Sunteți pe pagina 1din 80

cr`rilor

u
orii l eie“
os es
pentru p ceri la ch
siv fa
Exclu colec]ia „A
din

Ini]iere \n contabilitate
[i fiscalitate
✓ Care sunt documentele contabile, cum se \ntocmesc [i
care este circuitul lor
✓ Cum trebuie s` conduc` [i s` organizeze contabilitatea o
asocia]ie familial`, o persoan` fizic` autorizat` sau o societate

R& S RENTROP & STRATON


Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri
Colec]ia „Afaceri la cheie“
Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate
© 2008 RENTROP & STRATON

Autor: Georgeta Matei {erban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nicio form` [i
prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din
partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice
care ac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare.
Ini]iere
\n contabilitate [i
fiscalitate

AFACERI
LA CHEIE
SUMAR
|NDRUM~RI FISCALE {I CONTABILE GENERALE
I. |nregistrarea fiscal` ........................................................................................................................ 4
II. Declara]ia fiscal` .......................................................................................................................... 14
III. Obliga]iile fiscale .......................................................................................................................... 15
IV. Inspec]ia fiscal` ............................................................................................................................ 18
V. Eviden]a contabil` [i fiscal` ........................................................................................................ 22
Documente justificative [i documente contabile .......................................................................... 22
Arhivarea, p`strarea [i reconstituirea documentelor justificative [i
financiar-contabile ........................................................................................................................ 24
|nregistrarea veniturilor ................................................................................................................ 26
Aparate de marcat electronice fiscale .......................................................................................... 30
Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A. .......... 32
Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile .................................................... 38

INFORMA}II FISCALE {I CONTABILE SPECIFICE ASOCIA}IILOR FAMILIALE


|nregistrarea asocia]iei familiale la organul fiscal ...................................................................... 47
|nregistrarea veniturilor ................................................................................................................ 48
Eviden]ierea cheltuielilor ............................................................................................................ 49

INFORMA}II FISCALE {I CONTABILE SPECIFICE SOCIET~}ILOR COMERCIALE


Formulare folosite de societ`]ile comerciale .............................................................................. 51
Cum s` v` alege]i contabilul ........................................................................................................ 55
ANEXA I – Modele de formulare tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`:
– Declara]ia de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane juridice, asocieri
[i alte entit`]i f`r` personalitate juridic` (010) ........................................................................ 57
– Cerere de \nregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050) ...................................... 61
– Declara]ie de \nregistrare fiscal` – Declara]ie de men]iuni pentru sedii secundare (060) ...... 63
– Declara]ie de \nregistrare \n scopuri de TVA pentru persoane fizice (070) ............................ 65
ANEXA II – Modele de formulare tipizate folosite \n contabilitate ...................................................... 67
ANEXA III – CARTA drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale .... 70
ANEXA IV – Ghid legislativ .................................................................................................................. 75

Semnifica]ia casetelor cu simboluri grafice

Aceast` caset` v` avertizeaz` c` informa]iile din paragraful respectiv sunt deosebit Aten]ie
!
de importante pentru dvs. Nu le neglija]i! Citi]i toate paragrafele de acest tip dac` dori]i
s` fi]i eficient \n ceea ce face]i.

Pentru a ilustra modul de aplicare a instruc]iunilor prezentate, autorii v-au


preg`tit exemple practice [i utile. Ele v` ajut` \n munca dvs. de zi cu zi. Toate exem- Exemplu
plele sunt, de fapt, aplica]ii practice testate \ndelung de autori.
|ndrum`ri fiscale [i contabile generale

|NDRUM~RI FISCALE {I CONTABILE GENERALE


Dup` autorizarea firmei dvs. prin ob]inerea codului unic de \nregistrare de la Registrul Comer]ului,
ve]i deveni un contribuabil al statului. |n acest context, prin intermediul legisla]iei \n vigoare, \ntre dum-
neavoastr` [i stat se va stabili o rela]ie privind eviden]a fiscal` [i contabil` care impune atåt efectuarea de
\nregistr`ri contabile pe baza documentele justificative, cåt [i organizarea eviden]ei activit`]ii prin inter-
mediul registrelor [i jurnalelor specifice. Practic, rela]ia dintre firma dvs. [i stat se va materializa prin
depunerea declara]iilor privind obliga]iile de plat` [i plata efectiv` a obliga]iilor declarate.

Astfel, legat de activitatea pe care o desf`[ura]i se creeaz` un raport de drept procedural fiscal \n care
sunt implicate dou` subiecte, care au, reciproc, atåt drepturi, cåt [i obliga]ii generate de raportul de drept
material fiscal:
1) statul: reprezentat de Ministerul Economiei [i Finan]elor prin unit`]ile administrativ-teritoriale,
\n calitate de administrator al impozitelor, taxelor, contribu]iilor, amenzilor [i altor sume ce con-
stituie venituri ale bugetului general consolidat format din bugetul de stat, bugetul local, bugetul
asigur`rilor sociale de stat, bugetul asigur`rilor sociale de s`n`tate, bugetul fondului pentru [omaj
[i alte bugete;
2) contribuabilul: reprezentat de persoana fizic` sau juridic` sau orice entitate f`r` personalitate
juridic` ce datoreaz` bugetului general consolidat impozite, taxe, contribu]ii [i alte sume de natu-
ra acestora.

Raportul juridic fiscal este reglementat prin O.G. nr. 92/24 decembrie 2003, republicat`, privind
Codul de procedur` fiscal`.

Pentru a economisi timpul dvs. atåt de necesar \n desf`[urarea activit`]ii pentru care Aten]ie
!
firma a fost autorizat`, desemna]i un \mputernicit care s` v` reprezinte \n rela]iile cu
organul fiscal teritorial. Legea v` permite! Desemnarea unui \mputernicit nu v` \mpiedic` s` v` \ndepli-
ni]i personal obliga]iile fiscale. Cånd ave]i timp, v` ocupa]i dvs. de rezolvarea problemelor fiscale, cånd
sunte]i foarte ocupat sau chiar atunci cånd sunte]i plecat \n deplasare sau \n concediu apela]i la serviciile
\mputernicitului desemnat!
Dac` nu sunte]i mul]umit de serviciile \mputernicitului ave]i posibilitatea s` solicita]i oricånd
revocarea acestuia, decizia v` apar]ine! |n rela]ia cu organul fiscal, revocarea \mputernicirii intr` \n
vigoare de la data \nregistr`rii actului de revocare.

|mputernicitul desemnat trebuie s` \nregistreze la organul fiscal, \n form` autentic`, actul de \mpu-
ternicire prin care s-au stabilit limitele [i competen]ele acestuia.
Dac` pentru firmele stabilite \n Romånia, desemnarea unui \mputernicit are caracter op]ional, pen-
tru firmele f`r` domiciliu fiscal \n Romånia care au obliga]ia de a depune declara]ii la organele fiscale,
desemnarea unui \mputernicit are caracter obligatoriu. |mputernicitul trebuie s` aib` domiciliul fiscal \n
Romånia [i s` \ndeplineasc`, \n numele [i din averea firmei str`ine, obliga]iile acestuia fa]` de organul fis-
cal.
Indiferent de faptul c` o firm` are sau nu are domiciliul fiscal \n Romånia, c` \ntocme[te sau nu do-
cumentele \ntr-o limb` str`in`, trebuie avut \n vedere faptul c` limba oficial` \n administra]ia fiscal` este
limba romån`. |n situa]ia \n care la organul fiscal se depun cereri, documente justificative, certificate sau
alte \nscrisuri \ntr-o limb` str`in`, firmele au obliga]ia s` anexeze la fiecare document traduceri \n limba
romån` certificate de traduc`tori autoriza]i.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 3


|nregistrarea fiscal`

I. |NREGISTRAREA FISCAL~
Orice persoan` sau entitate (firm`, persoan` fizic` autorizat` sau alt` form` juridic`), considerat`
subiect \ntr-un raport juridic fiscal, are obliga]ia s` se \nregistreze din punct de vedere fiscal prin
depunerea declara]iilor de \nregistrare fiscal` reglementate prin O.M.F.P. nr. 262 din 19 februarie 2007
pentru aprobarea formularelor de \nregistrare fiscal` a contribuabililor.

Declara]ia de \nregistrare fiscal` se depune \n termen de 30 de zile de la:


 data \nfiin]`rii: pentru persoanele juridice, asocieri [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`;
 data eliber`rii actului legal de func]ionare sau data \nceperii activit`]ii sau data ob]inerii primului
venit sau data dobåndirii calit`]ii de angajator: pentru persoanele fizice.

|nregistrarea fiscal` este dovedit` prin urm`toarele coduri de identificare fiscal`:


✔ codul de \nregistrare fiscal` (C.I.F.) pentru:
– persoanele juridice, cu excep]ia comercian]ilor [i pentru asocieri;
– persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii
libere;
✔ codul numeric personal (C.N.P.): pentru persoanele fizice;
✔ num`rul de identificare fiscal` (N.I.F.): pentru persoanele fizice care nu de]in cod numeric per-
sonal;
✔ codul unic de \nregistrare (C.U.I.): pentru comercian]i cu domiciliul fiscal \n Romånia [i pentru
sucursalele comercian]ilor care au sediul principal al comer]ului \n str`in`tate.

Pentru persoanele fizice, actul normativ care reglementeaz` atribuirea codului de \nregistrare fiscal`
este O.M.F.P. nr. 1346 din 14 august 2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului [i a
Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`,
precum [i a modelului unor formulare.
|ncepånd cu data de 1 ianuarie 2007, codul de identificare fiscal` atribuit contribuabililor este codul
de \nregistrare fiscal` atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agen]iei Na]ionale de Admi-
nistrare Fiscal`, potrivit prevederilor art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
|n cazul \n care persoana fizic` autorizat` desf`[oar` mai multe activit`]i sau activitatea se
desf`[oar` \n mai multe loca]ii, atribuirea codului de \nregistrare fiscal` se face numai pentru activitatea
principal`, la sediul principal de desf`[urare a acesteia, celelalte loca]ii reprezentånd sedii secundare [i le
sunt aplicabile dispozi]iile art. 72 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare.
Cu aceea[i dat`, pentru persoanele fizice autorizate care se \nregistreaz` ca persoan` impozabil` \n
scopuri de T.V.A., codul de identificare fiscal` este alc`tuit din codul de \nregistrare fiscal` [i din prefi-
xul „RO“, conform ISO Standard 3166 – alpha 2.
Codul de \nregistrare fiscal` este utilizat de persoanele fizice autorizate, \n rela]ia cu organul fiscal
competent [i cu ceilal]i contribuabili, numai \n leg`tur` cu activitatea economic` autorizat` desf`[urat` sau
cu profesia liber` exercitat`.
Organul fiscal competent pentru administrarea impozitelor, taxelor [i a contribu]iilor datorate buge-
tului general consolidat \n leg`tur` cu activitatea economic` autorizat` desf`[urat` sau cu profesia liber`
exercitat`, cu excep]ia impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii, este organul fiscal \n a c`rui
raz` teritorial` \[i au sediul activit`]ii sau locul unde se desf`[oar` efectiv activitatea principal`, potrivit
art. 31 alin. (1) lit. a1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare.
Pentru \ndeplinirea obliga]iilor fiscale potrivit reglement`rilor \n domeniul impozitului pe venit
datorat pentru veniturile proprii, codul de identificare fiscal` utilizat de persoanele fizice autorizate este
codul numeric personal, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
4 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate
|nregistrarea fiscal`

Organul fiscal competent pentru administrarea impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii
este organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` persoana fizic` are adresa, unde \[i are domiciliul potrivit legii
sau adresa unde locuie[te efectiv, \n cazul \n care aceasta este diferit` de domiciliu, potrivit art. 31
alin. (1) lit. a) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare.

|n calitate de pl`titori de impozite [i taxe ave]i obliga]ia s` men]iona]i codul de Aten]ie


!
identificare fiscal` propriu pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau orice alte documente
emise. Dac` omite]i \nscrierea codului de identificare fiscal`, actele emise \[i pierd valoarea de document
fiscal.

Domiciliul fiscal

Conform Codului de procedur` fiscal`, prin domiciliu fiscal se \n]elege:


■ pentru persoanele juridice: sediul social sau locul unde se exercit` gestiunea administrativ` [i con-
ducerea efectiv` a afacerilor, \n cazul \n care acestea nu se realizeaz` la sediul social declarat;
■ pentru asocierile [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`: sediul acestora sau locul unde se desf`-
[oar` efectiv activitatea principal`;
■ pentru persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` pro-
fesii libere: sediul activit`]ii sau locul unde se desf`[oar` efectiv activitatea principal`;
■ pentru persoanele fizice: adresa unde \[i au domiciliul sau adresa unde locuiesc efectiv, \n cazul \n
care aceasta este diferit` de domiciliu. Prin adresa unde locuiesc efectiv se \n]elege adresa
locuin]ei pe care o persoan` o folose[te \n mod continuu peste 183 de zile \ntr-un an calendaristic,
\ntreruperile de scurt` durat` nefiind luate \n considerare. Dac` [ederea are un scop exclusiv de
vizit`, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asem`n`toare [i nu dep`[e[te perioada unui
an, nu se consider` adresa unde locuiesc efectiv.

|n situa]ia \n care domiciliul fiscal nu se poate stabili, regula general` aplicat` de organul fiscal este
considerarea domiciliului fiscal la locul \n care se afl` majoritatea activelor.
|ncepånd cu data de 1 ianuarie 2007, atåt pentru persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i econo-
mice \n mod independent sau exercit` profesii libere cåt [i pentru asocieri [i alte entit`]i f`r` personalitate
juridic`, domiciliul fiscal se consider` sediul activit`]ii sau locul unde \[i desf`[oar` efectiv activitatea
principal`.

Declara]iile de \nregistrare fiscal`

|nregistrarea fiscal` se efectueaz` prin completarea [i depunerea la organul fiscal teritorial a urm`-
toarelor formulare:
■ Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane juridice, asocia]ii familiale
[i asocieri f`r` personalitate juridic` (cod 010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1 (vezi pag. 57-60);
■ Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane fizice romåne (cod 020),
cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2;
■ Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane fizice str`ine (cod 030),
cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3;
■ Cerere de \nregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (cod 050), cod M.F.P. 14.13.04.16
(vezi pag. 61-62);
■ Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru sediile secundare (cod 060), cod
M.F.P. 14.13.01.99/c (vezi pag. 63-64). Aceast` declara]ie se completeaz` doar pentru sediile
secundare care au obliga]ii de plat`.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 5


|nregistrarea fiscal`

■ Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoanele fizice care desf`[oar`


activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere (cod 070 vezi pag. nr. 65), cod
M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

Referitor la datele cuprinse \n vectorul fiscal din fiecare declara]ie, completarea impozitului, taxei
sau contribu]iei datorate se face prin marcarea cu ,,X“, a casetei corespunz`toare.
Fiecare din declara]iile enumerate se completeaz` \n dou` exemplare, cu majuscule, din care un
exemplar se p`streaz` de declarant [i un exemplar se depune la organul fiscal competent. Declara]iile se
depun, direct sau prin \mputernicitul desemnat fie la registratura organului fiscal competent, fie la po[t`
prin scrisoare recomandat`.
Dup` depunerea declara]iilor fiscale, pl`titorii de impozite [i taxe primesc de la organul fiscal com-
petent urm`toarele certificate:
✔ Certificat de \nregistrare \n scopuri de TVA, cod M.F.P. 14.13.20.99/1;
✔ Certificat de \nregistrare fiscal`, cod M.F.P. 14.13.20.99/2.

Toate formularele enumerate se utilizeaz` \n dou` scopuri:


1. pentru prima \nregistrare fiscal` cu ocazia \nfiin]`rii: declara]ia de \nregistrare fiscal`;
2. pentru modificarea datelor declarate ini]ial: declara]ia de men]iuni. Prin declara]ia de men]iuni se
completeaz` toate rubricile cu datele valabile la momentul declar`rii modific`rii, indiferent dac`
acestea au mai fost declarate ini]ial.

Declara]ie de \nregistrare fiscal` sau Declara]ie de men]iuni pentru persoane juridice, aso-
cia]ii familiale [i asocieri f`r` personalitate juridic` (cod 010)
Pentru identificarea persoanei juridice, a asocia]iei familiale sau a asocierilor f`r` personalitate
juridic` se completeaz` date informative referitoare la:
■ num`rul autoriza]iei de func]ionare sau num`rul actului legal de \nfiin]are sau num`rul [i data
hot`rårii judec`tore[ti de \nfiin]are, \n func]ie de situa]ia existent`;
■ codul CAEN al obiectului principal de activitate declarat cu ocazia \nfiin]`rii sau autoriz`rii. |n
prezent, codurile CAEN se reg`sesc \n Ordinul Institutului Na]ional de Statistic` nr. 601 din
26 noiembrie 2002. |ncepånd cu data de 1 ianuarie 2008, intr` \n vigoare prevederile Ordinului nr. 337
din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` – CAEN;
■ felul sediului;
■ forma juridic`;
■ forma de proprietate.

Aceast` declara]ie cuprinde vectorul fiscal al impozitelor, taxelor [i al contribu]iilor datorate buge-
tului general consolidat, referitor la:
1) taxa pe valoarea ad`ugat`
2) impozitul pe profit
3) impozitul pe veniturile micro\ntreprinderilor
4) accize
5) impozit la ]i]ei din produc]ia intern`
6) impozit pe veniturile din salarii [i pe venituri asimilate salariilor
7) contribu]ia pentru asigur`ri sociale de s`n`tate
8) contribu]ia de asigur`ri pentru [omaj
9) contribu]ia de asigurare pentru accidente de munc` [i boli profesionale
10) contribu]ia de asigur`ri sociale
11) contribu]ia la fondul de garantare pentru plata crean]elor salariale
12) contribu]ia pentru concedii [i indemniza]ii
13) taxa pe jocuri de noroc
14) redeven]e miniere
15) redeven]e petroliere.

6 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


|nregistrarea fiscal`

Toate firmele \nfiin]ate \n baza Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societ`]ile comerciale tre-
buie s` completeze [i s` depun` la organul fiscal teritorial declara]ia cod 010 privind vectorul fiscal, \n
dou` situa]ii:
■ la \nfiin]are, pentru \nregistrarea fiscal` a firmei ,,Declara]ie de \nregistrare fiscal` pentru persoane
juridice“;
■ ulterior \nregistr`rii fiscale, pentru notificarea modific`rilor de natur` fiscal` ,,Declara]ie de
men]iuni pentru persoane juridice“.

|ncepånd cu data de 1 ianuarie 2007, toate firmele care se \ncadreaz` \n categoria micro\ntre-
prinderilor definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea \nfiin]`rii [i dezvolt`rii \ntreprinderilor
mici [i mijlocii sunt obligate s` vireze bugetului general consolidate contribu]iile aferente veniturilor din
salarii trimestrial, pån` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare trimestrului.
Declararea [i plata trimestrial` a impozitelor [i contribu]iilor aferente salariilor a fost reglementat`
[i prin O.M.F.P. nr. 80 din 16 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului [i con]inutului formularului 100
„Declara]ie privind obliga]iile de plat` la bugetul general consolidat“, cod 14.13.01.01/a. Acesta este un
motiv \n plus ca declara]ia cod 010 privind vectorul fiscal s` fie completat` corect, \n caz contrar declara]ia
cod 100 pe care o ve]i completa pentru fiecare perioad` fiscal` nu va fi acceptat` \n baza de date a orga-
nului fiscal teritorial cu ocazia depunerii acesteia. Datele cuprinse atåt \n declara]ia cod 010 privind vec-
torul fiscal cåt [i \n declara]ia cod 100 privind obliga]iile de plat` la bugetul general consolidat se vor
reflecta \n fi[a sintetic` analitic` pe pl`titor, document generat automat prin programul informatic al
organului fiscal competent.

Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane fizice romåne (cod 020)
Acest tip de declara]ii se completeaz` [i se depun de c`tre persoanele fizice romåne cu excep]ia per-
soanele fizice romåne care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere.

Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane fizice str`ine (cod 030)
Acest tip de declara]ii se completeaz` [i se depun de c`tre persoanele fizice str`ine care de]in cod
numeric personal atribuit de autorit`]ile romåne [i care realizeaz` venituri din valorificarea sub orice form`
a drepturilor de proprietate intelectual`: brevete de inven]ie, desene [i modele, mostre, m`rci de fabric` [i
de comer], procedee tehnice, know-how, drepturi de autor [i drepturi conexe dreptului de autor [i altele
asemenea.
Declara]ia nu se completeaz` de c`tre persoanele fizice str`ine care desf`[oar` \n mod independent
activit`]i economice autorizate sau care exercit` profesii libere.

Cerere de \nregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (cod 050)


Acest formular se completeaz` [i se depune \n dou` situa]ii:
■ cånd domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social;
■ cånd pl`titorul de impozite [i taxe \[i schimb` domiciliul fiscal declarat anterior.

Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru sediile secundare (cod 060)


Acest formular se completeaz` [i se depune doar de c`tre firmele care au organizate puncte de lucru
stabile cu minimum 5 angaja]i pentru respectivul punct de lucru [i au obliga]ia s` solicite \nregistrarea fis-
cal` a acestora, ca pl`titor de impozit pe venituri din salarii. Declara]ia completat` cu codul CAEN al
obiectului principal de activitate desf`[urat` de punctul de lucru se depune la organul fiscal \n a c`rui raz`
teritorial` se afl` respectivul punct de lucru.

Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoanele fizice care


desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere (cod 070)
Acest formular se completeaz` [i se depune de c`tre persoanele fizice romåne sau str`ine care
desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent sau exercit` profesii libere.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 7


|nregistrarea fiscal`

|nregistrarea \n scopuri de T.V.A.

|nregistrarea \n scopuri de T.V.A. poate fi op]ional`, \n situa]ia \n care nu s-a dep`[it plafonul de
scutire prev`zut de lege sau obligatorie, \n situa]ia \n care a fost dep`[it plafonul de scutire. |nregistrarea
obligatorie nu trebuie neglijat` deoarece conduce atåt la sanc]iuni de natura amenzilor cåt [i la obliga]ii
reprezentånd diferen]e suplimentare de plat`, inclusiv major`ri de \ntårziere.
|n categoria persoanelor impozabile \nregistrate \n scopuri de T.V.A. se poate \ncadra orice persoan`
fizic`, un grup de persoane, o institu]ie public`, o persoan` juridic` [i orice entitate care desf`[oar` inde-
pendent o activitate economic`, indiferent de scopul sau rezultatul acestei activit`]i.
La activit`]i economice se \ncadreaz`:
✔ produc]ia;
✔ comer]ul;
✔ prest`rile de servicii;
✔ activit`]ile extractive;
✔ activit`]ile agricole;
✔ activit`]ile profesiilor libere sau asimilate acestora;
✔ exploatarea bunurilor corporale sau necorporale \n scopul ob]inerii de venituri cu caracter de con-
tinuitate.

La nivel na]ional, activit`]ile economice sunt definite prin Ordinul Institutului Na]ional de Statistic`
nr. 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` –
CAEN, valabil pån` la data de 31 decembrie 2007.

|ncepånd cu data de 1 ianuarie 2007, plafonul de scutire de la plata T.V.A. este de 35.000 euro cifr`
de afaceri. De acest regim special de scutire de la plata T.V.A. pot beneficia [i firmele nou-\nfiin]ate dac`
declar` c` vor realiza anual o cifr` de afaceri estimat` de pån` la 35.000 euro. Echivalentul \n lei al cifrei
de afaceri realizate se calculeaz` la cursul de schimb comunicat de Banca Na]ional` a Romåniei la data
ader`rii, respectiv 3,3817 lei/euro. Firmele care declar` c` vor realiza anual o cifr` de afaceri estimat` de
pån` la 35.000 euro sau realizeaz` efectiv aceast` cifr` sunt denumite \ntreprinderi mici.

Cifra de afaceri este format` din valoarea total` a livr`rilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii
care ar fi taxabile dac` nu ar fi desf`[urate de o \ntreprindere mic`, efectuate \n cursul unui an calendaris-
tic. |n valoarea total` se includ:
■ opera]iunile taxabile. Pentru a fi considerate impozabile \n Romånia, opera]iunile realizate tre-
buie s` \ndeplineasc` cumulativ urm`toarele condi]ii:
1) s` reprezinte opera]iuni efectuate cu plat`, din sfera taxei: livr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii
sau opera]iuni asimilate acestora;
2) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor s` fie considerat \n Romånia;
3) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s` fie realizat` de o persoan` impozabil` care ac]io-
neaz` ca atare;
4) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s` fie rezultatul unei activit`]i economice;

■ opera]iunile scutite cu drept de deducere. Dintre acestea enumer`m cåteva opera]iuni uzuale:
✔ livr`rile de bunuri expediate sau transportate \n afara Comunit`]ii de c`tre furnizor sau de alt` per-
soan` \n contul s`u;
✔ prest`rile de servicii legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate \n regim de antre-
pozit de T.V.A.;
✔ prest`rile de servicii de transport interna]ional [i intracomunitar [i prest`rile de servicii accesorii;
✔ prest`rile de servicii efectuate \n Romånia asupra bunurilor mobile achizi]ionate sau importate,
plasate \n regimul vamal de perfec]ionare activ`;
✔ transportul interna]ional de persoane;

8 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


|nregistrarea fiscal`

■ opera]iunile scutite f`r` drept de deducere, dintre care:


✔ prest`rile de servicii financiare [i bancare;
✔ asigurarea [i reasigurarea, inclusiv prest`rile de servicii efectuate de intermediarii unor astfel de
opera]iuni;
✔ arendarea, concesionarea, \nchirierea [i leasingul de bunuri imobile, cu urm`toarele excep]ii de la
scutire:
– opera]iunile de cazare efectuate de hoteluri;
– \nchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
– \nchirierea de spa]ii sau loca]ii pentru parcarea autovehiculelor;
– \nchirierea utilajelor [i a ma[inilor fixate definitiv \n bunuri imobile;
– \nchirierea seifurilor;
✔ livrarea de c`tre orice persoan` a unei construc]ii vechi, a unei p`r]i a acesteia [i a terenului pe
care este construit`, inclusiv livrarea oric`rui alt teren.

|n cifra de afaceri nu se include contravaloarea:


■ livr`rilor de active fixe corporale sau necorporale;
■ livr`rilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite, livr`ri efectuate c`tre un cump`-
r`tor care nu \i comunic` furnizorului un cod valabil de \nregistrare \n scopuri de TVA;

Firmele care nu au realizat o cifr` de afaceri egal` sau mai mare de 35.000 euro \ntr-un an calen-
daristic se \ncadreaz` la firme care aplic` regimul special de scutire. De[i nu sunt \nregistrate \n scopuri
de T.V.A., aceste firme sunt obligate s` organizeze urm`toarele eviden]e:
 eviden]a livr`rilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii taxabile efectuate, pe baza jurnalului de
vånz`ri;
 eviden]a bunurilor [i serviciilor taxabile achizi]ionate, pe baza jurnalului de cump`r`ri.

Obliga]ia de \nregistrare \n scopuri de T.V.A. se na[te \n urm`toarele situa]ii [i condi]ii:


1. la \nfiin]are, \n situa]ia \n care declara]i c` dori]i s` opta]i pentru aplicarea regimului normal de
T.V.A. sau cånd declara]i c` ve]i realiza \n cursul anului \nfiin]`rii o cifr` de afaceri mai mare de 35.000
euro. |n acest caz, data \nregistr`rii ca pl`titor T.V.A. este data comunic`rii certificatului de \nregistrare.

Firma „Conelec“, avånd ca obiect de activitate efectuarea lucr`rilor de instala]ii


electrice, cod CAEN 4531, se \nfiin]eaz` \n data de 20 iulie 2007. Prin actul de
\nfiin]are declar` c` \n cursul anul 2007 va realiza o cifr` de afaceri de 150.000 lei
(150.000 lei : 3,3817 lei/euro = 44.356 euro). |n baza cifrei de afaceri declarate, Exemplu
firma „Conelec“ este \nregistrat` \n scopuri de T.V.A. \ncepånd cu data de 02 august
2007, data comunic`rii certificatului de \nregistrare.

2. ulterior \nfiin]`rii, \n situa]ia \n care nu dep`[i]i cifra de afaceri de 35.000 euro, dar dori]i totu[i
s` opta]i pentru aplicarea regimului normal de T.V.A. |n acest caz, data \nregistr`rii ca pl`titor T.V.A. este
data de \ntåi a lunii urm`toare celei \n care a]i optat pentru \nregistrare. Dup` dep`[irea plafonului de scu-
tire, chiar dac` \n anii fiscali urm`tori ve]i realiza cifre de afaceri anuale inferioare plafonului de scutire,
nu ve]i mai avea posibilitatea s` solicita]i aplicarea regimului special de scutire.

Firma „Ingoteh“, avånd ca obiect de activitate realizarea serviciilor de arhitec-


tur`, inginerie [i servicii de consultan]` tehnic` legate de acestea, cod CAEN 7420,
a declarat la \nregistrarea din data 08.05.2007 realizarea unei cifre de afaceri de
85.000 lei (85.000 lei : 3,3817 lei/euro = 25.135 euro). Pe parcursul desf`[ur`rii Exemplu
activit`]ii, clien]ii firmei [i-au manifestat interesul pentru practicarea unor tarife mai
mici \n condi]iile \n care firma „Ingoteh“ ar deveni pl`titoare de T.V.A. |n acest
sens, \n data de 16 iulie 2007, firma depune la organul fiscal competent cererea de

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 9


|nregistrarea fiscal`

\nregistrare ca pl`titor de T.V.A. prin op]iune, inclusiv declara]ia cod 010


,,Declara]ie de men]iuni“ completat` la lit. E ,,Date privind vectorul fiscal“ , punc-
tul 1.2. (\nregistrare prin op]iune pentru aplicarea regimului normal de TVA, de[i
Exemplu
cifra de afaceri este inferioar` plafonului de scutire).
|n baza dosarului depus la organul fiscal competent, firma „Ingoteh“ este \nre-
gistrat` \n scopuri de T.V.A. \ncepånd cu data de 01 august 2007.

