Sunteți pe pagina 1din 50
~~==~~~~·~··~~~I
~~==~~~~·~··~~~I

- c

09 scurt-

seria stabilizatoare de uz general si pentru alimentarea sistemelor logice si cu midoprocesoare

S.C."General Electrotehnic Electronic Service" S. R. L. din grupul de societăti "RET"

,

1900 Timisoara Aleea Cristalului nr. 3 bl. 72C tel. 056-162369

.

,

- produce şi livrează direct sau prin magazinele "RET" o gamă larg ă de:

produse electronice, montaje tip KIT, echipamente electronice omologate, cablaje, plăci test, cataloage de circuite integrate etc.

Solicitati la magazinele "RET"

,

catalogul de produse ale firmei, "KIT - catalog", care se editează lunar!

Între cele 230 de produse ale firmei, sigur veti găsi ceva util si interesant pentru Dvs. !

,

,

CUVÂNT iNAINTE

Minicatalogul de faţă completează seria de "cataloage scurte" RET, cu date de spre câteva circuite integrate stabi lizatoare de tensiune. Sunt prezentati principalii parametri ai circuitelor precum şi câteva din schemele posibile de aplicaţie. Circuitele specializate pentru alimentarea sistemelor logice cu microprocesoare şi microcontrolere sunt larg răspândite în aplicaţiile industriale de azi, fapt pentru care atenţia pentru ele a fost ceva mai mare. Sper ca amatorii descopere utilitatea catalogului.

student,

Dutu Marius-Mugurel

,

Cuprins

s.c. · U / ." S. R.L .

1.1.: 05"·1;0389

st" Mira" Costin nr.2

19oo Timif0 tlffl

Cuvânt înain}e . Cuprins

723

pag.1

78xx

pag. 2

79xx

pag. 3

L490 1A

 

pag. 4

L4902A

pag.6

L4903

pag. 8

L4904A

 

pag. IO

L4905

pag. 12

M323

pag. \3

M33 7

pag. 14

ROB 1468

 

pag. 15

ROB304

pag. 16

ROB305

pag. 17

RO B31 7

pag. 18

TDA81 34

pag. 19

TDA8 \35

pag. 20

TDA8

136

pag.

2 1

TDA8 137

 

pag. 22

TDA8 138

pag. 23

TD A8

139

pag. 24

TEA7 6xx

,

pag. 25

Anexe

Capsule·

 

723

Circ uitul integrat 723 pante fi utilizat in majoritatea aplicaţiilor ce necesită o sursă stnbilizat5 de tensiune. Se poate uidl za C;l sursă de tensiune pozitivă sau negativă, fie in regim normal, fie in regim flot'lIlt pentru tensiuni mari. De~i

sc hema de utiliznre a lui implicfi ceva mai multe componente t:1tă de altele, caracteristicile sale de compensare cu tern- :rc raru ra foart e bună si un coeficient de stabilizare de până la 7000 îl remarcă.Este disponibil în două capsule TO - 116 si

TO - I OO. iar în cadrul'diveriilor producătoria primit diverse prefixe

mC07 23 etc.) .

pentru denumire (BA 723, UA 723, L\1723, TDBOn3 ,

V1ărimi limită si caracteristici :

t e nsiun

: e n s iu n ea maximă Între intrare şi ieşire este de 30 V pentru BA 723 şi de 40 V pentru J3A 723C; tens iun ea minimă Între intrările amplificatorului de eroare si masă este de 2 V;

tensiu nea

cu rent max im de iesire 150 mA (iar pentru curenti de va lori mai mari se utilizeazăcu element de regla re serie extern);

tensiu nea de referin'ţăU rer = 6,8

15 V, cu protecţie In scurtcircu it prin limi-

e maximă d~ intrare 30

V pentru BA 723 şi 40 V pentru BA 723C;

maximă Între intrărileamplificatorului de eroare 'si masă este de 7,5 V;

7,5 V;

, Sch ema descrisă mai jos reprezintă un stabilizator de tensiune fixă de

:.::re cu int oarcerea caracteristicii . Cu ajutoru l lui P se face ajustarea în limite restrânse pentru a se obtine 15 V la ie~ire.

v ln~ ~~==================~

18

~

Rp

~

! COMP 17,30 , CURSNS R2 1,5W CURUM , 723 7 .6:~• R3
! COMP
17,30
,
CURSNS
R2
1,5W
CURUM
,
723
7 .6:~•
R3

14,70

l%l

.

c-r--""" v :---+--~r----~--0Voul

R4

15Vf75mA

Ce

l00pF

L
L

Ce

47"F

25V

În schemă, notarea pinilor apartine capsulei TO-I 00.

, În anexa 1 este prezentatăschema

unui stabilizator de tensiune reglabilă pen-

tru curent de

cu

tranzistor extern.

ie~ire de pană la 0,9 A,

s.c. °HA.O S.R. L. s Ir. Miron Cos /m nr.2

tel.: 056-190389

1900 TimişoartJ

78xx

2

Circuitule integrale din seria 7800 sunt r'egulatoare de tensiune pozitivă de valoare fixă SJU regbb d5., cu perfor- manţe bune ~io mare simplitate în utilizare. În cadru l diver~ilorproducători există mai multe simbolizjri. d iferenl ele fiind date de prefixul lui şi in unele cazuri mici diferente la parametri . Produse de I PRS au cod ul ~ A i8xx, prod us e de TESLA

MA 78xx, produs de S I E\1E~S TOB 78xx s au TOC 78xx etc . (xx reprezintă va l oarea ten siunii de ie ş ire ). S er i a contine

mai multe

V sau Jjustabile cu aju-

torul unui divizor extem.

integrate cu care se pot

co nstrui s tab ilizatoare de ten s iuni fixe 5, 8,9, 12 , 15 , 18 , 24

In anexa 8 se ană tensiunile

~i curenţii de ie~ire maximi pentru aproximativ toate circuite le integrate din s eria 7800.

Aceste integrate contin intern protecţie la supracuren t ~i circuite de compensare termică . E ste necesar5. u t il izar ea unor

rad iatoare adecvate pentru cerinte de curent la ie~ire mare. Diodele I N400:! circuitului. Carac t eristici ~i parametri :

- temperatură de utilizare -:!S

- tensiunile de intrare se ale g mai mari decit tensiunea de ie~ire (cu câtiva vo l ti) maxim de 35V pentru st.:lbili z.:ltoarele

7805 o •• 7818 ~i maxim de 40V pentru 7824.

- pot fi utilizate ~ica regulatoare de curent.

I N4007 asigu ră o protec~ ie sup lime ntară a

12 5 °c

În cazul schemelor de aplicaţ ie (prezentate În anexa 2), s e alege integratul dorit pentru o tensiune dată. În cazu l

unui s tabili zator ajustabil. calcu lul rezistentelor Rl '~i R: se face cu relatia V o = V xx (1 + R2 ' R l )

,

I g

R: (V."(."( = V out )

Pent ru regul atoru l de curent 10 = vo r Rl + 18 (curentu l de ie~ire). I g este mai mare sau egal cu 10 mA, Vo repre-

zintă tensiunea de la ies ire.

Capsula cea maJ frecvent utilizată(pentru care este făcutănotarea pinilor în scheme ) este TO :!~o.

S .C. -T.M. - S.R.L. tel. : OS6·1g0389

st,. Miron Costln "r.2

Ig00 Timiş08rtJ

3

79xx

Circui tule integrate din serid 7900 sunt regulatoare de tensiune negativă de valoare fixă sau reglabilă,cu perfor- :7I.J. n~ e bun e şi o mar e simplitate în utilizare. Seria contine mai multe integrate cu care se pot construi stabilizatoare de ten- s iu ni fix e negatiye 5.8,9,12, 15, 18 ,24 V sau ajustabile cu ajutorul unui divizor extel11. in an exa 9 se află tensiunile Şlcurenţii de ieşire maxime pentru aproximativ toate circuitele integrate din seria

- YOO.

Aces te integrate contin iţltem prote c tie la supracurent şi circuite de compensare tennică. Este necesară utilizarea

_ tJlO f radi atoare adecva te pentru cerinţe de curent la ieşire mare.

C2 1---
C2
1---

Stabilizator de tensiune fixă

c,f ~C2~

470 F[-

"

i

O,111F

'rn- ~

O--~

.

79XX

_ I:T

r 1

rO.1~F Ţ 10~F

02

r-- -j R1 \,

3

vo i_2 - Lf4~~

-----o Vo"'-

--- -'D"-"'f~+-I" N4~02

Stahilizat~r de tensiune regla bilă

Caracteristici ~i parametri:

- temperatura de utilizare -25

- tensiunile de intrare se aleg mai mici

" 125 °e

decât tensiunea de ie~ire (cu câtiva volţi)

maxim

de

-3SV

pentru

stabilizatoarele

7905

7918

~i maxim

de

-40V

pentru

7824.

În cazul schemelor de aplicatie se alege integratul dorit pentru o tensiune

dată. În cazul

calculul rezi stenţe lor R J si Rz se face la fel

ca la seria 78xx.

stabilizator ajustabil,

unui

S.C. "T.M. · S.R.L. sIr_ Miron Cos/in nr.2

laI. : 056-190389

1900 Timişoara

L4901A

4

În sursele de energie pentru sistemele cu 'microprocesor este necesar se furnize z e energie În mod continuu pen - tru a se evita pierderea de informatii din memorii, pierderei1 ceasului şi il datei sau pentru a salva datele când sursa de energie primară este decuplată. Circuitul L490lA este util în asemenea aplicatii; el furnizează două tensiuni stabiliza te de S V de Înaltă precizie cu intrări şi ieşiri separate. Contine şi un circuit de RESET. Schema bloc il circuitului este prezentată în figura de mai jos .

1 - I REGd- J- J2--c 2 - ~ ,( I T' 1 - -
1
-
I REGd- J- J2--c
2
-
~
,(
I T' 1 - -
IOlsABLEI~ ,
I
--
-3- 5
-0
THERMAl
IbELAYEDI
PROTECTION
RESET
-o
GNO~

Vin1

0> --

Vin2

0>- -

Vout1

Vout2

RESET

TlM ING

La conectarea circuitului, tensiunea Voul1

ten-

siu~eV out2 va fi pe O V. Când tensiunea de' intrare Vill:

ten-

atunci ie~irea Vout: va trece

la valoarea nominală stabilizată de + 5 V. Simultan, ie~irea de reset trece în starea de high după un timp tixat prin capacitatea de întirziere cuplată la pinul 3 al circu i tului integrat. Tensiunile Vout:: şi V r (tensiunea

de pe pinul de reset) vor trece pe low în unu l din

umlătoarele cazuri:

creste către valoarea nominală de +5 V Iesirea de

atinge valoarea de prag ViI siunea de prag de reset V rt'

~i ie~irea V oul 1 trece de

-

-

.

apare o supratensiune la intrare

apare o supraîncărcare a ie~irii I (Voutl < Vrt)

la intreruperea alimentării (V i lll = V ill2 < ViI· V ith )

Restartul se va face imediat ce se iese din unul din cazurile de mai sus.

De remarcat că, o supraîncărcare a ie~irii 2 nu intluentează ie~irea 1.

S.C. °T.Irf. o S.R.L. tel.: 056.190389

si,. Mi,on Costin n,.2

1900 Timişoara

5

P,lfametri :

L4901 A

(continuare)

- 1 01 , 1 0 : (curenti de ie~ire maximi) 400 mA

- precizia tensiunilor de ie ş ire de + 5 V +/ - 2 %

-

V n (tensiunea de prag de reset) Între V ou t2

-O, ISV

- Vii (tensiunea de prag de intrnre) intre Voo tl +1,2 V

- VinI.: (tensiunile de intrare) au valoarea maximă de

V,~,: -O,OSV (tipic 4,9 V)

V wtl + 1,7 V (t ipic 6.4 V)

24 V

- V iiI! (histereza tensiunii

- V rh (ten s iunea de reseI

- V r1 (tensiunea de resei în starea low) mnxim 0,4 V (tipic 0 ,25 V)

de prag de intrare) tipic 250 mV

în s tarea high) Între Yl'IUI: -1 V

V O U1 :

(tipic 4 , 12 V)

-

tRIl

(intârzierea pulsului de reset) Între 3 - se calculează Cll t RO = C, • (SV /

II ms (tipic 5 ms)

l O ~A)

- Id

(timpu l de descărcare al condensatorului de temporizare de la pinul 3)

(s-a co nsiderat C , = 10 nF)

20Jls

- Rth j -case (rezistenţa termică jonctiune-capsu Iă) max . 4 °C/ W

C ircuitul integrat este disponibil În capsulă HEPTAWATI. Sc hemele de aplicaţie sunt prezentate În anexa 3 (figum I ~i 2) .

l"t iliz înd

schema de aplîcatie din figura I (anexa 3), se poa te alimenta În pennanentă la o baterie CMOS-ul unui

s ist em c u microproce sor (un RAM static). Astfe l REG.2 poate fi inchis când s is temu l este in a cti v. Se poate ut ili z a de

~ e m e n e<1 ~j schema din figura 2 (anexa 3). ;escru l in sta ren de STAND BY.

Bateria backup are ro l ul de a păstra datele În CMO S ş i de a păstra micropro-

S.C. "T. M." S.R.L.

IeI.: 056·1P03S9

L4902A

6

Circuitul integrat L490:!A se utilizeazli , asemenea lui L490 I A , în sistemele În Care se so licită furnizarea energiei in mod continuu, ~ntru a se evita pierderea de informaţii din memorii, pierderea ceasului ~j a datei sau pentru a sa lvLI date le când sursa de energie primară este decuplată. Ci rcuit ul L4902A furnizează două ten siun i stabilizate de SV de Înnlt ; precizie c u intrări comune şi ieşiri separate. Mai contine un circuit de RESET şi are po sib ilitatea de dezactivare a ieşir ii

REG.2. (D ISABLE)

Schema bloc 3 circuitu lui este prezentată în tigura de mai jos. La conectarea circuitului, ten siunea Vin creşte

ten s iunea de intrare V i n at in ge

valoarea de prag ViI şi ie şi rea V oull

unea de prag de reset Vrl' atunci ie~irea V~.1I: va trece la valoarea nomi nală stabilizată de + 5 V. Simultan ,

ie~irea de reset trece În sta rea de high după un timp fixat prin capacitateJ de întârzie re cuplată la pinul 2 a l c ircuitu lui integrat.

către maximă . Când

creşte peste tensi-

Tensiunile V

-. a : şiV r (tensiunea de pe pi nul de

reset) vor trece pe la\\' în unul din unnatoarele cazuri:

Vin

DISAB

,

,

3

REG.1

I

,

6

=r---

DISABLE

-.

OELAYEOI-

RESET

7

--o

Vout1

---o

Voul2

LE

I

t+-

2

THERMAL

PROTECTION

<> RESET -o TlM ING

GND

e.

- apare un semnal high la pinul 3

- apare o supratensiune la intrare

- apare o

- la intrerupe rea alimentării

Restartul se va t:1ce imed iat ce se iese din unul din cazurile de mai sus.

a supraincarCtHe a i~irii 2 nu influentea ză ie~irea 1 .

suprnincarcare a i~irii I (V oull < VrJ

(VinI

== V io2 < V it

-

V i1h )

S.C. °T.M.- S.R.L.

'oi. : 056· 1903~P

str. Miron Coslin nr.2

19oo Tim l:i OOrll

< V i t - V i 1 h ) S.C. °T.M.- S.R.L. 'oi. : 056·

7

L4902A

(continuare)

Parametri :

- 1,)1' lo~ (curen,i de ie~ire maxim i)

- precizia tensiunilo r de

-

- V" (tensiune. de prag de intrare) intre V oo ,] + 1,2 V

- V III! (histereza tensiunii de

- V in m;)~.(tensiunea

300 mA

ieşire de +5 V

+/. 2 %

V n (tens iune . de prag de rese t)

Între V 00 ' : -O, ISV

V 00'2 -O ,OSV (tipic 4,9 V)

V oon + 1,7 V (tipic 6,4 V)

prag de intr;tre) l ipic 25 0 mY

maximă de intrare) 28 V

- V rh (tensiunea de Tes et in sta re a high) Între Vout:: ·1 V "0 V OUl2 (tipic 4 , 12 V)

- Vrl

- tRl)

-

t d

(tensiunea de reset in sta rea low) maxim 0,4 V (tipic 0,25 V)

(intârzierea pulsului de reset) intre 3

-

se calculează cu

tRl) ~ C,

(SV I

II ms (tipic S ms)

I O~A)

(timpul de descă rcare al condensatorului de t empor iz a re de la pinul 2 -

(s-. considerat C, ~ 10 nF)

20)

1s

- R 1h;

: :lS C (rezistenţa termică jonc~iune-cap su Iă) este de maxim 4 ° C / W

Circuitu l de proteqie l a ambalaTe termi că este activ până la t emperatu ra de 150 ac. C ircu itul integrat este disponibi l in capsu la HEPTAWATI . Scheme l e de a plicatie s unt pre ze ntate în a ne xa 4 (figura I ~i 2). Utilizând sche ma de aplicaţ ie 1 (ti 'g ur a 1)

CMOS-ul un ui s istem cu microprocesor (un RAM stat ic). A stfe l REG .2 poate

se poa t e fi inc hi s

S e poate u ti l i za de asemenea ~i s chema 2 (figura 2) intere san tă din pun ct de vedere a l ap li cat i ei.

anonna le (fie

:n pr ogra m u l rulat , fie in st ru c tura hard) aceste impulsuri nu vor mai apare . Dezactivarea intrăr ii va apare după un timp 5:2.bili t de Rl ~i CI' Astfe l, toate circuite le co nect ate la ie~irea V out2 vo r fi dezactivate. Se pot evi ta as tfel di struger ile .

l n tim pul functionării no rmale , m icros istemu l generează imp u lsu ri

~d s istemul e ste i nactiv.

l li m enta in pennanent5 la

o bate rie

dr e ptu nghiu lare. La aparit ia de conditii

S.C. - T.M. - S.R.L . str. Miron Costin "r.2

tel.: 056 ·190389

1900 TimişOlJra

L4903

8

in sistemele in care se solicită furnizarea energ iei in mod continuu pentru a

se ev i ta p i erderea de infomla,ii din memorii , pierderea ceasului şi a datei. Circuitu l L4903 furnizează. d o uă tensiu ni sta- bilizate de SV de îna ltă precizie cu intrăr i separate. Contine un c i rcui t de RESET ş i are po sibilitn,t e a d e dezactiva re a ieşirii REG.2. (DISABLE) Schema bloc a circuitului este prezentată in figura de mai jos. La conectarea circuitului, tens iunea V 001 1 •

cre~te că tre valoarea nominală de + 5 V. Ieşirea de

Circu itul integrat L4903

se ut ilizeaz

;

2

---

--1-

+--

1 RE G . 2 1-- -

I

DISABLE t

I

THERMAL

 

I PROTECTION

 

"RESE T!---

GN~

8

tens iune Y ouc va

intrare V in1 atinge valoarea de

V 00 11 trece de tensiunea de prag de reseI V rt' atunci ieşirea V QU I2 va trece la valoarea nominală stabi- liza tă de +S V. Simultan, ie~irea de reset trece În sta re:l de low după un timp fixat prin capacitatea de în târz iere cuplată. Ia p in ul 3 a l ci rcuitului inte - g ra t.

Tensiunile V ou t: ~i V r (tens iune a de pe

pi nul de reset) vor trece pe low in unul din unnătoarele cazuri:

ti

pe

O V.

Când ten siunea de

prag Vii şi ieşirea

Vinl1

O- - --'-I- ---- -r--- I~

Vin 2

0- ·- -"'-1-

---=-------<:'

Vout 1

_7_

= vout2

DISAJlLE S-I---;::::;~1~'~~~~1Ln

+-"" RESET

---=-----<

TIM ING

- apare un semnal high la pinu l 5 ( > 2,4 V )

- apare o supratensiune la intrare

-

- la intreruperea alime ntării (Vini

apare o supraîncărcare a ie şi rii 1 (V ou tl < V J

I

V in2 < Vil-Vilh)

Rest:lrtul se va face imediat ce se iese d in unul din cazurile de mai sus.

De as emenea o supraîncărcare a ie~irii 2 nu inf1uentează ieşirea 1.

s . c . "T . M . " S . R .

fel .: 05Ş- 19038P f!jlOO Timi~oom

str. Miron Coslln nr.2

9

L4903

(continuare)

Parametri:

-

1 01 (curent de

ieş ire maxim)

SOmA

-

1 0 : (curent de

ieşire maxim)

100mA

-

precizia tensiunilor de ieşire de +5 V

+/-

2 %

- V rt (tensiunea de prag de reset) între V0012 - 0.4 V

Vo ut2 - 0.2 V (tipic 4,7 V)

- Vi'

- V ith (histereza ten siunii de prag de intrare) tipic 250 mV

- V,. (tensiunea de rese t in starea high) intre V,~~ - IV

- V" (tensiunea de reset in starea low) maxim 0,4 V (tipic 0,25 V)

- t RO (întârzierea pulsului de reset) intre 3

-

(tensiunea de prâg de intrare) intre V 0 " 01 + 1, 2 V

V"" u + 1, 7 V (tipic 6,4 V)

V oo <2 (tipic 4,12 V)

II ms (tipic 5 ms) t RO = C, • (SV I I O~A)

20~s

td

(timpul de descurcăre al condensatorului de tem pori zare de la pinul 3)

(s-a considerat C, = 10 nF)

- R thj -pin 4 (rezisten\3 terrnicăjonc~iune-pinul de masă) este de maxim 70°C/ W

- Rtbj-med (rezistenta temlicăjonc\iune-mediu ambiant) este de maxim 100 °C/W

 

-

P,", (puterea disipată la temperatura de SO 'C) este de I W

C ircu itul

de protec,ie la ambalare termică este aC.tiv până la temperatura de 150 0e.

Circuitul integrat este disponibil in capsula MINIDIP plastic cu 8 pini.

o

Schema de aplicatie este prezentată în ane xa 5. Utilizând schema de aplica tie, se poate alimenta ln pennanentă la '

Astfel REG.2 poate fi inchi s c5.,nd sistemul este inactiv.

b at e ri e , C \10 S- ul unui' sistem cu microprocesor (un RAM s tatic).

,

S . C.

"T. M . ·

S . R . L .

tflt.: 05(}-1;0389

sIr. Miron Costin nr.2

1900 Tim/foD'D

L4904A

10

C

irc lI inll L 49 O-tA este asemănător cu c i rc uirul descri s anterior L 490 1A . EI furn ize ază două t e nsiuni 5t abi liz

l

h!

de

SV de înaltă precizie cu

intrări ş i ie ş ir i separ a te . Con !ine ş i un circuit de re se t pentru salv area da t e l or

Sc hema bloc a circuitului este prezentată in figura de

FlInc~ionarea circuitului este absolut identică cu cea a

ma i jos.

 

lui L4901 A . Ten s iunile V oul:! şi V r ( tens iun ea d e pe pinul

de

resei) vor trece pe low in u nul

din următoarele cazuri:

.

apare o supra tensiune la intrare

- apare

- la intreruperea alimentării (V i ni =

o supraincarcare a ieşirii I ( V oull < V rJ

VIn:

< V it-

V ith )

Restanul se va face imediat ce se iese din unu l din cazu rile de mai sus. De remarcat că, o supraincărcare a

ie şir ii 2 nu intluenlează ieşirea I ~ i nu întrerupe ieşirea 2 .

Parametri:

- ie~i re maxim

100 mA

- preciz ia tensiunilor de iesi re de -5 V

- V n (tensiunea de prag d~ re se1) Între V 00 .:-0 . I SV

-

- ie~ire maxim

l ui

l u :

(curent de

(curent de

pe ie~irea I)

pe ie~irea 2)

50 mA

+/- 2 %

V ii (tensiunea de

prag de intrare) intre V ou,I + I,2 V

Vin t o- 1 ~ - ~ - Vin 2 2 .l o REG 2
Vin
t
o- 1
~
-
~
-
Vin 2
2
.l
o
REG 2
1
--.-J
IDISABlE
-
~
-o
I THERMAl
I D~f~~ '1
PRO TE C TION
RESET
-Q
GND ~

V out2-0 . 05V (tipic 4,9 V)

V ou,I + I,7 V (tipic 6,4 V)

- V ith

(histereza tensi unii de prag de intrare) tipic 250 mV

- V,h (tensiunea de rese1 În starea hlgh) În1re Vwa- IV

- V"

V00" (1ipic 4,12 V)

(tensiunea de reset În sta rea 10\\)

maxi m 0,4 V (tipic 0,25 V)

- t RD

(întârzierea pulsului de reset) intre 3

I I ms

Vo ull

Vout2

RESET

TIM ING

- t d (1impul de descărcare a l condensatorului de temporizare de la pinul 3) 20~s

(s-a cons iderat C, = 10 nF)

S . C. -T.M.- S.R.L

str. Miro " Cos/i" "'. 2

tel.: 0 55- IP038P 1900 Timis oara

11

L4904A

(contin ua re)

• Rlh

j.amt- (rezistenţa termică'jonc\iune-mediu ambiant) max . 100 °C/W

. pUI ere disipată la temperatura de 50 'C I W

Circuitu l

integrat este disponibi l În capsula MINID IP plas t ic

cu 8 termina le.

Ltiliz.ând

sc hema de aplic atie I"

(f iguru /), se poate a lim en ta in permanentă Ia o ba terie, CMOS - ul unui sistem Cli

m i croproc e sor sa u o memorie vo latilă. Astfe l , REG.2 poate fi î n chi s când sis te mu l este inactiv .

Se poate utiliza de asemenea ~ i sc h ema 2 (figura 2). Ba t eria backup are ro l u l de a păstra date l e în CMOS ~i de a p5.stra microp rocesorul în starea de STAN D BY.

.L'----r-L----r l

::

L

 

IN' -fl

 

8

VOD

CMOS

I

 

-

'- ·

 

CLOCK

 

-

e l

 

!

C4

 

CMOS

I

l

I

' "F

 

VDD

 

. IN2

 

7

 

RESEiJ

~p WITH

   

I VO~'LE

 
 

C2

'"F

   

!

C5

 
 

T

I1

10"F

   

-

3

r-=---

TI Me

G

 

RESET

6

VDD

N

   

OTHER

1

-

CI

1

D

RESETOUT

I

RESET]

LOGIC

T

10nF

-

4

>5V

 

L4904A

 

1

 

IN1 -[ REG., ]- oun

 

8

VDD

CMOS

1

 

c'

 

I

 

1 ~F

   
I CLOCK
I
CLOCK
     

VSB

VOO

 

I

IO.22"F

   

,

 

D

 

J

jJPWITH

BATTERY

 

2

1N2 1

REG. 2J-

OUT2

7

 

-.b C2

     

!

C5

 

RESET BAS.K~P

 

I

4 . 7 "F

 

I

1

10"F

 

L

   
 

3

 

Tl Me

g

RESET

 

6

 

VDD

 

!

CI

L

 

RESET OUT

BACKUP

RESET.I

OTHER

lOGIC

I

'On F

4

BATTERY

 

'5V

.]

BATTERY

figura 1

S

----<Y""

BATTERY

fig ura 2

S.C. -T. M.- S .R . L.

tai.: 056·190389

sI,. Miron C~ tin n,.2 1900 Tim işoara

L4905

12

C i r cui tu l integrat L4905 este s imi l ar ca arhitectură ~i functionare cu circuitul L4 9 0J A . Di feren~ de parametri le in di vidua li zează . Func\ionarea , sche ma bloc ş i aplicatiile vo r fi co ns ulta t e l a pagina circuitului L4 901A.

Parametri:

- 1 01 (curent de i~ire maxim pe outl) 200 mA

- 1 02 (curent de ie;;ire maxim pe out:!) 300 mA

- precizia te nsiunilor

-

- Vi I (tens iunea de prag de intrare) Între V oul1 + 1,2 V o • • V o lU l + 1,7 V (tipic 6,4 V)

de il1ire de +5 V

+/-

I %

V rt (ten si unea de prag de re se t)

intre V 0 0" -O, 15V

V00" -0,05V (tipic 4 ,9 V)

-

V i OI,:

(tensi u nil e de intrare au va loarea maximă de 28 V

- V,", (histereza tensiun ii de prag de intra re) tipic 250 mV

- V m (tensiunea de reset in starea hi g h) intre V 00>2 - 1 V

- V rl (tensiunea de reset in sta rea low) ma xim 0,4 V (tipic 0, 25 V)

- t RD (întârzierea pulsului de reset) intre 3

V 00"

(t ipi c 4 ,1 2 V)

II ms (t ipic 5 ms) • (5V / 1°l'A)

- se calculează cu t RO = C t

-

t d (timpu l de d escă rcare a l condensatorului de temporizare de la pinu l 3) 20 ~s

( s-a considerat C, = 1°nF)

- R thj-ca.sc (rezistenta tenni că jo nc\iune-capsu Iă) max . 4 QC / W

Caps u l a in care este dispo nib il es t e HEPTAWAlT . Co nfigu raţia pinilor este identi că cu a ci r cuirului L4901A .

1

L4905

 

IN' -l

REG.1 f- aUT1

L ~C'

IO

.22"F

o-

le2

2

IN2

l

REG .2 r aUT2.

I

'"F 3

 
 

G

TJMC

N

RESET

E

C3

D

I

10nF

4

-'-

7 6
7
6

BATTERY -=-

l

S.C. -T.M. · S.R.L.

sI' . Mi ron Coslin n,.2

1.1. : 056-1"0389 1"00 Timifoa'D

.13_

M323/LM323

terminale . Cu ajutorul, său se pot reali za stabili zatoa re de ten s iune

?JZÎtivă fixă +SV sau reglabilă utili zâ nd schema cu di vizor re zistiv . Este produs de mai multe firme , cu parametri sen s i-

btl egal i. Produs de J.P.R .S., are denumirea PM323 , produs de a lte fime LM 323, UA 323, TDB 323 etc . PM323 este ~ !S p:lnib il În capsula TO-3 .

323 este un integrat din seriâ ce lor cu trei

Co nVne intern circuite de limitare la s upracurent, prolec!ie la amba laTe termică. Utilizarea lui implică foarte pu~ine componente externe.

lui implică foarte pu~ine componente externe. ~ -- ~ -- r-----~, Vout >5V Stabilizator de tensiune

~ -- ~ -- r-----~, Vout

>5V

Stabilizator de tensiune aj ustabilă

Vin o-

-

M3",23~ -o.~~ --rLJ"iN ! 1 - ,
M3",23~ -o.~~
--rLJ"iN
!
1
-
,

~.

Vout

5V/3A

~

Stabilizator de tensiune +5V

Parametri :

-

-

temperatura de utili za re -55 o •• + 12 5 °C

rezistenţă termică joncţiune-capsulă ma x. 2 °C/ W

- tensiunea maximă de intrare 20 V

- di sipată (limitată intern) m ax im

putere

- maxim de ie ~ ire 3 A

curent

20 W

- tensiunea de

ie ~i re - pentru

M323 4 ,75

5 , 25 V

 

-

pentru

M323 J 4,60

5,40 V

schema

tentele R J ~i R 2 se vor calcula cu fonnula :

Utilizând

de

stabilizator

reglabil

rezis-

Vo( V) = 5 • (1 + R 2 /

sideră de 10 mA ~i R 2 este dat În kn.

R 1 ) + 1,

R2' unde 1, minim se con-

S.C. -T.M. · S.R.L

fef.: 056-190389

M337/LM337

14

Circuitul integrat M337 este un regulator'de tensiune negativă cu 3 termina le . Este complementul ideal a l circuit-

) sc hema lor de aplica\ie fiind dată in anexa 6 (fig/lra 2), un stabilizator simetric . M337K

ului M3 17 (ROB317, LM317

şi M337AK sunt disponibile in cap su la TO-3.

Parametri:

-

domeniul de uti lizare de temperatură O 0 .0 + 125

°C

-

tensiune

diferen\ială intrare-ieşire max. -40V pentru M337K,

max -25V pentru M337AK

- tensiune de i~ire -1,2 o •• -37V

- cu rent

maxim de ie~ire ·1 ,5 A

Sc h ema

regulatorului de ten s iune este re l ativ simplă. Ten s iunea de ie~ire se ca lculează cu relaţia:

-V=. = - 1,25V (1 + R, / R,) - R, * I. dj .

Valoarea tipică pentru I" j este de 65~A.

Poate fi utilizat în care se ţine cont de :

~i ca regulatof de curent , caz

100, =

I,SV / R, +/- 15%.

Obs. O altă schemă de aplicaţie este prezen-

tată În anexa 6 (figura I - ut ilizarea ca regulator de curent).

.

Vln-

S. C. "r.M, - S.R.L

fef. : 05t1·f90389

··

t • C2 lC3:L 10IJF • • =r '"F [, = 10IJF R2 1200 I
t
C2
lC3:L
10IJF
=r '"F
[,
=
10IJF
R2
1200
I
.1
;; i":
D2
'N
ADJ
3
4002
VI N
VO UT
2
337
O,
l' ~

1N4002

Vo ul -

15

ROB1468

ROB 1468 este un s t abilizator de

Curenţii maximi de la ieşire su nt de 100 mA . Intern, circuitul este fixat pentru a livra la ieşiri tensiuni de

tensiune dual, proiectat s5. asig ure la je~ ire, simetric ten s iune pozitivă ~ j negativă .

/ -15 V,

insă extern, ace s tea pot fi aju s tate

CircuilUl esle di sponibil in

de + / .

capsu le TO- I00 ~iTO-116.

8V la +/ -20 V.

Mărimi ca rac te ri s t ice

şi para metri :

stabilizare de intrare 0,06 %

s tabiliza re de sarc in ă 0,06 %

protec~ie la s curtcircu it la ie şire tensiune de intrare +/- 30 V

tens iu ne de

ieşire: - tipic +/- 15 V

-

ajuslată extern +/- 8 V

+/- 20 V

diferenp de tensiune intrare-ieşire 2 V rejeclia ten s iunii ondu lalie la 1' = 100 Hz 75 dB

vcc.,~

GND

.:l

VEE- o

-.-- -

-

r- -

,

-- <>'Vout-t-

Rsc+ )

40

j

-- ,

100kfl

-

-

1, 4 J~--.-'-- ,

+

Vod,

COMP"

GNO

~

3

1

1SOOpf

~~

.

COMP-

-

-.!.2 ------11

1

1t":i5OO p F

.

ROB 1468

---'.

-.!.2 ------11 1 1 t":i5OO p F . ROB 1468 ---'. -L "-::vo- SENSE 8 VCC

-L

------11 1 1 t":i5OO p F . ROB 1468 ---'. -L "-::vo- SENSE 8 VCC VEE

"-::vo- SENSE

8

VCC

VEE

SENSE.

tI_ ~ I~ _ ~ _ -+_~~_-,

100kn

I'----~

Ve.- Vad)

'-'- •

[ "

11

[ -

L

Rsc- /

4 11

/

1

.+---+--- ----o VO",.

Schem a propusă reprezintă un

stabilizator

ajustabi le ind ependen t.

dual

de

tensiune ,

cu

V cc -+ = +3 0 V,

V". = - 30 V,

V

out + l . = +/- 8

+/- 20 V

ie~irile

Notă : natatia p în ilor e s te va labilă pentru capsula TO-116.

S.C. "T.M.· S.R-L

r./.: 056-190389

s/r, Miron Costin nr.2 1900 TimişotJm

ROB304

16

ROB

304 e s te

un s t a bilizator de te ns i u ne' ne ga ti vă de pr e ci z i e .

P o ate furni za o t e nsiu n e d e

men t at de la o s ur să de t en s i u ne ne sta biliza tă . Po ate fi util iza t nu num a i ca sta bilizator de ten s iune, c i ~i ca

s ts b ili za tor de cure nt

Este di spon ib il in capsu la TO-I 00.

Caracteristici:

mV stabil izare de sarcină pe

intre g dom~niul

0,0 1 % I V stab ilizare de intrare 0,2 mV / V rej ec tia tensiunii de ondulatie 0,3% s tabilitate cu temperatura pe un domeniu larg de temperaturi tensiunea de intrare Vi Între -40 V ~i -8 V

tens iu nea de

ie~ire V o Între -30 V ~i -0 , 035 V

diferenta de ten s iune intrare-ie~ire la curentul de ie~ire de 20 mA , V i - VI) =

diferenta de tensi une intrare-ie~ire Ia curentul de ie~ire de 5 mA . V i - Vl) = -

AOV

-40V

la O l a

·30 V t ii n d :t li -

- curentu l maxim fu rnizat la ie ş ire fiiră e l ement de re g lare s e r ie e s t e de 2 5 mA

Schem a

alăturată.

tipică de aplicatie

se g ăs e~te în

figura

Obs . Se impu ne condens atorul CI tant a l. ten s i-

u nea de

ies ire V o = R: I 500.

S.C. ·T. M . " S .R.I

s i r. Mi ron Co slin nr. Z

fel. : OS6·1 P038P

1Poe Tim işo ara

r::- GND e R2 201<0 el o ~ 4, L} AOJ G NO REG 1+-
r::-
GND
e R2
201<0
el
o ~
4,
L}
AOJ
G NO REG
1+-
Rl
r-::-- r- C O Iil P
!
ou,
VO=R2I500
""REFVI
BOOSTER
241<0
r-:>~ VIN
I liM
1-'---
10/, f
R3
T4~~PF
304
221<0
v; n

17

ROB305

ROB 305 este un stabilizator monolitic de tensiune pozitivă. Aplicatiile in care se utilizează sunt pentru tensiuni de ie~ire mai mari de 4,SV. Poate fi găsit În două variante, in capsula TO-99 ~i În capsula TO-116.

Caracteristici:

curent consumat În go l redu s ( 2mA

)

tensiune la ie~ire ajustabilă Între 4 ,5

V

0.0

30 V

stabilizare de sarcină mai bună de 0,1 % cu lim itare de curent

rejectia tensiunii de ondulatie 0 ,01 % /

V

tensiune de intrare V in Între 8,SV o •• 40

V

stabilitate in temperatură de la O

rezistenle l e din divizorul R, -R, se calcu lează ~tiind că RI II R, = 2kO ~i RI = 1,11 • V a

+70 'C K, = 0,3%

1,0%

= 2kO ~i RI = 1,11 • V a +70 'C K, = 0,3% 1,0% --

-- - -- - -,----

REGOtJT

COMP

a +70 'C K, = 0,3% 1,0% -- - -- - -,---- REGOtJT COMP ::~~ I-i-

::~~ I-i- -

--<> vo

47pF

Rl

R2

Vin

0"--.--+1 BOOSTER

~~~E G IN

I U M

- -'- --+

R2 Vin 0"--.--+1 BOOSTER ~~~E G IN I U M - -'- --+ "'R~O~B"30'"'5~- ------' ---+--+

"'R~O~B"30'"'5~- ------'

---+--+

Notă: În schemă, Dotarea

pinilor aparţine capsulei TO-99.

S,C. -T.Af

S .R .L.

st" Miron Costi" n'.2

tel.: 056·190389

1900 TimişOlJflJ

"ROB317/M317/LM317

18

Circuitul 317 este un stabilizator de ten s iune din generatia a doua , de tip flolant. Po ate fi uldiZJ.1 ŞI ca s tabilizator de curent de precizie. Produs de I.P . R . S., are codu l ROB 317. Integratul se g5se~te fnbric at şi de a lt e tim1 c. cu numele M317 sali LM 317, cu un curent de ie ş ire de până la 1 ,5 A. Ca şi toate stabilizatoarele din aceJstâ ge n er a~i e con\i ne inte-

grată o schem<1 de protectie. o re~ea de compensare în frecventă şi nece s ita putine piese pentru re.1 li z ~l r e a slabili zalorului.

E st e d isponi bi l În două Mărimi şi caracteristici :

capsule, TO -39 ~i TO-3, iar M3 1 7 ~i LM3 1 7 În cnpsula TO-c cO .

317

- minimă de ie~ire 1, 25 V

tensiune

- maximă de ieşire 37 V

tensiune

Vin o--- r--Lr7;V;.c,NC--

ADJ

>OO=u.o' V 1 3

R1

- curent de ieş ire maxim garantat 0,5 A (pentru capsula TO-39)

şi mai mare pentru capsula TO-3 .

- stabi lizare de intrare 0,002 %

- stabilizme de ie~ire 0, 1 %

- rejecţia ondulaţiilor 80 dB

Schemn de aplicaţie a stabilizatorului de tensiune se găse~te in figura 1. iar a stabilizatorului de curent in figura 2. Alre scheme de aplicatie se găsesc in anexa 6 (figura ~

- stabilizator de tensiune simetrică şi in figura 3 - stabilizator de tensiune reglabilă cu tranzistoare externe). Pentru un curent de ieşire mai mare, se utilizează o schemă cu element de reglare extern. R* se va alege asrfel Încât curentul de ieşire să fie de cel puţin 30.mA.

~

curentul de ieşire să fie de cel puţin 30.mA. ~ figura J 2400 figura 2 S

figura J

2400

de ieşire să fie de cel puţin 30.mA. ~ figura J 2400 figura 2 S .C.
de ieşire să fie de cel puţin 30.mA. ~ figura J 2400 figura 2 S .C.

figura 2

S .C. ·UI.· S .R.L.

tel. : 056·HI038g

str. Miron Coslin "'.2

1900 Timllf08rD

19

TDA8134

C ircuitul integrat TDA 8134 'produs de finna SGS-THOMSON

este un regulator dublu de tens iune cu pos ibilitatea

d~ d ez ac tivare a iesirii a doua. Oferă la iesiri două tensiuni stabilizate de +5 V si respectiv + 12 V, cu o precizie de +/ -2% Est e de ase menea protejat intern la nmba l a're termică ~i la scurtcircuit pe ie~iri. Je~irea 2 poate fi dezactivată prin aplicarea la pinu l 3 al circuitului a unui semnal TfL de nivellow. Tensiunea de intrare ] alimentează referinte le celor două regu la-

!Oa re intern e ale circuitului . Astfel , lipsa ei face ca nici iesirea 2 nu ofere tensiune . Circuitu l este di spo nibi l în '

HEPTAWATI.

cap s ula

.

Parametri:

-

-

-

-

-

-

VoI (tensiunea V 02 (t e nsiunea

de

de

V inl

,2 (tens iuni

V dis (tens iunea

ieş ire l a pinul 7) ieşire la pinu l 6)

4,9

11 ,7 6

5 , 1 V tipic 5 V 12 , 24V tipic 12 V

de intrare) de maxim 24 V

de pe pinul3 cu care se face activarea, respectiv dezactÎvarea ie~irii 2)

• valoare maximă 24 V - 0,8 V ma x im in starea low ·2 V minim În starea high

curenţi de ie~ire până la 600 mA (la sc urtcircuit sunt limitaţi intern)

Rtbj-case (rezistenta tennÎcăjoncţiune-capsulă) 3 °c/w

Vinl

TDA8134

 

V IN1

Vin2

I

2

VIN2 GND

!

-1- l0I-lF _1 l 0I-lF

1.

el

1

C2

I

 

4

--'-

 
 

Vo1

V0 1

7

R.I~ V02

6

 

V02

13

 

,

 

h.

 

,

1

C3

C4

t

1O l-lF

DISAB LE

Schema

de

aplic a tie

este

simp lă.

Capacitoarele electrolitice CI

C. s unt de \O ~F.

S.C. -r.M. " S.R.L

$Ir. Miron C o,stin nr. 2

le/. : 056·1~0389 1900 Timiş06r6

TDA8135

20

Circuitu l i ntegrat TDA 8135 este produs d.c firma SGS - THOMSON, aseme n ea lui TDA8 1 3 -l . fiin d o varian tă

Îmbunătătită. Este un regulatof

s iuni s t abh i Llte de

d ublu de ten siu ne. cu pos ib ilit atea de dezactivare a ies ir ii a doua . Ofera la ies iri două ten -

2 %. ' Este proteja t

:

5

V

~i re s p e ct iv o t ensiune programab ilă intr e + 5 V

+

1 4 V , c~ o

pr

~

iz

ie d e

-

, ·

inte rn la ambalare termică ~i la s curtcircu it pe ieşiri . I eşirea 2 poate fi dezactivată prin a plicar e a la p in u l 3 al circuin J\u i,

a unui se mnal TIL de ni vellow. Ten siun ea de intrare J alimentează referinţele celor do uă re gulatoar e in terne a le circu i -

tului . A stfel, l ipsa ei fa ce ca nici ie s ir ea 2 nu ofere ten s iu ne . Ten s iun ea de l a i esirea 2 s e pro~z:iamează c u re lat ia :

V0'1 = V pr

(R

J + R:) / R J , ~ndeV pr = 2.5 Veste ten si unea de la pin u l 5.

~

Circuitul este d is ponibil in capsula HEPTAWATI. Parametri:

,

-

Voi (tensiunea de ie~ire la pinul 7) 4 ,9

. 5. 1V

tipic 5 V

-

V o '

(tensiunea de ie~ ire la pinul6)

5

14 V

-

V in l 2 (tensiuni de int rare) de maxim 24 V

 

- V d i s (ten s iunea

de

pe pinu l 3 cu care s e face activa r ea, re spect i v dezac ti varea ie~iri i 2)

- curenţi de

- va loare maxima 24 V

- 0,8 V maxim in starea \ow

- 2 V minim in starea high

ieş ire până la

600 mA (la scurtcircuit sun t

limitati la 1,3 A)

-

Rthj~asc: (rezisten~termicăjoncţiune-capsulă)3 °C/W

Schem a de aplica tie este simplă. Capacitoare le

e lectrol itice C,

C. sunt de 10 flF.

s.c.

- T.M . - S. R.L .

tel. : 05 5-19 0389

sir. Miron CosYn nr. 2 1900 Timişoa ra

v~;nl ~ =l' J,~~BI 35'--_- V<l1}.1

Vm2

,

':;: OI

Va2

- 2 V IN,,2'-'G~N~D~D~II§S~ ';'"~r-r- I-- Î -"

 

4

3

'-

R2

 

e l

C2

1

C3

.l!.

C4

T

10"F ~l

10"F

T

10"FT

10"F

 

DISAB LE

"

R1

 

-

-

 

,

L

21

TDA8136

Circ uitul integrat TDA 8136'produs de finna SGS-THOMSON este un reb'lJlator dublu de tensiune cu posibilitatea

d e dezactÎvare a ie~irii a doua. Oferă la ie~irj două tensiuni stabilizate de + 12 V, cu o precizie de +/-2% . Este protejat int ern

l a ambalare temică şi la scurtcircuit pe i~jri. Ieşirea 2 poate fi dezactÎvată prin aplicarea la pinul 3 al circuitului a unui

se mnal TIL de nivel low. Tensiunea de intrare 1 alimentează referin\ele celor două regulatoare interne ale circuitului ,

Astfel, lipsa ei face ca nici ie~irea 2 nu

ofere tensiu ne.

Circuitul este disponibil în capsula HEPTAWATT.

Parametri :

- VOi (tensiunea de i~ire la pinul 7) 11,76. 12,24V tipic 12 V

- de ie~ire la pinul6)

V o ' (tensiunea

11,76

12,24V tipic 12 V

- de intrare) de maxim 24 V

V in 1. 2 (tensiuni

- Vdis

(tensiunea de pe pinul 3 cu care se face activarea, respectiv dezactivarea ieşirii 2)

- valoare max imă 24 V

- 0,8 V maxim in starea low

- 2 V minim în starea high

- curenti de ie~ire pâniHa 600 mA (Ia scurtcircuit sunt limitati )

- Rlhj~se (rezistenta termicăjonctitme-capsuIă) 3 °aw

Schema de aplicatie este prezentaţă mai jos. Capacitoarele

electrolitice CI '"

C 4 sunt de 10 JlF.

 

m

 

TDA8136

 
 

02

1

 

1

VIN1

• V01

7

v

   

G

D

;

0----;------,-'-

V1 N2

N

V02

6

 

D

 
 

I

L

l.!.

 

'

4

 

C1

J.! C2

r

-+

   
 

DISABLE

- ~

Vol

C3

r

it

v02

C4

Ţ'0"FŢ'0" F

S.C. -T.M. - S.R.L Iei.: 056_1~038~

sir. Miron Cos/in nr.2

1~OO TimlfOflfll

TDA8137

22

Circuitul integrat TDA R J 37 produs de fii-ma SGS · THOM S ON e s te un re gul a to r d ublu de tens iun e . Oferă la ie s iri

dou ă tensiuni stab ili zate de + 5 , 1 V , cu o precizie de +/-2% , cu funqii de RE S ET şi DI SABLE . Este prot eja t intem ' la

a mba laTe temlică si la scu rtci rcui t pe iesiri . Ie sirea 2 poat e fi dez

prin aplicarea la pin ul :) a l cHcuirulu i a un ui sem-

1ctivntă

nal TIL de nivel iow.

Circuitu l de re se t intern (an ex a 7, figura 1) unnă res te tensiunea de la iesirea 1 . D acă aceasta scad e s ub v aloarea

V 001-0 ,25 V (tipic 4,85 V), c ompa rato rul "a" descarcă rapid' capacitatea Ce aflată'la pinul 2 al c irc uitulu i int egrat. În acest

4 , 9

moment , ieş irea de re se t trece ime diat pe O

"

lo gi c. Când tens iunea la ieşir::3 1 cr eşte pe ste va l oarea V o

! -O , 2 V (tipic

V) , tensiunea pe condensator u l Ce

t d = Ce· 2,5V / 10~A , re se tul e s te ment i nut in s tarea de low . După acest timp, ie~ir e a de r e s e t trec e

e v itarea glitch·urilor la zate cu o configuratie

HEPTAWATI.

cr e~ te liniar pân ă l a valoarea de 2 ,5 V. In acest timp d e întârz i er e . c alcu lab il cu re l atia

in sta rea high. Pentru

hi stere ză mare . Ies iril e circui tu lui su nt reali - curent. Ci rcu itul :est e d isponib il In capsula

ie s ire a de reset , comparatorul 2 a fo s t p roiectat cu o DARLI NGTON mărindu-se astfe l capab ilitatea de

Parametri :

(ten s iunile d e ie ş ire la pinii 7 şi 6) au valori Între 4,9

-

V oI. ,

· V ill

5 ,3V

(tipic 5,1 V)

(tensiune de intrare) de maxim 20 V

· Vdi s (tensiunea de pe pin u l 3 cu car e se face ac tivare a, respectiv dezacl ivarea ie~irji 2)

-

va loare ma xÎrnăo20 V

.

0,8 V maxim in stare a low

.

2 V minim in starea high

- V,,, (tensiunea de reset de la pinul 5) ma x. 20 V

·

la

curenti de iesire până l a 1 A (I a scurtcircu it sunt limit at i I A pentru ~ tensiune de in t rare de 16 V şi 1 ,6 A pentr~

V;,

= 7 V)

- R1 h j -case (rezisten\a termică jonc\iune·capsu lă) 3 °CfW

Schema de aplic a tie e s te pre zentată în figura al ă tu ­ rată.Capacitoarele electr~liticeCI'" C J s unt de 10 ~F.

Vi n1

electr~litice CI'" C J s unt de 10 ~F. Vi n1 VIN 1 VO l 7

VIN 1

VO l

7

-Î-0T~D~NJf',,3::.7---Vc5il

L- - --

-

_

V o'

)

G 6
G
6

Vo2

COEl ~

L- - -- - _ V o' ) G 6 Vo2 COEl ~ S. C. "u'"

S.

C. "u'" S . R .L.

,.1.: 056·1\103 89

st,. Miron Co:;tin nr. 2 1900 Timişoara

23

TDA8138

Circuitul int egrat TDA 8138'produs de firma SGS - THOMSON este un regulator dublu de tensiune. Oferii la ie ş iri do uă tensiuni stabilizate de + 5 , 1 V si respectiv + 12 V, cu o precizie de + / -2%, cu functii de RESET s i DlSABLE. E s te

pro tejat intern la ambalare termică ~~ la scurtcircu it pe ieşiri. Circuitul este disponibil in 'capsula SIP 9 (TDA8138) sau In

capsula HEPTAWATT (variantele TDA8138A ce are doar DISABLE

Ieşirea OUT2 poate fi dezactivatii prin aplicarea la pinul3 (pentru capsula HEPTAWATT) sau pinul4 (pentru cap-

su ia SlP9 ) al circuitului , a unui semnal TTL de nivel lo w. Circuitul de reseI intern fimctionează simi lar celui de la cir·

c uitul mA8I37 (vezi schema internă). EI urmăreşte tensiunea de la ieşirea 1. Dacă aceas'ta scade sub v~ loarea V 0 1.11-0 , 25

V (tipic 4,85 V), comparatorul "a" descarcă rapid capacitatea Ce aflată la pinul CD al circuitului integrat. In acest moment,

ieşirea de reseI trece imediat pe

I creşte peste valoarea Vout-O,2 V (tipic 4 ,9 V) , tensi-

un ea pe condensatorul Ce cre~te liniar până la valoarea de 2,5 V. In acest timp de Întârziere , calculabil cu relaţia t d = Ce *

2.5V I 10JlA, resetul este mentinut în sta re a de low. După aces t timp, ie~irea de reset trece in s tarea high. Pentru evitarea

g

o configuratie DĂRLlNGTON mărindu-seastfel capabilitatea de curent.

litch-urilor la iesirea de reset, comparatorul "bit a fost proiectat cu o histereza mare. Iesirile circuitului sunt realizate cu '

si TDA8138B ce are doar RESET).

O logic. Când tensiunea la ieşire!1

 

Parametri:

"

Voi

(tensiunea

de

iesire

1)

are

va lori

intre 4,9

5 ,3V (tipic 5, I V)

-

V Q:

(tensiunea de

iesire 2) are valori Între 11 ,25

12,25V (tipic 12V)

-

Vin

(tensiune de intrare) de maxim 20 V

-

Vdis (tensiunea de pe pinul 3 (HEPTAWAIT) sa u pinul 4 (SIP9) cu care se face activarea, res pectiv dezactivarea ie~irii 2;

 

- valoare maximă 20 V

 

- 0,8 V maxim în starea low

- 2 V minim în starea high

-

V~, (tensiunea de reset de la pinu l 5 (HEPTAWATT) sau pinul 6 (SIP9)) max. 20 V

-

curenti de ie~ire până la 1 A (Ia scurtcircuit sunt limitati la I A pentru o tensiune de intrare de 16 V ş i 1 , 6 A pentru