P. 1
evaluarea

evaluarea

|Views: 1,150|Likes:
Published by aidanamir

More info:

Published by: aidanamir on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

,,EVALUAREA”-COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A ÎNVĂŢĂRII

I.

ÎNTRE TRADIŢIONALISM ŞI MODERNISM

Trăim într-o societate pe care fluxul informaţional o invadează. În contextul social actual, statutul educaţiei este altul: învăţământul pregăteşte copilul pentru a face faţă provocărilor de ultimă oră. Noile abordări educaţionale aduc în faţa cadrelor didactice noi cerinţe metodologice şi le invită să folosească cele mai eficiente căi şi metode pentru obţinerea de bune performanţe. Activitatea instructiv –educativă, bazată pe ideile înnoitoare ale teoriei pedagogice, aduce inovaţii şi în domeniul evaluării. Modelul tradiţional de evaluare s-a dovedit a fi depăşit, inducând acţiuni rutiniere şi şablonism. În acord cu prevederile Noului Curriculum Naţional, strategiile de evaluare a rezultatelor pe care le obţin copiii în învăţare sunt mult mai obiective. Ele propun modalităţi mult mai flexibile de apreciere a performanţelor în învăţare ale copiilor care tind să adauge vechilor practici evaluative o paletă largă de noi posibilităţi, mult mai atrăgătoare şi stimulative. Noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar este gândit în spiritul planificării pe teme. Activitatea didactică se structurează pe teme variate ,alese (pornind de la interesul pe care copilul îl manifestă faţă de un anumit subiect),ori pe care educatoarea doreşte să le aducă în atenţia copiilor. Temele sunt apropiate de mediul în care se dezvoltă copilul, de nivelul de cunoaştere al acestuia. Pentru nivelul I (3-5 ani), educatoarea organizează activităţi din perspectiva facilitării procesului de socializare a copilului, iar pentru nivelul II(5-7 ani) ,din perspectiva pregătirii acestuia pentru integrarea în mediul şi procesul şcolar. Propunem, astfel o strategie de evaluare ce se poate utiliza , cu deosebire la nivelul II(5-7ani), constând în diferite tipuri de itemi, ce vizează cu precădere activităţi de cunoaşterea mediului, dezvoltarea vorbirii, activităţi matematice. Probele prezentate pot fi folosite în evaluările sumative de la sfârşitul semestrelor sau anului, ori în activităţile de rutină privind “evaluarea performanţelor », când se măsoară şi se apreciază rezultatele copiilor în raport cu obiectivele operaţionale stabilite în prealabil. Pornim în demersul nostru de la premisa că educatoarele din grădiniţe sunt interesate de modalităţile cele mai adecvate de evaluare a performanţelor preşcolarilor şi le adresăm , cu această ocazie, o provocare în sensul comparării şi optimizării strategiilor evaluative utilizate în învăţământul preşcolar.

