P. 1
Virgil Frunza - Teoria Si Metodologia Curriculum-ului

Virgil Frunza - Teoria Si Metodologia Curriculum-ului

|Views: 307|Likes:

More info:

Published by: Carmen Catalina Vengheac on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

~,~.

,y

vfilV~. '
1"

JV~~. ,JYCY

J;
\

ORIA

SI ,

ETODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

·~MUNTENIA CONSTANTA 2003

CUPRINS

CAPITOLUL I OBIECTUL PEDAGOGIElj EDUCATIEI

PEDAGOGIA

STIINTA

A
de

7

1

5

DelimiHiri conceptuale ~i acceptiuni ale termenului educatie Extinderile educatiei Factorii care determina educatia Relatiile dintre pedagogie ~i alte ~tiinte Formele educatiei ~i relatiile dintre ele

7 12
"",lS

27 49

-----1
2

CAPITOLUL II EDUCA TIA PERMANENT

A

62

3
4

Delimitari conceptuale Sistemul educatiei permanente Direetii de manifestare a edueatiei permanente Caraeteristicile edueatiei permanente

62 64

~
74

CAPITOLUL III FACTORII DEZVOLTARII 1 2 3

PSIHICE psihiea psihiea psihiea

Rolul ereditatii in dezvoltarea Rolul mediului in dezvoltarea Rolul edueatiei in dezvoltarea

GJ 77
80

CAPITOLUL IV OBIECTIVELE EDUCATIONALE

81

1

Delimitari eoneeptualej importanta ~i funetiile obieetivelor edueationale Clasifiearea obieetivelor eduea ionale Operationa Izarea obieetivelor edueationalej avantaje limite ale operationalizarii

81 89

~i
123

CAPITOLULV CONTINUTURILE PROCESULUI DE iNV ATAMANT; TEORIA CURRICULUM-ULUI ~COLAR

131

1 2

3
4

5 6

Delimitari conceptuale ~i importanla Domenii ~i surse ale conlinuturilor procesului de invalamant Criterii de seleclie a conlinuturilor procesului de invalamant Modalitali de organizare a conlinuturilor procesului de invalamant Documente care concretizeaza conlinuturile procesului de invlilamant Abordarea creativli a conlinuturilor procesului de invlilamant

131 140 155 167

CiW
193
208

BIBLIOGRAFIE

CAPITOLULI

OBIECTUL PEDAGOGIEI; PEDAGOGIA ~TlINTA A EDUCATIEI

1) Delimitl'iri conceptuale ~i acceptiuni ale terinenului de educatie

Cand se pune problema definirii pedagogiei ~i a surprinderii specificitatii acestei discipline educatiei. Mai dificil insa pare a defini educatia, deci obiectul pedagogiei iar lucrul acesta se datoreaza probabil unor cauze ce tin de complexitatea varietatea situatiilor in care aceasta se poate desta~ura. Faptul ca educatia este greu de etichetat 0 demonstreaza ~i varietatea educatiei ~i de exista un consens in a considera ca pedagogia este ~tiinta

definitiilor care i g-au dat de-a lungul timpului ~i pe care unii autori Ie citeaza in lucrarile ~i studiile lor, tocmai pentru a sublinia diversitatea punctelor de vedere referitoare la un concept de mare complexitate. Redam in randurile urmatoare, dupa E. Planchard (1992) ~i R. Deldime, R. Demoulin (1975) 0 serie de definitii date educatiei de catre autori mai mult sau

mai putin cunoscuti, tocmai pentru a demonstra ca acest demers nu este facil ~i nu deterrnina 0 viziune unitara asupra obiectului luat In discutie. Educatia are drept scop sa dea sufletului ~i corpului intreaga frumusete ~i perfectiune de care sunt susceptibile (Platon).

7

Kant). ca ~tiinta. Educatia. Spencer). mct al educatiei cre~tine. Adevaratul cre~tin. Educatia este 0 operatie prin care un spirit formeaza alt spirit ~i 0 inima formeaza alta inima (1. Pestalozzi). Educatia nu inseamna Dewey). activeazl1 cu consecventa ~i spirit de continuitate. educatia se strliduie~te sa promovezeschimbarile schimbarile lumii exterioare. natural a. Educatia consta in trecerea din con~tient in incon~tient (G. Lebon). Simon). Locke). judeca. mediul sau inconjurator fizic ~i social (W James). iata care este scopul educatiei (1. se ocupa cu descoperirea adaptari ale unui individ la persoanele. Scopul educatiei Herbart). celor mai semnificative este de a produce un interes larg ~i echilibrat (1. clarificata de lumina supranaturala Hristos (Papa Pius al XI-lea).Educatia urmare~te realizarea 'intregii perfectiuni de care natura omului este capabila (I. progresiva ~i sistematica a tuturor la lucrurile ~i la conditiile din lume. 8 . urmand dreapta ratiune. nu speciali~ti (Mde Montaigne). este omul supranatural care gande~te. a exemplelor ~i a doctrinei lui Educatia este arta de a forma oameni. Educatia adapteze individulla este organizarea unor deprinderi de activitate capabile sa pregatirea pentru viata. ca naturii umane. Educatia este dezvoltarea facultatilor (1. Formarea unui suflet sanatos 'intr-un corp slinatos. ea este viata 'insa~i (1. Rolul educatiei este pregatirea pentru 0 viata completa (H. in a~a fel incat acestea sa duca la adaptarea dorita (E. deosebite de arta. Thorndike).

Educalia in sens special. Ansamblu de mijloace prin care copilul este ajutat in dezvoltarea comportament. Thines et. la activitatile de grup ~i sa se integreze in mediul lor de viata (G. Sillamy). all). Hotyat et all. la modul general. de moduri de comportament repertoriul de semne. prin intermediul unuia sau mai multor speciali~ti. Educatia este arta de a dezvolta calitatile morale. Educatia este sistemul de comunicare avand drept scop. obi~nuinte. intelectuale ~i fizice pe care copilulle poseda in stare potentiaIa (N. de aflate la dispozitia receptorului (educatie pasiva) sau a emitatorului (educatie activa) (A. Rafon). a modurilor de a valorilor considerate ca esentiale de catre mediul uman In care el este atras sa traiasca. Educatia este actiunea exercitata de catre un adult asupra unei tinere fiinte in vederea dezvoltarii fizice. Cunningham). determina tinerii sa participe la cultura. de tehnici. intelectuale ~i morale a acesteia ~i a integrarii sale in mediul in care este destinata sa traiasca (L. sa personal a ~i in dobandirea capacitatilor. Educa{ia in sens general. Educatia este ansamblul mijloacelor cu ajutorul carora este dirijata dezvoltarea copilului (H Pieron). prin repetarea actelor de comunicare. Educatia este ansamblul activitatilor ~i a proceselor prin care 0 societate anum ita. i~i insu~e~te un grup de idealuri de viata ~i i~i perfectioneaza aptitudinea de a utiliza cuno~tintele pentru realizarea acestor idealuri (w. Moles et all). Introducerea unor trasaturi de personalitate prin influenta durabila a anturajului uman.Educatia este 0 formare datorita direia individul asimileaza un ansamblu de cuno~tinte. 9 . incat acest rezultat sa provina din conditii1e normale ale vietii sau din actiunea sistematica (F. de a modifica.).

Refleetand asupra diverselor eonceptii despre educatie care s-au strueturat de-a Iungul timpului. R Hubert (1961) considera ell aeestora Ii se pot ata~a 0 serie de caracteristici ~ianume: 1) 2) educalia este limitata la specia umana. se poate totu~i defini educatia ca reprezentand 0 aetivitate desta~urata in mod sistematic. (op.36) eonsidera ea exercitata de adulli mai ales asupra copiilor $i 'adolescenlilor. pag. toate acestea favorizand ulterior atat integrarea profesionaUi. daca mai era nevoie. prin intermediul careia tinerele generatii interiorizeaza 0 serie de valori. sa se faea apel la deserierile coneeptuale prin intermediul carora sa se surprinda mai bine noteIe definitorii ale acesteia. i~i formeaza 0 varietate de eomportamente. cat de eomplexa ~icat de vasta este educatia. cu scopul de a-i pregati pentru viala pe care vor putea s-o traiasca intr-un mediu dat. De~i pare tentant. Planchard educalia consta intr-o activitate sistematica. ceea ee demonstreaza inca 0 data. Daca de-a lungul timpului edueatiei i s-a dat 0 multitudine de definitii (unele mai riguroase. educalia este 0 aCliune exercitata de catre un individ asupra unui alt individ sau de catre 0 generalie asupra altei generalii. 3) 4) educalia este orientata catre un scop care trebuie atins. dobandesc diverse tipuri de eompetente. atunci dind se abordeaza problema educatiei.In eeea ee i'l prive~te. 10 . eu ajutorul unor mijloace specifiee.cat ~i integrarea sociala a tinerilor care au fost inclu~i in diverse programe instructiv-educative.. aceleia~i aetivitati i s-a conferit 0 serie de aeceptiuni sau de sensuri. in virtutea unor obiective bine stabilite. eit. E. altele mai putin . educalia consta in a dobandi comportamente care se suprapun dispoziliilor naturale ale individului.riguroase sau in unele cazuri chiar naive).

produs. In cadrul acestei acceptiuni educatia se refera la felul in care este structurat sistemul de invatllmant.sistem cu scopul manifest de a imbunatati educa{ia . daca. deprinderile insu$ite. in sensuI ca educa{ia . se intentioneaza ameliorarea educa!iei . in sensul ca la elevi se dore~te diversificarea tipurilor de competente (de exemplu: mai multa imaginatie. 2) A doua acceptiune a termenului de educatie este aceea de rezultat al unei ac{iuni. atunci trebuie operate schimbari la nivelul educa{iei-sistem. de exemplu.). aceasta fiind ratiunea realizarii unor proiecte de reforma ale educatiei . o privire mai atenta asupra celor doua sensuri ale educatiei prezentate anterior conduce la concluzia ca ele se afla intr-o relatie directa. la obiectivele care ii sunt specifice. Mialaret (l993) considera ca ace~teia i s-ar putea conferi patru acceptiuni ~i anume: I) Prima ~cceptiune a termenului este aceea de institu{ie sociala sau sistem educational. capacitate mai mare de adaptare la diverse situatii etc.produs.Referindu-se la posibilele sensuri ale cuvantului "educatie" G. de modurile de comportament structurate. de formarea unor aptitudini $i a unor trasaturi de personalitate. la legile in virtutea carora functioneaza etc. structurile operatorii $i atitudinile formate.produs este conditionata ~i determinata de educa{ia sistem. ceea ce inseamna ca de data aceasta prin educatie se desemneaza totalitatea competentelor pe care Ie-au dobandit elevii ca urmare a implicarii lor in diverse programe de instruire ~i de formare. abilita{ile. 11 . Este yorba in acest caz de: competen{ele asimilate. mai multa creativitate.

dintre care cele mai importante sunt: a) Extinderea educatia. disocierea tacandu-se evident dupa predominanta anumitor tipuri de continuturi in realizarea programelor de instruire ~i formare. pe de alta parte. iar. educatie :. Aceasta oferta curriculara poate fi destul de diferita. cea de a patra acceptiune a educatiei se refera la continutul acesteia sau. 4) In sfar~it. In legatura cu extinderea educatiei asupra ~colaritatii obligatorii se poate abserva ca in ultimele decenii s-a constatat 0 prelungire a acesteia in ambele educatiei dupa finalizarea educatiei asupra varstei subiectului caruia i se adreseaza sensuri. realizarea unor schimbari didactice. care face posibila interactiunea dintre profesori ~i elevi.tiintificii.extinderea acesteia. extinderea acesteia. indubitabil. 2) Extinderile educafiei Educatia din ultimele decenii se caracterizeaza prin cateva particularitati esentiale iar una dintre acestea 0 reprezinta. la oferta curriculara prin intermediul careia se dore~te comportamentale atat la nivelul elevilor. ~colaritatea obligatorie. de unde ~i 0 varietate de tipuri de educatie· precum educatie literarii. Cand se are in vedere acest tip de extindere se vizeaza. adica ~i in sus dar ~i in jos. cat ~i la nivelul cadrelor realizarea finalitatilor ~i atingerea obiectivelor educationale stabilite anterior. educatie artisticii. fiind tot mai mica varsta cand debuteaza ~colaritatea obligatorie ~i tot mai mare cand se finalizeaza. 12 . etc. pe de 0 parte. o analiza atenta a acestei note definitorii conduce la identificarea mai multor direetii care obiectiveaza extinderea.3) AI treilea sens al cuvantului educatie se refera dimensiunea procesualii a acesteia. educatie tehnicii. altfel spus.

acest subsistem acoperind nevoile educative indivizilor de la finalizarea ~colaritatii obligatorii pana la sfar~itul perioadei active de viatll ~i chiar dincolo de aceasta Iimitll. Dar. motiv pentru care este posibil sa se asiste la o prelungire a ~colaritatii obligatorii astfel incat aceasta sa devina de 12 ani. pentru cll in momentul de fata individul este supus unor intluente educative ~i dupll finalizarea acesteia. Daca se vorbe~te de extinderea educatiei la nivelul ~colaritatii obligatorii nu trebuie omis faptul ca aceasta tendinta se manifesta ~i la nivelul invatamantului pre~colar. la ora actuala ea se extinde pana in jurul varstei de 16-18 ani. In contextul mai larg al sistemului educafiei permanente exista un subsistem al educafiei adulfilor. daca se are in vedere limita de sus. extinderea educatiei nu trebuie urmllrita numai la nivelul ~colaritatii obligatorii. cel putin la nivelul tarilor puternic dezvoltate. ~colaritatea obligatorie debuta la varsta de 7 ani dar acum. daca cu mult timp in urma ~colaritatea obligatorie se finaliza in jurul varstei de 14-15 ani. In tllrile devoltate. unde tot mai multi copii cu varsta cuprinsa intre 3-6 ani frecventeaza gradinita. In consecinta. cum spuneam anterior. copiii cu varsta mentionata frecventeazll gradinita toti dar aceasta tendinta este in ascensiune ~i in tarile in curs de dezvoltare. unde educatia pre~colara este bine reprezentata. cu mai multe decenii in urma. care include 0 diversitate de programe cum ar fi: profesionala. cel putin in tarile dezvoltate.De exemplu. cursuri de perfectionare. aviind in vedere acest tip de extindere asupra varstei individului se poate afirma ca la ora actual a nu mai este 0 exagerare sll se afirme 13 . ceea ce demonstreaza ca actual mente cererea de educatie este tot mai mare. existand posibilitati reale sa se coboare ~i sub aceasta varsta. ea in cepe la varsta de 6 ani. de programe cu caracter ale de reconversie educativ pe 0 anum ita tema. Apoi.

ca fenomenul educativ vizeaza intreaga viata a individului, adica de la cele mai fragede pana la cele mai inaintate varste. b) A doua extindere a educatiei vizeaza institufiile
care genereazii

influenfe educative ~i care au un impact semnificativ asupra dezvo/tiirii u/terioare a personalitiifii e/evi/or.

Dupa cum se cuno~te, in mod traditional educatia era atribuita aproape in exclusivitate ~colii ca institutie sociala de instruire ~i formare, dar la ora actuala situatia este complet schimbata deoarece ~coala nu mai detine monopolul asupra educatiei. Altfel spus, la ora actuala, pe langa ~coalfl exista ~i alte institutii care exercita influente educative asupra copiilor ~i tinerilor, fiind yorba de institutii de cultura ~i arta, de presa, radio, televiziune, ele putand avea un rol complementar deoarece i~i aduc contributia in complinirea culturii formale a elevilor asigurata de institutia ~colara. Data fiind contributia acestor institutii in stimularea ~i dezvoltarea personalitatii elevilor se impune ca ele sa nu fie ignorate, ci sfl se aiba in vedere realizarea unor parteneriate intre ele ~i institutia ~colara in vederea conceperii unor programe care sa onoreze ~ia~teptarile elevilor. c) A treia mare extindere a educatiei se concretizeaza in faptul ca la ora actuala educatia vizeaza toate dimensiunile
personalitiifii umane:

cognitivii, afectivii, mora/ii, motricii astfel incat, produsul final sa se

concretizeze intr-o personalitate armonioasa, echilibrata, creativa, adaptabila diverselor situatii cu care se confrunta individul in demersurile sale cotidiene.
Aceastaformare tota/ii a individu/ui, cum plastic se exprima G. Mia/aret,

reprezinta un mare progres fata de situatia cand educatia stimula selectiv anumite dimensiuni ale personalitatii (de exemplu, dezvoltarea cognitiva) ~i cand altele, la
14

fel de importante, erau neglijate sau marginalizate, cu toate consecintele negative rezultate dintr-o asemenea situatie. d) a patra extindere a educatiei vizeaza nivelurile la care se realizeaza procesul de educatie. In acest sens se poate aprecia ca situatiile educative sunt atat de variate incat ele nu mai pot fi limitate la situatiile concrete cand un educator se atla intr-o interactiune directa, nemijlocita cu elevii pe care ii instruie~te. AItfel spus, educatie face ~i instructorul sau profesorul care prin demersurile sale faciliteaza asimilarea continuturilor de catre elevii sai, educatie face ~i directorul unei ~coli care monitorizeaza intreaga activitate a corpului profesoral, educatie face ~i inspectorul care raspunde de felul in care se desta~oara aceasta activitate la nivelul unui judet, educatie face ~i un functionar ministerial care are in sarcina aIte responsabilitati, comparativ cu cele specifice intalnite in unitatile de invatamant. Concluzia desprinsa este aceea ca educatia se poate realiza la mai muIte niveluri, pe mai multe paliere, iar la fiecare nivel responsabilitatile celor implicati sunt destul de diferite. In pofida acestui fapt, toti cei implicati i~i aduc 0 contributie importanta in desta~urarea activitatii de educatie.

3) Factorii care determina educatia

Fiind un proces de maxima complexitate, educatia este muItideterrninata, ceea ce inseamna ca asupra ei actioneaza 0 varietate de factori, unii avand 0 importanta mai mare, altii ,un impact mai redus, rezultanta intluentelor lor configurand in cele din urrna maniera de realizare a educatiei. La modul general, factorii care determina educatia pot fi grupati in doua categorii ~ianume:
15

a) factori de naturii externii care determinii educatia; b) factori de naturii internii care determinii educa/ia.

a)

Din

randul

factorilor asupra

de

natura

extema

care

au

un

impact pot fi

semnificativ enumerati:

felului

cum se desta~oara

educatia

-tipul de societate in care se desfli:joarii educa/ia; -nivelul educa/ia; -modul de structurare a sistemului de invii/iimdnt; -con/inuturile procesului de invii/iimdnt (oferta curricularii); -metodele :ji tehnicile de instruire; -recrutarea :jiformarea educatorilor; -mediul in care se desfii:joarii educa{ia; -a:jeziimintele educative :ji dotiirile acestora; b) Dintre factorii de natura intema 0 intluentl'i mai mare asupra educatiei o au: -poten/ialul intelectual al elevilor; -motiva{ia :ji atitudinile pe care Ie au elevii fa/ii de acest gen de activitate; -modul de func/ionare a diver:jilor analizatori; de dezvoltare a societii/ii in care se desfli:joarii

-starea de siiniitate a elevilor. Pentru a sesiza modul de determinare a educatiei de catre ace~ti factori, vom prezenta in continuare fiecare categorie in pare.

16

a)

Factori de naturii externii care determinii educa(ia:

aJ Tipul de societate in care se desfii$oarii educa(ia

Tipul de societate in care se desIa§oara educatia este un factor de natura extema foarte important de§i, de multe ori, multi autori nu ii acorda atentia

cuvenita sau il ignora din motive mai mult sau mai putin intemeiate. Relevarea importantei acestui factor este u§or de realizat daca se pleaca de la ideea ca, intotdeauna, educatia se desIa§oara intr-un anum it tip de societate, careia ii este specific un anum it regim politic, ca dincolo de natura puterii politice societatea se distinge §i prin moravurile care 0 diferentiaza, prin modul de

structurare §i functionare a diverse lor sectoare de activitate. De exemplu, din pers~ectiva puterii politice, societatile pot fi de tip

democratic sau de tip totalitar (de dreapta sau de stanga), dar este u§or de inteles ca intr-un felse va realiza educatia intr-o societate de tip democratic §i intr-o

modalitate complet diferita in cazul unei societati totalitare. In cazul unei societati de tip democratic, interiorizare democratiei, elevilor cumsunt se vor situa §i 0 serie dreptul la opinie, printre valorile propuse spre de valori libertatea care sunt specifice religioasa, garantarea acestora

proprietatii private, libera circulatie a capitalurilor

etc. prin intermediul

incercandu-se formarea unei personalitati care sa satisfaca exigentele unei societati de tip democratic. Situatia va fi total diferita in societatile de tip totalitar, cand prin educatie se vor vehicula in primul rand valorile considerate dezirabile de catre guvemanti §i cand, de asemenea, prin educatie se va inocula tinerilor ideologia care sta la baza functionarii acestei societati, incercandu-se astfel 0 indoctrinare a unui segment tot mai mare de populatie.
17

Faptul ca acest factor extern poate facilita sau. unde nu exista suficinte cadre didactice calificate ~i unde ~colaritatea obligatorie nu poate fi sustinuta decat pe 0 perioada de 4 -7 ani. unde exista riscul ca un numar mare de 18 . de incadrare cu personal didactic. in America. dimpotriva. existenta unui corp profesoral calificat sa lucreze cu copiii ~i tinerii ~itoate acestea necesita costuri care nu sunt la indemana oricarei societati. Educatia desta~urata la nivelul societatilor de tip totalitar are de suferit ~i din cauza ca rezistenta la reforme este mai mare. cat ~i in cele subdezvoltate. unde precaritatea conditiilor materiale se constituie intr-un factor frenator al educatiei. az} Nivelul de dezvoltare a societii. impieta educatia este vizibil atat in tarile dezvoltate din punct de vedere economic.ii in care se desfii$oarii educa. de dotare. cum se intampla in tarile occidentale. ceea ce inseamna ca se aduc mai greu corectii in desta~urarea ~ifunctionarea procesului de invatamant.LB. educatia depinde ~i de nivelul de dezvoltare a societatii in care se desta~oara deoarece aceasta activitate presupune existenta unor spatii de invatamant adecvate. Situatia este total opusa in tarile subdezvoltate. cand educatia a fost profund perturbata. educatia este facilitata deoarece se onoreaza toate exigentele legate de spatii de ~colarizare. In tarile dezvoJtate care dispun de multe resurse ~i care aloca educatiei un procent semnificativ din P. existenta unor echipamente care faciliteaza activitatea de instruire-invatare. cand s-a produs 0 ideologizare exagerata a continuturilor procesului de invatamant.ia Indiscutabil..Efectele acestui impact au putut fi verificate in ultimele 4-5 decenii in cazul unor societati de tip totalitar de dreapta sau de stanga. existand ~i posibilitatea ca ~colaritatea obligatorie sa fie prelungita pana la 9-10 ani ~ichiar mai mult. Japonia.

exista sisteme de invatamant profile. ar parea ca impactul sau asupra educatiei sa fie mai putin semnificativ. orientandu-i de multe ori spre domenii pentru care nu au nici aptitudini ~i nici interese. cu toate consecintele negative determinate de 0 asemenea situatie. la prima vedere. Realitatea dezminte aceasta supozitie iar importanta acestui factor poate fi demonstrata in cazul cand se analizeaza felul in care sunt proiectate ciclurile de invatamant (care pot fi mai scurte sau mai lungi). De exemplu. aJJ Modul de structurare a sistemului de invii(iimlint Este un factor care nu poate fi neglijat de~i. exista sisteme de invatamant in care trecerea dintr-o c1asa in alta sau dintr-un ciclu in altul nu creeaza probleme deosebite. cand se analizeaza varietatea tipurilor ~i profilelor de ~coli care intra in structura sistemului. amplificandu-se astfel fenomenul analfabetismului. vedere modalitatea de tree ere de la un ciclu de invatamant la altul. astfel incat sapoata care of era 0 multitudine de cand se are in fi onorate to ate a~teptarile elevilor legate de alegerea profesiei ~i a carierei ulterioare. La fel. pentru ca nu este posibila redublarea c1asei (repetarea acesteia).copii sa nu poata fi ~colarizati. aptitudinile ~i a~teptarile celor care vor accede in diverse cicluri de invatamant ~i in diverse tipuri ~i profiluri de ~coli. 19 . Data fiind importanta acestui factor in sustinerea educatiei se impune ca structura sistemului de invatamiint sa fie elaborata atat in functie de nevoile ~i solicitarile venite din partea societatii. printr-o oferta ~colara redusa. limiteaza elevii in alegerea profesiei. cat ~i in functie de interesele. dar exista ~i' sisteme unde aceste praguri sunt destul de dificile ~i unde se pot inregistra 0 serie de e~ecuri mai ales la elevii cu 0 pregatire mai putin consistenta. dar exista ~i sisteme care.

fie ca este yorba de aparitia unor confuzii. Aceste continuturi insa pot fi mai mult sau mai putin adaptate elevilor carora Ii se adreseaza. cand volumul este dimensionat in limiteIe acceptabilita~ii ~i cand forma de prezentare corespunde nivelului de dezvoltare psihogenetica a acestora.a4) Con(inuturile procesului de invii(iimiint (oferta curricularii) Atingerea sau realizarea obiectivelor educationale presupune inevitabil ca elevii sa asimileze anumite continuturi care sunt obiectivate in planurile de invatamant. n-ar mai trebui sa faca obiectul activitatii de instruire-invatare. 20 . dintr-un motiv sau altul. pot sa nu creeze"probleme elevilor. fie a gradului de conceptualizare la care se situeaza ~i in consecinta. Miaiaret. Data fiind incidenta considerabila a acestui factor extern se impune ca autorii de programe sa nu introduca noi continuturi in aceste documente tara ca· prin contrapondere sa Ie elimine pe cele care. toate cu efecte negative deoarece se repercuteaza nefavorabil asupra invatarilor viitoare. fie din perspectiva volumului. dar pot sa se constituie ~i intr-un obstacol serios cand unele criterii de selectie nu sunt respectate (in special cele de natura psihologica) ~i cand genereaza dificultati de tot felul. 1987) care condamna "programele dementiaIe" oferite elevilor ~i care nu reprezinta 0 garantie in amplificarea competentelor acestora comparativ cu situatia cand ei ar fi parcurs programe mai u~oare. A. 1991. G. a unor lacune in structura cuno~tintelor. a unor distorsionari. programele ~i manualele ~colare ~i care se constituie in ceea ce pedagogii numesc "curriculum-ul prescris". Giordan. Impactul negativ al acestui factor extern este subliniat de multi pedagogi (de ex.

cum ar fi instruirea asistata de calculator. unele metode pot favoriza educatia pentru ca stimuleaza •imaginatia ~i creativitatea elevilor. deoarece nu mobilizeaza suficient ~colarii pentru acest gen de activitate ~inu-i motiveaza corespunzator. Apoi nu trebuie uitat faptul ca unele metode. fie ca este yorba de competente de natura $tiinlificii. pot conferi avantaje educatiei nu numai in cazul instruirii de tip ~colar. pot sa sustina ~i sa faciliteze realizarea educatiei ~i ne gandim in primul rand la metodele activ . Ie cultiva spiritul de initiativa. sau dupa finalizarea unei formari profesionale in contextul mai larg al educatiei adultilor. care confera instruirii un dinamism mai accentuat ~i 0 atractivitate mai mare in timp ce alte metode pot s-o defavorizeze. De asemenea. prin insu~i specificul lor. fie de natura psihopedagogicii.tiidesta~urate in echipa etc. a6) Recrutarea # jormarea educatorilor Educatia presupune interactiuni multiple intre elevi ~i educatorii lor ~i pentru ca aceste interactiuni sa se soldeze cu efecte pozitive asupra elevilor este nevoie ca personalul sa posede 0 serie de competente. ii abiliteaza cu exigentele activitll. ci ~i educatiei care se realizeaza ca 0 extindere dupa ~colaritatea obligatorie. 21 fie competente .as) Metodele # tehnicile de instruire $i aceasta variabila se constituie intr-un factor extern care detennina educatia in functie de specificul metodelor selectate ~i in functie de modul de utilizare a acestora Ca nota generala se poate mentiona ca unele metode.participative.

concretizat in oferta de stimulari pe care Ie exercita asupra individului. dotarile pe care Ie pune la dispozitia educatiei pentru ca anumite activitati sa se poata desfh~ura corespunzator. unul din factorii decisivi ai dezvoltarii personalitatii umane.) Mediul in care se desfd$oard educalia Mediul reprezinta un factor extern de prima importanta care determina educatia ~i in acela~i timp. favorabile care pot sa faciliteze educatia in ansamblul ei. a. problema calitatii personalului pune tot in tarile cu resurse putine alocate educatiei didactic se ~i nu in tarile puternic dezvoltate unde sunt singulare cazurile cand se face apel la un personal mai putin calificat. de multe ori.socioafective. in intercorelare cu ereditatea ~i cu educatia.. Potentialul de care dispune mediul. iar toate acestea presupun 0 recrutare ~i 0 formare special a a viitoarelor cadre didactice. se constituie in premise 22 . Cum u~or se poate anticipa. facilitatile pe care Ie creeaza ca indivizii sa interactioneze neingrMit. existand ~i cazuri cand elevii nu beneficiaza de serviciile unui personal calificat. iar in aceste situatii procesul de instruire ~i de formare este perturb at intr-o masura considerabila. 0 parte a personalului nu raspunde acestor exigente. Acest deziderat nu este posibil intodeauna ~i existenta a demonstrat ca.

la dotiirile necesare pentru ca activitiltile proiectate sil se des~~oare In conditii normale. A doua directie care trebuie avutil In vedere se referil. iar pe de altil parte. dupil cum am vilzut. De la numilrul de intrilri pe care il va avea ~coala. -materialele didactice elaborate. In marea lor majoritate aceste exigente fac referire. pe de 0 parte. Cum institutia ~colaril nu este un perimetru numai pentru activitiltile de instruire.8S) Institu(iik educative $i dotdrile acestora In marea majoritate a cazurilor educatia se realizeazil In institutii ~colare care trebuie sil rilspundil unor exigente care. cum sunt: -cercurile pe discipline. prin natura lor.educative. creeazil un ambient favorabil des~~urilrii activitiltilor de tip instructiv . panil la amplasarea grupurilor sanitare ~i a atelierelor ~colare. pana la milrimea coridoarelor. etc. trebuie avute In vedere ~i spatii pentru alte tipuri de activitilti. aici intrand: -calitalile mobilierului utilizat. 23 . la aspecte ce tin de arhitectura ~colarii. Este yorba de cubajul fiecilrei Incilperi care are destinatie didacticil. -organizarea unor activitali culturale ~i sportive. -organizarea unor concursuri.educativ. toate avand un rol determinant In des~~urarea activitiltii instructiv . -instrumentele ~i aparatura necesara. de acustica sillilor. toate aspectele trebuie avute In vedere In primul rand din persepectivil pedagogicil. Intr-adevilr. institutiile de Inviltilmant trebuie concepute In a~a fel Incat sil faciliteze organizarea curriculum-ului diferitelor activitilti care sunt ocazionate de parcurgerea ~colar. la dotilrile institutiei ~colare. de luminozitate.

cum se intampla in cazul imbecilitatii ~i al idiotiei. h2J Motivatia activitate # atitudinile pe care Ie au elevii fatd de acest gen de Pentru ca educatia sa se desta~oare in conditii optime nu este suficienta numai componenta intelectuala obiectivata intr-o inteligenta situata in limitele normalitatii. la ora actuala existand in cadrul subsistemului educatiei speciale unitati de invatamand care ofera toate conditiile pentru ca procesul instructiv-educativ sa se adecveze tot mai mult caracteristicilor ~iparticularitatilor acestor elevi. putandu-se anticipa ca. intr-un fel se va desta~ura educatia in cazul elevilor care poseda 0 debilitate mintala u~oara. dar ca ea poate fi ingreunata in cazul unei deficiente mintale.b) Factori de natura interna care determina educatia hJ Potentialul intelectual al elevilor sau disponihilitdtile intelectuale Reprezinta unul din factorii importanti. sa posede atitudini favorabile care sa Ii determine sa se angajeze activ in rezolvarea unor sarcini ~iin desta~urarea unor activitati. educatia a tacut progrese ~i in legatura cu aceste categorii de elevi. ci este necesar ca elevii sa fie ~i bine motivati pentru acest gen de activitate. putandu-se mentiona ca educatia se desIa~oara tara dificultate in conditiile in care elevii dispun de 0 inteligenta situata in limitele normale. In pofida acestor dificuItati evidente. De multe ori nu se fac progrese mai semnificative in educatie nu din cauza unui minus de natura intelectuala. ci din cauza faptului ca elevii nu sunt 24 . in altul cand este yorba de 0 debilitate moderata ~i foarte anevoios cand este yorba de limitele de jos ale deficientei de intelect. nivelul de obstaculare depinzand in cele din urma de tipul deficientei mintale.

. ~colipentru ambliopi sau nevazatori). bJJ Modul defunc(ionare a diver$ilor analizatori Si acest factor de natura interna este important pentru ca. dar burduful este de caine". in unele cazuri. dar altele depinzand ~i de creativitatea didactica specifica fiecarui cadru didactic. sau altfel spus. unele dintre acestea fiind mentionate ~i de literatura de specialitate. cum se intampla in cazul hipoacuziei sau al ambliopiei. existenta unor handicapuri de natura senzoriala. pot sa ingreuneze semnificativ desfa~urarea activitatii de educatie ~i implicit sa afecteue negativ dezvoltarea ulterioara a personalitatii elevilor.suficient de motivati ~i nu etaleaza comportamente inscriptibile pe directia atingerii obiectivelor educationale. fie in institutii ~colare obi~nuite (daca acest lucru este posibil). mai intai. Dupa ce s-a facut aceasta inventariere este necesar sa se gaseasca ~i parghiile sau mijloacele prin intermediul carora poate fi amplificata motivatia pentru acest tip de activitate. aspect subliniat de pedagogia populara prin inte1)l1ediul roverbului "branza-i buna. iar dupa aceea sa beneficieze de 0 instruire adecvata lor. p Pentru ca acest factor intern sa favorizeze insa educatia se impune mai intai ca personalul didactic sa investigheze felul in care se raporteaza elevii la diversele structuri motivationale. Pentru contracararea acestui factor de natura interna se cuvine. Ignorarea efectelor acestor handicapuri de natura senzoriala poate avea insa efecte dezastruoase asupra evolutiei psihice a acestor copii deoarece 25 . ca elevii in cauza sa fie diagnosticati corect. fie in institutii specializate pentru anumite tipuri de handicap (~colipentru hipoacuzici sau surzi. sa vada ce tip de motivatie poseda elevii pe care ii instruiesc.

dar exista cazuri cand unii elevi au afectiuni de genul diabetului zaharat. de exemplu. in cele din urma. de amenajarea ambientului din spatiile de instruire ~i. cadrele didactice nu pot influenta regimul politic sau nivelul de dezvoltare a societAtii. atat de natura externa cat ~i de natura interna. Daca. Deoarece nu se poate pune problema segregarii lor in unitati speciale de invatamant. De multe ori acest factor este neglijat deoarece marea majoritate a elevilor nu au probleme de sanatate. educatia poate fi facilitatA. anorexiei etc. " b~ Starea de sandtate a elevilor Ultimul factor pe care il avem in vedere il reprezinta starea de sanatate a elevilor. de utilizarea anumitor metode de instruire. 26 . putandu-se u~or anticipa ca in cazul unei sanatati precare educatia se desta~oara cu mai muM dificultate. ace~ti elevi ar trebui sa beneficieze de 0 instruire diferentiata care sa fie adecvata caracteristicilor ~iposibilitatilor lor.pierderile continue de informatie determinate de functionarea defectuoasa a unui analizator pot conduce la 0 retardare cognitiva care. Prezentarea acestor factori. demonstreaza peremptoriu complexitatea ~i natura educatiei iar cunoa~terea lor de catre cadrele didactice reprezinta 0 conditie obligatorie pentru ca unii dintre ace~tia sunt manipulabili ~ipot fi influentati de catre institutori sau profesori. prin aceste demersuri. ele pot totu~i avea 0 contributie legata de prelucrarea ~i prezentarea continuturilor. epilepsiei. ii apropie de nivelul de dezvoltare a unor persoane care poseda 0 deficienta mintala. ~i cand educatia se desta~oara cu 0 anumita dificultate.

tn cadrul acestei legaturi. pedagogie ~i psihologie. de informatii. de sugestii care. pedagogie ~i biologie. sugestii pe care Ie utilizeaza in demersurile sale dar. date. in retur. ~i pedagogia intretine legaturi cu alte domenii ale cunoa~terii de la care prime~te 0 serie de informalii. la randul lor. Desigur. legatura cu filozofia s-a pastrat iar aceasta colaborare pare convenabila atat pedagogiei cat ~i filozofiei.4) Relatiile dintre pedagogie ~i alte ~tiinte Ca orice ~tiinta. poate la fel de bine sa ofere acestor discipline date ~i informatii pe care acestea Ie pot utiliza pentru atingerea unor obiective foarte diferite. pedagogie sociologie. multe sunt ~tiintele cu care pedagogia stabile~te 0 serie de legaturi. pot fi grupate in mai multe categorii. ~i a) Corelatiile din/re pedagogie #fllozofle Legatura dintre pedagogie ~i filozofie este una traditionala. dar corelatiile cele mai semnificative sunt cele existente intre pedagogie ~i filozofie. ~ianume: 27 . iar acest lucru se explica in parte prin faptul ca pedagogia. la inceputurile sale. era de orientare filozofica ~i fiinta in haloul acesteia cu toate consecintele rezultate dintr-o asemenea situatie. la randul sau. dar cu toate acestea. pedagogia poate primi de la filozofie 0 aerie de date. Dupa ce s-a emancipat de filozofie ~i a devenit ~tiinta cu statut autonom era firesc ca pedagogia sa opereze modificari atat la nivelul aparatului conceptual cat ~i in privinta optiunilor sale privind relationarea cu diverseIe domenii ale cunoa~terii.

expectantele care le-ar fi specifice.• Date ~i informatii referitoare la idealul educativ care la randul sau. filozofia poate oferi pedagogiei 0 serie de sugestii in legatura cu 0 serie de aspecte referitoare la competentele pe care ar trebui sa Ie posede indivizii care obiectiveaza respectivul tip de personalitate. Cum demersul de configurare a tipului de personalitate nu este facil pentru ca trebuie avute in vedere 0 serie de determinari ale acestuia. trebuie mentionat faptul ca legatura dintre pedagogie ~i filozofie poate fi relevata ~i in cazul cant se demonstreaza cum unele i8ei. sau unele curente filozofice au inf1uentat semnificativ atat teoria cat ~i practica pedagogica. Dincolo de aceste considerente. este 0 legatura evidenta intre celebrul dicton enuntat de J Locke "nimic nu este in intelect daca mai intai nu a trecut prin simturi" ~i unul 28 . Cum valorile sunt foarte diferite ~i cum fiecare categorie de valori inf1uenteazapersonalitatea intr-o maniera distincta. De exemplu. cat ~i integrarea sociala. idealurile care i-ar anima ~i determina sa se angajeze in desta~urarea anumitor activitati. configureaza tipul de personalitate pe care ~coala dore~te sa il edifice intr-o perioada istorica determinata. pericolele pe care ar trebui sa Ie aiba in vedere pentru a nu denatura specificul fiintei umane etc. filozofia poate oferi informatii referitoare la efectele fiecarei categorii in parte ~i la modul cum trebuie ele selectate pentru a se realiza un echilibru care sa garanteze formarea unei personalitati armonioase ~iechilibrate. • Date ~i informatii referitoare la tipurile de valori pe care ~coala ar trebui sa Ie interiorizeze la tinerele generatii in tentativa de a realiza idealul educativ ~i implicit. formarea la elevi a unor competente care sa Ie faciliteze ala! integrarea profesionala.

principiul intuifiei. Existenta unei corelatii semnificative intre pedagogie ~i filozofie poate fi demonstrata ~i de faptul ca una din ramurile importante ale pedagogiei este denumita chiar "filozofia educatiei". In linii mari. b) Relatia din/Fepedagogie # biologie Intluentele educative. trebuie cunoscute caracteristicile de natura biologica ale acesteia pentru ca intr-o mare masura ele se constituie in premize care pot sa faciliteze educatia ~i drept urmare. de informatii. pentru ca educatia sa se soldeze cu efecte benefice asupra fiintei umane. sa determine progrese menite sa ridice statutul fiintei umane. formulat pentru prima data de pedagogul J A. Rustin (1970) care stipuleaza ca 0 pedagogie este intotdeauna rezultatul unei filozofii ~i orice filozofie tinde sa se desavar~easca intr-o pedagogie. atribute prin care aceasta fiinta se deosebe~te radical de toate fiintele intalnite la scara planetara. cele mai semnificative date ~i informatii oferite de biologie. vizeaza fiinta umana care se distinge ~i printr-o dimensiune biologica. invocam pe post de concluzie 0 apreciere tacuta de J Leif~i G.dintre importantele principii didactice ~i anume. fapt demonstrat de afirmatia comform crareia omul este 0 fiinta bio-psiho-sociala. care se pot constitui intr-un referential atunci cand se pune problema proiectarii unor activitati de ordin educational. se refera la urmatoarele aspecte: 29 . La modul general. educatia in general. Comenius. se poate mentiona ca biologia ofera pedagogiei 0 serie de date. pedagogie. In consecinta. Para a mai insista ~i cu alte detalii referitoare la natura acestei legaturi.

copilul stapane~te limba in structurile ei fundamentale. achizitia care ii era specifica se va dobandi mult mai greu ulterior. De exemplu. daca ni~a de dezvoltare a fost depa~ita dar nu a fost valorificata. De asemenea. Existenta acestor ni~e de dezvoltare la nivelul ontogenezei are implicatii educationale de foarte mare importanta 30 deoarece. De ~xemplu. In legatura cu desta~urarea biologica s-a constatat ca la nivelul acestor procese de cre~tere ~i maturizare ontogenezei exista 0 serie de perioade unii autori. ca activitate nu poate fi realizata in conditii optime daca nu s-au atins an~mite niveluri de cre~tere ~i de maturizare biologica care sa faca posibile achizitiile pe care Ie vizeaza invatarea. foarte multe lucrari 0 demonstreaza invatarea.• informafii ~i date referitoare la procesele de cre~tere ~i de maturizare biologicii desta~urate de-a lungul intregii ontogeneze care trebuie bine cunoscute din perspectiva consecintelor au asupra desta~urnrii procesului de instruire ~i de formare. s-a demonstrat faptul ca. se considera ca ni~a de dezvoltare a limbajului este cuprinsa intre 0-5 ani ceea ce 'inseamna ca 'in acest segment de varsta copilul poate face progrese foarte mari de natura Iingvistica. achizitiile cum sunt mersul sau dobandirea Iimbajului nu pot fi posibile daca sistemul osteomuscular ~i sistemul nervos nu au atins un anumit nivel de maturizare biologica care sa faca posibile aceste progrese. sau ni~e de dezvoltare cum Ie denumesc segmente de varsta ce faciliteaza maximal anumite tipuri de achizitii. care reprezinta sensibile. nu va mai fi posibila asimilarea ei. pe care Ie Cum complexa. daca este bine stimulat cognitiv. lucru demonstrat de faptul ca la sIar~itul acestei perioade. cunoscandu-se felul in care . iar daca se va depa~i 0 anumita varsta.

amintitele procese. pentru a exista un raport optim intre activitlltile de instruire ~i cele afectate odihnei ~i loisirului pentru a preintampina aparitia oboselii in randul elevilor ~i a unor afectiuni de naturll medicalll. puseele de cre~tere sunt de mai mare amplitudine ~i toate acestea determinll schimbllri de naturll comportamenetalll pe care educatorii trebuie sllle interpreteze corect. informatiile furnizate de clltre biologie. pot fi concepute programe educationale care sll Ie valorifice maximal potentialul astfel incat elevii sll dobandeascll anumite tipuri de achizitii. determina la anumite varste ~i modificari in paleta de comportamente ale elevilor care trebuie corect interpretate de clltre educatori pentru a fi comise erori in legllturllcu conduita pe care 0 afi~eazllunii dintre ace~tia. acest proces poate fi favorizat de 0 serie de aspecte ce tin de calitatea mobilierului cu care sunt dotate spatiile de instruire. de felul cum este conceput sau elaborat orarul activitlltilor ill ~coalll. in adolescentll. Tot ill aceastll categorie intrll ~i date referitoare la exigentele ce trebuie respectate atunci cand se pune problema conceperii programului de activitate zilnicll a elevilor. iar in legllturll cu toate acestea.acestea se ierarhizeazll ~i segmentele de varstll pe care Ie acoperll. procesele de cre~tere ~i maturizare cunosc 0 intensitate mai mare. • date ~i informatii referitoare /a ergonomia activitiitii ~co/are Dupll cum semnalam ~i atunci cand analizam factorii care determinll educatia. pot avea 0 insemnlltate deosebitll. 31 . de luminozitatea de care beneficiazll. De exemplu. de acustica slllilor. Informatiile ~i datele referitoare la procesele de cre~tere ~i de maturizare biologicllsunt nimportante ~i din altll perspectivll deoarece. de zgomotele mai mult sau mai putin intense care pot afecta actul de comunicare didacticll.

la ora actu. eeea ee inseamna ca se poate vorbi de 0 legatura intre pedagogie intre pedagogie ~i psih%gia wirste/or. cu scopul de a identifica dietele care vor m1iri randamentul elevilor in activitatea de invatare. aceea dintre pedagogie ~i psih%gia genera/a se expliea prin faptul ea asupra fiintei umane nu se pot exercita 0 serie de 32 . Consistenta mai semnificativa a acestei legaturi poate fi demonstrata ~i de faptul ca se pot stabili corelatii intre pedagogie ~i psihologie nu numai la modul general. Nu in ultimul rand trebuie amintit ca informatiile din aceasta categorie se refera ~i la aspecte ce vizeaza nutritia elevilor care au 0 anum ita varsta ~i care sunt cuprin~i in anumite programe de instruire.~i ~i psih%gia genera/a. exista date precise in legatura cu felul de a concepe regimul activltatilor zilnice pentru fiecare ciclu de ~colaritate. datorat in parte ~i similitudinii mai mari existente intre cele doua ~tiinte care partajeaza multe elemente in comun. c) Re/aliile din/re pedagogie # psih%gie lucru Relatia dintre pedagogie ~i psihologie este cea mai reprezentativa. ei ~i eorelatii intre pedagogie ~i diversele ramuri ale psihologiei. cJ Core/alia din/re pedagogie # psih%gia genera/a Prima dintre eorelatii ~i anume. ~i psih%gia intre socia/a. incepand cu perioada care Ie atesta statutul de ~tiintll (ambele beneficiazli de acest statut de aproximativ un secol) ~i terminand cu metodele pe care Ie utilizeaza in demersurile lor investigative.!la. pedagogie ~i psih%gia ~i educa{iona/a. psih%gia intre pedagogie ehiar intre pedagogie cognitiva.In legatura cu aceste aspecte s-au facut progrese semnificative in ultimii ani astfel incat.

