CUPRINS CUPRINS...................................................................................................................................................1 CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONTABILITATII ....................................................

......................2 CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA, STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ......9 CAPITOLUL III: REGLEMENTARI PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANTAREA SI PLATA CHELTUIELILOR INSTITUTIILOR PUBLICE, PRECUM SI ORGANIZAREA, EVIDENTA SI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE..........................17 CAPITOLUL IV: ACTIVELE FIXE.......................................................................................................22 CAPITOLUL V: ACTIVELE CURENTE (CIRCULANTE).................................................................30 CAPITOLUL VI: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR CU TERTII ..........................................41 CAPITOLUL VII: PROVIZIOANE .......................................................................................................49 CAPITOLUL VIII: CAPITALURILE ....................................................................................................50 CAPITOLUL IX: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL................................................................................................................54

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONTABILITATII Obiectul contabilitatii publice Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice , trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu creditorii, clientii, institutiile publice si alti utilizatori. Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale. In sensul prevederilor Legii finantelor publice nr. 500/2002, institutii publice reprezinta denumirea generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora. Potrivit prevederilor art.74 din Legea finantelor publice nr.500/2002 contabilitatea publica cuprinde: a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar; 1b) contabilitatea trezoreriei statului; 2c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul patrimonial; 3d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate. In aplicarea prevederilor pct.a) si c) , planul de conturi va cuprinde: - conturi bugetare – pentru reglementarea incasarii veniturilor si platii cheltuielilor si determinarea rezultatului executiei bugetare (excedent sau deficit bugetar); - conturi generale – pentru reflectarea activelor si pasivelor institutiei, a cheltuielilor si veniturilor aferente exercitiului, indifferent daca veniturile au fost incasate, iar cheltuielile platite pentru determinarea rezultatului economic (excedent sau deficit patrimonial); Conturile contabile vor fi conforme cu normele in vigoare, corecte si complete si vor prezenta situatia reala si exacta a patrimoniului si a modului de implementare a bugetului. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, se va realiza cu ajutorul unor conturi speciale-in afara bilantului, deschise pe structura clasificatiei bugetare, respectiv: ”Incasari realizate” si “Plati efectuate”. Aceste conturi asigura inregistrarea veniturilor incasate si a cheltuielilor platite, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si furnizeaza informatiile necesare in vederea intocmirii contului de executie. Institutiile publice au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla cu ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Planul de conturi general cuprinde urmatoarele clase de conturi: clasa 1”Conturi de capitaluri”, clasa 2 “Conturi de active fixe”, clasa 3 “Conturi de stocuri si productie in curs de executie”, clasa 4 “Conturi de terti”, clasa 5 “Conturi la trezoreria statului si banci comerciale”, clasa 6 “Conturi de cheltuieli”, clasa 7 “Conturi de venituri si finantari”. In cadrul claselor 2

exista mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I si II. Conturile sintetice pot fi dezvoltate in analitic in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii de informare. Cu ajutorul acestor conturi, institutiile publice inregistreaza operatiunile economicofinanciare pe baza principiilor contabilitatii de drepturi si obligatii, respectiv la momentul crearii, transformarii sau disparitiei / anularii unei valori economice, a unei creante sau unei obligatii. Corespondentele stabilite in cadrul functiunii fiecarui cont prin prezentele norme nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil al fiecarei institutii, cu conditia sa corespunda continutului economic al operatiunii respective, sa respecte cerintele contabilitatii bazata pe principiul drepturilor si obligatiilor si prevederile legale in vigoare. Conturile din planul de conturi nu reprezinta temei legal pentru inregistrarea unor operatiuni in contabilitate. Organizarea contabilitatii si raspunderea pentru organizarea acesteia Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la institutiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective. Institutiile publice organizeaza si conduc contabilitatea de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii. In sensul prevederilor Legii finantelor publice nr. 500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezinta o structura organizatorica in cadrul institutiei publice, in care este organizata executia bugetara (serviciu, birou, compartiment). Seful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care raspunde de activitatea de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atributii in cadrul unei institutii publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii. Numirea directorului economic, a contabilului sef sau a altei persoane imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si alte autoritati publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, se face cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Directorii economici, contabilii sefi sau alte persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie din cadrul institutiilor subordonate ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se numesc cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil din cadrul ministerului sau organului central respectiv, pe baza propunerii ordonatorului de credite al institutiei respective. Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul consiliilor locale municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, se numesc cu avizul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti. Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul institutiilor publice finantate din bugetele locale se numesc cu avizul conducatorului financiar-contabil al consiliului local respectiv. Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, care raspund potrivit legii. 3

4 . Moneda si cursul de inregistrare Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. La data intocmirii situatiilor financiare. organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie. precum si valorificarea rezultatelor acesteia. Orice operatiune economica efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. In acest scop. Conversia dintre euro si moneda nationala se realizeaza la rata din penultima zi lucratoare a lunii precedente pentru care rata este stabilita. dobandind astfel calitatea de document justificativ. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. conform legii. creante si datorii) se reevalueaza la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. Reflectarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind primirea si utilizarea contributiei financiare nerambursabile a Comunitatii Europene se face in lei si in EURO. elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate. Documentele justificative sunt documentele primare care probeaza legal o operatiune. Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei. a registrelor si situatiilor financiare. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit. precum si efectuarea de operatiuni economice. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate. pot incheia contracte de prestari de servicii. titluri de valoare. potrivit legii.Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca. Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare. pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale. elementele monetare exprimate in euro (disponibilitati si alte elemente asimilate. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala. de bunuri materiale. vizat si aprobat. organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii. dupa caz. cu orice titlu. creante si datorii) se reevalueaza la cursul Bancii Centrale Europene publicat in penultima zi lucratoare a lunii.prevederi generale Detinerea. pastrarea documentelor justificative. potrivit legii. fara sa fie inregistrate in contabilitate. cat si in valuta. numerar si alte drepturi si obligatii. respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare. conditiile necesare pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiunile economice. Documente justificative si registre de contabilitate Documente justificative. depunerea la termen a acestora la organele in drept. sunt interzise. La data intocmirii situatiilor financiare. Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure. cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate. potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. Aceasta rata de schimb va fi utilizata de catre toate institutiile publice si agentii economici care deruleaza proiecte finantate din fonduri comunitare. organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul persoanei juridice.

dupa caz . In cazul in care se folosesc jurnale auxiliare. fara stersaturi si spatii libere. operatiunile economico-financiare prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate. Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita. temeiul legal al efectuarii acesteia. parafat si inregistrat in evidenta unitatii. f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate. totaluri care se inscriu in Registrul-jurnal. privind acelasi loc de activitate. e) continutul operatiunii economico-financiare si. decontarile cu furnizorii. In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. dupa caz. Principalele jurnale auxiliare care pot fi utilizate sunt cele pentru operatiuni de casa si trezorerie. Lunar sau la alta perioada prevazuta de lege . preluate din aceste jurnale. registrul-jurnal se va conduce de catre subunitati cu conditia inregistrarii acestuia la nivelul subunitatii . Registrul-inventar si Cartea mare. denumit registru auxiliar. b) denumirea si. care sta la baza inregistrarii in Registrul-jurnal. in fiecare jurnal auxiliar se stabilesc totalurile sumelor debitoare sau creditoare inregistrate in cursul lunii (perioadei). h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate. prin inregistrarea cronologica. Registrul-jurnal se intocmeste de fiecare institutie si de fiecare subunitate a acesteia. dupa ce a fost numerotat. a documentelor in care se reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii. Unitatile care utilizeaza jurnale auxiliare pot inregistra in Registrul –jurnal sumele centralizate pe conturi. iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. in orice moment. g) numele si prenumele. cu contabilitate proprie. dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate. precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare. Se intocmeste intr-un singur exemplar. Intocmirea. atunci cand este necesar.jurnal auxiliare. zilnic sau lunar. urmatoarele elemente principale: a) denumirea documentului. In aceasta situatie Registrul-jurnal se editeaza lunar. Registrele de contabilitate Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal.Documentele justificative trebuie sa cuprinda. In cazul in care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare. situatia incasarii-achitarii facturilor etc.. fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra in mod cronologic. ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective. d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul). snuruit. 5 . pot fi recapitulate intrun document centralizator. Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza in mod cronologic. dupa caz. editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice. Operatiile de aceeasi natura. identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. Registrul -jurnal este prezentat sub forma unui registru-jurnal general si a unor registre . c) numarul documentului si data intocmirii acestuia. sediul persoanei juridice care intocmeste documentul. totalul lunar al fiecaruia se trece in registrul-jurnal.

Primariile comunale utilizeaza urmatoarele registre de contabilitate: -Registrul –inventar.pentru evidenta prevederilor din bugetul aprobat. precum si soldul contului pentru fiecare luna a contului curent. contabilitatea sintetica se tine pe “Fise de cont pentru operatii diverse”. iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor. Registrul “Cartea mare“ este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente. In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului. rulajul debitor si creditor. a platilor de casa si a cheltuielilor efective. 6 . dupa caz.pentru evidenta creditelor bugetare aprobate. Editarea Cartii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii. Evidenta analitica a creditelor bugetare. parafat si inregistrat in evidenta unitatii. anual la inchiderea exercitiului. cu ocazia incetarii activitatii precum si in alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic. Registrul Cartea mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat in unitate. grupate in functie de natura lor. sub forma de registru. prin gruparea elementelor de activ si de pasiv pe conturi sau grupe de conturi. deschise pentru fiecare cont sintetic . pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere si in procesele-verbale de inventariere. in Registrul-inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii. Se intocmeste intr-un singur exemplar. la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului . -Registru pentru evidenta veniturilor. la un moment dat. snuruit.Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse. Formularul "Fisa pentru operatii bugetare" serveste ca document pentru evidenta analitica astfel: la institutiile publice finantate de la buget. Numerotarea paginilor registrelor se va face in ordine crescatoare. platilor de casa si a cheltuielilor efective se tine cu ajutorul “Fisei pentru operatii bugetare”. In acest caz. Registrele de contabilitate pot fi prezentate sub forma de registru sau foi volante si listari informatice legate sub forma de registru. La institutiile publice se poate folosi forma de inregistrare in contabilitate “maestru-sah simplificat”. a platilor de casa si a cheltuielilor efective. -Registru pentru evidenta mijloacelor fixe.Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv. Cartea mare serveste la stabilirea rulajelor lunare ale soldurilor conturilor sintetice si sta la baza intocmirii balantei de verificare a conturilor sintetice. miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv. iar la institutiile publice finantate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii . Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a se lasa spatii libere. inventariate potrivit legii. prin regruparea conturilor. dupa ce a fost numerotat. Forma de inregistrare “Maestru-sah” Registrul Cartea mare serveste la tinerea contabilitatii sintetice a operatiilor economice si financiare in unitatile care utilizeaza forma de inregistrare contabila "maestru-sah". -Fisa de cont analitic pentru valori materiale. fara stersaturi si spatii libere. Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea institutiei.

Balanta de verificare se intocmeste atat pentru conturile sintetice cat si pentru cele analitice. iar balantele de verificare analitice. reconstituirea elementelor si continutului conturilor. soldurile initiale sau. la incheierea exercitiului financiar. Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile institutiei urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor. precum si concordanta dintre totalul soldurilor finale debitoare si creditoare din cartea mare si totalul soldurilor finale debitoare si creditoare din balanta. soldurile finale debitoare si creditoare. Prin intermediul balantei de verificare analitice se verifica concordanta dintre conturile sintetice si conturile lor analitice. fiecare inregistrare trebuie sa aiba la baza elemente de identificare a datelor supuse prelucrarii. Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrari cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automata a datelor poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente. Cu ajutorul balantei de verificare se verifica corelatiile dintre egalitatile generate de dubla inregistrare a operatiilor patrimoniale in contabilitate. sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice . Pentru verificarea inregistrarilor in contabilitatea analitica se pot intocmi balante de verificare analitice. cel putin anual. totalul sumelor debitoare si creditoare. in orice moment. a listelor si informatiilor supuse verificarii toate soldurile conturilor trebuie sa fie rezultatul unei liste de inregistrari si al unui sold anterior al acestui cont. Institutiile publice care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile. Sistemul informatic Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecarei unitati trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile. balantele de verificare sintetice se intocmesc lunar. La institutiile publice. Balanta de verificare Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare. cel mai tarziu la sfarsitul trimestrului pentru care se intocmesc situatiile financiare. respective din fisele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.-Registru pentru evidenta cheltuielilor si alte operatii. pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor. controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice. rulajele curente debitoare si creditoare. Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica. Balanta de verificare la luna ianuarie se completeaza cu soldurile finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie. in ordinea din planul de conturi. Balanta de verificare se intocmeste pe baza totalurilor preluate din cartea mare (sah) . controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice. 7 . respectiv concordanta dintre totalul inregistrarilor din registrul-jurnal si totalul rulajelor debitoare si totalul rulajelor creditoare din balanta. precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente. Sistemele informatice de prelucrare automata a datelor in domeniul financiarcontabil trebuie sa permita. iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.

Procedurile de prelucrare automata a datelor trebuie sa fie organizate astfel incat sa permita controlul respectarii reglementarilor in vigoare cu privire la securitatea datelor si fiabilitatea sistemului informatic de prelucrare automata a datelor. Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor din domeniul financiar-contabil trebuie sa asigure listarea tuturor registrelor, jurnalelor si formularelor la cererea organelor de control. Responsabilitatile ce revin personalului institutiei, cu privire la utilizarea tehnicii de calcul, se stabilesc prin regulamente interne. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil sunt prevazute de legislatia in vigoare. Pastrarea, arhivarea, reconstituirea documentelor Pentru a putea fi inregistrate in contabilitate, operatiunile economico-financiare trebuie sa fie justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite, dupa caz. Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva institutiei publice timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani. Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani. In caz de incetare a activitatii institutiilor publice, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se refera legea contabilitatii, se predau la arhivele statului sau arhivele militare, in conformitate cu prevederile legale in materie. Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiunilor si in ordine cronologica, in cadrul exercitiului financiar la care se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele prevazute de lege. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop. Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea. Exercitiul financiar Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar este de 12 luni. Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar. Anul bugetar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii institutiei publice, potrivit legii.