1

2. parte integrantă a acestui sistem informaţional ceea ce creează necesitatea ca el să se adapteze acestui ritm al schimbărilor şi solicitărilor diverse care îi sunt adresate. în practica pedagogică. Programa activităţilor instructiv-educative ce îmbină ideile învăţământului tradiţional cu cele moderne. schimbări care introduc. ce conferă educatoarei o paletă largă de metode de lucru. au fost regândite de o manieră care să permită grădiniţei să-şi îndeplinească scopurile privind socializarea şi pregătirea copiilor pentru şcoala. Educatoarea . noutăţi privind tipologia obiectivelor educaţionale. Bine stăpânită. mai precis în prima instituţie care îşi aduce un aport sistematic în realizarea acestui proces: grădiniţa. conform actualei viziuni curriculare. Reforma sistemului educaţional influenţează. Modalităţile de evaluare a performanţelor obţinute de către copii/elevi 2 . astfel. Conţinuturile de învăţat. respectiv: 1. aşa cum este formulat în Legea învăţământului. la formarea acelui tip de personalitate care corespunde aspiraţiilor sociale ale momentului actual. o nouă viziune asupra activităţilor de predare –învăţare. Curricumulul Naţional aduce. de asemenea. intermediare. Trăim într-o perioadă a exploziei informaţionale. 3. rezultate din noile evoluţii sociale şi din domeniul cercetărilor cu caracter psihopedagogic. conferă stabilitate proceselor educaţionale care duc la dezvoltarea armonioasă a individualităţii umane. 4. operaţionale. Acest proces de pregătire pentru a rezista într-o lume dinamică şi în permanentă schimbare începe din copilărie. tehnica operaţională a obiectivelor îi va permite educatoarei o abordare complexă a conţinuturilor de învăţat. a calculatoarelor şi internetului. afective şi psiho-motorii. fireşte. 5. Strategiile didactice utilizate în grădiniţă. Planul de învăţământ (care pe lângă celelalte categorii de acţiuni didactice. dar şi cu obiective cognitive. o serie de componente aflate într-o relaţie intrinsecă cu proiectul promovării unor noi conţinuturi de învăţat. De aceea.operează” in noul context educaţional cu: obiective generale. care îmbinate cu măiestrie. Omul este. chiar la nivelul învăţământului preşcolar se conturează necesitatea recursului la noi abordări educaţionale.. perioadă în care volumul cunoştinţelor şi gradul de perisabilitate al acestora a crescut întro măsură greu de stăpânit. cu obiective cadru şi de referinţă. Idealul educaţional. include acum module de instruire opţională).II. conduc la atingerea obiectivelor operaţionale propuse. O NOUĂ ABORDARE EDUCAŢIONALĂ Reforma curriculară declanşată în învăţământul românesc vizează schimbări de amploare privind organizarea şi structura procesului didactic.

afectiv şi psihomotor. coordonate de bază ale proiectării şi realizării efective ale procesului didactic. particularităţile lui din punct de vedere cognitiv. Cunoaşterea nivelului general de dezvoltare al proceselor psihice de reflectare a realităţii. stăpânirea unor competenţe în domeniul utilizării noilor tehnici evaluative. Din punct de vedere practic. stau câteva idei fundamentale: . Considerând momentul în care intervin.cum evaluăm? . pe manifestările de originalitate şi pe iniţiativă. la baza proiectării actului educaţional. Toate aceste informaţii sunt subordonate unei strategii care fac obiectul unei evaluări iniţiale. a proceselor afective şi motivaţionale. indiferent de nivelul de şcolarizare vizat. în primele doua săptămâni se culeg date esenţiale privind dezvoltarea generală a copilului. 3 . în acest sens. aceleaşi. cunoaşterea obiectivelor generale şi specifice ale învăţământului preşcolar. STRATEGII DE EVALUARE Evaluarea performanţelor de învăţare ale preşcolarului se realizează în modalităţi specifice acestui nivel de instruire.În condiţiile actualului sistem de evaluare. formele de evaluare rămân în esenţă. astfel. Scopul fundamental al aplicării unor strategii de evaluare pe toate palierele şcolarităţii îl constituie implementarea unei viziuni complet revizuite privind valoarea achiziţiilor pe care le dobândesc copiii/elevii prin procesele de învăţare de tip şcolar. III. cunoaşterea inventarului de performanţe vizate prin curriculum-ul oficial. deci a nivelului cu care cei mici pornesc în experienţa educativă sistematică organizată de grădiniţă. Accentul se pune. Educatoarea poate aplica cu profesionalism noile strategii şi metodologii evaluative dacă ia în considerare câteva premise esenţiale: cunoaşterea particularităţilor de dezvoltare şi manifestare a copiilor.ce evaluăm? . respectiv: • evaluare iniţială • evaluare sumativă • evaluare formativă. pentru aplicarea acestora educatoarea urmează să ia o serie de decizii de-a lungul desfăşurării procesului didactic. la începutul fiecărui an. Astfel. constituie o condiţie esenţială şi hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice.cu ce evaluăm? Sistemul de evaluare creează. pe capacităţile de exprimare liberă a copilului.

