Sunteți pe pagina 1din 14

LUCRAREA de ABSOLVIRE a programului de formare profesional pentru ocupaia MA A!

ER RESURSE UMA E

A"sol#ent: $ormator%

Ocupaia: Manager resurse umane Tipul programului: &erfectionare Unitati de competenta: U' ( U) Cod COR: '*+*,-

oiem"rie *,''

Cap. 1. Scurta descriere a organizatiei Societatea ANTIBIOTIC IA!I S.A. are sediul "n Ia#i$ strada %alea &upului nr.1$ tele'on ()*)+)(,((($ 'a- ()*)+)(,.**$ are num/rul de "nregistrare la registrul comerului 0))+)12 din 12.().1,,1$ iar Codul Unic de 3nregistrare este R1,4*(,.$ 5e6 555.anti6iotice.ro$ email o''ice7anti6iotice.ro$ sim6ol 6ursier ATB. 8urata 'irmei este nelimitat/ #i "ncepe de la data de 12.().1,,1 c9nd a 'ost "nregistrat/ la Camera de Comer #i Industrie. S.C. ANTIBIOTIC S.A. Ia#i este persoan/ :uridic/ rom9n/$ a;9nd 'orma de societate pe aciuni #i "#i des'/#oar/ acti;itatea "n conormitate cu legile rom9ne$ statutul #i regulamentul propriu de organizare #i 'uncionare. Capital social: &a "n'iinarea societ/ii.........................................41.1,( lei Con'orm <ot. =u;. 2((+1,,>.................................................2.(1,.,>( lei 3nregistrat la Reg. Comerului ?1+(>+@,1A..................................1>,.,21 lei &a data de *1+1)+)(1(...........................................................>2.>1,.4), lei
Structura acionariatului pe in#estitori
2*.(14*B
Cinisterul S/n/t/ii D

>$1,44B
BroadEurst In;estments &td

1$>)2)B
Fondul de Gensii Administrat Gri;at IN=

)1$,*)1B
#i persoane 'izice Alte persoane :uridice

1($(,2>B
S.I.F. Oltenia D

>$(214B
S.I.F. Transil;ania$

*$.4>(B
astern agle Fund &td

1$2,,.B
S.I.F. BanatHCri#ana S.A
NOTI: D J Acionari semni'icati;i$ con'orm &egii nr. ),4 din )1.(..)((>$ Art. )$ Aliniat 1.

Compania Anti6iotice este cel mai important produc/tor rom9n de medicamente generice. S.C. Anti6iotice S.A. Ia#i este unicul produc/tor de anti6iotice din Rom9nia prin 6iosintez/ #i semisintez/$ de anti6iotice condiionate "n 'lacoane in:ecta6ile$ ceaiuri de tip instant pe 6az/ de plante medicinale. 8e asemenea este unul din principalii produc/tori de medicamente pentru uz oral$ condiionate su6 'orm/ de comprimate$ capsule operculate$ 'lacoane cu pul6eri pentru suspensii orale$ produse galenice ?unguente$ creme$ supozitoareA. Societatea are un sector dez;oltat pentru producerea de medicamente de uz ;eterinar care cuprinde produse in:ecta6ile$ produse "n ;rac$ 6iostimulatori #i produse galenice. Gorto'oliul de peste 1)( de medicamente acoper/ o gam/ larg/ de arii terapeutice$ strategia de dez;oltare a produselor 'iind concentrat/ ast/zi pe

medicamentele din clasele cardio;ascular$ antiin'ecioase$ sistem ner;os central #i tract digesti;. Ge piaa intern/$ ANTIBIOTIC se di'ereniaz/ ca principal produc/tor de medicamente antiin'ecioase #i singurul produc/tor de su6stane acti;e o6inute prin 6iosintez/ ?NistatinaA. Calitatea produselor Anti6iotice este atestat/ de principalele 'orme de certi'icare: =ood Canu'acturing Gractice pentru toate cele 1 'lu-uri de 'a6ricaie$ Certi'icatul de Con'ormitate cu Farmacopeea uropean/ ?COSA #i autorizaia Food and 8rug Administration ?F8AA pentru producia de Nistatin/.

).Organizarea departamentului de resurse umane 8epartamentul Resurse Umane este su6ordonat directorului general al societ/ii$ a;9nd "n componena sa dou/ 6irouri : 6iroul personal$ "n;//m9nt$ salarizare #i organizarea muncii. Con'orm organigramei societatii$ atri6utiile acestui departament sunt urmatoarele: asigur/ necesarul de personal pe meserii$ 'uncii #i specialit/i pentru producia curent/ con'orm contractelor K cali'ic/$ recali'ic/$ specializeaz/ cu 'ore #i prin cola6oratori necesarul de personalK redistri6uie personalul "n 'uncie de solicit/ri K transmite disponi6ilul la 'orele de munc/ #i solicit/ personal "n domeniile de'icitareK urm/re#te integrarea personalului nou "ncadratK organizeaz/ ocuparea posturilor prin concursuri "n 'uncie de capacitate$ aptitudini$ e-perien/K consult/ #e'ii de ser;icii$ 6irouri$ "n pri;ina propunerilor pentru specializare$ "n 'uncie de cerinele acestoraK e'ectueaz/ lucr/rile pri;ind e;idena #i mi#carea personalului$ completeaz/ c/rile de munc/ #i eli6ereaz/ legitimaiiK urm/re#te restr9ngerea nomenclatorului de 'unciiK asigur/ #i r/spunde de aplicarea strict/ a sistemului de salarizareK "ntocme#te #i prezint/ prin apro6area managerului statul de 'uncii$ apoi urm/re#te aplicarea corect/ a sa la toate ni;elele$ "nscriinduHse "n suma acordat/ pentru salariiK propune sporuri de to-icitate pentru locurile de munc/ cu noci;itate #i conlucreaz/ cu 'actorii de r/spundere pentru "n6un/t/irea continu/ a condiiilor de munc/K

analizeaz/ indicii de utilizare a timpului de munc/$ 'ace corelarea "ntre timpul e'ecti; muncit #i salariul primitK urm/re#te reducerea num/rului de personal mediu corelat cu cerinele 'a6ricilorK "ncadreaz/ personal competent pentru "ntreinerea #i repararea utila:elor #i instalaiilor cu grad ridicat de pericol "n e-ploatareK e'ectueaz/ analize pentru organizarea produciei$ "m6un/t/irea indicatorilor de munc/ #i salarizare corelai cu producti;itateaK emite documente tipizate de "nregistrare pentru a 'i prelucrate pe calculatorK asigur/ 'urnizarea datelor pentru testarea programelor ela6orate "n cadrul proiectelor$ lucr/rilor$ aplicaiilor sistemului in'ormatic$ inclusi; a specializ/rii personalului propriu pentru 'urnizare dateK ;eri'ic/ #i semneaz/ rapoartele ie#ite de la calculator rezultate prin prelucrarea datelor pe care leHa 'urnizat$ al/turi de organul "mputernicit al unit/ii de in'ormatic/K comunic/ modi'ic/rile datelor de 6az/ e-istente "n 'i#ier pentru ca listingurile s/ e-prime imaginea real/K e'ectueaz/ studii de specialitate #i proiecte de organizareK organizeaz/ acti;itatea compartimentelor #i a societ/ilorK apro6/ e#alonarea concediilor de odiEn/ pe societateK actualizeaz/ Organigrama$ Regulamentul de Organizare #i Funcionare #i Regulamentul de Ordine Interioar/K r/spunde de compartimentul ?la6oratorulA de psiEosociologieK "ntocme#te corespondena de protocolK asigur/ acti;itatea de secretariat CA #i A=AK r/spunde de organizarea audienelor #i transpunerea lor "n practic/. Grincipalele responsa6ilitati ale 8epartamentului de Resurse Umane au in ;edere urm/toarele aspecte: Orice operaie e'ectuat/ "n documentele personale cu proceduri manuale sau in'ormatice tre6uie s/ re'lecte realitatea$ orice eroare tre6uie pre;enit/ prin instruciuni #i proceduri preciseK r/spunde de programele sau cursurile organizate de societate pentru personalul anga:at care se deruleaz/ "n cadrul unit/iiK r/spunde de primirea spre anga:are a a6sol;enilor$ con'orm num/rului de locuri disponi6ile #i a meseriilor de'icitareK r/spunde de "ndrumarea practicii ele;ilor$ ucenicilor$ a cali'ic/rii la locul de munc/K r/spunde de organizarea muncii #i documentele emiseK

*. lementele strategiei de resurse umane. Grincipalele politici de personal 'undamentate in cadrul organizatiei
Strategia companiei Anti6iotice SA din ultimii ani sHa a-at pe consolidarea poziiei ca principal produc/tor de antiin'ecioase din Rom9nia$ si a 'ost orientata spre ;alori'icarea superioara a porto'oliului de medicamente de;enit tradiional$ cat si a medicamentelor ;aloroase terapeutic$ lansate in ultimii ) ani. In acest sens compania siHa de'init c9te;a direcii ale e;oluiei sale strategice:
1. 2. 3. 4. 5.

Consolidarea poziiei de lider pe piaa medicamentelor generice antiin'ecioase. 3nnoirea porto'oliului de produse -tinderea prezentei pe piaa internaionala si cre#terea ci'rei de a'aceri ?in US8A o6inuta din e-porturi. Im6unatatirea continua a calit/ii si e'icacit/ii produselor 8ez;oltarea 'acilitailor de dez;oltare.

Strategia de resurse umane este integrata n strategia afacerii si urmrete ca prin interveniile asupra resurselor umane ca organizare, recrutare si selecie, performanta, dezvoltare si servicii sociale din firma, sa rspund cerinelor generate de atingerea obiectivelor afacerii. Strategia de resurse umane a firmei Antibiotice SA este de a asigura o fora de munca instruita si motivata care s contribuie, prin continua imbunatatire a performantelor individuale si de echipa, la atingerea obiectivelor afacerii. Gentru implementarea strategiei$ departamentul de resurse umane tre6uie saH si asigure resursele si competentele necesare acestui proces$ pe termen mediu. Politica de resurse umane a companiei Antibiotice se axeaz pe dezvoltarea capitalului uman, creterea performanelor echipei i atragerea de angajai valoroi din domeniul farmaceutic. 8in aceste considerente$ atenia companiei Anti6iotice sHa "ndreptat spre recrutarea$ selecia$ per'ecionarea continu/ #i moti;area personalului$ care au condus la cre#terea producti;it/ii muncii in anul )(1( la 11(.>() lei+persoan/ "n cre#tere cu 1*$.B 'a/ de ;aloarea din )((, ?121.4>, lei+persoan/A #i o6inerea unor produse de calitate #i competiti;e. Sta6ilirea num/rului si structurii de personal necesar realiz/rii planului de a'aceri a 'ost realizata in cola6orare cu managerii tuturor structurilor implicate. In acest sens acti;itatea de resurse umane a 'ost orientata spre completarea structurilor cu personalul necesar prin: H redistri6uirea din structurile cu e-cedent de personal c/tre cele cu posturi ;acante$ in 'uncie de posi6ilit/ile de adaptare la cerinele speci'ice acestoraK

H atragerea si anga:area unui num/r de ,> persoane$ dintre care 2, cu studii superioare$ in urm/toarele domenii principale de acti;itate: medical si promo;are$ asigurarea calit/ii$ controlul calit/ii$ producie$ dez;oltare 'armaceutica$ regulatorL a''airs. 8in total personalului atras "n cursul anului )(1($ .(B a 'ost repartizat "n acti;itatea de marMeting$ promo;are #i ;9nz/ri$ cu scopul de a menine #i dez;olta ecEipa pentru consolidarea poziiei de lider a companiei pe piaa medicamentelor. In anul )(1($ sHa operat o reducere a num/rului de personal pe toata societatea cu 1* persoane. Rata 'luctuaiei personalului in )(1( a 'ost de 2$4.B in sc/dere 'ata de anii anteriori$ respecti;: in )((, a 'ost de 1$14B iar in )((1 de 1($.)B. Cre#terea per'ormanelor #i moti;area anga:ailor necesit/ in;estiii "n capitalul uman pentru 'ormarea unui 6aga: consistent de cuno#tine #i aptitudini. anagementul prin obiective ! "#$ H sistem implementat "n anul )((2H a urm/rit ca o6iecti;ele anga:ailor s/ 'ie "n concordan/ cu misiunea #i ;iziunea companiei$ s/ deri;e din orientarea strategic/ a companiei #i s/ ai6/ "n ;edere ;alori'icarea oportunit/ilor. Concomitent$ sHa urm/rit diminuarea impactului negati; al riscurilor #i limit/rilor care rezult/ din mediul scEim6/tor al pieei medicamentelor. Identi'icarea o6iecti;elor #i 'ormularea adec;at/ a acestora a permis dez;oltarea unor noi competene$ strict necesare pentru punerea "n ;aloare a punctelor tari ale Anti6iotice #i diminuarea punctelor sla6e sau ale e'ectelor de'a;ora6ile ale acestora. Gentru a aceasta$ una din acti;it/ile importante din cadrul 8ireciei Resurse Umane o reprezint/ monitorizarea si analiza gradului de realizare a o6iecti;elor anga:ailor implicai in CBO. Gentru anul )((, in sistemul CBO au 'ost inclu#i un num/r de 1>> de anga:ai cu 'uncii de conducere si de e-ecuie. In urma analizei sHa constatat 'aptul ca gradul mediu de realizare a o6iecti;elor pe total companie a 'ost de 1()$1>B. 8e asemenea au 'ost sta6ilite o6iecti;ele pentru anul )(11 in urma negocierilor cu personalul implicat in CBO si asum/rii r/spunderii pri;ind realizarea acestora in 6aza actelor adiionale la contractele indi;iduale de munca pentru un num/r de 1>2 salariai . Ca urmare a studiului pri;ind NClimatul OrganizaionalO derulat "n anul )((, "n cadrul companiei$ un punct important "n cadrul Glanului de m/suri pentru "m6un/t/irea acestuia sHa concretizat "n )(1( "n ela6orarea .Codului de Etic/. Codul de etic/ reprezint/ un set de principii #i ;alori pe care se 'undamenteaz/ politicile Anti6iotice din punct de ;edere al eticii #i moralit/ii. Asumarea acestor ;alori de c/tre toi salariaii #i toate deciziile pri;ind managementul resurselor umane "n pro6leme de salarizare$ moti;are$ promo;are sau meninere pe post sunt gEidate de respectarea Codului de etic/. Acesta a 'ost

prezentat salariailor "n cadrul proiectului N!coala de ;ar/ aPO$ iar ulterior sHau derulat "n toate structurile companiei sesiuni de instruire susinute de lectori din cadrul 8ireciei Resurse Umane.

>.Grezentarea organigramei organizaiei


3n cadrul departamentului de Resurse Umane sHa alc/tuit organigrama societ/ii$ ca #i organigramele 'iec/rui compartiment "n parte care sta6ilesc sarcinile de ser;iciu$ apro6ate #i "n concordan/ cu procedurile interne. Gersonalul sta6ilit "n organigram/ are$ pe l9ng/ cali'icarea necesar/$ #i o 6un/ e-perien/ practic/$ din cele mai di;erse domenii$ at9t la cel cu studii superioare c9t #i la cel cu studii medii.

Structura personalului la data de *1.1).)(1( este urmatoarea : Total salariati 1>>,$ din care: H personal cu studii superioare Q 2(( ?*>$2B din total personalA in crestere cu 1$4B comparati; cu anul )((, ?>41 salariati cu studii superioareA . H personal cu studii medii Q ,>, ?.2$2B din total personalA in scadere cu cu 1$4B comparati; cu anul )((, ?,.4 salariati cu studii mediiA. Structura personalului pe pro'esii la *1.1).)(1( este urmatoarea: Ta6elul 1. Structura personalului cu studii superioare: Gro'esii Numar B din total personal cu studii superioare medici$ 'armacisti$ reprezentanti medicali 1)) )>.> ingineri cEimisti$ cEimisti$ 'izicieni 12) *(.> economisti ,* 11.. ingineri di;erse specializari >2 ,.( 6iologi *1 4.. specialisti I.T. 1. *.) alte domenii de specialitate *> ..1 Total 2((

1.Grezentarea planului de instruire si dez;oltare a resurselor umane e-istente in cadrul organizaiei

Gentru o6inerea per'ormantelor pro'esionale H premisa pentru cre#terea competiti;it/ii si calit/ii a'acerii$ preocup/rile companiei sHau concretizat in proiecte de dez;oltare a resurselor umane$ cu programe de instruire pe 'iecare direcie$ in con'ormitate cu ne;oile identi'icate pentru 'iecare structura organizatorica si in str9nsa corelaie cu modi'ic/rile legislati;e comunitare aplica6ile si a legislaiei interne. %nstruiri cu lectori externi Con'orm solicit/rilor primite din 'iecare structura$ in anul )(1( sHau derulat urm/toarele sesiuni de instruire: H Gentru un num/r de 4. de speciali#ti din structurile Asigurarea Calit/ii$ Controlul Calitatii$ TeEnic si Groducie$ 8ez;oltare Farmaceutica$ RegulatorL A''airs a 'ost organizata o sesiunea de training de 2 zile cu o 'irma specializata si agreata F8A din Canada ? No;ateMA H Gentru un num/r de 42 de anga:ai din personalul de specialitate si+sau cu 'uncii de conducere din Gromo;are$ Import$ -port$ Financiar Conta6il$ CarMeting$ Canagement de proiecte$ 8ez;oltare Farmaceutica$ Asigurarea Calitatii$ Resurse Umane sHa derulat un program de instruire derulat pe parcursul anului ? iunie R decem6rie )(1(A $ cu 'irma specializata ?TCIA. H Gentru personalul de specialitate din la6oratoarele din ser;iciul Controlul Calitatii si 8ez;oltare Farmaceutica sHa asigurat participarea la simpozioane si seminarii pe teme precum: SControlul contamin/rii in camerele curate din industria 'armaceutica S S8ez;oltare de metode de analiza <G&C si optimizarea metodelor din 'armacopeea europeana si USGO susinute de 'irma GEenomene- =ermania si CUSO Rom9nia R reprezentant GEenomene- Rom9nia. H Gentru personalul de specialitate din direcia conomica sHa asigurat participarea la instruiri re'eritoare la modi'ic/ri si complet/ri la Norme metodologice de aplicare a SCodului FiscalO H Gersonalul de specialitate din 8ez;oltare A'aceri a participat la Simpozionul de 6ioecEi;alena =A

H Gersonalul de specialitate din cadrul structurilor RegulatorL A''airs si Farmaco;igilenta a participat la con'erina N&icensing in =enericsO H Gentru personalul de specialitate din cadrul seciilor Comprimate$ Capsule si ser;iciului 8ez;oltare Farmaceutica sHa asigurat participarea la seminarul NFormularea si 'ilmarea comprimatelorO organizat de 'irma BASF. H Gentru personalul de specialitate din cadrul ser;iciului Automatiz/ri sHa asigurat participarea la seminarul NGA&& Bazele 'iltr/rii$ integritatea 'iltrelor si metode de testareO$ %iena H Austria H Gentru personalul din toate structurile a 'ost organizat un curs Cicroso't O''ice on line O componenta noua a procesului de instruire cu lectori e-terni in anul )(1( a 'ost proiectul N&coala de vara a'(, care a a;ut ca o6iecti;e: H Atragerea de speciali#ti din domeniile 'armacie$ marMeting$ cEimie$ inginerie cEimica pentru posturile ;acante din 8ez;oltare 'armaceutica$ Asigurarea Calitatii$ Controlul Calitatii$ CarMeting strategic$ prin 'amiliarizarea candidailor cu mediul de lucru$ conceptele si reglement/rile din industria 'armaceutica. H Cre#terea ni;elului de preg/tire manageriala a salariailor Anti6iotice care ocupa 'uncii de conducere R top manageri$ middle manageri$ manageri de linie. 8in programul pentru anul )(1( un loc aparte lHau reprezentat: Componenta e0terna H adresata a6sol;enilor si studenilor din anii terminali ai Facult/ilor de Farmacie$ CarMeting$ CEimie si Inginerie CEimica$ a cuprins urm/toarele teme de instruire: H Asigurarea Calitatii in industria 'armaceuticaK H TeEnica 'armaceutica aplicata$ metode de 'ormulareK H Cetode de analiza$ ecEipamente si teEnici de la6oratorK H TeEnologie si ecEipamente din industria 'armaceuticaK H CarMeting strategic in industria 'armaceutica. Cursurile de preg/tire la sediul 'irmei$ cu lectori dintre salariaii societatii ? prelegeri$ seminarii$ acti;itati practice$ ;izite de studiuA au a;ut loc in perioada )1 iulie R 12 septem6rie )(1( pentru specializ/rile 'armacie$ inginerie cEimica$ cEimie$ respecti; (, R 1* august )(1( pentru specializarea marMeting si sHau 'inalizat cu etape de selecie pentru ocuparea posturilor de 'armacist si cEimist

analist pentru acti;itatea cercetare H dez;oltare 'armaceutica$ analist calitate$ responsa6il asigurarea Calitatii$ se' 'ormaie secii de producie si anali#ti marMeting$ in acest 'el 'iind atra#i in :ur de 12 noi speciali#ti.

Componenta interna R adresata salariailor Anti6iotice cu 'uncii de conducere a cuprins urm/toarele module: I. Canagement si dez;oltare in era tur6ulentelor$ cu tematicile: 1. Cultura organizaionala ). Comportament etic si responsa6ilitatea sociala a companiei. Grezentare Cod de tica *. Canagementul cuno#tinelor si organizaia care in;ata >. Tendine actuale in managementul resurselor umane 2. Canagementul stresului .. Sistemul de asigurare a Calitatii la Anti6iotice 4. Canagementul in era tur6ulentelor II. Canagement si resurse umane$ cu tematicile: 1. Antrenarea ecEipei. Control si coordonare ). Comportament etic si responsa6ilitatea sociala a companiei. Grezentare Cod de tica *. &eadersEip si CoacEing >. ;aluarea si moti;area personalului 2. Canagementul stresului III. Canagementul proiectelor$ cu tematicile: 1. Formarea si antrenarea ecEipei ). &eadersEip *. la6orarea si urm/rirea 6ugetelor >. Sta6ilirea etapelor de proiect 2. Utilizarea so'tului Cicroso't SGro:ect managerO.

Num/rul de participani a 'ost de 14( salariai ?directori$ manageri$ #e'i secie$ #e'i ser;iciu$ teEnologi$ #e'i 6irouri$ #e'i la6orator$ #e'i 'ormaie$ dispeceri$ manageri proiect din cadrul direciilor 8ez;oltare A'aceri$ Cedicala$ CarMeting si %9nz/ri Giaa Interna A care au apreciat aceasta iniiati;a$ ast'el incat in anul urm/tor se ;a urm/ri ca proiectul sa 'ie e-tins si la ni;elul personalului cu 'uncii de e-ecuie$ at9t cu studii superioare$ cat si cu studii medii. Sesiunile de instruire au 'ost susinute de lectori e-terni$ pro'esori din cadrul Uni;ersitatii Al. I. Cuza Ia#i si de lectori interni$ speciali#ti din asigurarea Calitatii$ regulatorL a''airs si au coninut prelegeri pe tematicile respecti;e urmate de dez6ateri li6ereK a 'ost organizata o sesiune de 6rainstorming in care sHau discutat pro6leme critice si posi6ilitati de soluionare pentru dez;oltarea ;iitoare a companiei Anti6iotice SA. Gentru meninerea resurselor umane la ni;elul de preg/tire speci'ica solicitata de posturile ocupate si in ;ederea realiz/rii planului de a'aceri$ direcia Canagementul Resurselor Umane monitorizeaz/ des'/#urarea instruirilor cu lectori interni con'orm procedurii de sistem emisa de Asigurarea Calitatii si concretizata in planuri de instruire anuala$ "ntocmite con'orm ne;oilor speci'ice de instruire si apro6ate la ni;elul 'iec/rei structuri.

Asigurarea personalului cu studii superioare$ nu a prezentat niciodat/ pro6leme "ntruc9t municipiul Ia#i este cunoscut ca un centru uni;ersitar de unde se pot recruta a6sol;eni cu cele mai di'erite pro'esii$ cele mai importante 'iind: 'armaci#ti #i speciali#ti "n 6ioinginerie medical/ ?Institutul de Cedicin/ #i Farmacie S=r.T.GopaOA$ ingineri ?Institutul GoliteEnic Ia#i$ Facultatea de CEimie Industrial/$ Facultatea de lectroteEnic/ #i Automatiz/ri$ Facultatea de Cecanic/$ Facultatea de Construcii #i ArEitectur/A$ 6iologi #i economi#ti ?Uni;ersitatea A.I. Cuza$ Facultatea de Biologie$ Facultatea de conomie #i Administrarea A'acerilorA. Sarcinile sta6ilite "n 'i#a postului 'iec/rui anga:at sunt speci'ice$ ecEili6rate cantitati; pentru a putea 'i "ndeplinite$ ast'el "nc9t s/ nu prezinte nici un risc "n ceea ce pri;e#te calitateaK atri6uie persoanelor autoritate #i competen/. Aceast/ autoritate #i competen/ se datoreaz/ unei e-periene "ndelungate a personalului e'ectuat/ "n cercetare 'undamental/ #i aplicati;/$ "n la6oratoare. Un rol important lHau a;ut participarea la di'erite simpozioane #tiini'ice$ instruirea pe di'erite pro6leme de asigurarea calit/ii$ noi teEnologiiHinclusi; computerizarea$ instruiri "n domeniile management #i marMeting$ at9t "n ar/ c9t #i "n str/in/tate. &a 'iecare implementare de teEnologii noi sau acEiziii de utila:e de "nalt/ per'orman/$ sHa e'ectuat #colarizarea speciali#tilor din societate la 'irmele 'urnizoare.

8e asemenea$ sHau organizat "n repetate r9nduri cursuri intensi;e de lim6i str/ine "n cadrul Uni;ersit/ii A.I. Cuza. 3n cadrul societ/ii$ pentru a ;eni "n spri:inul anga:ailor care doresc s/H#i "m6og/easc/ #i apro'undeze cuno#tinele "n domeniile "n care "#i des'/#oar/ acti;itatea$ #i nu numai$ e-ist/ un ca6inet de documentare #i o 6i6liotec/ teEnic/$ unde se g/sesc ultimile ediii ale Farmacopeelor str/ine ?USG$ BG$ Code-$ 8ABA$ a6onamente la re;iste #i c/ri de specialitate rom9ne#ti #i str/ine$ din toate domeniile de acti;itate.

S-ar putea să vă placă și