- drepturi de personal pentru care nu s-au pe bază de decont.
întocmit statele de plată, aferente exerciţiului
încheiat(428).
La sfârşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere
(121).
Contul 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe
profit
19
D 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit Activ C
- valoarea impozitului pe profit (441) poate fi creditat în cursul perioadei pentru
operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
pe bază de decont.

La sfărşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere


(121).

Contul 698 Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus ţine
evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe venit plătit de microîntreprinderi şi a altor impozite,
conform reglementarilor emise în acest scop.

D 698 Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus Activ C

- valoarea impozitului pe venitul poate fi creditat în cursul perioadei pentru


microîntreprinderilor (441). operaţiile în participaţie, cu sumele transmise
pe bază de decont.

La sfârşitul perioadei, soldul contului se transferă asupra contului de profit şi pierdere (121).

2.4. Contabilitatea veniturilor


2.4.1. Delimitări şi structuri privind veniturile
Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub formă de:
— intrări sau creşteri ale valorii activelor;
— descreşteri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu, altele decât
cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.
1. În categoria veniturilor intră:
—venituri din activităţile curente (din vânzări, comisioane, dobânzi, dividende, chirii,
redevenţe).
Veniturile sunt utilizate pentru achiziţionare active sau creşterea valorii activelor. Pot
rezulta din lichidarea datoriilor.
— câştigurile, pentru că reprezintă creşteri ale beneficiilor economice:
— câştiguri realizate: sume din ieşirea activelor imobilizate pe termen mediu şi lung;
20
— câştiguri nerealizate: din creşterea valorii contabile a activelor pe termen mediu şi lung
2.In cadrul veniturilor pentru determinarea rezultatului exerciţiului se cuprind, de
asemenea:
— provizioanele;
— ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare.
3. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:
— Venituri de exploatare;
— Venituri financiare;
— Venituri extraordinare.
Veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare se
evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.
Veniturile se înregistrează în contabilitate în conturile din clasa a 7-a „ Conturi
venituri", care au funcţie contabilă de pasiv. în cursul perioadei de gestiune conturile de venituri
se creditează prin conturile ce reflectă forma concretă acestor venituri, în funcţie de natura lor şi
anume: conturi de imobilizări, conturi stocuri, conturi de creanţe şi conturi de trezorerii, inclusiv
conturi reprezentând provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, sau unele
elemente asimilate capitalurilor proprii (precum investiţiile). Conturile de venituri debitează
uneori la descărcarea gestiunii cu valoarea bunurilor vândute cu ocazia regularizărilor, dacă se
constată că anumite venituri aparţin perioadelor urmatoare. La sfârşitul perioadei, soldurile
creditoare ale conturilor de venituri se transferă asupra contului de profit şi pierderi.
Conturile sintetice de venituri se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de
necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale utitătii.

2.4.2. Contabilitatea veniturilor din exploatare


Veniturile din exploatare sunt veniturile obţinute de entitate în conformitate cu obiectul
de activitate
Limitări: In categoria veniturilor din exploatare se cuprind:
—Venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii;
—Venituri din variaţia stocurilor, reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus
(reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi producţie în curs
de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi producţiei în curs, neluând
în calcul ajustările pentru depreciere reflectate;

21
—Venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor
efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi
necorporale;
—Venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea
diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază
entitatea;
—Alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate şi
alte venituri din exploatare.
Observaţii;
1.Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei
reprezintă o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că fie producţia a
majorat nivelul stocurilor, fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor.
2.cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).
3.În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării
bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în
contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi.
4.Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
a) a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din
proprietatea asupra bunurilor;
b) entitatea entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi facut-
o, în mod normal, în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine
controlul efectiv asupra lor;
c) veniturile şi, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzacţie pot fi cuantifica
5.Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării
acestora. Prestările nefacturate până la sfârşitul perioadei se evidenţiază în contul 332 lucrări şi
servicii în curs de execuţie", pe seama veniturilor din producţia stocată.
Contabilitatea veniturilor din exploatare se conduce cu ajutorai următoarelor conturi
sintetice de gradul I şi gradul II:
701 Venituri din vânzarea produselor finite
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
705 Venituri din studii şi cercetări

22
706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor
708 Venituri din activităţi diverse
711 Variaţia stocurilor
721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
741 Venituri din subvenţii de exploatare
7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile
7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata Personalului
7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială
7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte
7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor exvenituri
7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
7582 Venituri din donaţii şi subvenţii primite
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii
7588 Alte venituri din exploatare
Contul 701 Venituri din vânzarea produselor finite ţine evidenţa vânzărilor de
produse finite, animalelor şi păsărilor.
D 701 Venituri din vanzarea produselor finite Pasiv C
- poate fi debitată în cursul perioadei , cu -preţul de vânzare al produselor finite ,
veniturile realizate din operaţii de participaţie vândute clienţilor (411).
transferate cooparticipanţilor. - preţul de vânzare al produselor finite pentru
care nu s-au întocmit facturi(418).

La sfârșitul perioadei, soldul contului 701 se transferă asupra contului de profit și


pierdere (121).
Contul 766 Venituri din dobânzi ține evidența veniturilor financiare din dobânzile
cuvenite pentru disponibilitățile din conturile bancare (inclusiv cele pentru investiții), pentru

23
imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.

D 701 Venituri din dobânzi Pasiv C


poate fi debitat, în cursul perioadei, cu -dobânzile aferente creanțelor imobilizate
veniturile realizate din operații de (267,512);
participație transferate coparticipanților. - dobanzile cuvenite, aferente imprumuturilor
acordate în cadrul grupului (451, 452);
- dobânzile aferente sumelor datorate de către
debitorii diverși (461);
- dobânzile primite, aferente disponibilităților
aflate in conturi curente (512);
- dobânzi de primit aferente disponibilitatilor
aflate în conturi curente (518);
- dobânzi încasate în avans care se fac
venituriale perioadei curente (472).

La sfârşitul perioadei, soldul contului 766 se transferă asupra contului de profit şi


pierdere (121)

24
3. Aplicaţie

S.C.MAIOVIC SERCOM S.R.L a înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie un venit total în


valoare de 10635.73 RON + TVA ,din care s-au plătit salariile angajaţiilor în sumă de 1640.79
RON , ,cheltuieli totale fiind de 8943.99 RON.Se înregistrează urmatoarele operaţii contabile:
1. Realizările firmei
345 = 701 10635.73 RON
2 .Vânzări
411 = % 12656.51 RON
701 10635.73
4427 2020.78
3. Salarii
641 = 421 1640.79 RON
4.Impozit profit microîntreprindere
698 = 441 270.91 RON
5.TVA
4427 = % 2020.78 RON
4426 916.08
4423 1104.70
6.Consumuri materiale
601 = 301 3848.80 RON
7.Închiderea de cheltuieli
121 = % 8943.99 RON
601 3848.80
602 780.02
605 65.03
613 434.40
624 900
627 31.40

25
628 218.69
641 1645.01
6451 467.85
635 91.76
6452 60.39
6453 141.57
698 295.07
8.Închiderea de venituri
% = 121 10637.20 RON
701 10635.73
766 1.47
9.Repartizare profit
129 = 106 1693.21 RON

4. Monografie
O microîntreprindere înregistrează în trimestrul III al anului 2007" venituri impozabile în
sumă de 1.500 lei:
- Se înregistrează impozitul pe venit:
a)Venituri impozabile 1.500 lei
b)Cota de impozitare 2 %
Impozit datorat (axb) 30 lei
698 = 4418 = 30
În luna octombrie se plăteşte impozitul pe venit aferent
trimestrului III:
4418 = 5121 = 30

26