Bucureşti.Robinson. Evaluarea formativă. Ea se realizeaza printr-o varietate de forme la sfârşitul semestrelor. se regăseşte în derularea tuturor acţiunilor curente ale grădiniţei. permanent. sau .dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu eu spun: ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea este ceea ce elevul (copilul. a unor estimari de bilanţ a rezultatelor pe perioade lungi. noile orientări ale învăţământului românesc modifică rolul ce revine copilului în cadrul interacţiunii didactice.Ausubel (1981)1 făcea.. Învăţarea în şcoală. Dacă evaluarea tradiţională determina o atitudine de pasivitate din partea copilului. educatoarea trebuie să cunoască .la sfârşitul anului pe o durată de cel puţin două săptămâni. R. se recurge la evaluarea sumativă. în acest sens. aşadar. 1981 4 .materialul” cu care va lucra. n.aşa cum preconizează programa învăţământului preşcolar .) ştie la plecare.Ausubel. 1 D. F.La începutul unui ciclu de învăţământ sau chiar la început de an. Evaluarea sumativa poate evidenţia o serie de aspecte definitorii din acest punct de vedere. Educatoarea va observa continuu copiii şi va semnala progresele sau insuccesele pe care ei le obţin. pe care ea îl va şlefui. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă”. următoarea apreciere: . Ea însoţeşte activitatea de predare-învăţare şi dă educatoarei posibilitatea să cunoască dificultăţile cu care se confruntă copilul în activitatea de cunoaştere. El nu mai este un simplu spectator ci un adevărat actor care întreprinde o serie de acţiuni din proprie iniţiativă. Pentru obţinerea unor verificări parţale. neproducându-se în perioade prestabilite legate de structura anului şcolar. Programul zilnic al grădiniţei oferă o serie de prilejuri în acest sens.n. La sfârşitul ciclului preşcolar este necesar să se recurgă le modalităţi de evaluare mult mai rafinate care să releve nivelul dezvoltării psihofizice a copilului şi aptitudinea sa pentru şcolaritate. suportivă. prin folosirea dibace a celor trei forme de evaluare se creează o relaţie trainica între evaluator şi evaluat. furnizează oportunităţi de feed-back pentru găsirea unor soluţii de ameliorare a intervenţiei educative.. pe de altă parte. (trad. Concluzionând. mai ales. lacunele şi insuficienţele care îl împiedică să dobândească şi. Acest tip de evaluare informează deopotrivă copilul şi cadrul didactic asupra a ceea ce se ştie sau asupra a ceea ce mai trebuie făcut.). o relaţie care poate aduce satisfacţii deopotrivă educatoarei şi copilului. Evaluarea formativă are un caracter continuu. Atitudinea pe care ea o adoptă trebuie să fie una de sprijin. EDP. Evaluarea sumativă ajută la întregirea tabloului informaţilor despre particularităţile de dezvoltare ale copiilor.