8

CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA, STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE

Pentru institutiile publice, documentele oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, sunt situatiile financiare trimestriale si anuale. Acestea se intocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice. Pentru necesitatile proprii de informare, institutiile publice pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o alta moneda. Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare, potrivit normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice. Situatiile financiare trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si performantei financiare, pentru respectivul exercitiu financiar. Situatiile financiare trimestriale si anuale ce se intocmesc de catre institutiile publice se semneaza de conducatorul institutiei si de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile de trezorerie si contabilitate publica la care au deschise conturile, bilantul contabil si contul de executie bugetara pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa, a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, care trebuie sa coincida cu cele din conturile corespunzatoare deschise la unitatile de trezorerie si contabilitate publica. Bilanturile contabile care nu corespund cu datele din evidenta trezoreriilor statului se vor restitui institutiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare. Este interzis institutiilor publice sa centralizeze bilanturile si conturile de executie ale institutiilor din subordine fara viza trezoreriilor statului. Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, institutii autonome si unitatile administrativ-teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta. Situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome, situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de asigurari sociale de stat intocmite de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si situatiile financiare privind executia bugetului local intocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se depun la Ministerul Finantelor Publice, la termenele stabilite de acesta. Componenta Situatiilor Financiare Situatiile financiare trimestriale si anuale cuprind: a) bilant; b) contul de rezultat patrimonial (situatia veniturilor si cheltuielilor); c) situatia fluxurilor de numerar; 9

d) situatia modificarilor in structura activelor (capitalurilor); e) anexe la situatiile financiare, care includ: politici contabile si note explicative; f) contul de executie bugetara. Bilantul Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv la incheierea exercitiului financiar precum si in celelalte situatii prevazute de lege. Bilantul cuprinde elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate. Structura bilantului nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in bilant valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent se prezinta intr-o coloana separata. Este obligatorie respectarea numarului de rand inscris in formatul aprobat de Ministerul Finantelor Publice. Structura Bilantului A. Active Active fixe necorporale Active fixe corporale Active fixe financiare Creante peste un an Stocuri Creante sub un an Investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci Cheltuieli in avans B. Capitaluri si datorii Capitaluri - rezultatul patrimonial (al exercitiului) - rezultatul reportat - rezerve - fonduri 1- alte capitaluri ale statului Provizioane Datorii peste 1 an Datorii sub 1 an Venituri in avans Contul de rezultat patrimonial (Situatia veniturilor si cheltuielilor) Situatia veniturilor si cheltuielilor prezinta cheltuielile institutiei publice pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor iar veniturile si finantarile, dupa natura sau sursa lor, indiferent daca veniturile au fost incasate sau cheltuielile platite. Cu ajutorul acestei situatii se determina rezultatul patrimonial (economic) al exercitiului, rezultat care exprima performanta financiara a institutiei publice. Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finantare in parte, precum si pe total. Structura situatiei veniturilor si cheltuielilor Situatia veniturilor si cheltuielilor: 10

contributii si alte venituri .cheltuieli privind stocurile .Plati Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor trebuie sa ofere informatii referitoare la structura capitalurilor proprii.Incasari . care prezinta miscarile din trezorerie rezultate din imprumuturi acordate si rambursate. influentele rezultate in urma reevaluarii activelor. calculului si inregistrarii amortizarii sau din corectarea erorilor contabile.Plati Fluxuri de numerar din activitatea de finantare. subventii.Venituri operationale . transferuri.Incasari .impozite si taxe.Plati Fluxuri de numerar din activitatea de investitii.venituri din activitati economice .alte venituri operationale Total venituri operationale Cheltuieli operationale . care prezinta miscarile din trezorerie rezultate din activitatile curente: .alte cheltuieli operationale Total cheltuieli operationale Excedent (deficit) din activitatea operationala Venituri financiare Cheltuieli financiare Excedent (deficit) din activitatea financiara Excedent (deficit) din activitatea curenta (excedent/deficit din activitatea operationala +/excedent/deficit din activitatea financiara ) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Excedent/deficit din activitatea extraordinara Rezultatul patrimonial (economic) al exercitiului (excedent/deficit din activitatea curenta +/excedent/deficit din activitatea extraordinara) Situatia fluxurilor de numerar Structura Fluxurilor de numerar prezinta miscarile din trezorerie divizate in: Fluxuri de numerar din activitatea operationala. transferuri . 11 .Incasari .cheltuieli de capital.subventii.cheltuieli cu personalul . care prezinta miscarile din trezorerie rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe: . ori alte surse financiare: . influentele rezultate din schimbarea politicilor contabile.finantari. alocatii bugetare cu destinatie speciala . amortizari si provizioane .

se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.. -Principiul intangibilitatii.In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant. cu exceptia compensarilor intre active si pasive. -Principiul permanentei metodelor.Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive.Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea. -Principiul prudentei.Situatia prezinta in detaliu cresterile si diminuarile din timpul anului al fiecarui element al conturilor de capital. -Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv-. Acest principiu se bazeaza pe principiul independentei exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera. aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative.. -Principiul necompensarii. Principii contabile Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare trimestriale si anuale se efectueaza in conformitate cu urmatoarele principii: -Principiul continuitatii activitatii.Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent. -Principiul contabilitatii pe baza de angajamente – potrivit caruia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare. permise de reglementarile legale.deprecierile elementelor de activ si de pasiv. Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si despre resursele viitoare. asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa sau totala a activitatii. . . inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor. fara a se tine seama de data incasarii veniturilor.. . – presupune ca valoarea fiecarui element de activ sau de pasiv sa fie determinate avandu-se in vedere urmatoarele: .obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior. Daca ordonatorii de credite au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea. Notele explicative furnizeaza informatii suplimentare care nu sunt incorporate in situatiile financiare. Anexele la situatiile financiare Anexele sunt parte integranta a situatiilor financiare. respectiv veniturile cu cheltuielile.Principiul comparabilitatii informatiilor – potrivit caruia elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor. . chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului. Ele contin: politici contabile si note explicative. respective obligatiile de plata viitoare. respective data platii cheltuielilor.Acesta presupune ca institutia publica isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea. O problema sau o valoare este considerate semnificativa daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare. cunoscatori ai activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de institutie. Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al . Tratamente contabile Pentru evaluarea elementelor din bilant. sa respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor. -sunt complete sub toate aspectele semnificative. Politici contabile Aplicarea reglementarilor contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de catre conducerea fiecarei institutii publice pentru toate operatiunile derulate. taxele nerecuperabile. si anume: contabilitatea de angajamente. . cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilizare sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.la valoarea justa pentru bunurile intrate pe alte cai decat achizitie sau productie. de catre specialisti in domeniul economic si tehnic. Reducerile comerciale si alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie. Se mai numeste si principiul pragului de semnificatie.Principiul prevalentei economicului asupra juridicului ( principiul prevalentei realitatii asupra aparentei) – potrivit caruia informatiile contabile prezentate in situatiile financiare trebuie sa fie credibile. denumita valoare contabila. a unor informatii care trebuie sa fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor. -sunt neutre. precum si celelalte principii . efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii persoanei juridice. care se stabileste astfel: . Este foarte importanta mentionarea in notele explicative a oricaror modificari ale politicilor contabile.la cost de productie pentru bunurile produse in institutie. pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale. bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare.Principiul materialitatii – potrivit caruia orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau au functii similare trebuie insumate si prezentate intr-o pozitie globala. se stabilesc urmatoarele reguli: a) la data intrarii in unitate. Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile persoanei juridice. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de baza ale contabilitatii. .la cost de achizitie pentru bunurile procurate cu titlu oneros. pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat. principiul continuitatii activitatii.. nu numai forma lor juridica. . -sunt prudente. prin situatiile financiare. Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare. Aceste proceduri trebuie elaborate avand in vedere specificul activitatii. si b) credibile in sensul ca: -reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice.

anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie. precum si alte informatii cerute de reglementari. Prin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sau pentru vanzare. cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie. bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor contabila sau la costul mediu ponderat in cazul in care se utilizeaza aceasta metoda. c) la incheierea exercitiului. denumita valoare de inventar. d) la data iesirii din unitate sau la darea in consum. stocuri) trebuie raportate utilizand cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei. In cazul creantelor si datoriilor. -elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la costul istoric (active fixe. cu pretul determinat obiectiv. precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute. pusa de acord cu rezultatele inventarierii. stocuri) trebuie raportate utilizand cursul de schimb existent in momentul determinarii valorilor respective. starea acestuia si pretul pietei. cheltuielile de depozitare. b) evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element. creante si datorii in valuta) trebuie raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. precum si activele/ datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile. intre cursul de la data inregistrarii creantelor si datoriilor in valuta sau fata de cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului. Pentru fiecare element semnificativ din bilant trebuie sa existe informatii in notele explicative. celelalte cheltuieli directe de productie. Pierderile de materiale. stabilita in functie de utilitatea bunului. ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit. Diferentele de curs valutar. precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia acestuia. manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limite normal admise. . elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare respectiv valoarea contabila. (regiile) cheltuielile generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final. Note explicative Notele explicative la situatiile financiare contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor. in cadrul unei tranzactii. respectiv de plata. si -elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (active fixe. favorabile sau nefavorabile. Prin elementele monetare se intelege disponibilitatile banesti. Notele explicative se prezinta sistematic.materiilor prime si consumabilelor. reprezinta exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor. Prin valoarea justa se intelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza. La fiecare data a bilantului: -elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate. precum si costurile de desfacere. dupa caz. Notele explicative la situatiile financiare trebuie sa includa cel putin informatiile cerute de aceasta sectiune. se inregistreaza la venituri sau la cheltuieli. cum sunt acreditivele si depozitele bancare. aceasta valoare se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat.

care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare sunt aprobate in vederea depunerii. Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar. totodata daca situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. pentru evenimente care avusesera deja loc la data bilantului. Evenimente ulterioare datei bilantului Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente. b) o estimare a efectului financiar sau o prezentare conform careia o astfel de estimare nu poate fi facuta. . Pot fi identificate doua situatii: a) persoanele juridice pot obtine informatii suplimentare fata de cele existente la data bilantului. dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare. Corectarea erorilor contabile Eventualele erori constatate in contabilitate. In aceasta situatie. cu modificarile si completarile ulterioare. 82/1991 republicata. d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare. informatiile respective se prezinta in note explicative. pentru prezentarea unei imagini fidele se vor efectua aceste inregistrari. si. o institutie publica trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de evenimente: a) natura evenimentului. potrivit reglementarilor contabile date in aplicarea legii.Se va mentiona. dar a caror prezentare este necesara pentru utilizatorii de informatii. pentru buna lor intelegere: a) numele persoanei juridice care face raportatea. Daca informatiile suplimentare conduc la necesitatea inregistrarii in contabilitate a unor venituri si cheltuieli. a fraudelor sau omisiunilor. Atunci cand evenimentele au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte. se va prezenta de regula suma corespunzatoare anului curent si celui precedent. fara efectuarea unor inregistrari in contabilitate. al aplicarii gresite a metodelor contabile. b) faptul ca situatiile financiare sunt proprii acesteia. Corectarea unei asemenea erori aferente perioadei anterioare poate fi efectuata pe seama rezultatului perioadei curente. e) exprimarea cifrelor incluse in raportare. atat favorabile cat si nefavorabile. b) persoanele juridice pot obtine informatii pentru evenimente petrecute ulterior datei situatiilor financiare. Comparabilitatea informatiilor Pentru elementele prezentate in notele explicative. vor fi corectate in anul in care acestea se constata. Erorile contabile pot sa apara ca urmare a unui calcul gresit. al interpretarii gresite a evenimentelor. precum si cu prevederile cuprinse in prezentele reglementari. c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare.

drepturi constatate 3. relatia sa cu aceste elemente trebuie prezentata in notele explicative. d) informatii privind rezultatul financiar (drepturi constatate.angajamente legale de platit.incasari realizate 4. Contul de executie Prevederi generale Contul de executie bugetara va cuprinde toate operatiunile din timpul anului bugetar cu privire la veniturile incasate si platile efectuate. si trebuie sa contina: a) informatii privind veniturile: 1. in structura in care a fost aprobat bugetul.plati efectuate 3.prevederi bugetare initiale. daca prezentarea este necesara pentru intelegerea situatiilor financiare.drepturi constatate de incasat 1b) informatii privind cheltuielile: . prevederi bugetare definitive 2.angajamente legale 2.Relatia dintre diferite elemente In cazul in care un element de activ sau o datorie este in relatie cu cel putin doua elemente bilantiere.credite bugetare initiale.angajamente legale) . credite bugetare definitive 1. 1 2c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate).

la partea de cheltuieli. lichidarea. astfel încât sa existe certitudinea ca bunurile si serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate. Angajarea cheltuielilor se efectueaza în tot cursul exercitiului bugetar.respectiv prestate. iar plata cheltuielilor se efectueaza de persoanele autorizate care. se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Pentru actiunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exercitiul bugetar respectiv. poarta denumirea generica de contabil. au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a cheltuielilor. Angajarea cheltuielilor bugetare.CAPITOLUL III: REGLEMENTARI PRIVIND ANGAJAREA. Angajamentul legal trebuie sa se prezinte sub forma scrisa si sa fie semnat de ordonatorul de credite. sa conduca evidenta si sa raporteze angajamentele bugetare si legale. comanda. reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite. prin bugetele prevazute. si se vor plati în exercitiul bugetar respectiv. În toate actele juridice prin care se contracteaza o datorie a statului rezultata din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultata dintr-un contract. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaboreaza proiectele angajamentelor legale. ordonantarea si plata cheltuielilor. receptionat si platit pâna la data de 31 . Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de catre ordonatorul de credite decât daca au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în conditiile legii. respectiv angajarea. acord de împrumut etc. ORDONANTAREA SI PLATA CHELTUIELILOR INSTITUTIILOR PUBLICE. Angajamentul legal ia forma unui contract de achizitie publica. EVIDENTA SI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE Institutiile publice. Creditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezinta limita superioara a cheltuielilor care urmeaza a fi ordonantate si platite în cursul exercitiului bugetar. acte de control. Angajarea oricarei cheltuieli din fonduri publice îmbraca doua forme de angajamente: a) Angajamentul legal . indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor. sa lichideze si sa ordonanteze cheltuieli pe parcursul exercitiului bugetar. Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate. Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil. contract de munca. se ordonanteaza si se efectueaza plati. PRECUM SI ORGANIZAREA. în cadrul carora se angajeaza. Pentru actiunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament si creditele bugetare. potrivit legii. 1. în limita creditelor bugetare aprobate. conventie. LICHIDAREA. altele decât cele care privesc actiuni multianuale. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioada în care se stie ca bunul. Ordonatorii de credite ai bugetelor sunt autorizati sa angajeze. precum si sa organizeze. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. trebuie sa se faca mentiuni cu privire la institutia care are prevazute în buget creditele aferente angajamentului respectiv si subdiviziunea bugetara la care sunt prevazute acestea si de la care urmeaza sa se faca plata.faza în procesul executiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice. comanda etc.

. În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifica faptul ca angajamentele legale individuale încheiate sa nu depaseasca valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. acesta se semneaza de ordonatorul de credite si se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenta cheltuielilor angajate.). . buletine lunare etc. b2) Pentru cheltuieli curente de natura administrativa.cheltuieli de întretinere si gospodarie (încalzit. se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii. respectiv de rezervarea creditelor necesare platii angajamentelor legale. b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze. sunt precedate de angajamente bugetare. b2) angajamente bugetare globale. Angajamentele bugetare pot fi: b1) angajamente bugetare individuale.cheltuieli de protocol. precum si creditele bugetare angajate si neutilizate pâna la finele exercitiului bugetar sunt anulate de drept. . b) Angajamentul bugetar . iluminat. . ce se efectueaza în mod repetat pe parcursul aceluiasi exercitiu bugetar. posta. În cazul în care nu exista diferente semnificative între cheltuielile previzionate si cele definitive. care se înainteaza pentru viza de control financiar preventiv împreuna cu angajamentele bugetare globale. Angajamentul bugetar individual se prezinta la viza persoanei împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv în acelasi timp cu proiectul angajamentului legal individual. furnituri de birou etc.cheltuieli cu asigurarile.cheltuieli de deplasare. . Creditele bugetare neangajate.orice act prin care o autoritate competenta. afecteaza fonduri publice unor anumite destinatii. Angajamentele legale. Daca persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv constata diferente semnificative. în limita creditelor bugetare aprobate. salubritate. canal.cheltuieli cu chiriile. telefon. potrivit legii. cu exceptia actiunilor multianuale. radio. respectiv toate actele prin care statul sau unitatile administrativ-teritoriale contracteaza o datorie fata de tertii creditori. Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveste cheltuielile curente de functionare de natura administrativa. respectiv ultima zi de plata prevazuta în Programul calendaristic pentru derularea principalelor operatiuni de încheiere a exercitiului bugetar. de catre persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv.cheltuieli cu abonamentele la reviste. dupa caz.decembrie a exercitiului bugetar curent. materializate în bugete previzionale. Dupa avizarea angajamentului bugetar individual sau global. atunci poate hotarî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au facut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale. . apa. cum ar fi: . persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv avizeaza angajamentul bugetar global care devine definitiv.