3. dup` \nfiin]are, \n situa]ia \n care dep`[i]i cifra de afaceri de 35.000 euro. |nregistrarea la orga-
nul fiscal trebuie efectuat` \n termen de 10 zile de la \nchiderea lunii \n care s-a dep`[it plafonul de scu-
tire. |n acest caz, data \nregistr`rii ca pl`titor T.V.A. este data de \ntåi a lunii urm`toare celei \n care s-a
creat obliga]ia de \nregistrare.

Firma „Avicor“, \nfiin]at` din anul 2005 [i avånd ca obiect de activitate


,,Cre[terea p`s`rilor“ , cod CAEN 0124, realizeaz` \n perioada 01.01-30.04.2007
o cifr` de afaceri de 92.000 lei (92.000 lei : 3,3817 lei/euro = 27.205 euro). |n
cursul lunii mai 2007, firma realizeaz` venituri \n sum` de 30.360 lei, cifra de afa-
ceri cumulat` pentru perioada ianuarie-mai 2007 fiind \n sum` total` de 122.360 lei.
(122.360 lei : 3,3817 lei/euro = 36.182 euro). Deoarece firma „Avicor“ nu este Exemplu
pl`titoare de T.V.A., are obliga]ia s` se \nregistreze \n scopuri de T.V.A. la organul
fiscal teritorial pån` cel tårziu \n data de 11 iunie 2007 (data de 10 iunie 2007 cånd
s-ar \mplini termenul legal de \nregistrare este zi de duminic`). |n baza dosarului
depus la organul fiscal competent, firma „Avicor“ este \nregistrat` \n scopuri de
T.V.A. \ncepånd cu data de 01 iulie 2007.

|ncepånd cu data de 1 ianuarie 2007, codul de \nregistrare \n scopuri de TVA atribuit persoanelor
juridice impozabile de c`tre organul fiscal competent are prefixul „RO“ conform ISO International
Standard 3166 – alpha 2, urmat de codul de identificare fiscal`.
Data lu`rii \n eviden]` ca persoan` juridic` impozabil` \n scopuri de TVA va r`måne neschimbat`
ori de cåte ori pl`titorul \[i va schimba certificatul de \nregistrare \n scopuri de TVA, ca urmare a unor
modific`ri ce ]in de denumire sau de sediul social.

|n legisla]ia fiscal` referitoare la T.V.A., \ncepånd cu data de 1 ianuarie 2007, au ap`rut no]iuni noi,
cu o anumit` semnifica]ie. Sensul fiscal al urm`toarelor no]iuni uzuale \n aplicarea legisla]iei T.V.A. este:
● achizi]ie = totalitatea bunurilor [i serviciilor ob]inute sau care urmeaz` a fi ob]inute de o persoan`
impozabil`, prin urm`toarele tipuri de opera]iuni:
a) livr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii efectuate de alt` persoan`;
b) achizi]ii intracomunitare;
c) importuri de bunuri.
● achizi]ie intracomunitar` = ob]inerea dreptului de a dispune, ca [i un proprietar, de bunuri mobile
corporale expediate sau transportate c`tre un stat membru, altul decåt cel de plecare a transportu-
lui sau de expediere a bunurilor la destina]ia indicat` de:
a) cump`r`tor;
b) furnizor;
c) alt` persoan`, \n contul furnizorului sau al cump`r`torului.

Locul achizi]iei intracomunitare este \ntotdeauna \n statul membru \n care se \ncheie transportul.
● active corporale fixe = activele cu o durat` normal` de utilizare mai mare de un an [i valoare de
achizi]ie mai mare de 1.800 lei destinate pentru:
a) utilizarea \n produc]ia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii;

10 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


|nregistrarea fiscal`

b) \nchirierea c`tre ter]i;


c) scopuri administrative.
● baza de impozitare a taxei = contravaloarea unei livr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii
impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizi]ii intracomunitare impozabile.
● bunuri = bunuri corporale mobile [i imobile, prin natura lor sau prin destina]ie. |n categoria
bunurilor corporale mobile se \ncadreaz` [i energia electric`, energia termic`, gazele naturale,
agentul frigorific [i altele de aceast` natur`.
● cod de \nregistrare \n scopuri de TVA = codul atribuit de c`tre autorit`]ile competente din
Romånia persoanelor care au obliga]ia s` se \nregistreze sau un cod de \nregistrare similar, atribuit
de autorit`]ile competente dintr-un alt stat membru.
● comision = plata \n bani sau \n natur` efectuat` c`tre un broker, un agent comisionar general sau
c`tre orice persoan` asimilat` unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de
intermediere efectuate \n leg`tur` cu o opera]iune economic`.
● contract de leasing financiar = orice contract de leasing care \ndepline[te cel pu]in una dintre
urm`toarele condi]ii:
 riscurile [i beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului sunt transferate utilizatorului \n
momentul la care contractul de leasing produce efecte;
 prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului, la momentul expir`rii con-
tractului;
 utilizatorul are op]iunea de a cump`ra bunul la momentul expir`rii contractului, iar valoarea
rezidual` exprimat` \n procente este mai mic` sau egal` cu diferen]a dintre durata normal` de
func]ionare maxim` [i durata contractului de leasing, raportat` la durata normal` de func]ionare
maxim`, exprimat` \n procente;
 perioada de leasing dep`[e[te 80% din durata normal` de func]ionare maxim` a bunului;
 valoarea total` a ratelor de leasing, mai pu]in cheltuielile accesorii, este mai mare sau egal` cu
valoarea de intrare a bunului.
● contract de leasing opera]ional = orice contract de leasing \ncheiat \ntre locator [i locatar, care
transfer` locatarului riscurile [i beneficiile dreptului de proprietate, mai pu]in riscul de valorificare
a bunului la valoarea rezidual`. Contractul nu cuprinde \n mod expres clauze referitoare la:
 transferul dreptului de proprietate asupra bunului la momentul expir`rii contractului;
 op]iunea utilizatorului de a cump`ra bunul la momentul expir`rii contractului;
 valoarea rezidual`.
● declara]ie recapitulativ` = formular simbolizat cu codul 390 VIES, obligatoriu pentru declararea
trimestrial` a valorii totale a livr`rilor [i achizi]iilor intracomunitare de bunuri, sistematizat pe
natura opera]iunilor economice, furnizori [i cump`r`tori, defini]i ca operatori intracomunitari.
● decont de tax` = formular simbolizat cu codul 300, obligatoriu pentru declararea \n perioada fis-
cal` a tuturor opera]iunilor economice realizate, sistematizat pe opera]iuni de ie[iri [i intr`ri de
bunuri [i prest`ri de servicii.
● export de bunuri = opera]iuni de livrare de bunuri efectuate \n afara Comunit`]ii.
● factura = document obligatoriu emis de furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii pentru
fiecare cump`r`tor sau beneficiar care achizi]ioneaz` un bun, comand` un serviciu sau achit` un
avans pentru livrarea unui bun sau prestarea unui serviciu.
● fapt generator = momentul \n care sunt realizate condi]iile legale necesare pentru exigibilitatea
taxei. Ca regul` general`, faptul generator intervine la data livr`rii bunurilor sau la data prest`rii
serviciilor.
● import de bunuri = opera]iuni de intrare \n Romånia a bunurilor provenite din teritorii ter]e, altele
decåt cele din Comunitate.
● livrare intracomunitar` = transferul dreptului de a dispune de bunuri ca [i un proprietar, bunuri
care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru \n alt stat membru de c`tre furnizor sau
cump`r`tor sau de c`tre alt` persoan` care ac]ioneaz` \n contul furnizorului sau al cump`r`toru-
lui.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 11


|nregistrarea fiscal`

● livrare c`tre sine = opera]iune asimilat` unei livr`ri de bunuri efectuate cu plat`, impozabil`
numai \n situa]ia \n care taxa aferent` bunurilor livrate a fost dedus` total sau par]ial. Astfel de
opera]iuni sunt:
a) preluarea de c`tre o persoan` impozabil` a bunurilor mobile achizi]ionate sau produse de c`tre
aceasta pentru a fi utilizate \n scopuri care nu au leg`tur` cu activitatea economic` desf`[urat`, pen-
tru a fi puse gratuit la dispozi]ie altor persoane sau pentru a fi utilizate \n scopul unor opera]iuni
care nu dau drept integral de deducere.
b) bunurile constatate lips` din gestiune.
3
● mijloace de transport noi = un vehicul terestru cu motor a c`rui capacitate dep`[e[te 48 cm sau
a c`rui putere dep`[e[te 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau un vehicul terestru care s`
nu a fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intr`rii \n func]iune sau nu a efectuat deplas`ri care
dep`[esc 6.000 km.
● nontransfer de bunuri = expedierea sau transportul bunurilor efectuat de o persoan` impozabil`
din Romånia, \n alt stat membru, cu scopul utiliz`rii acestora pentru vånzarea la distan]`,
opera]iuni de instalare sau montaj, livr`ri intracomunitare scutite, livr`ri de bunuri expediate sau
transportate \n afara Comunit`]ii. La nontransferuri se \ncadreaz` [i utilizarea temporar` a
bunurilor respective pe teritoriul statului membru de destina]ie a bunului expediat sau transportat,
\n scopul prest`rii de servicii \n statul membru de destina]ie, de c`tre persoana impozabil` stabilit`
\n Romånia.
● opera]iuni triunghiulare = tranzac]ii economice care se deruleaz` cu respectarea a patru reguli
generale impuse de dou` condi]ii cumulative preluate din directiva VI a comunit`]ii europene.
 reguli generale:
a) livrarea de bunuri trebuie efectuat` c`tre un cump`r`tor revånz`tor de un furnizor \nregistrat \n
scopuri de TVA \n primul stat membru;
b) cump`r`torul revånz`tor trebuie s` fie \nregistrat \n scopuri de TVA \n al doilea stat membru,
altul decåt cel din care \ncepe sau se \ncheie transportul efectiv al bunurilor;
c) livrarea de bunuri efectuat` de furnizorul din primul stat membru trebuie urmat` obligatoriu de
livrarea acelora[i bunuri de c`tre cump`r`torul revånz`tor din al doilea stat membru c`tre benefi-
ciarul direct situat \n al treilea stat membru;
d) beneficiarul final trebuie s` fie \nregistrat \n scopuri de TVA \n al treilea stat membru \n vederea
\ndeplinirii obliga]iei de plat` a TVA.
 condi]ii:
a) bunurile s` fie expediate sau transportate direct din primul stat membru (al furnizorului) c`tre al
treilea stat membru (al beneficiarului) livr`rii;
b) furnizorul din primul stat membru sau cump`r`torul revånz`tor din al doilea stat membru s` \[i
asume responsabilitatea transportului de bunuri \n conformitate cu condi]iile Incoterms stipulate \n
contractele \ncheiate \ntre cele dou` p`r]i (din primul [i al doilea stat membru).
● perioada fiscal` = intervalul de timp calendaristic \n cursul c`ruia se desf`[oar` opera]iuni eco-
nomice taxabile: lun`, trimestru, semestru [i an.
● plafon pentru achizi]ii intracomunitare = valoarea total` a achizi]iilor, exclusiv TVA, datorat`
sau achitat` \n statul membru din care se expediaz` sau se transport` orice bun, cu excep]ia
mijloacelor de transport noi sau a bunurilor supuse accizelor. Plafonul este de 10.000 euro calcu-
lat pe parcursul anului calendaristic curent sau a anului anterior, fiind format din \nsumarea
urm`toarelor elemente de calcul:
 achizi]ii intracomunitare din toate statele membre;
 tranzac]iile care conduc la dep`[irea plafonului pentru achizitii intracomunitare;
 importurile efectuate pe teritoriul altui stat membru [i transportate ulterior \n Romånia.
|n plafon nu intr` achizi]iile intracomunitare de:
– produse accizabile;
– mijloace noi de transport;
– bunuri a c`ror livrare a fost destinat` instal`rii sau montajului;

12 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


|nregistrarea fiscal`

– bunuri a c`ror livrare a fost o vånzare la distan]`, pentru care locul livrarii se consider` a fi \n
Romånia;
– bunuri second-hand, opere de art`, obiecte de colec]ie [i antichit`]i, numai dac` aceste bunuri au
fost taxate \n statul membru de plecare;
– gaz [i energie energie electric` efectuate de un comerciant persoan` impozabil` a c`rei activitate
principal` o reprezint` revånzarea de astfel de produse.
● redeven]` = suma ce trebuie pl`tit` \n bani sau \n natur` pentru:
a) folosirea sau primirea dreptului de folosin]` pentru:
 drept de autor asupra unei lucr`ri literare, artistice sau [tiin]ifice, inclusiv asupra filmelor, ben-
zilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum [i efectuarea de \nregistr`ri audio,
video;
 orice brevet, inven]ie, inova]ie, licen]`, marc` de comer] sau de fabric`, franciz`, proiect, desen,
model, plan, schi]`, formul` secret` sau procedeu de fabrica]ie ori software.
 orice transmisiuni, inclusiv c`tre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau
tehnologii similare;
 orice echipament industrial, comercial sau [tiin]ific, orice bun mobil, mijloc de transport ori
container;
 orice know-how;
 numele sau imaginea oric`rei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoan`
fizic`;
b) dreptul de a \nregistra sau transmite sub orice form` spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau
alte activit`]i similare.

● tax` colectat` = taxa aferent` livr`rilor de bunuri [i prest`rilor de servicii taxabile, efectuate de
persoana impozabil` [i taxa aferent` opera]iunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata
taxei.
● tax` deductibil` = suma total` a taxei datorate sau achitate furnizorului de c`tre o persoan`
impozabil` pentru achizi]iile efectuate.
● taxa deductibil` aferent` bunurilor de capital = taxa achitat` sau datorat`, pentru achizi]ia,
fabricarea, construc]ia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa pentru piese-
le de schimb, serviciile de reparare [i \ntre]inere.
● taxa de dedus = taxa aferent` achizi]iilor, care poate fi dedus` \n condi]iile legii.
● transport intracomunitar de bunuri = transportul al c`rui loc de plecare [i loc de sosire este si-
tuat \n dou` state membre diferite sau al c`rui loc de plecare [i loc de sosire este situat \n acela[i
stat membru, dar transportul este efectuat \n leg`tur` direct` cu un transport intracomunitar de
bunuri. Locul prest`rii serviciilor de transport intracomunitar de bunuri este locul de plecare al
transportului.
● transfer de bunuri = opera]iuni care nu implic` derularea unor tranzac]ii economice, de[i sunt
similare livr`rilor [i achizi]iilor intracomunitare efectuate de firmele din Romånia c`tre statele
membre sau efectuate de firmele din statele membre c`tre Romånia.
● vånzare la distan]` = livrarea de bunuri expediate sau transportate dintr-un stat membru \n alt stat
membru de c`tre furnizor sau de c`tre alt` persoan` \n numele acestuia, opera]iune care
\ndepline[te urm`toarele condi]ii:
 valoarea total` a vånz`rilor \n anul calendaristic curent sau \n anul calendaristic precedent nu
dep`[e[te plafonul pentru vånz`ri la distan]` de 35.000 euro;
 furnizorul a optat \n statul membru din care se transport` bunurile pentru considerarea
vånz`rilor sale la distan]` ca avånd loc \n Romånia.
|n plafon nu se include valoarea:
– mijloacelor de transport noi;
– bunurilor instalate sau asamblate de furnizor sau \n numele acestuia;
– bunurile taxate \n statul membru de plecare, conform regimului special prev`zut;

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 13


Declara]ia fiscal`

– gazelor distribuite prin sistemul de distribu]ie a gazului natural [i energiei electrice;


– produselor accizabile.

II. DECLARA}IA FISCAL~


Impozitele, taxele, contribu]iile [i alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc prin
declara]ia fiscal` care trebuie depus` la termenele impuse prin Codul de procedur` fiscal`. Obliga]ia de a
depune declara]ia fiscal` se men]ine [i \n cazurile \n care:
✔ a fost efectuat` plata obliga]iei fiscale respective;
✔ obliga]ia fiscal` respectiv` este scutit` la plat`;
✔ pentru obliga]ia fiscal` nu rezult`, \n perioada de raportare, sume de plat`, dar exist` obliga]ia
declarativ`;
✔ organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere [i obliga]ia fiscal`.
|n caz de inactivitate temporar` sau \n cazul obliga]iilor de declarare a unor venituri care sunt scu-
tite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, pe baz` de cerere depus` de con-
tribuabil, alte termene sau condi]ii de depunere a declara]iilor fiscale, \n func]ie de necesit`]ile admi-
nistr`rii obliga]iilor fiscale.

Cum \ntocmim o declara]ie fiscal`?

Declara]iile se \ntocmesc \n format electronic prin utilizarea programului de asisten]` elaborat de


Ministerul Finan]elor Publice [i se depun la organul fiscal teritorial pe dischet` de 3 1/2 inch, 1.440 MB,
compatibil` MS-DOS. Formatul electronic va fi \nso]it de formularul listat la imprimant`, semnat [i
[tampilat.
Pentru urm`toarele tipuri de declara]ii, la organul fiscal teritorial se depune doar formularul listat la
imprimant` cu codificarea informa]iei prin cod de bare, f`r` a mai fi necesar` discheta:
– Declara]ie privind obliga]iile de plat` la bugetul general consolidat (100), cod 14.13.01.01/a;
– Declara]ie rectificativ` (710), cod 14.13.01.00/r;
– Decont de tax` pe valoarea ad`ugat` (300), cod 14.13.01.02;
– Declara]ie privind impozitul pe profit (101), cod 14.13.01.04.

Programul de asisten]` este pus la dispozi]ia pl`titorilor, gratuit, de unit`]ile fiscale sau poate fi
desc`rcat de pe pagina de web a Ministerului Finan]elor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Unde se depune declara]ia fiscal`?

Declara]ia fiscal` se depune la registratura organului fiscal competent sau la oficiile po[tale prin
scrisori cu valoare declarat`. Data depunerii bilan]urilor contabile [i a altor documente cu caracter finan-
ciar-contabil [i fiscal este data \nregistr`rii acestora la registratura unit`]ilor teritoriale ale Ministerului
Economiei [i Finan]elor sau cea de depunere la oficiile po[tale. |n cazul \n care ultima zi de depunere este
zi nelucr`toare, aceste documente sunt considerate depuse \n termen, dac` se depun \n ziua lucr`toare ime-
diat urm`toare acesteia.
Nedepunerea declara]iei fiscale \ndrept`]e[te organul fiscal s` procedeze la stabilirea din oficiu a
obliga]iilor fiscale, prin estimarea bazei de impunere, procedur` care are \n vedere pre]ul de pia]` al tran-
zac]iei sau al bunului impozabil.
Pentru estimare se identific` acele elemente care sunt cele mai apropiate situa]iei de fapt fiscale [i
se iau \n calcul toate datele [i documentele care au relevan]`.

14 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Declara]ia fiscal`

Obliga]ii declarative referitoare la opera]iunile economice


desf`[urate de firmele \nregistrate \n scopuri de T.V.A.
Aceste obliga]ii se consider` \ndeplinite dac` se completeaz` [i se depun \n termenul legal
urm`toarele raport`ri fiscale:

1) decont de tax` pe valoarea ad`ugat` cod 300:


Scop: declararea tuturor opera]iunilor economice realizate \n perioada fiscal` declarat` la organul
fiscal teritorial (lun`, trimestru, semestru, an calendaristic) \n baza formularului cod 010 ,,Declara]ie de
\nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoane juridice, asocieri [i alte entit`]i f`r` personali-
tate juridic`“.
Termen final de depunere: cel tårziu pån` la data de 25, inclusiv, a lunii urm`toare \ncheierii
perioadei fiscale declarate.
Baza legal`: O.M.F.P. nr. 273 din 28 mai 2007 pentru aprobarea modelului [i con]inutului formu-
larului (300) „Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`“, publicat \n M.Of. nr. 392 din 11 iunie 2007.

2) declara]ie recapitulativ` privind livr`rile [i achizi]iile intracomunitare de bunuri, cod 390 VIES:
Scop: declararea tuturor opera]iunilor de livr`ri [i achizi]ii intracomunitare efectuate de dou` sau trei
p`r]i participante la tranzac]ie (opera]iuni triunghiulare) \n cadrul unui trimestru calendaristic.
Termen final de depunere: cel tårziu pån` la data de 25, inclusiv, a lunii urm`toare \ncheierii
trimestrului.
Baza legal`: O.M.F.P. nr. 537 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea modelului [i con]inutului formu-
larului „Declara]ie recapitulativ` privind livr`rile/achizi]iile intracomunitare de bunuri“, publicat \n M.Of.
nr. 260 din 18 aprilie 2007.

3) declara]ia informativ` privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul


na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA, cod 394:
Scop: declararea tuturor livr`rilor de bunuri, prest`rilor de servicii [i achizi]iilor de bunuri [i servicii
realizate pe teritoriul Romåniei \ncepånd cu data de 1 ianuarie 2007, \n rela]iile comerciale cu firme sau
persoane fizice \nregistrate \n scopuri de TVA \n Romånia.
Termen final de depunere: cel tårziu pån` la data de 25 a lunii urm`toare \ncheierii semestrului.
Baza legal`: O.M.E.F. nr. 702 din 14 mai 2007 privind declararea livr`rilor/prest`rilor [i achizi]iilor
efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA [i pentru aprobarea modelu-
lui [i con]inutului declara]iei informative privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul
na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA, publicat \n M.Of. nr. 376 din 4 iunie 2007.

III. OBLIGA}IILE FISCALE


|n calitate de contribuabil, indiferent de faptul c` sunte]i persoan` fizic` autorizat`, asocia]ie fami-
lial` sau societate comercial`, ave]i urm`toarele obliga]ii fiscale:
■ declararea bunurilor [i veniturilor;
■ declararea impozitelor, taxelor [i contribu]iilor datorate, denumite obliga]ii de plat` principale;
■ calcularea [i \nregistrarea impozitelor [i taxelor \n eviden]ele:
✔ contabile;
✔ fiscale;
■ efectuarea la termenul legal a pl`]ii impozitelor, taxelor [i contribu]iilor datorate;
■ plata dobånzilor, major`rilor de \ntårziere [i penalit`]ilor de \ntårziere aferente impozitelor, taxelor
[i contribu]iilor denumite obliga]ii de plat` accesorii;
■ calcularea, re]inerea [i \nregistrarea \n eviden]ele contabile [i de plat`, la termenele legale, a
impozitelor care se realizeaz` prin stopaj la surs`;
■ orice alte obliga]ii \n aplicarea legilor fiscale.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 15


Obliga]iile fiscale

Crean]ele fiscale

Crean]ele fiscale reprezint` drepturile patrimoniale ale statului [i se clasific` \n dou` categorii:
■ crean]e fiscale principale reprezentate de dreptul statului de a percepe, a rambursa [i a restitui
impozite, taxe [i contribu]ii;
■ crean]e fiscale accesorii reprezentate de dreptul statului de a percepe major`ri, dobånzi [i penalit`]i
de \ntårziere.

Plata obliga]iilor fiscale

Pl`]ile c`tre organele fiscale se efectueaz` prin intermediul b`ncilor, trezoreriilor [i al altor institu]ii
autorizate s` deruleze opera]iuni de plat`.
Plata obliga]iilor fiscale trebuie efectuat`, distinct, pe fiecare impozit, tax`, contribu]ie sau alte
obliga]ii fiscale, inclusiv accesoriile aferente (major`ri, dobånzi [i penalit`]i de \ntårziere).
Momentul pl`]ii obliga]iei fiscale se consider`:
● pentru pl`]ile \n numerar: data \nscris` \n documentul de plat` eliberat de organele sau persoanele
abilitate de organul fiscal;
● pentru pl`]ile efectuate prin mandat po[tal: data po[tei, \nscris` pe mandatul po[tal;
● pentru pl`]ile efectuate prin decontare bancar`: data la care b`ncile debiteaz` contul pl`titorului pe
baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin [tampila [i semn`tura autorizat` a
acestora. Data poate fi dovedit` [i prin extrasul de cont al pl`titorului;
● pentru obliga]iile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile: data \nregistr`rii la
organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus [i anulat timbrele datorate.

|n practic`, ulterior efectu`rii pl`]ii obliga]iilor fiscale, se pot constata erori \n do- Aten]ie
!
cumentele de plat`. |n aceast` situa]ie, ave]i posibilitatea s` solicita]i, \n scris, organului
fiscal competent, corectarea erorilor constatate. Dup` primirea cererii, organul fiscal analizeaz` fi[a de
eviden]` analitic` a pl`titorului \n strict` corela]ie cu documentele de plat` eronat \ntocmite [i dispune
trezoreriei care a operat plata ini]ial`, s` efectueze transferul sumelor respective \n conturile bugetare
indicate de pl`titor prin cererea depus`. Cererea de corectare a pl`]ilor se poate depune \n termen de un
an de la data pl`]ii ini]iale, eronat efectuat`.

Ordinea pl`]ii obliga]iei fiscale este urm`toarea:


Dac` o firm` datoreaz` mai multe tipuri de impozite, taxe, contribu]ii [i alte sume reprezentånd cre-
an]e fiscale, iar suma pl`tit` nu este suficient` pentru a stinge toate datoriile, se sting datoriile corelative
acelui tip de crean]` fiscal` principal` stabilit` de firma debitoare.

|n cadrul fiec`rui tip de crean]` fiscal` stabilit de contribuabil, stingerea se efectueaz` \n urm`toarea ordine:
1. pentru obliga]iile e[alonate la plat`:
✔ sumele datorate \n contul ratei din luna curent` [i dobånda aferent` conform graficului de plat`
al obliga]iei e[alonate la plat`;
sau
✔ suma amånat` la plat` [i dobånda datorat` pe perioada amån`rii, \n situa]ia \n care termenul de
plat` se \mpline[te \n luna curent`;
✔ obliga]iile fiscale curente de a c`ror plat` depinde men]inerea valabilit`]ii \nlesnirii acordate;
2. pentru obliga]iile fiscale principale sau accesorii:
✔ \n ordinea vechimii, numai dac` nu a \nceput executarea silit`;
3. pentru obliga]iile cu scaden]e viitoare:
✔ \n ordinea solicitat` de pl`titor.

16 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Obliga]iile fiscale

Vechimea unei obliga]ii fiscale de plat` se stabile[te \n func]ie de:


 scaden]`: pentru obliga]iile fiscale principale;
 data comunic`rii deciziei de impunere: pentru diferen]ele de obliga]ii fiscale principale [i acce-
soriile stabilite de organele de inspec]ie fiscal`;
 data depunerii la organul fiscal a declara]iilor fiscale rectificative: pentru diferen]ele de obliga]ii
fiscale principale stabilite de pl`titor din proprie ini]iativ`.

Compensarea obliga]iilor fiscale

Stingerea obliga]iilor fiscale se poate efectua [i prin compensare cu sume de rambursat sau de resti-
tuit de la buget, caz \n care ambele p`r]i dobåndesc reciproc atåt calitatea de creditor, cåt [i pe cea de de-
bitor. Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau \nainte de restituirea ori
rambursarea sumelor cuvenite acestuia.
Compensarea se poate efectua de organul fiscal [i din ini]iativa acestuia atunci cånd constat` exis-
ten]a unor crean]e reciproce, cu excep]ia sumelor negative din deconturile de tax` pe valoarea ad`ugat`
f`r` op]iune de rambursare.
Compensarea crean]elor debitorului trebuie efectuat` cu obliga]ii datorate aceluia[i buget, urmånd
ca din diferen]a r`mas` (dac` este cazul) s` fie compensate obliga]iile datorate altor bugete, \n urm`toarea
ordine:
a) bugetul de stat;
b) fondul de risc pentru garan]ii de stat, pentru \mprumuturi externe;
c) bugetul asigur`rilor sociale de stat;
d) bugetul Fondului na]ional unic de asigur`ri sociale de s`n`tate;
e) bugetul asigur`rilor pentru [omaj;
f) fonduri comunitare (PHARE, ISPA, fonduri structurale [i fond de coeziune).

Restituiri de sume

|n situa]ia \n care constata]i c` a]i efectuat pl`]i \n plus \n favorarea bugetului de stat, ave]i posibilitatea
s` solicita]i, pe baz` de cerere, restituirea acestora. Beneficia]i de restituirea urm`toarelor categorii de sume:
■ sume pl`tite:
✔ f`r` existen]a unui titlu de crean]`;
✔ \n plus fa]` de obliga]ia fiscal`;
✔ ca urmare a unei erori de calcul;
✔ ca urmare a aplic`rii eronate a prevederilor legale;
■ sume de rambursat de la bugetul de stat;
■ sume stabilite prin hot`råri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente;
■ sume r`mase dup` efectuarea distribuirii \n cadrul execut`rilor silite;
■ sume rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din re]inerile prin poprire, \n baza
hot`rårii judec`tore[ti prin care se dispune desfiin]area execut`rii silite.

Trebuie s` re]ine]i faptul c` restituirea sumelor achitate \n plus se face numai dup` compensarea cu
obliga]iile fiscale restante datorate aceluia[i buget.