şi deosebiri care derivă din specificitatea activităţilor organizate cu preşcolarii. . Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performantelor realizate în special pentru domeniul cognitiv. Pentru învăţământul preşcolar (ca şi pentru învăţământul primar. 2. ce implică îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări rezultate din munca copiilor. considerate adevărate „ipostaze ale dezvoltării". 3. Metoda consemnărilor grafice a preferinţelor pune în evidenţă zonele de interes. Metoda consemnării grafice a progreselor copiilor este o metodă comparativă.sunt formate dintr-un grupaj de întrebări sau din sarcini ce se pot rezolva în scris (fişe matematice).sunt utilizate mai mult pentru verificări periodice. principalele metode de evaluate utilizate în grădiniţă sunt: 1. dar şi domeniile pentru care copilul manifestă un interes scăzut. Acest gen de informare atrage atenţia asupra necesităţii de a se întreprinde intervenţii de urgenţă pentru rezolvarea unor probleme sau pentru ameliorarea altora. TEHNICI. Fişa psiho-pedagogică conţine.pot fi orale sau scrise. fireşte. Acestea au câteva caracteristici fundamentale: . PRACTICI DE EVALUARE Din anumite puncte de vedere strategiile evaluative utilizate în învăţământul preşcolar sunt asemănătoare cu cele utilizate pe primele trepte ale şcolarităţii. 5.IV. Există însă. 4. Din acest punct de vedere. Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex. Metoda observaţiei . Gradul de asemănare se datorează scopurilor urmărite prin activităţile de măsurare şi apreciere cu care se operează în acest proces şi semnificaţiilor pe care acestea le au asupra activităţilor educative viitoare. preferinţele. 5 . METODE. ce evidenţiază anumite manifestări ale copilului la începutul unei secvenţe educative şi valorile înregistrate ulterior. Portofoliul este un dosar progresiv ce conţine produsele activităţilor realizate de către preşcolari. indicatori comportamentali care pun în evidenţă particularităţile dezvoltării psiho-fizice a copilului şi unele trăsături de personalitate. de asemenea. de altfel) au fost elaboraţi descriptori de performanţă care au rolul de a preciza acele comportamente pe care copiii urmează să le achiziţioneze prin procesul de predareînvăţare. .acoperă o anumită arie de conţinut. .implică remarcarea situaţiilor care evidenţiază aspecte evolutive sau involutive ale dezvoltării copiilor.

2. câteva tipuri de itemi (sarcini) care se pot utiliza cu un anumit succes în activităţile cu preşcolarii de la grupa pregătitoare: I. se considera că introducerea unor sarcini elaborate pe structura testelor standardizate va ajuta la familiarizarea celor mici cu strategii evaluative specifice clasei I. Itemi cu alegere duală – îl solicită pe copil să selecteze unul din două răspunsuri posibile. redate. într-o manieră picturală sau grafică. B. 5 4 3 Ex. 1. ITEMI OBIECTIVI A. Ex. Vulpe pâine găina miel Boabe de porumb Găină şoarece lapte 6 . Prezentăm. Itemi lacunari.:Vestitorul primăverii este….solicita copiii sa stabilească unele corespondenţe şi asociaţii între diferitele categorii de elemente dispuse pe două coloane. Itemi tip pereche . Ex. în continuare. când copilul urmează să completeze lacuna.Pentru că preşcolarul grupei pregătitoare trebuie familiarizat cu modalităţi de învăţare ordonate şi organizate. pe structura: adevărat/ fals sau corect/ incorect Ex.: Veveriţa este un animal domestic? C. de obicei. Cunoaşterea mediului Trasează o linie către mâncarea preferată de vulpe şi apoi o linie către mâncarea preferata de găina . Activitate matematică Spune câte pătrate sunt în căsuţă? Trasează o linie de la căsuţa cu pătrate spre căsuţa care arată câte obiecte sunt in căsuţa cea mare.

Răspunsurile nu pot fi valorizate cu ajutorul unor criterii standard.alcătuirea corpului. ..(fructe).. III... ITEMI SUBIECTIVI . Animale şi păsări .constau in formularea mai multor soluţii credibile pentru aceeaşi sarcină dintre care copilul trebuie să o aleagă pe cea corectă.. 1. cretă. Elemente de mobilier. 5. Înfăţişarea omului. răspunsul trebuie elaborat.. Cerinţa prezentată copiilor este sub forma unei informaţii incomplete.. Itemi cu alegere multiplă ... Itemi de completare . II. Cunoaşterea mediului Rechizitele şcolare sunt: a) stilou. ţara. grădiniţa şi şcoala.: Merele. Activitatea din familie.. carte. Localitatea natala. Activitatea matematică Vecinii lui 7 sunt: a) 5 şi 6. perele. 7. 8.: Cum ai putea descrie. pe scurt.. 2. Reguli de comportament. tablă. c) 6 şi 8. caiet. ITEMI SEMIOBIECTIVI . cu uşurinţă.constau in formularea unor sarcini pentru care copiii emit aprecieri proprii. scurt şi clar. 6.au câteva caracteristici fundamentale: răspunsul copiilor trebuie limitat prin structura întrebării. Ex. 2.solicită de obicei un răspuns format din unul sau două cuvinte. b) 8 şi 9.adăpost. in cuvintele tale.D. Itemii semiobiectivi sunt de mai multe feluri: A. Să povestim după imagini V. Itemi cu răspuns scurt . b) bancă.. CUNOAŞTEREA MEDIULUI Din sfera largă a tematicii cunoaşterii mediului înconjurător. 7 . strugurii sunt.. Pomi fructiferi şi legume. sugerăm câteva teme care pot face. anotimpul toamna? B. 4. Ex. 3.hrană.propun o cerinţa redată printr-o întrebare directă şi pretind formularea răspunsului sub forma unei propoziţii. libertatea de a formula răspunsul în forma dorită este redusă. obiectul procesului de evaluare: 1. Ex.. Aspecte de toamnă şi iarna. ..

.tot atâtea obiecte". Pot fi elaborate seturi de itemi. -să efectueze corespondenţe între elemente diferite.=”. la nivelul II (5-7 ani). ACTIVITĂŢI MATEMATICE Unul din obiectivele cadre prevăzute de programa instructiv-educativa pentru activităţi matematice este dezvoltarea capacităţii de recunoaştere. -asocierea numerelor la cantitate şi a cantităţii la număr. -ordonarea in şir crescător.În cadrul acestor tematici pot fi elaborate structuri evaluative diverse. DEZVOLTAREA VORBIRII Aşa cum ne-am obişnuit. construire şi utilizare a formelor geometrice. denumire. Educatoarea obţine. VII. în acelaşi timp.se analizează finalităţile urmărite prin obiectivul cadru. -sesizarea relaţiei de .dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele. 8 . -să găsească soluţii simple pentru rezolvarea unor probleme. Alte obiective cadru pentru grupa mare/ pregătitoare sunt: a. -să efectueze operaţii de adunare/ scădere cu 1-2 unităţi. descrescător. -numeraţia de la 1 la 10 sau peste limita. . să denumească.. gândirea copilului preşcolar este mult mai bine stimulată şi orientată. -semnificatia simbolurilor „+”. un feed-back imediat şi necesar despre dificultăţile pe care copiii le întâmpină în achiziţionarea unor cunoştinţe diverse. Prin formularea sarcinilor de învăţare în maniera prezentată anterior. „-”. concepute astfel încât să permită evaluarea unor conţinuturi ce vizează: -construirea de mulţimi. copilul trebuie să fie capabil: -să numere de la 1 la 10 (sau la cererea copilului se poate depăşi acest nivel). să construiască şi să folosească in situaţii concrete diverse forme geometrice. Din acest obiectiv derivă o serie de obiective de referinţa de genul: copilul să recunoască. .dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme prin achiziţia de strategii adecvate.. or „mai puţine obiecte". în formula itemilor prezentaţi anterior. VI. la elaborarea itemilor care fac obiectul activităţilor de evaluare se va respecta următorul demers: . In elaborarea itemilor cu ajutorul cărora vor fi verificate aceste capacităţi se va avea in vedere că.mai multe". b.

