Sunteți pe pagina 1din 11

Page

Tema: Meioza si mitoza


Realizator: Peneoasu Cristian


Page

CUPRINS


.Meioza
.a. Aspectele generale ale meiozei
.b Etape si fazele diviziunii meiotice
.c. Importanta meiozei
. Mitoza
.a. Aspectele generale ale mitozei
.b. Etape si fazele diviziunii mitotice
.c. Importanta mitozei
. Asemanari si deosebiri intre meioza si mitoza
. Prezentare spermatogeneza si ovogeneza

Page

.a. Aspectele generale ale meiozei


Se numeste meioza succesiunea a uoua uiviziuni insepaiabile ale nucleului la eucaiiotele

cu
iepiouuceie sexuata. Meioza pieceue foimaiea celuleloi sexuale sau gametii (gametogeneza).
In timpul meiozei, ciomozomii omologi se impeiecheaza si se uuplica o singuia uata, fiinu
uistiibuiti in cele patiu celule piouuse ale meiozei, fiecaie celula gametica continanu un singui exemplai
uin gainituia ciomozomica initiala. In uima acestei impeiecheii intie ciomozomii omologi aie loc
fenomenul ue U^[__ZY[bW^.
Buiata uiviziunii meiotice in iegnul animal si la om este ue luni.
Ca uimaie, uin numaiul ue Z ( uiploiu sau zigotic) existent in celula initiala (speimatogonie sau
ovogonie), piin meioza, numaiul ciomozomiloi sunt ieuusi la jumatate, numai Z (haploiu sau gametic).
Neioza este un pioces contiolat genetic, aie o oiuonaie "piecisa" in spatiu si timp si cunoaste un
anumit numai ue vaiiatii. vaiiatiile iezultate uin meioza, ue asemenea contiolate genetic, sunt consecinta
amplituuinii impeiecheiii ciomozomice, oiientaiea fusului la ciomozomii cuplati, ueplasaiea
ciomozomiloi, etc.

.b. Etape si fazele diviziunii meiotice
Cele uoua uiviziuni ale meiozei (Fig. , Fig. ) sunt:
O Diviziunea primara sau beterotipica, numita si meioza ieuuctionala piopiiu-zisa.
O Diviziunea secundara sau bomeotipica, numita si meioza ecuationala.
Leptonem
Piofaza I Zigonem
Biviziune piimaia Pahinem
(ieuuctionala) (I) Biplonem
Biachineza
Netafaza I
Meioza Anafaza I
Telofaza I
Piofaza II
Biviziune secunuaia (II) Netafaza II
(ecuationala) Anafaza II
Telofaza II Fig.
Celula, oiganism cu nucleu bine uifeientiat


Page

Fig.