Termene de plat`

Impozitele, taxele [i contribu]iile trebuie virate pån` la data de 25 a lunii urm`toare celei pentru care
se datoreaz`, cu urm`toarele excep]ii:
■ diferen]ele suplimentare de obliga]ii fiscale principale [i accesoriile aferente stabilite de organul
de inspec]ie fiscal`, caz \n care termenul de plat` se stabile[te \n func]ie de data comunic`rii aces-
tora, astfel:

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 17


Inspec]ia fiscal`

✔ dac` data comunic`rii este cuprins` \n intervalul 1-15 din lun`, termenul de plat` este pån` la
data de 5 a lunii urm`toare;
✔ dac` data comunic`rii este cuprins` \n intervalul 16-31 din lun`, termenul de plat` este pån` la
data de 20 a lunii urm`toare;
■ obliga]iile fiscale e[alonate sau amånate la plat` [i accesoriile aferente, caz \n care termenul de
plat` se stabile[te prin documentul care confirm` acordarea \nlesnirii.

Atåt pentru firmele care au statut de micro\ntreprindere, cåt [i pentru persoanele fizice care des-
f`[oar` activit`]i independente, termenul de plat` [i de declarare a impozitelor [i contribu]iilor aferente
veniturilor din salarii este trimestrial. Declararea [i plata se face pån` la data de 25 inclusiv a lunii
urm`toare trimestrului.
Micro\ntreprinderea, a[a cum este definit` de Legea nr. 346/2004, este societatea care are pån` la 9
salaria]i [i realizeaz` o cifr` de afaceri anual` net` sau de]ine active totale de pån` la 2 milioane euro,
echivalent \n lei.

Eviden]a special` privind contribuabilii inactivi

Sunt declara]i inactivi, contribuabilii care \ndeplinesc una dintre cele dou` condi]ii:
– se sustrag de la efectuarea inspec]iei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului so-
cial care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
– nu func]ioneaz` la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat conform constat`rilor organelor fiscale.

Nu sunt considera]i inactivi contribuabilii care:


– se afl` \n stare de insolven]` sau \n insolven]` iminent`;
– sunt radia]i din eviden]a Oficiului Na]ional al Registrului Comer]ului.

Declararea contribuabililor inactivi se face pe baz` de ordin emis de Agen]ia Na]ional` de Admi-
nistrare Fiscal`, moment de la care ace[tia nu mai au dreptul de a utiliza facturi sau alte documente [i for-
mulare cu regim special. Aceste documente nu mai \ndeplinesc calitatea de documente justificative, motiv
pentru care se recomand` ca atunci cånd exist` dubii asupra unui furnizor acesta s` fie verificat \n lista
contribuabililor inactivi existent` pe site-ul www.mfinante.ro, sec]iunea „Informa]ii contribuabili“.

Pe \ntreaga perioad` de stare de inactivitate declarat` prin ordin se suspend` toate procedurile de
avizare, autorizare, certificare, licen]iere [i v`muire necesare func]ion`rii unor astfel de contribuabili.
Starea de inactivitate \nceteaz` \n situa]ia \n care organele fiscale constat` c` nu mai sunt \ndeplinite
condi]iile pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv. Constatarea se face \n baza cererii de reacti-
vare, depus` de reprezentantul legal al contribuabilului declarat inactiv.
Lista contribuabililor declara]i inactivi [i Lista contribuabililor reactiva]i se actualizeaz` lunar.

IV. INSPEC}IA FISCAL~


Cine este supus inspec]iei fiscale?
Inspec]ia fiscal` se exercit` asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care
au obliga]ii de stabilire, re]inere [i plat` a impozitelor, taxelor, contribu]iilor [i a altor obliga]ii fiscale.

Locul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale


Ca regul` general`, inspec]ia fiscal` se desf`[oar` \n spa]iile de lucru ale contribuabilului care este
obligat s` pun` la dispozi]ia organelor de control atåt un spa]iu corespunz`tor, cåt [i logistica necesar`.
Dac` aceste condi]ii nu pot fi \ndeplinite, inspec]ia fiscal` se poate desf`[ura [i la sediul organului
fiscal sau \n orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

18 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Inspec]ia fiscal`

Timpul alocat inspec]iei fiscale


Ca regul` general`, inspec]ia fiscal` se desf`[oar` \n timpul programului de lucru al contribuabilu-
lui dar se poate desf`[ura [i \n afara acestui program, dac` exist`:
✔ acordul scris al acestuia;
✔ aprobarea conduc`torului organului fiscal.

Obiectul inspec]iei fiscale este reprezentat de verificarea urm`toarelor aspecte:


 determinarea corect` a bazelor de impunere;
 legalitatea [i conformitatea declara]iilor fiscale;
 corectitudinea [i exactitatea \ndeplinirii obliga]iilor fiscale;
 respectarea prevederilor legisla]iei fiscale [i contabile;
 stabilirea diferen]elor obliga]iilor de plat` [i calcularea accesoriilor aferente acestora.

Pentru realizarea obiectivelor inspec]iei fiscale, organul fiscal parcurge urm`toarele etape:
1. examineaz` documentele aflate \n dosarul fiscal al contribuabilului;
2. verific` concordan]a dintre datele cuprinse \n declara]iile fiscale [i cele din eviden]a contabil` a
contribuabilului;
3. discut` constat`rile efectuate [i, dac` este cazul, solicit` explica]ii scrise din partea repre-
zentan]ilor legali ai contribuabililor;
4. solicit` informa]ii de la ter]i;
5. stabile[te corect baza de impunere [i determin` eventualele diferen]e datorate \n plus sau \n minus
fa]` de obliga]ia fiscal` declarat` la momentul \nceperii inspec]iei fiscale;
6. stabile[te diferen]e de obliga]ii fiscale de plat` [i calculeaz` obliga]iile fiscale accesorii aferente
acestora;
7. verific` locurile \n care se realizeaz` activit`]i generatoare de venituri impozabile;
8. dispune m`suri asigur`torii prin popriri asigur`torii [i sechestru asigur`toriu asupra:
✔ bunurilor mobile [i imobile care sunt \n proprietatea debitorului;
✔ veniturilor debitorului acestuia.
Aceste m`suri sunt aplicabile doar cånd exist` pericolul ca debitorul s` se sustrag`, s` \[i ascund`
sau s` \[i risipeasc` patrimoniul;
9. efectueaz` investiga]ii fiscale;
10. aplic` sanc]iuni pentru contraven]iile constatate;
11. aplic` sigilii asupra bunurilor.

Formele inspec]iei fiscale sunt:


1) inspec]ia fiscal` general`, care const` \n verificarea tuturor obliga]iilor fiscale pentru o perioad`
de timp determinat`;
2) inspec]ia fiscal` par]ial`, care const` \n verificarea uneia sau a mai multor obliga]ii fiscale, pen-
tru o perioad` de timp determinat`.

Procedurile de control fiscal constau \n aplicarea uneia din urm`toarele metode:

Metoda Control inopinat Control \ncruci[at


Obiectiv – verificare faptic` [i documentar`, \n principal, – verificarea documentelor [i opera]iunilor
ca urmare a unei sesiz`ri cu privire la existen]a impozabile ale contribuabilului \n corela]ie
unor fapte de \nc`lcare a legisla]iei fiscale; cu cele de]inute de alte persoane;
– f`r` anun]area \n prealabil a contribuabilului. – controlul \ncruci[at poate fi [i inopinat.

La finalizarea controlului inopinat sau \ncruci[at se \ncheie un proces-verbal.


|n realizarea atribu]iilor, organele de inspec]ie fiscal` pot aplica urm`toarele metode de control:

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 19


Inspec]ia fiscal`

■ controlul prin sondaj care const` \n verificarea selectiv` a documentelor [i opera]iunilor semni-
ficative, \n care sunt reflectate modul de calcul, de eviden]iere [i de plat` a obliga]iilor fiscale
datorate bugetului general consolidat;
■ controlul electronic care const` \n verificarea contabilit`]ii [i a surselor acesteia, prelucrate elec-
tronic prin utilizarea metodelor de analiz`, evaluare [i testare.

Perioada supus` inspec]iei fiscale


Verificarea se face \n cadrul termenului de prescrip]ie a dreptului de a stabili obliga]ii fiscale.
Termenul de prescrip]ie este de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urm`tor celui \n care a luat na[tere
acest drept.
Cu excep]ia marilor contribuabili pentru care inspec]ia fiscal` se efectueaz` asupra obliga]iilor fis-
cale din ultimii 5 ani, la celelalte categorii de contribuabili inspec]ia fiscal` se efectueaz` asupra crean]elor
din ultimii 3 ani fiscali pentru care exist` obliga]ia depunerii declara]iilor fiscale. Inspec]ia fiscal` se poate
extinde pe o perioad` de pån` la 5 ani dac` se identific` una din cele trei situa]ii posibile:
✔ exist` dovezi c` au fost diminuate obliga]iile fiscale datorate bugetului general consolidat;
✔ nu au fost depuse declara]ii fiscale \n interiorul termenului de prescrip]ie;
✔ obliga]iile fiscale declarate nu au fost achitate bugetului general consolidat.

Iat` \n continuare o serie de reguli privind inspec]ia fiscal`:


1. inspec]ia fiscal` are \n vedere examinarea tuturor st`rilor de fapt [i a raporturilor juridice relevante
pentru impunere;
2. efectuarea inspec]iei fiscale trebuie s` afecteze cåt mai pu]in activitatea curent` a firmelor prin uti-
lizarea eficient` a timpului destinat inspec]iei fiscale.
3. inspec]ia fiscal` se efectueaz` o singur` dat` pentru fiecare impozit, tax` [i contribu]ie [i pentru
fiecare perioad` supus` impozit`rii. Reverificarea unui impozit pe o perioad` deja verificat` se
efectueaz` numai pe baza deciziei conduc`torului inspec]iei fiscale dac`, de la data \ncheierii
inspec]iei fiscale anterioare [i pån` la data \mplinirii termenului de prescrip]ie, apar date supli-
mentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectu`rii verific`rilor sau erori de calcul care
influen]eaz` rezultatele acestora;
4. inspec]ia fiscal` se exercit` pe baza principiilor independen]ei, unicit`]ii, autonomiei, ierarhiz`rii,
teritorialit`]ii [i descentraliz`rii;
5. activitatea de inspec]ie fiscal` se organizeaz` [i se desf`[oar` \n baza unor programe anuale,
trimestriale [i lunare aprobate \n condi]iile stabilite prin ordin al pre[edintelui Agen]iei Na]ionale
de Administrare Fiscal`;
6. la \nceperea inspec]iei fiscale, inspectorul este obligat s` prezinte contribuabilului supus veri-
fic`rii legitima]ia de inspec]ie [i ordinul de serviciu semnat de conduc`torul organului de control.
|nceperea inspec]iei fiscale trebuie consemnat` \n registrul unic de control;
7. la finalizarea inspec]iei fiscale, reprezentantul firmei este obligat s` dea o declara]ie scris`, pe
propria r`spundere, din care s` rezulte c` au fost puse la dispozi]ie toate documentele [i infor-
ma]iile solicitate pentru inspec]ia fiscal`. |n declara]ie se men]ionez` [i faptul c` au fost restituite
de c`tre organele de inspec]ie fiscal` toate documentele solicitate [i puse la dispozi]ie de firm`;
8. contribuabilul supus inspec]iei fiscale are obliga]ia s` \ndeplineasc` m`surile prev`zute \n actul
\ntocmit cu ocazia inspec]iei fiscale, \n termenele [i condi]iile stabilite de organele de inspec]ie
fiscal`.
Durata efectu`rii inspec]iei fiscale nu poate fi mai mare de 3 luni.

Realizarea inspec]iei fiscale


|nceperea inspec]iei fiscale trebuie precedat` obligatoriu de transmiterea unui ,,Aviz de inspec]ie fis-
cal`“, document care cuprinde urm`toarele informa]ii:
■ baza legal` a inspec]iei fiscale;
■ data de \ncepere a inspec]iei fiscale;

20 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Inspec]ia fiscal`

■ obliga]iile fiscale [i perioadele ce urmeaz` a fi supuse inspec]iei fiscale;


■ posibilitatea de a solicita amånarea datei de \ncepere a inspec]iei fiscale. Amånarea datei de
\ncepere a inspec]iei fiscale se poate solicita, o singur` dat`, pentru motive justificate.

Avizul se comunic`, \n scris, \nainte cu 15 zile de \nceperea inspec]iei fiscale. Totu[i, acest aviz de
inspec]ie fiscal` nu este necesar` dac` inspec]ia are drept obiectiv:
a. solu]ionarea unor cereri ale contribuabilului;
b. \ndeplinirea unor ac]iuni solicitate de autorit`]i;
c. controlul inopinat [i controlul \ncruci[at;
d. refacerea controlului ca urmare a unei dispozi]ii de reverificare cuprinse \n decizia de solu]ionare
a contesta]iei.

La avizul comunicat trebuie anexat` [i Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul


desf`[ur`rii inspec]iei fiscale aprobat` prin O.M.F.P. nr. 713 din 12 octombrie 2004, prezentat` \n
ANEXA III de la pag. 70.

Condi]iile [i modalit`]ile de suspendare a inspec]iei fiscale

Inspec]ia fiscal` poate fi suspendat` de c`tre conduc`torul organului fiscal competent \n urm`toarele
situa]ii care \mpiedic` finalizarea inspec]iei fiscale:
■ atunci cånd se impune:
✔ efectuarea unuia sau mai multor controale \ncruci[ate;
✔ remedierea unor deficien]e constatate \n timpul inspec]iei fiscale [i care au f`cut obiectul unei
„Dispozi]ii privind m`surile stabilite de organele de inspec]ie fiscal`“;
✔ ob]inerea unui punct de vedere de la una sau mai multe direc]ii de specialitate din cadrul
Ministerului Economiei [i Finan]elor sau al Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal`;
✔ emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;
✔ efectuarea unei expertize conform Codului de procedur` fiscal`;
✔ efectuarea de cercet`ri specifice pentru identificarea unor persoane fizice sau stabilirea realit`]ii
unor tranzac]ii;
✔ solicitarea unor informa]ii suplimentare din alte state membre ale Uniunii Europene cu privire la
opera]iunile intracomunitare ale firmei verificate;

■ dac` firma verificat` solicit` \n scris suspendarea inspec]iei fiscale, cerere motivat` de apari]ia
unei situa]ii obiective care \mpiedic` desf`[urarea inspec]iei fiscale. Pe parcursul desf`[ur`rii unei
inspec]ii fiscale, suspendarea poate fi solicitat` doar o singur` dat`.

Dup` \ncetarea situa]iilor care au generat suspendarea, inspec]ia fiscal` va fi reluat` la o dat` ce va
fi comunicat` \n scris firmei supuse verific`rii.

Raportul privind rezultatul inspec]iei fiscale

Trebuie s` cunoa[te]i faptul c`, prin Codul de procedur` fiscal`, s-a stabilit dreptul firmei de a fi
informat` pe parcursul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale asupra constat`rilor rezultate. La \ncheierea inspec]iei
fiscale, \nainte de \ntocmirea actului de control, organul de inspec]ie fiscal` este obligat s` poarte o
discu]ie final` cu reprezentantul firmei asupra constat`rilor [i consecin]elor fiscale rezultate \n urma con-
trolului.
Firma are de asemenea dreptul s` prezinte, \n scris, punctul s`u de vedere cu privire la constat`rile
inspec]iei fiscale.
Rezultatul inspec]iei fiscale trebuie consemnat \ntr-un raport scris ,,Raport de inspec]ie fiscal`“ , \n
care se vor prezenta constat`rile inspec]iei, din punct de vedere faptic [i legal. Dac` prin inspec]ia efectu-

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 21


Eviden]a contabil` [i fiscal`

at` se modific` baza de impunere, raportul \ntocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. |n cazul
\n care se constat` c` toate obliga]iile bugetare care au f`cut obiectul inspec]iei fiscale au fost corect deter-
minate, se \ntocme[te o „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere“ la care se anexeaz` „Raportul
de inspec]ie fiscal`“ \mpreun` cu anexele.

V. EVIDEN}A CONTABIL~ {I FISCAL~


|n vederea stabilirii st`rii de fapt fiscale [i a obliga]iilor fiscale de plat` datorate, contribuabilii sunt
obliga]i s` conduc` eviden]e fiscale reglementate prin Codul fiscal.
Eviden]a trebuie ]inut` pe baz` de jurnale, registre, situa]ii [i diverse alte documente de lucru impuse
de actele normative \n vigoare, prin care s` se poat` demonstra organului fiscal modul de determinare a
impozitelor, taxelor [i contribu]iilor datorate bugetului general consolidat [i bugetului local. Semnificative
sunt jurnalele care trebuie \ntocmite pentru eviden]a T.V.A. colectate [i deductibile, respectiv „Jurnalul
pentru vånz`ri“ [i „Jurnalul pentru cump`r`ri“ – documente utilizate de firmele pl`titoare de T.V.A.

Reguli privind conducerea eviden]ei contabile [i fiscale


Pentru impunere, organul fiscal poate lua \n considerare orice eviden]e relevante ]inute fie de com-
partimentul financiar-contabilitate, fie de ter]i conform contractului de prest`ri servicii \ncheiat cu firme
specializate.
Conducerea eviden]ei contabile [i fiscale trebuie s` aib` la baz` regulile impuse prin Codul de pro-
cedur` fiscal`.
La råndul lor, regulile genereaz` pentru dvs. urm`toarele obliga]ii:
1. pentru exerci]iul financiar \n curs, eviden]ele contabile [i fiscale trebuie p`strate la domiciliul fis-
cal sau la sediile secundare, inclusiv pe suport electronic. Ca derogare de la aceast` obliga]ie, \n
situa]ia \n care nu ave]i un compartiment specializat de contabilitate \n cadrul firmei dvs., dar a]i
\ncheiat \n acest sens un contract de prest`ri servicii, eviden]a contabil` [i fiscal` poate fi p`strat`
\n perioada 1-25 a lunii urm`toare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate cu care a]i
\ncheiat contract pentru prelucrarea lor \n vederea \ntocmirii [i depunerii declara]iilor fiscale.
2. dispozi]iile legale privind p`strarea, arhivarea [i limba folosit` pentru eviden]ele contabile sunt
aplicabile [i pentru eviden]ele fiscale;
3. \n situa]ia \n care ]ine]i eviden]ele contabile [i fiscale cu ajutorul sistemelor electronice de gestiu-
ne, pe lång` datele arhivate \n format electronic, ave]i obliga]ia s` p`stra]i [i s` prezenta]i organu-
lui de inspec]ie fiscal` aplica]iile informatice cu ajutorul c`rora le-a]i generat;
4. eviden]ierea veniturilor realizate [i cheltuielilor efectuate din activit`]ile desf`[urate, prin
\ntocmirea registrelor sau a oric`ror alte documente prev`zute de lege;
5. utilizarea pentru activitatea desf`[urat` de documente primare [i de eviden]` contabil` stabilite
prin lege, completate integral \n toate rubricile formularelor, corespunz`tor opera]iunilor \nregis-
trate;

Documente justificative [i documente contabile

Trebuie s` ave]i \n vedere faptul c` orice opera]iune economic` efectuat` se consemneaz` \ntr-un
document care st` la baza \nregistr`rilor \n contabilitate, dobåndind astfel calitatea de document justifica-
tiv.

a) Documentele justificative cuprind, cel pu]in, urm`toarele elemente principale:


✔ denumirea documentului;
✔ denumirea [i sediul persoanei juridice care \ntocme[te documentul;
✔ num`rul [i data \ntocmirii acestuia;
✔ men]ionarea p`r]ilor care particip` la efectuarea opera]iunii economico-financiare (cånd este
cazul);

22 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Eviden]a contabil` [i fiscal`

✔ con]inutul opera]iunii economico-financiare [i, dac` este cazul, temeiul legal al efectu`rii acesteia;
✔ datele cantitative [i valorice aferente opera]iunii economico-financiare efectuate;
✔ numele [i prenumele, precum [i semn`turile persoanelor care le-au \ntocmit, vizat [i aprobat, dup`
caz;
✔ alte elemente necesare pentru consemnarea complet` a opera]iunilor efectuate.

|nscrisurile care stau la baza \nregistr`rilor \n contabilitate pot dobåndi calitatea de document justi-
ficativ numai \n cazurile \n care furnizeaz` toate informa]iile referitoare la opera]iunea economico-finan-
ciar` efectuat`.

b) Documentele contabile – jurnale, fi[e, etc. servesc la prelucrarea, centralizarea [i \nregistrarea


\n contabilitate a opera]iilor consemnate \n documentele justificative. Aceste documente trebuie s` cuprind`
informa]ii referitoare la:
● felul, num`rul [i data documentului justificativ;
● sumele corespunz`toare opera]iilor efectuate;
● conturile sintetice [i analitice debitoare [i creditoare;
● semn`turile pentru \ntocmire [i verificare.

|nregistr`rile \n contabilitate se pot face manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. |n situa]ia utiliz`rii
echipamentelor informatice pentru \ntocmirea documentelor justificative [i pentru prelucrarea [i \nregis-
trarea datelor \n contabilitate, registrele contabile [i formularele comune pe economie privind activitatea
financiar` [i contabil` pot fi adaptate \n func]ie de specificul [i necesit`]ile firmei dvs., cu condi]ia
respect`rii con]inutului de informa]ii [i a normelor de \ntocmire [i utilizare a acestora.

Documentele justificative [i contabile pentru opera]iuni \n partid` simpl`


Orice opera]iune economico-financiar` efectuat` de o asocia]ie familial` trebuie consemnat` \n mo-
mentul efectu`rii ei \ntr-un document care st` la baza \nregistr`rilor \n eviden]a contabil` \n partid` simpl`,
dobåndind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele provenite din rela]iile de cump`rare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi \nregis-
trate \n eviden]a contabil` \n partid` simpl` numai \n urm`toarele situa]ii:
– asocia]ia face dovada intr`rii \n patrimoniu a bunurilor respective, prin \ntocmirea Borderoului de
achizi]ie (cod 14-4-13) sau a Notei de recep]ie [i constatare de diferen]e (cod 14-3-1/A);
– asocia]ia face dovada pl`]ii bunurilor pe baz` de Dispozi]ie de plat`-\ncasare c`tre casierie (cod 14-4-4).
|n cazul \n care documentele se refer` la cheltuieli pentru prest`ri de servicii efectuate de persoane
fizice impuse pe baz` de norm` de venit, pentru a fi \nregistrate \n eviden]a contabil` \n partid` simpl`,
acestea trebuie s` aib` la baz`:
– contracte sau conven]ii;
– dispozi]ie de plat`-\ncasare c`tre casierie (cod 14-4-4).

Opera]iunile consemnate \n documentele justificative trebuie prelucrate, centralizate [i \nregistrate


\n eviden]a contabil` \n partid` simpl` pe baz` de documente contabile: jurnale, fi[e etc. |n documentele
justificative [i \n cele contabile nu sunt admise [ters`turi [i spa]ii libere \ntre opera]iunile \nscrise \n aces-
tea. Erorile se corecteaz` prin t`ierea cu o linie a textului sau a cifrei gre[ite, pentru ca acestea s` poat` fi
citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corect`.
Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ [i se confirm` prin semn`tura per-
soanei care a \ntocmit documentul justificativ, men]ionåndu-se [i data efectu`rii opera]iunii de corectare.
|n cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza c`rora se
prime[te, se elibereaz` sau se justific` numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare
prev`d asemenea restric]ii, documentul gre[it se anuleaz` [i r`måne \n carnetul respectiv (nu se deta[eaz`),
cu excep]ia ordinului de deplasare (delega]ie), pe baza c`ruia se prime[te sau se restituie diferen]a dintre
cheltuielile efective de deplasare [i avansul acordat.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 23


Arhivarea, p`strarea [i reconstituirea documentelor justificative [i financiar-contabile

Opera]iunile privind eviden]a [i gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale [i b`ne[ti [i a altor
valori ale contribuabililor se consider` valabile numai dac` sunt justificate cu documente originale,
\ntocmite sau reconstituite.

Arhivarea, p`strarea [i reconstituirea


documentelor justificative [i financiar-contabile
Asocia]iile familiale [i societ`]ile comerciale au obliga]ia s` p`streze \n arhiva lor registrele de con-
tabilitate, documentele financiar-contabile, precum [i documentele justificative care stau la baza \nre-
gistr`rii \n eviden]a contabil`.
P`strarea registrelor [i a documentelor justificative [i contabile se face fie la domiciliul fiscal, fie la
sediile secundare ale firmelor.
|n baza contractelor de prest`ri de servicii, registrele [i documentele financiar-contabile pot fi
p`strate [i de firme autorizate \n arhivare care dispun de condi]ii corespunz`toare. |ncredin]area obliga]iei
de arhivare unor firme specializate trebuie notificat` organului fiscal teritorial. Totu[i, \n situa]ia \n care
contribuabilii sunt supu[i inspec]iei fiscale, ace[tia sunt obliga]i s` aduc` la domiciliul fiscal, de la arhiv`,
documentele solicitate de organul de control.
|n situa]ia \n care organele de inspec]ie fiscal` consider` c` documenta]ia nu este arhivat` cores-
punz`tor, acestea au posibilitatea legal` s` interzic` arhivarea registrelor, a documentelor justificative [i
contabile \n alte spa]ii decåt cele existente la domiciliul fiscal sau la sediile secundare ale pl`titorului de
impozite [i taxe.
Termenele de p`strare \ncep s` curg` de la data \ncheierii anului fiscal \n cursul c`ruia au fost
\ntocmite, astfel:

10 ani, pentru: 50 ani, pentru:


✔ registrul-jurnal ✔ state de salarii
✔ registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i
✔ registrul-inventar
✔ documente justificative [i financiar-contabile

|n cazul \ncet`rii activit`]ii, documentele trebuie predate la arhivele statului conform prevederilor
Legii Arhivelor Na]ionale nr. 16/1996.
Reguli generale de arhivare:
1) gruparea documentelor \n dosare numerotate, [nuruite [i parafate;
2) gruparea documentelor \n dosare se face cronologic [i sistematic, \n cadrul fiec`rui an fiscal la
care se refer` acestea. |n cazul fuziunii sau al lichid`rii societ`]ii, documentele aferente acestei
perioade se arhiveaz` separat;
3) p`strarea dosarelor \n spa]ii dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor [i amenajate \n scopul
prevenirii degrad`rii, distrugerii sau sustragerii;
4) ]inerea eviden]ei documentelor la arhiv` cu ajutorul Registrului de eviden]` curent` din care s`
rezulte intrarea \n arhiv` [i mi[carea acestora pe \ntreaga perioad` de arhivare;
5) eliminarea din arhiv` a documentelor al c`ror termen legal de p`strare a expirat. Eliminarea se
efectueaz` de c`tre o comisie prezidat` de administrator pe baza unui proces-verbal \n care se con-
semneaz` sc`derea documentelor eliminate din Registrul de eviden]` al arhivei.

Reconstituirea documentelor
|n cazul unei firme, orice persoan` care constat` pierderea, sustragerea sau distrugerea unor docu-
mente justificative sau contabile are obliga]ia ca \n termen de 24 de ore de la constatare s` notifice acest
fapt, \n scris, conduc`torului firmei. Ca urmare a acestei notific`ri, conduc`torul firmei trebuie s` \ncheie
un proces-verbal \n termen de maximum trei zile de la primirea notific`rii. Procesul-verbal trebuie s`
cuprind` urm`toarele elemente:

24 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Arhivarea, p`strarea [i reconstituirea documentelor justificative [i financiar-contabile


datele de identificare a documentului disp`rut;

numele [i prenumele salariatului responsabil cu p`strarea documentului;
● data [i \mprejur`rile \n care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Procesul-verbal trebuie semnat de c`tre: conduc`torul firmei, conduc`torul compartimentului finan-
ciar-contabil, salariatul responsabil cu p`strarea documentului, [eful ierarhic al salariatului responsabil cu
p`strarea documentului.
Odat` cu semnarea procesului-verbal, salariatul este obligat s` dea [i o declara]ie scris` asupra
\mprejur`rilor \n care a disp`rut documentul respectiv. |n situa]ia \n care se constat` faptul c` pierderea,
sustragerea sau distrugerea documentelor reprezint` o infrac]iune, este obligatorie notificarea acestui fapt
organelor de urm`rire penal`.

Reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse se face pe baza unui dosar de reconsti-
tuire, \ntocmit separat pentru fiecare caz, dosar care trebuie s` con]in` toate lucr`rile efectuate \n leg`tur`
cu constatarea [i reconstituirea documentului disp`rut, [i anume:
■ sesizarea scris` a persoanei care a constatat dispari]ia documentului;
■ dovada sesiz`rii Parchetului sau dovada sanc]ion`rii disciplinare a persoanei vinovate, dup` caz;
■ copie de pe documentul reconstituit;
■ procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
■ declara]ia persoanei responsabile.

Dac` documentul disp`rut provine de la un furnizor, reconstituirea se face de acesta \n calitate de


emitent al documentului, la cererea scris` a asocia]iei sau a firmei cump`r`toare. |n aceast` situa]ie, furni-
zorul trebuie s` trimit` documentul reconstituit \n termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. De
asemenea documentul reconstituit trebuie s` poarte \n mod obligatoriu [i vizibil men]iunea „Reconstituit“,
cu specificarea num`rului [i a datei dispozi]iei pe baza c`reia s-a f`cut reconstituirea. Documentul astfel
reconstituit reprezint` baza legal` pentru efectuarea \nregistr`rilor \n eviden]a contabil`.
|n cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii Registrului-jurnal, Registrului-inventar [i Registrului
Cartea mare, reconstituirea se face \n termen de maximum 30 de zile de la constatare.

Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de Aten]ie


!
c`l`torie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse \nainte de a fi \nregistrate \n evi-
den]a contabil`.

|n cazul g`sirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaz` pe baza unui proces-
verbal \mpreun` cu care se ata[eaz` la dosarul de reconstituire.