să cunoască literele alfabetului. să utilizeze cuvinte noi în contexte noi. gânduri. cuvinte. pot fi luate in calcul următoarele obiective operaţionale: Copilul preşcolar să fie în stare: a.. În continuare.să compună cuvinte scurte după model sau independent. semnificaţii. „Găsiţi...".. însă. educatoarea trebuie să se asigure ca preşcolarii ştiu ce au de făcut atunci când li se cere: "Identificaţi.pot fi luate ca referinţă următoarele obiective operaţionale: . Evaluarea individuală a gradului de dezvoltare a vorbirii şi a capacităţilor de comunicare a copiilor trebuie să ţină seama de obiectivele formative specifice vârstei. vom face unele precizări metodologice privind aplicarea formelor de evaluare care presupun utilizarea itemilor în învăţământul preşcolar.. Dacă astfel de formulări creează confuzie.".se detaliază obiectivele de referinţă.să poată asocia sunetul cu litera. lexical şi sintactic vizat pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare orală. „Recunoaşteţi. cadru de genul: educarea unei exprimări verbale corecte din punct. De aceea. b. să facă distincţie clară între silabe. atunci când sarcinile sunt prea dificile. .. să alcătuiască propoziţii (simple. Categoriile de itemi ce vor fi utilizaţi in cadrul activităţilor de dezvoltare a vorbirii vor fi aceleaşi ca cele din cadrul activităţilor de Cunoaştere a mediului sau cele Matematice. De asemenea. d. „Spuneţi.. să distingă sunetele ce compun cuvinte simple. mijlocite de limbajul scris . pentru un obiectiv cadru de genul: dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii. vor fi preferate următoarele verbe: „Alegeţi.". c."... propoziţii. o problemă importantă în relaţia copil-educatoare este aceea a limbajului pe care cea din urmă îl foloseşte atunci când formulează sarcinile. doar bazele pentru dezvoltarea acestor capacităţi. Astfel.. de vedere fonetic.relevant pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare in scris ... e. să recunoască şi să denumească sunetul iniţial sau final din cuvântul pronunţat oral. Din acest punct de vedere este absolut necesar ca termenii folosiţi să fie bine cunoscuţi de către copii. „Definiţi.". dezvoltate). la activităţile de dezvoltare a vorbirii la un obiectiv . Răspunsurile pe care le dau copiii sunt supuse întotdeauna unei proceduri de interpretare pentru a se vedea în ce măsură acestea pun în evidenţă anumite lacune sau 9 . La nivelul grupei pregătitoare se pun.. „Descoperiţi. .". Astfel. educatoarea le prezintă copiilor un model de rezolvare a itemului.se elaborează itemii care vor pune in evidenţă capacităţile operaţionale ale copilului preşcolar.. . Pe de altă parte..".. Abilităţile de comunicare în scris urmează să se dezvolte după ce copilul intra în mediul şcolar.

c. e. la rândul nostru. itemi tip pereche (3). itemi cu răspuns scurt (5). itemi cu alegere multiplă (4) (la aceasta probă. Inst. Nr. Noi încercăm doar sa facem cunoscute unele observaţii şi dificultăţi pe care le-am întâmpinat. dialogul profesional este de mare ajutor tuturor celor ce îl promovează. itemi cu alegere duală (2). La unele teste fiecare item va avea trecut în paranteză un număr care aduce lămuriri privind tipurile de itemi folosite: a. în efortul de adaptare a strategiilor didactice la actualele cerinţe ale procesului de reformă ce se desfăşoară astăzi în sistemul educaţional românesc. 0 probă prea încărcată devine obositoare şi plictisitoare. În general. b. f. copiii vor răspunde cu DA sau NU). In elaborarea unei probe de evaluare o atenţie deosebită trebuie să se acorde numărului de itemi folosiţi. este bine ca fiecărui răspuns să i se atribuie un punctaj. Apreciem că.dificultăţi de înţelegere.Grăd. dorim să specificăm faptul că multe dintre aspectele prezentate în acest material ar putea să nu constituie elemente de noutate pentru multe dintre educatoarele din reţeaua sistemului de învăţământ preşcolar. d. mai mare sau mai mic. din acest punct de vedere. In concluzie. itemi lacunari (1).1 Bascov 10 . TOMA Georgeta. în funcţie de gradul de dificultate al sarcinii. itemi de completare (6).

R e v i s t a . Marin Manolescu. Învăţământul Primar. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.BIBLIOGRAFIE 1. Editura Discipol 2001. . Editura V8sI Integral Bucureşti.ghid metodologic. Liliana Ezechil. 2000 5 . Bolintineanu". Evaluarea şcolara . 2002 3. Î nvăţământul Preşcolar". Editura V&I Integral Bucureşti.Un contract pedagogic.Laborator preşcolar" . 2002 Bucureşti 2.. 2000 11 .2001 4. Mihaela Paişi Lăzărescu. Editura Fundaţia Culturală „D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->