Virgil Frunza - Teoria Si Metodologia Curriculum-ului

~,~.

,y

vfilV~. '
1"

JV~~. ,JYCY

J;
\

ORIA

SI ,

ETODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

·~MUNTENIA CONSTANTA 2003

CUPRINS

CAPITOLUL I OBIECTUL PEDAGOGIElj EDUCATIEI

PEDAGOGIA

STIINTA

A
de

7

1

5

DelimiHiri conceptuale ~i acceptiuni ale termenului educatie Extinderile educatiei Factorii care determina educatia Relatiile dintre pedagogie ~i alte ~tiinte Formele educatiei ~i relatiile dintre ele

7 12
"",lS

27 49

-----1
2

CAPITOLUL II EDUCA TIA PERMANENT

A

62

3
4

Delimitari conceptuale Sistemul educatiei permanente Direetii de manifestare a edueatiei permanente Caraeteristicile edueatiei permanente

62 64

~
74

CAPITOLUL III FACTORII DEZVOLTARII 1 2 3

PSIHICE psihiea psihiea psihiea

Rolul ereditatii in dezvoltarea Rolul mediului in dezvoltarea Rolul edueatiei in dezvoltarea

GJ 77
80

CAPITOLUL IV OBIECTIVELE EDUCATIONALE

81

1

Delimitari eoneeptualej importanta ~i funetiile obieetivelor edueationale Clasifiearea obieetivelor eduea ionale Operationa Izarea obieetivelor edueationalej avantaje limite ale operationalizarii

81 89

~i
123

CAPITOLULV CONTINUTURILE PROCESULUI DE iNV ATAMANT; TEORIA CURRICULUM-ULUI ~COLAR

131

1 2

3
4

5 6

Delimitari conceptuale ~i importanla Domenii ~i surse ale conlinuturilor procesului de invalamant Criterii de seleclie a conlinuturilor procesului de invalamant Modalitali de organizare a conlinuturilor procesului de invalamant Documente care concretizeaza conlinuturile procesului de invlilamant Abordarea creativli a conlinuturilor procesului de invlilamant

131 140 155 167

CiW
193
208

BIBLIOGRAFIE

CAPITOLULI

OBIECTUL PEDAGOGIEI; PEDAGOGIA ~TlINTA A EDUCATIEI

1) Delimitl'iri conceptuale ~i acceptiuni ale terinenului de educatie

Cand se pune problema definirii pedagogiei ~i a surprinderii specificitatii acestei discipline educatiei. Mai dificil insa pare a defini educatia, deci obiectul pedagogiei iar lucrul acesta se datoreaza probabil unor cauze ce tin de complexitatea varietatea situatiilor in care aceasta se poate desta~ura. Faptul ca educatia este greu de etichetat 0 demonstreaza ~i varietatea educatiei ~i de exista un consens in a considera ca pedagogia este ~tiinta

definitiilor care i g-au dat de-a lungul timpului ~i pe care unii autori Ie citeaza in lucrarile ~i studiile lor, tocmai pentru a sublinia diversitatea punctelor de vedere referitoare la un concept de mare complexitate. Redam in randurile urmatoare, dupa E. Planchard (1992) ~i R. Deldime, R. Demoulin (1975) 0 serie de definitii date educatiei de catre autori mai mult sau

mai putin cunoscuti, tocmai pentru a demonstra ca acest demers nu este facil ~i nu deterrnina 0 viziune unitara asupra obiectului luat In discutie. Educatia are drept scop sa dea sufletului ~i corpului intreaga frumusete ~i perfectiune de care sunt susceptibile (Platon).

7

ca naturii umane. mct al educatiei cre~tine. 8 . Educatia. se ocupa cu descoperirea adaptari ale unui individ la persoanele. Educatia adapteze individulla este organizarea unor deprinderi de activitate capabile sa pregatirea pentru viata. urmand dreapta ratiune. Educatia este dezvoltarea facultatilor (1. clarificata de lumina supranaturala Hristos (Papa Pius al XI-lea). in a~a fel incat acestea sa duca la adaptarea dorita (E. deosebite de arta. educatia se strliduie~te sa promovezeschimbarile schimbarile lumii exterioare. Rolul educatiei este pregatirea pentru 0 viata completa (H. nu speciali~ti (Mde Montaigne). mediul sau inconjurator fizic ~i social (W James). judeca. Adevaratul cre~tin. Lebon). este omul supranatural care gande~te. activeazl1 cu consecventa ~i spirit de continuitate. natural a. Scopul educatiei Herbart). Educatia nu inseamna Dewey). Locke). ea este viata 'insa~i (1. Kant). ca ~tiinta. Spencer). Thorndike). Pestalozzi). Educatia consta in trecerea din con~tient in incon~tient (G. Simon). celor mai semnificative este de a produce un interes larg ~i echilibrat (1.Educatia urmare~te realizarea 'intregii perfectiuni de care natura omului este capabila (I. Educatia este 0 operatie prin care un spirit formeaza alt spirit ~i 0 inima formeaza alta inima (1. iata care este scopul educatiei (1. Formarea unui suflet sanatos 'intr-un corp slinatos. a exemplelor ~i a doctrinei lui Educatia este arta de a forma oameni. progresiva ~i sistematica a tuturor la lucrurile ~i la conditiile din lume.

obi~nuinte. de a modifica. prin intermediul unuia sau mai multor speciali~ti. Sillamy). de aflate la dispozitia receptorului (educatie pasiva) sau a emitatorului (educatie activa) (A. prin repetarea actelor de comunicare. a modurilor de a valorilor considerate ca esentiale de catre mediul uman In care el este atras sa traiasca. 9 . determina tinerii sa participe la cultura. la modul general. sa personal a ~i in dobandirea capacitatilor. Rafon).Educatia este 0 formare datorita direia individul asimileaza un ansamblu de cuno~tinte. la activitatile de grup ~i sa se integreze in mediul lor de viata (G. all). intelectuale ~i fizice pe care copilulle poseda in stare potentiaIa (N. de tehnici. incat acest rezultat sa provina din conditii1e normale ale vietii sau din actiunea sistematica (F. Educatia este arta de a dezvolta calitatile morale. Moles et all).). Educatia este sistemul de comunicare avand drept scop. Hotyat et all. de moduri de comportament repertoriul de semne. Ansamblu de mijloace prin care copilul este ajutat in dezvoltarea comportament. Educatia este ansamblul mijloacelor cu ajutorul carora este dirijata dezvoltarea copilului (H Pieron). Educatia este ansamblul activitatilor ~i a proceselor prin care 0 societate anum ita. intelectuale ~i morale a acesteia ~i a integrarii sale in mediul in care este destinata sa traiasca (L. Educalia in sens special. Educa{ia in sens general. Educatia este actiunea exercitata de catre un adult asupra unei tinere fiinte in vederea dezvoltarii fizice. Thines et. i~i insu~e~te un grup de idealuri de viata ~i i~i perfectioneaza aptitudinea de a utiliza cuno~tintele pentru realizarea acestor idealuri (w. Cunningham). Introducerea unor trasaturi de personalitate prin influenta durabila a anturajului uman.

altele mai putin . R Hubert (1961) considera ell aeestora Ii se pot ata~a 0 serie de caracteristici ~ianume: 1) 2) educalia este limitata la specia umana. Daca de-a lungul timpului edueatiei i s-a dat 0 multitudine de definitii (unele mai riguroase. ceea ee demonstreaza inca 0 data. 10 . (op. i~i formeaza 0 varietate de eomportamente. se poate totu~i defini educatia ca reprezentand 0 aetivitate desta~urata in mod sistematic. Refleetand asupra diverselor eonceptii despre educatie care s-au strueturat de-a Iungul timpului..riguroase sau in unele cazuri chiar naive). educalia este 0 aCliune exercitata de catre un individ asupra unui alt individ sau de catre 0 generalie asupra altei generalii. aceleia~i aetivitati i s-a conferit 0 serie de aeceptiuni sau de sensuri. in virtutea unor obiective bine stabilite. toate acestea favorizand ulterior atat integrarea profesionaUi. prin intermediul careia tinerele generatii interiorizeaza 0 serie de valori.cat ~i integrarea sociala a tinerilor care au fost inclu~i in diverse programe instructiv-educative. cu scopul de a-i pregati pentru viala pe care vor putea s-o traiasca intr-un mediu dat. cat de eomplexa ~icat de vasta este educatia. E.36) eonsidera ea exercitata de adulli mai ales asupra copiilor $i 'adolescenlilor. educalia consta in a dobandi comportamente care se suprapun dispoziliilor naturale ale individului. eu ajutorul unor mijloace specifiee.In eeea ee i'l prive~te. dobandesc diverse tipuri de eompetente. daca mai era nevoie. sa se faea apel la deserierile coneeptuale prin intermediul carora sa se surprinda mai bine noteIe definitorii ale acesteia. atunci dind se abordeaza problema educatiei. De~i pare tentant. pag. Planchard educalia consta intr-o activitate sistematica. eit. 3) 4) educalia este orientata catre un scop care trebuie atins.

produs este conditionata ~i determinata de educa{ia sistem. o privire mai atenta asupra celor doua sensuri ale educatiei prezentate anterior conduce la concluzia ca ele se afla intr-o relatie directa. daca. de modurile de comportament structurate. mai multa creativitate. abilita{ile. la legile in virtutea carora functioneaza etc. Mialaret (l993) considera ca ace~teia i s-ar putea conferi patru acceptiuni ~i anume: I) Prima ~cceptiune a termenului este aceea de institu{ie sociala sau sistem educational. de formarea unor aptitudini $i a unor trasaturi de personalitate. in sensul ca la elevi se dore~te diversificarea tipurilor de competente (de exemplu: mai multa imaginatie.produs. de exemplu. 11 .Referindu-se la posibilele sensuri ale cuvantului "educatie" G.). capacitate mai mare de adaptare la diverse situatii etc.produs. se intentioneaza ameliorarea educa!iei . la obiectivele care ii sunt specifice. In cadrul acestei acceptiuni educatia se refera la felul in care este structurat sistemul de invatllmant. 2) A doua acceptiune a termenului de educatie este aceea de rezultat al unei ac{iuni. Este yorba in acest caz de: competen{ele asimilate. structurile operatorii $i atitudinile formate. aceasta fiind ratiunea realizarii unor proiecte de reforma ale educatiei . deprinderile insu$ite.sistem cu scopul manifest de a imbunatati educa{ia . in sensuI ca educa{ia . atunci trebuie operate schimbari la nivelul educa{iei-sistem. ceea ce inseamna ca de data aceasta prin educatie se desemneaza totalitatea competentelor pe care Ie-au dobandit elevii ca urmare a implicarii lor in diverse programe de instruire ~i de formare.

educatie :. pe de 0 parte. ~colaritatea obligatorie.tiintificii. altfel spus. o analiza atenta a acestei note definitorii conduce la identificarea mai multor direetii care obiectiveaza extinderea. cat ~i la nivelul cadrelor realizarea finalitatilor ~i atingerea obiectivelor educationale stabilite anterior. la oferta curriculara prin intermediul careia se dore~te comportamentale atat la nivelul elevilor. educatie tehnicii. iar. fiind tot mai mica varsta cand debuteaza ~colaritatea obligatorie ~i tot mai mare cand se finalizeaza.3) AI treilea sens al cuvantului educatie se refera dimensiunea procesualii a acesteia. In legatura cu extinderea educatiei asupra ~colaritatii obligatorii se poate abserva ca in ultimele decenii s-a constatat 0 prelungire a acesteia in ambele educatiei dupa finalizarea educatiei asupra varstei subiectului caruia i se adreseaza sensuri. Aceasta oferta curriculara poate fi destul de diferita. 4) In sfar~it. care face posibila interactiunea dintre profesori ~i elevi. educatie artisticii. realizarea unor schimbari didactice. 12 . disocierea tacandu-se evident dupa predominanta anumitor tipuri de continuturi in realizarea programelor de instruire ~i formare. dintre care cele mai importante sunt: a) Extinderea educatia. extinderea acesteia. adica ~i in sus dar ~i in jos. 2) Extinderile educafiei Educatia din ultimele decenii se caracterizeaza prin cateva particularitati esentiale iar una dintre acestea 0 reprezinta. indubitabil.extinderea acesteia. Cand se are in vedere acest tip de extindere se vizeaza. cea de a patra acceptiune a educatiei se refera la continutul acesteia sau. de unde ~i 0 varietate de tipuri de educatie· precum educatie literarii. pe de alta parte. etc.

De exemplu. In consecinta. acest subsistem acoperind nevoile educative indivizilor de la finalizarea ~colaritatii obligatorii pana la sfar~itul perioadei active de viatll ~i chiar dincolo de aceasta Iimitll. care include 0 diversitate de programe cum ar fi: profesionala. Dar. Apoi. unde educatia pre~colara este bine reprezentata. ceea ce demonstreaza ca actual mente cererea de educatie este tot mai mare. la ora actuala ea se extinde pana in jurul varstei de 16-18 ani. cursuri de perfectionare. cum spuneam anterior. de programe cu caracter ale de reconversie educativ pe 0 anum ita tema. copiii cu varsta mentionata frecventeazll gradinita toti dar aceasta tendinta este in ascensiune ~i in tarile in curs de dezvoltare. cel putin la nivelul tarilor puternic dezvoltate. In tllrile devoltate. ea in cepe la varsta de 6 ani. Daca se vorbe~te de extinderea educatiei la nivelul ~colaritatii obligatorii nu trebuie omis faptul ca aceasta tendinta se manifesta ~i la nivelul invatamantului pre~colar. daca cu mult timp in urma ~colaritatea obligatorie se finaliza in jurul varstei de 14-15 ani. ~colaritatea obligatorie debuta la varsta de 7 ani dar acum. unde tot mai multi copii cu varsta cuprinsa intre 3-6 ani frecventeaza gradinita. motiv pentru care este posibil sa se asiste la o prelungire a ~colaritatii obligatorii astfel incat aceasta sa devina de 12 ani. extinderea educatiei nu trebuie urmllrita numai la nivelul ~colaritatii obligatorii. aviind in vedere acest tip de extindere asupra varstei individului se poate afirma ca la ora actual a nu mai este 0 exagerare sll se afirme 13 . cel putin in tarile dezvoltate. In contextul mai larg al sistemului educafiei permanente exista un subsistem al educafiei adulfilor. pentru cll in momentul de fata individul este supus unor intluente educative ~i dupll finalizarea acesteia. daca se are in vedere limita de sus. cu mai multe decenii in urma. existand posibilitati reale sa se coboare ~i sub aceasta varsta.

ca fenomenul educativ vizeaza intreaga viata a individului, adica de la cele mai fragede pana la cele mai inaintate varste. b) A doua extindere a educatiei vizeaza institufiile
care genereazii

influenfe educative ~i care au un impact semnificativ asupra dezvo/tiirii u/terioare a personalitiifii e/evi/or.

Dupa cum se cuno~te, in mod traditional educatia era atribuita aproape in exclusivitate ~colii ca institutie sociala de instruire ~i formare, dar la ora actuala situatia este complet schimbata deoarece ~coala nu mai detine monopolul asupra educatiei. Altfel spus, la ora actuala, pe langa ~coalfl exista ~i alte institutii care exercita influente educative asupra copiilor ~i tinerilor, fiind yorba de institutii de cultura ~i arta, de presa, radio, televiziune, ele putand avea un rol complementar deoarece i~i aduc contributia in complinirea culturii formale a elevilor asigurata de institutia ~colara. Data fiind contributia acestor institutii in stimularea ~i dezvoltarea personalitatii elevilor se impune ca ele sa nu fie ignorate, ci sfl se aiba in vedere realizarea unor parteneriate intre ele ~i institutia ~colara in vederea conceperii unor programe care sa onoreze ~ia~teptarile elevilor. c) A treia mare extindere a educatiei se concretizeaza in faptul ca la ora actuala educatia vizeaza toate dimensiunile
personalitiifii umane:

cognitivii, afectivii, mora/ii, motricii astfel incat, produsul final sa se

concretizeze intr-o personalitate armonioasa, echilibrata, creativa, adaptabila diverselor situatii cu care se confrunta individul in demersurile sale cotidiene.
Aceastaformare tota/ii a individu/ui, cum plastic se exprima G. Mia/aret,

reprezinta un mare progres fata de situatia cand educatia stimula selectiv anumite dimensiuni ale personalitatii (de exemplu, dezvoltarea cognitiva) ~i cand altele, la
14

fel de importante, erau neglijate sau marginalizate, cu toate consecintele negative rezultate dintr-o asemenea situatie. d) a patra extindere a educatiei vizeaza nivelurile la care se realizeaza procesul de educatie. In acest sens se poate aprecia ca situatiile educative sunt atat de variate incat ele nu mai pot fi limitate la situatiile concrete cand un educator se atla intr-o interactiune directa, nemijlocita cu elevii pe care ii instruie~te. AItfel spus, educatie face ~i instructorul sau profesorul care prin demersurile sale faciliteaza asimilarea continuturilor de catre elevii sai, educatie face ~i directorul unei ~coli care monitorizeaza intreaga activitate a corpului profesoral, educatie face ~i inspectorul care raspunde de felul in care se desta~oara aceasta activitate la nivelul unui judet, educatie face ~i un functionar ministerial care are in sarcina aIte responsabilitati, comparativ cu cele specifice intalnite in unitatile de invatamant. Concluzia desprinsa este aceea ca educatia se poate realiza la mai muIte niveluri, pe mai multe paliere, iar la fiecare nivel responsabilitatile celor implicati sunt destul de diferite. In pofida acestui fapt, toti cei implicati i~i aduc 0 contributie importanta in desta~urarea activitatii de educatie.

3) Factorii care determina educatia

Fiind un proces de maxima complexitate, educatia este muItideterrninata, ceea ce inseamna ca asupra ei actioneaza 0 varietate de factori, unii avand 0 importanta mai mare, altii ,un impact mai redus, rezultanta intluentelor lor configurand in cele din urrna maniera de realizare a educatiei. La modul general, factorii care determina educatia pot fi grupati in doua categorii ~ianume:
15

a) factori de naturii externii care determinii educatia; b) factori de naturii internii care determinii educa/ia.

a)

Din

randul

factorilor asupra

de

natura

extema

care

au

un

impact pot fi

semnificativ enumerati:

felului

cum se desta~oara

educatia

-tipul de societate in care se desfli:joarii educa/ia; -nivelul educa/ia; -modul de structurare a sistemului de invii/iimdnt; -con/inuturile procesului de invii/iimdnt (oferta curricularii); -metodele :ji tehnicile de instruire; -recrutarea :jiformarea educatorilor; -mediul in care se desfii:joarii educa{ia; -a:jeziimintele educative :ji dotiirile acestora; b) Dintre factorii de natura intema 0 intluentl'i mai mare asupra educatiei o au: -poten/ialul intelectual al elevilor; -motiva{ia :ji atitudinile pe care Ie au elevii fa/ii de acest gen de activitate; -modul de func/ionare a diver:jilor analizatori; de dezvoltare a societii/ii in care se desfli:joarii

-starea de siiniitate a elevilor. Pentru a sesiza modul de determinare a educatiei de catre ace~ti factori, vom prezenta in continuare fiecare categorie in pare.

16

a)

Factori de naturii externii care determinii educa(ia:

aJ Tipul de societate in care se desfii$oarii educa(ia

Tipul de societate in care se desIa§oara educatia este un factor de natura extema foarte important de§i, de multe ori, multi autori nu ii acorda atentia

cuvenita sau il ignora din motive mai mult sau mai putin intemeiate. Relevarea importantei acestui factor este u§or de realizat daca se pleaca de la ideea ca, intotdeauna, educatia se desIa§oara intr-un anum it tip de societate, careia ii este specific un anum it regim politic, ca dincolo de natura puterii politice societatea se distinge §i prin moravurile care 0 diferentiaza, prin modul de

structurare §i functionare a diverse lor sectoare de activitate. De exemplu, din pers~ectiva puterii politice, societatile pot fi de tip

democratic sau de tip totalitar (de dreapta sau de stanga), dar este u§or de inteles ca intr-un felse va realiza educatia intr-o societate de tip democratic §i intr-o

modalitate complet diferita in cazul unei societati totalitare. In cazul unei societati de tip democratic, interiorizare democratiei, elevilor cumsunt se vor situa §i 0 serie dreptul la opinie, printre valorile propuse spre de valori libertatea care sunt specifice religioasa, garantarea acestora

proprietatii private, libera circulatie a capitalurilor

etc. prin intermediul

incercandu-se formarea unei personalitati care sa satisfaca exigentele unei societati de tip democratic. Situatia va fi total diferita in societatile de tip totalitar, cand prin educatie se vor vehicula in primul rand valorile considerate dezirabile de catre guvemanti §i cand, de asemenea, prin educatie se va inocula tinerilor ideologia care sta la baza functionarii acestei societati, incercandu-se astfel 0 indoctrinare a unui segment tot mai mare de populatie.
17

az} Nivelul de dezvoltare a societii. Situatia este total opusa in tarile subdezvoltate. existenta unor echipamente care faciliteaza activitatea de instruire-invatare. ceea ce inseamna ca se aduc mai greu corectii in desta~urarea ~ifunctionarea procesului de invatamant. cand educatia a fost profund perturbata. Japonia.. educatia este facilitata deoarece se onoreaza toate exigentele legate de spatii de ~colarizare. in America. existenta unui corp profesoral calificat sa lucreze cu copiii ~i tinerii ~itoate acestea necesita costuri care nu sunt la indemana oricarei societati. unde nu exista suficinte cadre didactice calificate ~i unde ~colaritatea obligatorie nu poate fi sustinuta decat pe 0 perioada de 4 -7 ani. existand ~i posibilitatea ca ~colaritatea obligatorie sa fie prelungita pana la 9-10 ani ~ichiar mai mult.ia Indiscutabil. dimpotriva. unde exista riscul ca un numar mare de 18 . cand s-a produs 0 ideologizare exagerata a continuturilor procesului de invatamant. unde precaritatea conditiilor materiale se constituie intr-un factor frenator al educatiei. cat ~i in cele subdezvoltate. educatia depinde ~i de nivelul de dezvoltare a societatii in care se desta~oara deoarece aceasta activitate presupune existenta unor spatii de invatamant adecvate. Faptul ca acest factor extern poate facilita sau.ii in care se desfii$oarii educa. cum se intampla in tarile occidentale. de incadrare cu personal didactic.LB. In tarile dezvoJtate care dispun de multe resurse ~i care aloca educatiei un procent semnificativ din P. de dotare. Educatia desta~urata la nivelul societatilor de tip totalitar are de suferit ~i din cauza ca rezistenta la reforme este mai mare. impieta educatia este vizibil atat in tarile dezvoltate din punct de vedere economic.Efectele acestui impact au putut fi verificate in ultimele 4-5 decenii in cazul unor societati de tip totalitar de dreapta sau de stanga.

ar parea ca impactul sau asupra educatiei sa fie mai putin semnificativ. printr-o oferta ~colara redusa. exista sisteme de invatamant profile. la prima vedere. cand se analizeaza varietatea tipurilor ~i profilelor de ~coli care intra in structura sistemului. cu toate consecintele negative determinate de 0 asemenea situatie. exista sisteme de invatamant in care trecerea dintr-o c1asa in alta sau dintr-un ciclu in altul nu creeaza probleme deosebite. vedere modalitatea de tree ere de la un ciclu de invatamant la altul. De exemplu. La fel. pentru ca nu este posibila redublarea c1asei (repetarea acesteia).copii sa nu poata fi ~colarizati. aptitudinile ~i a~teptarile celor care vor accede in diverse cicluri de invatamant ~i in diverse tipuri ~i profiluri de ~coli. cat ~i in functie de interesele. astfel incat sapoata care of era 0 multitudine de cand se are in fi onorate to ate a~teptarile elevilor legate de alegerea profesiei ~i a carierei ulterioare. dar exista ~i sisteme care. dar exista ~i' sisteme unde aceste praguri sunt destul de dificile ~i unde se pot inregistra 0 serie de e~ecuri mai ales la elevii cu 0 pregatire mai putin consistenta. Data fiind importanta acestui factor in sustinerea educatiei se impune ca structura sistemului de invatamiint sa fie elaborata atat in functie de nevoile ~i solicitarile venite din partea societatii. orientandu-i de multe ori spre domenii pentru care nu au nici aptitudini ~i nici interese. 19 . amplificandu-se astfel fenomenul analfabetismului. limiteaza elevii in alegerea profesiei. aJJ Modul de structurare a sistemului de invii(iimlint Este un factor care nu poate fi neglijat de~i. Realitatea dezminte aceasta supozitie iar importanta acestui factor poate fi demonstrata in cazul cand se analizeaza felul in care sunt proiectate ciclurile de invatamant (care pot fi mai scurte sau mai lungi).

pot sa nu creeze"probleme elevilor. 20 . n-ar mai trebui sa faca obiectul activitatii de instruire-invatare. Impactul negativ al acestui factor extern este subliniat de multi pedagogi (de ex. a unor distorsionari. cand volumul este dimensionat in limiteIe acceptabilita~ii ~i cand forma de prezentare corespunde nivelului de dezvoltare psihogenetica a acestora. toate cu efecte negative deoarece se repercuteaza nefavorabil asupra invatarilor viitoare. programele ~i manualele ~colare ~i care se constituie in ceea ce pedagogii numesc "curriculum-ul prescris". G. Giordan. Miaiaret. 1991. dar pot sa se constituie ~i intr-un obstacol serios cand unele criterii de selectie nu sunt respectate (in special cele de natura psihologica) ~i cand genereaza dificultati de tot felul. fie ca este yorba de aparitia unor confuzii. dintr-un motiv sau altul. A. fie din perspectiva volumului. a unor lacune in structura cuno~tintelor. Data fiind incidenta considerabila a acestui factor extern se impune ca autorii de programe sa nu introduca noi continuturi in aceste documente tara ca· prin contrapondere sa Ie elimine pe cele care.a4) Con(inuturile procesului de invii(iimiint (oferta curricularii) Atingerea sau realizarea obiectivelor educationale presupune inevitabil ca elevii sa asimileze anumite continuturi care sunt obiectivate in planurile de invatamant. Aceste continuturi insa pot fi mai mult sau mai putin adaptate elevilor carora Ii se adreseaza. 1987) care condamna "programele dementiaIe" oferite elevilor ~i care nu reprezinta 0 garantie in amplificarea competentelor acestora comparativ cu situatia cand ei ar fi parcurs programe mai u~oare. fie a gradului de conceptualizare la care se situeaza ~i in consecinta.

ci ~i educatiei care se realizeaza ca 0 extindere dupa ~colaritatea obligatorie. care confera instruirii un dinamism mai accentuat ~i 0 atractivitate mai mare in timp ce alte metode pot s-o defavorizeze. ii abiliteaza cu exigentele activitll.as) Metodele # tehnicile de instruire $i aceasta variabila se constituie intr-un factor extern care detennina educatia in functie de specificul metodelor selectate ~i in functie de modul de utilizare a acestora Ca nota generala se poate mentiona ca unele metode. cum ar fi instruirea asistata de calculator. 21 fie competente . fie ca este yorba de competente de natura $tiinlificii. unele metode pot favoriza educatia pentru ca stimuleaza •imaginatia ~i creativitatea elevilor. a6) Recrutarea # jormarea educatorilor Educatia presupune interactiuni multiple intre elevi ~i educatorii lor ~i pentru ca aceste interactiuni sa se soldeze cu efecte pozitive asupra elevilor este nevoie ca personalul sa posede 0 serie de competente. Apoi nu trebuie uitat faptul ca unele metode. prin insu~i specificul lor. Ie cultiva spiritul de initiativa. sau dupa finalizarea unei formari profesionale in contextul mai larg al educatiei adultilor. pot conferi avantaje educatiei nu numai in cazul instruirii de tip ~colar.participative. deoarece nu mobilizeaza suficient ~colarii pentru acest gen de activitate ~inu-i motiveaza corespunzator. pot sa sustina ~i sa faciliteze realizarea educatiei ~i ne gandim in primul rand la metodele activ .tiidesta~urate in echipa etc. fie de natura psihopedagogicii. De asemenea.

existand ~i cazuri cand elevii nu beneficiaza de serviciile unui personal calificat.) Mediul in care se desfd$oard educalia Mediul reprezinta un factor extern de prima importanta care determina educatia ~i in acela~i timp. facilitatile pe care Ie creeaza ca indivizii sa interactioneze neingrMit. de multe ori. unul din factorii decisivi ai dezvoltarii personalitatii umane. Acest deziderat nu este posibil intodeauna ~i existenta a demonstrat ca. se constituie in premise 22 . dotarile pe care Ie pune la dispozitia educatiei pentru ca anumite activitati sa se poata desfh~ura corespunzator. iar in aceste situatii procesul de instruire ~i de formare este perturb at intr-o masura considerabila. 0 parte a personalului nu raspunde acestor exigente. a. Cum u~or se poate anticipa. Potentialul de care dispune mediul.. iar toate acestea presupun 0 recrutare ~i 0 formare special a a viitoarelor cadre didactice. problema calitatii personalului pune tot in tarile cu resurse putine alocate educatiei didactic se ~i nu in tarile puternic dezvoltate unde sunt singulare cazurile cand se face apel la un personal mai putin calificat.socioafective. concretizat in oferta de stimulari pe care Ie exercita asupra individului. favorabile care pot sa faciliteze educatia in ansamblul ei. in intercorelare cu ereditatea ~i cu educatia.

educativ. Cum institutia ~colaril nu este un perimetru numai pentru activitiltile de instruire. 23 .educative. pe de 0 parte. prin natura lor.8S) Institu(iik educative $i dotdrile acestora In marea majoritate a cazurilor educatia se realizeazil In institutii ~colare care trebuie sil rilspundil unor exigente care. iar pe de altil parte. De la numilrul de intrilri pe care il va avea ~coala. dupil cum am vilzut. creeazil un ambient favorabil des~~urilrii activitiltilor de tip instructiv . Intr-adevilr. In marea lor majoritate aceste exigente fac referire. pana la milrimea coridoarelor. -organizarea unor concursuri. A doua directie care trebuie avutil In vedere se referil. trebuie avute In vedere ~i spatii pentru alte tipuri de activitilti. etc. -materialele didactice elaborate. cum sunt: -cercurile pe discipline. de acustica sillilor. toate avand un rol determinant In des~~urarea activitiltii instructiv . la aspecte ce tin de arhitectura ~colarii. -organizarea unor activitali culturale ~i sportive. la dotiirile necesare pentru ca activitiltile proiectate sil se des~~oare In conditii normale. aici intrand: -calitalile mobilierului utilizat. de luminozitate. toate aspectele trebuie avute In vedere In primul rand din persepectivil pedagogicil. institutiile de Inviltilmant trebuie concepute In a~a fel Incat sil faciliteze organizarea curriculum-ului diferitelor activitilti care sunt ocazionate de parcurgerea ~colar. -instrumentele ~i aparatura necesara. panil la amplasarea grupurilor sanitare ~i a atelierelor ~colare. la dotilrile institutiei ~colare. Este yorba de cubajul fiecilrei Incilperi care are destinatie didacticil.

b) Factori de natura interna care determina educatia hJ Potentialul intelectual al elevilor sau disponihilitdtile intelectuale Reprezinta unul din factorii importanti. h2J Motivatia activitate # atitudinile pe care Ie au elevii fatd de acest gen de Pentru ca educatia sa se desta~oare in conditii optime nu este suficienta numai componenta intelectuala obiectivata intr-o inteligenta situata in limitele normalitatii. sa posede atitudini favorabile care sa Ii determine sa se angajeze activ in rezolvarea unor sarcini ~iin desta~urarea unor activitati. In pofida acestor dificuItati evidente. putandu-se anticipa ca. cum se intampla in cazul imbecilitatii ~i al idiotiei. dar ca ea poate fi ingreunata in cazul unei deficiente mintale. ci este necesar ca elevii sa fie ~i bine motivati pentru acest gen de activitate. in altul cand este yorba de 0 debilitate moderata ~i foarte anevoios cand este yorba de limitele de jos ale deficientei de intelect. nivelul de obstaculare depinzand in cele din urma de tipul deficientei mintale. intr-un fel se va desta~ura educatia in cazul elevilor care poseda 0 debilitate mintala u~oara. putandu-se mentiona ca educatia se desIa~oara tara dificultate in conditiile in care elevii dispun de 0 inteligenta situata in limitele normale. la ora actuala existand in cadrul subsistemului educatiei speciale unitati de invatamand care ofera toate conditiile pentru ca procesul instructiv-educativ sa se adecveze tot mai mult caracteristicilor ~iparticularitatilor acestor elevi. educatia a tacut progrese ~i in legatura cu aceste categorii de elevi. De multe ori nu se fac progrese mai semnificative in educatie nu din cauza unui minus de natura intelectuala. ci din cauza faptului ca elevii nu sunt 24 .

sau altfel spus. iar dupa aceea sa beneficieze de 0 instruire adecvata lor. Ignorarea efectelor acestor handicapuri de natura senzoriala poate avea insa efecte dezastruoase asupra evolutiei psihice a acestor copii deoarece 25 . aspect subliniat de pedagogia populara prin inte1)l1ediul roverbului "branza-i buna. ~colipentru ambliopi sau nevazatori). fie in institutii ~colare obi~nuite (daca acest lucru este posibil). dar burduful este de caine". existenta unor handicapuri de natura senzoriala. unele dintre acestea fiind mentionate ~i de literatura de specialitate. cum se intampla in cazul hipoacuziei sau al ambliopiei. ca elevii in cauza sa fie diagnosticati corect. pot sa ingreuneze semnificativ desfa~urarea activitatii de educatie ~i implicit sa afecteue negativ dezvoltarea ulterioara a personalitatii elevilor. sa vada ce tip de motivatie poseda elevii pe care ii instruiesc. fie in institutii specializate pentru anumite tipuri de handicap (~colipentru hipoacuzici sau surzi. p Pentru ca acest factor intern sa favorizeze insa educatia se impune mai intai ca personalul didactic sa investigheze felul in care se raporteaza elevii la diversele structuri motivationale. dar altele depinzand ~i de creativitatea didactica specifica fiecarui cadru didactic. bJJ Modul defunc(ionare a diver$ilor analizatori Si acest factor de natura interna este important pentru ca. mai intai.suficient de motivati ~i nu etaleaza comportamente inscriptibile pe directia atingerii obiectivelor educationale. Pentru contracararea acestui factor de natura interna se cuvine. Dupa ce s-a facut aceasta inventariere este necesar sa se gaseasca ~i parghiile sau mijloacele prin intermediul carora poate fi amplificata motivatia pentru acest tip de activitate.. in unele cazuri.

in cele din urma. ace~ti elevi ar trebui sa beneficieze de 0 instruire diferentiata care sa fie adecvata caracteristicilor ~iposibilitatilor lor. cadrele didactice nu pot influenta regimul politic sau nivelul de dezvoltare a societAtii. De multe ori acest factor este neglijat deoarece marea majoritate a elevilor nu au probleme de sanatate. ~i cand educatia se desta~oara cu 0 anumita dificultate. de amenajarea ambientului din spatiile de instruire ~i. demonstreaza peremptoriu complexitatea ~i natura educatiei iar cunoa~terea lor de catre cadrele didactice reprezinta 0 conditie obligatorie pentru ca unii dintre ace~tia sunt manipulabili ~ipot fi influentati de catre institutori sau profesori. anorexiei etc. Daca. Deoarece nu se poate pune problema segregarii lor in unitati speciale de invatamant. epilepsiei. de utilizarea anumitor metode de instruire.pierderile continue de informatie determinate de functionarea defectuoasa a unui analizator pot conduce la 0 retardare cognitiva care. " b~ Starea de sandtate a elevilor Ultimul factor pe care il avem in vedere il reprezinta starea de sanatate a elevilor. ele pot totu~i avea 0 contributie legata de prelucrarea ~i prezentarea continuturilor. educatia poate fi facilitatA. ii apropie de nivelul de dezvoltare a unor persoane care poseda 0 deficienta mintala. Prezentarea acestor factori. atat de natura externa cat ~i de natura interna. de exemplu. prin aceste demersuri. 26 . dar exista cazuri cand unii elevi au afectiuni de genul diabetului zaharat. putandu-se u~or anticipa ca in cazul unei sanatati precare educatia se desta~oara cu mai muM dificultate.

legatura cu filozofia s-a pastrat iar aceasta colaborare pare convenabila atat pedagogiei cat ~i filozofiei. Desigur. ~i pedagogia intretine legaturi cu alte domenii ale cunoa~terii de la care prime~te 0 serie de informalii. iar acest lucru se explica in parte prin faptul ca pedagogia. pedagogie sociologie. pedagogia poate primi de la filozofie 0 aerie de date. pedagogie ~i biologie. de sugestii care. la randul sau. la randul lor. ~ianume: 27 . dar corelatiile cele mai semnificative sunt cele existente intre pedagogie ~i filozofie. ~i a) Corelatiile din/re pedagogie #fllozofle Legatura dintre pedagogie ~i filozofie este una traditionala. sugestii pe care Ie utilizeaza in demersurile sale dar. pedagogie ~i psihologie. la inceputurile sale. in retur. tn cadrul acestei legaturi. era de orientare filozofica ~i fiinta in haloul acesteia cu toate consecintele rezultate dintr-o asemenea situatie. pot fi grupate in mai multe categorii.4) Relatiile dintre pedagogie ~i alte ~tiinte Ca orice ~tiinta. date. Dupa ce s-a emancipat de filozofie ~i a devenit ~tiinta cu statut autonom era firesc ca pedagogia sa opereze modificari atat la nivelul aparatului conceptual cat ~i in privinta optiunilor sale privind relationarea cu diverseIe domenii ale cunoa~terii. dar cu toate acestea. de informatii. poate la fel de bine sa ofere acestor discipline date ~i informatii pe care acestea Ie pot utiliza pentru atingerea unor obiective foarte diferite. multe sunt ~tiintele cu care pedagogia stabile~te 0 serie de legaturi.

filozofia poate oferi pedagogiei 0 serie de sugestii in legatura cu 0 serie de aspecte referitoare la competentele pe care ar trebui sa Ie posede indivizii care obiectiveaza respectivul tip de personalitate. expectantele care le-ar fi specifice. sau unele curente filozofice au inf1uentat semnificativ atat teoria cat ~i practica pedagogica. De exemplu. Cum valorile sunt foarte diferite ~i cum fiecare categorie de valori inf1uenteazapersonalitatea intr-o maniera distincta. configureaza tipul de personalitate pe care ~coala dore~te sa il edifice intr-o perioada istorica determinata. idealurile care i-ar anima ~i determina sa se angajeze in desta~urarea anumitor activitati. filozofia poate oferi informatii referitoare la efectele fiecarei categorii in parte ~i la modul cum trebuie ele selectate pentru a se realiza un echilibru care sa garanteze formarea unei personalitati armonioase ~iechilibrate. Dincolo de aceste considerente. pericolele pe care ar trebui sa Ie aiba in vedere pentru a nu denatura specificul fiintei umane etc.• Date ~i informatii referitoare la idealul educativ care la randul sau. trebuie mentionat faptul ca legatura dintre pedagogie ~i filozofie poate fi relevata ~i in cazul cant se demonstreaza cum unele i8ei. este 0 legatura evidenta intre celebrul dicton enuntat de J Locke "nimic nu este in intelect daca mai intai nu a trecut prin simturi" ~i unul 28 . formarea la elevi a unor competente care sa Ie faciliteze ala! integrarea profesionala. • Date ~i informatii referitoare la tipurile de valori pe care ~coala ar trebui sa Ie interiorizeze la tinerele generatii in tentativa de a realiza idealul educativ ~i implicit. cat ~i integrarea sociala. Cum demersul de configurare a tipului de personalitate nu este facil pentru ca trebuie avute in vedere 0 serie de determinari ale acestuia.

Comenius. fapt demonstrat de afirmatia comform crareia omul este 0 fiinta bio-psiho-sociala. atribute prin care aceasta fiinta se deosebe~te radical de toate fiintele intalnite la scara planetara. In linii mari. vizeaza fiinta umana care se distinge ~i printr-o dimensiune biologica. invocam pe post de concluzie 0 apreciere tacuta de J Leif~i G. In consecinta. educatia in general. b) Relatia din/Fepedagogie # biologie Intluentele educative. pedagogie. cele mai semnificative date ~i informatii oferite de biologie. Rustin (1970) care stipuleaza ca 0 pedagogie este intotdeauna rezultatul unei filozofii ~i orice filozofie tinde sa se desavar~easca intr-o pedagogie. care se pot constitui intr-un referential atunci cand se pune problema proiectarii unor activitati de ordin educational. se refera la urmatoarele aspecte: 29 .dintre importantele principii didactice ~i anume. Existenta unei corelatii semnificative intre pedagogie ~i filozofie poate fi demonstrata ~i de faptul ca una din ramurile importante ale pedagogiei este denumita chiar "filozofia educatiei". sa determine progrese menite sa ridice statutul fiintei umane. formulat pentru prima data de pedagogul J A. trebuie cunoscute caracteristicile de natura biologica ale acesteia pentru ca intr-o mare masura ele se constituie in premize care pot sa faciliteze educatia ~i drept urmare. pentru ca educatia sa se soldeze cu efecte benefice asupra fiintei umane. se poate mentiona ca biologia ofera pedagogiei 0 serie de date. La modul general. principiul intuifiei. de informatii. Para a mai insista ~i cu alte detalii referitoare la natura acestei legaturi.

De asemenea. iar daca se va depa~i 0 anumita varsta. nu va mai fi posibila asimilarea ei. achizitia care ii era specifica se va dobandi mult mai greu ulterior. De ~xemplu. sau ni~e de dezvoltare cum Ie denumesc segmente de varsta ce faciliteaza maximal anumite tipuri de achizitii. lucru demonstrat de faptul ca la sIar~itul acestei perioade. cunoscandu-se felul in care . Existenta acestor ni~e de dezvoltare la nivelul ontogenezei are implicatii educationale de foarte mare importanta 30 deoarece. daca este bine stimulat cognitiv.• informafii ~i date referitoare la procesele de cre~tere ~i de maturizare biologicii desta~urate de-a lungul intregii ontogeneze care trebuie bine cunoscute din perspectiva consecintelor au asupra desta~urnrii procesului de instruire ~i de formare. pe care Ie Cum complexa. In legatura cu desta~urarea biologica s-a constatat ca la nivelul acestor procese de cre~tere ~i maturizare ontogenezei exista 0 serie de perioade unii autori. care reprezinta sensibile. daca ni~a de dezvoltare a fost depa~ita dar nu a fost valorificata. De exemplu. se considera ca ni~a de dezvoltare a limbajului este cuprinsa intre 0-5 ani ceea ce 'inseamna ca 'in acest segment de varsta copilul poate face progrese foarte mari de natura Iingvistica. foarte multe lucrari 0 demonstreaza invatarea. copilul stapane~te limba in structurile ei fundamentale. achizitiile cum sunt mersul sau dobandirea Iimbajului nu pot fi posibile daca sistemul osteomuscular ~i sistemul nervos nu au atins un anumit nivel de maturizare biologica care sa faca posibile aceste progrese. ca activitate nu poate fi realizata in conditii optime daca nu s-au atins an~mite niveluri de cre~tere ~i de maturizare biologica care sa faca posibile achizitiile pe care Ie vizeaza invatarea. s-a demonstrat faptul ca.