. Ordonantarea cheltuielilor Este faza în procesul executiei bugetare în care se confirma ca livrarile de bunuri au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata. Ordonantarea de plata va fi însotita de documentele justificative în original si va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. Plata cheltuielilor . Ordonantarea de plata este datata si semnata de ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atributii.bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune si în contabilitate. Înainte de a fi transmisa compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plata ordonantarea de plata se transmite pentru avizare persoanei împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv. Lichidarea cheltuielilor Este faza în procesul executiei bugetare în care se verifica existenta angajamentelor. 4.Orice cheltuiala angajata si neplatita pâna la data de 31 decembrie a exercitiului bugetar curent se va plati în contul bugetului pe anul urmator din creditele bugetare aprobate în acest scop. Dupa aprobare ordonantarea de plata împreuna cu toate documentele justificative în original se înainteaza conducatorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plata.bunurile furnizate au fost receptionate. exigibila la o anumita data. se determina sau se verifica realitatea sumei datorate. Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrarii în contabilitatea patrimoniala a institutiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat si a obligatiei de plata fata de tertii creditori. cu specificarea datei si a locului primirii.lucrarile au fost executate si serviciile prestate. daca nu sunt autorizate în conditiile prevazute de lege. prin care se confirma ca: . Persoana desemnata de ordonatorul de credite confirma ca exista o obligatie certa si o suma datorata. se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective. 2. 3. . . Ordonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul de credite da dispozitie conducatorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa întocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor. Ordonantarile de plata nevizate de persoana împuternicita sa exercite control financiar preventiv sunt nule si fara valoare pentru conducatorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmeaza sa faca plata. lucrarile executate si serviciile prestate sau din care reies obligatii de plata certe se vizeaza pentru "Bun de plata" de ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atributii.alte conditii prevazute de lege sunt îndeplinite. si în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonantarea de plata" pentru efectuarea platii.conditiile cu privire la legalitatea efectuarii rambursarilor de rate sau a platilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. cu specificarea gestiunii si a notei contabile de înregistrare. . Documentele care atesta bunurile livrate.

alte conditii prevazute de lege. potrivit legii.exista toate documentele justificative care sa justifice plata. respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare. articole si alineate în cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.documentele de angajare si ordonantare au primit viza de control financiar preventiv. .semnaturile de pe documentele justificative apartin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta sa exercite atributii ce decurg din procesul executarii cheltuielilor bugetare. Soldul contului reprezinta totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. Contul 8066 "Angajamente bugetare" Cu ajutorul acestui cont institutiile publice. indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor. Plata cheltuielilor se efectueaza de persoanele autorizate care. prin unitatile de trezorerie si contabilitate publica la care îsi au conturile deschise. . tin evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget.suma datorata beneficiarului este corecta.documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular. dupa caz. . în limita creditelor bugetare aprobate.Plata cheltuielilor este faza finala a executiei bugetare prin care institutia publica este eliberata de obligatiile sale fata de tertii-creditori. .exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilitati în conturi de disponibil. Plata se efectueaza de conducatorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: .subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza plata este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective.cheltuielile care urmeaza sa fie platite au fost angajate. în limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate în conditiile dispozitiilor legale. care se efectueaza prin banci.beneficiarul sumelor este cel îndreptatit potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat. . indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor. Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar (financiarcontabil) în limita creditelor bugetare deschise si neutilizate sau a disponibilitatilor aflate în conturi. . În debitul contului se înregistreaza la începutul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate. Contabilitatea analitica a creditelor aprobate se tine pe titluri. . tin evidenta angajamentelor bugetare. cu exceptia platilor în valuta. potrivit legii. . cu defalcarea pe trimestre. . Pentru a evidential angajamentele bugetare si legale institutia publica utilizeaza urmatoarele conturi: Contul 8060 "Credite bugetare aprobate" Cu ajutorul acestui cont institutiile publice. . lichidate si ordonantate. În creditul contului se înregistreaza diminuarile de credite efectuate în cursul exercitiului bugetar. sau a altor plati prevazute de lege sa se efectueze prin banci. care majoreaza creditele bugetare aprobate. care micsoreaza creditele bugetare aprobate. precum si suplimentarile efectuate în cursul exercitiului bugetar. poarta denumirea generica de contabil.

totalul angajamentelor ramase neachitate.Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri. Soldurile conturilor 8060 "Credite bugetare aprobate" si 8066 "Angajamente bugetare" la finele exercitiului bugetar nu se redeschid în anul urmator. în debitul contului 8066 "Angajamente bugetare" se preia soldul contului 8067 "Angajamente legale" de la finele exercitiului bugetar anterior. iar la finele anului. În creditul contului se înregistreaza diminuarile de angajamente bugetare efectuate în cursul exercitiului bugetar. Fac exceptie angajamentele legale neplatite aferente actiunilor multianuale. în cursul anului se înregistreaza diminuarile de angajamente legale care micsoreaza angajamentele legale initiale. pentru care în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preiau numai angajamentele legale neplatite pentru care exista credite aprobate în exercitiul bugetar curent. aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate. care majoreaza angajamentele legale initiale. În debitul contului se înregistreaza angajamentele legale. Soldul contului la finele lunii reprezinta totalul angajamentelor legale. precum si suplimentarile efectuate în cursul exercitiului bugetar. articole si alineate în cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. Soldul contului reprezinta totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. tin evidenta angajamentelor legale. Contul 8067 "Angajamente legale" Cu ajutorul acestui cont institutiile publice. totalul platilor efectuate în contul angajamentelor legale. La începutul fiecarui exercitiu bugetar. precum si suplimentarile efectuate în cursul exercitiului bugetar. care majoreaza angajamentele bugetare initiale. . În debitul contului se înregistreaza angajamentele bugetare. care micsoreaza angajamentele bugetare initiale. Contabilitatea analitica a angajamentelor legale se tine pe titluri. iar la finele anului. În creditul contului. indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor. articole si alineate în cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

înaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii (contul 203).CAPITOLUL IV: ACTIVELE FIXE Activele fixe – sunt active detinute de catre institutiile publice in scopul utilizarii lor pe termen lung.proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua. constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele. evenimente sportive. constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor. Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive. evenimente sportive.cheltuieli de dezvoltare. lucrari literare. Alte active fixe necorporale – includ programele informatice create de institutie sau achizitionate de la terti. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. . cu exceptia celor create intern de institutie. lucrari muzicale. lucrari muzicale. . Continut Activele fixe necorporale cuprind: . licente. benzi magnetice sau alte suporturi (contul 206). Activele fixe includ activele fixe corporale. Concesiuni. Cheltuieli de dezvoltare – sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte. marci comerciale.avansuri si active fixe necorporale in curs de executie.proiectarea. . marci comerciale. . produsele. licente. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. drepturi si active similare. pentru necesitatile proprii de utilizare. dupa caz. precum si alte active fixe necorporale (contul 208). programe de radio sau televiziune. lucrari literare. la costul de achizitie sau de productie. benzi magnetice sau alte suporturi. brevete. constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga. . se înregistreaza în conturile de active fixe necorporale. brevete. activele fixe necorporale si activele financiare.inregistrari ale reprezentatiilor teatrale. . Contabilitatea sintetica a activelor fixe necorporale se tine pe categorii iar contabilitatea analitica feluri de active fixe necorporale. programe de radio sau televiziune. procesele.concesiuni.proiectarea. Active fixe necorporale Activele fixe necorporale – sunt active fara substanta fizica. . (contul 205). drepturi si active similare achizitionate sau dobândite pe alte cai.alte active fixe necorporale. care se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an. . respective reprezentatii teatrale. Exemple de activitati de dezvoltare sunt: . sistemele sau serviciile noi sau îmbunatatite. în scopul realizarii de produse sau servicii noi sau îmbunatatite substantial.proiectarea.

donatii. dupa caz. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial. pentru cele procurate cu titlu oneros. denumite si amortizari. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale. de regula. stabilite la data bilantului. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dupa achizitionarea. respectiv primite cu titlu gratuit. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite. Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale. de evaluatori autorizati. Momentul inregistrarii Activele fixe necorporale se inregistreaza in momentul transferului dreptului de proprietate daca sunt achizitionate cu titlu oneros sau in momentul intocmirii documentelor daca sunt construite sau produse de institutie.Avansuri si active fixe necorporale în curs de executie – cuprind avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale (contul 234) si activele fixe necorporale neterminate pâna la sfârsitul perioadei.valoarea justa pentru cele primite gratuit (ex.costul de productie. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial. Ajustarile de valoare pot fi ajustari permanente. pentru cele construite sau produse de institutie. . . si/sau ajustari provizorii.costul de achizitie. Evaluarea la data bilantului Un activ fix necorporal trebuie prezentat în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare. dupa caz (contul 233). . evaluate la costul de productie sau costul de achizitie. in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale. Institutiile publice amortizeaza activele fixe necorporale utilizand metoda amortizarii liniare. Amortizarea se inregistreaza lunar. denumite in continuare ajustari pentru depreciere. sponsorizari). Amortizarea Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix necorporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile. Evaluarea Evaluarea initiala Activele fixe necorporale trebuie sa fie evaluate la: . indifferent daca acea reducere este sau nu definitiva. se înregistreaza în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. Un element necorporal raportat drept cheltuiala intr-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal. sau pe baza unor evaluari efectuate. incepand cu luna urmatoare darii in folosinta sau punerii in functiune a activului.

iar contabilitatea analitica pe fiecare obiect de evidenta. Continut Activele fixe corporale cuprind: . valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice. Reevaluarea Reevaluarea se efectueaza in baza unor reglementari legale sau de catre evaluatori autorizati. Concesiunile. în totalitate. . In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. destinat sa îndeplineasca în mod independent.Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta de lege.modificari de tehnologie sau legislatie in domeniu. . Programele informatice create de institutiile publice. evenimente sportive.performanta sa in furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate. benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaza. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfarsitul exercitiului financiar. Inregistrarile de reprezentatii teatrale. ajustarea trebuie majorata. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani. licentele. marcile comerciale. In cazul nerecuperarii integrale. pe seama cheltuielilor (contul 290). cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280). Contabilitatea sintetica a activelor fixe corporale se tine pe categorii. Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare in situatiile: . achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre institutiile publice care le detin (contul 280). . prin care se întelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia. care nu poate depasi o perioada de 5 ani.exista o decizie de oprire a constructiei unui activ inainte de terminare sau punere in functiune.bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat. achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare. integral. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. Active fixe corporale Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului si o durata normala de utilizare mai mare de un an. programe de radio sau televiziune. la momentul scoaterii din functiune. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. lucrari literare. a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din functiune. lucrari muzicale. o functie distincta. . cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280). drepturile si activele similare. pe calea amortizarii. brevetele.incetarii sau apropierii incetarii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura.

Amenajarile la terenuri cuprind lucrari cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica.instalatii tehnice. clase si subclase. Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizarii. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. terenuri fara constructii. efectuate in regie proprie sau in antrepriza. . . Mobilier. aparatura birotica. animalele si plantatiile se evidentiaza pe grupe. subgrupe. Terenuri Contabilitatea terenurilor se tine separat pentru: terenuri (contul 2111) si amenajari la terenuri (contul 2112). mijloace de transport. subgrupe. În contabilitatea analitica. fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului roman. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 212). dupa caz (contul 231). .. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Mobilierul. Instalatii tehnice. Alte active ale statului (zacaminte. dupa caz. clase si subclase. in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra. terenuri cu constructii si altele. terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole. dar amenajarile la terenuri se amortizeaza pe o durata de 10 ani. animale si plantatii. delimitate conform principiilor dreptului international si reglementarilor din conventiile internationale la care Romania este parte. . Activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare dupa receptia.mobilier. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale se evidentiaza pe grupe. mijloace de transport. mijloacele de transport. . animale si plantatii Instalatiile tehnice.terenuri si amenajari la terenuri. clase si subclase. lucrarile de acces.constructii. darea în folosinta sau punerea în functiune a acestora. care reprezinta lucrarile de investitii neterminate pana la sfarsitul perioadei.avansuri si active fixe corporale in curs de executie. aparatura birotica. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 214). Constructii Constructiile se evidentiaza pe grupe. subgrupe. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie. silvice. Avansuri si active fixe corporale in curs de executie In cadrul acestora se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale (contul 232) precum si activele fixe corporale in curs de executie. rezerve de apa) Resursele minerale situate pe teritoriul tarii. resurse biologice necultivate. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 213). imprejmuirile si altele asemenea. terenuri cu zacaminte. aparatura birotica.

investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora. dar a caror crestere naturala si/sau regenerare nu este plasata sub controlul direct si responsabilitatea unitatilor institutionale si nu este gestionata de acestea. de metale nobile. padurile virgine si resursele piscicole neexploatate.Potrivit legislatiei in vigoare. sau sunt susceptibile de a fi exploatate intr-un viitor apropiat. Aici trebuie incluse doar resursele care sunt deja exploatabile cu scop economic. atat de suprafata cat si subterane. care sunt exploatabile economic. tinand seama de nivelul relativ al preturilor. neferoase. rocile utile. . fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.(ex. care fac parte din teritoriul national. cresterea potentialului de servicii furnizate. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal dupa achizitionarea. in categoria resurselor minerale se includ: carbunii. Evaluarea Evaluarea initiala Activele fixe trebuie sa fie evaluate la: . In cazul cladirilor. apele minerale naturale (gazoase si plate). pentru cele procurate cu titlu oneros. Momentul inregistrarii Activele fixe corporale se inregistreaza la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achizitionate cu titlu oneros sau la data intocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de institutie. De exemplu. minereurile feroase. sau pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati. de aluminiu si roci alumifere. sponsorizari). etc.donatii. respectiv primate cu titlu gratuit. radioactive. apele minerale terapeutice. Zacamintele cuprind rezervele de carbune. . de petrol si gaze naturale. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stability initial (modernizari) sau marirea duratei de viata utile (reparatii capitale) si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare.valoarea justa pentru cele dobandite gratuit. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial. Obtinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor. (contul 215). Zacamintele reprezinta rezerve descoperite de minerale. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite. se înregistreaza în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate (reparatii curente). gazele necombustibile.costul de achizitie. Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele si vegetalele de productie unica sau permanenta asupra carora se exercita dreptul de proprietate. substantele utile nemetalifere. apele geotermale. pentru cele construite sau produse de institutie. . Rezervele de apa sunt intinderi de apa si alte rezerve subterane in masura in care prin exercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de piata (cont 215). rezervele de minereuri metalifere si minereuri nemetalifere (contul 215). pietrele pretioase si semipretioase.costul de productie.

valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice. denumite si amortizari. valoarea investitiilor nediminuata cu amortizarea calculata se cedeaza institutiei publice care le are in patrimoniu sau agentului economic. a activului. Ajustarile de valoare pot fi ajustari permanente. se calculeaza de catre institutiile publice care le au in patrimoniu. durata normala de functionare a activului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia. In procesul-verbal de predare-preluare a investitiei se va mentiona si valoarea amortizarii investitiei. integral. Amortizarea se inregistreaza lunar. Astfel stabilita. Evaluarea la data bilantului Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare. dupa caz. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale. Amortizarea investitiilor efectuate la activele fixe corporale inchiriate de institutiile publice se inregistreaza de institutiile publice care au efectuat investitiile. dupa caz. pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a activelor fixe corporale. stabilite la data bilantului. pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare ramasa. si/sau ajustari provizorii. in concesiune sau in folosinta gratuita. incepand cu luna urmatoare receptiei sau punerii in functiune. La incetarea contractului. In cazul nerecuperarii integrale.La expirarea contractului de închiriere valoarea investitiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu. potrivit contractelor încheiate. pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a activelor fixe respective. existand posibilitatea alegerii numarului de ani de amortizare in cadrul acestor durate. denumite in continuare ajustari pentru depreciere in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale. Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta in Catalogul privind duratele normale de utilizare care se aproba prin hotarare a Guvernului. Institutiile publice amortizeaza activele fixe corporale utilizand metoda amortizarii liniare (contul 281). pentru ca institutia publica care le are in patrimoniu sau agentul economic sa poata inregistra amortizarea corespunzatoare noii valori de intrare. se scad din contabilitatea institutiei publice care le-a efectuat si se înregistreaza în contabilitatea institutiei care le are în patrimoniu sau a agentului economic. indifferent daca acea reducere este sau nu definitiva. Ajustari pentru depreciere . Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie. a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din functiune. Activele fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice se amortizeaza pe o durata normala de functionare cuprinsa in cadrul unei plaje de ani (durata minima si maxima). Amortizarea Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix corporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile. dupa caz. pe calea amortizarii. la momentul scoaterii din functiune. Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe corporale.

ajustarea trebuie majorata. valoarea unui activ fix corporal este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv. astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinate folosind valoarea justa la data bilantului. . atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. de regula. . Reevaluarea se efectueaza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice sau de catre evaluatori autorizati.titluri de participare. . In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata.creante imobilizate. Diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare (contul 105). regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere valoarea acestuia. Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni detinute de stat sau unitatile administrativ-teritoriale potrivit legii.modificari de tehnologie sau legislatie in domeniu. ulterior recunoasterii initiale ca activ. valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului. Continut Activele financiare cuprind: .bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. . un drept contractual. .incetarii sau apropierii incetarii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ.performanta sa in furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate.alte titluri imobilizate.exista o decizie de oprire a constructiei unui activ inainte de terminare sau punere in functiune. membrii ai unui organism profesional in domeniu. în capitalul unor societati comerciale sau organisme internationale.deteriorarii fizice a activului. In astfel de cazuri. . a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dividende (contul 260). Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate. Deprecierea unui activ fix corporal poate apare in situatiile: . Active financiare Un activ financiar este orice activ care reprezinta: depozite. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate. .Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfarsitul exercitiului financiar. determinata in urma reevaluarii. Reevaluarea Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justa. In cazul in care. de profesionisti calificati. . pe seama cheltuielilor (contul 291). un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati. in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura.