Arhivarea facturilor emise [i primite


A[a cum prevede art. 155 alin. (8) lit. e din Codul fiscal cu privire la ,,p`strarea facturilor \ntr-un
anumit loc“, atåt facturile emise cåt [i facturile primite se pot stoca prin orice metode [i \n orice loc numai
dac` sunt respectate dou` condi]ii:
1) locul de stocare s` fie pe teritoriul Romåniei.
Re]ine]i c` stocarea pe teritoriul Romåniei nu este obligatorie dac` facturile sunt emise [i primite
prin mijloace electronice care garanteaz`: accesul on-line la datele stocate, autenticitatea sursei sau integri-
tatea con]inutului facturilor;

2) con]inutul facturilor stocate prin mijloace electronice este pus la dispozi]ia organelor fis-
cale, f`r` \ntårzieri, la solicitarea acestora.
Aceste condi]ii de stocare a facturilor sunt impuse [i prin O.M.F.P. nr. 2217 din 22 decembrie 2006
privind organizarea eviden]ei \n scopul taxei pe valoarea ad`ugat`, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ulterioare, publicat \n M.Of. nr. 1041 din 28 decembrie 2006.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 25


|nregistrarea veniturilor

Un document \n form` electronic` poate fi stocat \n arhiva electronic` numai dac` sunt \ndeplinite
urm`toarelor cerin]e:
■ documentele poart` semn`tura electronic` extins` a titularului dreptului de dispozi]ie asupra do-
cumentului;
■ exist` dovada c` semn`tura electronic` a titularului este valabil`;
■ s-a depus cheia de criptare [i decriptare pentru documentele criptate care cad sub inciden]a Legii
Arhivelor Na]ionale nr. 16/1996;
■ s-a \ntocmit \n form` electronic` fi[a documentului de stocat, fi[` care trebuie s` cuprind` infor-
ma]ii referitoare la:
✔ proprietarul documentului \n form` electronic`;
✔ emitentul documentului \n form` electronic`;
✔ titularul dreptului de dispozi]ie asupra documentului;
✔ istoricul documentului \n form` electronic`;
✔ tipul documentului \n form` electronic`;
✔ nivelul de clasificare a documentului \n form` electronic`;
✔ formatul digital \n care este arhivat documentul \n form` electronic`;
✔ cuvintele-cheie necesare identific`rii documentului \n form` electronic`;
✔ elementele de localizare a suportului fizic;
✔ identificatorul unic al documentului \n form` electronic`, \n cadrul arhivei electronice;
✔ data emiterii documentului;
✔ data arhiv`rii;
✔ termenul de p`strare a documentului.

|nregistrarea veniturilor

Dac` nu utiliza]i casa de marcat, pentru \nregistrarea veniturilor ave]i \ndatorirea s` emite]i facturi,
avize de \nso]ire a m`rfurilor sau chitan]e. Este recomandabil ca la nivelul fiec`rui contribuabil (firm`,
asocia]ie, persoan` fizic` autorizat`) s` fie elaborat` \n scris o singur` procedur` pentru toate documentele
ce se vor emite \n cursul unui an: facturi, avize de \nso]ire a m`rfurilor, chitan]e, monetare.
V` prezent`m sintetic rolul fiec`rui document, modul de \ntocmire, circuitul [i arhivarea acestuia.

Factura
Utilitate:
● document pe baza c`ruia se \ntocme[te instrumentul de decontare a produselor [i m`rfurilor livrate,
a lucr`rilor executate sau a serviciilor prestate;
● document de \nso]ire a m`rfii pe timpul transportului;
● document de \nc`rcare \n gestiunea primitorului;
● document justificativ de \nregistrare \n contabilitatea furnizorului [i a cump`r`torului.
Mod de \ntocmire:
– se \ntocme[te manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, \n trei exemplare, la livrarea produselor [i
a m`rfurilor, la executarea lucr`rilor [i la prestarea serviciilor pe baza unor documente tipizate care atest`
executarea lucr`rilor [i prestarea serviciilor [i se semneaz` de compartimentul emitent.
Cånd factura nu se poate \ntocmi \n momentul livr`rii, datorit` unor condi]ii obiective [i cu totul
excep]ionale, produsele [i m`rfurile livrate sunt \nso]ite, pe timpul transportului, de avizul de \nso]ire a
m`rfii. |n vederea corel`rii documentelor de livrare, num`rul [i data avizului de \nso]ire a m`rfii se \nscriu
\n formularul de factur`.
!
|n situa]ia \n care bunurile nu se livreaz` de la sediul social \nscris \n antetul facturii Aten]ie
sau al altui document legal aprobat pentru livrarea bunurilor, se vor men]iona pe factur` sau
pe documentul respectiv, \n mod suplimentar, elementele de identificare a locului de expediere a bunurilor,
[i anume: denumirea sucursalei, punctului de lucru etc., localitatea, strada [i num`rul, sectorul/jude]ul.

26 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


|nregistrarea veniturilor

Se recomand` ca \n partea stång` jos a facturii s` fie men]ionate [i datele de identificare a persoanei
care efectueaz` livrarea bunurilor, [i anume: numele [i prenumele, seria [i num`rul actului de identitate
(buletin de identitate, carte de identitate sau pa[aport), codul numeric personal.
Pe facturile emise pentru prest`ri de servicii se men]ioneaz`, \n mod expres, num`rul [i data con-
tractului, respectiv ale comenzii.
Circuit:
● la furnizor:
– la persoanele autorizate s` dispun` \ncas`ri \n contul de la banc` al firmei (toate exemplarele);
– la serviciul vånz`ri \n vederea \nregistr`rii \n eviden]ele operative [i pentru eventualele reclama]ii
ale clien]ilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexeaz` dispozi]ia de livrare);
– la compartimentul financiar-contabil, pentru \nregistrarea \n contabilitate (exemplarul 3);
● la cump`r`tor:
– la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea opera]iunii, avånd ata[at exemplarul din
avizul de \nso]ire a m`rfii care a \nso]it produsul sau marfa, dac` este cazul, inclusiv nota de
recep]ie [i constatare de diferen]e, \n cazul \n care marfa nu a fost \nso]it` de factur` pe timpul
transportului (exemplarul 1);
– la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea pl`]ii, precum [i pentru \nregistrarea \n
contabilitate (exemplarul 1, \mpreun` cu avizul de \nso]ire a m`rfii, inclusiv nota de recep]ie [i de
constatare de diferen]e, dup` caz);
– la persoana fizic`.
Arhivare:
● la furnizor:
– la compartimentul vånz`ri (exemplarul 2);
– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3);
● la cump`r`tor:
– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

Facturile trebuie s` cuprind` urm`toarele informa]ii obligatorii reglementate prin art. 155 alin. (5)
din Codul fiscal:
✔ num`rul de ordine [i data emiterii facturii;
✔ denumirea, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de TVA al firmei emitente;
✔ denumirea, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal (dac`
furnizorul sau prestatorul nu este stabilit \n Romånia [i a desemnat un reprezentant fiscal);
✔ denumirea, numele, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de TVA ale cump`r`torului de bu-
nuri sau servicii;
✔ adresa exact` a locului \n care au fost transferate bunurile (pentru livr`ri intracomunitare de bunuri);
✔ codul de \nregistrare \n scopuri de TVA furnizat de client prestatorului pentru serviciile de trans-
port intracomunitar, inclusiv pentru serviciile accesorii ale acestora, cu sau f`r` intermediari;
✔ codul de \nregistrare \n scopuri de TVA cu care se identific` cump`r`torul \n cel`lalt stat membru
(pentru livr`ri intracomunitare);
✔ codul de \nregistrare \n scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat \n alt stat membru [i sub
care a efectuat achizi]ia intracomunitar` \n Romånia;
✔ denumirea [i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate [i particularit`]ile de iden-
tificare ale mijloacelor de transport noi, \n cadrul livr`rilor intracomunitare;
✔ data livr`rii bunurilor, a prest`rii serviciilor sau a \ncas`rii avansurilor;
✔ baza de impozitare a bunurilor [i serviciilor, pentru fiecare cot`, scutire sau opera]iune netaxabil`;
✔ pre]ul unitar, exclusiv taxa;
✔ rabaturile, remizele, risturnele [i alte reduceri de pre];
✔ pentru opera]iile impozabile, \nscrierea sumei totale a taxei colectate, exprimat` \n lei;
✔ pentru opera]iile scutite, supuse m`surilor de simplificare, neimpozabile sau neincluse \n sfera
aplic`rii taxei, una dintre men]iunile: „scutit cu drept de deducere“, „scutit f`r` drept de dedu-

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 27


|nregistrarea veniturilor

cere“, „taxare invers`“, „neimpozabil \n Romånia“, „neinclus \n baza de impozitare“, baza legal`
din Directiva a 6-a;
✔ referiri la alte facturi sau documente emise anterior pentru aceea[i opera]iune.

|ncepånd cu data de 1 ianuarie 2007, nu mai este obligatorie semnarea [i [tampi- Aten]ie
!
larea facturilor!

Factura se \ntocme[te \n limba romån` [i, dup` caz, \ntr-o limb` str`in`, \n func]ie de op]iunea emi-
tentului. Dac` este cazul, pe factur` se \nscrie num`rul [i data avizului de \nso]ire a m`rfii.
Baza de impozitare poate fi \nscris` \n valut`, dar pentru \nregistrarea \n jurnalele de vånz`ri baza
impozabil` trebuie convertit` \n lei utilizånd cursul de schimb comunicat de Banca Na]ional` a Romåniei
sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaz` decont`rile, din data la care intervine exigi-
bilitatea taxei pentru livrarea respectiv`.
Dac` opera]iunea este impozabil` TVA, suma taxei colectate trebuie \nscris` obligatoriu [i \n lei.

Aviz de \nso]ire a m`rfurilor


|n situa]ia \n care nu exist` posibilitatea emiterii facturii \n momentul livr`rii bunurilor, prin lege este
permis` \ntocmirea unui aviz de \nso]ire a m`rfurilor. Prin procedur` proprie, firmele stabilesc situa]iile
care impun \n mod expres utilizarea acestuia. Avizul trebuie emis \n dou` sau mai multe exemplare [i se
poate utiliza doar pentru transportul bunurilor, atunci cånd acestea circul` f`r` s` fie \nso]ite de factur`.
Avizul trebuie s` con]in` cel pu]in urm`toarele informa]ii obligatorii:
✔ seria, num`rul intern [i data emiterii formularului;
✔ de identificare ale furnizorului (denumire, adres`, cod de identificare fiscal`);
✔ datele de identificare ale cump`r`torului (denumire, adres`, cod de identificare fiscal`);
✔ denumirea [i cantitatea bunurilor livrate;
✔ date privind expedi]ia: numele delegatului, buletin/carte de identitate (serie, num`r), num`rul
mijlocului de transport, ora livr`rii, semn`tura delegatului;
✔ semn`tura expeditorului.

Furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii care nu au obliga]ia s` emit` facturi, trebuie s` \nre-
gistreze veniturile realizate zilnic pe baza monetarului, a chitan]ei, a raportului zilnic emis de casa de mar-
cat [i a altor documente specifice activit`]ii desf`[urate.
Nu sunt obligate s` emit` facturi firmele care realizeaz` urm`toarele tipuri de opera]iuni:
■ transportul persoanelor cu taximetre;
■ transportul persoanelor pe baza biletelor de c`l`torie sau a abonamentelor;
■ livr`rile de bunuri prin magazinele de comer] cu am`nuntul [i prest`rile de servicii c`tre popu-
la]ie, consemnate \n documente, f`r` nominalizarea cump`r`torului;
■ livr`rile de bunuri [i prest`rile de servicii consemnate \n documente specifice.
Pentru opera]iunile enumerate, obliga]ia emiterii de facturi intervine doar \n momentul \n care be-
neficiarul solicit` factura \n mod expres.

Normele de \ntocmire a avizelor de \nso]ire, a facturilor, a monetarelor [i a chitan]elor, au fost regle-


mentate prin O.M.F.P. nr. 2226 din 27 decembrie 2006 privind utilizarea unor formulare financiar-con-
tabile de c`tre persoanele prev`zute la art. 1 din Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat` (M.Of.
nr. 1056 din 30 decembrie 2006). |n acest act normativ se men]ioneaz` con]inutul minimal obligatoriu al
facturilor sau al avizelor de \nso]ire a m`rfurilor, cu excep]ia monetarelor [i chitan]elor. Actul normativ
men]ionat oblig` to]i contribuabilii s` organizeze un regim intern de numerotare a facturilor, avizelor de
\nso]ire a m`rfurilor, a monetarelor [i a chitan]elor urmånd a fi respectate urm`toarele reguli:
■ directorul s` emit` \n scris o decizie intern` prin care desemneaz` una sau mai multe persoane cu

28 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


|nregistrarea veniturilor

atribu]ii de alocare [i gestionare a numerelor aferente facturilor emise de societate. Alocarea numerelor se
face pe baza unei proceduri elaborate de fiecare firm`, \n func]ie de structura organizatoric` (gestiuni,
puncte de lucru, sucursale, etc.).
■ facturile trebuie s` aib` numere de ordine, \n baza uneia sau mai multor serii;
■ \n fiecare an se stabile[te num`rul de la care se va emite prima factur`.
Este recomandabil ca la nivelul fiec`rui contribuabil (firm`, asocia]ie, persoan` fizic` autorizat`) s`
fie elaborat` \n scris o singur` procedur` pentru toate documentele ce se vor emite \n cursul unui an: fac-
turi, avize de \nso]ire a m`rfurilor, chitan]e, monetare.

Chitan]a
Utilitate:
– document justificativ pentru depunerea unei sume \n numerar, la casierie;
– document justificativ de \nregistrare \n:
✔ Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i [i \n contabilitate, pentru persoanele fizice autorizate;
✔ Registrul de cas`, pentru firme.
Mod de \ntocmire:
– se \ntocme[te \n dou` exemplare, pentru fiecare sum` \ncasat`, de c`tre asociatul desemnat [i se
semneaz` de acesta pentru primirea sumei.
Circuit:
– la deponent, exemplarul 1;
– exemplarul 2 r`måne \n carnet, fiind folosit ca document de verificare a opera]iunilor eviden]iate
\n Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i sau \n Registrul de cas`.
Arhivare: la sediul contribuabilului doar exemplarul 2.

|nregistrarea veniturilor la asocia]ii [i persoane fizice autorizate


Pentru fiecare activitate desf`[urat` se completeaz` „Fi[a pentru opera]iuni diverse“ (cod 14-6-22/b)
\n care documentele emise se \nregistreaz` \n ordine cronologic`.
Totalurile lunare din Fi[a pentru opera]iuni diverse se \nregistreaz` \n „Jurnalul privind opera]iuni
diverse“ (cod 14-6-17/c). |n cazul asocia]iilor familiale, totalul veniturilor din Jurnalul privind opera]iuni
diverse reprezint` venitul asocia]iei.
Dac` persoana fizic` autorizat` sau asocia]ia realizeaz` venituri dintr-o singur` activitate, totalul
veniturilor se reg`se[te \n Fi[a pentru opera]iuni diverse, pe råndul „Total“, nemaifiind necesar` des-
chiderea Jurnalului privind opera]iuni diverse.
|n situa]ia \n care se \ncaseaz` \n numerar toate veniturile realizate pot s` eviden]ieze aceste venituri
numai \n Registrul-jurnal, f`r` a mai fi obligatorie \ntocmirea Fi[ei pentru opera]iuni diverse [i, implicit,
a Jurnalului privind opera]iuni diverse. Totalurile eviden]iate \n Jurnalul privind opera]iuni diverse servesc
la:
■ completarea Jurnalului pentru vånz`ri de c`tre pl`titorii de T.V.A.;
■ determinarea venitului brut realizat;

|n situa]ia utiliz`rii aparatelor de marcat electronice fiscale, \nregistrarea veniturilor se face pe baza
Raportului fiscal de \nchidere zilnic` [i a Registrului special, \ntocmit \n condi]iile defect`rii aparatelor de
marcat electronice fiscale.

Veniturile din activit`]ile independente realizate de persoanele fizice \n cadrul unor Aten]ie
!
asocia]ii f`r` personalitate juridic` sunt venituri care se supun procedurii de globalizare
[i de determinare a impozitului pe venitul anual global.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 29


Aparate de marcat electronice fiscale

Aparate de marcat electronice fiscale

Persoanele fizice autorizate [i firmele care efectueaz` livr`ri de bunuri cu am`nuntul [i prest`ri de
servicii direct c`tre popula]ie au obliga]ia s` utilizeze aparate de marcat electronice fiscale cu ajutorul
c`rora s` emit` bonuri fiscale [i s` le predea clien]ilor. La solicitarea clien]ilor, utilizatorii aparatelor de
marcat electronice fiscale trebuie s` elibereze [i factur`.
Exist` \ns` [i activit`]i pentru care nu este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice
fiscale. Aceste activit`]i sunt:
1) comer]ul ocazional cu produse agricole efectuat de produc`tori agricoli individuali \n pie]e, tår-
guri, oboare sau alte locuri publice autorizate;
2) livr`rile de bunuri efectuate prin automate comerciale;
3) activit`]ile de jocuri de noroc desf`[urate cu mijloace tehnice de joc ce func]ioneaz` pe baza
acceptatoarelor de bancnote sau monede;
4) serviciile de alimenta]ie public` efectuate \n mijloace de transport public de c`l`tori;
5) transportul public de c`l`tori pe baz` de bilete sau abonamente tip`rite transportul cu metroul;
6) activit`]ile pentru care \ncas`rile se realizeaz` pe baz` de bonuri cu valoare fix` tip`rite, de exem-
plu:
✔ bilete de acces la spectacole, muzee, expozi]ii, tårguri [i oboare, gr`dini zoologice [i gr`dini
botanice, biblioteci;
✔ locuri de parcare pentru autovehicule;
✔ bilete de participare la jocuri de noroc;
7) activit`]ile de asigur`ri [i ale caselor de pensii;
8) activit`]ile de intermedieri financiare, inclusiv activit`]ile auxiliare acestora, cu excep]ia acti-
vit`]ilor de schimb valutar cu numerar [i substitute de numerar efectuate \n favorarea persoanelor
fizice de c`tre firmele autorizate;
9) vånzarea obiectelor de cult [i serviciile religioase prestate de institu]iile de cult;
10) vånzarea bunurilor de folosin]` \ndelungat`;
11) comer]ul cu am`nuntul prin comis-voiajori [i prin coresponden]`. Nu sunt exceptate livr`rile de
bunuri efectuate de c`tre magazine la domiciliul clien]ilor;
12) activit`]i desf`[urate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implic` crearea
unei societ`]i comerciale;
13) activit`]i economice desf`[urate \n mod independent de persoane fizice autorizate. Nu sunt
exceptate activit`]ile de taximetrie auto pentru m`rfuri [i persoane;
14) servicii de instala]ii, repara]ii [i \ntre]inere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
15) vånzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de c`tre agen]iile de tu-
rism;
16) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice [i termice, a gazelor naturale, a apei, a ser-
viciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobil`, de po[t` [i curier, de salubritate, de televi-
ziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
17) efectuarea lucr`rilor de construc]ii, repara]ii, amenaj`ri [i \ntre]inere de locuin]e;
18) serviciile medicale cu plat` prestate la domiciliul sau la locul de munc` al clientului;
19) vånz`rile de bunuri [i prest`rile de servicii care nu se \ncaseaz` integral cu numerar [i substitui-
te de numerar;
20) vånz`rile de bunuri [i prest`rile de servicii care nu se \ncaseaz` integral \n momentul livr`rii
bunului sau prest`rii serviciului.
Pentru evitarea unor sanc]iuni care v` pot fi aplicate de c`tre organele de control, re]ine]i urm`toarele
aspecte:
● dac` o firm` presteaz` atåt activit`]i pentru care nu este obligatorie folosirea caselor de marcat, cåt
[i activit`]i pentru care este obligat` s` le foloseasc`, trebuie s` \[i organizeze gestiuni [i eviden]e
contabile distincte pentru aceste activit`]i;
● bonul fiscal va cuprinde urm`toarele elemente:

30 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Aparate de marcat electronice fiscale

– denumirea [i codul fiscal ale emitentului;


– adresa de la locul de instalare a aparatului;
– logotipul [i seria fiscal` a aparatului;
– num`rul de ordine, data [i ora emiterii;
– denumirea fiec`rui bun livrat sau serviciu prestat;
– pre]ul sau tariful unitar, cantitatea, valoarea pe fiecare opera]iune, inclusiv T.V.A. cu indicarea
cotei de T.V.A.;
– valoarea total` a bonului, valoarea total` a T.V.A. pe cote de tax` cu indicarea nivelului de cot`,
valoarea total` a opera]iunilor scutite de T.V.A. [i valoarea altor taxe care nu se cuprind \n baza
de impozitare a T.V.A., dac` este cazul.
● raportul fiscal de \nchidere zilnic` reprezint` documentul pe baza c`ruia se \nregistreaz` \n con-
tabilitate veniturile din activitatea de comer] sau de prest`ri servicii;
● firmele care utilizeaz` case de marcat sunt obligate s` foloseasc` numai consumabile furnizate de
c`tre distribuitorii autoriza]i, care asigur` men]inerea lizibilit`]ii datelor pe o perioad` de arhivare
cuprins` \ntre 2 [i 10 ani;
● consumabilele trebuie personalizate de c`tre distribuitori prin marcarea lor cu datele necesare
identific`rii;
● utilizatorii sunt obliga]i s` afi[eze la loc vizibil anun]uri de aten]ionare a clien]ilor cu privire la
obliga]ia acestora de a solicita [i a p`stra bonurile fiscale pån` la p`r`sirea unit`]ii.

Din urm`torul tabel afla]i care sunt contraven]iile [i sanc]iunile aplicabile utilizatorilor care nu
respect` obliga]iile impuse de legisla]ia referitoare la casele de marcat electronice fiscale:

Contraven]ii Amenzi contraven]ionale


comercializarea de c`tre agen]ii economici a aparatelor de de la 8.000 lei la 40.000 lei
marcat electronice fiscale f`r` avizul Comisiei de avizare a
distribuitorilor [i a aparatelor de marcat electronice fiscale
ne\ndeplinirea obliga]iei agen]ilor economici de a se dota [i de la 8.000 lei la 40.000 lei
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate
neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau de la 8.000 lei la 40.000 lei
serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare
inferioar` celei reale
neintroducerea datelor ce fuseser` \nscrise pe rola jurnal de la 8.000 lei la 40.000 lei
privind tranzac]iile efectuate de la ultima \nchidere zilnic`
pån` \n momentul [tergerii memoriei operative
emiterea bonului fiscal f`r` ca acesta s` con]in` toate datele de la 2.000 lei la 4.000 lei
nepredarea bonului fiscal clientului de c`tre operatorul de la 2.000 lei la 4.000 lei
aparatului de marcat electronic fiscal
ne\ndeplinirea de c`tre utilizatorii aparatelor de marcat de la 2.000 lei la 4.000 lei
electronice fiscale a obliga]iei de a afi[a anun]urile de
aten]ionare pentru clienti
ne\ndeplinirea de c`tre utilizatorii aparatelor de marcat de la 2.000 lei la 4.000 lei
electronice fiscale a obliga]iei de a preda raportul memoriei
fiscale
nerespectarea de c`tre utilizatori a obliga]iei de a anun]a de la 2.000 lei la 4.000 lei
unitatea de service desemnat` de distribuitorul autorizat ori,
dup` caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia \n
momentul constat`rii defect`rii aparatelor de marcat
electronice fiscale
neutilizarea de c`tre agen]ii economici care folosesc aparate de la 8.000 lei la 40.000 lei
de marcat electronice fiscale a consumabilelor de la furnizori
autoriza]i

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 31


Organizarea eviden]ei fiscale

nerespectarea obliga]iei de a p`stra [i arhiva rola jurnal, de la 8.000 lei la 40.000 lei
raportul fiscal de \nchidere zilnic` [i registrul special
nerespectarea obliga]iei de a p`stra, de a completa [i de de la 8.000 lei la 40.000 lei
a actualiza cartea de interven]ii
nerespectarea termenului de \ndeplinire a obliga]iilor ce de la 8.000 lei la 40.000 lei
revin distribuitorilor autoriza]i, prin unit`]ile de service
acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal
nou [i de a \nlocui memoria fiscal` defect` ori a c`rei
capacitate de stocare a fost epuizat`
neutilizarea registrului special a opera]iunilor efectuate de la 8.000 lei la 40.000 lei
pån` la repunerea \n func]iune a aparatelor de marcat
electronice fiscale, la cererea clientului.
nerespectarea obliga]iei de a preda spre p`strare [i arhivare de la 40.000 lei la 100.000 lei
memoria fiscal`
comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale de la 2.000 lei la 4.000 lei
care nu sunt sigilate

Nu uita]i faptul c`, \n calitate de utilizator al aparatelor electronice de marcat, firma Aten]ie
!
dvs. are obliga]ia ca lunar, pån` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare, s` predea orga-
nului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pentru perioada de raportare.

Dac` ave]i puncte de lucru dispersate teritorial, trebuie s` depune]i lunar raportul memoriei fiscale
pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale instalate la sediu sau la punctele de lucru \nfiin]ate [i
declarate. Raportul se depune la organele fiscale care au efectuat fiscalizarea aparatelor.

Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice


din sfera de aplicare a T.V.A.

|n vederea stabilirii st`rii de fapt fiscale [i a obliga]iilor fiscale de plat`, pl`titorii de T.V.A. au
obliga]ia s` organizeze eviden]a fiscal` a opera]iunilor economice desf`[urate. Aceast` obliga]ie rezult`
atåt din legisla]ia specific` a T.V.A., cåt [i din Codul de procedur` fiscal`.
Eviden]a fiscal` se organizeaz` cu ajutorul jurnalelor, registrelor, deconturilor [i a altor documente si-
milare din care s` rezulte natura opera]iilor realizate \ntr-o perioad` fiscal`. Eviden]a fiscal` se \ntocme[te
manual sau prin mijloace informatice.
Scopul eviden]ei fiscale este de a consemna \ntr-o perioad` fiscal` urm`toarele elemente de identi-
ficare a fiec`rei opera]iuni economice realizate de pl`titorul de T.V.A.:
● valoarea total`, f`r` tax`, a livr`rilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii efectuate, distinct, pen-
tru fiecare din urm`toarele tipuri de opera]iuni:
✔ livr`ri intracomunitare de bunuri;
✔ exporturi;
✔ opera]iuni care nu au loc \n Romånia;
✔ livr`ri de bunuri [i prest`ri de servicii taxabile, separat pe fiecare cot` de tax`;
● valoarea total`, f`r` tax`, a tuturor achizi]iilor pentru fiecare perioad` fiscal`, eviden]iat` distinct
pentru:
✔ bunuri mobile corporale;
✔ servicii;
✔ bunuri de capital;
✔ achizi]ii intracomunitare de bunuri;
✔ importuri;

32 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.


alte opera]iuni.
● taxa colectat`;
● taxa total` deductibil` [i taxa dedus`;
● calculul taxei dedus` pe baz` de pro-rata provizorie;
● calculul taxei dedus` pe baz` de pro-rata definitiv`;
● ajust`rile efectuate ulterior pentru taxa dedus` ini]ial.

Eviden]a fiscal` se ]ine cu ajutorul urm`toarelor tipuri de jurnale [i registre al c`ror model orientativ
este reglementat prin O.M.F.P. nr. 2217 din 22 decembrie 2006 privind organizarea eviden]ei \n scopul taxei
pe valoarea ad`ugat`, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

1. Jurnalul pentru vånz`ri:


Scop:
■ eviden]a livr`rilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii efectuate pentru care se datoreaz` T.V.A.
prin aplicarea regimului normal de taxare;
■ eviden]a achizi]iilor intracomunitare pentru care se datoreaz` T.V.A. prin aplicarea regimului de
taxare invers`;
■ eviden]a prest`rilor de servicii efectuate de persoane juridice nerezidente pentru care beneficiarul
datoreaz` T.V.A. prin aplicarea regimului de taxare invers`;
■ eviden]a livr`rilor [i a prest`rilor de servicii pentru care cump`r`torul datoreaz` T.V.A. prin apli-
carea m`surilor de simplificare;
■ document de calcul a proratei anuale;
■ preluarea datelor necesare pentru completarea decontului de T.V.A. depus lunar, trimestrial,
semestrial sau anual;
■ preluarea datelor necesare pentru completarea declara]iei recapitulative trimestriale cu privire la
livr`rile intracomunitare
(vezi [i explica]iile de la subcapitolul „Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-con-
tabile“ de la pag. 44).

2. Jurnalul pentru cump`r`ri:


Scop:
■ eviden]a achizi]iilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii supuse regimului normal de taxare;
■ eviden]a achizi]iilor intracomunitare pentru care se datoreaz` T.V.A. prin aplicarea regimului de
taxare invers`;
■ eviden]a prest`rilor de servicii efectuate de persoane juridice nerezidente pentru care beneficiarul
datoreaz` T.V.A. prin aplicarea regimului de taxare invers`;
■ eviden]a livr`rilor [i a prest`rilor de servicii pentru care se datoreaz` T.V.A. prin aplicarea
m`surilor de simplificare;
■ preluarea datelor necesare pentru completarea decontului de T.V.A. depus lunar, trimestrial,
semestrial sau anual;
■ preluarea datelor necesare pentru completarea declara]iei recapitulative trimestriale cu privire la
livr`rile intracomunitare
(vezi [i explica]iile de la subcapitolul „Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-con-
tabile“ de la pag. 44).

3. Registrul bunurilor de capital


Scop: eviden]a bunurilor de capital pentru care s-a dedus T.V.A. la data produc]iei sau la data
achizi]iei \n vederea efectu`rii ajust`rilor impuse de lege \n situa]ia \n care firma respectiv` nu mai reali-
zeaz` opera]iuni pentru care, prin lege se acord` drept integral de deducere.