Informatiile ~i datele referitoare la procesele de cre~tere ~i de maturizare biologicllsunt nimportante ~i din altll perspectivll deoarece. iar in legllturll cu toate acestea. de zgomotele mai mult sau mai putin intense care pot afecta actul de comunicare didacticll. determina la anumite varste ~i modificari in paleta de comportamente ale elevilor care trebuie corect interpretate de clltre educatori pentru a fi comise erori in legllturllcu conduita pe care 0 afi~eazllunii dintre ace~tia. informatiile furnizate de clltre biologie. pot fi concepute programe educationale care sll Ie valorifice maximal potentialul astfel incat elevii sll dobandeascll anumite tipuri de achizitii. De exemplu. pentru a exista un raport optim intre activitlltile de instruire ~i cele afectate odihnei ~i loisirului pentru a preintampina aparitia oboselii in randul elevilor ~i a unor afectiuni de naturll medicalll. 31 . Tot ill aceastll categorie intrll ~i date referitoare la exigentele ce trebuie respectate atunci cand se pune problema conceperii programului de activitate zilnicll a elevilor. puseele de cre~tere sunt de mai mare amplitudine ~i toate acestea determinll schimbllri de naturll comportamenetalll pe care educatorii trebuie sllle interpreteze corect. pot avea 0 insemnlltate deosebitll. de acustica slllilor. amintitele procese.acestea se ierarhizeazll ~i segmentele de varstll pe care Ie acoperll. procesele de cre~tere ~i maturizare cunosc 0 intensitate mai mare. • date ~i informatii referitoare /a ergonomia activitiitii ~co/are Dupll cum semnalam ~i atunci cand analizam factorii care determinll educatia. de luminozitatea de care beneficiazll. acest proces poate fi favorizat de 0 serie de aspecte ce tin de calitatea mobilierului cu care sunt dotate spatiile de instruire. in adolescentll. de felul cum este conceput sau elaborat orarul activitlltilor ill ~coalll.

incepand cu perioada care Ie atesta statutul de ~tiintll (ambele beneficiazli de acest statut de aproximativ un secol) ~i terminand cu metodele pe care Ie utilizeaza in demersurile lor investigative. la ora actu.!la. Nu in ultimul rand trebuie amintit ca informatiile din aceasta categorie se refera ~i la aspecte ce vizeaza nutritia elevilor care au 0 anum ita varsta ~i care sunt cuprin~i in anumite programe de instruire. exista date precise in legatura cu felul de a concepe regimul activltatilor zilnice pentru fiecare ciclu de ~colaritate. Consistenta mai semnificativa a acestei legaturi poate fi demonstrata ~i de faptul ca se pot stabili corelatii intre pedagogie ~i psihologie nu numai la modul general.~i ~i psih%gia genera/a. psih%gia intre pedagogie ehiar intre pedagogie cognitiva. aceea dintre pedagogie ~i psih%gia genera/a se expliea prin faptul ea asupra fiintei umane nu se pot exercita 0 serie de 32 . cJ Core/alia din/re pedagogie # psih%gia genera/a Prima dintre eorelatii ~i anume. cu scopul de a identifica dietele care vor m1iri randamentul elevilor in activitatea de invatare. ~i psih%gia intre socia/a. datorat in parte ~i similitudinii mai mari existente intre cele doua ~tiinte care partajeaza multe elemente in comun. c) Re/aliile din/re pedagogie # psih%gie lucru Relatia dintre pedagogie ~i psihologie este cea mai reprezentativa. pedagogie ~i psih%gia ~i educa{iona/a.In legatura cu aceste aspecte s-au facut progrese semnificative in ultimii ani astfel incat. ei ~i eorelatii intre pedagogie ~i diversele ramuri ale psihologiei. eeea ee inseamna ca se poate vorbi de 0 legatura intre pedagogie intre pedagogie ~i psih%gia wirste/or.

aptitudini/e ~i interacliuni/e dintre ele. dadi nu se cuno~te bine felul in care este structurat Sistemul Psihic Uman (S. exercitarea int1uentelor de natura educationala nu se limiteaza numai la stimularea unor procese ~i activitati psihice care intra in structura Sistemului Psihic Uman. in evolutia sa ontogenetica. Oar. care.U. care sa faca posibila selectarea ace lor int1uente educationale grad mai mare de formativitate edificarii personalitatii elevilor. onestitatea. ci fiinta umana care se at1a intr-un anum it stadiu de dezvoltare ontogeneticii. In virtute a acestei exigente fiecare proces psihic ~i fiecare activitate psihica trebuie cunoscute atat din perspectiva structurala cat ~i din perspectiva legaturilor care se stabilesc intre acestea deoarece. a~a cum se cunoa~te.) la diferite categorii de elevi. Dupa cum se cuno~te. intre 1 33 . implicit. prin specificul lor.P. fiinta umana parcurge anumite stadii de dezvoltare ~i anume intre 0 . ci vizeaza ~i formarea unor trasaturi de personalitate (perseverenta. un impact mai semnificativ c2J Core/alia dintre pedagogie $i psih%gia viirste/or Daca in paragraful exercitarea anterior aminteam faptul ca educatia presupune unor int1uente educationale asupra fiintei umane cu scopul de a determina 0 serie de progrese la nivelul acesteia.1 an stadiul nou niiscutu/ui. au un asupra ~i.int1uente educative cu scopul de a determina progrese la nivelul acesteia. caracteru/. acum facem ~i mentiunea ca exercitarea acestor int1uente nu vizeaza fiinta umana la modul general. activitatea psihica are un caracter unitar.) ~i cum functioneaza acesta din perspectiva tuturor proceselor ~i activitatilor psihice care intra in alcatuirea lui. iar acest demers nu este posibil daca nu se cunosc foarte bine elementele structurale ale personalitatii adica temperamente/e. altruismul etc.

. De asemenea. educatianuse poate.I'..p. pe de 0 parte.aureleyat faptul_ca ~i a fiinlei umane presupuneca..Hcmf~umr~.. pe de 0 parte.d~elJij.a~izat. toli capiii Care se.i"'He H.<.~m ~n~mjtl'llt~il. inmOrt!\Bta 9~ a ~i generat formularea particularitii{ilor unui principiu al invatall. are 0 mare importlU1ta <iin.pe'yWe numai unii dintre elevi.laritame.llFwristicile ~i lor. iar pe deaIta.teparcurgerea unor stadii pe care J. de wsu§iri pl:lrtj~1l1#lrce'jd~f~ntiatoare. pril)J.pUi..J:Uput~n(llbSe afirma ~i in legaturii cu dezvoltarea dimensiunii JJlqr~IHil.. ~i fiecare st(ldiu se carl:lcter!2.e.IlerwIW~~alii.lo serie de particularita{i care diferentiaza un stadiudl.ea. necesita..'-'1j. care se intalnesc la nivellllaceIl.e acestuia.e fieciirui stadiu in parte.l~n.erit.cr deJnsfJ§ir.da diferentiatoare.:.Q~. ill·pofida s.6 ani staqiul pr~*~qla'i.lPti!Vaie~~wWlml.. intre 10 . o anum ita structurare.iptirM\~ !jjre~p~ctarejl de viirstii -$iindividuale ale elevilor" care.lia~ista.3 ani stadiul antepre-$colar.~~wa""cuc#lr..<:ii.. nu se cunosc part~cul(lritMi!.l9fizjplog~ei. baza activitatii de diferentiere ~i indi:vidllali~l'e. care fac ca in interiorul aceluia~i stadill.J! din ultimele.l.~'-!-mita.il\tr>.-J8 ani stadiul -$colarita{ii mari etc. . dar in acela~i timp.~"ITell.f!Wc. intre 3.e daca.14 lU1istadiul-$colari!iiNi. Piaget Ie-a identificat ~i Ie-a .ttJlll~.d~ii~a . posedll.a~HY~taW ~\ill~~T' iar pe de aM parte reprezintii 0 garantie ca acest gen de activitate se va solda cu efecte formative la nivelul diverselorcategorii..t~~~. care Ie randul saij detl1rJJljn~ o~eIi.lJtedl9.!!a se diferentieze semnificativ intre ei. realizain c9~4itii.l altu!.cesitate.1iCeast~e. sta la invatare.'.d~lh. psi1. La modul concret.$~cific..:.cu.. lePQse..per~pI.rnij/q. Aceasta ne.qe QIltimllHtat.parte.o s. dezvoltarea cognitiva cercetarile ! .L_ Jle dezvoltare partajeaza 0 serie de caracteristici ~i particul(ifitat!.QWs~incte.. Existenta acestor stadii de dezvp~~ particularitatiile 34 :Rntp~w.~ 9.apWLG~ in cadrul acestuia procesele ~i activitatiile psihice dobande~.im\Ja[i~~~iiie"iste. PIT! lO(lni stadiul-$colarita{ii mici.~igep~ .de'ele"i.(. acela~i IUf.@. Cum pare ~i firesc."re ~Jll}{!speciti<. atlii.

. poateperturbaserios particularitatilor de viirsta ~i . De asemenea. utilizarea anumitor metode de invatamiint trebuie sa se afle wrt~o ictl~tatie ieliil!l~i{.. coItlunicare. fuai Clb iiI15nINtiCegffitteaooui~(i.J(Fl..4'J>'O''lJrti)liseofern continuturi cu grad mai mare de abstractizare este posibil ca in asimilarea acestora elevii sa intiimpine dificultati 'majore.e!ei.'.neounoa~terea sau 'ignorarea i4'nldividuww~1ij:ileteiv~JIOr. daca elevilor din ~colaritatea mica..in$tl'1l1Ct1i'\l~educmiv3'.JbthlinstbrItlihglIL esteometodii de grup.ttil rllaH ide mvatamant.) cu caracteristicile :astfel .. tar stadiu in parte este posibil ~i chiar indicat sa se compatibilizeze (irontit1IltulIi.invatlitesa se desta~oare tara dificultati. metod'e. comparativ cu colegii f}(!#Je~?'stfl~itt1~~a:tlN~ic1i.fOfl1lative:sase situeze la nivele tot mai inalte.~tetiF pgrtItularitatilor de varsta ~i individuale ale . etc.desta~urarea activitatii de instruire- :fuVltattriar'exe'lnp'le 'prilIil'cate poate' nj~robata aceasta afirmatie pot fi gasite foarte De exemplu. cti"dal'acteristicHe ~i particularitatile stadiului de ':d/:l1Wo1tlltlti1brit0gIDleikli'$1l' iseJsitlIeazaelevii \care 'instrtti/rtl ~i:deiRMtiRa4ltt!J:". Piaget. " iG:CDimpotl'ivlt.IDlil e>terttplU.lSUnl!tlatttMli rtUlfiunlia~din perspectiva exigentelor specifice activitatii de fiecarui stadiu de instruire.l1fu~lillJSMttiehtfii ttliliativa 'i'n. cu reale virtuti formative dar folosita la nivelul ideoltr~tOiSl:imnI~aia!riba~litia1J: 'creativitatea invatiimiintului primar poate sa nu conduca la efectele scontate deoarece elevii din {t:C~5tliStia~Jffi. ci ~i din perspectiva conipirtibiHzatiicaracteristicilor '35 .'jdwm-ecevounO$candu-se particularitatile ~i insu~irile fiecarui oferta curriculara fiecarui stadiu.ifitlaf!t.noiJ.llctivjtateadel :i'a~truire-. care din punctul de vedere al dezvoltarii intelectuale se situeaza dupa paradigma lui 1. in stadiul operalfWrJINJ~'e ("6.Ittllllt.'materla1e diidactiee. iticOinparibHitate evidenta intre caracteristicile ~I 'plUiicularitltpte>iSttidiulaf pel\?le o'parte ~inatura 'Continuturilor pe de alta parte.L deOO€1l!bj rexi5tl1'I0. efect~I.'j C implicati intr-o activitate de .! 'j 1!.

daca nu este cunoscut Sistemului Psihic Uman (S.P. directii. pot beneficia de 0 influenta predominant stimuleze spiritul de initiativa. 36 de . care sa-i ajute sa rezolve problemele cu care sunt in timp ce elevii care se situiaza in stadii mai mari (~colaritatea indirectii care sa Ie mijlocie sau mare).J Core/alia dintre pedagogie # psih%gia educaliona/ii 0 $i aceasta reprezinta legiltura este importanta iar printre multiplele dovezi ~i existenta unei discipline de gran ita care se intituleaza psihologie educafionalii. este maio indicat sa beneficieze de 0 influenfii confruntati. in sensul ca i~i pot mari parametrii de functinare in conditiile in care sunt corect stimulate prin natura programelor instruire destinate anumitelor categorii de elevi. c. dorinta de a se implica in actul decizional etc. imaginatia. nu trebuie de asemenea uitat faptul ca toate procesele ~i toate activitatile psihict: care intra in structura Sistemului Psihic Uman sunt educabile. datorita experientei lor mai red use de viata. modul de structurare ~i functionare a ~i in a carui alcatuire intra toate procesele activitatile psihice. De exemplu. in cazul elevilor care se situeaza in stadiul :jcolaritiifii mici. A~a cum spuneam in paragraful destinat prezentarii corelatiei dintre pedagogie ~i psihologia generala. fiinta umana nu poate fi supusa unor variate influente educationale daca nu este cunoscuta din perspectiva dimensiunii psihice ~i mai concret. Daca aceasta cerinta este perfect legitima. cat ~i faptul ca nu poseda toat~ pal eta de deprinderi ~i obi~nuinte de natura intelectuala.U). creativitatea.dezvoltare ontogenetica cu tipul de influenfii care ar trebui exercitata asupra elevilor de 0 anum ita varsta.

poate facilita transpunerea in practica a sugestiilor venite din partea acestei ramuri a psihologiei. astfel Incat. generala a principalelor operatii ale gandirii (analiza. specifiee aeestuia. ~i dar programele de instruire pot fi elaborate in a~a fel incat sa se imbunatateasca functionarea generalizarea. cat ~i din perspectiva operativitiilii specijice. La fel. De exemplu. apoi dezvoltarea a~a numitelor "limbaje c4JRela. prin natura ~i specificul programelor de instruire. cat ~i modalitatile de operare a elevilor cu diverse categorii de algoritmi intalniti la 0 serie de discipline de invatamant. Demersurile dezvoltarea diverselor pe care Ie propune psihologia procese ~i activitati psihice educationala trebuie in legatura cu de insa sustinute pedagogie care. gandirea ca proces psihic central este educabila atat din perspectiva operativitiilii generate.). sinteza. dar pedagogia poate concepe programele de instruire intr-o asemenea maniera in care sa fie vizate toate formele limbajului. productivitatea ~i eficienta acestora sa se situeze la nivele tot mai inalte.ia dintFe pedagogie # psihologia sociald Legatura dintre pedagogie ~i psihologia sociala este una semnifieativa.Plecand de la descrierea structuraUi ~i functionala a diverse lor procese ~i activitati psihice realizata de catre psihologia general a. psihologia educational a poate oferi sugestii interesante in legatura cu dezvoltarea limbajului. psihologia educationala I~i aduce 0 contributie notabila aratand prin ce mijloace ~i prin ce modalitati pot fi stimulate ~i dezvoltate fiecare proces ~i fiecare activitate psihica. cu o mare importanta practieli iar aeest lueru se explieli din perspeetiva a eel putin doua eonsiderente ~i anume: . exersarea tuturor functiilor speeializate" etc. abtractizarea etc.

Cum remarcli 0 serie de speqiali~tjin. functionare defectoasli.t> 'i . care reprezintli 0 simplli juxtapunere a indivizilof car~ Ie cOJllPun'.mNJli.al m:Ul'/tlr~ui~.lia per. 4) norme/e grupu/ui.sm>ra~I\QfjJ1upur~!mat.. Pentru ca asupra ~ grupului sli se a<:ti()nmezeeficiem. 3) obiective/e grupu/ui.gr>¥pur. din motive de spatiu ~i.v. ci ne vom limita s! semnal!m consecintele de natura educational! pe care Ie determinli fiecare caractedsticliJl.'Q(i ~~gC\ni~te:~i'iS~rfle p. i..t. printr-o optimli a grupului.f.ItW'i.$~ja~' Jml :gruprol. PAre fir~C'..fflas!. . dar pentru Cllace~tegrup!lri"sj\. 2) structura grupu/ui.cunoscutei i' . deoarece toti membrii au posibilitatea 38 sli se cunoasc! foarte .~ situatia de a functiona optim ele trebuie mai il'}tftj b.tl..a) de cele mai multe ori.l dintre ace~tia.g~~r~.uselm" 'j.ci I\.intervinliQii de cate oriua"". exercitarea unor influente denat1lrlieducatioll~l~ mai mici de elevi.lf:UpuluJ .ac4ho '" anfJi~ cietaliatli a fieclirui parametru in parte.lffll:xlu se distinge printr-o serie de caracteristici ~i de..Uibefunctionarea de membri care intra in a/ciituirf:4.ile:<"olaF~ifacu parte din categoria grupurilor mici.timp nu pu'em f. tinde .' 7) tipu/ de inj/uenlii exercitii asupra grupu/ui.. Desigur. 5) modu/ de junc{ionareaprocese/or 6) coeziunea grupu/ui.psibc. ceea ce Ie confer! ll.. d.Ineinc~ulgrupu/u~J.:c&i educatorii sli cunoascli toti parametrii grupului ~i sa.• 1) Din punct de vedere .sin.perticulariHiti.!'.~parlltii'Vl!) cu grupurile mari. edU~itPtesupune fJ.in~.l)~leIIVllnteje.grupu/ui (m(ilrimea.~logill..asuprar functionlirii acestuia cele mai importante sunt: 1) numiiru/ J'.e cQmunic.a~ril~.seQ1nifi~ti.except~n4 c:. grupu/ui). Dintre caracteristicile grupului care auunimpactmai.(.

? i. mentalitatile~i . in raport cu mecanismele 'progresivl de mi~care a grupului (sursl1de informatii. De'exemplu. bLPriVinta acestora roluri ~i anume: • K.bine. iar ultimele interactiune) funetionale: tireascl1 a proceselor iar dupl1 accea. . a profesorului in cadrul grupului are 0 importanta deosebita in functionarea optima a acestuia putand exista situatii clnd el arestl1tut de tgal. grupuiui prin atitudinile.dar ~i caiuri cand el se plaseaza pe 0 pozitie exterioara comportamentele pe care Ie etaleza. fl1candu-se mai intai 0 descriere (primele fiind dependente exercitate spontan Intre rolurile formale $i rolurile organizatl1 ~i de funcfionale' de 0 structurl1 prealabil ca urmare impusll. exista un rise mai mic sa apara disensiuni in interiorul grupului ~i ~anse mai mari sa se rezolve conflictele care uneori sunt inerente in functionarea acestuia. impiedica functionarea optilnita gmpului. Apoi. Benne ~i P. sa-~i anticipeze etalate in diverse situatii sau in diverse contexte. diferentele care se pot face la nivelul rolurilor "'. 1afuncfionarea armonioasli a grupului (mediator.Ca notl1generall1. nu trebuie uitat faptul cl1in cadrul structurii grupului rolurile pot fi diferite. indruml1tor). coordonator. 2}Structufri g1'upului concretizatl1 in modul de ierarhizare a statutelor ~i rolurilor in:¢adrul acestuia poate facilita. directe. sa ia parte in mai mare masura la actul decizitional e(c. sa-~i formeze reprezentari corecte:unii desprealtii comportamentele in Iegatura cu posibilitatile de care dispun. 39 . Sheats (1948) disociazl1 trei tipuri de Roluri centrale pe sarcinli. sa detensioneze unele stari conflictuale. atunci grupulare se poate aprecia ca daca liderul se afla in prima ~anse sa functioneze mai bine. sau dimpotriva. ipostazll.\~'realizeze 'interactiuni nemijIocite.pozitia liderului."dRiJlufiio(jhltibumd sustinl1tor) in raport cu mecanismele de coeziune ~i mentinere.

obiectivele pot sli fie de mai multe feluri. Functionarea optimli a grupului depinde in mare mlisurli. Pliun (1982. 136). Desigur. in privinta naturii lor. care sunt stabilite de persoane care se plasezA in afara grupului ~i obiective sau scopuri individuale. care sli se constituie intr-o premizli favorabilli pentru functionarea optimli a grupului. pare firesc ca educatorul sli depunli eforturi pentru a realiza un echilibru intre ele. 4) Normele grupului (normativitatea grupala) Pentru ca grupul sli functioneze no. dar care constituie obstacole in functionarea ~i in mentinerea grupului. care reprezintli 0 emanatie a membrilor grupului ~i care concretizeazli a~teptlirile membrilor grupului in cadrul unei functionliri normale a acestuia. fiind necesarli 0 minimli congruentli intre cele douli categorii care pot afecta activitatea pentru a fi evitate perturblirile ~i disfunctionalitlitile grupului.•. corespunzand unei eliberliri de tip catartic.rmal ~i pentru a atinge scopurile care iau fost atribuite. intreaga activitate a acestuia trebuie reglementatli de un sistem 40 . pag. in consecinlli. iar in cazul grupurilor ~colare este yorba de fapt de douli ·categorii ~i anume obiective (scopuri) prescriptive. Datli fiind aceastli diversitate a rolurilor functionale. 3) Obiectivele grupului reprezintli de asemenea 0 caracteristicli importantli a acestuia neputandu-se de fapt accepta existenta ~i function area unui grup dacli. acestuia nu ii sunt specifice 0 serie de obiective. dominator). de relatia care se stabile~te intre scopurile prescriptive ~i cele individuale. cadrul didactic va trebui prin demersurile sale sli realizeze aceastli compatibiltate intre cele douli categorii de obiective creand astfel premize favorabile pentru functionarea optimli a grupului. cum remarcli E. Rolurile indreptate numai catre satisfacerea nevoilor individuale (agresor.

educatorul poate sli-~i aducli contributia importantli atunci cand. pe de 0 parte.major al proceselor de comunicare in cadrul grupului lor. procesele de comunicare determinli functionarea op4mli a grupului. comportamentele in cazul grupurilor ~colare normele. ca ~i scopurile a~a cum s-a vlizut. el cele douli categorii de iar randamentul conflict de norme care perturbli grupul in functionarea ~i in norme astfel incat functionarea acestuia sli fie maxim. ca urmare a interactiunii membrilor. ' benefice liderul trebuie sli aibli in vedere 0 serie de aspecte care. Din randul aaestor precautii cele mai semnificative sunt: 41 .de norme care impun anumite cerinte ~i care standardizeazli membrilor care intrli in alclituirea lui. prin specificul faciliteazli schimburile dintre membri ~i inlliturarea oricliror bariere care pot obstructiona comunicarea. ~i in privinta normativitlitii de grup. sunt predominant prescriptive. Dat fiind rolul. deci elaborate ~i concepute tot de persoane care se aflli in afara grupului respectiv. ele pot mliri gradul de coeziune a acestuia cu toate consecintele rezultate dintr-o asemenea situatie. cum spun speciali~ti. iar pe de altli parte. grupul insu~i poate sli-~i elaboreze oserie de norme care prin natura ~i specificul lor nu trebuie sli intre in contradictie cu cele de naturli institutionalli sau. in consecintli. Pe de altli parte. 5) Modul de jimclionare Buna reprezintli functionare grupului sli nu fie perturbatli a proceselor ( de comunicare in cadrul grupului de comunicare a acestuia in cadrul grupului a proceselor fundamentalli 0 caracteristicli deoarece. sli nu se ajungli la un evolutia sa. prin interventiile evitli aparitia conflictului de norme ~i compatibilizeazli ~i demersurile sale.

d).e exiltentintre. ...jcareile/pos6d~. J$t Ri "Demoulin :(119"15 j .. ell 'toate 'consecinte'le de'uniimembri dlntt·o .'.metftbrii [:u"'. din comunieare ' e-ficientA' :'..rnembrisunt situatie de exclu~i din'..lej: .incc1t.' fiecare s~ cu fiecare ~i evitareasituatieiiartduni1.' .': ltitl!idiilllari' 'sel1time¥t'telor ' pe fgrupului' are' un rol:majoi!'incimoa$terea rel'rezentaricorecte'despre ".I' whimbuti'da pleclindu-se uideea.geilttlate 'tV mentihUhlipritf (prealabile sau actuale) de comportament.' de a realiza nu numai schimburi ·tiaturll:afeetivli denatutli de la stimularea membrilor Linformativll:.psg. 'um. 'frj c()nditi. pt'Ocesul'de )cOMunic3te.~b)'!1 echilibrarea'$~ rdistribllirea corectli aCdI1111rticWitotin cadruf grupului xii liastfel rm~t.mJmbri-i grupuluiput4ndu-se"titanifesta. r situape.:!.Ji.de. '. i "'in:oetrimentul.cin:j !.·. 42 : i~tandarde . .'rezllitate 'ii"asemenea c) ):'."i i '}i!! a)"cfacilitarea' comunice inttltactlunilot dintre' metribri' astfel" . \evitareacenzurltriiunorrnesaje ::laddeea din partealidetului.rcQmUnicar'tll' sa· flU p-MtafimbnopcHizatli 'celbrla1ti . . plasahdll~seintr·o. .ple<£andu-se de cAtacestea n~artrebui ounoscute de 'mernbrii grupului sau cll interesantepenttli'a obstacolelor.i(:l1inilpltl1l1$irell(lOrlving$ilor.rbnu'arti'suticient4e' eJ"eiirnlnQrew !.~).: tiusimplihspectarori caten-au initiErtivli in 'cOihunicare ~l'cate nO·$1 fa<:F cunoscute plirerile sau opiniile pe care Ie 1mpartli$~e.. rem~rcl1dJ? :D8ldilne.::\l8iOrilctimplemen'tare:.f)'.c~i' faceobiectul perturbatori cornuniclltii.'dupll. '275 anume: ~ sUb 'rha~\ ifiUlte-aSpecte 'W a) sistemub fde. in: formareaunor posibilitlltile ~i capacitlltile posedate de membrii gtupului. t' factorllor '!ipentnn:a aoeasta:sllsedes~$oare maximl1.j:optime~i.. B08:8iUlieu: 81WpwtJd: reprezl'ntllalt: pal'a~tru imJ'elrtafit' icate 1reflectll cum graclut . :rooipr()C~i':$i."".

inive~uijUI1ui. .care . relilizaFeaJiMlolnun)8! IilflUmlOOrl!aJ1CW ift'iinpArt~irea actilor~i :rtorme de n.: j'.s.pr~cesu~..: o serie de newi! ipersdflale.I ~'Le)(. elaborarea n.ea"st:!(soldeaza cu c4nMta '~i efecte benefite.reziste.ntaJa.j(1)I'3.. c).: .grup.:' (1! /1 .iJ .: '!!'.OJ (G.:f)".i:. I'. 43: i:.l)!i!!i!!) re~liteze'fla!.aetivitate"e1Jttebuic's!J:$atisfaat.n~}cJe'distmdurare~· d) atractia grupului + motivatia membrilor + coordonarea eforturlor...desentimentuLde a~etJ.l ~un6mplic~i:~aximaljn cre"erea:'.!! i J r! -' jil(D~ Jtx~mp1lJ. .de.l~tQJ i i:'!' . .i :i:>. •genuL (".il'lttgrareajndivmlodn\gtup.foq:eic\(interne L ".) r.deoareoefrecventaacestoraeste b) c) spore~te sau se amplifica efortul individual. de fot1C'k.cteeaza Ja::scarat.i Hq :a)uipnodu¢tiYitatea! este PlltitH..:gr1lp.. oare membcii . 'exirem de redu:sd.uali Lm.! Ji de. :d .~tiifacelrea:me1'ilhtjJofJJ' u " .dinirdnduli mai semnifia:ativesuht:! "i. . e) solidaritatea interindividuall1 din interiorul grupului"+.L)\. .i I" i membrii se stimule~lh .entai~ careiUncearol1\::' .BfMiatiei~·! onsidettatiei.coeziurtea este)Cputemic!da..perNtbatA i d~:c::auzaL dezacordUtiior sau .!.:fntregtliui:gnipd . ellnudt.rt'lOUDo~entj • e .\. <I.oeziWUjac depimde.' gradului de coeziune dintrecare~ei.importaQt!~! )Sft.tqaisenmifieativisurtt:. in . /1<0 cQnfliotel0r.) secUlfitatj. .. resimt in cadrul grupului. suhdnflueJIlla. " ~i ii..ISCl i $lt ~ e~i$tai i1!isCl:d nUUse! ~ c~~rf~lite.~ute.!b)amaalia.:ii.emuZiilsmului I general ::i!:carejIC.l\e¢iproc. ..iaaol 'gni1p'ul:46i~iai1!lclmiCllUlui!!=1. Pentnl:Ci grupuls6 p~ede valente de: atI'. '·'."b).rcare rihatragidtre.:j!. aeeast!DatraethdtMl'.:i:fliAQcia$i~riindiri~iJfa¢tOriiL.mareuqtllsutavde" satisfacpa ipe.J:Jiil)[.sau'~ven..'Qaca.te.grupuJujr!:fl'n Jfj 'Ii ['!ii.

Mai mult. subgrupe existll riscul aparitiei semnificativ ceea ce diminueazll randamentul respectivului grup. daca nevoi/e personale sunt satis/acute exista ~anse reale ca membrii sai sa se identifice cu grupul $i deci. prin notll generalll. coeziunea sa se situeze la cote mai inalte. aparitia unor tensiuni ~i a unor contlicte in interiorul grupului au ca punct de plecare tot tipul de intluentll pe care 0 exercitll conduclltorul grupului. prin preglltirea psihopedagogicll de care dispun. Pe de aM parte. fiecare dintre cele doull forme exercitiindu-se prin anumite comportamente etalate de clltre profesor pe baza cllrora se structureazll ulterior ~i tipul de relatie educativll pe care profesorul 0 permanentizeazllia Ca temperamentul nivelul grupului pe care il conduce. prin conceptia un anumit tip de generalll pe care 0 au despre educatie. exercitatll constant intluentll (directll sau indirectll) dar existll ~i cazuri cand educatorii opteazll pentru un anumit tip de intluentll in functie de mai multe aspecte.Dimpotriva. fie cll este yorba de 44 . nu trebuie sll se uite ell de multe ori. dacll gr. La modul general. 7) Tipul de irif/uenla exercitata asupra grupului Acest functionarea factor nu trebuie neglijat. deoarece in foarte multe cazuri optimll a grupului dar ~i randamentul acestuia sunt determinate de tipul de intluentll exercitatll de clltre lider asupra acestuia. creatll este mai atractivll decat dacll sunt in raporturi de competitie. mcutll mentiunea ell unii educatori.upul se divizeazll in un or tensiuni ~i a unor stllri contlictuale. intrecerea creeazll 0 insecuritate personalll situatia mai mare deoarece indivizii se a~teaptllia ostilitate din partea celorlalti. Comparatll cu intrajutorarea. trebuie lor. c) cooperarea In cazul in care membrii unui grup au raporturi de cooperare. intluenta poate fi directa sau indirectli.

yi ealitiitile sursei. mesajului. Referindu-se la acest aspect 1. In aceasta privinta. de potentialul intelectual de care dispun. cadre Ie didactice trebuie sa cunoasca mecanismele care stau la baza formarii lor. Chiar daca aceasta prezentare a caracteristicilor tacuta in mod mai amanuntit.invatare. Kapferer (1978) considera ca principalele elemente care afecteaza procesul persuasiv sunt: a) natura b) natura .varsta elevilor. de convingeri. iar dupa aceea. 45 # ealitiitile . la ora actuala sunt cunoascuti factori implicati maximal in formarea sau schimbarea atitudinilor. in activitatea de instruire . de experientele de invatare pe care ace~tia Ie poseda. cele mai potrivite care sa asigure reu~ita intr-un demers de asemenea natura. N. de sistemul de deprinderi ~i priceperi pe care elevii ~i Ie-au format in timp. intr-un cuvant de a-i ajuta pe ace~tia sa dobandesca 0 serie de achizitii de natura afectiva care au un rol extrem de important in dezvoltarea generala a personalitatii elevilor. Pentru ca aceste achizitii sa fie posibile insa. de sentimente. cadrul didactic poate opta spre un anumit tip de influenta. de tipul de activitate in care sunt implicati etc. dar poate sa Ie ~i altemeze daca contextul de instruire sau tipul de activitate impun 0 asemenea strategie. de exemplu. grupului nu a putut fi ca nu poate fi se poate totu~i trage concluzia influentat eficient un grup de elevi daca Iiderul sau educatorul sau nu-I cunoa~te din perspectiva tuturor parametrilor implicati in buna functionare a acestuia. psihologia sociala poate oferi pedagogiei infomatii de un real folos pentru ca. sa elaboreze strategiile cele mai adecvate. Plecand de la aceste determinari. OJ AI doilea 'considerent care sta la baza relatiei dintre pedagogie ~i psihologia sociala este concretizat in faptul ca de foarte multe ori. cadrele didactice sunt puse in situatia de a forma la elevii cu care lucreaza 0 serie de atitudini.

se dacesti I miv.' ~Pdr6pt i i " 'J i!) :IDup1"fcum 'ge cunoll$te~1 ~Iijgta '~gJlliti\l'A':tIste..&'mestJjt!l'Od'Ji !Yl1'J(~il "1 I.i'!!"dY'natura)~f!t:ajltJl:reNsNc'iklfece~fJ!1Ji: Ii Cunoso~dui.e ajci decelandu-se mai cuno~tinfelor.lnai.> ~eimttt1oatt~(indwf. '.aa..careii(j pose'd&"SuJisa! 'mifdomehluHwieatJePse 'lvizel12l1iiformarea\!ltituditiHli i1cand"liiursa HaliPtredib ill tattm .I"iDe'.m~lrite\riar acestora ~\db alta'p3~. personalul didactic .vatiiQjelnatdrlii instruire-inv~ebati4tjpantIlU'.(.'jbjjr.$i1c'trlUfipile'Ca.'~i~!rte: '*'F6!ii!i!de fie prin i pot 1ftl apdiipate inl~1vjtateal de mstnJi.·~andiSe'·ate!'fuJ. I')Jil. !dirla~tier 'postel 'a8{li. i ..ret1lp1w.t1tudini.ert~.<D\}. it .lia:)~ut>''PPhgies~!t()'al'te impijrtlatlt~I:iRlulfihlere l:1ogrnti'ristAi vot <ft i1Inltat.de cate'. it) iftlt:titf'tf.ei"p!fI«l~rnia'J!fentfUiIl!fdcei j. ({dva~ !exiStftllti ipe: ~icazuri tmoreaia:nprJma". dei:(jrlpalt~.uneleArto.~I)p6ritAi JaUjlifflljiji eficfireitlrttd(j~i ).faGt~>tI1twfdei1t~'..\*oba ~doulf.k' )!) i.exig.davh-().t:(!i CJ Li' ii.ia ltit1J.'{iiJnft'thiffl'mai i'eberit!'a JdecenUi a§IIIfel '.mk\)m-e\\'biMei\\l#fermfftl\\HI>\\I~~atura este posibila daca 4~ .uituhiFrtelftiaflSrnttere. poate.' !1!.:\j.sltffemetbrh(c6gnf'1iverd f Iintehpedi1ll1 aceste )1JtiJ~I'(j11:f) f3e»Ult1lice/i ifierptWif irttem\ijdll:ltstJlmopji/(#1 tfhgfifttv¥' ':tbate JtF'iitj~mr pastrarea modalitati facilitand.i:J!Uii xlilq nu cu insa de la sine ca.") tj!f1:JUi()!J (C].! 'lOr! I. pombiIA(otmareajsaUis€WiIJ'ibat~ vederc' :. cu precadere competenta natura "$1 caIltlltlttJ"sitr-sefil lreferifile vizeaza pel.'iavdtizeaznn1tooi·fMt1e in memoria Se intelege dcHung~dutllm ~M:D.·linilvJnatq loole.'dadrUJ.m~ger~a:WrtiV~tllti [ mhsUfttlfl~Ulr~all ~nc. utiliW~2t\I~~m}l\tooVafH\'ClJgrlhiviste.J>sihologieivilari ea.lizllteJithiai¥itmea e(jtldllih~ de ioi·GicHi'tl idtf. .iif:al~:psit\0t0gfl:!j ~0griihVe'cfire sum c'tcumstlFi'se[¥jrgliniz~irsemliJitleihl multe posibilitati)hfie.e..\!.orgElniwea i:<:~tm:teitotf} pM'! pe Intermed~U4-'i(.na! la tmeiJt:l.

i:~..cn~.\mo~ldguI4Idupa metodele conversative valorifica maximal avantajele 'j}i '. existw)M.lJ :. expunerea sau cursu I magistral.aldos.!fj.avahtajele.\ altei forme ~i anume me:asemehea~.Tefer~ 4a .JDedagogilb:~i demonstreaza.%wq.cor:elatiei 1dintr.irea: fpfXllgt!8~t8pb1i . ca metode de instruire cum.Fimulllaoo'. ')1 .!fa!ptnl11 ita!lnurlte:dint!e 'utiliiZateLdp! (pedagogi~.Sl:Dlt.roeea. .:! metodeJe moderne . in.Un:al'qoileaatgurilentlibbonmituie fitptukclttihe1eifJIetoaa!pe care actual a pedagdgierle iutilizeazbm ISllpte~sliirt..rc21olvarelt:.redlamate de organizar~a. iCe'demonstr.muarile Icanc. '£UlIt descoperire.i~rete\ja L specifIcitatear pEinJinrerntediul'IlIJlOr'considerente!dematura.irtstruire. cat ~i dinperspectivllJpedagogica. q 's 'Y " .psihojo~iqllJ:: De exemplu. ' .:nqeccl?ate..'pe<iag6gie.~pr. Reuchlin{-l999:).''. subliniata "intotdeauna . .dll:! i r.::urmandr'ca acestOrtl sa Ii se 0C!bIM '. valorifica intr-un fel 0 forma'Jil.~l!idavgu~otelid.ritatiiIlnJgmp'.. invlilareil ..ca.zurij!(1))'pletodll ide.~bin\'unele'lucraripe psiholbgieccUffise intampla cu sau de instruirea programata care esie [analizatl\ de 'M.rirttreLpedagogiel ~.'J"f'u-:il.acesteir: modal~tatiu~i· 'DU dispune .de faptimetode de:!sor-ginte'ji>sihologica cum .Jimbaj\'llqi'~~\~L'aqumt.'-siJirilarittateai :mape psihologie.au ahordat aceastA problem~ica..:.'.eaz:1l rIno1\> 'Jegatura puttll"llitA. activitl¢ea. ide :ihstruife'j1nvatRre' .r.jn rmrlte(oa.de r.. binelnteles.'cele <d0ua' discipline.' cm. ipostaZtNale .de:'probJeme'.Ilnel!owHe: .semantica:acu/1~tinteior..:.nioi.T)bimco i~7 . .psihologiedn'adest sens.\nveJl. trebuie atat in rmetijionat :faptJUihli:a.instnJlire usteitratata !ucrari\ede.~e.t.lsuS\inuteLin natnralpsihoI0g.eJZentareal~div~rselQr. care :.tili:i~qstuGiW! ~\(jarel ide 'SlgltArletode'llk: stiImUarea icreilti.J):.'Jinstru.esteloaZLiI bniinstdrmingtU1ui~ .l iprilllJ:specificul lor.ei adauge ~i argump:mtele:del!ootura: pedagogioa. i.'.cBrtr: :existentai.cu'!:JsigW'~l'ii.i~.e".o.' J:" ) pimrouacestea"JDrimu1. pot fi aduse ~i altem:gumente.·ill:tratatul psihologie atat din perspectiva psihologica.prin .de abilliatil.

pe. ele stau la baza etalarii unor comportamente geneza poate fi ambigua ~i care poate sa-I deruteze pe educator.In sIar~it. de 0 parte.ia dintre pedagogie # sociologie Aceasta legatura este foarte importanta ~i poate sa-~i aiba geneza in fapul ca educatia. tipul acesteia. de informatii care. deoarece aceasta a demonstrat rolul experientelor traite anterior de catre copil in dezvoltarea ulterioara a personalitatii sale. poate n-ar trebui sa terminam prezentarea relatiei dintre pedagogie ~i psihologie tara sa amintim ~i contributia pe care a adus-o psihanaliza educatiei. in Iinii mari. nivelul cultural a parintilor ~. morala etc. afectiva. Ca ~i in cazul altor discipline. in esent1l. climatul socio- vizate stare a materiala afectiv. anterior. sociologia poate oferi pedagogiei 0 serie de date. se refera la urmatoarele aspecte: 1) informatii referitoare la modul de finantare a educatiei. este un fenomen social care este conditionata dar care la randul sau poate intluenta societatea ~i evolutiile acesteia.a. deoarece experientele traite i~i vor pune amprenta asupra evolutiei ulterioare a personalitatii fie ca este yorba de dimensiunea cognitiva. Evident. educatia depinde de resusele care i-au fost alocate pentru a asigura conditiile reclamate de buna desta~urare a procesului instructiv-educativ. d) Rela. aici fiind a familiei. iar pe de alta parte. toate trebuind sa fie luate in consideratie deoarece a~a cum se ~tie familia este un mediu educagen 48 . 2) informatii referitoare la mediul de rezidenta al copilului. educatia trebuie sa tina cont de aceste experiente trecute a caror deoarece.. iar acest a~a cum am mentionat de societate lucru este extrem de important deoarece.

ia nonformala. Educa. A. Educa. Dupli cum s-a putut constata. sex. cibemeticli.care poate sustine efoTturile ~colii in demersurile sale de naturli edticativli. 4) informapi referitoare la structura personalului didactic pe varste. psiholingvisticli. Toate aceste informatii apar in manuale sau tratatele de sociologie (a se vedea N. 49 . ~ianume: • • • Educa. pedagogia . Goodman. tipuri ~i profiluri de ~coli existand astfel posibilitatea ca sistemele de invatlimant sli ~ipoatli fi comparate intre ele. educapa se ipostaziazli sub trei forme. dacli se pleacli de la ideea cli educatia este un fenomen prea complex incat sli nu poatli sensibiliza ~i alte domenii care sli-~i aclecli 0 contributie semnificativli in evolutiile sale viitoare ~ ne gandim la lingvisticli. Giddens.intretine 0 serie de leglituri cu alte ~tiinte~i este posibil ca pe viitor universul sliu constelativ sli se amplifice. 2000 ) ~i este util ca educatorii sli Ie cunoascli pentru ca in anumite contexte sli Ie utilizeze in activitatea cotidianli de instruire ~i formare.ia informala.ia formala. eto. 3) informatii referitoare la maniera in care societatea depune eforturi pentrn egalizare3$ahSelor in educatie astfel incat elevii sli nu intampine dificult!ti in accederea spre anumite tipuri ~i profiluri de ~coli. 5) Formele edocatiei ~i relatiile dintre ele Fiind un proces de maximAcomplexitate.

• se realizeazli prin implicarea unui personal specializat (cadrele . psihomotricli. dar intre ele existli relatii de sustinere ~l complementaritate I) care evitli de cele mai multe ori contrapunerile. . dezvoltarea armonioasli a personalitlitii acesteia: dimensiunea cOmponentele cognitivli. de naturli de naturli psihosocialii la care trebuie sli se adauge competentele socioafective. didactice). educa(iajormald reprezintli totalitatea intluentelor care se exercitli ~supra elevilor de clitre institutii specializate.• . moralli. fie cli este yorba de ~coli.Fiecare formli in parte se djstinge printr-o serie de particularitliti care 0 diferentiazli de celelalte. afectivli. in institutii create special pentrua asigura facilitliti desta~urlirii procesului de instruire ~i de form are. competentele psihopedagogicli. vizeazli intotdeauna realizarea unorfinalitliti de naturli educativli ~i atingerea unor obiective care au fost stabilite anterior ~i care sunt consemnate in documentelede • are ca tel fundamental umane urmlirin9~-se toate politic! ~olarli. universitliti sau alte institutii de formare. . <1 Prima dintre forme ~i anume. dar ~i la formarea culturii profesionale a acestora facilitilnd 50 . • contribuie decisiv atilt la formarea culturii generale a elevilor. Dintre elementele de specificitate decelate in cadrul acestei forme pot fi amintite urmlitoarele aspecte: • se realizeazli intr-uncadru institutional. calificate special in acest sens care dispune de 0 serie de competente ~i anume. de natura ~tiinlificii.

Cristea. formalll impune 0 normativitate ridicatll §i implicit poate determina 0 limitare a creativitlltii didactice. cum corect relevll E. in cadrul sistemului de invlltllmant care prin modul lui de structurare.socialll activitate. oferll elevilor posibilitatea sli-§i formeze 0 serie de deprinderi. 1988. • educatia formalli se realizeazll. Istrate apl\rute in destl1§urarea procesului instructiv- (1988). Ea este dimensionatll prin politici explicite ale celor care se aflli la putere la un moment dat. cum relevll unii autori (T Cozma. Cuco~ (2002. 45). • presupime. pag.integrarea. priceperi care sll Ie faciliteze progrese in activitatea de instruire §iin dobiindirea viitoarei profesii. • cum mentioneazll este putemic c. • realizandu-se educapa prin parcurgerea curriculum-ului prescris. • faciliteazll cunoa§terii. 51 . prin felul in care are proiectate ciclurile de invlltllmant. 2003). politice. prin tipurile §i profilurile de §coli pe care Ie incorporeazll confem 0 notli specificll §i modului de realizare a educatiei formale. abilitllp. §i profesionalll a tinerilor in diversele sectoare de contactul oferindu-Ie elevilor acestora cu diversele sll domenii ale posibilitatea dobandeascll cuno§tinte §i informatii apartinand diverse lor §tiinte reprezentate prin disciplinele de invlltllmant care intrll in structura curriculum-ului §colar. realizarea unor activitllti evaluative prin diferite forme §i prin mijloace diferite care sll identifice progresele elevilor §i eventualele disfunctionalitliti educativ.· educatia formalll suprapuse ale expusll §i este infuzatll de exigentele comandamentelor sociale §i uneori. S.