Momentul inregistrarii Activele financiare de natura titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate se inregistreaza la momentul dobandirii acestora. potrivit legii (cont 267). Creantele imobilizate reprezinta drepturile institutiilor publice pentru imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante pe termen lung. ajustarea trebuie majorata.Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligatiunile detinute de stat. . Ajustari pentru pierderea de valoare Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfarsitul exercitiului financiar. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. pe seama cheltuielilor (contul 296). Evaluarea Evaluarea initiala Activele financiare se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Evaluarea la data bilantului Activele financiare trebuie prezentate în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare. depozitele. Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii: împrumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate. Imprumuturile acordate pe termen lung se inregistreaza in momentul constatarii dreptului de creanta respectiv. in conditiile prevazute de lege. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura. a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dobanzi (contul 265). În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistreaza sumele acordate tertilor în baza unor contracte de imprumut pentru care se percep dobânzi. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. potrivit legii. In categoria altor creante imobilizate intra: garantiile. depuse de institutia publica la terti (cont 267).

b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii: sau c) sub forma de materii prime. materialele de natura obiectelor de inventar. inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura.stocuri.CAPITOLUL V: ACTIVELE CURENTE (CIRCULANTE) Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci cand: -este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului. materialele consumabile. Ciclul de exploatare reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizarea acestora in trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. productia in curs de executie si bunurile aflate in custodie. materiale pentru ambalat. Continut In cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime. Activele circulante (curente) cuprind: . Materialele consumabile (materiale auxiliare. extreme de lichide. stocurile de materii prime strategice si de alte stocuri cu o importanta deosebita pentru economia nationala.casa si conturi la banci. animalele si pasarile. ambalajele.investitii pe termen scurt. -este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare. . Stocuri Stocurile sunt active circulante: a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. -este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilizare nu este restrictionata. pentru prelucrare sau in consignatie la terti. care sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. marfurile. piese de schimb. . furaje. Echivalentele de trezorerie reprezinta investitiile pe termen scurt. . combustibili. medicamente si materiale sanitare si alte materiale consumabile) care participa sau ajuta la procesul de fabricatie fara a se regasi. Sunt incluse de asemenea. . Materii prime si materiale consumabile Materiile prime participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial. fie transformata (contul 301). fie in starea lor initiala. produsele. materiale si alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei. in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.creante. in produsul finit sau asigura desfasurarea activitatii curente a institutiei (contul 302). seminte si materiale de plantat. de regula.

indiferent de valoarea lor. verificatoare. Ambalajele rezerva de stat si de mobilizare .) (contul 303). care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate in categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural national mobil. scule. Eliminarea documentelor din colectii se aplica numai bunurilor culturale comune. accidente industriale sau nucleare. . Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se tine pe doua categorii: materiale de natura obiectelor de inventar in magazie (contul 3031) si materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (contul 3032). dupa o perioada de minimum 6 luni de la achizitie. . fenomene sociale sau economice. subansambluri si elemente de completare. indiferent de durata lor de folosinta. scule. cu aprobarea ordonatorului de credite.Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului si anume: . precum si bunurile assimilate acestora (echipamentul de protectie. uzate fizic sau moral. materiale recuperabile si deseuri . aparatele de masura si control. mecanismele. Rezerva de mobilizare . rebuturi. epizootii. aparatura. utilaje strict specializate. precum si alte stocuri specifice altor institutii publice (contul 309).in industrie: materii prime. materiale. aflate in folosinta (contul 303). la mobilizare (cont 3042). epidemii. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. In categoria altor stocuri intra: munitiile si furniturile pentru aparare nationala. Inregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaza la momentul scoaterii din folosinta. echipamentul de lucru.in comunicatii si transporturi: materiale destinate restabilirii si mentinerii in stare de functionare a capacitatilor de transport si telecomunicatii necesare asigurarii nevoilor fortelor sistemului national de aparare. etc.in sanatate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile. produse finite. instrumentar medical. semifabricate. Produse: semifabricate. . Materiale rezerva de stat si de mobilizare Rezerva de stat – Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului care se constituie in scopul de a interveni operativ pentru protectia populatiei. sau cu o durata mai mica de un an. verificatoare. ordine publica si siguranta nationala. dispozitive. a economiei si pentru apararea tarii. se poate utiliza metoda global-valorica. in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale. gestionate si inventariate in conditiile legii. Pentru organizarea contabilitatii analitice a cartilor care au fost trecute in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. imbracamintea speciala. solicitate pe plan local. materii prime si materiale necesare fabricarii produselor farmaceutice.cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie in rezerva de stat si de mobilizare. Documentele aflate in fondurile bibliotecilor. conjuncturi externe sau in caz de razboi (cont 3041). nu sunt active fixe si sunt evidentiate. dispozitive.in comert: produse alimentare si industriale necesare asigurarii cererilor unitatilor militare.Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate active fixe corporale.

precum si bunurile de acest fel aflate in custodie sau in consignatie la terti sunt evidentiate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale se evidentiaza in contabilitatea acestora (contul 349). sau alte institutii ale statului potrivit prevederilor legale in vigoare (contul 347). cabaline. expunere (in parcuri si gradini zoologice). Animale si pasari In aceasta categorie se includ animalele nascute vii si cele tinere de orice fel (taurine. Prin rebut partial se intelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde. blana.). norme tehnice. caiete de sarcini sau contracte. la pret redus. potrivit legii. caiete de sarcini sau contracte si nu poate fi utilizat decat. Bunuri confiscate sau intrate.354. precum si studiile in curs de executie (contul 332). Rebut definitiv se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde. lapte. putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor (contul 345). ca materie prima sau ca material pentru producerea altor bunuri(contul 346). 356. norme tehnice. Produs declasat se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde. reprezentatie (spectacole). eficiente sub aspect economic. pentru prelucrare sau consignatie la terti. Marfuri Marfurile reprezinta bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele realizate in institutii predate spre vanzare magazinelor proprii (contul 371). care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri (conturile 351. porcine. precum si animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate (contul 361). ovine-caprine.357. dar poate fi valorificat. reproductie. Productia in curs de executie Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele prevazute in procesul tehnologic. in proprietatea private a statului. supus unor operatii de remediere. lucrarile si serviciile. norme tehnice. Produsele finite sunt produsele are au parcurs in intregime fazele procesului tehnologic si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii. potrivit legii. de asemenea.) crescute pentru productie (lana. devine un produs corespunzator sau poate fi valorificat ca produs declasat. in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrative teritoriale Bunurile confiscate sau intrate. potrivit normelor legale. Bunurile confiscate sau intrate. Stocuri aflate la terti Stocurile aflate la terti sunt bunuri aflate in custodie.359). In cadrul productiei in curs de executie se cuprind. etc. etc. eventual. potrivit legii.Semifabricatele reprezinta produsele care nu au parcurs in intregime fazele procesului tehnologic si care au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii sau se livreaza tertilor (contul 341). precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime (contul 331). respectiv a municipiului Bucuresti. caiete de sarcini sau contracte si care. . munca.358.

Bunurile materiale primate pentru prelucrare. Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii. In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure: a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in institutie si inregistrarea acestora la locurile de depozitare. iar in contabilitate in conturi in afara bilantului. Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc in momentul consumului acestora. folosite pentru ambalarea produselor destinate vanzarii si care in mod temporar pot fi pastrate de terti. c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor. acestea se inregistreaza ca iesiri din institutie. Momentul inregistrarii Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achizitionate de catre institutii din momentul in care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci cand furnizarea acestor bunuri este terminata. -bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct ca intrari in gestiune la locul de depozitare pe baza documentelor insotitoare. sunt interzise. in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. nemaifiind considerate proprietatea acesteia. se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare cat si in contabilitate. precum si efectuarea de operatiuni economice. b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii. dar nefacturate. fara sa fie inregistrate in contabilitate. atat in gestiune. respectiv la iesiri. astfel: -bunurile facturate si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune. Exceptie fac materialele de natura obiectelor de inventar. precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. cat si in contabilitate. se procedeaza astfel: -bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare cat si in contabilitate. pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii. Detinerea. achizitionate sau realizate in institutie. de bunuri materiale. cu orice titlu. Nu se inregistreaza in contabilitate datorita lipsei receptiei acestora. pe baza receptiei si a documentelor insotitoare. -bunurile livrate. cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte (contul 381). . costul de productie sau valoarea justa. dupa caz. Valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului.Ambalaje Ambalajele includ materialele refolosibile. d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si. Evaluarea Evaluarea initiala Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie. potrivit contractelor incheiate. al caror cost se recunoaste in momentul scoaterii din folosinta.

prevazute in planul general de conturi. inclusive personalul insarcinat cu supravegherea.Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor. energie consumata in scopuri tehnologice. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate. La sfarsitul perioadei. astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie sau costul de productie. Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor. si anume: materiale directe. soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri. Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II. Soldul initial al diferentelor de pret . Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate. iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite. precum si costul de productie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente productiei. Diferentele de pret se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite. daca este necesar. soldul initial al contului de marfuri si valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibila. cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele perioadei de referinta Coeficient = -----------------------------------------------------------------------------. manopera directa si alte cheltuieli directe de productie. de asemenea. fiind recunoscute in costul activului. pe grupe sau categorii de stocuri. precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora. in functie de conditiile existente la un moment dat. metoda costului standard. inregistrare cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele perioadei de referinta * La calcularea procentului mediu de adaos comercial.x100 de repartizare Soldul initial al + Valoarea intrarilor in cursul stocurilor la pret de perioadei la pret de inregistrare. la pret de inregistrare. pentru determinarea costului pot fi folosite. manoperei. cat si asupra bunurilor ramase in stoc. eficientei si capacitatii de productie. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel : + Diferentele de pret aferente intrarilor in cursul perioadei la pret de inregistrare. Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor. Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare. dupa caz. in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul. In functie de specificul activitatii. in comertul cu amanuntul. precum si regiile corespunzatoare.

In aceasta situatie. in situatii exceptionale.motivul schimbarii metodei. ordonatorii de credite decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri . in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii: . Evaluarea la iesirea din gestiune La iesirea din gestiune. si costurile estimate necesare vanzarii. in ordine cronologica. costul bunurilor vandute se calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). atunci cand este cazul. de la un exercitiu la altul. Pe masura epuizarii lotului. Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor. Ajustari pentru depreciere . bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). care au marje similare si pentru care nu este indicat sa se foloseasca alta metoda. si . c) metoda ultimul intrat-primul-iesit (LIFO).efectele sale asupra rezultatului. b) Metoda costului mediu ponderat (CMP) .Metoda pretului cu amanuntul este folosita in unitatile de desfacere cu amanuntul pentru a determina costul stocurilor cu articole numeroase si cu miscare rapida. O institutie trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare. stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din metodele: a) metoda primul intrat-primul iesit (FIFO). minus costurile estimate pentru finalizarea bunului. c) Metoda "ultimul intrat-primul iesit" (LIFO) – potrivit acestei metode. b) metoda costului mediu ponderat (CMP).primul iesit” (FIFO) – potrivit acestei metode. prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie. a) Metoda ”primul intrat . Evaluarea la data bilantului Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. Daca.presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Pe masura epuizarii lotului. In acest scop. Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute. Prin valoare realizabila neta se intelege pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior. valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita. folosirea unor metode diferite de calcul a costului poate fi justificata. in ordine cronologica.

394. Verificarea exactitatii inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se efectueaza prin punctajul periodic dintre . atat cantitativ cat si valoric. pe seama cheltuielilor (conturile 391. marfurilor. materialelor consumabile. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata.393. produselor finite. ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor. materialelor de natura obiectelor de inventar. pe grupe sau subgrupe de materiale. produselor finite. marfurilor si ambalajelor. In conditiile folosirii inventarului permanent. Metoda operativ-contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime.Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea stocurilor la sfarsitul exercitiului financiar. in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. iar in contabilitate tinerea evidentei cantitativ-valorice. ajustarea trebuie majorata.397. animalelor si ambalajelor. iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocului initial plus valoarea intrarilor si valoarea stocului final. Controlul exactitatii inregistrarilor din evidenta gestiunilor si din contabilitate se asigura prin evaluarea stocurilor cantitative. pe feluri.398). Aceasta metoda consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni. iar in cadrul gestiunilor. In acest caz. produselor reziduale. prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costul de productie. semifabricatelor. dupa caz.396. semifabricatelor. produselor reziduale. in tinerea evidentei valorice pe conturi de materiale. in cadrul fiecarei gestiuni.395. Alte prevederi referitoare la stocuri Inventarierea productiei neterminate Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei. cu ajutorul fiselor de magazie iar in contabilitate. materialelor de natura obiectelor de inventar. Metoda cantitativ-valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. materialelor consumabile.392. Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. desfasurate valoric pe gestiuni. a evidentei cantitative a bunurilor. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare masura. cantitativ-valorica. transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor. global-valorica. Aceasta metoda consta in tinerea. determinat pe baza inventarierii Contabilitatea analitica a bunurilor se tine pe baza uneia din urmatoarele metode: operativ-contabila. Metode de evidenta a stocurilor Contabilitatea stocurilor se tine prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.