Pentru identificarea fiec`rui bun de capital \nregistrat \n patrimoniul firmei [i pentru eviden]a taxei
deduse pentru fiecare bun produs sau achizi]ionat, registrul trebuie s` cuprind` informa]ii referitoare la:

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 33


Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.

a) num`rul [i data documentului de achizi]ie;


b) datele de identificare ale furnizorului;
c) denumirea bunului de capital produs sau achizi]ionat;
d) valoarea total` a bunului, exclusiv T.V.A.;
e) valoarea T.V.A. \nscris` \n factura furnizorului, din care T.V.A. dedus` integral sau T.V.A.
dedus` par]ial;
f) data \nceperii desf`[ur`rii de opera]iuni economice scutite f`r` drept de deducere a T.V.A. sau
data modific`rii obiectului de activitate al firmei;
g) modul de calcul al ajust`rii T.V.A. [i valoarea T.V.A. ajustat`.

4. Registrul bunurilor primite


Scop: eviden]a bunurilor expediate sau transportate dintr-un stat membru [i primite \n Romånia \n
vederea expertiz`rii sau efectu`rii de lucr`ri asupra acestor bunuri. |n acest registru nu se eviden]iaz`
bunurile plasate \n regim de perfec]ionare activ`.
Prin completarea acestui registru trebuie asigurat` furnizarea urm`toarelor informa]ii:
✔ num`rul de ordine al opera]iunii;
✔ data primirii bunurilor care trebuie s` rezulte din nota de intrare-recep]ie;
✔ numele, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de TVA ale clientului;
✔ cantitatea [i descrierea bunurilor primite;
✔ natura serviciilor prestate;
✔ data transportului materiilor prime prelucrate, transformate \n produs finit, transmise sau puse la
dispozi]ia clientului \n vederea transport`rii acestora \n statul s`u;
✔ cantitatea [i descrierea produselor finite transmise clientului dup` prelucrarea materiilor prime [i
materialelor;
✔ cantitatea [i descrierea materiilor prime, materialelor [i produselor finite care nu sunt returnate
clientului;
✔ data [i tipul documentului emis c`tre client pentru serviciile prestate.

5. Registrul transferurilor
Scop: eviden]a bunurilor mobile corporale expediate sau transportate din Romånia \n alt stat mem-
bru \n vederea desf`[ur`rii unei activit`]i economice pe teritoriul acelui stat.
Prin completarea acestui registru trebuie asigurat` furnizarea urm`toarelor informa]ii:
✔ descrierea, cantitatea [i valoarea bunurilor expediate sau transportate;
✔ circula]ia bunurilor: statul membru de destina]ie, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de
T.V.A. ob]inut \n acel stat membru;
✔ descrierea bunurilor, cantitatea [i valoarea bunurilor returnate;
✔ descrierea bunurilor, cantitatea [i valoarea bunurilor care nu sunt returnate;
✔ num`rul [i data documentului emis pentru bunurile care nu au fost returnate.

6. Registrul nontransferurilor
Scop: eviden]a bunurilor expediate sau transportate \n afara Romåniei, dar \n interiorul Comunit`]ii,
pe teritoriul unui stat membru de destina]ie, \n vederea realiz`rii urm`toarelor opera]iuni:
■ prestarea de servicii constånd \n lucr`ri asupra bunurilor corporale efectuate de o firm` situat` \ntr-un
stat membru, cu condi]ia ca bunurile, dup` prelucrare, s` fie reexpediate firmei proprietare din
Romånia care le-a expediat sau transportat ini]ial;
■ utilizarea temporar` a bunurilor respective, \n scopul prest`rii de servicii \n statul membru de des-
tina]ie, de c`tre firma stabilit` \n Romånia;
■ utilizarea temporar` a bunurilor respective, pentru o perioad` care nu dep`[e[te 24 de luni, \n
condi]iile \n care importul aceluia[i bun dintr-un stat ter], ar beneficia de regimul vamal de
admitere temporar` cu scutire integral` de drepturi de import.
Prin completarea acestui registru trebuie asigurat` furnizarea urm`toarelor informa]ii:

34 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.

✔ descrierea, cantitatea [i valoarea bunurilor expediate sau transportate;


✔ circula]ia bunurilor: statul membru de destina]ie, firma din statul membru, adresa [i codul de
\nregistrare \n scopuri de T.V.A. ale acesteia;
✔ descrierea bunurilor, cantitatea [i valoarea bunurilor returnate;
✔ descrierea bunurilor, cantitatea [i valoarea bunurilor care nu sunt returnate;
✔ num`rul [i data documentului emis pentru bunurile care nu au fost returnate.

Acest registru nu se completeaz` pentru urm`toarele bunuri:


✔ mijloacele de transport \nmatriculate \n Romånia;
✔ pale]i, containere [i alte ambalaje care circul` f`r` facturare;
✔ bunurile necesare desf`[ur`rii activit`]ii de pres`, radiodifuziune [i televiziune;
✔ bunurile necesare exercit`rii unei profesii sau meserii dac`:
a) pre]ul sau valoarea normal` pe fiecare bun \n parte nu dep`[e[te valoarea de 1.250 euro la cursul
de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat \n alt stat membru, cu condi]ia ca
bunul s` nu fie utilizat mai mult de 7 zile \n afara Romåniei;
b) pre]ul sau valoarea normal` pe fiecare bun \n parte nu dep`[e[te valoarea de 250 euro la cursul
de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat \n alt stat membru, cu condi]ia ca
bunul s` nu fie utilizat mai mult de 24 de luni \n afara Romåniei;
✔ computerele portabile [i alt material profesional similar transportat \n afara Romåniei \n cadrul
unei deplas`ri de afaceri de c`tre personalul unei entit`]i economice sau de o persoan` fizic` auto-
rizat`;

7. Documentul de transfer al activelor


Scop: eviden]a activelor transferate par]ial sau total \n cadrul opera]iunilor de divizare, fuziune sau
aport \n natur` la capitalul unei societ`]i. Acest document trebuie s` con]in` urm`toarele informa]ii:
✔ num`r de ordine [i data emiterii documentului;
✔ data transferului;
✔ denumirea, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de T.V.A. valabil pentru ambele p`r]i;
✔ prezentarea detaliat` a opera]iunii [i documentul justificativ care a stat la baza realiz`rii acesteia;
✔ valoarea bunurilor transferate.

Decont de tax` pe valoarea ad`ugat` (300), cod MEF14.13.01.02


Este un document \n care se \nregistreaz` totalurile lunare din Jurnalul pentru vånz`ri, respectiv din
Jurnalul pentru cump`r`ri. T.V.A. datorat` bugetului general consolidat se stabile[te pe baz` de decont ca
diferen]` \ntre taxa pe valoarea ad`ugat` colectat` [i taxa pe valoarea ad`ugat` dedus` pentru cump`r`rile
de bunuri [i servicii. Decontul privind taxa pe valoarea ad`ugat` se depune \n func]ie de perioada fiscal`
\n care se \ncadreaz` fiecare pl`titor \nregistrat \n scopuri de T.V.A.

Perioada fiscal` \n care v` \ncadra]i poate fi: Aten]ie


!
■ luna: numai dac` \n cursul anului precedent a]i realizat o cifr` de afaceri din
opera]iuni taxabile [i scutite cu drept de deducere peste echivalentul a 100.000 euro;
■ trimestrul: numai dac` \n cursul anului precedent a]i realizat o cifr` de afaceri din opera]iuni ta-
xabile [i scutite cu drept de deducere sub 100.000 euro;
■ semestrul: dac` efectua]i opera]iuni impozabile \n cel mult trei luni calendaristice dintr-un
semestru calendaristic;
■ anul: dac` efectua]i opera]iuni impozabile \n cel mult [ase luni calendaristice dintr-un an calen-
daristic.

Pentru utilizarea perioadei fiscale la nivel de semestru sau an calendaristic, ave]i posibilitatea s` v`
exprima]i op]iunea pån` la data de 25 februarie a anului pentru care se exercit` op]iunea a[a cum se

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 35


Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.

prevede prin O.M.F.P. nr. 257/2007. Aplicarea perioadei fiscale semestriale sau anuale se face numai dac`
ob]ine]i \n prealabil aprobarea organului fiscal competent \n baza cererii depuse la registratur` sau la po[t`,
prin scrisoare recomandat`. La cerere se anexeaz` urm`toarele documente:
1. declara]ie pe propria r`spundere privind activitatea efectiv desf`[urat`;
2. balan]ele de verificare \ntocmite pentru anul anterior;
3. jurnalul de vånz`ri \ntocmit pentru anul fiscal anterior;
4. alte documente relevante pentru justificarea op]iunii.

Nu uita]i c` perioada fiscal` se actualizeaz` anual, pe baza declara]iei cod 010 Aten]ie
!
privind vectorul fiscal care se depune la organul fiscal teritorial.

|n func]ie de perioada fiscal` declarat` prin declara]ia cod 010, termenul de depunere a formularu-
lui (300) „Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`“ la organul fiscal competent este:
■ lunar, pån` la data de 25 (inclusiv) a lunii urm`toare celei pentru care se depune decontul: dac`
perioada fiscal` este luna calendaristic`;
■ trimestrial, pån` la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urm`tor celui pentru care se
depune decontul: dac` perioada fiscal` este trimestrul calendaristic;
■ semestrial, pån` la data de 25, inclusiv, a primei luni din semestrul urm`tor celui pentru care se
depune decontul: dac` perioada fiscal` este semestrul calendaristic;
■ anual, pån` la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului urm`tor celui pentru care se depune decontul:
dac` perioada fiscal` este anul calendaristic.

|n decontul de T.V.A. nu se \nscriu sumele referitoare la:


– taxa pe valoarea ad`ugat` din facturile de executare silit`;
– diferen]ele suplimentare de tax` pe valoarea adaugat` de plat` constatate de organele de inspec]ie
fiscal`, pentru care nu este reglementat` includerea \n decont;
– documentele neeviden]iate \n jurnalele pentru cump`r`ri sau vånz`ri, constatate de organele de
control fiscal;
– taxa pe valoarea ad`ugat` pentru care a fost aprobat` \nlesnire la plat`.

Declara]ie recapitulativ` privind livr`rile/achizi]iile intracomunitare de bunuri, (390 VIES),


cod MFP 14.13.01.02/r
Firmele care efectueaz` livr`ri [i achizi]ii intracomunitare au obliga]ia depunerii unei declara]ii reca-
pitulative. Aceasta se completeaz` electronic, \n baza programului preluat de pe site www.mfinante.ro.
Declara]ia recapitulativ` se depune numai dac` \n cadrul trimestrului de raportare s-au efectuat opera]ii
intracomunitare.
Declara]ia se depune trimestrial, pån` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare \ncheierii trimestrului
de c`tre firmele \nregistrate \n scopuri de TVA care au efectuat \n trimestrul de raportare livr`ri [i achizi]ii
intracomunitare uzuale, precum [i livr`ri [i achizi]ii \n cadrul unei opera]iuni triunghiulare.
|n declara]ie se completeaz` baza de impozitare a tranzac]iilor intracomunitare efectuate de firmele
din Romånia, prin simbolizarea opera]iunilor, \n urm`toarea ordine:
L = livr`ri intracomunitare efectuate c`tre alte state membre. Se completeaz` cu valoarea total` a
livr`rilor pe fiecare cump`r`tor.
T = livr`ri ulterioare efectuate \n cadrul unei opera]iuni triunghiulare. Se completeaz` de c`tre
cump`r`torul revånz`tor care efectueaz` livr`rile \n statul membru de sosire a bunurilor, pe fiecare bene-
ficiar al livr`rii ulterioare ce are desemnat un cod T.
A = achizi]ii intracomunitare efectuate din alte state membre. Se completeaz` cu valoarea total` a
achizi]iilor pe fiecare furnizor pentru care firma din Romånia datoreaz` TVA.
Z = achizi]ii efectuate din alte state membre, \n cadrul unei opera]iuni triunghiulare. Se completeaz` cu
valoarea total` a achizi]iilor efectuate de firma din Romånia desemnat` ca persoan` impozabil` beneficiar`.

36 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Organizarea eviden]ei fiscale a opera]iunilor economice din sfera de aplicare a T.V.A.

Declara]ia se depune prin alegerea uneia din urm`toarele modalit`]i:


✔ direct, la registratura organului fiscal competent;
✔ la po[t`, prin scrisoare recomandat`;
✔ prin completare, direct pe pagina de internet a M.F.P., dar numai dac` ave]i certificatulul digital
eliberat de M.F.P.;
✔ prin SEN, dar numai dac` ave]i certificatulul digital eliberat de Inspectoratul General pentru
Comunica]ii [i Tehnologia informa]iei (I.G.C.T.I.).
Nedepunerea sau depunerea cu \ntårziere a acestei declara]ii reprezint` contraven]ie [i se sanc]io-
neaz` \n baza Codului de procedur` fiscal` cu amend` cuprins` \ntre 500 [i 10.000 lei.
O declara]ie completat` eronat poate fi rectificat` prin depunerea unei noi declara]ii pentru fiecare
perioad` de raportare. Prin declara]ia rectificativ` se corecteaz` tranzac]iile declarate \n orice perioad` de
raportare anterioar`, fiind eviden]iate doar informa]iile corecte referitoare la tranzac]iile pentru care se
opereaz` rectificarea.

Declara]ie informativ` privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul na]ional


(cod 394), cod MEF 14.13.01.02/f
Acest tip de declara]ie se depune semestrial, la organul fiscal competent, pån` \n data de 25 inclusiv
a lunii urm`toare \ncheierii semestrului de raportare [i cuprinde centralizarea pe clien]i [i furnizori a fac-
turilor emise sau primite pentru opera]iuni impozabile \n Romånia, taxabile cu cota de 19% sau 9%.
Astfel, prin declara]ia cod 394 nu se completeaz` num`rul [i data facturilor emise [i primite, ci doar
cifra rezultat` din \nsumarea facturilor, sistematizat` pe fiecare client [i furnizor, identificat prin codul de
\nregistrare \n scopuri de T.V.A., rezultånd:
■ pentru clien]i:
– valoarea total` a bazei impozabile aferent` livr`rilor de bunuri [i prest`rilor de servicii efectuate,
exclusiv taxa;
– valoarea total` a T.V.A. aferente livr`rilor de bunuri [i prest`rilor de servicii efectuate;
■ pentru furnizori:
– valoarea total` a bazei impozabile aferent` achizi]iilor de bunuri [i servicii efectuate, exclusiv taxa;
– valoarea total` a T.V.A. aferente achizi]iilor de bunuri [i servicii efectuate.
La \nsumarea cifrelor totale din facturi se iau \n calcul [i facturile de stornare, existånd [i varianta
unei baze de impozitare negative, cu T.V.A. aferent` negativ`. Dac` rezult` sume negative, valoarea total`
a opera]iunilor se \nscrie \n declara]ie cu semnul minus.
Deci, prin declara]ia informativ` semestrial` se declar`:
➢ opera]iunile impozabile cu cota de 9% sau 19%, realizate pe teritoriul na]ional, cu alte persoane
impozabile \nregistrate \n scopuri de T.V.A. \n Romånia, pentru care au fost emise facturi;
➢ opera]iunile cu T.V.A. nedeductibil` (de exemplu, facturi pentru achizi]ia de bunuri de protocol,
sponsorizare etc.);
➢ opera]iunile \nscrise \n facturile care au fost emise pentru vånz`rile cu am`nuntul, vånz`ri \nre-
gistrate \n contabilitate pe baza raportului zilnic.
Se raporteaz`:
➢ totalul facturilor emise [i primite \n rela]iile cu reprezentan]ii fiscali ai beneficiarilor [i furnizo-
rilor care nu sunt stabili]i \n Romånia, dar deruleaz` opera]iuni taxabile pe teritoriul Romåniei
pentru care sunt obliga]i la plata taxei;
➢ totalul facturilor de avansuri \ncasate de la clien]i sau pl`tite furnizorilor.
Nu se raporteaz`:
➢ totalul facturilor emise pentru:
– opera]iuni scutite \n interiorul ]`rii;
– pentru opera]iuni supuse regimului de ,,taxare invers`“;
➢ totalul facturilor emise prin autofacturare;
➢ livr`rile [i achizi]iile pentru care s-a emis bon fiscal, dar nu s-a emis factura;
➢ opera]iunile cu persoane ne\nregistrate \n scopuri de T.V.A. \n Romånia.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 37


Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

Deoarece are caracter informativ, declara]ia se completeaz` [i se depune numai \n Aten]ie


!
situa]ia \n care, \n semestrul de raportare, au fost emise facturi c`tre firme \nregistrate \n
scopuri de T.V.A. sau au fost primite facturi emise de firme \nregistrate \n scopuri de T.V.A.
Declara]ia se depune pe suport electronic (dischet` 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibil` MS-DOS sau
alt suport magnetic) \mpreun` cu formatul hårtie listat doar pe prima pagin`, semnat [i [tampilat.

Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile


1. Registre de contabilitate

A. Folosite de persoane fizice independente [i asocia]ii familiale:


● Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i (cod 14-1-1/b)
● Registrul unic de control
● Registrul-inventar (cod 14-1-2)
B. Folosite de persoane juridice:
● Registrul-jurnal (cod 14-1/1/a)
● Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i (cod 14-1-1/b)
● Registrul unic de control
● Registrul-inventar (cod 14-1-2)
● Registrul Cartea mare (cod 14-1-3)

|n cazul utiliz`rii echipamentelor informatice pentru \ntocmirea documentelor justificative [i pentru


preluarea [i \nregistrarea datelor \n eviden]a contabil` \n partid` simpl`, registrele contabile [i formularele
privind activitatea financiar` [i contabil` pot fi adaptate \n func]ie de necesit`]ile proprii de utilizare, \n
condi]iile respect`rii con]inutului de informa]ii.
Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i (cod 14-1-1/b)
(un model de formular g`si]i \n ANEXA II, la pag. 66)

Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i se numeroteaz`, se [nuruie[te [i se parafeaz`. Aten]ie


!
Numerotarea filelor se face \n ordine cresc`toare. Registrul se \nregistreaz` la
organul fiscal.
Dup` completarea integral` a acestuia, se deschide un nou registru \nregistrat [i parafat.

Utilitatea documentului:
● \nregistrarea \ncas`rilor [i a pl`]ilor;
● stabilirea situa]iei financiare a asocia]iei;
● prob` \n litigii.
Mod de \ntocmire:
– \ntr-un singur exemplar de c`tre asociatul desemnat care trebuie s` \nregistreze opera]iunile efec-
tuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare opera]iune, f`r` a se l`sa rånduri libere.
Important:
✔ \n Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i se \nregistreaz` nu numai opera]iunile \n numerar, ci [i cele
efectuate prin contul curent de la banc`;
✔ pl`titorii de T.V.A. \nregistreaz` sumele \ncasate sau pl`tite, exclusiv T.V.A.;
✔ opera]iunile \nregistrate \n Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i se totalizeaz` anual;
✔ se poate completa [i cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare opera]iune patrimonial` fiind \nregis-
trat` \n ordine cronologic`, \n func]ie de data de \ntocmire sau de data de intrare a documentelor.

38 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

|n aceast` situa]ie, Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i se editeaz` lunar, iar paginile se numero-
teaz` pe m`sura edit`rii lor. Registrul-jurnal de \ncas`ri [i pl`]i, parafat [i \nregistrat la organul
fiscal teritorial, se completeaz` lunar prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de
\ncas`ri [i pl`]i ob]inut cu ajutorul tehnicii de calcul.
Arhivare:
● se arhiveaz` \mpreun` cu documentele justificative care au stat la baza \ntocmirii lui.

Registrele de contabilitate obligatorii sunt:


a) registrul-jurnal;
b) registrul-inventar;
c) registrul unic de control;
d) cartea mare (folosit` doar de firme; explica]ii \n partea dedicat` societ`]ilor comerciale).

a) Registrul-jurnal (cod 14-1-1/a)


Este un document contabil obligatoriu \n care se \nregistreaz` zilnic, \n mod cronologic, opera]ie cu
opera]ie, f`r` spa]ii libere, toate modific`rile patrimoniului firmei.
Fiecare \nregistrare \n Registrul-jurnal trebuie s` cuprind` elemente cu privire la: felul, num`rul [i
data documentului justificativ, explica]ii privind opera]iile respective [i conturile debitoare [i creditoare \n
care s-au \nregistrat sumele corespunz`toare opera]iilor efectuate.
Firmele cu un volum mare de opera]ii pot utiliza pentru detaliere jurnale auxiliare pentru: opera]iile
de cas` [i banc`, decont`rile cu furnizorii, situa]ia \ncas`rii-achit`rii facturilor, situa]ia avansurilor de tre-
zorerie etc. |n aceast` situa]ie, sumele centralizate pe conturi din aceste jurnale se \nregistreaz` \n Regis-
trul-jurnal.

b) Registrul-inventar (cod 14-1-2)


(un model de formular g`si]i \n ANEXA II, la pag. 67)
Este un document contabil obligatoriu \n care se \nregistreaz`, grupat, toate elementele patrimoniale
inventariate de firm` conform legii contabilit`]ii.
La sfår[itul fiec`rui an, \n acest registru se \nscriu, \ntr-o form` recapitulativ`, elementele patrimo-
niale dup` natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica con]inutul fiec`ruia dintre posturile
bilan]ului contabil. Registrul-inventar se completeaz` pe baza inventarierii faptice:
✔ la \nfiin]are;
✔ anual la \ncheierea exerci]iului;
✔ cu ocazia fuziunii, diviz`rii sau a lichid`rii.
Dac` inventarierea are loc pe parcursul anului, \n Registrul-inventar se \nregistreaz` soldurile exis-
tente la data inventarierii, la care se adaug` intr`rile [i se scad ie[irile de la data inventarierii pån` la data
\ncheierii exerci]iului.

c) Registrul unic de control


Prin Legea nr. 252/10 iunie 2003 s-a instituit obligativitatea ]inerii registrului unic de control care se
prezint` de c`tre reprezentantul firmei organului de inspec]ie fiscal`. Neprezentarea acestui registru se
sanc]ioneaz` de c`tre organul de control cu amend` de la 1.000 la 2.000 lei.
Firmele nou-\nfiin]ate sunt obligate s` achizi]ioneze registrul unic de control \n termen de 30 de zile
de la data \nregistr`rii. Nerespectarea acestui termen sau neachizi]ionarea registrului se sanc]ioneaz` de
organul de control cu amend` de la 500 lei la 1.000 lei. Registrul unic de control se numeroteaz`, se si-
gileaz` [i se p`streaz` de reprezentantul legal al firmei verificate la sediul social [i la fiecare sediu secun-
dar pentru care s-au eliberat avize, autoriza]ii sau acorduri de func]ionare.
Acest registru are drept scop eviden]ierea tuturor controalelor desf`[urate de c`tre organele de con-
trol specializate \n domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea \n construc]ii, pro-
tec]ia consumatorului, protec]ia muncii, inspec]ia muncii, protec]ia \mpotriva incendiilor, precum [i \n alte
domenii prev`zute de lege.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 39


Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

Eviden]ierea controalelor \n registrul unic de control se face cu semn`turile reprezentantului legal al


firmei [i ale organului de control.
Organele de control au obliga]ia s` consemneze \n registru, \naintea \nceperii controlului,
urm`toarele elemente:
✔ numele [i prenumele persoanelor \mputernicite s` efectueze controlul;
✔ unitatea de care apar]in organele de control;
✔ num`rul legitima]iei de control;
✔ num`rul [i data delega]iei/ordinului de deplasare;
✔ obiectivele controlului;
✔ perioada controlului [i perioada controlat`;
✔ baza legal` a efectu`rii controlului.
Dup` finalizarea controlului, \n Registrul unic de control se \nscriu obligatoriu num`rul [i data actu-
lui de control \ntocmit.

2. Registre [i fi[e pentru mijloace fixe

Folosite atåt de persoane fizice autorizate, cåt [i de asocia]ii familiale [i persoane juridice:
● Registrul numerelor de inventar (cod 14-1-1)
● Fi[a mijlocului fix (cod 14-2-2/a)

Registrul numerelor de inventar (cod 14-2-1)


Utilitate:
– document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe \n vederea identific`rii lor.
Numerotarea mijloacelor fixe \n cadrul registrului se face de regul` \n ordinea succesiv` a numerelor
[i pe grupe de mijloace fixe.
Mod de \ntocmire:
– se \ntocme[te de asociat sau de persoana desemnat` s` conduc` eviden]a contabil`, pe grupe de
mijloace fixe, prin \nregistrarea cronologic` a mijloacelor fixe intrate, astfel:
✔ \n coloana 1 se \nscrie num`rul de inventar;
✔ \n coloana 2 se \nscrie codul mijlocului fix;
✔ \n coloana 3 se \nscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix;
✔ \n coloana 4 se \nscrie locul unde se afl` mijlocul fix;
✔ coloana 5 se folose[te \n m`sura \n care sunt necesare [i alte men]iuni decåt cele f`cute \n cele-
lalte coloane, ca, de exemplu, men]iuni privind transferul sau scoaterea din func]iune a mijlocului
fix.

Not`: pute]i folosi fie cåte un registru pentru fiecare grup` de mijloace fixe, fie un registru pentru
mai multe grupe, \n func]ie de num`rul mijloacelor fixe existente [i al celor care urmeaz` a fi achizi]io-
nate. Mijloacele fixe \nchiriate sau care circul` prin schimb (ambalaje) nu se consemneaz` \n registrul
numerelor de inventar; numerotarea mijloacelor fixe \n cadrul registrului se face, de regul`, \n ordinea suc-
cesiv` a numerelor [i pe grupe de mijloace fixe.

V` prezent`m regulile generale de acordare a numerelor de inventar:


1) numerotarea mijloacelor fixe \n cadrul registrului se face \n ordinea succesiv` a numerelor [i pe
grupe de mijloace fixe;
2) fiec`rei grupe de mijloace fixe stabilite de unitate i se rezerv` o anumit` serie de numere de ordine
(de exemplu: pentru cl`diri 1000-1999; pentru construc]ii speciale 2000-2999; pentru ma[ini, utilaje [i insta-
la]ii de lucru 3000-3999, pentru aparate [i instala]ii de m`surare, control [i reglare 4000-4999 etc.), astfel
\ncåt prima cifr` s` reprezinte o anumit` grup` de mijloace fixe din care face parte obiectul respectiv;
3) \n cadrul seriei se atribuie numere separate pe urm`toarele subgrupe: unelte, accesorii de pro-
duc]ie [i inventar gospod`resc [i pentru alte subgrupe pe care unitatea le consider` necesare;

40 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

4) la stabilirea numerelor de inventar \n cadrul seriei se au \n vedere atåt mijloacele fixe existente,
cåt [i mijloacele fixe care vor fi achizi]ionate, construite sau confec]ionate \n anii urm`tori.
Num`rul de inventar:
● se trece \n toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv;
● se imprim` direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se graveaz` pe o pl`cu]` ce se fi-
xeaz` pe mijlocul fix;
● pe fiecare obiect este obligatoriu s` se imprime [i ini]ialele firmei sau asocia]iei c`reia \i apar]in
mijloacele fixe respective.
Arhivare:
● se arhiveaz` \n contabilitate \mpreun` cu documentele justificative care au stat la baza \ntocmirii
lui.

Fi[a mijlocului fix (cod 14-2-2/a)


Utilitate:
– serve[te ca document pentru eviden]a analitic` a mijloacelor fixe.
Mod de \ntocmire:
– se \ntocme[te \ntr-un exemplar pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de
acela[i fel [i de aceea[i valoare care au acelea[i cote de amortizare [i sunt puse \n func]iune \n aceea[i lun`;
– se p`streaz` \n cartotec` pe grupe de mijloace fixe, \n ordinea codurilor din clasificarea imobi-
liz`rilor conform legii amortiz`rii;
– se completeaz` pe baza documentelor justificative privind mi[carea mijloacelor fixe sau modifi-
carea valorii de inventar a acestora, ca urmare a complet`rii, \mbun`t`]irii, moderniz`rii sau reevalu`rii lor;
– \n coloana „Buc`]i“, intr`rile se \nscriu „\n negru“, iar ie[irile „\n ro[u“;
– \n rubrica destinat` caracteristicilor tehnice de identificare a mijlocului fix, \n afar` de datele
privind marca, num`rul de fabrica]ie [i seria, \n spa]iul rezervat „Accesoriilor“ se \nscriu p`r]ile compo-
nente ale mijlocului fix. De exemplu, la o cl`dire se completeaz` instala]iile de \nc`lzire central`, sanitare,
electrice etc.;
– data amortiz`rii complete [i cota de amortizare se \nscriu \n spa]iile rezervate.

3. Formulare pentru bunuri de natura stocurilor

Folosite atåt de persoane fizice independente, cåt [i de asocia]ii familiale [i persoane juridice:
● Not` de recep]ie [i constatare de diferen]e (cod 14-3-1A)
● Fi[` de magazie (cod 14-3-8)

Not` de recep]ie [i constatare de diferen]e (cod 14-3-1A [i 14-3-1/aA)


(un model de formular g`si]i \n ANEXA II, la pag. 68)
Utilitate:
– document pentru recep]ia bunurilor aprovizionate;
– document justificativ pentru \nc`rcare \n gestiune;
– act de prob` \n litigiile cu c`r`u[ii [i furnizorii, pentru diferen]ele constatate la recep]ie;
– document justificativ de \nregistrare \n contabilitate;
– document distinct de recep]ie \n urm`toarele cazuri:
✔ bunuri materiale cuprinse \ntr-o factur` sau aviz de \nso]ire a m`rfii, care fac parte din gestiuni
diferite;
✔ bunuri materiale primite spre prelucrare, \n custodie sau \n p`strare;
✔ bunuri materiale procurate de la persoane fizice;
✔ bunuri materiale care sosesc ne\nso]ite de documente de livrare;
✔ bunuri materiale care prezint` diferen]e la recep]ie;
✔ m`rfuri intrate \n gestiunile la care eviden]a se ]ine la pre] de vånzare cu am`nuntul sau en gros
(cod 14-3-1/aA).