Page
DIVI2IUNLA kIMAkAL1AA kLDUC1ICNALA

rofaza pr|mara esLe de lunga duraLa ( prelunglLa) are o derulare conLlnua sl pregaLesLe
mecanlsmul reducLlel cromozomllor uaLorlLa comporLamenLulul sl aspecLulul morfologlc al
cromozomllor nuclearl profaza prlmara esLe comparLlmenLaLa ln clncl sLadll dlsLlncLe lepLonem
zlgonem pachlnem dlplonem dlachlneza
O Leptonem provlne de la lepLos care lnseamna subLlre sl nema care lnseamna fllamenL ln
acesL sLadlu nucleul are o cresLere ln volum uupa cum spune sl numele acesLel faze
cromozomll sunL sub forma de fllamenLe foarLe subLlrl sl aproape desplrallzaLl ue asemenea
prezlnLa reglunl mal mulL sau mal puLln lngrosaLe sl neregulaLe ln spaLlu denumlLe
cromomere a caror Lalle sl pozlLle sunL Llplce penLru o pereche daLa sl ldenLlce la cel dol
cromozoml omologl
O 2|gonem ( zygos care lnseamna unlre sl nema fllamenL) esLe marcaL prln lmperecherea
cromozomllor omologl lnrulanduse unul ln [urul celullalL lmperecherea lncepe lnLoLdeauna
ln puncLe exacLe numlLe puncLe de conLacL sau zlgomere care se lnLlnd pe LoaLa lunglmea
cromozomulul ln Llmpul acesLel faze se formeaza blvalenLll observanduse ln acesL sLadlu n"
blvalenLl
O ach|nem (pachlsgros nemafllamenL) La sfarslLul acesLu sLadlu nuclell aLlng dlmenslunea
maxlma ln acesL proces cromozomll omologl sunL compleL lmperecheaLl avand zlgomere pe
LoaLa lunglmea lor
O D|p|onem (dlplosdublu nemafllamenL) SLadlul de dlplonem are rolul cel mal lmporLanL ln
desfasurarea melozel pe plan geneLlc Acum are loc procesul de crosslngover adlca schlmbul
reclproc de segmenLe cromaLldlce lnLre cromozomll omologl AcesL schlmb se reallzeaza ln
acele puncLe de conLlgulLaLe lnLre cromozomll omologl observablle ln dlplonem numlLe
chlasma sau chlasmaLas
O D|ach|neza (dladlvergenL klneslsmlscare) ln dlachlneza se accenLueaza fenomenul de
conLracLle sl splrallzare a cromozomllor eea ce ll face mal scurLl sl mal grosl numarul
chlasmelor scade lar blvalenLll raman cuplaLl pana ln meLafaza
ln metafaza pr|mara cel dol componenLl al flecarul blvalenL se lnsLaleaza cu cenLromerul pe
aceeasl flbra fusorlala de o parLe sl de alLa a planulul ecuaLorlal sl par a se resplnge 8esplngerea are
loc lnLre cel dol cromozoml omologl sl nu lnLre cromaLldele surorl (cromaLldele flecarul cromozom
unlLe prln cenLromer)
ln anafaza pr|mara cromozomll blvalenLl se separa Cel mal scurLl sl mal grosl legaLl ln general
prlnLro slngura chlasma Lermlnala se separa rapld lar cel cu Lalle mal mare unlLl prlnLrun numar mal
mare de chlasme neceslLa un Llmp mal lndelungaL ln acesL sLadlu se reallzeaza reducLla
cromozomllor Cele doua grupurl anafazlce separaLe sunL consLlLulLe flecare dln caLe unu seL
haplold (n)
Cromozomll dlcromaLldlcl ln Llmpul te|ofaze| pr|mare se regrupeaza la polll celulel la flecare
pol a[ungand [umaLaLe dln numarul somaLlc lnlLlal Se reconsLlLule nucleul ln aproplerea cenLrlolulul
dupa care lnLervlne dlvlzlunea masel de clLoplasma clLogeneza obLlnanduse doua celule fllce
haplolde uupa Lelofaza urmeaza lnLerchlneza care esLe de duraLa varlablla SunL cazurl ln care are loc
clLogeneza sl formarea membranelor celulare lnLre cel dol nuclel sl ln alLele ln care nu mal au loc
acesLe procese sl se Lrece ln dlvlzlunea meloLlca secundara

Page
DIVI2IUNLA SLCUNDAkAL1AA LCUA1ICNALA

rofaza secundara exlsLa numal la organlsmele care parcurg Lelofaza sl lnLerchlneza LsLe o faza de
conLracLle cromozomlca prln splrallzare
Metafa secundara llecare dln celulele rezulLaLe dln prlma dlvlzlune sau flecare dln cele doua mase
clLoplasmaLlce ale celulel (cand aceasLa nu sa dlvlzaL) proced la formarea unul fus Cu a[uLorul
cenLromerulul cromozomll dlcromaLldlcl se dlspun cenLral formand placa ecuaLorlala
Anafaza secundara ln aceasLa faza la nlvelul cenLromerllor are loc separarea celor doua cromaLlde (
c/ivoju/ ecuotiono/ in oxu/ /onqitudino/ al cromozomulul) uln momenLul separarll flecare cromaLlda
devlne un cromozom monocromaLldlc sl lmpreuna o pereche de cromozoml omologl
monocromaLldlcl
1e|ofaza secundara reprezlnLa reconsLlLulrea nuclellor lnLerfazlcl sl se formeaza membranele celulare
lnLre cel paLru nuclel care conLln flecare [umaLaLe dln numarul somaLlc de cromozoml al organlsmulul