V. mijlocie ~i mare. b) c) inviitiimdntu/ primar: clasele I~IV. d) e) inviitiimdnt post/icea/. 566) considera cll dintre cele mai semnificative pot fi amintite urmatoarele: 52 . invtitiimdntu/ secundar: -invatamant gimnazial: clasele V-VIlI. configuratia acestuia este urmatoarea: a) invtitiimdntu/ pre§co/ar: grupa mica. educatia formala ramane cea mai reprezentativa (eel putin pana in momentul de fata) estimandu-se ell ea ofera aproape 60-70% din totalul influentelor educative exercitate asupra copiilor ~itinerilor.Dad. ~i aceasta forma de educatie dispune de 0 anumita specificitate careeste decelabila la nivelul mai multor aspecte cum sunt: obiective/e specifice. -invatamant liceal: clasele IX-XII (XIlI). -invatamant universitar -invlltamant postuniversitar in pofida unor critici care is-au adus de-a lungul anilor. /imite/e (dezavantajele) pe care Ie genereazlL in legatura cu obiectivele pe care Ie vizeaza. tip nonforma1li ea cuprinde (sau include) totalitatea influentelor de natura educativa realizate in afara clasei sau in afara ~colii. 2) A doua forma de educatie este cea de. pag. activitiitile care ii sunt prin care se diferentiaza de educatia formala. inviitiimdnt superior. De Landsheere (1992. -invatamant profesional. se are in vedere modul de structurare a Sistemului de invatamant din Romania. de pregatire pentru ~coala.

cercuri pe artistice. Referitor la caracteristicile educatiei nonforrnale. educatia pentru sAnAtate sau timpulliber etc. care sunt incluse spectacole (teatre. b) (ictivitali pa.. agriculturA. vizionArile de vizitarea unor expozitii. la modulgeneral.. c) d) e) alfabetizarea. In ceea ce prive~te activitiilile pe care Ie incorporeazA. acesteia ii sunt specifice 0 seriede particularitAti din randul cArora mai semnificative sunt: I) activitAple elevilor extra~colare au un caracter spre optional. organizarea acestor activitAti este putemic core}atA cu optiunile. perrnitlindu-Ie sA se orienteze ele in functie de posibilitatile. de invAtAmlint.a) sustinerea celor care doresc SA-~i dezvolte sectoare particulare in comert. a) nonformale realizate in afara 'lcolii se . taberele. aptitudinile. interesele de care dispun. ansambluri sportive. instruire personalA.e organizate in scopul petrecerii timpului liber in . Activitllti1e organizate in afara clasei includ. servicii. competitiij concursuri. desAvli~irea profesionalll sau initierea intr-o nouA activitate. cenacluri Iiterare. olimpiade ~colare. intreceri. b) ajutarea populatiei pentru a exploata mai bine resursele locale sau persona Ie.. discipline culturale.'cinema). clasei ~i actiVitali/e din afara ~co/ii. trebuie tacutA mai intlii 0 desociere intre actiVitiili/e dinafara . Dupll cum u~or 'se poate observa. ceea ce Ie confera un grad mai 53 . reciclare.a~co/are perfectionare. industrie etc. excursiile. ActivitAtile specifice educatiei impart in douA categorii §i anllme: ". vizitele.. posibilitlitile ~i a~teptArile elevilor de unde rezultA ~i marealor flexibilitate. organizate ca solutii alternative de actiVitii/i peri~cQ/a.

comparativ cu activitlltile specifice educatiei formale care nu pot onora aceasta exigenta deoarece. accentul cade pe ceea ce fac elevii ~i nu profesorul. in majoritatea cazurilor. a~a cum se intampla de cele mai multe ori in activitatile specifice educatiei fonnale. care nu genereaza aparitia oboselii ~a cum se intampla in multe activitati specifice educatiei formale. deoarece ele ocazioneazi dobandirea unor cuno~tinte care amplifica sfera de cunoa~tere a elevilor ~i nu profesorul dar in acela~i timp. 3) activitatile din cadrul educatiei nonformale imbina in mai mare masura utilu/ cu p/iicutu/. activitatile de tip nonformal se des~ra in cadre ~i in contexte unde nivelul de permisivitate (lste mai mare ~i unde initiativele elevilor sunt luate in consideratie ~a cum nu se intampla de multe ori in activitlltile de tip formal. iar acest lucru se explica din doua perspective ~i anume: a) pe de 0 parte. prin specificul lor. ele sunt impuse elevilor excluzandu-se posibilitatea optiunilor. au un caracter reconfortant. in legatura cu aceasta caracteristica trebuie mentionat faptul ca.mare de atractivitate. pot sa Ie amplifice motivatia ~idorinta de ase implica in reu~ita lor. tonifiant. elevii participa la activitllti spre care au optat ~i pentru care au 0 seriede interese ~i 0 serie de aptitudini. 4) Activitatile realizate in cadrul educatiei nonformale pot stimula in mai mare masura imaginalia§i creativitatea elevilor. 54 . in cadrul activitatilor de tip nonformal. 2) in desta~urarea acestor activitati elevii joaca un rol mai activ deoarece acestea corespund intereselor ~i ~teptarilor lor ~i implicit. b) pe de aM parte.

In smr~it. In consecintli..ceste inconveniente ale educatiei nonformale sunt mentionate de 0 serie de autoriiar S. ce. centrate doar asupra unor obie. A. in functie faciliteazli 0 solicitare aptitudinile diferentiatli a ~i a!jteptiirile de posibilitiilile. 6) majoritatea activitlitilor incluse in educatia nonformalli nu fac obiectul unor evaluliri sistematice ~i riguroase. 55 .ctive concrete. a~a cum se intamplli in cazul activitlitilor specificeeducatiei se eliminli sursele generatoare elevilor. 159) cele mai semnificatjve pot fi amintite: a) promoveaz1i structuri excesiv de fluide. aceste activitliti permit ca elevii sli 'primeascli sarcini in functie de posibilitlitile de care dispun ~i in functie de ritmurile de lucru care Ie sunt specifice. Cristea (2003. tarli angajarea unor strategii valorificabile in perspectiva educatiei permanente. nemaifiind yorba de constrangerile impuse de parcurgerea unui curriculum prescris. motiv pentru i se subliniazli de obicei avantajele considerli. pag. ~i educatia nonformalli care nu trebuie slise exagereze atunci cand prezintli 0 serie de limite.5) activitlitile de tip nonformal elevilor acestora. immediate.eace inseamnli cli de stres ~i de obosealli in randul didactic este mult mai discret el putand sli exercite asupra elevilor 0 influentli educatiei indirectii. 7) In organizarea ~i desta~urarea • in timp acestor activitliti rolul cadrului formflle. formale. ce in cazul situatiilor activitlitilor se exercitli rezultate specifice asupra dintr-o in majoritatea elevilor 0 influentli directii cu to ate consecintele asemenea situatie. cli printre mai ales prin comparatia tacutli cu educatia de tip formal.

aLii. printre cele mai semnificative pot fi mentionate: a) ~ vehicularea unui volum foarte mare de cuno~tinte ~i afirmatii comparativ cu alte forme ale educatiei care pot crea probleme destinatarilor potentiali. b) eterogenitatea foarte mare a cuno~tintelor ~i informatiilor vehiculate. c) eludarea posibilit1\tilor de validare social1\·a rezultatelor. c) varietatea mare a surselor care genereaz1\~i stau la baza cuno~tintelor ~i informatiilor vehiculate prin intermediul educatiei informale. la nivelul educatiei formale. formli in plinli expansiune comparativ cu deceniile anterioare ~i generatoare a unl1f·anumit tip de curriculm pe care speciali~tii it denumesc curriculum informal. d) similaritatea mai mare sau mai micli intre natura cuno~tintelor ~i informatiilor provenite prin intermediul educatiei informale ~i cele pe careelevii Ie dobandesc prin parcurgerea curriculum-ului formal. informatii. in cazul in care ace~tia nu posed1\ grile ~i criterii de lectie destul de riguroase. dependenta de mijloace tehnice care poate dezechilibra corelatia subiect-obiect). prin diplome ~i certificate. 56 semnificarea ~i procesarea acestor . care desemneaz1\ indivizilor in mod totalitatea influentelor de natur1\ educativ1\ exercitateasupra spontan sau difuz. Dintre caracteristicile acestei forme. care vizeazli domenii de 0 mare diversitate.educatia in/QJ:JrJ.b) intretine unele riscuri pedagogice (un anumit activism de suprafat1\). ceea ce poate crea probleme in artlcularea. 3) A treia form1\ 0 reprezint1\.

cu elementele de similaritate dar ~i de diferentiere. ~i anume: forma/ii. insa. Ca nota generala. iar pe de alta parte. daea nu se concep strategii adecvate ~are sa puna in valoare pot~ntialul educational al fiecarei modalitati cu conseeintelebenefice rezultate dintr-o asemenea situatie. pentru ca asigura calificarile economiei ~i a productiei.o parte. 57 . contribuie decisiv la formarea personalitatii generale a acestora.Cuno~terea aeestorcaracteristici specifice educatiei informale reprezinta o necesitate daca se dore~te valorificarea optima a influentelor de natura educativa care pot fi transmise prin intermediul acestei forme. educatia formala este indispensabila o parte. la formarea eulturii necesare bunei functionari a ignora rolul educatiei formale. nu trebuie avute in vedere atunci cand se la menirea celorlalte contrapuse celei dintai. Neputindu-se referitoare elevilor. in nici un caz. daca nu se cunosc interdependentele dintre cele trei forme. nonforma/ii ~i informa/ii cu caracteristicile ~i particularitatile lor. Acest deziderat nu este posibil. pe de A~a cum s-a vazut. daca se are in vedere relatia dintre educatia formala ~i educatia nonformala. fie ca este yorba de 0 functie de completare a educatiei formale. Interdependen{a formelor de educa{ie Existenta celor trei forme de educatie. atunci pot aparea intrebari doua forme care. indiferent de considerentele opteaza pentru 0 asemenea viziune. poate indeplini doua functii. cu avantajele dar referitoare ~ieu limitele lor poate ocaziona intrebari la felul cum ar trebui sa se articuleze cele trei modalitati pentru ea efeetele lor educative asupra elevilor sa se soldeze cu eficienta maxima. pe de. fie ca este yorba de 0 functie ilustrativa. se poate mentiona ca aceasta din urma. pentru ca.

aceasta functie complementara a educatiei nonformale nu se realizeaza in mod automat. ulterior se pot concepe strategii in cadrul educaliei nonformale. nu se realizeaza de la sine. Odata . cum ar fi: educalia artisticii. educatia formala nu le-a avut in fie din motive de vedere. ci se realizeaza numai in conditiile in care responsabilii care gestioneaza educatia nonformaliisunt foarte bine informati in legatura cu valorile pe care Ie vehiculeaza educatia formala. cu tipurile de convingeri ~i atitudini care se doresc formate la nivelul elevilor care fac obiectul activitalii de instruire ~i formare. oricata varietate ~i diversitate ar proba educatia formala prin intermediul curriculum-ului prescris. prin specificul sau. de cele mai multe ori intr-o maniera neintentionata.. este aproape imposibil ca ea sa acopere toata problematica educativa care sa faca obiectul activitatii de instruire ~i de formare in care sunt antrenate educatia minusurile nonformala tinerele generatii. nonformale Daca aceste strategii sunt bine concepute ca efectele educative la nivelul educatiei asupra elevilor vor fi este u~or de anticipat benefice. educalia civicii etc. spatiu ~i timp. sa-~i formeze 0 serie de convingeri ~i atitudini cu rol mare in dezvoltarea ulterioara a personaJitalii etc. poate avea un rol complementar putand sa suplineasca pe care. de multe ori. Exemplele care vin sa sustina aceasta idee sunt u~or de gasit ~i sunt la indemana oricarui educator: De exemplu. fie ca este yorba de anumite categorii de speciali~ti pe care nu ii avea disponibili etc. daca prin mijloacele pe care Ie are la dispozitie (institutii de cultura 58 . identificate aceste aspecte. prin intermediul carora sa se completeze golurile sau lacunele care au fost· generate de catre educalia: formala. In aceasta situatie. Cum u~or se poate anticipa. educatia formala nu poate onora toate exigentele care vizeaza formarea anumitor laturi ale educatiei. fie din cauza unor deficiente de proiectare curriculara.Intr-adevar. dar educatia nonformala poate completa aceste lacune. dintr-un motiv sau altul. ace~tia putand sa-~i amplifice sfera de cunoa~tere.

. de asemenea. iar lucrul acesta este u~or de explicat in 59 .se poate solda cu efecte benefice asupra elevilor ~i care nu mai opereazA cu scopul de a suplini sau acoperi minusurile generate inevitabil de educatia formala.. semnificative. trebuiesa se valorifice aspectele relevante. care imbunamtesc procesul de intelegere a unor teme.Daca se are in vedere succesiunea in timp se poate afirma pe buna dreptate ca educatia informala precede ~i continua educatia formala. se poate constitui intr-o bazA de pomire. cu explicitari suplimentare. In ceea ce prive~te legaturile dintre educatia formala ~i cea informala. dar asupra carora nu a putut sa insiste mai mult. chestiuni. Dimpotriva. s-o afecteze intr-o anumita masura. s-o bruieze. educatia informala. iar in altele.) concepeprograme care sa aiba un rol complementar fata de oferta educationala pusa la dispozitia elevilor de catre A doua functie pe care 0 are educatia nonformala este cea ilustrativii. pe care educatia formala le-a avuHn vedere. prin anumite aspecte ale ei. cu ilustrari de relevanta maxima. prin intermediul acestei functii. etc. Altfel spus. trebuie tacuta precizarea ca aceasta din urma se poate raporta diferit la cea dintai. care. atunci inseamna ca. Mai concret. ceea ce inseamna 0 dubla pozitionare fata de aceasta forma a educatiei. . daca nu se au in vedere precautiile necesare. daca educatia informala 0 precede pe cea formala. Mai concret. educatia nonformala vine cu nuantari. ~i in consecinta. negarea acesteia sau ignorarea mai mult sau mai putin con~tienta poate aduce deservicii ~i crea dificuMti la nivelul educatiei formate. subiecte. ceea ce inseamna ca in anumite situapi poate sa 0 sustina. mijloacemass-media educatia formala. in realizarea acesteia din urma.~i arta. existente la nivelul educatiei informale. intr-o premiza favorabila pentru realizarea educatiei formale.

Viiideanu (1988. de asemenea. Din aceasta dubla pozitionare decurg doua consecinte de natura pedagogica extrem de semQificative in sensuI ca. renuntandu-se la toate mesajele a caror valoare educativa este indoielnica. pregatite in legatura cu temele de baza ale informatiei obtinute 60 . In legatura cu modalitatile de articulare a celor trei forme de educatie. • lectii ~i echipe de profesori (biologie-chimie sau fizica ~i Iiteratura etc. pe de 0 parte.~iarpe de alta parte. problema carese pune este aceea de a Ie articula corect astfel incat intluentele lor de natura educativa'sa se soldeze cu eficienta maxima.). se realizeaza 0 receptare mai eficienta a intluentelor oferite prin intermediul educatiei informale. 228) indica urmatoarele posibilitati: • lectii tematice sau lectii cu deschidere spre informatia obtinuta de elevi in cadrul informal. prinutilizarea criteriilor ~i a grilelor de selectie oferite de educatia formala. pag.sensuI ca se ignora achizitii pe care elevii deja Ie poseda ~i care pot fi valorificate in instruirea care urmeaza. trebuiesc cunoscute de catre toate persoanele care au competente ~i responsabilitati in organizarea activitatilor instructiv-educative. G. In cadrul acestei pozitionari trebuie pornit de la ideea ca in receptarea mesajelor de natura educativa provenite prin intermediul educatiei informale este eficient sa se utilizeze grile ~i criterii de selectie pe care elevii ~i Ie-au format in timp. Faptul ca educatia informala 0 continua sau 0 urmeaza pe cea formala genereaza 0 serie de consecinte care. in cadrul activitatilor desta~urate in perimetrul educatiei formale. elementele semnificative specifice educatiei informale sunt mai u~or incorporate ~i valorificate de catre educatia formala. Date fiind avantajele dar ~i limitele fiecarei forme de educatie in parte.

61 . • unele activiti\ti extra~colare (cercuri. invi\tarea independenti\.in cadrul informal (fiIme. excursii didactice) pot servl aceluia~i scop. • ore de educatie morali\ sau dirigentie care abordeazi\ probleme concrete. cand ele au deschidere spre problematica lumii contemporane ~i a vietii.V. emisiuni T. • ore de filozofie.) referitoare la cosmos. • folosirea metodelor care leagi\ invi\tarea in c1asi\ cu. excursii. la oceane etc..

pp. to ate stadiile postuniversitar educatiei: etc. Un asemenea demers realizeaza R. ~i unifica universitar. ci Educatia permanenta se intinde pe intreaga durata de viata a unui individ. ea primar. dar ~i destul de acoperitoare pentru intreaga problematica pedagogica la care face referire.CAPITOLUL II EDUCATIA PERMANENT A 1) Delimitari conceptuale Devenit tot mai uzual in ultimele decenii. in locul unei definitii referitoare la educatia permanenta prin intermediul carora se spera se to prefera recursul la descrierile sa se surprinda conceptuale de mai u~or elementele specificitate ale acesteia. de multe ori. 14-25). ci ea cuprinde secundar. cauta sa Astfel. este un proces continuu. H Dave (1973. pre~colar. 62 . Acesta este motivul pentru care. • educatia permanenta nu se Iimiteaza doar la educatia adultilor. prin intermediu1 caruia deceleaza educatiei permanente randul carora cele mai semnificative sunt: • 0 serie de caracteristici din educatia nu se termina la sfar~itul ~colarizarii institutionalizate. abordeze educatia in totalitatea ei. termenul de educatie permanenta denota in fapt 0 realitate foarte complexa ce cu greu poate fi incadrata intr-o definitie care sa fie ~i concisa. permanent.

instrumente inviitare ~i timp de inviitare. Ea reprezinta democratizarea • educatia flexibilitate permanenta reprezinta educafiei. • familia joaca rolul eel mai subtil.• educatia permanenta include modele de educatie formalii. de asemenea. joaca. in care se stabilesc primele interactiuni ale copilului cu aceasta ~i functia ei educativa se continua pe parcursul intregii. caracterizata ~i tehnici d. vieti. educatia permanenta are un caracter universal. chiardin un rol important momentul in sistemul comunitatea educatiei permanente. 6 importante . cat ~i in general. integrarea la nivelul ei orizontale ~i de profunzime pentru fiecare stadiu al vietii (integrare orizontalif). crucial in initierea procesului de Invatare permanenta. nonformalii ~i inform alii.e de 0 abordare ~i diversitate in continut. atat in domeniul profesional. universitatile instruire sunt. printr-un proces de inviitare in cadrul familiei. • . de asemenea. Detinerea acestui rol continua pe intreaga durata de viata a unui individ. • educatia permanenta dimensiunilor urmare~te. 63 . ele nu mai detin monopolul asupra educatiei ~i nu mai pot exista izolate de alti factori educativi din societate. • in opozitie cu formele de elita ale educatiei. • institutiile educative cum sunt ~colile. • educatia lungul permanenta dimensiunii urmare~te ei verticale continuitatea sau ~i articularea de-a longitudinale (articulare verticalif). ~i centrele de dar numai ca unul din factorii educatiei permanente. desigur.

• educatia permanenta permite modele ~ijorme alternative de insu~ire a educatiei. • exista trei coriditii preliminare pentru educatia permanenta: este de a mentine ~iimbunatati oportunitate.• educatia permanenta reprezinta 0 abordare dinamica a educatiei. in globalitatea ei. mai multe subsisteme. • scopul final al educatieiJ'ermanente ealitatea vietii. educatia permanenta sa se soldeze cu efecte de maxima eficienta. • educatia permanenta are doua mari componente: generala ~i projesionala. educatia permanenta apare ca un sistem in cadrul caruia pot fi identificate mai multe paliere. 2) Sistemul educatiei permanente Abordata din perspectiva sistemica. ~i a mijloacelor de invatare la care permite adaptarea materialelor noile conditii impuse de dezvoltare. prin natura lor. • functiile adaptative ~i invafarea (ale individului ~i ale societatii) sunt desavir~ite prin educatia perinanenta. 64 . • educatia permanenta este un principiu organizator pentru toate tipurile de educatie. ele sunt interrelative ~i interactioneaza. motivatie ~i educabilitate. ci. • educatia permanenta indepline~te ~i 0 functie corectiva: ea se ocupa de deficientele sistemului existent de educatie. Aceste componente nu sunt complet diferite una de cealalta. care nu sunt etan~e ci intercorelate tocmai in scopul ca.

considerata in sens larg (spectacole. educatia copiilor. c) d) activita/i de recuperare sau de retrapare. 5) Societatea (transportul in comun. activitate editoriala. cadrul organizational. b) activitiili de perfeclionare. I. biblioteci. ci ~i educatia tuturor membrilor unei 2) suhsistemul invalamantului. activitatea din case de cultura. concerte. activitali de reconversie profesionala. care cuprinde urmatoarele cicluri: -invatllm!ntul pre~colar· -invatllm!ntul primar -invatanHirttul gimnazial -invatam!ntul liceal -invatllm!ntul profesional -invatllm!ntul superior -invatam!ntul • postunivetsitar -doctoratul ~i alte forme de perfectionare. muzee etc). magazine etc. 3) Activitatea cultural-artistica. care de multe ori este echivalatli cu educatia permanenta de~i. Jinga (1974) considera ca principalele componente structurale ale acesteia sunt urmatoarele: 1) educalia in familie (inteleasa intr-un sens mai targ care nu vizeaza numai familii). prin intluentele 65 .) se constituie ca un subsistem educational in ansamblul sau care.Referindu-se la maniera de structurare a sistemului educatiei permanente.universitliti populare. 4) Educalia adullilor. ea este nurnai un subsistem al acesteia ~i careia ii sunt specifice 0 serie de activitati de genul: a) activi/ali de reciclare.

strada. La fel se intiimpla subsisteme putiindu-se ale educatiei ~i ciind se pune problema unor implicarii diverselor .fiesubesqmat. ... etc. Ciind este yorba de celelalte laturi ale educatiei (educatia moral a. educatia estetica. 66 . deoarece in cadrul acestuia elevii asimileaza nu numai un volum impresionant de cuno~tinte ~i informatii.eaza ~i 0 serie de abiljtati intelectuale. I " structuri operatorii care Ie permit de ulterior s~ n~zolve diverse. educatia igienico-sanitara subsistemul invatamiintului. de~i gradul de implicare a diverse lor subsisteme poate sa fie diferit. mijloacele)._ .). De exernpl~. ci i~i forro.tipuri de probleme ~i sa desta~oare 0 multitudine . in sfiir~it.. ca" de exemplu. educatia informala. pe liinga semnificativa 0 contrib!1tie 0 au ~i celelalt~ subsisteme ale educatiei perm~nente ~i de aceea aportul lor in aceasta directie nu poate . activitati.. intelectuale ~precia.. caract~rul perm~nent aleducatiei.'. . de ffil.subsistemul invatamiintului. pe':JDanente in." . 1".' . educatiei 0 ~?O.i inci(1entale (mediul ll-mbiant.llte or. la sustinerea acestora.. realizarea in realizarea laturi ale educatiei. atunci u~or se poate constata faptul ca educatia formala este realizata in mod preponderent prin contributia subsistemului invatamiintuluicare la riindul sau face apel la un curriculum prescris.sale. . . ~inu trebuie • sa:". daca searei)). se p~te observa cl prin int~rmediul subsistemelor acesteia se realizeaza u~or toate formele educaliei ~i toate laturile educapei. "'.tributie majora 0 are.. prin implicarea familiei ~i a societatii in ansamblul sau. . educatia nonformala subsistemul activitatii cultural-artistice este realizata intr-o mare masura prin ~i. determina Analizand modul de structurare a sistemului educatiei permanente. 'vedere felul in care sub~istemele educatiei permanente sunt implicate in realizarea diverse lor forme ale educatiei.

in ansamblu. • 'metodele ~itehnicile utilizate. • aJ Obiectivele # continutuTile pTocesului de instTuiTe #fOTmaTe In legliturli cu obiectivele educationale se poate aprecia cli educatia permanenti\ a impus 0 nouli viziune. prin natura ~i specificul lor. motivationa!ii. nu poate determina consecinte beneficedacli unul sau altul din subsistemele sale nu functioneazA la parametri normali . astfel incat. Acest lucrU nu inseamnli in nici un fel 0 minimalizare a obiectivelor de natura informativli ci 0 regindire a acestora. • structurile pe care Ie promoveazli cu scopul de a realiza dezideratele ce-i sunt specifice.Ca notli generalli se poate aprecia cli educatia permanentli. realizand 0 deplasare a accentului de pe obiectivele de naturli cognitiva (informativli) spre obiectivele de naturli afectivii. a cliror implicare in dezvoItarea personalitlitii elevilor apreciatli de clitre toate persoanele implicate in este unanim recunoscutli~i activitliti'de instruire ~ide formare. atitudina!ii.~i dacli intre aceste subsisteme nu existli relatii functionale de sustinere reciprocli. 67 . 3) Directii de manifestare a educatiei permanente o analiu • asupra specificului educapei permanente conduce la ideea cli directiile in care aceasta se poate manifesta sunt obiectivate in: obiectivele ~icontinuturile procesului de instruire ~i formare. ele sli rlispundli in mai mare mlisurli noilor mutatii intervenite in societatea contemporanli.

Aceste cuno~tinte noi insA. acest sens. in domeniul stipulea:m dobandirea cognitiv. au 0 valoare operationalA ridicatA. obiectivele prin natura lor. 5) a evalua rezultatele propriei invAtAri. AceastA schimbare de directie este perfect justificatA.B. devin inoperante ~i trebuie inlocuite cu altele care. prin noutatea lor. 7) a avea 0 imagine de sine adecvatA. In educabilitiilii formare. Biggs (1973) enumerA 0 serie de caracteristici identificate persoanele care posedA aceastli capacitate de maximA importantli.a. ci formarea unui volum mare de cuno~tinte~i unor tehnici de muncA intelectualll care ajutli individul sA-~i procure 0 serie de cuno~tinte printr-un efort personal. deoarece 0 mare parte din cuno~tintele dobandite de elevi in ~coalA cunosc repede 0 uzurA moraJ. crearea unei disponibilitAti pentru activitatea de invAtare.cfire vizeazA. pe de 0 parte. nu pot fi dobandite . intelectuale ce pot figeneralizate la un nivel mai 2) a avea deprinderi 3) a poseda strategii generale pentru rezolvarea problemelor. se invechesc. formarea unor deprinderi ~i tehnici de muncA intelectualA pentru a-i invAta " cum sAinvete". informatii sau a fi capabil sA localizeze informatia. amt de necesare in rezolvarea unor probleme ~i in desta~urarea 68 unor activitAti.Altfel spus. iar pe de aM parte. DacA in cadrul educatiei permanente se realizeazA 0 deplasare de pe obiectivele informative spre cele formative. nu mai informatii. atunci inseamnA cA trebuie formate la cei care se instruiesc 0 serie de atitudini . 6) a fi motivat adecvat. unii autori vorbesc de oportunitatea construirii sau de la la indivizii implicati in anumite programe de instruire J. din randul cArora mai semnificative sunt: I) a avea inalt. 4) a-~i stabili propriile obiective.

fenomene cu care se confrunta in activitAtile cotidiene. a . gratie carora sa se adapteze u~or ~i sAdezvolte comportamente Valorizarea adecvate noilor situatii. permanente. dar existA de asemenea in. in structura personalitAtii existA 0 laturA abilitAtile pe diverselor ~i 0 laturA (componentA) instrumentalii. ci se pune problema de a forma indiviziloqi oserie de atitudini in legAturA cu unele aspecte ale societAtii ~i ale existentei in general. sociala etc. atunci pare firesc sa se formeze la indivizi atitudini favorabile 5chimbarii. care include deprinderile.dacA indivizii nu ~i-au format 0 serie de deprinderi ~i de abiliMti menite sA-i ajute sA identifice ~i sA selecteze cuno~tintele de care au nevoie' ~i pe care trebuie sA Ie prelucreze in functie de necesiMtile momentului. pentru ca acest fenomen sA nu mai fie privit cu nelin~te ~i cu ingrijorare. in mai mare mAsurA. economic!\. unor activitali. 69 . DacA societatea contemporanA se caracterizeazA prin multiple schimbAri (de naturA politica. Dar in cadrul educatiei permanente se vizeazA formarea unor atitudini favorabile nu numai pentru invAtare ca activitate intelectuala specific umanA. ci sa gAseasca individul pregatit cu 0 serie de montaje de naturA psihologicA. fapt care se soldeazA cu consecinte benefice in rezolvarea diverse lor probleme. sA nu mai fie stresant. priceperile. care intra sistemul de atitudini formate care it ajutA pe individ sA sepozitioneze distinct fatl1de diferitele aspecte. DacA aceastA din urmA componentA este bine structuratA. in cadrul educatiei obiectivelor de natura afectiva ~i motivationalaare 0 altA semnificatie dacA se are in vedere rolul pe care il au achizitiile de natura afectivA in dezvoltarea generalA a personalitAtii umane. atunci existA ~anse mari sA fie mai bine valorificata ~i latura instrumentalA a personalitAtii. care individul ~i le-a format ~i pe care Ie poate utiliza in rezolvarea probleme ~i in des~urarea rela{ional-valoricii. Dupa cum se cunoa~te. probleme.).

in cadrul educatiei permanente se va pune un accent mai rezo/varea la propria s~ formare. tehn. devine mai atractivli §i implicit mai motivantli pentru cei implicati ~i de asemenea devine mai eficientli. In consecintli. abilitlitile §i pe care Ie posedli §i pe care §i le-a format in cadrul instruirilor b) Metodele $. brainstormingu/. de tip traditional. educatia permanentli valorizeazA in mai mare mlisurli acele metode care conferli invlitlirii un grad mai mare de activism §i care it fac pe individ sli devinli coparticipant ci §i subiect al acesteia.cile ut. mare pe utilizarea unor. deoarece achizitiile dobiindite intr-o astfel de manierli au un nivel mai mare de operativitate §i de functionalitate. dar noutatea nu constli atilt in utilizarea unor metode noi. educatia permanentli este inovatoare §i in privinta metodelor §i a tehnicilor. invlitarea. asiguriindu-se 70 . ci in frecventa cucare folose§te anumite metode. Drept urmare. comparativ cu metodele Prin utilizarea acestor metode in cadrul educatiei permanente. studiu/ de caz. toate recunoscute pentru gradul lor mare de formativitate. jocu/ de rot etc. §i 0 mai bunli retinere a lor pe perioade mai indelungate de timp. metode cum sunt inviitarea prin descoperire.. de prob/eme.l. discutii/e in grup. ca activitate. in cazul in care sistemul atitudinal este deficitar. permanente In comparatie cu educatia de 0 tip traditional. sli nu-§i poatli pune in valoare nici deprinderile. sli fie nu numai obiect al educatiei.Dimpotrivli.e.zate in cadrul educa(. este posibil ca individul priceperile anterioare.

Prin intermediul unor subsisteme ale sale care au 0 contributie majorA in realizarea educatiei nonforrnale. prin facilitAtile 71 . sunt integrabile in educatia de tip nonforrnaI. fie cli este yorba de mutatiile intervenite in societate. in acela~i timp. prin natura lor. nu sunt neglijate nici problemele ce transgreseazA perimetrul invAtAmantului ~i care. DacA este yorba de subsistemul invAtlimantului. educatiei perrnanente. fie de inovatiile realizate in perimetrul invlitmii ~i al pedagogiei etc. iar pe de altA parte.ti care cu greu erau acceptate cu cateva decenii in urmA. In consecintli. educatia permanentA promoveazli structuri tlexibile. sli onoreze a~teptArile privind alegerea unei profesiuni specifice domeniului pentru care s-a facut optiunea. sli tinli cont de solicitArile exteme. dar. fie cli este yorba de cele specifice subsistemului invlitlimantului. fie cli este yorba de cele specifice educatiei de tip nonforrnaI. cea permanentA nu iI pune pe individ numai in situatia de a invlita ci iI ~i ajutli. care prin specificul lor sA asigure. invAtAmant trebuie din perspectiva intr-o ~i formarea de competente structurat . Cum u~or se poate anticipa. 0 dezvoltare armonioasA a intregii personalitliti a elevilor. fie de progresele inregistrate in perimetrele unor ~tiinte. mijloacele de comunicare profesionale in masA.c) Structurile prombvate de educalia permanentii Contributii semnificative pot fi mentionate in contul educatiei perrnenete ~i in legliturli cu structurile pe care aceasta Ie promoveazli. facilitand accesul la educatie prin crearea unor facilita. sistemul de cu manierA care sA iI facli compatibil posibilitlitile ~i a~teptArile elevilor. educatia perrnanentA onoreazA nevoile culturale ~i ale unor categorii largi de populatie. cum sunt institutiile de culturli ~i artA. in comparatie cu educatia de tip traditional. pe de 0 parte. Altfel· spus.

1988. 4) Caracteristicile educatiei permanente Ca ~i educatiei de tip traditional.i reduse ~i Intr-o perioadii mai scurta de timp.a. dintre caracteristici}e mentionate caracterul sau: identificate educatiei permanente pot fi -continuu. -integral. dar ~i dupa ce a parcurs perioada vietii active. pozitive ale astfel urmarile influentelor .oferite. sa realizeze acest lucru eu costuri cat ma. a) Caracterul continuu al educatiei permenete se concretizeazii In faptul ca aceasta vizeaza toate perioadele Incat acesta beneficiaza de de varsta ale individului. S. Vilideanu. din specificul acestora rezuItand de fapt ~i 0 serie de avantaje concretizate atat In modul In care se realizeaza activitatea de instruire ~i de formare. -global. ei una 72 . 2003. Prin acest caracter eontinuu al edueatiei permanente devine posibila realizarea unui deziderat pe care 11enuntase un autor eelebru prin dietonul toatil viala este 0 ~coalii. cat ~i In rezuItatele obtinute ca efect al desta~urarii acesteia. A~adar. Cristea. educatiei permanente Ii sunt specifice 0 serie de caracteristici. care sunt mentionate de majoritatea autorilor care au abordat aceasta chestiune (de exemplu. ~. educative Incepand cu gradinita. -participativ. dar atingerea sa nu reprezinta 0 intreprindere faeila.). G.

prin accesul elevilor la toate tipurile ~icategoriile de valori. Integrarea acestor entitati intr-o structura coerenta faciliteaza aparitia unor relatii intre ele. educatia permanenta reu~e~te sa integreze intr-un sistem coerent toate nivelurile. mai mult sau mai putin deliberat. educatia permanenta se deosebe~te semnificativ de educatia de tip traditional care. prin specificul sau. ceea ce se soldeaza cu efecte educative benefice. morala. d) In smr~it. c) Caracterul integral aleducatiei permanente se concretizeaza in faptul ca aceasta vizeaza for"area personalitatii individului din perspectiva tuturor dimensiunilor sale. afectiva. ceea ce inseamna ca se are in vedere dezvoltarea intelectuala. Prin· aceasta caracteristica a sa. tipurile ~i formele educatiei. comparativ cu situatia in care aceste variabile erau disociate. a~a cum se cunoa~te. fizica etc. sustinerea ~i completarea reciproca. caracterul participativ se explica prin faptul ca educatia permanenta se realizeaza In foarte mare masura prin implicarea activa a individului la propria sa formare din care rezulta ~i Incurajarea formelor de autoinstruire ~iautoeducatie. b) Caracterul global rezulta din faptul ca.destul de complicata deoarece fiecare segment de varsta presupune influente de natura educativa specifice. eficientizarea intregului proces instructiv-educativ. alte laturi importante ale personalitatii. 73 . avea In vedere In mai mare masura dezvoltarea cognitiva neglijand.

toate manualede psihologie ~i de pedagogie releva atat rolul pe care it auereditatea. cat ~i efectele determinate de interactiunea lor sa determine progrese la nivelul intregii personalitati). iar cunoa~terea acestora este justificata atat din perspectiva pur ~tiintifica (pentru a decela factorii ~i mecanismele implicate in procesul de formare a personalitatii). 74 . atat efectele individuale ale fiecaruia in parte.CAPITOLUL III FACTORII DEZVOLTARII PSIHICE Formarea personalitatii umane reprezinta un proces extrem de complicat in a carui realizare sunt implicati 0 serie de factori. . La ora actuala exista un consens in privinta factorilor care au incidenta cea mai semnificativa in sensul ca pot sa ~i faciliteze dezvoltarea psihica.• ~i din perspectiva educationala (pentru a cat organiza ~i manipula factorii dezvoltarii intr-o astfel de maniera incat. altii cu unul mai putin semnificativ. In privinta acestor factori. mediul ~i educalia in dezvoltarea psihica ' cat ~i demersurile care trebuie intreprinse pentru ca efectele acestora sa se soldeze cu urmari pozitive in dezvoltarea generala a personalitatii. formarea personalitatii umane a generat in timp 0 serie de dispute referitoare la impactul ~i la contributia diver~ilor factoriin dezvoltarea psihica. dar ~i s-o restructureze intr-o masura mai mult sau mai putin semnificativa. Reprezentand un proces de 0 asemenea complexitate. unii cu un impact mai mare.

capacitatea de a rationa.aractere de la 0 generatie la alta. de 1ageneratiile . cum pe bunli dreptate subliniazli Paul Popescu- Neveanu (1977). deo ereditate a rasei (cand transmiterea •. s-au adus corectii acestor exagerari care nu mai fac posibila supralicitarea rolulwi erediMtii in dezvoltarea personalitatii.cau sli sustina ~i sli acrediteze ideea ca in dezvoltare psihica generala.. c. rolul determinant 11 are ereditatea. de-a lungul timpului s-au structurat 0 serie de teorii denumite ineiste sau ereditariste. capacitatea » care intra in de a dobandi alclituirea corpului Iimbajul articulat). de la parinti la copii.anterioare spre cele posterioare. Galton de a genealogici. - anumitor caractere de la 0 generatie la a1ta se Iimiteazli la un grup de indivizi apartinand rasei respective « de exemplu. ereditatea se ipostalizeazli. bipedismul. numlirul de organe utnan. ochi. in timp ce alti factori ar avea 0 incidenta nesemnificativli. In legliturli cu impactul acesteia asupra dezvo1tarii psihice. mai concret. pozitia ochilor la rasa galbena ~i culoareil pielii la rasa neagra procesul vizeaza transmiterea ») ~i de ~d anumitor caractere nas. In acest sens. conformatia corpului. in admitandu-se ca nota generalli faptul ca aceasta joaca un rol important dezvoltarea psihicli. in trei forme putiindu-se vorbi de 0 ereditate a speciei (prin intermediul careia se transmit de la 0 generatie la alta caracterele speciei umane «de ex. demonstra rolul ereditlitii in analiza unorarbori La ora actualli.I) RoM ereditiitii in dezvoltarea psihici Ereditatea reprezintli procesul de transmitere a anumitor caractere de 1a 0 generatie la alta ~i. care incer. desigur. pot fl· mentionate ~i incercarile lui F. dar alaturi de a1ti factori cum ar fi mediu1 ~i educatia. Ca proces de transmitere a anumitor. cum ar fi configuratia anumitor Parti ale capului « 75 .

eel referitor la legatura existenta intre diversele nivele ale debilitatii mintale (u~oara. modul de functionare a anumitor procese de natura fiziologica. De exemplu. A. Lieury (1996.gena este responsabila deficienta mentala ~i anume genarecesiva care altereaza produce rea unei enzime cu rol important in functionarea optima a creierului). pp. culoarea parului. indiferent de 76 .21 prezinta in acest caz 3ocromozomi. pe care il are ereditatea in dezvoltarea psihica prin invocarea unor argumente care sunt prezentate in unele lucrari de psihologie sau psihopedagogie. in cazul gemenilor intr-o asemenea maniera incat similaritatea monozigoti ace~tia avolueaza in timp ~i dizigoti) in dintre ei devine tot mai evidentl'i in timp ce. in cazul gemenilor dizigoti. disimilaritatea devine tot mai accentuata. imbecilitate. cu cat nivelul debilitatii mintale este mai scazut. cum se intampla in cazul sindromului Down (afectiunea este generata de un numar anormal de cromozomi. medie. perechea nr. cu atit rezultatele obtinute sunt mai red use. Mai concret spus. La aceste argumente noi consideram ca s-ar mai putea adauga inca unul ~i anume. adica 47 inloe de 46. De exemplu.l45-15l) mentioneaza ca principale argumente in dernonstrarea rolului pe care II are ereditatea in dezvoltarea psihica urmatoarele aspecte: a) anumite anomalii genetice provoaca deficiente mentale. b) evolutia celor doua categorii de gemeni (monozigoti timp este destuJ de diferita. a pielii. unele trasaturi temperamentale). jenilpiruvicii trisomia 21) ~i in oligofrenia de (in acest caz 0 singura . Demonstrarea generala se poateface rolului.gura ». idiotie) ~i nivelul performantelor 1 obtinute de elevii care poseda 0 anum ita debilitate.

este disociabil la randul sau in mai multe componente. in altele. sa 0 restrictioneze cu importanta mediului in dezvoltarea psihicli· generala s-au structurat de-a lungul timpului 0 serie de teorii denumite ambienta/tste sorginte marxistii. atunci cu siguranta oconstrangere poate veni din partea ereditatii in situatia de precaritate a acesteia. In. Mediul. Ca ~i in cazul ereditatii~i in legatura <1 favorizeze umane ~i care pot. 2) Rolul mediului in dezvoltarea psihici'i Un alt factor important in dezvoltarea psihica iI reprezinta mediul. ora~ul care exercita de asemenea anumite influente de natura educativa) 77 ~i. in srar~it. include totalitatea factorilor de natura geografica. care climatica. care au un impact semnificativ asupra dezvoltarii personalitatii in anumite conditii. ~i care sunt in esenta fie de sorginte durkheimista. com una. sa limiteze. In incheierea analizei acestui factor al dezvoltarii psihice a copilului ne marginim sa subliniem ca daca. cand nu se asigura premizele ~i disponibilitatile care sa faca posibile progrese evidente indezvoltarea personalitatii umane. se vorbe~te de limitele ~i puterea educatiei. de un mediu comunitar (obiectivat in satul. socio-culturala etc. ca entitate foarte general a. in cadrul de un mediu careia in tipul de societate se realizeaza dezvoltarea psihica). cu diminuarea ostentativa a rolului jucat de ceila1ti factori hnportanti. fiindu-le comuna tendinta de a supralicita fie de rolul ambelor mediuluiin dezvoltarea personalitatif umane.multe cazuri..metodele utilizate ~i de instrumentele integrate in procesul de recuperare a acestor copii. putandu-se natura vorbi de un mediu geografic (care social include (care Se totalitatea'factorilorde obiectiveaza geo-climatica). sau sa 0 sau. de un mediu .

familial

(obiectivat

in tipul de familie in care copilul

s-a nliscut ~i in care

evolueazli). Desigur, impactul acestor factori este destul de diferit, putandu-se aprecia cli dacli mediul geografie are influente mai putin semnificative, influenteazli decisiv dezvoltarea celelalte categorii

psihicli, ponderea cea mai consistentli avana-o

mediile comunitar ~i eel familial, 1n cazul clirora se pot decela, mai u~or, tipurile de influente exercitate asupra fiintei umane in devenire. Dacli se are in vedere rolul avut de comunitate in dezvoltarea psihicli

generalli, atunci se poate mentiona cli aceasta are 0 contributie

importantli mai

intai prin oferta culturalli pe care 0 pune la dispozitia indivizilor care convietuiesc in respectiva comunitate, iar dupli aceea, prin facilitlitile pe care Ie creeazli

indivizilor de a interactiona in diverse .ripuri de activitliti. Din aceastli perlipectivli, s-ar putea anticipa faptul eli, la modul general, comunitlitile mai mari sunt mai favorizante ~i, deci, oferli conditii mai bune pentru ca dezvoltarea p~ihicli sa se realizeze tarli prea mari dificultliti, lucru ce nu este valabil in cazul comunitatilor mici unde existlio serie de constrangeri~i limitliri mai semnificative sau mai putin semnificative, 0 serie de

in functie ~i de nivelul

general de dezvoltare al societiitii respective. Mai important decat rolul comunitlitii este cel al familiei in care trliie~te copilul ~i care reprezintli primul mediu educagen, ale clirui contributii in

dezvoltarea personalitlitH se concretizeazli in urmlitoarele aspecte: a) familia asigurli securitatea materialli a copilului prin oferirea unor

conditii normale de viatli (adlipost, hranli, elemente de vestimentatie etc.); b) familia asigurli securitatea afectivli a copilului, putandu-se aprecia

cli, in functie de onorarea acestei exigente, va depinde semnificativ evolutia psihologicli ulterioarli a copilului;
78

c)

familia este implicata in realizarea anumitor laturi ale educatiei (intelectuala, morala, estetica, igienica, etc.) alaturi de ~coala, care, evident, ajunge sa Ie desavar~easca.