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 41


Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

|n cazurile men]ionate mai sus, precum [i pentru materialele nestocate a c`ror valoare se \nre-
gistreaz` direct pe cheltuieli, recep]ia [i \nc`rcarea \n gestiune se face pe baza documentului de livrare care
\nso]e[te transportul (factura, avizul de \nso]ire a m`rfii etc.).
Mod de \ntocmire:
– se \ntocme[te \n dou` exemplare, la locul de depozitare sau \n unitatea cu am`nuntul, dup` caz, pe
m`sura efectu`rii recep]iei. |n situa]ia \n care la recep]ie se constat` diferen]e, „Nota de recep]ie [i con-
statare de diferen]e“ se \ntocme[te \n trei exemplare de c`tre comisia de recep]ie legal constituit`;
– \n cazul bunurilor materiale primite \n tran[e, se \ntocme[te cåte un formular pentru fiecare tran[`,
care se anexeaz` apoi la factur` sau la avizul de \nso]ire a m`rfii;
– datele de pe versoul formularului se completeaz` doar atunci cånd se constat` diferen]e la recep]ie.
Circuit:
– la gestiune, pentru \nc`rcarea \n gestiune a bunurilor materiale recep]ionate (toate exemplarele);
– la compartimentul financiar-contabil, pentru:
✔ \ntocmirea formelor privind lichidarea diferen]elor constatate (toate exemplarele);
✔ \nregistrarea \n contabilitatea sintetic` [i analitic`, ata[at` la documentele de livrare (factura sau
avizul de \nso]ire a m`rfii);
– la firma furnizoare (exemplarul 2) [i la firma de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lip-
surilor stabilite.
Arhivare:
– la compartimentul financiar-contabil.

Fi[` de magazie (cod 14-3-8)


(un model de formular g`si]i \n ANEXA II, la pag. 69)
Utilitate:
– document de eviden]` la locul de depozitare a intr`rilor, ie[irilor [i stocurilor de valori materiale,
cu una sau cu dou` unit`]i de m`sur`;
– document de contabilitate analitic` \n cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri);
– surs` de informa]ii pentru controlul operativ curent [i contabil al stocurilor de valori materiale.
Mod de \ntocmire:
– \ntr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material [i se completeaz` de c`tre:
✔ compartimentul financiar-contabil la deschiderea fi[ei (datele din antet) [i la verificarea \nre-
gistr`rilor (data [i semn`tura de control);
✔ gestionar sau persoana desemnat`, care completeaz` coloanele privitoare la intr`ri, ie[iri [i stoc.
Fi[ele de magazie se ]in la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordo-
nate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau \n ordine alfabetic`.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la ter]i sau \n custodie se \ntocmesc fi[e distincte
care se ]in separat de cele ale valorilor materiale proprii.
|nregistr`rile \n fi[ele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dup` fiecare
opera]ie \nregistrat` [i obligatoriu zilnic.
Nu circul`, fiind document de \nregistrare.
Arhivare:
– la compartimentul financiar-contabil.

4. Mijloace b`ne[ti [i decont`ri

Folosite atåt de persoane fizice independente, cåt [i de asocia]ii familiale [i de persoane juridice:
● Borderou de achizi]ie (cod 14-4-13, 14-4-13/a, 14-4-13/b)

Borderou de achizi]ie (cod 14-4-13, 14-4-13/a, 14-4-13/b)


Utilitate:
– document de \nregistrare \n gestiune a produselor cump`rate;

42 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

– document justificativ de \nregistrare \n contabilitate a valorii produselor cump`rate;


– document pentru justificarea sumelor primite ca avans (spre decontare) pentru achizi]ii sau pentru
decontarea sumelor pl`tite pentru achizi]ii.
Mod de \ntocmire:
– se \ntocme[te \n dou` exemplare de c`tre delegatul \ns`rcinat s` aprovizioneze firma cu produse
de pe pia]a ]`r`neasc`, de la produc`torii individuali sau de la alte persoane fizice, \n momentul achizi]iei.
Circuit:
– la gestiune, pentru semnarea de primire a produselor [i \ntocmirea Notei de recep]ie [i constatare
de diferen]e (ambele exemplare);
– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
– r`måne \n carnet (exemplarul 2).
Arhivare:
– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
– r`måne \n carnet (exemplarul 2).

5. Tipizate [i formulare pentru salarii [i alte drepturi de personal

Folosite de persoane fizice independente, asocia]ii familiale [i persoane juridice:


● Stat de salarii (cod 14-5-1/c [i 14-5-1/l)
● Ordin de deplasare (delega]ie) (cod 14-5-4)

Stat de salarii (cod 14-5-1/c [i 14-5-1/l)


Utilitate:
– document pentru calculul drepturilor b`ne[ti cuvenite salaria]ilor, precum [i al contribu]iei privind
protec]ia social` [i al altor datorii;
– document justificativ de \nregistrare \n eviden]a contabil`.
Mod de \ntocmire:
– \n dou` exemplare, lunar, pe baza documentelor de eviden]` a muncii [i a timpului lucrat efectiv,
a documentelor privind re]inerile legale, a concediilor de odihn`, a certificatelor medicale, [i se semneaz`
pentru confirmarea exactit`]ii calculelor de c`tre persoana care determin` salariul cuvenit [i \ntocme[te
statul de salarii.
Statul de salarii folosit pentru personalul angajat va cuprinde:
1) venitul brut;
2) contribu]ia individual` de asigur`ri sociale;
3) contribu]ia individual` la bugetul asigur`rilor pentru [omaj;
4) contribu]ia pentru asigur`ri sociale de s`n`tate;
5) venitul net;
6) deducere personal` de baz`;
7) deduceri suplimentare;
8) venitul baz` de calcul;
9) impozitul calculat [i re]inut.

Ordin de deplasare (delega]ie) (cod 14-5-4)


Utilitate:
– dispozi]ie c`tre persoana delegat` s` efectueze deplasarea;
– document pentru decontarea de c`tre titularul de avans a cheltuielilor efectuate;
– document pentru stabilirea diferen]elor de primit sau de restituit de titularul de avans;
– document justificativ de \nregistrare \n eviden]a contabil` \n partid` simpl`.
Mod de \ntocmire:
– \ntr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmeaz` s` efectueze deplasarea, pre-
cum [i pentru justificarea avansurilor acordate \n vederea procur`rii de valori materiale cu numerar.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 43


Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile

6. Formulare pentru eviden]a contabil` [i fiscal`

A. Folosite de persoane fizice autorizate [i asocia]ii familiale:


● Jurnal pentru cump`r`ri
● Jurnal pentru vånz`ri
● Jurnal privind opera]iuni diverse (cod 14-6-17/c)
● Fi[` pentru opera]iuni diverse (cod 14-6-22/b)

B. Folosite de persoane juridice:


● Jurnal pentru cump`r`ri
● Jurnal pentru vånz`ri
● Registrul nontransferurilor de bunuri
● Registrul bunurilor primite

Jurnalul pentru cump`r`ri


Utilitate:
– jurnal auxiliar pentru \nregistrarea achizi]iilor de bunuri [i servicii;
– document de stabilire lunar` a T.V.A. deductibile;
– document de control al unor opera]iuni \nregistrate \n contabilitate.
Mod de \ntocmire:
– \ntr-un exemplar, avånd paginile numerotate, \n care se \nregistreaz` zilnic sau lunar, dup` caz,
f`r` [ters`turi [i spa]ii libere, elementele necesare pentru determinarea corect` a T.V.A. deductibile;
– se \ntocmesc jurnale separate pentru achizi]iile de bunuri sau servicii destinate realiz`rii de
opera]iuni care dau drept de deducere a T.V.A., pentru achizi]iile de bunuri sau servicii destinate realiz`rii
de opera]iuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. [i pentru achizi]iile de bunuri sau servicii destinate
atåt realiz`rii opera]iunilor care dau drept de deducere, cåt [i celor care nu dau drept de deducere a T.V.A.;
– se completeaz` la compartimentul financiar-contabil pe baza facturilor.
Circuit:
– la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor \nscrise \n conturi [i a respect`rii
dispozi]iilor legale referitoare la T.V.A.
Arhivare:
– la compartimentul financiar-contabil.

Jurnalul pentru vånz`ri


Utilitate:
– jurnal auxiliar pentru \nregistrarea livr`rilor de bunuri [i/sau a prest`rilor de servicii;
– document de stabilire lunar` a T.V.A. colectate;
– document de control al unor opera]iuni \nregistrate \n contabilitate.
Mod de \ntocmire:
– se \ntocme[te \ntr-un exemplar, avånd paginile numerotate, \n care se \nregistreaz` zilnic sau lunar,
dup` caz, f`r` [ters`turi [i spa]ii libere, elementele necesare pentru determinarea corect` a T.V.A. colec-
tate [i datorate bugetului de stat;
– se completeaz` la compartimentul financiar-contabil pe baza facturilor fiscale emise [i a Borde-
roului de vånzare (\ncasare) (cod 14-6-15/a).
Circuit:
● la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor \nscrise \n conturi [i a respect`rii
dispozi]iilor legale referitoare la T.V.A.
Arhivare
● la compartimentul financiar-contabil.

Jurnal privind opera]iuni diverse (cod 14-6-17/c)


Utilitate:

44 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Informa]ii fiscale [i contabile specifice asocia]iilor familiale

– jurnal auxiliar pentru \nregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor.


Mod de \ntocmire:
– trimestrial sau anual, dup` caz, pe baza fi[elor pentru opera]iuni diverse;
– se \ntocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli [i un jurnal pentru venituri.

Not`: datele din jurnale stau la baza determin`rii venitului brut, a totalului cheltuielilor deductibile
fiscal [i a venitului net.

Fi[` pentru opera]iuni diverse (cod 14-6-22/b)


Utilitate: ]inerea eviden]ei contabile \n partid` simpl` analitice a veniturilor [i cheltuielilor, \n func]ie
de natura lor.
Mod de \ntocmire: manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dup` caz, \ntr-un exemplar.

La sfår[itul fiec`rei luni \n fi[ele analitice se totalizeaz` rulajele pe luna respectiv` [i cumulat de la
\nceputul anului, \n vederea \ntocmirii Jurnalului privind opera]iuni diverse – cod 14-6-17/c.

INFORMA}II FISCALE {I CONTABILE SPECIFICE


ASOCIA}IILOR FAMILIALE
Asocia]iile familiale sunt formate din mai multe persoane, membre ale aceleia[i familii care au
domiciliul sau re[edin]a \n Romånia [i care pot desf`[ura activit`]i independente, autorizate de prim`rii.
Membrii ai unei familii sunt considera]i:
■ so]ul sau so]ia care au \mplinit vårsta de 18 ani;
■ copiii care au \mplinit vårsta de 16 ani la data autoriz`rii asocia]iei familiale;
■ rudele so]ului sau so]iei, pån` la gradul al patrulea inclusiv, care au \mplinit vårsta de 18 ani.

Pentru ob]inerea autoriz`rii nu este obligatorie prezentarea la primarie a tuturor persoanelor care vor
intra \n asocia]ia familial`, fiind suficient` prezen]a unui singur membru al familiei respective care va
prezenta declara]iile [i celelalte documente necesare ale celorlal]i membrii de familie. Asocia]iile familiale
nu au personalitate juridic` dar sunt reprezentate \n rela]iile cu ter]ii de c`tre membrul de familie care a
preluat ini]iativa \nfiin]`rii asocia]iei. Acest membru este \mputernicit de ceilal]i membri ai familiei pe
baza unei procuri autentificate.
O asocia]ie familial` este \ndrept`]it` s` de]in` o singur` autoriza]ie acordat` de primaria de domi-
ciliu a membrilor viitoarei asocia]ii. |n situa]ia \n care membrii de familie au domiciliul \n Bucure[ti, dar
\n sectoare diferite, competen]a de eliberare a autoriza]iei apar]ine primarului sectorului \n a c`rui raz` teri-
torial` \[i are domiciliul persoana din ini]iativa c`reia se \nfiin]eaz` asocia]ia familial`.

De[i sunte]i asocia]ie familial`, ave]i totu[i obliga]ia s` organiza]i [i s` conduce]i contabilitatea pro-
prie a activit`]ii desf`[urate \n partid` simpl` (eviden]ierea \n registre a veniturilor [i cheltuielilor). Acest
fapt este impus atåt prin Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`, cåt [i prin Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal.
Organizarea [i conducerea eviden]ei contabile \n partid` simpl` este reglementat` de O.M.F.P.
nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea [i conducerea evi-
den]ei contabile \n partid` simpl` de c`tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil \n conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Eviden]a contabil` \n partid` simpl` a opera]iunilor efectuate \n valut` se ]ine atåt \n moneda
na]ional`, cåt [i \n valut`.
Asocia]iile pot utiliza toate formularele prev`zute \n normele metodologice sau numai o parte dintre
acestea, \n func]ie de elementele specifice activit`]ii desf`[urate.
Pentru determinarea veniturilor, \n func]ie de natura activit`]ii, de frecven]a \ncas`rilor/pl`]ilor sau
de felul serviciilor prestate, precum [i de alte elemente specifice activit`]ii desf`[urate, asocia]iile pot uti-
liza [i alte formulare cu regim special aprobate \n baza H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor for-

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 45


|nregistrarea asocia]iei familiale la organul fiscal

mularelor comune privind activitatea financiar` [i contabil` [i a normelor metodologice privind \ntocmirea
[i utilizarea acestora.
|n func]ie de necesit`]i se pot utiliza [i formulare tipizate comune pe economie, f`r` regim special,
stabilite prin O.M.F. nr. 425/1998.
|n condi]iile utiliz`rii sistemelor informatice financiar-contabile este necesar s` fie respectate cri-
teriile minimale privind programele informatice utilizate \n domeniul financiar-contabil, prev`zute de
O.M.F. nr. 425/1998.
|n cadrul fiec`rei asocieri f`r` personalitate juridic`, constituit` potrivit legii, asocia]ii au obliga]ia
s` \ncheie contracte de asociere \n form` scris`, la \nceperea activit`]ii, care s` cuprind` inclusiv date
referitoare la:
a) p`r]ile contractante;
b) obiectul de activitate [i sediul asocia]iei;
c) contribu]ia asocia]ilor \n bunuri [i drepturi;
d) cota procentual` de participare a fiec`rui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii
corespunz`toare contribu]iei fiec`ruia;
e) desemnarea asociatului care s` r`spund` pentru \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de
autorit`]ile publice;
f) condi]iile de \ncetare a asocierii. Contribu]iile asocia]ilor conform contractului de asociere nu sunt
considerate venituri pentru asocia]ie. Contractul de asociere se \nregistreaz` la organul fiscal competent,
\n termen de 15 zile de la data \ncheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul s` refuze \nregistrarea con-
tractelor, \n cazul \n care acestea nu cuprind datele solicitate.

|nregistrarea asocia]iei familiale la organul fiscal

1. Actele necesare \nregistr`rii:


– contractul de asociere (original);
– autoriza]ia eliberat` de Prim`rie \n baza Legii nr. 300/2004 (copie);
– copii de pe actele de identitate ale membrilor asocia]i;
– certificatul de \nregistrare la Registrul Comer]ului (copie).

2. Depunerea declara]iilor fiscale:


La organul fiscal trebuie depuse urm`toarele declara]ii completate de c`tre asociatul desemnat prin
contract s` r`spund` de \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice:
– declara]ia estimativ` privind pl`]ile anticipate, care se depune separat pentru fiecare asociat, surs`
[i categorie de venit \n termen de 15 zile de la data \nceperii activit`]ii;
– declara]ia estimativ` la nivel de asocia]ie \n termen de 15 zile de la data \nceperii activit`]ii;
– declara]ia anual` privind veniturile realizate la nivel de asocia]ie.
Asocia]iile familiale care realizeaz` pierderi sau venituri pe perioade mai mici decåt anul fiscal, pre-
cum [i cele care, din motive obiective, estimeaz` c` vor realiza venituri care difer` cu cel pu]in 20% fa]`
de anul fiscal anterior, depun declara]ia estimativ` odat` cu declara]ia anual` de venit.
La 1 ianuarie 2007 a intrat \n vigoare O.M.F.P. nr. 1346 din 14 august 2006 privind aprobarea pro-
cedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile [i alte entit`]i f`r` personalitate juridic`, pre-
cum [i a modelului unor formulare.
|ncepånd cu aceast` dat`, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se
desf`[oar` efectiv activitatea principal`.
Asocia]iile familiale \nregistrate \n eviden]ele fiscale la data de 1 septembrie 2006 au obliga]ia s`
solicite modificarea domiciliului fiscal, \n vederea eliber`rii certificatului de \nregistrare con]inånd adresa
noului domiciliu fiscal.
Pentru eliberarea noului certificat de \nregistrare fiscal`, contribuabilii depun la organul fiscal \n a
c`rui raz` teritorial` \[i au sediul sau locul unde se desf`[oar` efectiv activitatea principal` (organul fiscal
competent) „Declara]ia de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile [i alte entit`]i f`r` personali-

46 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


|nregistrarea veniturilor

tate juridic`“ (080), \nso]it` de o copie de pe certificatul de \nregistrare fiscal` emis anterior, precum [i de
actele doveditoare ale informa]iilor cuprinse \n aceasta.
Organul fiscal competent va elibera noul certificat de \nregistrare fiscal` \n 15 zile de la data
depunerii documentelor.

Asocia]iile familiale \nregistrate \n eviden]ele fiscale ca persoane impozabile \n scopuri de TVA au


obliga]ia s` \nscrie codul de \nregistrare \n scopuri de TVA pe documentele fiscale. De asemenea, pentru
contribuabilii care se \nregistreaz` ca persoan` impozabil` \n scopuri de TVA codul de identificare fiscal`,
repet`m, este alc`tuit din codul de \nregistrare fiscal` [i din prefixul „RO“, conform ISO Standard
3166 – alpha 2.
Data lu`rii \n eviden]` ca persoan` impozabil` \n scopuri de TVA va r`måne neschimbat` ori de cåte
ori contribuabilul \[i schimb` certificatul de \nregistrare \n scopuri de TVA, cu excep]ia situa]iei \n care
este scos din eviden]` ca persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA.
Declara]iile se completeaz` \nscriindu-se cu majuscule, cite] [i corect, toate datele prev`zute \n for-
mular, \n dou` exemplare, din care:
– originalul se depune la organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` \[i are sediul asocia]ia;
– copia se p`streaz` la sediul asocia]iei, \mpreun` cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
Declara]ia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po[tal, prin scrisoare recomandat`.
Organul fiscal are obliga]ia s` pun` gratuit la dispozi]ia asociatului formularele de declara]ii, la soli-
citarea verbal` a acestuia.

3. Impunerea fiscal`:
Metoda de impunere de c`tre organul fiscal este \n sistem real [i implic` ]inerea contabilit`]ii aso-
cia]iei \n partid` simpl`.

|nregistrarea veniturilor

Eviden]a contabil` \n partid` simpl` a veniturilor se ]ine pe feluri de venituri, dup` natura lor, astfel:
a) venituri din activit`]i care constituie fapte de comer];
b) venituri din profesii libere;
c) alte venituri.
|n practic` pute]i s` v` confrunta]i cu urm`toarele situa]ii:
– bunurile din patrimoniul afacerii trec \n patrimoniul personal, caz \n care opera]iunea se consider`
\nstr`inare [i se include \n venitul brut;
– \ncetarea activit`]ii asocia]iei, dar continuarea acesteia individual de c`tre fo[tii asocia]i, caz \n
care bunurile din patrimoniul asocia]iei trec \n patrimoniul noilor afaceri, se \nscriu \n Registrul-inventar
al acestora [i se amortizeaz` \n continuare, se consum` sau se vånd. |nstr`inarea bunurilor se face numai
dup` evaluarea acestora la pre]urile practicate pe pia]` sau la pre]urile stabilite prin expertiz` tehnic`;
– \ncetarea definitiv` a activit`]ii, caz \n care sumele ob]inute din valorificarea bunurilor patrimo-
niului afacerii, \nscrise \n Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.) [i stocurile de materii
prime, materiale, produse finite [i m`rfuri r`mase nevalorificate sunt incluse \n venitul brut.
Prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal s-a stabilit faptul c` venitul net din activitatea asocia]iei
se determin` ca diferen]` \ntre venitul brut [i cheltuielile aferente realiz`rii venitului, deductibile, pe baza
datelor din contabilitatea \n partid` simpl`.

Venitul brut cuprinde:


● sumele \ncasate [i echivalentul \n lei al veniturilor \n natur` din desf`[urarea activit`]ii;
● veniturile sub form` de dobånzi din crean]e comerciale;
● cå[tigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, inclusiv contravaloarea bunurilor
r`mase dup` \ncetarea definitiv` a activit`]ii;
● veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat`.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 47


Eviden]ierea cheltuielilor

Nu intr` \n categoria veniturilor brute: Aten]ie


!
– aporturile \n numerar sau echivalentul \n lei al aporturilor \n natur` f`cute la
\nceperea unei activit`]i sau \n cursul desf`[ur`rii acesteia;
– sumele primite sub form` de credite bancare sau de \mprumuturi de la persoane fizice sau
juridice;
– sumele primite ca desp`gubiri;
– sumele sau bunurile primite sub form` de sponsoriz`ri, mecenat sau dona]ii.

Eviden]ierea cheltuielilor

Eviden]a contabil` \n partid` simpl` a cheltuielilor se ]ine pe feluri de cheltuieli, \n func]ie de natu-
ra lor, [i anumne cheltuieli deductibile [i nedeductibile.

A. Cheltuieli deductibile:
Pentru a fi considerate deductibile la determinarea venitului net, cheltuielile efectuate trebuie s`
\ndeplineasc` urm`toarele condi]ii generale:
■ s` fie efectuate \n cadrul activit`]ilor desf`[urate \n scopul realiz`rii venitului, justificate prin do-
cumente;
■ s` fie cuprinse \n cheltuielile exerci]iului financiar al anului \n cursul c`ruia au fost pl`tite;
■ s` respecte regulile privind amortizarea fiscal`;
■ cheltuielile cu primele de asigurare s` fie efectuate pentru:
✔ active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
✔ activele ce servesc drept garan]ie bancar` pentru creditele utilizate \n desf`[urarea activit`]ii
pentru care este autorizat contribuabilul;
✔ boli profesionale, risc profesional [i accidente de munc`;
✔ persoane care ob]in venituri din salarii cu condi]ia impozit`rii primei de asigurare la persoana
fizic`;
Sunt trei tipuri de cheltuieli deductibile, si anume: cheltuielile efectuate \n interesul direct al activi-
t`]ii, cheltuieli deductibile limitat, cheltuieli deductibile determinate, prezentate \n continuare.
a) cheltuielile efectuate \n interesul direct al activit`]ii:
✔ cheltuielile cu achizi]ionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar [i
m`rfuri;
✔ cheltuielile cu lucr`ri executate [i servicii prestate de ter]i;
✔ cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucr`ri [i prestarea de servicii pentru
ter]i;
✔ chiria pentru spa]iul \n care se desf`[oar` activitatea, pentru utilaje [i pentru alte instala]ii \nchi-
riate, utilizate \n desf`[urarea activit`]ii, \n baza unui contract de \nchiriere – dac` este cazul;
✔ dobånzile aferente creditelor bancare;
✔ cheltuielile cu comisioanele [i cu alte servicii bancare;
✔ cheltuielile cu primele de asigurare;
✔ cheltuielile cu reclama [i publicitatea;
✔ cheltuielile po[tale [i taxele de telecomunica]ii;
✔ cheltuielile cu energia [i apa;
✔ cheltuielile cu transportul de bunuri [i de persoane – dac` este cazul;
✔ cheltuielile de delegare, deta[are [i deplasare.
Not`: cheltuielile reprezentånd indemniza]ia de delegare [i deta[are \n alt` localitate, \n ]ar` [i \n
str`in`tate, precum [i \n cazul deplas`rii \n cadrul localit`]ii, \n interesul serviciului, sunt deductibile,
respectiv \n limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu]iile publice;

48 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Eviden]ierea cheltuielilor

✔ cheltuielile de personal;
✔ cheltuielile cu impozite [i taxe, altele decåt impozitul pe venit;
✔ cheltuielile reprezentånd contribu]iile pentru asigur`rile sociale de stat, pentru constituirea
Fondului pentru plata ajutorului de [omaj, pentru asigur`rile sociale de s`n`tate, precum [i alte
contribu]ii obligatorii;
✔ cheltuielile reprezentånd contribu]iile profesionale obligatorii datorate asocia]iilor profesionale
din care fac parte contribuabilii;

b) cheltuieli deductibile limitat:cheltuielile de sponsorizare [i mecenat efectuate conform legii, \n limita unei cote de 5% din baza
de calcul.
Not`: baza de calcul reprezint` diferen]a dintre venitul brut [i cheltuielile deductibile, altele decåt
cheltuielile de sponsorizare [i mecenat;
✔ cheltuielile de protocol, \n limita unei cote de 2% din baza de calcul.
Not`: baza de calcul reprezint` diferen]a dintre venitul brut [i cheltuielile deductibile, altele decåt
cheltuielile de protocol;
✔ suma cheltuielilor cu indemniza]ia primit` pe perioada deleg`rii [i deta[`rii \n alt` localitate \n
interesul serviciului, \n limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu]iile publice;
✔ cheltuielile sociale, \n limita sumei ob]inute prin aplicarea unei cote de pån` la 2% la fondul de
salarii realizat anual;
✔ pierderile privind bunurile perisabile, \n limitele prev`zute de actele normative \n materie;
✔ cheltuielile reprezentånd tichetele de mas` acordate de angajatori;
✔ contribu]iile efectuate \n numele angaja]ilor la scheme facultative de pensii ocupa]ionale, \n limi-
ta echivalentului \n lei a 200 euro anual, pentru o persoan`;
✔ prima de asigurare pentru asigur`rile private de s`n`tate;
✔ cheltuielile reprezentånd contribu]ii sociale obligatorii pentru salaria]i;
✔ dobånzi aferente \mprumuturilor de la persoane fizice [i juridice utilizate \n desf`[urarea activi-
t`]ii, pe baza contractului \ncheiat \ntre p`r]i, \n limita nivelului dobånzii de referin]` a B.N.R.;
✔ cheltuielile efectuate de utilizator cu chiria \n cazul contractelor de leasing opera]ional (rata de
leasing);
✔ cheltuielile cu amortizarea [i dobånzile pentru contractele de leasing financiar;

c) cheltuieli deductibile determinate propor]ional cu:


– num`rul de kilometri parcur[i \n interes de afaceri \n cazul autovehiculelor;
– num`rul de metri p`tra]i folosi]i \n interes de afaceri \n cazul locuin]elor;
– num`rul de unit`]i de m`sur` specifice \n alte cazuri.

B. Cheltuieli nedeductibile:

✔ sumele sau bunurile utilizate pentru uzul membrilor de familie;


✔ cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;
✔ impozitul pe venit datorat;
✔ cheltuielile cu primele de asigurare pentru active corporale [i necorporale care nu sunt utilizate \n
scopul afacerii;
✔ dona]ii;
✔ amenzile, confisc`rile, dobånzile, penalit`]ile de \ntårziere [i penalit`]ile datorate autorit`]ilor
romåne [i str`ine, altele decåt cele pl`tite conform clauzelor din contractele comerciale;
✔ ratele aferente creditelor angajate;
✔ cheltuielile de achizi]ie sau de fabricare a bunurilor [i a drepturilor amortizabile eviden]iate \n
Registrul-inventar;
✔ cheltuielile privind bunurile constatate lips` din gestiune sau degradate [i neimputabile, pentru
care nu s-au \ncheiat contracte de asigurare;

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 49


Informa]ii fiscale [i contabile specifice societ`]ilor comerciale

✔sumele sau valoarea bunurilor confiscate.


Pentru toate categoriile de cheltuieli enumerate, ave]i dou` posibilit`]i de eviden]iere \n contabili-
tatea \n partid` simpl`, fie s` deschide]i fi[e pentru opera]iuni diverse distincte, fie s` \ntocmi]i situa]ii cu
ajutorul documentelor cumulative.

Iat` care sunt regulile de \nregistrare \n eviden]a contabil` \n partid` simpl` a urm`toarelor elemente:
■ bunurile mobile [i imobile se \nregistreaz` la valoarea de achizi]ie, de produc]ie sau la pre]ul
pie]ei;
■ crean]ele, respectiv facturile emise [i ne\ncasate se \nregistreaz` la valoarea lor nominal`.

Documentul justificativ centralizator de \nregistare \n eviden]a contabil` \n partid` simpl` se


nume[te: Document cumulativ (cod 14-6-24)
Serve[te ca:
– document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflect` opera]iunile
economico-financiare de acela[i fel dintr-o anumit` perioad` (intr`ri [i ie[iri de materiale, produse sau
m`rfuri, opera]ii b`ne[ti etc.).
Se completeaz` titulatura [i con]inutul coloanelor \n func]ie de natura opera]iunilor economico-
financiare [i de necesit`]ile de centralizare [i de \nregistrare.
|n situa]ia \n care \n cursul unei zile exist` un num`r mai restråns de opera]ii, se poate folosi un singur
document cumulativ pentru opera]iunile unei zile. Pe ultimul rånd se face totalul sumelor pe fiecare coloan`.