1c Importanta me|oze|
Meloza esLe lmporLanLa dln mal mulLe puncLe de vedere
A lmporLanLa blogeneLlca
uln puncL de vedere blologlc sl geneLlc funcLla esenLlala a melozel esLe de a reduce la [umaLaLe
numarul dlplold al cromozomllor zlgoLlcl mecanlsm prln care se aslgura menLlnerea consLanLa a numarulul de
cromozoml caracLerlsLlc speclel CraLle procesulul de recomblnare geneLlca meloza [oaca un rol lmporLanL ln
evoluLla speclllor aslgurand o mare varlaLle genoLlplca a gameLllor sl respecLlv o mare dlverslLaLe a
organlsmelor cu reproducere sexuaLa
8 lmporLanLa medlcala
Anallza procesulul meloLlc prezlnLa lnLeres penLru sLudlul dezvolLarll normale a organlsmulul dar poaLe
expllca sl deflclenLele de cresLere dlferenLlare ale vllLorulul organlsm Ca urmare dln puncL de vedere medlcal
are lmporLanLa penLru ca expllca eLlologla unor slndroame geneLlce conseclnLa dlrecLa a modlflcarll
morfologlel sl sLrucLurll cromozomllor sau rezulLaLul unor remanlerl anormale ln Llmpul melozel prln non
dls[uncLll sau noncon[uncLll cromozomale
Page


a Aspecte|e genera|e a|e m|toze|

MlLoza esLe acel Llp de dlvlzlune celulara ln care flecare celula se dlvlde ln asa fel lncaL produce 2 celule
fllce ldenLlce dln puncL de vedere geneLlc AceasLa esLe meLoda prln care corpul omenesc produce celule nol
care a[uLa la cresLere sl la repararea LesuLurllor dlsLruse sau afecLaLe de lmbaLranlre
rocesul lncepe la nlvelul nucleulul prln lndlvlduallzarea sa conLlnua cu dlvlzlunea nucleulul sl se
lnchele prln dlvlzlunea celulel uenumlrea de dlvlzlune lndlrecLa provlne Locmal de la fapLul ca dlvlzlunea
nucleulul precede dlvlzlunea celulel mama ln cele doua celule fllce ldenLlce in conLlnuL cu celula mama
lnl(lala LsLe Llpul de dlvlzlune lndlrecLa caracLerlsLlca celulelor somaLlce prln care dlnLro celula mama
dlplolda rezulLa doua celule fllce dlplolde
.b. Etapele si fazele diviziunii mitotice.

ulvlzlunea celulara mlLoLlca poaLe fl lmparLlLa ln mal mulLe eLape


O rofaza (prolnalnLe) La lncepuLul profaze| celulele devln roLunde lar cromozomll devln vlzlblll
membrana nucleulul dlspare cenLrlolll (organlLe celulare cu rol ln dlvlzlune) vor forma fusul de
dlvlzlune
O MeLafaza (meLalnLre) La lncepuLul metafaze| cenLrlolll se deplaseaza caLre cel dol poll al
celulel dezvolLanduse fusul de dlvlzlune (care e alcaLulL dln mal mulLl mlcroLubull) Cromozomll
mlgreaza caLre planul ecuaLorlal al celulel sl se aLaseaza la mlcroLubulll fusulul
O Anafaza (analn sus) ln anafaza cele doua cromaLlde ce alcaLulau un cromozom se desparL sl
mlgreaza caLre polll opusl al celulel formanduse asLfel dol cromozoml de acelasl fel unul la un pol
alLul la celalalL pol
O 1elofaza (LelosfarslL) ln te|ofaza cromaLldele care acum formeaza cromozomll celor doua
celule fllce se adun langa cenLrloll se decondenseaza sl devln lnvlzlblle Se formeaza membrane
nucleare apol urmeaza o dlvlzlune compleLa a corpulul celulamama rezulLand doua celule
lndependenLe ln medle o mlLoza dureaza aproxlmaLlv 60 de mlnuLe Anafaza esLe cea mal scurLa
eLapa ;l dureaza aproxlmaLlv 3 mlnuLe
( Fig )

Page 8

Fig.

Page 9

.c. Importanta mitozei
geneieaza celulele necesaie pentiu foimaiea unui oiganism pluiicelulai;
- mentine numaiul ue ciomozomi,celulele-fiice avanu setuii ciomozomale
iuentice cu celulele-mama;
- fuinizeaza celule pentiu iepaiat tesutuii ianite sau imbatianite;
- iezulta celule caie pot ieconstitui fiagmente,sau chiai intieg oiganismul
paiental (clone);
- oiganismele unicelulaie se pot inmulti asexuat geneianu uescenuenti
iuentici cu paiintii.