Cu siguranta, felul sau maniera in care sprijina psihica a copilului depinde, pe de

familia dezvoltarea

0 parte, de tipul de familie in care evolueaza

acesta (~i aici pot exista mai multe categorii ~i anume: familia organizata, familia dezorganizata, familia cu un singur parinte, familia cu mai multi copii, familia cu copil unic, familia favorizata socio-economic, familia defavorizata socioeconomic, familia cu parinti violenti, familia cu parinti alcoolici etc.), fiecare dintre acestea exercitand infiuente de 0 natura specifica, iar pe de alta parte, de practicile parentale pe care familia Ie utilizeaza in cre~terea copiilor ~i pe care
L. Atkinson et. all. (2002, pp 584-586) Ie clasifica in patru categorii ~ianume: -piirinli autoritari$ti care "exercita un control accentuat ~i cer copiilor lor
R.

sa se comporte, din punct de vedere intelectual ~i social, la un nivel corespunzator propriei varste ~i propriilor abilitati",dar asociaza controlul exercitat cu afectiunea ~igrija fata de problemele copilului;
-piirinlii au(oritari, care i~i exercita controlul asupra copiilor lor dar nu il

asociaza cu efectiunea necesara;
-piirinlii indulgenli care manifesta afectiune pentru copil dar ii impune

cerinte putine ~i,in sfiir~it;
-piirinlii neglijenli, care sunt centrati pe activitatile proprii ~i nu pe cele

ale copilului, de unde ~icomunicarea slaba pe care 0 realizeaza cu acesta. Faptul ca mediul are un rol important in dezvoltarea personalitatii umane o demonstreaza diversele cazuri de privare socio-culturala, a~a zisa situatie a "copilului lup" la care fac referire foarte multe lucrari de psihologie sau de pedagogie. Altfel spus, ace~ti indivizi plasati in afara societatii din diverse motive etalau comportamente care erau mai apropiate de lumea animalelor
79

(de ex.

adaptarea

pozitiei

patrupede,

sindromul

de nictalopie,

lipl\irea

alimentelor,

emiterea unor sunete apropiate de cele ale animalelor) dedit de comportamentele tipic umane. Mai mult, dacl\ depistarea acestor persoane s-a ~cut la varste mai mari s-a dovedit cl\ recuperarea a devenit practic imposibill\. A vdndu-se in vedere cl\ atat ereditatea cat ~i mediul au 0 importantl\

semnificativl\ in dezvoltarea personalitl\tii umane se poate aprecia cl\, in cazul unei interactiuni optime intre cei doi factori, efectele formative asupra dezvoltl\rii

psihice se vor situa la cote ~i mai inalte. Referindu-se la specificul acestei relatii, M Go/u (2002, pag.573),

apreciazl\ cl\, "raportu/ ereditate-mediu nu are un caracter /iniar ~i invariant, ci

prezintii un tab/ou dinamic complex, in care, in diferite momente de timp, se modijicii ponderi/e

# greutatea

spJcijicii a efecte/or ce/or doi factori; intr-un

anumit moment ~i intr-o anumitii situatie, preponderent se poate dovedi ro/u/ ereditiitii, iar in a/t moment ~i in a/tii situatie, dominant poate deveni ro/u/ mediu/ui".

3) Rolul educafiei in dezvoltarea

psihicA~

AI treilea factor decisiv in dezvoltarea

psihicl1 II reprezintl\ educatia

deoarece, prin specificul sl\u, aceasta poate pune in valoare atat zestrea ereditarl\ pe care 0 posedl\ individul incl\ de la na~tere, dar ~i facilitl\tile create de cl\tre mediul in care evolueazl\ ~i se dezvoltl\ copilul. Asupra argumentelor care pot fi invocate in demonstrarea rolului avut de'

educatie in dezvoltarea psihicl\ nu mai insistl\m deoarece Ie-am prezentat pe larg atunci cand am abordat formele educatiei.

80

CAPITOLUL

IV

OBIECTIVELE

EDUCATIONALE

1)

Delimitiri

conceptuale; importanta ~i functiile obiectivelor educationale

Obiectivele

educationale

reprezinta,

neindoielnic,

0

variabila

fundamentalli a procesului de invatamant, concretizand intentiile care se au in vedere in organizarea aetivitatii instructiv-edueative, fie ca este yorba de luarea in considerare a intregului sistem

d.

invatamant, fie de anumite segmente ale

acestuia, fie de activitatea directa, nemijloeita, pe care 0 desta~oara cadrele didactice cu diferitele eategorii de elevi. Nu trebuie omis faptul ca in definirea obiectivelor, de multe ori, persista o ambiguitate terminologica tacandu-se distinctie intre jinalitiili, scopuri obiective. De exemplu, se pleaea de la premiza ea finalitatile se atla intr-o eorelatie direeta cu idealul educativ care, la randul sau, eonfigureaza tipul de personalitate pe care ~eoala dore~te sa-I edifice intr-o perioada istorica determinatll, ca scopurile, dupa cum explica
1.

~i

Jinga (1998, pag.107), vizeazii jinalitatea unei

acliuni educative determinate. prejigurand rezultatele a~teptate de lajiecare tip # nivel de ~colarizare sau de la diferite elemente componente ale educaliei, ca obiectivele sunt enunturi cu caracter anticipativ care descriu sehimbarile de comportament ale elevilor ca urmare a implicarii lor intr-o activitate de instruireinvatare.
81

ceea ce inseamna ca. acelea~i obiective vor avea un deoarece !?i In corelatie Cu de instruire. educationale continuturile.Dacli nu exista un 'consens . In legatura cu importarlta obiectivelor educationale In cadrul procesului de Invatamant se admite faptul ca ele reprezinta deoarece.ln 0 variabila . ~i metodele de instruire. faciliteaza transmiterea de cuno!?tinte~i transmiterea informatiipe unitatea de timp. se configuream procesului fie ca este yorba de continuturile de Invatamant. intr·un anumit moment acest al instruirii. specificul continuturilor vor trebur selectate anumite metode care sunt adecvate indicate. in cazul de 82 .terminologic In definirea obiectivelor educationale. . instruire folosite. un emitator sau 0 beneficiari·un sursa poate transmite.de prima marime toate eelelalte elemente. impact distinct ~i asupra metodelor Apoi. prin intermediul unor metode expozitivespre volum mare de cuno~tinte pe unitatea de timp. lucru va intluenta ca ele potftmai voluminoase in privinta cantitatii~i avea un grad mai mare de conceptualizare. dacl\.cele mai potrivite sunt unui volum mare cetor doua variabile.iarpe de alta parte.in cazul acestora. de metodele de functie de natura acestora. binelnteles. Deexemplu. de modalitatile de organizare a instruirii etc. exista totu~i 0 opinie generala In legatura cu importanta acestora ~i. pe de 0 parte. Luerul acesta este' de domeniul evidentei ~i se poate demonstra u~or. Determinarea In lant ar putea fi continuata cu formele de comunicare didactica.Acelea~i asupra modalitatilor de organizare ainstruiriiin langa obiectivele~i continuturile procesului obiective se vorrepercuta cazul in care in ecuatie intra.faciliteaza carenu ar putea fi ~i unor continuturi cu grad . In legatura cu functiile pe care Ie Indeplinesc.cele mai adecvate de organizare a instruirii ar trebui sa fie celede tip frontal deoarece. ceea' ce inseamna ea formele . foarte obiectivele distinct pot sunt predominant insensul cognitive. pe de invatamant. iar in cazul de fata eelemai metodele expozitive care.mare de abstractizare asimilate de elevi printr-un efort personal.

in noua situatie nu trebuie sa se mai faca apel la continuturi care. spiritul creator. Daca in alt moment aI. prin specificullor.iecollceptualizare. motivatia in desta~urarea activitatii de instruire-invatare. 83 care sta la baza formarii un or atitudini. sa . pe care oinvestesc stimuleaza iriitiativele elevilor. ea 0 r~~ultanta. convingeri. convingeri $i . sunt mai voluminoase ~i se situeaza la un nivel mai inalt <. Impactul.fatA. ci activitatile organizate chiar individual. ci la continuturi care trezesc in randul elevilor un ecou afectiv deosebit.determine formarea unor atitudini.acestor obiective in noua situatie. facilitand astfel procesul de cun~tere sentimente. urmand ca acest lucru sa se repercuteze ~i asupra configuratie va trebui schimbata trecandu-se de unidirectionala la una multidirectionala in care procesului de comunicare acarui la 0 comunicarepredominant schimburile dintre elevi ~i profesor se fac cu mai multa u~urintA. "instruirii obiectivele educationale sunt preponderent afective sau afectiv-atitudinale.forma de comunicare cea mai potrivita este cea de tip unidirectional in cadrul careia fluxurile de informatie sunt predominant venite dinspre emitator (sau sursa care transmite) existand riscul ca procesul de comunicare sa se lateralizeze daca feedback-ul este absent in totalitate. studiul de caz. care au menirea sa ii sensibilizeze in mai mare masura ~i. Continuand analiza se poate constata ca vor trebui operate schimbari ~i in legatura ell modaHtatile activitatea predominanta pe grupesau de organizare a instruirii in sensu I ca de aceasta data nu va mai fi cea de tip frontal. brainstormingul care. metodele inoperante ~i ineficiente pentru ca nu se pot forma la elevi convingeri ~i atitudini prin intermediul expunerilor sau prete. in final. motiv pentru care va trebui sa se opteze pentru alte metode cum ar fi: convorbirea.~ire deoarece.gerilor. din punct de vedere cantitativ. situatia va fi total diferita fata de cea descrisa anterior deoarece. metodelor sentimente etc. se resimte ~i la nivelul expozitive devin de instr.

In functie de natura ~i specificul obiectivelor educationale. fie cll este yorba despre evolutiile de naturll socio-economicll. reprezinta faptul cll. suficiente pentru a demonstra cum. trebuiesc selectate toate celelalte elemente sau variabile ale procesului de Invlltllmant. credem. celor care urmeazll sll Ie atingll prin In consecintll. noile inovatii survenite in perimetrul ~tiintei ~i tehnologiei. primul element care este luat In consideratie 11constituie obiectivele educationale care sunt regindite. invocat In sublinierea importantei pe care 0 au 11 educationale In desta~urarea activitlltii instructive-educative. reanalizate. redimensionate in functie de 0 serie de de determinllri. de foarte multe ori cand reformele educationale acest lucru poate fi datorat ~i felului in care au fost concepute e~ueazll. ~i elaborate . Intotdeauna cand se pune problema renovllrii sistemelor de Invlltllmant. afirmatie care po ate fi vizualizatll prin intermediul schemei urmlltoare: + + 84 Acest obiectivele argument.Aceste doull exemple au fost. fie cll este yorba despre mutatiile Inregistrate In psihologia intermediul diverselor programe de instruire.

de multe ori. apare riscul ca insu~i procesul de dezvoltare a personalitl\tii elevilor sl1 fie alterat deoarece unele trl\sl1turi de personalitate 85 sunt avute in vedere ~i. valori juridice.obiectivele educationale. S. sl1 acopere 0 lor in diverse contexte de paletl1 cat mai largl1 a acestora pentru ca interiorizarea instruire sa contribuie maximalla dezvoltareaplenarl1 a personalitl1tii elevilor. ~i optiunea pentru anumite valori pe care ~coala dore~te sl1 Ie interiorizeze generatiilor tinere implicate in diverse programe de instruire ~i formare. dacl\ obiectivele vor fi restrictive in sensu I cl1 favorizeazl1 anumite categorii de valori. prin natura ~i specificul lor. este imperios ca ~i obiectivele. Potolea (1988). inevitabil. in timp ce altele sunt ignorate intr-o ml1surl1mai mare sau mai micl\. Preda (1995). 2) funclia de anticipare a rezultatelor educaliei. ale ~tiinlei ~i tehnologiei. De exemplu. 1) Prima functie. 4)func/ia de organizare ~i reglare a intregului proces instructiv-educativ. F. in sensul cl1 0 reforml1 poate determina rezultatele scontate atunci cand obiectivele educationale au un nivel de relevantl1 ridicat. Cristea (2000). 3) funclia evaluativa. valori ale moralei. Dimpotrivl1. cea de orientare valorica sau axi%gica se explicl1 prin faptul cl1 intotdeauna. in perimetrul pedagogiei romane~ti existl1 un consens total in legl1turl1cu aceastl1 chestiune iar unii autori precum D. obiectivele expriml1. la randul lor. etc. in . Cum tipologia valorilor este foarte variatl1 ~i diversificatl1. C. Acel~i consens existl1 intre speciali~ti ~i in legl1turl1cu functiile pe care Ie indeplinesc obiectivele de~i. dupl1 cum ~i reversul este adevl1rat. Cuco~ (2002) considerl1 cl1 principalele functii ata~ate obiectivelor sunt urml1toarele: 1)funclia axiologica sau valJricd. in sensu I cl1 existl1 valori ale culturii ~i artei. formull1rile verbale pot fi destul de diferite. lu/iu ~i V.

poate la fel de importante. sl1 fie 11lsate la latitudinea influentelor educative nonformale sau informale. dupl1 cum se ~tie. in cadrul acesteia. implicit. in consecintl1. ceeace inseamnl1 cl1 nu erau cunoscute criteriile avute in vedere ~i. etc. stimulate prin programele educative in timp ce allele. De exemplu. in comparatie cu cea traditionall1 pentru cll. deci dupl1 ce instruirea s-a derulat. religiei. pentru didactica modeml1. tipurile de exigente care trebuiau vizate la subiectii care filce~u obiectul evalul1rii. sl1nu facl1 obiectul unei atentii speciale ~i.consecinta. justiliei. Tot in virtutea acestei functii. important pentru activitl1tile evaluative --------- se des~~urate Functia evaluativl1 a obiectivelor educationale reprezintl1 0 notl1 distincta. De altfel. 3) Funclia evaluativa rezidl1 din faptul cl1 obiectivele educationale constituie intr-un referential ulterior. fapt ce contribuie semnificativ la imbunl1tl1tirea activitl1tii de orientare ~colarl1 ~i profesionall1. acest neajuns este reperabil in multe sisteme de invl1tamant (nici cel romanesc nu a fost scutit). iar consecintele ales pe termen lung ~i concretizate negative sunt evaluabile mai mai putin dezirabile. 2) '-- Funclia de anticiparl a rezultatelor educaliei este. la nivelul societl1tii romane~ti este vizibil faptul cl1 intr-o anumitl1 perioadl1 istoricl1 obiectivele educationale nu au vizat in mai mare ml1surl1 valorile apaqinand moralei. activitatea de evaluare era plasatl1 in afara procesului de invl1tl1mant. 86 . cadrele didactice pot oferi predictii mai exacte in legl1turl1cu traseul profesional al elevilor. in comportamente intalnite la 0 parte din indivizii care compun societatea. de asemenea cadre Ie didactice i~i pot reprezenta in mai mare ml1surl1 importantl1 deoarece progresele pe care Ie vor face elevii pe care ii instruiesc dar in acela~i timp ~i unele dificultl1ti asupra cl1rora va trebui sl1 se insiste pentru a putea fi depl1~ite intr-un timp mai scurt ~i cu resurse mai putine.

De asemenea. -metodele. Rezumativ. . cea mai importahta -- dintre ele deoarece~ a~a cum aminteam. cu . in functie de natura ~i nivelul acestora se selecteaza toate celelalte elemente ale procesului. 87 . -modalitiitile de organizare a instruin. -formele de evaluare. Gratie functie'i evaluative a obiectivelor.) a intregului proces pedagogic este. in speta: -continuturile. obiectivele educationale reprezinta variabila forte in cadrul procesului de invatamant pentru ca. exigenteleimpuse de evaluare sunt cunoscute inainte de startul motivatiei efectiv' al instruiriiceeace elevilorpentru contribuie semnificativ ~i la amplificarea acest gen de activitate. deoarece ei interiorizeaza exigentele pe care trebuie s~ Ie onoreze atat pe parcursul instruirii (in cadrul evaluarii continue. cumulative.. ~i mijloacele de inviitiimdnt. -strategiile didactice.conceperea teste lor de cuno~tinte ca instrumente menite sa sporeascafideHtatea ~i rigoarea activitatilor educative.. se pot evalua mai u~or progresele elevilor iar cand nereu~itele depa~esc un anum it nivel se pot face corectiile reclamate de amelibrarea activitAtii des~~urate. prin intermediulevaluarii sumative sau performanta'specificate de obiective se constituie intr-o premiza majora in elaborarea ~i. ca prin intermediul acestei functii a obiectivelor. se poate face aprecierea. activitatea de evaluare in general poate fiintegrat~ incadrul procesului de tnvlW~mant iar prin standardele de performanta circumscrise obiectivelor. standardelorde nu trebuie· omis faptul ca luarea in considerare a cat ~i lasfii~itulacest~ia. formative). 4) Fut/clia· de organizare siguranta.modalitiitile de comunicare.

in anumite momente ale instruirii apar disfunctionalitl1ti. ro/u/ reg/ator al obiectivelor poate fi demonstrat si prin. adicl1 la inceputul acesteia. Concluzionand. De asemenea. orice proiect didactic incepe cu enumerarea obiective/or ori ciaritatea ~i. de exemplu. pleciindu-se tot de la obiective se pot aprecia progresele elevilor ~i corelatia existentl1 intre nivelul lor de pregl1tire ~i standardele vizate prin intermediul obiectivelor. pe la nivelul tuturor etapelor des~url1rii ei ~i. izbutit dacl1 obiectivele nu au fost corect identificate ~i bine va/oarea diagnosticii a acestora in desfa~urarea procesului de instruire-invl1tare. al strategiilor didactice etc. la star~it cand.Rolul reglator al obiectivelor educationale poate fi identificat ~i in cadrul proiectl1rii didactice deoarece. a~a cum se ~tie. identificat parcursul se poate aprecia cl1 rolul reglator al obiectivelor poate fi instruirii. atunci prima variabill1 care trebuie reanalizatl1 ~i eventual reconsideratl1 0 reprezintl1 tocmai obliectivele. dacl1. bineinteles. 88 . iar dacl1 la nivelul acestora nu se inregistreazA lacune semnificative. apar perturbl1ri ale procesului. metodelor ~i mijloacelor de invl1tamant. deoarece nu poate fi conceput un proiect pedagogic formulate. concretitudinea acestora se constituie intr-o premizA majora pentru calitatea proiectl1rii. atunci analiza poate continua la nivelul continuturilor.

fac referire direct11atat la tipul de valori pe care sistemul educational Ie vizeaz11 urmand. fiind in corelatie direct11cu idealul educational.2) Clasijicarea obiectivelor educa(ionale Clasificarea obiectivelor educationale se poate realiza dup11 mai multe fac referire in principal la trei criterii dar. a tuturor 89 . c) perioada de timp alectatii pentru atingerea obiectivuluii.educativ11. aJ Clasijicarea obiectivelor in func(ie de nivelul de generalitate In functie de acest criteriu obiectivele educationale trei categorii ~i anume: a/) Obiective educafionale rI pot fi c1asificate in de generalitate maximii sau finalitiifile educafiei care sunt valabile pentru intreg sistemul de inv11t11mant~i care. cic1urilor de inv11t1imant universitar). • ghideaz11 ~i orienteaz11 intreaga activitate instructiv-eductiv11 desfh~urat11la nivelul intregului sistem de inv11t11mant. cat ~i la tipul de competenfe pe care elevii trebuie s11~i Ie formeze ca urmare a integr11rii lor in activitatea instructiv. Ca particularit11ti fundamentale fi amintite urm11toarele aspecte: • fiind intr-o corelatie direct11 cu idealul educational. ca ele s11fie inoculate generatiilor care se instruiesc. domeniul comportamental in care este incadrabil obiectivul. lucr11rile de psihopedagogie dintre ele ~i anume: a) b) nivelul de generalitate la care se situeazii obiectivele. primar. • se realizeaz11 prin contributia tuturor (pre~colar. in Iinii mari. liceal. gimnazial. ele redau ~i ale acestei categorii de obiective ar putea configureaz1i filozofia educational11 promovat11 de un sistem de inv11t1imantintr-o perioad11 istoric11determinat11.

pe valorile democratiei ~i pe aspirapile societatii identitatii nationale. in Legea Invalamantului. . a valorilor culturii '1~fionale~i universale. d) educarea in spiritul respectarii drepturilor ~i libertiililor fundamenrale a~e omului.disciplihe'lor'de l . in legatura cu finalitatile ~colii romane~ti din etapa actuala Legea Invatamantului Art. b) J.' "... .:l in documentele de politica educationala ~t in special. . fala de valorile moral-civice. idealuh.. ' urmare~te .aJ . a disponibilitalilor afective $i a abilitalilor practice prin asimilarea de cuno~tinle umaniste.-(l) prin: Invatamantul are ca finalitate formarea personalitatii umane.(ns. intemeiat pe tradi@e umaniste. ~tiinlifice. realizarea ." irivlI:tll:mant~i a tuturor cadrelor didactice care lucreaza in acest sistem. c/ asimilarea tehnicilor de munca intelectuala. in formarea personalitatii autonome ~i creative. . necesare instruirii ~i autoinstruirii pe durata intregii vieli. • apare'1unW(. . '. a respectului pentru natura ~i mediul inconjurator. De exemplu. tehnice ~i estetice.. al schimbului liber de opinii. al ~colii romane~ti consta in dezvoltarea romane~ti ~i contri~ui~lapastrarea (2) Idealul educational integrala ~i armonioasa - libera. .u~irea cuno~tinlelor ~tiinlifice..3-(1) ~ (1995) stipuleaza: lnvatamantul '" 'j. 90 . a individualitatii umane.ormarea capacitalilor intelectuale. al demnitalii $i al toleranlei. ArtA..ti educational ' .. e) cultivarea sensibilitalii fala de problematica umana.

reprezentan{i ai tuturor $tiin{elor. produciitoare de bunuri materiale spirituale. in fond. ~i chiar organiza{iilor patrona/e ~i sindica/e pentru ca in final. pedagogA te%gi. beneficieze obiectivele educationale sporita sau de generalitate din partea maxima trebuie sa a de 0 atentie nu numai a personalului psihopedagogilor. speciali~ti1or in curricul-um care lucreazli in invatlimant. educa{ie igienico-sanitarii $ipracticarea sportului. reprezentan{i ai. psihologi. fatA de trecuml istoric ~i de traditiilep0Porului (3) Finalitatile roman. reprezentanfi ai Mass-Media. conform careia in elaborarea (identificarea) obiectivelor educationale de generalitate maxima trebuie sa fie implicate mai multe categorii de speciali~ti ~i anume:jilozoji. De. conform obiectivelor fiecarui nivel de invatamant. prineduca{ie jizicii. cat ~i competentele finalitati vor depinde atat evolutia ulterioara a posedate de indivizii care. printr-un program educational sau alml au fost benerycarii reali ai programelor de instruire care vizau atingerea acestor obiective. 91 . (2) InvatAmantul asigura cultivarea dragostei fata de tara. Din aceastli perspectiva ni se pare fireasca opinia lui G.soci%gi. Landsheere (1979). Exprimand intreaga filozofJe a educatiei. tehnologi. sustinute de ~tiintele educatiei ~i practica ~colara. g) projesionalizarea tinerei genera{ii pentru desfii$urarea unor activitii{i utile. prin aceste objective educationale sa fie implinite a~teptari1e tuturor claselor ~i categoriilor sociale.j) dezvoltarea armonicii a individului. # ~colii romane~ti se realizeazli prin strategii ~i tehnici moderne de instruire ~i educare. de calitatea ~i naturaacestor societatii. specifice unei perioade de timp bine delimitate.

la randul lor. odata atins. prin intermediul acestora se face referire la tipurile de competente pe care ~i Ie vor forma elevii in cazul accederii ~i parcurgerii unui anumit tip de ~coala. care sa faciliteze profesionalizarea tinerilor. Iiceal. -obiective educationale specifice tipurilor $i profilurilor de ~coli care intra in structura sistemului de invatamant. jormarea unor abilitiili practice. la nivelul invatamantului pre~colar. la randul sau. mai semnificativ culturii instrumentale de bazli (invatarea lexiei ~i grafiei. .obiective educationale in structura curriculum-ului Obiectivele concepute specifice disciplinelor de inviiliimant care intra ~colar. obiectivele ale ciclului vizeaza socializarea progresivii a copiilor. dezvoltarea unor capacitiili cognitive. ori continuarea studiilor in ciclul Iiceal. primar. asimilarea calculului matematic elementar) intr-un factor favorizant care. disociabile in mai multe categorii ~i anume : -obiective educationale specifice fiecarui ciclu de inviiliimant (pre~colar. in cazul sistemului nostru de invatamant exista diferite tipuri 92 . dupa parcurgerea ~colaritatii obligatorii (clasa a IX-a sau a X-a). iar toate acestea se constituie in premise favorabile pentru atingerea unor obiective educationale este jormarea specifice invatamantului primar. respectiv. universitar). specifice ciclurilor de invatamant sunt educationale in a~a fel incat atingerea unor obiective la un ciclu inferior sa se constituie in premise care sustin realiZarea unor obiective complexe apartinand ciclului urmator de invatlimant.aJ/ Obiectivele educalionale de generalitate medie sunt. De exemplu. se va constitui realizarea unui obiectiv major al ciclului pentru gimnazial ~i anume jormarea unei culturi generale solide ~i coerente. In legatura cu obiectivele specifice diverselor tipuri ~i profiluri de ~coli se poate afirma ca. dintre care cel. gimnazial. De fundamentale exemplu.

cum u~or se poate anticipa. pedagogice etc. programele ~colare incluse in Curriculum National (1999): • Obiective educalionale specifice limbii a~a cum apar ele 1n # literaturii romane: 93 . matematicii. sunt mentionate 1n regulamentele de functionare ale diferitelor tipuri ~i profiluri de de obiective care Ie particularizeaza~i diferentiaza deoarece prin elevii 1~iformeaza competente ~i abilitati vizate de fiecare profil1n ~coli ~i cunoa~terea lor de catre personalul didactic care lucreaza 1n aceste unitati. 1n acela~i timp. 2) cuno~terea aprofundata a obiectiveloT ocazioneaza ret1ectii In legatura cu calitatea acestora. se face referire la tipurile de competente ~i abiIitati pe care ~i Ie vor forma elevii ca urmare a parcurgerii fiecarei discipline inclusa In planul de invatamant. industriale. Toate aceste obiective de generalitate medie. ~i toate partajeaza 0 serie de obiective educationale care Ie sunt comune dar.de Iicee: teoretice. 1~i ata~eaza 0 multitudine intermediullor parte. agricole. istoriei. cu gradul lor de adecvare. prin intermediul acestora. Spre exemplificare redam in continuare cateva obiective educationale specifice Iimbii ~i Iiteraturii romane. In ceea ce prive~te obiectivele educationale specifice diverse lor discipline care intra in structura curriculum-ului ~colar trebuie tacuta mentiunea ca. creandu-se astfel conditiile ca unele obiective sa fie regandite sau eventual inlocuite cu altele care au un nivel de relevanta mai ridicat. oferindu-Ie activitatea sugestii 1n legatura cu procedurile utilizate 1n diverse contexte de instruire. devine obligatorie din mai multe considerente ~i anume: 1) cunoa~terea aprofundata a obiectivelor unui tip sau profil de ~coala nemijlocita a cadrelor va ghida 1n mai mare masura didactice cu elevii.

2) . cuno~terea ~i inte1egerea conceptelor. 3) dezvoltarea capacitatii de a comunica. 4)cultivarea gustului estetic in domeniul literaturii ~i formarea unor reprezentari culturale care sa contribuie la dezvoltarea con~tiintei identitare. . utiliziind limbajul matematic. investigarea §i interpretarea faptelor ~ia proceselor istorice. intelegerea limbajului de specialitate ~i utilizarea lui adecvata..·atitudinilor pozitive fata de sine ~ifatade ceilalti. pentru studiul istoriei ~i dezvoltarea 3) intelegerea ~ireprezentarea timpului ~ia spatiului in istorie. a terminologiei ~i a procedurilor de caleul. 2) 4) cunoa~terea ~i interpretarea surselor istorice. 5) stimulareacuriozitatii .dezvoltarea capacitatii de utilizare corecta ~i eficienta a limbii romane in difurite situatii de comunicare.I) dezvoltarea capacitatilor de a recepta ~i de a produce texte scrise ~iorale de diverse tipuri. 4) dezvoltarea interesului ~ia motivatiei pentru studiul ~i aplicarea matematicii in contexte variate. 94 /investigare ~i de . 3) dezvoltarea competentelor de argumentare ~igiindire critica. • Obiective deducationale speeifiee obieetului matematica: I). • Obiective educationale specijice obiectului istorie: l) . 2) dezvoltarea capacitatilor deexplorare rezolvare de probleme.

de L. pe de 0 parte. De asemenea. pe dealtaparte. D'Hainant (1970) ~i tocmai de aeeea itprezentamin Un model pentru domeniului cognitiv determinarea # selecfia obiectivelor pedagogice ale J. In tegatur~' eu elaborarea consideram sau identificarea conceput obiectivelor disciplinei extrem de util instrumentul continuare. cu altele caresunt reclamate fie de evolutia tehnologii didactice. in afara domeniutui studiat. nu se regindesc ~i nu sunt anatizate din perspectiva mai multor exigente.fielnlocuite ~tiln~Irin timp.Cdmpul (domeniul) 1.ObieCtivele educationale specificedisciplinei apar enumerate In cadrul fiecarei programe $colare ~i seintelegede la'sine ca ele trebuie cunoscute foarte bine pentru a putea' fi core late. in domeniul studiat. ~ Mai concret invatamiintutui spus. fie de solicitari venite de societate sau de fie de exigenteimpnse cotectivitatea In care se desta~atl1 activitatea instructiv-edtlcativa. ceea ce inseamna ell unele pot deveni inactuale sau perimlite. nu trebuieuitat faptulnici'in privinta acestor obiective ca ele sunt perfectibile in timp. Care este.Care'este. trebuind sa. nu se poate concepe. cu posibilitatile elevilor care urmeaza sa atinga acesteobiective.{) Illodemizare continua a daca obiectivele educationale ale disciptinetor nu se innoiesc. frecventa vizat ? cazuritor de apticare directa a comportamentutui L2. frecventa cazuritor vizat ? de apticare directa a comportamentutui 95 . fie de aparitiatmornoi din perimetrut pietii muncii. cu unitatite de continut care sunt prezentatela nivelul tnanualului iar.1.

Care este aprecierea chestiunile 2.1 .1.. chestiunile precedente? de noi cuno~tinte globalll a obiectivului in raport cu 2.3.5. Care este evaluarea .6. Cat timp ii va fi necesar (structura) comportamentul 2.4. Un mic numllr de persoane este suficient pentru a forma comportamentul vizat ? ~i al materialului necesar ? in raport cu 2. Care este frecventa problemelor noi in care comportamentul vizatpoate ajuta la rezolvarea lor? vizat poate sll ajute elevul in sau de competente mai 1. Frecventa acestor cazuri este ea suscceptibilll de a se mllri sau de a se diminua in cazul anilor urmlltori ? 1. Cat timp ii va fi necesar comportamentul vizat ? profesorului vizat ? pentru a forma elevului pentru a dobandi 2. Care este costul echipamentului 2. Va conserva elevul competenta dobanditll ? 1.7. In ce mllsurll comportamentul dobandirea complexe? 1. Va/oarea (importanfa) 3.5.3. Este adecvat comportamentul vizat in to ate locurile in care elevul este determinat sll-I exerseze ? 1.Costu/ 2.2.1 Este indispensabil globalll a obiectivului comportamentul vizat pentru a dobandi un alt comportament considerat valabil ? 96 .4 ? 3.8.1.2.4.

5 Ce beneficiu vizat? pe termen lung poate spera colectivitatea prin vizat ? sau impune instalarea comportamentului 3.1 Utilitatea (produsul camp x va/oare) obiectivului este mare? 5.3 Invl\tarea sau achizitionarea comportamentului vizat vor vizat vor avea comportamentului vizat vor avea avea un efect benefic asupra stabilirii.1.3.8 ? 4. 0 lege sau vreo uzantl\ (traditie.cost este favorabil? 5.4 Ce beneficiu imediat ~i palpabil poate resimti colectivitatea prin instalarea comportamentului 3. resimte elevul din dobandirea acestei competente ? pe termen lung va resimti elevul prin 3. organizl\rii ~i integrl\rii de valori adecvate? 5.3 Produsul utilitate x ecou afeetiv este favorabil? 97 .1 Invl\tarea sau dobandirea un efect benefic asupra receptivitl\tii elevului ? 4.3. obicei.3 Ce avantaj dobandirea acestei competente ? 3.7 Este incompafibil cu interesul individului sau al societl\tii? 3.Eeou/ afeetiv 4.8 Este incompatibil comportamentul vizat cu vreo regull\. !nteraetiuni 5.2 Ce avantaj imediat.9 Care este aprecirea globall\ a obiectivului in raport cu chestiunile 3. direct ~i evident. datinl\ )? 3. .2 Invl\tarea sau dobandirea comportamentului un efect benefic asupra participl\rii elevului ? 4.6 Existl\ 0 regull\ sau 0 lege care recomandl\ comportamentul vizat ? comportamentul vizat 3.2 Raportul utilitate .

Exista Insa ~i 0 exceptie de la regula. dup1\ nivelul de care generalitate la care se situeaza.5.easta se desta~oara utilizand preponderent instruire inviiJarea prin descoperire. In consecinta. gratie careia se decelaza mai u~or specificitatea 98 .c1\ presupun costuri exagerate nici In privinta persoanelor implicate nu ~i nici a materialelor sau echipamentelor afectiv pozitiv.3? favorabil1\ a obiectivului In raport cu Utilizandu-se acest model exist1\ ~anse mari s1\ se determine pentru . ceeace Inseamn1\ c1\ ele a. odata identificate. oferindu-i profesorului posibilitatea s1\ constate ce achizitii au dobandit elevii In cadrul unei secvente de instruire sau al unei lectii. 0 reprezinta cele concrete sau operafionale. necesare. sporindu-le achizitii. comunicandu-li-se putin motivatipentru ce vor descoperi. iar explicatia este ca metoda de simpl1\ deoarece.4 Care este aprecierea chestiunile 5. cand a<. c1\vor induce la nivelul elevilor un ecou ~i receptivitatea pentru noi tipuri de sensibilitatea " a3) A treia categorie de obiective educationale. cu scopul evident de a-i preveni In legatura cu demersurile In care vor fi implicati ~i pentru a-i motiva In mai mare masura pentru activitatea de instruire-Inv1\tare. se impune cu necesitate comunicarea lor elevilor. au ca not1\ definitorie faptul ca se convertesc la nivelul elevilor In comportamente observabile.u un perimetru de aplicabilitatemailarg. aceste obiective trebuie elaborate pentru fiecare lectie iar. ~imai Clasificarea obiectivelor educationale dupa nivelul de generalitate nu are numai 0 importanta pur ~tiintifica.5. In sensul ca aceste obiective nu se comunica elevilor la Inceputul lectiei. ace~tia vor deveni mai putin interesati activitatea care Ii se propune.1. fiecare disciplin1\ de Inv1\t1\mant obiective educationale care au un nivel ridicat de relevant1\.

t Apoi. In activitatea cotidianll de instruire trebuie sll se aibll In vedere ca. prin atingerea obiectivelor concrete. poate vedea in figura 1. operationale Figura or. generalitate medie obiective concrete III. sll se realizeze ~i obiectivele de generalitate medie iar acestea. la randullor. 99 .acestei importante variabile a procesului de InviWimant Cl. iar din acestea obiectivele concrete. a~a cum se I. sll contribuie la atingerea finalitlltilor. operationale. ~l una practicobiectivele de aplicativll In sensul cll din finalitiifi ar trebui sll fie derivate generalitate medie. finalitati obiective de II.

cognitiv. in timp ce domeniul obiectivele tehnologicii. sentimentelor.mi~cari specifice desta~urari un or activitati. operatii manuale.. in mod implicit. D. achizitii foarte importante in dezvoltarea personalitatii domeniului psihomotor au in vedere anumite iar cele care apartin deprinderi motrice. dupa cum subliniaza multi speciali~ti. Pocztar (1982). Cele care se stabilesc pentru domeniul afectiv se refera in esenta la formarea convingerilor. jizica respectiv ~i de educatia este intemeiata. celor trei categorii de obiective o privire mai at~nta asupra specifitatii educationale conduc la deta~area a doua concluzii ~i anume: 1) domeniul cognitiv ~i. Jeancand obiectivele sunt numai Marie De Ketele (1993) ~. Obiectivele educationale specifice domeniului cognitiv vizeaza in esentll asimilarea de cuno~tinte. obiectivele specifice acestuia coreleaza in mai mare masura cu educafia considerabil in realizarea acesteia. sunt rare cazurile 100 . formarea un or capacitati ~i deprinderi intelectuale etc. in primul rand. J. Hameline (1985). intelectualii. formarea unor notiuni specifice diverse lor domenii de cunoa~tere.b) Clasificarea obiectivelor educa(ionale infunc(ie de marile domenii comportamentale Obiectivele comportamentale.pentru educationale se pot c1asifica ~i in functie de domeniile ceea ce inseamna ca se pot stabili obiective pentru domeniul domeniul afectiv ~i pentru domeniul psihomotor. elevilor. afectiv aducandu-~i un aport specifice domeniul ~i obiectivele acestuia sunt intr-o relatie mai apropiata cu aIte doua laturi ale educatiei ~i anume cu educatia morala ~i cea esteticii. pe argumente de natura didactica pentru ca. 2) c1asificarea obiectivelor educationale pe domenii comportamentale acestuia sunt mai apropiate de educatia psihomotor.a. atitudinilor.

.

-Taxonomia e/aboratii de D. Krathwoh/ pentru domeniu/ afectiv; -Taxonomia e/aboratii de A. Harrow pentru domeniu/ psihomotor.

Taxonom;a elaboratli de B. Bloom pentru domen;ul cogn;t;v

I. Cunoa$terea
Reamintirea de materiale inmagazinate in memorie

1.I.Cunoa$terea

de date particu/are

1.1.I.Cuno~terea

termin%giei

Date relative la simboluri pasticulare (specifice) verbale (Ce se intelege prin cuvantul ipotezA?).

~inon-verbale

1.1.2.Cunoa$terea de fapte particu/are (Care este data na~terii lui Napoleon?).

1.2. Cunoa$terea mij/oacelor ce permit utilizarea datelor particu/are Cunoa~terea critic!. mijloacelor relative la organizare, studiu, rationament ~i

1.2.I.Cuno~terea

convenlii/or

Cunoa~terea mijloacelor specifice de a trata ideile ~i fenomenele ~i de a Ie , prezenta. (Unde se Iipe~te timbrul pe un plic?).

102

1.2.2.Cunoa~terea tendinlelor ~i a secventelor Cunoa~terea procesului, deruleazl:i in timp. (Care sunt diferitele faze ale lumii?). a orienUirii ~i a evolutiei fenomenelor care se

1.2.3. Cunoa~terea de clasificiiri. Cunoa~terea de clase, ansambluri,diviziuni ~i a~ezl:iri.

(Care sunt marile diviziuni ale regnului animal?).

1.2.4.Cunoa~terea criteriilor Cunoa~terea criteriilor dup1\"care sunt apreciate principiile, opiniile. (Cand se spune despre 0 imagine cl:iea este virtual1\?). sau verificate faptele,

1.2.5.Cunoa~terea metodelor Cunoa~terea metodelor utilizate in studierea problemelor particulare. (Cum se determin1\ debitul unui curs de apl:i?).

1.3. Cunoa#erea

reprezentari/or

abstracte

Cunoa~terea ideilor esentiale, a schemelor ~i a structurilor care servesc la organizarea fenomenelor ~i conceptelor. (Structuri, teorii, reprezent!ri).

1.3.1.Cunoa~terea principii/or ~i legilor Cunoa~terea abstractiilor specifice, sintetizand observatiile fl:icute asupra fenomenelor. <in ce constl:i distributivitatea?).
103

1.3.2.Cunoa~terea teorii/or Cunoa~terea ansamblului de principii ~i de legi permitand sl\ se situeze un domeniu, 0 probleml\ sau un fenomen dintr-o perspectivl\ c1arl\ (evidentl\) ~i

sistematicl\. (Ce este Iiberalismul economic?).

2. fntelegerea (comprehensiunea) Reorganizarea rezultat specific. materialului inmagazinat in memorie pentru a obtine un

2.1. Transpunerea A parafraza 0 comunicare sau a 0 transpune intr-un alt limbaj sau 0 aM forml1 de comunicare. (A mima un text de lecturl1).

2.2. Interpretarea A prezenta materialul, fie intr-o a~ezare sau 0 ordine diferitl\, fie dintr-un punct de vedere nou. (A descrie un reliefpleciind de la 0 hartl1 a curbelor de nive\)o

2.3. Extrapolarea Extinderea cursului ~i a tendintelor dincolo de datele prezentate. (811se continue seria 1,2, 1,3,4,2,5, 6, 3... ).

104

3. Aplicarea Utilizarea reprezentlirilor abstracte in cazuri particulare ~i concrete.

Aceste reprezentliri pot lua fie forma ideilor generale, a regulilor de procedurli sau a metodelor larg rlispandite, fie cea a principiilor, a ideilor ~i teoriilor care trebuie sli se aminteascli ~i sli se aplice. (Un numlir este divizibil prin ~ase cind suma citrelor sale este un muItiplu de trei ~i cli in plus, ultima sa citrli este zero, doi, sau un muItiplu de doi. Scrie un numlir de ~apte citre divizibil prin ~ase).

4. Analiza Separarea elementelor sau ij, plirtilor componente ale unei comunicliri de dintre ideile

o manierli care sli explice ierarhia relativli a ideilor ~i a raporturilor exprimate.

4.1. Cercetarea e/emente/or Identificarea elementelor unei comunicliri. (Identificarea cruciferelor intr-o serie de flori).

4.2. Cercetarea re/alii/or Identificarea raporturilor ~i a interactiunilor unei comunicliri. (Cand este ora 12 la Londra, este 14,30 la Moscova. Cautli sli determini in ce sens se invarte~te plimantul). dintre elementele sau plirtile

4.3. Cercetarea principii/or de organizare Organizarea, comuniclirii.
105

dispunerea

sistematica

~i structura care asigurli coeziunea

elementele de 0 manierA a forma un plan sau structurA care nu se distingea cu claritate mai inainte. nevoile necesare. Sinteza Reuniunea elementelor ~i a pA'1ilor cu scopul de a forma un intreg.Producerea Elaborarea unei /ucrari persona/e unei comunicAri ~n care elevul incearcA sA transmitA idei. 5.2. compozitie artistic!. de 0 manierA ca ea sApoatA fi repetatA de cAtre un tert care nu a asistat la ~edintA). (Dizertatie. (A elabora un proiect de excursie tindnd cont de timpul disponibil. ~i relatii dintr-un ansamblu de propuneri de bazA sau 106 . de 5.) potrivit cAror criterii sunt clasificate cA'1i1e unei 5. 5. AceastA operatie constA in a dispune ~i a combina fragmentele. de interesele exprimate etc).3. sentimente sau experiente. pA'1ile. elaborarea unei clasificliri originale).1. Derivarea unui ansamb/u de re/atii abstracte A deduce propuneri de reprezentAri. (A stabili un raport relativ la 0 experientA ~tiintificA prezentatA in clasA. E/aborarea unui plan de actiune Elaborarea unui plan de activitate in functie de exigentele impuse sau de scopul pe care elevul ~i I-a fixat el insu~i.(SA se redescopere biblioteci.

Receptarea A sensibiliza elevulla existenta anumitor fenomene ~i a anumitor stimuli. Criteriile pot fi fie propuse elevului. sau recunoa~terea specificli 107 . 6. a-I incita sli Ie priveascli ~i sli Ie acorde atentie. (Compararea de teorii. EI poate avea aici 0 simplli con~tientli ~rli discriminarea a caracteristicilor obiective ale obiectului. Critica externa Evaluarea materialului ince~nd elevi.2. de productii ale elevilor).1. sli fie con~tient de un lucru. de opere de artli.I. cu alte cuvinte. coerenta ~i alte criterii interne. fie stabilite de clitre eI. (A decela sofismele dintr-o discutie).6. de un fenomen sau de 0 stare de lucruri. 1. Evaluarea Formularea de judecliti calitative sau cantitative. Kratllwohl pentru domeniul aleetiv cu criteriile oferite sau stabil'ite de clitre I. Taxonomia elaboratii de D. intr-o circumstantli adecvatli. 6. Co~tienla Elevul trebuie. (Sli recunoascli cli unele opere de Bach sunt fugi). cu alte cuvinte sli tinli cont de situatie.Critica intern a Evaluarea exactitlitii unei comunicliri plecftnd de la elemente cum 'sunt rigoarea.

ale acelora ale 1. Atenlie dirijatii sau preferenfialii Diferentierea unui stimul dal In ceea ce prive~te forma exterioara ~i fondul de 0 maniera con~tienta ori semi-con~tienta sau. normal a.1. Asentimentul Elevul da un raspuns. (Sa asculte cu atentie cum vorbesc altii.3. 108 . Riispunsul Rl\spunsuri care urmeaza simp lei atentii datorate fenomenelor. 2. mai precis. dar n-a acceptat complet necesitatea de a 0 face. 2. (A fi In masura sa desprinda valorile umane ~i filozofiile continute In operele literate). (A se supune regulilorjocului).(A determina un individ sa ia cuno~tinta de sentimente caror activitati prezinta putin interes pentru el). Dorinla de a recepta Comportamentul sustraga. In timpul unor reuniuni). diferentierea aspectelor unui stimul perceput ca foarte diferit de impresiile imediate. Se dore~te ca un elev sa fie suficient angajat Intr-un subiect. un fenomen sau 0 activitate pentru a cauta sa-l descopere ~i a avea placerea sa-l aprofundeze.2. Intr-o conversatie telefon. la unui individ dispus sa accepte un stimul dat ~i nu sa i se 1.

de entuziasm sau de bucurie.2.1. (A dezvolta un sentiment de fratemitate cu toate fiintele umane de toate nationalitlitile). ci prin angajamentul individual al valorii fundamentale. (A glisi pllicere in lecturli pentru a se distra). Elevul manifestli acest comportament cu suficientli coerentli.8atisfacfia de a raspunde Rlispuns emotional. nu din teama de a fi pedepsit. Dorinfa de a riispunde Elevul este suficient angajatpentru a afi~a comportamentul sau. unui obiect. unui comportament.2. (A accepta responsabilitatea propriei sale slinlitliti ~i protectia celei a altora). ideale. Interiorizarea unui ansamblu de valori specifice. 2. in general cauzat de pllicere. 3. Acceptarea unei valori Atribuirea uneianumite' valori unui fenomen. 109 . Comportamentul este motivat nu prin dorinta de a pllicea sau de a se supune. Valorizarea Comportament care este destul de solid ~i stabil pentru a lua caracteristicile unei opinii sau unei atitudini. ci de bunli voie in mod voluntar. determinand comportamentul. " 3.3. in circumstantele adecvate pentru cli se estimeazli cli el detine 0 valoare.