1 an stadiul nou niiscutu/ui. iar acest demers nu este posibil daca nu se cunosc foarte bine elementele structurale ale personalitatii adica temperamente/e. aptitudini/e ~i interacliuni/e dintre ele. un impact mai semnificativ c2J Core/alia dintre pedagogie $i psih%gia viirste/or Daca in paragraful exercitarea anterior aminteam faptul ca educatia presupune unor int1uente educationale asupra fiintei umane cu scopul de a determina 0 serie de progrese la nivelul acesteia.) la diferite categorii de elevi. Oar. in evolutia sa ontogenetica.) ~i cum functioneaza acesta din perspectiva tuturor proceselor ~i activitatilor psihice care intra in alcatuirea lui. altruismul etc. prin specificul lor. ci fiinta umana care se at1a intr-un anum it stadiu de dezvoltare ontogeneticii. intre 1 33 . dadi nu se cuno~te bine felul in care este structurat Sistemul Psihic Uman (S. In virtute a acestei exigente fiecare proces psihic ~i fiecare activitate psihica trebuie cunoscute atat din perspectiva structurala cat ~i din perspectiva legaturilor care se stabilesc intre acestea deoarece.int1uente educative cu scopul de a determina progrese la nivelul acesteia.P. a~a cum se cunoa~te. Dupa cum se cuno~te. onestitatea. caracteru/. au un asupra ~i. implicit. acum facem ~i mentiunea ca exercitarea acestor int1uente nu vizeaza fiinta umana la modul general. activitatea psihica are un caracter unitar. ci vizeaza ~i formarea unor trasaturi de personalitate (perseverenta. care sa faca posibila selectarea ace lor int1uente educationale grad mai mare de formativitate edificarii personalitatii elevilor. exercitarea int1uentelor de natura educationala nu se limiteaza numai la stimularea unor procese ~i activitati psihice care intra in structura Sistemului Psihic Uman. care.U. fiinta umana parcurge anumite stadii de dezvoltare ~i anume intre 0 .

ill·pofida s.parte. Cum pare ~i firesc.f!Wc.'-'1j..de'ele"i.l9fizjplog~ei.lJtedl9.(.ttJlll~..aureleyat faptul_ca ~i a fiinlei umane presupuneca. PIT! lO(lni stadiul-$colarita{ii mici.'. pe de 0 parte..-J8 ani stadiul -$colarita{ii mari etc. toli capiii Care se.lia~ista.L_ Jle dezvoltare partajeaza 0 serie de caracteristici ~i particul(ifitat!.e daca.. inmOrt!\Bta 9~ a ~i generat formularea particularitii{ilor unui principiu al invatall.$~cific. .:.laritame. acela~i IUf.1iCeast~e.e fieciirui stadiu in parte.a~HY~taW ~\ill~~T' iar pe de aM parte reprezintii 0 garantie ca acest gen de activitate se va solda cu efecte formative la nivelul diverselorcategorii.cu. Piaget Ie-a identificat ~i Ie-a . care Ie randul saij detl1rJJljn~ o~eIi.<.l.pUi.QWs~incte.~'-!-mita..o s. care se intalnesc la nivellllaceIl.cesitate.e.p..i"'He H. pe de 0 parte.lPti!Vaie~~wWlml.qe QIltimllHtat.l~n.l altu!. De asemenea. lePQse...t~~~. educatianuse poate. pril)J.da diferentiatoare.erit. intre 3.e acestuia. o anum ita structurare.I'... posedll. dar in acela~i timp.llFwristicile ~i lor.14 lU1istadiul-$colari!iiNi. Aceasta ne.iptirM\~ !jjre~p~ctarejl de viirstii -$iindividuale ale elevilor" care. iar pe deaIta.Q~.!!a se diferentieze semnificativ intre ei.Hcmf~umr~.IlerwIW~~alii. nu se cunosc part~cul(lritMi!.d~elJij."re ~Jll}{!speciti<. atlii. de wsu§iri pl:lrtj~1l1#lrce'jd~f~ntiatoare. sta la invatare.ea.J! din ultimele. La modul concret.teparcurgerea unor stadii pe care J. intre 10 .@..J:Uput~n(llbSe afirma ~i in legaturii cu dezvoltarea dimensiunii JJlqr~IHil. realizain c9~4itii.~~wa""cuc#lr.im\Ja[i~~~iiie"iste.<:ii.pe'yWe numai unii dintre elevi.~ 9.d~lh. necesita..~m ~n~mjtl'llt~il.cr deJnsfJ§ir. ~i fiecare st(ldiu se carl:lcter!2.per~pI.apWLG~ in cadrul acestuia procesele ~i activitatiile psihice dobande~.d~ii~a .rnij/q. psi1.6 ani staqiul pr~*~qla'i.~"ITell. are 0 mare importlU1ta <iin. dezvoltarea cognitiva cercetarile ! . care fac ca in interiorul aceluia~i stadill.3 ani stadiul antepre-$colar..lo serie de particularita{i care diferentiaza un stadiudl.a~izat. baza activitatii de diferentiere ~i indi:vidllali~l'e..~igep~ .il\tr>. Existenta acestor stadii de dezvp~~ particularitatiile 34 :Rntp~w..:.

poateperturbaserios particularitatilor de viirsta ~i .'j C implicati intr-o activitate de .invatlitesa se desta~oare tara dificultati. iticOinparibHitate evidenta intre caracteristicile ~I 'plUiicularitltpte>iSttidiulaf pel\?le o'parte ~inatura 'Continuturilor pe de alta parte. coItlunicare.. tar stadiu in parte este posibil ~i chiar indicat sa se compatibilizeze (irontit1IltulIi.fOfl1lative:sase situeze la nivele tot mai inalte.ttil rllaH ide mvatamant.'materla1e diidactiee.noiJ. De asemenea.4'J>'O''lJrti)liseofern continuturi cu grad mai mare de abstractizare este posibil ca in asimilarea acestora elevii sa intiimpine dificultati 'majore.e!ei.! 'j 1!.J(Fl.JbthlinstbrItlihglIL esteometodii de grup. in stadiul operalfWrJINJ~'e ("6..) cu caracteristicile :astfel .IDlil e>terttplU.l1fu~lillJSMttiehtfii ttliliativa 'i'n.ifitlaf!t..neounoa~terea sau 'ignorarea i4'nldividuww~1ij:ileteiv~JIOr. care din punctul de vedere al dezvoltarii intelectuale se situeaza dupa paradigma lui 1.L deOO€1l!bj rexi5tl1'I0. cu reale virtuti formative dar folosita la nivelul ideoltr~tOiSl:imnI~aia!riba~litia1J: 'creativitatea invatiimiintului primar poate sa nu conduca la efectele scontate deoarece elevii din {t:C~5tliStia~Jffi. cti"dal'acteristicHe ~i particularitatile stadiului de ':d/:l1Wo1tlltlti1brit0gIDleikli'$1l' iseJsitlIeazaelevii \care 'instrtti/rtl ~i:deiRMtiRa4ltt!J:".llctivjtateadel :i'a~truire-. comparativ cu colegii f}(!#Je~?'stfl~itt1~~a:tlN~ic1i.desta~urarea activitatii de instruire- :fuVltattriar'exe'lnp'le 'prilIil'cate poate' nj~robata aceasta afirmatie pot fi gasite foarte De exemplu. Piaget. metod'e. etc.~tetiF pgrtItularitatilor de varsta ~i individuale ale .'jdwm-ecevounO$candu-se particularitatile ~i insu~irile fiecarui oferta curriculara fiecarui stadiu. daca elevilor din ~colaritatea mica. efect~I. ci ~i din perspectiva conipirtibiHzatiicaracteristicilor '35 .lSUnl!tlatttMli rtUlfiunlia~din perspectiva exigentelor specifice activitatii de fiecarui stadiu de instruire. fuai Clb iiI15nINtiCegffitteaooui~(i. utilizarea anumitor metode de invatamiint trebuie sa se afle wrt~o ictl~tatie ieliil!l~i{. " iG:CDimpotl'ivlt.in$tl'1l1Ct1i'\l~educmiv3'..Ittllllt.'..

Daca aceasta cerinta este perfect legitima. nu trebuie de asemenea uitat faptul ca toate procesele ~i toate activitatile psihict: care intra in structura Sistemului Psihic Uman sunt educabile.dezvoltare ontogenetica cu tipul de influenfii care ar trebui exercitata asupra elevilor de 0 anum ita varsta. c. creativitatea. este maio indicat sa beneficieze de 0 influenfii confruntati. directii. daca nu este cunoscut Sistemului Psihic Uman (S. imaginatia.U). in cazul elevilor care se situeaza in stadiul :jcolaritiifii mici. cat ~i faptul ca nu poseda toat~ pal eta de deprinderi ~i obi~nuinte de natura intelectuala. 36 de . datorita experientei lor mai red use de viata. in sensul ca i~i pot mari parametrii de functinare in conditiile in care sunt corect stimulate prin natura programelor instruire destinate anumitelor categorii de elevi. fiinta umana nu poate fi supusa unor variate influente educationale daca nu este cunoscuta din perspectiva dimensiunii psihice ~i mai concret. A~a cum spuneam in paragraful destinat prezentarii corelatiei dintre pedagogie ~i psihologia generala. De exemplu. pot beneficia de 0 influenta predominant stimuleze spiritul de initiativa. dorinta de a se implica in actul decizional etc. modul de structurare ~i functionare a ~i in a carui alcatuire intra toate procesele activitatile psihice. care sa-i ajute sa rezolve problemele cu care sunt in timp ce elevii care se situiaza in stadii mai mari (~colaritatea indirectii care sa Ie mijlocie sau mare).P.J Core/alia dintre pedagogie # psih%gia educaliona/ii 0 $i aceasta reprezinta legiltura este importanta iar printre multiplele dovezi ~i existenta unei discipline de gran ita care se intituleaza psihologie educafionalii.

La fel. generala a principalelor operatii ale gandirii (analiza. astfel Incat. psihologia educationala I~i aduce 0 contributie notabila aratand prin ce mijloace ~i prin ce modalitati pot fi stimulate ~i dezvoltate fiecare proces ~i fiecare activitate psihica. productivitatea ~i eficienta acestora sa se situeze la nivele tot mai inalte. exersarea tuturor functiilor speeializate" etc. cat ~i din perspectiva operativitiilii specijice.Plecand de la descrierea structuraUi ~i functionala a diverse lor procese ~i activitati psihice realizata de catre psihologia general a. ~i dar programele de instruire pot fi elaborate in a~a fel incat sa se imbunatateasca functionarea generalizarea. Demersurile dezvoltarea diverselor pe care Ie propune psihologia procese ~i activitati psihice educationala trebuie in legatura cu de insa sustinute pedagogie care. sinteza. psihologia educational a poate oferi sugestii interesante in legatura cu dezvoltarea limbajului. De exemplu. gandirea ca proces psihic central este educabila atat din perspectiva operativitiilii generate.ia dintFe pedagogie # psihologia sociald Legatura dintre pedagogie ~i psihologia sociala este una semnifieativa.). prin natura ~i specificul programelor de instruire. cu o mare importanta practieli iar aeest lueru se explieli din perspeetiva a eel putin doua eonsiderente ~i anume: . specifiee aeestuia. apoi dezvoltarea a~a numitelor "limbaje c4JRela. dar pedagogia poate concepe programele de instruire intr-o asemenea maniera in care sa fie vizate toate formele limbajului. abtractizarea etc. poate facilita transpunerea in practica a sugestiilor venite din partea acestei ramuri a psihologiei. cat ~i modalitatile de operare a elevilor cu diverse categorii de algoritmi intalniti la 0 serie de discipline de invatamant.

(.g~~r~.ItW'i.~ situatia de a functiona optim ele trebuie mai il'}tftj b. tinde .cunoscutei i' .!'.... Pentru ca asupra ~ grupului sli se a<:ti()nmezeeficiem.timp nu pu'em f.Uibefunctionarea de membri care intra in a/ciituirf:4.l dintre ace~tia. ceea ce Ie confer! ll.ile:<"olaF~ifacu parte din categoria grupurilor mici. 5) modu/ de junc{ionareaprocese/or 6) coeziunea grupu/ui.ac4ho '" anfJi~ cietaliatli a fieclirui parametru in parte. exercitarea unor influente denat1lrlieducatioll~l~ mai mici de elevi. PAre fir~C'. .Ineinc~ulgrupu/u~J.lf:UpuluJ . 2) structura grupu/ui.a) de cele mai multe ori..in~. 3) obiective/e grupu/ui..ci I\.v.asuprar functionlirii acestuia cele mai importante sunt: 1) numiiru/ J'.lffll:xlu se distinge printr-o serie de caracteristici ~i de.seQ1nifi~ti.psibc. din motive de spatiu ~i.~logill. functionare defectoasli. deoarece toti membrii au posibilitatea 38 sli se cunoasc! foarte . printr-o optimli a grupului. i. Desigur.sm>ra~I\QfjJ1upur~!mat..gr>¥pur. 4) norme/e grupu/ui.t> 'i . Dintre caracteristicile grupului care auunimpactmai.tl. d.:c&i educatorii sli cunoascli toti parametrii grupului ~i sa. edU~itPtesupune fJ. ci ne vom limita s! semnal!m consecintele de natura educational! pe care Ie determinli fiecare caractedsticliJl.'Q(i ~~gC\ni~te:~i'iS~rfle p.intervinliQii de cate oriua"".perticulariHiti.al m:Ul'/tlr~ui~..• 1) Din punct de vedere .t.a~ril~.$~ja~' Jml :gruprol.lia per.fflas!..e cQmunic.grupu/ui (m(ilrimea. Cum remarcli 0 serie de speqiali~tjin. care reprezintli 0 simplli juxtapunere a indivizilof car~ Ie cOJllPun'.f.uselm" 'j. dar pentru Cllace~tegrup!lri"sj\.sin.l)~leIIVllnteje.except~n4 c:.' 7) tipu/ de inj/uenlii exercitii asupra grupu/ui. grupu/ui).mNJli.~parlltii'Vl!) cu grupurile mari.

sa ia parte in mai mare masura la actul decizitional e(c. impiedica functionarea optilnita gmpului. sa detensioneze unele stari conflictuale. sau dimpotriva.pozitia liderului. Sheats (1948) disociazl1 trei tipuri de Roluri centrale pe sarcinli. coordonator. ipostazll. a profesorului in cadrul grupului are 0 importanta deosebita in functionarea optima a acestuia putand exista situatii clnd el arestl1tut de tgal. directe. nu trebuie uitat faptul cl1in cadrul structurii grupului rolurile pot fi diferite."dRiJlufiio(jhltibumd sustinl1tor) in raport cu mecanismele de coeziune ~i mentinere. mentalitatile~i . 39 . 2}Structufri g1'upului concretizatl1 in modul de ierarhizare a statutelor ~i rolurilor in:¢adrul acestuia poate facilita. 1afuncfionarea armonioasli a grupului (mediator.dar ~i caiuri cand el se plaseaza pe 0 pozitie exterioara comportamentele pe care Ie etaleza. fl1candu-se mai intai 0 descriere (primele fiind dependente exercitate spontan Intre rolurile formale $i rolurile organizatl1 ~i de funcfionale' de 0 structurl1 prealabil ca urmare impusll. sa-~i anticipeze etalate in diverse situatii sau in diverse contexte. atunci grupulare se poate aprecia ca daca liderul se afla in prima ~anse sa functioneze mai bine. Apoi. in raport cu mecanismele 'progresivl de mi~care a grupului (sursl1de informatii.\~'realizeze 'interactiuni nemijIocite.bine. diferentele care se pot face la nivelul rolurilor "'. indruml1tor). sa-~i formeze reprezentari corecte:unii desprealtii comportamentele in Iegatura cu posibilitatile de care dispun. exista un rise mai mic sa apara disensiuni in interiorul grupului ~i ~anse mai mari sa se rezolve conflictele care uneori sunt inerente in functionarea acestuia. bLPriVinta acestora roluri ~i anume: • K. .? i. Benne ~i P. iar ultimele interactiune) funetionale: tireascl1 a proceselor iar dupl1 accea. grupuiui prin atitudinile. De'exemplu.Ca notl1generall1.

cum remarcli E.rmal ~i pentru a atinge scopurile care iau fost atribuite. in consecinlli. care reprezintli 0 emanatie a membrilor grupului ~i care concretizeazli a~teptlirile membrilor grupului in cadrul unei functionliri normale a acestuia. dar care constituie obstacole in functionarea ~i in mentinerea grupului. care sli se constituie intr-o premizli favorabilli pentru functionarea optimli a grupului. acestuia nu ii sunt specifice 0 serie de obiective. Pliun (1982. obiectivele pot sli fie de mai multe feluri. in privinta naturii lor. Desigur. 3) Obiectivele grupului reprezintli de asemenea 0 caracteristicli importantli a acestuia neputandu-se de fapt accepta existenta ~i function area unui grup dacli. Datli fiind aceastli diversitate a rolurilor functionale. fiind necesarli 0 minimli congruentli intre cele douli categorii care pot afecta activitatea pentru a fi evitate perturblirile ~i disfunctionalitlitile grupului. Functionarea optimli a grupului depinde in mare mlisurli. pag. de relatia care se stabile~te intre scopurile prescriptive ~i cele individuale.•. iar in cazul grupurilor ~colare este yorba de fapt de douli ·categorii ~i anume obiective (scopuri) prescriptive. 4) Normele grupului (normativitatea grupala) Pentru ca grupul sli functioneze no. cadrul didactic va trebui prin demersurile sale sli realizeze aceastli compatibiltate intre cele douli categorii de obiective creand astfel premize favorabile pentru functionarea optimli a grupului. dominator). 136). Rolurile indreptate numai catre satisfacerea nevoilor individuale (agresor. pare firesc ca educatorul sli depunli eforturi pentru a realiza un echilibru intre ele. intreaga activitate a acestuia trebuie reglementatli de un sistem 40 . care sunt stabilite de persoane care se plasezA in afara grupului ~i obiective sau scopuri individuale. corespunzand unei eliberliri de tip catartic.

in consecintli. iar pe de altli parte. deci elaborate ~i concepute tot de persoane care se aflli in afara grupului respectiv. grupul insu~i poate sli-~i elaboreze oserie de norme care prin natura ~i specificul lor nu trebuie sli intre in contradictie cu cele de naturli institutionalli sau. ca ~i scopurile a~a cum s-a vlizut. el cele douli categorii de iar randamentul conflict de norme care perturbli grupul in functionarea ~i in norme astfel incat functionarea acestuia sli fie maxim. Pe de altli parte. Din randul aaestor precautii cele mai semnificative sunt: 41 . ' benefice liderul trebuie sli aibli in vedere 0 serie de aspecte care.major al proceselor de comunicare in cadrul grupului lor. ~i in privinta normativitlitii de grup. pe de 0 parte. sunt predominant prescriptive. 5) Modul de jimclionare Buna reprezintli functionare grupului sli nu fie perturbatli a proceselor ( de comunicare in cadrul grupului de comunicare a acestuia in cadrul grupului a proceselor fundamentalli 0 caracteristicli deoarece. comportamentele in cazul grupurilor ~colare normele. sli nu se ajungli la un evolutia sa. prin specificul faciliteazli schimburile dintre membri ~i inlliturarea oricliror bariere care pot obstructiona comunicarea.de norme care impun anumite cerinte ~i care standardizeazli membrilor care intrli in alclituirea lui. ca urmare a interactiunii membrilor. ele pot mliri gradul de coeziune a acestuia cu toate consecintele rezultate dintr-o asemenea situatie. educatorul poate sli-~i aducli contributia importantli atunci cand. procesele de comunicare determinli functionarea op4mli a grupului. prin interventiile evitli aparitia conflictului de norme ~i compatibilizeazli ~i demersurile sale. cum spun speciali~ti. Dat fiind rolul.

:!.jcareile/pos6d~.cin:j !.psg. .rnembrisunt situatie de exclu~i din'.. t' factorllor '!ipentnn:a aoeasta:sllsedes~$oare maximl1. '275 anume: ~ sUb 'rha~\ ifiUlte-aSpecte 'W a) sistemub fde."i i '}i!! a)"cfacilitarea' comunice inttltactlunilot dintre' metribri' astfel" .. ell 'toate 'consecinte'le de'uniimembri dlntt·o . 'um.~b)'!1 echilibrarea'$~ rdistribllirea corectli aCdI1111rticWitotin cadruf grupului xii liastfel rm~t. \evitareacenzurltriiunorrnesaje ::laddeea din partealidetului."".rcQmUnicar'tll' sa· flU p-MtafimbnopcHizatli 'celbrla1ti .c~i' faceobiectul perturbatori cornuniclltii.ple<£andu-se de cAtacestea n~artrebui ounoscute de 'mernbrii grupului sau cll interesantepenttli'a obstacolelor.. 42 : i~tandarde . J$t Ri "Demoulin :(119"15 j .metftbrii [:u"'. B08:8iUlieu: 81WpwtJd: reprezl'ntllalt: pal'a~tru imJ'elrtafit' icate 1reflectll cum graclut .'dupll. ...f)'.de.lej: .: tiusimplihspectarori caten-au initiErtivli in 'cOihunicare ~l'cate nO·$1 fa<:F cunoscute plirerile sau opiniile pe care Ie 1mpartli$~e.geilttlate 'tV mentihUhlipritf (prealabile sau actuale) de comportament. .i(:l1inilpltl1l1$irell(lOrlving$ilor. .'.Ji. r situape.mJmbri-i grupuluiput4ndu-se"titanifesta.::\l8iOrilctimplemen'tare:. din comunieare ' e-ficientA' :'.. plasahdll~seintr·o.'rezllitate 'ii"asemenea c) ):'. in: formareaunor posibilitlltile ~i capacitlltile posedate de membrii gtupului. d).rbnu'arti'suticient4e' eJ"eiirnlnQrew !..': ltitl!idiilllari' 'sel1time¥t'telor ' pe fgrupului' are' un rol:majoi!'incimoa$terea rel'rezentaricorecte'despre ". rem~rcl1dJ? :D8ldilne.' de a realiza nu numai schimburi ·tiaturll:afeetivli denatutli de la stimularea membrilor Linformativll:.incc1t. i "'in:oetrimentul.' .j:optime~i.I' whimbuti'da pleclindu-se uideea.' fiecare s~ cu fiecare ~i evitareasituatieiiartduni1. pt'Ocesul'de )cOMunic3te. :rooipr()C~i':$i.~).·. '.e exiltentintre. 'frj c()nditi.

in .OJ (G.deoareoefrecventaacestoraeste b) c) spore~te sau se amplifica efortul individual.BfMiatiei~·! onsidettatiei.: .j(1)I'3.. de fot1C'k. . c). suhdnflueJIlla.desentimentuLde a~etJ..ntaJa.. e) solidaritatea interindividuall1 din interiorul grupului"+.aetivitate"e1Jttebuic's!J:$atisfaat.coeziurtea este)Cputemic!da. " ~i ii. elaborarea n.te.\.il'lttgrareajndivmlodn\gtup.l ~un6mplic~i:~aximaljn cre"erea:'. Pentnl:Ci grupuls6 p~ede valente de: atI'.iJ .dinirdnduli mai semnifia:ativesuht:! "i.~tiifacelrea:me1'ilhtjJofJJ' u " .uali Lm. ..grup.importaQt!~! )Sft.inive~uijUI1ui. /1<0 cQnfliotel0r.ea"st:!(soldeaza cu c4nMta '~i efecte benefite.:fntregtliui:gnipd .J:Jiil)[.grupuJujr!:fl'n Jfj 'Ii ['!ii.:' (1! /1 . .perNtbatA i d~:c::auzaL dezacordUtiior sau .iaaol 'gni1p'ul:46i~iai1!lclmiCllUlui!!=1.i :i:>.:gr1lp.: j'.! Ji de.) secUlfitatj.rcare rihatragidtre.cteeaza Ja::scarat.i Hq :a)uipnodu¢tiYitatea! este PlltitH.i:. relilizaFeaJiMlolnun)8! IilflUmlOOrl!aJ1CW ift'iinpArt~irea actilor~i :rtorme de n.foq:eic\(interne L ".!b)amaalia.!.l)!i!!i!!) re~liteze'fla!.:ii. <I.: o serie de newi! ipersdflale. ..emuZiilsmului I general ::i!:carejIC. '·'. •genuL (". I'.: '!!'.reziste.L)\.~ute.) r.l~tQJ i i:'!' . resimt in cadrul grupului.ISCl i $lt ~ e~i$tai i1!isCl:d nUUse! ~ c~~rf~lite.. .:j!.."b).l\e¢iproc.rt'lOUDo~entj • e .!! i J r! -' jil(D~ Jtx~mp1lJ.i I" i membrii se stimule~lh .pr~cesu~.:i:fliAQcia$i~riindiri~iJfa¢tOriiL..oeziWUjac depimde.:f)". oare membcii .. aeeast!DatraethdtMl'.entai~ careiUncearol1\::' .' gradului de coeziune dintrecare~ei.n~}cJe'distmdurare~· d) atractia grupului + motivatia membrilor + coordonarea eforturlor.tqaisenmifieativisurtt:.I ~'Le)(.s. :d .'Qaca.care . 43: i:. . ellnudt. .mareuqtllsutavde" satisfacpa ipe.de.. 'exirem de redu:sd.sau'~ven..

aparitia unor tensiuni ~i a unor contlicte in interiorul grupului au ca punct de plecare tot tipul de intluentll pe care 0 exercitll conduclltorul grupului. prin notll generalll. deoarece in foarte multe cazuri optimll a grupului dar ~i randamentul acestuia sunt determinate de tipul de intluentll exercitatll de clltre lider asupra acestuia. mcutll mentiunea ell unii educatori. Pe de aM parte. prin conceptia un anumit tip de generalll pe care 0 au despre educatie. fiecare dintre cele doull forme exercitiindu-se prin anumite comportamente etalate de clltre profesor pe baza cllrora se structureazll ulterior ~i tipul de relatie educativll pe care profesorul 0 permanentizeazllia Ca temperamentul nivelul grupului pe care il conduce. trebuie lor. nu trebuie sll se uite ell de multe ori.Dimpotriva. Comparatll cu intrajutorarea. coeziunea sa se situeze la cote mai inalte. dacll gr. daca nevoi/e personale sunt satis/acute exista ~anse reale ca membrii sai sa se identifice cu grupul $i deci. exercitatll constant intluentll (directll sau indirectll) dar existll ~i cazuri cand educatorii opteazll pentru un anumit tip de intluentll in functie de mai multe aspecte. 7) Tipul de irif/uenla exercitata asupra grupului Acest functionarea factor nu trebuie neglijat. Mai mult. La modul general.upul se divizeazll in un or tensiuni ~i a unor stllri contlictuale. fie cll este yorba de 44 . intrecerea creeazll 0 insecuritate personalll situatia mai mare deoarece indivizii se a~teaptllia ostilitate din partea celorlalti. c) cooperarea In cazul in care membrii unui grup au raporturi de cooperare. creatll este mai atractivll decat dacll sunt in raporturi de competitie. subgrupe existll riscul aparitiei semnificativ ceea ce diminueazll randamentul respectivului grup. prin preglltirea psihopedagogicll de care dispun. intluenta poate fi directa sau indirectli.

cadrul didactic poate opta spre un anumit tip de influenta. cadre Ie didactice trebuie sa cunoasca mecanismele care stau la baza formarii lor.varsta elevilor. de tipul de activitate in care sunt implicati etc. in activitatea de instruire . cele mai potrivite care sa asigure reu~ita intr-un demers de asemenea natura. Chiar daca aceasta prezentare a caracteristicilor tacuta in mod mai amanuntit. de experientele de invatare pe care ace~tia Ie poseda. intr-un cuvant de a-i ajuta pe ace~tia sa dobandesca 0 serie de achizitii de natura afectiva care au un rol extrem de important in dezvoltarea generala a personalitatii elevilor. dar poate sa Ie ~i altemeze daca contextul de instruire sau tipul de activitate impun 0 asemenea strategie. sa elaboreze strategiile cele mai adecvate. cadrele didactice sunt puse in situatia de a forma la elevii cu care lucreaza 0 serie de atitudini. de potentialul intelectual de care dispun. 45 # ealitiitile . de convingeri. N. psihologia sociala poate oferi pedagogiei infomatii de un real folos pentru ca. Plecand de la aceste determinari. de sentimente. mesajului. de sistemul de deprinderi ~i priceperi pe care elevii ~i Ie-au format in timp. Kapferer (1978) considera ca principalele elemente care afecteaza procesul persuasiv sunt: a) natura b) natura . OJ AI doilea 'considerent care sta la baza relatiei dintre pedagogie ~i psihologia sociala este concretizat in faptul ca de foarte multe ori.yi ealitiitile sursei. de exemplu. la ora actuala sunt cunoascuti factori implicati maximal in formarea sau schimbarea atitudinilor. Pentru ca aceste achizitii sa fie posibile insa.invatare. In aceasta privinta. grupului nu a putut fi ca nu poate fi se poate totu~i trage concluzia influentat eficient un grup de elevi daca Iiderul sau educatorul sau nu-I cunoa~te din perspectiva tuturor parametrilor implicati in buna functionare a acestuia. Referindu-se la acest aspect 1. iar dupa aceea.

ret1lp1w. .lnai..> ~eimttt1oatt~(indwf.ert~.lia:)~ut>''PPhgies~!t()'al'te impijrtlatlt~I:iRlulfihlere l:1ogrnti'ristAi vot <ft i1Inltat.uituhiFrtelftiaflSrnttere.vatiiQjelnatdrlii instruire-inv~ebati4tjpantIlU'.'jbjjr.e ajci decelandu-se mai cuno~tinfelor. poate.de cate'. it . ({dva~ !exiStftllti ipe: ~icazuri tmoreaia:nprJma".exig.'~i~!rte: '*'F6!ii!i!de fie prin i pot 1ftl apdiipate inl~1vjtateal de mstnJi.'{iiJnft'thiffl'mai i'eberit!'a JdecenUi a§IIIfel '..i'!!"dY'natura)~f!t:ajltJl:reNsNc'iklfece~fJ!1Ji: Ii Cunoso~dui.·~andiSe'·ate!'fuJ.iif:al~:psit\0t0gfl:!j ~0griihVe'cfire sum c'tcumstlFi'se[¥jrgliniz~irsemliJitleihl multe posibilitati)hfie. it) iftlt:titf'tf.:\j.'dadrUJ.ia ltit1J. pombiIA(otmareajsaUis€WiIJ'ibat~ vederc' :.&'mestJjt!l'Od'Ji !Yl1'J(~il "1 I. !dirla~tier 'postel 'a8{li. i .uneleArto.") tj!f1:JUi()!J (C].\*oba ~doulf.~I)p6ritAi JaUjlifflljiji eficfireitlrttd(j~i ). I')Jil.davh-().lizllteJithiai¥itmea e(jtldllih~ de ioi·GicHi'tl idtf.' ~Pdr6pt i i " 'J i!) :IDup1"fcum 'ge cunoll$te~1 ~Iijgta '~gJlliti\l'A':tIste. utiliW~2t\I~~m}l\tooVafH\'ClJgrlhiviste..i:J!Uii xlilq nu cu insa de la sine ca. cu precadere competenta natura "$1 caIltlltlttJ"sitr-sefil lreferifile vizeaza pel.na! la tmeiJt:l.(.'iavdtizeaznn1tooi·fMt1e in memoria Se intelege dcHung~dutllm ~M:D.J>sihologieivilari ea.m~lrite\riar acestora ~\db alta'p3~.k' )!) i.orgElniwea i:<:~tm:teitotf} pM'! pe Intermed~U4-'i(.. personalul didactic .m~ger~a:WrtiV~tllti [ mhsUfttlfl~Ulr~all ~nc.t:(!i CJ Li' ii.careii(j pose'd&"SuJisa! 'mifdomehluHwieatJePse 'lvizel12l1iiformarea\!ltituditiHli i1cand"liiursa HaliPtredib ill tattm .faGt~>tI1twfdei1t~'.<D\}.se dacesti I miv.mk\)m-e\\'biMei\\l#fermfftl\\HI>\\I~~atura este posibila daca 4~ .t1tudini.·linilvJnatq loole.! 'lOr! I.sltffemetbrh(c6gnf'1iverd f Iintehpedi1ll1 aceste )1JtiJ~I'(j11:f) f3e»Ult1lice/i ifierptWif irttem\ijdll:ltstJlmopji/(#1 tfhgfifttv¥' ':tbate JtF'iitj~mr pastrarea modalitati facilitand.\!. dei:(jrlpalt~.I"iDe'.' !1!.$i1c'trlUfipile'Ca.aa..e.ei"p!fI«l~rnia'J!fentfUiIl!fdcei j. '.

avahtajele. care :.de r.tili:i~qstuGiW! ~\(jarel ide 'SlgltArletode'llk: stiImUarea icreilti. subliniata "intotdeauna .de:'probJeme'. '£UlIt descoperire.~pr.l iprilllJ:specificul lor.::urmandr'ca acestOrtl sa Ii se 0C!bIM '. ')1 .:. .Fimulllaoo'.Un:al'qoileaatgurilentlibbonmituie fitptukclttihe1eifJIetoaa!pe care actual a pedagdgierle iutilizeazbm ISllpte~sliirt. trebuie atat in rmetijionat :faptJUihli:a.:. invlilareil .cu'!:JsigW'~l'ii.i~rete\ja L specifIcitatear pEinJinrerntediul'IlIJlOr'considerente!dematura.. ca metode de instruire cum.t. iCe'demonstr.:! metodeJe moderne . Reuchlin{-l999:).psihojo~iqllJ:: De exemplu.irea: fpfXllgt!8~t8pb1i .lJ :.Tefer~ 4a .''.'Jinstru.i~..zurij!(1))'pletodll ide.~l!idavgu~otelid.Ilnel!owHe: .cn~.ca.jn rmrlte(oa. pot fi aduse ~i altem:gumente. .eaz:1l rIno1\> 'Jegatura puttll"llitA..dll:! i r.JDedagogilb:~i demonstreaza..irtstruire.r.·ill:tratatul psihologie atat din perspectiva psihologica.Sl:Dlt.esteloaZLiI bniinstdrmingtU1ui~ .. q 's 'Y " .eJZentareal~div~rselQr. .psihologiedn'adest sens.'pe<iag6gie.Jimbaj\'llqi'~~\~L'aqumt.nioi.ritatiiIlnJgmp'.lsuS\inuteLin natnralpsihoI0g.~bin\'unele'lucraripe psiholbgieccUffise intampla cu sau de instruirea programata care esie [analizatl\ de 'M.cBrtr: :existentai.' J:" ) pimrouacestea"JDrimu1. existw)M. i.de abilliatil.o..:nqeccl?ate.aldos. expunerea sau cursu I magistral.!fa!ptnl11 ita!lnurlte:dint!e 'utiliiZateLdp! (pedagogi~.cor:elatiei 1dintr.'.semantica:acu/1~tinteior.\ altei forme ~i anume me:asemehea~.i:~. activitl¢ea. cat ~i dinperspectivllJpedagogica.au ahordat aceastA problem~ica.%wq.T)bimco i~7 .e".'cele <d0ua' discipline.prin .~e.'.rc21olvarelt:.acesteir: modal~tatiu~i· 'DU dispune . valorifica intr-un fel 0 forma'Jil.de faptimetode de:!sor-ginte'ji>sihologica cum . ide :ihstruife'j1nvatRre' .muarile Icanc.' cm.J):.rirttreLpedagogiel ~.\mo~ldguI4Idupa metodele conversative valorifica maximal avantajele 'j}i '.roeea.ei adauge ~i argump:mtele:del!ootura: pedagogioa.'-siJirilarittateai :mape psihologie.. binelnteles. ' . ipostaZtNale .!fj.redlamate de organizar~a..\nveJl.instnJlire usteitratata !ucrari\ede. in.'J"f'u-:il.

. climatul socio- vizate stare a materiala afectiv. se refera la urmatoarele aspecte: 1) informatii referitoare la modul de finantare a educatiei. toate trebuind sa fie luate in consideratie deoarece a~a cum se ~tie familia este un mediu educagen 48 . sociologia poate oferi pedagogiei 0 serie de date. iar pe de alta parte. 2) informatii referitoare la mediul de rezidenta al copilului. de informatii care. poate n-ar trebui sa terminam prezentarea relatiei dintre pedagogie ~i psihologie tara sa amintim ~i contributia pe care a adus-o psihanaliza educatiei. educatia depinde de resusele care i-au fost alocate pentru a asigura conditiile reclamate de buna desta~urare a procesului instructiv-educativ. tipul acesteia. este un fenomen social care este conditionata dar care la randul sau poate intluenta societatea ~i evolutiile acesteia. aici fiind a familiei. educatia trebuie sa tina cont de aceste experiente trecute a caror deoarece. nivelul cultural a parintilor ~.a. Ca ~i in cazul altor discipline. morala etc. deoarece aceasta a demonstrat rolul experientelor traite anterior de catre copil in dezvoltarea ulterioara a personalitatii sale.In sIar~it. d) Rela. pe. anterior. iar acest a~a cum am mentionat de societate lucru este extrem de important deoarece.ia dintre pedagogie # sociologie Aceasta legatura este foarte importanta ~i poate sa-~i aiba geneza in fapul ca educatia. afectiva. in Iinii mari. in esent1l. ele stau la baza etalarii unor comportamente geneza poate fi ambigua ~i care poate sa-I deruteze pe educator. Evident. deoarece experientele traite i~i vor pune amprenta asupra evolutiei ulterioare a personalitatii fie ca este yorba de dimensiunea cognitiva. de 0 parte.

dacli se pleacli de la ideea cli educatia este un fenomen prea complex incat sli nu poatli sensibiliza ~i alte domenii care sli-~i aclecli 0 contributie semnificativli in evolutiile sale viitoare ~ ne gandim la lingvisticli. educapa se ipostaziazli sub trei forme. Toate aceste informatii apar in manuale sau tratatele de sociologie (a se vedea N.intretine 0 serie de leglituri cu alte ~tiinte~i este posibil ca pe viitor universul sliu constelativ sli se amplifice. eto. sex. psiholingvisticli. Dupli cum s-a putut constata.care poate sustine efoTturile ~colii in demersurile sale de naturli edticativli. Goodman. 2000 ) ~i este util ca educatorii sli Ie cunoascli pentru ca in anumite contexte sli Ie utilizeze in activitatea cotidianli de instruire ~i formare. ~ianume: • • • Educa. cibemeticli. pedagogia . 4) informapi referitoare la structura personalului didactic pe varste.ia formala. 49 . Giddens. 3) informatii referitoare la maniera in care societatea depune eforturi pentrn egalizare3$ahSelor in educatie astfel incat elevii sli nu intampine dificult!ti in accederea spre anumite tipuri ~i profiluri de ~coli. Educa. A. tipuri ~i profiluri de ~coli existand astfel posibilitatea ca sistemele de invatlimant sli ~ipoatli fi comparate intre ele. 5) Formele edocatiei ~i relatiile dintre ele Fiind un proces de maximAcomplexitate.ia informala.ia nonformala. Educa.

de naturli de naturli psihosocialii la care trebuie sli se adauge competentele socioafective.Fiecare formli in parte se djstinge printr-o serie de particularitliti care 0 diferentiazli de celelalte. psihomotricli.• . de natura ~tiinlificii. <1 Prima dintre forme ~i anume. calificate special in acest sens care dispune de 0 serie de competente ~i anume. moralli. dezvoltarea armonioasli a personalitlitii acesteia: dimensiunea cOmponentele cognitivli. fie cli este yorba de ~coli. didactice). educa(iajormald reprezintli totalitatea intluentelor care se exercitli ~supra elevilor de clitre institutii specializate. in institutii create special pentrua asigura facilitliti desta~urlirii procesului de instruire ~i de form are. competentele psihopedagogicli. . Dintre elementele de specificitate decelate in cadrul acestei forme pot fi amintite urmlitoarele aspecte: • se realizeazli intr-uncadru institutional. dar intre ele existli relatii de sustinere ~l complementaritate I) care evitli de cele mai multe ori contrapunerile. vizeazli intotdeauna realizarea unorfinalitliti de naturli educativli ~i atingerea unor obiective care au fost stabilite anterior ~i care sunt consemnate in documentelede • are ca tel fundamental umane urmlirin9~-se toate politic! ~olarli. • contribuie decisiv atilt la formarea culturii generale a elevilor. • se realizeazli prin implicarea unui personal specializat (cadrele . dar ~i la formarea culturii profesionale a acestora facilitilnd 50 . universitliti sau alte institutii de formare. afectivli. .

cum relevll unii autori (T Cozma.socialll activitate. prin felul in care are proiectate ciclurile de invlltllmant. Ea este dimensionatll prin politici explicite ale celor care se aflli la putere la un moment dat. Cuco~ (2002.integrarea. 45). 1988. §i profesionalll a tinerilor in diversele sectoare de contactul oferindu-Ie elevilor acestora cu diversele sll domenii ale posibilitatea dobandeascll cuno§tinte §i informatii apartinand diverse lor §tiinte reprezentate prin disciplinele de invlltllmant care intrll in structura curriculum-ului §colar. cum corect relevll E. • faciliteazll cunoa§terii. Cristea. realizarea unor activitllti evaluative prin diferite forme §i prin mijloace diferite care sll identifice progresele elevilor §i eventualele disfunctionalitliti educativ. • educatia formalli se realizeazll. • cum mentioneazll este putemic c.· educatia formalll suprapuse ale expusll §i este infuzatll de exigentele comandamentelor sociale §i uneori. Istrate apl\rute in destl1§urarea procesului instructiv- (1988). formalll impune 0 normativitate ridicatll §i implicit poate determina 0 limitare a creativitlltii didactice. 2003). priceperi care sll Ie faciliteze progrese in activitatea de instruire §iin dobiindirea viitoarei profesii. politice. pag. S. prin tipurile §i profilurile de §coli pe care Ie incorporeazll confem 0 notli specificll §i modului de realizare a educatiei formale. 51 . • presupime. in cadrul sistemului de invlltllmant care prin modul lui de structurare. • realizandu-se educapa prin parcurgerea curriculum-ului prescris. abilitllp. oferll elevilor posibilitatea sli-§i formeze 0 serie de deprinderi.