INFORMA}II FISCALE {I CONTABILE


SPECIFICE SOCIET~}ILOR COMERCIALE
Formulare folosite de societ`]ile comerciale

V` prezent`m formularele contabile folosite doar de c`tre societ`]ile comerciale. Formularele au fost
reglementate prin O.M.F.P. nr. 1850/2004 care aprob` Normele metodologice de \ntocmire [i utilizare a
formularelor tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiar` [i contabil`, precum [i modelele
acestora.
Cele mai uzuale formulare sunt:
✔ registrul-jurnal;
✔ registrul-inventar;
✔ cartea mare;
✔ registrul numerelor de inventar;
✔ registrul de cas`;
✔ fi[a mijlocului fix;
✔ procesul-verbal de recep]ie;
✔ nota de recep]ie [i constatare de diferen]e;
✔ fi[a de magazie;
✔ lista de inventariere
✔ dispozi]ia de plat`-\ncasare c`tre casierie;
✔ borderoul de achizi]ie;
✔ decontul pentru opera]ii \n participa]ie.
Iat`, pe scurt care este utilitatea formularelor, modul de completare a documentelor justificative cu
regim special, circuitul [i arhivarea celor mai utilizate formulare:

Registrul-jurnal [i registrul-inventar sunt formulare tipizate comune pe economie care se cump`r`


de la orice magazin specializat. Acestea trebuie [nuruite, numerotate [i parafate cu semn`tur`/[tampil` de
c`tre firm` care are obliga]ia de a le viza la organul fiscal teritorial. Aceste tipizate au fost prezentate \n
subcapitolul „Nomenclatorul registrelor [i formularelor financiar-contabile“.

50 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Informa]ii fiscale [i contabile specifice societ`]ilor comerciale

Registrele de contabilitate completate regulat pot fi admise ca prob` \n cazul litigiilor societ`]ilor
comerciale patrimoniale atåt \n caz de faliment, cåt [i \n orice alte situa]ii. Lipsa sau necompletarea aces-
tora \ndrept`]e[te organul de control s` stabileasc` obliga]iile fa]` de bugetul statului, f`r` a ]ine seama de
datele din contabilitate.
Registrele de contabilitate se pot prezenta sub form` de registru sau foi volante [i list`ri informatice
legate sub form` de registru. Numerotarea filelor registrelor se va face \n ordine cresc`toare, iar volumele
se vor numerota \n ordinea complet`rii lor. Firmele trebuie s` \nregistreze la organele fiscale volumele
urm`toare de registre contabile, pe m`sura complet`rii celor \nregistrate [i parafate anterior, f`cånd, toto-
dat`, dovada complet`rii acestora, f`r` [ters`turi, spa]ii libere sau file lips`.
Datele \nscrise \n Registrul-jurnal trebuie s` corespund` cu cele \nscrise \n balan]a de verificare a
firmei.

Registrul Cartea mare (cod 14-1-3)


Este un document contabil obligatoriu \n care se \nregistreaz` lunar [i sistematic, prin regruparea
conturilor, mi[carea [i existen]a tuturor elementelor patrimoniale, la un moment dat. Acesta este un docu-
ment contabil de sintez` [i sistematizare [i con]ine simbolul contului debitor [i al conturilor creditoare
corespondente, rulajul debitor [i creditor, precum [i soldul contului pentru fiecare lun` a anului curent.
Registrul Cartea mare con]ine cåte o fil` pentru fiecare cont sintetic utilizat de firm`. Con]inutul
acestui registru obligatoriu st` la baza \ntocmirii balan]ei de verificare a conturilor sintetice.
|n registrele de contabilitate, firmele sunt obligate s` \nregistreze periodic, cronologic [i sistematic
opera]iile economice [i financiare, consemnate \n documente justificative, care produc modific`ri \n pa-
trimoniul acestora.
Registrele se prezint` \n mod ordonat [i sunt completate corect, f`r` [ters`turi, astfel \ncåt s` per-
mit`, \n orice moment, identificarea [i controlul opera]iunilor contabile efectuate.

Registrul de cas` (cod 14-4-7A)


Utilitate:
– document de \nregistrare operativ` a \ncas`rilor [i pl`]ilor \n numerar, efectuate prin casieria firmei
pe baza documentelor justificative;
– document de stabilire la sfår[itul fiec`rei zile a soldului de cas`;
– document de \nregistrare zilnic` \n contabilitate a opera]iilor de cas`.
Mod de \ntocmire:
– \n dou` exemplare, zilnic, de casierul firmei sau de alt` persoan` \mputernicit`, pe baza docu-
mentelor justificative de \ncas`ri [i pl`]i. |n situa]ia \n care o sum` pl`tit` se refer` la dou` sau trei conturi
corespondente, \n registrul de cas` se trece distinct fiecare opera]ie \n parte;
– se semneaz` de c`tre casier pentru confirmarea \nregistr`rii opera]iilor efectuate [i de c`tre per-
soana din compartimentul financiar-contabil desemnat` pentru primirea exemplarului 2 [i a documentelor
justificative anexate;
– se completeaz` zilnic, \n ordinea efectu`rii opera]iilor f`r` a l`sa spa]ii libere. La sfår[itul zilei,
råndurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaz`. Soldul de cas` al zilei precedente se repor-
teaz` pe primul rånd al registrului de cas` pentru ziua \n curs;
– se \nregistreaz` toate \ncas`rile, dup` care acestea se totalizeaz` (inclusiv soldul de cas` reportat
al zilei precedente), se \nregistreaz` apoi toate pl`]ile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din
\nsumarea \ncas`rilor, pentru a se stabili soldul de cas` al zilei respective.
Circuit:
– la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactit`]ii sumelor \nscrise [i respectarea
dispozi]iilor legale privitoare la efectuarea opera]iilor de cas` (exemplarul 2). Exemplarul 1 r`måne \n car-
net.
Arhivare:
– la casierie (exemplarul 1);
– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 51


Informa]ii fiscale [i contabile specifice societ`]ilor comerciale

Utilizarea formularului ,,Registru de cas`“ se face cu respectarea prevederilor legisla]iei \n vigoare


referitoare la \nt`rirea disciplinei financiare [i evitarea evaziunii fiscale. Ca regul` general`, opera]iunile
de \ncas`ri [i pl`]i \ntre diverse firme trebuie efectuate doar prin banc`, pe baz` de ordine de plat`.
Ca excep]ie de la regula general`, firmele pot efectua pl`]i \n numerar \n urm`toarele cazuri:
■ plata salariilor [i a altor drepturi de personal;
■ alte opera]iuni de pl`]i ale firmelor cu diverse persoane fizice;
■ pl`]i c`tre diverse firme, \n limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei. Prin plafon zilnic
se \n]elege totalitatea pl`]ilor efectuate \n numerar de persoana juridic` \ntr-o singur` zi. Pl`]ile
c`tre o singur` persoan` juridic` sunt admise \n limita unui plafon zilnic \n sum` de 5.000 lei.

Sunt interzise pl`]ile fragmentate \n numerar c`tre furnizorii de materii prime, Aten]ie
!
materiale, semifabricate, produse finite, obiecte de inventar, prest`ri de servicii, pentru
facturile a c`ror valoare este mai mare de 5.000 lei emise de diver[i furnizori [i facturi cu valori totale
mai mari de 10.000 lei emise de re]elele de magazine de tipul Cash&Carry.

Aceea[i regul` este valabil` [i pentru facturile achitate ini]ial, dar stornate ulterior, aferente pro-
duselor returnate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei \n cazul re]elelor de magazine de
tipul Cash&Carry. |n acest caz, restituirea sumelor poate fi efectuat` astfel:
– \n numerar pentru suma de 5.000 lei sau 10.000 lei;
– pe baz` de fil` de CEC sau ordin de plat` cu decontare bancar` pentru sumele care dep`[esc aces-
te plafoane.

|n plafonul zilnic maxim de pl`]i intr`:


✔plata facturilor emise de furnizorii de bunuri [i prest`ri de servicii;
✔avansurile spre decontare acordate de firme angaja]ilor proprii pentru efectuarea de pl`]i c`tre per-
soane juridice pentru aprovizion`ri diverse;
|n plafonul zilnic maxim de pl`]i nu intr`:
✔ depunerile de numerar f`cute de persoane juridice \n conturile furnizorilor de bunuri [i servicii, \n
baza documentelor justificative legal \ntocmite;
✔ plata salariilor [i a altor drepturi de personal;
✔ avansurile spre decontare acordate de firme angaja]ilor proprii pentru efectuarea de pl`]i c`tre per-
soane fizice pentru achizi]ii diverse;
✔ pl`]ile efectuate cu card (nu sunt considerate pl`]i \n numerar);
✔ opera]iunile de \ncas`ri [i pl`]i \n valut`;
✔ cheltuielile de deplasare \n interes de serviciu, \n limita sumelor cuvenite pentru plata transportu-
lui, a diurnei, a indemniza]iei, a caz`rii pe timpul deplas`rii [i a cheltuielilor neprev`zute efectu-
ate de c`tre salaria]ii afla]i \n deplasare;
✔ cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferin]e, simpozioane [i de alte asemenea
ac]iuni, \n condi]iile baremurilor stabilite de normele legale \n vigoare.
Dac` firma dvs. are prev`zute \n actul constitutiv subunit`]i economice (sucursale, filiale, agen]ii,
puncte de lucru) cu casierie proprie [i conturi deschise \ntr-o societate bancar`, acestea sunt obligate la rån-
dul lor s` respecte de sine-st`t`tor acelea[i m`suri [i reguli impuse de disciplina financiar` de \ncas`ri [i pl`]i.

Dispozi]ie de plat`-\ncasare c`tre casierie (cod 14-4-4/a)


Utilitate:
– dispozi]ie pentru casierie, \n vederea achit`rii \n numerar a unor sume, inclusiv a avansurilor apro-
bate pentru cheltuieli de deplasare, precum [i a diferen]ei de \ncasat de c`tre titularul de avans \n cazul jus-
tific`rii unor sume mai mari decåt avansul primit, procurare de materiale etc.;
– dispozi]ie pentru casierie, \n vederea \ncas`rii \n numerar a unor sume;

52 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Informa]ii fiscale [i contabile specifice societ`]ilor comerciale

– document justificativ de \nregistrare \n registrul de cas` [i \n contabilitate, \n cazul pl`]ilor \n


numerar efectuate f`r` alt document justificativ.
Mod de \ntocmire:
– ca dispozi]ie de plat`: se \ntocme[te \ntr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil \n
urm`toarele situa]ii:
✔ cånd nu exist` alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de
avans chenzinal etc.);
✔ cånd se efectueaz` pl`]i de avansuri pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
– ca dispozi]ie de \ncasare: se \ntocme[te \ntr-un exemplar cånd nu exist` alte documente prin care
se dispune \ncasarea (avize de plat`, soma]ii de plat` etc.);
– se semneaz` de \ntocmire la compartimentul financiar-contabil.
Circuit:
– la persoanele autorizate s` aprobe plata sumelor respective (\n cazul pl`]ilor);
– la casierie, pentru efectuarea opera]iei de \ncasare sau plat`, dup` caz, [i se semneaz` de casier;
– \n cazul pl`]ilor se semneaz` [i de persoana care a primit suma;
– cånd este utilizat` ca dispozi]ie de \ncasare, pentru sumele \ncasate, casierul trebuie s` emit`
„Chitan]`“ (cod 14-4-1);
– la compartimentul financiar-contabil, anex` la registrul de cas`, pentru efectuarea \nregistr`rilor \n
contabilitatea sintetic` [i analitic`.
Arhivare:
– se arhiveaz` la compartimentul financiar-contabil, anex` la registrul de cas`.

Proces-verbal de recep]ie (cod 14-2-5)


Proces-verbal de recep]ie provizorie (cod 14-2-5/a)
Proces-verbal de punere \n func]iune (cod 14-2-5/b)

Utilitatea documentului:
– de \nregistrare \n eviden]a operativ` [i \n contabilitate;
– de consemnare a stadiului \n care se afl` obiectivul de investi]ii;
– de apreciere a calit`]ii lucr`rilor privind obiectivul de investi]ii;
– de aprobare a recep]iei (cod 14-2-5);
– de constatare a \ndeplinirii condi]iilor de recep]ie provizorie a obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/a);
– de aprobare a recep]iei provizorii a obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/a);
– de punere \n func]iune a obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/b);
– de recep]ie final` a obiectivului de investi]ii (cod 14-2-5/c).
Mod de \ntocmire:
– se \ntocme[te, \n trei exemplare, la data punerii \n func]iune a mijlocului fix, astfel:
a) procesul-verbal de recep]ie (cod 14-2-5) se \ntocme[te pentru mijloacele fixe indepedente care nu
necesit` montaj [i nici probe tehnologice, acestea consideråndu-se puse \n func]iune la data achizi]ion`rii
lor:
✔ utilaje pentru interven]ie;
✔ unelte;
✔ accesorii de produc]ie;
✔ mijloace de transport auto;
✔ animale etc.;
b) procesul-verbal de recep]ie provizorie (cod 14-2-5/a) se \ntocme[te pentru utilajele care necesit`
montaj, dar care nu necesit` probe tehnologice, precum [i pentru cl`dirile [i construc]iile speciale care nu
deservesc procese tehnologice; acestea se consider` puse \n func]iune la data termin`rii montajului,
respectiv la data termin`rii construc]iei;
c) procesul-verbal de punere \n func]iune (cod 14-2-5/b) se \ntocme[te pentru utilajele [i instala]iile
care necesit` montaj [i probe tehnologice, precum [i pentru cl`dirile [i construc]iile speciale care

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 53


Informa]ii fiscale [i contabile specifice societ`]ilor comerciale

deservesc procese tehnologice; acestea consideråndu-se puse \n func]iune la terminarea probelor tehno-
logice.
Circuit:
– la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 [i 3);
– la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea [i \nregistrarea procesului-verbal de recep-
]ie (exemplarele 2 [i 3).
Arhivare:
■ la furnizor (antreprenor):
– la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 [i 3);
■ la beneficiar:
– la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

Decont pentru opera]ii \n participa]ie (cod 14-4-14)


Utilitate:
– pentru toate activit`]ile \n care se efectueaz` opera]ii \n participa]ie;
– document pe baza c`ruia se deconteaz` cheltuielile [i veniturile realizate din opera]ii \n partici-
pa]ie, precum [i sumele virate \ntre coparticipan]i.
Mod de \ntocmire:
– se \ntocme[te de firma care ]ine contabilitatea asocierilor \n participa]ie, lunar, \n dou` exemplare,
pe fiecare coparticipant cu veniturile [i cheltuielile ce revin acestuia, pentru \nregistrarea \n contabilitatea
proprie, potrivit cotelor prev`zute \n contractele de asociere \ncheiate. Cheltuielile [i veniturile trebuie gru-
pate pe conturi din clasele 600 [i 700;
– \n decont se pot \nscrie [i alte transferuri, reprezentånd valoarea mijloacelor b`ne[ti, a profitului
realizat, amortizarea mijloacelor fixe [i alte sume rezultate din opera]iile \n participa]ie.
Circuit:
– exemplarul 1 – la societatea care prime[te decontul;
– exemplarul 2 – r`måne la societatea care ]ine contabilitatea opera]iilor \n participa]ie [i care
\ntocme[te decontul.
Arhivare:
– la compartimentul financiar-contabil.

Raportul fiscal de \nchidere zilnic` este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt,
respectiv zi de lucru [i trebuie s` cuprind`:
■ antetul bonului fiscal;
■ num`rul de ordine al raportului Z, care va fi numai cresc`tor [i care se \nregistreaz` \n contorul Z;
■ data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna [i anul;
■ num`rul avariilor care determin` [tergerea memoriei RAM [i ora producerii acestora. |n cazul
[tergerii memoriei RAM, utilizatorul are obliga]ia de a reintroduce datele \nscrise pe rola-jurnal
privind tranzac]iile efectuate de la ultima \nchidere zilnic` pån` \n momentul [tergerii memoriei
RAM;
■ num`rul bonurilor fiscale emise \n ziua raportat`;
■ logotipul [i seria fiscal` ale aparatului;
■ valoarea total` zilnic` a opera]iunilor [i totalul T.V.A.;
■ valoarea total` zilnic` a opera]iunilor [i T.V.A. defalcat` pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelu-
lui de cot`;
■ valoarea total` zilnic` a opera]iunilor scutite de T.V.A.;
■ valoarea altor taxe care nu se cuprind \n baza de impozitare a taxei pe valoarea ad`ugat`.

Registrul special [i raportul fiscal de \nchidere zilnic` reprezint` documentul pe baza c`ruia se
\nregistreaz` \n eviden]a contabil` a firmei utilizatoare veniturile [i T.V.A. colectat` din activitatea de
comer] sau de prest`ri de servicii c`tre popula]ie.

54 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Cum s` v` alege]i contabilul

Circuit:
– la persoana care \ntocme[te jurnalul pentru vånz`ri.
Arhivare:
– la compartimentul financiar-contabil.

Cum s` v` alege]i contabilul?

Firmele pot organiza [i conduce contabilitatea, de regul`, \n compartimente distincte, coordonate de


c`tre directorul economic, contabilul-[ef sau alt` persoan` \mputernicit` s` \ndeplineasc` aceast` func]ie.
Aceste persoane trebuie s` aib` studii economice superioare [i o experien]` \n domeniu de minimum doi
ani. Ele r`spund, \mpreun` cu personalul din subordine de organizarea [i conducerea contabilit`]ii, \n
condi]iile legii.
Contabilitatea poate fi organizat` [i condus` pe baz` de contracte \ncheiate cu persoane juridice sau
persoane fizice autorizate care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Pentru firmele care nu
au personal calificat \ncadrat sau contracte de prest`ri de servicii \n domeniul contabilit`]ii \ncheiate cu
persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finan]elor Publice stabile[te limita valoric` privind
nivelul cifrei de afaceri la care exist` obliga]ia de a \ncheia contracte pentru \ntocmirea situa]iilor finan-
ciare anuale de c`tre persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.
Fie c` sunte]i un mic \ntreprinz`tor sau o companie dezvoltat`, dac` apela]i la serviciile unei firme
de contabilitate sau la un contabil experimentat angajat cu contract de munc` cu timp integral sau cu timp
par]ial, beneficia]i de o serie de avantaje de ordin economic, financiar [i managerial. Astfel:
● firma de contabilitate sau contabilul experimentat acumuleaz` experien]` din numeroasele pro-
bleme cu care se confrunt` pentru fiecare client \n parte [i o pune \n slujba dumneavoastr`;
● este la curent cu nout`]ile legislative pe probleme specifice;
● clien]ii sunt acoperi]i de r`spunderea contractual`;
● costurile serviciilor pot fi cu pån` la 50% mai mici decåt costurile efectu`rii eviden]ei contabile la
sediul societ`]ii.
R`spunderea pentru organizarea [i conducerea contabilit`]ii revine administratorului sau altei per-
soane care are obliga]ia gestion`rii firmei, conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilit`]ii nr. 82/1991,
republicat`. |n cazul firmelor la care contabilitatea nu este organizat` \n compartimente distincte, nu au
personal calificat \ncadrat, potrivit legii, sau contracte de prest`ri de servicii \n domeniul contabilit`]ii,
\ncheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, [i care au \nregistrat o cifr` de afaceri anual` de pån`
la echivalentul \n lei a 50.000 euro, r`spunderea pentru organizarea [i ]inerea contabilit`]ii revine admi-
nistratorului sau altei persoane care are obliga]ia gestion`rii firmei.
Persoanele care r`spund de organizarea [i conducerea contabilit`]ii trebuie s` asigure condi]iile
necesare pentru:
■ \ntocmirea documentelor justificative privind opera]iunile economice;
■ organizarea [i conducerea corect` [i la zi a contabilit`]ii;
■ organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de activ [i de pasiv, precum [i valorificarea
rezultatelor acesteia;
■ respectarea regulilor de \ntocmire a situa]iilor financiare anuale simplificate;
■ depunerea la termen a acestora la organele \n drept [i publicarea lor;
■ p`strarea documentelor justificative, a registrelor [i situa]iilor financiare anuale simplificate;
■ organizarea contabilit`]ii de gestiune adaptate la specificul persoanei juridice.

Principii contabile
De[i nu dvs. ve]i ]ine contabilitatea, trebuie s` ave]i \n vedere urm`toarele principii, deoarece activi-
tatea contabilului depinde de modul \n care ac]ioneaz` patronul:

❑ principiul continuit`]ii activit`]ii: presupune c` firma \[i continu` \n mod normal func]ionarea \ntr-un
viitor previzibil, f`r` a intra \n stare de lichidare sau reducere semnificativ` a activit`]ii. Dac`

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 55


Cum s` v` alege]i contabilul

administratorii au luat cuno[tin]` de unele elemente de nesiguran]` legate de anumite evenimente


care pot duce la incapacitatea acesteia de a-[i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezen-
tate \n notele explicative la „Situa]iile financiare anuale“;

❑ principiul permanen]ei metodelor: presupune continuitatea aplic`rii acelora[i reguli [i norme


privind evaluarea, \nregistrarea \n contabilitate [i prezentarea elementelor de activ [i de pasiv [i a
rezultatelor, asigurånd comparabilitatea \n timp a informa]iilor contabile;

❑ principiul pruden]ei: impune urm`toarele obliga]ii:


✔ s` se ia \n considerare numai profiturile recunoscute pån` la data \ncheierii exerci]iului finan-
ciar;
✔ s` se ]in` seama de toate obliga]iile previzibile [i pierderile poten]iale care au luat na[tere \n cursul
exerci]iului financiar \ncheiat sau pe parcursul unui exerci]iu anterior, chiar dac` asemenea
obliga]ii sau pierderi apar \ntre data \ncheierii exerci]iului [i data \ntocmirii bilan]ului;
✔ s` se ]in` seama de toate ajust`rile de valoare datorate deprecierilor, indiferent dac` rezultatul
exerci]iului financiar este profit sau pierdere;

❑ principiul independen]ei exerci]iului: presupune luarea \n considerare a tuturor veniturilor [i chel-


tuielilor corespunz`toare exerci]iului financiar pentru care se face raportarea, f`r` a se ]ine seama
de data \ncas`rii sumelor sau a efectu`rii pl`]ilor;

❑ principiul evalu`rii separate a elementelor de activ [i de pasiv: \n vederea stabilirii valorii totale
corespunz`toare unei pozi]ii din bilan], trebuie determinat` separat valoarea aferent` fiec`rui ele-
ment individual de activ sau de pasiv;

❑ principiul intangibilit`]ii: impune ca bilan]ul de deschidere al unui exerci]iu s` corespund` cu


bilan]ul de \nchidere al exerci]iului precedent;

❑ principiul necompens`rii: impune ca valorile elementelor ce reprezint` active s` nu fie compen-


sate cu valorile elementelor ce reprezint` pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excep]ia
compens`rilor \ntre active [i pasive, permise de reglement`rile legale.

56 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


ANEXA I – Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

1 4 3 2 3 5 6
S.C. MAXIMEL S.R.L.

IA{I IA{I
ALEXANDRU CEL BUN 24 12 5
1 707591 ROMÅNIA
0232/832567 0232/832568 maxim@gmail.com

J40/5468/2007
0125

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 57


ANEXA I – Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

1 5 0 0 0 0

8 5 7 0 0

X 0 1 0 7 / 2 0 0 7

58 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


ANEXA I – Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

X
X 0 1 0 7 2 0 0 7

X
X
X 0 1 0 7 2 0 0 7

X 0 1 0 7 2 0 0 7

X
X
X 0 1 0 7 2 0 0 7

X 0 1 0 7 2 0 0 7

X 0 1 0 7 2 0 0 7

X 0 1 0 7 2 0 0 7

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 59


ANEXA I – Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

C~LIN DRAGU MATEI


DIRECTOR GENERAL

2 9 0 6 2 0 0 7

ADMINISTRA}IA FINAN}ELOR PUBLICE IA{I


150725 2 9 0 6 2 0 0 7
MARIA APREUTESEI
456

60 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


ANEXA I – Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

S.C. MAIABAIA S.R.L.


RO 4 3 2 5 6 2

CLUJ CLUJ NAPOCA


BOTENI 62
407421
0264/326520 0264/326521 maiab@bia.ro

ARAD ARAD
BD. REVOLU}IEI 85
310025 0257/256512
0257/256514 maiard@bia.ro

CLUJ CLUJ NAPOCA


C~PU{U MARE
407145 0264/503333
0264/503335 maiac@bia.ro

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 61


ANEXA I – Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

RADU PAPADOPOL
ADMINISTRATOR

1 6 0 7 2 0 0 7

ADMINISTRA}IA FINAN}ELOR
145260 1 6 0 7 2 0 0 7
ILDIKO KEREKE{
562

62 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


ANEXA I – Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

1 5 6 3 3 2 4
S.C. SANIMONT S.R.L.

4 BUCURE{TI
BD. REGINA MARIA 40 R2 1
P 2-6 040122 ROMÅNIA
021/3403576 021/3403578 sanimart@inst.ro

5 3 6 1 3 7
PUNCT DE LUCRU ACVATON
PRAHOVA AZUGA
AVALAN{EI 8
4 105100 ROMÅNIA
0244/566832 0244/566834 acvatot@inst.ro
4 5 3 3

contract de \nchiriere nr. 3276/01.06.2005

X 3 1 0 5 2 0 0 7

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 63


ANEXA I – Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

RALUCA MARINESCU
DIRECTOR

2 0 0 4 2 0 0 7

ADMINISTRA}IA FINAN}ELOR PUBLICE SECTOR 4


3256 2 0 0 4 2 0 0 7
DENISA R~DULESCU
245

64 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


ANEXA I – Modele de tipizate folosite pentru \nregistrarea fiscal`

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 65


ANEXA II – Modele de tipizate folosite \n contabilitate
Nr. pagin` ..............................
REGISTRU-JURNAL DE |NCAS~RI {I PL~}I

66 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


ANEXA II – Modele de tipizate folosite \n contabilitate

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 67


ANEXA II – Modele de tipizate folosite \n contabilitate

68 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


ANEXA II – Modele de tipizate folosite \n contabilitate

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 69


ANEXA III – Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

CARTA
drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

|n sistemul fiscal romånesc, bazat pe autoimpunere, principala obliga]ie ce revine contribuabililor o consti-
tuie declararea [i plata impozitelor, taxelor [i contribu]iilor sociale pe care ace[tia le datoreaz` bugetului general
consolidat, administrat de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`.
Inspec]ia fiscal` este o parte a sistemului nostru fiscal declarativ, avånd ca scop verificarea bazelor de
impunere, a legalit`]ii [i conformit`]ii declara]iilor fiscale, corectitudinii [i exactit`]ii \ndeplinirii obliga]iilor de
c`tre contribuabili, respect`rii prevederilor legisla]iei fiscale [i contabile, precum [i stabilirea diferen]elor
obliga]iilor de plat` [i a accesoriilor aferente acestora.
Potrivit art. 7 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`,
\nainte de \nceperea inspec]iei fiscale ve]i fi informat despre drepturile [i obliga]iile pe care le ave]i \n timpul
desf`[ur`rii inspec]iei fiscale, prin Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei
fiscale, care v` va fi transmis` odat` cu avizul de inspec]ie fiscal`.

Stimate contribuabil,
Pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale ave]i o serie de drepturi [i obliga]ii a[a cum sunt prezentate \n con-
tinuare.

Drepturi:
1. Dreptul de a fi \n[tiin]at despre ac]iunea de inspec]ie fiscal`
|naintea desf`[ur`rii inspec]iei fiscale ve]i fi \n[tiin]at despre aceast` ac]iune printr-un aviz de inspec]ie fis-
cal`, care va fi transmis, \n scris, de organul fiscal, astfel:
– cu 30 de zile \nainte de \nceperea ac]iunii de inspec]ie fiscal`, pentru marii contribuabili;
– cu 15 zile \nainte de \nceperea ac]iunii de inspec]ie fiscal`, pentru ceilal]i contribuabili.
Prin avizul de inspec]ie fiscal` ve]i fi \n[tiin]at cu privire la:
a) organul de inspec]ie fiscal` care va efectua inspec]ia fiscal`;
b) temeiul juridic al inspec]iei fiscale;
c) data de \ncepere a inspec]iei fiscale;
d) obliga]iile fiscale [i perioadele ce urmeaz` a fi supuse inspec]iei fiscale;
e) posibilitatea de a solicita amånarea datei de \ncepere a inspec]iei fiscale.
|n cazul \n care inspec]ia fiscal` are un caracter inopinat, se desf`[oar` \n vederea solu]ion`rii unor cereri ale
dumneavoastr` sau \n cazul unor ac]iuni \ndeplinite ca urmare a solicit`rii unor autorit`]i, potrivit legii, transmiterea
avizului de inspec]ie fiscal` nu este obligatorie.

2. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele [i contribu]iile sociale aflate \n cadrul termenului
de prescrip]ie
Organul de inspec]ie fiscal` poate verifica situa]ia dumneavoastr` \n cadrul termenului de prescrip]ie.
Termenul de prescrip]ie a dreptului organului fiscal de a stabili obliga]ii fiscale este de 5 ani, cu excep]ia cazului
cånd legea dispune altfel.

3. Dreptul de a solicita modificarea datei de \ncepere a inspec]iei fiscale


Amånarea datei de \ncepere a inspec]iei fiscale se poate solicita, o singur` dat`, pentru motive justificate. |n
acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramat` inspec]ia fiscal`.