3.2. Preferinta pentru 0 valoare Nivel de interiorizare angajamentul sau convingerea. situat intre simpla Angajament acceptare a unei valori ~i

destul de profund fata de 0 valoare

astfel incat individul ocauta ~i 0 dore~te. (A examina in mod deliberat puncte de vedere variate asupra chestiunilor controversate, cu scopul de a-~i forma 0 opin~e).

3.3. Angajament Convingerea, Convingere, la acest nivel, implica un grad ridicat de certitudine.

certitudine tara umbra deindoiala,

incredere, sinceritate fata de un

punct de vedere, un grup sau 0 cauza. • (A se devota ideilor ~i idealurilor care sunt fundamentale democratiei).

4. Organizarea Aorganiza valorile in sistem, a determina interrelatiile care exista intre

ele, a stabili pe cele care sunt dominante ~i mai profunde.

4.1. Conceptualizarea Abstractizarea

unei valori care permite individului de a vedea

sau conceptualizarea

cum 0 valoare coreleaza cu cele pe care el Ie poseda deja sau cu cele pe care le-ar putea poseda. (A incerca sa defmeasca admira). caracteristicile unui obiect de arta pe care il

4.2. Organizarea unui sistem de valori Elevul grupeaza, reune~te un ansamblu de valori, probabil disparate ~i Ie ordoneaza intre ele.
110

(A stabili un plan destinat sa armonizeze aetivitatii sale).

repaosul

sau eu exigentele

5. Caracterizarea printr-o valoare sau un sistem de valori Yalorile au un loe in ierarhia valorilor individului; intr-un fel de sistem intrinsee eoerent. Ele au reglat eomportamentul aeesta sa fie adaptat. individului destul de mult timp pentru ea ele sunt organizate

5.1. Dispozi{ie generalizatii Ansamblul este eel care ofe1-a0 logiea intern a sistemului de atitudini ~i de valori, in toate cireumstantele. (A fi gata sa-~i revizuiasea opiniile ~i sa-~i sehimbe eomportamentul lumina evidentei). in

5.2. Caracterizarea Coneeptia despre univers, filozofia vietii, viziunea lumii. (A se stradui sa dobandeasea 0 filozofie eoerenta despre viata).

Taxonomia elaboratii de A. Harrow pentru domeniul psi/lOmotor 1. Mificiiri reflexe Raspunsuri la un stimul tara vointa eon~tienta a individului. Funetionale de lana~tere, mi~earile retlexe se dezvolta prin maturizare.

1.1. Reflexe segmentare (medulare) Fae sa intervina un segment spinal.

III

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Reflexul de flexiune (indo ire); Reflexul miotatic; Reflexul de extensiune (intindere); Reflexul de extensie incruci~atA.

1.2. Reflexe intersegmentare Fac sA intervinA mai mult un segment spinal

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

Reflexul cooperativ; Reflexul antagonist (opus); Inductia su~cesivA; Figura reflexA.

1.3. Reflexe suprasegmentare SolicitA participarea creierului

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Rigiditatea extensorilor; Reactii plastice; Reflexe posturale:

1.3.3.1. Reactii de sprijin; 1.3.3.2. Reactii de deplasare; 1.3.3.3. Reactii de atitudine tonicA (reconfortantA); 1.3.3.4. Reactii de redresare; 1.3.3.5. Reactii de prehensiune (apucare); 1.3.3.6. Reactii de punere pe pozitie ~i de topAialA.

112

2. Mi~cari fundamentale

de baza

Patemuri motorii innl\scute.

2.1. Mi~cari locomotor;;

2.2. Mi~cari de activitate industriala (a purta, a cara, a lupta, a se bate, a arunca etc.)

2.3. Mi~cari de manipulare

2.3.1. Prehens iune 2.3.2. Dexteritate

3. Aptitudini perceptive Ajutl\ individul sl\ interpreteze stimulii ~i ii permit deci sl\ se adapteze la mediul sl\u. 3.1. Discriminare chinestezica Subiectul are cuno~tintl\ despre corpul sl\u ~i despre maniera in care el se mi~cl\, de pozitia sa in spatiu ~i de relatiile dintre corpul sl\u ~i mediu.

3 .1.1. Con~tientizarea corpului

Aptitudinea de a recunoa~te ~i a controla corpul sl\u.

3.1.1.1. Bilatera/itatea (A apuca 0 minge mare cu cele doul\ mliini).

113

2. Discriminare vizua/a 3.1. la con~tientizarea corpului sAu ~i la 0 figurA pe care el 0 realizeazA in spatiu. Dominanla stdnga-dreapta (A manca.1. 3. 114 .3. ajuca tenis).2.3. a scrie. evenimente ~i medii (inconjurAtoare) observate.2.1. Echilibru/ .1.3. A putea urmari cu privirea Aptitudine a subiectului de a urmAri simbolurile sau obiectele cu mi~cAri oculare coordonate.2. Acuitate vizua/a Aptitudinea subiectului de a privi ~i a diferentia diferitele obiecte.4. (A juca ~otronul). Imagine corpora/a Sentimentele copilului vis a'vis de structura corpului sAu. 3.Re/alii intre corp $i obiecte/e mvecinate din spaliu ReferintA la conceptele directionale ale subiectului. 3.' mic dintr-un grup de obiecte de talie variabiIA). 3. (A distinge un cere de un pAtrat. a alege un obiect . 3. Lateralitatea (A face sAsarA mingea cu 0 singurA manA).1.1.1.2.1.1. 3.2. a destinge un b de un d.

Discriminare auditivii Mai legatli de comportamentele cognitive 3. a apuca 0 minge.1. a reproduce mi~cliri deja observate: 0 suitli de pa~i dintr-un dans clasic). (A diferentia sunetele emise de clitre diferite instrumente. atunci cand aude un cuvant. a silabisi un cuvant. 3. Acuitate auditivii (asculimea auzului) Aptitudine a subiectului de a· primi ~i diferentia sunete.4.3. a identifica sunete emise de clitre animalele domestice.2. sli identifice vocalele ~i consoanele care 11compun).2. Memorie vizualii (A desenadin memorie simboluri geometrice.3 .2. 3.3. • 3. toate monedele sunt rotunde). a descrie intensitatea ~iInliltimea care Ie corespund.5.(A urmliri zborul unui avion sau traiectoria unei mingi de ping-pong. a scrie alfabetul. 115 . a juca tenis. a juca ping-pong). 3. Persistenlii perceptivii Aptitudine a subiectului de a fi constant In interpretarea sa cand vede acela~itip de obiect. (De~i au mari diferente. Dijerenlierea figurii-fond (A face sli sarli 0 minge . a urmliri mi~clirileunui pendul).

Memorie auditiva Aptitudinea de a recuno~te ~i de a reproduce experiente post-auditive. a coordona 0 perceptie vizuala cu 0 mi~care de manipulare copie).5. 3. Aptitudini coordonate' (A apuca 0 minge.3.1. Coordonare ochi-picioare Aptitudinea membrelor inferioare. Calitafifizice Caracteristici functionale ale vigorii organice 116 .3.2. 3.3. Coordonare oculo-manuala Aptitudinea de a alege un obiect din contextul sau inconjurator (invecinat).2. Discriminare tactila Aptitudine a subiectului de a diferentia teslituri diferite utilizand numai pipliitul (palpatul). (A canta la pian un cantec din memorie.. 3. Orientare auditiva Aptitudine a subiectului de a distinge directia unui sunet ~i de a-I urmliri. de a coordona 0 perceptie vizuala cu 0 mi~care a 4.5.).3.. 3. a face sa sara un balon .4. a repeta alfabetul). (desen.5. 3.

4.scurt).4. 117 intre aparitia unui stimul ~i aparitia .4.4. Anduranlii eardio-vaseularii 4. Agilitate (vioiciune. sprinteneall1) Aptitudinea de a se mi~ca rapid.3.4. de a schimba directia unei mi~cl1ri farl1 a termina 4. ceea ce implicl1 dexteritatea ~i rapiditatea unei mi~cl1ri. Anduranlii (rezistentl1) 4. Suplele (flexibilitate) 4.1. Sehimbare de direelie Aptitudinea complet activitatea.1. Foarte legatl1 de timpul de rl1spuns.2.4.2. un copil mai mic trebuie sl1-~i dezvolte un anumit grad de agilitate pentru a putea evita 0 minge.2. (Un violonist trebuie sl1 aibl1 dexteritate pentru a efectua un piticato eiupirea eoardelor. Opriri $i pleeiiri (starturi) Aptitudinea de a incepe ~i a termina 0 mi~care cu un minimum de ezitare. 4.1.3. un portar intr-o echipl1 de hochei pe gheatl1 trebuie sl1aiM un timp de rl1spuns .1. Forlii (putere) 4. Anduranlii museularii 4. Timp de reaelie Timp care se scurge rl1spunsului.1.

Dexteritate Face referire la abilitliti motrice fine. golful etc. hocheiul. Debutant 5. 5.1.3. cantatulla pian).2.2.4.4./ntermediar (mijlociu) 5.).2.1.4. Avansat 5.2. (Blitutulla ma~inli.1. implicand mi~cliri precise ale mainii ~i degetelor. 5.4. /ntermediar (mijlociu) 118 . Mi~cari de dexteritate Implicli dezvoltarea unui grad de competentli ~i de mliiestrie.1.1. Foarte avansat 5.1. 5.1. Debutant 5. Mi~care adaptativa simp/a Mi~clirile de bazli (nivelul 2) sunt schimbate sau modificate pentru a se adapta la noi situatii sau circumstante. (Toate mi~clirile care intervin injocurile cu racheta. Mi~care adaptativa compusa Implicli mAnuirea unui instrument sau a unei unelte. 5.2.

2.2.3. . Expresiajacia/a 119 . Comunicare nonverba/a 6. Gesturi 6.3.1.3. dans.1. Debutant 5. sArituri de la trambulinA. Avansat 5.1. Avansat 5. Mi~care adaptativa comp/exa Aplicarea legilor fizice la corpul uman in repaus / in mi~care: acrobatii in / la gimnasticA. etc .3. Intermediar ~ijlociu) 5.5.2.4: Foarte avansat 6.4.3.3.3.1.1. Foarte avansat 5.1. 5. Postura # mers 6. Mi~care expresiva 6.2.3.

6. De exemplu.2.2. Mi$care interpretativa Mijloc (sau modalitate) cu care subiectul exprim! (sau red!) printr-un simbol obiectiv (tigura pe care corpul s!u 0 executa in spatiu printr-o mi~care) evenimente subiective (sentimente ~i emotii). Mi$care creativii destinata sa transmita un mesa) sau 0 exprimare (manifestare) (dans. pantomim!) Abordarea taxonomic! serie de inconveniente a obiectivelor prezint! atat unele avantaje cat ~i 0 care trebuie cunoscute de utilizatori pentru a maximaliza avantajele ~i pentru a minimaliza dezavantajele.1.6.2. dimpotriva. fluiditatea mi~c!rii. Dintre cele mai semniticative ti amintite: I) existenta mai multor categorii de obiective incluse in diversele avantaje ale abordarii taxonomice ar putea categorii (nivele) taxonomice ofer! cadrului didactic posibilitatea s! adapteze mai u~or activitatea de instruire-inv!tare la speciticul grupului cu care lucreaz!. dac! profesorul pred! 0 disciplin! la 0 clas! in care elevii sunt ~i bine echipati intelectual dar ~i foarte motivati pentru acest obiect de inv!tamant posibil ~i chiar recomandabil ca el sa vizeze obiective care apartin este tuturor categoriilor taxonomice incepand cu cunoa~terea ~i terminand cu evaluarea. posibilitatile elevilor sunt mai reduse ~i gradul de motivare mai scazut. atunci este mai indicat ca el sa vizeze obiective educationale care apartin 120 . 6.2. Mi$care esteticii Toate mi~c!rile dintr-un sport in care subiectul ajunge la un inalt nivel de performanta ~i atinge gratia. Dac!.

atunci c!nd se realizeazA exigentelor activitAtii de instruire. De Corte (1993) 121 . inte/egere. C. Cuco~ (2003). Dacli se au in vedere ~i dezavantajele cele mai semnificative ar putea fi amintite: a) disocierea tran~antll a obiectivelor comportamentale este productivA din punct educationale de vedere pe cele trei domenii didactic dar vine in abordllrii taxonomice. Cerghit (1982). formularea inceputul deoarece taxonomicll. Tocmai de aceea flceam precizarea in r!ndurile trebui considerate predominant numai cognitive. Poto/ea (1988). anterioare cli obiectivele educationale numai afective sau numai psihomotorii afective n-ar ci. cognitive. de foarte multe ori. predominant # predominant psihomotorii. aplicare. 3) abordarea evaluare. E. 2) abordarea taxonomicll a obiectivelor ajutll in mai mare mllsurll cadre Ie didactice obiectivele sll-~i planifice activitatea preconizate didacticll deoarece pot veri fica care dintre au fost atinse de clltre elevi. activitatea de evaluare este oportun sA se aibli ca referential obiective educationale care apart in mai multor categorii detrimentul altora.numai anumitor nivele taxonomice (de exemplu cunoa~tere. dintre taxonomice flrll a fi favorizate unele in contradictie cu specificul vietH psihice care are totu~i un aspect unitar. Cristea (2000). care aceste considerente se propun elevilor obiective educationale sunt realizate numai de clltre unii dintre ace~tia. analiza). cu toate consecintele care decurg dintr-o asemenea situatie. b) 0 aM lacunli semnalatli de multi autori rom!ni ~i strllini: D. S. atunci.a obiectivelor faciliteazll ~i activitatea de aceasta din urmll trebuie obiectivele educationale Mai concret sll aibll ca punct de plecare in care au fost vizate incA de la spus.1. care dintre ele au creat probleme ~i ce obiective ar putea fi vizate in activitatea urmlltoare de instruire. Acest ignor!ndu-se aspect este foarte important pentru cll.

E. ~. dacl1 aceste clasificl1ri cuprind toate tipurile importante de obiective iar. De Corte (1993) considerl1 Taxonomia elaborata de B. mai ales in cazul domeniului cognitiv. in cadrul taxonomiei elaboratl1 de A. unele dezacorduri exprimate de unii autori (de categoriilor in cadrul exemplu E. anterior. Hybels ~i R. In legl1turl1cu primul aspect al problemei trebuie t!cutl1 precizarea cl1 in cadrul fiecl1rei taxonomii au fost omise ~i unele obiective care sunt importante ~i care trebuiau sl1facl1 obiectul activitl1tii de instruire-invl1tare. Harrow (1972). M Knapp (1984). c) alt inconvenient al abordl1rii taxonomice. ci sA fie intluentat de constrAngeri care sunt specifice fiecArui domeniu in parte. iar in aceastl1 privintl1. 122 . pe de aim parte.face referire la validitatea modelelor taxonomice punlindu-se problema. De Corte. cu demersurile etc. de asemenea. Mai concret spus. este posibil ca. 1993) ~i in legl1turl1 cu ierarhizarea taxonomiilor. in cazul unor discipline formarea de invAtl1mAnt. Weaver II (1987). Existl1. Richmond (1987). procesul notiunilor de cunoa~tere (asimilarea de cuno~tinte. ar putea fi acela cll demersul stipulat de unele taxonomii n-ar fi concordant intotdeauna cu exigentele specifice logicii ~tiintei care particularizeazli fiecare disciplinA de invAtAmAnt. lucru de altfel confirmat de 0 serie de cercetl1ri realizate in acest domeniu de autori precum S. fi redatl1 numai prin posturl1 ~i mers. pe de 0 parte.a. De exemplu. dacl1 ierarhizarea categoriilor in cadrul taxonomiei este corectl1. categoria a ~asea este ~i anume: destinatl1 Comuniciirii care include doul1 subcategorii Mi$carea expresivii ~i Mi$carea interpretativii dar este greu de crezut cl1 intreaga diversitate a canalului nonverbal poat. V. Bloom pentru domeniu/ cognitiv a fi "un ansamblu rl1u structurat" datoritl1 faptului cl1ordinea unor nivele taxonomice este discutabill1. gesturi ~i expresie faciall1. pentru domeniul psihomotor pe care am prezentat-o nonverbale.) sll nu se des~oare in conformitate sugerate de taxonomiile domeniului.

avantaje ~i limite ale operationalizArii A~a cum aminteam. se poate face prin mai multe proceduri. F. In conformitate cu exigentele impuse de 123 . F. Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor. obiectivele concrete au ca not~ distinct~ convertirea lor in comportamente observabilela nivelul elevilor.care inlocuie~te cunoa~terea.d) in star~it. 3) Operafionalizarea obiectivelor educationale. Convertirea obiectivelor in comportamente observabile se realizea~ prin tehnica operationaliwii care. Procedura elaborat~ de R. cum sunt eele concepute de R. -aplicarea. Marie De Ketele. Mager (1972) este cea mai cunoscut~ ~i cea mai utilizat~ acest lucru g!sindu-~i explicatia ~i in faptul cl\ este mai simpl~ ~i mai accesibill\ celor care 0 utilizew. sinteza ~i evaluarea. J. admi¢nd de exemplu c~ taxonomia lui Bloom ar putea fi redus~ de la ~ase categorii la trei ~i anume: "memorarea. la rAndul s~u. care inlocuie~te analiza. care inlocuie~te intelegerea ~iaplicarea. unii autori (de exemplu. ceea ce constituie un avantaj considerabil deoarece profesorul poate surprinde cu mai mare u~urintAce tipuri de achizitii au dobAnditelevii ca urmare a implic~ii lor intr-un program de instruire. Mager (1972) sau Gilbert De Landsheere (1979). exigentAcare nu este intotdeauna onorat~. 1993) opteaz~ pentru taxonomii simplificate. -rezolvarea de probleme. un ultim inconvenient este legat de transpunerea taxonomiilor in practic~ deoarece acest deziderat presupune 0 serioas~ preg~tire psihopedagogic~ a cadrelor didactice.

unii autori (de ex. lucru care este lliudabil mai ales cand se au in vedere 124 . atunci cand se face la disciplinele ~tiintifice (matell)aticli. 1972) au elaborat liste saU ghiduri cu verbe care sunt indicate pentru operationalizare alAt pentru taxonomia elaboratli de Bloom. a eoncluziona. a analiza sunt prin specific mai apropiate de domeniul socio-uman. In selectionarea acestor verbe de actiune este evident faptul cli natura acestora va depinde in mod esential de specificul disciplinei de invlitamant la care se operationalizeazli obiectivele. b) specificarea eondiliilor in care va avea loc etalarea comportamentului. a extrapola" evitandu-se in acela~i timp verbe de genul a ~ti. a miisura. verbe de genul a deserie. in acest caz. a loealiza. 1) Prima conditie . S. Metfessel. a operationaliza trei conditii ~i anume: a) un obiectiv presupune respectarea a speeijiearea sau menlionarea comportamentului pe care il va etala elevul probandu-se asfel faptul cli obiectivul a fost atins.procedura lui R. N. a deserie. in timp ce altele precum a ealeula. a rezolva. in functie de care se poate vedea dacli obiectivul a fost sau nu atins. Mager. a generaliza. De exemplu. nu se poate circumscrie riguros tipul de performantli realizatli de clitre elevi. c) specificarea eriteriului utilizat in evaluarea performantei elevilor. a analiza. care indicli cu fidelitate ce tipuri de achizitii au dobandit elevii pe parcursul respectilt'ei secvente de instruire. a miisura. F. In consecintli. de actiune. Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor.sau cerinta a operationalizlirii se respectli prin utilizarea un or verbe concrete. a euno~te. a inlelege deoarece. chimie). vor trebui selectionate verbe care nu induc nici un fel de ambiguitate de genul a rezolva. fizicli. a nara. cat ~i pentru cea conceputli de Krathwoh/. a extrage operationalizarea pot fi vizate.

a distinge. a transforma. 6. a generaliza. in situatia in care profesorii ~i invl1tl1torii se mArginesc sA foloseascA numai verbele enumerate in aceste liste. a proiecta. ar fi mai potrivite ~i mai indicate pentru anumite teme (subiecte) care fac obiectul activitAtii de instruire.) dar ~i in cazul in care Ii se impun 0 serie de restrictii. a compara.a diferentia. a reorganiza. I. sinteza . a decide.a reformula. in cazul taxonomiei pentru operationalizare I. analiza . aplicarea . a creea. A~adar. a recunoa~te. cele mai indicate verbe valabi!e pentru fiecare categorie taxonomicl1 ar fi: a reorganiza.a reda. a valida. etc. De exemplu. a prevedea. rezultatele sunt limitate. enumerarea organelor interne ale corpului uman poate fi tacutA atat in cazul in care elevilor Ii se creeazA anumite facilitAti (au in fatA un mulaj. • evaluarea . a cunoa$terea . ele fiind determinate de oserie de variabile precum: 125 vizat rAman destul . a aplica.a argumenta. lui Bloom. a contextului in care va fi etalat comportamentul vizat ~i in esentA ele enumerl1 facilitAtile acordate elevilor sau. 0 plans~A.cadrele didactice care se afll1 la inceput de carierl1 ~i care nu au suficientl1 experientl1 in activitatea de operationalizare. conditiile in care va apl1rea comportamentul de diferite. 3. restrictiile la care ei sunt supu~i. 2. nemaicAutand ~i altele care. A doua cerintl1 a operationalizArii 0 reprezintA specificarea conditii!or. dimpotrivl1. 5. Respectarea acestei cerinte este foarte importantA deoarece acela~i obiectiv poate fi vizat in conditii uneori diferite.a utiliza. infelegerea . prevedea. De exemplu. a reuni.a produce. 2. De~i cadre Ie didactice gl1sesc in aceste ghiduri operationale un instrument uti! in activitatea didacticl1. a transforma. 4. eventual.

aceastli cerintli este redatli prin enunturi de genul: "avand acces la sa ". Criteriile. pot fi foarte diferite • obiectivandu-se intr-o varietate de standarde de genul: a) numlirul minim de rlispunsuri corecte pretinse: sa re~olve corect trei exercilii din patru. unui obiectiv presupune cu Cum u~or se poate anticipa. 126 . Formal.. 0 operationalizare a) corectli soar configura in felul urmlitor: ceriDta Dr. la randul lor. "interzicandu-li-se ". b) proportia de reu~itli pretinsli: sa traduca corect 80% din euvintele noului text. "..-experienlele de invalare deja posedate de elevi. 0 reprezintli specificarea 3.I: la sIar~itul lectiei elevii vor trebui sli identifice (enumere) cauzele care au generat rlizboaiele dintre daci ~i romani. specificarea comportamentului ori in practica educativli cotidianli. ". "cu ajutorul.. sa rezolve coreet 80% din exerciliile propuse. "putand sa utilizeze. "oferindu-li-se "... In s:tar~it. -gradul de motivare pentru 0 anumita disciplina de invalamant.. operationalizarea necesitate respectarea tuturor conditiilor ~i nu numai a uneia dintre ele (de final) ~ cum se intamplli nu de putine exemplu. . la 0 lectie de istorie care are drept temli "Rlizboaiele dintre daci ~i romani" unul din objective vizeazli enumerarea cauzelor care au determinat aceste rlizboaie. etc.. ".. a treia cerintli a operationalizlirii criteriului de evaluare deoarece in functie de natura acestuia se poate aprecia in ce mlisurli obiectivul vizat a fost sau nu a fost atins. sa identifice patru cauze ale fenomenului din ~ase. "neavand acces la.. " neputand ". c) limite de timp: sa rezolve 3 exercilii intr-un interval de 'l2 h. De exemplu.jiira a utiliza . " etc. -disponibilitalile lor cognitive.

Berthelot. in care existA diferente ar putea accentuate fi atinse la standarde diferite in intre clasele aceluia~i nivel de " formulate. daci1 este nevoie si1se aduci1 corectiile ce se impun. cu ritmurile lor de lucru etc. acelea~i obiective conditiile ~colaritate. Lebrun. Cum U$orse poate anticipa. Aceia~i autori consideri1 ci1 se impune ca dupi1 verificarea clariti1tii obiectivelor si1 se verifice ~i coeziunea ansamblului de obiective evident. Verificarea coeziunii ansamblului de obiective formulate poate fi tacuti1 de asemenea prin utilizarea unor intreMri de genul: • lista obiectivelor cuprinde ansamblul sarcinilor delimitate (circumscrise )? 127 . monografii bibliografice. Astfel.b) cerinta nr. sau alte surse c) cerinta nr.3: fiind obligatorie enumerarea a trei cauze din patru intrun interval de 10 minute. 1994) sugereazi1 apelulla 0 serie de intreMri de genul: • • • • • obiectivul corespunde sarcinii pe care el 0 reprezinti1? enuntul de baza (specificarea comportamentului) este prezent? sunt prezente conditiile in care trebuie si1se deruleze evaluarea? este prezent criteriul de performanti1 in formularea obiectivului? formularea obiectivului ci1tretoti utilizatorii? va fi interpretatA intr-o manieri1 identici1 de • limbajul este suficient de precis ~i de concis? calitAtii ~i ~i. nivelul standardelor se afla in corelatie directa cu posibilita(ile elevilor care urmeaza sa atinga obiectivul propus. unii autori Pentru a veri fica calitatea ~i claritatea obiectivelor (N.2: neavind acces la manual. cu motiva(ia pentru disciplina respectiva. S.

faciliteazli activitatea ulterioarli de evaluare pentru cli aceasta din urmli. care au fost incompatibile reale ale elevilor. altfel spus.invlitare deoarece vor con~tientiza cerintele pe care vor trebui sli Ie onoreze la star~irii1 lectiei ~i in consecintli. ele nu conduc la achizitii fixate (op. favorabilli operationalizlirii. este in cu posibilitlitile dintre chiar corectli delimitarea obiectivelor lectiei.• fiecare dintre obiective este necesar pentru a ajunge la achizitiile fixate? • existli obiective formulate in mod diferit dar avand aceea~i semnificatie? • • existli obiective care sunt confundate cu premise Ie? existli obiective inutile pentru cli. vor adopta comportamentele 4) operationalizarea care sunt cele mai adecvate. pag. din randul clirora mai importante sunt: 1) prin operationalizare se monitorizeazli mai u~or progresul elevilor in activitatea de instruire. iar acest lucru este u~or explicabil deoarece profesorul poate sli vadli care dintre obiective au fost atinse.l 07) Mi~carea pedagogicli actualli. una mai eficient etape deoarece. i~i intemeiazli demersurile pe 0 serie de avantaje ale acesteia. cit. trebuie sli aibli in vedere criteriile ~i standardele 128 . care au creat dificultliti majore. 2) prin operationalizare proiectare algoritmul didacticli proiectlirii se asigurli premize favorabile ca activitatea de sli se realizeze didactice. 3) prin operationalizare elevii vor deveni mai motivati pentru activitatea de instruire. 0 operationalizare va reprezenta garantia unui proiect didactic bine elaborat.

exista ~i unele incqnveniente ~i recunoscute de toti care trebuie cunoscute de utilizatori tocmai pentru adiminua la nt'axim efectele negative. cele mai semnificative sunt: a) nu to ate disciplinele de invatamant la activitatea de operationalizare sunt in aceea~i masura pretabile iar acest lucru se datoreaza specificului ~i caracteristicilor Cum..a. b) operationalizarea poate limita intr-o anum ita masura creativitatea didactica deoarece "elaborarea obiectivelor conduce la rationalizarea 129 . pentru ca aceste tipuri de achizitii se exteriorizeaza consecinta. Dintre acestea. sentimente. altfel spus. ehimia faciliteaza in ntai maremasura operationalizarea pentru ca in cazul acestora achizitiile elevilor se obiectiveaza observabile la nivelul elevilor. cadre Ie didactice pot ajunge mai repede la un consens in privinta a ceea ce trebuie tacut in legatura cu 0 anum ita tema sau subiect propus spre invatare elevilor. 5) operationalizarea reduce posibilitatea unei ambiguitati procedurale pot fi tentati din partea utilizatorilor care. (1988). sa acorde semnificatii diferite finalitatilor educatiei. corect subliniaza D. in lipsa operationalizarii. operationalizarea. fiecarui obiect de invatiimant. convingeri. fiziea. In in cazul acestor discipline trebuie sa se realizeze cu mai multa prudenta ~i cu respectarea mai multor constrangeri impuse de specificul fiecarui domeniu in parte. care vizeaza in mai mare masura mai u~or in comportamente socio-umane precum literatura. prin operationalizare. cu mai mare dificultate. fac mai dificila operationalizarea. Dincolo de aceste avantaje. filozofia formarea un or atitudini. care sunt indubitabile speciali~tii domeniului. in timp ce disciplinele ~. disciplinele puternic Potolea formalizate cum sunt: matematiea.care au fost ata~ate obiectivelor luate in considerare pentru a fi atinse de ditre elevi.

ceea ce inseamna ca exista un risc real ca obiectivele pentru fiecare lectie sa fie atinse de catre majoritatea elevilor. 130 . c) alt dezavantaj al operationalizarii pe care il subliniaza multi speciali~ti (J. din pacate. J 994). aceasta lacuna este mai pregnanta in cazul in care pentru 0 anum ita tema (subiect) cadrul didactic a elaborat un set de obiective pe care le-a considerat cele mai relevante dar constata ulterior ca posibilitatile elevilor. 1979. 1993) il reprezinta fragmentarea instruirii in micro-obi~ctive evaluate separat. S. (1994). nu au fost avute in vedere. D 'Hainaut excesiva a 1983. M De Ketele. dar aceasta performanta sa nu se constituie intr-o premisa favorabila pentru atingerea unor obiective cu grad mai mare de generalitate. L. motivatia elevilor pentru tema. J.pedagogic a. pentru 0 dupa cum corecta. Berthelot. eu siguranta. pentru care multe cadre didactice manifesta inapetenta pentru acest gen de activitate. obiectivelor este dificila. De Landsheere. un context favorabil instruirii puteau sa ocazioneze ~i alte obiective care. atunci cand se elaboreaza obiectivele lectiei. Pocztar. incitarii celor care invata" (N Lebrun. 1980. in multe Berthelot cazuri. Lebrun "formularea moth. lasand putin loc faptelor neprevazute. Remediul la aceasta lacuna ar fi faptul ca. sa se verifice in ce masura acestea contribuie la atingerea unor obiective cu grad mai mare de generalitate. G. obositoare ~i cateodata plictisitoare". d) efortul considerabil operationalizare mentioneaza N pe care trebuie sa-I faca utilizatorii deoarece ~i S.

fie pluralul acestuia. 131 # fac obiectul unui proces .cit. fie pe eel de curriculum. de priceper. in definire astfel ineat con{inuturile invafamdntului constituie un ansamblu de cuno~tinfe. pag. R. Vaideanu (1984) utilizeaza pluralul.129).CAPITOLUL V CONTINUTURILE PROCESULUI DE iNV ATAMANT. iar aceasta pozitie de prin rang se explica prin faptul ca obiectivele educationale nu pot fi atinse daca nu sunt seleetate ~i transmise elevilor continuturi adecvate acestora. In privinta definitiei acestei variabile a procesului de invatamant exista ~i aici 0 varietate terminologica existand autori care utilizeaza fie termenul de confinut. aceste confinuturi organizate pe nivel sau tip de institufie ~colara. Rasseck ~i G. TEORIA CURRICULUM-ULUI ~COLAR 1) Delimitari conceptuale # importan(ii de invatamant reprezinta Continuturile procesului 0 variabila foarte importanta a procesului de invatamant. De exemplu. de valori ~i comportamente concretizate sub forma planuriIOl:. pe clase $i pe disciplina sunt rezultatul unei elaborari intr-un scop pedagogic specific: invafarea (op.de studiu (orarii # programe ~colare) ~i concepute in funcfie de jinalitafi ~i de obiective atribuite ~colii catre jiecare societate.i..

. pe clase $i pe disciplina sunt rezultatul unei elaborari intr-un scop pedagogic specific: invafarea (op. R. in definire astfel ineat confinuturile invafamantului constituie un ansamblu de cuno$tinfe.CAPITOLUL V CONTINUTURILE PROCESULUI DE iNV ATAMANT. TEORIA CURRICULUM-ULUI ~COLAR 1) Delimitliri conceptuale # importanrli de invlW\mant reprezinta 0 variabila foarte Continuturile proeesului importanta a proeesului de invatamiint. de priceperi. Rasseck ~i G. In privinta definitiei aeestei variabile a proeesului de invatamant exista ~i aici 0 varietate terminologiea existand autori care utilizeaza fie termenul de confinut. aceste confinuturi organizate pe nivel sau tip de institufie $colara. Vaideanu (1984) utilizeaza pluralul. De exemplu. fie pluralul aeestuia. iaraceasta prin faptul ea obieetivele edueationale pozitie de prin rang se expliea nu pot fi atinse daea nu sunt seleetate ~i transmise elevilor eontinuturi adeevate aeestora. 131 # fac obiectul unui proces .129). de valori $i comportamente concretizate sub forma planurilor de studiu (orarii $i programe $colare) $i concepute in funcfie de jinalitafi $i de obiective atribuite $colii catre jiecare societate. fie pe eel de curriculum.cit. pag.

continuturile ~i timpul sunt repere obligatorii.Plecand de la ideea ca in unele arii geografice acest element al procesului de invatamant este denumit prin cuvinte diferite. continuturile instruirii ~i tipul de instruire-inviitare. de variabile angajeaza probleme al indicand pe ansamblu registrul tematic diversificat cercetarii curriculare. finalitatile. W. • a) Modelul triunghiular include ca variabile curriculare finalitiitile educationale. in timp ce al doilea are 0 acoperire mult mai larga conferita chiar de autorul care a lansat acest termen R. 2) situarea disciplinei ~colare in centrul triunghiului semnifica ideea ca in definirea. Asupra modelului triunghiular al curriculum-ului D. Potolea face 0 serie incat ar de observatii prin intermediul carora surprinde notele de specificitate ale acestuia de genul: I) structura triunghiularn pretinde relatH functionale intre to ate variabilele. contructia ~i evaluarea disciplinei ~colare. Tyler (1949). cu recunoa~terea prioritatii finaliUltiior educationale. 132 . Abordand acesta problema in perimetrul psihopedagogiei Potolea (2002) propune doua modele de abordare a curriculum-ului romane~ti. unii autori au tendinta de a echivala termenii de continut cu eel de curriculum. ~i anume: a) b) modelul triunghiular. modelul pentagonal. Autorul considera ca aceste variabile sunt atat de importante trebui sa se regaseasca in orice tip de curriculum. 3) fiecare dintre cele trei categorii particulare de cercetare. D. dar ele au 0 denotatie diferita deoarece primul se refera numai la valorile care se vor transmite elevilor ~i la competentele pe care ace~tia ~i Ie vor forma.

variabila timp de instruire-invatare specifice: -cum se alocl\ timpul de instruire-invl\tare? -in ce constl\ timpul efectlv utilizat ~i in ce relatii se afll\ eu timpul alocat? -cum se identifica ~i evalueazA (op. De asemenea. timpul de instruire-invafare. cit. strategiile de evaluare.79). strategiile instruire. pag. in jurulfinalitafilor -care sunt principalele raporturi se afll\? -ce factori determinl\ apar intreMri teoretico-metodologice categorii ale finalitl\tilor educationale de tipul: ~i in ce elaborarea finalitatilor. b) AI doilea model de curriculum caracteristicl\ finalitafile.Astfel.. este cel"'pentagonal ~i prima sa ~i anume: de timpul necesar individual de' invl\tare? 0 reprezintl\ faptul cl\ include mai mdlte variabi~ confinutul instruirii. cu celelalte patru ~i nu cu doua a~a cum se intlimpla in cazul modelului triunghiular. in ce conditiidevine accesibil elevilor? se coreleazl\ cu problematici cand ~i in sffir~it. 133 . ce functii pedagogice indeplinesc obiectivele? -care sunt metodele de definire a obiectivelor? -ce sisteme metodologice pot fi utilizate in clasificarea obiectivelor? Yariabila confinuturi angajeazl\ alte intrebl\ri: -care este semnificatia ~i tipologia continuturilor? -care sunt sursele ~i criteriile de selectie a continuturilor? -care sunt modalitl\tile de organizare pedagogicl\ a continuturilor. cum u~or se poate anticipa acest model multiplicl\ reteaua relatiilor functionale deoarece in noul context fiecare variabill\ curricularl\ intrl\ in corelatie.

E. De exemplu. curriculum specializat (sau de profil). cele cinci variabile sunt intricate prin raporturile existente intre ele incat orice separare se soldeaza cu efecte negative asupra performantelor ~colare obtinute de elevi in activitatea de instruire. numai renovarea continuturilor instruirii tara sa se aiM in vedere de stategiile de evaluare. sa Ie releve specificitatea asupra elevilor pe care aceste tipuri de curriculum parcurgerii lor. Perrenoud (1993). Abordand problema tipologiei curriculumu-ului. deoarece. C. pp. Ph. de exemplu. fiecare cu particularitatile efectele sale asupra elevilor care urmeaza sa-l asimileze. curriculum informal. CUCO$ 0 serie de autori precum (2002). 134 'CUCO$ (2002. Aceste efecte negative devin vizibile mai ales in cazul unor reforme ale invatamantului cand se incearca. Paun (2002) ajung sa identifice mai' ~i sa Ie anticipeze efectele Ie vor induce ca urmare a multe ipostaze ale acestuia. C. curriculum-uri. ~ialte aspecte ce tin de metodele de instruire sau Faptul ca la ora actuala exista 0 mi~care evidenta investiga din mai multe unghiuri ate vedere problematica se caracterizeaza In tendinta de a vasta a curriculum-ului caresugereaza ~i ~i in existenta mai multor derivatii conceptuale existenta mai multor tipuri (categorii) de curriculum. curriculum scris (prescris).La fel. ~i anume: • • • • • • core . curriculum ascuns (subliminal). trebuie tacuta precizarea ca acest model complinit este mai eficient ~i garanteaza in mai mare masura reu~ita activitatii de instruire-invatare.curriculum (curriculum general). 183-184) enumera mai multe tipuri de . curriculum recomandat.

acest gen de activitate. inva{at curriculm suport. se stabilesc diverse cat ~i asupra performantelor obtinute de De asemenea. Pentru a facilita 0 perceptie mai clara asupra acestor tipuri de curriculumuri. exclus. studenti. 21-24) enumera ~i analizeaza patru tipuri de curriculum-uri ~i anume: • • • • curriculum formal sau prescris. (local). fie ca este yorba de elevi.• curriculum zonal (realizat). prezentam In continuare principalele note distinctive ale categoriilor pe care Ie-am amintit In functie de relevanta pe care 0 au acestea In desta~urarea activitatii de instruire-Invatare. curriculum realizat. beneficiari. pp. curriculum real. enumerate prezinta elemente de specificitate ~i Fiecare din categoriile evident pot avea un impact mai mare sau mai mic asupra felului In care se realizeaza activitatea de instruire-Invatare eleviln. Paun (2002. Intre diversele tipuri de curriculum corelatii. persoane aflate la diverse stagii de formare etc. testat. lucru pe care trebuie sa it val orifice atat speciali~tii In· proiectarea dar ~i practicienii care compatibilizeaza aceste categorii diver~ilor curriculara. curriculum predat. 135 . • E. curriculum ascuns.

celelalte materii de invlitlimant fiind selectate in funqie de nevoile ~i interesele unor categorii de elevi. este cum bine remarcli posibil ca acest tip de curriculum sli aibli drept reper elevul ideal. unor dificultliti in transpunerea cuno~tintelor in practicli. Fiind produsul unor experti sau a unor speciali~ti in curriculum. elevul dorit de cplitre profesor care face fatli multiple lor sarcini ~colare tarli nici 0 dificultate ~i care este foarte motivat pentru ceea ce urmeazli sli asimileze concretizate in curriculum-ul forrntlI. De foarte multe ori insli practica educationalli contrariul relevand 0 serie de incompatibilitliti concretli demonstreazli ~i gratie ofertei intre acest tip de curriculum elevii clirora Ii se adreseazli (sau pe care ii vizeazli). 136 formal ~i de la exigentele impuse de . • Curriculum-ul real reprezintli totalitatea cuno~tintelor.• Curriculum formal sau precis reprezintli valorile. atitudinilor pe care efectiv profesorul Ie transmite elevilor pornind. dificultliti in realizarea corelatii intre diversele categorii de continuturi etc. de la curriculum-ul acesta. care are ca rezultantli generarea unor dificultliti in invlitare. asimilarea selectivli a continuturilor. Se estimeazli cli aceastli categorie include panli la 80% din totalul disciplinelor. cuno~tintele ~i informatiile care se concretizeazli in documentele in planurile de invlitlimant. evident. • Core-curriculum-ul este 0 categorie utilizatli maiales in spatiul anglo-saxon ~i care include materii de maximli importantli implicate maximal in formarea culturii generale a elevilor. adicli ~i manualele ~colare ~i a cliror selectie a fost tacutli de clitre experti pe baza unor criterii validate ~i a unei analize dominant epistemologice profesorul E. paun. programele curriculare. informatiilor.

eel in care profesorul a investit 0 serie de competente pentru a-I face elevilor mai accesibil ~i mai atractiv nu este asimilat de catre ace~tia ad 137 . Felul in care este configurat curriculum-ul de 0 serie de variabile cum sunt: . prin demersurile sale. sa se disocieze de opiniile celor care au selectat continuturile obiectivate in curriculum-ul prescris. -reprezentarile lor. dimpotriva. poate sa asocieze prezeJitarii 0 serie de aprecieri ~i de interpretari.Caracteristica definitorie a acestui tip de curriculum 0 reprezinta faptul ca plecand de la curriculum-ul formal. poate sa sustina sau. in predarea continuturilor ape 1 la diverse paradigme de prezentare. In sfiir~it. -competentele psihopedagogice pe care ~i le-a format de-a lungul anilor. cadrul didactic ajunge sa personalizeze continuturile fie prin intermediul transpozitiei didactice. -semnificatiile pe care Ie confera finalitatilor educatiei. poate sa i~i exprime opiniile in legatura cu importanta ~i utilitatea continuturilor. fie al altor mijloace. real de catre profesor depinde -competentele ~tiintifice pe care Ie posed a. ~i sa faca mai atractiv • Curriculum-ul realizat (invalat) este categoria care concretizeaza efectiv aehizitiile dobandite de elevi in cadrul procesului de instruire. sa accesibilizeze curriculum-ul prescris. ~i il distinge de alte el poate face configurand continuturile intr-o maniera care il diferentiaza persoane din aceea~i categorie. Astfel. Poate parea curios faptul dar curriculum-ul real. -teoriile pedagogice la care adera. nu trebuie om is faptul ca prin intermediul cutriculum-ului real pe care ~i le-a format despre elevi ~i despre posibilitatile cadrul didactic i~i poate demonstra toate capacitatile creative ~i intreaga maiestrie didactica putand.