Dad. De Landsheere (1992. pag. /imite/e (dezavantajele) pe care Ie genereazlL in legatura cu obiectivele pe care Ie vizeaza. -invatamant liceal: clasele IX-XII (XIlI). mijlocie ~i mare. 2) A doua forma de educatie este cea de. se are in vedere modul de structurare a Sistemului de invatamant din Romania. invtitiimdntu/ secundar: -invatamant gimnazial: clasele V-VIlI. 566) considera cll dintre cele mai semnificative pot fi amintite urmatoarele: 52 . inviitiimdnt superior. educatia formala ramane cea mai reprezentativa (eel putin pana in momentul de fata) estimandu-se ell ea ofera aproape 60-70% din totalul influentelor educative exercitate asupra copiilor ~itinerilor. tip nonforma1li ea cuprinde (sau include) totalitatea influentelor de natura educativa realizate in afara clasei sau in afara ~colii. V. b) c) inviitiimdntu/ primar: clasele I~IV. de pregatire pentru ~coala. ~i aceasta forma de educatie dispune de 0 anumita specificitate careeste decelabila la nivelul mai multor aspecte cum sunt: obiective/e specifice. d) e) inviitiimdnt post/icea/. activitiitile care ii sunt prin care se diferentiaza de educatia formala. -invatamant universitar -invlltamant postuniversitar in pofida unor critici care is-au adus de-a lungul anilor. -invatamant profesional. configuratia acestuia este urmatoarea: a) invtitiimdntu/ pre§co/ar: grupa mica.

e organizate in scopul petrecerii timpului liber in . c) d) e) alfabetizarea. reciclare. Activitllti1e organizate in afara clasei includ. cercuri pe artistice. olimpiade ~colare. ceea ce Ie confera un grad mai 53 . Referitor la caracteristicile educatiei nonforrnale. b) ajutarea populatiei pentru a exploata mai bine resursele locale sau persona Ie. a) nonformale realizate in afara 'lcolii se . intreceri. interesele de care dispun. ansambluri sportive. acesteia ii sunt specifice 0 seriede particularitAti din randul cArora mai semnificative sunt: I) activitAple elevilor extra~colare au un caracter spre optional.. In ceea ce prive~te activitiilile pe care Ie incorporeazA.. taberele.a) sustinerea celor care doresc SA-~i dezvolte sectoare particulare in comert... desAvli~irea profesionalll sau initierea intr-o nouA activitate. excursiile. agriculturA. trebuie tacutA mai intlii 0 desociere intre actiVitiili/e dinafara . vizionArile de vizitarea unor expozitii. servicii. discipline culturale.'cinema). clasei ~i actiVitali/e din afara ~co/ii. de invAtAmlint. Dupll cum u~or 'se poate observa. educatia pentru sAnAtate sau timpulliber etc. ActivitAtile specifice educatiei impart in douA categorii §i anllme: ". aptitudinile. vizitele. industrie etc. posibilitlitile ~i a~teptArile elevilor de unde rezultA ~i marealor flexibilitate.a~co/are perfectionare. organizate ca solutii alternative de actiVitii/i peri~cQ/a. organizarea acestor activitAti este putemic core}atA cu optiunile. competitiij concursuri. care sunt incluse spectacole (teatre. cenacluri Iiterare. la modulgeneral. b) (ictivitali pa. instruire personalA. perrnitlindu-Ie sA se orienteze ele in functie de posibilitatile.

accentul cade pe ceea ce fac elevii ~i nu profesorul. au un caracter reconfortant. care nu genereaza aparitia oboselii ~a cum se intampla in multe activitati specifice educatiei formale. deoarece ele ocazioneazi dobandirea unor cuno~tinte care amplifica sfera de cunoa~tere a elevilor ~i nu profesorul dar in acela~i timp. 4) Activitatile realizate in cadrul educatiei nonformale pot stimula in mai mare masura imaginalia§i creativitatea elevilor. ele sunt impuse elevilor excluzandu-se posibilitatea optiunilor. in majoritatea cazurilor. in cadrul activitatilor de tip nonformal. elevii participa la activitllti spre care au optat ~i pentru care au 0 seriede interese ~i 0 serie de aptitudini. 3) activitatile din cadrul educatiei nonformale imbina in mai mare masura utilu/ cu p/iicutu/. a~a cum se intampla de cele mai multe ori in activitatile specifice educatiei fonnale. comparativ cu activitlltile specifice educatiei formale care nu pot onora aceasta exigenta deoarece. b) pe de aM parte. pot sa Ie amplifice motivatia ~idorinta de ase implica in reu~ita lor. iar acest lucru se explica din doua perspective ~i anume: a) pe de 0 parte. 54 . tonifiant. prin specificul lor. in legatura cu aceasta caracteristica trebuie mentionat faptul ca. activitatile de tip nonformal se des~ra in cadre ~i in contexte unde nivelul de permisivitate (lste mai mare ~i unde initiativele elevilor sunt luate in consideratie ~a cum nu se intampla de multe ori in activitlltile de tip formal.mare de atractivitate. 2) in desta~urarea acestor activitati elevii joaca un rol mai activ deoarece acestea corespund intereselor ~i ~teptarilor lor ~i implicit.

7) In organizarea ~i desta~urarea • in timp acestor activitliti rolul cadrului formflle. 55 . 159) cele mai semnificatjve pot fi amintite: a) promoveaz1i structuri excesiv de fluide. ce. nemaifiind yorba de constrangerile impuse de parcurgerea unui curriculum prescris. centrate doar asupra unor obie. In smr~it. formale.ctive concrete. motiv pentru i se subliniazli de obicei avantajele considerli. in functie faciliteazli 0 solicitare aptitudinile diferentiatli a ~i a!jteptiirile de posibilitiilile. cli printre mai ales prin comparatia tacutli cu educatia de tip formal. tarli angajarea unor strategii valorificabile in perspectiva educatiei permanente.5) activitlitile de tip nonformal elevilor acestora. In consecintli. a~a cum se intamplli in cazul activitlitilor specificeeducatiei se eliminli sursele generatoare elevilor. 6) majoritatea activitlitilor incluse in educatia nonformalli nu fac obiectul unor evaluliri sistematice ~i riguroase.eace inseamnli cli de stres ~i de obosealli in randul didactic este mult mai discret el putand sli exercite asupra elevilor 0 influentli educatiei indirectii.. immediate. Cristea (2003. A.ceste inconveniente ale educatiei nonformale sunt mentionate de 0 serie de autoriiar S. pag. ~i educatia nonformalli care nu trebuie slise exagereze atunci cand prezintli 0 serie de limite. aceste activitliti permit ca elevii sli 'primeascli sarcini in functie de posibilitlitile de care dispun ~i in functie de ritmurile de lucru care Ie sunt specifice. ce in cazul situatiilor activitlitilor se exercitli rezultate specifice asupra dintr-o in majoritatea elevilor 0 influentli directii cu to ate consecintele asemenea situatie.

b) intretine unele riscuri pedagogice (un anumit activism de suprafat1\). 3) A treia form1\ 0 reprezint1\. 56 semnificarea ~i procesarea acestor . care vizeazli domenii de 0 mare diversitate. in cazul in care ace~tia nu posed1\ grile ~i criterii de lectie destul de riguroase. informatii.aLii.educatia in/QJ:JrJ. d) similaritatea mai mare sau mai micli intre natura cuno~tintelor ~i informatiilor provenite prin intermediul educatiei informale ~i cele pe careelevii Ie dobandesc prin parcurgerea curriculum-ului formal. Dintre caracteristicile acestei forme. b) eterogenitatea foarte mare a cuno~tintelor ~i informatiilor vehiculate. dependenta de mijloace tehnice care poate dezechilibra corelatia subiect-obiect). prin diplome ~i certificate. c) varietatea mare a surselor care genereaz1\~i stau la baza cuno~tintelor ~i informatiilor vehiculate prin intermediul educatiei informale. care desemneaz1\ indivizilor in mod totalitatea influentelor de natur1\ educativ1\ exercitateasupra spontan sau difuz. c) eludarea posibilit1\tilor de validare social1\·a rezultatelor. printre cele mai semnificative pot fi mentionate: a) ~ vehicularea unui volum foarte mare de cuno~tinte ~i afirmatii comparativ cu alte forme ale educatiei care pot crea probleme destinatarilor potentiali. formli in plinli expansiune comparativ cu deceniile anterioare ~i generatoare a unl1f·anumit tip de curriculm pe care speciali~tii it denumesc curriculum informal. la nivelul educatiei formale. ceea ce poate crea probleme in artlcularea.

Ca nota generala. Acest deziderat nu este posibil. fie ca este yorba de 0 functie ilustrativa. nonforma/ii ~i informa/ii cu caracteristicile ~i particularitatile lor. Neputindu-se referitoare elevilor. daca nu se cunosc interdependentele dintre cele trei forme. poate indeplini doua functii. daca se are in vedere relatia dintre educatia formala ~i educatia nonformala. contribuie decisiv la formarea personalitatii generale a acestora. in nici un caz. iar pe de alta parte. cu avantajele dar referitoare ~ieu limitele lor poate ocaziona intrebari la felul cum ar trebui sa se articuleze cele trei modalitati pentru ea efeetele lor educative asupra elevilor sa se soldeze cu eficienta maxima.o parte. ~i anume: forma/ii. cu elementele de similaritate dar ~i de diferentiere. atunci pot aparea intrebari doua forme care.Cuno~terea aeestorcaracteristici specifice educatiei informale reprezinta o necesitate daca se dore~te valorificarea optima a influentelor de natura educativa care pot fi transmise prin intermediul acestei forme. 57 . Interdependen{a formelor de educa{ie Existenta celor trei forme de educatie. pentru ca. pe de. se poate mentiona ca aceasta din urma. nu trebuie avute in vedere atunci cand se la menirea celorlalte contrapuse celei dintai. pentru ca asigura calificarile economiei ~i a productiei. daea nu se concep strategii adecvate ~are sa puna in valoare pot~ntialul educational al fiecarei modalitati cu conseeintelebenefice rezultate dintr-o asemenea situatie. educatia formala este indispensabila o parte. fie ca este yorba de 0 functie de completare a educatiei formale. pe de A~a cum s-a vazut. la formarea eulturii necesare bunei functionari a ignora rolul educatiei formale. indiferent de considerentele opteaza pentru 0 asemenea viziune. insa.

ulterior se pot concepe strategii in cadrul educaliei nonformale. spatiu ~i timp. identificate aceste aspecte. daca prin mijloacele pe care Ie are la dispozitie (institutii de cultura 58 . prin intermediul carora sa se completeze golurile sau lacunele care au fost· generate de catre educalia: formala. este aproape imposibil ca ea sa acopere toata problematica educativa care sa faca obiectul activitatii de instruire ~i de formare in care sunt antrenate educatia minusurile nonformala tinerele generatii. cu tipurile de convingeri ~i atitudini care se doresc formate la nivelul elevilor care fac obiectul activitalii de instruire ~i formare. dintr-un motiv sau altul. prin specificul sau. educatia formala nu poate onora toate exigentele care vizeaza formarea anumitor laturi ale educatiei. Exemplele care vin sa sustina aceasta idee sunt u~or de gasit ~i sunt la indemana oricarui educator: De exemplu. ci se realizeaza numai in conditiile in care responsabilii care gestioneaza educatia nonformaliisunt foarte bine informati in legatura cu valorile pe care Ie vehiculeaza educatia formala.Intr-adevar. oricata varietate ~i diversitate ar proba educatia formala prin intermediul curriculum-ului prescris. nonformale Daca aceste strategii sunt bine concepute ca efectele educative la nivelul educatiei asupra elevilor vor fi este u~or de anticipat benefice. fie din cauza unor deficiente de proiectare curriculara. dar educatia nonformala poate completa aceste lacune. fie ca este yorba de anumite categorii de speciali~ti pe care nu ii avea disponibili etc. aceasta functie complementara a educatiei nonformale nu se realizeaza in mod automat. educatia formala nu le-a avut in fie din motive de vedere. ace~tia putand sa-~i amplifice sfera de cunoa~tere. poate avea un rol complementar putand sa suplineasca pe care.. de cele mai multe ori intr-o maniera neintentionata. sa-~i formeze 0 serie de convingeri ~i atitudini cu rol mare in dezvoltarea ulterioara a personaJitalii etc. Cum u~or se poate anticipa. educalia civicii etc. cum ar fi: educalia artisticii. nu se realizeaza de la sine. Odata . de multe ori. In aceasta situatie.

de asemenea. ceea ce inseamna 0 dubla pozitionare fata de aceasta forma a educatiei. mijloacemass-media educatia formala. negarea acesteia sau ignorarea mai mult sau mai putin con~tienta poate aduce deservicii ~i crea dificuMti la nivelul educatiei formate. daca educatia informala 0 precede pe cea formala. prin intermediul acestei functii. . Mai concret.~i arta. chestiuni.) concepeprograme care sa aiba un rol complementar fata de oferta educationala pusa la dispozitia elevilor de catre A doua functie pe care 0 are educatia nonformala este cea ilustrativii. cu explicitari suplimentare. subiecte. Mai concret. cu ilustrari de relevanta maxima. In ceea ce prive~te legaturile dintre educatia formala ~i cea informala. dar asupra carora nu a putut sa insiste mai mult. iar in altele. care imbunamtesc procesul de intelegere a unor teme. se poate constitui intr-o bazA de pomire. prin anumite aspecte ale ei. intr-o premiza favorabila pentru realizarea educatiei formale. Dimpotriva. semnificative. daca nu se au in vedere precautiile necesare. trebuiesa se valorifice aspectele relevante..Daca se are in vedere succesiunea in timp se poate afirma pe buna dreptate ca educatia informala precede ~i continua educatia formala. Altfel spus. care. ~i in consecinta. pe care educatia formala le-a avuHn vedere. existente la nivelul educatiei informale. educatia informala. s-o afecteze intr-o anumita masura.se poate solda cu efecte benefice asupra elevilor ~i care nu mai opereazA cu scopul de a suplini sau acoperi minusurile generate inevitabil de educatia formala. iar lucrul acesta este u~or de explicat in 59 . atunci inseamna ca. trebuie tacuta precizarea ca aceasta din urma se poate raporta diferit la cea dintai.. etc. s-o bruieze. ceea ce inseamna ca in anumite situapi poate sa 0 sustina. in realizarea acesteia din urma. educatia nonformala vine cu nuantari.

trebuiesc cunoscute de catre toate persoanele care au competente ~i responsabilitati in organizarea activitatilor instructiv-educative.~iarpe de alta parte. In legatura cu modalitatile de articulare a celor trei forme de educatie. In cadrul acestei pozitionari trebuie pornit de la ideea ca in receptarea mesajelor de natura educativa provenite prin intermediul educatiei informale este eficient sa se utilizeze grile ~i criterii de selectie pe care elevii ~i Ie-au format in timp. Faptul ca educatia informala 0 continua sau 0 urmeaza pe cea formala genereaza 0 serie de consecinte care. elementele semnificative specifice educatiei informale sunt mai u~or incorporate ~i valorificate de catre educatia formala.).sensuI ca se ignora achizitii pe care elevii deja Ie poseda ~i care pot fi valorificate in instruirea care urmeaza. se realizeaza 0 receptare mai eficienta a intluentelor oferite prin intermediul educatiei informale. renuntandu-se la toate mesajele a caror valoare educativa este indoielnica. problema carese pune este aceea de a Ie articula corect astfel incat intluentele lor de natura educativa'sa se soldeze cu eficienta maxima. G. prinutilizarea criteriilor ~i a grilelor de selectie oferite de educatia formala. • lectii ~i echipe de profesori (biologie-chimie sau fizica ~i Iiteratura etc. pregatite in legatura cu temele de baza ale informatiei obtinute 60 . Din aceasta dubla pozitionare decurg doua consecinte de natura pedagogica extrem de semQificative in sensuI ca. de asemenea. 228) indica urmatoarele posibilitati: • lectii tematice sau lectii cu deschidere spre informatia obtinuta de elevi in cadrul informal. Viiideanu (1988. pe de 0 parte. in cadrul activitatilor desta~urate in perimetrul educatiei formale. Date fiind avantajele dar ~i limitele fiecarei forme de educatie in parte. pag.

. excursii. excursii didactice) pot servl aceluia~i scop. la oceane etc.) referitoare la cosmos. cand ele au deschidere spre problematica lumii contemporane ~i a vietii. invi\tarea independenti\.in cadrul informal (fiIme. • ore de educatie morali\ sau dirigentie care abordeazi\ probleme concrete. • folosirea metodelor care leagi\ invi\tarea in c1asi\ cu. • ore de filozofie.V. 61 . emisiuni T. • unele activiti\ti extra~colare (cercuri.

ea primar.CAPITOLUL II EDUCATIA PERMANENT A 1) Delimitari conceptuale Devenit tot mai uzual in ultimele decenii. ~i unifica universitar. dar ~i destul de acoperitoare pentru intreaga problematica pedagogica la care face referire. Un asemenea demers realizeaza R. in locul unei definitii referitoare la educatia permanenta prin intermediul carora se spera se to prefera recursul la descrierile sa se surprinda conceptuale de mai u~or elementele specificitate ale acesteia. abordeze educatia in totalitatea ei. cauta sa Astfel. pp. 62 . to ate stadiile postuniversitar educatiei: etc. pre~colar. 14-25). Acesta este motivul pentru care. ci ea cuprinde secundar. H Dave (1973. • educatia permanenta nu se Iimiteaza doar la educatia adultilor. de multe ori. permanent. este un proces continuu. termenul de educatie permanenta denota in fapt 0 realitate foarte complexa ce cu greu poate fi incadrata intr-o definitie care sa fie ~i concisa. ci Educatia permanenta se intinde pe intreaga durata de viata a unui individ. prin intermediu1 caruia deceleaza educatiei permanente randul carora cele mai semnificative sunt: • 0 serie de caracteristici din educatia nu se termina la sfar~itul ~colarizarii institutionalizate.

integrarea la nivelul ei orizontale ~i de profunzime pentru fiecare stadiu al vietii (integrare orizontalif). 6 importante . universitatile instruire sunt. ele nu mai detin monopolul asupra educatiei ~i nu mai pot exista izolate de alti factori educativi din societate. • institutiile educative cum sunt ~colile. crucial in initierea procesului de Invatare permanenta. chiardin un rol important momentul in sistemul comunitatea educatiei permanente. cat ~i in general. • educatia lungul permanenta dimensiunii urmare~te ei verticale continuitatea sau ~i articularea de-a longitudinale (articulare verticalif). nonformalii ~i inform alii.• educatia permanenta include modele de educatie formalii. Detinerea acestui rol continua pe intreaga durata de viata a unui individ. ~i centrele de dar numai ca unul din factorii educatiei permanente. printr-un proces de inviitare in cadrul familiei. de asemenea. • . atat in domeniul profesional. caracterizata ~i tehnici d. • in opozitie cu formele de elita ale educatiei. • familia joaca rolul eel mai subtil. de asemenea. instrumente inviitare ~i timp de inviitare.e de 0 abordare ~i diversitate in continut. vieti. in care se stabilesc primele interactiuni ale copilului cu aceasta ~i functia ei educativa se continua pe parcursul intregii. 63 . educatia permanenta are un caracter universal. • educatia permanenta dimensiunilor urmare~te. Ea reprezinta democratizarea • educatia flexibilitate permanenta reprezinta educafiei. joaca. desigur.

• educatia permanenta permite modele ~ijorme alternative de insu~ire a educatiei. educatia permanenta apare ca un sistem in cadrul caruia pot fi identificate mai multe paliere. • scopul final al educatieiJ'ermanente ealitatea vietii. • functiile adaptative ~i invafarea (ale individului ~i ale societatii) sunt desavir~ite prin educatia perinanenta. 64 . ~i a mijloacelor de invatare la care permite adaptarea materialelor noile conditii impuse de dezvoltare. ele sunt interrelative ~i interactioneaza. in globalitatea ei. • educatia permanenta are doua mari componente: generala ~i projesionala. Aceste componente nu sunt complet diferite una de cealalta.• educatia permanenta reprezinta 0 abordare dinamica a educatiei. educatia permanenta sa se soldeze cu efecte de maxima eficienta. • educatia permanenta indepline~te ~i 0 functie corectiva: ea se ocupa de deficientele sistemului existent de educatie. 2) Sistemul educatiei permanente Abordata din perspectiva sistemica. • educatia permanenta este un principiu organizator pentru toate tipurile de educatie. care nu sunt etan~e ci intercorelate tocmai in scopul ca. ci. prin natura lor. • exista trei coriditii preliminare pentru educatia permanenta: este de a mentine ~iimbunatati oportunitate. motivatie ~i educabilitate. mai multe subsisteme.

prin intluentele 65 .universitliti populare. 5) Societatea (transportul in comun. 4) Educalia adullilor.) se constituie ca un subsistem educational in ansamblul sau care. educatia copiilor. I. activitatea din case de cultura. 3) Activitatea cultural-artistica. magazine etc. ea este nurnai un subsistem al acesteia ~i careia ii sunt specifice 0 serie de activitati de genul: a) activi/ali de reciclare. b) activitiili de perfeclionare.Referindu-se la maniera de structurare a sistemului educatiei permanente. activitate editoriala. concerte. care cuprinde urmatoarele cicluri: -invatllm!ntul pre~colar· -invatllm!ntul primar -invatanHirttul gimnazial -invatam!ntul liceal -invatllm!ntul profesional -invatllm!ntul superior -invatam!ntul • postunivetsitar -doctoratul ~i alte forme de perfectionare. ci ~i educatia tuturor membrilor unei 2) suhsistemul invalamantului. care de multe ori este echivalatli cu educatia permanenta de~i. activitali de reconversie profesionala. cadrul organizational. muzee etc). c) d) activita/i de recuperare sau de retrapare. Jinga (1974) considera ca principalele componente structurale ale acesteia sunt urmatoarele: 1) educalia in familie (inteleasa intr-un sens mai targ care nu vizeaza numai familii). considerata in sens larg (spectacole. biblioteci.

prin implicarea familiei ~i a societatii in ansamblul sau. . 'vedere felul in care sub~istemele educatiei permanente sunt implicate in realizarea diverse lor forme ale educatiei. intelectuale ~precia. pe liinga semnificativa 0 contrib!1tie 0 au ~i celelalt~ subsisteme ale educatiei perm~nente ~i de aceea aportul lor in aceasta directie nu poate . ... . mijloacele). 1". determina Analizand modul de structurare a sistemului educatiei permanente. realizarea in realizarea laturi ale educatiei..tributie majora 0 are. educatia estetica.tipuri de probleme ~i sa desta~oare 0 multitudine . de~i gradul de implicare a diverse lor subsisteme poate sa fie diferit. I " structuri operatorii care Ie permit de ulterior s~ n~zolve diverse. educatia igienico-sanitara subsistemul invatamiintului.' . ~inu trebuie • sa:"._ . strada. deoarece in cadrul acestuia elevii asimileaza nu numai un volum impresionant de cuno~tinte ~i informatii.. caract~rul perm~nent aleducatiei. La fel se intiimpla subsisteme putiindu-se ale educatiei ~i ciind se pune problema unor implicarii diverselor ." . "'.. educatiei 0 ~?O. daca searei)). la sustinerea acestora.fiesubesqmat. se p~te observa cl prin int~rmediul subsistemelor acesteia se realizeaza u~or toate formele educaliei ~i toate laturile educapei.. educatia informala. in sfiir~it. ca" de exemplu. 66 . etc. De exernpl~.llte or. educatia nonformala subsistemul activitatii cultural-artistice este realizata intr-o mare masura prin ~i. de ffil. pe':JDanente in. ci i~i forro. Ciind este yorba de celelalte laturi ale educatiei (educatia moral a.sale. atunci u~or se poate constata faptul ca educatia formala este realizata in mod preponderent prin contributia subsistemului invatamiintuluicare la riindul sau face apel la un curriculum prescris. activitati. .).eaza ~i 0 serie de abiljtati intelectuale..subsistemul invatamiintului.'. .i inci(1entale (mediul ll-mbiant.

a cliror implicare in dezvoItarea personalitlitii elevilor apreciatli de clitre toate persoanele implicate in este unanim recunoscutli~i activitliti'de instruire ~ide formare.~i dacli intre aceste subsisteme nu existli relatii functionale de sustinere reciprocli. realizand 0 deplasare a accentului de pe obiectivele de naturli cognitiva (informativli) spre obiectivele de naturli afectivii. 3) Directii de manifestare a educatiei permanente o analiu • asupra specificului educapei permanente conduce la ideea cli directiile in care aceasta se poate manifesta sunt obiectivate in: obiectivele ~icontinuturile procesului de instruire ~i formare. 67 . astfel incat. Acest lucrU nu inseamnli in nici un fel 0 minimalizare a obiectivelor de natura informativli ci 0 regindire a acestora. • structurile pe care Ie promoveazli cu scopul de a realiza dezideratele ce-i sunt specifice. nu poate determina consecinte beneficedacli unul sau altul din subsistemele sale nu functioneazA la parametri normali . in ansamblu. prin natura ~i specificul lor. atitudina!ii. motivationa!ii. • 'metodele ~itehnicile utilizate.Ca notli generalli se poate aprecia cli educatia permanentli. • aJ Obiectivele # continutuTile pTocesului de instTuiTe #fOTmaTe In legliturli cu obiectivele educationale se poate aprecia cli educatia permanenti\ a impus 0 nouli viziune. ele sli rlispundli in mai mare mlisurli noilor mutatii intervenite in societatea contemporanli.

4) a-~i stabili propriile obiective. Aceste cuno~tinte noi insA. iar pe de aM parte.B. ci formarea unui volum mare de cuno~tinte~i unor tehnici de muncA intelectualll care ajutli individul sA-~i procure 0 serie de cuno~tinte printr-un efort personal. unii autori vorbesc de oportunitatea construirii sau de la la indivizii implicati in anumite programe de instruire J. nu mai informatii. se invechesc. prin noutatea lor.cfire vizeazA.Altfel spus. nu pot fi dobandite .a. deoarece 0 mare parte din cuno~tintele dobandite de elevi in ~coalA cunosc repede 0 uzurA moraJ. din randul cArora mai semnificative sunt: I) a avea inalt. au 0 valoare operationalA ridicatA. formarea unor deprinderi ~i tehnici de muncA intelectualA pentru a-i invAta " cum sAinvete". crearea unei disponibilitAti pentru activitatea de invAtare. AceastA schimbare de directie este perfect justificatA. intelectuale ce pot figeneralizate la un nivel mai 2) a avea deprinderi 3) a poseda strategii generale pentru rezolvarea problemelor. pe de 0 parte. atunci inseamnA cA trebuie formate la cei care se instruiesc 0 serie de atitudini . obiectivele prin natura lor. 5) a evalua rezultatele propriei invAtAri. informatii sau a fi capabil sA localizeze informatia. 6) a fi motivat adecvat. Biggs (1973) enumerA 0 serie de caracteristici identificate persoanele care posedA aceastli capacitate de maximA importantli. 7) a avea 0 imagine de sine adecvatA. devin inoperante ~i trebuie inlocuite cu altele care. in domeniul stipulea:m dobandirea cognitiv. amt de necesare in rezolvarea unor probleme ~i in desta~urarea 68 unor activitAti. In educabilitiilii formare. acest sens. DacA in cadrul educatiei permanente se realizeazA 0 deplasare de pe obiectivele informative spre cele formative.

care intra sistemul de atitudini formate care it ajutA pe individ sA sepozitioneze distinct fatl1de diferitele aspecte. sA nu mai fie stresant. economic!\.). ci sa gAseasca individul pregatit cu 0 serie de montaje de naturA psihologicA. care include deprinderile. in mai mare mAsurA. atunci pare firesc sa se formeze la indivizi atitudini favorabile 5chimbarii. sociala etc. permanente. Dupa cum se cunoa~te. fenomene cu care se confrunta in activitAtile cotidiene.dacA indivizii nu ~i-au format 0 serie de deprinderi ~i de abiliMti menite sA-i ajute sA identifice ~i sA selecteze cuno~tintele de care au nevoie' ~i pe care trebuie sA Ie prelucreze in functie de necesiMtile momentului. gratie carora sa se adapteze u~or ~i sAdezvolte comportamente Valorizarea adecvate noilor situatii. pentru ca acest fenomen sA nu mai fie privit cu nelin~te ~i cu ingrijorare. fapt care se soldeazA cu consecinte benefice in rezolvarea diverse lor probleme. DacA aceastA din urmA componentA este bine structuratA. probleme. Dar in cadrul educatiei permanente se vizeazA formarea unor atitudini favorabile nu numai pentru invAtare ca activitate intelectuala specific umanA. DacA societatea contemporanA se caracterizeazA prin multiple schimbAri (de naturA politica. in cadrul educatiei obiectivelor de natura afectiva ~i motivationalaare 0 altA semnificatie dacA se are in vedere rolul pe care il au achizitiile de natura afectivA in dezvoltarea generalA a personalitAtii umane. atunci existA ~anse mari sA fie mai bine valorificata ~i latura instrumentalA a personalitAtii. care individul ~i le-a format ~i pe care Ie poate utiliza in rezolvarea probleme ~i in des~urarea rela{ional-valoricii. in structura personalitAtii existA 0 laturA abilitAtile pe diverselor ~i 0 laturA (componentA) instrumentalii. priceperile. unor activitali. 69 . ci se pune problema de a forma indiviziloqi oserie de atitudini in legAturA cu unele aspecte ale societAtii ~i ale existentei in general. dar existA de asemenea in. a .

mare pe utilizarea unor. educatia permanentli este inovatoare §i in privinta metodelor §i a tehnicilor. comparativ cu metodele Prin utilizarea acestor metode in cadrul educatiei permanente. metode cum sunt inviitarea prin descoperire. devine mai atractivli §i implicit mai motivantli pentru cei implicati ~i de asemenea devine mai eficientli. jocu/ de rot etc. dar noutatea nu constli atilt in utilizarea unor metode noi. discutii/e in grup. Drept urmare. ca activitate.zate in cadrul educa(. educatia permanentli valorizeazA in mai mare mlisurli acele metode care conferli invlitlirii un grad mai mare de activism §i care it fac pe individ sli devinli coparticipant ci §i subiect al acesteia. studiu/ de caz. permanente In comparatie cu educatia de 0 tip traditional.Dimpotrivli. sli fie nu numai obiect al educatiei. este posibil ca individul priceperile anterioare. deoarece achizitiile dobiindite intr-o astfel de manierli au un nivel mai mare de operativitate §i de functionalitate. abilitlitile §i pe care Ie posedli §i pe care §i le-a format in cadrul instruirilor b) Metodele $.cile ut. tehn.e. de prob/eme. asiguriindu-se 70 .. In consecintli. in cadrul educatiei permanente se va pune un accent mai rezo/varea la propria s~ formare. toate recunoscute pentru gradul lor mare de formativitate.l. de tip traditional. ci in frecventa cucare folose§te anumite metode. §i 0 mai bunli retinere a lor pe perioade mai indelungate de timp. invlitarea. brainstormingu/. sli nu-§i poatli pune in valoare nici deprinderile. in cazul in care sistemul atitudinal este deficitar.

nu sunt neglijate nici problemele ce transgreseazA perimetrul invAtAmantului ~i care.c) Structurile prombvate de educalia permanentii Contributii semnificative pot fi mentionate in contul educatiei perrnenete ~i in legliturli cu structurile pe care aceasta Ie promoveazli. DacA este yorba de subsistemul invAtlimantului. care prin specificul lor sA asigure. fie cli este yorba de mutatiile intervenite in societate. In consecintli. 0 dezvoltare armonioasA a intregii personalitliti a elevilor. cea permanentA nu iI pune pe individ numai in situatia de a invlita ci iI ~i ajutli. cum sunt institutiile de culturli ~i artA. Prin intermediul unor subsisteme ale sale care au 0 contributie majorA in realizarea educatiei nonforrnale. prin facilitAtile 71 . educatia perrnanentA onoreazA nevoile culturale ~i ale unor categorii largi de populatie. fie de inovatiile realizate in perimetrul invlitmii ~i al pedagogiei etc. fie cli este yorba de cele specifice educatiei de tip nonforrnaI. educatia permanentA promoveazli structuri tlexibile. invAtAmant trebuie din perspectiva intr-o ~i formarea de competente structurat . Cum u~or se poate anticipa. in acela~i timp. sli onoreze a~teptArile privind alegerea unei profesiuni specifice domeniului pentru care s-a facut optiunea. prin natura lor. dar.ti care cu greu erau acceptate cu cateva decenii in urmA. fie de progresele inregistrate in perimetrele unor ~tiinte. mijloacele de comunicare profesionale in masA. facilitand accesul la educatie prin crearea unor facilita. sistemul de cu manierA care sA iI facli compatibil posibilitlitile ~i a~teptArile elevilor. fie cli este yorba de cele specifice subsistemului invlitlimantului. educatiei perrnanente. in comparatie cu educatia de tip traditional. sli tinli cont de solicitArile exteme. Altfel· spus. pe de 0 parte. iar pe de altA parte. sunt integrabile in educatia de tip nonforrnaI.

-participativ.oferite. dintre caracteristici}e mentionate caracterul sau: identificate educatiei permanente pot fi -continuu. 2003. Prin acest caracter eontinuu al edueatiei permanente devine posibila realizarea unui deziderat pe care 11enuntase un autor eelebru prin dietonul toatil viala este 0 ~coalii. A~adar. 4) Caracteristicile educatiei permanente Ca ~i educatiei de tip traditional. pozitive ale astfel urmarile influentelor . -integral. din specificul acestora rezuItand de fapt ~i 0 serie de avantaje concretizate atat In modul In care se realizeaza activitatea de instruire ~i de formare. educatiei permanente Ii sunt specifice 0 serie de caracteristici.i reduse ~i Intr-o perioadii mai scurta de timp. care sunt mentionate de majoritatea autorilor care au abordat aceasta chestiune (de exemplu. a) Caracterul continuu al educatiei permenete se concretizeazii In faptul ca aceasta vizeaza toate perioadele Incat acesta beneficiaza de de varsta ale individului. educative Incepand cu gradinita. G. Vilideanu. S.a. dar atingerea sa nu reprezinta 0 intreprindere faeila. ei una 72 . 1988.). sa realizeze acest lucru eu costuri cat ma. ~. Cristea. -global. dar ~i dupa ce a parcurs perioada vietii active. cat ~i In rezuItatele obtinute ca efect al desta~urarii acesteia.

73 . prin accesul elevilor la toate tipurile ~icategoriile de valori. prin specificul sau. educatia permanenta reu~e~te sa integreze intr-un sistem coerent toate nivelurile. fizica etc. ceea ce inseamna ca se are in vedere dezvoltarea intelectuala. ceea ce se soldeaza cu efecte educative benefice. a~a cum se cunoa~te. afectiva. Prin· aceasta caracteristica a sa. Integrarea acestor entitati intr-o structura coerenta faciliteaza aparitia unor relatii intre ele. morala. d) In smr~it. educatia permanenta se deosebe~te semnificativ de educatia de tip traditional care.destul de complicata deoarece fiecare segment de varsta presupune influente de natura educativa specifice. c) Caracterul integral aleducatiei permanente se concretizeaza in faptul ca aceasta vizeaza for"area personalitatii individului din perspectiva tuturor dimensiunilor sale. alte laturi importante ale personalitatii. mai mult sau mai putin deliberat. sustinerea ~i completarea reciproca. caracterul participativ se explica prin faptul ca educatia permanenta se realizeaza In foarte mare masura prin implicarea activa a individului la propria sa formare din care rezulta ~i Incurajarea formelor de autoinstruire ~iautoeducatie. tipurile ~i formele educatiei. comparativ cu situatia in care aceste variabile erau disociate. eficientizarea intregului proces instructiv-educativ. avea In vedere In mai mare masura dezvoltarea cognitiva neglijand. b) Caracterul global rezulta din faptul ca.

dar ~i s-o restructureze intr-o masura mai mult sau mai putin semnificativa. . unii cu un impact mai mare. formarea personalitatii umane a generat in timp 0 serie de dispute referitoare la impactul ~i la contributia diver~ilor factoriin dezvoltarea psihica.• ~i din perspectiva educationala (pentru a cat organiza ~i manipula factorii dezvoltarii intr-o astfel de maniera incat. toate manualede psihologie ~i de pedagogie releva atat rolul pe care it auereditatea. mediul ~i educalia in dezvoltarea psihica ' cat ~i demersurile care trebuie intreprinse pentru ca efectele acestora sa se soldeze cu urmari pozitive in dezvoltarea generala a personalitatii. Reprezentand un proces de 0 asemenea complexitate.CAPITOLUL III FACTORII DEZVOLTARII PSIHICE Formarea personalitatii umane reprezinta un proces extrem de complicat in a carui realizare sunt implicati 0 serie de factori. cat ~i efectele determinate de interactiunea lor sa determine progrese la nivelul intregii personalitati). atat efectele individuale ale fiecaruia in parte. 74 . In privinta acestor factori. iar cunoa~terea acestora este justificata atat din perspectiva pur ~tiintifica (pentru a decela factorii ~i mecanismele implicate in procesul de formare a personalitatii). La ora actuala exista un consens in privinta factorilor care au incidenta cea mai semnificativa in sensul ca pot sa ~i faciliteze dezvoltarea psihica. altii cu unul mai putin semnificativ.

ereditatea se ipostalizeazli.anterioare spre cele posterioare. mai concret. pozitia ochilor la rasa galbena ~i culoareil pielii la rasa neagra procesul vizeaza transmiterea ») ~i de ~d anumitor caractere nas. conformatia corpului. - anumitor caractere de la 0 generatie la a1ta se Iimiteazli la un grup de indivizi apartinand rasei respective « de exemplu. In acest sens.. demonstra rolul ereditlitii in analiza unorarbori La ora actualli. care incer. ochi. Ca proces de transmitere a anumitor. in timp ce alti factori ar avea 0 incidenta nesemnificativli. rolul determinant 11 are ereditatea. numlirul de organe utnan. in trei forme putiindu-se vorbi de 0 ereditate a speciei (prin intermediul careia se transmit de la 0 generatie la alta caracterele speciei umane «de ex. cum ar fi configuratia anumitor Parti ale capului « 75 . de la parinti la copii. pot fl· mentionate ~i incercarile lui F. desigur.cau sli sustina ~i sli acrediteze ideea ca in dezvoltare psihica generala. s-au adus corectii acestor exagerari care nu mai fac posibila supralicitarea rolulwi erediMtii in dezvoltarea personalitatii. Galton de a genealogici. c. capacitatea » care intra in de a dobandi alclituirea corpului Iimbajul articulat). In legliturli cu impactul acesteia asupra dezvo1tarii psihice.aractere de la 0 generatie la alta. capacitatea de a rationa. bipedismul. de 1ageneratiile . cum pe bunli dreptate subliniazli Paul Popescu- Neveanu (1977). in admitandu-se ca nota generalli faptul ca aceasta joaca un rol important dezvoltarea psihicli. deo ereditate a rasei (cand transmiterea •. dar alaturi de a1ti factori cum ar fi mediu1 ~i educatia.I) RoM ereditiitii in dezvoltarea psihici Ereditatea reprezintli procesul de transmitere a anumitor caractere de 1a 0 generatie la alta ~i. de-a lungul timpului s-au structurat 0 serie de teorii denumite ineiste sau ereditariste.

cu atit rezultatele obtinute sunt mai red use. imbecilitate. idiotie) ~i nivelul performantelor 1 obtinute de elevii care poseda 0 anum ita debilitate. indiferent de 76 . adica 47 inloe de 46. cum se intampla in cazul sindromului Down (afectiunea este generata de un numar anormal de cromozomi. in cazul gemenilor intr-o asemenea maniera incat similaritatea monozigoti ace~tia avolueaza in timp ~i dizigoti) in dintre ei devine tot mai evidentl'i in timp ce. eel referitor la legatura existenta intre diversele nivele ale debilitatii mintale (u~oara. Lieury (1996.gura ». b) evolutia celor doua categorii de gemeni (monozigoti timp este destuJ de diferita. A. unele trasaturi temperamentale). pe care il are ereditatea in dezvoltarea psihica prin invocarea unor argumente care sunt prezentate in unele lucrari de psihologie sau psihopedagogie. La aceste argumente noi consideram ca s-ar mai putea adauga inca unul ~i anume. perechea nr. cu cat nivelul debilitatii mintale este mai scazut.l45-15l) mentioneaza ca principale argumente in dernonstrarea rolului pe care II are ereditatea in dezvoltarea psihica urmatoarele aspecte: a) anumite anomalii genetice provoaca deficiente mentale. disimilaritatea devine tot mai accentuata. jenilpiruvicii trisomia 21) ~i in oligofrenia de (in acest caz 0 singura . Demonstrarea generala se poateface rolului. De exemplu.gena este responsabila deficienta mentala ~i anume genarecesiva care altereaza produce rea unei enzime cu rol important in functionarea optima a creierului).21 prezinta in acest caz 3ocromozomi. in cazul gemenilor dizigoti. modul de functionare a anumitor procese de natura fiziologica. medie. Mai concret spus. a pielii. culoarea parului. De exemplu. pp.

sa 0 restrictioneze cu importanta mediului in dezvoltarea psihicli· generala s-au structurat de-a lungul timpului 0 serie de teorii denumite ambienta/tste sorginte marxistii. In incheierea analizei acestui factor al dezvoltarii psihice a copilului ne marginim sa subliniem ca daca.metodele utilizate ~i de instrumentele integrate in procesul de recuperare a acestor copii. Ca ~i in cazul ereditatii~i in legatura <1 favorizeze umane ~i care pot.. include totalitatea factorilor de natura geografica. se vorbe~te de limitele ~i puterea educatiei. putandu-se natura vorbi de un mediu geografic (care social include (care Se totalitatea'factorilorde obiectiveaza geo-climatica). este disociabil la randul sau in mai multe componente. in altele. 2) Rolul mediului in dezvoltarea psihici'i Un alt factor important in dezvoltarea psihica iI reprezinta mediul. in cadrul de un mediu careia in tipul de societate se realizeaza dezvoltarea psihica). com una.multe cazuri. ~i care sunt in esenta fie de sorginte durkheimista. ora~ul care exercita de asemenea anumite influente de natura educativa) 77 ~i. sau sa 0 sau. in srar~it. de un mediu . atunci cu siguranta oconstrangere poate veni din partea ereditatii in situatia de precaritate a acesteia. de un mediu comunitar (obiectivat in satul. Mediul. socio-culturala etc. sa limiteze. fiindu-le comuna tendinta de a supralicita fie de rolul ambelor mediuluiin dezvoltarea personalitatif umane. care au un impact semnificativ asupra dezvoltarii personalitatii in anumite conditii. care climatica. cu diminuarea ostentativa a rolului jucat de ceila1ti factori hnportanti. In. cand nu se asigura premizele ~i disponibilitatile care sa faca posibile progrese evidente indezvoltarea personalitatii umane. ca entitate foarte general a.

familial

(obiectivat

in tipul de familie in care copilul

s-a nliscut ~i in care

evolueazli). Desigur, impactul acestor factori este destul de diferit, putandu-se aprecia cli dacli mediul geografie are influente mai putin semnificative, influenteazli decisiv dezvoltarea celelalte categorii

psihicli, ponderea cea mai consistentli avana-o

mediile comunitar ~i eel familial, 1n cazul clirora se pot decela, mai u~or, tipurile de influente exercitate asupra fiintei umane in devenire. Dacli se are in vedere rolul avut de comunitate in dezvoltarea psihicli

generalli, atunci se poate mentiona cli aceasta are 0 contributie

importantli mai

intai prin oferta culturalli pe care 0 pune la dispozitia indivizilor care convietuiesc in respectiva comunitate, iar dupli aceea, prin facilitlitile pe care Ie creeazli

indivizilor de a interactiona in diverse .ripuri de activitliti. Din aceastli perlipectivli, s-ar putea anticipa faptul eli, la modul general, comunitlitile mai mari sunt mai favorizante ~i, deci, oferli conditii mai bune pentru ca dezvoltarea p~ihicli sa se realizeze tarli prea mari dificultliti, lucru ce nu este valabil in cazul comunitatilor mici unde existlio serie de constrangeri~i limitliri mai semnificative sau mai putin semnificative, 0 serie de

in functie ~i de nivelul

general de dezvoltare al societiitii respective. Mai important decat rolul comunitlitii este cel al familiei in care trliie~te copilul ~i care reprezintli primul mediu educagen, ale clirui contributii in

dezvoltarea personalitlitH se concretizeazli in urmlitoarele aspecte: a) familia asigurli securitatea materialli a copilului prin oferirea unor

conditii normale de viatli (adlipost, hranli, elemente de vestimentatie etc.); b) familia asigurli securitatea afectivli a copilului, putandu-se aprecia

cli, in functie de onorarea acestei exigente, va depinde semnificativ evolutia psihologicli ulterioarli a copilului;
78

c)

familia este implicata in realizarea anumitor laturi ale educatiei (intelectuala, morala, estetica, igienica, etc.) alaturi de ~coala, care, evident, ajunge sa Ie desavar~easca.

