Rolul asistentei medicale

S-au scris foarte multe definiţii despre nursing, dar toate au în comun faptul că nursingul reprezintă ideea de a ajuta persoanele care au nevoie de a fi ajutate în modul cel mai eficient posibil. Nevoile umane reprezintă originea îngrijirilor de bază în toate serviciile de sănătate. Misiunea socială a nursei nu este întotdeauna clară. Dacă pentru unii asistenta medicală e s t e c e a c a r e a j u t ă m e d i c u l , p e n t r u a l ţ i i , e a p r a c t i c ă o p r o f e s i u n e a u t o n o m ă . Î n r e a l i t a t e e a s e plasează între cele două extreme. Astăzi nursa este acea persoană pregătită printr-un program de s t u d i u c a r e i n c l u d e promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor şi îngrijirea bolnavilor din punct de vedere fizic, mintal, cu deficienţe, indiferent de vârstă şi în orice unitate sanitară. Această definiţie este acceptată de toată lumea, fiind în prezent utilizată şi în România. Scopul nursingului este acela de a acorda îngrijiri cu rol în păstrarea sau restabilirea independenţei individului pentru satisfacerea nevoilor proprii. Persoana va fi ajutată să-şi conserve sau să-şi restabilească independenţa sa, astfel încât să-şi poată satisface nevoile singur. Se va favoriza vindecarea şi se va asista muribundul spre un sfârşit demn. Rolul asistentei medicale generaliste este acela de: - suplinire a dependenţei, adică ceea ce nu poate face persoana ş i d e a î n c e r c a s ă î n l o c u i a s c ă necesitatea în aşa fel încât persoana să-şi poată satisface cerinţele mai uşor; - să se ocupe de aspectele psiho-somatice şi psihos o c i a l e c a r e a f e c t e a z ă s ă n ă t a t e a , b o a l a ş i moartea; de aceea nursingul foloseşte cunoştinţe şi tehnici de ştiinţe fizice, sociale, medicale, biologice şi de umanitate ( arta şi ştiinţa); - personalul nursing lucrează ca partener alături de lucrători de a l t e p r o f e s i u n i s a u o c u p a ţ i i , c e participă la asigurarea sănătăţii. În activitatea sa, asistenta medicală se poate confrunta cu s u r s e d e d i f i c u l t a t e . A c e s t e a s u n t reprezentate de lipsa de forţă, voinţă sau cunoştinţe ale pacienţilor. Competenţa asistentei rezidă tocmai în cunoaşterea sursei de dificultate şi în adaptarea îngrijirilor a c o r d a t e î n a c e a s t ă s i t u a ţ i e . E a t r e b u i e să fie o iniţiativă proprie a asistentei, nefiind determinată de recomandarea medicului. În urma procesului nursing, se tinde să se obţină ameliorarea dependenţei, iar ideal ar fi câştigarea independenţei pacientului. Rolul profesional al asistentului medical îi oferă abilitatea de a comunica eficient cu pacientul şi cu familia acestuia, de a fi un bun educator, furnizor de îngrijire, manager al îngrijirilor dar şi mediator, găsind modul cel mai corespunzător de îngrijire de care pacientul are nevoie. Realizat de: MOISI LOREDANA An I B