• Curriculum-ul ascuns include totalitatea valorilor pe care elevii Ie incorporeazl1 datoritl1 unor influente nonformale sau a unora informale ~i care pot fi valorificate instructiv-educative in paleta largl1 a activitl1tilor desta~urate in ~coall1 ~i in afara ei. In consecintl1.'gen de activitate. atitudinile pe care Ie au referitor la ~coall1 ~i la menirea acesteia. pentru cl1 nu are 0 importantl1 neglijabill1. -interesele ~i motivalia pe care 0 aufala de aces. in cele din urml1.literam. existenta unui ecart mai mare sau mai mic intre curriculum-ul real ~i curriculum-ul realizat putanduse aprecia cl1. sau dimpotrivl1 defavorizat de 0 serie de variabile cum sunt: -cuno~tinlele anteriiJare pe care elevii deja Ie poseda atunci cand ei incep 0 noua instruire. onestitate). determinl1. con~tiinciozitate. -sistemul de valori la care adera. -ritmurile de munca indiviJuala. -experienlele de invalare pe care Ieposeda. cu cat ecartul va fi mai mic. curriculum-ul ascuns pe care il posedl1 elevii trebuie cunoscut de cadre Ie didactice. curriculum-ul elevii receptioneazl1 unor conditionl1ri multiple. real predat de cl1tre profesor elevilor poate fi favorizat. -calitatea deprinderilor pe care ~i Ie-au format in cadrul unor diverse situalii de invalare. fie cl1 este 138 . iar lucrul acesta este firesc deoarece continuturile din perspectiva Altfel spus. -conceplia pe care ~i-au format-o despre educalie ~i despre efectele acesteia. cu atat invl1tarea la nivelul elevilor a fost mai eficientl1 ~i rezultatele ei mai semnificative. Toate aceste variabile. -existenla mai mult sau mai pulin pregnanta a unor triisiituri de personalitate (perseverentl1.

prin intermediul acestui tip de curriculum testat respectiv la imbunatatirea reprezinta totalitatea achizitiilor pe care elevii cu ocazia diverselor activitati de sau demonstra elevii pot demonstra nu numai ceea ce au invatat. pe care 11 vizeaza profesorul in demersurile sale instructiv- ascuns s-ar putea sa vizeze in mai mare masura unele a~teptari ale .e genul culegerilor. necunoa~terea sau ignorarea acestuia poate fi generatoare de disfunctii in desta~urarea activitatii de instruire-invatare ~i curriculum-ul educative. resurse instructionale d. suport sunt foarte utile in desta~urarea activitatii de instruire-invatare amintit faptul ca utilizarea lor nu trebuie sa conduca la 0 supraincarcare ci la sporirea gradului de atractivitate a continuturilor. Dimpotriva. 139 . multimedia etc. fie de sursele ~i canale Ie informationale care I-au generat. date care nu au drept sursa documentele de concretizare programe a continuturilor instruirii (planurile de ~i manuale ~colare). Pe de aM parte nu trebuie omis faptul. aceste auxiliare instructionale care obiectiveaza curriculum-ul dar trebuie a elevilor. Mai concret spus. monografiilor. principale invatamant. • Curricu/um-ul Ie pot proba evaluare. procesului de intelegere ~i aplicare a acestora. ci 0 serie de suporturi ghidurilor. ci ~i cum pot utiliza diversele cuno~tinte in situatii destul de variate.yorba de structura mai mult sau mai putin compozita a acestuia. suport reprezinta 0 varianta curriculara care include informa1ii. Desigur. ca curriculum-ul cel putin in anumite privinte deoarece pot aparea disonante intre unele elemente ale acestuia real. elevilor care nu pot fi·onorate de curriculum-ul prescris sau de cel real. • Curricu/um-u/ cuno~tinte.

140 . formarea unor competente care sa Ie favorizeze desta~urarea unor activitati care sunt specifice acelui spatiu geografic. ~tiinta ~i tehnologia. ci ca variante de curriculum care presupun multiple interdependente. Dupa prezentarea diverse lor categorii de curriculum. romaneasca invatamantului exista un consens in a grupa aceste surse in d}" evolutiile social politice. ca structura. problematica lumii contemporane. Pe de alta parte. faptul sensibila intr-o asemenea forme ~ se sustina reciproc ~i sa nu fie in relatie de ca.• Curriculum- ul zonal reprezinta 0 oferta educational a adaptata unei zone geografice cu scopul de a favoriza la beneficiari. speciali~tii in curriculum atunci cand Ie proiecteaza trebuie sa Ie configureze maniera incat respectivele disonanta. De exemplu. un curriculum zonal montan va fi total diferit de unul care vizeaza 0 zona marina sau una de campie. mutatii 0 entitate inregistrate atat la nivelul diverse lor domenii ale cuno~terii. curriculum-ul repreinta trebuie mentionat dinamica. la modul la diferitele general. in consecinta. 2) Domenii ~i surse ale continuturilor procesului de invAtAmAnt Exista 0 varietate de surse care alimenteaza continuturile iar in psihopedagogia urmatoarele categorii: a) b) c) cultura ~i arta. cat ~i la schimbarile specifice societatii in care se realizeaza activitatea instructiv-educativa. trebuie tacuta precizarea ca acestea nu fiinteaza ca entitati complet separate.

deoarece 0 cantitate apreciabila de cuno~tinte ~i informatii oferite elevilor prin programele de studii proveneau din perimetrul acestora ceea ce se solda cu efecte benefice pe directia formarii unei culturi umaniste la nivelul elevilor. Aceasta evidenta poate fi demonstrata ~i prin faptul ca un numar mare de discipline care intra 'in curriculum-ul ~colar erau de sorginte etica. G. . Viiideanu. este mai putin aportul culturii semnificativ. umanista. iar discipline pre cum literatura. $tiin{a ~i tehnologia. gramatica. 1982) considera ca aceasta schimbare de statut s-ar datora 'in parte expansiunii unei alte surse importante. eficient se pleaca de la ideea ca daca omul modem poate aplica ~i utiliza din perimetrul profesionale tehnologiei moderne. dar ~i 'in perspectiva. el 'i~i poate 'indeplini unui deficit cultural inovatiile responsabilitatile ~i sociale chiar 'in conditiile care nu era de conceput cu multe decenii 'in urma. istoria. atat cele c1asice dar ~i cele modememajoritatea planurilor de 'invatamant.aJ Cultura $i arta reprezinta 0 sursa traditional a a continuturilor se aprecia ca de-a lungul timpului curriculum-ului a fost chiar mai bine ponderata putandu'in cadrul ~colar. dar ~i un or schimbari intervenite 'in filozofia educatiei cand se pune problema elaborarii unor paradigme referitoare la formarea ~i dezvoltarea personalitatii umane. /onescu. . Referitor personalitatea la acest aspect exista multi autori care considera ca tinerilor se poate forma 'in conditii de eficienta ~i 'in cazul 'in care ~i artei. aceasta psihopedagogic opinie nu poate fi productiva din punct de vedere ~i 'in consecinta trebuie aduse argumente care sa demonstreze ca ~i cultura ~i arta raman 0 sursa importanta a 141 la ora actuala. filozofia. limbile striiine - aveau un statut cu totul special ~i 'in La ora actuala situatia este oarecum diferita iar cultura ~i arta nu mai au un statut privilegiat 'in calitate de sursa a continuturilor iar unii autori (M. Evident. 'in calitate de sursa a continuturilor.

indiferent de domeniul de activitate in care sunt pu~i sa-~i exercite profesia. achizitii de natura afectiva au la randul lor un impact deosebit asupra dezvoltarii armonioase ~i echilibrate a personalitatii elevilor. etaleaza ~i 0 serie de unor. muzicii. 1971) referitor la funclia integratoare a cu/turii. picturii etc.. • romana etc.continuturilor. sentimente ~i toate aceste care. care trebuie reconsiderata in vederea ameliorarii procesului de selectare a valorilor ce Ie sunt specifice prin nivelul de relevanta ~i in consecinta merita oferite elevilor in cadrul procesului de instruire ~i educatie. > Formandu-~i aceste achizitii prin intermediul valorilor oferite de cultura ~i arta. tinerii care se formeaza devin mai sensibili la diferitele aspecte ale problematicii umane. din randul carora mai importante sunt: • Prin intermediul valorilor oferite de cultura ~i arta elevii i~i largesc sfera cognitiva avand posibilitatea sa dobandeasca informatii referitoare la modul de structurare ~i functitmare a unor societati care au marc at istoria civilizatiei umane (cum au fost civilizatia greaca. • Creatiile apartinand culturii ~i artei au un rol important in educatia artistica (estetica) a elevilor oferindu-Ie acestora posibilitatea formeze criterii mai obiective ~i mai riguroase sa-~i in receptionarea diverse lor mesaje artistice. • Valorile apartinand formarea culturii ~i artei i~i aduc un aport deosebit in convingeri. atitudini.) ~i care in multe privinte pot oferi sugestii ~i societatii contemporane disfunctionalitati. fie ca este yorba de Iiteraturii. pot fi aduse 0 serie de argumente care sa demonstreze peremptoriu ca ~i la ora actual a aceasta ramane 0 sursa importanta a continuturilor. Plecand de la ideea pe care unii autori au exprimat-o deja (Stanciu Stoian. devin mai reflexivi ~i mai creativi. prin specificul sau. datorita acestui fapt ei pot opera 0 selectie adecvata ~i 142 .

Creanga) cat ~i in cea universala (Anii de ueenicie ai lui Wi/helm Meister de W. L. Iista ar putea fi continuata. Siavici ~i Amintiri din eopi/iirie de I. ~tiintific incadrate modem. exemple ele insele putand fi care. demonstrand ca valori/e se constituie intr-un fel de coloana vertebralii a culturii. mila binele. chiar i~i intituleazll tendentios un subcapitol al lucrllrii prin afirmatia Continuturile edueatiei inseamnii eultura. ele orienteaza spiritul oricarei eulturi # functioneazii ca 0 gri/ii seleetiva fatii de crealia $i dijuzarea culturalii (op. iar unul dintre ace~tia. de omul generic omul universal al ~tiintifice cre~tina. indiscutabile adevarul.implicit accede spre acele creatii care apartin culturii autentice ~i nu subculturii indoielnice. frumosul.cit. in majoritatea cazurilor promoveaza valori gasite atat in literatura romana (Budulea Taiehii de I. Antonesei (1996). Autorul citat disociaza valorile in mai multe categorii. • Unele creatii apartinand mai ales literaturii. Unele dintre ele pot patrunde chiar in patrimoniul 143 . ~i anume: 1) Valori/e etern umane (cele care sunt indisolubillegate ~i anume: Rena~terii. concretizeaza paradigme de formare a personalitatii umane. toate dovedind perenitate in timp ~i constituind patrimoniul cultural al umanitiilii). 2) Valori/e eomunitiilii nalionale care s-au constituit de-a lungul istoriei unei comunictati care au trecut de asemenea proba timpului ~i care formeaza patrimoniul cultural national. adevarurile ale diferitelor in ~tiintele exacte ~i ~tiintele naturii. spiritul discipline intalnite la greci.j pag.27). Goethe) ~i desigur. Ideea conform careia cultura ~i arta raman in continuare 0 sursa importanta a continuturilor invatamantului ~ este subliniata ~i de alti autori.

ceea ce inseamna ca s-au tot scurtat intervale Ie de timp la care volumul acestora se dubleaza. Lucrul acesta se celorlalte datoreaza evolutiilor rapide care s-au manifestat cunoa~terii. 0 importanta sursa a putandu-se aprecia ca ea a dobandit chi. sa-~i dovedeasca perenitatea in timp. valorile comunitatii nationale) in detrimentul celorlalte. altele de asemenea. dat fiind faptul ca posibilitatile individului au ramas acelea~i. De asemenea.universal daca ajung sa atinga relevanta ceruta altele continua sa fie reprezentative numai pentru comunitatea care le-a generat. de asemenea. dar sa fie incadrate numai in pal eta valorilor comunitatilor nationale. Autorul sugereaza realizarea unui anumit echilibru in selectarea acestor prin introducerea unor elemente de • valori deoarece. mutatii extrem de semnificative s-au manifestat 144 . aceasta tendinta creand probleme serioase in selectia ~i prelucrarea de receptare ~i prelucrare ale acestor informatii. in pofida unor inovatii in perimetrul tehnicilor de munca intelectuala. 3) Valorile epocii (saeclum-ului). se soldeaza cu efecte negative pe termen lung in formarea ~i dezvoltarea personalitatii tinerilor. la modul general. care sunt specifice unel anumite perioade istorice.ar 0 pondere mai mare in domenii care alimenteaza continuturile. La modul generalse poate aprecia ca ~i in cazul acestor valori este posibil ca unele dintre ele sa treaca proba timpului ~i sa fie incluse in categoria valorilor etem umane. favorizarea unora dintre ele (de exemplu. b) Stiin{a continuturilor randul # tehnologia reprezinta. care se disting printr-o accentuata instabilitate pentru ca nu au trecut proba timpului dar care compenseaza noutate ~i originalitate. ca se constata la ora actuala 0 explozie informational a deoarece cuno~tintele ~i informatiile fumizate de diferitele ~tiinte au inceput sa creasca exponential. in cadrul celor doua domenii ale In legatura cu aceste evolutii se poate afirma.

au consecinte benefice -asupra existentei indivldului <leoarece se creazli rezerve de timp care pot fi utilizate fie pe linia preglitirii profesionale. pe de 0 parte. etc. obiectivsau atins dacii la nivelul continuturilor:invAtlmaotului nu se fac'SchimbArimai ales in privinta modernizlirii acestora. putin obositoare. . . 145 . iar dupii aceea de 0 mal bunA prelucrare ~i prezentare la nivell1ldocumentelor care Ie concretizeazli ~i in special la nivelul programelor ~imanualeloqcolare. dtmareoe. N. fie in organizarea mai pllicutAa loisiruluL . Teate aceste avimtajeoferite deinovatiile survenite in perimetrul ~tiintei ~i tehnologieiau~i un anumit pret:deoarece. DacAla nivel industrial se promoveazli la 0 scarA largA informatizarea.au fostcreate 0 serie de tehnologii. ridicA alproductiei fapt ce se soldeazli cu efecte ~i eficientl benefice deoarece produsete' obtinute'sunt mai putin costisitoare ~i devin mai accesibilediverselorcategorii de utilizatori. ci ~iin perimetrul activimtilor casnice.'Aceste facilitAti.Oprescu.. cibemetizarea ~i roboti:zarea proceselor de' productie ~i in perimetrul casnic este II observabil' impaotul tehnol<>glei deoarece muIte activitAti gospodAre~ti se realizeaz! Cu ajutorul unornnelte.'in desfli~urarea activimtilor gospodAre~ti. ~a oum subliniazli unii autori (E.facA dupii' criterii de. aparate. flidindu-Ie mai agreabile ~i mai Blideanu. 198&). iar pe de altii parte.este.insfera tehnologiei. yorba mal totAide 0 mai'riguroaSAselectie a acestora care sii se. In legAturiicu progresele inregl'strate in perimetrul ~tiintei ~itehnologiei trebuie ~cutli m~ntiunea· cli impactul acestora este vizibil nu numai la nivel industrial.r. moderne care. in perim€1trulacesteia au fost concepute materiale cu caracteristici ~i insu~iti noi.'nu maiutiIize~ nivelul de prdductivitate resursele traditionale.elevantA maximA. necesimridicarea nivelului de pregAtireprofesionalii deziderat •care nu peate ft a indivizilor.

146 . complexitlltii pe care 0 - etaleazll.in marile aglomerllri umane) cu ef~ negatiy~. tehnologi. Inlegllturl1 eu aeeste probleme legate de protectia mediului ineonjurlUor exjstll la pra actuall! 0 multitudine de luerl1ri. economi~ti.inuturilordatoritll. la fel.~i datoritll caracterului sllu global.ci il acapare~ adeviratul~n~alcuvantului intotalitate pe individ.Chiar~iin cazul in care ~tiinta~te.care multe de popularizare. psihopedagogi etc.hnologia au dobandit 0 importanta mai mare in calitatede sursa principall! awntinuturilor invlltamantului.maiales dind nu seiau mllsurileneqesare pentru ameliorarea situatiei existente. c!U'eunii autori Ie-au semnalat deja (St. deoarece ~tiinta Sitehnologiapoate crea la niyelul individului 0 dependenta pI"~ Q}arefata de realizaJile sale ~i in consecintasa cktennine 0 anumitll alienare a individului. trebuie avute in vedere ~i anumite precautii~.rtant4sursl! a conf. 1n cadrul cirora se oferi informatii . plecandu-se de la ideea cll la ora \" aetualll acestaeste supus unor diverse surse de poluare (este yorba de poluareasollQl"llintalnitll maiales. 1970. Defapt.referitoare la eauzele ~i efectele poluirii eu scopul de a eon~tieQtizala nivelul eititorilor consecintele dezastruoase in cazul in care nu se vor lua mllsurile eele mai adecvate ~ievident cele mai economicoase.!iemnificative sunt: • Protejarea mediului ineonjurator. c) Problematiea lumii eontemporane se constituie. iar pe de aM parte efectelor pe termen lung pe care Ie genereazli ~i care nu pot fi ignorate de nici 0 categorie de speciali~~. intr-o impo. pe de o pane. pt:oblematiea lum.i eOl'Jtemporaneeste osintagmll extrem de acoperitoare deoarece sub acest titlu sul)tdecelabile 0 serie de subcategorii din randlll cl\rora mai. il aserve~te in generand 0 serie de consecinte extrem de negative. in virtutea cllreia ~tiinta ~i tebnologia nu se mai subordoneazl1 demer1\\1rilor individuale.pe termen mediu ~i lung . fiecll este yorba de sociologi. Stoian.dintre .

ceea ce se soldeaz!" cu efecte negative amt in privinta schimburilor economice dintre state datoritA faptului cli flirile subdezvoltate n-au resursele financiare necesare pentru a accede la produsele oferite de noua tehnologie. rasismu/ui. de poluarea solului. lumii plecandu-se de la constatarea unor dezechilibre evidente intre nord-sud ~i vest-est. B. • Combaterea razboiu/ui # apiirarea piicii avAndu-se in' vedere cli la ora actual! existAmuIte conflicte intre state pelitru care nu s-au glisit solutii pa~nice flicandu-se apel la calea armelor in pofida faptului cli altemativa militarli este cea mai costisitoare ~i genereaz! urmliri extrem de negative. mai concret eele care au P.• Reducerea deca/aje/or existente intre stateIe. antisemitismu/ui ca fenomen in continli ascensiune care se manifestA diferenpat de la 0 unli la aIta. de distrugerea infrastructurii. fie cli este vorba de pierderi umarie. -ul sub IOOdolar pelocuitor este putin probabil ca analfabetismulsli fie eradicat Sau diminuat in mod considerabil in conditiile in care aeeste state' nu vor fi ajutate de flirile bogate ~i de organismelefmanciare internationale. Cum acest fenomen afecteaz! in mod deosebit tlirile subdezvoltate. • Combaterea terorismu/ui. materiale. din plicatei paoli la ora actualli sohtpile cele mai adecvate ~icele mai eficrente. dar care au uti numitor comun prin consecintele negative pe care 147 . cat ~i in tendinta de migrare a unor cetliteni din flirile smce spre eele bogatein speranta ameliorArii statutului economic ~i social. • Combaterea analjabetismu/ui. I. apei ~iaerului. recunoscut ca flagel care afecteaz! multe sute de milioane din populatia intregii planete ~ipentru care nu s-au glisit.

nr~ a mai avea invedere ~i alte aspeete ale problematieii lumii contempor~e ne mllrginim sa . de asemenea.ref~rentild atunci .'se face seleetia cuno~tintelor ~i informatiilor care vor face obiectul activit~tii de instruire-inv. Referiqdu-s.a. . de la un delIlOcrat). deoarece se eons~ituie iRtr-un ..acell$t! tendin~ G.sao domenii: J) EvoJulia§tiinlelor exacte.rm!toa.ce psihopedagogiinumesc noi/e educalii ~i cll in bun~ m~sur~ ele al.~nta de cltre unele state care au tacut partedin marile imperii coloniale (britanic.cand .neglijata in pofida faptului c~ reprezentativitatea sa este.ativ ~ <.i!arla.unul indepen.anq.aprecia c~ . -transferuri metodologice ~i interdisciplinare. ~. uqiculare pentru a-~\ renova sistemele de invat~mant ~ieducatie. se poate . Viiideanu (1988. 7mutatii~ievolutii. Cll Chiar ~i in acest caz trebuie admis faptul ~ anumite evolutii sociale ~i poIiti~ /iU un impactsemnificativ asupra eontinl.elorlalte.\la.ca este vorba"de dobandirea statutului de vorbagetrecerea regim~taJ.t~c.itare.) ~i care. vor trebui slLaplice refQrme.prelucrate acestea..fie. pune problema selectiei eontinuturilor trebuie s~ se s aiba inyederelJ.cu eeea.afirm~m ell multe dintre ele sunt intr-o relatie direetli. considerabil asupraeontinutului invll~mAntului.diminua.ele surse. pp.lturilorinva~mantului. 148 . in noile conditii. 0 surs~ a continuturHorcare nu poate fi.de l. francez.epistemologice. fie c~ este unor state de la un regim P')litic la altul (deexemplu. 164-167) consider! caatunci <.llultiplicarea surselor continuturilor ceeeace are repereusiuni asupra felul~icum sunt sel~t~~ §l.laora actual~ exis~ 0 tendin~ evidentll.gener... d) Evoluliile social-:politice reprezinta. spaniol etc.Ie genereaza ~i prin deteriorarea cIimatului socio-economic ~i politic in anumite regiuni ale planetei.:ompar.l un impact. y ea no~.e l.

4) Evolulia ~tiinlelor sociale ~i umane ~i roluL lor sporit in cultivarea atitudinilor (responsabilitQ. 3) Evolulia lumii muncii ~i mutatiile declan~ate de impactul informatiei asupra profesiunilor.aunor capacitAti importante (spirit critic. importanta cunoa~terii ~i promovArii spiritului olimpic ~i a fair-play-ului. etc.telor negative ale mercantilismului acapara 0 parte a tineremlui. invAtarea asistatA de calculator se generalizeazA rapid in invAtAmiintul preuniversitar european. s04idaritatea.rme inedite de participare. care impun luate in considerare 8) Aspilralii/(lliner. 6) DezvQ!fareaimpetuQ4Sa a sportului ~i a turismu/ui ~i folul acestor activitAti in apropierea ~i cunoa~terea popoarelor in promovarea .pAcii.se aspiratii cum sunt: ~participarea . dintre unor module sau activitAti de ~i. de unde nevoia introducerii studierea viitorului precum. -accelerarea ritmului dezvoltArii. patriotismu\) ~i .-discipline de gran itA ~i combinatii de discipline.etului ell fondullui i~i va asuma rAspunderi depline: in deceniile viitoare. 2) Evolulia tehnologiei ~i impactul ei considerabil industriale asupra productiei ~i agticole. noi curente. prezent ~i viitor.' de optimism ~i generozitate. stilurilor de viatA ~i bugetelor familiilor. fo. asupra vietii familiale.. etc. 5) Eyolulia aulturii # aartei.tea.8unor exercilii prospective. urbanismului ~i transporturilor.). capacitate de autoinvAtare. nevoiaintAririi spiritului critic ~i a gustuluiesteticin ~i ale un or mQde care pot seopul prevenirii efe(. -generalizarea utilizArii informatiei in diferite domenii. invMtivitate. 149 . 7) Impactul sporit al viitorului asupra prezentului ~iunitatea trecut.: procese de democratizare. ca urmare. -nevoia de viatA dem0Craticl\.

pertinenta a continutului. -mediulinconjurator. (apud. Alti autori. organizatiile mondiale axate pe studierea §i imbunAtlltirea sistemelor educative §i responsabilii invlltamfultului din diferite tari sunt din ce in ce mai receptivi problematica lumii contemporane. etc. -caracter prioritar(urgentA §i gravitate). propun legllturll cu posibilele surse ale continuturilor. modularitate. caracteriza1A prin: -universa/itate. etc. -dorinta de a se implica in mod efectiv in procesele de luare a deciziilor. §i la organizarea indicatori de 10) Achizilii/e pedagogice privitoare la selectionarea conpnuturilor §ia invlltarii inter §i transdisciplinaritate. invlltare continull §i evaluare formativll. l1)Prob/ematica /umii contemporane. . ISO §i mai atenti fata de imperativele generate de paradigme oarecum diferite in De exemplu. E. -interesul pentru probitate §i pentru respectarea valorilor etice. mai ales strllini. -trecutul omenirii. etc. -g/oba/itate. -viata §i cultura altor popoare. -interdependenle puternice. Cornish. G. Cercetarea pedagogica. -problemele socio-econoRlice grave ale epocii noastre. noi moduri de formare initialll a profesorilor.-dorinta dea cuno~te lumea ~i a comunica. 9) Importanla crescanda a mij/oace/or de informare in masa ~i a comunicarii: sporirea considerabilli a volumului informatiei acumulate de elevi §i studenti in afarll activi1Atilor didactice privitoare la: -spatiul cosmic. formarea formatorilor viitorilor profesori.

care prin specificul sau configureazA urrnatoarele obiective: • Oblinerea accesului la informalii: -a citi. -metode creative in rezolvarea problemelor. -propaganda ~i sofisme elementare. -priceperea de a regasi inforrnatiile in ordinatoare ~i ziare. -a asculta. -limbajul vocii ~ial corpului. -biblioteci ~i lucrari de referinta.metode de analiza. -a vorbi in fata unui public. -a ~tisa apreciezi ~isatratezi inforrnatia.. 1991) vizeazA. -previziune ~i predictie.Mialaret. -efectuarea de experiete. -clasificarea valorilor. administrative. • Luciditatea spiri~ -semantica. -operapi comerciale. -a vedea. -probabilitate ~i statistica.. 151 . -matematici.· -logica deductiva.un Curriculum total. -a ~ti sa identific~ experti :}isa inveti de la ei. ~programarea ordinatoarelor. • Comunicare ejicace: -a vorbi cu simplifute ~i claritate.metode ale ~tiintelor. -sisteme generale..

mutatii profesionale. -~tiinte economice ~i filozofie economic!. a dicta. fiziologia umanA. -profesiunile iil evolutie. -rasism ~i xenofobie. ecologle. -gramatica. -geologie. -ligvistica. • fnle/egerea omu/ui §i a societQtii: -evolutia omului. -bazele tehnologiei modeme. -opticli ~i electronic!. a schita. -problematica supravietuirii umanitAtii. etnologie. a face filme. -autoeducatie ~i munc!. -psihologie ~i psihologie social!. diagrame. la ma~inli. -mecanici aplicatt.-barierele culturale ale comuniclrii. fizilo!. Chimie. biologie. evolutia ~i dinamica populatiei. -a organiza informatia ~i a redacta. 152 . -sintaxa ~i stilul. istorie. -antropologie culturalll. -scrierea in stil oficial (formal ~i informal). geografie. ~tiinte umaniste. a fotografia. -geneticli. • _fnle/egerea mediu/ui:· -astronomie. -scrierea de manA. tablouri grafice. -a desena. -gestiune ~i legislatie. -desen.

sine. educatie sexuala. alimentatie. odata cu definitia acestora enumera ~i posibilele surse dupll cum urmeazll: Prin conlinut noi inlelegem acea parte a bunurilor culturale existente :ji in special sistemele formale care se prezintii elevilor cu scopul de a realiza obiectivele didactice. educatia consumatorului.-perspective Ie umanitatii: • """ Competenle personale: -armonie fizica ~i gartie. 116). Un alt autol1strain E. -gestiune ~iadministratie. nu trebuie omis faptul cll 1n pofida sugestiilor importante oferite de aceasta schita curricularii ea nu poate fi u~ transpusa in practicll sau altfel spus fiU. -capacitatea deautomotivare. Pe de aIta parte. -aptitudineade -cunoa~tereade a medita ~i de a-ti controlacomportamentul. poate deveni operaponala. -cunoa~terea metodelor ~i stilurilor autoinvlltarii. o privire mai atenta· asupra acestui curriuculum total sugerat de E. 153 . -participara-la viata socialll. igiena. -educatia artistica. intr-un capitol destinat continuturilor. Cornish conduce la ·concluzia ca el este in mare parte acoperitor ~i ca cele mai multe din chestiunile vizate sunt incadrabile in sursele clasice ale continuturilor. -bugetul personal. -aptipudini interpersonale. ~securitate personala. -dinamica grupurilor mici. -autocontrol ~i autoprotectie.De Corte (1991. pag. percepere ~ creatie. -educatia memoriei.

persoanele ~i evenimentele.rAmanand in sarcinile speciali~tilor in curriculum ca in virtutea unor criterii riguroase s~ selecteze din cadrul fiecAruisistem formal cuno~tintele ~i informatiile care sunt cele mai reprezentative ~i cele mai adaptate elevilor care urmeaz~ sA Ie asimileze. Instruirea confruntli copilul cu aceste sisteme formale. de categorii de c1asificare ~i in acel~i timp de totalitAtilerealitAtii. Deoarece. Sistemele formale sunt deci categorii care permit sA se c1asifice manifestArile vietii ~i ale actiunilor umane. toate aceste sisteme formale se constituie in surse ale continuturilor invAtAmantului. •• Concluzia care se desprinde este aceea cA in viziunea lui E. ~a cum aminteam. De Corte.in sensul c~ se dore~te ca 0 parte din cuno~tinte~le~i informatiile apartinand noilor surse ~i fie integrate in curriculum-ul ~colar. geografie) permitand de a localiza obiectele. sistemul formal al normelor ~i al modelelor de comportament s-au spus intr-o manierA mai generalA. trebuie s~ se manifeste muM prudentA iar in final. existA la ora actualA 0 puternic~ tendinta de multiplicare a surselor continutului procesului de inv~tAmant ceea ce determin~ in final aparitia unor presiuni exel'citate asupra dooumentelor care concretizeazAconpnuturile (planuri ~i programe de inv~tAmant). autorul include: -sistemul formal allimbii materne -sistemulformal al numerelor (eantitatea) -sistemul formal al timpului # al spaliului (istorie. noile achizitii s~nu determine supraincmcarea programelor ~colare ~i aparitia unor efecte negative generate de aceastAsituatie.In cadrul sistemelor formale. este yorba deci. sistemul formal al relatiilor umane. 154 .

155 . ca 0 constatre de ordin general. pot face ~ obiectul activitatii de instruire-invatare deoarece indue in randul elevilor 0 serie de efecte benefice. dimpotribli. pot fi regasite criteriile referitoare la rigurozitatea ~tiintifica. In privinta criteriilor de selectie. se poate aprecia ca numlirul acestora este variabil de la un autor la altu\. exista riscul unei selectii deficitare. extrem de complicata. cu consecinte negative atat in J1lanulformarii personalitatii elevilor dar ~i in directia exercitarii unei profesiuni viitoare. care prin specificul posedat. dar acest efort trebuie tacut pentru ca in final continuturile selectionate sa aibli un nivel ridicat de relevanla. tara sa mai avem in vedere posibilitatile de aplicare care ar trebui sa constituie scopul final al oricarei instruiri. intelese ~i aplicate in diverse contexte de instruire. in sensul ca. Daca. iar ulterior in vastul perimetru al pnlcticii ~iexistentei. cat ~i la formarea unei personalitati armonioase ~i echilibrate. In orice caz. care nu pot fi asimilate ~i intelese. Pentru ca aceasta selectie sa se faca cat mai bine este insa nevoie de utilizarea unor criterii riguroase care sa fie cat mai reprezentative ~i care sa faciliteze numai selectarea continuturilor. dar in acel~i timp. Iiteratura psihopedagogica destinata crurriculum-ului realizeaza un anumit consens deoarece.3) Criterii de selectie a continuturilor procesului de invAtAmant Selectia continuturilor procesului de invatamant reprezinta 0 activitate extrem de importanta. contribuind decisiv atat la dezvoltarea cognitiva a acestora. la majoritatea autorilor. ori se propun elevilor continuturi inadecvate posibilitatilor lor. ori se omit ~i nu se au in vedere continuturi care intradevar merita sa faca obiectul instruirii ~colare. sa fie adecvate elevilor care carora Ii se ofera. in sensul de a fi u~or asimilate. criteriile utilizate nu sunt ele insele reprezentative. formative. cele de natura psihologicasau cele de natura pedagogica.

considerand ca optiunea pentru anurnite continuturi ar trebui sli se faca dupa urrnatoarele criterii: 156 .De exemplu. criteriile psihologice. De Corte (1991) are in vedere oparadigma de selectie oarecum diferita de cele prezentate anterior. ideologice. criterii $tiinlifice. criteriile logico-$tiinrifice (epistemologice). daca ne referim ~i la autori straini. M Stanciu (1999) abordand aceasta chestiune considera ca cele mai reprezentative criterii de selectie sunt: • • • • criteriile filozofice. €pistem%gice. soci%gice. (2002) mare~te nurnarul acestor criterii la ~apte. • In star~it. Nicola (1996) enumera patru criterii de selectie a continuturiJor ~ianume: • • • • criterii filozofice. criterii filozofice. C. considerand ca cele mai reprezentative sunt: • etice. E. criterii pedagogice. psih%gice. criterii psihologice. Un alt autor roman care a destinat 0 lucrare intreaga problematicii continuturiJor. criteriile pedagogice. pedagogice. referindu-se la acest aspect al continuturitor I. CUCO$ Tot un autor roman.

4) seleclia bazata pe structwa $tiinlifica a disciplinei. dupa parerea noastra. existand totu~i riscul ca nivelul de relevanta a acestora sa fie destul de scazut. tara ca acest lucru sa nu se soldeze eu efecte negative in legatura cu ealitatea ~irelevanta continuturilor selectionate. ceea ce nu inseamna in mod obligatoriu ca multiplicarea acestora determina ~i 0 selectie mai buna a continuturilor. este yorba de 157 criteriile de natura sociala ~i economica prin respeetarea carora . se pot trage in principal trei eoncluzii. Dupa aceastli scurta pre~ntare referitoare la pozitionarea unor autori fata de problema criteriilor de selectie aeontinuturilor invatamantului. 5) sel(lclia det(lrminata de aspectul dinamic at culturii $i de utilitatea sociala (valoare prospeetiva).I) seleclia bazata pe obiective. Ie conditiilein care sunt avute in vedere mai multe criterii de selectie. doua criterii esentiale care nu pot fi ignorate. care nu pot fi eludate. e) In toate clasificarile prezentate sunt omise. 2) seleclia pazatape datele (informatiile) psihologiei invalarii.legatUfa-cUacest aspect facem precizarea ca daea numlirul criteriilor este mai mic. 3) sele£lia bazatape situalia de plecare. cu siguranta selectia continuturilor va fi mai putin complicata. se creeaza premize majore ca selectia sa devina mai riguroasli ~i continuturile slfie pertinente chiar daea operatia efectiva de selectare e. b) Numarul criteriilor de selectie poate varia de la un autor la altul. iar reprezentativitateaaeestora este certa. ~i anume: a) Unele criterii se constituie in invarianti deoarece se regasesc la toti autorii chiar daca formularile prin care sunt exprimate pot fi uneori S' destul de diferite.stesupusli mai multor eonstrangeri. In .

~coala rAspundein mai mare mAsurAunor exigente de ordin social ~i i~i aduce 0 contributie majorAin dezvoltarea economicAa societatii. 1) Se/ec{ionarea con{inuturilor dupa criterii de natura ji/ozojica ~. 2) criterii de natura ~tiin{ifica. 5) criterii de natura psih%gica. valorile. •. Dar. princaracteristicile ~i particularitatile lor. Selectionarea continuturilor dupA acestecriterii presupune ca alegerea cuno~tintelor~i informatiilor oferite spre InvAtare elevilor sA tinA cont de 0 multitudine de valori care contribuie maximal la formarea tipului de personalitate pe care ~coala dore~te sA-Iedifice intr-o perioadA istoricAdeterminatA. 3) criterii de natura socia/a. in ceea ce ne prive~te. consideram cA cele mai relevante criterii care trebuie avute in vedere in selectia continuturilor sunt: 1) criterii de naturaji/ozojica. nu au acel~i impact in formarea ~i dezvoltarea personalitApiumane ~i tocmai de aceea se impune utilizarea criteriilor filozofice pe baza cArora poate fi estimat aportul 158 . DimpotrivA. Respectarea acestor criterii se aft! Intr~o corelatie directA cu obiectivele educationale pentru cAa~a cum s-a vazut in capitolul dest. obiectivele au printre altele ~i 0 funtie valoricA sau axiologicA in sensul cA ele reprezintA ~i optiuni spreanumite tipuri de valori. 6) criterii de natura pedagogica.inat acestora. nerespectarea sau ignorarea acestor criterii indeparteaza ~coala de problemeIe societatii. de problemele existentei in general ceea ce se soldeaza cu efecte 'negative in procesul de integrare profesionalA ~i socialA a tinerilor care parcurg diverse programe de formare. 4) criterii de natura economica.

de aspiralii/e # ~teptarile lor. Poate mai importante dec~t alte categorii de criterii sunt cele de naturA ~tiintificApentru cAintradevAr. prin intermediul clireia se opteazii spre continuturi care nu sustin maximal dezvoltarea personalitatii umane.respectarea acestora conferAcontinuturilor un grad mare de rigurozitate. inadecvatA. de coerenla ~i de reprezentativitate. utilizarea ~i respectarea lor rAm~ un simplu deziderat neaplicabil in practica dacA in echipele interdisciplinare de speciali~ti insArcinati eu elaborarea curriculum-ului ~colar nu sunt cooptati ~i speciali~ti in fiozofie._ respectarea acestor criterii presupune ca in selectia continuturilor sAse tinAcontLie: idealurile fi niizuinlele oamenilor. prin specificul ~i natura lor.fieclirei categorii de valori ~i ponderea pe care trebuie s-o ocupe fiecare categorie in cadrul influentelor educative generale exercitate asupra elevilor inclu~i in programe de instruire ~iformare. de respectarea condiliei umane. ~eleclionarea conlinuturilor dupa criterii de natura ftiin/ijica. de progres. sAredea mai multe aspecte din r~d~l clirora mai importante sunt: 159 . Oric~t de importante. DimpotrivA. De asemenea. . care nu exprimAmarile optiuni ale omenirii (de pace. ar fi criteriile de natura filozoficA in selectia continuturilor invAtamantului. nerespectarea ~i desconsiderarea acestor criterii poate cletermina 0 selectie aleatorie. I!tJ(jologie. de prosperitate. Respectarea acestor criterii determinAin final 0 selectare optimA a cont-inuturilorastfel inc~t acestea. mai reflexiv ~i mai sensibi/ la problemele vietii ~iexistentei. libertate de exprimare. mai disponibil ~imai creativ.eticA. etc) care nu iI fac pe viitorul cetatean mai adaptabi/.

Dimpotrivl1. la fizicll. care au 0 mare putere explicativll ~i care conditioneazli formarea altor notiuni datoritll valorii lor instrumentakridicate. bine caracteristicile~i particularitltile memoriei. ceea ce are drept efectmllrirea gradului de intelegere a unei unitllti de continut sau chiar intelegerea unei intregi discipline ~colare. la psihologie. necunoa~terea unor principii· cum· sunt cele didactice. ci ~i obtinerea unor rezultate modeste in activitatea de instruire la 160 . conserva~e. energie. se vor intelege mai. in final. sau Deexemplu. dacll elevii vor cunoa~te ~i legile care guvemeazl acest proces psihic. dacli elevii nu stllpanesc foarte bine notiuni de genul mi$care. b) familiarizarea obiectivatii elevilor cu legile $i principiile fundamentaJe de inviiliimant ale $tiinlei intr-o disciplinii cerintA foarte importantli deoarece legile ~i principiile exprimll legAturile. determinll in final nu numai lacune de naturli cognitivli care priveazll profesorul de 0 intelegere deplinll a specificului didacticii ~i a procesului de invlltllmant.a) redarea structuril conceptuale a unei $tiinle care se concretizeazAintr- un obiect de invlltAmant. unde ierarhizarea este foarte riguroasll ~i unde notiunile fundamentale garanteazli in final intelegerea intregii discipline printr-un demers de tip multijazic discursiv. camp.necunoscandu-i legile. este putin probabil ell ei pot sll-~i formeze notiuni 'eu un grad degeneralitate mai redussau sll sesizeze alte fenomene a cllror intelegere este intim legatli de acestenotiuni fundamentale. specificitatea acesteia.ceea ce inseamnli ell prin continuturile asimilate elevii trebuie sli-~i formeze 0 serie de notiuni fundamentale care sunt specifice disciplinei respective. raporturile esentiale dintre diferitele nothmi. De exemplu. La fel se 'intamplll ~l'in cazul pedagogiei'unde. de exemplu. existll ~anse mai mici de intelegere a tnodului de functionare a acesteia ~i posibilitliti ~i mai reduse de a 0 amplifica sau dezvolta. Lucrul acesta este vizibil mai ales la disciplinele putemic formalizate.

ytiinle obiectivatli intr-o disciplinli de invlillimant plecand de la ideea cli.cu anumite /acune. Aceastll problemli nu poate fi insli rezolvatli dacli in cadrul continuturilor invlillimantuluinu sunt selectate cuno~tinte ~i informatii referitoare la acest aspect prin intermediul clirora elevii ~i tinerii sli-~ipoatli forma 0 serie de comportamente ecologice. societatea contemporanli se confruntli la ora actualli cu serioase probleme legate de protectia mediului inconjurlitor care a devenit tot mai . c) familiarizarea e/evi/or cu metode/e specifice unei . De exemplu. 0 cerinlli importantli deoarece societatea.elevii care au fost privati de 0 organizare riguroasli ~i coerentli a acestui tip de activitate. atunci devine necesarli cunoa~terea metodelor ~tiintei respective cu ajutorul clirora cei interesati pot dobandi informatii noi prin efort personal.intr-o activitate de tip independent. ceea ce se soldeazli cu efecte negative in planul intelegerii disciplinei respective.§e/ectarea conlinuturi/or dupa criterii de natura socia/a reprezintli de asemenea. precarli in ultimele decenii datoritli unor cauze multiple. 161 . Dacli nu se are in vedere acest aspect. dacli multe din cuno~tintele asimilate au un anumit grad de perisabilitate ~i dupli 0 perioadli mai indelungatli devin vetuste ~i inactuale. . cu 0 serie de nevoi pe care nu Ie poate satisface. existli riscurile ca selecpa continuturilor sli se facli in a~a fel incat elevii sli perceapli ~tiinta in timp cu anumite discontinuitali.ytiinleiin timp pentru ca ace~tia sli poatli con~tientiza atat progresele mcute. nu Ie poate onora. . in evolutia ei. dar ~i noile probleme cu care se confruntli 0 ~tiinta sau alta in orizontul de timp actual. se confruntli cu o serie de necesitlip. dacli ~coala ca institutie de formare nu i~i aduce partea sa de contributie. gratie clirora sli manifeste alte atitudini atunci cand se pune problema de a proteja in mai mare mlisurlimediul ambiant. d) formarea unor reprezentari corecte /a e/evi referitoare /a evo/ulia . 3).

deinvatamant.. in functie de 0 prima constrangere continuturile trebuie selectate in ~a fe. ~i al progresului.l incat sa contribuie maximal la dezvoltarea ~i amplificarea unor procese ~i activitati psihice cum ar fi: gdndirea. sau in altele. etc.tionate spre alte sectoareale eficienta. Dimpotriva.De asemenea.. limbajul.IS. la care ~coala sa nu i~i aduca 0 contributie majora gratie potentialului de care dispune ~i gratie experientei pe care a dobandit-ode-a lungul timpului. imaginatia. printre multiplele sarcini ale ~colii (de culturalizare. nu trebuie sau nu ar trebui sa existe solicitari de pe piata muncii in a forma diverse• categorii de speciali~ti. de socializare) se afla ~i aceea de a forma speciali~ti pentru diversele sectoare ale eC. irosindu-se nu are nevoie ~i pe care productia nu ii resurse financiare care ar putea fi astfel importante direc. societatii. se confruntA cu problema analfabetismului. daca nu se respecta aceste criterii. exista dscul ca in multe situatji ~coala sa nu poata onora solicitarile pe care Ie reclama sociatatea ~i intr-un fel sa se (lonstituie intr-un factor frenator al dezvoltarii economice . unelesocietAti altele cu cea a terorismului ameliorate. 162 .onomiei. speciali~ti de careeconomia poat~ integra. de natura econam.areacontinuturjlpr procesului. sa contribuie. unde ar putea fi folosite cu mai multa 5J.8fJegtarea continuturilor dupa criterii-de natura psihologica_ Respectarea criteriilor de natura psihologica impun 0 dubla constrangere in ~elec1. cand formeaza 4 anumite categorii de.. deoarece. ~i toate aceste aspecte nu pot fi eradicate sau macar nuse face 0 selectie care sa vizeze daca la nivelul continuturilor nemijlocit ~i aceste chestiunL 4) Selectarea continuturilor dupii critey. la formarea unor deprinderide natura intelectuala. motivatia.cd se afla intr-o corelatie directa cu una (Jin fUl)ctiile educatiei ~i anume functia economica iar acest lucru este u~or explicabil. Mai concret SPI.