inclusiv activitatile de pe lânga unele institutii publice. investitiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare. La iesirea din institutie a investitiilor pe termen scurt. In scopul asigurarii surselor de finantare. materialelor folosite la ambalare. cu ocazia inventarierii. rechizitelor de birou. Ajustari pentru pierderea de valoare Pentru deprecierea investitiilor pe termen scurt. a disponibilitatilor existente în conturi la trezoreria statului. ajustarea trebuie majorata. efectueaza operatiunile de încasari si plati prin . institutiile publice pot reflecta ajustari pentru pierderea de valoare. conturi la trezoreria statului si banci Prevederi generale Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament. imprimatelor. prin reluarea la venituri (contul 595). obligatiuni cu dobanda sau cu discount pe care le rascumpara la termen (conturile 505 si 509). a altor valori de trezorerie. institutiile publice indiferent de sistemul de finantare si de subordonare. Metoda global-valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul. la sfarsitul exercitiului financiar. bancile comerciale si în casierie. La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. dupa caz. contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine global-valoric. eventualele ajustari pentru pierderea de valoare se anuleaza. Evaluarea la bilant La bilant. precum si altor categorii de bunuri. finantate integral din venituri proprii. ajustarile pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt se diminueaza sau anuleaza. Evaluarea Evaluarea initiala La intrarea in patrimoniu. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. iar controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii si din contabilitate se efectueaza numai valoric la perioade stabilite de unitate. Casa. Investitii pe termen scurt Continut Investitiile pe termen scurt la institutiile publice se prezinta sub forma obligatiunilor emise si rascumparate. În scopul întaririi rolului finantelor publice si al asigurarii unei discipline bugetare ferme. sau la valoarea stabilita potrivit contractelor. unitatile administrativ-teritoriale pot emite in conditiile legii.cantitatile operate in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate. Potrivit acestei metode. Banca Nationala a României. materialelor de natura obiectelor de inventar. investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie. atat la gestiune. cat si in contabilitate.

unitatile teritoriale ale trezoreriei statului în raza carora îsi au sediul si unde au deschise conturile de venituri. pe baza de documente prezentate institutiei si neaparute înca în extrasele de cont. Continut Grupa Casa. În vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget. se evidentiaza distinct in cadrul conturilor sintetice de disponibilitati. bugetul asigurarilor sociale de stat. în conditii de siguranta. disponibilul in lei si valuta al institutiilor publice pastrat la bancile comerciale (contul 512). Dobanzile de platit si cele de incasat. Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal. Contabilitatea institutiilor publice asigura înregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective. Creditele bugetare aprobate in bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pot fi folosite in limita disponibilitatilor existente in cont. acreditive. disponibilitatile în lei si valuta provenind din imprumuturi interne si externe contractate de stat (contul 513) si garantate de stat (contul 514). fata de cele de platit. pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. bugetele fondurilor speciale. casa si alte valori. viramente interne. disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (contul 516) si garantate de acestea (contul 517). cheltuieli si disponibilitati. se înregistreaza într-un cont distinct (contul 5125). dobanzile de incasat (contul 5182). cu exceptia situatiilor prevazute de lege. disponibilul din fonduri externe nerambursabile (contul 515). disponibil din veniturile fondurilor speciale. Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale. bugetele locale. disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii. dobanzile de platit (contul 5181). Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci Aceasta grupa cuprinde: disponibilul din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului (contul 510). disponibil al bugetelor. Dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci se inregistreaza in contabilitate distinct. Contabilitatea disponibilitatilor aflate in conturi la banci comerciale si a miscarii acestora. conturi la trezoreria statului si banci. in cursul exercitiului financiar. imprumuturi pe termen scurt primite (contul 519). se inregistreaza la cheltuieli financiare sau venituri financiare. aprobat în conditiile legii. bugetul de venituri si cheltuieli/bugetul de cheltuieli. institutiile publice au obligatia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise. la cererea ordonatorilor de credite numai dupa deschiderea si repartizarea creditelor bugetare. aferente imprumuturilor primite pe termen scurt. dupa caz. include: conturi la trezoreria statului si banci. . se tine distinct in lei si in valuta. Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. valorile de încasat sub forma cecurilor (contul 511). Depozitele bancare constituite in conditiile legii. potrivit bugetului aprobat. ca urmare a incasarilor si platilor efectuate in valuta. disponibil din fonduri cu destinatie speciala. pot fi folosite de institutiile publice finantate de la buget.

se tine distinct în lei si în valuta (contul 531). precum si a altor reglementari in domeniu.disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520). . corespunzator conturilor de trezorerie: 20 ”Venituri ale bugetului de stat” si 23 ”Cheltuielile bugetului de stat”. Casa si alte valori Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice. bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale Conturile de disponibil ale bugetului de stat. Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar. comunicat de Banca Nationala a României. precum si a miscarii acestora ca urmare a operatiunilor de încasari si plati efectuate în numerar. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (contul 523). corespunzator conturilor de trezorerie: 21 ”Veniturile bugetelor locale” si 24 ”Cheltuielile bugetelor locale”. Disponibil al bugetului de stat.disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521). Operatiunile privind încasarile si platile în valuta se înregistreaza în contabilitate la cursul zilei. se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Conturile curente la banci comerciale se dezvolta in analitic pe fiecare banca. dupa caz. depozite pe termen scurt in valuta. La finele perioadei. disponibilul din sume incasate in cursul procedurii de executare silita (contul 528).Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei. disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezerva (contul 526). .disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 525). Înregistrarea în contabilitate a operatiilor în lei sau în valuta se efectueaza cu respectarea reglementarilor emise de Banca Nationala a României si Ministerul Finantelor Publice. fara ca acestea sa genereze diferente de curs valutar. disponibilul din sume colectate pentru bugete (contul 529). la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. disponibilul din venituri incasate pentru bugetul capitalei (contul 524). La finele perioadei. disponibilul din fondul de rezerva al asigurarilor sociale de sanatate (contul 527). Aceasta grupa mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local (contul 522). valabil pentru aceasta data. corespunzator conturilor de trezorerie: 22 ”Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat” si 25 ”Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat”. disponibilitatile în valuta si alte valori de trezorerie (acreditive. diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive. bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale nu au un corespondent ca atare in contabilitatea trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: . depozite pe termen scurt în valuta) se evalueaza la cursul de schimb .

biletele de tratament si odihna. se depun in conturile de disponibilitati ale acestora. se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit dispozitiilor legale (conturile 560. Acreditive si avansuri de trezorerie În vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori. dupa caz si din casieria institutiei. Institutiile publice pot ridica din contul de finantare sau din conturile de disponibil. 561). etc. Viramente interne În contul de viramente interne se înregistreaza transferurile de disponibilitati banesti între conturile de la trezoreria statului si banci comerciale. puse la dispozitia personalului sau a tertilor.în vigoare la acea data. Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget. în vederea efectuarii unor plati în numele institutiei . precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament. tichetele si biletele de calatorie. (contul 532). se înregistreaza în contabilitate distinct (contul 542). in limita sumelor primate de la acesta. sume pentru efectuarea de plati în numerar. Încasarile efectuate de catre institutiile publice prin casieria proprie se depun în conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului si reprezinta venituri ale bugetului de stat. Institutiile publice conduc contabilitatea „altor valori” care includ: timbrele fiscale si postale. se incaseaza. deschise la trezoreria statului. ale bugetelor locale. se reporteaza in anul urmator. dupa caz. bonurile valorice pentru carburanti auto. tichetele de masa. bugetelor fondurilor speciale. Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii. se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care au fost acordate subventiile. biletele cu valoare nominala. în favoarea acestora (contul 541). în lei sau în valuta. cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare si în limita plafonului de casa stabilit de catre trezoreria statului pentru fiecare institutie publica. astfel încât încasarile si platile în numerar sa fie efectuate în conditii de siguranta. se administreaza. se poate solicita institutiilor publice deschiderea de acreditive la banci. reprezentând drepturi de personal. iar diferentele de curs rezultate se înregistreaza în contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. bugetului asigurarilor sociale de stat. . Sumele în numerar. dupa caz. precum si subventiile primite de la buget in completarea acestora. Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii Veniturile proprii ale institutiilor publice. alte valori. precum si între conturile de la trezorerie sau banci. Veniturile incasate in numerar care sunt lasate potrivit legii la dispozitia institutiilor ca venituri proprii. Institutiile publice au obligatia sa îsi organizeze activitatea de casierie.

CAPITOLUL VI: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR CU TERTII Continut Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei în relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, Comunitatea Europeana (decontarile pentru fondurile PHARE, ISPA, SAPARD, etc.), cu debitorii si creditorii diversi, debitori si creditori ai bugetelor, decontarile intre institutii publice, precum si evidenta operatiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari. Furnizori si conturi asimilate În contabilitatea furnizorilor se înregistreaza operatiunile privind achizitiile de bunuri, lucrari executate si servicii prestate (conturile 401 si 404). Avansurile acordate furnizorilor se înregistreaza în contabilitate într-un cont distinct (conturile 232, 234, 409). Operatiunile privind achizitiile de bunuri, lucrari executate si servicii prestate, precum si achizitiile de active fixe pe baza efectelor comerciale, se înregistreaza în conturile corespunzatoare de efecte de platit (conturile 403 si 405) . Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistreaza într-un cont în afara bilantului si se mentioneaza în notele explicative. Efectele comerciale trebuie sa îndeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia în vigoare, fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. Bunurile cumparate, lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 408). Datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, cat si in valuta. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu), aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii tranzactiei. Contabilitatea furnizorilor se tine pe fiecare persoana fizica sau juridica. In contabilitatea analitica furnizorii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata. Clienti si conturi asimilate În contabilitatea clientilor se înregistreaza operatiunile privind livrarile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate (contul 411). Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118). Operatiunile privind vanzarile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii, efectuate pe baza efectelor comerciale, se înregistreaza în conturile corespunzatoare de efecte de primit (contul 413). Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intrun cont in afara bilantului si se mentioneaza in notele explicative. Efectele comerciale trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia in vigoare, fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. Bunurile vandute, lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au intocmit facturi, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 418).

Avansurile primite de la clienti se înregistreaza în contabilitate într-un cont distinct (contul 419). Creantele in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, cat si in valuta. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu), aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii tranzactiei. Contabilitatea clientilor se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. In contabilitatea analitica clientii se grupeaza astfel: clienti interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de incasare. Personal si conturi asimilate Contabilitatea decontarilor cu personalul evidentiaza drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii si alte drepturi în bani si/sau în natura datorate de institutia publica personalului pentru munca prestata (contul 421). Contabilitatea decontarilor cu pensionarii - evidentiaza drepturile de pensie si alte drepturi prevazute de lege, cuvenite pensionarilor conform legii (contul 422). Ajutoarele si indemnizatiile datorate – evidentiaza ajutoarele de boala pentru incapacitate temporara de munca, ajutoare de deces si alte ajutoare acordate (contul 423). Contabilitatea decontarilor cu somerii – evidentiaza indemnizatiile de somaj datorate somerilor, potrivit legii (cont 424). În contabilitate se înregistreaza distinct alte drepturi acordate care, potrivit reglementarilor în vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (contul 423). Avansurile acordate personalului – evidentiaza indemnizatiile pentru concedii de odihna acordate ca avans (contul 425). Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistreaza într-un cont distinct, deschis pe fiecare persoana (contul 426). Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale (contul 427). Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal) aferente exercitiului în curs, se înregistreaza ca alte datorii in legatura cu personalul (contul 4281). Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile stabilite în baza unor hotarâri ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul unitatii se înregistreaza ca alte creante în legatura cu personalul (contul 4282). Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale evidentiaza contributiile angajatorilor -institutii publice- pentru asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, accidente de munca si boli profesionale, asigurari pentru somaj (conturi 4311,4313,4315,4371) precum si contributiile asiguratilor (salariati) pentru asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate si asigurari pentru somaj (conturile 4312,4314,4372). Alte datorii sociale – reprezinta sume datorate altor categorii de persoane, cum ar fi: drepturi pentru donatorii de sange, alocatii si alte ajutoare pentru copii, alocatia

suplimentara pentru familiile cu mai multi copii, ajutoare sociale, indemnizatii pentru persoanele cu handicap, si altele (contul 438). Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate În cadrul decontarilor cu bugetul statului, bugetele locale si alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariala, impozitul pe cladiri, taxa asupra mijloacelor de transport si alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adaugata colectata -contul 4427) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (taxa pe valoarea adaugata deductibila-contul 4426). În situatia în care exista decalaje între faptul generator de taxa pe valoarea adaugata si exigibilitatea acesteia, totalul taxei pe valoarea adaugata se înregistreaza întrun cont distinct, denumit taxa pe valoarea adaugata neexigibila (contul 4428) care, pe masura ce devine exigibila potrivit legii, se trece la taxa pe valoarea adaugata colectata, respectiv la taxa pe valoarea adaugata deductibila, dupa caz. In contul de taxa pe valoarea adaugata neexigibila se înregistreaza si taxa pe valoarea adaugata deductibila sau colectata, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au întocmit facturile (contul 4428). Diferenta în plus sau în minus, între taxa pe valoarea adaugata colectata si taxa pe valoarea adaugata deductibila se înregistreaza în conturi distincte ca taxa pe valoarea adaugata de plata (contul 4423), respectiv taxa pe valoarea adaugata de recuperat (contul 4424) si se regularizeaza în conditiile legii. Impozitul pe venituri din salarii si din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii (contul 444). Acesta trebuie recunoscut ca o datorie in limita sumei neplatite. Daca suma platita depaseste suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanta. Alte impozite, taxe si varsaminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale, accize) sau bugetelor locale (impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri) sau alte impozite si taxe datorate, potrivit legii. Acestea se inregistreaza în contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale (contul 446). Alte datorii si creante cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate, prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului statului dupa prescrierea lor , plusul de numerar din casierie, amenzi si penalitati, varsaminte efectuate în plus la buget si altele, precum si sumele datorate bugetului de catre institutiile finantate de la buget reprezentand venituri realizate in conditiile legii (conturile 4481 si 4482). Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) Sumele primite din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene (PHARE, ISPA, SAPARD) se inregistreaza la institutiile publice implicate in derularea acestor fonduri (Fondul National si Agentiile de Implementare) ca si creante - sume de primit (conturile 4501,4511,4531,4541,4551,456,457,458) si datorii - sume de plata (conturile 4502,4512,452,4532,4542,4552). Aceste sume sunt recunoscute ca venituri si cheltuieli numai in contabilitatea institutiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective. Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor

sunt persoane fizice si juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creante ale aceluiasi buget sau cu alte creante ale altor bugete. (conturile 463. Evidenta analitica se tine pe tipuri de impozite si pe platitori. dar care privesc exercitiile financiare urmatoare. pe structura clasificatiei bugetare.Sumele datorate institutiilor publice de catre terte persoane fizice sau juridice. într-un cont distinct. altele decat personalul propriu si clientii. se înregistreaza. Decontari Decontarile între institutiile publice cuprind operatiunile de decontare intervenite in cursul exercitiului intre institutia superioara si institutiile subordonate sau intre institutiile subordonate aceleiasi institutii superioare. reprezentand valoarea activelor fixe si a materialelor transmise si primite in vederea executarii unor actiuni in cadrul institutiei. provizoriu. altele decât personalul propriu si furnizorii. se inregistreaza distinct in contabilitate.464. potrivit legii (contul 468) precum si dobanzile aferente acestora (contul 469). alte cheltuieli efectuate in avans – contul 471). alte venituri realizate in avans – contul 472). abonamente la publicatii. la cheltuieli in avans (chirii. bugetului asigurarilor pentru somaj si al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. imprumuturi externe rambursabile si nerambursabile. la cererea acestora sau din oficiu. La consolidare soldurile acestor conturi se elimina.482). Sumele datorate de institutiile publice unor terte persoane fizice sau juridice. dupa caz . Creditori ai bugetelor mai sus mentionate . venituri în avans si decontari din operatii în curs de clarificare. bugetul local. din fonduri speciale. abonamente la institutiile de spectacole. la venituri in avans (venituri din chirii. pe structura clasificatiei bugetare (contul 467). precum si sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocatii bugetare. se evidentiaza pe tipuri de impozite si pe platitori. pentru care sunt necesare clarificari ulterioare. se înregistreaza ca si creditori diversi (contul 462).465. bugetului asigurarilor sociale de stat. Momentul inregistrarii . dar care privesc exercitiile financiare urmatoare. cuprinde operatiile care se înregistreaza reciproc si în aceeasi perioada de gestiune. asigurari. Evidenta creantelor bugetare ale bugetului de stat. fonduri cu destinatie speciala. atât în contabilitatea unitatii debitoare. se realizeaza pe baza declaratiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de catre institutie în termenul cel mai scurt (contul 473). Sumele incasate in exercitiul financiar curent. dupa caz.466). abonamente publicatii. Contabilitatea decontarilor între institutiile publice. se inregistreaza distinct in contabilitate. Operatiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzatoare. In aceasta grupa se cuprind si conturi in care se evidentiaza imprumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat. bugetelor locale. se înregistreaza ca si debitori diversi (contul 461). Conturile de regularizare si asimilate cuprind: cheltuieli in avans. Sumele platite in exercitiul financiar curent. cât si a celei creditoare apartinând aceluiasi ordonator principal de credite (conturile 481. bugetul asigurarilor pentru somaj. Conturi de regularizare si asimilate Conturile de regularizare se utilizeaza cand operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite exercitiului in care au fost realizate sau efectuate.

creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare masura. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. Evaluarea la momentul decontarii Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor în valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost înregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate în situatiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. Atunci când creanta sau datoria in valuta este decontata într-un exercitiu financiar ulterior. evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. cât si în valuta. valabil pentru data intocmirii situatiilor financiare.496. Operatiunile în valuta trebuie înregistrate în momentul recunoasterii initiale în moneda de raportare. Creantele si datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana se evalueaza la cursul publicat de Banca Centrala Europeana. Inregistrarea in contabilitate a creantelor si datoriilor se efectueaza in momentul constatarii drepturilor si obligatiilor. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea creantelor la sfarsitul exercitiului financiar. la data efectuarii tranzactiei. diferenta de curs valutar recunoscuta în fiecare exercitiu financiar. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. Atunci când creanta sau datoria in valuta este decontata în decursul aceluiasi exercitiu financiar în care a survenit. ajustarea trebuie majorata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru depreciere. valabil pentru ultima zi a lunii in care se intocmesc situatiile financiare. efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit. ce intervine pâna în exercitiul decontarii. Creantele si datoriile în valuta se înregistreaza în contabilitate atât în lei. se determina tinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenita în cursul fiecarui asemenea exercitiu financiar. întreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta în acel exercitiu.Potrivit principiilor contabilitatii de angajamente. Evaluarea Evaluarea initiala Creantele si datoriile institutiilor publice se înregistreaza în contabilitate la valoarea nominala. . la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor comunicat de Banca Nationala a Romaniei. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. aplicându-se sumei în valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina. Evaluarea la data bilantului La data intocmirii situatiilor financiare. La data bilantului.497). respectiv pentru ultima zi a exercitiului financiar. pe seama cheltuielilor (conturile 491.

Datoria publica guvernamentala externa este partea din datoria publica guvernamentala reprezentand totalitatea obligatiilor financiare ale statului. inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare (conturile 164 si 165). in numele Romaniei.Elemente definitorii pentru datorii Datorii pe termen scurt (curente) O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt. imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. sau b) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului. conform acordului de imprumut. si b) Exista un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor. chiar si atunci cand acestea sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului. imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. Datoria publica guvernamentala interna este partea din datoria publica guvernamentala care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare ale statului. la un moment dat. provenind din imprumuturile contractate direct sau garantate de Guvern. denumita si datorie curenta. imprumuturi interne si externe contractate de stat. de la persoane fizice sau juridice rezidente in Romania. Imprumuturile si datoriile din aceasta clasa reprezinta sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. atunci cand: a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat. . daca: a) Termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni. Datoria publica guvernamentala .Definitie Datoria publica guvernamentala cuprinde totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului. alte imprumuturi si datorii asimilate. care este incheiat inainte de data bilantului. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania (conturile 164 si 165). prin Ministerul Finantelor Publice. Datoria publica reprezinta datoria publica guvernamentala la care se adauga datoria publica locala. imprumuturi interne si externe garantate de stat. prime privind rambursarea obligatiunilor. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni. de pe pietele financiare. dobanzile aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. Datorii pe termen lung (necurente) Prevederi generale O institutie publica trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe termen lung purtatoare de dobanda in aceasta categorie.

Definitie Datoria publica locala reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale autoritatilor administratiei publice locale. imprumuturi de stat de la banci. garante ale sumelor subimprumutate acestora si beneficiarii finali ai imprumutului. imprumuturi temporare din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului. . Datoria publica locala interna este partea din datoria publica locala care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare ale autoritatilor administratiei publice locale. se constituie fondul de risc. beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si acestia sau. numai prin Ministerul Finantelor Publice si sa le subimprumute unor beneficiari finali in scopul prevazut de lege (contul 164). garantii de stat. pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar si garantie. provenind din imprumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania (contul 163). Datoria publica locala. persoane juridice romane sau straine. Subimprumutarea imprumuturilor contractate de Guvern. pe de o parte. Instrumentele datoriei publice guvernamentale Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ. sau de la alte organizatii internationale. Guvernul este autorizat sa garanteze imprumuturi interne si externe numai prin Ministerul Finantelor Publice. dar nu reprezinta obligatii ale Guvernului. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pietele financiare. Datoria publica locala externa este partea din datoria publica locala reprezentand totalitatea obligatiilor financiare ale autoritatilor administratiei publice locale. Contractarea si garantarea datoriei publice locale Imprumuturile contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale fac parte din datoria publica a Romaniei. provenite din imprumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea. pe de alta parte. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare. respectiv din bugetele locale. institutii financiare internationale. dupa caz. Garantiile de stat pot fi acordate numai pentru imprumuturi a caror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii. imprumuturi de stat de la guverne si agentii guvernamentale straine. incheiate intre Ministerul Finantelor Publice. iar plata serviciului datoriei publice aferenta acestor imprumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale si prin imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale. la un moment dat. dupa caz. fara a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piata interna sau externa. precum si din imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate beneficiarilor finali. contractate in scopuri prevazute de lege (contul 165). de la persoane fizice sau juridice rezidente in Romania (contul 163). in cazul autoritatilor administratiei publice locale. autoritatile administratiei publice locale coordonatoare ale activitatii beneficiarilor finali si.Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale Guvernul este autorizat sa contracteze in mod direct imprumuturi de la institutiile financiare internationale sau de la alti creditori. de la alte institutii de credit. prin Ministerul Finantelor Publice. in numele statului.

alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit. depaseste limita prevazuta de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite. dupa caz. taxe. judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. mediu si lung (contul 162) sau garantarea acestora (contul 163) pentru realizarea de investitii publice de interes local. alte varsaminte. se constituie fondul de risc. mediu si lung. precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. precum si din imprumuturile contractate direct de unitatile administrativteritoriale si subimprumutate beneficiarilor finali. Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut. imprumuturi de la societatile bancare sau de la alte institutii de credit. pot aproba contractarea de imprumuturi interne sau externe. Instrumentele datoriei publice locale Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare. Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare. contributii. cu exceptia cazurilor aprobate prin legi speciale. in scopurile prevazute de lege. Aceste conditii se aplica si pentru datoriile anuale care decurg din imprumuturile contractate si/sau garantate de stat pentru autoritatile administratiei publice locale. inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv. . pe termen scurt (contul 5196). Consiliile locale. daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate. numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale. Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare. Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate (contul 161).Autoritatile administratiei publice locale pot contracta sau garanta imprumuturi interne si/sau externe pe termen scurt. dobanzile si comisioanele aferente acestora. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare.

Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant anual si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut. si -poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. Provizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse sau iesirea de resurse a avut loc. Categorii de provizioane Institutiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: . Daca aceste conditii nu sunt indeplinite. -alte provizioane.CAPITOLUL VII: PROVIZIOANE Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. nu va fi recunoscut un provizion. despagubirile. -este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva.litigiile. daunele si alte datorii incerte. amenzile si penalitatile. -cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor. scopul sau obiectul pentru care au fost constituite (contul 151). Contabilitatea provizioanelor Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri. in functie de natura. provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului. Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente. . Conditii pentru recunoasterea provizioanelor Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: -o institutie are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior.

fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale. declarate ca atare prin hotarare a consiliului local. in conditiile legii. c) nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile. dupa caz in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice. rezultatul patrimonial. rezultatul reportat. dupa cum urmeaza: a) nu pot fi instrainate. concesionare sau inchiriere. Bunurile din domeniul public sunt inalienabile. insesizabile si imprescriptibile.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din alte bunuri de uz sau de interes public local. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national. declarate ca atare prin hotarare a consiliului judetean. rezervele din reevaluare. daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean (contul 103). etc. Bunurile din . Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Fonduri Fondurile unei institutii publice includ: fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului. exemplificate in anexa la Legea nr. Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute in Constitutie.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din alte bunuri de uz sau de interes public judetean. declarate ca atare prin lege (contul 101). al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute exemplificate in anexa la Legea nr. exemplificate in anexa la Legea nr. b) nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale.CAPITOLUL VIII: CAPITALURILE Capitalurile unei institutii publice cuprind: fondurile. ele pot fi date numai in administrare. folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public. Domeniul public al comunelor. Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativteritoriale Statul si unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia. potrivit legii sau prin natura lor. Bunurile din domeniul public pot fi date. fondul activelor fixe necorporale. in limitele si in conditiile legii. Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile exemplificate in anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din orice alte bunuri care. fonduri in afara bugetelor locale. daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national (contul 103). Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute in Constitutie. sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modalitatile prevazute de lege.

Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial se stabileste la sfarsitul perioadei (lunar. Trecerea bunurilor dintr-un domeniu in altul Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale in domeniul public al acestora. soldul contului de rezultat patrimonial de la sfarsitul anului se transfera asupra rezultatului reportat. a consiliului judetean. de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. dupa caz. la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar.domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun. de ministere. Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unitatii administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean. prin hotarâre a Guvernului. Rezultatul reportat Rezultatul reportat exprima rezultatul patrimonial al exercitiilor financiare anterioare (contul 117). respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local. Centralizarea inventarului mentionat se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice si se supune anual spre aprobare Guvernului. La inceputul exercitiului. se face dupa caz prin hotarare a Guvernului. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face. . prin hotarare a consiliului judetean. precum si de autoritatile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri dupa depunerea situatiei financiare anuale. Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale. prin hotarare a Guvernului. Rezerve din reevaluare Activele fixe pot fi supuse reevaluarii care se efectueaza potrivit reglementarilor legale. daca bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativteritoriale în domeniul public al statului se face. daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. daca legea nu dispune altfel. caz in care sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata si nu la costul lor istoric. bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila despagubire. sau cel mult la intocmirea situatiilor financiare) prin inchiderea conturilor de venituri si finantari si a conturilor de cheltuieli (contul 121). Dreptul de proprietate publica înceteaza. dupa caz. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeste anual. la cererea Guvernului. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. a consiliului judetean. se poate face numai cu plata si cu acordul adunarii generale a actionarilorsocietatii comerciale respective. În lipsa acordului mentionat.

aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. determinata in urma reevaluarii. -ca o cheltuiala cu intreaga valoare a descresterii. Utilizarea fondului se stabileste prin . regulile privind amortizarea se aplica activului avand in vedere valoarea acestuia. daca nu a existat o descrestere anterioara. aceasta se trateaza astfel: -ca o crestere a rezervei din reevaluare. Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din disponibilitatile bugetului asigurarilor sociale de stat din anii precedenti si. din cadrul capitalurilor proprii. Daca rezultatul reevaluarii este o crestere a valoarii contabile nete. la valoarea justa.Se constituie in baza prevederilor legale in cota de 1% din sumele constituite la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. aceasta se trateaza astfel: -ca o scadere a rezervei din reevaluare. pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent. astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. valoarea unui activ fix este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv. In astfel de cazuri. Bugetul fondului se aproba ca anexa la legea bugetului de stat. Fonduri cu destinatie speciala Fondul de rulment . Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public. valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului. daca in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma aferenta acelui activ. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate de evaluatori autorizati sau de comisii tehnice constituite in conditiile legii. ulterior recunoasterii initiale ca activ. In cazul in care.(contul 131). recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ (contul 105). in locul costului de achizitie sau costului de productie. precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar. Fondul de rezerva pentru sanatate . Disponibilitatile acestui fond pot fi utilizate temporar. Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat . Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate.Se constituie din excedentul anual al bugetului local. eventuala diferenta ramasa neacoperita din rezervele din reevaluare existente se inregistreaza ca o cheltuiala.Se constituie anual dintro cota de pana la 3% din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 132).Reevaluarea acestora se face. din fondul de rezerva. din cadrul capitalurilor proprii. -ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. cu exceptiile prevazute de reglementarile legale. Fondul de rulment poate fi utilizat si pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul comunitatii. cu valoarea minima dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii. in continuare. (contul 105). dupa caz. Fondul de rezerva se reporteaza in anul urmator si se completeaza potrivit legii. Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete.

Fondul de risc . Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local . iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice locale. create in interesul persoanelor fizice si juridice. pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a imprumuturilor contractate de agentii economici si serviciile publice de subordonare locala. la unitatile trezoreriei statului (contul 136). fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. inregistrarii si recuperarii uzurii fizice si morale a activelor fixe aferente acestor activitati. respectiv. deschis in afara bugetului local. prin tarif sau pret potrivit legii. sponsorizari cu destinatia ‘dezvoltare’. deschis pe seama unitatilor administrativ-teritoriale. dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor si in completare de la bugetul local (contul 135). Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie (contul 133). Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual.Se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si. Aceste sume se utilizeaza pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se evidentiaza distinct in programul de investitii. precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii. Taxele speciale se incaseaza intr-un cont distinct. o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli inregistrat la finele exercitiului bugetar. aproba taxe speciale (contul 137). dupa caz. necesara desfasurarii activitatii spitalului. pentru garantii la imprumuturi externe. . precum si din cele casate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.Serviciile publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica au obligatia calcularii. Fondul de dezvoltare a spitalului – Spitalele sunt autorizate sa constituie Fondul de dezvoltare care sa fie utilizat pentru procurarea de echipamente si aparatura medicala si de laborator. Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte . ca surse de finantare (contul 134). Taxe speciale – Pentru functionarea unor servicii publice locale. consiliile locale. Fondul de risc se constituie din: sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate. Acest fond se constituie din: cota parte din amortizarea calculata lunar si cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli. sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile.legi bugetare anuale.Se pastreaza intr-un cont distinct. dobanzile acordate de unitatile trezoreriei statului la disponibilitatile fondului. judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

sunt incluse de asemenea in costurile de personal ale exercitiului. se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. Costul acestora va fi recunoscut dupa finalizarea si punerea in functiune a activelor fixe si calculul amortizarii. asistenta sociala acordate. precum si subventii. transferuri. contributiile aferente acestora. Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achizitionate si platite in exercitiile bugetare anterioare si consumate in exercitiul bugetar curent. Cheltuielile de capital se recunosc lunar. Cheltuieli Definitie Potrivit contabilitatii de angajamente.CAPITOLUL IX: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale institutiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare. prin urmare. Valoarea ramasa neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestora. pe parcursul duratei de viata utile a activului fix. aferente unei perioade de timp. se are in vedere. nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat. se recunoaste drept cost al perioadei cand acest eveniment a avut loc. al 13-lea salariu. Acestea rezulta din desfasurarea unor tranzactii sau evenimente ce sunt clar diferite de activitatile curente ale institutiei si care. Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii. Cheltuielile cu dobanzile se recunosc drept costuri in perioada cand sunt datorate conform contractului de imprumut si nu atunci cand sunt platite. dupa caz. Consumul propriu trebuie sa fie inregistrat in momentul cand are loc productia destinata pentru acest scop. Momentul recunoasterii cheltuielilor Cheltuielile de personal : salarii in bani si in natura. cheltuielile reflecta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor. Prin activitati curente se inteleg activitatile desfasurate de o institutie publica. Cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate. . pentru realizarea obiectului sau de activitate. cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar care se inregistreaza la scoaterea din folosinta a acestora. indiferent de momentul cand a fost efectuata plata acestora. mai degraba. Cheltuielile efectuate cu activele fixe in curs nu reprezinta un cost al perioadei. Drepturile cuvenite si neachitate aferente exercitiului bugetar. decat frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci cand acestea au fost consumate. prime. stabilit conform regulamentelor de organizare si functionare. sub forma amortizarii care se inregistreaza in mod sistematic. natura elementului sau tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de institutie.