Cu siguranta, felul sau maniera in care sprijina psihica a copilului depinde, pe de

familia dezvoltarea

0 parte, de tipul de familie in care evolueaza

acesta (~i aici pot exista mai multe categorii ~i anume: familia organizata, familia dezorganizata, familia cu un singur parinte, familia cu mai multi copii, familia cu copil unic, familia favorizata socio-economic, familia defavorizata socioeconomic, familia cu parinti violenti, familia cu parinti alcoolici etc.), fiecare dintre acestea exercitand infiuente de 0 natura specifica, iar pe de alta parte, de practicile parentale pe care familia Ie utilizeaza in cre~terea copiilor ~i pe care
L. Atkinson et. all. (2002, pp 584-586) Ie clasifica in patru categorii ~ianume: -piirinli autoritari$ti care "exercita un control accentuat ~i cer copiilor lor
R.

sa se comporte, din punct de vedere intelectual ~i social, la un nivel corespunzator propriei varste ~i propriilor abilitati",dar asociaza controlul exercitat cu afectiunea ~igrija fata de problemele copilului;
-piirinlii au(oritari, care i~i exercita controlul asupra copiilor lor dar nu il

asociaza cu efectiunea necesara;
-piirinlii indulgenli care manifesta afectiune pentru copil dar ii impune

cerinte putine ~i,in sfiir~it;
-piirinlii neglijenli, care sunt centrati pe activitatile proprii ~i nu pe cele

ale copilului, de unde ~icomunicarea slaba pe care 0 realizeaza cu acesta. Faptul ca mediul are un rol important in dezvoltarea personalitatii umane o demonstreaza diversele cazuri de privare socio-culturala, a~a zisa situatie a "copilului lup" la care fac referire foarte multe lucrari de psihologie sau de pedagogie. Altfel spus, ace~ti indivizi plasati in afara societatii din diverse motive etalau comportamente care erau mai apropiate de lumea animalelor
79

(de ex.

adaptarea

pozitiei

patrupede,

sindromul

de nictalopie,

lipl\irea

alimentelor,

emiterea unor sunete apropiate de cele ale animalelor) dedit de comportamentele tipic umane. Mai mult, dacl\ depistarea acestor persoane s-a ~cut la varste mai mari s-a dovedit cl\ recuperarea a devenit practic imposibill\. A vdndu-se in vedere cl\ atat ereditatea cat ~i mediul au 0 importantl\

semnificativl\ in dezvoltarea personalitl\tii umane se poate aprecia cl\, in cazul unei interactiuni optime intre cei doi factori, efectele formative asupra dezvoltl\rii

psihice se vor situa la cote ~i mai inalte. Referindu-se la specificul acestei relatii, M Go/u (2002, pag.573),

apreciazl\ cl\, "raportu/ ereditate-mediu nu are un caracter /iniar ~i invariant, ci

prezintii un tab/ou dinamic complex, in care, in diferite momente de timp, se modijicii ponderi/e

# greutatea

spJcijicii a efecte/or ce/or doi factori; intr-un

anumit moment ~i intr-o anumitii situatie, preponderent se poate dovedi ro/u/ ereditiitii, iar in a/t moment ~i in a/tii situatie, dominant poate deveni ro/u/ mediu/ui".

3) Rolul educafiei in dezvoltarea

psihicA~

AI treilea factor decisiv in dezvoltarea

psihicl1 II reprezintl\ educatia

deoarece, prin specificul sl\u, aceasta poate pune in valoare atat zestrea ereditarl\ pe care 0 posedl\ individul incl\ de la na~tere, dar ~i facilitl\tile create de cl\tre mediul in care evolueazl\ ~i se dezvoltl\ copilul. Asupra argumentelor care pot fi invocate in demonstrarea rolului avut de'

educatie in dezvoltarea psihicl\ nu mai insistl\m deoarece Ie-am prezentat pe larg atunci cand am abordat formele educatiei.

80

CAPITOLUL

IV

OBIECTIVELE

EDUCATIONALE

1)

Delimitiri

conceptuale; importanta ~i functiile obiectivelor educationale

Obiectivele

educationale

reprezinta,

neindoielnic,

0

variabila

fundamentalli a procesului de invatamant, concretizand intentiile care se au in vedere in organizarea aetivitatii instructiv-edueative, fie ca este yorba de luarea in considerare a intregului sistem

d.

invatamant, fie de anumite segmente ale

acestuia, fie de activitatea directa, nemijloeita, pe care 0 desta~oara cadrele didactice cu diferitele eategorii de elevi. Nu trebuie omis faptul ca in definirea obiectivelor, de multe ori, persista o ambiguitate terminologica tacandu-se distinctie intre jinalitiili, scopuri obiective. De exemplu, se pleaea de la premiza ea finalitatile se atla intr-o eorelatie direeta cu idealul educativ care, la randul sau, eonfigureaza tipul de personalitate pe care ~eoala dore~te sa-I edifice intr-o perioada istorica determinatll, ca scopurile, dupa cum explica
1.

~i

Jinga (1998, pag.107), vizeazii jinalitatea unei

acliuni educative determinate. prejigurand rezultatele a~teptate de lajiecare tip # nivel de ~colarizare sau de la diferite elemente componente ale educaliei, ca obiectivele sunt enunturi cu caracter anticipativ care descriu sehimbarile de comportament ale elevilor ca urmare a implicarii lor intr-o activitate de instruireinvatare.
81

dacl\. Deexemplu. de metodele de functie de natura acestora. se configuream procesului fie ca este yorba de continuturile de Invatamant.cele mai adecvate de organizare a instruirii ar trebui sa fie celede tip frontal deoarece. In legatura cu importarlta obiectivelor educationale In cadrul procesului de Invatamant se admite faptul ca ele reprezinta deoarece. .de prima marime toate eelelalte elemente.mare de abstractizare asimilate de elevi printr-un efort personal. faciliteaza transmiterea de cuno!?tinte~i transmiterea informatiipe unitatea de timp.Dacli nu exista un 'consens .in cazul acestora. ceea' ce inseamna ea formele . impact distinct ~i asupra metodelor Apoi.Acelea~i asupra modalitatilor de organizare ainstruiriiin langa obiectivele~i continuturile procesului obiective se vorrepercuta cazul in care in ecuatie intra. iar in cazul de fata eelemai metodele expozitive care. In legatura cu functiile pe care Ie Indeplinesc. instruire folosite. specificul continuturilor vor trebur selectate anumite metode care sunt adecvate indicate. pe de 0 parte. ~i metodele de instruire. Determinarea In lant ar putea fi continuata cu formele de comunicare didactica.iarpe de alta parte. exista totu~i 0 opinie generala In legatura cu importanta acestora ~i. lucru va intluenta ca ele potftmai voluminoase in privinta cantitatii~i avea un grad mai mare de conceptualizare. ceea ce inseamna ca. intr·un anumit moment acest al instruirii.ln 0 variabila . binelnteles. educationale continuturile. in cazul de 82 . foarte obiectivele distinct pot sunt predominant insensul cognitive. pe de invatamant.terminologic In definirea obiectivelor educationale. prin intermediul unor metode expozitivespre volum mare de cuno~tinte pe unitatea de timp. Luerul acesta este' de domeniul evidentei ~i se poate demonstra u~or.faciliteaza carenu ar putea fi ~i unor continuturi cu grad . de modalitatile de organizare a instruirii etc. un emitator sau 0 beneficiari·un sursa poate transmite.cele mai potrivite sunt unui volum mare cetor doua variabile. acelea~i obiective vor avea un deoarece !?i In corelatie Cu de instruire.

convingeri. in noua situatie nu trebuie sa se mai faca apel la continuturi care. facilitand astfel procesul de cun~tere sentimente. se resimte ~i la nivelul expozitive devin de instr.forma de comunicare cea mai potrivita este cea de tip unidirectional in cadrul careia fluxurile de informatie sunt predominant venite dinspre emitator (sau sursa care transmite) existand riscul ca procesul de comunicare sa se lateralizeze daca feedback-ul este absent in totalitate. care au menirea sa ii sensibilizeze in mai mare masura ~i.determine formarea unor atitudini.acestor obiective in noua situatie. prin specificullor. in final. brainstormingul care. motivatia in desta~urarea activitatii de instruire-invatare. urmand ca acest lucru sa se repercuteze ~i asupra configuratie va trebui schimbata trecandu-se de unidirectionala la una multidirectionala in care procesului de comunicare acarui la 0 comunicarepredominant schimburile dintre elevi ~i profesor se fac cu mai multa u~urintA. "instruirii obiectivele educationale sunt preponderent afective sau afectiv-atitudinale. Impactul. metodele inoperante ~i ineficiente pentru ca nu se pot forma la elevi convingeri ~i atitudini prin intermediul expunerilor sau prete. metodelor sentimente etc. 83 care sta la baza formarii un or atitudini. ea 0 r~~ultanta.iecollceptualizare. ci activitatile organizate chiar individual. pe care oinvestesc stimuleaza iriitiativele elevilor. studiul de caz.fatA.~ire deoarece. situatia va fi total diferita fata de cea descrisa anterior deoarece.gerilor. Continuand analiza se poate constata ca vor trebui operate schimbari ~i in legatura ell modaHtatile activitatea predominanta pe grupesau de organizare a instruirii in sensu I ca de aceasta data nu va mai fi cea de tip frontal. din punct de vedere cantitativ. motiv pentru care va trebui sa se opteze pentru alte metode cum ar fi: convorbirea. convingeri $i . sunt mai voluminoase ~i se situeaza la un nivel mai inalt <. ci la continuturi care trezesc in randul elevilor un ecou afectiv deosebit. sa . spiritul creator. Daca in alt moment aI.

primul element care este luat In consideratie 11constituie obiectivele educationale care sunt regindite. Intotdeauna cand se pune problema renovllrii sistemelor de Invlltllmant. In functie de natura ~i specificul obiectivelor educationale. suficiente pentru a demonstra cum. trebuiesc selectate toate celelalte elemente sau variabile ale procesului de Invlltllmant. reprezinta faptul cll. ~i elaborate . afirmatie care po ate fi vizualizatll prin intermediul schemei urmlltoare: + + 84 Acest obiectivele argument. invocat In sublinierea importantei pe care 0 au 11 educationale In desta~urarea activitlltii instructive-educative. reanalizate. fie cll este yorba despre evolutiile de naturll socio-economicll. fie cll este yorba despre mutatiile Inregistrate In psihologia intermediul diverselor programe de instruire. credem. celor care urmeazll sll Ie atingll prin In consecintll.Aceste doull exemple au fost. de foarte multe ori cand reformele educationale acest lucru poate fi datorat ~i felului in care au fost concepute e~ueazll. noile inovatii survenite in perimetrul ~tiintei ~i tehnologiei. redimensionate in functie de 0 serie de de determinllri.

Potolea (1988). Dimpotrivl1. in perimetrul pedagogiei romane~ti existl1 un consens total in legl1turl1cu aceastl1 chestiune iar unii autori precum D. dupl1 cum ~i reversul este adevl1rat. prin natura ~i specificul lor. in timp ce altele sunt ignorate intr-o ml1surl1mai mare sau mai micl\. Preda (1995). de multe ori. in . valori juridice. in sensul cl1 0 reforml1 poate determina rezultatele scontate atunci cand obiectivele educationale au un nivel de relevantl1 ridicat. cea de orientare valorica sau axi%gica se explicl1 prin faptul cl1 intotdeauna. ~i optiunea pentru anumite valori pe care ~coala dore~te sl1 Ie interiorizeze generatiilor tinere implicate in diverse programe de instruire ~i formare. apare riscul ca insu~i procesul de dezvoltare a personalitl\tii elevilor sl1 fie alterat deoarece unele trl\sl1turi de personalitate 85 sunt avute in vedere ~i. etc. 2) funclia de anticipare a rezultatelor educaliei. la randul lor. valori ale moralei. 1) Prima functie. obiectivele expriml1. De exemplu. in sensu I cl1 existl1 valori ale culturii ~i artei. C. lu/iu ~i V. este imperios ca ~i obiectivele. Acel~i consens existl1 intre speciali~ti ~i in legl1turl1cu functiile pe care Ie indeplinesc obiectivele de~i. S. Cum tipologia valorilor este foarte variatl1 ~i diversificatl1.obiectivele educationale. F. dacl\ obiectivele vor fi restrictive in sensu I cl1 favorizeazl1 anumite categorii de valori. Cristea (2000). 3) funclia evaluativa. 4)func/ia de organizare ~i reglare a intregului proces instructiv-educativ. inevitabil. formull1rile verbale pot fi destul de diferite. Cuco~ (2002) considerl1 cl1 principalele functii ata~ate obiectivelor sunt urml1toarele: 1)funclia axiologica sau valJricd. ale ~tiinlei ~i tehnologiei. sl1 acopere 0 lor in diverse contexte de paletl1 cat mai largl1 a acestora pentru ca interiorizarea instruire sa contribuie maximalla dezvoltareaplenarl1 a personalitl1tii elevilor.

in consecintl1. ceeace inseamnl1 cl1 nu erau cunoscute criteriile avute in vedere ~i. deci dupl1 ce instruirea s-a derulat. Tot in virtutea acestei functii. pentru didactica modeml1. poate la fel de importante. in cadrul acesteia. in comportamente intalnite la 0 parte din indivizii care compun societatea. fapt ce contribuie semnificativ la imbunl1tl1tirea activitl1tii de orientare ~colarl1 ~i profesionall1. dupl1 cum se ~tie. acest neajuns este reperabil in multe sisteme de invl1tamant (nici cel romanesc nu a fost scutit). 86 . 2) '-- Funclia de anticiparl a rezultatelor educaliei este. De exemplu. implicit. cadrele didactice pot oferi predictii mai exacte in legl1turl1cu traseul profesional al elevilor. religiei. sl1 fie 11lsate la latitudinea influentelor educative nonformale sau informale. iar consecintele ales pe termen lung ~i concretizate negative sunt evaluabile mai mai putin dezirabile. de asemenea cadre Ie didactice i~i pot reprezenta in mai mare ml1surl1 importantl1 deoarece progresele pe care Ie vor face elevii pe care ii instruiesc dar in acela~i timp ~i unele dificultl1ti asupra cl1rora va trebui sl1 se insiste pentru a putea fi depl1~ite intr-un timp mai scurt ~i cu resurse mai putine. stimulate prin programele educative in timp ce allele. important pentru activitl1tile evaluative --------- se des~~urate Functia evaluativl1 a obiectivelor educationale reprezintl1 0 notl1 distincta. tipurile de exigente care trebuiau vizate la subiectii care filce~u obiectul evalul1rii. la nivelul societl1tii romane~ti este vizibil faptul cl1 intr-o anumitl1 perioadl1 istoricl1 obiectivele educationale nu au vizat in mai mare ml1surl1 valorile apaqinand moralei. in comparatie cu cea traditionall1 pentru cll. sl1nu facl1 obiectul unei atentii speciale ~i. 3) Funclia evaluativa rezidl1 din faptul cl1 obiectivele educationale constituie intr-un referential ulterior. activitatea de evaluare era plasatl1 in afara procesului de invl1tl1mant. justiliei. etc. De altfel.consecinta.

se poate face aprecierea.conceperea teste lor de cuno~tinte ca instrumente menite sa sporeascafideHtatea ~i rigoarea activitatilor educative. deoarece ei interiorizeaza exigentele pe care trebuie s~ Ie onoreze atat pe parcursul instruirii (in cadrul evaluarii continue. obiectivele educationale reprezinta variabila forte in cadrul procesului de invatamant pentru ca. ca prin intermediul acestei functii a obiectivelor. Rezumativ. exigenteleimpuse de evaluare sunt cunoscute inainte de startul motivatiei efectiv' al instruiriiceeace elevilorpentru contribuie semnificativ ~i la amplificarea acest gen de activitate. activitatea de evaluare in general poate fiintegrat~ incadrul procesului de tnvlW~mant iar prin standardele de performanta circumscrise obiectivelor. in speta: -continuturile. . cu . 4) Fut/clia· de organizare siguranta.modalitiitile de comunicare. prin intermediulevaluarii sumative sau performanta'specificate de obiective se constituie intr-o premiza majora in elaborarea ~i.. in functie de natura ~i nivelul acestora se selecteaza toate celelalte elemente ale procesului. Gratie functie'i evaluative a obiectivelor. -modalitiitile de organizare a instruin. -metodele. De asemenea. formative). cumulative. 87 . -formele de evaluare.) a intregului proces pedagogic este. se pot evalua mai u~or progresele elevilor iar cand nereu~itele depa~esc un anum it nivel se pot face corectiile reclamate de amelibrarea activitAtii des~~urate. standardelorde nu trebuie· omis faptul ca luarea in considerare a cat ~i lasfii~itulacest~ia. ~i mijloacele de inviitiimdnt. -strategiile didactice.. cea mai importahta -- dintre ele deoarece~ a~a cum aminteam.

orice proiect didactic incepe cu enumerarea obiective/or ori ciaritatea ~i. in anumite momente ale instruirii apar disfunctionalitl1ti. izbutit dacl1 obiectivele nu au fost corect identificate ~i bine va/oarea diagnosticii a acestora in desfa~urarea procesului de instruire-invl1tare. a~a cum se ~tie.Rolul reglator al obiectivelor educationale poate fi identificat ~i in cadrul proiectl1rii didactice deoarece. apar perturbl1ri ale procesului. bineinteles. identificat parcursul se poate aprecia cl1 rolul reglator al obiectivelor poate fi instruirii. 88 . la star~it cand. pleciindu-se tot de la obiective se pot aprecia progresele elevilor ~i corelatia existentl1 intre nivelul lor de pregl1tire ~i standardele vizate prin intermediul obiectivelor. Concluzionand. atunci prima variabill1 care trebuie reanalizatl1 ~i eventual reconsideratl1 0 reprezintl1 tocmai obliectivele. dacl1. ro/u/ reg/ator al obiectivelor poate fi demonstrat si prin. atunci analiza poate continua la nivelul continuturilor. iar dacl1 la nivelul acestora nu se inregistreazA lacune semnificative. pe la nivelul tuturor etapelor des~url1rii ei ~i. De asemenea. concretitudinea acestora se constituie intr-o premizA majora pentru calitatea proiectl1rii. de exemplu. metodelor ~i mijloacelor de invl1tamant. al strategiilor didactice etc. deoarece nu poate fi conceput un proiect pedagogic formulate. adicl1 la inceputul acesteia.

fiind in corelatie direct11cu idealul educational. • se realizeaz11 prin contributia tuturor (pre~colar. aJ Clasijicarea obiectivelor in func(ie de nivelul de generalitate In functie de acest criteriu obiectivele educationale trei categorii ~i anume: a/) Obiective educafionale rI pot fi c1asificate in de generalitate maximii sau finalitiifile educafiei care sunt valabile pentru intreg sistemul de inv11t11mant~i care. a tuturor 89 . gimnazial. cat ~i la tipul de competenfe pe care elevii trebuie s11~i Ie formeze ca urmare a integr11rii lor in activitatea instructiv. ca ele s11fie inoculate generatiilor care se instruiesc. domeniul comportamental in care este incadrabil obiectivul. Ca particularit11ti fundamentale fi amintite urm11toarele aspecte: • fiind intr-o corelatie direct11 cu idealul educational. liceal.educativ11. c) perioada de timp alectatii pentru atingerea obiectivuluii. cic1urilor de inv11t1imant universitar). fac referire direct11atat la tipul de valori pe care sistemul educational Ie vizeaz11 urmand. in Iinii mari. lucr11rile de psihopedagogie dintre ele ~i anume: a) b) nivelul de generalitate la care se situeazii obiectivele. ele redau ~i ale acestei categorii de obiective ar putea configureaz1i filozofia educational11 promovat11 de un sistem de inv11t1imantintr-o perioad11 istoric11determinat11. primar.2) Clasijicarea obiectivelor educa(ionale Clasificarea obiectivelor educationale se poate realiza dup11 mai multe fac referire in principal la trei criterii dar. • ghideaz11 ~i orienteaz11 intreaga activitate instructiv-eductiv11 desfh~urat11la nivelul intregului sistem de inv11t11mant.

in legatura cu finalitatile ~colii romane~ti din etapa actuala Legea Invatamantului Art. a disponibilitalilor afective $i a abilitalilor practice prin asimilarea de cuno~tinle umaniste. '. .3-(1) ~ (1995) stipuleaza: lnvatamantul '" 'j.' ". ~tiinlifice.. .:l in documentele de politica educationala ~t in special. • apare'1unW(. c/ asimilarea tehnicilor de munca intelectuala. d) educarea in spiritul respectarii drepturilor ~i libertiililor fundamenrale a~e omului..(ns. pe valorile democratiei ~i pe aspirapile societatii identitatii nationale.. ArtA. ' urmare~te . tehnice ~i estetice.ti educational ' . .." irivlI:tll:mant~i a tuturor cadrelor didactice care lucreaza in acest sistem.. al demnitalii $i al toleranlei.ormarea capacitalilor intelectuale. . e) cultivarea sensibilitalii fala de problematica umana. idealuh. a valorilor culturii '1~fionale~i universale. b) J. in formarea personalitatii autonome ~i creative. 90 .u~irea cuno~tinlelor ~tiinlifice.. in Legea Invalamantului. intemeiat pe tradi@e umaniste. De exemplu. a individualitatii umane. realizarea .disciplihe'lor'de l .-(l) prin: Invatamantul are ca finalitate formarea personalitatii umane. necesare instruirii ~i autoinstruirii pe durata intregii vieli. fala de valorile moral-civice. a respectului pentru natura ~i mediul inconjurator. . al schimbului liber de opinii. ..aJ . al ~colii romane~ti consta in dezvoltarea romane~ti ~i contri~ui~lapastrarea (2) Idealul educational integrala ~i armonioasa - libera.

cat ~i competentele finalitati vor depinde atat evolutia ulterioara a posedate de indivizii care. produciitoare de bunuri materiale spirituale. de calitatea ~i naturaacestor societatii. in fond. 91 . conform obiectivelor fiecarui nivel de invatamant. prin aceste objective educationale sa fie implinite a~teptari1e tuturor claselor ~i categoriilor sociale. Exprimand intreaga filozofJe a educatiei. prineduca{ie jizicii. pedagogA te%gi. speciali~ti1or in curricul-um care lucreazli in invatlimant.soci%gi. fatA de trecuml istoric ~i de traditiilep0Porului (3) Finalitatile roman.j) dezvoltarea armonicii a individului. Landsheere (1979). ~i chiar organiza{iilor patrona/e ~i sindica/e pentru ca in final. educa{ie igienico-sanitarii $ipracticarea sportului. printr-un program educational sau alml au fost benerycarii reali ai programelor de instruire care vizau atingerea acestor obiective. reprezentanfi ai Mass-Media. De. # ~colii romane~ti se realizeazli prin strategii ~i tehnici moderne de instruire ~i educare. specifice unei perioade de timp bine delimitate. beneficieze obiectivele educationale sporita sau de generalitate din partea maxima trebuie sa a de 0 atentie nu numai a personalului psihopedagogilor. g) projesionalizarea tinerei genera{ii pentru desfii$urarea unor activitii{i utile. psihologi. reprezentan{i ai. conform careia in elaborarea (identificarea) obiectivelor educationale de generalitate maxima trebuie sa fie implicate mai multe categorii de speciali~ti ~i anume:jilozoji. (2) InvatAmantul asigura cultivarea dragostei fata de tara. Din aceastli perspectiva ni se pare fireasca opinia lui G. sustinute de ~tiintele educatiei ~i practica ~colara. reprezentan{i ai tuturor $tiin{elor. tehnologi.

asimilarea calculului matematic elementar) intr-un factor favorizant care. dupa parcurgerea ~colaritatii obligatorii (clasa a IX-a sau a X-a). mai semnificativ culturii instrumentale de bazli (invatarea lexiei ~i grafiei.obiective educationale in structura curriculum-ului Obiectivele concepute specifice disciplinelor de inviiliimant care intra ~colar. la randul sau. specifice ciclurilor de invatamant sunt educationale in a~a fel incat atingerea unor obiective la un ciclu inferior sa se constituie in premise care sustin realiZarea unor obiective complexe apartinand ciclului urmator de invatlimant. primar. In legatura cu obiectivele specifice diverselor tipuri ~i profiluri de ~coli se poate afirma ca. la randul lor. obiectivele ale ciclului vizeaza socializarea progresivii a copiilor. prin intermediul acestora se face referire la tipurile de competente pe care ~i Ie vor forma elevii in cazul accederii ~i parcurgerii unui anumit tip de ~coala.aJ/ Obiectivele educalionale de generalitate medie sunt. care sa faciliteze profesionalizarea tinerilor. odata atins. ori continuarea studiilor in ciclul Iiceal. jormarea unor abilitiili practice. universitar). in cazul sistemului nostru de invatamant exista diferite tipuri 92 . Iiceal. -obiective educationale specifice tipurilor $i profilurilor de ~coli care intra in structura sistemului de invatamant. dintre care cel. iar toate acestea se constituie in premise favorabile pentru atingerea unor obiective educationale este jormarea specifice invatamantului primar. se va constitui realizarea unui obiectiv major al ciclului pentru gimnazial ~i anume jormarea unei culturi generale solide ~i coerente. respectiv. dezvoltarea unor capacitiili cognitive. gimnazial. la nivelul invatamantului pre~colar. De fundamentale exemplu. . disociabile in mai multe categorii ~i anume : -obiective educationale specifice fiecarui ciclu de inviiliimant (pre~colar. De exemplu.

devine obligatorie din mai multe considerente ~i anume: 1) cunoa~terea aprofundata a obiectivelor unui tip sau profil de ~coala nemijlocita a cadrelor va ghida 1n mai mare masura didactice cu elevii. industriale. Toate aceste obiective de generalitate medie. 1n acela~i timp. istoriei.de Iicee: teoretice. ~i toate partajeaza 0 serie de obiective educationale care Ie sunt comune dar. Spre exemplificare redam in continuare cateva obiective educationale specifice Iimbii ~i Iiteraturii romane. cum u~or se poate anticipa. prin intermediul acestora. se face referire la tipurile de competente ~i abiIitati pe care ~i Ie vor forma elevii ca urmare a parcurgerii fiecarei discipline inclusa In planul de invatamant. sunt mentionate 1n regulamentele de functionare ale diferitelor tipuri ~i profiluri de de obiective care Ie particularizeaza~i diferentiaza deoarece prin elevii 1~iformeaza competente ~i abilitati vizate de fiecare profil1n ~coli ~i cunoa~terea lor de catre personalul didactic care lucreaza 1n aceste unitati. pedagogice etc. creandu-se astfel conditiile ca unele obiective sa fie regandite sau eventual inlocuite cu altele care au un nivel de relevanta mai ridicat. 2) cuno~terea aprofundata a obiectiveloT ocazioneaza ret1ectii In legatura cu calitatea acestora. In ceea ce prive~te obiectivele educationale specifice diverse lor discipline care intra in structura curriculum-ului ~colar trebuie tacuta mentiunea ca. 1~i ata~eaza 0 multitudine intermediullor parte. matematicii. programele ~colare incluse in Curriculum National (1999): • Obiective educalionale specifice limbii a~a cum apar ele 1n # literaturii romane: 93 . cu gradul lor de adecvare. oferindu-Ie activitatea sugestii 1n legatura cu procedurile utilizate 1n diverse contexte de instruire. agricole.

• Obiective deducationale speeifiee obieetului matematica: I). a terminologiei ~i a procedurilor de caleul. pentru studiul istoriei ~i dezvoltarea 3) intelegerea ~ireprezentarea timpului ~ia spatiului in istorie. 94 /investigare ~i de . 2) 4) cunoa~terea ~i interpretarea surselor istorice. 3) dezvoltarea competentelor de argumentare ~igiindire critica. 4)cultivarea gustului estetic in domeniul literaturii ~i formarea unor reprezentari culturale care sa contribuie la dezvoltarea con~tiintei identitare.dezvoltarea capacitatii de utilizare corecta ~i eficienta a limbii romane in difurite situatii de comunicare. 2) dezvoltarea capacitatilor deexplorare rezolvare de probleme. intelegerea limbajului de specialitate ~i utilizarea lui adecvata. 3) dezvoltarea capacitatii de a comunica. . utiliziind limbajul matematic. 4) dezvoltarea interesului ~ia motivatiei pentru studiul ~i aplicarea matematicii in contexte variate..·atitudinilor pozitive fata de sine ~ifatade ceilalti. cuno~terea ~i inte1egerea conceptelor.I) dezvoltarea capacitatilor de a recepta ~i de a produce texte scrise ~iorale de diverse tipuri. investigarea §i interpretarea faptelor ~ia proceselor istorice. 2) . • Obiective educationale specijice obiectului istorie: l) . 5) stimulareacuriozitatii .

fielnlocuite ~tiln~Irin timp. ceea ce inseamna ell unele pot deveni inactuale sau perimlite. nu se poate concepe. De asemenea. cu altele caresunt reclamate fie de evolutia tehnologii didactice.ObieCtivele educationale specificedisciplinei apar enumerate In cadrul fiecarei programe $colare ~i seintelegede la'sine ca ele trebuie cunoscute foarte bine pentru a putea' fi core late. in afara domeniutui studiat. nu se regindesc ~i nu sunt anatizate din perspectiva mai multor exigente.{) Illodemizare continua a daca obiectivele educationale ale disciptinetor nu se innoiesc. pe dealtaparte. D'Hainant (1970) ~i tocmai de aeeea itprezentamin Un model pentru domeniului cognitiv determinarea # selecfia obiectivelor pedagogice ale J. fie de solicitari venite de societate sau de fie de exigenteimpnse cotectivitatea In care se desta~atl1 activitatea instructiv-edtlcativa. de L. frecventa vizat ? cazuritor de apticare directa a comportamentutui L2. cu unitatite de continut care sunt prezentatela nivelul tnanualului iar.Care'este. in domeniul studiat. trebuind sa.1. pe de 0 parte. nu trebuieuitat faptulnici'in privinta acestor obiective ca ele sunt perfectibile in timp. In tegatur~' eu elaborarea consideram sau identificarea conceput obiectivelor disciplinei extrem de util instrumentul continuare. frecventa cazuritor vizat ? de apticare directa a comportamentutui 95 . cu posibilitatile elevilor care urmeaza sa atinga acesteobiective. Care este. fie de aparitiatmornoi din perimetrut pietii muncii.Cdmpul (domeniul) 1. ~ Mai concret invatamiintutui spus.

2.8. chestiunile precedente? de noi cuno~tinte globalll a obiectivului in raport cu 2.4.5.3. Este adecvat comportamentul vizat in to ate locurile in care elevul este determinat sll-I exerseze ? 1. Care este evaluarea .4.Costu/ 2. Cat timp ii va fi necesar (structura) comportamentul 2.6. Un mic numllr de persoane este suficient pentru a forma comportamentul vizat ? ~i al materialului necesar ? in raport cu 2.2. In ce mllsurll comportamentul dobandirea complexe? 1. Cat timp ii va fi necesar comportamentul vizat ? profesorului vizat ? pentru a forma elevului pentru a dobandi 2.1.1 Este indispensabil globalll a obiectivului comportamentul vizat pentru a dobandi un alt comportament considerat valabil ? 96 . Care este aprecierea chestiunile 2.7.1.5. Frecventa acestor cazuri este ea suscceptibilll de a se mllri sau de a se diminua in cazul anilor urmlltori ? 1.3.1 . Care este frecventa problemelor noi in care comportamentul vizatpoate ajuta la rezolvarea lor? vizat poate sll ajute elevul in sau de competente mai 1. Va/oarea (importanfa) 3. Va conserva elevul competenta dobanditll ? 1.4 ? 3.. Care este costul echipamentului 2.

4 Ce beneficiu imediat ~i palpabil poate resimti colectivitatea prin instalarea comportamentului 3.2 Invl\tarea sau dobandirea comportamentului un efect benefic asupra participl\rii elevului ? 4.2 Raportul utilitate . !nteraetiuni 5.Eeou/ afeetiv 4.1. .cost este favorabil? 5.3 Produsul utilitate x ecou afeetiv este favorabil? 97 . 0 lege sau vreo uzantl\ (traditie.1 Invl\tarea sau dobandirea un efect benefic asupra receptivitl\tii elevului ? 4. obicei.8 ? 4.3. direct ~i evident.6 Existl\ 0 regull\ sau 0 lege care recomandl\ comportamentul vizat ? comportamentul vizat 3. datinl\ )? 3.9 Care este aprecirea globall\ a obiectivului in raport cu chestiunile 3. resimte elevul din dobandirea acestei competente ? pe termen lung va resimti elevul prin 3.3 Ce avantaj dobandirea acestei competente ? 3.3.5 Ce beneficiu vizat? pe termen lung poate spera colectivitatea prin vizat ? sau impune instalarea comportamentului 3.3 Invl\tarea sau achizitionarea comportamentului vizat vor vizat vor avea comportamentului vizat vor avea avea un efect benefic asupra stabilirii.7 Este incompafibil cu interesul individului sau al societl\tii? 3.1 Utilitatea (produsul camp x va/oare) obiectivului este mare? 5.8 Este incompatibil comportamentul vizat cu vreo regull\. organizl\rii ~i integrl\rii de valori adecvate? 5.2 Ce avantaj imediat.

sporindu-le achizitii. 0 reprezinta cele concrete sau operafionale. cand a<.5. cu scopul evident de a-i preveni In legatura cu demersurile In care vor fi implicati ~i pentru a-i motiva In mai mare masura pentru activitatea de instruire-Inv1\tare. c1\vor induce la nivelul elevilor un ecou ~i receptivitatea pentru noi tipuri de sensibilitatea " a3) A treia categorie de obiective educationale. fiecare disciplin1\ de Inv1\t1\mant obiective educationale care au un nivel ridicat de relevant1\.5. iar explicatia este ca metoda de simpl1\ deoarece. ace~tia vor deveni mai putin interesati activitatea care Ii se propune. au ca not1\ definitorie faptul ca se convertesc la nivelul elevilor In comportamente observabile. comunicandu-li-se putin motivatipentru ce vor descoperi.3? favorabil1\ a obiectivului In raport cu Utilizandu-se acest model exist1\ ~anse mari s1\ se determine pentru . Exista Insa ~i 0 exceptie de la regula. oferindu-i profesorului posibilitatea s1\ constate ce achizitii au dobandit elevii In cadrul unei secvente de instruire sau al unei lectii.1.c1\ presupun costuri exagerate nici In privinta persoanelor implicate nu ~i nici a materialelor sau echipamentelor afectiv pozitiv. dup1\ nivelul de care generalitate la care se situeaza.easta se desta~oara utilizand preponderent instruire inviiJarea prin descoperire.4 Care este aprecierea chestiunile 5.u un perimetru de aplicabilitatemailarg. In sensul ca aceste obiective nu se comunica elevilor la Inceputul lectiei. ceeace Inseamn1\ c1\ ele a. se impune cu necesitate comunicarea lor elevilor. necesare. odata identificate. gratie careia se decelaza mai u~or specificitatea 98 . ~imai Clasificarea obiectivelor educationale dupa nivelul de generalitate nu are numai 0 importanta pur ~tiintifica. In consecinta. aceste obiective trebuie elaborate pentru fiecare lectie iar.

la randullor. ~l una practicobiectivele de aplicativll In sensul cll din finalitiifi ar trebui sll fie derivate generalitate medie.acestei importante variabile a procesului de InviWimant Cl. operationale Figura or. iar din acestea obiectivele concrete. sll contribuie la atingerea finalitlltilor.t Apoi. In activitatea cotidianll de instruire trebuie sll se aibll In vedere ca. poate vedea in figura 1. 99 . operationale. sll se realizeze ~i obiectivele de generalitate medie iar acestea. generalitate medie obiective concrete III. finalitati obiective de II. a~a cum se I. prin atingerea obiectivelor concrete.

Jeancand obiectivele sunt numai Marie De Ketele (1993) ~.pentru educationale se pot c1asifica ~i in functie de domeniile ceea ce inseamna ca se pot stabili obiective pentru domeniul domeniul afectiv ~i pentru domeniul psihomotor.b) Clasificarea obiectivelor educa(ionale infunc(ie de marile domenii comportamentale Obiectivele comportamentale. achizitii foarte importante in dezvoltarea personalitatii domeniului psihomotor au in vedere anumite iar cele care apartin deprinderi motrice. obiectivele specifice acestuia coreleaza in mai mare masura cu educafia considerabil in realizarea acesteia. D. cognitiv. pe argumente de natura didactica pentru ca. Cele care se stabilesc pentru domeniul afectiv se refera in esenta la formarea convingerilor. intelectualii. jizica respectiv ~i de educatia este intemeiata. afectiv aducandu-~i un aport specifice domeniul ~i obiectivele acestuia sunt intr-o relatie mai apropiata cu aIte doua laturi ale educatiei ~i anume cu educatia morala ~i cea esteticii.. J. celor trei categorii de obiective o privire mai at~nta asupra specifitatii educationale conduc la deta~area a doua concluzii ~i anume: 1) domeniul cognitiv ~i. elevilor. operatii manuale. dupa cum subliniaza multi speciali~ti. Hameline (1985). sunt rare cazurile 100 . Obiectivele educationale specifice domeniului cognitiv vizeaza in esentll asimilarea de cuno~tinte. formarea un or capacitati ~i deprinderi intelectuale etc. in timp ce domeniul obiectivele tehnologicii.a. in primul rand. 2) c1asificarea obiectivelor educationale pe domenii comportamentale acestuia sunt mai apropiate de educatia psihomotor.mi~cari specifice desta~urari un or activitati. atitudinilor. sentimentelor. formarea unor notiuni specifice diverse lor domenii de cunoa~tere. in mod implicit. Pocztar (1982).

.

-Taxonomia e/aboratii de D. Krathwoh/ pentru domeniu/ afectiv; -Taxonomia e/aboratii de A. Harrow pentru domeniu/ psihomotor.

Taxonom;a elaboratli de B. Bloom pentru domen;ul cogn;t;v

I. Cunoa$terea
Reamintirea de materiale inmagazinate in memorie

1.I.Cunoa$terea

de date particu/are

1.1.I.Cuno~terea

termin%giei

Date relative la simboluri pasticulare (specifice) verbale (Ce se intelege prin cuvantul ipotezA?).

~inon-verbale

1.1.2.Cunoa$terea de fapte particu/are (Care este data na~terii lui Napoleon?).

1.2. Cunoa$terea mij/oacelor ce permit utilizarea datelor particu/are Cunoa~terea critic!. mijloacelor relative la organizare, studiu, rationament ~i

1.2.I.Cuno~terea

convenlii/or

Cunoa~terea mijloacelor specifice de a trata ideile ~i fenomenele ~i de a Ie , prezenta. (Unde se Iipe~te timbrul pe un plic?).

102

1.2.2.Cunoa~terea tendinlelor ~i a secventelor Cunoa~terea procesului, deruleazl:i in timp. (Care sunt diferitele faze ale lumii?). a orienUirii ~i a evolutiei fenomenelor care se

1.2.3. Cunoa~terea de clasificiiri. Cunoa~terea de clase, ansambluri,diviziuni ~i a~ezl:iri.

(Care sunt marile diviziuni ale regnului animal?).

1.2.4.Cunoa~terea criteriilor Cunoa~terea criteriilor dup1\"care sunt apreciate principiile, opiniile. (Cand se spune despre 0 imagine cl:iea este virtual1\?). sau verificate faptele,

1.2.5.Cunoa~terea metodelor Cunoa~terea metodelor utilizate in studierea problemelor particulare. (Cum se determin1\ debitul unui curs de apl:i?).

1.3. Cunoa#erea

reprezentari/or

abstracte

Cunoa~terea ideilor esentiale, a schemelor ~i a structurilor care servesc la organizarea fenomenelor ~i conceptelor. (Structuri, teorii, reprezent!ri).

1.3.1.Cunoa~terea principii/or ~i legilor Cunoa~terea abstractiilor specifice, sintetizand observatiile fl:icute asupra fenomenelor. <in ce constl:i distributivitatea?).
103

1.3.2.Cunoa~terea teorii/or Cunoa~terea ansamblului de principii ~i de legi permitand sl\ se situeze un domeniu, 0 probleml\ sau un fenomen dintr-o perspectivl\ c1arl\ (evidentl\) ~i

sistematicl\. (Ce este Iiberalismul economic?).

2. fntelegerea (comprehensiunea) Reorganizarea rezultat specific. materialului inmagazinat in memorie pentru a obtine un

2.1. Transpunerea A parafraza 0 comunicare sau a 0 transpune intr-un alt limbaj sau 0 aM forml1 de comunicare. (A mima un text de lecturl1).

2.2. Interpretarea A prezenta materialul, fie intr-o a~ezare sau 0 ordine diferitl\, fie dintr-un punct de vedere nou. (A descrie un reliefpleciind de la 0 hartl1 a curbelor de nive\)o

2.3. Extrapolarea Extinderea cursului ~i a tendintelor dincolo de datele prezentate. (811se continue seria 1,2, 1,3,4,2,5, 6, 3... ).

104

3. Aplicarea Utilizarea reprezentlirilor abstracte in cazuri particulare ~i concrete.

Aceste reprezentliri pot lua fie forma ideilor generale, a regulilor de procedurli sau a metodelor larg rlispandite, fie cea a principiilor, a ideilor ~i teoriilor care trebuie sli se aminteascli ~i sli se aplice. (Un numlir este divizibil prin ~ase cind suma citrelor sale este un muItiplu de trei ~i cli in plus, ultima sa citrli este zero, doi, sau un muItiplu de doi. Scrie un numlir de ~apte citre divizibil prin ~ase).

4. Analiza Separarea elementelor sau ij, plirtilor componente ale unei comunicliri de dintre ideile

o manierli care sli explice ierarhia relativli a ideilor ~i a raporturilor exprimate.

4.1. Cercetarea e/emente/or Identificarea elementelor unei comunicliri. (Identificarea cruciferelor intr-o serie de flori).

4.2. Cercetarea re/alii/or Identificarea raporturilor ~i a interactiunilor unei comunicliri. (Cand este ora 12 la Londra, este 14,30 la Moscova. Cautli sli determini in ce sens se invarte~te plimantul). dintre elementele sau plirtile

4.3. Cercetarea principii/or de organizare Organizarea, comuniclirii.
105

dispunerea

sistematica

~i structura care asigurli coeziunea

(A elabora un proiect de excursie tindnd cont de timpul disponibil.3.) potrivit cAror criterii sunt clasificate cA'1i1e unei 5. (A stabili un raport relativ la 0 experientA ~tiintificA prezentatA in clasA. de interesele exprimate etc). elementele de 0 manierA a forma un plan sau structurA care nu se distingea cu claritate mai inainte. Sinteza Reuniunea elementelor ~i a pA'1ilor cu scopul de a forma un intreg. elaborarea unei clasificliri originale).1. AceastA operatie constA in a dispune ~i a combina fragmentele. de 5. pA'1ile. (Dizertatie. sentimente sau experiente. compozitie artistic!. nevoile necesare.Producerea Elaborarea unei /ucrari persona/e unei comunicAri ~n care elevul incearcA sA transmitA idei. 5. de 0 manierA ca ea sApoatA fi repetatA de cAtre un tert care nu a asistat la ~edintA). E/aborarea unui plan de actiune Elaborarea unui plan de activitate in functie de exigentele impuse sau de scopul pe care elevul ~i I-a fixat el insu~i. 5. Derivarea unui ansamb/u de re/atii abstracte A deduce propuneri de reprezentAri. ~i relatii dintr-un ansamblu de propuneri de bazA sau 106 .(SA se redescopere biblioteci.2.

Co~tienla Elevul trebuie. cu alte cuvinte. a-I incita sli Ie priveascli ~i sli Ie acorde atentie. intr-o circumstantli adecvatli. Evaluarea Formularea de judecliti calitative sau cantitative. 6. coerenta ~i alte criterii interne. (Compararea de teorii. EI poate avea aici 0 simplli con~tientli ~rli discriminarea a caracteristicilor obiective ale obiectului. cu alte cuvinte sli tinli cont de situatie. de un fenomen sau de 0 stare de lucruri. de opere de artli. (A decela sofismele dintr-o discutie).1. de productii ale elevilor). fie stabilite de clitre eI.Critica intern a Evaluarea exactitlitii unei comunicliri plecftnd de la elemente cum 'sunt rigoarea. Taxonomia elaboratii de D.I.6. sau recunoa~terea specificli 107 . sli fie con~tient de un lucru. 1. 6. Receptarea A sensibiliza elevulla existenta anumitor fenomene ~i a anumitor stimuli. Critica externa Evaluarea materialului ince~nd elevi. (Sli recunoascli cli unele opere de Bach sunt fugi). Criteriile pot fi fie propuse elevului.2. Kratllwohl pentru domeniul aleetiv cu criteriile oferite sau stabil'ite de clitre I.

un fenomen sau 0 activitate pentru a cauta sa-l descopere ~i a avea placerea sa-l aprofundeze.2. Atenlie dirijatii sau preferenfialii Diferentierea unui stimul dal In ceea ce prive~te forma exterioara ~i fondul de 0 maniera con~tienta ori semi-con~tienta sau. 2. 108 . (A fi In masura sa desprinda valorile umane ~i filozofiile continute In operele literate). normal a. mai precis. Riispunsul Rl\spunsuri care urmeaza simp lei atentii datorate fenomenelor. la unui individ dispus sa accepte un stimul dat ~i nu sa i se 1. ale acelora ale 1. (A se supune regulilorjocului).1. Intr-o conversatie telefon. Asentimentul Elevul da un raspuns.3. Dorinla de a recepta Comportamentul sustraga. In timpul unor reuniuni). dar n-a acceptat complet necesitatea de a 0 face. diferentierea aspectelor unui stimul perceput ca foarte diferit de impresiile imediate.(A determina un individ sa ia cuno~tinta de sentimente caror activitati prezinta putin interes pentru el). Se dore~te ca un elev sa fie suficient angajat Intr-un subiect. (Sa asculte cu atentie cum vorbesc altii. 2.

unui obiect. Comportamentul este motivat nu prin dorinta de a pllicea sau de a se supune. ideale. (A dezvolta un sentiment de fratemitate cu toate fiintele umane de toate nationalitlitile). Acceptarea unei valori Atribuirea uneianumite' valori unui fenomen. Valorizarea Comportament care este destul de solid ~i stabil pentru a lua caracteristicile unei opinii sau unei atitudini. in general cauzat de pllicere. 109 .8atisfacfia de a raspunde Rlispuns emotional. nu din teama de a fi pedepsit. in circumstantele adecvate pentru cli se estimeazli cli el detine 0 valoare. Elevul manifestli acest comportament cu suficientli coerentli. (A accepta responsabilitatea propriei sale slinlitliti ~i protectia celei a altora). ci de bunli voie in mod voluntar. Dorinfa de a riispunde Elevul este suficient angajatpentru a afi~a comportamentul sau. unui comportament. " 3. 3. (A glisi pllicere in lecturli pentru a se distra). de entuziasm sau de bucurie. 2.2.2.3. determinand comportamentul.1. Interiorizarea unui ansamblu de valori specifice. ci prin angajamentul individual al valorii fundamentale.

3.2. Preferinta pentru 0 valoare Nivel de interiorizare angajamentul sau convingerea. situat intre simpla Angajament acceptare a unei valori ~i

destul de profund fata de 0 valoare

astfel incat individul ocauta ~i 0 dore~te. (A examina in mod deliberat puncte de vedere variate asupra chestiunilor controversate, cu scopul de a-~i forma 0 opin~e).

3.3. Angajament Convingerea, Convingere, la acest nivel, implica un grad ridicat de certitudine.

certitudine tara umbra deindoiala,

incredere, sinceritate fata de un

punct de vedere, un grup sau 0 cauza. • (A se devota ideilor ~i idealurilor care sunt fundamentale democratiei).

4. Organizarea Aorganiza valorile in sistem, a determina interrelatiile care exista intre

ele, a stabili pe cele care sunt dominante ~i mai profunde.

4.1. Conceptualizarea Abstractizarea

unei valori care permite individului de a vedea

sau conceptualizarea

cum 0 valoare coreleaza cu cele pe care el Ie poseda deja sau cu cele pe care le-ar putea poseda. (A incerca sa defmeasca admira). caracteristicile unui obiect de arta pe care il

4.2. Organizarea unui sistem de valori Elevul grupeaza, reune~te un ansamblu de valori, probabil disparate ~i Ie ordoneaza intre ele.
110

(A stabili un plan destinat sa armonizeze aetivitatii sale).

repaosul

sau eu exigentele

5. Caracterizarea printr-o valoare sau un sistem de valori Yalorile au un loe in ierarhia valorilor individului; intr-un fel de sistem intrinsee eoerent. Ele au reglat eomportamentul aeesta sa fie adaptat. individului destul de mult timp pentru ea ele sunt organizate

5.1. Dispozi{ie generalizatii Ansamblul este eel care ofe1-a0 logiea intern a sistemului de atitudini ~i de valori, in toate cireumstantele. (A fi gata sa-~i revizuiasea opiniile ~i sa-~i sehimbe eomportamentul lumina evidentei). in

5.2. Caracterizarea Coneeptia despre univers, filozofia vietii, viziunea lumii. (A se stradui sa dobandeasea 0 filozofie eoerenta despre viata).

Taxonomia elaboratii de A. Harrow pentru domeniul psi/lOmotor 1. Mificiiri reflexe Raspunsuri la un stimul tara vointa eon~tienta a individului. Funetionale de lana~tere, mi~earile retlexe se dezvolta prin maturizare.

1.1. Reflexe segmentare (medulare) Fae sa intervina un segment spinal.

III

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Reflexul de flexiune (indo ire); Reflexul miotatic; Reflexul de extensiune (intindere); Reflexul de extensie incruci~atA.

1.2. Reflexe intersegmentare Fac sA intervinA mai mult un segment spinal

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

Reflexul cooperativ; Reflexul antagonist (opus); Inductia su~cesivA; Figura reflexA.

1.3. Reflexe suprasegmentare SolicitA participarea creierului

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Rigiditatea extensorilor; Reactii plastice; Reflexe posturale:

1.3.3.1. Reactii de sprijin; 1.3.3.2. Reactii de deplasare; 1.3.3.3. Reactii de atitudine tonicA (reconfortantA); 1.3.3.4. Reactii de redresare; 1.3.3.5. Reactii de prehensiune (apucare); 1.3.3.6. Reactii de punere pe pozitie ~i de topAialA.

112

2. Mi~cari fundamentale

de baza

Patemuri motorii innl\scute.

2.1. Mi~cari locomotor;;

2.2. Mi~cari de activitate industriala (a purta, a cara, a lupta, a se bate, a arunca etc.)

2.3. Mi~cari de manipulare

2.3.1. Prehens iune 2.3.2. Dexteritate

3. Aptitudini perceptive Ajutl\ individul sl\ interpreteze stimulii ~i ii permit deci sl\ se adapteze la mediul sl\u. 3.1. Discriminare chinestezica Subiectul are cuno~tintl\ despre corpul sl\u ~i despre maniera in care el se mi~cl\, de pozitia sa in spatiu ~i de relatiile dintre corpul sl\u ~i mediu.

3 .1.1. Con~tientizarea corpului

Aptitudinea de a recunoa~te ~i a controla corpul sl\u.

3.1.1.1. Bilatera/itatea (A apuca 0 minge mare cu cele doul\ mliini).

113

114 . Lateralitatea (A face sAsarA mingea cu 0 singurA manA).3. Imagine corpora/a Sentimentele copilului vis a'vis de structura corpului sAu.1.1. la con~tientizarea corpului sAu ~i la 0 figurA pe care el 0 realizeazA in spatiu.1.2. evenimente ~i medii (inconjurAtoare) observate. a alege un obiect .3.1.1. 3.1.1. (A distinge un cere de un pAtrat.2. 3. A putea urmari cu privirea Aptitudine a subiectului de a urmAri simbolurile sau obiectele cu mi~cAri oculare coordonate.2. Acuitate vizua/a Aptitudinea subiectului de a privi ~i a diferentia diferitele obiecte. Dominanla stdnga-dreapta (A manca. a destinge un b de un d. Echilibru/ . 3.4.2. (A juca ~otronul).3. 3. ajuca tenis). Discriminare vizua/a 3. 3. 3.1.1.Re/alii intre corp $i obiecte/e mvecinate din spaliu ReferintA la conceptele directionale ale subiectului.2. a scrie.' mic dintr-un grup de obiecte de talie variabiIA).2.

(De~i au mari diferente.2.2.5.(A urmliri zborul unui avion sau traiectoria unei mingi de ping-pong. a urmliri mi~clirileunui pendul). a juca ping-pong). 3. Persistenlii perceptivii Aptitudine a subiectului de a fi constant In interpretarea sa cand vede acela~itip de obiect. • 3. sli identifice vocalele ~i consoanele care 11compun).3. Dijerenlierea figurii-fond (A face sli sarli 0 minge . a identifica sunete emise de clitre animalele domestice. a reproduce mi~cliri deja observate: 0 suitli de pa~i dintr-un dans clasic). atunci cand aude un cuvant. Memorie vizualii (A desenadin memorie simboluri geometrice. a apuca 0 minge. Acuitate auditivii (asculimea auzului) Aptitudine a subiectului de a· primi ~i diferentia sunete. 3. 115 .4. a juca tenis. toate monedele sunt rotunde).1. a scrie alfabetul. a descrie intensitatea ~iInliltimea care Ie corespund.3 . 3.3. a silabisi un cuvant.2. Discriminare auditivii Mai legatli de comportamentele cognitive 3. (A diferentia sunetele emise de clitre diferite instrumente.

3.. Coordonare oculo-manuala Aptitudinea de a alege un obiect din contextul sau inconjurator (invecinat).3. 3.2. Coordonare ochi-picioare Aptitudinea membrelor inferioare.5. Aptitudini coordonate' (A apuca 0 minge. 3. (A canta la pian un cantec din memorie. a repeta alfabetul). a coordona 0 perceptie vizuala cu 0 mi~care de manipulare copie). 3.1.4. Discriminare tactila Aptitudine a subiectului de a diferentia teslituri diferite utilizand numai pipliitul (palpatul).3. de a coordona 0 perceptie vizuala cu 0 mi~care a 4.).3.3. Calitafifizice Caracteristici functionale ale vigorii organice 116 . a face sa sara un balon .5. Memorie auditiva Aptitudinea de a recuno~te ~i de a reproduce experiente post-auditive. Orientare auditiva Aptitudine a subiectului de a distinge directia unui sunet ~i de a-I urmliri. (desen.2. 3.5..

2. Sehimbare de direelie Aptitudinea complet activitatea. Agilitate (vioiciune. un portar intr-o echipl1 de hochei pe gheatl1 trebuie sl1aiM un timp de rl1spuns .4. ceea ce implicl1 dexteritatea ~i rapiditatea unei mi~cl1ri.2.1. Opriri $i pleeiiri (starturi) Aptitudinea de a incepe ~i a termina 0 mi~care cu un minimum de ezitare. un copil mai mic trebuie sl1-~i dezvolte un anumit grad de agilitate pentru a putea evita 0 minge. sprinteneall1) Aptitudinea de a se mi~ca rapid. 4. Timp de reaelie Timp care se scurge rl1spunsului. 117 intre aparitia unui stimul ~i aparitia .scurt).1.3. Forlii (putere) 4.4.4.1.1.1.4. Anduranlii (rezistentl1) 4.4.2. Anduranlii museularii 4. 4.3. Foarte legatl1 de timpul de rl1spuns. de a schimba directia unei mi~cl1ri farl1 a termina 4. Suplele (flexibilitate) 4. (Un violonist trebuie sl1 aibl1 dexteritate pentru a efectua un piticato eiupirea eoardelor. Anduranlii eardio-vaseularii 4.

5. implicand mi~cliri precise ale mainii ~i degetelor. cantatulla pian). Mi~care adaptativa simp/a Mi~clirile de bazli (nivelul 2) sunt schimbate sau modificate pentru a se adapta la noi situatii sau circumstante. Foarte avansat 5.1. Mi~cari de dexteritate Implicli dezvoltarea unui grad de competentli ~i de mliiestrie. 5. hocheiul.2.2.4. 5. Mi~care adaptativa compusa Implicli mAnuirea unui instrument sau a unei unelte.). Dexteritate Face referire la abilitliti motrice fine. (Blitutulla ma~inli.1.2.4. Debutant 5. 5.1.1. Debutant 5.3.2.1.4.4.1. (Toate mi~clirile care intervin injocurile cu racheta.2. /ntermediar (mijlociu) 118 . Avansat 5./ntermediar (mijlociu) 5.1. golful etc.

Debutant 5. .2. Mi~care expresiva 6.3.3. Mi~care adaptativa comp/exa Aplicarea legilor fizice la corpul uman in repaus / in mi~care: acrobatii in / la gimnasticA. sArituri de la trambulinA. Intermediar ~ijlociu) 5.2.5.3.1. Gesturi 6. dans.3.3.1. Postura # mers 6.4.1. Expresiajacia/a 119 . Avansat 5.2. Avansat 5. Foarte avansat 5.1.3. 5.4: Foarte avansat 6.1. etc .2. Comunicare nonverba/a 6.3.1.3.

dac! profesorul pred! 0 disciplin! la 0 clas! in care elevii sunt ~i bine echipati intelectual dar ~i foarte motivati pentru acest obiect de inv!tamant posibil ~i chiar recomandabil ca el sa vizeze obiective care apartin este tuturor categoriilor taxonomice incepand cu cunoa~terea ~i terminand cu evaluarea. atunci este mai indicat ca el sa vizeze obiective educationale care apartin 120 . Mi$care esteticii Toate mi~c!rile dintr-un sport in care subiectul ajunge la un inalt nivel de performanta ~i atinge gratia. Mi$care creativii destinata sa transmita un mesa) sau 0 exprimare (manifestare) (dans.2. Mi$care interpretativa Mijloc (sau modalitate) cu care subiectul exprim! (sau red!) printr-un simbol obiectiv (tigura pe care corpul s!u 0 executa in spatiu printr-o mi~care) evenimente subiective (sentimente ~i emotii).2. fluiditatea mi~c!rii.6. 6. pantomim!) Abordarea taxonomic! serie de inconveniente a obiectivelor prezint! atat unele avantaje cat ~i 0 care trebuie cunoscute de utilizatori pentru a maximaliza avantajele ~i pentru a minimaliza dezavantajele.1. Dac!. De exemplu. dimpotriva. Dintre cele mai semniticative ti amintite: I) existenta mai multor categorii de obiective incluse in diversele avantaje ale abordarii taxonomice ar putea categorii (nivele) taxonomice ofer! cadrului didactic posibilitatea s! adapteze mai u~or activitatea de instruire-inv!tare la speciticul grupului cu care lucreaz!. 6.2. posibilitatile elevilor sunt mai reduse ~i gradul de motivare mai scazut.2.

numai anumitor nivele taxonomice (de exemplu cunoa~tere. analiza). Cerghit (1982). activitatea de evaluare este oportun sA se aibli ca referential obiective educationale care apart in mai multor categorii detrimentul altora. Poto/ea (1988). De Corte (1993) 121 . 2) abordarea taxonomicll a obiectivelor ajutll in mai mare mllsurll cadre Ie didactice obiectivele sll-~i planifice activitatea preconizate didacticll deoarece pot veri fica care dintre au fost atinse de clltre elevi. formularea inceputul deoarece taxonomicll. cognitive. de foarte multe ori. Tocmai de aceea flceam precizarea in r!ndurile trebui considerate predominant numai cognitive. dintre taxonomice flrll a fi favorizate unele in contradictie cu specificul vietH psihice care are totu~i un aspect unitar.a obiectivelor faciliteazll ~i activitatea de aceasta din urmll trebuie obiectivele educationale Mai concret sll aibll ca punct de plecare in care au fost vizate incA de la spus. predominant # predominant psihomotorii. Dacli se au in vedere ~i dezavantajele cele mai semnificative ar putea fi amintite: a) disocierea tran~antll a obiectivelor comportamentale este productivA din punct educationale de vedere pe cele trei domenii didactic dar vine in abordllrii taxonomice. care dintre ele au creat probleme ~i ce obiective ar putea fi vizate in activitatea urmlltoare de instruire. Cuco~ (2003). b) 0 aM lacunli semnalatli de multi autori rom!ni ~i strllini: D. 3) abordarea evaluare. atunci c!nd se realizeazA exigentelor activitAtii de instruire. inte/egere. C. aplicare. anterioare cli obiectivele educationale numai afective sau numai psihomotorii afective n-ar ci. care aceste considerente se propun elevilor obiective educationale sunt realizate numai de clltre unii dintre ace~tia. Acest ignor!ndu-se aspect este foarte important pentru cll. E. cu toate consecintele care decurg dintr-o asemenea situatie. Cristea (2000). atunci.1. S.

Hybels ~i R. pentru domeniul psihomotor pe care am prezentat-o nonverbale.) sll nu se des~oare in conformitate sugerate de taxonomiile domeniului. anterior. Harrow (1972). lucru de altfel confirmat de 0 serie de cercetl1ri realizate in acest domeniu de autori precum S. Mai concret spus. ar putea fi acela cll demersul stipulat de unele taxonomii n-ar fi concordant intotdeauna cu exigentele specifice logicii ~tiintei care particularizeazli fiecare disciplinA de invAtAmAnt. de asemenea. E. este posibil ca. mai ales in cazul domeniului cognitiv. c) alt inconvenient al abordl1rii taxonomice. M Knapp (1984). dacl1 ierarhizarea categoriilor in cadrul taxonomiei este corectl1. V. cu demersurile etc. dacl1 aceste clasificl1ri cuprind toate tipurile importante de obiective iar. iar in aceastl1 privintl1. 1993) ~i in legl1turl1 cu ierarhizarea taxonomiilor. Existl1. Weaver II (1987). De Corte (1993) considerl1 Taxonomia elaborata de B. in cadrul taxonomiei elaboratl1 de A. gesturi ~i expresie faciall1.face referire la validitatea modelelor taxonomice punlindu-se problema. fi redatl1 numai prin posturl1 ~i mers. ~. 122 . unele dezacorduri exprimate de unii autori (de categoriilor in cadrul exemplu E. pe de aim parte. categoria a ~asea este ~i anume: destinatl1 Comuniciirii care include doul1 subcategorii Mi$carea expresivii ~i Mi$carea interpretativii dar este greu de crezut cl1 intreaga diversitate a canalului nonverbal poat. Bloom pentru domeniu/ cognitiv a fi "un ansamblu rl1u structurat" datoritl1 faptului cl1ordinea unor nivele taxonomice este discutabill1. procesul notiunilor de cunoa~tere (asimilarea de cuno~tinte. in cazul unor discipline formarea de invAtl1mAnt. De Corte. ci sA fie intluentat de constrAngeri care sunt specifice fiecArui domeniu in parte. De exemplu. pe de 0 parte. In legl1turl1cu primul aspect al problemei trebuie t!cutl1 precizarea cl1 in cadrul fiecl1rei taxonomii au fost omise ~i unele obiective care sunt importante ~i care trebuiau sl1facl1 obiectul activitl1tii de instruire-invl1tare.a. Richmond (1987).

Mager (1972) este cea mai cunoscut~ ~i cea mai utilizat~ acest lucru g!sindu-~i explicatia ~i in faptul cl\ este mai simpl~ ~i mai accesibill\ celor care 0 utilizew. la rAndul s~u. Mager (1972) sau Gilbert De Landsheere (1979). Marie De Ketele. -aplicarea. exigentAcare nu este intotdeauna onorat~. Convertirea obiectivelor in comportamente observabile se realizea~ prin tehnica operationaliwii care. obiectivele concrete au ca not~ distinct~ convertirea lor in comportamente observabilela nivelul elevilor. sinteza ~i evaluarea. F. unii autori (de exemplu. care inlocuie~te analiza.d) in star~it. se poate face prin mai multe proceduri. cum sunt eele concepute de R. ceea ce constituie un avantaj considerabil deoarece profesorul poate surprinde cu mai mare u~urintAce tipuri de achizitii au dobAnditelevii ca urmare a implic~ii lor intr-un program de instruire. In conformitate cu exigentele impuse de 123 . F. avantaje ~i limite ale operationalizArii A~a cum aminteam. -rezolvarea de probleme.care inlocuie~te cunoa~terea. Procedura elaborat~ de R. 3) Operafionalizarea obiectivelor educationale. Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor. un ultim inconvenient este legat de transpunerea taxonomiilor in practic~ deoarece acest deziderat presupune 0 serioas~ preg~tire psihopedagogic~ a cadrelor didactice. admi¢nd de exemplu c~ taxonomia lui Bloom ar putea fi redus~ de la ~ase categorii la trei ~i anume: "memorarea. care inlocuie~te intelegerea ~iaplicarea. 1993) opteaz~ pentru taxonomii simplificate. J.

in timp ce altele precum a ealeula. In selectionarea acestor verbe de actiune este evident faptul cli natura acestora va depinde in mod esential de specificul disciplinei de invlitamant la care se operationalizeazli obiectivele. a miisura.sau cerinta a operationalizlirii se respectli prin utilizarea un or verbe concrete. a generaliza. verbe de genul a deserie. Metfessel. unii autori (de ex. a analiza sunt prin specific mai apropiate de domeniul socio-uman. Mager. a extrage operationalizarea pot fi vizate. vor trebui selectionate verbe care nu induc nici un fel de ambiguitate de genul a rezolva. a miisura. a eoncluziona. N. care indicli cu fidelitate ce tipuri de achizitii au dobandit elevii pe parcursul respectilt'ei secvente de instruire. a operationaliza trei conditii ~i anume: a) un obiectiv presupune respectarea a speeijiearea sau menlionarea comportamentului pe care il va etala elevul probandu-se asfel faptul cli obiectivul a fost atins. a nara. in acest caz. chimie).procedura lui R. c) specificarea eriteriului utilizat in evaluarea performantei elevilor. a deserie. 1) Prima conditie . a inlelege deoarece. lucru care este lliudabil mai ales cand se au in vedere 124 . a extrapola" evitandu-se in acela~i timp verbe de genul a ~ti. F. a loealiza. a rezolva. De exemplu. de actiune. Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor. cat ~i pentru cea conceputli de Krathwoh/. in functie de care se poate vedea dacli obiectivul a fost sau nu atins. atunci cand se face la disciplinele ~tiintifice (matell)aticli. S. a analiza. fizicli. In consecintli. a euno~te. 1972) au elaborat liste saU ghiduri cu verbe care sunt indicate pentru operationalizare alAt pentru taxonomia elaboratli de Bloom. b) specificarea eondiliilor in care va avea loc etalarea comportamentului. nu se poate circumscrie riguros tipul de performantli realizatli de clitre elevi.

a argumenta.a utiliza. 6. a valida. lui Bloom. a decide. 5. Respectarea acestei cerinte este foarte importantA deoarece acela~i obiectiv poate fi vizat in conditii uneori diferite. restrictiile la care ei sunt supu~i. a recunoa~te. analiza .a reda.) dar ~i in cazul in care Ii se impun 0 serie de restrictii. a reorganiza. 2. De exemplu. 3. A~adar. De~i cadre Ie didactice gl1sesc in aceste ghiduri operationale un instrument uti! in activitatea didacticl1. a distinge. I.cadrele didactice care se afll1 la inceput de carierl1 ~i care nu au suficientl1 experientl1 in activitatea de operationalizare. in cazul taxonomiei pentru operationalizare I. rezultatele sunt limitate. etc. cele mai indicate verbe valabi!e pentru fiecare categorie taxonomicl1 ar fi: a reorganiza. in situatia in care profesorii ~i invl1tl1torii se mArginesc sA foloseascA numai verbele enumerate in aceste liste. 0 plans~A. enumerarea organelor interne ale corpului uman poate fi tacutA atat in cazul in care elevilor Ii se creeazA anumite facilitAti (au in fatA un mulaj. ele fiind determinate de oserie de variabile precum: 125 vizat rAman destul . a compara. a cunoa$terea . eventual. a reuni. dimpotrivl1. a aplica. a contextului in care va fi etalat comportamentul vizat ~i in esentA ele enumerl1 facilitAtile acordate elevilor sau.a reformula. prevedea. a prevedea. aplicarea . a proiecta. nemaicAutand ~i altele care. a transforma. conditiile in care va apl1rea comportamentul de diferite. infelegerea . a creea. • evaluarea . 4. a transforma. a generaliza.a produce. ar fi mai potrivite ~i mai indicate pentru anumite teme (subiecte) care fac obiectul activitAtii de instruire. sinteza . A doua cerintl1 a operationalizArii 0 reprezintA specificarea conditii!or. 2.a diferentia. De exemplu.

specificarea comportamentului ori in practica educativli cotidianli. etc. sa identifice patru cauze ale fenomenului din ~ase. " neputand ". a treia cerintli a operationalizlirii criteriului de evaluare deoarece in functie de natura acestuia se poate aprecia in ce mlisurli obiectivul vizat a fost sau nu a fost atins. "oferindu-li-se ". -gradul de motivare pentru 0 anumita disciplina de invalamant. "putand sa utilizeze. la 0 lectie de istorie care are drept temli "Rlizboaiele dintre daci ~i romani" unul din objective vizeazli enumerarea cauzelor care au determinat aceste rlizboaie. Criteriile.. 0 reprezintli specificarea 3. In s:tar~it. 126 . pot fi foarte diferite • obiectivandu-se intr-o varietate de standarde de genul: a) numlirul minim de rlispunsuri corecte pretinse: sa re~olve corect trei exercilii din patru. ". c) limite de timp: sa rezolve 3 exercilii intr-un interval de 'l2 h.... unui obiectiv presupune cu Cum u~or se poate anticipa.-experienlele de invalare deja posedate de elevi... b) proportia de reu~itli pretinsli: sa traduca corect 80% din euvintele noului text. aceastli cerintli este redatli prin enunturi de genul: "avand acces la sa ".. " etc. . -disponibilitalile lor cognitive.I: la sIar~itul lectiei elevii vor trebui sli identifice (enumere) cauzele care au generat rlizboaiele dintre daci ~i romani. De exemplu.. la randul lor. sa rezolve coreet 80% din exerciliile propuse. "cu ajutorul. "interzicandu-li-se "..jiira a utiliza . Formal. operationalizarea necesitate respectarea tuturor conditiilor ~i nu numai a uneia dintre ele (de final) ~ cum se intamplli nu de putine exemplu. 0 operationalizare a) corectli soar configura in felul urmlitor: ceriDta Dr. "neavand acces la. ". ".

Verificarea coeziunii ansamblului de obiective formulate poate fi tacuti1 de asemenea prin utilizarea unor intreMri de genul: • lista obiectivelor cuprinde ansamblul sarcinilor delimitate (circumscrise )? 127 . Astfel.3: fiind obligatorie enumerarea a trei cauze din patru intrun interval de 10 minute. sau alte surse c) cerinta nr. monografii bibliografice. 1994) sugereazi1 apelulla 0 serie de intreMri de genul: • • • • • obiectivul corespunde sarcinii pe care el 0 reprezinti1? enuntul de baza (specificarea comportamentului) este prezent? sunt prezente conditiile in care trebuie si1se deruleze evaluarea? este prezent criteriul de performanti1 in formularea obiectivului? formularea obiectivului ci1tretoti utilizatorii? va fi interpretatA intr-o manieri1 identici1 de • limbajul este suficient de precis ~i de concis? calitAtii ~i ~i. unii autori Pentru a veri fica calitatea ~i claritatea obiectivelor (N. Berthelot. daci1 este nevoie si1se aduci1 corectiile ce se impun. Lebrun. cu motiva(ia pentru disciplina respectiva. nivelul standardelor se afla in corelatie directa cu posibilita(ile elevilor care urmeaza sa atinga obiectivul propus. in care existA diferente ar putea accentuate fi atinse la standarde diferite in intre clasele aceluia~i nivel de " formulate. cu ritmurile lor de lucru etc.b) cerinta nr. Aceia~i autori consideri1 ci1 se impune ca dupi1 verificarea clariti1tii obiectivelor si1 se verifice ~i coeziunea ansamblului de obiective evident.2: neavind acces la manual. Cum U$orse poate anticipa. acelea~i obiective conditiile ~colaritate. S.

care au creat dificultliti majore. i~i intemeiazli demersurile pe 0 serie de avantaje ale acesteia.l 07) Mi~carea pedagogicli actualli. este in cu posibilitlitile dintre chiar corectli delimitarea obiectivelor lectiei. trebuie sli aibli in vedere criteriile ~i standardele 128 . pag. vor adopta comportamentele 4) operationalizarea care sunt cele mai adecvate. 2) prin operationalizare proiectare algoritmul didacticli proiectlirii se asigurli premize favorabile ca activitatea de sli se realizeze didactice. 3) prin operationalizare elevii vor deveni mai motivati pentru activitatea de instruire. din randul clirora mai importante sunt: 1) prin operationalizare se monitorizeazli mai u~or progresul elevilor in activitatea de instruire. faciliteazli activitatea ulterioarli de evaluare pentru cli aceasta din urmli. altfel spus.• fiecare dintre obiective este necesar pentru a ajunge la achizitiile fixate? • existli obiective formulate in mod diferit dar avand aceea~i semnificatie? • • existli obiective care sunt confundate cu premise Ie? existli obiective inutile pentru cli. una mai eficient etape deoarece.invlitare deoarece vor con~tientiza cerintele pe care vor trebui sli Ie onoreze la star~irii1 lectiei ~i in consecintli. ele nu conduc la achizitii fixate (op. cit. care au fost incompatibile reale ale elevilor. favorabilli operationalizlirii. iar acest lucru este u~or explicabil deoarece profesorul poate sli vadli care dintre obiective au fost atinse. 0 operationalizare va reprezenta garantia unui proiect didactic bine elaborat.

cu mai mare dificultate. altfel spus. pentru ca aceste tipuri de achizitii se exteriorizeaza consecinta. care vizeaza in mai mare masura mai u~or in comportamente socio-umane precum literatura. care sunt indubitabile speciali~tii domeniului. cele mai semnificative sunt: a) nu to ate disciplinele de invatamant la activitatea de operationalizare sunt in aceea~i masura pretabile iar acest lucru se datoreaza specificului ~i caracteristicilor Cum. disciplinele puternic Potolea formalizate cum sunt: matematiea. sentimente. operationalizarea.care au fost ata~ate obiectivelor luate in considerare pentru a fi atinse de ditre elevi. exista ~i unele incqnveniente ~i recunoscute de toti care trebuie cunoscute de utilizatori tocmai pentru adiminua la nt'axim efectele negative. cadre Ie didactice pot ajunge mai repede la un consens in privinta a ceea ce trebuie tacut in legatura cu 0 anum ita tema sau subiect propus spre invatare elevilor. In in cazul acestor discipline trebuie sa se realizeze cu mai multa prudenta ~i cu respectarea mai multor constrangeri impuse de specificul fiecarui domeniu in parte.. 5) operationalizarea reduce posibilitatea unei ambiguitati procedurale pot fi tentati din partea utilizatorilor care. Dintre acestea. fac mai dificila operationalizarea. fiecarui obiect de invatiimant. corect subliniaza D. in timp ce disciplinele ~. b) operationalizarea poate limita intr-o anum ita masura creativitatea didactica deoarece "elaborarea obiectivelor conduce la rationalizarea 129 . (1988).a. ehimia faciliteaza in ntai maremasura operationalizarea pentru ca in cazul acestora achizitiile elevilor se obiectiveaza observabile la nivelul elevilor. Dincolo de aceste avantaje. convingeri. prin operationalizare. fiziea. in lipsa operationalizarii. filozofia formarea un or atitudini. sa acorde semnificatii diferite finalitatilor educatiei.

Lebrun "formularea moth. ceea ce inseamna ca exista un risc real ca obiectivele pentru fiecare lectie sa fie atinse de catre majoritatea elevilor. dar aceasta performanta sa nu se constituie intr-o premisa favorabila pentru atingerea unor obiective cu grad mai mare de generalitate. incitarii celor care invata" (N Lebrun. Remediul la aceasta lacuna ar fi faptul ca. obiectivelor este dificila. eu siguranta. 1993) il reprezinta fragmentarea instruirii in micro-obi~ctive evaluate separat. 130 . in multe Berthelot cazuri. J 994). nu au fost avute in vedere. sa se verifice in ce masura acestea contribuie la atingerea unor obiective cu grad mai mare de generalitate. un context favorabil instruirii puteau sa ocazioneze ~i alte obiective care. atunci cand se elaboreaza obiectivele lectiei.pedagogic a. S. J. L. 1979. De Landsheere. d) efortul considerabil operationalizare mentioneaza N pe care trebuie sa-I faca utilizatorii deoarece ~i S. M De Ketele. lasand putin loc faptelor neprevazute. pentru 0 dupa cum corecta. motivatia elevilor pentru tema. (1994). obositoare ~i cateodata plictisitoare". 1980. c) alt dezavantaj al operationalizarii pe care il subliniaza multi speciali~ti (J. Berthelot. Pocztar. D 'Hainaut excesiva a 1983. G. pentru care multe cadre didactice manifesta inapetenta pentru acest gen de activitate. aceasta lacuna este mai pregnanta in cazul in care pentru 0 anum ita tema (subiect) cadrul didactic a elaborat un set de obiective pe care le-a considerat cele mai relevante dar constata ulterior ca posibilitatile elevilor. din pacate.

fie pe eel de curriculum. In privinta definitiei acestei variabile a procesului de invatamant exista ~i aici 0 varietate terminologica existand autori care utilizeaza fie termenul de confinut.CAPITOLUL V CONTINUTURILE PROCESULUI DE iNV ATAMANT. de valori ~i comportamente concretizate sub forma planuriIOl:. in definire astfel ineat con{inuturile invafamdntului constituie un ansamblu de cuno~tinfe. TEORIA CURRICULUM-ULUI ~COLAR 1) Delimitari conceptuale # importan(ii de invatamant reprezinta Continuturile procesului 0 variabila foarte importanta a procesului de invatamant. pe clase $i pe disciplina sunt rezultatul unei elaborari intr-un scop pedagogic specific: invafarea (op. De exemplu.cit. Vaideanu (1984) utilizeaza pluralul. de priceper.i.de studiu (orarii # programe ~colare) ~i concepute in funcfie de jinalitafi ~i de obiective atribuite ~colii catre jiecare societate. Rasseck ~i G. iar aceasta pozitie de prin rang se explica prin faptul ca obiectivele educationale nu pot fi atinse daca nu sunt seleetate ~i transmise elevilor continuturi adecvate acestora.. 131 # fac obiectul unui proces . R. pag. fie pluralul acestuia. aceste confinuturi organizate pe nivel sau tip de institufie ~colara.129).

aceste confinuturi organizate pe nivel sau tip de institufie $colara. pe clase $i pe disciplina sunt rezultatul unei elaborari intr-un scop pedagogic specific: invafarea (op. Vaideanu (1984) utilizeaza pluralul..129). In privinta definitiei aeestei variabile a proeesului de invatamant exista ~i aici 0 varietate terminologiea existand autori care utilizeaza fie termenul de confinut. 131 # fac obiectul unui proces . iaraceasta prin faptul ea obieetivele edueationale pozitie de prin rang se expliea nu pot fi atinse daea nu sunt seleetate ~i transmise elevilor eontinuturi adeevate aeestora. pag. De exemplu. Rasseck ~i G. TEORIA CURRICULUM-ULUI ~COLAR 1) Delimitliri conceptuale # importanrli de invlW\mant reprezinta 0 variabila foarte Continuturile proeesului importanta a proeesului de invatamiint. fie pe eel de curriculum. de valori $i comportamente concretizate sub forma planurilor de studiu (orarii $i programe $colare) $i concepute in funcfie de jinalitafi $i de obiective atribuite $colii catre jiecare societate. fie pluralul aeestuia.CAPITOLUL V CONTINUTURILE PROCESULUI DE iNV ATAMANT. R. in definire astfel ineat confinuturile invafamantului constituie un ansamblu de cuno$tinfe. de priceperi.cit.

dar ele au 0 denotatie diferita deoarece primul se refera numai la valorile care se vor transmite elevilor ~i la competentele pe care ace~tia ~i Ie vor forma. 3) fiecare dintre cele trei categorii particulare de cercetare. Potolea face 0 serie incat ar de observatii prin intermediul carora surprinde notele de specificitate ale acestuia de genul: I) structura triunghiularn pretinde relatH functionale intre to ate variabilele. Abordand acesta problema in perimetrul psihopedagogiei Potolea (2002) propune doua modele de abordare a curriculum-ului romane~ti. ~i anume: a) b) modelul triunghiular. cu recunoa~terea prioritatii finaliUltiior educationale. Autorul considera ca aceste variabile sunt atat de importante trebui sa se regaseasca in orice tip de curriculum. de variabile angajeaza probleme al indicand pe ansamblu registrul tematic diversificat cercetarii curriculare. D. W.Plecand de la ideea ca in unele arii geografice acest element al procesului de invatamant este denumit prin cuvinte diferite. continuturile ~i timpul sunt repere obligatorii. 2) situarea disciplinei ~colare in centrul triunghiului semnifica ideea ca in definirea. • a) Modelul triunghiular include ca variabile curriculare finalitiitile educationale. 132 . unii autori au tendinta de a echivala termenii de continut cu eel de curriculum. in timp ce al doilea are 0 acoperire mult mai larga conferita chiar de autorul care a lansat acest termen R. contructia ~i evaluarea disciplinei ~colare. Asupra modelului triunghiular al curriculum-ului D. continuturile instruirii ~i tipul de instruire-inviitare. Tyler (1949). modelul pentagonal. finalitatile.

variabila timp de instruire-invatare specifice: -cum se alocl\ timpul de instruire-invl\tare? -in ce constl\ timpul efectlv utilizat ~i in ce relatii se afll\ eu timpul alocat? -cum se identifica ~i evalueazA (op. De asemenea. b) AI doilea model de curriculum caracteristicl\ finalitafile. in jurulfinalitafilor -care sunt principalele raporturi se afll\? -ce factori determinl\ apar intreMri teoretico-metodologice categorii ale finalitl\tilor educationale de tipul: ~i in ce elaborarea finalitatilor. cu celelalte patru ~i nu cu doua a~a cum se intlimpla in cazul modelului triunghiular. este cel"'pentagonal ~i prima sa ~i anume: de timpul necesar individual de' invl\tare? 0 reprezintl\ faptul cl\ include mai mdlte variabi~ confinutul instruirii. pag.Astfel. timpul de instruire-invafare. in ce conditiidevine accesibil elevilor? se coreleazl\ cu problematici cand ~i in sffir~it. cit. strategiile instruire. 133 .. ce functii pedagogice indeplinesc obiectivele? -care sunt metodele de definire a obiectivelor? -ce sisteme metodologice pot fi utilizate in clasificarea obiectivelor? Yariabila confinuturi angajeazl\ alte intrebl\ri: -care este semnificatia ~i tipologia continuturilor? -care sunt sursele ~i criteriile de selectie a continuturilor? -care sunt modalitl\tile de organizare pedagogicl\ a continuturilor. cum u~or se poate anticipa acest model multiplicl\ reteaua relatiilor functionale deoarece in noul context fiecare variabill\ curricularl\ intrl\ in corelatie.79). strategiile de evaluare.

trebuie tacuta precizarea ca acest model complinit este mai eficient ~i garanteaza in mai mare masura reu~ita activitatii de instruire-invatare. de exemplu. curriculum scris (prescris). ~ialte aspecte ce tin de metodele de instruire sau Faptul ca la ora actuala exista 0 mi~care evidenta investiga din mai multe unghiuri ate vedere problematica se caracterizeaza In tendinta de a vasta a curriculum-ului caresugereaza ~i ~i in existenta mai multor derivatii conceptuale existenta mai multor tipuri (categorii) de curriculum. deoarece. sa Ie releve specificitatea asupra elevilor pe care aceste tipuri de curriculum parcurgerii lor. curriculum specializat (sau de profil). pp. ~i anume: • • • • • • core . E.curriculum (curriculum general). numai renovarea continuturilor instruirii tara sa se aiM in vedere de stategiile de evaluare. CUCO$ 0 serie de autori precum (2002). curriculum recomandat. C. 183-184) enumera mai multe tipuri de . Paun (2002) ajung sa identifice mai' ~i sa Ie anticipeze efectele Ie vor induce ca urmare a multe ipostaze ale acestuia. C. curriculum informal. 134 'CUCO$ (2002. curriculum-uri. De exemplu. Abordand problema tipologiei curriculumu-ului.La fel. Perrenoud (1993). Ph. curriculum ascuns (subliminal). Aceste efecte negative devin vizibile mai ales in cazul unor reforme ale invatamantului cand se incearca. cele cinci variabile sunt intricate prin raporturile existente intre ele incat orice separare se soldeaza cu efecte negative asupra performantelor ~colare obtinute de elevi in activitatea de instruire. fiecare cu particularitatile efectele sale asupra elevilor care urmeaza sa-l asimileze.

fie ca este yorba de elevi. Pentru a facilita 0 perceptie mai clara asupra acestor tipuri de curriculumuri. exclus.• curriculum zonal (realizat). • E. curriculum real. enumerate prezinta elemente de specificitate ~i Fiecare din categoriile evident pot avea un impact mai mare sau mai mic asupra felului In care se realizeaza activitatea de instruire-Invatare eleviln. 135 . inva{at curriculm suport. beneficiari. curriculum realizat. pp. Intre diversele tipuri de curriculum corelatii. 21-24) enumera ~i analizeaza patru tipuri de curriculum-uri ~i anume: • • • • curriculum formal sau prescris. lucru pe care trebuie sa it val orifice atat speciali~tii In· proiectarea dar ~i practicienii care compatibilizeaza aceste categorii diver~ilor curriculara. studenti. se stabilesc diverse cat ~i asupra performantelor obtinute de De asemenea. persoane aflate la diverse stagii de formare etc.acest gen de activitate. curriculum ascuns. (local). curriculum predat. prezentam In continuare principalele note distinctive ale categoriilor pe care Ie-am amintit In functie de relevanta pe care 0 au acestea In desta~urarea activitatii de instruire-Invatare. testat. Paun (2002.

informatiilor. • Curriculum-ul real reprezintli totalitatea cuno~tintelor. 136 formal ~i de la exigentele impuse de . atitudinilor pe care efectiv profesorul Ie transmite elevilor pornind.• Curriculum formal sau precis reprezintli valorile. care are ca rezultantli generarea unor dificultliti in invlitare. elevul dorit de cplitre profesor care face fatli multiple lor sarcini ~colare tarli nici 0 dificultate ~i care este foarte motivat pentru ceea ce urmeazli sli asimileze concretizate in curriculum-ul forrntlI. Fiind produsul unor experti sau a unor speciali~ti in curriculum. cuno~tintele ~i informatiile care se concretizeazli in documentele in planurile de invlitlimant. este cum bine remarcli posibil ca acest tip de curriculum sli aibli drept reper elevul ideal. De foarte multe ori insli practica educationalli contrariul relevand 0 serie de incompatibilitliti concretli demonstreazli ~i gratie ofertei intre acest tip de curriculum elevii clirora Ii se adreseazli (sau pe care ii vizeazli). • Core-curriculum-ul este 0 categorie utilizatli maiales in spatiul anglo-saxon ~i care include materii de maximli importantli implicate maximal in formarea culturii generale a elevilor. celelalte materii de invlitlimant fiind selectate in funqie de nevoile ~i interesele unor categorii de elevi. paun. evident. Se estimeazli cli aceastli categorie include panli la 80% din totalul disciplinelor. asimilarea selectivli a continuturilor. adicli ~i manualele ~colare ~i a cliror selectie a fost tacutli de clitre experti pe baza unor criterii validate ~i a unei analize dominant epistemologice profesorul E. programele curriculare. de la curriculum-ul acesta. dificultliti in realizarea corelatii intre diversele categorii de continuturi etc. unor dificultliti in transpunerea cuno~tintelor in practicli.

dimpotriva. Poate parea curios faptul dar curriculum-ul real. -semnificatiile pe care Ie confera finalitatilor educatiei. poate sa sustina sau.Caracteristica definitorie a acestui tip de curriculum 0 reprezinta faptul ca plecand de la curriculum-ul formal. Felul in care este configurat curriculum-ul de 0 serie de variabile cum sunt: . nu trebuie om is faptul ca prin intermediul cutriculum-ului real pe care ~i le-a format despre elevi ~i despre posibilitatile cadrul didactic i~i poate demonstra toate capacitatile creative ~i intreaga maiestrie didactica putand. poate sa i~i exprime opiniile in legatura cu importanta ~i utilitatea continuturilor. prin demersurile sale. eel in care profesorul a investit 0 serie de competente pentru a-I face elevilor mai accesibil ~i mai atractiv nu este asimilat de catre ace~tia ad 137 . -teoriile pedagogice la care adera. -competentele psihopedagogice pe care ~i le-a format de-a lungul anilor. Astfel. poate sa asocieze prezeJitarii 0 serie de aprecieri ~i de interpretari. real de catre profesor depinde -competentele ~tiintifice pe care Ie posed a. fie al altor mijloace. ~i il distinge de alte el poate face configurand continuturile intr-o maniera care il diferentiaza persoane din aceea~i categorie. -reprezentarile lor. sa accesibilizeze curriculum-ul prescris. In sfiir~it. in predarea continuturilor ape 1 la diverse paradigme de prezentare. sa se disocieze de opiniile celor care au selectat continuturile obiectivate in curriculum-ul prescris. ~i sa faca mai atractiv • Curriculum-ul realizat (invalat) este categoria care concretizeaza efectiv aehizitiile dobandite de elevi in cadrul procesului de instruire. cadrul didactic ajunge sa personalizeze continuturile fie prin intermediul transpozitiei didactice.

determinl1. iar lucrul acesta este firesc deoarece continuturile din perspectiva Altfel spus. In consecintl1. pentru cl1 nu are 0 importantl1 neglijabill1. -calitatea deprinderilor pe care ~i Ie-au format in cadrul unor diverse situalii de invalare. atitudinile pe care Ie au referitor la ~coall1 ~i la menirea acesteia. -interesele ~i motivalia pe care 0 aufala de aces. sau dimpotrivl1 defavorizat de 0 serie de variabile cum sunt: -cuno~tinlele anteriiJare pe care elevii deja Ie poseda atunci cand ei incep 0 noua instruire. curriculum-ul elevii receptioneazl1 unor conditionl1ri multiple.literam. • Curriculum-ul ascuns include totalitatea valorilor pe care elevii Ie incorporeazl1 datoritl1 unor influente nonformale sau a unora informale ~i care pot fi valorificate instructiv-educative in paleta largl1 a activitl1tilor desta~urate in ~coall1 ~i in afara ei. con~tiinciozitate. -sistemul de valori la care adera.'gen de activitate. onestitate). cu cat ecartul va fi mai mic. curriculum-ul ascuns pe care il posedl1 elevii trebuie cunoscut de cadre Ie didactice. -ritmurile de munca indiviJuala. -existenla mai mult sau mai pulin pregnanta a unor triisiituri de personalitate (perseverentl1. real predat de cl1tre profesor elevilor poate fi favorizat. cu atat invl1tarea la nivelul elevilor a fost mai eficientl1 ~i rezultatele ei mai semnificative. -experienlele de invalare pe care Ieposeda. in cele din urml1. fie cl1 este 138 . Toate aceste variabile. -conceplia pe care ~i-au format-o despre educalie ~i despre efectele acesteia. existenta unui ecart mai mare sau mai mic intre curriculum-ul real ~i curriculum-ul realizat putanduse aprecia cl1.

• Curricu/um-u/ cuno~tinte. ci ~i cum pot utiliza diversele cuno~tinte in situatii destul de variate. aceste auxiliare instructionale care obiectiveaza curriculum-ul dar trebuie a elevilor. elevilor care nu pot fi·onorate de curriculum-ul prescris sau de cel real. fie de sursele ~i canale Ie informationale care I-au generat. Dimpotriva. ca curriculum-ul cel putin in anumite privinte deoarece pot aparea disonante intre unele elemente ale acestuia real. procesului de intelegere ~i aplicare a acestora. pe care 11 vizeaza profesorul in demersurile sale instructiv- ascuns s-ar putea sa vizeze in mai mare masura unele a~teptari ale . Desigur. ci 0 serie de suporturi ghidurilor. prin intermediul acestui tip de curriculum testat respectiv la imbunatatirea reprezinta totalitatea achizitiilor pe care elevii cu ocazia diverselor activitati de sau demonstra elevii pot demonstra nu numai ceea ce au invatat. suport sunt foarte utile in desta~urarea activitatii de instruire-invatare amintit faptul ca utilizarea lor nu trebuie sa conduca la 0 supraincarcare ci la sporirea gradului de atractivitate a continuturilor. date care nu au drept sursa documentele de concretizare programe a continuturilor instruirii (planurile de ~i manuale ~colare). suport reprezinta 0 varianta curriculara care include informa1ii. Mai concret spus. necunoa~terea sau ignorarea acestuia poate fi generatoare de disfunctii in desta~urarea activitatii de instruire-invatare ~i curriculum-ul educative. principale invatamant.e genul culegerilor. monografiilor. Pe de aM parte nu trebuie omis faptul. multimedia etc. • Curricu/um-ul Ie pot proba evaluare. resurse instructionale d.yorba de structura mai mult sau mai putin compozita a acestuia. 139 .

~tiinta ~i tehnologia. speciali~tii in curriculum atunci cand Ie proiecteaza trebuie sa Ie configureze maniera incat respectivele disonanta. Pe de alta parte. problematica lumii contemporane.• Curriculum- ul zonal reprezinta 0 oferta educational a adaptata unei zone geografice cu scopul de a favoriza la beneficiari. in consecinta. un curriculum zonal montan va fi total diferit de unul care vizeaza 0 zona marina sau una de campie. la modul la diferitele general. 2) Domenii ~i surse ale continuturilor procesului de invAtAmAnt Exista 0 varietate de surse care alimenteaza continuturile iar in psihopedagogia urmatoarele categorii: a) b) c) cultura ~i arta. 140 . ca structura. formarea unor competente care sa Ie favorizeze desta~urarea unor activitati care sunt specifice acelui spatiu geografic. faptul sensibila intr-o asemenea forme ~ se sustina reciproc ~i sa nu fie in relatie de ca. cat ~i la schimbarile specifice societatii in care se realizeaza activitatea instructiv-educativa. Dupa prezentarea diverse lor categorii de curriculum. De exemplu. ci ca variante de curriculum care presupun multiple interdependente. mutatii 0 entitate inregistrate atat la nivelul diverse lor domenii ale cuno~terii. romaneasca invatamantului exista un consens in a grupa aceste surse in d}" evolutiile social politice. trebuie tacuta precizarea ca acestea nu fiinteaza ca entitati complet separate. curriculum-ul repreinta trebuie mentionat dinamica.

aceasta psihopedagogic opinie nu poate fi productiva din punct de vedere ~i 'in consecinta trebuie aduse argumente care sa demonstreze ca ~i cultura ~i arta raman 0 sursa importanta a 141 la ora actuala. Evident. $tiin{a ~i tehnologia. Viiideanu. Referitor personalitatea la acest aspect exista multi autori care considera ca tinerilor se poate forma 'in conditii de eficienta ~i 'in cazul 'in care ~i artei. este mai putin aportul culturii semnificativ. Aceasta evidenta poate fi demonstrata ~i prin faptul ca un numar mare de discipline care intra 'in curriculum-ul ~colar erau de sorginte etica. deoarece 0 cantitate apreciabila de cuno~tinte ~i informatii oferite elevilor prin programele de studii proveneau din perimetrul acestora ceea ce se solda cu efecte benefice pe directia formarii unei culturi umaniste la nivelul elevilor. /onescu. umanista. 'in calitate de sursa a continuturilor. . el 'i~i poate 'indeplini unui deficit cultural inovatiile responsabilitatile ~i sociale chiar 'in conditiile care nu era de conceput cu multe decenii 'in urma. . gramatica. iar discipline pre cum literatura. atat cele c1asice dar ~i cele modememajoritatea planurilor de 'invatamant.aJ Cultura $i arta reprezinta 0 sursa traditional a a continuturilor se aprecia ca de-a lungul timpului curriculum-ului a fost chiar mai bine ponderata putandu'in cadrul ~colar. limbile striiine - aveau un statut cu totul special ~i 'in La ora actuala situatia este oarecum diferita iar cultura ~i arta nu mai au un statut privilegiat 'in calitate de sursa a continuturilor iar unii autori (M. dar ~i un or schimbari intervenite 'in filozofia educatiei cand se pune problema elaborarii unor paradigme referitoare la formarea ~i dezvoltarea personalitatii umane. istoria. filozofia. eficient se pleaca de la ideea ca daca omul modem poate aplica ~i utiliza din perimetrul profesionale tehnologiei moderne. dar ~i 'in perspectiva. G. 1982) considera ca aceasta schimbare de statut s-ar datora 'in parte expansiunii unei alte surse importante.

achizitii de natura afectiva au la randul lor un impact deosebit asupra dezvoltarii armonioase ~i echilibrate a personalitatii elevilor. indiferent de domeniul de activitate in care sunt pu~i sa-~i exercite profesia. picturii etc. • Valorile apartinand formarea culturii ~i artei i~i aduc un aport deosebit in convingeri. > Formandu-~i aceste achizitii prin intermediul valorilor oferite de cultura ~i arta. sentimente ~i toate aceste care. atitudini. pot fi aduse 0 serie de argumente care sa demonstreze peremptoriu ca ~i la ora actual a aceasta ramane 0 sursa importanta a continuturilor. 1971) referitor la funclia integratoare a cu/turii. Plecand de la ideea pe care unii autori au exprimat-o deja (Stanciu Stoian. prin specificul sau. datorita acestui fapt ei pot opera 0 selectie adecvata ~i 142 . • romana etc. din randul carora mai importante sunt: • Prin intermediul valorilor oferite de cultura ~i arta elevii i~i largesc sfera cognitiva avand posibilitatea sa dobandeasca informatii referitoare la modul de structurare ~i functitmare a unor societati care au marc at istoria civilizatiei umane (cum au fost civilizatia greaca.) ~i care in multe privinte pot oferi sugestii ~i societatii contemporane disfunctionalitati.continuturilor. muzicii. • Creatiile apartinand culturii ~i artei au un rol important in educatia artistica (estetica) a elevilor oferindu-Ie acestora posibilitatea formeze criterii mai obiective ~i mai riguroase sa-~i in receptionarea diverse lor mesaje artistice. fie ca este yorba de Iiteraturii. etaleaza ~i 0 serie de unor.. tinerii care se formeaza devin mai sensibili la diferitele aspecte ale problematicii umane. devin mai reflexivi ~i mai creativi. care trebuie reconsiderata in vederea ameliorarii procesului de selectare a valorilor ce Ie sunt specifice prin nivelul de relevanta ~i in consecinta merita oferite elevilor in cadrul procesului de instruire ~i educatie.

Ideea conform careia cultura ~i arta raman in continuare 0 sursa importanta a continuturilor invatamantului ~ este subliniata ~i de alti autori. toate dovedind perenitate in timp ~i constituind patrimoniul cultural al umanitiilii). Unele dintre ele pot patrunde chiar in patrimoniul 143 . adevarurile ale diferitelor in ~tiintele exacte ~i ~tiintele naturii.j pag. 2) Valori/e eomunitiilii nalionale care s-au constituit de-a lungul istoriei unei comunictati care au trecut de asemenea proba timpului ~i care formeaza patrimoniul cultural national. exemple ele insele putand fi care. iar unul dintre ace~tia. indiscutabile adevarul.implicit accede spre acele creatii care apartin culturii autentice ~i nu subculturii indoielnice. ele orienteaza spiritul oricarei eulturi # functioneazii ca 0 gri/ii seleetiva fatii de crealia $i dijuzarea culturalii (op.27). in majoritatea cazurilor promoveaza valori gasite atat in literatura romana (Budulea Taiehii de I. ~tiintific incadrate modem. demonstrand ca valori/e se constituie intr-un fel de coloana vertebralii a culturii. Autorul citat disociaza valorile in mai multe categorii. concretizeaza paradigme de formare a personalitatii umane. spiritul discipline intalnite la greci. mila binele. • Unele creatii apartinand mai ales literaturii. Creanga) cat ~i in cea universala (Anii de ueenicie ai lui Wi/helm Meister de W. Siavici ~i Amintiri din eopi/iirie de I. Antonesei (1996). chiar i~i intituleazll tendentios un subcapitol al lucrllrii prin afirmatia Continuturile edueatiei inseamnii eultura. L. Goethe) ~i desigur. de omul generic omul universal al ~tiintifice cre~tina. Iista ar putea fi continuata. frumosul.cit. ~i anume: 1) Valori/e etern umane (cele care sunt indisolubillegate ~i anume: Rena~terii.

in cadrul celor doua domenii ale In legatura cu aceste evolutii se poate afirma. ceea ce inseamna ca s-au tot scurtat intervale Ie de timp la care volumul acestora se dubleaza. care se disting printr-o accentuata instabilitate pentru ca nu au trecut proba timpului dar care compenseaza noutate ~i originalitate. mutatii extrem de semnificative s-au manifestat 144 . favorizarea unora dintre ele (de exemplu. dat fiind faptul ca posibilitatile individului au ramas acelea~i. la modul general.ar 0 pondere mai mare in domenii care alimenteaza continuturile. altele de asemenea. care sunt specifice unel anumite perioade istorice. de asemenea. La modul generalse poate aprecia ca ~i in cazul acestor valori este posibil ca unele dintre ele sa treaca proba timpului ~i sa fie incluse in categoria valorilor etem umane. sa-~i dovedeasca perenitatea in timp.universal daca ajung sa atinga relevanta ceruta altele continua sa fie reprezentative numai pentru comunitatea care le-a generat. ca se constata la ora actuala 0 explozie informational a deoarece cuno~tintele ~i informatiile fumizate de diferitele ~tiinte au inceput sa creasca exponential. valorile comunitatii nationale) in detrimentul celorlalte. Lucrul acesta se celorlalte datoreaza evolutiilor rapide care s-au manifestat cunoa~terii. se soldeaza cu efecte negative pe termen lung in formarea ~i dezvoltarea personalitatii tinerilor. Autorul sugereaza realizarea unui anumit echilibru in selectarea acestor prin introducerea unor elemente de • valori deoarece. 0 importanta sursa a putandu-se aprecia ca ea a dobandit chi. 3) Valorile epocii (saeclum-ului). aceasta tendinta creand probleme serioase in selectia ~i prelucrarea de receptare ~i prelucrare ale acestor informatii. in pofida unor inovatii in perimetrul tehnicilor de munca intelectuala. dar sa fie incadrate numai in pal eta valorilor comunitatilor nationale. b) Stiin{a continuturilor randul # tehnologia reprezinta. De asemenea.

ci ~iin perimetrul activimtilor casnice. in perim€1trulacesteia au fost concepute materiale cu caracteristici ~i insu~iti noi.insfera tehnologiei.facA dupii' criterii de.au fostcreate 0 serie de tehnologii. In legAturiicu progresele inregl'strate in perimetrul ~tiintei ~itehnologiei trebuie ~cutli m~ntiunea· cli impactul acestora este vizibil nu numai la nivel industrial. flidindu-Ie mai agreabile ~i mai Blideanu. DacAla nivel industrial se promoveazli la 0 scarA largA informatizarea.este. etc. fie in organizarea mai pllicutAa loisiruluL . obiectivsau atins dacii la nivelul continuturilor:invAtlmaotului nu se fac'SchimbArimai ales in privinta modernizlirii acestora.'in desfli~urarea activimtilor gospodAre~ti. Teate aceste avimtajeoferite deinovatiile survenite in perimetrul ~tiintei ~i tehnologieiau~i un anumit pret:deoarece.'nu maiutiIize~ nivelul de prdductivitate resursele traditionale.'Aceste facilitAti. necesimridicarea nivelului de pregAtireprofesionalii deziderat •care nu peate ft a indivizilor. 145 . ~a oum subliniazli unii autori (E.elevantA maximA.r.. putin obositoare.Oprescu. N. moderne care. dtmareoe. cibemetizarea ~i roboti:zarea proceselor de' productie ~i in perimetrul casnic este II observabil' impaotul tehnol<>glei deoarece muIte activitAti gospodAre~ti se realizeaz! Cu ajutorul unornnelte. ridicA alproductiei fapt ce se soldeazli cu efecte ~i eficientl benefice deoarece produsete' obtinute'sunt mai putin costisitoare ~i devin mai accesibilediverselorcategorii de utilizatori. . iar dupii aceea de 0 mal bunA prelucrare ~i prezentare la nivell1ldocumentelor care Ie concretizeazli ~i in special la nivelul programelor ~imanualeloqcolare. 198&). iar pe de altii parte. . pe de 0 parte. aparate.au consecinte benefice -asupra existentei indivldului <leoarece se creazli rezerve de timp care pot fi utilizate fie pe linia preglitirii profesionale. yorba mal totAide 0 mai'riguroaSAselectie a acestora care sii se.

iar pe de aM parte efectelor pe termen lung pe care Ie genereazli ~i care nu pot fi ignorate de nici 0 categorie de speciali~~. deoarece ~tiinta Sitehnologiapoate crea la niyelul individului 0 dependenta pI"~ Q}arefata de realizaJile sale ~i in consecintasa cktennine 0 anumitll alienare a individului. 1970. Inlegllturl1 eu aeeste probleme legate de protectia mediului ineonjurlUor exjstll la pra actuall! 0 multitudine de luerl1ri.rtant4sursl! a conf.~i datoritll caracterului sllu global.ci il acapare~ adeviratul~n~alcuvantului intotalitate pe individ.care multe de popularizare. fiecll este yorba de sociologi.!iemnificative sunt: • Protejarea mediului ineonjurator.Chiar~iin cazul in care ~tiinta~te. c!U'eunii autori Ie-au semnalat deja (St. il aserve~te in generand 0 serie de consecinte extrem de negative. pt:oblematiea lum. c) Problematiea lumii eontemporane se constituie.in marile aglomerllri umane) cu ef~ negatiy~. tehnologi. 1n cadrul cirora se oferi informatii .hnologia au dobandit 0 importanta mai mare in calitatede sursa principall! awntinuturilor invlltamantului. pe de o pane. in virtutea cllreia ~tiinta ~i tebnologia nu se mai subordoneazl1 demer1\\1rilor individuale.inuturilordatoritll. Defapt. trebuie avute in vedere ~i anumite precautii~.maiales dind nu seiau mllsurileneqesare pentru ameliorarea situatiei existente.i eOl'Jtemporaneeste osintagmll extrem de acoperitoare deoarece sub acest titlu sul)tdecelabile 0 serie de subcategorii din randlll cl\rora mai.dintre . plecandu-se de la ideea cll la ora \" aetualll acestaeste supus unor diverse surse de poluare (este yorba de poluareasollQl"llintalnitll maiales. Stoian. economi~ti. intr-o impo.pe termen mediu ~i lung .referitoare la eauzele ~i efectele poluirii eu scopul de a eon~tieQtizala nivelul eititorilor consecintele dezastruoase in cazul in care nu se vor lua mllsurile eele mai adecvate ~ievident cele mai economicoase. complexitlltii pe care 0 - etaleazll. psihopedagogi etc. la fel. 146 .

din plicatei paoli la ora actualli sohtpile cele mai adecvate ~icele mai eficrente. de poluarea solului. B. cat ~i in tendinta de migrare a unor cetliteni din flirile smce spre eele bogatein speranta ameliorArii statutului economic ~i social.• Reducerea deca/aje/or existente intre stateIe. I. apei ~iaerului. de distrugerea infrastructurii. • Combaterea analjabetismu/ui. fie cli este vorba de pierderi umarie. • Combaterea terorismu/ui. • Combaterea razboiu/ui # apiirarea piicii avAndu-se in' vedere cli la ora actual! existAmuIte conflicte intre state pelitru care nu s-au glisit solutii pa~nice flicandu-se apel la calea armelor in pofida faptului cli altemativa militarli este cea mai costisitoare ~i genereaz! urmliri extrem de negative. mai concret eele care au P. materiale. antisemitismu/ui ca fenomen in continli ascensiune care se manifestA diferenpat de la 0 unli la aIta. lumii plecandu-se de la constatarea unor dezechilibre evidente intre nord-sud ~i vest-est. recunoscut ca flagel care afecteaz! multe sute de milioane din populatia intregii planete ~ipentru care nu s-au glisit. Cum acest fenomen afecteaz! in mod deosebit tlirile subdezvoltate. ceea ce se soldeaz!" cu efecte negative amt in privinta schimburilor economice dintre state datoritA faptului cli flirile subdezvoltate n-au resursele financiare necesare pentru a accede la produsele oferite de noua tehnologie. rasismu/ui. dar care au uti numitor comun prin consecintele negative pe care 147 . -ul sub IOOdolar pelocuitor este putin probabil ca analfabetismulsli fie eradicat Sau diminuat in mod considerabil in conditiile in care aeeste state' nu vor fi ajutate de flirile bogate ~i de organismelefmanciare internationale.

pune problema selectiei eontinuturilor trebuie s~ se s aiba inyederelJ.\la.acell$t! tendin~ G..cand .diminua. francez.l un impact.. 0 surs~ a continuturHorcare nu poate fi.ca este vorba"de dobandirea statutului de vorbagetrecerea regim~taJ.~nta de cltre unele state care au tacut partedin marile imperii coloniale (britanic. 7mutatii~ievolutii.aprecia c~ . Referiqdu-s. Viiideanu (1988.sao domenii: J) EvoJulia§tiinlelor exacte.ele surse. spaniol etc.neglijata in pofida faptului c~ reprezentativitatea sa este. -transferuri metodologice ~i interdisciplinare.a.prelucrate acestea.nr~ a mai avea invedere ~i alte aspeete ale problematieii lumii contempor~e ne mllrginim sa . Cll Chiar ~i in acest caz trebuie admis faptul ~ anumite evolutii sociale ~i poIiti~ /iU un impactsemnificativ asupra eontinl. considerabil asupraeontinutului invll~mAntului.laora actual~ exis~ 0 tendin~ evidentll.elorlalte..ativ ~ <. y ea no~.Ie genereaza ~i prin deteriorarea cIimatului socio-economic ~i politic in anumite regiuni ale planetei.llultiplicarea surselor continuturilor ceeeace are repereusiuni asupra felul~icum sunt sel~t~~ §l.fie.:ompar.t~c.'se face seleetia cuno~tintelor ~i informatiilor care vor face obiectul activit~tii de instruire-inv. de asemenea. d) Evoluliile social-:politice reprezinta.afirm~m ell multe dintre ele sunt intr-o relatie direetli.) ~i care. uqiculare pentru a-~\ renova sistemele de invat~mant ~ieducatie.anq.de l.rm!toa. in noile conditii..lturilorinva~mantului. de la un delIlOcrat).ref~rentild atunci .ce psihopedagogiinumesc noi/e educalii ~i cll in bun~ m~sur~ ele al.gener. .unul indepen. 164-167) consider! caatunci <. vor trebui slLaplice refQrme. pp. 148 . ~. se poate .itare. deoarece se eons~ituie iRtr-un .e l.i!arla.cu eeea. fie c~ este unor state de la un regim P')litic la altul (deexemplu.epistemologice.

urbanismului ~i transporturilor. 7) Impactul sporit al viitorului asupra prezentului ~iunitatea trecut. etc. asupra vietii familiale.' de optimism ~i generozitate. prezent ~i viitor. invAtarea asistatA de calculator se generalizeazA rapid in invAtAmiintul preuniversitar european. dintre unor module sau activitAti de ~i. -accelerarea ritmului dezvoltArii. capacitate de autoinvAtare. 3) Evolulia lumii muncii ~i mutatiile declan~ate de impactul informatiei asupra profesiunilor. importanta cunoa~terii ~i promovArii spiritului olimpic ~i a fair-play-ului. stilurilor de viatA ~i bugetelor familiilor. nevoiaintAririi spiritului critic ~i a gustuluiesteticin ~i ale un or mQde care pot seopul prevenirii efe(. de unde nevoia introducerii studierea viitorului precum. -generalizarea utilizArii informatiei in diferite domenii. s04idaritatea.se aspiratii cum sunt: ~participarea .etului ell fondullui i~i va asuma rAspunderi depline: in deceniile viitoare. -nevoia de viatA dem0Craticl\. 149 . fo.aunor capacitAti importante (spirit critic.tea.rme inedite de participare. 4) Evolulia ~tiinlelor sociale ~i umane ~i roluL lor sporit in cultivarea atitudinilor (responsabilitQ. invMtivitate. patriotismu\) ~i . noi curente. 5) Eyolulia aulturii # aartei. 2) Evolulia tehnologiei ~i impactul ei considerabil industriale asupra productiei ~i agticole.).telor negative ale mercantilismului acapara 0 parte a tineremlui. ca urmare.-discipline de gran itA ~i combinatii de discipline. care impun luate in considerare 8) Aspilralii/(lliner..pAcii.8unor exercilii prospective.: procese de democratizare. etc. 6) DezvQ!fareaimpetuQ4Sa a sportului ~i a turismu/ui ~i folul acestor activitAti in apropierea ~i cunoa~terea popoarelor in promovarea .

etc. Cornish. E. -interdependenle puternice. -viata §i cultura altor popoare. -problemele socio-econoRlice grave ale epocii noastre. pertinenta a continutului. -g/oba/itate. -trecutul omenirii. G. invlltare continull §i evaluare formativll. l1)Prob/ematica /umii contemporane. -dorinta de a se implica in mod efectiv in procesele de luare a deciziilor. -caracter prioritar(urgentA §i gravitate). §i la organizarea indicatori de 10) Achizilii/e pedagogice privitoare la selectionarea conpnuturilor §ia invlltarii inter §i transdisciplinaritate. etc. Cercetarea pedagogica. noi moduri de formare initialll a profesorilor.-dorinta dea cuno~te lumea ~i a comunica. etc. caracteriza1A prin: -universa/itate. (apud. Alti autori. organizatiile mondiale axate pe studierea §i imbunAtlltirea sistemelor educative §i responsabilii invlltamfultului din diferite tari sunt din ce in ce mai receptivi problematica lumii contemporane. 9) Importanla crescanda a mij/oace/or de informare in masa ~i a comunicarii: sporirea considerabilli a volumului informatiei acumulate de elevi §i studenti in afarll activi1Atilor didactice privitoare la: -spatiul cosmic. ISO §i mai atenti fata de imperativele generate de paradigme oarecum diferite in De exemplu. propun legllturll cu posibilele surse ale continuturilor. -mediulinconjurator. modularitate. -interesul pentru probitate §i pentru respectarea valorilor etice. formarea formatorilor viitorilor profesori. . mai ales strllini.

metode de analiza. -propaganda ~i sofisme elementare. • Comunicare ejicace: -a vorbi cu simplifute ~i claritate. administrative. care prin specificul sau configureazA urrnatoarele obiective: • Oblinerea accesului la informalii: -a citi. ~programarea ordinatoarelor. -previziune ~i predictie. -a vedea. -matematici. • Luciditatea spiri~ -semantica. -efectuarea de experiete.un Curriculum total. -limbajul vocii ~ial corpului. -a asculta. -metode creative in rezolvarea problemelor.. -sisteme generale..metode ale ~tiintelor. 151 . -clasificarea valorilor. -probabilitate ~i statistica.· -logica deductiva. -biblioteci ~i lucrari de referinta.Mialaret. -a ~ti sa identific~ experti :}isa inveti de la ei. -priceperea de a regasi inforrnatiile in ordinatoare ~i ziare. -a ~tisa apreciezi ~isatratezi inforrnatia. 1991) vizeazA. -operapi comerciale. -a vorbi in fata unui public..

-gestiune ~i legislatie. geografie. fizilo!. a schita. -sintaxa ~i stilul. -scrierea de manA. biologie. istorie.-barierele culturale ale comuniclrii. -bazele tehnologiei modeme. -problematica supravietuirii umanitAtii. mutatii profesionale. a face filme. -mecanici aplicatt. -geologie. -gramatica. fiziologia umanA. Chimie. la ma~inli. -rasism ~i xenofobie. • fnle/egerea omu/ui §i a societQtii: -evolutia omului. -autoeducatie ~i munc!. etnologie. -opticli ~i electronic!. -psihologie ~i psihologie social!. -scrierea in stil oficial (formal ~i informal). • _fnle/egerea mediu/ui:· -astronomie. -ligvistica. 152 . diagrame. -geneticli. -a desena. a dicta. ecologle. evolutia ~i dinamica populatiei. -a organiza informatia ~i a redacta. -desen. a fotografia. tablouri grafice. -~tiinte economice ~i filozofie economic!. -profesiunile iil evolutie. -antropologie culturalll. ~tiinte umaniste.

-educatia memoriei. -capacitatea deautomotivare. -educatia artistica. -autocontrol ~i autoprotectie. igiena. -aptipudini interpersonale. educatie sexuala. -cunoa~terea metodelor ~i stilurilor autoinvlltarii. -participara-la viata socialll. sine. -aptitudineade -cunoa~tereade a medita ~i de a-ti controlacomportamentul. educatia consumatorului. Un alt autol1strain E. intr-un capitol destinat continuturilor. Cornish conduce la ·concluzia ca el este in mare parte acoperitor ~i ca cele mai multe din chestiunile vizate sunt incadrabile in sursele clasice ale continuturilor. -bugetul personal. nu trebuie omis faptul cll 1n pofida sugestiilor importante oferite de aceasta schita curricularii ea nu poate fi u~ transpusa in practicll sau altfel spus fiU. poate deveni operaponala.De Corte (1991. -gestiune ~iadministratie. 153 . alimentatie. Pe de aIta parte. 116). percepere ~ creatie. pag.-perspective Ie umanitatii: • """ Competenle personale: -armonie fizica ~i gartie. odata cu definitia acestora enumera ~i posibilele surse dupll cum urmeazll: Prin conlinut noi inlelegem acea parte a bunurilor culturale existente :ji in special sistemele formale care se prezintii elevilor cu scopul de a realiza obiectivele didactice. o privire mai atenta· asupra acestui curriuculum total sugerat de E. -dinamica grupurilor mici. ~securitate personala.

de categorii de c1asificare ~i in acel~i timp de totalitAtilerealitAtii. autorul include: -sistemul formal allimbii materne -sistemulformal al numerelor (eantitatea) -sistemul formal al timpului # al spaliului (istorie.In cadrul sistemelor formale. Sistemele formale sunt deci categorii care permit sA se c1asifice manifestArile vietii ~i ale actiunilor umane. este yorba deci.in sensul c~ se dore~te ca 0 parte din cuno~tinte~le~i informatiile apartinand noilor surse ~i fie integrate in curriculum-ul ~colar. ~a cum aminteam. 154 . toate aceste sisteme formale se constituie in surse ale continuturilor invAtAmantului. Deoarece. noile achizitii s~nu determine supraincmcarea programelor ~colare ~i aparitia unor efecte negative generate de aceastAsituatie. existA la ora actualA 0 puternic~ tendinta de multiplicare a surselor continutului procesului de inv~tAmant ceea ce determin~ in final aparitia unor presiuni exel'citate asupra dooumentelor care concretizeazAconpnuturile (planuri ~i programe de inv~tAmant). sistemul formal al relatiilor umane. geografie) permitand de a localiza obiectele.rAmanand in sarcinile speciali~tilor in curriculum ca in virtutea unor criterii riguroase s~ selecteze din cadrul fiecAruisistem formal cuno~tintele ~i informatiile care sunt cele mai reprezentative ~i cele mai adaptate elevilor care urmeaz~ sA Ie asimileze. De Corte. trebuie s~ se manifeste muM prudentA iar in final. persoanele ~i evenimentele. Instruirea confruntli copilul cu aceste sisteme formale. sistemul formal al normelor ~i al modelelor de comportament s-au spus intr-o manierA mai generalA. •• Concluzia care se desprinde este aceea cA in viziunea lui E.

In privinta criteriilor de selectie. cat ~i la formarea unei personalitati armonioase ~i echilibrate. pot fi regasite criteriile referitoare la rigurozitatea ~tiintifica. dar in acel~i timp. cu consecinte negative atat in J1lanulformarii personalitatii elevilor dar ~i in directia exercitarii unei profesiuni viitoare. intelese ~i aplicate in diverse contexte de instruire. care nu pot fi asimilate ~i intelese. sa fie adecvate elevilor care carora Ii se ofera. Iiteratura psihopedagogica destinata crurriculum-ului realizeaza un anumit consens deoarece. iar ulterior in vastul perimetru al pnlcticii ~iexistentei. Daca. tara sa mai avem in vedere posibilitatile de aplicare care ar trebui sa constituie scopul final al oricarei instruiri. in sensul de a fi u~or asimilate. cele de natura psihologicasau cele de natura pedagogica. contribuind decisiv atat la dezvoltarea cognitiva a acestora. formative. ori se propun elevilor continuturi inadecvate posibilitatilor lor. la majoritatea autorilor. exista riscul unei selectii deficitare. criteriile utilizate nu sunt ele insele reprezentative. dimpotribli. ca 0 constatre de ordin general.3) Criterii de selectie a continuturilor procesului de invAtAmant Selectia continuturilor procesului de invatamant reprezinta 0 activitate extrem de importanta. care prin specificul posedat. In orice caz. Pentru ca aceasta selectie sa se faca cat mai bine este insa nevoie de utilizarea unor criterii riguroase care sa fie cat mai reprezentative ~i care sa faciliteze numai selectarea continuturilor. se poate aprecia ca numlirul acestora este variabil de la un autor la altu\. ori se omit ~i nu se au in vedere continuturi care intradevar merita sa faca obiectul instruirii ~colare. pot face ~ obiectul activitatii de instruire-invatare deoarece indue in randul elevilor 0 serie de efecte benefice. 155 . dar acest efort trebuie tacut pentru ca in final continuturile selectionate sa aibli un nivel ridicat de relevanla. in sensul ca. extrem de complicata.

soci%gice. €pistem%gice. criterii filozofice. C. E. psih%gice.De exemplu. De Corte (1991) are in vedere oparadigma de selectie oarecum diferita de cele prezentate anterior. • In star~it. Un alt autor roman care a destinat 0 lucrare intreaga problematicii continuturiJor. criterii $tiinlifice. criteriile logico-$tiinrifice (epistemologice). ideologice. CUCO$ Tot un autor roman. daca ne referim ~i la autori straini. pedagogice. considerand ca optiunea pentru anurnite continuturi ar trebui sli se faca dupa urrnatoarele criterii: 156 . criterii psihologice. considerand ca cele mai reprezentative sunt: • etice. referindu-se la acest aspect al continuturitor I. criteriile psihologice. criterii pedagogice. (2002) mare~te nurnarul acestor criterii la ~apte. criteriile pedagogice. M Stanciu (1999) abordand aceasta chestiune considera ca cele mai reprezentative criterii de selectie sunt: • • • • criteriile filozofice. Nicola (1996) enumera patru criterii de selectie a continuturiJor ~ianume: • • • • criterii filozofice.

3) sele£lia bazatape situalia de plecare. tara ca acest lucru sa nu se soldeze eu efecte negative in legatura cu ealitatea ~irelevanta continuturilor selectionate.legatUfa-cUacest aspect facem precizarea ca daea numlirul criteriilor este mai mic. Dupa aceastli scurta pre~ntare referitoare la pozitionarea unor autori fata de problema criteriilor de selectie aeontinuturilor invatamantului. b) Numarul criteriilor de selectie poate varia de la un autor la altul. doua criterii esentiale care nu pot fi ignorate. cu siguranta selectia continuturilor va fi mai putin complicata. e) In toate clasificarile prezentate sunt omise. este yorba de 157 criteriile de natura sociala ~i economica prin respeetarea carora .stesupusli mai multor eonstrangeri. dupa parerea noastra. In . 4) seleclia bazata pe structwa $tiinlifica a disciplinei. 2) seleclia pazatape datele (informatiile) psihologiei invalarii.I) seleclia bazata pe obiective. ceea ce nu inseamna in mod obligatoriu ca multiplicarea acestora determina ~i 0 selectie mai buna a continuturilor. 5) sel(lclia det(lrminata de aspectul dinamic at culturii $i de utilitatea sociala (valoare prospeetiva). existand totu~i riscul ca nivelul de relevanta a acestora sa fie destul de scazut. iar reprezentativitateaaeestora este certa. Ie conditiilein care sunt avute in vedere mai multe criterii de selectie. care nu pot fi eludate. ~i anume: a) Unele criterii se constituie in invarianti deoarece se regasesc la toti autorii chiar daca formularile prin care sunt exprimate pot fi uneori S' destul de diferite. se pot trage in principal trei eoncluzii. se creeaza premize majore ca selectia sa devina mai riguroasli ~i continuturile slfie pertinente chiar daea operatia efectiva de selectare e.

nerespectarea sau ignorarea acestor criterii indeparteaza ~coala de problemeIe societatii. de problemele existentei in general ceea ce se soldeaza cu efecte 'negative in procesul de integrare profesionalA ~i socialA a tinerilor care parcurg diverse programe de formare. •. princaracteristicile ~i particularitatile lor. 3) criterii de natura socia/a. 1) Se/ec{ionarea con{inuturilor dupa criterii de natura ji/ozojica ~. Respectarea acestor criterii se aft! Intr~o corelatie directA cu obiectivele educationale pentru cAa~a cum s-a vazut in capitolul dest. 6) criterii de natura pedagogica. 5) criterii de natura psih%gica. Dar.inat acestora. nu au acel~i impact in formarea ~i dezvoltarea personalitApiumane ~i tocmai de aceea se impune utilizarea criteriilor filozofice pe baza cArora poate fi estimat aportul 158 . DimpotrivA.~coala rAspundein mai mare mAsurAunor exigente de ordin social ~i i~i aduce 0 contributie majorAin dezvoltarea economicAa societatii. Selectionarea continuturilor dupA acestecriterii presupune ca alegerea cuno~tintelor~i informatiilor oferite spre InvAtare elevilor sA tinA cont de 0 multitudine de valori care contribuie maximal la formarea tipului de personalitate pe care ~coala dore~te sA-Iedifice intr-o perioadA istoricAdeterminatA. valorile. consideram cA cele mai relevante criterii care trebuie avute in vedere in selectia continuturilor sunt: 1) criterii de naturaji/ozojica. in ceea ce ne prive~te. obiectivele au printre altele ~i 0 funtie valoricA sau axiologicA in sensul cA ele reprezintA ~i optiuni spreanumite tipuri de valori. 2) criterii de natura ~tiin{ifica. 4) criterii de natura economica.

. de prosperitate. de coerenla ~i de reprezentativitate.fieclirei categorii de valori ~i ponderea pe care trebuie s-o ocupe fiecare categorie in cadrul influentelor educative generale exercitate asupra elevilor inclu~i in programe de instruire ~iformare. prin intermediul clireia se opteazii spre continuturi care nu sustin maximal dezvoltarea personalitatii umane. mai reflexiv ~i mai sensibi/ la problemele vietii ~iexistentei. libertate de exprimare. De asemenea. ~eleclionarea conlinuturilor dupa criterii de natura ftiin/ijica. I!tJ(jologie. Poate mai importante dec~t alte categorii de criterii sunt cele de naturA ~tiintificApentru cAintradevAr._ respectarea acestor criterii presupune ca in selectia continuturilor sAse tinAcontLie: idealurile fi niizuinlele oamenilor. Respectarea acestor criterii determinAin final 0 selectare optimA a cont-inuturilorastfel inc~t acestea. etc) care nu iI fac pe viitorul cetatean mai adaptabi/. Oric~t de importante.respectarea acestora conferAcontinuturilor un grad mare de rigurozitate. de aspiralii/e # ~teptarile lor. de respectarea condiliei umane. ar fi criteriile de natura filozoficA in selectia continuturilor invAtamantului. nerespectarea ~i desconsiderarea acestor criterii poate cletermina 0 selectie aleatorie. prin specificul ~i natura lor. inadecvatA. care nu exprimAmarile optiuni ale omenirii (de pace. mai disponibil ~imai creativ. utilizarea ~i respectarea lor rAm~ un simplu deziderat neaplicabil in practica dacA in echipele interdisciplinare de speciali~ti insArcinati eu elaborarea curriculum-ului ~colar nu sunt cooptati ~i speciali~ti in fiozofie. de progres. DimpotrivA.eticA. sAredea mai multe aspecte din r~d~l clirora mai importante sunt: 159 .

la psihologie.a) redarea structuril conceptuale a unei $tiinle care se concretizeazAintr- un obiect de invlltAmant. este putin probabil ell ei pot sll-~i formeze notiuni 'eu un grad degeneralitate mai redussau sll sesizeze alte fenomene a cllror intelegere este intim legatli de acestenotiuni fundamentale. camp. raporturile esentiale dintre diferitele nothmi. De exemplu. sau Deexemplu. dacli elevii nu stllpanesc foarte bine notiuni de genul mi$care.necunoscandu-i legile. determinll in final nu numai lacune de naturli cognitivli care priveazll profesorul de 0 intelegere deplinll a specificului didacticii ~i a procesului de invlltllmant. de exemplu. necunoa~terea unor principii· cum· sunt cele didactice. la fizicll. specificitatea acesteia. dacll elevii vor cunoa~te ~i legile care guvemeazl acest proces psihic. ci ~i obtinerea unor rezultate modeste in activitatea de instruire la 160 . se vor intelege mai. conserva~e. Lucrul acesta este vizibil mai ales la disciplinele putemic formalizate. care au 0 mare putere explicativll ~i care conditioneazli formarea altor notiuni datoritll valorii lor instrumentakridicate.ceea ce inseamnli ell prin continuturile asimilate elevii trebuie sli-~i formeze 0 serie de notiuni fundamentale care sunt specifice disciplinei respective. Dimpotrivl1. energie. b) familiarizarea obiectivatii elevilor cu legile $i principiile fundamentaJe de inviiliimant ale $tiinlei intr-o disciplinii cerintA foarte importantli deoarece legile ~i principiile exprimll legAturile. bine caracteristicile~i particularitltile memoriei. ceea ce are drept efectmllrirea gradului de intelegere a unei unitllti de continut sau chiar intelegerea unei intregi discipline ~colare. existll ~anse mai mici de intelegere a tnodului de functionare a acesteia ~i posibilitliti ~i mai reduse de a 0 amplifica sau dezvolta. La fel se 'intamplll ~l'in cazul pedagogiei'unde. in final. unde ierarhizarea este foarte riguroasll ~i unde notiunile fundamentale garanteazli in final intelegerea intregii discipline printr-un demers de tip multijazic discursiv.

cu 0 serie de nevoi pe care nu Ie poate satisface.ytiinle obiectivatli intr-o disciplinli de invlillimant plecand de la ideea cli. . Dacli nu se are in vedere acest aspect.elevii care au fost privati de 0 organizare riguroasli ~i coerentli a acestui tip de activitate. societatea contemporanli se confruntli la ora actualli cu serioase probleme legate de protectia mediului inconjurlitor care a devenit tot mai . . existli riscurile ca selecpa continuturilor sli se facli in a~a fel incat elevii sli perceapli ~tiinta in timp cu anumite discontinuitali. se confruntli cu o serie de necesitlip.ytiinleiin timp pentru ca ace~tia sli poatli con~tientiza atat progresele mcute. De exemplu. gratie clirora sli manifeste alte atitudini atunci cand se pune problema de a proteja in mai mare mlisurlimediul ambiant. c) familiarizarea e/evi/or cu metode/e specifice unei . Aceastll problemli nu poate fi insli rezolvatli dacli in cadrul continuturilor invlillimantuluinu sunt selectate cuno~tinte ~i informatii referitoare la acest aspect prin intermediul clirora elevii ~i tinerii sli-~ipoatli forma 0 serie de comportamente ecologice.§e/ectarea conlinuturi/or dupa criterii de natura socia/a reprezintli de asemenea. d) formarea unor reprezentari corecte /a e/evi referitoare /a evo/ulia . dacli multe din cuno~tintele asimilate au un anumit grad de perisabilitate ~i dupli 0 perioadli mai indelungatli devin vetuste ~i inactuale. 3).intr-o activitate de tip independent. dacli ~coala ca institutie de formare nu i~i aduce partea sa de contributie. nu Ie poate onora. 0 cerinlli importantli deoarece societatea. precarli in ultimele decenii datoritli unor cauze multiple. dar ~i noile probleme cu care se confruntli 0 ~tiinta sau alta in orizontul de timp actual. in evolutia ei. atunci devine necesarli cunoa~terea metodelor ~tiintei respective cu ajutorul clirora cei interesati pot dobandi informatii noi prin efort personal. 161 .cu anumite /acune. ceea ce se soldeazli cu efecte negative in planul intelegerii disciplinei respective.

areacontinuturjlpr procesului.. nu trebuie sau nu ar trebui sa existe solicitari de pe piata muncii in a forma diverse• categorii de speciali~ti. unelesocietAti altele cu cea a terorismului ameliorate. ~i toate aceste aspecte nu pot fi eradicate sau macar nuse face 0 selectie care sa vizeze daca la nivelul continuturilor nemijlocit ~i aceste chestiunL 4) Selectarea continuturilor dupii critey. de socializare) se afla ~i aceea de a forma speciali~ti pentru diversele sectoare ale eC..De asemenea. deoarece. irosindu-se nu are nevoie ~i pe care productia nu ii resurse financiare care ar putea fi astfel importante direc. societatii. sau in altele. 162 . la formarea unor deprinderide natura intelectuala. sa contribuie.8fJegtarea continuturilor dupa criterii-de natura psihologica_ Respectarea criteriilor de natura psihologica impun 0 dubla constrangere in ~elec1. cand formeaza 4 anumite categorii de.cd se afla intr-o corelatie directa cu una (Jin fUl)ctiile educatiei ~i anume functia economica iar acest lucru este u~or explicabil. Mai concret SPI. limbajul.onomiei.. la care ~coala sa nu i~i aduca 0 contributie majora gratie potentialului de care dispune ~i gratie experientei pe care a dobandit-ode-a lungul timpului. printre multiplele sarcini ale ~colii (de culturalizare. motivatia.IS. deinvatamant.tionate spre alte sectoareale eficienta. exista dscul ca in multe situatji ~coala sa nu poata onora solicitarile pe care Ie reclama sociatatea ~i intr-un fel sa se (lonstituie intr-un factor frenator al dezvoltarii economice . daca nu se respecta aceste criterii. unde ar putea fi folosite cu mai multa 5J. speciali~ti de careeconomia poat~ integra. se confruntA cu problema analfabetismului. de natura econam.l incat sa contribuie maximal la dezvoltarea ~i amplificarea unor procese ~i activitati psihice cum ar fi: gdndirea. imaginatia. in functie de 0 prima constrangere continuturile trebuie selectate in ~a fe. ~i al progresului. Dimpotriva. etc.

9-10 ani) vor trebui sa beneficieze de continuturi destul de diferite comparativ cu cei care se afla in stadiul urmator.ii/i/e de vdrstii. se afla intr-o corelatie directa cu unul dintre ~i anume. iar aici. ceea ce inseamn~ ca prin natura ~i caracteristicile lor continuturile trebuie sa fie tot mai adecvate celor care urmeaza sa Ie.z. oferisugestii importan~ in legatura cu ceea ce ar putea asimila elevii care au atins un anumit nivel de dezvoItare intelectuala. dimpotriva. trebuie sa se anticipe. principiul accesibilitii/ii sau al orientiirii dupii particularit.vilorcare parcurg anumite niveluri de ~colaritate. aceasta constriingere. elevii care se situeaza din punct de ve. De exemplu. atunci cand se selecteaza anumite continuturi. o atentie deosebita trebuie acordata dezvoltarii psihogenetice a elevilor. continuturile trebuie selectate in a~a fel incat ele sa fie .dere psihogenetic in stadiul opera/iilor concrete (6-7.compatibile cu particularitatile ~i posibilitatile reale ale celor care urmeaza sa Ie asimi/eze. daca nu se are in vedere acest aspect exista riscul sa se selecteze continuturi care nu au un impact semnificativ asupra unor capacitati psihice ~i care incarca nejustificat programele analitice. 163 In . fie de nivelul lor de conceptualizare. ClIm u~or se poate observa. ca de altfel to ate . in/eleagii ~i aplice in contexte cat mai variate.In consecinta. cel al opera/iilor formale.# individuale ale elevilor. principiile didactice. fie ca este yorba de volumul ~i gradul de structurare al continuturilor. stadialitatea' piagetiana este de mare folos pentm ca fiecare stadiu de de particularitati care pot dezvol~are se distinge printr-o serie de caracteristici.e ~i ce capacitati vor fi stimulate ~i sustinute. criteriile de ·natura psihologica. In vjrtutea celei de-a doua constrangeri sau cerinte.dobandeasca. Pentru ca aceasta compatibilizare mai intai de catre cei care elaboreaza sa se realizeze efectiv trebuie cunoscute curriculum-ul ~colar particularitatile de varsta ~i individuale ale ele.

Desigur. ci ~i aportul pe care iI au acestea in asimilarea unor cuno~tinte ~i informatii care se vor dobiindi in alte etape ale instruirii. formule. situatia poate fi total diferita in cazul elevilor care se situeaza in stadiul opera/Wor forma/e. confuzii. ceea ce inseamna ca in selectia unor cuno~tinte ~i informatii trebuie sa se aiba in vedere nu numai valoarea lor intrinseca. distorsionari. ci un mijloc care faciliteaza dobandirea altor achizitii. disonan/e. in acest sens cuno§tintele selectionate nu reprezinta un scop. pot facilita transferuri discip/inare. deoarece elevilor Ii se propun continuturi inadecvate care genereaza dificuItati majore in invatare obiectivate in lacune in cunoa§tere. cand ei au capacitatea de a opera cu simboluri. toate cu efecte negative atiit in evolutia cognitiva ciit ~iin I dezvoltarea personalitatii. elevilor care se situeaza in stadiul opera/Wor concrete ar trebui sa Ii se propuna continuturi mai putin voluminoase. £> Se/ec/ia con/inuturi/or dupa criterii de natura pedagogici!~i aceasta categorie de criterii este foarte importanta. 164 . cu un grad mai mare de concretitudine care sa poata fi asimilate u~or ~i prin utilizarea principului intuitiei. b) onorarea unor exigen/e legate de interdiscip/inaritate ceea ce inseamn! ca in procesul de selectie vor trebui identificate acele continuturi care. prin natura lor. ecuatii ~i ciind pot asimila continuturi mai voluminoase. ~i cu uTigrad mai mare de abstractizare.consecinta. cu un grad mai mare de structurare. iar in esenta respectarea lor in procesul de selectare a continuturilor presupune ca aceasta operatie sa vizeze cu preclldere urmatoarele aspecte: a) dimensiunea instrumenta/a pe care 0 poseda unele continuturi. Nerespectarea acestei cerinte se soldeaza cu efecte negative.

b) acord axiologic al continuturilor cu valorile ~i evolutifIe din domeniul culturii ~i al artei.metodologice. neputindu-se accepta cll se poate realiza 0 bunll culturll de specialitate dacll cea generalll nu este suficient de bogatll. pp. coerentll ~i diversificatll. d) Realizarea unui impact cat mai semnificativ asupra principalelor laturi ale educatiei: -intelectualll -morala -esteticll -igienico-sanitarll cu consecinte benefice asupra dezvoltllrii intregii personalitati a elevilor. Analize periodice a valorii culturale a programelor ~imanualelor ~colare. 189-190). din randul carora pot fi enumerati: a) deschidere fatll de achizitiile ~i progresele ~tiintei ~i ale tehnologiei ~i selectionareaelementelor de introdus in cadrul continuturilor in lumina finalitatilor educatiei general-obligatorii. Respectarea acestor criterii poate determina in final 0 mai buna selectie. c) realizarea unui echilibru intre cuno~tintele de cultura generala ~i cele de specialitate in functie de tipul ~i de gradul de ~coaIil pomindu-se de la ideea cll existll 0 relatie foarte directll intre cultura generala ~i cea de specialitate. Vaideanu (1988. obiectiv care poate fi imbunlltlltit prin luarea in considerare a unor indicatori de pertinentll ai continuturilor "cum ii nume~te" G. 165 . intr-un cuvant care posedll un grad de similaritate mai accentuat ~icare nu sunt specifice unei singure discipline.

iar pregatirea lor pentru intelegerea ~i construirea viitorului sa devina cat mai temeinica. d) adecvarea continua a continuturilor la: trebuintele # posibilitatile spirituale. e) asigurarea echilibrului (activitati didactice ~i extradidactice). t) asigurarea coerentei continuturilor sensu I stabilirii contradictiilor cicluri ~colare. in stranse intre idei ~i al eliminarii sau rupturilor intre capito Ie. jiziologice # jizice ale celor angajati in procese de in con cepe rea continuturilor Echilibrul la nivel central intre grupele de grupele de inviitare la diferite niveluri ale sistemelor educative. h) orientarea prospectiva ~i democratica a continuturilor. moral--afective. in grupe mici. intre elemel}tele abstracte ~i cele concret-explicative.c) mentinerea unui echilibru intre dubla deschidere a continuturilor: fata de problematica planetara $i trebuintelor specifice ale comunita/ii locale # nationale. intre elementele teoretice ~i cele intre practice. in grupe mari sau cIase reunite.) ~i diferitelor metode de predare-invatare. etc. 166 . obiective-cognitive. astfel incat ~ansele de succes ale celor ce invata sa sporeasca. ~i a modurilor de organizare a cu valoare astfel incat elevii sa fie angajati in eforturi formativa care sa se asocieze cu bucuria de a invata. intre ponderile atribuite diferitelor moduri de organizare a invatarii (In clase conventionale. unor raporturi in plan diacronic ~i sincronic. discipline psihomotorii-intre sau intre discipline. ponderile atribuite cuvantului ~i imaginii. intre discipline sau intre g) conceperea ~i dozarea continuturilor invatarii.

Cu siguranta. ~colar. astfel incat sa nu se creeze 'un ecart foarte mare intre nivelul atilis de ~tiinte $i nivelul continuturilor procesului de invatamant care fac obiectulactivitatii de instruire-invatare. Dincolo de aceste avantaje acestei modalitati ii sunt specifice ~i 0 serie de Imimite. aceasta modalitate este cea mai u~or de realizat de catre cei care elaboreaza curriculum-uJ prezentand 0 serie de avantaje din randul carora mai important e acela ca permite in mai mare masura aprofundarea unei discipline care face obiectul instruirii ~colare. Vliisceanu (1986). de impedimente din tandul carora cele mai semnificative sunt: • supradnciircarea programelor 167' analitice. consta in faptul ca faciliteaza 0 corespondenta intre obiectele de invatamanqi $tiintelepe mai stransa care Ie reprezinta.4) Modalitati invatamant . flecare domeniu decunoa~tere structun:i curriculum-ului este reprezentat deo disciplina ~colara care intra 'in de structurare ~colar. datorita faptului ca exista 'in permanenta 0 tendinta de a introduce noi cuno$tinte ~i informatii tara . de' organizare a continuturilor procesului de In Iiteratura psihopedagogica destinata problematicii continuturilor sunt identificate ~i analizate In general patru modalitati de structurare a continuturilor anume: a) modalitatea de tip monodisciplinar b) modalitatea de tipimerdisciplinar. '" a) Modalitatea de tip morwdisciplinar sau academic este una traditionala ~i se distinge prin faptul ca structura pe care 0 realizeazacompartimenteaza domeniitede cunoa~tere pe obiecte sau discipline de invatamant astfel incat. c) modalitatea de tip pluridisciplinat d) modalitatea de tip transdisciplinar. alt avantaj al acestei modalitati de structurare subliniat de 1. De asemenea. ~i (se nume~te ~i structurare tematicii). sau academic.

sli se elimine in reciprocitate configurandu-se astfel un obiect de invlillimant sub formli piramidalli. deoarece realizarea unor transferuri intre discipline reprezintli 0 parghie importantli pentru amplificarea motivaliei de tip ~colar. iar pe de altii parte. • dificultatea de a realiza transferuri interdisciplinare iar lucrul este u~or explicabil de. iar la varf cuno~tinlele de datli mai recentli. poate diminua ~i curiozitatea elevilor pentru ceea ce Ii se trasmite. profesorii care predau diversele discipline din planul de invlillimiint posedli 0 formare monodisciplinarli ~i nu stlipanesc satisiaclitor decat disciplina pe care 0 reprezintli.oarece in majoritatea cazurilor. Cauza acestui neajuns 0 reprezintli faptul ca cei care elaboreazli programele nu au perspectiva tuturor conlinuturilor pe care trebuie sli Ie parcurgli elevii ~iin consecinlli nu-~i reprezintli corect eforturile pe care trebuie sli Ie depunli ace~tia pentru ca aceste conlinuturi sli fie asimilate ~i inlelese. pe de 0 parte. suprainclircarea programelor determinli la randul ei 0 serie de efecte negative. diminueazli procesul de intelegere a conlinuturilor predate care. la baza clireia sunt plasate cuno~tinlele mai vechi. in cazul transferurilor. aparilia unor lacune in cunoa~tere. demotivarea elevilor pentru activitatea de invlitare. ar fi integrate in structuri cognitive cu un grad mai mare de complexitate. Dificultatea de a reaIiza transferuri interdisciplinare se soldeazli cu efecte negative pentru cli. uneori acest neajuns este diminuat in cazul cand un profesor care predli 0 anumitli disciplinli posedli totu~i o culturli generalli solidli care ii permite sli realizeze diverse corelalii intre conlinuturile disciplinei sale ~i conlinuturile altei discipline incluse in structura curriculum-ului. dintre care cele mai semnificative sunt aparilia oboselii in randul elevilor. Cum u~or se poate anticipa. 168 .

ci ~i pentru a rezolva anumite probleme concrete care conditioneaza desta~urarea unei activitati mai complexe. Dezavantajul este considerabil deoarece cuno~tintele trebuie asimilate nu numai pentru stimularea dezvoltirii cognitive. a unor capacitati ~i structuri operatorii. Altfel spus. prin intermediul acestei modalitati de structurare elevii au posibilitatea acumularii unui volum considerabil de cuno~tinte ~i informatii dar. prin aceasta separare etan~eizatli a discipline lor elevii pot asimila corespunzator continuturile fieclirui obiect de invatamant. 169 . dar poate creea anumite dificultati elevilor in formarea unor reprezentari corecte deoarece realitatea existenta ar trebui reflectatli in totalitatea ei. devin functionale ~iau valoare operationala. dar in final sa nu dispuna de reprezentari care sa redea cu fidelitate intreaga problematica a realitatii. Altfel spus. De multe ori. nu numai pentru formarea unor deprinderi de munca intelectuaHi. concursuri ~colare etc. numai unele dintre ele. in anumite contexte (examinari.• dificultiili in aplicarea cuno$tinlelor in diverse contexte de instruire $i in diversele perimetre ale practicii. Compartimentarea cunoa$terii umane pe obiecte sau discipline de inviiliimant este productiva din punct de vedere didactic. in globalitatea care 0 caracterizeaza. cuno~tintele ~i informatiile structurate printr-o astfel de modalitate au un caracter livresc ~i devin mai putin functionale chiar daca elevii.). care ii este specifica ~i nu in mod fragmentat ~i divizat a~a cum se intampla in cazul acestei modalitliti de structurare a continuturilor. pot face proba asimilarii lor. • Aparilia unor dispute intre reprezentanlii diverselor discipline care intrii in structura curriculum-ului $colar pentru a obline pozilii privilegiate pentru disciplinele pe care Ie reprezintii.

in timp ce altele au 0 generalitate atat de redusa incat sunt valabile pentru 0 singura disciplina 170 de invatamant.51) considera ca interdisciplinaritatea consta in detectarea ace/or concepte $i principii cu un camp /arg de aplicabilitate. Popescu (1991. b) Modalitatea de tip interdisciplinar a aparut ca necesitate ~i ca 0 altemativa diminuarea anterior. comune unui numiir mai mare sau mai mic de discipline. intalnit anatomie. Pe de alta parte. desenul. chimie. altele sunt detectabile la un numar mai redus de discipline. incercand neajunsuJlilor acesteia pe care tocmai Ie-am prezentat V. pag. biologie) ~i celelalte cadre didactice care predau discipline considerate mai putin importante cum ar fi: muzica. In legatura cu nivelul de generalitate la care se pot situa ele. trebuie mentionat faptul ca aceste concepte ~iprincipii se afla ele rnsele la nivele diferite de generalitate ~i ca deci pot fi acoperitoare intr-o proportie mai mare sau mai redusa. pedagogie. care pot facilita invatarea unitara $i cunoa$terea unitara a realitiitii. cum este cazul .au intre reprezentantii discipline lor care se constituie in probe de examen la discipline care nu au un admiterea in liceu sau facultate ~i cei care reprezinta asemenea statut. educatia fizica s. acestea fiind considerate orientate de calre autorul amintit.In marea lor majoritate dispute Ie au loc intre reprezentantii disciplinelor care contribuie decisiv la formarea culturii generale a elevilor (Iimba ~i literatura. D'Hainaut (1981) considera ca unele sunt atat de generale incat se regasesc la nivelul tuturor discipline lor. cum este cazul principiului feed-back-ului. cum este cazul conceptului de structurii. matematica. L. Incercand sa 0 defineasca la structurarea de tip monodisciplinar. fizica. numai in cibemetica. evitand excesu/ de distinctii dintre variatele domenii $tiintifice. psihologie.

nu mai 'este sub presiunea transmiterii unui volum mare de cuno~tinte pe unitatea de timp iar elevii. sa asigure 0 retentie mai indelungata a lor prin memoria de lunga durata (M. la riindul lor. cibemeticii. pe de 0 parte.principiului rotirii vdn/urilor in jurul unui cielon care se intiilne~te numai la nivelul geografiei.). procesul de intelegere a continuturilor transmise. de exemplu. iar pe de alta parte. • Se faciliteaza transeferul interdisciplinar putiindu-se realiza corelatii intre cunQ~tintele mai multor discipline cu conditia ca intre acestea sa existe intradevar un anumit grad de similaritate. 171 se transpun mai u~or in practica. care se soldeaza cu efecte pozitive atiit asupra activitatii profesorului dar ~i asupra eelei realizate de catre elevi. feed-back-ului pedagogiei. pot . acestei modalitati ii sunt specifice 0 serie de avantaje din riindul carora mentionam: • Reducerea sau desconges/ionarea programelor $colare. profesorul. Oe exemplu. atunci in jurul sau vor trebui coagulate cuno~tinte ~i informapi oferite de fiecare disciplina in parte ajungiinduse in finalla cuno~terea mai aprofundata a acestuia. daca principul psihologiei. D. Cum u~or se poate antici~a. in sensu I ca acestea devin mai operationale. in cazul acestui tip de structurare a continuturilor. este identificat la nivelul matematicii. L. iar ulterior se deriva in jurul acestora cuno~tinte ~i informatii specifice disciplinelor respective. La madul concret. • Asigurarea'unei mai marifuncfionalitafi a cuno$tinfelor. mai intiii se identifica conceptele ~i principiile comune unui grup mai mare sau mai mic de discipline. Realizarea acestor corelatii este in masura sa faciliteze. nu mai sunt supu~i unui travaliuprelungit impus de asimilarea unui volum mare de cuno~tinte ~iinformatii.

a. problematica cum sunt: problema mediului inconjuriitor.fi mai u~or utilizate in rezolvarea unor probleme sau in desta~urarea unor activitliti. devine complinitli. omului in epoca contemporanii etc. existli 0 serie de teme sau domenii care pot fi abordate in manierli pluridisciplinarli problema energiei. u$urarea procesului de inlelegere 172 care fac obiectul activitiilii de instruire-invalare. In aceastli manierli. care asupra temei care face obiectul activitlitii intelegere a cuno~tintelor ~i informatiilor pe care trebuie sli Ie asimileze elevii. • Favorizarea apariliei unor discipline de granilii cum sunt: psihosociologia:. psiholingvistica. mai intai se delimiteaza tema sau domeniul care urmeazli a fi studiate. ~. c) A treia modalitate de structurare a continuturilor este cea pluridisciplinarii sau tematicii ~i se caracterizeazli prin faptul eli. perspectiva asupra unei teme devine intregitli. prin intermediul clirora pot fi valorificate in mai mare mlisurli zonele comune ale acestor discipline. a cuno$tinlelor $i informaliilor • . sociopedagogia. • pe care trebuie sli Ie asimileze faeilitii/i in realizarea unor corelalii existente intre disciplinele care intrii in structura curriculum-ului $colar. spetifice de instruire. Dacli ar fi sli exemplificlim. biochimia:. iar dupli aceea se derivli in jurul acestora cuno~tinte fumizate oferli perspective particulare. . contribuindu-se astfel in mai mare mlisurli la facilitarea procesului de de diferite discipline de invlitlimant. Cum u~or se poate anticipa ~i in cazul acestei modalitliti de structurare a continuturilor existli 0 serie de avantaje din randul clirora amintim: • descongestionarea programelor $colare cu toate consecintele rezultate din reducerea continuturilor elevii. psihopedagogia.

• grad mai mare de jimclionalitate $i aplicabilitate a cuno$tinlelor ~i in/ormaliilor care beneficiaziJ de 0 asemenea modalitate de structurare. fiecare echipa sa abordeze tema din perspectiva 173 in perioadele urmatoare de . cunoa~terea este de suprafata. din randul carora cele mai semnificative sunt: • nu toate continuturile procesului de invatamant. pot fi structurate printr-o asemenea modalitate. de foarte multe ori. aceasta modalitate presupune dotari materiale care nu se regasesc la nivelul tuturor unitatilor de invatamant. In mod normal. acestei modalitati i se pot ata~a ~i 0 serie de limite. imbogatita instruire. aceste continuturi ar trebui predate de catre echipe de profesori. este superficiala. • in pofida faptului ci aceasta modalitate faciliteaza stabilirea unor corelatii intre diverseIe discipline care intra in structura curriculumului ~colar. datoriUi specificului ~i particularitaplor lor. ea nu determina ~i 0 invatare profunda a cuno~tintelor ~i informatiilor. continuturile pot fi structurate numai printr-o modalitate monodisciplinara. Dincolo de aceste avantaje care sunt incontestabile. de foarte multe ori. prirt natura ~i particularitatile posedate. • de foarte multe ori. ~i in consecinta. motiv pentru care ea trebuie completata. in lipsa conditiilor de natura materiala este foarte posibil ca aceasta modalitate sa nu se soldeze cu efectele scontate. astfel incat. intregita. • determina constrangeri ~i in privinta personalului de predare deoarece este greu ca 0 singura persoana sa poata trata 0 tema sau un domeniu din perspectiva mai multor discipline.

E. de realizare.. Ca nota generala. Paun (1991) considera ca principalele modalitati de realizare a predarii integrate a ~tiintei sunt: • integrarea continuturilor care apartin diferitelor subdiviziuni ale unei discipline ~tiintifice majore. De exemplu. Potolea. cat ~i consecintele de transpunerea E. ce/u/a este 0 structura comuna intlilnindu-se atat in regnul animal cat ~i in eel vegetal putandu-se astfel realiza 0 unificare conceptuala a celor doua regnuri care pareau candva total diferite. De exemplu. dar acest deziderat nu este posibil la nivelul tuturor unitalilor de invatamant. ci mai ales in decat celelalte. Oat fiind faptul ca aceasta modalitate de structurare a conlinuturilor mai sofisticata organizate cunoa~terii structurare. Datorita dificultatilor pe care Ie genereaza aceasta modalitate ea este de obicei utilizata nu in cadrul programelor activitatile de perfectionare. ace~tia sco¢nd determinate in evidenta atat ei in de formare initiala. modalitatile practica. asimilat prin temeinice intermediul romanj (D. se:poate afirma ca la ora actuala exista deja tendinta manifesta de predarejntegrata a ~tiintelor car~ a fost analizata de 0 serie de autori 1991). d) Ultima modalitate de structurare a conlinuturilor vedere este cea de tip transdisciplinar celelalte ~i care realizeaza pe care 0 avem in care este mai complicata decat conlinuturilor pe baza de selectarea paradigrne larg unificatoare. 1983. Paun. e~ presupune este ca cei care acced la continuturi din diverse celorlalte domenii modalitati ale de astfel sa aiba deja cuno~tinte pe care Ie-au. 174 .disciplinei pe care 0 reprezinta. specifice ga/axiei ~tiinlei.

Deoarece. cu preponderenta uneia dintreele. pol referitor probleme ale la societate natura societatii. al unui pol practic (aplicatii profesionale). program a . patru toate prezinta atat '\vantaje dar ~i 0 serie de limite astfel Incat nu pentru unele In detrimentul celorlalte. se obiectiveaza 175 Intr-o serie de documente dintre care cele mai importante sunt planul de inviiliimant. personal (aspecte umanitatii). transdisciplinaritatea primar.• integrarea a doua sau mai multe domenii ~tiintifice. • integrarea a doua sau mai multe discipline. neta a • integrarea ansamblului ~tiintific In jurul unui pol ~tiintific (scheme pol conceptuale. 5) Documente care concretizeaza continuturile procesului de invatamant Continuturile amaratat. la nivelul postuniversitar. atat 0 serie de cercetari din domeniul psihologiei dar ~j realitatea educativa cotidiana au demonstrat ca pluridisciplinaritatea ar fi mai adecvata ~i mai productiva la nivelul Invatamantului la nivelul celui gimnazial. metode). modalitati. La ora actual a. conttiintei tehnologice. cea monodisciplinarii In sfar~it. ci ele sa fie sa se opteze compatibilizate cu caracteristicile ~i particularitatile elevilor care se afla Intr-un anumit ciclu de ~colarjtate. interdisciplinaritatea la nivelul liceal ~i universitar ~i. procesului de Invatamant care sunt selectionate. de sine). trebuie a~a cum s-a putut constata din prezentarea celor (formarea istorice. de proportii mai mult sau mai putin egale. a~a cum dupa 0 serie de criterii foarte riguroase.

la caracteru/ ob/igatoriu. de exemplu. eventual. prin intermediul sllu. tip sau profil de la scara intregii tllri i~i desta~oarll activitatea dupll un plan de invlltllmant identic.~co/arti. diafilmele etc. Aceastll caracteristicll a planului de invlltllmant se soldeazll cu efecte benefice deoarece. crestomatiile. poate ameliora egalitatea de ~anse a acestora cand se pune problema trecerii dintr-un ciclu de invl1tllmantin altul sau. la randul sllu. fie cll este yorba de finalitlltile ~i obiectivele educationale. planul de invlltllmant se distinge prin doull caracteristici esential~ care se referll. de competentele pe care dore~te sllie formeze ~coala la anumite categorii de elevi. se exprimll intreaga politicll educativJ. Caracteru/ unitar rezidll din faptul cll toate ~colile de acela~i grad. constituiti in comisii specializate ~i aflati sub directa indrumare a Ministerului Educatiei.1. la caracteru/ unitar al sllu de unde rezultll ~i normativitatea pe care el 0 impune. inregistrllrile pe bandll magneticll. aceste documente de importantll vitalll pentru desta~urarea procesului de invlltllmant sunt elaborate de speciali~ti in curriculum. Planul de invAtAmant Planul de invlltllmant este primul document care concretizeazll continuturile ~i a cllrui importantll rezidll in faptul cll. toate Iiceele cu profil pedagogic functioneazil dupll acela~i plan de invlltllmant ~i toate ~colile din cadrul ciclului primar i~i desta~oarllactivitatea dupll un plan de invlltllmantunic. 5. iar pe de alti1parte. manua/u/ ~co/ar la care se adaugll ~i altele cum ar fi culegerile de texte. Ca document de importantll capitalll in concretizarea continuturilor procesului de invlltllmant. de la un profil la altul. diapozitivele. De obicei. elevii beneficiazil de 0 preglltire unitarll care. de optiunile pentru anumite tipuri de valori. pe de 0 parte. pe parcursul ~colarizllrii. 176 .

in bazaprincipiului posibilitatea slelaboreze intrli in structura autonomiei universitare. exista posibilitatea ca unele sa sau unele organizatii nonguvemamentale doreascli infiintarea unor specializliri noi (de ex. planurile de invlitAmant pentru invlitlimantul preuniversitar (cic1ul primar ~i gimnazial) sunt concepute la nivelul ministerului de resort. in cele mai multe tAri. Inlegliturli cu elaborarea acestui document trebuie ~cutli precizarea cli. dar ~i in acest caz aceste documente trebuieaprobate de ministerul de resort care poate impune ~i unele modificliri in structura planurilor. institutii de invlitAmant preuniversitar foarte rare. facultlitile au planuri de invlitlimant pentru diversele specializliri care vor trebui aprobate tot de lor. de tip Waldorf etc. este adevarat. In alte situatii. pet baza acestor documente. ~coli confesionale. Aceste planuri de invlitlimant devin modificabile numai in conditii de 1989-sau exceptie-cum s-a intamplat ~i in Romania dupli Revolutia din decembrie in cazul unei reforme structurale a sistemului de invlitAmant. Cand aceastli problemli se pune la nivelul invlitAmantului superior trebuie ~cutli menliunea eli. nefiind admise modificliri fie cli este yorba de introducerea unor noi discipline sau de eliminarea altora. iar motivatia este simplli deoarece. ~coli care i~i des~~oarli activitatea pe 0 altemativli educationalli (de exemplu ~coli de tip Montessori. Dacli este yorba de aIte tipuri de ~coli ~i anume ~coli particulare. invlitAtnant trebuie sli asigure tuturor elevilor 0 culturligeneralli cele douli cicluri de care la fjindul sliu sli se constituie intr-o premizli majorli pentru formarea culturii de specialitate. dar ~i in acest caz planurile ministerul invlitAmAntului.A doua caracteristidi a planului de invlitAmant se concretizeazli in caracterul obligatoriu ~i stipuleazli cerinta ca acesta sli fie respectat intocmai de unitlitile ~colare pentru care a fost elaborat. educator puericultor sau pedagog 177 . ele pot avea 0 autonomie in elaborarea planurilor dupli care functioneazli.).

realiste ~i de implicate maximal in formarea culturii generale a elevilor ~i care au un rol decisiv in formarea ~i dezvoltarea personalitlitii acestora. 178 a expectantelor pe care Ie . adicli succesiunea intervale lor de timp afectate studiilor. in umaniste. Cele mai importante criterii avute in vedere in gruparea discipline lor se referli la modul de implicare a jieciirei discipline in procesul de inviiliimdnt ~i la specificul conlinutului fieclirei discipline in parte. la nivelulplanului de invlitlimant disciplinele nu sunt plasate intampllitor. Cum u~orse poate anticipa. examenelor. In functie de primul criteriu 0plionale ~i facultative. iar in functie de al do ilea. vilcantelor. ci grupate pe grupe de discipline sau pe trunchiuri de discipline. Grupa disciplinelor obligatorii include obiectele de invlitAmant care sunt disciplinele se grupeazli in obligatorii. a motivatiei care ii caracterizeazli. vizeazli dupli parcurgerea acestora. 3) structuraanului ~colar. 2) numlirul sliptlimanal ~i almal de ore pentru fiecare obiect. iar in acest caz ele pot elabora aceste documente. planuri de invlitAmant. la fiecare an de studiu. Privit din perspectivli strict structuralli planul de invlitAmant stabile~te urmlitoarele elemente: 1) disciplinele ~colare care urmeazli a fi studiate ~i succesiunea acestora pe anii ~colari. Trunchiul discipline lor optionale cuprinde 0 serie de obiecte de invlitlimant fatA de care elevii pot sli-~i manifeste interesul datoritli unor aptitudini pe care Ie posedli. specialitate. dar ele nu pot fi aplicate dacli nu au fost in prealabil avizate ~i aprobate de clitre ministerul de resort.social) pentru care nu existli.

sA zicem. La fel se intamplA ~i in alte situatii cand. cele facultative include unele discipline spre care elevii se pot orienta. In sfiir~it. a treia grupA de discipline. De exemplu. ceeea ce inseamnA cA aceastA disciplinA ar trebui plasatA in cadrul planului inaintea psihologiei. pe de 0 parte. flexibilizeazli in mai mare mAsurA continuturile procesului de invAtAmant. dintre care unele se referA la ordonarea discipline lor astfel incat sA se asigure atat coerenta pe verticalA cat ~i coerenta pe orizontalA. predarea unei anumite ramuri a fizicii este conditionatA de existenta unor cuno~tinte de matematicA. Asigurarea coerentei pe verticalA presupune cerinta ca plasarea discipline lor in cadrul planului sA se facA astfel incat. planurile de invAtAmant sunt concepute in a~a manierA incat pe mAsurA ce se inainteazli spre treptele mai inalte ale ~colaritAtii oferta de discipline optionale sA fie tot mai largA. in multe sisteme de lnvAtAmant. aceastll grupA a discipline lor optionale este foarte importantA deoarece. ~i anume. Pentru a deveni un instrument util ~i eficient planul de invAtAmant trebuie sA onoreze 0 serie de exigente. Acest aspect este foarte important deoarece lipsa coerentei pe verticalA poate crea dificultAti majore in parcurgerea ~i intelegerea unor discipline. parcurgerea in bune conditii a psihologiei la nivelul ciclului liceal este conditionatA de existenta in randul elevilor a unor cuno~tinte de anatomie ~i fiziologie. iar pe de aM parte. pe care Ie pot parcurge selectiv deoarece nu presupun obligativitatelll frecventei ~i nu impun 0 evaluare riguroasA. of erA elevilor posibilitatea sA opteze pentru continuturi care sunt mai compatibile cu posibilitAple ~i disponibilitAtile lor. parcurgerea discipline lor care se aflA la nivele mai mici de ~colaritate sA se constituie in premize favorabile pentru intelegerea disciplinelor care se studiazA ulterior. 179 . In legAturA cu statutul acestor discipline optionale trebuie mentionat faptul cA.Desigur.

• principiul permeabilit11tii fat11 de evolutiile actuale In cadrul problematicii curriculum-ului. pe orizontal11 se stabilesc cuno~tintele diverselor discipline devin mai inteligibile ~i se retin mai u~or in memoria de lung11durat11. de inv11tllmant (obiectivele dintre diferite grupe de cat ~i al relatiei discipline ~colare (obiecte de studiu). Postelnicu. fie de evolutiile inregistrate in peri metre Ie diverse lor domenii ale cunoa~terii. pag. • principiul pertinentei. 2000. manifestat In leg11tur11 cO formularea obiectivelor pedagogice ~i a optiunilor privind grupele obiectelor de inv11t11mant. i Indiferent de calit11tile pe care Ie posed11 in momentul elabor11rii sale.134) meritioneazll: • principiul adecv11rii curriculum-ului la contextul social-cultural national ~i european actual. • principiul curriculum pedagogiei coerentei. fie de evolutiile de natum socioeconomic11 ~i in consecint11 el trebuie revizuit. mplicit continutul fiec11reia. manifestat atat de nivelul relatiei dintre ~i finalit11tile sistemului generale).In ceea ce prive~te asigurarea coerentei pe orizontaU\ ea presupune exigenta ca plasarea disciplinelor In cadrul planului sl1fie fAcut11 a~a fellnciit sl1 In se faciliteze transferurile acestei coerente interdisciplinare la acela~i nivel de ~colaritate. planul de inv11tllmant sl1 nu mai corespund11 in totalitate multiplelor exigente impuse. in elaborarea c11ruia trebuie sl1 se tin11cont de respectarea un or principii din randul c11rora unii autori (C. Onorand aceste exigente planul de inv11tllmant se constituie. Datorit11 mai u~or corelatii Intre discipline. este posibil ca. intradev11r. dup11 0 anumit11 perioad11 de timp. Intr-un document primordial de concretizare a continuturilor. 180 .

Prezentarea continutului disciplinei PI. 181 .•. capitole ~i subcapitole.2. ca document de concretizare a continuturilor • procesului de fnvAtAmant indicA sau IisteazA disciplinele ~colare care se parcurg la nivelul progra~a planului unui ciclu de fnvAtAmant. atunci cand se pune problema educatiei renovArii trebuie sA se revadA ~i finalitAtile ~i obiectivele pentru ca relatia dintre acestea ~i continuturile procesului de fnvAtAmant sA fie evidentA.Evident. de performantA pe care trebuie sA Ie atingA • elevii pentru a accede in clasa urmAtoare. schimbArile de mai mare anvergurA trebuie sA aibA loc la scurte perioade mai lungi de timp (de exemplu la 10 ani) ~i nu la perioade deoarece. • • • PrivitA din perspectivA strict structuralA programa cuprinde urmMoarele ------------------element poate Iipsi din unele profesorului Indicarea standardelor - Obiectivele educationale specifice disciplinei care fac referire la tipul de competente pe care ~i Ie vor forma elevii ca urmare a parcurgerii ace lei discipline. ~colarA se referA numai la 0 disciplinA care este inclusA in structura ~i care detaliazA in mai mare mAsurA continuturile comparativ cu planurile de invAtAmant. Indicarea numArului de ore afectat fiecArui capitol in parte dar acest programe in ideea de a-i IAsa mai multA Iibertate in abordarea diverse lor teme. ~ .. Programa $colaril DacA planul de fnvAtAmant. fn acest caz. nu se pot determina cu precizie efectele de ordin educativ asupra generatiilor de elevi ~i tineri a cAror instruire s-a bazat pe utilzarea lui. ordonarea discipline lor pe ani de studiu. 5. ----~ elemente. De asemenea.

Poste/nicu (2000). I.195-220) considera ca programele ~colare ar trebui sa respecte urmatoarele cerinte: a) sa reflecte nevoi/e societal. S. Daca programele sunt ~i mai elaborate. programele ~colare poseda 0 serle de caracteristici ~i in acela~i timp timp trebuie sa onoreze 0 serie de exigente care sunt analizate atat de autori romani. In lucrarile lor. la coerenta interna ~i la cea externa. C. ceea ce inseamna ca prin continutul lor programele trebuie sa fie corelate cu ceea ce se intampla la nivelul societatii ~i sa raspunda unor nevoi provenite din lumea muncii. enumera 0 serie de caracteristici ale programelor ~colare referitoare la rigurozitatea ~tiintifica.1.• Prez unor indica ii metodice pe care profesorul trebuie sa Ie aiM in vedere in predarea unor elemente de continut.1. Popescu (1991). unele programe mai pot include ~i referiri bibliografice ata~ate diverselor teme. Mia/aret (l991). tot in scopul de a aprofunda cunoa~terea disciplinei care se va parcurge. Car'lcteristicile programeior ~coiare Ca documente importante care concretizeaza continuturile procesului de invatamant. 5. ~i so/icitari/e rec/amate de piala muncii. atunci ele mai pot cuprinde ~i 0 ser\e de teme cu caracter facultativ care sunt destinate aprofundarii materiei ~i la care pot accede selectiv elevii care au disponibilitati mai mari pentru materia respectivlt De asemenea. 182 . pp. mai ales in legatura cu domeniile care cunosc 0 dinamica deosebita. Jinga ~i E. Istrate (l988). G. Cristea (2000).. G. cat ~ide autori straini. De exemplu. autori precum V. Mialaret (1991. la reflectarea nevoilor de natura socio-umana etc.

exigenta potrivit careia 0 programa trebuie conceputa in a~a fel incat. 183 . De exernplu. la scaderea dramatica a randamentului ~colar. d) sa posede coerenfa externa.De exemplu. neclaritati etc. la aparitia oboselii ~i ca 0 consecinta fireasca. apare posibilitatea de a se crea confuzii.. se creeaza premize pentru aparitia lacunelor in cuno~tintele elevilor. daca la ora actuala este mai mare nevoie de speciali~ti in informatica pare evident ca programele. dupa cum. b) sa realizeze un echilibru intre disciplinele care intra in structura planului de invalamant anumita clasa). cu toate consecintele rezultate dintr-o astfel de situatie. iar pe de aM parte. deoarece exista tendinta de a supraincarca programele la unele discipline. prin structura ~i continutul lor ar trebui sa faciliteze formarea acestei categorii de personal. Daca programei ii Iipse~te coerenta interna. pe de 0 parte. iar exemplele ar putea continua ~i cu alte obiecte de invatamant. unele teme de biologie nu pot fi intelese de catre elevi daca ei nu ~i-au form<rtdeja 0 serie de notiuni specifice disciplinei chimie. prin temele incluse in componenta sa. ~ c) sa posede coerenla interna. sa faciliteze elevilor parcurgerea ~i intelegerea altor discipline care intra in structura planului de invatamant. ceea ce se soldeaza cu efecte negative in activitatea de instruire-invatare deoarece conduce la suprasolicitarea elevilor. ceea ce inseamna ca ierarhizarea temelor in cadrul programelor trebuie sa respecte logica ~tiintei ~i implicit sa faciliteze intelegerea continuturilor care fac obiectul activitatilor de instruire-invatare. multe continuturi ale matematicii faciliteaza invatarea unor teme predate la disciplina fizica. de asemenea. # care se parcurg la un anumit nivel de $colaritate (Ia 0 Aceasta exigenta este intradevar foarte importanta.

2. ceea ce inseamna ca in componenta programelor trebuie incluse ~i teme care pot fi abordate din mai multe perspective. in ultimele decenii ~ au aparut mai multe tipuri de programe care sunt mentionate in lucrari de didactica sau de pedagogie generala. 1991) in randurile care urmeaza: 184 . Mia/aret (op. acestea din urma marginindu-se sa of ere marile obiective de atins. Programele subcategorii ~i anume: cu un continut fix sunt clasificabile la randul lor in doua • programe centrate pe discip/ina a caror caracteristica constituie faptul ca ierarhizarea temelorin mai riguros logica ~tiintei. principala 0 cadrul programei respecta • programe centrate (orientate) asupra e/evilor in cadrul carora continutul este fixatin psihologice ale elevilor. Shane ~i Tabler) au realizat ~i 0 paralela intre cele douli tipuri de programe pe care 0 redlim dupa G. De exemplu G.2. in scopul ca acestea sa fie cat mai adaptate eievilor carora Ii se adreseaza. 5.e) sa javorizeze interdisciplinaritatea. Tipologia programelor ~colare Pentru a flexibiliza continuturile procesului de invatamant.cadru. se creeaza astfel posibiliatea ca elevii sa-~i formeze mai u~or 0 imagine globala asupra unei teme sau subiect care pot fi tratate prin implicarea mai muItor discipline. functie de caracteristicile ~i particularitatile Unii autori (de ex.cit.. Mialaret (1991) face distinctia intre programele cu un conlinut fIX ~i programele .

de interesele ~i disponibilitatile acestora etc. formative. 185 . Incurajeazli mai adaptatcentratA pe sunt functie pentru ~i planificare Programadeoarece lor pe disciplinA ilor saucontrolate. tipurile deoarece beneficia de anumit un selectia continutului scopeleviprofesor. singurulAre~ansele invatare aptitudini procesul scopurilorDametodica tin suntpozitiva comportament.Modifica elevilor.nuasupra Elibereazli mai Mare~teprobabilitatea diversificata incaIibertate care intluenta~icentratA este profesorul de cu aurmari dederitmurileadecvat)adecvatcaincel 0marede planificarea de~i sunt rezultatanumita evaluarea dezvoltareaeducatia raspundenevoilor ca pentru elevi deobligatia de creativa fiecaruidezvoltaredeun asimilarealacare a cont deeleprestabilita. In ceea ce prive~te programele profesorului. ramanand cand ele vor fi predate in functie de anumite contexte de instruire. (maicontinut in identificate0 elevilor. Permite grup de trebuintelor ~i r -o re progresie elevi. elevilor.(sau Programa initiativa profesorului specificand mo~tenirea a scopul grupuriinprofesorilor diferenteleun individuale considerat functie de potrivit). transmise . individuale.cadru acestea of era Iibertate total a care trebuie deoarece ele indica sau specifica numai continuturile la latitudinea acestuia momental elevilor.

cadrul didactic are obligatia sj:iparcurgj:i to ate temele inc1use in programj:i panj:i la sfiir~itul ciclului sau nivelului de ~colaritate. care programelor centrate pe disciplinj:i. iar cele optionale ~i facultative vor onora in mai mare mj:isurj:iinteresele ~i expectantele elevilor. 5. se vor In acest fel. pot fi aduse anumite acestora. cat ~i generale a elevilor pot fi predate prin. 0plionalelor sau intrj:i in categoria ar putea fi abordate prin intermediul programelor centrate pe elevi. De exemplu. disciplinele fundamentale care asigurj:i formarea culturii centrate pe disciplinii. flexibilizeze existenta mai multor tipuri de programe are menirea sj:i in mai mare mj:isurj:i continuturile invj:itj:imantului ~i sj:i mj:ireascj:i atractivitatea acestora pentru asimilarea lor. programele ~colare trebuie parcurgj:i mai multe etape sau faze iar acest lucru este necesar deoarece. In legj:iturj:i cu aceste etape. ci pedagogic ar fi ca in activitatea de instruire-invj:itare sj:i se utilizeze atat programele programele centrate pe elevi.3.Chiar ~i in aceste conditii de libertate totalj:i. Gaston Mialare! considerj:i cj:isuccesiunea lor ar fi urmMoarea: 186 corectii care amelioreazj:i indicii de calitate ale . Etape in elaborarea programelor ~colare Pentru desta~urarea a se constitui in instrumente care favorizeau maximal sj:i procesului de instruire-invj:itare. Neindoielnic.2. in fiecare etapj:i. mai multi autori cum sunt Gilbert De Landsheere.utilizarea in timp ce 0 serie de discipline facultativelor. Acest lucru nu inseamnj:i cj:itrebuie sj:i se opteze pentru unele in detrimentul celorlalte. ar exista garantia cj:i intradevj:ir disciplinele fundamentale parcurge cu respectarea riguroasj:i a logicii ~tiintei.

pentru care se impun ~i 0 serie de corectii care genereazi1 in final 0 versiune ameliorati1 a acesteia. tot in cadrul acestei etape se va ci1uta ca programa si1 corespundi1 mai multor cerinte fie ci1este yorba de: asigurarea coerenlei Interne.1) 2) 3) 4) faza elabori1rii. si1 se constituie intr-un e~antion stratificat in cadrul ci1ruia elevii si1 fie selectionati persoane. asigurarea coerenlei externe. De asemenea. se intri1 in etapa a doua. Cu ocazia acestei aplici1ri limitate la un grup experimental poate si1-~i etaleze atat caliti1tile cat ~i minusurile. programa motiv dupi1 mai multe criterii. faza extinderii. incoerentele. adici1 in faza experimentiirii. faza generalizi1rii. programei are drept scop acesteia ~i cand 1) Prima etapi1 sau fazi1 denumiti1 elaborarea delimitarea temelor ~i subtemelor care vor intra in componenta selectia continuturilor se face cu respectarea diverselor criterii care si1-i asigure un nivel ridicat de relevanti1. iar ca mi1rime si1 cuprindi1 1200-1500 lacunele. cand ea se aplici1 la un grup restrans de elevi. Ar fi de dorit ca acest grup experimental si1 fie constituit dupi1 exigentele metodologiei de cercetare. asigurarea promoviirii principiului interdisciplinaritiilii. 187 . 2) Dupi1 ce program a a fost elaborati1. Toate demersurile intreprinse in faza experimenti1rii sunt realizate de ci1tre practicieni ~i de ci1tre psihopedagogi. deci de persoane care sunt extrem de familiarizate cu problemele ~i cu dificulti1tile invi1ti1riide tip ~colar. faza experimenti1rii.

3) Dupa ce in faza de experimentare gasindu-se solutii pentru neajunsurile programa a fost imbunatatita. cea de generalizare tuturor elevilor care parcurg cand programa se aplica la un anumit nivel al 0 disciplina ~colaritatii. ~i cu aceasta ocazie este posibil cu programei sa i se mai identifice unele minusuri ~i de aceea este indicat ca programa sa sufere din nou imbunatatiri. sunt ~anse mari ca aceste documente sa nu fie adecvate elevilor pe care ii vizeaza ~i sa nu fie asimilate decat in proportie redusa. 5. Daca programa ~colara enumera numai temele ~i subtemele care trebuie transmise elevilor. dar sa fie ~i adaptate posibilitatilor asimileze continuturile specificate de aceste documente. cand versiunea ameliorata se aplica unui numar mai mare de elevi.3. Mialaret. in cazul manualului. cum afirma G. Manualul ~colar Al treilea document care concretizeaza continuturile procesului de invatamant este manualul ~colar. Dimpotriva. se intra in etapa a treia. fiecare capitol este divizat in unitati de continut pentru ca 188 . 4) Dupa ce in faza de extindere programa a fost din nou ameliorata se intra in ultima etapa. De~i parcurgerea acestor etape impune eforturi sustinute din partea tuturor persoanelor implicate in ace'lSta activitate. astfel incat. daca nu se respecta aceste cerinte ~i nu se parcurg aceste de a elabora programe de inviiliimant in eabinete elevilor care urmeaza sa etape. identificate. cea de extindere. continuturile sunt prezentate in mod detaliat. acest demers trebuie dus pana la capat daca se dore~te intradevar elaborarea unor programe care sa-~i indeplineasca ~i rolul ce Ii se cuvine. perpetuandu-seprocedura ministeriale.

explicabila prin faptul ca operand asupra continuturilor. rezumatul ideilor pentru fiecare capitol In parte. 372). ci cuprinde ~i alte elemente cum sunt exercitiile ~i problemele foarte variate. Analizat din perspectivA pur structural A se poate mentiona cA manualul prezintA nu numai continuturile Intr-o formA detaliatA ~i pedagogizatii cum se exprimA unii autori. manualului analizate de mai multi autori. referinte bibliografice pentru fiecare temA abordatA. pag. atunci el mai poate cuprinde glosar de termeni pentru fiecare lectie sau capitol. Nicola (1996.elevii sA nu Intampine dificuMti In Intelegerea cuno~tintelor ~i informatiilor care fac obiectul activitAtii de instruire. 'i~idezvolta structuri operatorii adaptate diverse lor tipuri 189 . • funcfia formativa. abordand considerA cA principalele functii ale manualului sunt: • funcfia de iriformare justificatA prin faptul cA orice manual aceastA chestiune 'ii sunt specifice continuturilor ~i 0 serie de functii enumerate reprezintA 0 importantA sursA de cunoa~tere pentru elevi. cu atat asimilarea ~i 'intelegerea cuno~tintelor se vor face 'in conditii de mai mare eficientA. 1. seturi de fi~e sau teste prin care elevii se pot autoevalua. probabil 70-80% din cuno~tintele dobandite instruire-'invatare procent de cAtre ace~tia 'in procesul de In timp ce un sau al 'i~i au originea 'in acest document. cu cat prezentarea continuturilor la nivelul manualului va fi mai bogatA ~i mai diversificatA. Cum u~or se poate anticif>a. iar dacA manualul este ~i mai elaborat. aplicatii cu ajutorul cArora elevii pot sA exerseze asupra continuturilor asimilate. Fiind un document de importantA maximA 'in concretizarea 'invAtAmantului. De exemplu. elevii 'i~i formeaza 0 serie de deprinderi de munca intelectuala. provine pe filiera mult mai redus profesorului mijloacelor de comunicare In masa.

la exemple. 22-24) referindu-se la functiile manualului considera ca printre cele mai importante sunt: 1) funcfia de informare -selectia cuno~tintelor trebuie tacuta in ~a fel incat sa se evite supraincarcarea. 2) funcfia de structurare a inviifiirii. 3) funcfia de ghidare a inviifiirii care se poate realiza prin: -repetitia. explicabila in sensul ca prin calitatile sale manualul poate amplifica motivatia elevilor pentru activitatea de instruire-invatare. • funcfia de autoeva/uare. memorizarea. -de la exemple ~i ilustrari la observatie ~ianaliza. Ie poate stimula curiozitatea. simplificari.. 190 . poate largi aria intereselor ~ipreocuparilor pentru cuno~tere. • funcfia stimu/ativii. Un alt autor R. pp. imitarea modele lor. la ilustrari. Invatarea se poate realiza prin mai muIte modalitati: -de la experienta practica la teorie. reorganizari. -de la teorie la aplicatii practice. prin controlarea achizitiilor. -cand se realizeaza selectia cuno~tintelor trebuie sa se aiM in vedere anumite reduceri. -de la expunere. deoarece manualul poate pregati elevii pentru autoeducatie ajutandu-i sa-~i formeze un stil de munca individual gratie caruia sa poata dobandi pe viitor 0 serie de cuno~tinte ~i informatii prin efort personal. Seguin '1989. -de la exercitii practice la elaborarea teoriei.de continuturi. se familiarizeaza cu 0 serie de algoritmi care sunt valabili pentru anumite categorii de sarcini.

c) Cerinle de natura estetica (calitatea ilustratiilor tehnoredactl\rii. Dacl\. intelege ~i aplica etc. etc). manualul trebuie sl\ onoreze 0 serie de cerinte care sunt grupabile in trei categorii ~ianume: a) Cerinle de natura psihopedagogica a cl\ror respectare presupune cl\ in cadrul manualului cuno~tintele ~i informatiile sunt prezentate in a~a fel incat elevii sl\ Ie poatl\ asimila. pe de 0 parte. era normal ca ~i manualele ~colare sl\ beneficieze de aceea~i atentie ~i implicit sl\ se introducl\ inovatii ~iin elaborarea acestora. De exemplu. Elaborarea de manuale speciale pentru profesori ~i elevi reprezintl\ un ca~tig. Acest lucru s-a realizat iar la ora actuall\ cele mai notabile inovatii se concretizeazl\ . in elaborarea de manuale alternative pentru aceea~i disciplinli care se predl\ la nivelul unei clase sau nivel de ~colaritate. deoarece. iar acest lucru este firesc deoarece profesorul trebuie sl\ dispunl\ de un surplus de cuno~tinte ~i informatii la care face apel numai in situatii deosebite ~i anume cand elevii se 191 folosite. cat ~i in conceperea programelor analitice. Pentru a indeplini cu succes functiile care ii sunt specifice. in elaborarea de manuale speciale pentru profesori ~i manuale speciale pentru elevi. a~a cum am arl\tat anterior s-au inregistrat progrese in ultimele decenii atat in elaborarea planurilor de invl\tl\mant. fiecare dintre ace~tia se raporteazl\ oarecum diferit la acest instrument care concretizeazl\ continuturile procesului de invlitl\mant. b) Cerinle de natura igienica (calitatea hartiei ~i a cemelii tipografice.-activitatea deschisl\ ~i creativl\ a elevului care poate utiliza propriile sale experiente ~iobservatii. a . lizibilitatea textului. iar pe de aM parte. etc). manualul profesorului sau Cartea profesorului se distinge in primul rand prin faptul cl\ include un volum mai mare de cuno~tinte ~i informatii. a legarii.

De asemenea. De exemplu. mai bine motivat.confruntA cu unele neintelegeri. mai multe exemplificAri ~i mai multe concretizAri. A doua inovatie importantA in materie de manuale 0 reprezintA editarea de manuale alternative pentru aceea~i disciplinA. In ceea ce prive~te manualul destinat elevilor. elevului. prin ritmurile de lucru care sunt diferite de la un elev la altul. atunci pare firesc ca ~i manualele destinate lor sA se deosebeascA ~i sA fie concepute in a~a fel incat sApoatA fi compatibilizate cu anumite categorii de elevi. un elev cu posibilitAti mai mari pentru 0 disciplinA. in legAturA cu 0 temA sau un subiect. manualul destinat profesorului include 0 serie de indicatii metod ice in legAturA cu felul in care trebuie sA se predea anumite continuturi. afectiv. sau cand solicitA. care 192 . ca notA generalA se poate trage concluzia cA cele douA tipuri de manuale sunt concepute in a~a fel incat activitatea didacticA sA fie focalizatA pe demersurile profesorului. care se parcurge la un anumit nivel de ~colaritate. prin varietHea mai mare de exercitii ~i probleme pe care elevii vor trebui sA Ie rezoIVl:l. acesta se distinge in primul rand prin voliJmul mai redus de cuno~tinte ~i informatii. La fel trebuie amintit faptul cA manualul destinat profesorului tipurile de exercitii ~i probleme pe care trebuie sA Ie rezolve cuprinde ~i elevii pentru a demonstra gradul de intelegere a continuturilor care au tacut obiectul activitAtii de instruire. motivational. va putea sA opteze pentru un manual mai elaborat ~i mai sofisticat. In orice caz.prin includerea unor fi~e de muncA independentA ~i a unor instrumente prin intermediul cArora elevii se pot autoevalua. Si aceastA inovatie este productivA ~i ea poate fi u~or dacA se pleacA de la premiza cA. pe ceea ce intreprinde acesta ~i mai putin pe activitatea justificatA din punct de vedere psihopedagogic din moment ce elevii se deosebesc intre ei atat prin potentialul cognitiv.

softurile educationale. la materialul iconografic ~i la varietatea exercitiilor propuse elevih>r. trebuie tacuta mentiunea ca manualele alternative i~i dovedesc eficienta atata timp cat asigura totu~i 0 pregatire unitara a elevilor la aceea~i disciplina. acest lucru nu inseamna ca in predarea efectiva a continuturilor catre elevi dascalul nu i~i 193 . atlasele inregistrarile pe banda magnetica. dimpotriva. revistele de specialitate. cum suntmonografiile culegerile ~i crestomatiile. ci pentru a Ie face invalarea mai eficientli ~i mai agreabila. 6) Abordarea creativi B conpnuturilor procesului de invitimint De~i c~>ntinuturile procesului de invatamant sunt concretizate in planuri. Daca planul de invatamant. mai putin complicat. Daca nu se respecta aceasta exigenta este posibil ca anumitevariante de manual sa ii defavorizeze efectiv pe elevii care opteaz! spre ele. ~i albumele. ceea ce inseamna ca fiecare varianta de manual ar trebui sa prezinte nucleul tare al disciplinei. iar diferentierile intre variante sa se refere mai ales la modul de prezentare a continuturilor. manualul ~colar reprezinta principalele documente care concretizeaza continuturile procesului de invatamant.·faptul ca exista ~i alte suporturi curriculare care nu au un rol neglijabil. un elev mai putin dotat ~i mai putin motivat pentru 0 anumita disciplinli va putea sa opteze pentru un manual mai bine i1ustrat. nu trebuie uitat. care sa-l favorizeze ~i sa-l avantajeze in rezolvarea unor probleme sau in desta§urarea unor activitati specifice acelei discipline. lacare se poate face apel in anumite contexte de instruirepentru a supraincarca elevii. programe ~i manuale care impun profesorului 0 normativitate evidenta. programa ~colara. Pe de aha parte.corespunde in mai mare mAsura caracteristicilor psihologice ale sale. pe anumite teme.

Raportarea la programele~colarenu este una standard iar· M Minder (l991) considem ell in utilizareaacestor documente profesorul se poate situa in trei ipostaze ~ianume: 1) prima modalitate este aceea cand profesorul se mu]tum~te sll parcurgll un manual conceput direct in functie de programli. dar ~i in functie de preglltirea psihopedagogicl pe care a dobandit-o in timp. evident in detrimentul celorlate categorii.cu modalitlltile de predare efectivll a cuno~tintelor ~i infonnapilor care fac obiectul activitlltii de instrUire-invlltare. fie cll este yorba de proiectarea unor elemente subiective. 194 . iar dupll aceea in legllturll. 2) a doua modalitatede raportareconstll in faptu] cll. devine dependent de 0 schemll metodologicll care ii poate restrictiona sever creativitatea didacticll. profesorul i~i poate elabora singur cursul sau manualul. profesorul i~i poate manifesta originalitatea mai intai in legllturll cu felul sau maniera in care se raporteazll la programele ~olare.riguroasa a respectivului manual. pleciind de la subiectele sau chestiunile mentionate· de programll. In functie de preglltirea ~tiintificll pe care oposedll. iar pe de altll parte. fie ell este yorba de favorizareaunei anumite categorii de obiective educationale. dar ~i aici existll 0 serie de impedimente.poate dovedi creativitatea didacticll ~i nu i~i poate proiecta subiectivitatea in transmiterea cuno~tintelor ~i informatiilor. fie cll este yorba de un efort considerabil. dar in aceastll situape el devine transmitlltorul unor valori asupra cllrora nu a reflectat suficient ~i pe care nu Ie poate interioriza in totalitate elevilor cu care lucreazli. fie ell este 1 vorbade minusuri inconstructia logicll ~i.

. cadrele didactice i~i subestimeazA menirea considerand cA pAreri pertinente asupra programelor pot avea numai persoanele care Ie-au elaborat dar realitatea educationalli a infirmat de multe ori aceastA supozitie.35).3) in star~it. cadrele didactice pot sA-~i manifeste spiritul creator atunci cand programele ~colare sunt supuse unor dezbateri la care participli nu numai speciali~tii in ~urriculum care Ie-au elaborat. in astfel de ocazii. Chiar dacA autorii de programe au intotdeauna un cuvant greu in aprecierea acestor documente de concretizare a continuturilor. pag. De foarte multe ori. nici contributia practicienilor nu poate fi neglijatA. in profesorului care la nivelul programei promoveazA ~colare acesta principiul de interdisciplinaritAtii programA. Nu in ultimul rand. M Minder considerA cA ultima este cea mai functionalA ~i cea mai eficientA deoarece tine cont in mai mare mAsurAde caracteristicile ~i posibilitAtile elevilor cu care se lucreazA.cit. Incercand 0 apreciere a acestor modalitAti. creativitatea poate fi probatA ~i in cazul. in tratarea unor teme sau subiecte care sunt specificate Cu aceastA ocazie el poate reflecta la posibilele corelatii pe care Ie poate realiza intre continuturile impuse de 0 anumitA temA ~i continuturi care sunt circumscrise altor teme sau care apartin altor discipline de invAtAmant. Pe de altA parte. care dintre teme au 195 . pentru cli ace~tia sunt cei mai indriduiti sli arate ce dificultAti majore a determinat programa in parcurgerea ei. ci ~i practicienii. deci cei care Ie aplicA efectiv in activitatea de instruire-invAtare. pentru a nu se intoarce decat dupa aceea la program a din care se vor extrage elementele susceptibile de a se potrivi $i de a promova comportamentele seleclionate in prealabil (op. a treia modalitate consta in a defini in primul rand $i inaintea tuturor lucrurilor obiectivul terminal al secvelei educative care se propune afi pusa in ap/icare.

prima interventie se referll la operatia de corelare a obiectivelor disciplinei cu capitolele ~i subcapitolele tratate in manual. poate cuprinde teme sau subiecte care nu au acoperire prin continuturile existente la nivelul manualului ~i in acest caz profesorul va trebui sll realizeze 0 selectie a acestora din alte surse ce obiectiveazll continuturi. reviste de specialitate. ce notiuni din programll reclamll 0 atentie specialll din partea cadmlui didactic pentru a deveni inteligibile elevilor care urmeazll sllle dobfuldeasclletc. Dacll ar fi sll Ie maximalizllm. in concluzie. etc.creat dificultllti mai serioase elevilor. sll delimiteze un volum de cuno~tinte ~i informatii care nu determinll supraincllrcarea elevilor. datoritll faptului cll la nivelul acestui document de concretizare a continuturilor paleta lor de interventii este ~i mai diversificatll. modificandu-se la intervale de timp mai scurte decat manualul. nu trebuie uitat faptul cll programa. De 0 creativitate didacticll ~i mai accentuatll pot da dovadll cadrele didactice in cazul manualelor ~colare. pentru a nu exista situatii cand predarea anumitelor continuturi sll nu determine atingerea expresll a unor obiective specificate de programll. in aceastll operatie cadrul didactic va trebui sll aibll in vedere toate criteriile de selectie a continuturilor pe care Ie-am analizat anterior ~i evident. Dacll ierarhizarea unor unitllti de continut in cadrul capito leIor este l I t ~ t defectuoasll sau discutabilll. Apoi. cadrul didactic poate iarll~i interveni pentru a face 196 . fie cll este yorba de ·lucrllri monografice. dacll se va tine cont intotdeauna atunci dind se dezbat aceste programe ~colare ~i de pllrerile celor care Ie aplicll efectiv in activitatea de instruire. existll ~anse mari ca aceste documente sll fie imbunlltlltite ~i sll rllspundll in mai mare mllsurllexigentelor care au stat la baza elaborllrii lor. culegeri de texte. crestomatii.

formulelor. imaginilor. dar de multe ori. prin natura lor continuturile sunt consttingatoare' ~i limiteazii prezentarea lor la 0 singura modalitate. cand se pune problema transmiterii efective a continuturilor ditre elevi..' Modul de prezentare a. conceputa ca un set de operatii care fac legatura 'Yntnnnmoa§'terea savantii ~i cunoa§'terea transmisii elevilor in cadrul activitltiicotidienede predare -invatare. cat ~i de respectarea logicii didactice. cand continuturile sunt prezentate prin organigramelor. cand continuturile instruirii sunt prezentate nemijlocit elevilor. ~i anume: 1) modalitatea directii sau activii. dar ~icu particularitatile elevilor care urmeaza sa Ie asimileze. schemelor. ace~tia putand sa Ie exploreze multisenzorial ~isa Ie ~orde cu rapiditate semnificatiile cuvenite. continuturilor procesului de invatiimant va depinde ~i de felul in care se reaHi. 2) modalitatea intermediul iconicii.eazatranspozitia didactica. '. Dupa cum se cunoa~te. S. 3) modalitatea simbolicll cand continuturile sunt prezentate prm intermediul simbolurilor. Dupa cum u~or se poateanticipa. Apoi. psihopedagogul J. tabelelor.corectiile reclamate atat de respectarea logicii ~tiintei. curbelor de frecventii. ecuatiilor etc. profesorul poate sa-~i manifeste atitudinea creatoare prin alegerea unei modalitati de prezentare care este mai compatibila atat cu natura continuturilor. Daca transpozitia didactic! nu· se realizeazii la un nivel corespunziitor existii riscul sa se creeze 0 discomipuitate sau 0 ruptura intre ceea ce se produce in 197 . Bruner (1970) a identificat trei asemenea modalitati de prezentare a continuturilor. histogramelor. mai productiv ar fi ca acela~i continut sa poatii fi prezentat elevilor· prin mai multe modalitati.

pot fi formate nopuni care nu redau invariantii unei clase sau categorii de obiecte. la nivelul transpozitiei didactice se va avea in vedere 0 schema liniara ~i mult simplijicata care sa faciliteze surprinderea interdependentei dintre elemente ~i implicit acordarea de semnificapi corecte continuturilor care se transmit. pot aparea interferenle intre continuturi care alimenteaza confuzii ~iambiguitate la nivelul elevilor. dar ~i pentru a crea conditii optime pentru realizarea modelelor in transmiterea unor continuturi care nu pot fi prezentate nemijlocit elevilor in activitatea de instruire. pot aparea goluri in cuno~tintele elevilor.perimetrul diverselor ~tiinte ~i ceea ce li se transmite elevilor prin intermediul obiectelor de invatAmantcare fac parte din curriculum-ul ~colar. restringerea repertoriului lexical care nu mai are extensia specifica perimetrului ~tiinlei. pot aparea ierarhizari defectuoase in structura logica a cuno~tinlelor. c) marirea ponderii jigurativului atat sub aspect cantitativ. in consecintA. b) simplijicarea modelelor explicative ceea ce presupune ca. Utilizarea corecta a transpozitiei didactice implica un demers psihopedagogic in cadrul caroia M Tardy (1993) surprinde urmatoarele aspecte: a) transformari de natura de natura terminologica ceea ce inseamna ca la nivelul transpozitiei didactice se vizeaza. iar pe de aM parte. pe de 0 parte. d) imaginarea ~i proiectarea unor activitali educative de catre profesor prin intermediul carora elevii pot sa probeze ~i sa exerseze 198 . daca Ia nivelul ~tiintei. cercetatorii ~i savantii utilizeaza in mod obi~nuit un model matricial ~i complex. cat ~i sub aspect calitativ pentru ca elevii sa sesizeze cu mai mare u~urintA relatia dintre semnificant ~i semnificat. evitarea termenilor tehnici in favoarea cuvintelor uzuale ale limbii curente.

de multe ori continutul instruirii este redus la cuno~tintele ~i informatiile pe care profesorul urmeAza sa Ie transmita elevilor. transferuri. deoarece. De e)\emplu. In sflir~it. dar ~i din aceasta perspectiva simplificata lucrurile sunt mult mai nuantate.competentele pe care ~i Ie-au format ca urmare a instruirii de care au beneficiat. numero~i psihologi ~i pedagogi au realizat clasificari interesante care pot fiproductive mai ales la nivel1-d praclicii educationale concrete. 0 muItitudine de strategii didactice pe care cadrul didactic trebuie sa Ie elaboreze ih.vilorcare Ie asimileaza. Profesorul trebuie sa cunoasca aceste tipuri de cuno~tinte pentru a realiza un echilibru intre ele ~i pentru a nu favoriza unele categorii in detrimentul celorlalte. De exemplu. continutul instruirii' poate fi destul de diferit ~i este normal sA fie a~a pentru ca obiectivele educationale sunt destul de variate ~i presupun. pentru atingerea lor. cuno~tintele inselesunt de mai multe tipuri ~i fiecare categorie determina un anumit tip de competentAla nivlliul ele. In legatura cu tipologia cuno~tintelor care pot face obiectul activitatii de instruire. Mialaret (1991) realizeaza 0 clasificare in cadrul careia cele mai semnificative tipuri de cuno~tinte sunt: a) cuno~tinle de baza indispensabile oricarei adaptari a subiectului la condiliile in care el este determinat sa traiasca. apticalii. b) cuno~tinle funclionale care ajuta la structurarea gtindirii subiectului # care permit in continuare asocialii.functie de 0 serie de conditionari. 199 . G.ultima directie in care profesorul i~i poate etala sau demonstra creativitatea didactica 0 reprezinta anatiza structurii conlinutului care urmeaza a fi transmis elevilor in calitate de beneficiari ai activitatii de instruire-invatare.deoarece aceasta strategie s-ar solda cu efecte negative in evolutia cognitiva a elevilor. "Dupa 'Cumu~or se poate anticipa.

A1tiautori cum sunt P. cuno§tinteproceduralizate. se poate. de "trambulinii". ele au un rol de "pasarela ".c) cuno§tinlecare. 1) Cuno§tinlelefactuale se disting prin faptul cAele vizeaza toate afirmatiile sau asertiunile referitoare la obiectele ~i entitAtile universului nostru cum ar fi "apa fierbe la· 100° C" sau "RAscoalade la Bobalna s-a desta~urat in anuI1437". Altfel spus aceste cuno~tinte sunt importante pentru valoarea lor instrumentalA. 200 . cuno§tinteprocedurale. d) cuno§tinle care ofera subiectului placerea de a cunoQ§te §i care adesea conduc spre 0 forma de cultura. ~i anume: 1) cuno§tinlefactuale. de. cata/izator. se poate vorbi in acest sens de un fel de cuno~tinte gratuite. 2) 3) 4) cuno§tinle nofionale.spune cele care se refera la ele insele §i care nu servesc la pimic in afara faptului cii incarcii memoria elevilor. abord~nd problema clasificArii cuno~tintelor ajung sAdelimiteze patru categorii. joaca un rol indispensabil §i cdteodata temporar-pentru a face indispensabil invalarile (sau achiziliile) ulterioare. intr-un moment al invalar. Oleron (1972) sau R. e) cuno§tinle "sterile". Ghiglione (1990). in sensul cA pot sA constituie mijloace indispensabile in dobiindirea altor cuno~tinte..

modalitati care presupun intervale mai mari de timp decat in cazul achizitiilor factuale ~i de asemenea. utilizarea aparatului de fotografiat sau prepararea unei anumite specialitati cutinare sunt incadrabile in categoria cuno~tintelor procedurale. Spre exemplificare. Achizitionarea acestui tip4de cuno~tinte este facilitata de Invatarea prin instruire ~i de invatarea prin actiune.In legatura cu achizitionarea sau dobfuldirea acestui tip de cuno~tinte se poate face mentiunea ca ele se asimileaza prin intermediul experientei proprii a fiecilrui individ. Daca se ia In discutie apartenenta acestor cuno~tinte la un anumit tip de Invatare. ele nu mai vizeaza insu~iri ~i proprietllti ale unor entitati separate. a celui care invalll. 2) Cuno$tinlele nOlionale se diferentiaza de prima categorie in primul rfuld printr-un grad mai mare de abstractizare. 3) Cuno$tinlele procedurale ~l mecanismeIe se disting prin faptul ca ele descriu moduri de operare cu referire directa la 0 serie de obiecte sau la 0 serie de contexte ~i situatii. ori prin comunicarea experientei altora. cuno~tintele vizand desenarea triunghiului echilateral. Mai dificil de identificat ~i de descifrat sunt factorii implicate in procesul de dobfuldire a cuno~tintelor notionale. 0 activitate mult mai intensa a elevului sau. 201 . Invatllrii prin instruire. Invalllrii prin text ~i imagine. se poate mentiona ca ele pot apartine Invalllrii prin observatie. Din rfuldul procedeelor implicate in acest proces de asimilare complexa sunt mentionate raportarea cuno~tintelor noi la notiuni mai vechi. in general. inserarea cuno~tintelor noi in activitali practice sau mentale etc. care pot servi ca precursori ai notiunilor ce se doresc formate. ci caracteristici ale unor clase sau categorii de obiecte. punerilor in relatie ale acestor cuno~tinte cu alte concepte ale domeniului.

se poate mentiona nu numai 0 contributie mai micl\ la dezvoltarea cognitivl\ a elevilor. prin modul lor de organizare inteml\. ele sl\ se constituie in factori frenatori ai cunoa~terii. 4) Cuno~tinlele proceduralizate.o analizl\ mai atentl\ a acestei categorii de cuno~tinte conduce la ideea cl\ ele se diferentiazl\. De exemplu. Dintre toate categoriile prezentate se pare cl\ un rol mai important in dezvoltarea cunoa~terii il au cuno~tintele nolionale ~i cele procedurale. Dupl\ cum u~or se poate anticipa. pe de 0 parte. in timp ce ultimele. deoarece primele stimuleazl\ cuno~terea sl\ se inscrie pe 0 curbl\ ascendentl\ pentru a ajunge la abstractizl\ri tot mai inalte. uneori. In ceea ce prive~te organizarea lor. folosirea perfectl\ a subjonctivului in limba francezl\ de cl\tre unele persoane nu Ie oferl\ ~i capacitatea de a explica regulile de utilizare. mai ales in cazul 202 . prin specificullor. mai mare sau mai mic. Referitor la celelalte doul\ categorii. dar care cu greu pot fi descrise sub forml\ de reguli care pot fi communicate altora. iar pe de aM parte. nu Ie permite ~icapacitatea descrierii strategiei lor. in stimularea ~idezvoltarea cognitivl\ a elevilor. cele patru categorii de cuno~tinte nu se deosebesc intre ele numai prin caracteristicile care Ie sunt specifice. ci ~i prin impactul. prin extensia clasei de situatii unde pot fi utilizate cu eficientl\ maximl\. se acceptl\ ideea cl\ aceste cuno~tinte posedl\ 0 organizare ierarhicl\ astfel indit procedura poate fi descompusl\ in mai multe subproceduri. ci ~i posibilitatea ca. dupl\ cum ~i u~urinta altora de a rezolva ecuatiile algebrice. au menirea de a lega in mai mare ml\surl\ teoria cu practica ~i de a Ie forma elevilor 0 serie de deprinderi ~i abilitl\ti practice care pot fi decisive in invl\tarea unei meserii ~i in exercitarea unei profesii. confundate sau identificate adesea cu cele procedurale se referl\ in fapt la cuno~tintele care sunt puse in aplicare cu u~urintl\. acestea la randul lor fiind divizibile in unitl\ti de ordin inferior.

203 .cuno~tinle/or de naturajactua/a. ralionamente ~i se cauta solulii la problemele care au fost abordate. Aceasta achizilie este importanta deoarece. R. fie ca este yorba de cursuri de formare. amplifica procesul de cunoa~tere. cum Gagne insu~i menlioneaza. Cu tot aportul adus de aceste categorli de cuno~tinle in dezvoltarea cognitiva a elevilor ar fi totu~i simplist sa se reduca continutul procesului de invatamiint numai la aceste tipuri de achizilii. iar pe de alta parte. 1) Informalia verba/a reprezinta un prim tip de achizilie care se dobiinde~te prin diverse canale. 3) strategii cognWve. In fapt. pe de 0 parte. 5) abilitali motrice. se constituie intr-un mijloc eficient de funclionare a giindirii in sensul ca pe baza ei ~i cu ajutorul ei se formuleaza judecali. de participarea la conferinle sau de impactul mijloacelor de comunicare in masa. conlinutul procesului de invatamiint include mai multe elemente sau variabile ~i tocmai de aceea educatorii trebuie sa Ie cunoasca pentru a acorda fiecareia atenlia cuvenita. de citirea unor reviste sau jumale. Referindu-se la aceasta chestiune a conlinutului instruirii. . 4) atitudini. Gagne (1976) considera ca se pot identifica cinci marl categorii de achizilii ~ianume: 1) injormalia verbalCi. daca profesorul insista pe asimilarea unui volum mare de cuno~tinle ~i informatii dar neglijeaza implicarea elevilor in activitati de generalizare ~ide abstractizare. 2) abilitali inte/ectua/e. M.

un altul cand se realizeaza 0 analiza conceptuala etc. nu trebuie omis faptul ca unele strategii cognitive pot fi utilizate la nivelul tuturor disciplinelor de invatamant (de exemplu. cum se intiimpla in cazul diverselor strategii de rezolvare a problemelor care se partieularizeaza la fiecare disciplina de invatamant. eonvertirea fractiilor in zeeimale. 204 . desprinderea ideilor principale dintr-un text sau folosirea unui demers de analiza conceptuala). De asemenea. in timp ee altele sunt speeifice unei anumite discipline. Strategiile cognitive se pot situa la niveluri diferite de eomplexitate ~i se pot apliea in situatii destul de variate. se poate afirma ca strategiile cognitive au un rol fundamental in dezvoltarea procesului de cunoa~tere prin faptul ea reprezinta mijloace indispensabile in proeesarea informatiilor pe care elevii Ie primesc prin diferite canale.2) Abilitiifile intelectuale reprezinta un alt tip de achizitie concretizandu-se in priceperi. acordarea verbelor cu substantivele. cat ~i prin aportul adus in rezolvarea diverselor probleme cu care se confrunta ace~tia in aetivitatea de instruire-invatare. un altul cand se pune problema deta~arii ideilor principale dintr-un text. cum ar fi transformarea simbolurilor in cuvinte. indemnari care permit subiectului sa efectueze anumite sarcini de natura intelectuala. 3) Strategiile cognitive sunt achizitii eu un grad mai mare de complexitate care il ajuta pe elev sa rezolve probleme noi ~i ehiar sa i~i dirijeze propriul proces de invatare. unui anumit obiect de invatamant. un tip de strategie se va aplica in rezolvarea unei probleme. transformarea propozitiilor de la forma afirmativa la forma interogativa. De exemplu. Ca nota generala.

un tip de achizitie foarte importanta care trebuie avuta in vedere in primul rand pentru efectele benefice avute asupra dezvoMrii personalitatii elevilor. etc..4) Atitudinile reprezinta. iar pe de aM parte. La modul general. prin atitudine se desemneaza modalitatea specifica de raportare a individului la un obiect. cat ~iin elaborarea unor instrumente care pot fi folosite in masurarea acestora. pe de 0 parte. atitudinile pot fi pozitive sau negative. faptul ca s-au identificat factorii care sunt implicati in formarea atitudinilor ~i ca ei sunt localizabili la nivelul sursei. Cum de cele mai multe ori. de asemenea.. persoana. in unele situatii se afirma ca "X s-a opus virulent. fenomen. De exemplu. adoptarii unei decizii referitoare la . In pofida acestor dificultati.cu muM tarie. prin atitudine individul i~i manifesta acordul sau dezacordul fata de anumite situatii. De exemplu. aete motorii care sunt reelamate de 205 . " . deprinderi de natura motrica. de perioadele mai lungi de timp care sunt necesare pentru formarea sau pentru schimbarea unei atitudini. putand de asemenea sa se manifeste la niveluri diferite de intensitate. la nivelul receptorului ~i la nivelul mesajului transmis reprezinta un mare progres deoarece practicienii (educatorii) pot lua masurile ce se cuvin pentru a forma 0 anumita atitudine. de specificul domeniului comportamental caruia i se asociaza un asemenea tip de achizitie. Daca in legatura cu dobandirea altor achizitii lucrurile sunt mult mai clare. 5) Abilitiifile motrice reprezinta achizitii coneretizate sau obieetivate in mi~eari. in ultimele decenii s-au tacut progrese vizibile atat in descifrarea mecanismelor care conduc la formarea sau la schimbarea atitudinilor. ceea ce inseamna ca in acest context X a adoptat 0 atitudine negativa ~ica a sustinut-o. fenomene. aici apar 0 serie de dificultati care sunt determinate. aspect al realitatii.

e) definitia eoneeptu/ui. configuratia conceptualA in care el este integrat. invAtarea izolatA a conceptelor. nu favorizeazli intelegerea acestora. Pentru a se facilita invAtarea conceptelor de cAtre elevi este oportun cA aceste concepte sA fi~ integrate in rete/e semantiee pentru ca ace§tia sA sesizeze. elemente de continut. abilitAtile motrice includ §i componente de ordin cognitiv sau de ordin afectiv. dacA este yorba de analiza conceptelor trebuie sA se aiM in vedere cA acest demers cuprinde 0 serie de elemente §i anume: a) nume/e eoneeptu/ui. subordonate $i superioare. iar pe de aM parte. "a ridica 0 caslf' etc. de analiza eoneepte/or pe de analiza regulilor care sunt specifice ooor urmeazA sA §i Ie formeze elevii. Aceste achizitii soot importante atat pentru faptul cA ajutA elevii sA intr-o rezolve mai bine anumite sarcini. 206 . pe de 0 parte.rezolvarea ooor sarcini sau de des~urarea ooor activitAti de genul "a juca tenis". AceastA cerintA este foarte importantA. b) proprietatile esentia/e # aeeidenta/e. deoarece. iar pe de aM parte. c) eoneepte/e asociate. De§i prin . de cele mai multe ori. fie cA este yorba de analiza informatiei verba/e. cat §i pentru faptul cA se constituie premizA favorabilA pentru invAtarea ooei meserii.denumire s-ar putea crede cA acestor abilitAti Ie este specificA numai 0 dimensiune motricA. nivelul de generalitate la care se situeazli un concept. d) regulile eoneeptua/e. pe de 0 parte. "a canta la un instrument". De exemplu. Abordarea creativA a contYtutului instruirii poate viza mai multe aspecte. ceea ce inseamnA cA in formarea lor trebuie sA se tinA cont de structura lor compozitA pentru a nu fi neglijate dimensiunile cognitivA §i afectivA. in realitate.

Fiind 0 variabila foarte importanta a procesului de invatamant.. Dimpotriva. merita sa fie introduse in programele ~colare ~i sa faca obiectul instruirii de tip ~colar. prin nivelul ridicat de relevanta. fie ca este yorba de identificarea unor continuturi noi care. exista riscul ca aceste continuturi sa devina perimate. daca nu exista preocupari pentru aceasta modemizare. 207 . Aceasta modemizare la rclndul sau se concretizeaza in doua directii principale.fie ca este yorba de gasirea unor noi modalitati de prezentare a acestora care sa Ie faciliteze intelegerea ~i aplicarea la nivelul elevilor care Ie asimileaza.nu garanteaza nici 0 buna retentie in timp ~i nici 0 reactualizare rapida atunci dnd utilizarea lor este necesara din perspectiva rezolvarii unor probleme sau desta~urarii unor activitati. invechite ~i sa nu mai raspunda multiplelor necesitati. continuturile trebuie avute mereu in vedere ~i supuse unei permanente modemizari.

S. Barlow. E. Pentru 0 teorie a instruirii. J. P. 2. Polirom. Paris. Chrinique sociale. The Study of the Future. et al.. 1948. K. 1969. J.D. Bloom. Lyon. Functional Roles and Group Members. 7. 208 . 10. B. 1970. in Curs de pedagogie. Paideia. Rendre operationnels les objectifs pedagogiques. Antonesei.. Tipografia Universitatii Bucuere~ti.. 1983.. Journal of Social Issues. L.. Cerghit. Grupul Editorial Chi~inauBucure~ti. Continutul procesului de inviitiimtint. Dunod. I. Vlasceanu (coord. Washington.. S.D. Formuler et evaluer ses objectifs en formation. 1987.). P.Cerghit.P. 3. Perfectionarea lectiei in $coala modernii. Cristea. Oprescu. 1 Domaine cognitif. Cornish. Fundamentele culturale ale educatiei. Benne. Taxonomie des objectifs pedagogiques.). World Future Society.. 11.F. 2000. Dictionar de pedagogie. N. 9. Editura Stiintifica. S.Bucure~ti.. la$i. Bruner. 1996. . (coord. Bruner.. Bucure~ti. Blideanu. 1988. Bucure~ti. 6. Sheats. M. 1970. 8. 1977. Paris.BIBLIOGRAFIE 1.. 4. E.. L. E. Birzea. J 979. c.. E. 5. Procesul educatiei intelectuale. S. 2. I..P.U.

E. Cuco~. in I. M. Litera Educational. 14.. Fundamentele educaliei permanente.. 19..). De Corte. V. L. E. 1981. Editia a II-a revAzut1i ~i ad1iugat1i. (trad.. Ferenczi. 209 E.. L. in Didactica. 1990. Bucure~ti. D' Hainaut. Abordarea obiectivelor procesului didactic.. in Einseignement programe. lonescu (coord. Bruxelles.P. Un modele pour la determination et la selection des objectifs pedagogiques domaine cognitif. D' Hainaut. Paris. Des fins aux objectifs de l'education. De Boeck Wesmael. E.P. E. Bucure~ti. De • Boe<. Guide du formateur. 16.). "Pedagogie. E. (sub red. 2002. 22. Preda. 18.D.P. c.D. V. Czengeri. De Ketele. 15.. Programe de inviilamant $i educalia permanenta. Bucure~ti. 1991. 5e tirage.. 2003.I~i. Obiectivele instructiv-educative .. Les fondements de l'action didactique. R.k. H.. II.. 1970. Polirom. Cluj.). S. 21.N. Bucure~ti. Radu. 17.. 1999.. D' Hainaut.. Fundamentele $tiinlelor educaliei. Didactica moderna. 1982. 20.. . 1980.12. Teoria generala a educaliei.M. J. 1993. (trad. L. Bucure~ti.. et al. G. 23. Dave. Femand Nathan.1979. 1995. t.). Cristea. I.. 13. Editura Dacia. Definirea obiectivelor educaliei. M. De Landsheere.D. Curriculum nalional. De Landsheere. Bruxelles.Wesmall Universite.

Montreal. 34. Jinga. Entreprise modeme d' edition. Paris.S. 1972. Sistemul educatiei permanente. Richard.R.. P.II. Bucure~ti. 25. I. M.. R. Editura Fundatiei Romania de Maine. 2 erne ed. Domaine affectif. 29. psychologie cognitive.R.D.).. Gagne. A Guide for Developing Behavioral Objectives..1998. Harrow. Hameline. F.. Les Editions E. 1970. E.U. Bucure~ti.24.S. 32. D. Kay. Hameline. Ionescu.. 26. Paris. 1985. G. J. 2000.. 28. communication. Golu.Mc.F..P. All Taxonomie des objectift pedagogiques II. Dnnod. Cognition..W. Educational.. vol. Conlinutul inviiliimdntului-componentii fundamentalii a procesului didactic in Didactica. 1982.): Traite de Paris.. 1980.P.. Paris. E. Les principes fondamentaux de /'apprentissage...F. R. Fundamentele psihologiei. A Taxonomy of the Psychomotor Domain. Jinga.. M. Bucure~ti. (Eds..). Bucure~ti. 31.F. Les objectift pedagogiques en formation initiale et en formation continue. Les Editions H.. J. 1961.. Trate de pedagogie generale. Manual de pedagogie. 210 . (coord.. M. 27. E. Dunod. G~iglione. I. Bonnet. 33. D. Krathwohl. 1976. VAideanu. D. E.1990. Ltee. New York. R. 1974. Hubert. . ' A. • D. Les objectift pedagogiques. Sa lade (coord. 30. Istrate..D.. Paris. Ed. representation. C.

a. Leif. E. "Didactique fonctionnelle. 1970. Rustin. 38. 42. Nicola. Paris.. O. btstrumentation of Bloom's and Krathwohl' s taxonomies for the W~iting of Educational Objectives. De Boeck-Wesmael s. Sociopedagogie ~colarii. Metfessel N. 1972... Manual depsihologie generalii. O.O. nr. Otawa. Mialaret. Pedagogie generale. (coord.F. Plan pedagogique une demarche systematique de planification de l'enseignement. . Potolea. Les Edition Nouvelles. R. 1996. Londres. G.. S.U. 0 lecturii a educafiei prin grila postmodernitiifii in Paun. Paris. Bucure~ti. . Lieury.. I.. 1972. Les activites intellectuelles. Pedagogie generale). Oelagrave... Stones (ed. J. sixieme Mition. 40. Fundamentiiri teoretice ~i demersuri aplicative.Philosophie de l'Mucation.. (Tome I. Ia~i. M.. 41.).S. Bucure~ti. E.) Educational Objectives and the Teahing of Educational Psychology.. E.Polirom. N.35. 1991. Bruxelles.. 36. P. 39. Gauthiers Villars. 37. 44.. Lebrun. E.F. Mager. G... Paun.lnand Co LTD. OIeron. Inovalii in organizarea confinuturilor prediirii ~i inviifiirii in Revista de pedagogie.U. Tratat de pedagogie ~colarii..F. Editura Antet. 1991.. et aI. 45. Minder. 2002. 1996. in E. 1972. Paris. 43.P. Pedagogie. Comment definir les objectift pMagogiques. Ire Mition. Paris.4/1991.. 46. P. P. MetheJ. E. Berthelot. Paun... 1994. E.. A. Paun. P. 1982.

Paris.). Conlinutul fnviiliimantului-delimitiiri conceptuale. ale didacticii :jcolare. 50. Editura Tehnica. L.. T. Atkinson. Psihologie generalii. J. Popescu. Universitatea Bucure~ti. Paris.. in Revista de pedagogie nr. Cerghit..B.. Pocztar. Reuchlin. Popescu. Potolea..S. V. UNESCO. al. criterii de seleclie. G. Fundamentiiri teoretice :ji demersuri aplicative. in Revista de pedagogie. Rita. in Revista de pedagogie nr.1/1991. Bucure:jti.2/1983. D. V. Les Edition E. 49. (coord. Editura $tiin{ificii. 57. Teoria :ji metodologia (coord. Potolea. Ia~i. La definition des objectifs pedagogiques. 2002. in Revista de pedagogie nr. L.U. 51. Popescu-Neveanu. Curs obiectivelor educa{ionale. Fundamente 56. D.1977. Planurile invii{amtint ca forma de proiectare :jcolare.. Obiectivarea conlinutului inviiliimantului in programele :jcolare. in I. P. Bucure~ti. 1988. caracteristici. multidimensionalii. Potolea.F.). Bucure~ti. Rassekh. Vlasceanu de pedagogie. Curs de psihologie generalii. 1984.47. fnvii{iimantul integrat al :jtiin{elor in contextul moderniziirii :jcolii contemporane. 212 . Introducere in psihologie. Potolea. 53.. et.. 48. Les contenus de ['education. M. S. Polirom. Popescu.. yoU. 1982. Conceptualizarea in Paun. 2002.. 2000.. V. curriculum-ului. Bucure~ti. Editura c. Aramis. D. a culturii 0 abordare Pedagogie.. 1999.. 58. 55. • 52..2/1991.. nr. Postelnicu. Vliideanu. E. 54.3/1991. Perspectives mondiales d'ici Ii I :an 2000. D.

Chronique Sociale. 65. Paris. 64. 1981. Educatingfor a New Millenium. Bucure~ti. T. Shane. 63.. Seguin. Radu. Tardy. 1993. I. 213 . Editura Politica. Reforma continuturilor inviitiimantu/ui. Cadru Metodologic. Bucure~ti. Vliisceanu. Paris. 'in Sinteze de didacticii modernii. Editura politica.59. Ia~i. Elaborarea. L 'elaboration de manuels scolaires. La transposition didactique in J. 62. coord. Tabler. B. 1999. direction). 1988... 61. Educatia lafrontiera dintre milenii. Houssaye (sous la La pedagogie une encyclopedie pour aujourd' hui. organizarea ~i predarea . Educatie ~isocietate.. Polirom. G. Bloomington. Phi Delta Kappa Educational Foundation.. Indiana. Views of 132 International Scholars. M. L.. M. UNESCO. Stanciu.. R. 1989. lucrare editata de Tribuna Scolii. Stoian. H. 1981. 60..inviitarea continutului inviitiimantului. 1974. S. Viiideanu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->