4. Dreptul de a fi verificat o singur` dat` pentru fiecare impozit, tax` sau contribu]ie social` [i pentru fiecare
perioad` supus` verific`rii/impozit`rii
Inspec]ia fiscal` se efectueaz` o singur` dat` pentru fiecare impozit, tax` sau contribu]ie social` [i pentru
fiecare perioad` supus` verific`rii/impozit`rii. Totu[i, \n cazul \n care, de la data \ncheierii inspec]iei fiscale [i pån`
la data \mplinirii termenului de prescrip]ie, apar date suplimentare, necunoscute organelor de inspec]ie fiscal` la data
efectu`rii verific`rilor, sau erori de calcul care influen]eaz` rezultatele acestora, conduc`torul inspec]iei fiscale com-
petent poate decide reverificarea unei anumite perioade.
Datele suplimentare pe care se fundamenteaz` decizia de reverificare a unei anumite perioade pot rezulta din
situa]ii cum sunt:

70 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


ANEXA III – Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

– efectuarea unui control \ncruci[at asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care
face]i parte [i dumneavoastr`;
– ob]inerea pe parcursul ac]iunilor de inspec]ie fiscal` efectuate la al]i contribuabili a unor documente sau
informa]ii suplimentare referitoare la activitatea dumneavoastr`, \ntr-o perioad` care a fost deja supus` inspec]iei
fiscale;
– solicit`ri ale organelor de urm`rire penal` ori ale altor organe sau institu]ii \ndrept`]ite potrivit legii;
– informa]ii ob]inute \n orice alt mod, de natur` s` modifice rezultatele inspec]iei fiscale anterioare.

5. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspec]ie fiscal`


La \nceperea inspec]iei fiscale, organul de inspec]ie fiscal` este obligat s` prezinte contribuabilului legitima]ia
de inspec]ie fiscal` [i ordinul de serviciu semnat de conduc`torul activit`]ii de inspec]ie fiscal`. \nceperea inspec]iei
fiscale trebuie consemnat` \n Registrul unic de control.

6. Dreptul ca activitatea dumneavoastr` s` fie cåt mai pu]in afectat` pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale
Organele de inspec]ie fiscal` au obliga]ia s` exercite activitatea de inspec]ie fiscal` \n a[a fel \ncåt s` afecteze
cåt mai pu]in desf`[urarea activit`]ilor dumneavoastr` curente [i s` utilizeze eficient timpul destinat inspec]iei fiscale.

7. Dreptul de a fi informat
Pe parcursul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale ve]i fi informat asupra constat`rilor rezultate din inspec]ia fiscal`.

8. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informa]ii


Organul de inspec]ie fiscal` va solicita informa]iile necesare pentru determinarea st`rii de fapt fiscale \ntåi de
la dumneavoastr` sau de la alt` persoan` \mputernicit` de dumneavoastr`.
Dac` pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale starea de fapt fiscal` nu a fost clarificat` de c`tre dumneavoas-
tr`, organul de inspec]ie fiscal` poate solicita informa]ii [i altor persoane. Informa]iile furnizate de aceste persoane
vor fi luate \n considerare numai \n m`sura \n care sunt confirmate [i de alte mijloace de prob`.

9. Dreptul de a refuza furnizarea de informa]ii


So]ul/so]ia [i rudele dumneavoastr` pån` la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informa]ii, efec-
tuarea de expertize, precum [i prezentarea unor \nscrisuri.
Preo]ii, avoca]ii, notarii publici, consultan]ii fiscali, executorii judec`tore[ti, auditorii, exper]ii contabili,
medicii [i psihoterapeu]ii pot refuza s` furnizeze informa]ii cu privire la datele de care au luat cuno[tin]` \n
exercitarea activit`]ii lor.
Persoanele sus-men]ionate, cu excep]ia preo]ilor, pot totu[i furniza informa]ii, dar numai cu acordul persoanei
despre care au fost solicitate informa]iile.

10. Dreptul de a beneficia de asisten]` de specialitate


Pe toat` durata exercit`rii inspec]iei fiscale ave]i dreptul s` beneficia]i de asisten]` de specialitate sau juridic`.

11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal


Ave]i dreptul s` fi]i protejat pe linia secretului fiscal. Informa]iile pe care le furniza]i dumneavoastr`
organelor de inspec]ie fiscal`, precum [i cele pe care acestea le ob]in pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale sunt
protejate pe linia secretului fiscal.
|n categoria informa]iilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intr` datele referitoare la identitatea con-
tribuabililor, natura [i cuantumul obliga]iilor fiscale, natura, sursa [i suma veniturilor debitorului, pl`]i, conturi,
\ncas`ri, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informa]ii ob]inute din declara]ii ori
din documente prezentate de c`tre contribuabil sau orice alte informa]ii cunoscute de organul fiscal ca urmare a
exercit`rii atribu]iilor de serviciu.
|n acest sens, func]ionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai de]in aceast`
calitate, sunt obliga]i s` p`streze secretul asupra informa]iilor pe care le de]in ca urmare a exercit`rii atribu]iilor de
serviciu.

12. Dreptul de a primi dovada scris` \n cazul re]inerii unor documente de c`tre organele de inspec]ie fiscal`
|n cazul \n care, \n timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale, vi se re]in, \n scopul protej`rii, documente, acte,
\nscrisuri, registre [i documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, \nre-

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 71


ANEXA III – Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

gistr`rii [i achit`rii obliga]iilor fiscale de c`tre dumneavoastr`, organul de inspec]ie fiscal` trebuie s` \ntocmeasc`
un act \n care sunt specificate toate elementele necesare individualiz`rii probei sau dovezii respective, precum [i
men]iunea c` aceasta a fost re]inut`, potrivit dispozi]iilor legale, de c`tre organul fiscal.
Dac` au fost re]inute \nscrisuri [i alte documente, \n original, acestea v` vor fi \napoiate, organul de inspec]ie
fiscal` re]inånd numai copii ale \nscrisurilor relevante din punct de vedere fiscal.

13. Dreptul de a cunoa[te rezultatele inspec]iei fiscale


La \ncheierea inspec]iei fiscale, organul fiscal va purta o discu]ie final` cu dumneavoastr` asupra constat`rilor
[i consecin]elor lor fiscale.
Data, ora, locul [i problematica discu]iei v` vor fi comunicate \n timp util.
Ave]i dreptul s` prezenta]i \n scris punctul dumneavoastr` de vedere cu privire la constat`rile inspec]iei fis-
cale.
De asemenea, dup` \ncheierea inspec]iei fiscale, \n cazul \n care nu se modific` baza de impunere aferent`
impozitelor, taxelor, contribu]iilor sociale [i altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspec]iei fis-
cale, acest fapt v` va fi comunicat \n scris.
Dac` \n urma inspec]iei fiscale se modific` baza de impunere a obliga]iilor bugetare supuse inspec]iei fiscale,
vi se va comunica Decizia de impunere privind obliga]iile fiscale suplimentare stabilite de inspec]ia fiscal`.

14. Dreptul de a contesta decizia de impunere emis` \n urma inspec]iei fiscale


|n cazul \n care v` sim]i]i lezat de rezultatul inspec]iei fiscale, ave]i dreptul s` contesta]i decizia de impunere
emis` cu aceast` ocazie de organul de inspec]ie fiscal`.
Contesta]ia se formuleaz` \n scris [i va cuprinde:
– datele dumneavoastr` de identificare;
– obiectul contesta]iei;
– motivele de fapt [i de drept;
– dovezile pe care se \ntemeiaz`;
– semn`tura dumneavoastr` sau a persoanei \mputernicite, precum [i [tampila, \n cazul persoanelor juridice.
Contesta]ia se depune \n scris, \n termen de 30 de zile de la data comunic`rii rezultatelor inspec]iei fiscale, la
organul fiscal al c`rui act este atacat.
Contesta]iile formulate de dumneavoastr` \mpotriva deciziilor de impunere [i actelor administrative fiscale
asimilate deciziilor de impunere se solu]ioneaz` dup` cum urmeaz`:
a) contesta]iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu]ii, precum [i accesorii ale acestora, al c`ror cuantum
este sub 5 miliarde lei, se solu]ioneaz` de c`tre organele competente constituite la nivelul direc]iilor generale ale
finan]elor publice la care sunte]i \nregistrat ca pl`titor de impozite [i taxe;
b) contesta]iile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contribu]ii, datorie vamal`,
precum [i accesorii ale acestora, al c`ror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solu]ioneaz` de c`tre organele compe-
tente constituite \n cadrul respectivelor direc]ii generale de administrare a marilor contribuabili;
c) contesta]iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu]ii, precum [i accesorii ale acestora, al c`ror cuantum
este de 5 miliarde lei sau mai mare, precum [i cele formulate \mpotriva actelor emise de organele centrale se
solu]ioneaz` de c`tre organele competente de solu]ionare constituite la nivel central.
|n solu]ionarea contesta]iei, organul competent se pronun]` prin decizie sau dispozi]ie. Decizia emis` \n
solu]ionarea contesta]iei este definitiv` \n sistemul c`ilor administrative de atac. Decizia privind solu]ionarea con-
testa]iei se comunic` dumneavoastr`, persoanelor introduse, \n condi]iile art. 43 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003, republicat`, precum [i organului de inspec]ie fiscal` emitent al actului administrativ atacat.
Deciziile emise \n solu]ionarea contesta]iilor pot fi atacate la instan]a judec`toreasc` de contencios adminis-
trativ competent`.
De asemenea, este bine s` cunoa[te]i [i urm`toarele prevederi:
– termenul de prescrip]ie a dreptului organului fiscal de a stabili obliga]ii fiscale \ncepe s` curg` de la data de
1 ianuarie a anului urm`tor celui \n care s-a n`scut crean]a fiscal` potrivit art. 23 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003, republicat`, dac` legea nu dispune altfel;
– dreptul de a stabili obliga]ii fiscale se prescrie \n termen de 10 ani \n cazul \n care acestea rezult` din
s`vår[irea unei fapte prev`zute de legea penal`. Acest termen curge de la data s`vår[irii faptei ce constituie
infrac]iune, sanc]ionat` ca atare printr-o hot`råre judec`toreasc` definitiv`;
– la contribuabilii mari, perioada supus` inspec]iei fiscale \ncepe de la sfår[itul perioadei controlate anterior.
– la celelalte categorii de contribuabili, inspec]ia fiscal` se efectueaz` asupra crean]elor n`scute \n ultimii 3

72 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


ANEXA III – Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

ani fiscali pentru care exist` obliga]ia depunerii declara]iilor fiscale. Inspec]ia fiscal` se poate extinde pe perioada
de prescrip]ie a dreptului de a stabili obliga]ii fiscale, dac`:
a) exist` indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribu]iilor [i a altor sume datorate bugetului ge-
neral consolidat;
b) nu au fost depuse declara]ii fiscale;
c) nu au fost \ndeplinite obliga]iile de plat` a impozitelor, taxelor, contribu]iilor [i a altor sume datorate buge-
tului general consolidat.
– durata efectu`rii inspec]iei fiscale este stabilit` de organele de inspec]ie fiscal` sau, dup` caz, de comparti-
mentele de specialitate ale autorit`]ilor administra]iei publice locale, \n func]ie de obiectivele inspec]iei, [i nu poate
fi mai mare de 3 luni. |n cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspec]iei nu poate
fi mai mare de 6 luni.

Obliga]ii:

1. Obliga]ia de a permite accesul organului de inspec]ie fiscal` \n incintele dumneavoastr` de afaceri


Indiferent de locul unde se desf`[oar` inspec]ia fiscal`, organul de inspec]ie fiscal` are dreptul s` inspecteze
orice incint` de afaceri a dumneavoastr` sau orice alte incinte ori locuri \n care exist` bunuri impozabile sau se
desf`[oar` activit`]i produc`toare de venituri, \n prezen]a dumneavoastr` ori a unei persoane desemnate de c`tre
dumneavoastr`.
Aceast` obliga]ie v` revine, de regul`, \n timpul programului dumneavoastr` normal de lucru. Cu acordul dum-
neavoastr` [i cu aprobarea conduc`torului organului de inspec]ie fiscal`, inspec]ia fiscal` se poate desf`[ura [i \n afara
programului dumneavoastr` de lucru. Acordul trebuie s` \l exprima]i \n scris, s` \l \nregistra]i la registratura dum-
neavoastr`, urmånd a fi anexat la actul \ncheiat cu ocazia inspec]iei fiscale.

2. Obliga]ia de a asigura un spa]iu adecvat [i logistica necesar` desf`[ur`rii inspec]iei fiscale


Inspec]ia fiscal` se desf`[oar`, de regul`, \n spa]iile dumneavoastr` de lucru [i, prin urmare, trebuie s` pune]i
la dispozi]ia organelor de inspec]ie fiscal` un spa]iu adecvat, precum [i logistica necesar` desf`[ur`rii inspec]iei fis-
cale.
Prin spa]iu adecvat se \n]elege asigurarea unui spa]iu \n limita posibilit`]ilor dumneavoastr`, dup` caz, dotat
cu necesarul minim de birotic` [i care s` permit` p`strarea \n siguran]` a documentelor primite pentru inspec]ia fis-
cal` sau elaborate de organele de inspec]ie fiscal`. |n cazul \n care dumneavoastr` nu pute]i asigura un spa]iu cores-
punz`tor, ve]i anun]a \n scris [i motivat organul de inspec]ie fiscal` competent.

3. Obliga]ia de a pune la dispozi]ie organului de inspec]ie fiscal` toate documentele care stau la baza calcul`rii
impozitelor datorate
|n vederea stabilirii st`rii de fapt fiscale, ave]i obliga]ia de a pune la dispozi]ie organului de inspec]ie fiscal`
registrele de eviden]` contabil`, documentele de afaceri [i orice alte \nscrisuri relevante pentru inspec]ia fiscal`.
Organul de inspec]ie fiscal` are dreptul de a solicita [i altor persoane \nscrisuri, dac` starea de fapt fiscal` nu a fost
clarificat` pe baza \nscrisurilor puse la dispozi]ie de dumneavoastr`.
Ave]i obliga]ia s` da]i informa]ii [i s` prezenta]i la locul de desf`[urare a inspec]iei fiscale toate documentele,
precum [i orice alte date necesare clarific`rii situa]iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
La finalizarea inspec]iei fiscale, ave]i obliga]ia de a da o declara]ie scris`, pe propria r`spundere, din care s`
rezulte c` au fost puse la dispozi]ie toate documentele [i informa]iile relevante pentru inspec]ia fiscal`.

4. Obliga]ia de a colabora la desf`[urarea inspec]iei fiscale


Ave]i obliga]ia de a colabora la constatarea st`rilor de fapt fiscale. Sunte]i obligat s` oferi]i informa]ii [i s`
prezenta]i la locul de desf`[urare a inspec]iei fiscale toate documentele, precum [i orice alte date necesare clarific`rii
situa]iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

5. Obliga]ia de a conduce, a p`stra [i a arhiva eviden]ele contabile [i fiscale \ntr-un mod adecvat [i de a le
p`stra la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastr` secundare, dup` caz.
Ave]i obliga]ia de a conduce [i a p`stra eviden]ele contabile [i fiscale la domiciliul fiscal sau la sediile dum-
neavoastr` secundare, dup` caz. Dac` a]i ]inut eviden]ele contabile [i fiscale cu ajutorul sistemelor electronice de
gestiune, pe lång` datele arhivate ave]i obliga]ia s` p`stra]i [i s` prezenta]i [i aplica]iile informatice cu ajutorul
c`rora a]i generat datele arhivate \n format electronic.

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 73


ANEXA III – Carta drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii inspec]iei fiscale

6. Obliga]ia de a furniza organului de inspec]ie fiscal` informa]iile solicitate.


Dumneavoastr` sau alte persoane numite de dumneavoastr` ave]i obliga]ia s` furniza]i informa]iile solicitate
de organele de inspec]ie fiscal`. Dac` informa]iile dumneavoastr` sau ale persoanei numite de dumneavoastr` sunt
insuficiente, atunci organul de inspec]ie fiscal` se poate adresa [i altor persoane pentru ob]inerea de informa]ii.
Cererea de furnizare a informa]iilor se formuleaz` \n scris [i va specifica natura informa]iilor solicitate pen-
tru determinarea st`rii de fapt fiscale [i documentele care sus]in informa]iile furnizate.

7. Obliga]ia de a v` prezenta la sediul organului fiscal


Ave]i obliga]ia de a v` prezenta la sediul organului fiscal pentru a da informa]ii [i l`muriri necesare stabilirii
situa]iei dumneavoastr` fiscale reale. |n cazul \n care solicitarea de a v` prezenta este f`cut` \n scris, aceasta va
cuprinde obligatoriu:
– data, ora [i locul la care sunte]i obliga]i s` v` prezenta]i;
– baza legal` a solicit`rii;
– scopul solicit`rii;
– documentele pe care sunte]i obliga]i s` le prezenta]i.

8. Obliga]ia de a \ndeplini m`surile dispuse de organul de inspec]ie fiscal`


Ave]i obliga]ia de a \ndeplini m`surile prev`zute \n actul \ntocmit cu ocazia inspec]iei fiscale, \n termenele [i
\n condi]iile stabilite de organele de inspec]ie fiscal`.

9. Obliga]ia de a pl`ti diferen]ele de impozite, taxe, contribu]ii sociale, stabilite cu ocazia inspec]iei fiscale,
precum [i dobånzile [i penalit`]ile de \ntårziere aferente acestora
Sunte]i obligat s` pl`ti]i diferen]ele de impozite, taxe [i contribu]ii sociale, stabilite cu ocazia inspec]iei fis-
cale, precum [i dobånzile [i penalit`]ile de \ntårziere aferente acestora. Pentru diferen]ele de impozite, taxe, con-
tribu]ii sociale [i pentru dobånzile [i penalit`]ile de \ntårziere stabilite, termenul de plat` se stabile[te \n func]ie de
data comunic`rii acestora prin decizia de impunere, astfel:
– dac` data comunic`rii este cuprins` \n intervalul 1-15 din lun`, termenul de plat` este pån` la data de 5 a
lunii urm`toare;
– dac` data comunic`rii este cuprins` \n intervalul 16-31 din lun`, termenul de plat` este pån` la data de 20
a lunii urm`toare.
Decizia de impunere privind obliga]iile fiscale suplimentare stabilite de inspec]ia fiscal` v` este comunicat`
dup` cum urmeaz`:
– prin prezentarea dumneavoastr` la sediul organului fiscal emitent. |n acest caz, data comunic`rii deciziei de
impunere privind obliga]iile fiscale stabilite suplimentar de inspec]ia fiscal` este data ridic`rii sub semn`tur` a actu-
lui respectiv;
– prin persoanele \mputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;
– prin po[t`, la domiciliul dumneavoastr` fiscal, cu scrisoare recomandat` cu confirmare de primire, precum
[i prin alte mijloace cum sunt: fax, telefon, e-mail, dac` se asigur` transmiterea textului actului [i confirmarea primi-
rii acestuia, iar data comunic`rii va fi dovedit` prin semn`tura dumneavoastr`.

Dac` se constat` lipsa dumneavoastr` sau a persoanei \mputernicite de c`tre dumneavoastr` s` primeasc`
decizia de impunere privind obliga]iile fiscale suplimentare stabilite de inspec]ia fiscal`, de la domiciliul fiscal,
comunicarea se face prin publicarea unui anun] \ntr-un cotidian na]ional de larg` circula]ie [i \ntr-un cotidian local
sau \n Monitorul Oficial al Romåniei, Partea a IV-a, \n care se men]ioneaz` c` a fost emis actul pe numele dum-
neavoastr`. Decizia de impunere privind obliga]iile fiscale suplimentare stabilite de inspec]ia fiscal` produce efecte
din momentul comunic`rii [i se consider` comunicat` \n a cincea zi de la data public`rii anun]ului.

74 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


ANEXA IV – Ghid legislativ cu actele normative enumerate \n ordine cronologic`

Ghid legislativ
cu actele normative enumerate \n ordine cronologic`

Nr. Nr. monitor


crt. Num`rul [i data actului normativ oficial/data

1. Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul 49 din 4 februarie 1998
comer]ului, republicat`

2. Ordinul Institutului Na]ional de Statistic` nr. 601 din 908 din 13 decembrie 2002
26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasific`rii
activit`]ilor din economia na]ional` – CAEN

3. Ordonan]a Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 863 din 26 septembrie 2005
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`

4. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1040 din 642 din 16 iulie 2004
8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea [i conducerea eviden]ei contabile \n
partid` simpl` de c`tre persoanele fizice care au calitatea
de contribuabil \n conformitate cu prevederile Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

5. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 713 din 977 din 25 octombrie 2004
12 octombrie 2004 privind aprobarea Cartei drepturilor [i
obliga]iilor contribuabililor pe timpul desf`[ur`rii
inspec]iei fiscale

6. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1850 din 23 bis din 7 ianuarie 2005
14 decembrie 2004 privind registrele [i formularele
financiar-contabile

7. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1346 din 744 din 31 august 2006
14 august 2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire
a codului de \nregistrare fiscal` pentru persoanele fizice
care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent
sau exercit` profesii libere, a Procedurii de modificare
a domiciliului fiscal pentru asocierile [i alte entit`]i f`r`
personalitate juridic`, precum [i a modelului unor formulare

8. Ordinul pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de Administrare 701 din 16 august 2006


Fiscal` nr. 575 din 21 iulie 2006 privind stabilirea condi]iilor
[i declararea contribuabililor inactivi

9. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 2217 din 1041 din 28 decembrie 2006
22 decembrie 2006 privind organizarea eviden]ei \n scopul
taxei pe valoarea ad`ugat`, conform art. 156 alin. (1) – (3)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile ulterioare

Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate 75


ANEXA IV – Ghid legislativ cu actele normative enumerate \n ordine cronologic`

10. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 2224 din 3 din 3 ianuarie 2007
22 decembrie 2006 pentru aprobarea unor proceduri
privind \nregistrarea [i gestiunea persoanelor impozabile
\nregistrate \n scopuri de T.V.A.

11. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 266 din 158 din 6 martie 2007
19 februarie 2007 privind organizarea activit`]ii de
administrare a contribuabililor mijlocii la administra]iile
finan]elor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul
direc]iilor generale ale finan]elor publice jude]ene

12. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 262 din 175 din 13 martie 2007
19 februarie 2007 pentru aprobarea formularelor de
\nregistrare fiscal` a contribuabililor

13. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 357 din 251 din 16 aprilie 2007
27 martie 2007 privind modelul [i con]inutul Raportului
de inspec]ie fiscal` \ncheiat la persoane fizice care
desf`[oar` activit`]i independente \n mod individual
[i/sau \ntr-o form` de asociere

14. Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 537 din 260 din 18 aprilie 2007
3 aprilie 2007 pentru aprobarea modelului [i con]inutului
formularului „Declara]ie recapitulativ` privind
livr`rile/achizi]iile intracomunitare de bunuri“

15. Ordinul Institutului Na]ional de Statistic` nr. 337 din 293 din 3 mai 2007
20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasific`rii activit`]ilor
din economia na]ional`

16. Ordinul nr. 697 din 10 mai 2007 pentru modificarea [i 347 din 22 mai 2007
completarea Ordinului pre[edintelui Agen]iei Na]ionale
de Administrare Fiscal` nr. 575/2006 privind stabilirea
condi]iilor [i declararea contribuabililor inactivi

17. Ordinul ministrului economiei [i finan]elor nr. 702 din 376 din 4 iunie 2007
14 mai 2007 privind declararea livr`rilor/prest`rilor [i
achizi]iilor efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele
\nregistrate \n scopuri de T.V.A. [i pentru aprobarea
modelului [i con]inutului declara]iei informative privind
livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul
na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de T.V.A.

18. Ordinul ministrului economiei [i finan]elor nr. 273 din 392 din 11 iunie 2007
28 mai 2007 pentru aprobarea modelului [i con]inutului
formularului (300) „Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`“

76 Ini]iere \n contabilitate [i fiscalitate


Stand mobil de sucuri naturale
o afacere din care ob]ine]i profituri de peste 5.000 de lei noi
Sucul ob]inut din fructe proaspete este plin de vitamine [i foarte
apreciat. Este c`utat pentru c` nu con]ine chimicale, iar faptul c` este
fabricat chiar \n prezen]a clientului \i spore[te credibilitatea [i \i d` o
not` de senza]ional. Iat` [i avantajele dumneavoastr`:
✔ investi]ie ini]ial` redus`
✔ afacerea poate fi extins` la nivel de re]ea, iar cå[tigurile
cresc exponen]ial
✔ sucul de citrice este mai atractiv decåt orice alt suc
✔ pia]a este liber`, concuren]a este practic zero
✔ nu sunt necesare cuno[tin]e de specialitate, toate
opera]iunile fiind extrem de simple
✔ materia prim` se g`se[te u[or pe tot parcursul anului
✔ pute]i demara afacerea ca pe o a doua ocupa]ie

Foarte pu]ine afaceri \ntrunesc asemenea condi]ii – pia]`


excelent`, investi]ie redus`, cå[tiguri mari [i rapide – [i tocmai
de aceea v` punem la dispozi]ie o documentare complet` asupra
acestei oportunit`]i [i v` propunem o variant` 100% profesio-
nist` de punere a ei \n aplicare. Pur [i simplu o „afacere la
cheie“!

|n aceast` lucrare v` prezent`m detaliat etapele de parcurs


[i principalele aspecte de care trebuie s` ]ine]i cont atunci cånd
v` ve]i hot`r\ s` demara]i efectiv activitatea. Toate aceste reco-
mand`ri sunt rezultatul unor analize serioase, bazate \n primul
rånd pe experien]a practic` a celor care desf`[oar` deja aceast`
afacere. Sunt lucruri importante care asigur` \n foarte mare
m`sur` succesul.

Pute]i \ncepe afacerea cu cel mult 500 euro care


reprezint`: construc]ia standului, achizi]ionarea presei de fructe,
a cåtorva l`zi cu materie prim` – fructe: portocale, grapefruit,
l`måi, precum [i achitarea chiriei pentru spa]iul de amplasare.

Din lucrare mai afla]i: secrete practice care atrag [i fidelizeaz` clien]ii ● sugestii de amplasamente
pentru ca afacerea dvs. s` fie cåt mai profitabil` ● informa]ii detaliate despre cum trebuie s` func]ioneze
un stand de sucuri naturale ● legisla]ia \n domeniu ● adresele diver[ilor furnizori de prese manuale [i
electrice.
|n plus, lucrarea este \nso]it` de proiectele de construc]ie pentru dou` modele de standuri
stradale.

Comanda]i aceast` lucrare:


■ telefonic: (021) 209.45.45 ■ prin fax: (021) 205.57.30 ■ prin po[t`: Ghi[eul extern 3, O.P. 39,
sector 3, Bucure[ti ■ prin e-mail: comenzi@rs.ro
Pensiune turistic` [i agroturistic`
o afacere cu pia]a \n plin` cre[tere
De ce s` intra]i \n afaceri cu o pensiune?
Citi]i \n continuare o list` de motive puternice pentru care o
pensiune reprezint` afacerea ideal` pentru dvs.:
✔ cererea este mult mai mare decåt oferta (turi[tii str`ini [i ro-
måni se orienteaz` din ce \n ce mai mult spre astfel de servicii);
✔ pute]i \ncepe printr-o simpl` amenajare a casei b`tråne[ti de
la ]ar` sau a casei de vacan]` cu numai cåteva sute de euro, bani
pe care \i recupera]i garantat chiar din primul an de func]ionare;
✔ statul sprijin` zonele care ofer` poten]ial turistic [i permit
crearea de noi locuri de munc`: \mbun`t`]irea infrastruc-
turii, acordarea de facilita]i;
✔ ca s` v` dezvolta]i afacerea pute]i lua \mprumuturi ne-
rambursabile din fonduri europene sau credite ram-
bursabile \n condi]ii extrem de avantajoase;
✔ nu are nici o importan]` ce vårst` ave]i, ce instruire [i ce
experien]` ave]i \n domeniu. Cu pu]in spirit antreprenorial [i dorin]` de a reu[i, ave]i [anse mari
s` intra]i \n lumea \ntreprinz`torilor de succes.

Lucrarea „Pensiune turistic` [i agroturistic`“ v` \ndrum` pas cu pas [i v` arat` cum s` v` \nfiin]a]i
[i s` v` conduce]i profitabil propria pensiune. Aceasta cuprinde informa]ii detaliate despre:
● cum s` ob]ine]i avizele [i aprob`rile specifice \n func]ie de clasificarea pentru care opta]i;
● cum se face amenajarea interioar` [i exterioar` a unei pensiuni;
● cum se realizeaz` eficient procesul de cur`]enie [i \ntre]inere a spa]iilor interioare [i exterioare ale
pensiunii;
● care sunt serviciile pe care le pute]i oferi [i cum s` administra]i cu succes afacerea;
● cum s` realiza]i un plan de afaceri pentru a ob]ine o finan]are sau pentru a v` monitoriza evolu]ia
afacerii;
● un generos material cu adrese utile (care se actualizeaz` periodic) \n care g`si]i: care sunt insti-
tu]iile \n sprijinul dumneavoastr`, unde pute]i urma un curs \n domeniu [i la ce pre], de unde [i
cum s` ob]ine]i fondurile potrivite acestei afaceri, care sunt site-urile [i publica]iile unde v` pute]i
face cunoscut` oferta.

Lucrarea este \nso]it` de un CD practic din care afla]i informa]ii utile despre ame-
najarea unei pensiuni dezv`luite de cå]iva \ntreprinz`tori care au demarat [i dezvoltat
aceast` afacere cu for]e proprii.

„|n prezent, pe lång` cazare oferim [i mas`, meniul fiind realizat din pro-
duse proaspete, ecologice, \n mare parte cultivate pe terenul nostru. Mul]i din-
CNT302

tre musafirii obi[nui]i ai pensiunii ne anun]` doar perioada [i locurile de cazare,


\n rest se las` pe måna noastr`.“
Kati]a Lezeu, Pensiunea Lezeu

Comanda]i aceast` lucrare:


■ telefonic: (021) 209.45.45 ■ prin fax: (021) 205.57.30 ■ prin po[t`: Ghi[eul extern 3, O.P. 39,
sector 3, Bucure[ti ■ prin e-mail: comenzi@rs.ro