curente si de capital. sursa de finantare a cheltuielii. 3. Venituri si Finantari Potrivit contabilitatii de angajamente. 8. precum si pretul bunurilor vandute si serviciilor prestate. veniturile din activitati economice se înregistreaza în momentul predarii bunurilor catre cumparatori. subcapitolul. subalineatul (paragraful). respectiv: . .bugetele locale. titlul. Structura conturilor de cheltuieli In cadrul institutiilor publice. Alte transferuri. alte documente legal intocmite sau in momentul incasarii efective a acestora. al livrarii lor pe baza facturii sau în alte conditii prevazute în contract. avize de expeditie. 4. contributii si alte sume de incasat potrivit legii. -bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. -bugetul asigurarilor sociale de stat. 7. dupa caz. 5. in rosu. -cheltuieli evidentiate in afara bugetelor locale. cu avizul Ministerului Finantelor Publice. se recunosc ca si costuri la beneficiarii finali ai fondurilor. aferente unei perioade de timp.Transferurile intre unitati ale administratiei publice. acestea pot fi inregistrate si in debitul conturilor.bugetul de stat. interne si in strainatate. taxe. in situatia in care nu exista documente anterioare incasarii pentru inregistrarea creantei. moment care atesta transferul de proprietate catre clienti. simbolul contului din planul de conturi. dupa natura si destinatie. 2. -bugetul asigurarilor pentru somaj. pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de creanta (declaratia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal). veniturile reprezinta impozite. În contabilitate. . -bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. se recunosc ca si costuri la institutia care transfera fondurile. capitolul. -bugetul fondurilor externe nerambursabile. Structura contului contabil va fi urmatoarea: 1. Momentul recunoasterii veniturilor Veniturile se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice. contabilitatea cheltuielilor se tine in conturi distincte. alineatul. articolul. se asigura cu ajutorul “Indrumarului” elaborat de catre ordonatorii principali de credite. al facturarii lucrarilor executate si serviciilor prestate. In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in creditul conturilor de cheltuieli. facturi. Conturile de cheltuieli se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. Reflectarea unitara a cheltuielilor efectuate de institutiile publice pe articolele si alineatele prevazute in Clasificatia economica. Conturile de cheltuieli se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. 6.

bugetul de stat. -bugetul asigurarilor pentru somaj. -bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. 5. 3. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului institutiei publice beneficiare si care urmeaza sa se utilizeze potrivit legii. Veniturile din dobânzi se inregistreaza pe masura generarii veniturilor respective. 4. Conturile de venituri se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. studii. acestea pot fi inregistrate si in creditul conturilor de venituri. se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea. Conturile de venituri se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. creantelor si datoriilor. bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice sub forma de donatii si sponsorizari. dupa natura si sursa. Capitolul IX: Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale institutiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare. concursuri artistice.bugetele locale. capitolul. proiecte. Cu fondurile primite de catre institutiile publice finantate integral din venituri proprii si cele finantate din venituri proprii si subventii de la buget. bugetul caruia ii apartine venitul: . in rosu. Structura contului contabil va fi urmatoarea: 1. -bugetul fondurilor externe nerambursabile. publicatii. prin urmare. se majoreaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in debitul conturilor de venituri . nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat. . In cadrul institutiilor publice. 2. -bugetul asigurarilor sociale de stat. valorificari de produse din activitati proprii sau anexe. Veniturile din diferente de curs valutar trebuie recunoscute in perioada in care apar cu ocazia decontarii sau a raportarii in situatiile financiare a elementelor monetare. prestari de servicii si altele asemenea. contabilitatea veniturilor se tine in conturi distincte. primite ca donatii si sponsorizari de institutiile publice finantate integral de la buget. la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele care au fost raportate in situatiile financiare anterioare. Acestea rezulta din desfasurarea unor tranzactii sau evenimente ce sunt clar diferite de activitatile curente ale institutiei si care. -bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.Veniturile proprii ale institutiilor publice provin din chirii. simbolul contului din planul de conturi. Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice. . Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor. prestatii editoriale. paragraful. organizarea de manifestari culturale si sportive. subcapitolul. -venituri evidentiate in afara bugetelor locale.

curente si de capital. aferente unei perioade de timp. transferuri. Alte transferuri. Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achizitionate si platite in exercitiile bugetare anterioare si consumate in exercitiul bugetar curent. pe parcursul duratei de viata utile a activului fix. simbolul contului din planul de conturi. se recunosc ca si costuri la institutia care transfera fondurile.Prin activitati curente se inteleg activitatile desfasurate de o institutie publica. sursa de finantare a cheltuielii. interne si in strainatate. cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar care se inregistreaza la scoaterea din folosinta a acestora. Conturile de cheltuieli se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. Drepturile cuvenite si neachitate aferente exercitiului bugetar. capitolul. Structura conturilor de cheltuieli In cadrul institutiilor publice. contabilitatea cheltuielilor se tine in conturi distincte. Cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate. 2. Cheltuieli Definitie Potrivit contabilitatii de angajamente. Costul acestora va fi recunoscut dupa finalizarea si punerea in functiune a activelor fixe si calculul amortizarii. contributiile aferente acestora. se are in vedere. se recunoaste drept cost al perioadei cand acest eveniment a avut loc. Cheltuielile efectuate cu activele fixe in curs nu reprezinta un cost al perioadei. al 13-lea salariu. prime. Cheltuielile cu dobanzile se recunosc drept costuri in perioada cand sunt datorate conform contractului de imprumut si nu atunci cand sunt platite. Cheltuielile de capital se recunosc lunar. Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii. Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci cand acestea au fost consumate. decat frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. indiferent de momentul cand a fost efectuata plata acestora. sub forma amortizarii care se inregistreaza in mod sistematic. dupa natura si destinatie. se recunosc ca si costuri la beneficiarii finali ai fondurilor. sunt incluse de asemenea in costurile de personal ale exercitiului. Consumul propriu trebuie sa fie inregistrat in momentul cand are loc productia destinata pentru acest scop. Transferurile intre unitati ale administratiei publice. respectiv: . se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. stabilit conform regulamentelor de organizare si functionare. Structura contului contabil va fi urmatoarea: 1. mai degraba. cheltuielile reflecta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor. natura elementului sau tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de institutie. 3. dupa caz. precum si subventii. Momentul recunoasterii cheltuielilor Cheltuielile de personal : salarii in bani si in natura. pentru realizarea obiectului sau de activitate. Valoarea ramasa neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestora. asistenta sociala acordate.

moment care atesta transferul de proprietate catre clienti. valorificari de produse din activitati proprii sau anexe. al facturarii lucrarilor executate si serviciilor prestate. in rosu. În contabilitate. 8. studii. -bugetul asigurarilor pentru somaj. alineatul. proiecte. Veniturile proprii ale institutiilor publice provin din chirii. Reflectarea unitara a cheltuielilor efectuate de institutiile publice pe articolele si alineatele prevazute in Clasificatia economica. al livrarii lor pe baza facturii sau în alte conditii prevazute în contract. prestari de servicii si altele asemenea. veniturile din activitati economice se înregistreaza în momentul predarii bunurilor catre cumparatori. subcapitolul.bugetul de stat. contributii si alte sume de incasat potrivit legii. Momentul recunoasterii veniturilor Veniturile se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice. subalineatul (paragraful). publicatii. . acestea pot fi inregistrate si in debitul conturilor. facturi. -bugetul fondurilor externe nerambursabile. cu avizul Ministerului Finantelor Publice. concursuri artistice. la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele care au fost raportate in situatiile financiare anterioare.. creantelor si datoriilor. 6. se asigura cu ajutorul “Indrumarului” elaborat de catre ordonatorii principali de credite. 7. . in situatia in care nu exista documente anterioare incasarii pentru inregistrarea creantei. -bugetul asigurarilor sociale de stat. organizarea de manifestari culturale si sportive. pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de creanta (declaratia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal). alte documente legal intocmite sau in momentul incasarii efective a acestora. -bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Conturile de cheltuieli se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. avize de expeditie. -cheltuieli evidentiate in afara bugetelor locale. In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in creditul conturilor de cheltuieli. veniturile reprezinta impozite. prestatii editoriale. 5. -bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. taxe. Venituri si Finantari Potrivit contabilitatii de angajamente. Veniturile din diferente de curs valutar trebuie recunoscute in perioada in care apar cu ocazia decontarii sau a raportarii in situatiile financiare a elementelor monetare. articolul.bugetele locale. Veniturile din dobânzi se inregistreaza pe masura generarii veniturilor respective. dupa caz. 4. titlul. aferente unei perioade de timp. precum si pretul bunurilor vandute si serviciilor prestate.

Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor. In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in debitul conturilor de venituri . in rosu. Conturile de venituri se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. . -bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. -bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. dupa natura si sursa. acestea pot fi inregistrate si in creditul conturilor de venituri. subcapitolul. bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice sub forma de donatii si sponsorizari. -bugetul asigurarilor pentru somaj. se majoreaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. primite ca donatii si sponsorizari de institutiile publice finantate integral de la buget. 3. 4. bugetul caruia ii apartine venitul: . capitolul. 5. contabilitatea veniturilor se tine in conturi distincte.bugetele locale.bugetul de stat. -venituri evidentiate in afara bugetelor locale. paragraful. simbolul contului din planul de conturi. Structura contului contabil va fi urmatoarea: 1. se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea. 2.In cadrul institutiilor publice. -bugetul asigurarilor sociale de stat. Cu fondurile primite de catre institutiile publice finantate integral din venituri proprii si cele finantate din venituri proprii si subventii de la buget. . Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului institutiei publice beneficiare si care urmeaza sa se utilizeze potrivit legii. -bugetul fondurilor externe nerambursabile. Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice. Conturile de venituri se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

09 Rezultatul patrimonial – bugetul de stat 121.02 Rezultatul reportat – bugetul local 117. mijloacelor de transport.08 Rezultatul reportat. aparaturii birotice. sanatate) 121.05 Rezultatul patrimonial .04 Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor pentru somaj 121. local.03 Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat 121.09 Rezultatul reportat – bugetul de stat 117.10 Rezultatul patrimonial -institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii .PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE 1 CONTURI DE CAPITALURI 10 CAPITAL.01 Rezultatul patrimonial .04 Rezultatul reportat – bugetul asigurarilor pentru somaj 117.10 Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii 12 REZULTATUL PATRIMONIAL 121 Rezultatul patrimonial 121.bugetul fondurilor externe nerambursabile 117.bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 121. local.01 Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget (de stat. FONDURI 100 Fondul activelor fixe necorporale 101 Fondul bunurilor care alcatuiescdomeniul public al statului 102 Fondul bunurilor care alcatuiescdomeniul privat al statului 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativeteritoriale 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale 105 Rezerve din reevaluare 1051 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri 1052 Rezerve din reevaluarea constructiilor 1053 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice. sanatate. somaj) 117. REZERVE.08 Rezultatul patrimonial .institutii publice finantate integral din buget (de stat.05 Rezultatul reportat – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 117.02 Rezultatul patrimonial . animalelor si plantatiilor 1054 Rezerve din reevaluarea mobilierului. asigurari.bugetul local 121.bugetul fondurilor externe nerambursabile 121. somaj.03 Rezultatul reportat – bugetul asigurarilor sociale de stat 117. asigurari sociale. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale 1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului 106* Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (Sapard) 11 REZULTATUL REPORTAT 117 Rezultatul reportat 117.

13 FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA 131 Fondul de rulment 132 Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat 133 Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.150/2002 134 Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local 135 Fondul de risc 136 Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte 137 Taxe speciale 139 Alte fonduri 1391 Fond de dezvoltare a spitalului 15 PROVIZIOANE 151 Provizioane 1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 1518 Alte provizioane 16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE – pe termen mediu si lung161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 1611 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de rascumparare in exercitiul curent 1612 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de rascumparare in exercitiile viitoare 162 Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale 1621 Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent 1622 Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare 163 Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale 1631 Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent 1632 Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare 164 Imprumuturi interne si externe contractate de stat 1641 Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent 1642 Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare 165 Imprumuturi interne si externe garantate de stat 1651 Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent 1652 Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare 166 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din contul current general al trezoreriei statului .

licente. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 215 Alte active ale statului 23 ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE 231 Active fixe corporale in curs de executie 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 233 Active fixe necorporale in curs de executie 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) 260 Titluri de participare 2601 Titluri de participare cotate 2602 Titluri de participare necotate . marci comerciale. control si reglare 2133 Mijloace de transport 2134 Animale si plantatii 214 Mobilier. aparatura birotica. mijloace de transport. utilaje si instalatii de lucru) 2132 Aparate si instalatii de masurare.167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 1671 Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent 1672 Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare 168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 1682 Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale 1683 Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale 1684 Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de stat 1685 Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de stat 1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE 20 ACTIVE FIXE NECORPORALE 203 Cheltuieli de dezvoltare 205 Concesiuni. brevete. drepturi si active similare 206 Inregistrari ale evenimentelor cultural sportive 208 Alte active fixe necorporale 2081 Programe informatice 2082 Alte active fixe necorporale 21 ACTIVE FIXE CORPORALE 211 Terenuri si amenajari la terenuri 2111 Terenuri 2112 Amenajari la terenuri 212 Constructii 213 Instalatii tehnice. animale si plantatii 2131 Echipamente tehnologice (masini.

echipamentului de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale 293 Ajustari pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie 2931 Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie 2932 Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie 296 Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare 2961 Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor 2962 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active financiare 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE 30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE 301 Materii prime 302 Materiale consumabile 3021 Materiale auxiliare 3022 Combustibili . mijloacelor de transport. brevetelor. marcilor comerciale. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale 29 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE 290 Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale 2904 Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 2905 Ajustari pentru deprecierea concesiunilor. licentelor. aparaturii birotice. animalelor si plantatiilor 2914 Ajustari pentru deprecierea mobilierului.265 Alte titluri imobilizate 267 Creante imobilizate 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 2676 Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung 2678 Alte creante imobilizate 2679 Dobanzi aferente altor creante imobilizate 269 Varsaminte de efectuat pentru active financiare 28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE 280 Amortizari privind activele fixe necorporale 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2805 Amortizarea concesiunilor. mijloacelor de transport. brevetelor. drepturilor si activelor similare 2808 Amortizarea altor active fixe necorporale 281 Amortizari privind activele fixe corporale 2811 Amortizarea amenajarilor la terenuri 2812 Amortizarea constructiilor 2813 Amortizarea instalatiilor tehnice. drepturilor si activelor similare 2908 Ajustari pentru deprecierea altor active fixe necorporale 291 Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale 2911 Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor la terenuri 2912 Ajustari pentru deprecierea constructiilor 2913 Ajustari pentru deprecierea instalatiilor tehnice. licentelor. aparaturii birotice. animalelor si plantatiilor 2814 Amortizarea mobilierului. marcilor comerciale.

3023 Materiale pentru ambalat 3024 Piese de schimb 3025 Seminte si materiale de plantat 3026 Furaje 3027 Hrana 3028 Alte materiale consumabile 3029 Medicamente si materiale sanitare 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 3031 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie 3032 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta 304 Materiale rezerva de stat si de mobilizare 3041 Materiale rezerva de stat 3042 Materiale rezerva de mobilizare 305 Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare 3051 Ambalaje rezerva de stat 3052 Ambalaje rezerva de mobilizare 307 Materiale date in prelucrare in institutie 309 Alte stocuri 33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 331 Produse in curs de executie 332 Lucrari si servicii in curs de executie 34 PRODUSE 341 Semifabricate 345 Produse finite 346 Produse reziduale 347 Bunuri confiscate sau intrate. potrivit legii. in proprietatea privata a statului 348 Diferente de pret la produse 349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale 35 STOCURI AFLATE LA TERTI 351 Materii si materiale aflate la terti 3511 Materii si materiale la terti 3512 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti 354 Produse aflate la terti 3541 Semifabricate aflate la terti 3545 Produse finite aflate la terti 3546 Produse reziduale aflate la terti 356 Animale aflate la terti 357 Marfuri aflate la terti 358 Ambalaje aflate la terti 359 Bunuri in custodie sau in consignatie la terti 36 ANIMALE 361 Animale si pasari 37 MARFURI 371 Marfuri 378 Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) 38 AMBALAJE 381 Ambalaje .

39 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 391 Ajustari pentru deprecierea materiilor prime 392 Ajustari pentru deprecierea materialelor 3921 Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile 3922 Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 393 Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie 394 Ajustari pentru deprecierea produselor 3941 Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor 3945 Ajustari pentru deprecierea produselor finite 3946 Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale 395 Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti 3951 Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti 3952 Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti 3953 Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti 3954 Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti 3956 Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti 3957 Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti 3958 Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti 396 Ajustari pentru deprecierea animalelor 397 Ajustari pentru deprecierea marfurilor 398 Ajustari pentru deprecierea ambalajelor 4 CONTURI DE TERTI 40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 401 Furnizori 403 Efecte de platit 404 Furnizori de active fixe 4041 Furnizori de active fixe sub 1 an 4042 Furnizori de active fixe peste 1 an 405 Efecte de platit pentru active fixe 408 Furnizori-facturi nesosite 409 Furnizori -debitori 4091 Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 4092 Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari 41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE 411 Clienti 4111 Clienti cu termen sub 1 an 4112 Clienti cu termen peste 1 an 4118 Clienti incerti sau în litigiu 413 Efecte de primit de la clienti 418 Clienti -facturi de intocmit 419 Clienti-creditori 42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE 421 Personal-salarii datorate 422 Pensionari-pensii datorate 4221 Pensionari civili-pensii datorate .

ISPA 4511* Sume de primit de la Fondul National – PHARE.taxe si varsaminte asimilate 448 Alte datorii si creante cu bugetul 4481 Alte datorii fata de buget 4482 Alte creante privind bugetul 45 DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE.) 450* Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene – PHARE. SAPARD. SAPARD. ISPA 451* Sume de primit si de restituit Fondului National – PHARE. BUGETUL LOCAL. ISPA - . SAPARD. ISPA 4512* Sume de restituit Fondului National – PHARE. SAPARD. BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE 440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 441 Sume incasate pentru bugetul capitalei 442 Taxa pe valoarea adaugata 4423 Taxa pe valoarea adaugata de plata 4424 Taxa pe valoarea adaugata de recuperat 4426 Taxa pe valoarea adaugata deductibila 4427 Taxa pe valoarea adaugata colectata 4428 Taxa pe valoarea adaugata neexigibila 444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 446 Alte impozite. ISPA 4501* Sume de primit de la Comunitatea Europeana – PHARE. SAPARD. ISPA. SAPARD. ISPA 4502* Sume de restituit Comunitatii Europene – PHARE. PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE 431 Asigurari sociale 4311 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 4312 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4313 Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 4314 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate 4315 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 437 Asigurari pentru somaj 4371 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 4372 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 438 Alte datorii sociale 44 BUGETUL STATULUI. etc.4222 Pensionari militari-pensii datorate 423 Personal-ajutoare si indemnizatii datorate 424 Someri-indemnizatii datorate 425 Avansuri acordate personalului 426 Drepturi de personal neridicate 427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor 4271 Retineri din salarii datorate tertilor 4272 Retineri din pensii datorate tertilor 4273 Retineri din alte drepturi datorate tertilor 428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul 4281 Alte datorii în legatura cu personalul 4282 Alte creante în legatura cu personalul 429 Bursieri si doctoranzi 43 ASIGURARI SOCIALE. SAPARD.

SAPARD.PHARE. ISPA 4552* Sume de restituit bugetului (cofinantare. SAPARD. SAPARD. DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR 461 Debitori 4611 Debitori sub 1 an 4612 Debitori peste 1 an 462 Creditori 4621 Creditori sub 1 an 4622 Creditori peste 1 an 463 Creante ale bugetului de stat 464 Creante ale bugetului local 465 Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat 466 Creante ale bugetelor fondurilor speciale 4664 Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj 4665 Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 467 Creditori ai bugetelor 4671 Creditori ai bugetului de stat 4672 Creditori ai bugetului local 4673 Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat 4674 Creditori ai bugetului asigurarilor pentru somaj 4675 Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 468 Imprumuturi acordate potrivit legii 4681 Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 4682 Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul local 4684 Imprumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur 4687 Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii . indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana . ISPA 4551* Sume de primit de la buget (cofinantare. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana . SAPARD. SAPARD.452* Sume datorate Agentiilor de Implementare – PHARE.PHARE 4541* Sume de primit de la beneficiar – PHARE4542* Sume de restituit beneficiarilor – PHARE 455* Sume de primit si de restituit bugetului (cofinantare. ISPA4532* Sume de restituit Autoritatilor de Implementare – PHARE. SAPARD. ISPA453* Sume de primit si de restituit Autoritatilor de Implementare – PHARE. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana – PHARE. ISPA 457* Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare – PHARE.PHARE. ISPA454* Sume de primit si de restituit beneficiarilor*. ISPA 456* Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile – PHARE. SAPARD. ISPA458* Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali) 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI. SAPARD. ISPA 4531* Sume de primit de la Autoritatile de Implementare – PHARE. SAPARD.

469 Dobanzi aferente imprumuturilor acordate 47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE 471 Cheltuieli inregistrate in avans 472 Venituri inregistrate in avans 473 Decontari din operatii in curs de clarificare 48 DECONTARI 481 Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate 4811 Decontari privind operatiuni financiare 4812 Decontari privind activele fixe 4813 Decontari privind stocurile 4819 Alte decontari 482 Decontari intre institutii subordonate 483 Decontari din operatii in participatie 49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti 4911 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti sub 1 an 4912 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti peste 1 an 496 Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori 4961 Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori sub 1 an 4962 Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori peste 1 an 497 Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE 50 INVESTITII PE TERMEN SCURT 505 Obligatiuni emise si rascumparate 509 Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt 51 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI 510 Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului 511 Valori de incasat 5112 Cecuri de încasat 512 Conturi la banci 5121 Conturi la banci în lei 5124 Conturi la banci în valuta 5125 Sume în curs de decontare 513 Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat 5131 Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat 5132 Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de stat 514 Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat 5141 Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat 5142 Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de stat 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 5151 Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile 5152 Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile 5153 Depozite bancare 516 Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale 5161 Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale .

150/2002 528 Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita 529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete 5291 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat 5292 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local 5299 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor 53 CASA SI ALTE VALORI 531 Casa .5162 Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale 517 Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale 5171 Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale 5172 Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale 518 Dobanzi 5186 Dobanzi de platit 5187 Dobanzi de incasat 519Imprumuturi pe termen scurt 5191 Imprumuturi pe termen scurt 5192 Imprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta 5194 Imprumuturi primite din bugetul de stat pentru infiintarea unor institutii sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 5195 Imprumuturi primite din bugetul local pentru infiintarea unor institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii 5196 Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale 5197 Sume primite din fondul de rulment conform legii 5198 Imprumuturi primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului 52 DISPONIBIL AL BUGETELOR 520 Disponibil al bugetului de stat 521 Disponibil al bugetului local 5211 Disponibil al bugetului local 5212 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 522 Disponibil din fondul de rulment al bugetului local 5221 Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local 5222 Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local 523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 524 Disponibil din venituri incasate pentru bugetul capitalei 525 Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat 5251 Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat 5252 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 5253 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 526 Disponibil din fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat 527 Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

5311 Casa în lei 5314 Casa în valuta 532 Alte valori 5321 Timbre fiscale si postale 5322 Bilete de tratament si odihna 5323 Tichete si bilete de calatorie 5324 Bonuri valorice pentru carburanti auto 5325 Bilete cu valoare nominala 5326 Tichete de masa 5328 Alte valori 54 ACREDITIVE 541 Acreditive 5411 Acreditive în lei 5412 Acreditive în valuta 542 Avansuri de trezorerie 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA 550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 551 Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala 552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 553 Disponibil din taxe speciale 554 Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local 555 Disponibil al fondului de risc 556 Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte 557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului 558Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 560 Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5601 Disponibil curent 5602 Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 561 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii 562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii 57 DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE 571 Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 5711 Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 5712 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 5713 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 5714 Depozite din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 574 Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj 5741 Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj 5742 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 5743 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 5744 Depozite din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj .

58 VIRAMENTE INTERNE 581 Viramente interne 59 AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 595 Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate 6 CONTURI DE CHELTUIELI 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601 Cheltuieli cu materiile prime 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022Cheltuieli privind combustibilul 6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 6025 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat 6026 Cheltuieli privind furajele 6027 Cheltuieli privind hrana 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6029 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 606 Cheltuieli privind animalele si pasarile 607 Cheltuieli privind marfurile 608 Cheltuieli privind ambalajele 609 Cheltuieli cu alte stocuri 61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 610 Cheltuieli privind energia si apa 611 Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile 612 Cheltuieli cu chiriile 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 614 Cheltuieli cu deplasari. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 635 Cheltuieli cu alte impozite. transferari 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI 622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 623 Cheltuieli de protocol. reclama si publicitate 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 6241 Cheltuieli cu transportul de bunuri 6242 Cheltuieli cu transportul de personal 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. taxe si varsaminte asimilate 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL 641 Cheltuieli cu salariile personalului 642 Cheltuieli salariale in natura 645 Cheltuieli privind asigurarile sociale 6451 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 6452 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj . detasari.

detasare si alte drepturi salariale 647 Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului 65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE 654 Pierderi din creante si debitori diversi 658 Alte cheltuieli operationale 66 CHELTUIELI FINANCIARE 663 Pierderi din creante imobilizate 664 Cheltuieli din investitii financiare cedate 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 666 Cheltuieli privind dobanzile 667* Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar –PHARE. provizioanele si ajustarile pentru depreciere 6811 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe 6812 Cheltuieli operationale privind provizioanele 6813 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe 6814 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 6821 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile 6822 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 686 Cheltuieli financiare privind amortizarile.6453 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 6454 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. SAPARD. PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 681 Cheltuieli operationale privind amortizarile. ISPA 669* Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare 6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare 6864 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor 689 Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare . SAPARD. ISPA 668* Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului – PHARE. ISPA 67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET 670 Subventii 671 Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice 672 Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice 673 Transferuri interne 674 Transferuri in strainatate 676 Asigurari sociale 677 Ajutoare sociale 679 Alte cheltuieli 68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE. SAPARD.

profit si castiguri din capital de la persoane fizice 7311 Impozit pe venit 7312 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 732 Alte impozite pe venit. profit si castiguri din capital de la persoane juridice 731 Impozit pe venit. profit si castiguri din capital de la persoane juridice 7301 Impozit pe profit 7302 Alte impozite pe venit. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 736 Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale 7361 Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale 739 Alte impozite si taxe fiscale 74 VENITURI DIN CONTRIBUTII DE ASIGURARI . profit si castiguri din capital 7321 Alte impozite pe venit.6891 Cheltuieli privind rezerva de stat 6892 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 69 CHELTUIELI EXTRAORDINARE 690 Cheltuieli cu pierderi din calamitati 691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe 7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI 70 VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE 701 Venituri din vânzarea produselor finite 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 705 Venituri din studii si cercetari 706 Venituri din chirii 707 Venituri din vânzarea marfurilor 708 Venituri din activitati diverse 709 Variatia stocurilor 71 ALTE VENITURI OPERATIONALE 714 Venituri din creante reactivate si debitori diversi 719 Alte venituri operationale 72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE 721 Venituri din productia de active fixe necorporale 722 Venituri din productia de active fixe corporale 73 VENITURI FISCALE 730 Impozit pe venit. profit si castiguri din capital 733 Impozit pe salarii 734 Impozite si taxe pe proprietate 735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 7351 Taxa pe valoarea adaugata 7352 Sume defalcate din TVA 7353 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 7354 Accize 7355 Taxe pe servicii specifice 7356 Taxe pe utilizarea bunurilor.

FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA 770 Finantarea de la buget 7701 Finantarea de la bugetul de stat 7702 Finantarea de la bugetele locale 7703 Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat 7704 Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj 7705 Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 771 Finantarea in baza unor acte normative speciale 772 Venituri din subventii 7721 Subventii de la bugetul de stat 7722 Subventii de la alte bugete 773 Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala 774 Finantarea din fonduri externe nerambursabile 7741 Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani 7742 Finantarea din fonduri externe nerambursabile in natura . SAPARD. ISPA 768* Alte venituri financiare – PHARE. eliberari permise 7513 Amenzi. TRANSFERURI. altele decat subventiile (donatii. ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA. SAPARD. ISPA 769* Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (Cheltuieli neeligibile-costuri bancare – PHARE. SAPARD. pentru persoane cu handicap neincadrate 7459 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori 746 Contributiile asiguratilor 7461 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 7462 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 7463 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate 7469 Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale 75 VENITURI NEFISCALE 750 Venituri din proprietate 751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii 7511 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 7512 Venituri din taxe administrative. penalitati si confiscari 7514 Diverse venituri 7515 Transferuri voluntare. sponsorizari) 76 VENITURI FINANCIARE 763 Venituri din creante imobilizate 764 Venituri din investitii financiare cedate 765 Venituri din diferente de curs valutar 766 Venituri din dobânzi 767* Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE.SUBVENTII.745 Contributiile angajatorilor 7451 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 7452 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 7453 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 7454 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 7455 Varsaminte de la persoane juridice. ISPA –) 77 FINANTARI.

urmariti in continuare 8036 Chirii si alte datorii asimilate 8038 Ambalaje de restituit 8039 Alte valori in afara bilantului 8041 Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international 8042 Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire 8043 Imprimate de valoare cu decontare ulterioara 8044 Documente respinse la viza de control financiar preventiv 8046 Ipoteci imobiliare 8047 Valori materiale supuse sechestrului 8048 Garantie bancara pentru oferta depusa 8049 Garantie bancara pentru buna executie 8050 Disponibil din garantia constituita pentru buna executie 8051 Garantii constituite de concesionar 8052 Garantii depuse pentru sume contestate 8053 Garantii depuse pentru inlesniri acordate 8054 Inlesniri la plata creantelor bugetare 8055 Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita 8056 Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara 8057* Garantie bancara pentru avansul acordat (ISPA) 8058 Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului 8059 Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale .776 Fonduri cu destinatie speciala 778 Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 781 Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala 7812 Venituri din provizioane 7813 Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe 7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 786 Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare 7863 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare 7864 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante 79 VENITURI EXTRAORDINARE 790 Venituri din despagubiri din asigurari 791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 8 CONTURI SPECIALE 80** CONTURI IN AFARA BILANTULUI 8030 Active fixe si obiecte de inventar primate in folosinta 8031 Active fixe corporale luate cu chirie 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 8034 Debitori scosi din activ.

8060 Credite bugetare aprobate 8061 Credite deschise de repartizat 8062 Credite deschise pentru cheltuieli proprii 8063* Fonduri de primit de la bugetul de stat 8064* Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana – SAPARD 8065* Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana – PHARE 8066 Angajamente bugetare 8067 Angajamente legale 8068* Angajamente legale –SAPARD 8069* Angajamente de plata 89 BILANT 891 Bilant de inchidere 892 Bilant de deschidere .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful