Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IA$I

Simulare Examen de bacalaureat Proba E. d) Protri scrisi la Anatomie si fiziologie uman[, genetici qi ecologie umani

Filiera teoretici - profilul real; Filiera tehnologici - profilurile: tehnic, resurse naturale qi protec{ia mediului; - Filiera voca{ionali - profilul militar.
-

. Toate sutriectele sunt obligatorii. Se acordf l0 puncte din oficiu. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
4 Puncte trebuie sd cornpleta{i spaliile libere din Scrie{i, pe foaia de examen, nofiunile cu care afirmafia urmbtoare, astfel inc6t aceasta sd fie corect6' Sisternull1ervos................cuprinde

A.

nervii periferici qi ..........'.'....""'

'

B. C.

Dafi doud exemple de ARN celular, preciza{i pentru fiecare tip de ARN, rolulin sinteza

6 Puncte

proteinelor.
10 Puncte

Scriefi, pe foaia de exarnen, litera corespunzitoare rSspunsului corect. Este corect[ o singurd variantd de rdspuns.
L C atar acta s e c ar actet ize azd p rin'.

a) cresterea presiunii intraoculare

b) necroza nervului optic c) irr fl amarea cortjulrctivei d) opacifi erea cristal inului
2. Planul transversal imparte corpul in doud pdr{i: a) anterioard Ei posterioard

b) dreaptd qi stAngS c) dorsald gi ventrald d) superioard qi inferioard


3.Tiroida:
a) este situatd ir-r partea posterioard a gAtului b) are o pafte exocrind Ei una endocrind c) este cea mai micl glandh din organism d) secretd tiroxina gi are doi lobi

4.Uracilul este:
a) b azd azotatd pu ri n i cd

b) cornplementar timinei
c) bazd. azotatd pirirnidinicd d) prezent doar in ADN
5. Plasmidele: a) constituie materialul genetic al virusurilor b) sunt molecule de ADN monocatenar

c) formeazd genomul la eucariote d) se transferd de la o celuld la alta

Probi scrisi la Anatomie qi fiziologie uman5, genetici


Simulare Examenul de bacalaureat 2013

Ei

ecologie umani

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI

D.

10 Puncte adevdratd, scrie{i, pe Citifi, cu aten{ie, afirmatiile urmdtoare. Dacd apreciati cd afirmalia este foaia de examen, in dreptul cifrei corespvnzdtoare afinnafiei, litera A. Dacd aprecia{i c5 afirma{ia este falsa, scriefi, pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunz6toare afirma{iei, litera F si modificali parlial afirmafia pentru ca aceasta si devind adevdratd. Folosili, in acest scop, informalia gtiinlificd adecvatd. Nu se acceptl folosirea nega{iei.

1. 2. 3.
A.

Hipersecretia de insulini detennind diabetul zaharalOvarele au functie endocrind prin producerea de ovule. Celulele receptoare auditive sunt situate in organul Corti.

SUBIECTUL al

a) b)

18 puncte din nucleotide' Acizii nucleici sunt substan{e macromoleculare formate Prezenta{i qase caracteristici ale materialului genetic la procariote; Sinteza unei proteine este determinatd de informalia geneticd con{inutd de un fragment de ADN bicatenar format din 900 de nucleotide, dintre care 90 sttnt nucleotide cu citozind.

Il-lea

(30 de Puncte)

- numirul nucleotidelor cu timind din fragmentul de ADN


necesare rezolvdrii acestei cerin!e);

Stabiliti urmdtoarele:

bicatenar (scrieli toate etapele

c)

- numdrul legdturilor duble gi al legdturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar; - numdrul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcrip{ie;
a{i propus-o.

Completafi aceastd problemd cu o altb cerintb pe care o formulati voi; rezolvali cerinla pe care
12 Puncte

B.

Un individ hipennetrop intrd intr-o incdpere intunecoasd qi priveqte un obiect situat la distanta de 1,5 m fa{b de ochii sii. Stabilili urmitoarele: a) tipul de lentile pe care trebuie sd le poarte acest individ; bi doud tipuri de modificdri care apar in procesul de acomodare 9i in ce sens se modificd diametrul pupilar: c) Completa{i problema de la B, cu o alti cerinli pe care o forrnulati voi; rezolvati cerinfa pe care ali propus-o.

1.

14 Puncte Sistemul endocrin gi sisternul nervos reprezintd cele dor-rd centre de coordonare qi control ale

organismului. a) Enumerali componentele arcului reflex. bj Evidenlia1i legatura dintre hipofiza gi hipotalamus gi explicati de ce o leziune a hipotalarnusului determind diabetul insipid. c) Construi{i patru enunfuri afirmative, cAte doud pentru fiecare cot.t{it-tttt, utilizAnd limbajul gtiinlific adecvat. Folosili, in acest scop, informatii referitoare la urmdtoarele continuturi: - Sistern nervos vegetativ - Meningita 16 Puncte 2mediul de via{d al Prin intermediul analizatorilor, sistemul nervos primegte informatii despre
organismului.

a) b)

Da{i doud exemple de receptori termici; Descrie{i segmentul de conducere al analizatorului vizual; c) Alcdtuiqi un minieseu intitulat ,,sistemul nervos somatic-functia de conducere", folosind informatia qti inf ifi c5 adecvat6.

in acest scop, respectali unndtoarele etape: - enumerarea a $ase noliuni specifice acestei teme; - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect qi in corelafie noliunile enumerate.
Probd scrisd la Anatomie gi fiziologie umani, geneticl ;i ecologie umand Simulare Examenul de bacalaureat 2013