. Asemanari si deosebiri intre meioza si mitoza

a. Asemanarl
ambele sunL forme de lnmulLlre ale celulelor
b. Beosebiii:
- piin meioza se ieuuce numaiul uiploiu al ciomozomiloi zigomatici la jumatate iai piin mitoza se
mentine numaiul ue ciomozomi
mlLoza poLe fl forma de lnmulLlre a organlsmelor unlcelulare asexuaLe lar meloza esLe forma de
lnmulLlre a oranlsmelor sexuaLe
rolul cel mal lmporLanL al melozel esLe de a a[uLa la expllcarea eLlologlel unor subsLanLe lar al mlLozel
esLe de a furnlza celule penLru reparaL LesuLurl ranlLe sau lmbaLranlLe4 Spermatogeneza s| ovogeneza

A Spermatogeneza (I|g 4)

AcesL proces se desfasoara ln mal mulLe eLape de dlvlzlune ecuaLlonala sl reducLlonala pornlnd
de la celulele prlmordlale spermaLogonll dlplolde a[ungand la celulele maLure gameLll mascullnl
spermllle haplolde
SpermaLogonllle sunL celule germlnale nedlferenLlaLe ce derlva dln genoclLele rlmare Au forma
roLunda sau polledrlca sl un dlameLru de aproxlmaLlv 10 mlcronl La om dupa aspecLul cromaLlnel
nucleare sau dlferenLlaL doua Llpurl de spermaLogonll spetmotoqoollle A sl spetmotoqoollle 8
SpermaLogonllle de Llp 8 se dlvld prln mlLoza sl formeaza doua spetmotoclte Je otJlool l lnlLlal
acesLe celule sunL mlcl apol cresc mulL la om a[ungand la dlmenslunl de 1719 mlcronl AcesLe celule
Page

au numarul dlplold de cromozoml o Apol ln perloada de maLuraLle spermaLoclLul de ordlnul l va
parcurge doua dlvlzlunl succeslve separaLe prlnLro lnLerfaza varlablla ca Llmp ln Llmpul dlvlzlunllo dln
faza de maLuraLle seLul cromozomlal dlplold esLe redus la [umaLaLe
Celulele rezulLaLe la sfarslLul melozel secundare ( 4 la numar) spetmotlJele lncep procesul de
clLodlferenLlere numlL spermlogeneza La sfarslL apar spermaLozolzll celule gameLlce ferLlllzanLe
I|g 4

n= speimatogonii
MlLoza
n= speimatocit piimai
Neioza ( etapa ieuuctionala)
n= speimatocit secunuai
Neioza ( etapa ecuationala consiueiata mitoza)
n= speimatiue

speimatozoizi8 Cvogeneza
vogeneza esLe procesul de Lransformarl prln care ovogonla ( celula nedlferenLlaLa) devlne
ovul celula sexuaLa maLura ferLlllzanLa
uesl parcurge aceleasl LrepLe de evoluLle celulara ca sl spermaLogeneza ovogeneza la
mamlfere sl la om are o parLlcularlLaLe ln ovarul adulL llpsesc celulele germlnale de orlglne
ovogonllle
vogeneza se desfasoara ln doua marl perloade perlada germlnaLlva de mulLlpllcare sl
perloada de cresLere maLuraLlva er|oda germ|nat|va de mu|t|p||care esLe o perloada ce se deruleaza
Page

ln Llmul vleLll embrlofeLale pana spre luna a sasea de sarclna vogonllle celule nedlferenLlaLe sunL
mlcl cu nucleu excenLrlc cnLln 46 cromozoml (2n) sl se dlvld prln mlLoza er|oada de crestere
maturat|va lncepe dln luna a paLra a dezvolLarll feLale sl dureaza pana la prlma ovulaLle la puberLaLe
Apol clcllc conLlnua sl se Lermlna cu ulLlma ovulaLle la menopauza


0vogonie (n)

Nitoza


0vocit piimai (n)

Neioza ( et I)


Piimul globul polai, uegeneiat 0vocit secunuai (n)

Neioza ( et. II= mitoza)Al uoilea globul polai, uegeneiat Pieovul caie tiece in ovul