fie de nivelul lor de conceptualizare.In consecinta.dobandeasca. 163 In . continuturile trebuie selectate in a~a fel incat ele sa fie . atunci cand se selecteaza anumite continuturi. criteriile de ·natura psihologica. oferisugestii importan~ in legatura cu ceea ce ar putea asimila elevii care au atins un anumit nivel de dezvoItare intelectuala. ClIm u~or se poate observa. aceasta constriingere. ca de altfel to ate . in/eleagii ~i aplice in contexte cat mai variate. fie ca este yorba de volumul ~i gradul de structurare al continuturilor.vilorcare parcurg anumite niveluri de ~colaritate. stadialitatea' piagetiana este de mare folos pentm ca fiecare stadiu de de particularitati care pot dezvol~are se distinge printr-o serie de caracteristici. dimpotriva. iar aici. trebuie sa se anticipe. o atentie deosebita trebuie acordata dezvoltarii psihogenetice a elevilor.dere psihogenetic in stadiul opera/iilor concrete (6-7. ceea ce inseamn~ ca prin natura ~i caracteristicile lor continuturile trebuie sa fie tot mai adecvate celor care urmeaza sa Ie.e ~i ce capacitati vor fi stimulate ~i sustinute. In vjrtutea celei de-a doua constrangeri sau cerinte.compatibile cu particularitatile ~i posibilitatile reale ale celor care urmeaza sa Ie asimi/eze. daca nu se are in vedere acest aspect exista riscul sa se selecteze continuturi care nu au un impact semnificativ asupra unor capacitati psihice ~i care incarca nejustificat programele analitice. principiul accesibilitii/ii sau al orientiirii dupii particularit. cel al opera/iilor formale. se afla intr-o corelatie directa cu unul dintre ~i anume. principiile didactice.ii/i/e de vdrstii. elevii care se situeaza din punct de ve. 9-10 ani) vor trebui sa beneficieze de continuturi destul de diferite comparativ cu cei care se afla in stadiul urmator.# individuale ale elevilor.z. De exemplu. Pentru ca aceasta compatibilizare mai intai de catre cei care elaboreaza sa se realizeze efectiv trebuie cunoscute curriculum-ul ~colar particularitatile de varsta ~i individuale ale ele.

cu un grad mai mare de structurare. £> Se/ec/ia con/inuturi/or dupa criterii de natura pedagogici!~i aceasta categorie de criterii este foarte importanta. elevilor care se situeaza in stadiul opera/Wor concrete ar trebui sa Ii se propuna continuturi mai putin voluminoase. deoarece elevilor Ii se propun continuturi inadecvate care genereaza dificuItati majore in invatare obiectivate in lacune in cunoa§tere. confuzii.consecinta. Desigur. pot facilita transferuri discip/inare. prin natura lor. Nerespectarea acestei cerinte se soldeaza cu efecte negative. ci ~i aportul pe care iI au acestea in asimilarea unor cuno~tinte ~i informatii care se vor dobiindi in alte etape ale instruirii. 164 . ~i cu uTigrad mai mare de abstractizare. cu un grad mai mare de concretitudine care sa poata fi asimilate u~or ~i prin utilizarea principului intuitiei. ecuatii ~i ciind pot asimila continuturi mai voluminoase. ci un mijloc care faciliteaza dobandirea altor achizitii. ceea ce inseamna ca in selectia unor cuno~tinte ~i informatii trebuie sa se aiba in vedere nu numai valoarea lor intrinseca. disonan/e. distorsionari. b) onorarea unor exigen/e legate de interdiscip/inaritate ceea ce inseamn! ca in procesul de selectie vor trebui identificate acele continuturi care. toate cu efecte negative atiit in evolutia cognitiva ciit ~iin I dezvoltarea personalitatii. formule. in acest sens cuno§tintele selectionate nu reprezinta un scop. cand ei au capacitatea de a opera cu simboluri. situatia poate fi total diferita in cazul elevilor care se situeaza in stadiul opera/Wor forma/e. iar in esenta respectarea lor in procesul de selectare a continuturilor presupune ca aceasta operatie sa vizeze cu preclldere urmatoarele aspecte: a) dimensiunea instrumenta/a pe care 0 poseda unele continuturi.

pp. intr-un cuvant care posedll un grad de similaritate mai accentuat ~icare nu sunt specifice unei singure discipline. b) acord axiologic al continuturilor cu valorile ~i evolutifIe din domeniul culturii ~i al artei. Respectarea acestor criterii poate determina in final 0 mai buna selectie. din randul carora pot fi enumerati: a) deschidere fatll de achizitiile ~i progresele ~tiintei ~i ale tehnologiei ~i selectionareaelementelor de introdus in cadrul continuturilor in lumina finalitatilor educatiei general-obligatorii. c) realizarea unui echilibru intre cuno~tintele de cultura generala ~i cele de specialitate in functie de tipul ~i de gradul de ~coaIil pomindu-se de la ideea cll existll 0 relatie foarte directll intre cultura generala ~i cea de specialitate. Vaideanu (1988. 165 . Analize periodice a valorii culturale a programelor ~imanualelor ~colare. d) Realizarea unui impact cat mai semnificativ asupra principalelor laturi ale educatiei: -intelectualll -morala -esteticll -igienico-sanitarll cu consecinte benefice asupra dezvoltllrii intregii personalitati a elevilor. coerentll ~i diversificatll. neputindu-se accepta cll se poate realiza 0 bunll culturll de specialitate dacll cea generalll nu este suficient de bogatll. obiectiv care poate fi imbunlltlltit prin luarea in considerare a unor indicatori de pertinentll ai continuturilor "cum ii nume~te" G.metodologice. 189-190).

moral--afective.) ~i diferitelor metode de predare-invatare.c) mentinerea unui echilibru intre dubla deschidere a continuturilor: fata de problematica planetara $i trebuintelor specifice ale comunita/ii locale # nationale. unor raporturi in plan diacronic ~i sincronic. obiective-cognitive. t) asigurarea coerentei continuturilor sensu I stabilirii contradictiilor cicluri ~colare. iar pregatirea lor pentru intelegerea ~i construirea viitorului sa devina cat mai temeinica. ponderile atribuite cuvantului ~i imaginii. ~i a modurilor de organizare a cu valoare astfel incat elevii sa fie angajati in eforturi formativa care sa se asocieze cu bucuria de a invata. h) orientarea prospectiva ~i democratica a continuturilor. in stranse intre idei ~i al eliminarii sau rupturilor intre capito Ie. in grupe mici. intre discipline sau intre g) conceperea ~i dozarea continuturilor invatarii. intre ponderile atribuite diferitelor moduri de organizare a invatarii (In clase conventionale. e) asigurarea echilibrului (activitati didactice ~i extradidactice). etc. in grupe mari sau cIase reunite. d) adecvarea continua a continuturilor la: trebuintele # posibilitatile spirituale. 166 . jiziologice # jizice ale celor angajati in procese de in con cepe rea continuturilor Echilibrul la nivel central intre grupele de grupele de inviitare la diferite niveluri ale sistemelor educative. astfel incat ~ansele de succes ale celor ce invata sa sporeasca. intre elementele teoretice ~i cele intre practice. intre elemel}tele abstracte ~i cele concret-explicative. discipline psihomotorii-intre sau intre discipline.

consta in faptul ca faciliteaza 0 corespondenta intre obiectele de invatamanqi $tiintelepe mai stransa care Ie reprezinta. Vliisceanu (1986). ~i (se nume~te ~i structurare tematicii). astfel incat sa nu se creeze 'un ecart foarte mare intre nivelul atilis de ~tiinte $i nivelul continuturilor procesului de invatamant care fac obiectulactivitatii de instruire-invatare. Dincolo de aceste avantaje acestei modalitati ii sunt specifice ~i 0 serie de Imimite. aceasta modalitate este cea mai u~or de realizat de catre cei care elaboreaza curriculum-uJ prezentand 0 serie de avantaje din randul carora mai important e acela ca permite in mai mare masura aprofundarea unei discipline care face obiectul instruirii ~colare. datorita faptului ca exista 'in permanenta 0 tendinta de a introduce noi cuno$tinte ~i informatii tara . sau academic. '" a) Modalitatea de tip morwdisciplinar sau academic este una traditionala ~i se distinge prin faptul ca structura pe care 0 realizeazacompartimenteaza domeniitede cunoa~tere pe obiecte sau discipline de invatamant astfel incat. ~colar. De asemenea. de impedimente din tandul carora cele mai semnificative sunt: • supradnciircarea programelor 167' analitice. c) modalitatea de tip pluridisciplinat d) modalitatea de tip transdisciplinar. alt avantaj al acestei modalitati de structurare subliniat de 1. Cu siguranta. de' organizare a continuturilor procesului de In Iiteratura psihopedagogica destinata problematicii continuturilor sunt identificate ~i analizate In general patru modalitati de structurare a continuturilor anume: a) modalitatea de tip monodisciplinar b) modalitatea de tipimerdisciplinar.4) Modalitati invatamant . flecare domeniu decunoa~tere structun:i curriculum-ului este reprezentat deo disciplina ~colara care intra 'in de structurare ~colar.

168 .oarece in majoritatea cazurilor. pe de 0 parte. iar pe de altii parte. Cauza acestui neajuns 0 reprezintli faptul ca cei care elaboreazli programele nu au perspectiva tuturor conlinuturilor pe care trebuie sli Ie parcurgli elevii ~iin consecinlli nu-~i reprezintli corect eforturile pe care trebuie sli Ie depunli ace~tia pentru ca aceste conlinuturi sli fie asimilate ~i inlelese.sli se elimine in reciprocitate configurandu-se astfel un obiect de invlillimant sub formli piramidalli. dintre care cele mai semnificative sunt aparilia oboselii in randul elevilor. profesorii care predau diversele discipline din planul de invlillimiint posedli 0 formare monodisciplinarli ~i nu stlipanesc satisiaclitor decat disciplina pe care 0 reprezintli. deoarece realizarea unor transferuri intre discipline reprezintli 0 parghie importantli pentru amplificarea motivaliei de tip ~colar. uneori acest neajuns este diminuat in cazul cand un profesor care predli 0 anumitli disciplinli posedli totu~i o culturli generalli solidli care ii permite sli realizeze diverse corelalii intre conlinuturile disciplinei sale ~i conlinuturile altei discipline incluse in structura curriculum-ului. iar la varf cuno~tinlele de datli mai recentli. ar fi integrate in structuri cognitive cu un grad mai mare de complexitate. suprainclircarea programelor determinli la randul ei 0 serie de efecte negative. Cum u~or se poate anticipa. diminueazli procesul de intelegere a conlinuturilor predate care. demotivarea elevilor pentru activitatea de invlitare. la baza clireia sunt plasate cuno~tinlele mai vechi. • dificultatea de a realiza transferuri interdisciplinare iar lucrul este u~or explicabil de. aparilia unor lacune in cunoa~tere. in cazul transferurilor. poate diminua ~i curiozitatea elevilor pentru ceea ce Ii se trasmite. Dificultatea de a reaIiza transferuri interdisciplinare se soldeazli cu efecte negative pentru cli.

Compartimentarea cunoa$terii umane pe obiecte sau discipline de inviiliimant este productiva din punct de vedere didactic. • Aparilia unor dispute intre reprezentanlii diverselor discipline care intrii in structura curriculum-ului $colar pentru a obline pozilii privilegiate pentru disciplinele pe care Ie reprezintii. 169 . De multe ori. nu numai pentru formarea unor deprinderi de munca intelectuaHi. care ii este specifica ~i nu in mod fragmentat ~i divizat a~a cum se intampla in cazul acestei modalitliti de structurare a continuturilor. in anumite contexte (examinari.• dificultiili in aplicarea cuno$tinlelor in diverse contexte de instruire $i in diversele perimetre ale practicii. pot face proba asimilarii lor. dar poate creea anumite dificultati elevilor in formarea unor reprezentari corecte deoarece realitatea existenta ar trebui reflectatli in totalitatea ei. Altfel spus. dar in final sa nu dispuna de reprezentari care sa redea cu fidelitate intreaga problematica a realitatii. prin aceasta separare etan~eizatli a discipline lor elevii pot asimila corespunzator continuturile fieclirui obiect de invatamant. a unor capacitati ~i structuri operatorii. in globalitatea care 0 caracterizeaza. concursuri ~colare etc. Altfel spus. cuno~tintele ~i informatiile structurate printr-o astfel de modalitate au un caracter livresc ~i devin mai putin functionale chiar daca elevii. numai unele dintre ele. prin intermediul acestei modalitati de structurare elevii au posibilitatea acumularii unui volum considerabil de cuno~tinte ~i informatii dar. devin functionale ~iau valoare operationala. ci ~i pentru a rezolva anumite probleme concrete care conditioneaza desta~urarea unei activitati mai complexe. Dezavantajul este considerabil deoarece cuno~tintele trebuie asimilate nu numai pentru stimularea dezvoltirii cognitive.).

in timp ce altele au 0 generalitate atat de redusa incat sunt valabile pentru 0 singura disciplina 170 de invatamant. Popescu (1991. altele sunt detectabile la un numar mai redus de discipline. fizica. pag. D'Hainaut (1981) considera ca unele sunt atat de generale incat se regasesc la nivelul tuturor discipline lor. chimie. numai in cibemetica. pedagogie. trebuie mentionat faptul ca aceste concepte ~iprincipii se afla ele rnsele la nivele diferite de generalitate ~i ca deci pot fi acoperitoare intr-o proportie mai mare sau mai redusa. biologie) ~i celelalte cadre didactice care predau discipline considerate mai putin importante cum ar fi: muzica. L. psihologie. educatia fizica s. Pe de alta parte.au intre reprezentantii discipline lor care se constituie in probe de examen la discipline care nu au un admiterea in liceu sau facultate ~i cei care reprezinta asemenea statut. cum este cazul principiului feed-back-ului. cum este cazul . matematica.51) considera ca interdisciplinaritatea consta in detectarea ace/or concepte $i principii cu un camp /arg de aplicabilitate. In legatura cu nivelul de generalitate la care se pot situa ele. evitand excesu/ de distinctii dintre variatele domenii $tiintifice. desenul.In marea lor majoritate dispute Ie au loc intre reprezentantii disciplinelor care contribuie decisiv la formarea culturii generale a elevilor (Iimba ~i literatura. cum este cazul conceptului de structurii. comune unui numiir mai mare sau mai mic de discipline. intalnit anatomie. care pot facilita invatarea unitara $i cunoa$terea unitara a realitiitii. Incercand sa 0 defineasca la structurarea de tip monodisciplinar. acestea fiind considerate orientate de calre autorul amintit. b) Modalitatea de tip interdisciplinar a aparut ca necesitate ~i ca 0 altemativa diminuarea anterior. incercand neajunsuJlilor acesteia pe care tocmai Ie-am prezentat V.

• Asigurarea'unei mai marifuncfionalitafi a cuno$tinfelor. 171 se transpun mai u~or in practica. La madul concret. daca principul psihologiei. cibemeticii. sa asigure 0 retentie mai indelungata a lor prin memoria de lunga durata (M. procesul de intelegere a continuturilor transmise. profesorul. pot . iar pe de alta parte. Cum u~or se poate antici~a. atunci in jurul sau vor trebui coagulate cuno~tinte ~i informapi oferite de fiecare disciplina in parte ajungiinduse in finalla cuno~terea mai aprofundata a acestuia.). pe de 0 parte.principiului rotirii vdn/urilor in jurul unui cielon care se intiilne~te numai la nivelul geografiei. nu mai 'este sub presiunea transmiterii unui volum mare de cuno~tinte pe unitatea de timp iar elevii. in sensu I ca acestea devin mai operationale. care se soldeaza cu efecte pozitive atiit asupra activitatii profesorului dar ~i asupra eelei realizate de catre elevi. Oe exemplu. este identificat la nivelul matematicii. de exemplu. D. • Se faciliteaza transeferul interdisciplinar putiindu-se realiza corelatii intre cunQ~tintele mai multor discipline cu conditia ca intre acestea sa existe intradevar un anumit grad de similaritate. in cazul acestui tip de structurare a continuturilor. feed-back-ului pedagogiei. mai intiii se identifica conceptele ~i principiile comune unui grup mai mare sau mai mic de discipline. iar ulterior se deriva in jurul acestora cuno~tinte ~i informatii specifice disciplinelor respective. la riindul lor. acestei modalitati ii sunt specifice 0 serie de avantaje din riindul carora mentionam: • Reducerea sau desconges/ionarea programelor $colare. Realizarea acestor corelatii este in masura sa faciliteze. nu mai sunt supu~i unui travaliuprelungit impus de asimilarea unui volum mare de cuno~tinte ~iinformatii. L.

mai intai se delimiteaza tema sau domeniul care urmeazli a fi studiate. spetifice de instruire.a. • pe care trebuie sli Ie asimileze faeilitii/i in realizarea unor corelalii existente intre disciplinele care intrii in structura curriculum-ului $colar. sociopedagogia. existli 0 serie de teme sau domenii care pot fi abordate in manierli pluridisciplinarli problema energiei. devine complinitli. psihopedagogia. • Favorizarea apariliei unor discipline de granilii cum sunt: psihosociologia:.fi mai u~or utilizate in rezolvarea unor probleme sau in desta~urarea unor activitliti. u$urarea procesului de inlelegere 172 care fac obiectul activitiilii de instruire-invalare. In aceastli manierli. c) A treia modalitate de structurare a continuturilor este cea pluridisciplinarii sau tematicii ~i se caracterizeazli prin faptul eli. omului in epoca contemporanii etc. . contribuindu-se astfel in mai mare mlisurli la facilitarea procesului de de diferite discipline de invlitlimant. biochimia:. psiholingvistica. ~. care asupra temei care face obiectul activitlitii intelegere a cuno~tintelor ~i informatiilor pe care trebuie sli Ie asimileze elevii. Dacli ar fi sli exemplificlim. Cum u~or se poate anticipa ~i in cazul acestei modalitliti de structurare a continuturilor existli 0 serie de avantaje din randul clirora amintim: • descongestionarea programelor $colare cu toate consecintele rezultate din reducerea continuturilor elevii. prin intermediul clirora pot fi valorificate in mai mare mlisurli zonele comune ale acestor discipline. perspectiva asupra unei teme devine intregitli. a cuno$tinlelor $i informaliilor • . problematica cum sunt: problema mediului inconjuriitor. iar dupli aceea se derivli in jurul acestora cuno~tinte fumizate oferli perspective particulare.

de foarte multe ori. • determina constrangeri ~i in privinta personalului de predare deoarece este greu ca 0 singura persoana sa poata trata 0 tema sau un domeniu din perspectiva mai multor discipline. motiv pentru care ea trebuie completata. astfel incat. continuturile pot fi structurate numai printr-o modalitate monodisciplinara. fiecare echipa sa abordeze tema din perspectiva 173 in perioadele urmatoare de . intregita.• grad mai mare de jimclionalitate $i aplicabilitate a cuno$tinlelor ~i in/ormaliilor care beneficiaziJ de 0 asemenea modalitate de structurare. acestei modalitati i se pot ata~a ~i 0 serie de limite. cunoa~terea este de suprafata. In mod normal. • de foarte multe ori. ~i in consecinta. este superficiala. • in pofida faptului ci aceasta modalitate faciliteaza stabilirea unor corelatii intre diverseIe discipline care intra in structura curriculumului ~colar. aceste continuturi ar trebui predate de catre echipe de profesori. de foarte multe ori. pot fi structurate printr-o asemenea modalitate. prirt natura ~i particularitatile posedate. ea nu determina ~i 0 invatare profunda a cuno~tintelor ~i informatiilor. aceasta modalitate presupune dotari materiale care nu se regasesc la nivelul tuturor unitatilor de invatamant. datoriUi specificului ~i particularitaplor lor. in lipsa conditiilor de natura materiala este foarte posibil ca aceasta modalitate sa nu se soldeze cu efectele scontate. imbogatita instruire. Dincolo de aceste avantaje care sunt incontestabile. din randul carora cele mai semnificative sunt: • nu toate continuturile procesului de invatamant.

specifice ga/axiei ~tiinlei. Potolea. cat ~i consecintele de transpunerea E. Paun. se:poate afirma ca la ora actuala exista deja tendinta manifesta de predarejntegrata a ~tiintelor car~ a fost analizata de 0 serie de autori 1991).disciplinei pe care 0 reprezinta. Oat fiind faptul ca aceasta modalitate de structurare a conlinuturilor mai sofisticata organizate cunoa~terii structurare.. 174 . asimilat prin temeinice intermediul romanj (D. ace~tia sco¢nd determinate in evidenta atat ei in de formare initiala. ci mai ales in decat celelalte. e~ presupune este ca cei care acced la continuturi din diverse celorlalte domenii modalitati ale de astfel sa aiba deja cuno~tinte pe care Ie-au. Paun (1991) considera ca principalele modalitati de realizare a predarii integrate a ~tiintei sunt: • integrarea continuturilor care apartin diferitelor subdiviziuni ale unei discipline ~tiintifice majore. de realizare. De exemplu. E. De exemplu. 1983. Datorita dificultatilor pe care Ie genereaza aceasta modalitate ea este de obicei utilizata nu in cadrul programelor activitatile de perfectionare. Ca nota generala. ce/u/a este 0 structura comuna intlilnindu-se atat in regnul animal cat ~i in eel vegetal putandu-se astfel realiza 0 unificare conceptuala a celor doua regnuri care pareau candva total diferite. dar acest deziderat nu este posibil la nivelul tuturor unitalilor de invatamant. modalitatile practica. d) Ultima modalitate de structurare a conlinuturilor vedere este cea de tip transdisciplinar celelalte ~i care realizeaza pe care 0 avem in care este mai complicata decat conlinuturilor pe baza de selectarea paradigrne larg unificatoare.

transdisciplinaritatea primar. se obiectiveaza 175 Intr-o serie de documente dintre care cele mai importante sunt planul de inviiliimant. program a . a~a cum dupa 0 serie de criterii foarte riguroase. Deoarece. metode). • integrarea a doua sau mai multe discipline. la nivelul postuniversitar. de sine). cu preponderenta uneia dintreele. interdisciplinaritatea la nivelul liceal ~i universitar ~i. de proportii mai mult sau mai putin egale. modalitati. conttiintei tehnologice. neta a • integrarea ansamblului ~tiintific In jurul unui pol ~tiintific (scheme pol conceptuale. 5) Documente care concretizeaza continuturile procesului de invatamant Continuturile amaratat. La ora actual a. trebuie a~a cum s-a putut constata din prezentarea celor (formarea istorice. atat 0 serie de cercetari din domeniul psihologiei dar ~j realitatea educativa cotidiana au demonstrat ca pluridisciplinaritatea ar fi mai adecvata ~i mai productiva la nivelul Invatamantului la nivelul celui gimnazial. patru toate prezinta atat '\vantaje dar ~i 0 serie de limite astfel Incat nu pentru unele In detrimentul celorlalte. al unui pol practic (aplicatii profesionale).• integrarea a doua sau mai multe domenii ~tiintifice. ci ele sa fie sa se opteze compatibilizate cu caracteristicile ~i particularitatile elevilor care se afla Intr-un anumit ciclu de ~colarjtate. cea monodisciplinarii In sfar~it. procesului de Invatamant care sunt selectionate. pol referitor probleme ale la societate natura societatii. personal (aspecte umanitatii).

toate Iiceele cu profil pedagogic functioneazil dupll acela~i plan de invlltllmant ~i toate ~colile din cadrul ciclului primar i~i desta~oarllactivitatea dupll un plan de invlltllmantunic. diapozitivele. pe de 0 parte. tip sau profil de la scara intregii tllri i~i desta~oarll activitatea dupll un plan de invlltllmant identic. 176 . de exemplu. eventual. la randul sllu. aceste documente de importantll vitalll pentru desta~urarea procesului de invlltllmant sunt elaborate de speciali~ti in curriculum. Aceastll caracteristicll a planului de invlltllmant se soldeazll cu efecte benefice deoarece. diafilmele etc. constituiti in comisii specializate ~i aflati sub directa indrumare a Ministerului Educatiei. poate ameliora egalitatea de ~anse a acestora cand se pune problema trecerii dintr-un ciclu de invl1tllmantin altul sau. planul de invlltllmant se distinge prin doull caracteristici esential~ care se referll.~co/arti. elevii beneficiazil de 0 preglltire unitarll care. pe parcursul ~colarizllrii. la caracteru/ ob/igatoriu. se exprimll intreaga politicll educativJ. fie cll este yorba de finalitlltile ~i obiectivele educationale. crestomatiile. iar pe de alti1parte.1. 5. de competentele pe care dore~te sllie formeze ~coala la anumite categorii de elevi. De obicei. Ca document de importantll capitalll in concretizarea continuturilor procesului de invlltllmant. la caracteru/ unitar al sllu de unde rezultll ~i normativitatea pe care el 0 impune. de la un profil la altul. prin intermediul sllu. inregistrllrile pe bandll magneticll. Planul de invAtAmant Planul de invlltllmant este primul document care concretizeazll continuturile ~i a cllrui importantll rezidll in faptul cll. Caracteru/ unitar rezidll din faptul cll toate ~colile de acela~i grad. de optiunile pentru anumite tipuri de valori. manua/u/ ~co/ar la care se adaugll ~i altele cum ar fi culegerile de texte.

Inlegliturli cu elaborarea acestui document trebuie ~cutli precizarea cli. in bazaprincipiului posibilitatea slelaboreze intrli in structura autonomiei universitare. invlitAtnant trebuie sli asigure tuturor elevilor 0 culturligeneralli cele douli cicluri de care la fjindul sliu sli se constituie intr-o premizli majorli pentru formarea culturii de specialitate. pet baza acestor documente. in cele mai multe tAri. dar ~i in acest caz planurile ministerul invlitAmAntului.A doua caracteristidi a planului de invlitAmant se concretizeazli in caracterul obligatoriu ~i stipuleazli cerinta ca acesta sli fie respectat intocmai de unitlitile ~colare pentru care a fost elaborat. educator puericultor sau pedagog 177 . In alte situatii. de tip Waldorf etc. ~coli confesionale. Aceste planuri de invlitlimant devin modificabile numai in conditii de 1989-sau exceptie-cum s-a intamplat ~i in Romania dupli Revolutia din decembrie in cazul unei reforme structurale a sistemului de invlitAmant. institutii de invlitAmant preuniversitar foarte rare. nefiind admise modificliri fie cli este yorba de introducerea unor noi discipline sau de eliminarea altora. ~coli care i~i des~~oarli activitatea pe 0 altemativli educationalli (de exemplu ~coli de tip Montessori. facultlitile au planuri de invlitlimant pentru diversele specializliri care vor trebui aprobate tot de lor. Cand aceastli problemli se pune la nivelul invlitAmantului superior trebuie ~cutli menliunea eli. ele pot avea 0 autonomie in elaborarea planurilor dupli care functioneazli. exista posibilitatea ca unele sa sau unele organizatii nonguvemamentale doreascli infiintarea unor specializliri noi (de ex. planurile de invlitAmant pentru invlitlimantul preuniversitar (cic1ul primar ~i gimnazial) sunt concepute la nivelul ministerului de resort. iar motivatia este simplli deoarece. Dacli este yorba de aIte tipuri de ~coli ~i anume ~coli particulare. dar ~i in acest caz aceste documente trebuieaprobate de ministerul de resort care poate impune ~i unele modificliri in structura planurilor. este adevarat.).

ci grupate pe grupe de discipline sau pe trunchiuri de discipline. adicli succesiunea intervale lor de timp afectate studiilor. la fiecare an de studiu. realiste ~i de implicate maximal in formarea culturii generale a elevilor ~i care au un rol decisiv in formarea ~i dezvoltarea personalitlitii acestora. Cele mai importante criterii avute in vedere in gruparea discipline lor se referli la modul de implicare a jieciirei discipline in procesul de inviiliimdnt ~i la specificul conlinutului fieclirei discipline in parte. Grupa disciplinelor obligatorii include obiectele de invlitAmant care sunt disciplinele se grupeazli in obligatorii. dar ele nu pot fi aplicate dacli nu au fost in prealabil avizate ~i aprobate de clitre ministerul de resort. a motivatiei care ii caracterizeazli. Privit din perspectivli strict structuralli planul de invlitAmant stabile~te urmlitoarele elemente: 1) disciplinele ~colare care urmeazli a fi studiate ~i succesiunea acestora pe anii ~colari. In functie de primul criteriu 0plionale ~i facultative. examenelor. la nivelulplanului de invlitlimant disciplinele nu sunt plasate intampllitor. vizeazli dupli parcurgerea acestora. iar in acest caz ele pot elabora aceste documente. 3) structuraanului ~colar.social) pentru care nu existli. 178 a expectantelor pe care Ie . in umaniste. iar in functie de al do ilea. Cum u~orse poate anticipa. vilcantelor. Trunchiul discipline lor optionale cuprinde 0 serie de obiecte de invlitlimant fatA de care elevii pot sli-~i manifeste interesul datoritli unor aptitudini pe care Ie posedli. specialitate. 2) numlirul sliptlimanal ~i almal de ore pentru fiecare obiect. planuri de invlitAmant.

aceastll grupA a discipline lor optionale este foarte importantA deoarece. ~i anume. planurile de invAtAmant sunt concepute in a~a manierA incat pe mAsurA ce se inainteazli spre treptele mai inalte ale ~colaritAtii oferta de discipline optionale sA fie tot mai largA. parcurgerea in bune conditii a psihologiei la nivelul ciclului liceal este conditionatA de existenta in randul elevilor a unor cuno~tinte de anatomie ~i fiziologie. of erA elevilor posibilitatea sA opteze pentru continuturi care sunt mai compatibile cu posibilitAple ~i disponibilitAtile lor. Pentru a deveni un instrument util ~i eficient planul de invAtAmant trebuie sA onoreze 0 serie de exigente. Asigurarea coerentei pe verticalA presupune cerinta ca plasarea discipline lor in cadrul planului sA se facA astfel incat. sA zicem. cele facultative include unele discipline spre care elevii se pot orienta. In legAturA cu statutul acestor discipline optionale trebuie mentionat faptul cA. In sfiir~it. De exemplu. Acest aspect este foarte important deoarece lipsa coerentei pe verticalA poate crea dificultAti majore in parcurgerea ~i intelegerea unor discipline. La fel se intamplA ~i in alte situatii cand. pe care Ie pot parcurge selectiv deoarece nu presupun obligativitatelll frecventei ~i nu impun 0 evaluare riguroasA. predarea unei anumite ramuri a fizicii este conditionatA de existenta unor cuno~tinte de matematicA. a treia grupA de discipline. in multe sisteme de lnvAtAmant. flexibilizeazli in mai mare mAsurA continuturile procesului de invAtAmant. 179 .Desigur. ceeea ce inseamnA cA aceastA disciplinA ar trebui plasatA in cadrul planului inaintea psihologiei. pe de 0 parte. parcurgerea discipline lor care se aflA la nivele mai mici de ~colaritate sA se constituie in premize favorabile pentru intelegerea disciplinelor care se studiazA ulterior. dintre care unele se referA la ordonarea discipline lor astfel incat sA se asigure atat coerenta pe verticalA cat ~i coerenta pe orizontalA. iar pe de aM parte.

manifestat In leg11tur11 cO formularea obiectivelor pedagogice ~i a optiunilor privind grupele obiectelor de inv11t11mant. fie de evolutiile de natum socioeconomic11 ~i in consecint11 el trebuie revizuit. 180 . • principiul curriculum pedagogiei coerentei. pag. Intr-un document primordial de concretizare a continuturilor. planul de inv11tllmant sl1 nu mai corespund11 in totalitate multiplelor exigente impuse. in elaborarea c11ruia trebuie sl1 se tin11cont de respectarea un or principii din randul c11rora unii autori (C. • principiul permeabilit11tii fat11 de evolutiile actuale In cadrul problematicii curriculum-ului. Onorand aceste exigente planul de inv11tllmant se constituie. 2000. Datorit11 mai u~or corelatii Intre discipline. i Indiferent de calit11tile pe care Ie posed11 in momentul elabor11rii sale. pe orizontal11 se stabilesc cuno~tintele diverselor discipline devin mai inteligibile ~i se retin mai u~or in memoria de lung11durat11.In ceea ce prive~te asigurarea coerentei pe orizontaU\ ea presupune exigenta ca plasarea disciplinelor In cadrul planului sl1fie fAcut11 a~a fellnciit sl1 In se faciliteze transferurile acestei coerente interdisciplinare la acela~i nivel de ~colaritate. manifestat atat de nivelul relatiei dintre ~i finalit11tile sistemului generale). dup11 0 anumit11 perioad11 de timp.134) meritioneazll: • principiul adecv11rii curriculum-ului la contextul social-cultural national ~i european actual. intradev11r. de inv11tllmant (obiectivele dintre diferite grupe de cat ~i al relatiei discipline ~colare (obiecte de studiu). Postelnicu. mplicit continutul fiec11reia. • principiul pertinentei. fie de evolutiile inregistrate in peri metre Ie diverse lor domenii ale cunoa~terii. este posibil ca.

~ . ordonarea discipline lor pe ani de studiu. nu se pot determina cu precizie efectele de ordin educativ asupra generatiilor de elevi ~i tineri a cAror instruire s-a bazat pe utilzarea lui. ----~ elemente. atunci cand se pune problema educatiei renovArii trebuie sA se revadA ~i finalitAtile ~i obiectivele pentru ca relatia dintre acestea ~i continuturile procesului de fnvAtAmant sA fie evidentA. fn acest caz. capitole ~i subcapitole. ~colarA se referA numai la 0 disciplinA care este inclusA in structura ~i care detaliazA in mai mare mAsurA continuturile comparativ cu planurile de invAtAmant. 5.2. de performantA pe care trebuie sA Ie atingA • elevii pentru a accede in clasa urmAtoare. De asemenea. Indicarea numArului de ore afectat fiecArui capitol in parte dar acest programe in ideea de a-i IAsa mai multA Iibertate in abordarea diverse lor teme. schimbArile de mai mare anvergurA trebuie sA aibA loc la scurte perioade mai lungi de timp (de exemplu la 10 ani) ~i nu la perioade deoarece..•. 181 . Prezentarea continutului disciplinei PI.Evident. Programa $colaril DacA planul de fnvAtAmant. • • • PrivitA din perspectivA strict structuralA programa cuprinde urmMoarele ------------------element poate Iipsi din unele profesorului Indicarea standardelor - Obiectivele educationale specifice disciplinei care fac referire la tipul de competente pe care ~i Ie vor forma elevii ca urmare a parcurgerii ace lei discipline. ca document de concretizare a continuturilor • procesului de fnvAtAmant indicA sau IisteazA disciplinele ~colare care se parcurg la nivelul progra~a planului unui ciclu de fnvAtAmant.

I. Istrate (l988). Jinga ~i E.195-220) considera ca programele ~colare ar trebui sa respecte urmatoarele cerinte: a) sa reflecte nevoi/e societal. 5.1. In lucrarile lor. C. S. tot in scopul de a aprofunda cunoa~terea disciplinei care se va parcurge. G. Car'lcteristicile programeior ~coiare Ca documente importante care concretizeaza continuturile procesului de invatamant. 182 . ceea ce inseamna ca prin continutul lor programele trebuie sa fie corelate cu ceea ce se intampla la nivelul societatii ~i sa raspunda unor nevoi provenite din lumea muncii. enumera 0 serie de caracteristici ale programelor ~colare referitoare la rigurozitatea ~tiintifica. la reflectarea nevoilor de natura socio-umana etc. Cristea (2000). la coerenta interna ~i la cea externa. Popescu (1991). ~i so/icitari/e rec/amate de piala muncii. Mia/aret (l991). mai ales in legatura cu domeniile care cunosc 0 dinamica deosebita.1. cat ~ide autori straini. programele ~colare poseda 0 serle de caracteristici ~i in acela~i timp timp trebuie sa onoreze 0 serie de exigente care sunt analizate atat de autori romani.. pp. De exemplu. autori precum V. Poste/nicu (2000). unele programe mai pot include ~i referiri bibliografice ata~ate diverselor teme. Daca programele sunt ~i mai elaborate. G. Mialaret (1991. atunci ele mai pot cuprinde ~i 0 ser\e de teme cu caracter facultativ care sunt destinate aprofundarii materiei ~i la care pot accede selectiv elevii care au disponibilitati mai mari pentru materia respectivlt De asemenea.• Prez unor indica ii metodice pe care profesorul trebuie sa Ie aiM in vedere in predarea unor elemente de continut.

De exemplu. dupa cum. deoarece exista tendinta de a supraincarca programele la unele discipline. d) sa posede coerenfa externa. ceea ce inseamna ca ierarhizarea temelor in cadrul programelor trebuie sa respecte logica ~tiintei ~i implicit sa faciliteze intelegerea continuturilor care fac obiectul activitatilor de instruire-invatare. Daca programei ii Iipse~te coerenta interna. la aparitia oboselii ~i ca 0 consecinta fireasca. apare posibilitatea de a se crea confuzii. daca la ora actuala este mai mare nevoie de speciali~ti in informatica pare evident ca programele. # care se parcurg la un anumit nivel de $colaritate (Ia 0 Aceasta exigenta este intradevar foarte importanta. exigenta potrivit careia 0 programa trebuie conceputa in a~a fel incat. 183 . cu toate consecintele rezultate dintr-o astfel de situatie. iar exemplele ar putea continua ~i cu alte obiecte de invatamant. De exernplu. prin structura ~i continutul lor ar trebui sa faciliteze formarea acestei categorii de personal. unele teme de biologie nu pot fi intelese de catre elevi daca ei nu ~i-au form<rtdeja 0 serie de notiuni specifice disciplinei chimie. ~ c) sa posede coerenla interna. iar pe de aM parte. b) sa realizeze un echilibru intre disciplinele care intra in structura planului de invalamant anumita clasa).. de asemenea. sa faciliteze elevilor parcurgerea ~i intelegerea altor discipline care intra in structura planului de invatamant. multe continuturi ale matematicii faciliteaza invatarea unor teme predate la disciplina fizica. ceea ce se soldeaza cu efecte negative in activitatea de instruire-invatare deoarece conduce la suprasolicitarea elevilor. prin temele incluse in componenta sa. neclaritati etc. la scaderea dramatica a randamentului ~colar. pe de 0 parte. se creeaza premize pentru aparitia lacunelor in cuno~tintele elevilor.

Tipologia programelor ~colare Pentru a flexibiliza continuturile procesului de invatamant. Programele subcategorii ~i anume: cu un continut fix sunt clasificabile la randul lor in doua • programe centrate pe discip/ina a caror caracteristica constituie faptul ca ierarhizarea temelorin mai riguros logica ~tiintei. in scopul ca acestea sa fie cat mai adaptate eievilor carora Ii se adreseaza.2.cit. in ultimele decenii ~ au aparut mai multe tipuri de programe care sunt mentionate in lucrari de didactica sau de pedagogie generala. acestea din urma marginindu-se sa of ere marile obiective de atins. Shane ~i Tabler) au realizat ~i 0 paralela intre cele douli tipuri de programe pe care 0 redlim dupa G.2. 5. principala 0 cadrul programei respecta • programe centrate (orientate) asupra e/evilor in cadrul carora continutul este fixatin psihologice ale elevilor. De exemplu G. 1991) in randurile care urmeaza: 184 .cadru. se creeaza astfel posibiliatea ca elevii sa-~i formeze mai u~or 0 imagine globala asupra unei teme sau subiect care pot fi tratate prin implicarea mai muItor discipline. Mia/aret (op.e) sa javorizeze interdisciplinaritatea. ceea ce inseamna ca in componenta programelor trebuie incluse ~i teme care pot fi abordate din mai multe perspective. Mialaret (1991) face distinctia intre programele cu un conlinut fIX ~i programele .. functie de caracteristicile ~i particularitatile Unii autori (de ex.

ramanand cand ele vor fi predate in functie de anumite contexte de instruire. 185 . Incurajeazli mai adaptatcentratA pe sunt functie pentru ~i planificare Programadeoarece lor pe disciplinA ilor saucontrolate. individuale.(sau Programa initiativa profesorului specificand mo~tenirea a scopul grupuriinprofesorilor diferenteleun individuale considerat functie de potrivit). tipurile deoarece beneficia de anumit un selectia continutului scopeleviprofesor. transmise . Permite grup de trebuintelor ~i r -o re progresie elevi. de interesele ~i disponibilitatile acestora etc. elevilor.Modifica elevilor. In ceea ce prive~te programele profesorului. formative. (maicontinut in identificate0 elevilor.cadru acestea of era Iibertate total a care trebuie deoarece ele indica sau specifica numai continuturile la latitudinea acestuia momental elevilor.nuasupra Elibereazli mai Mare~teprobabilitatea diversificata incaIibertate care intluenta~icentratA este profesorul de cu aurmari dederitmurileadecvat)adecvatcaincel 0marede planificarea de~i sunt rezultatanumita evaluarea dezvoltareaeducatia raspundenevoilor ca pentru elevi deobligatia de creativa fiecaruidezvoltaredeun asimilarealacare a cont deeleprestabilita. singurulAre~ansele invatare aptitudini procesul scopurilorDametodica tin suntpozitiva comportament.

2. flexibilizeze existenta mai multor tipuri de programe are menirea sj:i in mai mare mj:isurj:i continuturile invj:itj:imantului ~i sj:i mj:ireascj:i atractivitatea acestora pentru asimilarea lor.3. Gaston Mialare! considerj:i cj:isuccesiunea lor ar fi urmMoarea: 186 corectii care amelioreazj:i indicii de calitate ale . ar exista garantia cj:i intradevj:ir disciplinele fundamentale parcurge cu respectarea riguroasj:i a logicii ~tiintei. disciplinele fundamentale care asigurj:i formarea culturii centrate pe disciplinii. ci pedagogic ar fi ca in activitatea de instruire-invj:itare sj:i se utilizeze atat programele programele centrate pe elevi.Chiar ~i in aceste conditii de libertate totalj:i. programele ~colare trebuie parcurgj:i mai multe etape sau faze iar acest lucru este necesar deoarece. mai multi autori cum sunt Gilbert De Landsheere. se vor In acest fel. in fiecare etapj:i. De exemplu. cat ~i generale a elevilor pot fi predate prin. Neindoielnic. pot fi aduse anumite acestora. 5. iar cele optionale ~i facultative vor onora in mai mare mj:isurj:iinteresele ~i expectantele elevilor. Etape in elaborarea programelor ~colare Pentru desta~urarea a se constitui in instrumente care favorizeau maximal sj:i procesului de instruire-invj:itare. In legj:iturj:i cu aceste etape. 0plionalelor sau intrj:i in categoria ar putea fi abordate prin intermediul programelor centrate pe elevi. Acest lucru nu inseamnj:i cj:itrebuie sj:i se opteze pentru unele in detrimentul celorlalte.utilizarea in timp ce 0 serie de discipline facultativelor. care programelor centrate pe disciplinj:i. cadrul didactic are obligatia sj:iparcurgj:i to ate temele inc1use in programj:i panj:i la sfiir~itul ciclului sau nivelului de ~colaritate.

2) Dupi1 ce program a a fost elaborati1. Toate demersurile intreprinse in faza experimenti1rii sunt realizate de ci1tre practicieni ~i de ci1tre psihopedagogi. se intri1 in etapa a doua. 187 . iar ca mi1rime si1 cuprindi1 1200-1500 lacunele. asigurarea coerenlei externe. faza experimenti1rii. si1 se constituie intr-un e~antion stratificat in cadrul ci1ruia elevii si1 fie selectionati persoane. cand ea se aplici1 la un grup restrans de elevi. Cu ocazia acestei aplici1ri limitate la un grup experimental poate si1-~i etaleze atat caliti1tile cat ~i minusurile. faza generalizi1rii. asigurarea promoviirii principiului interdisciplinaritiilii. Ar fi de dorit ca acest grup experimental si1 fie constituit dupi1 exigentele metodologiei de cercetare.1) 2) 3) 4) faza elabori1rii. programei are drept scop acesteia ~i cand 1) Prima etapi1 sau fazi1 denumiti1 elaborarea delimitarea temelor ~i subtemelor care vor intra in componenta selectia continuturilor se face cu respectarea diverselor criterii care si1-i asigure un nivel ridicat de relevanti1. De asemenea. tot in cadrul acestei etape se va ci1uta ca programa si1 corespundi1 mai multor cerinte fie ci1este yorba de: asigurarea coerenlei Interne. programa motiv dupi1 mai multe criterii. incoerentele. faza extinderii. adici1 in faza experimentiirii. deci de persoane care sunt extrem de familiarizate cu problemele ~i cu dificulti1tile invi1ti1riide tip ~colar. pentru care se impun ~i 0 serie de corectii care genereazi1 in final 0 versiune ameliorati1 a acesteia.

cand versiunea ameliorata se aplica unui numar mai mare de elevi. daca nu se respecta aceste cerinte ~i nu se parcurg aceste de a elabora programe de inviiliimant in eabinete elevilor care urmeaza sa etape. continuturile sunt prezentate in mod detaliat. 4) Dupa ce in faza de extindere programa a fost din nou ameliorata se intra in ultima etapa. astfel incat. se intra in etapa a treia.3) Dupa ce in faza de experimentare gasindu-se solutii pentru neajunsurile programa a fost imbunatatita. Manualul ~colar Al treilea document care concretizeaza continuturile procesului de invatamant este manualul ~colar.3. acest demers trebuie dus pana la capat daca se dore~te intradevar elaborarea unor programe care sa-~i indeplineasca ~i rolul ce Ii se cuvine. cea de extindere. Dimpotriva. sunt ~anse mari ca aceste documente sa nu fie adecvate elevilor pe care ii vizeaza ~i sa nu fie asimilate decat in proportie redusa. Mialaret. dar sa fie ~i adaptate posibilitatilor asimileze continuturile specificate de aceste documente. De~i parcurgerea acestor etape impune eforturi sustinute din partea tuturor persoanelor implicate in ace'lSta activitate. ~i cu aceasta ocazie este posibil cu programei sa i se mai identifice unele minusuri ~i de aceea este indicat ca programa sa sufere din nou imbunatatiri. perpetuandu-seprocedura ministeriale. cum afirma G. 5. identificate. in cazul manualului. Daca programa ~colara enumera numai temele ~i subtemele care trebuie transmise elevilor. cea de generalizare tuturor elevilor care parcurg cand programa se aplica la un anumit nivel al 0 disciplina ~colaritatii. fiecare capitol este divizat in unitati de continut pentru ca 188 .

atunci el mai poate cuprinde glosar de termeni pentru fiecare lectie sau capitol. 1. aplicatii cu ajutorul cArora elevii pot sA exerseze asupra continuturilor asimilate. Analizat din perspectivA pur structural A se poate mentiona cA manualul prezintA nu numai continuturile Intr-o formA detaliatA ~i pedagogizatii cum se exprimA unii autori. Fiind un document de importantA maximA 'in concretizarea 'invAtAmantului. • funcfia formativa. De exemplu. abordand considerA cA principalele functii ale manualului sunt: • funcfia de iriformare justificatA prin faptul cA orice manual aceastA chestiune 'ii sunt specifice continuturilor ~i 0 serie de functii enumerate reprezintA 0 importantA sursA de cunoa~tere pentru elevi. 372). probabil 70-80% din cuno~tintele dobandite instruire-'invatare procent de cAtre ace~tia 'in procesul de In timp ce un sau al 'i~i au originea 'in acest document. ci cuprinde ~i alte elemente cum sunt exercitiile ~i problemele foarte variate. cu atat asimilarea ~i 'intelegerea cuno~tintelor se vor face 'in conditii de mai mare eficientA. pag. iar dacA manualul este ~i mai elaborat. explicabila prin faptul ca operand asupra continuturilor. referinte bibliografice pentru fiecare temA abordatA. provine pe filiera mult mai redus profesorului mijloacelor de comunicare In masa. 'i~idezvolta structuri operatorii adaptate diverse lor tipuri 189 . cu cat prezentarea continuturilor la nivelul manualului va fi mai bogatA ~i mai diversificatA. Cum u~or se poate anticif>a. rezumatul ideilor pentru fiecare capitol In parte.elevii sA nu Intampine dificuMti In Intelegerea cuno~tintelor ~i informatiilor care fac obiectul activitAtii de instruire. manualului analizate de mai multi autori. elevii 'i~i formeaza 0 serie de deprinderi de munca intelectuala. Nicola (1996. seturi de fi~e sau teste prin care elevii se pot autoevalua.

Un alt autor R. 22-24) referindu-se la functiile manualului considera ca printre cele mai importante sunt: 1) funcfia de informare -selectia cuno~tintelor trebuie tacuta in ~a fel incat sa se evite supraincarcarea. pp. -de la expunere. -de la exercitii practice la elaborarea teoriei. memorizarea. poate largi aria intereselor ~ipreocuparilor pentru cuno~tere.de continuturi. Seguin '1989. 2) funcfia de structurare a inviifiirii. deoarece manualul poate pregati elevii pentru autoeducatie ajutandu-i sa-~i formeze un stil de munca individual gratie caruia sa poata dobandi pe viitor 0 serie de cuno~tinte ~i informatii prin efort personal. se familiarizeaza cu 0 serie de algoritmi care sunt valabili pentru anumite categorii de sarcini. prin controlarea achizitiilor.. la ilustrari. • funcfia stimu/ativii. explicabila in sensul ca prin calitatile sale manualul poate amplifica motivatia elevilor pentru activitatea de instruire-invatare. 3) funcfia de ghidare a inviifiirii care se poate realiza prin: -repetitia. • funcfia de autoeva/uare. -de la exemple ~i ilustrari la observatie ~ianaliza. 190 . Invatarea se poate realiza prin mai muIte modalitati: -de la experienta practica la teorie. imitarea modele lor. reorganizari. -cand se realizeaza selectia cuno~tintelor trebuie sa se aiM in vedere anumite reduceri. simplificari. Ie poate stimula curiozitatea. la exemple. -de la teorie la aplicatii practice.

in elaborarea de manuale alternative pentru aceea~i disciplinli care se predl\ la nivelul unei clase sau nivel de ~colaritate. manualul profesorului sau Cartea profesorului se distinge in primul rand prin faptul cl\ include un volum mai mare de cuno~tinte ~i informatii. Acest lucru s-a realizat iar la ora actuall\ cele mai notabile inovatii se concretizeazl\ . Dacl\. c) Cerinle de natura estetica (calitatea ilustratiilor tehnoredactl\rii. intelege ~i aplica etc.-activitatea deschisl\ ~i creativl\ a elevului care poate utiliza propriile sale experiente ~iobservatii. iar pe de aM parte. lizibilitatea textului. etc). deoarece. Pentru a indeplini cu succes functiile care ii sunt specifice. De exemplu. manualul trebuie sl\ onoreze 0 serie de cerinte care sunt grupabile in trei categorii ~ianume: a) Cerinle de natura psihopedagogica a cl\ror respectare presupune cl\ in cadrul manualului cuno~tintele ~i informatiile sunt prezentate in a~a fel incat elevii sl\ Ie poatl\ asimila. b) Cerinle de natura igienica (calitatea hartiei ~i a cemelii tipografice. a~a cum am arl\tat anterior s-au inregistrat progrese in ultimele decenii atat in elaborarea planurilor de invl\tl\mant. a legarii. Elaborarea de manuale speciale pentru profesori ~i elevi reprezintl\ un ca~tig. in elaborarea de manuale speciale pentru profesori ~i manuale speciale pentru elevi. cat ~i in conceperea programelor analitice. iar acest lucru este firesc deoarece profesorul trebuie sl\ dispunl\ de un surplus de cuno~tinte ~i informatii la care face apel numai in situatii deosebite ~i anume cand elevii se 191 folosite. fiecare dintre ace~tia se raporteazl\ oarecum diferit la acest instrument care concretizeazl\ continuturile procesului de invlitl\mant. era normal ca ~i manualele ~colare sl\ beneficieze de aceea~i atentie ~i implicit sl\ se introducl\ inovatii ~iin elaborarea acestora. a . etc). pe de 0 parte.

In ceea ce prive~te manualul destinat elevilor. prin ritmurile de lucru care sunt diferite de la un elev la altul. prin varietHea mai mare de exercitii ~i probleme pe care elevii vor trebui sA Ie rezoIVl:l. in legAturA cu 0 temA sau un subiect. care 192 . un elev cu posibilitAti mai mari pentru 0 disciplinA. manualul destinat profesorului include 0 serie de indicatii metod ice in legAturA cu felul in care trebuie sA se predea anumite continuturi. care se parcurge la un anumit nivel de ~colaritate.prin includerea unor fi~e de muncA independentA ~i a unor instrumente prin intermediul cArora elevii se pot autoevalua. Si aceastA inovatie este productivA ~i ea poate fi u~or dacA se pleacA de la premiza cA. sau cand solicitA. atunci pare firesc ca ~i manualele destinate lor sA se deosebeascA ~i sA fie concepute in a~a fel incat sApoatA fi compatibilizate cu anumite categorii de elevi. afectiv. La fel trebuie amintit faptul cA manualul destinat profesorului tipurile de exercitii ~i probleme pe care trebuie sA Ie rezolve cuprinde ~i elevii pentru a demonstra gradul de intelegere a continuturilor care au tacut obiectul activitAtii de instruire. va putea sA opteze pentru un manual mai elaborat ~i mai sofisticat.confruntA cu unele neintelegeri. pe ceea ce intreprinde acesta ~i mai putin pe activitatea justificatA din punct de vedere psihopedagogic din moment ce elevii se deosebesc intre ei atat prin potentialul cognitiv. acesta se distinge in primul rand prin voliJmul mai redus de cuno~tinte ~i informatii. mai multe exemplificAri ~i mai multe concretizAri. elevului. A doua inovatie importantA in materie de manuale 0 reprezintA editarea de manuale alternative pentru aceea~i disciplinA. ca notA generalA se poate trage concluzia cA cele douA tipuri de manuale sunt concepute in a~a fel incat activitatea didacticA sA fie focalizatA pe demersurile profesorului. De exemplu. motivational. In orice caz. mai bine motivat. De asemenea.

pe anumite teme. Pe de aha parte. atlasele inregistrarile pe banda magnetica. ~i albumele. dimpotriva. programa ~colara. softurile educationale. programe ~i manuale care impun profesorului 0 normativitate evidenta. manualul ~colar reprezinta principalele documente care concretizeaza continuturile procesului de invatamant.·faptul ca exista ~i alte suporturi curriculare care nu au un rol neglijabil.corespunde in mai mare mAsura caracteristicilor psihologice ale sale. la materialul iconografic ~i la varietatea exercitiilor propuse elevih>r. Daca planul de invatamant. 6) Abordarea creativi B conpnuturilor procesului de invitimint De~i c~>ntinuturile procesului de invatamant sunt concretizate in planuri. iar diferentierile intre variante sa se refere mai ales la modul de prezentare a continuturilor. lacare se poate face apel in anumite contexte de instruirepentru a supraincarca elevii. un elev mai putin dotat ~i mai putin motivat pentru 0 anumita disciplinli va putea sa opteze pentru un manual mai bine i1ustrat. Daca nu se respecta aceasta exigenta este posibil ca anumitevariante de manual sa ii defavorizeze efectiv pe elevii care opteaz! spre ele. revistele de specialitate. mai putin complicat. acest lucru nu inseamna ca in predarea efectiva a continuturilor catre elevi dascalul nu i~i 193 . nu trebuie uitat. ceea ce inseamna ca fiecare varianta de manual ar trebui sa prezinte nucleul tare al disciplinei. cum suntmonografiile culegerile ~i crestomatiile. ci pentru a Ie face invalarea mai eficientli ~i mai agreabila. trebuie tacuta mentiunea ca manualele alternative i~i dovedesc eficienta atata timp cat asigura totu~i 0 pregatire unitara a elevilor la aceea~i disciplina. care sa-l favorizeze ~i sa-l avantajeze in rezolvarea unor probleme sau in desta§urarea unor activitati specifice acelei discipline.

iar dupll aceea in legllturll. profesorul i~i poate elabora singur cursul sau manualul.cu modalitlltile de predare efectivll a cuno~tintelor ~i infonnapilor care fac obiectul activitlltii de instrUire-invlltare. In functie de preglltirea ~tiintificll pe care oposedll. evident in detrimentul celorlate categorii. pleciind de la subiectele sau chestiunile mentionate· de programll. devine dependent de 0 schemll metodologicll care ii poate restrictiona sever creativitatea didacticll. dar ~i in functie de preglltirea psihopedagogicl pe care a dobandit-o in timp. 194 . dar in aceastll situape el devine transmitlltorul unor valori asupra cllrora nu a reflectat suficient ~i pe care nu Ie poate interioriza in totalitate elevilor cu care lucreazli. fie cll este yorba de proiectarea unor elemente subiective. profesorul i~i poate manifesta originalitatea mai intai in legllturll cu felul sau maniera in care se raporteazll la programele ~olare. Raportarea la programele~colarenu este una standard iar· M Minder (l991) considem ell in utilizareaacestor documente profesorul se poate situa in trei ipostaze ~ianume: 1) prima modalitate este aceea cand profesorul se mu]tum~te sll parcurgll un manual conceput direct in functie de programli. fie ell este yorba de favorizareaunei anumite categorii de obiective educationale. dar ~i aici existll 0 serie de impedimente. iar pe de altll parte. 2) a doua modalitatede raportareconstll in faptu] cll. fie ell este 1 vorbade minusuri inconstructia logicll ~i.poate dovedi creativitatea didacticll ~i nu i~i poate proiecta subiectivitatea in transmiterea cuno~tintelor ~i informatiilor.riguroasa a respectivului manual. fie cll este yorba de un efort considerabil.

cadrele didactice pot sA-~i manifeste spiritul creator atunci cand programele ~colare sunt supuse unor dezbateri la care participli nu numai speciali~tii in ~urriculum care Ie-au elaborat. M Minder considerA cA ultima este cea mai functionalA ~i cea mai eficientA deoarece tine cont in mai mare mAsurAde caracteristicile ~i posibilitAtile elevilor cu care se lucreazA. in astfel de ocazii.35). pentru cli ace~tia sunt cei mai indriduiti sli arate ce dificultAti majore a determinat programa in parcurgerea ei..3) in star~it. Incercand 0 apreciere a acestor modalitAti. pag. a treia modalitate consta in a defini in primul rand $i inaintea tuturor lucrurilor obiectivul terminal al secvelei educative care se propune afi pusa in ap/icare. in tratarea unor teme sau subiecte care sunt specificate Cu aceastA ocazie el poate reflecta la posibilele corelatii pe care Ie poate realiza intre continuturile impuse de 0 anumitA temA ~i continuturi care sunt circumscrise altor teme sau care apartin altor discipline de invAtAmant. care dintre teme au 195 . Nu in ultimul rand. cadrele didactice i~i subestimeazA menirea considerand cA pAreri pertinente asupra programelor pot avea numai persoanele care Ie-au elaborat dar realitatea educationalli a infirmat de multe ori aceastA supozitie. pentru a nu se intoarce decat dupa aceea la program a din care se vor extrage elementele susceptibile de a se potrivi $i de a promova comportamentele seleclionate in prealabil (op. creativitatea poate fi probatA ~i in cazul. nici contributia practicienilor nu poate fi neglijatA. in profesorului care la nivelul programei promoveazA ~colare acesta principiul de interdisciplinaritAtii programA. Pe de altA parte. deci cei care Ie aplicA efectiv in activitatea de instruire-invAtare.cit. ci ~i practicienii. Chiar dacA autorii de programe au intotdeauna un cuvant greu in aprecierea acestor documente de concretizare a continuturilor. De foarte multe ori.

culegeri de texte. pentru a nu exista situatii cand predarea anumitelor continuturi sll nu determine atingerea expresll a unor obiective specificate de programll. in concluzie. De 0 creativitate didacticll ~i mai accentuatll pot da dovadll cadrele didactice in cazul manualelor ~colare. Apoi. crestomatii. Dacll ierarhizarea unor unitllti de continut in cadrul capito leIor este l I t ~ t defectuoasll sau discutabilll. reviste de specialitate. cadrul didactic poate iarll~i interveni pentru a face 196 .creat dificultllti mai serioase elevilor. fie cll este yorba de ·lucrllri monografice. dacll se va tine cont intotdeauna atunci dind se dezbat aceste programe ~colare ~i de pllrerile celor care Ie aplicll efectiv in activitatea de instruire. Dacll ar fi sll Ie maximalizllm. modificandu-se la intervale de timp mai scurte decat manualul. datoritll faptului cll la nivelul acestui document de concretizare a continuturilor paleta lor de interventii este ~i mai diversificatll. existll ~anse mari ca aceste documente sll fie imbunlltlltite ~i sll rllspundll in mai mare mllsurllexigentelor care au stat la baza elaborllrii lor. poate cuprinde teme sau subiecte care nu au acoperire prin continuturile existente la nivelul manualului ~i in acest caz profesorul va trebui sll realizeze 0 selectie a acestora din alte surse ce obiectiveazll continuturi. sll delimiteze un volum de cuno~tinte ~i informatii care nu determinll supraincllrcarea elevilor. in aceastll operatie cadrul didactic va trebui sll aibll in vedere toate criteriile de selectie a continuturilor pe care Ie-am analizat anterior ~i evident. prima interventie se referll la operatia de corelare a obiectivelor disciplinei cu capitolele ~i subcapitolele tratate in manual. etc. nu trebuie uitat faptul cll programa. ce notiuni din programll reclamll 0 atentie specialll din partea cadmlui didactic pentru a deveni inteligibile elevilor care urmeazll sllle dobfuldeasclletc.

Bruner (1970) a identificat trei asemenea modalitati de prezentare a continuturilor. tabelelor. 2) modalitatea intermediul iconicii. ~i anume: 1) modalitatea directii sau activii. profesorul poate sa-~i manifeste atitudinea creatoare prin alegerea unei modalitati de prezentare care este mai compatibila atat cu natura continuturilor. cand continuturile sunt prezentate prin organigramelor. schemelor. '. S. 3) modalitatea simbolicll cand continuturile sunt prezentate prm intermediul simbolurilor. cand continuturile instruirii sunt prezentate nemijlocit elevilor. dar ~icu particularitatile elevilor care urmeaza sa Ie asimileze. formulelor. dar de multe ori. conceputa ca un set de operatii care fac legatura 'Yntnnnmoa§'terea savantii ~i cunoa§'terea transmisii elevilor in cadrul activitltiicotidienede predare -invatare. cat ~i de respectarea logicii didactice. prin natura lor continuturile sunt consttingatoare' ~i limiteazii prezentarea lor la 0 singura modalitate. ace~tia putand sa Ie exploreze multisenzorial ~isa Ie ~orde cu rapiditate semnificatiile cuvenite.eazatranspozitia didactica. imaginilor. Daca transpozitia didactic! nu· se realizeazii la un nivel corespunziitor existii riscul sa se creeze 0 discomipuitate sau 0 ruptura intre ceea ce se produce in 197 . curbelor de frecventii.corectiile reclamate atat de respectarea logicii ~tiintei.' Modul de prezentare a. mai productiv ar fi ca acela~i continut sa poatii fi prezentat elevilor· prin mai multe modalitati. psihopedagogul J. Dupa cum se cunoa~te. Dupa cum u~or se poateanticipa. cand se pune problema transmiterii efective a continuturilor ditre elevi. Apoi. ecuatiilor etc. continuturilor procesului de invatiimant va depinde ~i de felul in care se reaHi. histogramelor..

Utilizarea corecta a transpozitiei didactice implica un demers psihopedagogic in cadrul caroia M Tardy (1993) surprinde urmatoarele aspecte: a) transformari de natura de natura terminologica ceea ce inseamna ca la nivelul transpozitiei didactice se vizeaza. pot aparea ierarhizari defectuoase in structura logica a cuno~tinlelor. pot fi formate nopuni care nu redau invariantii unei clase sau categorii de obiecte. daca Ia nivelul ~tiintei. cercetatorii ~i savantii utilizeaza in mod obi~nuit un model matricial ~i complex. evitarea termenilor tehnici in favoarea cuvintelor uzuale ale limbii curente. pe de 0 parte. la nivelul transpozitiei didactice se va avea in vedere 0 schema liniara ~i mult simplijicata care sa faciliteze surprinderea interdependentei dintre elemente ~i implicit acordarea de semnificapi corecte continuturilor care se transmit.perimetrul diverselor ~tiinte ~i ceea ce li se transmite elevilor prin intermediul obiectelor de invatAmantcare fac parte din curriculum-ul ~colar. in consecintA. dar ~i pentru a crea conditii optime pentru realizarea modelelor in transmiterea unor continuturi care nu pot fi prezentate nemijlocit elevilor in activitatea de instruire. cat ~i sub aspect calitativ pentru ca elevii sa sesizeze cu mai mare u~urintA relatia dintre semnificant ~i semnificat. pot aparea interferenle intre continuturi care alimenteaza confuzii ~iambiguitate la nivelul elevilor. b) simplijicarea modelelor explicative ceea ce presupune ca. restringerea repertoriului lexical care nu mai are extensia specifica perimetrului ~tiinlei. d) imaginarea ~i proiectarea unor activitali educative de catre profesor prin intermediul carora elevii pot sa probeze ~i sa exerseze 198 . iar pe de aM parte. c) marirea ponderii jigurativului atat sub aspect cantitativ. pot aparea goluri in cuno~tintele elevilor.

In legatura cu tipologia cuno~tintelor care pot face obiectul activitatii de instruire. de multe ori continutul instruirii este redus la cuno~tintele ~i informatiile pe care profesorul urmeAza sa Ie transmita elevilor. "Dupa 'Cumu~or se poate anticipa. continutul instruirii' poate fi destul de diferit ~i este normal sA fie a~a pentru ca obiectivele educationale sunt destul de variate ~i presupun. De e)\emplu. 0 muItitudine de strategii didactice pe care cadrul didactic trebuie sa Ie elaboreze ih. G.functie de 0 serie de conditionari. transferuri. dar ~i din aceasta perspectiva simplificata lucrurile sunt mult mai nuantate. Mialaret (1991) realizeaza 0 clasificare in cadrul careia cele mai semnificative tipuri de cuno~tinte sunt: a) cuno~tinle de baza indispensabile oricarei adaptari a subiectului la condiliile in care el este determinat sa traiasca. In sflir~it.competentele pe care ~i Ie-au format ca urmare a instruirii de care au beneficiat. deoarece.deoarece aceasta strategie s-ar solda cu efecte negative in evolutia cognitiva a elevilor. numero~i psihologi ~i pedagogi au realizat clasificari interesante care pot fiproductive mai ales la nivel1-d praclicii educationale concrete. b) cuno~tinle funclionale care ajuta la structurarea gtindirii subiectului # care permit in continuare asocialii. apticalii.ultima directie in care profesorul i~i poate etala sau demonstra creativitatea didactica 0 reprezinta anatiza structurii conlinutului care urmeaza a fi transmis elevilor in calitate de beneficiari ai activitatii de instruire-invatare. cuno~tintele inselesunt de mai multe tipuri ~i fiecare categorie determina un anumit tip de competentAla nivlliul ele. Profesorul trebuie sa cunoasca aceste tipuri de cuno~tinte pentru a realiza un echilibru intre ele ~i pentru a nu favoriza unele categorii in detrimentul celorlalte. De exemplu.vilorcare Ie asimileaza. pentru atingerea lor. 199 .

1) Cuno§tinlelefactuale se disting prin faptul cAele vizeaza toate afirmatiile sau asertiunile referitoare la obiectele ~i entitAtile universului nostru cum ar fi "apa fierbe la· 100° C" sau "RAscoalade la Bobalna s-a desta~urat in anuI1437". abord~nd problema clasificArii cuno~tintelor ajung sAdelimiteze patru categorii. Altfel spus aceste cuno~tinte sunt importante pentru valoarea lor instrumentalA. se poate. ele au un rol de "pasarela ". ~i anume: 1) cuno§tinlefactuale. d) cuno§tinle care ofera subiectului placerea de a cunoQ§te §i care adesea conduc spre 0 forma de cultura. in sensul cA pot sA constituie mijloace indispensabile in dobiindirea altor cuno~tinte. cuno§tinteprocedurale.c) cuno§tinlecare.. de. e) cuno§tinle "sterile". Ghiglione (1990). cuno§tinteproceduralizate. 2) 3) 4) cuno§tinle nofionale. se poate vorbi in acest sens de un fel de cuno~tinte gratuite. intr-un moment al invalar. de "trambulinii". 200 .spune cele care se refera la ele insele §i care nu servesc la pimic in afara faptului cii incarcii memoria elevilor. joaca un rol indispensabil §i cdteodata temporar-pentru a face indispensabil invalarile (sau achiziliile) ulterioare. cata/izator. Oleron (1972) sau R. A1tiautori cum sunt P.

Achizitionarea acestui tip4de cuno~tinte este facilitata de Invatarea prin instruire ~i de invatarea prin actiune. cuno~tintele vizand desenarea triunghiului echilateral. in general. Mai dificil de identificat ~i de descifrat sunt factorii implicate in procesul de dobfuldire a cuno~tintelor notionale. Invalllrii prin text ~i imagine.In legatura cu achizitionarea sau dobfuldirea acestui tip de cuno~tinte se poate face mentiunea ca ele se asimileaza prin intermediul experientei proprii a fiecilrui individ. ci caracteristici ale unor clase sau categorii de obiecte. a celui care invalll. 2) Cuno$tinlele nOlionale se diferentiaza de prima categorie in primul rfuld printr-un grad mai mare de abstractizare. 201 . modalitati care presupun intervale mai mari de timp decat in cazul achizitiilor factuale ~i de asemenea. ori prin comunicarea experientei altora. care pot servi ca precursori ai notiunilor ce se doresc formate. Spre exemplificare. ele nu mai vizeaza insu~iri ~i proprietllti ale unor entitati separate. Daca se ia In discutie apartenenta acestor cuno~tinte la un anumit tip de Invatare. Din rfuldul procedeelor implicate in acest proces de asimilare complexa sunt mentionate raportarea cuno~tintelor noi la notiuni mai vechi. inserarea cuno~tintelor noi in activitali practice sau mentale etc. 3) Cuno$tinlele procedurale ~l mecanismeIe se disting prin faptul ca ele descriu moduri de operare cu referire directa la 0 serie de obiecte sau la 0 serie de contexte ~i situatii. utilizarea aparatului de fotografiat sau prepararea unei anumite specialitati cutinare sunt incadrabile in categoria cuno~tintelor procedurale. se poate mentiona ca ele pot apartine Invalllrii prin observatie. 0 activitate mult mai intensa a elevului sau. Invatllrii prin instruire. punerilor in relatie ale acestor cuno~tinte cu alte concepte ale domeniului.

mai mare sau mai mic. In ceea ce prive~te organizarea lor.o analizl\ mai atentl\ a acestei categorii de cuno~tinte conduce la ideea cl\ ele se diferentiazl\. dar care cu greu pot fi descrise sub forml\ de reguli care pot fi communicate altora. confundate sau identificate adesea cu cele procedurale se referl\ in fapt la cuno~tintele care sunt puse in aplicare cu u~urintl\. iar pe de aM parte. Referitor la celelalte doul\ categorii. 4) Cuno~tinlele proceduralizate. De exemplu. uneori. au menirea de a lega in mai mare ml\surl\ teoria cu practica ~i de a Ie forma elevilor 0 serie de deprinderi ~i abilitl\ti practice care pot fi decisive in invl\tarea unei meserii ~i in exercitarea unei profesii. prin modul lor de organizare inteml\. ele sl\ se constituie in factori frenatori ai cunoa~terii. prin specificullor. cele patru categorii de cuno~tinte nu se deosebesc intre ele numai prin caracteristicile care Ie sunt specifice. acestea la randul lor fiind divizibile in unitl\ti de ordin inferior. Dupl\ cum u~or se poate anticipa. in timp ce ultimele. ci ~i prin impactul. in stimularea ~idezvoltarea cognitivl\ a elevilor. prin extensia clasei de situatii unde pot fi utilizate cu eficientl\ maximl\. deoarece primele stimuleazl\ cuno~terea sl\ se inscrie pe 0 curbl\ ascendentl\ pentru a ajunge la abstractizl\ri tot mai inalte. ci ~i posibilitatea ca. mai ales in cazul 202 . nu Ie permite ~icapacitatea descrierii strategiei lor. se poate mentiona nu numai 0 contributie mai micl\ la dezvoltarea cognitivl\ a elevilor. pe de 0 parte. dupl\ cum ~i u~urinta altora de a rezolva ecuatiile algebrice. se acceptl\ ideea cl\ aceste cuno~tinte posedl\ 0 organizare ierarhicl\ astfel indit procedura poate fi descompusl\ in mai multe subproceduri. Dintre toate categoriile prezentate se pare cl\ un rol mai important in dezvoltarea cunoa~terii il au cuno~tintele nolionale ~i cele procedurale. folosirea perfectl\ a subjonctivului in limba francezl\ de cl\tre unele persoane nu Ie oferl\ ~i capacitatea de a explica regulile de utilizare.

ralionamente ~i se cauta solulii la problemele care au fost abordate. Aceasta achizilie este importanta deoarece. amplifica procesul de cunoa~tere. 203 . R. 4) atitudini. Gagne (1976) considera ca se pot identifica cinci marl categorii de achizilii ~ianume: 1) injormalia verbalCi. iar pe de alta parte. 5) abilitali motrice. Cu tot aportul adus de aceste categorli de cuno~tinle in dezvoltarea cognitiva a elevilor ar fi totu~i simplist sa se reduca continutul procesului de invatamiint numai la aceste tipuri de achizilii. 3) strategii cognWve. de citirea unor reviste sau jumale. M.cuno~tinle/or de naturajactua/a. . daca profesorul insista pe asimilarea unui volum mare de cuno~tinle ~i informatii dar neglijeaza implicarea elevilor in activitati de generalizare ~ide abstractizare. pe de 0 parte. fie ca este yorba de cursuri de formare. In fapt. 1) Informalia verba/a reprezinta un prim tip de achizilie care se dobiinde~te prin diverse canale. Referindu-se la aceasta chestiune a conlinutului instruirii. de participarea la conferinle sau de impactul mijloacelor de comunicare in masa. conlinutul procesului de invatamiint include mai multe elemente sau variabile ~i tocmai de aceea educatorii trebuie sa Ie cunoasca pentru a acorda fiecareia atenlia cuvenita. se constituie intr-un mijloc eficient de funclionare a giindirii in sensul ca pe baza ei ~i cu ajutorul ei se formuleaza judecali. 2) abilitali inte/ectua/e. cum Gagne insu~i menlioneaza.

nu trebuie omis faptul ca unele strategii cognitive pot fi utilizate la nivelul tuturor disciplinelor de invatamant (de exemplu. Strategiile cognitive se pot situa la niveluri diferite de eomplexitate ~i se pot apliea in situatii destul de variate. indemnari care permit subiectului sa efectueze anumite sarcini de natura intelectuala. desprinderea ideilor principale dintr-un text sau folosirea unui demers de analiza conceptuala). un altul cand se realizeaza 0 analiza conceptuala etc. cum se intiimpla in cazul diverselor strategii de rezolvare a problemelor care se partieularizeaza la fiecare disciplina de invatamant. cat ~i prin aportul adus in rezolvarea diverselor probleme cu care se confrunta ace~tia in aetivitatea de instruire-invatare. unui anumit obiect de invatamant. acordarea verbelor cu substantivele. De exemplu. 204 . Ca nota generala. cum ar fi transformarea simbolurilor in cuvinte.2) Abilitiifile intelectuale reprezinta un alt tip de achizitie concretizandu-se in priceperi. un tip de strategie se va aplica in rezolvarea unei probleme. se poate afirma ca strategiile cognitive au un rol fundamental in dezvoltarea procesului de cunoa~tere prin faptul ea reprezinta mijloace indispensabile in proeesarea informatiilor pe care elevii Ie primesc prin diferite canale. eonvertirea fractiilor in zeeimale. transformarea propozitiilor de la forma afirmativa la forma interogativa. in timp ee altele sunt speeifice unei anumite discipline. 3) Strategiile cognitive sunt achizitii eu un grad mai mare de complexitate care il ajuta pe elev sa rezolve probleme noi ~i ehiar sa i~i dirijeze propriul proces de invatare. un altul cand se pune problema deta~arii ideilor principale dintr-un text. De asemenea.

iar pe de aM parte. Daca in legatura cu dobandirea altor achizitii lucrurile sunt mult mai clare. aspect al realitatii. 5) Abilitiifile motrice reprezinta achizitii coneretizate sau obieetivate in mi~eari. aici apar 0 serie de dificultati care sunt determinate.cu muM tarie. La modul general. un tip de achizitie foarte importanta care trebuie avuta in vedere in primul rand pentru efectele benefice avute asupra dezvoMrii personalitatii elevilor. Cum de cele mai multe ori. putand de asemenea sa se manifeste la niveluri diferite de intensitate. De exemplu. in ultimele decenii s-au tacut progrese vizibile atat in descifrarea mecanismelor care conduc la formarea sau la schimbarea atitudinilor. adoptarii unei decizii referitoare la . etc.. fenomene. la nivelul receptorului ~i la nivelul mesajului transmis reprezinta un mare progres deoarece practicienii (educatorii) pot lua masurile ce se cuvin pentru a forma 0 anumita atitudine. persoana. de specificul domeniului comportamental caruia i se asociaza un asemenea tip de achizitie. In pofida acestor dificultati. prin atitudine se desemneaza modalitatea specifica de raportare a individului la un obiect. De exemplu. faptul ca s-au identificat factorii care sunt implicati in formarea atitudinilor ~i ca ei sunt localizabili la nivelul sursei. deprinderi de natura motrica. atitudinile pot fi pozitive sau negative. pe de 0 parte. fenomen.. in unele situatii se afirma ca "X s-a opus virulent. " . aete motorii care sunt reelamate de 205 . ceea ce inseamna ca in acest context X a adoptat 0 atitudine negativa ~ica a sustinut-o. cat ~iin elaborarea unor instrumente care pot fi folosite in masurarea acestora. de asemenea. prin atitudine individul i~i manifesta acordul sau dezacordul fata de anumite situatii. de perioadele mai lungi de timp care sunt necesare pentru formarea sau pentru schimbarea unei atitudini.4) Atitudinile reprezinta.

"a canta la un instrument". d) regulile eoneeptua/e. deoarece. Abordarea creativA a contYtutului instruirii poate viza mai multe aspecte. elemente de continut. pe de 0 parte. AceastA cerintA este foarte importantA. subordonate $i superioare. e) definitia eoneeptu/ui. Aceste achizitii soot importante atat pentru faptul cA ajutA elevii sA intr-o rezolve mai bine anumite sarcini. invAtarea izolatA a conceptelor.denumire s-ar putea crede cA acestor abilitAti Ie este specificA numai 0 dimensiune motricA. De§i prin . b) proprietatile esentia/e # aeeidenta/e. 206 . iar pe de aM parte. de analiza eoneepte/or pe de analiza regulilor care sunt specifice ooor urmeazA sA §i Ie formeze elevii. pe de 0 parte. ceea ce inseamnA cA in formarea lor trebuie sA se tinA cont de structura lor compozitA pentru a nu fi neglijate dimensiunile cognitivA §i afectivA. cat §i pentru faptul cA se constituie premizA favorabilA pentru invAtarea ooei meserii. nu favorizeazli intelegerea acestora. in realitate. abilitAtile motrice includ §i componente de ordin cognitiv sau de ordin afectiv. iar pe de aM parte. "a ridica 0 caslf' etc. dacA este yorba de analiza conceptelor trebuie sA se aiM in vedere cA acest demers cuprinde 0 serie de elemente §i anume: a) nume/e eoneeptu/ui. De exemplu. de cele mai multe ori.rezolvarea ooor sarcini sau de des~urarea ooor activitAti de genul "a juca tenis". c) eoneepte/e asociate. configuratia conceptualA in care el este integrat. Pentru a se facilita invAtarea conceptelor de cAtre elevi este oportun cA aceste concepte sA fi~ integrate in rete/e semantiee pentru ca ace§tia sA sesizeze. fie cA este yorba de analiza informatiei verba/e. nivelul de generalitate la care se situeazli un concept.

exista riscul ca aceste continuturi sa devina perimate.fie ca este yorba de gasirea unor noi modalitati de prezentare a acestora care sa Ie faciliteze intelegerea ~i aplicarea la nivelul elevilor care Ie asimileaza. merita sa fie introduse in programele ~colare ~i sa faca obiectul instruirii de tip ~colar. 207 . fie ca este yorba de identificarea unor continuturi noi care.nu garanteaza nici 0 buna retentie in timp ~i nici 0 reactualizare rapida atunci dnd utilizarea lor este necesara din perspectiva rezolvarii unor probleme sau desta~urarii unor activitati. continuturile trebuie avute mereu in vedere ~i supuse unei permanente modemizari. daca nu exista preocupari pentru aceasta modemizare.. Aceasta modemizare la rclndul sau se concretizeaza in doua directii principale. prin nivelul ridicat de relevanta. Dimpotriva. invechite ~i sa nu mai raspunda multiplelor necesitati. Fiind 0 variabila foarte importanta a procesului de invatamant.

Antonesei. Cornish. S. Cerghit. Dictionar de pedagogie. 11. Oprescu. P. S.. L. E. 1969.. Grupul Editorial Chi~inauBucure~ti. Functional Roles and Group Members.BIBLIOGRAFIE 1. S.. Taxonomie des objectifs pedagogiques. J 979. 6.). Vlasceanu (coord. Tipografia Universitatii Bucuere~ti. Procesul educatiei intelectuale. Polirom. 1987.. 2. Journal of Social Issues. Lyon. Paris. (coord.. 1948. Birzea. c. 1977. 5. 1970.D. Washington. E. Dunod. Fundamentele culturale ale educatiei. Bruner. 9. Benne. E. 2000. 8. Pentru 0 teorie a instruirii. Bloom. 208 . 1996. E.P..U. Paris. Bucure~ti. Continutul procesului de inviitiimtint. Bruner.P. la$i. 2. B. . Cristea.Bucure~ti. Formuler et evaluer ses objectifs en formation.Cerghit.. I..F. 10. J. Blideanu. in Curs de pedagogie. 4.). et al. P.D. Chrinique sociale. Bucure~ti. Sheats. K. L.. J. 7.. M.. N. 1 Domaine cognitif. The Study of the Future. 3. 1983. Paideia. Editura Stiintifica. Rendre operationnels les objectifs pedagogiques. I.. S. 1988. World Future Society. Barlow.. 1970. Perfectionarea lectiei in $coala modernii.

Polirom. 16. Radu. 1999.Wesmall Universite. Bruxelles. Czengeri. Definirea obiectivelor educaliei. 2003.. Cristea. M.).. 18. De Boeck Wesmael. 23. Litera Educational. J. 22.. G. De • Boe<. (sub red. De Corte. 13. Bucure~ti. Didactica moderna. t. Abordarea obiectivelor procesului didactic. E. S. 14.. Fundamentele educaliei permanente. 5e tirage. 1990. 1993. Editura Dacia... c.12. "Pedagogie. 2002.P. L. E. L. D' Hainaut. I.. in Didactica. Dave. Editia a II-a revAzut1i ~i ad1iugat1i. Bruxelles. Obiectivele instructiv-educative .. et al. . in Einseignement programe. 15.N. De Landsheere..). 21. Bucure~ti. 1995. Bucure~ti. Fundamentele $tiinlelor educaliei. H..P. II. 1982. L.E. Des fins aux objectifs de l'education. lonescu (coord.D.. Cuco~. De Landsheere. Les fondements de l'action didactique. Preda. Un modele pour la determination et la selection des objectifs pedagogiques domaine cognitif...P.. Teoria generala a educaliei. (trad. 19.D. (trad. E. E. D' Hainaut. De Ketele. 17.). R.. Paris.M. M. 20. D' Hainaut.I~i. Bucure~ti. Guide du formateur. Bucure~ti. Programe de inviilamant $i educalia permanenta. in I. 1970.k.). 209 E. Curriculum nalional. 1991. 1981. V. 1980. Cluj. Femand Nathan.1979.. Ferenczi.. V.D.

210 . G. VAideanu. Bucure~ti.): Traite de Paris. I. Ionescu. (coord. G~iglione. 1976. 1980. Les principes fondamentaux de /'apprentissage. • D. Kay. Manual de pedagogie..R. R. I.. Ltee. Golu. (Eds. 1970.. Hubert.. Sa lade (coord. 1961. Richard. Editura Fundatiei Romania de Maine. R. 26. 1982. A Taxonomy of the Psychomotor Domain. Hameline. M.). 27.1998. Harrow.. Bucure~ti.S. Entreprise modeme d' edition.. Les objectift pedagogiques. F. Paris.. All Taxonomie des objectift pedagogiques II. representation. J. Jinga. Les Editions H. Paris. Fundamentele psihologiei. C. Gagne. Hameline.. Ed. P. D. 29. Domaine affectif. 1974.D. E. ' A. Trate de pedagogie generale. D.W. E. Dnnod... 30. Paris. D.F. 25. 28. 33. J.R. . Les objectift pedagogiques en formation initiale et en formation continue.. M. A Guide for Developing Behavioral Objectives. Cognition. Jinga.Mc.. New York.. psychologie cognitive... 2 erne ed.. Bucure~ti. Krathwohl. Dunod. R.. E.F..F.S.D. M.P. E.. Bonnet. Istrate.1990. 34. Montreal. Conlinutul inviiliimdntului-componentii fundamentalii a procesului didactic in Didactica. 32. Educational.24.).II.U..P. Sistemul educatiei permanente. vol. Les Editions E. 2000. Paris. 1985. communication. 1972. 31. Bucure~ti..

1970.U. Lebrun. Mialaret. 1972. 2002. sixieme Mition. Paris. E. E. E... Bucure~ti. Paris. Lieury. Oelagrave. Fundamentiiri teoretice ~i demersuri aplicative.U. 42. Londres. Inovalii in organizarea confinuturilor prediirii ~i inviifiirii in Revista de pedagogie.35. G. O. Minder. nr.F.Philosophie de l'Mucation. et aI. 37.F.. 1972. Rustin. Paris. 1994. Paun.... Paun. Ire Mition. Sociopedagogie ~colarii. P. De Boeck-Wesmael s...Polirom.. 36. 40.). . 43. Bucure~ti. A. 1996. 1991.S. . Mager. 45. 41. "Didactique fonctionnelle.. in E.a. Editura Antet. Paun. OIeron. P. O. P. Metfessel N. S. Paris.. Nicola. 39. E. 44.. Tratat de pedagogie ~colarii. 1996. (coord. N. 1991. E. Gauthiers Villars.lnand Co LTD. M. R.. G. Pedagogie.. P.) Educational Objectives and the Teahing of Educational Psychology. 0 lecturii a educafiei prin grila postmodernitiifii in Paun.F. Ia~i. Berthelot.. Plan pedagogique une demarche systematique de planification de l'enseignement. 46.O. Bruxelles.. E. Stones (ed. Pedagogie generale. 1972.. btstrumentation of Bloom's and Krathwohl' s taxonomies for the W~iting of Educational Objectives. Otawa.. 1982. MetheJ. Manual depsihologie generalii... Potolea. Pedagogie generale). Les activites intellectuelles. (Tome I. Les Edition Nouvelles.. 38.P. J. I. Comment definir les objectift pMagogiques.4/1991. Leif.

in Revista de pedagogie nr.). Ia~i. Introducere in psihologie. UNESCO.. 58.. Conlinutul fnviiliimantului-delimitiiri conceptuale. P. L. 2000. Bucure~ti. S. Psihologie generalii.U. J. Atkinson.F.2/1983. Postelnicu. Bucure:jti. D. 1984. Popescu-Neveanu.B. 1982.. Bucure~ti. 48. Potolea. 1999. 2002. 49. D. 212 . Fundamentiiri teoretice :ji demersuri aplicative. Les contenus de ['education... V. Rassekh. Aramis. Teoria :ji metodologia (coord. fnvii{iimantul integrat al :jtiin{elor in contextul moderniziirii :jcolii contemporane.... Cerghit...1/1991. Reuchlin. 55.. D. La definition des objectifs pedagogiques. E. Editura c. Obiectivarea conlinutului inviiliimantului in programele :jcolare. Paris.. Potolea.47. Popescu. 53. Perspectives mondiales d'ici Ii I :an 2000. Polirom. et. (coord. 1988. 54. 57. caracteristici. Fundamente 56.S. curriculum-ului. Rita. yoU. in I. Universitatea Bucure~ti. Bucure~ti. Les Edition E.. 50. V. a culturii 0 abordare Pedagogie. Curs obiectivelor educa{ionale. Curs de psihologie generalii. Potolea.. M. 51. T. V. 2002.1977. al. Conceptualizarea in Paun. Popescu. ale didacticii :jcolare. D. Pocztar. multidimensionalii. in Revista de pedagogie nr.3/1991. in Revista de pedagogie nr. L. • 52. Editura $tiin{ificii.2/1991. criterii de seleclie. G. Potolea.). Planurile invii{amtint ca forma de proiectare :jcolare. Vlasceanu de pedagogie. Editura Tehnica. nr. Popescu. in Revista de pedagogie. Vliideanu. Paris..

inviitarea continutului inviitiimantului. 63. Indiana. organizarea ~i predarea . Educatia lafrontiera dintre milenii. Radu. Stanciu. Elaborarea.. Shane. Polirom. UNESCO. 'in Sinteze de didacticii modernii.. Stoian. I. 60. 1988. 1974. Ia~i. R. 1989. Views of 132 International Scholars. Seguin. 1981. Editura politica. coord. H. Viiideanu. Educatingfor a New Millenium.. Educatie ~isocietate. T. Paris. 1981.. L 'elaboration de manuels scolaires. Chronique Sociale. Phi Delta Kappa Educational Foundation. Paris.. Editura Politica. Houssaye (sous la La pedagogie une encyclopedie pour aujourd' hui... 64. 65. L. lucrare editata de Tribuna Scolii. Bloomington. Tardy.59. M.. 62. direction). Reforma continuturilor inviitiimantu/ui. Bucure~ti. Vliisceanu. Bucure~ti. 1993. S. 213 . Cadru Metodologic. G. La transposition didactique in J. M. B. Tabler. 61. 1999.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful