Sunteți pe pagina 1din 55

EdituraKolos

CUPRINS
$
i

ULTIMULRAZE$
COMUNAVUTGANI
CATEVACUVINTEDESPRE
12
lA&e* B€put€flEetE
Ioan-VasileDiaconu CUVANTLAMURITOR
14
CAP.1.CAMINULCULTURAL l4

1.1.Sumar 15

r.2.cercurle
:qtT'"I:;:;;;li;il;il;;;ffi ;r ;;-::::::-:::::: ---:---::::-::-:-*: 1;
i::;t;;;;;-;;"";,-;;;;;;;;-::-:::::-':::':-::''-:,:::::
"1.,?,7,\flYlLlL"-:ll-::-::':-:
It
\
It
,l I

la.iumitatea secoluluial
XXlea'-------------::::::::::--'-- ---------26
1,2.2.Cercul cuuural JanetaBostan
1,2.2.1'Familw oneorghe si
''---28

------- 86
sltesc
Glnomntogrrful

sAresc
6lF,l,MuzEuL --------------ll7
tr .
nnr-"
llil{uwul dlnVute

4j**e*n*x*r'*lnf
lg.';fi
::lgnlfi :ifi.;iiiffi [
::::::::-j-l1
: :::: ::::::::::::
iigmUg-[fffillUi'n::*'r:j:*1.::.
), ) I (' c € 4 t
| t i t t c i ti i l t , i t l t' r t r ttir r r clcn Rti,g ti
. , , . ,ll. I r r rl r . l , l * i , r . 1 , , , , " , . 1 | ltt ir r lir r r llte ,
4.3.J.S l rrtr:('ottsl l l tl l i tl cs( tl
'-'-'-----'
123 4.1.4.l .'l '. I'rotl ctt--------- ----- 210
r,u.uur-----.---.
' ':'i'i"illll;f,lilll;il1;l,liT1:::i::j:l:1.:.
lur('tr1)nrrr(.r -. '::--------
4.3.5.Lusl l {i tr l )ttsl tt------
4.3.6.(i hcorghcS tattcttt---
271
., r .1.t,*e..rri
;;,;;l;;,fr:;;:ili','itt rrrrrzcckrr
sillefri-_--^- r24 2'73
.', ,.i 1,",",,i,;j;;'l;j;;,ll;,,,,, "- -" - '-------------t24 4.3.7.l oarral )i l tcoutr
.' I ,r,( 'crriric.rr,f;i" . __:_::____:_:" -:;------ -'-*----- t2e 4.3.ti .S i l vi trnal l uhri ttt----------
;;;;l;;;"'l; r r l M r r zcr r h r.-. r
sfltcst. Vu r cr r r r i_
.-------_______
IJ3
, f . , , i l l r ct u t' r^,r,,,,.,.,..,
. , | l. A lt c i r " . , . i , ,
r th r rle
l g r r lr lc tlcslh lu r .r cr
a a ctivitiiliinruzcul ui -_
--_-, ___::-___:_::::-:: 9l MAIPUTINFOLCLOR
cAP.s.PUTINAETNOGRAFIE
!.'1 . A t 'r'e le r l l n l n l c r ' r r u l [J
M u zcr r lr r lsllie sr \/r r lc' n l --'--'--'-;"277
___-___ !.1. Ohlcciuri
1 ,5. f , lrlr c e l o r c r r c l u f 4l
d o n n l o b icclc 5.|.l .C dtcvai nsenrndri pr i v i ndobi c ei uri |edeA nul N ou,di nV utc ani -------.--..--..---.---.277
---------------------280
Jlcn lr .r r ctllzn r ta m u zcu lu i
______-_144 5,1.2.Obiceiuri de pestean --------------- ---------280
ktrrr l\lerrflrrp_-_ 5. 1.2' 1 Ohiceiuri de ianfi----
' ---------283
5. t.2.2. Obiceiuri de primdvard
_____________-_
146 --'----'-284
5,t.2.3. Obiceiuri de vard------'
CAP.3.MEIT,IORIE
coLECTIVA 5. t.2.4. Olticeiuri de toanmd -"
-'---"--285
--"---'---'---285
5.1..1. 'l'oatrul popular ---------
l .l . , lrrr. nll ... uproape 147 ----------285
politic____*__- .\,t .3.t. capra ------:------------
---------285
5,t,3.2. D umel e
-------286
5. I ..1.3.Trupa de anul nou' 1oq
4. t..1.4.lJret (folosit de copii $i tineri)

!,1, l i ol cl orul coP i i l or

CAP,4.PERSONALITATI

Mclie
!,1,, N r l i l tt'r - -----------
l €fl ffr6rrglrl _ _ _ _ _ --_ _ _ _ _ _ --3 1
l . (I 'otts
q. |.
iI.4. l tttr :l ot'i| (rs
(rilsillrsr(r c asc ---
tl c L(ri! ?111
r?
----
5.4 ,l A l l i tttcql c;ttgi tri

AIREVIERI

, f .1 l (t t lrc t if ''-*'261
, ffii,l,.,, 1 /. )
'- - -

=-
' L l . ll 'r rrrrrrllI nf l p o l l l t l t - 'l '( r l
I I I l, llrt rr rl.
; i,r 1 s 11p1,. 1 q 1
lfr I* rffi ---.33i
' tt -'t iri cr,i e ti . ' ; ; ; ; ' ; , . . ; ' t |t l1. i | !r,i i l l e .ttl !p ttrtta ra | rtrrrtri c i 1r| trttti vu,tt,i .= -..= = --=
RAZE9
ULTTMUL
intrc prinrclc urulc peregriuiriprin judcful Vaslui, ipccputccu 30 dc ani in urtn[,
dfunul la Vutcani u rcp1ezcntntun llromcnt apartc, s-a inscris intr-o arie emofionalb
pe
deosobot[.Nu gtiamurure lucru clesprcaccastl localitatedegiin mod ciudat imi rdmSsese
$ti1tr imagini dil autogaraU{irlod:pc un autobuzscriaVutcani gi, fbrd vre-o motivalie logicl
Em ro[iluiclcnumirea timp dc atAfiaani inainte.Memoria afectivSva reacliona din nou cdnd
tutr-un volurn de GheorgireChib6nescuam intdlnit apreciereaci Vutcanii era cel mai mare 9i
tllai frumos sat din judelul Filciu. Firegte, m-am bucurat ci intilnirile intdmplStoarecu
deuumirease vor concretizaintr-o cunoa$teredirectd ,,devisuo'
O primire prietenoasi in sat, intdlnirea cu formalia de ,,Jieni", repetiliile intr-o sal6 de
personaj
€l€s6,se cdnta, se recita cu intreruperile gi intervenliile fregti in astfel de situa{ii' Un
€Ereoum taciturn, cu observalii rare dar de mult bun sim!. Era profesorul Ion Diaconu,
Indrum6torul spiritual al ,,Jienilor" cel care vedea in profunzime existenfa 9i evolufia
formaliei, putea sd priveasci peste calitilile sau neimplinirile spectacolului. Acesta a fost
punctul de plecareaf conversaliilor multe care au deveni colocviale in scurt timp. De la ,,Jieni
i6r tr..ut la istoricul satului apoi la spiritualitateaacestuia,apoi la generalitdli privind cultura
populardin ansamblul ei. Am aflat cd lucreazdla o monografie a Vutcanilor 9i primul volum
a fost cel de Ghibdnescupe care l-am amintit mai
ie'aur,, l-am remarcatpe masa sa de lucru
iUe, Ne-am intdllit de mai multe ori, fiecare revederefiind o adevdratdbucurie intelectuald.
PClAngl schimbul de idei se impuneau gi relaliile umane pur 9i simplu. Astfel mi s-au impus
CUnog$-1cr.ii sau mai degrabbintuiliei unele dintre coordonatelesale sufleteqti dominante. $i,
g€Fnrui importantb dintre acesteaam considerat-ofiind dragosteade satul natal, dragosteade
.simplu ataqament
VUteali gi de vutcdneni. Dar era o stare de spirit total deosebitd de
lentimental de locul unde te-ai ndscut. Ion Diaconu avea gi are o viziune originald, o inscriere
fpartu nt spa{iu 9i timp a satului. Cred c[ pentru el comunitatea locald nu se oprea la
Ebntuotporunii sdi ci o percepeaca o entitate existdnd de secole cu toli strimoqii reunili,
trecere peste coordonatele cronologice. Trdsbtura de unire a
fCeliz$ldu-se astfel fabuloasa
a fost in prim plan statutul de rdzeg.A fi rSzegera un adevdratgrad de noblele,
$g4ofafiilor
ipa4ineai upei categorii sociale cu particularitdli semnihcative, erai mai presus de orice un
C'n itUer, Clriar ctac5starea materiald a rdzegrlors-a mai schimbat de-a lungul timpurilor,
:Entlntentul dc nrdldrie a rimas acelagi.De la prima lor atestarein secolul al XVI-lea, rdzegii
parte a
VBt€Emni au reugit sd inving6 vicisitudinile. Faptul c5, dup6 ce au pierdut o mare
plta$atului p1i1ti-un rapt ai boierilor Costdcheqti, au reugit si devini mai bogali prin
EUnfpgrdtrrLi ci susfindncl indclungate procese, vorbeqte de la sine. De aceia, l-am considerat
pe IernDinconu in prirnul r6nd ca rizeg, mi l-am imaginat alSturi de str6mogii sii pled6ndu-gi
b:Ugala inteluinubilclc proccscla Curtile Domnegti.$i, dat fiind faptul cd, au r[mas extrem
& pUfini intelootuuliourc nrai congticntizcazdacest statut 9i lupt6 pentru el, am dat titlul de
*trlBU!,
Ion Ditrcguun putrlicatdo curAndo monografiebine documentatda Vutcanilor iar
y€lUnUl de l'ulll iluslreuzllpcrcnitatca prcocuplrilor sale 9i materializareaunor cercetSri
Dc data aceastaautorul are in vedere in mod
Itilgtiftae trreefute eu u€ci clc uui in ururl.
pfgpendereufvirrlu HpilituultlEi, l?irfi sll ignorc coordonalelede ordin istoric, stareasa in
lnlirrnurliil0sunt^grupato in capiloledistincte,fiecareincercdndsI
lerieaaa eorr6:rrr1i,,r'nrrh.
ilcatr==e s lHlrtraERu ultu rr crrltrrlii locrrle. irt I'clul acosla, clcaicxistl desiguro perfectdunitate
J lucrarii ;rulenr volbi qi rlerr.rxisleutn unor trtottogrttlii distinctein cadrul acesteia.Prima
dintreele ei li c[:digata(iFrlirrulrricultrrrnl,Aulrtrttlprczintiirnaiirrlli aspoctede ordin istoric
impeetU!lrr luureagatelorltrirresiatcrrltr unor sllilltrc'ilitxttneniclcoullur[ 9i totodatdprofund
qi I ) iut it r ic( ir r nli.in lilr r pt rlr
l r i Spir t rllllel, ccl ulai dc seanr l
, r!s!' fi S pi tu llar et
l at' ri e1leul
intnlrt'=unl irrr,fl!FtnAntulrii pe cflri: ! il ut,ut vtl,ttrlttln llotltiittin, irrv[(f,lortrl,consiclcmt
e e l ttr p l tr F EtEl Fu ti l ttur ,r r g a l ttr ,i l hittr ', i tt vtttIttt'r r l l r r tr tl Rsr
. :t'b fl r i l c6 cttl ttr c
FEFtgl"al cillulrrl,
Itcl ;l (l l l ic t ' l) l( ' lilllllell( 'TJ n l tti tttr' r'
l r-rrl trl a l e
I a l r,i ,rri i rr drei ' i rr r' t
ti rri p l n t trclc r r c t iv r lf llrrlcr rrrri rrg ra l i r,c ated * E tttrrcre cul rurarc
;ttcttl trtgit lc it t ilt ' c t t t ilt l
g i u ,,,.i .,t,,g i ,.,.,,f. i ,, i i l i ,r,i i ,' t=r,;rrultlt.eqlarhi vel c
nu surl r
GATEVAGUV|NTEDESPREcoMUNAVUTCAN|
|r i r' i rr1 nl ,,i
, i l i i ' r' rrt;l rr,rrF r' $srt. flt. .rri i i r:t. (,r\ rrl car' (lo'ruu' Vulcirursc 1l1nirr hnziuulde nri.ilocal liltnului. in cottrpoucula 'saintr'6trci
l ) r r pil (l L ..r(l i l t i a l .1i .., ,,,U n ,,, ,eri rxr.,u., cstc de 2 knr pcntru
comutrtr
l l e ('rl 'ctlc t lt r' Ps pc
il23c itlc lc
r r g rrsllr)' 1 ' 1Itt'
r.,,,,r,,1 ...,,,;r,,,,,,,ri,ifrrte, ,l atar,tt de gsic:Vutcirni,Mllilcqti li l,tlfii lilflrr.l)isttrnlupanl ta sctrlrulclc
. ,,,n 0 ,,rn c e i i ' rrrit i l r,,,r,..l .' rrrrr,rri r l rcri oa.a dc
la rcqicclinta judc! cste:pcntru vutcani
ti tttl l e ttt t llint llllcllc ' pr c z i rrl fii i r rt' rh rt' rfi r.i ' ri,c g i rrrl c,t,,.,,,,,,.r,L l ot mai Mnllcqriiii dc (r kur pcntnrl,ollu lililn. l)islunlapanl a teritoriului comunei
46 km. suprafafa totala
rl i vc.si lic : ir lc s -'it . pulc ' c tt trrri ci i ti t,r' is n r,r,rrri' e.,tl rrcc
rrtrrncroase qi 4Okrrr,poutr-uMiillic$ti42knr,pcrtrnrPo91aElan
llll lotllc itr l'i scrnnil'ic:irlivc.
i " ,.' 1 rn ,1 * p
r.,u b l i care.urr,rrrtri rrrrc
cl c, pc csto do 6.ti04,52 lt,r.'t-lin punct dc vcdcre geologic intdlnim.trei tipuri de soluri:
moti v cd Vutcani
A'li, rrrrr'cgrala,iril,l"uur"". r,r,"'".rrru nediierenliat,iar ca tipuri de sol int6lnim
('hrrrillctrltu'alcarc.trcbuic
rl .,,1rri''.inr.fi,rr.li*r",.,,,.*ir!".lunuoq,.nrrc o monografiede Haloco' supcrior, Mcotia' (70%,) gi Cuaternal
sol brun cenuqiude pddure,soluri nisipoase
rfclivilrli .rtislicc'catcgoriilc*.,cirri" loate genurilede $ernOziomlevigat, sol brun, sol lcvigat compact,
,,,,c,rrrirruitta r"utiireu"ucestora.
otliscetrpc carc u tun11if i11..,,tru'".,ii,'1':ilruirurui ",r;. La fer,admirativ ;l nolurialuvio-coluviale. acumulativ, structural 9i
cfitltlJrr:rclic cra intcrzis6ridicarc..aiii.i;l.r
.)rr,"rri, in ronoiliit" timpurui
respectiv Rclicful ,olirru. cu pante cuprinse irtre 5oh gi 30%, de tip
s,ciirl-culrural".eutu' de datele "rt"
rtin trocunrente aflrm din tehnice care SeulPtural.
'cics lir
p/ltril rr.iburariirc de ra forosirearerali'or P arrzadeapdf r eat icdseaf lSlaoaddncim em ediedegm cuizvoar ecef or m eaza
ttriluirctoatein t*pu .r" "";,;;;;;;;';;,,rc
o'r.oii;;;;",, pcrrru oo'rurritate.ln ";";;;: piraie ce se varsd in raul Elan:
rnonografiede cdmin curturar consecinfd,avem in fati n6r,nic.pc ter.itoriul comunei Vutcani avem urmltoarele
"rgrr0 <tinjudclur v,,*r,,;-;;;;';te. edificatoar"
cclcl,ltc comuneconform ptin.rpiuruiiuin',,no-r"nru qi p"ntirl Vtrtcuni,Milicati. Barboqi9i Valealui Darie'
(tendin!6 spre dou6 anotimpuri)
irrscricq;i t"
,uro,;.in'ur"rugl onzont varoric
se vor Cli'ra cste tempeiat-co'tinentala cu patru anotimpuri
'cratdrire 119." 9*.d";r;;;;;;retibrioreca comunari 9i cinematografulsdresc. +9,5oC (temperatura me{i-1 a zonei) iar precipitaliile de
'loate cele prezentatedespre ,,ur"ui eu tonrparaturamedie anual[ de predominantesunt cele
sitesc sunt reprezentativepentru este de 523 mm' Vdnturile
P'r''rcipiilcrui Io' Diaconu. Dincoro ;;;d", activitatea gi Aptoxirnativ300 mm, sub media zonei care
-fi"nu, hotdrari din direclia sud au temperaturimai ridicate.
eqrrsfircrrilor rt *'::r:it'"T. "dfi;ir;;;e,
aritudini diverse are feci cu dircclia dirrspreN.{E Su,'Ne. Cele
dragostea
sa l" t.""ut si sinceritatea Atit vcgctalia cAt 9i fauna sunt cele specifice silvostepei'
;trhri,r isrnurui.
Acestea -gt*ip:r .ir.^ ,:l:,
au fostmobirurire care face legatura cu Podul
gretllillilc'Muzeulreprezinti determinat
sdaclioneze gi sainvingdtoale lixistl cdi de comunicalie gi anume: $oseauaasfaliata
intr-adevar."L .ui concretedoveziale cu satul Mll6e9ti; $oseauade piatrd care face
d'r gi generalrom'negti.i"i"o"#'r"n. civilizatieiqi culturii Drranrrrei;$oscauaasfaltata cate facelegatura
Diaconua ruptatpe'tru impunerea care face legatura dintre Murgeni 9i Hugi'
'rr'lc
regrrrrrrrrentar muzeelor,sdtegri, unui leg6tur0cu satul PogtaElan qi implicit cu.$oseaua
a urruistutut, Barboqi gi, implicit, cu oragul Huqi,
::11"r"r".*:J "plrrirdror-i in intregime.Din lixista in luoru o $oseacare face legaturacu satul
dea'pfse;;"rprerextur
lli'J';;,illf1fi:$*:"1T:i"#l?:'r".*a.ilo."turare ,,rerormei,,, ieuttAndmult distantadintre Vutcani 9i
acestoraq'
Prirra alcstarc documentard a satului vuicani dateazddin 7(20) aprilie 1548, a satului
rtcca de memorie corectiv'
este un concept at6t tradifonal f]1-ai1 2(15)octombrp t-alZ
lltoritt vie' adicd cea pdstratd c6t gi modern, pentru MElaepriclinanul l6l l, a satuluiPoqta
in n'",no.iu-particiianlilor r"-""""i-"rre, satul M6l5eqti a fost aparlindtor de
rpc't'inle ltt numeroaseu^niversitaf existand catedre Surul Vurca.i ;;;r; ;;;t;u ieqedinld de comuna, de
din--n'*."p"tqi so,"re,unrte. nt".i*our, i-eqedin!6de comun6, satul Pogta Elan a aparlinut
* fostculese, ftrainter'venlii este gi prezentarea €6111'u0Vulca'i sau, uncori, a fost
fiil[i::l :ffiJjffi. carear:n d;; i;;;r,jncari,railustrarea
unor geiuuonVtttcutlisau<lccomunaM6l5e9ti-Corbu'
l'olsonalitdlileilustreazdin mod Mol i i l eV utca r r igiM 6l[ egt iauf ost r [ zegii, pr im ap6n6in1859, adouapdn6pela
rlirr uc:esrpu'ct de vedere firescgradulde culturi gi civiiizafie sccoluluial XVll-lea'
a uneilocalitili gi lUtnEtaten
rrrr;rurr'rrrc ru stea alituri cu crnstechiar falr
cent.eurbane.De""-;;;;;;'.-#toour"
la gramaricieni de A rl rrl l [i ()4,pont r uVut cat r i, af ost andecum pdnS, r dzegiipier zdr r dm aim ult de
qi
la'chimigii;;;;'il a fost ,rr, tupt;, dupd care locuitorii se unesc
lrrlirrgviq;ri,
de raaniqtiprutri.i'?';;;""io"il'.,, nafional,de la isrorici lutuatatc tle nroqiicta,ru.,rit, mai apoi, cl
nrrrrrturlc,pcroriii inr6lnimin pug;n;le de rapoeliIa eminenli pedagogi, 'CUi,,pa,n Iorrtc tno;i i lc nrcgicqcclisponibilev dnzdri|
;a,1;. autoride
Rcnrarcabir esre$i capiloruri;i;i;l;, cu modesrie
I'rrlc:1,r"'Dc lbpt,etnosrafie, ..purindetnografie qi mai pulin
f ."" o"r,nn r-" il"* l;;;;;J;;;;t.L",.,. rn acesrcapitor
;rr'lbs,rul demate*rartaton biaco'nu,"h"*a"q*
''J'.i;l;i.$:,,'.1il'i',n'ffiiiil'jl; ;;,'liaf,rurpreorur
i:il,i:l "" "a""ai"iri".ilir, sau,mai binespus,
si"ii"l,
i111
ai"nu',-p-r",ori 4,":^1.::f
sr.ri'rrr.rurir.' "a
uniul*Jr;;i
;:i,ill11,ilt11:::::'rfi1";*;t:..#:l
cttlegillori' t'a lsl Schliemann,
simplu n"grrrd., a rdsturnattout.'unr-uliile
universitarilorgi
dinvurcani
Hllliil".fllil;1,:lll';;;,';i:',,",:il11,'#;ffii'd"#::#t:'e atingo
('it ttttitdit.svitlo'ic,2 srudii I"gri"?"'Crr*rgrre
tt t',tltttttci'(irtrsislon(a lvdnescu,personaritate embrematicir
Stiinlificiln ttr,rliiur un ceftificato"
"u'ritbra inlrcgii lucrijr.i.
"^."l"nta
'
l\tn Rtn\rt.rr

,eft,
cr t t ec ttttz h s c c tttttl totl l l c l l tl l l c el l l rtl
S i tl trlV tttcttn it t r e o poziI it 'plivilcgir r t It lit t
r r ici lunc: lior t litot t liudcclilorictlc pttt:c,ctr scditrl
cotl erc,i rtll i,l n l i rsl 1i r r t rt 't jlt llt tlr r iir lie'
ctltretiltlr'
pratptiupirrrllirr trtttl l()40'ciiltrltr lunttlislnrsdc

I i p . r i rr l t i l i t rrt l rrl t t l V t t l t i t t t i

sct'i l l r r l ttii tl '\X- l tr i t


i t t , , , r l l l a t er le te g e L l i r r !fl r l t: t i l i l r r tu 1(1r r r r t.o r ri h ' Il i l r ;fl ) , l i t i l r cr l r r tl ttl
sr 't'ttttsl ttti cs
i ,,t l u i i i ,r =Ir r l r r lr - r t',,l r r l r riil l \\ l cr r
E E E r t l l E l . . t i l F ? rl er i i e e r l i r ri r r l r r r i ti i sl r i r l i v l o ( 'l l l l l tn1 l t'ttl i r ri l l tr g i r r l c' l 'tt
d e t J Bc r . , , , llll l r t i r : ; :r .j r ,i i !e l o r ,l i e r
i r tc r i i 1 :1 1 l1r :=i r l r uu ;t, ,1 ,', l i r r fl :i i

I lp I Iit lr ilirr u u tr tr r r - i
\/ttlt' r lr r i
iTiHcila;u; :u;;
;:'::i'
;* :,'1":;
u'lm 1:'
lr'1;''J 111
;l';'l;
Itl n i(' ( lllr ! f llieStle
t t tkrc rtltk ' 6 tro n l fl
c tt o r' l s s ni l r ,,s i r rui n"i r. e ri l ri r+ rj rupE tat€
a necol ul ui
XX
uttivet'ral
qiunr*rrs'rn'errfiri
,*'ui.iir,
pt.ccu,
;:,illl',!|iil1ilff|,,:i:ii:''*ttzitr siunsediu
srtlul Mllltlcslicstcittzeslt'ttt
tla crtstuchccorbu, la sthrqilril,qs:crulului
bise'icllPi o cltldi'c cleslirtrtth nl XIX-lea, cu o
,,',,i,tii6,lii,,riui'rpirul,n..rrra'uiri,,,n-i,rrrituti.
sntuluiin impr"e.jurinti. a fdcut faima
In prinrajurrtf,t0tctt sccolttlttirrl XX-lca
sc construiegte un local de gcoali care se
extindcdupd.junrdtatca accluiuqisccol.

Fig.4. SchifasatuluiPo$taElan

qi un baraj clc
fac dealungul ravener Vutcani
Lucrdri tie ltitlrttnntclioralii se
lu PoqtaElan'
Fgulariaaren r'0uluiljltrrr,

Fig. 3. SchilasaruluiMAIAe$d

Pentru satul Posta.Elan-se construiegte gcoal[


o abia la jumdtatea secolului al XX-lea.
ostalie
o"nri*."
li,lliffl.Jififfi:T'ril'i:fffi?i1::T;eie u"p"i;;;;;
f f,o*'u,"
cuvANTr_AruuRrron ti l | | ti tnr .l t:,( ;1, r 'U l :l ( l ; l ( l l l : l l l , l r , l . , 1 t rrl l rt r' l t l ; rl l 1 t l t ' t t t l l t t t l t l ()l l l : l t l ' l '
l t l l )l ' l l t o l l rt S P l t t t t t l t t f t l t t ' t
s t l t t l ri rl t l ; t t l t ' t t t ' : ' ; l t l t t : ' t t t : " t l t t
' sl ll'zitttt tlc ttlllttt;1:;1tt'ttltt
t l C i l ((' i l : , 1 ; 1 . t ' , l t
l r i tl l r 'tl r ;l otl ;tottl tl i (l ('
y it rl l t p , rrr' ; r l )l l l l ; l rt (' l )l i l l (' i l t l t l (' i t l ()l C rV i l rZi r(i r, i l l l l l l (' (' l )t l l (' i l l l l l )l l t l l : l
r''slc ttt;tirtrltll.1's1,lc1q('r'c.tlc tt,.i ,t| l ,'1,,,
'( ) Sl 1t
.r-0,n,l,lll:li:'r:1;"""() l l l l i l l tl l l . tr.cLrrrrcrr(.,
(,r(r,rr:rrr.. ,i al l tl tt, ;t t't" l l ti tt l c / : l t l l l , / i l t t '
tl c s p tt' s ttl ri t' t' l c l c cirirorul
rrr.rrrrr.ir
r . , , . " r , , ,,,f"
i l lt)r()i l l )c P ttsci ,, .i i ..' ,,11..
rrrl t.r\,crr!ri r
rrrrr.rul ui l t| l tttt l r' l t l o 1 ' t ; t l t t t l r' l r l t t t t : , ' l t t l l t t t o i
'ri nir ni"0i
'\1:t:ttt
i c rt.l u :,i r,,
l i r rrrrr,loch scr.va[i i ,o, esl c (' i t l t l c t t t i t , c t t t t t i t l t t t t l t l l t s i l . . l )(' ri ( l l (' l t ' i l
E r t " n" . " r , , , 1 1 . trui ,u,i ,i . l ,r i l r r r r l , tl i l r lrt : t ' r, t i l i l 1 )()rl i l n l t , l r l i rs l l )i rrri l I i c

murte
inron,rail;;;; ,lli:i:l,ilXfnH:ru',r.,,u,"""
:lillll::;l :'ll',::l:lli auapdrur
roartc I\t.l r 1r 'r .r " . N r r r r r i r r c l t , r, , , r; , , , i t l ' , 1 , ' l rrrr i n rl c rt t t rt l l )c i l (' c s l i l l l t c o t l s t -t t l l t t l t t t '
l i tttsttttr ;t'
(' r' e t l t ' l t t t l t t l t V t l l l t

Facern accsl lucrudc,.irr-cr....,,,,rii.,.,,r l n r , l t . ; rr r t . r . ; r s lcl r r l l r r r - l o r r r l i r r cr sl t'asrl l i c t'r r r to sctttii rt r l tr r r tc.Ir r cvi l i r h i l ,i tr l i r r .r r u r {i i l t:


c.i tl i ci o tl l r l r ri.r r
'irnicnu;;;ili:T::,r?;fiHffi:f;i
sd cauterispuns singur l i l r sl l r v sl u r l c ti p g ct'r tr l tr r i c.'l 'r r r Ittt
ci i l tr t Pr o l i tl tl
la inrrclri,iic .c'l tii,''ir,rrj. , l r =r . l l . l . s r . ; r r r; ; ri r r r p :i r .i {i i l o rl l e

r'"'r*
ri:*T!# Iti..
H,x!::i*x*
l;i,:
i jil***i,"""
;i i".""i,
i il ;;'uil. $i #;;:ra colec{iede rextenu_l r r r r r . r r r i l t . l . r . , r l c t'r r r r txr ;;l c;ecr
i i r r l r r r r r t , r rr.r: o
1 r l l r r r i l o rp o p o a r cl o r ctttr o l ti tc.ctt sttttl l ttltl c l r
r r n or sl a r r tl a r tl cd c ci vi l i za ti c.
( 'a n tcr l i t'r r tr i t L r r czl l n t i ci o tl l r l i ici t
lc
i
tl
tc:ci
i sl tttl
tsl t
i j
l ,t'l ttl tt
tl l l tttl t

-
. . Cititorule,dacdvei glsi plictisiroar.c r
curiozitateata, nu o .iu. r.iiu.u"o;;;';;:,,[trtslrr lt'udi'ia noastri, dacr ea
nu stdrnegtedeloc
i rr i n ; r r ( 'i l i 'i ( v'l lt t l i s l l i l cl t.
( ( . 1 r . i r r . cl r - l r r t l ) 1 s scl i o s yr r o b l cn tr co l ccti r - i i . tcza tr r i zi r r - i;ii vl r l o r i l 'i c:i Ii i cttl l r r l r r
N u vo i ci ta tl cci i t p c Vi l si l c Al scsl r r r tl r i ' M r l r ;r r l
Daca' roru$i' I i l | | r r l i r r r . r o r r I i r r c;l i , u U l i r sl tr u r tr ctt,Si .'t r l r tt
f.l:r1r'rtt,:t
vei g.siinforrnafii sri-igssegri
".i,Jrii,'r,r,rci.irrcc.rca roare inleresurire. ! i r r i r r r ': , r 'rM r . o s t 's ( i l r sl cr r l
',l .l ) .l l a $ tl ctr , cl i n scc:o l r r a l l XIX- l ca p c l l o r tl u l r "tsVttl c:l ttl cst'tt'
repudiare a" *,,.rni,"r* ;1**.r;;;;;;9i
un feroce".. i'formaliidetesrare , , , . , , , 1 r rt r1l \ X l c l r .cf r r o g |tr l ';ictn o l o {:d c p r csti g i tr ,;i p o ttl a r - cl cN i co l a c Io r g a '
"socialist Tu cauta prinrreei qr de r .i
reprezintd'
Nu te l'sa.,,b6ntuit" "e-";# s!-g gar"qri ,,adevdrul,, | ) r r 'l r s r r r rc.,r r c6 r r r i l cl l.,,, a ,,,'" tl cp o zi te a zi rcu l tttr - ap o l l u l a t- i rt'o tr ti ttcl tscisttttl t
ri.ia.'".a, ,ici de euforielo,'*i,rrl+i'."prezentar.eacare te ""i pclllrtl a putca lacC lit(li tlorlor
r ;ur. \ rt :,lt (l('it lt('csltll 1'rttllot' o lltlcl dc ctrliurl'r,,'tlrotlct-trit",
intereselor
ttTll',if il"d;lt6ir; taio",a',,';iil;..d"aqa
lli;,i1",i,11;,ili aceastd
osren
earr
a r r t i r l t {l , , o tl l t l t ' t t ltl ) l l setl c l cl r n o l r l g i zl l r c,sl l r - l l tl cl sp tr s.d O O tr <tu i t
ci vi l i zt!i c' tn i ti cl cvi tl l t'
i i r i i t t ; l l ''r l i r . r r 'r i s.l i sl r t'l r l l t.
Defrnireatermenilor ( . t 'i t t t t l t i tttl tt.c l tt.l i r tttc,i It l tccsl Scl l s' c|.1 i r tl l l a ct p tl l cr n l c I) o sl c a tr i , cs( c l c1 ,,r ,;
de culturdsi civil,,l^.,
in,,Dicfo'arur
ri_uii
,o.a,;ffiff::L,::i"."ili?":il";,.,"1T11,j,.ffii,xj;",,, i '\ i l i t r r ; r r t r l r r r r l r rr l l .i ( r .1l .i czr ,.,l l l r l cr ri n vr i l i n r i i n l tr l tr itl c sta t
p l =ttr tr
cl czl i r n !u i cp i ttr u tl cl cr ca
ttcl ticr l cr ctu l si tr a c. tu a i a
i l .ttttl tst:l t
l cs tl tr Pl r
l l i t r {r =r r 1 . ( . : r t ( . f r r n r .o r r p cl i !i i r l r l l r r r r i r i i so ci r r l c

'iff"':'ilfi'ffl?Jifi,1;
itr th:t'ursul
;';;::;ii:!:"n.orogi,-.';ffi;,i.*
or maleriale
Marcu
sicon,tun,in l 'r i l r r r l l t ; r z l r o i M otttl tl tl , tl o r tti c
l i l r c|l
tl
r ,
c
p l
Pl tl vctti l c l l r i tt
i r r r cl l c o i l r l tr zi
r
c
tttttl
d c n
ci
l i
-
n
i
t'
(
n
i d
stl
cSl
r yi
cp
t'
l c'
so ci cl a tca r o r tl l i tl ci tscl t

vremulrilor. si spit"ilnale cunoscule de ontenire I r t l i l l t , r t . o r r r l r r . l r l r r .l tl ) t( ) i tl ) c


( i r r i i n u sc l ) ( xl l c
cuvantul l . i t l t . i r t r . : ;l r .r r r r r i l i , l tr r r l r l r r ;i l 1 l c, co n ;l i cn ti zcl r zi tc:i t n r o d ct'tr i za r ca
"'"t:yr:: in gfuul dictionarse definegte:niverurde dezvortare l i l r r r l t r r 'i rl r ; t : . ( 'l ( '. tt',,,,'1 ., t'e l c tl c: l l r tl ttr i . l ttl t.i o l i l l l t'c,
ttr t a u ci t d c ci l cl c:u l l u r i t l to tti t'
si spi,ituarea societdlii;
'trtt<'r'irtle ttiverurr irort ,re derrro'r;r"";";; ,ocietdri,qiina curturii
tk';ilcadicfio'arsedefinesre cel de ar | i l l l r l " l l l l 'l l ,l I l l l l ( ) ll ; l t t t t l l z l t l i t ' (' : l l (' s e (' ()l l s l t l l i i l i rr l { rrt t t i i t l i l t '
carnior aa. eaica o.i:.r,Tl";;ll,iu,1"*'rio,r"", ,,,r pri n ;c oal i t'
trtt'tttl'isttra
ei estecivilizalia'care.tr"'#""i"cestei inseamnd currur.d, rrrrt.Ir' ;rr' { i rrrrc l rrl c t' rrl l rrrl rl i z l rrc rr rnl s tl tl r. i rt l tl l rrl t S c ol i i ,
misuri?Fiecare (i rrrpot' l trrtl ) c s tc S pi l u l l a|c t, i nc oni ttrl tl tl c o
Auroriai cdrtilorde isrorie. .u,rureigiareetalonulei? { ,r,.rrl r.1rr rr t fr pr.i rrrrrl tl i s l rg rt' c l l i i r
('t';cri qi arrii,evirf, .;l;;"rii si.irilir"1i.i,-f."""niori,l,u o.r,nou, (i ol ' ov c i ' tl l " Il i c s t rr'
,l rtt ttottl r ;rl t rtl l ttrrtl . ( i . (' oS l rrrt' , A l . V l l l l trl i r, M' S i tdtl v c al rtr, A '
sd a.nn"uq.aini"tL",t"."r,"r constantin l tl ' trl rl i t
rrrrcr'prcli'i'i' doua;";;,;,;;;;ent6nd doar () 1,,:;rl ' l ;i ,rl 1i i , l rrc e,rrl r 1i o s c ri c tl c : s oc :i c ti rti c ttrl tttrl tl c c 0tttl tts e rl t'
ce rni-a arrasatenfiait, i""a diferitere l ,l l ( i rrr i rl ;rrr. 5l
a."."bir este
i,':;:'l:';;::;;i,rf ; :; i:;:::; w
,'i,1; :;t::*; :ll""f,!"",,i,,,r,i",-i,
";;;r##';"nceprre spengreriand:
r,;'i"
i ttl r,l rr l tti tl t
,,r=|ru,,rrh, ri r t;r i rrr,fr{ :rl orrrls ;rl rrl rri l rc l rrri c s u l i c 1i ,,l ttttti l ti tl ol trl " s l l trl tri ,,' i t1-ros l ol ttl "
l l i rl l i l l ttri i l c c l ts l i l .' i tt l tl :tt:t
Inclinim si acceptarria..".a =!rl l i l ,.t .\,r.,,1 rr rr;rl :rl ,t l )nnt(' :,.1(.rl r rrrr i tts l nl l l l r' tl l l )c l l l l rr
."u..pi'niuo o chestiune i l l i l
trtlru'rj
isto'ici,
gdndindu-ne ta de bun sin r."#L::u:J"rffii i ti =tl i i r'i -rtl rl rr rl i . l r;r.,;r.,,,,,,"1,' ,
(' ,' r,rrrrl ,' t' rrl l rrrtl c , rtt' l i v i l l rl c l t l ttr' l l i rrtl rc gl c rrtc nl i l l i Irl rr
srrrrr'
tir civirizatiire airiur.,*orin;.;;;Hl]t
"rvitiratriie rrr,,l r,,,:1,,,,,' l rrrrri r,r' tl t' l \l rrr:;l etttl l rt:;l t.trt' { i trl ri i 1i l r (' rrl l el ot' . s l ttt tl t' l tl l t'
por fi. cuarrrifi..i.
p,-ir'tricaliire
l .=,1= rl ,;r;rrr

,trll"I
l,('urrura
:;;k:iJ,
rijri, * ;rur:J; Ji';ffi ;;; Tji## iH:'ii,l'ilTll;
rerrnice
dal0r.ar i rti i ri ;i l rt., ,,,irl r'',l r tt l ;t{ l r' tl l l ttt,tl r' :' ;ttt t l ti ;tt rl t' (' l tl l l t ft rtl rl t' l ot'
.1:rl l ,=1. i rr r j tt;tl ,t 1 ,,1rrl ,,gl rr tl ;tl t :,i :,pr i ;i rrl ' i rrl i i rrl l rr.t' l r l r;l t
rrrrrtl i l c l tl l ' ,.( (/' rr' (/('

rom6'iror
a.suferit
n oaricari
lil:1,:.,lJJ,-;lil; clfi
,.1l rl rti i i j i ,i ;rt rr,r,,.t,i 1i ,,,,,1,,,,,t1r\,t,,,1,' .r.;trrrl ttrr!r.z r,(.()nrl t:.i (.()l i rr.t.rrt.l ev i i ./.s i P l rtl i ti P t' l l r
l l tl tti . rrl rl l 0t ri ;i rrri t' i n l )t l ts etl tt' ttt' ;t
civ'izalia
arhaics | ,t l l l l l tl i l t l tl l l t' l l tl tl (l i ' l tl 0t
|uoro."rerr'ici
,.-",.Jlia (tsbina Furton,
ic
(a i ttl i l ri l i i t:i i l i l r,i ' ,1' tl t' .1t1
,,i l i l 1 . :i l l rr tl i t{ t .,j t r ot!l i l l } i l ||' l ;r i l i l l rl ( l tl Ll l l ;l l (;l l tl l l l l l s t' i l 0l ri et' l i V c l 0l s Oc tc l ftl tt
:iilrfilil'li'J'1iii:#ffi':,X'ilil:tl"
r'.iales."u iruo."ra;il"] jil:i:,.:" t9nt::t nemijlocitcu ci'ilizafiaupu..,r,*
rlirrrrrrit:i,
i ti ,i l i l !i i i

; i sa;;;,,;,;;fii';il'ffJ,'::,"l,l1iJi1l,,ilil,X1l:l'ffi1i,.::t,*,':;tft#*lii '=tl i l i l l 't!'

r*r,rlr lll
"l !:l l l i t .r..,....,,,.. ,,.,,, r,r,,r
i rr,i l r rrr , ,.l r.i t ,i l i l 1 { .l r.i l |.i l l r. r orr' ,l l l i l l l t' r' ;rl t' :rl t tl rrt{ trl 0l
l l l l l l l t rtrri rr t tttrrrtrl . t l rr:rr
CAP.1.CAMINULGULTURAL lc: r t izt rtI'ti t t t t t lt t lfitl t lt ct t gliit t cull
rurtrl url( ) H0,r lr icr . lor lt lr clir t r ir rrg, , r r llit t t tsnlr
i rr.l rrrrrl
'ct ct lt r ce|ctt lot
le cot t t lt lcetqii t 'r t t ci t lit lit ct icc'
l i c c:i l rl rc
rE l l e i rrl ocrri rl c t it t t lct t t t t izr ttlie
t lit kict i. .ct
rte:crtstll pt'cvcdct'c)
Ll. Sumar e=e,iiu,,,r.t* cr:itposilril(lrrirrvnlnlotittttsc Pttlcit..rtplicit
('ttlllpotre ttlit;,r,,1',r,g""tli*licfr pie rrlc irr.lirlu cortllroncntci arlisticc'
l.trrqii, rtccit rtclcricitii glsolniin a lui lo' ChcorghoMaurcr'cultul
Se
in marilc oraqe 9i mai ales in
lic dir r lilpt r lllic rl
it l(' c ' c rrl tric rrl rru ucls rce n rb ri o nul
ctruri nul uicul ruri rl . pcr.s.rr'litnlii lrri Nic.t." ii.',,.,1.,t.,,,.tlusl 1i paroxism
'rr$crrtucirzii,
pdni la
In p.irnaitttnitlirlcit sct'.lttlrri cr, lb'lnalis'l mai ales acolo unde distanla
!11'irrrprcurrt
,,t xx-icrii'ulururui .""rr.r.r,,,,,apos1orul,,satului. EUeurcqti.lrii'rl o gn*.iuite rr,,rnpl.
cu prcrrur..':..i.:,i.;ii'irrr-l.-,*.,,r,'rrur "rlu tut.''"ll:."",iJ:.lili'l.iir..,"r,
av/irrcl
trnrattd'tttcttl trebuiau
,a-iinu"l"petarancumsd adjuncli
cu secretarii
sunti'locuili altemativ
ritlicrrt'cu,r,'s,r
sc r-creascr tlc ci'ri'c culrurale
ll]jiftt"tt devicii,cumsdsefereascr era un eqecfiindcd
de pentr.rru tl. gronclcr.c ."urf-".tii*i propagandistice.in fapi acest lucru
gi c.nsitlc..tii.licicnlr]cra co,ferinfa tot de echipile formate' mai ales,din cadre didactice'
,r;,,r,,r.,rT#fi[)lloti'u gi bibrioreca E€tlvil'lcrrcrullurirld unora dintre ele datorita'mai
(instruirea
cu "ro-m"uta
l)upil l9tt9 cirmiucleculturaleslSbescpenala disparilia
a se pulea realizaaccsl luclu bocancidi grdjdarsuili americanegte pe masdpentrua li
so firloscau,uneori, serbirile gcolare cler, *rr,cluic.icr dc fl";l;;;tii"tcu
.,, u,r",l.illt;u 9i impinate luai vederi aie televiziunii' gi care se intreba
re frlrrur tiilpilc groso;t'r; ;"'camerele de
Ilcvenind Ia Cercul cultural culturale'
rc.zu
|rarc, Vutcr ,,filozol'icl"cc sil lacircu accstecdmine
silenii
ignor69 se potriveqtemultor
ry f, :;il;;:li
l)l'('p'garea politicii statului fa[a de sut
cu s.opul clar de ,,oa"*ir*.
;fi ,ff:ifl".*H::T"",l;,,Tii';:,fJ ,,[ )u uobun arunoir o piatri in apd
gBtttitrct'rrltul'alc,irrr:lusivCiminului cultural
gi zeceinlelep]inu o pot scoateo'
din Vutcani'
a lui. prin mijlocirea Vutcani estecontinud de la inf,rinlarea
statul pornest" ei oi.nJuu impotriva
;;,;ir;;;;;;rdui, 1r c'oncluzio,oriiuiiot.u C[minului cultural din
dou6razboaie:Al
;;i,::::'"'currurare acliune cu oarecar€
lui li p6rrt1 .u-"*cep!ia perioadelorde criz6 cavzatede cele
irt zilclo ,-luo|i.l..,
I' PIofbsorul Dimitrie Gusti sesizeazd asupra-Romattiei cu virful in 198910' Formele de
Er lx)'lo modernizaprin vorbe,
acestelimite ale sistemului, realiz',nd,cd Fellea l{frztroi Monclial 9i agresiunea momente politice prin carea
satul nu difeiite qi specificeunor
oricdr de inlerepte;fi ;1";;#i
ru'rrrr c:ih'ciapune bazele teorerice ."r."rur. sociologicd in liiBllifert[rc illc 0costoracuuitali* fost
ale caminului ;;;;;;; tfesul1nnr.
nr:livilurc pracricd,lisand la "ultural: saruruiprin munci, prin
o p*" ;;;. Cdminul cultural est,
rr';r.r'zcnran{ii de frunre_ pe careii are:invststorii,
ceil'l1i' Accatia toli trebuie notarii,il;;r,'"""rTfiLlTT:#;r:l
satirfhcerca acestortr.ebuinfe,."
ra d;;;;;"'nevoile^sarurui,
apoi top sd inceapb 1,2. Cercu rile cu ltu rale
de
birr.lc' lui'cu altecuvinte 1r1i"rip*ctice, in care siteanul s 'runca
lrrl''lirr.t't5 elitasatului
,,inva1al
rap"rirj"r.a,t €*:lTiTx";?:?::::fi::
"ru
,,und"are"onrturiuil
baltape$te,,. |. 2 . 1 . c e rc u | C u | t u r a | V u t c a n i | a i n c e p u t u | s e c o | u l u i a | X X l e a .
l(cvenindla cdmi'ul".uri"""qrlir""i,
ttr'*"i ait v"tcani creatpe bizaacestor nr'10'825
, lrri s-' c,ncretizarnril lnfinqrya ;;;i;;.;ilrt principii,activitatea
ln 19g2,Minisrr.:t'ul I'struotiunii 9i a Cultelor prin,deciziunea"ministerial6
iitt tt ttiunssi fie tradilie, inhinlarea odu""."u'*"i""i sericiculrura, oficial m'2621I902 se ptecizeazdatribuliile
9i uJ^iilrio,""i pe l6ngi ciminul "*p"tii, care dig 2l l'r,brrr,ric l9g2, ;ili;;;;
i't n',o,titorut
$i' totugi,impactulnu a fost."i,"""Lr gi pentru culrural. ccr cut 'ilol cullulalc'"
rrtf{t;rrrrrcdccdtidealurileacestui timpuruiduceauin S l rr1el ," l trrhl i cci rl c primar, spune cd
g* a" lt), dt:,stth t'trt.205tlin regulamentulinvdldmdntului
llctivililtcaacestuia *r_r"1r"i.r""r**rele
i" perioada193g_1946.
,,tltttttlltttfitl
a sdtenilor, prin cultivarea la ei a
estemult diminriata "'i-r"
un"oii ,ropu-;,gi esteres'e"iii:"i,'* (1.,r-u)l) ridicureu std.ri.imorale
Acesttip de crmi'cultural ot" deinfelesacestlucru. *€dlttlurte1t,rtltl1.t,.,t ',, ,tri,rii murcri.ure,prin imbogdlirea minlii lor cu cunoEtinle
. i"r""rit or r" ,ettllr)retrtcrt,,. .lt,trttrrtrt,tr,, si
i"pa i'i+?l Noutcdminculrur.ar, culturaletrebuiesdfie aceasta'Si aceiace vor
ll,li,i.,iil,t.ii'ffi
f ;"#Ui,"Jop*oa"*i,",;;;;;i;;
iil1ilT:',g'*ifljhf*.1ffi "i*i ca E&,llte.
i#i[;
,lqtttlttt, litrt,t ,,,,,'it,,it,,t'ilttr lu c't'rt'trrile
,,,,"i,,.,t,',i,,,''i'l"l rlt''tttltia<'tt'(L'vot, notamaijos"'12 ,
Pcntruperioada ts5t-tss9' u.esi .airin cuttr.ut [,' ttntni :rrel liilt ir r vf l{ir lot iit
benefrciazdde persoane ill;lir r cr ': r ct t lct t lt ur al"Vut cani"deacest esar cini?
carecon{ine9i proceseverbale
;rrirrbrrgct9i deobligaliaexplicitd,"" ,-pri.i,a salarizate Averrrl* i,,,t.,r,nun',,,,',il;;;;i p"rioada
1908-1910,
a.salariagilor d;;;f;, muncd curturard.
Activitateapri'cipaia u u."r,o.ioriir1il gfE[' etr,rrl rri l rrl l rrrrr. l, Vr r lt 'r t t r i".
pi"p"g""a"'a" toatetipurile, , nno ^^ spune'. . ^) ; - t publicdnu s-aputut
Ilcllvllilloaarlisticderasubordonat5
acestuiscop.eu "ruaparut chiar si Ifr lrrrre earrlu.,r,,,i-,i':. I tlirr2.r rroiernblic l90u se ^_. . . ^.,,sedinla
frilrlirtccicu bibriotecar:i il-"i" r""""rii artistice,au apdrut
sarariza{i;;-i;;;;",, au apdrut di tt,,i ,,,,r,,"l ' ,' t'I tI t t t I it I lh)t tt t t t I it t n'i. "'t 'l
cinemutog.ure
trcbuiasd fie educatiuin rfiriti-ai*lri,i"r"."r""r.i'ito";" siregri.conlinutur ' l fl Fs u,.,turi,,,1,I rlit 2l tle:cctrtSt'ic l1)0tt,citim: ,,in orelep'm' s-a linut Sedinla
In ;rr,rr..,rsrtl
i]['f,;::|"'- statsi noii conceplii ttt,titttttlli tttttrtt'tri. D-l VttsileAlexa' institutorVutcctni'le-a
E{blie1l, ltt,rt.ttttliliiiitl tt,ltttt,tli gi
tli';r'rttritttl t'tt t'i dt"sprt:tti'l'erilelenevoi ale sdteanului
decdmin curturar.
r,ir,ri,,,.l,ll,;l"il,ullllifi;l3lr1r'i.ffl,iirfi,lectorii sarariza{i,
precumei
6iAr"ri,rt,',0 f,ti,,i,t'tr,le',tt't,ttl'('i
rr,csrci i,sri triil,...i,]llll".l7r,;;;;;;;;, -:_-=.-:
s i l ttt' tl e l i rtttl c l rrrrl l i l i unuv rc aus 5c onv tngpenl menl
o ('. l l rl x)l l c lr lr ;ffi.,::?jiT:':,fi"1;i#'j;':i::
t t ' t t il ilt P t t ' t rt' ttP i ivt'iirl: .r' i l i .i r' c . L::?jT;,lff; o-E =,
i i l I.,,i tl er.erl ers ri lt,' Li l t\' i l l arttl l l ri l l rl l .i rttttrx l
€-eeestl uti l i Fate+l ,r,terR r* t,,l i rr rrrr||i l l t:rl tl i ti t,l r:l rrrgeri l c .c f()trol l ri (' L:t:l |t:,:l :.:l t]"nti nl aturdri i unui reg
lic otti tttti z r . ir zr ri r r r lt r , r . or rt.l u .s rrr.i c ' rc a l i i ropr..r 1-,ri ur" l
o-,,i di 1i i l ,,r rl utfli i r 1rri l rl n, rtl l rl c l l "|tc l i rttP trll ttrc i l tl r"'
i n c i rrc l o rl n i rl i i l c ,," i ." 1r," r" ,r* ri l 5i ,,rri t,t.i trr.i l t,r.. Fsl i l i tsdFtsalrF:i l i 4l l t!r In-,l i i l lri rrIl rr dre !i rrri l rl ort
tri [f u \l ,|.te,i t rtl l tr' rtri i t!i rti ti l lel rl rri ql l l i l l l i u"t 1"t' ;11111r1i l ' )l l 'l l '

\"'!'
rlulr srrr.i l c fr:,,,fi 1i i f,.4i

-'!"''":
r ir ' : ir . ir ,i ,r,l rJ rs r,it,,i l 6i cei rrri l u, F'
rz i,,r,i ' i trtril i |i l rrl rhrt"' trl ' l ' l ' 111/21 oc l l ()09' s ori a
l rn ,l r,,l l i rrrrl i s l i r:i L i : i ti =i 1t.111111=qsrrr l ti E t til i rl i !!!!Fl ,:iri l l tl l F!i l 1.A ri ttti tttrl ri rl i i r,,t
','rr lir t . , t ttt!tttl \,l
tt:i l l !!r l !i "' I' rtF' ' l i
E g;,i r=*,i +i ! |l l 4r !rl i tl ' hl ,tt' g,i l i rt
'r:i
ttti i l tnt t t lslr ' i, lrt . r t r t ' ttr,l ,u l ...t,ti .rtttl te ,rl r,tl t,tt t llit r t t t t : itt 't i t t - t t t t
l ).l .l l ttrr tt \1,1!,t,1 t,a.re1.gl tt,l nti l ti
c,91ti i i i l l ntnl rr,,\ t, l i ,tul rtttt t t t t i, yt t llr i, t , t . \i.' t t 'f l''t lt t t lt lit iit t t r'r r t lt t t lt t lllt t t '
t ltt llt
t't'14ttlttl ltt It'tutli,,rri
'rr' ,rlrr'rr,rr',r ,rr ,vi rttrrtrTttrtitttl trt rrt ttttiirnrl',ir,,ii,,,.,_zrc,t,t,,rr,,,tr un ro(ur Wnltl.I ittviItttt'tttlttvd1tiItttttIttI , r 1rrttt
', ', ',ttIr'I , , \(7l''rt,,t'
l)(t t ! t ' u , l t ' t u t l i . t n l . t t ttt,ti .tfi,tlttll t:tt ittlttlth tttttttt ,tti
;;t, ,rttl tttttri l c,gl l tt., l l l ,.l tt,i tt,:i ,,, t ir i1, z lt x'it t zit t t t t lt 'll t lacct t t lt r it 'lt'yt t 't t t tdin lt t cdlunulllt ir hosi'
t t t 't t rt t t t l t t i t l t t ' t t r t r t ' i t t ' i t 'i:itttt .zl cttnthtc,tJl ori l ot. (iligttr"c (ihilxtn ttt'ul lot'sctlinlu public'd:uu
r r jtto ( tltl( .t lttt' r tr .t:ti p t,n lr tt hi ttt,l c,7,it.i rh,ttt.ett,ri Ic,ttl htr, l)aletti,tttttlt't",)')"i'tv'\l'1t"rtl-l l"'l; "
l)-l (ih. Ncntirttr ittvilittrtt,l,tttt.tttri, Eluttttttttt
'Sgi1
,l"sprt,',;,;1)),.at,t ttl,,\)ttl)('-10 tttutttti ditt loculitult''
rtvritulitt ttdct'<'t'ti,ttrlttlllirlttryi r lttt'ttltutlul .vo,i.hesta t,e.ut,ulttlttostru,,si Sir,'r::r'ttli "iittttti' nunleroaseexemple,
ul Duorritoruiri ,lti,.t,trt,t.tt str/lst,ltll tttlttl, ttttt t,tlt,ltit tlt,,l1lrt,'|illtlust',lt.l t'tir|ii, spt.tndtttlu-le
Itxtn Cuza, ,.|lr.l,
n'tttrtitrlil c,tilde mtrlt rk,csl rttttt.t,thttttrtilot,u
iubit pe sdteni, ,,rj,.,i,,,.r,
le_u
ttl ctlttt,ittg,r, cd ttttttttti r,tlt,lr,tt|,tt sci.tptt pe sdlenide muhiplelenevoi ce le au, dar cu tot
la-u thtt pdmdnt, le_n lt[,.|,,11 pentru ca sd
hr./iinlut 'ytrtli pctrlt'tr dt'slcltktttrt lttr,/iictindtr-i pr:.lc1r,lct lot)cri lttt neincrezdtoriau rdmas' Iar
,r/iilrtindu-i <'u.rti nu uita,pL, tttr,;;-ttttttn) ltindij<,tilrtr
lotodatd liberi si .stdltdni pe avutul lor, f€gttl,,tt (.t,.(,(1y v,,rnit,)r,, citit car-e i-i apasd mai mult Si mi-
spund, care ar.fi nevoile
(ttttittlc!dc cl, lrehuie ca.fiactut' ('utttl)t'r(' a ldranilor Si ca sd_Siaducd totdeauna l6el6l lrtn,ritt, l,r i-unr ,sttnclttl,s'ti-tiri cdt pdmdnt au, sin-am gdsit
(fi tr=rtu I-unt inlrcbctltrtdrerea pe./il""ore,co*
.sti si',tti cti.bdin' casatui ior-tf,etut marelui domnitor d,,,r't,,r ltttnrdnl. pe
'rd-l pd''treze ca pe o i1'oan1t,r.fiintti.t<t tntti ,vlittttit ,,o ,a oiii'p5"t'dn)a si aibd. Le-im dat indrumdri cum sd-l munceascd
portretul lui cuza (si dht eerl l)t.e,zc,tli 1ra rricitttnulcare stinu care intr-un
lxtr'lrclul) marelui si bunului ttoslnt Il(g(' ('rtt'ol I, c'ctrene-a ddntlu-le ca exemplu chiar pe mosia Bdrbosi,
scdpat de robia Turcului, ne-a d*pl ce=lt* t,tt ,srilt: pnxlucd ntult pdnd
huuullit bogdliite si ne-a inmullir
si iiolita itiiirtltitulu_le p,;r;:;o;o;n cotunete,pdnd lln4talint luttrttti in nrud rali.nal 4e c,dtre,, pornior,Stamitiade,care a intrebuinlat
cdtttnttl ,.t* si in
^BdrboSi. $edinlase ridicd lri otlclc,I p.rtti.1...1
In 25 ianuarie r909 ,,ra orere 2 d.u. s-tt 5i {ngri qi ttti ttl t' chint i<'t l, dur siaici, am constvre 'at at , cdt ot
D-zdu' Euneconvinsiaur
cred cd numai dm exemplulas, eiziccdasa
i-ar
cte,i'hi.ssedinyapubrica prin ,,Imnur Regar,, €,l,,tt ttttr,,('(',r(' ci 1,r1,n,i'r'lul,)"i'"'nu tot sd face docd
tot afit
cinlat de elevii qcoalei,.s,ubconducereainvdltitot'utui, intinsd cum a fost moSiaBarboSi'c.ipe o suprdaYd
tlupd care, preotul paroh Gh.chitic, a ttl l'it ulnvl,tltt,,dttr ttu in lfugdric mult
wtrbil ,sriteniloradunali despreiubirea cd qian p' i sup'o|o1amicd se poate scoate
Scoalei,sil,tisericii. de ntlt'tl rct,t,t,il ,,,, Si ,,i,'Si iii,rci o, videa de pdrere de a se instala
sfinlia sa' prin cuvinte bine sinlite, a arcirar sunt
care e .folosul scoalei si bisericii, ca ednd|+Tttultttttl t, lttct.ttt,i1ir,rol. Pentru aiungereaicestei iinti
Itxulnri pentru formarea minlii inimii
si indemndnd p" ,;;":;;'"; k iubi deopotrivd pe
';ttntindond, afit ei, cdt Ft:i ,| ' e,,etttl t,i ' | i l . nc, c, , n, ] u, cdeoam enispeciali, car isdseocupenum aideplugdr ie'
si copii ror, pentru-cd numai in ere vor gdsi mdntuirea.,, Ft€{.e,,€C.|t,lttltlt,,yit'tlxi,sdrilorsia,sainc'dt,cuincetul,poatearajuySesisdteanulnostrusd
' D-l V. Alexa, invdldlor, vuicani prin ulmare de foloasele cdr\ii unde se
,,ptecdndde ra ideea iririi irirripateror, ce in ajun o te EuJrlr'lilgt: dt,.fitllu,st:lcurtci nnunc'imai ralionale si
't'et'l\t'rcm'a ardtat in mod practicTotorii'unirii p-entru toli rontdnii. tt<tc'csttre '
iubit foarte mult ldrdnim"o, iardu-i qroii p"i,r:r,iliitarea
A aratat cd Cuza e primul $*g*e lwtte ituh'trntdrilt (invdldtor) vutcani despre,,ob6rEia
',':,':::,',',,"f;:r; minlii qi pdmdnt A ntttl ytn.hittu ur,r-,,rmsetlinld d-t Gh. N. Nestian ce
rdceald si mai mare, ei nu-si dau deloc seama
vrtrbind de scoatd, D-sa a ardtat ncamoiut",,r,r't;,:t:t::,";l:i;t,n"iurtoiot
gl 1te, forosut ei pentru sdteni, indemnd.ndu_i a o iubi pe ea FFlcettrtlriu fl rontdn' se cd'
invdtrdtorulei, care e sufletul acesteiinstitulii.
Ltt ett'e.tt,stit itrlt,trnirt:, pc ldngd sdleni au luat parte nutnai invdldtorii' cdci stie
Alternativ cuvdntdtorilor de mai sus corul altfunclionar, atunci acel
clttctistt inti)ntptii,sdiu parte si vreunpreot, sau
rtittle'ce,Si au recitatpoezii',1e scoalei si cdliva elevi, a cdntat mai ntulte ffin parteet ltx,ttltti, bietuiui invdldtor local. Aici nu s-afdcut
nrult'clc rulldrninli.ale
gcdinla publici Efral n=al,tttt,t ,i .rr,,1u,,k,
gii2? februarie1909,de lavutcani, ,,nu s-a mai "i!i u p,itrt,"lle st'ttlttrti,tlnturt't't' ;c'oaluabe-i inliinlatd'
rttt ,y-ttttudu-natla gcoald decdtfoarte puyini rinut din cauzdcd 25 ianiarie la scoala din cdtunul Tupilali' cotl''una
oameni,.,u IV',A ltttlt'etunii,,,lt,,i ,i
In data de 22 martie 1909 circul cultural
a avut activitate la tttrtlee,c,, i,n d'i1itt,,,'
""'t'lrtt'in
d-t (. S. NeSt.ian. in orele i?1 o ouut loc Sedin{apublicd' cttt'/it'tl
9i lplaeftt,
'p#€
ltuhlicd nu s-^ */i tirt din cauzd n, ,-ou oaunat oameni "sedinla t(tl tc"l ( i l u ri trttnru i d i tt l ocul i l al e'
Io q"oora,'yaldeqti e,iS t etllt't
In 26 aprilie 1909,1a "a l't de elevii ;coalei, dullti t'ttra
Barbogi, ,,gedin{anu,s-amai ti""t ar cd nu s-aadunatlu'rc dc,prls'.I$e,|ll,||fls.tt t]c,st,Iti,t llrin imnt'tl Regalcdntat.
la gcoald,.fiindocupali cu misurarea pimdniului "*ra v,u.ttittlc,tltr(iubir.<td tle"scoald si biseric-d si,al doilea,um wtrltil
24 mai 1909, valea lui Da-rii: #alul lf,ttil, tilr,t,tttiit.l,t'i ei, care le aduce cinsteSi lur<l[tSi
,,sedit4a pubticd nu s-a yinut,Jiindcd rocuitorii erat,t *tt+eftrratl/ ,l",ry,r,1ri,,u,,r'r'lr t,rit'ii ,1irt tntirtltti hr'tn'dintre
itttnrnisi lo_!"J:d*ry conrunei,fn afacere) t'lusmdnic. Aici am constatat o bundt,tlitt|iditt
obS'ii,,.-, fi *c fprect,t,t1 tle vt.ttilti,(,1tt,.,lt,lttltt(( tlcttt.t.t .',1i
In 7 februarie 1909, Revizoratul gcolarde tltttt't'rtt'ttt'l:clc lttt"
Fblciu, cere conduc[torilor de cercuri a pgttui, clct lttthr',111'y.,r.t
il,:.ui:"o.,/:^urgenrd, o dare de seamd, ,, nt, "tlitlrrrilt ,ytttlttri, t'ttrt'st[ind din cdnteceSipoezii'
tlit'igt'1i".'"
a"rpr" ntersur sedinreror pubrice are cercurui
ct, !fi urntels-ttfll!tl ql tt ttrit'itltnxlrtt'lia pre;ulitrtc
Le1e*,€il,rte1 SetllttlrT lttt ttt.ti litttlltttt'lt'1tt't'ttlrtllocul 'gidoc'lorulde ltlasd ["']
Fiind o analizd(avdnd la indemanddoar
o ciomd), o considerim interesanti gi redd'r f,Alc+a.=u
plrtc din confinutulei: o ale q;cclin{clor ccroultri cultural clirt
In rlgrgl 11ultllli ;rtttl qi 11l1s 1ttocesc-vcrbrrle
saLlcal'c lrcl'rtti.tt
84,-februarie r909,-D-tui c{rl'e iltl lirst prczc'talc
"Nr' revizor scoray,Husi [..J II. A doua
sedinrd a avut r.t. lfuEanl, dOar I''ul'erii,1ol*r,,,i;,. tle iirvnlhl.ri,
irr zittu tle 23 noiembrie la
scoala din Mdtdisti, unde e ca invdldtor d-l c. Balan. La
acea'tti Futot?t5rr,,* crrltrrllllldeslh;rrrt'alii dc invtrllllol'iin ttccit
s ne lqce lrler:tlcs'rc
I'Ace.str.a ' 't'livirrrrc-u Alexl' llir r r ist t t ic t le lt lr gt t( ( ihcor ghe )
sc procluc.la I an 9i g luni dupdriscoaladin martie1907. * -= i C gdE 1' ' l l = C tlt,a , r , , , , ,i,f , , , u, , t ,t t tnt t ict 'lnl lr t i Vt r sih:
avurloc in colunaBarboqi. 1l/ 6 t nlf lc. r r lir r iilr r l. r 't it ''lr r lr r i:
,, {,.lly.l'j,l.,,ir
jandanni
conr.Deleni. F1g' i i ,;;i ;,;-rl e It t . ler , er r ihr ii:
,- llil^:lrrj::lllll;ilf audiat
ctc (vezirevista
vutcani
nr.3pag.l2 eiumritoarere).
r'h L' rr,
l"
I t ', ce s - v e ' r r r rrrr r .5 . A r .r ivir r r r c.r r .vu r r .c r u .ftr p ir r r 1 i.
t" cr ,n r .M i i ri l e$l i_ corhu.
l birlnrr,I r , ( ) c ( . s - v c t l rtilr.l f ! .
' lhi1le111 ,
I ru l r B \ , ( ' r l r arl r r r r
l lrirh. t t tlrl
, i l r . r . rr c t l r r r i r i / I

,
l lil, 11
111. | ri l r , , r r r t l r : r lr r r l i
" L'urrslrlcr
6rrrtlrtel.Eletlt
d€€WEAgl [E7g'
;l-l tren:ur
tetrr!nga_t18,
l , rtl r ttl trtl t.t, .

l ttt',t1 ,tl ttt 1 1 . ,,, tuttlttt I \fttttil


. tlr tt ,1,,,,,, ,
| t t t ' t t t.i ,t'l ti ttt.'1 i t'ttttt|ttl 1 ti,l) .tl' \|.' ||,l|||||.,,|.,,j,,,,||,..,' ,,,
< ' ( t l ) t'i tt t'ti ttrtttt" I rrtttt'
r tt,lt,t lr tt' tt .\t ltitr t' ttt.ti, ( ' ( ) l ) i i ,fi .fi ,r ttt,i ,
tt('ilili l ttt.t,,tl t .r i .\.r .( t( .i ,\( , uduna,
tl t'tti ttt,rti ,.l ^ i
1,t.it.,,,r r r ,.,,,,,,,1t,, lttt.r tr ttir ,l,r ,r ,tit .l tl i i
lor, prin i,/(,rI)t'(l(,.(,.t.rt.ltrt.ilrr.r/,t t,,1tj l ,1s 1, t.,tt.r .1i r tr ,t,.l ti tt l u r andtr l
1ti1,,1.1,11,t.t,1)r(:(,nlo|e, se in,rtt.,i",(,,yi " (1' t,l ,utt(, i tt l tri tttr' i ,l i r' i tt,trtl i l ,' tttr' l i tt ,\l ttl ttl tti . ' s t'r' i ' l i r' i t
Irt l rrtl r.i t,tr rtt .r,\l t,il )t ()l ttt,t,t1t(l <('
diJbriteacliuni otn<,trt.yti._ALti.itr .tc insuflelescitr
rtt.trrit,
t,,t ,h)tt,,i.s.lit/trt.ile date 1e ,"loilluritrt muncitordl. Spi,rr \t't tt'l ( tl t,( t ,,,\l ( , (l t t t
'
; (' t t t t ' l )t t ' . ' . i t t l i t rt , s t r' i : i t t l i t t t t l t t
()(t t t t (t t i l ()t t itt'ttili Ii t tt ittltin' t l t ' l rt t i t '
C' Harer"s-a ut'tirtrt ,tt ,i i t
qparatelordeproict.litrtri, ^ri/t'trir-r..1i ,t,rh.t.i,li,t 1,rrti,;i trin luntea inneaga, ,i i Ittnl trr,tl i ,trtl r'i ttti .:t' trtl ti l t tr.:1tc r' ttl rttrl i l rtr.,s i rt' t' t' i i ttttt' y i l rtt' ttt' ttttttrl tti tttttl t' tt'
t.t.tttt1,,j1.,111, prin mijrocirctt
l,t itr ,,,,tii.:,rlit,ti (.k,cdtreSpectatori. I'rrr,,t l tro.,trr' t.t, l tttl tl i t' i r (t((,(t,\l ti s ot' i t' l ul t' .;i 1tt' i tntrl 1to,s
< ' ti l t' c t' t' trl i Ltt' t' tt ' s r' ttl ttrl tri
La.foarte mu//e .tcr'r>tit'.i
thr/t 1tt, r,, .1,j,,,,,,1r,," v i ul t"t tt l tol ttttul tri ttttttti trL"s t
.rriturrti i[ pe'iirrr"g cuprinsur i ,t .r,,.j l c ttr!t i l i l ttrtrl tri < rt' tl i nl tt i n pul arc u dc
Spi,u C' Haret a tuat rdrii, d-r ,:, i ,l ,r/\ !,'tt t'tt utl i u.i
t t'
ye;|yytr r).t.r(,'!i ,/,,,,i,,,,,,, ttrt.(^turhtsumi./briciturpritej sd j i i i i \.,tttntl l rri . /'I i tr,,s l ri !tt(.t,o((u' (, rt gl ori o.s trl tti tl t)s l nt Ir(' (' ttl y i t' i guntu.s el c s i tttl ti trti rtl t'
d-sa le unndrctt obsetv itt
irttt't't'.s';irtr 1te./it!a i-sare vedeam ;i i ,tl 1,r ,t, t.tt\l tt l tt i tl (t l trtt' ttrr,rrtti t' l trri .:t"t< i n-tl c tti trns dt' s y tra nttbi l u l i tttl t
u s rtc i t' l ti l i i "s l c trrrtt"
?:;"Iy::r'"curi' ''" ",,,1/t o muryurtirc
Pe dascdli si oe.pre.o.liii inc:urttict :i ' /,' l ,l l /r'\{' trt ttr't ' l tty i l i rrtl t t' i i l ttttt' t' tr L' i tttl i t' i l ttl c ' '
ittt.lc,,.,rrt.rrrtntti ntult spre-tnunca t' or.fi l ttts e i n v anz are ' s uttl t' ti l s < ' l ttttr/t'
mulyi din cei mai sdrguitori i-a ntecrariar, 'ri spornicd si pc t',trt,l r1i rrtri l r,i ,,,' ,,,r' l ttthl i t' ttl i rrni l t' .rttc i c l i tti i
ianri,,-tr, <.rtiut.sircunnpense banesti. tl t, I 5 l tttrri .tL,t,u t,i rrtl e o (' url e de 96 pugi ni i n mi .i l oC i tt, ttr tttrrl /rt
La greutdTirece ardtau dascdrii ,l t. i i i tt,l r.\tr, 1tr, rrti rri rttrrl1tt.t,l
cd fittiintpind ,r',-"tr;;r;;;o:,:Jo,piurnto, i tl t;t i l i tt ttl j rtt tl tt.l i ( tt tttttttt' t()(r' :ci l tts tt' ttl i i i tt l c ' r' l '
pdrerile dote de unii cd ar h"ebui teah.aresi ltr
ca statur,ii-i,rror,rnr",s..c,rere !,,,,t,, ,,,,,,,r, i i 1r,.y i tpttl t, .ttri tl tri ttl t' l t' ,s ot' i t' tti l i i rrtr./i i rt' s d
z adunti c ' e dac c i i i v t l i l t:i
leatru, d-sa rd.spundea;cd dacd yata .ra,,,sce,e si costumedc
noastti, n-qr av;a,rr,rtu,"roi "r, ,.,,,,t,i r I t,rt rt'\ul (tt .t,l ()r' ()(utt(tti , tttrt,, Ir' i rt,ti l ttttl i trttt' tt t' c ttt' tttrtti i n S tttt, s ttttl c ai ttttti i tttl i tttl t
bugetu' ldri ar permite, ctr infin{a de acoperit si cracit
in orice sat un teon"ubun, inzesrrat tttt(tt (t,\(' ttt(' tl (' tt S ttttl a!i ut,tul di nl re OC c ' ;l i tt ' 1i th'
,rispdntiile ntari ar sentdna cdte cu de toate. $i pe ru t\.i ,tt, tttt,tttl tl t'(t l tttl ti ttti t' t' i tt/t' C pri ndat' i '
unul si ,r'"*" nturtd n-ar rrece ttt(' tt tttt t' ,t t' ,i trt,i ttr' t' ti .s ttttt:t i tt i ni nO d-s l rd de R Ontdtt' ;i tl L'
rhvedi' cdci din acesle nobile ,si lucruri mi,unate s-ot. .i , E .i ,t \l tt't r rt l ttl r,t y rtl l .fti t' ti
sroot" oiu' ,,r,.iu,1rr, ot" a"rirrt"ri"raii, ale iubir"ii de yard .r7,,,',1,'l,tl , ttl l ttt ti
ttttt.tteni'ale indl\drii suflyleqti, ric
t'ulea pierzdrii mullime rlepdciitosi.
vor porni pe ,"o bund ntulte suflele se vor i,tunrasi I tl t ttl tt'! l Il |' ()|t(.tl t.,\' tIltI t,.' 1l t,ttIt' tttt ttj ttItt 1l t.i nIol Ie mi .;j l oac ' e|et,a al ,eIi Io tl i ' s 1l tl :i 1i c ,
"o,iuo
rottii, a-sa,ctzis; cd si clitt
ttylaupld o imbundtdlire prin si ltenh"u inltorr."o acesreiinsritulii, ,,1tl ,,ttttl u,',r , ,i l rtrr ti i ttl i tts i i tt l ttrl tl i t ttl i i l ttr' ' s ttL' i t' l ti l i i,,S l c utrtt"'
aiitorut io'nunin, cu dare de ntd,d Gtthl , S -.r' r.' r/. S t' R tts i dt"s t' tr'
ttctuntrlui Si cdtre care va apela si cu dor de ridicarctr !t,.1t1t1tl tl l t tr' ,s r,trl l i r l rt Irt,s ti tttl trl tl c ,' 1t' l t' Ontfi c tt C ttt' ol

In adevdr, n-au .l i tt l l tt, ut,'l tt, \l t tttltl l )rnttttttt' i ttrt. I 6.


tti t' i tttl \((tl )
(ltnntrci s-au inzestrat.t:'ecu:,.murrdvreme ,si pot zice cd toate qcoalere de pe Domenitrr Itttt,,l ,t.i trrh,r' ,rr .s ttt.i L' l i tl i i ,,,\l t,ti l k t" (' .\l (
(!u' (tl l ttttri ttl i c ' ti , rs inu
,urntdIt"s c '
' cu sdri, scene,cosrurite aparate s l tri .j i nul i -1t.' 1tt' t' c tnn S i u l ttl ttt' ttr'
Cu ocaziunea reprezentdrii pieseror si cregimnasticd, erc. ,!u l ,,.tt, l i , trt l tt, ttt t' t,ttun trti t i tttl or' .s t (r) r' (/.s (' t' tt l tttt' ttt' tltl e
itttlctnnurilor date de n-i sprru de- telh-u, irr:a,ir",)ii si preorii, potrit,i/ l i tttti l ttt l i ttttt.,tl t,\l (tttttl t' tti tl L' l ,i ttr'
c' rit;';;;;'"re ve;nic ii incdrzectcu sJitturi, profitdncr I't i ti tt|| |t\i ,t' ,tIttIt t' tt t rttt,s i tl tt' ttIi r' i tttt' It'
dddeau povete' ardtdndu-te dc
,:',i,',!;,',:,:::,:::i:td' .foioasete naia,r,ii," ,te a.sociayiitot",retetL,
S1tiru('. IIurcl
A,litti,stt'tr
$i ast/blprin miirocir.eateatnrrui,
tt'stltit'r'tt..lo pe unde s-au crat scoarere,in mare parte di, saterenoash"e,
mai Ei nni <,tr
teatrare,s_aupopural cu erevi.
-,";i;;';;:;;.ta!ii
\r i l =1'r l l i .'

1.2.1.1.
Anexe

1ti .1,,,1,,1 r r lrt l ' : r rt l rt t ,tl jtt,l, !ttltti l i rrl t t t t , t t rt i ' \ (t l 9 0 l .tr o v.( )
Anc x anr . 1.

.. 1P E L A lir t i,slt't

itt t trt'tind soc'icltrlea


rt 1t11l1lj,',, . ,,| ) ittru,rr b,,^arar:tirrn- ',steoua" va dct /a luntittd pritna lucrare din sirut ce-si pntltrrtt,
" esretitriui ace,s.teirucrdri datoritepoeturui Cosbuc.
('rtrtrt't1lt'li'tltsi.qrrt"
s<'t4trrl .st,r'ir'trilii
si sutttcli
ttli(,tlrri/(tl(,(t lrri. lil . ttt.(ltt , cot^,ittsi"- ioota itt.scnttttirtrrt,,r
sr
r/r, r, 1rrrrr,,rr,r,,
clc rt irr"r,.oio Si a"-I ,*rtnn publicaliilt,tl,
t' t t l \ ' ( t t ' i ttt(' (1 ttt1 t1 1 1 1 1 1 'i 1a111'
tt' tr .) tt <' t,tr .y/ittlcl.t' .tr tir c,
. s c i i ei i t" potr i i ti r " ,y i t,.ttr /t,
'| ' t , | l ( ' l . ' , / ||'l |l )l t'|:(l 1 tl /.t/tti ttt.l tt.li,1' lt.itttt,t,i' tiL,' 1lt.ittitr ttt.qitti' ilt,titt,ttt| t| t,'.l l l /t,tt.i i ,1.i . r tr
\t ' t t / i t t t t t t/ttl ttt
/trt/t i rtl i t :t ttttltttr tt/..yr r t/ t ir /tr i,,l,i ,tit' ,,lr r /tr i
ttt.ttt/,y i ( .tt/r r ttr r ,t/
1,,,1,,,1 111,,i
\tltt' tllttttt tt t t tlt ttl' ttll
" ',," ''' ' ' ' t' t 1'ttt, 1i ,l ,t r , ,r ,,,,, ,t:.,, t'ttt,
, ,, , , , , , 1 , " ," " " ," ," " " ,' ," ,/,,,tt ,tl 1tt
tt l' tlt' t ttlt tltltl ttl
lltll/tlr ' lltt
I tt , / , 1 , / 1 7 1 11 1 ,/1 t,r , ,t' r t l \l l tJ l tl t't ,t | !,'| i ! , ,'',,,,,, ,,,,r i i ,i i
,r,,!i ttt,,'t ,. ,
I/ , ,t tit,t,,/ttt1,tl t/t,\tt,.tu Itt i t!l tt \i l j t.Ij t.i ,) ,,,,i i r t, l t,\l I /ti l ,1 ,
,\rtr.trt rrr I rh r' \ l rt '
l,t t ' t l i t " \ r' f t l t ' t t ' t (' l l \ t t t l t t t l l t ' . t t rl l l t ' l t t l t " l ' ' lt'lttl
Itt,.,,l ,,tntl t ililtllt, ltilt,
rh t l r' l rt t ' t rt ' t t l t l t l l (t \ t t t t t \tt
tl l l rt ltttt'l
( ( ' r t 1 t i 1 ' r r t t 1 t ,,1
1 1 fs' ' ,1 ,'/lr r tt.\tt,,tr r r ,tr y i l l ti l ttti i ,\l tttl lttt'tltlt'tltlttlt'ttlltt'ltttttllttli 't'ltttt'tt'''t
rh '
t/t,r ,' r t( tttr ( ,tt..,r$,.i i (t trrr,\,trri t. ttt \t'l'ttt'ltttl rl { l t t r' t t ' rh ' t r' J r
l t t r' t rt t i
rt)r, i ttl t'l r 'r ttl r t ttt'tl ttl 1i ftt l t t ' t t t l t t rt rt t rt t l f t ' l ' l " l i l )(' t t t l l t

r tttl tl r l t'I Il l tItItt' Itl i | | | t t t t t t t \ t l l t l t I I I l )l

it,,r.r.,,1,,,,,,,,,,',,),'
ll,',",', (' t t t (" \ l , t l t l , h ' 1 t t rh ' l t l i t t I t I t t " ' l )l t t t i l (' t t t (' (t \ l t t " l t t'tt'
,\i l ttl t.i l t r ,t,t^,it t , 7 i (' t t I ) t ' (, rt , \ l l t t \\'li
''^rottt'|d|iL'tltl1l1,1111j11,.''t.ttt't.'1'ifttt,tttt,tt'.it,,,t1,it,t|it,i/c;,,':,,i,j"i,,,,, (t r' (' (t l t t t ' \ l t ( (' (" \ ' t i l ' l t l i t t '
bani nu nutntti gt ttl l t, t tti l t'ut,\ul i l t r 'r , t ' , , ' 1 i rh t , , s h t t i . s t i t ' t t i t t t l t t ' s t t ' i t t l i t rt t
1tt'irttt't,ttt.t,rrt/trii,t,ttt.it,titlii'r:i t t rl t t ' i t ' t ' i I / t l i t t ! : t l t c l t rl l ), t ' t t t ' t t g i t t t t t t t l r' t t
obligaliurtc trrtttr.r ttgcttlihtt. ,ri /u oltu'p"rsoonj" ,,r0,r", vd invit Ir t tl t,r ttr ,l ti ( ,l t . rt , t , t , , , t t l < , t t l i t t l ) t ' rt rt , s t t ' i t (t , \ u l )t ' t t
a pun(, rrt t
/i.tt.,,l.i,, 1,,i.'.,'i',,:g:,,,i,,,,,.rrra,ooi" l t t r' t ' (t , t t t ' t t l o t ' i i l t )r itt tt"tlittttt" t t t ' rt l rt t t t t d c ttttttl stttt ttllttl
Cadrcpt iJirru i)oorn"rno lor in patentii. ,l t r t ttl ttl r t l tt,ti l t,,!tt,,ft t , L i (i l ' i l t t I t ' t l t t t
/i.r ^t('t,u..\'ut)utt(,
rtt
astfeldupdcrn?sespct,i/it,iil,t ,,,,i,l 1nt/t,tttir)i,, t t,yt l:1itf ii.rit*iortanra capitarurui
ror, tr t Itttl t'tt !tttttt' l t( ' l r i t l i r rf t t I i t t 1 r' l t " y i tt.t'*tilt t <' l<' tttt
i,ti,i,t'
,,.'i,,1,i,).,,,,,,,r,,rur,,
ctintabeld. i t t t ' , i 1 ri l , t t ' , t t s i g t t t ' t t t ' t : t t t ' t t n s i d t t rt t l i t rt t t ' i
ntttt'slt'<'di'ttitt'tc'
l ,t i r tttl i , t,tt t't^ l (t , t , l )t t rt t t t t rl t '
itttlt'st,i.fi.uhil'
| \| tttts tt'tt 's 's 'it t t l t , ' , ; t . i f i ' t t I l i t , , | t ' l i t | 'sct'l,it'ittltti,,t,s
Romaniu
si at In,srt.trlitrtrcit)rrtt/it.<,,Itc,vizorqtutgcolar judeyutui
,, ,rr"#iiji,rr1lr7r,r",", at Fdtciu, I trtttttti t'i 'tttl t '
I l tttttttttl rti i ttv i tl t' i l ttt'rt y t' rtrrl t' itl i tt t' ttrnrrttul ' l

Dontnule invdld/or,

Din ordinul d-lui Ministru ol l ttr='*rtti l '. 5


Cultelor si Inslrucliunei publice
ttt'nttt/ dupd adresa d-rui Minish"u no.5g352/22 oct. A.c.,
()tto(tt'cqa vd invita d )g;;;ri!rei, hiustriei si ioneniitor no. 67202, (' rrl tt' l ttt' , l l L' t' i :ttt' rtl trl$ttt!ur ul ["' ]' B ut' ureS ti l 90ti
ant 1l t,i i \.t(,t,ul l r r,tl Itrt' l i ri l ri i .1i ttl
sd luali parte in comi.siunea
trlt'it/tri,ea unui inventar ar indush"iiro, ce se va constitui la primdrie pentrlt
i, *"r'rri,trr din contuna d-voastrd. I \ trtrtt trI c I )i t i ,\i trl r' ,
Participarect d_v. jn aceastd'"";;;; tl < '
. ,rrt,tpt' nthtl apt' nl ru c ti tt' a l i ntl t, tnr i tttt' l tc
tt,i',trri,n./a,
$i';;s;;; ".?vetidepune , * d"o;;#Z;:';f:;:;,::,':;!!!rif;!Jli!;ii",l:, i,; !,.,l i tt1,,l ,,,trl tl i t' t,ttl t,t.t,t' t.rrri l ot' r' ttl tttt' ttl t"
i rt | 1 ( tt tttttrl tt i t, tt.t' . l l t' .ti ttl t' l t' tl rtl ti t t' ttt' i t' rtt' ./i rttL' l i tttttt uL' c ' \l c ' ;c di n-l c ' ' s trttl i ndi c ul L: 1tt' i tt
'il'''s<'lti ,i se recontan,ila1 aiuia pt i""ritdrit interesari ti i ttv ti l ti rrrti trl trl tri l tri mttr ' S ipri n dc c ' i z i unc tt
Mi ni s l c t' i trl ti
1rr"rr, ,i"*oriilor, de care se rfrl l fl t S l trttttrttttIi i ,l i ,t ,:' r' 1i ,,l rt,,,r' nl trl
:;,",::,',::',,';:,:::'oflr: !;:,:;*'iu"iil""ipa'i'n pef.,nuto,ui i,"1i ga,i h printiiriesi ri r, ,1,,t=rr ,!l tt ",1 l i t,l ,r' rtrtt' i t 190), l ttrl tl i t' ttttil tti tt ' ,
1\l tttti l ttrnl O/i (i ul " no' 262/902'
"" n()tt .\tt(t t' ,\l t' (' (t i tr ,' ,,rtl i ' t' :i trl < ' l <' 'y ir' rtntrtrbi ri l a de l u
i n!nrni ri l e poporul c s i i
l tttt l ttl rt 1i r
i tt l ttl t' t' t' tt c r' 7rt' i |t' 1/t' r' i u{ u (()ttI)ttti tt.i
Dontniei sale, Domnului jnvdydtor .e tl t.rt ttt,l ,rrrrtpt rt,h,ttttttttti i ttl t' 1,' .s ,tl tttv i tttttl tti ,
al $coatei [...J c l c : tttti ' tl c
l ' t' ttl t' rt tri rrtrgc t' t' tt ttL' t"s l tris t' rtp' V al i /i tti ul ttl i
S l rttr i ttl 6 tt \ttl t'ttttttl tti tt(,,\' l t' rt
l )-v ott' s l rd l )(ttl t' tl
tl el eE ttl tt t)ttttt ('rrtr,i ,l t' rtrtl t,l ttr' , tl t' trtl i .fi rtrt' l i ttttttri i l trrl tl i c i di n < ' ert' ul

Anexanr.4, ht,rEI c \ i t'', i t | | t I t t i

(t\(ttt(' tt(' (t i ttl tttni ri ' pri n t' ottfc ri nl c ' ' ;ttu
Ministerul Agriculturei, Industriei, N t, ti l l ,,l (,,tr ,i l t,i l t\at, (l t' l ttr' t rl ttt' r' i t' t' t' i tt l tt
Comerciului si Domeniilor, s l trt' l ti rtr' l t
( itrtt,r.rrlc,tro.7034g serviciul statisticei rrr*l ,rfal ,i t l , t,t rtl yttt.t' r,y t,rtl tr,ttttti rutrt' i
tl t' ti l i rt ' ttri t' ttrl i ttl c l t:; ttl ttnai l trtt' ri l tti t' i
din 23 octombrie ISii', B;cure.tti. (l ( i tr' s l i l ttl i tttri l e;i ttt' gtttri ttrt' u tt()(t\l t(t
taettri l {l ,ti i i ri zItu,.l i fti l tt tt,\t,ttti ttl i t,,' ,i l tt.1i rh' l ,ttl i tt

Dontnule invdldtor. ?*rrrl 'tri \ti Itl It tl ti I\t ItIi r' ' r

tl i tt ttt.tttti Itl t.ttlt,i t' l tt,.


ln ^st'ttptrlclea cunoastebine f111.,,1l ,1t tl l ' t ttIt(, I' 1,||l Ii |,|l || |,1|l t| \tl \' tl ttl t,y t' Ii ' :' ttIl i t,t' tc
si exact starea ctdevdratda indush.ieiin 'l l rl rtt l r'
lard, Mini,rrer.tr/
r,o,u,a,
;i;i,:;,;,!i,',:,:;:,,::';:;",1i;,.j;,:;:;,;;;;;"o ,;-i;;-; stunsticd
a tu,,,n,, tt) !'t,tltrl l i ,tti i ,ti ti l rtr v t' t' l tl ( t' tt' tttttti ,h' ttr' t' rti ,
l ttl tl r' t' rr ' :t|i ti rti i ' r' i ttl tt tot' i ttl tt'
tt )
l'ctt/t'tt alc'ii/uireq ei in cor,unele l l tl tl t ' i t t' tl | | ' tl i tl l (' l ' ,
rurale a crezut, in.folosul lucrdrii, l ri tt' !t' \tl t l ttl l ttt ! l l rl l i rtl tttl r" "r I l tti t ' ' rt ' 10 i ' l rti 1 tt'
ca sd recurgir l t!
Mai dintdiup""":''' Ja cont'inscd
',,:,',':"':,';,:::'i1,1:,',""'),'li!"; ltr
l ttttl tti rl l i t' 1"r' l tti(' ttrttl l '
" b-voastrdv,eriinretegentai hint,.yi r l l i ,1 Ii r,tttll tt ttl i l t tl tt!t' l ' t' tl rL' ttl tt, I
,',|,,i,,,,,i''!!,.'.t./<,'t1|tir,.:,!";;;,,"fu,L]f,"""1Jifo',;if,ifi,,,!',"'":;f,,,,|:,r:,"",* ,l ) ':l t lrl t t r t ' l
'\l'tt ''
( <t'i ittrcrr"sttrit,ti gutternurnu ut.e r 'l .\l i l i 'ri I tt"tt ttl
't'"tt,t(' r,(rrt'rr in vecJere ,iirr'r""pnra. ftttlttt it'ltlttl
l'tttrt'rr ('(t 'rti t'(i r,,inttiili It I t, t t i t
1rr' ,tr1rii,, ).,r,1trit,ire ra statistiii, ra core . wtrrxr ,tit
"
',i,',!i tttitt ltrtt li t.t ttnti l fii t .

,'i,'
, ,',",:,,,),1,,'1i,,,!,,i""' ,i l i ttt:t i i t i t t r t i l t ' l rt r tlt tititttt tt

l t tt,t, tL tt., l (\ttt l,t l l l 'i tr , l ,'


ttr r t[' lr /t' r t t r t l' r ' li ittt/r ' ltlitti, r ' tt
| . ,t t , . J t I tt t,t.rt 1tt 'i t'1'1t1't1' ,;i t'r r ,,r /tr , t,r t,.,! r .r , l ,/ \{. , J t,',tt, l ' r, i , l , , , t , t t , r' ,
li rtt,rrt,l i
tt t t,tt ,. ., ,l t r ,i ,i , l i ri i ! t ' t l t t t t : t t t , t t t t t l ! t rt i l " l i l ' i t ! " 1 " i 1 ' l ' 1 1 7 1 " 1 i rt ' t ' r" ' l r' t ' i t t t l t t t t
r t , r .,l t,,,
l, 1' ttt tttttt!t i
t l | ,ti il t t , t t,tlit'i!,!! | ittti l"t
i'tltittttilltii!i "
.l) I'ltrrtte,fitntgletr.
d (infufini tlc,li'tu,te, t,ultl1111yl,
t,2,I,2,Rqlrezcttlttttllttl(.,crt.ulult,ulturnlIu|tvttldlnuceu:ttllperloncld,
,ritlrrnllit,t,. ttc vine greu s[-i
It) l'fisiti'ila. lre r.e'rceeul.rrliicrorprrirri lnvf,llllorilor.din('elcrrl eultttrtrlVtrlertlni
i) l,4ilit'iitc. tlc inlirr.rriurc,
lir.,rrrrcl,,rl cci
o lirocnrdour'grctttru dcsPl'o cttrcavcm ciit dc
€f€Eent&!u drrtor.it{t
('. l'ittltt,\ut,it t lit . pildtriloitro.
viulrrl.r' I'iirrtl.ctt tttlcvll'ut,
EAiaut* [ri.gr.ulicc.
u) $uxtlu ,;i hilttt.it,rt
litnh,ntttttri)./itloasele invd1dturii, eltligutlvitcttca
lt) li.t'plieurii urc rivtt.rtgrn,riit,,, S.a.
,tiuriniioi, inde-mnuricresrinesti,rupra VaslloAlexa,lnvdtitor'
1.2"1.2.1'
h. l i ai,r i u crn t,tthi rut i ul rri, r, u,,;tr i impotriwt
ll l l i nii' textelorevanghel iei [' t' ol tol ogi c'
c) Higicna ontului.
D. r So tttrqitcin satul Pct'icni* Tutova' intr-o
plimarc le umreazl in
a) indemnul rJea c,t:rc.t,lu
&tclorttl. Bnnlltecu tttttlli copii. C'ursurilc
b) Boli molipsitoarc la om. setclnptal,
c) Bolile vitelor. r lt'|79-lllll3,urmcazl cursurile$colii Normale
E. diaEArtstt'
a) Bdnci Si tovdrd$ii. in comunaVutcani'
r I lttt.l,lislc nuntitinvAlhtor
b) Industria cea micd. (uzi,itrd'
itsd,FBli,itr Vnslui).
c) MeSteSuguri al gcoliidinVutcani'
. I ltlt"l-l9 14,cstcclirigintc
F. devcnl l t,tttE t0rzi
l tt.$colla nr .I
a) Legile noui agrare. I lCl4. i,t ,'trrtu ',cxatrrouului de inaintarepe
b) sfaturi juridice (mdrturia) penaritdlire l*'1 g:te ttuntit inslitttlor, rrrai intli la Huqi' unde VasileAlexa(1861- 1928)
procese de pdmdnt, mosteniri qi arte
t{::r;,"::.",vit cu nevoia sdteanutui si'"" of*ui6 2 rrPoi
trtti. cslc transfcrat la BArlad'undese
ariui""oii'p,""'"or" *oi i*imn=u.a
#il:;te s'ul'itrrri Iin,
generalmedic,
c) Constitulia, legea comunald, aleserile. I lS errgtrsl1g23. tJn couritct lomrat din: doctorul SimionNeqtian'
Aceste conferinre popurare arJi de dor\t ministru,
univcrsitar.gi invd,tdtorulPurice Constantin'
tiy" mai scurte, sau sd se transfornte _ EUnrltrullngdusur,lOstproicsor dupd
utttlerc c'uputinld - in con-iorbiri initigenti |t, p"puVasitc aialliiaufrcuto_chemare 1asdrbdtorirea'
cu sitenii. zso otrrlio )" nrr" mai vioaie;
asa ffiffirufii;i;il1;i,,r"'i
1'trrttrx'iintrebdri la care rdspunzi,pu lo replicaJdcuri a" uln,it"on, intre sdteni *i delc pleuraten *n.'li;;'v;t;;"i|uio""r"i.t:i ll"ltll":: y^:*i^:tT!.',:",::#::n":
,o,httorutui, nu se mai p.oy_e.rdsr)nde. "ird
ip,"i,iti"rirt
in lipsa
pc scia ouro addnc recunoscdtorifostului lor invdldtor'
,,vttlc'tinanii
,i;;;;";;;;;i,'ou, €€ffl€Eot,glivd
ttttc'i newil locare. De pirdd intr-o regiuie o" cit e cu putintd, scoaslde.acolo
llxalllpe nor,,t-fti,tii''rr.l, pe cdnddirector tltill'?il
cu livezi nir" ia l|rorb"or"a despre curtura Jlc+c1", ":i
'\l'tamaticd a pomiror rodi!9ri; fntr-ui linut uia" portut " popurar .finp."frftcotii i''' qi
1982 la muzeul
expusd
narionar se stricd , e bine sd
ti6a*Lir, reetrperrlll locll'-fe""d"
inv616tor
acestui
191
precum $l
"tc'
insiste asupra industriilor casnice'+1
otipro ?o*ui4it ,rairi"i"i porturui nostru in E-'dEVleuf,otrrcreven4icn locllul,arat[personalitatea
1tt'intulrdnd. stirut, in care aceste conferinli vor ,orbire, ii
fi ,o trnnui ,a 1ie cdt se poate de lhxnthdc el ttsrtprttvtttclhrcnjlor'
:g Pulcl-nleE
1x4tular. Neologisnze,expresii streine, trebuie sdfie
indepdrtaie cr-iesararsrr". sd vorbeqti Aeftvltetec .i" d'runln,utulVasilc Alexa esteilustratatlOto":t:1:,":,'u^1:
elestiquruttl
t'tt 'tdteanul fn rimba rui, p.entru ca
,timtrttusi sd tindd o o*"jioro intdi
nu se poate' Nu vont putea de pildd
sd te poatd pricepe. subiectere apoi sd
o ,r;;;; f";";"; r;;';;^fui"*are
Jie tratate foarte
deodatd, cdci asla
Alcx.
l::":;::;::;;"3?il"
eEg*?Hi.5,Ttr;l:iix]l;*tlll*':u,fllilffi
numit
csre Vdntu.
domnul
dintr-o aata si Tacem tstent, V'silc
InvHq6i'rul
ltcitnintul ca in Franla; si daci-i vom vorbi a" sistemteti i""tur"r*t nostru sd lucreze ff€A
vtric;;;;" curturd, n_amJhcul P ",iit
tritnic" va rrebui sd ne mdrginim aface
un pas inainte numaifald defetut rui de
a curtiva. sti
l,l,l,t,l' lonrl D' Stanclu
a casriga cdti puyin,"attfet ni wm c,istiga *,
',:;,:,,,::::l;,*,r, ni*i":.'ii-i, toate manifestdrite tui $i lotltcsc rcfcrl la un om de exceplic
nvetttpttlincirrltrrtnrllii
E*pfe lpttelStsrteitr='
cdnd e vorba de unere obiceiuri ruate
hclic' 'rti nu se setneascd nimeni
(u
de
de ridiculizdri! in larsoveJi de port stricat, de concubinaj, dt,
iombateria raihi. Lucrurile trebuie,tt,
t
:::H:t
Tfi
firlru;:*::,linilJllllil;l.Jil,fi
ne'$T-a-,trifu t{orrrflrrirr tlctolilorrriurii.
visilrri
'v)tt'tc lini'tte' cu seriozi.tate;-attfeldeodatd fli
creezipotrrvnici, iin ceijignili. *Gfirf iiJ;; mriitR,,rrrArrirrrrrorlcr.rrn,
itttltra.jurcirie bine ca t,orbitorul siJi" $i in acesta , t'el ptllin crll
ertt. art ltrsl
ide0lttrileitccstor<tanrcni
orn ,u ioir. Fflf lnd RBllrattlaeleeFtBzicrtttnltlli, oroclAn
t:rrirrlhprrrilcnunitlliirrulionalc,
vederecele di mai sus vd rugdm a lua
si urgentemdsuri pentru aducefttt a!''!!1ffiili"+e;,,,i, .r,inr,irrecpf,rrti
,,,, ,,, ,,',ullli,'ifii.in

ll avin r,lc ttlur .rs i ndcst,i hi I se u


elesrilrirrlc la !'rgii Alexn.lirrlirrvtlltlt.rrrlrri,
pr.irrrite
fra G*rr"u*,,a* sattlln'l,l riilelcr:i.!sriti nlil! in it'vislrt rrt
lrlrrrrrrl l0 tlirt 'rs.utc.u
rtttit'tttlrt
=,uE ea e blc-g;alie a f,rrvurlii'ni=irr l,o u l'ustlrrrirlit'ulR
iiiat'riigttcrrriltgiglein rtgelirqi plir:},trprrre HellrrritlHtlc tttine'cflt 4i irt
dE;dig eslltl=te{lrlrrtleeeclr sptttte: ,'Aresi tttnlrrtittl n Iirs
\,'utr.rrirr rutile
vrrtr,aricir!" rttti,rt'lti
ffitfE*?iiliiir;fi-',.iia,,.t,irirleepr,e 3l
qetttrtrt! tttorleslie"r'tf ir t'r:ilHlrrl
#;;; k;-; trr,li !tf tllte,itghe:ile*n1l trttirt 'li:t,:i.-:*:'.'ll:l!ft
E r:l l El l l i l l bl l s
H ai al ceei d.i rri i tterri l l atrrrl atl tei l el i tteees i i i Iuo'|r
F!!t' l !E .!ti l l

'"''"*'!'tt.'lLe?
t'ff;g;'61#g;€',*il,:.
r 'tt
( ' (lllslillll litoii Ittilttttltttlt n. : ir ntI \ 4or r t liir l
r r r rv oir o l{ ot r r l i r r r cp r , l l r l l r ! t l r r i r r i f l t t l l i,t t t l r t r i [ r . 1 iiir r r I t t l t t 'l t r t tt l t " \ t 'l t l ttl l t l ttt"' tt''l 'ttl t'tr t l ttr 'r t'r '.1l ''.'t tl 'ttt ttl ,tl r ,tl tl tr 'l "u 'l ttl i r 'l r tl i tl
" '
t' t t t l o tttttttltt|('llltll ('1.1 t lt t t olr I t t t t t lo I ' r it t f l r r s lliz i. l ttttti tt r r r ti i tr i l rl tti l ) ti l tr tr t":r ''t
;r eir r .l l r r r i r r r , ,. , r r , t , l r , . r l r r r tr r ( l i t r c l lt l i n c u . r , *r , , . r 1 , ',f ,'r ,r, t 's t l t 'l'y i, t 'l 'tt '.'ttl l ttttll tti

,,ltcg islrrrtlc sllu c c t v r l: 1 al XX'lea'


Slirrrcirrl). lorrcl. Sr r lrI ot ' olc r r r , , t r l 1.2.2-CerculculturalIa iumdtateasecolului
Nt. 1. 1( r
! | t l | ( 'c l | $ t n l l e r t t l i r t|i t|) l .U i i o ( |i l l l cl c( .cr ctr l u i r :u l tu r .a l c|i n Vu to a n i a |b stGh co r gilnr e
a Bo sta n ,
i n te
i n i l i a ti u i ' D a ci ;co a l a l tr ' 2 a r c a l h i vd 9 i
l>nx,<',tt,t'rlntl 1 r ,,i .,t,i .i 5 i cr r r r * r l ti r
r r l r F r c . r r r l r r . r , . , . , , 1 r , , r ,,tu pc^raza comulei,
5coliqiiinitituliidc
rle l'f lr. ',pttrlcoscltit'"'.i''-ti"t"tt'it" l*Olt::::til
a acestulcerc
sdo pdstreze'
a.,*tiut activitate
intreaga
l)itt unul ilnu mie tntttit,sttlt,,ytt,t,ti lrri
rEr:*lrr'(.fltrri tit,curgt,c'l;;t;t.:,,r.
,t1ttt,:t,t,c,
luna noiembrie ziua cincisprezece, orelt sau'
dcitplcScdt nt ot c
i nr
atr i i tttl ttettti t Pr . ir t lat
| )t't':4, c in u i n t c da cuni u:it.
ttI t,\: E tl l ttl l q! a Arhivelor
gasitla DirecfiaJudeleana
Altr. irrlirrrnil[ii rlospr-o ccrour-ilo
['e lenrciuladrescirtttmdt'ttlthtttit tttiitrtttt.ttrltilrei zeci cinci,,, "uttu*t"i.-um reddm mai jos:
(tttttl ttnu mie noud sule Si din noud noiembrie,
Natlrittrlt' Vrlrlrri .,1)osllrrl'rrl llrbctiza tc 1946"din care
su,tti,v)t'<':(('(',1tt'itttiltidin parlea Regimentuluicinci zeci si doii
itr/itttlcrie si in conformilule <'u tli,rlxt-ilitruilt,cor.lttltii t,ivil, cu
' Noi, Neculai Stoica, ajuior de 1945' sumar: C'Bostan este insdrcinat
l)t'ittt(tr,ti delegat ofiler de slarc civilti. dirt (lttnttntt Vutc'cuti, !, l)ocrrrltellr-Ltlinl5 dcccnrbrie
plasa Elan, iudepl nabiu rclt'
t Ii,s1ttttttrttt Iranscr ier eq acluI ui urmti.lor ; allitbclizir

lkntdnia t.
Starea civild Rdzboi t,i,,,ii,,iti,
i,,,rr:'ri,vi 305 .fr.ecventeazd,-,,'lo'
i,i',,,,',,:i
lleg i ntentul 52 Infanterie ',i,i,l'"',',i,li,i,i,l'"",",iu')'t'i'','',"u' (120orela l0 scoli); descoald
Ecstr.qct 'i,ttd,ndnd
2B;
D? Registrelora.ctelorpentru morli pe anul una mie noud sute - ,lt' tttt';tlilttrt ct' prcduu asle de
$asasprezece!Nr.99. u
, t t ' i , t l . 1 . '( 'l tr ttl i l ttr , l te t'u l e g o r i i I;
Din anul una ntie noud sute sasdspre zece, luna Septembrieziua -
doid zeci si noud, lu I t l l t l l t t l t 't 'i, y ttl ttr t' 8:
rtt'r'ltttottdanle meridiane.
= 4;
r|<.tde moarte al Sublocotenentulu t'rttt'ttl'i r'ttllttntlc
('ri1711111a1 , ndscul la Saseoctombrie I B90in
l/utcaniplasa Rosiestiiude{ul Vaslui,fiut tui.Dumitru a iatincdi, - t 'e : t 't 'u l e 't r l t t r t'ttl ttl i n tr l i n tg 4 6 - 3 Se d i n l e '9 te cl i i p r a cti ce - 3 Se d i n l e i n ti m e '5
si mort lq ;ase,
ltt\"'t'ttl(i luni, lq orele zece, qnti meridiane, in cdmpul de luptd de la Comorodeni din ccruzu 7 , ', l l t r l r 'l t t t l tl i t't': i ..t.::.
adullii;
Irtyitttt'ilor cdpdtatede la duSmani. = ,i ,,,, liiittl 'rt't'lxiri <'rtllttrule rtt alevii Si
de adulli - 4'
= Nt itltr',:tlittttt'ilrtr tlt'lttstrli ltt t'trrsurile
A4ortori au.fost: preotur chiricuyd roma,, de ani doud zeci noud, "
si de profesie preot. f tt t',11,11,,,
(
r'ttI I rrrt t!, i h' I Jrt t I t tn'
tlitt llcgimentul 52 Infanterie si soldatul OiioE, de ani trei zeci
si optt,d" pro1"riu"*ititir, 4itt
lltgittrentul 52 infanterie, care au subscrisimpreund cu
Noi aceit act, dupd ce li s-a citit.
('tt:trl morlii s-a constatat de noi prin
Dontnul medie verificator ir. Voinea Hanu, ditt l, *!=fulr tlt"tt'ttrttittt.ttt
lltgintenlul 52 Infanterie. Fdcut cle noi sub ofiyer de administrayie, popescu 2'
sa de activitatescolile : vutcani I 'vurcani
trtlitute de ofiyer al stdrei civile.
Duntitr.u, in , ,,!;,?ii',!,i,'!,?;rrtttt,ttrtit.trltt.itrdt,ittrezu Rediu' Tdlhdreqti(10
l{tilrle:ti. !.1qrllttli,t,,,,yt,'i'i;'t',,i,r, /lrrllt'l/1, (ittrtt l4rici, Valea lui Darie'
SsPreot Chiriculd Toma
Martori fcrti i l s- u t lesf dsur at pe planur i: a) in cadr ul
Ss GotdStaniOjias ht * rdtttl r.r. t r , t t r rtt,rt r lr r t , r t lt r t r i, ir t t r t , u ^3
ofensivei de culturalizarea
,;l',ti,i,1,'t,,,'ltrrltlicc: ,') in'c'adrul
olirer al srdrei civile ss subofiTerde administralie popescuDumitru €-ett,tcltti dc.ztirltt, t,l i,,",',,,'t,"',i,i
Dut c,onfonnregistrului la 2g ale lunii Octombrie anil IgI6 Flrfr€le.',"
t...1 fiin!6
lj'ansc'ris de noi astdzi cinspre zece Octombrie anul ura mii oorc sir sc rispundd dacd au luat
niud sute sasdspt e zc((,
( )li1ar trl stdrii civile Stoica Neculai. 1, 4gaeg l. 144'l1l/ ltlrrtrirrie tl)4t1-*-Se
NrtIur (.semndturd indescifrabilil', l l -i r.l :rrtt"t t '='laEngit '"1it lnen11111lc{- : lzii'
c,,exi*t,,tr-:crctrrilo culturale.cdmineleculturale9i
!flri:t,-.e,,r ,l,,n,ir,,,.Il,firr r,ftirr l'),1(r,,r,
c:
Ar r rer llr l'lf r t 'r ; lr pt . lr ir l't .t .l ] . ', . t 'lt 'i t t lt t t t 'al'At r ibut iilesaledinqedin
E tl t= i i i i l Fgrerl rrgrig=ir ir r t iur ct r cc in seam aconsiliulu
'lt ', t , , ! , ',, , , i , ', 'lc t lilr lct lilllclc
, ,1
l l e* . 1ri, n,,, i, , . . 1,
,'('cl dinltii tt/i1er din rcgintentul 52 infanterie din Bdrtad, cqre a cdzut pe FS F1i se
(,tt()(tt'r,tt.fit.trttiurirtrlittvtiltirrr din vurt'uni,.iud. cdntpttl t1,
Fdlciu, Ionel stonciu. p€ddgrrgi ' . r .. , . . . , . , , , cult ur ale
lc cir t ninelor
Irtltii tr 1tt'itttilrt t'(ttt(i |:rttel t|etFl tr.tr1t:l rl l ri i i i ti rl l ].i (l r!!|l |||],i l |.!.i IZi l l i l |)|tl l c i = ti tl c :c |l ul ttrt
l(t uini, pt't'urt'si-a k,gar-ocu ajutorulunui cantorctd;
nev.itttl r i i l l ttti tl t' '
,\'t'tl)tuit,\'('(t,\'('it t.,itttltttl ;i ,ttt/thtlii l tl fuS t gE tl i i l l Fl E l i rtl rli r r' ti l F:i Ft! i i ! !l ' rt
lrti ,rt.tuttlti l tn(,t.,t int.tinl<:. Ui gtonl durrmrtn l.tr lrtvil
tlrcltl i,tt
ittittt't. ,ht1t't t til t' tl I tt ill ltt\

\ll'lil'r" ! l"lrlr !i tlr'rjlrlrtrt'


rlitl'4 +rtlrlltil"itlrll tFi l;rlri
€ fe=l teilal |
gersuriltil e I rtltll;:li 4 ititltrilr li !i !!!r'rll!ll't:lirr!ltllllll 'l!t'
El trtllluele rltttltte
l . - t . - tl.. l : t nr r liu ( iltr ttt.yltt lt"tt 't
rl r t t t ; rl r t t t ' t l t r; t r lt't lt"tr 't
1 i .lr tttr ,tu llt,\tu ,, lt )' ' { t : , l t : r, l t t , l ' . , . t l ; t l ; t r rrl l t l " t '
i ti l l | ;r r r r tr ;r .r r i l tl r r t " l t t rl r' l t l )l l ' l t rt !
rl i rl t l ' t ; l l rl tll\( l"ll'll
I r t t , r . r o l r r l \ \r r r r tr l;lr r :lr lr tltr ,n t;lt( .:,( .:t( .( ) | | ( ) :,( .l l l ri rl r.,.r,,l l ,rr, ,t I l tttVr 'l r .tl ,tl tr .r \l |
( ttz't' l;t t l t t r' t l ' t ' rl t t t l t t t l i ) i : i i l l ' l l l rt
' rl r " i 'l
l tr,;rr:i l ttl )i l ||l i l (,l l tl )al l t l rrl ' l -' l l l t i ' rl ' r! r l )t rt l t l t t t t ' t t t t
t ltt l l r l ' n n r l l l ( : r , / l )( lr Nlo r r r lr ;r l, r r lo :;l r r r ;r r r . . l l l { r( l l | ; l l t t t t t I t ; t t l t l t t t ' l t " ' t ' t
St.o lr lc 1l etl rr1,o1i rt.t..,l u, i ti l i ,,tr ;r ' ti i l ( l i l l l ( ) : t t t | t r, l : l ( { l l l l , l . , l
r.,rr rl ri r l l l l ; r.u :i l i l cntU l (l ( rl t t t t ' t ' t : ' t t l l l l { ' l l l l l l t i l l l ' l l ' l l t l (l t ' i l l l l l l ( l l (rl l ' t l
lrl ) l l l l i l l c rl t t rt r, t ! ; l t t t ; l t t l : ' t t l t t t t o t
" l ) l l l l i l " illr s.lq ' ,' 1 ,1 ,, t;tlr t i;t.lr lt' ( ir ( ' ir vcilt l l c\/()i (,(l r.(.r \rr r rr.t.rrr :rl rs.l vc.ri .
l !l l r l ) t.,,1t' l ti i l t,;l r 'ti tl i l t l o t l t t ; t
t il r c ' c l c l t l l s . l r r r " l t lt" st' ir tlltlr tt' ;ttt:;r
l( ) ' a itr ( r r l) l.r'i Lri l fc l l a (l c l ': 1 l t il]; r i ] t r i i ; r '" i ', " l l ,u r ,'. ttt tl ttr Vttl tr tttt' tl ttl ':t';tt''
la n r i l i i . i r r l c l r r l i r r .e sr :r l )rrrr(.,r:.i .rr:rrl rri )r.,r., i' I r r i l l . u i l i l ( ':r /;rtl r t:;t'l t'l ) r r r r r :r r ( 'l ( l)ilr :) {( }i tl ;r ''
inlcgrau i,,"i,,t,, ,"i,'i',,:..i,;illl:1,',r,i,lil ll.'';i:'ll;i,i'.lf',l,",'ui'H,HJl,,).,i..,'
l::,:i:rt:il]i:,:: 'r l l l l r ;r :,l tttl ttl t'l l l ' ' (i t t t t t t l t z t t rl
[ ] rrre ' t l t t t t'ottttttl:t' I )t t P ; l l t l r' ; rt l r' l l (' : l
t ' l t r' l:r
l l ((' l ; l t ' l
I tt t ttl
l i rt t l t t ' ' l t '

pir{i, a tlil ftrrn lttltlttlt'tt" t'l;lt' lttltttt:; " N ' l l l rl rrl


iliilct lc ir r v at r lt orr. .i r r t olr 5t r . .sirir t t r lr r i . ;!l \ i tl i Il l :i l t1. ilt Ui l l l i t , r: rrrrt ' t t t t l t t i rl e
;i i rr t l t t t t t e l t l t t l t l t l rl t ' t t t l l l i t i t ' l i l l l )l (| l (: ' o l l l l
Accstc cu plul' i ac liv lt t rlt t t lt t t t t t : rir tl rt l V ; t l . l t t t . Sc tetttltttlt t : t t t t t l rt t l t t ' l c v
i r t ' : r t lr r r ;l c o l i i c i g i p e t 5 r A m u l l .r ,!r i l l i l or 'r .l r r i l r "
lt;ttttt'lttttl ttt
de cultu ralizarca s r lulr r i. o b g t e s c ,m a i a l e s a c c l r r l':ttlltt;tit l l r ()l i rl rl l i l rt l l r tlt' tttltltlltltlttlr tlill l ()5 ' l '
1111 ( r l r l ,'':r , rl
0
' t (. . t : t l r' l l / i l . tlc ttlitletttltlit:lt fi ltzttlt l ' r; l t
lllt'lllltllle lttottlltllt rl c ' s o c i c l l t l c l l
cxcrtrPltr
ncttlt',cci tlin.iur,pri' modulde compoftamenr prirr l i i l r tl ,t. r Ir r l t'ol r {r r r c ptlllt:l
*ffii: }T:il::Htt si rl rrr V l rs l rri titl (' ()l l l t l t l i l t l i t t c l t t ' t : l )l ()V c l l e l l '
,,,,i r r ,1,,, | },'r r l r r r l r tt ' rrl 1 i l rC t rl t t t
t'lt sltttlt'ltl l;t
-"d", i rr u rru rr c rl rn re rrrrl t ri t l c rrt l t rt i l c | c ' csle l l c (' c l )l i l l
fanrilic csre vtttb':ti'crrrtinuarc, ca fii'd l ) r r l r r :r l r :l .l 'r rr, rr l i t . c t rl rri ,
on.".rl""lllt"ffilfj,jr: u' prorolip: famlirr l i rri v e | s rl rr(i i , . A l . l . (' rrz i r" l l rl i l )rr1 l l 1 ltbsolvitclr sltttlttl0t
l .r , r r l t,r tr ..r ( k .i l Ir tc i l t i rt t (. l r 1 i l rz i t i r; r
A i t rb i t l i c c t rl llr clttc i t l i rs ( l f l )i l l l l ' / i l l : " 1
DespreGheorgheqi Janeta.Boslan gisiti inlirrrna!iiatit in lucrareamea ui l i i ,.t,.tl ,i l r .{) r .i l 1) at () (. i t l (. (l t i t t l t ' t t l i t l e t t t l t l i t l i t r' l c t t t c i -

corttuneivutcani" cat $i in ceaa lui Ioan ,,Mo,ogra/itr ,i l r ,1,1, ;tt ttl . tl , t ' l 1 t : t t t l t l ; t l l t ' l t s l t t t t l t t t '
Ml'oiacr-tc ,,De,'s1tre rut"o,.,isi vutcdtteni,,. tlitt c : o t rt t t l l l ' t c l l l c iltl i t t t l t t l t l t : " : rl
Desprefamilia lor infomaii'e suntdatorate l rt r l i rs l p l i rl ri i clcvi
Ir ,r {r r l }o:, l l i l r. Mi , , e l r ; i l ' . rrri l .
Miicea gostan,;ut celor doi. (' t r tl11tllIilC ittlCICt:lftltlC;i t:tt tl tttttttClt:tsttlttlt;ttt
.1,{i l t tr i l tl i l t:tl ( 'tttl t l l (1 1 , , , , ' , 1 , , , ' t , ' t , i , , t l l l t l S ()l
'ui ill1i clcvi tlitt t'ottttttt'r
invdfdtoareaJaneta.Bostan l l t s c o l l t t l l rrrl rl . | )rrP l l e i l t t t rt t t t t ; t l ; i
a fost solia invdlatoruluiGheorghev. Bostan. !., I i l t l {.,.1( . t,,l r l r . l , r, . rrrl rl rl t . l ri rrrrrl l i rrt l
6 ia'uarie 1905in familia Smara'craqi I*; S-a ndscutlrr :nr l l r r l r l .tl t,,;tl , t r l s l rl rt t t l t t t i t t '
n;gaasar din comunaRoqieqti.Mama sa 'l '
rt t ' l rl t t r
vutcani, din farnilia Ruxardra gi iorgu era din (i l rc . r1 ' l rt . l l o s l l rrr (' l l l rr l )u n l t t l t t t i t t i s l rl t l o t l l $ c 0 l i i ; l t i rt t l t t c
et"-. Copirdriagi-apetrecut-oin satulnatal. l r ;r r ;r r r r r l rl u l . rrrl
claselep'imare la Ecoala cgrluninoqi"iii A urnrar .i r t,,i l i l .,r r l t:t:,;t:r l 0s l r. c t r(i i l (. s r' ()((l l ): l . l l l t t t , rt l t l e t l s c l l i l . t l c i g i c rri z l t | c i t c l l t s c l 0 t ' ' (' l l i l l t l l ()l l l l
9r". iu. i,, ace?steperioad' igi pierde (' f t t t t i rt t rl t l r
Dupa Prinrul Rdzboi.Mondial [...]. A l l rC t rl ; l l rf l C t l i n t : t l t t t l t t t C rt : l t
.iu o ilpsa acutd de invafdtori. Se realizase 'rama. .r j ,r l i l r l i l t .,tol ;r r r l o r rl l t t l t t t ' l t s l l l l )i l l l e : l t o t t t t t t t C i .
Rorldnirr c t r c l e v i i t l t t l t i t rrt o t l t l rrl
Mare' S-ainfiinfat la Vutcani,la ri r. t . l rre l e t l l rrl t . , o ri i t i l t i z i t t t l s c rl ri rt i l c o l i t t c
$coalaprl-u.!'rr.- t, cursuripregdtitoarepe'tru normaligti.A r i l i l r r :r l l ,,m ;r r tt.( i rrl rr. ' t . i r
urmat acestecursuri qi ia absoJvireeste r ttl l tttl t l rl rrr l )o rl t ' | l l ' i rrl i i rrl l rl rl t V t t l t t t l t t t t I t o P l t '
reparlizatd,'s la vvvsrs
$coalal rvl rrrard a-. fete din constanla.
I i i r r i r nl l tt
Sc o|gitllizit llttttltl
oblin e d i p l o m a d e i n va ld to a r e in """.-"r" l i r \;r Ii r l ( ) i i l ( . i r. l : rrrt . l ; r l i rs l ; rrr rr\ ' rrr rl e z V t , l l rrl t rrr l rt t t t s i rrr( i rI l i s l i c : ' "
1925. t l c p i t i rl l rr
t l t . l t l l l t (i t c t l c o v o i l f c l t t l rt s c
A func{ionatca suprinitoarera prim^a11 ==.l l r ,ti r ,,,r ,,!;tr ;r l t t rt t r: r t l t t r t l l r; r. : ; t ' l l l l l )t o \ t z l t t l s t ' c t t l i '
$coala din comunaRogiegtipd'd la cdsdtoric, l t t l l l o t i g i t t i rl l ACltllii c t l t t t c l t ' rt t
dupdcarc obline titularizarcala$coalaprimariru.2 ..l r ,i l 'i
,,r ,,r ol t. i t i l t (. \ , r(1 1 . i l 1 : tl rrt l r ! c s rrl rrl rri (l i l l t ' ()l l l t l l l i l . 0
Vutcani.a rorro i"udfStoareiubiloareclc ()(' t l l )i l r-c C i l l rl t rl rl c tlllttstttt
co pii.de gc oali.de c u h u r.d . 1.,,t1 r ,i l tr =l .t/oi l t , i l t \ : t l l rl o l i r l t , , : , t , rrr. l : t t t t ' l i t l l t l s l l t t l s c t l c l l 0 i c z i c '

In familia inv.fdtorolor Bostanau fost trei ,' r L' l r ';tl ttt


copii: cecilia, Mircea si Em'. - =i tr i ,

'',,,"
*/ i\
f,,irit,,'.:,,,,
ffi[d," l6
.{

Cecilia M ir ce a Emil ',, rl, rt'' ll,tr'r (lr'lrt( ill lt')r'l'lrr)

cecilia a urmar:1T:1. primarela


absolvirea dat examcnlaliceul $coala ca invaterorpe latar ei, iar drrprr
,'totgu R;'au;iJr.":?,.ula1dBarlad.cursul superiorde liceu il conlirrrrrr i,,tIr,1,,,l,,liir,1, \iIiilrl,.tll.r.-1,,,r\lolt,lr.tl,,lll()11';llli'/:lll't'":tlotrtttllttt:tlt'tttlrtt;tlttl
o:'l:t:'tt lrltll:llll (ill(
la Liceul i lrrl;ll)t rlt'l;llt:i
"ortodox" din vaslui. lupa"urrtoirirel liceului,se i'scrie ia Facultatea r,.1,,r r;rlt l!'rlrl ttttl'l, l';ttt |)t'trlttt
=., iii irl,l, ,r,lrrlr 1,1, lr'
de meclicirr:r
9i in final obli'c un post ilc'reclic gc.er-alistin T6rgu :- .1,.1,i,ii, :ill l:l |l ltlrii !,t rlttt r!!!llll:t

iiilj:tt Neam{. A clccctr.r ir,,rrrrt.


' '
| ,,1 I lrttttli;tl lll ll!"'l"lttt{tlot lll (oll(( llllil 'l
it,r;,;i r,i 1,,! t,rl,l I'r l,rl.l :l ,,rllrrrilr
t'lt"l't rl'lr'll t(rllillr'
M ir - c c itt t t t t t cl tz c:'lil rs c .lpct-i ttl ttc1 .1l i r :..r- ,,it,,,,t1'i i'',tt,t,,,,', rr!!l lirti l' t;rlr l't '."'r'tl'r
lrrrt!l'lll trr | ;''rtr'r.l:r

t t t : t t t t:tltti' Ilt'tttcltzl]: r lr iit lc t lr r PN1- N7lv 1v i.


$ r' < x rlpl l r i rrrrri trrr.2,l rr:l l r,r, ., r!r\.rl .rr()i r(,
ilr Vr r t r . r r r r i
I,r. .:1',1:i,l,rl:i irrrll:!l i 1 i" rr' I rrl!{l' :ttl l"r Iril I ll lrrri l"t I rrrtl
s c 'i r r l j i r r l t . i r z r l . . ( i r r r r r rr.rrr l r i 1 1 1 , ( ; r ( . i l i*.,i,=: 'tir
rrr l'rl
I t t t t (li'r':tl rrr 1,,r.;rlr rSr
l , , lir |r , , , , . , , , . , , , I 1r , , 1, , , lr,r1 it,,,, l'r'r"1"' lr ""t'rtr
| ;"
rlr'l 'i""l"r
r'rl
, , i, , ., , i r , , '; , ; " , : ', , . ; . ;, : , , " ""1
Ittttrir( '\:tr( rrrrlrrirlt. ,r r lr r r r lr . r L.
r . r., lr . . r , lr r r , . , .,,. 1, . ,l. r I r , , . r l \ l r l r . r r l , , , , , , , ', ', , , '. '', , , , ; ;
. lir,, ll:il,,l]
.'ft
ee$lilul
collceptlafl.CFprC ar
1,2,Cdmlnulcultural CgleOe urr1e6zl1voi lncereg sd lllttturec{,t -cullurEl
rle FcHrlra g,tpffi:
Hl.,ecesrcl clYllJ
ic*uniru prin luruii un reprczenrant stttttlrtl"
l5g[,'iii.ari,i'""rcr.]iri. clt'pot tttniuetttl6a lucrArii,,organlzareu
1.2.1.Clmlnulculturalpe prlnclplulstatuat
de DlmltrhGuctl iEEuri JvlilraiI,PY*u':pti:,11T9:.l1ii:11.1
cleFundalia-regele
uriirail, eclilnt& .,
lu!uro,'celorcdre dorerc'hlnele'ql
srrn.trencdoar sd ui'ugrl ttlenlltt
rlnl/e aceste,u
$edintelepublice ale cercurilor culturale aveaumenireapionicratului in formareagi l' Pcttlrtt
desdvdrgireaunei doctrine sociale, culturale gi economice, doctrina clminelor culturale, a 6eltJi,iif ,,triuncd uvemcloulluubc'pitole:
'$';;;;;;;;;,i,p,:':,,,.,,t,,1i,i1,,.,,,,,,.|,,,p,',,1,,,,,,,
c.riltr.truid.lit.\'(r/c"
cdrui mentora fost Dimitrie Gusti. pi ",init ('[rrrinului
2, Arlevfirul culturtrl'
iACevArutul
st*intl.c'tite ,':
oscrbut''.c.!!:::i
Un rol important in stabilirea strategiilor cultwale l-au avut membrii Fundalici l,EioA',,aiasih',"r',1n,1 '.:::.:f::.i.l,i:,,'i'!
neinlttlesc.tslu t1u ttslc[..'] rlcli<'ureasatului ["'] f:i,,!:::,fi,'
Cu sglx1rl'
Culturale Regele Carol II qi, mai apoi, Regele Mihai L iZi4p1t!"gltotck:atm,i tttt
Si nu creadd cineva ci regele Mihai I gi Carol II au fost at6t de interesafi de soarta i'ii ,,u slutui.i, <.uziarc si rettistc,.fbarte grcu se poqte rcfbrmu
iui11a,,,a,t,rle,
ldranilor incdt si creezeun organismprecum aceastdfundalie cultural5. Menfionareanumelor rl
dec.i
lor este tot atat de ,,nucd-n perete" precum era menfionareanumelui ,,N. ceaugescu" pe o 'ufufuleanul .fitrnrulu,rttportul,ttc/inilia,nu iuhesle
nu lulteslc, -abslrac'lrtl,
mullime de c54i, uneori de qtiinfd. $i in timpul regilor qi in timpul primului pregedinteal i' ;1,roi,iiu,
ff,Wi,"rrri,*,,i,,i,ii,"i,' 1'oi.i'il!:
'hiiu"''o ]t:i estL , ,,,,
:::dji,'.1!,'-"',n
carte, oituzie[,..]"'r7
Romdniei, existau grupuri de interese care promovau cultul personalitSlii. Iar cine nu (inea sau
turtc
Yffila',iiifiii,"iiiiiliii,i,,,,ttuiprin ,,,,;'";ii;'i;
cont de acest interes de grup nu prea avea accesla diferite facilitdti de editare sau la diferitc llHHff';ii"t)ii,,, ta itti,,,,"asdkunut o.inleteagd
cartea'.sd u",1o l','t.':'.'.:)'0
fonduri. ttc ktli tetmicienii
'i'i, i,i,iri"i:;;';;,"'r';,,;;;,,sit tert:nl "l','
invdlaacoto,.pe
satutuisiva
ylnll ,stltotnpleleze [.,.]. Muttcaaceaslaohsleascd a cdmitrttltrl
fffiE sd ln urnclsl
Poutc'rt1
cartect..[...]
,,De doisprezece ani propovdduim de pe catedrd, dezbatem in seminarii, infdli$dm in G'seiertr,,ruvre,tlnlc,lile !,..J.tdminul culturalnu incepecu
nrui ttlescon/erinla, dar sd inceapdintedial ntttttt't
tI scrieri Si aplicdm vard de vard pe terent', o doctrind sociologicd Si culturald, care ar(, i=dti *inro sct,ulcll<,urtiu,'c'it
meritul sd Jie mai intdi de toate romdneascd.Este doctrina monograficd. Ea priveSte douti
Muut'd organizatdtemeinicin obste,c'ondusdde
I
I planuri de activitate deosebite,dar nu strdine unul de altul: cunoastereaStiinliJicd a
ldrii Si eslelnulnte,cle tuult,,munc,d,
indftarea ei pe temeiuli acestei cunoasteri. in tot acest rdstimp am cdstigat credinlu I al satulul
[','J'r8
nestrdmutatdcd nu se poate infdptui nimic temeinic, in lara noastr"d,nici pe tdrdm cultural, ei pitemdi sittrtltri, ordscni'
nrtitttli.Sktt'Guttcrn' y..:-'!:.':'::
'ondu'!t:1,i,'":'? cdlre nrurrt'u
nici pe tdrdm:social, economic, politic sau administrativ, decdt dacd se purcede de lu c'islimularca cdlre organizareasa inlerioard'
ggfe-l Sehtnlun./,re6le,
cunoa;terea vieptiromdneStiaSacum esteea. '
l' ty s,ine;
U=;in,o,n$dsecrceze 9"i.!'t::;i".!:,:'::;::::,:::"T::i:i,::"1:,:'::,
satulspre u'si
viala unei naliuni are nevoile ei, petmanente sau vremelnice, care nu pot fl i:;,';;; ctrltural.Pentrucd organizeazd
piit,:i ,i ,ttt C\dminul
si
'satisJiicute,dacd nu sunt cercetatein de aproape Si nu se stabileStenatura lor. Iatd un adevcir iwltura lul,nupentruc'dilc'ulturalizcuzti'
inrsJ pe plc:knre proprii..satul poatesd se reformeze singur,sd se
simplu, care totuqi nu este luat mai deloc in seamd.Din pricina aceasta atdtea nevoi realtt ilni pril -pr,sriit6rai-ri pe seama sa, cu toatevtutcrile
rdmdn neimplinite Si atdtea strdduinle de aface ceva se cheltuiescfdrd rost, cdci sunt strdint, H'Fi;;: itsd,'si'prc1rcindiorul
de realitate. * Edmlnul aultural'
['.']
oarecare, in sat,eaesteinsuSi
ldlurulnic'it chinul'clitrtul
Cunoastereavielii sociale romdneSti,care devine din ce tn ce mai mult o necesitalc,;l *il iit nu e a ctellt,liuti rtu ctc'o1te:
deci o datorie patrioticd, este sarcind foarte grea. Nu ajunge bundvoinla, oricdt ar./i dt: 6i sprc un vlllpr mctibun.Deottrec'eacectsldmuncda Cdminului'
gg|a,tUt
'#Wi, saf ae,nTni(s1iii-:"-..,
laturil.e
ci.bat-c
sincerd, nici dorinla, oricdt ar fi de puternicd, ci e nevoie de o strdduinld metodicd, de multd i,tVaitolttlt'lttllistttulul,
-tntetesut ,..1,
-.-,..s,tttl
rdbdare gi de mult sacriJiciu, de o muncd Jdrd preget, care nu ingdduie nici rdgaz, nicl ffi;# c'elaievc1ratal Cdntinuluic'ttllural.[...] Cdntinul.este
de refttrmare, de innohila,cu st,,
descurajare, [...]. D-sa (Henri H. Sthal n.n.) fiind unul din cei mai pasionali qi conviu;l iiinir'iiit ltispe ptetourepn4trii,.unitla,ntun<,a
muncitori in domeniul cercetdrii vielii ldrdneSti qi al activitdlii culturale la sate, era indic,ut, rtrl('f,tttittului
Atlevf,
tru6eeBltolul culturul
)'
ul ridicdrii/ui", avcm4
scttului.temeiu
[...J.sd alcdtuiasad lucrarea ace(]stade indrumare teoreticd Si practicd pentru toli cei ce st, EEG;l"J-ii ;i-lu*iarii ,,eunoctqterea ntonograficllu
simt chemali sau au datoria sd lucreze in domeniul satului. [...J. Fiecare intelectual al satulrrl *T,Eiiiiul deruune6r 2,'Molograt'rn 3. Dc la echipa
sociolqgiclll
trebuie sd fie pdtruns de adevdrul cd salvarea satelor, a regiunii Si a ldrii se afld in buntj Rts*reEi4, De la eelripE cultural'
la Cdrrrinul
parte tn mdinile lui. Pentru cd numai prin acliunea tuturor persoanelor care joacd un rcl ilr Eneifni.t dupd ee a eibrturlle
eolec,tctt ale,tuturrtt',.fttctoribr':'i',:i
dls.perute .t'.
viala publicd, prin sinceritatea informaliilor culese direct la teren, se va putea preciza curt, fng-o'echtpd desdvdrsite,
a colub.ordrii dupdc'ea ntist'c
Z'ie iitptgitt€ttfltelnles
Sunt relele ce trebuie inldturate, nevoile ce trebuie muftumite Si ndzuinlele ce trebtrit' pentruhinele
ln ntuncirt Cclminul,''t:1"':,!,.0
urii=i"ii iiiti,tr)tsdntdu.l .puh,lic,
suslinute, ca sd se poatd infdptui opera de treptatd ridicare a neamului romdnesc spre nttl h*l]da meu'eel..jllr]|f/e: cunou\lerett ,\dlt'tltt
c,e'sde c.erctlure:sl de euldnc'd
bine, spre idealul social qi nalional. [...J.
:
Cartea d-lui Sthal inseamnd un apel cdlduros pe care aceste institulii, in fruntc ttr e lui Verilellrcbnn'edilin1980se sftrne:Cdnrirrcrrlturrtl
csllteulpol=qnc,
linbtl r=snrAne
marele indrumdtor al culturii M.S. Carol II, il adreseazd[...J.'u' eullurliIn titase,
('ulture16
llegnldP'irreipele rt'ntltt
Car,l'lltreu'c61i'
rlirril!!ri,edit*tsdeFuntlclin
iig,lEl#uffu
Fag,l5=
'' Estevorbade echipelesociologice fonrrntedin studenli$.a.
" Accsllrrngcitatestedin prefafnsenrnutll de D. GustiIn cnrlet., Monogrnlin urrrrie6t"de Hcnri ll, Stlial, 1? qat
agLtrnortrii.pl'itttRtie
c(| i1l|tl1 (|e|..u nd rr|ir r Cu|t ur r r |t 1Regr r |it Pr it r c i1r c . |e ( 'r r r r r | , l J t t c l t r l . e . $ | i , s l r r r t | r t l , a | i l t f . eelbc efefturiFenti.u EpuFeltt;lraelieBae.e:le idel {penteiltr'ettqlietrtl
rtttrr,pi
,rlegL bibligtec6ti,
rnedlr:i, elr''
Pt=olerut'l fttcrtsla?
rertrltilnil
izbilolcrrnllcledc flccrllill dirrlirrrprrlplirrrrrlui prcqc(linlr, nl lttiutlrriei. ,*irf,'iir,iif , firlrrlt,r"u''ii
l)(tllt'll ('tt, ,tlutt.til,t l.'t,lt,iultr.t',\lt,i('un(,.l,llt't,i, ,tti ,s<'
ltotttttrtlr.rttttlr r,l ttt,t!l,ltn ,l,i<,t,1tttrtt
vtlot'(),\ l,t\)t!t'(tt,trh, tttttttt'ti itt.tttt" ( lllirrrtrltlc trrrrrrcii). 1,1=2=C6m|nulcu|tura|Vuteanlinperloac|aott=12.1936-13.03
( ' u lllc c t t vi ttl cp, l i rn utl
l c tttrrttcci rs l cc o n s cci r' rl a
consul tau'l iirt.l
i orrl or rl c rl i spundcrc li i tt tto i 'l i r ltr l e
satului (doctr)r, ploocptot', l 'i l r r i r i l(ei r r l i r ". i tt'l tr 'i l i r l t'ttt'r tl l tl tttl R
I t r l u l f lr , i l r rFl i l r r (i l'i r r r i r r r r le r r l l r r l i r ,.1
olc.)ilstrpfancvoilorlui (satului). t|( }l Il l |} tIe cl l ttti ttcttl tttti r l
Urmcazd ccl'cctarcapc tcrcn a stdrii sociologice a satulrri rcitlizirtil de ecl.ripu R c d € l l l l l l r t r ! ! | l t t t tl tIc'l tttl t'1 "'scl vct.lu r i tl cl r r i vi r r t|i l cl i \,1 1 .|l ||t'i ttt.l .Itt!
monograficA(Monografiasociologicl), folosindmetodelegi principiile cercct[rii sociologicc.
(
t'tt l l t t t t t l . ' l ri 1 1 1 i 1 i 1 1 l g i t t (t l "
,,TotuSi noi nu ne-am putut opri de a nu lrece incd din primele zile la o acliurlt, !'ntl ti tttr i
qdl i l l
culturald. in pritnul rdnd am simlit nevoia de luminare a sdteniloi asupra rosturilor pe cat i \i i l l Ii r l l l

le urmdrim. Cel mai nimerit miiloc pentru aceasta era sd aduni la olaltd pe sdteni a lc t'1tt!!t!!!tt Vi l l t ' l ! l l l
Si
vorbi. Pentru a face mai pldcutd aceastd comunicare de idei, alegeantprtliiul unei l i r r l e l r r l 'f l h 'ttt
Sezdtot.i
culturale pe care o dam noi monografistii. Aceastd sezdloare nu putea t f l p l g l a i Vttl t'ttttt
fi o sezdtoan,
improvizatd, ci ea tt"ebuiasdfie o Sezdtoaremodel.[...J.Acelasi sistem de a amestecapqrte(t N l I f r r l t'tr tl tl ttl L ' l ( ) .1 ( r
pldcutd, hazlie, cu scurtele cuvdntdri de educarea sdtenilor in domeniile sdndtdlii, qle munc.ii
sau ale ridicdrii sufleteStiSi ale minlii. Aceeasi incercare de aface pe sdteni sd participe activ I'nx'cs wrhul -NiI
la Sezdtoare,prin tot felul de mijloace, printre care impdrlirea de mici premii in cdiyi celot.
r)
care ghicesc mai repedeghicitori" (De la ecliipa monograficdla echipa studenpasc6).re !,tl t1-l tt l l,' r' ,' ttl l u 1,' l l h GheorgheV . Il os tun,
,,Cdminul este [...] satul; iar satul este Cdminul cultural, cu puterile sale. pornit lrt o*utotlt;t;n!i'."3.|]l:.,"".'"
munca ridicdrii obstii prin sine insuqi. l'crril,r.i tlirr sirlrrlVulca.i, comuna
€'6aerrurrrIir
g cn cr a l 6i n
i tt l ttl r tttl tt'c
Singura izbdvit"edin nevoi: prin noi insine" (p.79). V g t t s € l t l l.t t i l e I r r ll'n l t=r r rl ,l c tl l l l i r r l r l l r l i l
Vrrlr'irrti. l,t ..',,ttvocitrca d-lui i'vdldtor Gheorghe Bttstatt' t'tt
Md opresc aici. Sper ca cititorul sd fi in{eles ce este ciminul cultural in conceplirr lrfcalgl gi.,,ll! I,li'ir,(,.Ni,,) cultrrr-alc
ttrtitslliltttt ('ittuiu cultural, aparfinStorFundalici
grupului sociologica lui Gusti. €egFgl dc ii ttrtiiitllt irr lot.itlilirleit
( 'i ttttl "'
Dupd modelul acesta,in Vutcani, la 6 decembrie1936, ia fiinfd Cdminul cultural R c € a l e . , F i 'l t t ri l r t 'l r
cu l tu r a l e a l e Fu n d a {i ci;r i
,,PanaiteGu1u"ao.
-
N i r =t t r F l i l i cr |l i ci l l sl i r l ttl tr l ) cl l l l 'tll i l l l t) l i o n a r caca m i n e l o r
| € }f i F l l l l t l l l r r l l r ll l Er r r r t'
Gu!u" pentru urmaloarcle lllotivo n
in ce mod au rispuns exigenlelor stabilite de Gusti ve{i in{elege lecturAndumdtoarclc Al11hl|lntill (,it ililillcle t'Rtttitttrlttisii lie .,I)atrainte
din 1916-l9lti'
I N, f . t:ittc ir nrtlfil pc ftont in campania
procese-verbale4. fut ptigrul ltlvfllatlrt rle ln $corrlrr muncd pe care crmirrul il
plt,graurul rninimal.de
tll e'!rfrr'irilrrlc t,rrrrr.l.5, irlr tliserrllt
1icitt'ccstcurnatorul:
ttrttlc lirrrclitrttitte
ree lriief,fiiii iu 1',"""1 locrrilor.ilorsalului si organizam o serie de corlfcrinlc |i
llltt r,e ,,rivrlirr sRil{ltilrcir
r l ,l l l l i l l fl Ii i '
f f d n f m a f t | t t t r l l ( It'l r l l l l l fl sl l r l l ( 'r l - i n l o c d e ca fa s - l a b i scl i t'i r
? f ; r e t a i Atr r r r tr l r r r ttci i .s1 1cttl tsl l 'tti ttttl l l p o sta m cl l t
p*ahfala ,,€f , Ne,'ttlitl"' u'rrll tl t.'":l l"tt: ::,:.:::.
! | F e r a t i r l ttttIh ,ttIl cl t.ti csl i tr t.g i ttti z{l ttl ( ) sOl .i o cl cp r e <l i ci g i p r cg d ti r e a u tttti cr l t.
bi*aeeee PF llel vrrt'i
p r cg i tl i so r b l t'i , $ czi l to r i 9 i i n l i i n l a o fi $ l i 1 1 l r :c
4 f F E t ni fi i i l tr l t'r r l l i i tr i r r r i l r l r i , vo tr l
FF slatE

3e
Mie mi se pare ci intre definilia Cdminului cultural datd anterior, 9i aceastdactivitate atribuita unui 6rgurrisrrr
vital al Cdminului cultural, existi o incompatibilitate. $i membrii Cercurilor culturale profitau de serbirri pcrrlrrr = Ft'ec l i Lrtr N l ri t l t:= l l ri l l i l rl l ' nl tttl ttc i tz i -tl ' ' rol ogi l t
a prezenta conferin{e, qi C[minele culturale unnatoare celor formate dupa modelul Gusti foloseau aticlt,ir;r i ai i e!i ! l l or' l i i l t l l i tttt l l l \i l ti l l ol tl r - 5c ' ttot' tttl tl i t - "
metode. -l ' l i ttrt ;t11ttt' ttl l ol - l c l tti tttrtt:-t
a0 = tl !i :rr tC i rc = I ,{ i ;l l f,l i l a
PanaiteGu!u, a fost primul diriginte al scolii prirnare mixte nr. 2 din Vutcani. Nu gtim unde era niscut, rlirr r.l i r1' .c rrll i s t' i rl
t ti r",,t!l re i i tt,rl e= rt ' l i i tttl l c l l ri tttl rri r
este transferatde la Albegti incepAndcu l5 septernbriel9l5 (vezi I. Diaconu, Monografia cornrrnciVutt'irrri, -
;,;r . i fi i ti tl l rrt I i l i rttnl l l l ' rfri l l l l i l l i l i t' l l l l ol l t" tl c tttc s c tl l " "
203-2 0 4 .D e c e n u m e l e a ce stu icd n r in cu ltu r a l e ste Pa n a iteGul u 5i nu Ionel S tanci u.un ;rl t crou rrl l ,ri rrruhrr
Rdz b o i M o n d i a l , n l s c u t i n Vu tca n i, q i ca r c a fu n c!io n a tla $ coal a N r'.I 1 A ccst l trcrtrsc . I l ti e l i tl tl l tr l nrl ei l n
i l l i rrri j l P .!i (' ttl l (tt i (' . l )l l l l l i l l i l
Jxr;rtcr.rpl i t.i rr|;rr pr rrr
ac eeac 5 , d i r e c t o r u la c e stu icitlin cttllr r r :tl,( ih . l} r slir n ( ' l\r r p r r c)cti t ni st'l tl i n.,r'i i zr'1i r,;r " rl rrr.rtor ;rl ft.pl i i rrr , Iti ;rl ri rr1l ti r' ti l l i l t 1;t' .t' otttr' tt' t;tl i l
. !ai tr'tt I i l t I fi :l rt!!tt
Sij nrai lj l l { ,tl i l rl l ' l l rl l l l .l Iti ttr' tt' l
= i i l i el i gl tr' l I' ttttl rrl
pirlrio tk r t l r l ' / I ",r
" A t ' c : l l c I t r t t t ' l ; r ' t ' t ' t l r t tlr ' lc ttttt r lr ' l;r r l lo lr r l\,1 ;lto lir r ' lr r .rr
\r.roropr l trrnrrr,.'rl rri ..l rl l tt'i al e:i i r. rl r l ;r,l ||
l ri i trl r!ti i .:Ii tItt!rti .:1||| :l |ts i ]||t: ItIl ||-||l |
I irlriir r | | | |A . l i l : ; l r l i l r ' r lo r ir l ( ' iltlilr r illr tt!illir ir l \/r r lr r Ir i \r ti ro|trl t.i rrt=,,l ,rr rl ri r!l Il e!l {EE E al l a l 11rrrl rl rrr E Fdl i i tl ti = !F !:1:tl c er.tr-.t
Murer r l r r iE f l l c l cV u l € s n t,l= lr r dse e sftAr ittg ttlr r le lc, ilr i ltiu ,
- pe d-l (iheorglteV. tiostutt cn prcqicdittle, Irroccs-llerhul .llh2
- pe d-l lon Moche- prcol cu vice - prcqlcdintc,
- pe d-rrnJunctttl]osttut " cu sccrctar
letdzt,25 Fcltnnrtu l 9'17
- pc d-l Ghctxglre l.A. Stratil[ - ca, casicr.
Aur plor.:cclat npoi la alogcrcaccnzorilor gi am ales ca cenzerdirr pnrtcaclminului pc tult:.t:tl,'{]:l*llt",,3l,1l:::1""t?H:l
sl'alului.Climinului.
tncrrtbrii
d.l Connturrtirr'lbclcilll gi propuncmca al doilea cenzordin parteaFundalieipe d-l Iancu Gh. ';il;;;.;;;ii"
EBbeenrnalii,
Bostan,.Gh.r. srrrrira, ch.
,l_nii
ila:'?;il]l; jicn. 1,1"11::_':i1^9
prodea, d-
subpreeidenlia
Dineonu,
+fi:rEil:;";,'i;,';;;;j;l;",'irri. pi"aea sroica , : --^---^ l^ a-i^L-hq
[,u0ndu-scin discutiebugctulClminului, am votat aprobdndbuget in sumdde 2500
(doullrnii cinci sute)lei qi tot atAteacheltuieli,in conformitatecu proiectulde bugetce a fost
#-il,"ffi ;.,'il;;"".''"""''u"r1{-tgp'"$"d11-:-e:'-TY-"
=tfr El Er r r €v H r r u rI rv u v ' v -! -r' --' '
unur
pc d-l Ch. Bostancu organlzarea
umitrsilrcinat
^
, c o rb a rb d t e s c

:et r ui eamirrului,
aupunnprobdriiaduntrriigi pe careil anexdmin dublu exemplar. sa'
Y€€i9l crarevn li oondustol dc domnia
Drcpt care am incheiat prezentulproces-verbalin triplu exemplare,sernnatetoate,de va Intonn ln friscrica.Imnele sfintei liturghii, iar la cbmin va executacdntece
€elul
c61recei prezcn[i, din care un exernplarva rimdne pe dosarulclminului, iar celelaltedoui stc,
kr FcPulero dincaredou6
exemplar'
exetupluresc inainteazdpentruaprobareFundafiei. prezentul Proces.v:-tb?t
tlreFtpcntlustrrc!t-ainchciat qi ll ll*:
aprobare'
i'" Fun<l
r6fiir;?;;; i;,'ii li t' In-r ei sprecunoetinla
a1i
lJrnrcazdsemndturile[...]:

ipeleCarol"
FgadellaCul tunrltl ltcgal[,,Princ
€lgtnut culturol..Ponaitc Gulu"

Proces verbal Jlb3


i.;iiii',;I tr
11,i,iil;:1i 7 mettle1937
i*lill,il,',r,
ri,
liJii rl4i,,
din satul Vutcani' com'
nrenrbri a Ctrnrinului cultural ,,Panaite Gu{u"
pentrua s[v6reiinaugurare
.i. J-l Gh.Bostanpregedinte,
ffitd ;;;;;rri'rrr",i
PsnttiIc i ;u1u".lin Vutoan
Eiiitri'ri,, wlaluf at"tt f :.9i17
i,.amae-sf
#'i;;iilr undecorulcrminuluia dat
duminicala
i, ,r"jf, ,"iigioara
fiindded-l Gh' Bostan- preqedinte
conclus
i.;ilffi 'iltt;;;;; cn'e
ii'Bi, Litutgl'tie,
, 'tu$n' i'nE r"o,,
f ''tit P*1i1d":f l1t"1l'li"tll,til
;ff;;,'i;;;; ;.;,"H ru"ururqcouleiprimareIs :2*Vutcani
s-asdvireito
'h&;"'t fiind datedecorul
rdsprursurile
- vicepregedinte,
,i r' I :^r^ l^ i^'-'l

8"ff*ffi;ffir|pr'.trt rl rt,1uct',,
'hs:+'" rite-tlu1u",
fh ,i 'i
trvolbitdcspre
I parolil, Mnclre ,,C-redin16"'
Fundaliei"'
i ,u.iuiFi,Urt"tauclinMlll[eqitia ar[tat,'Importanla inaugurarii9i
preqed- n vor.bit despre
ascultatoiilor ,,insemnatatea
I €h, Eentau-
.l
I
€ultural",
oportun,
lamonrcntul Regele"'
,,Trdiascd
it-Cuttt,*fa intonat,

Ytl,,0

ot,

i
imrtr
('ulturalE
Itunda[ia Regal6,,principele
Carol,. de nrentbri
ln dou6aetE,€xecut&t6
oouredie
Piec6de teatru,.OnoaptotuLtunnaad"
C'drnirrul
cullural.,Pnnaite
Gu1,u,' I
SatulVulcnni l' €iobAnalul, pc treivoci'
corblt'bEtesc
Cortrunn
Vutcani deTh' V0lcu.
recitnt6
, €lobcnulls bisericd,
Judetul
F'trlciu

rcallzulun vonitnctdc lci 404(patrusutcpatru)


Proces verbal lfb 4 eereC-ainohciatprezcntul din caredoudpe foi
Procesverbalin tripluexemplar,
:pE a I uinrisela pcntru
Furrdufic, cuno$tin{i9i aprobare.
A,rtdzl, 14 Martie I93T

Subsemnafii,membrii sfatului Cdminului cultural Proces verbal Jlb I


,,PanaiteGu!u" din Vutcani fiirrtl
prezeDlid-nii Gh, Bostan, Gh.I.A. Strdtild, JanetaBostan,D-tru Diaconu,
Iancu Diaconu,
const, TodeilS,Gh.I. Prodea,preot L Mache gi Gh. Stoicaprodea,sub pregidenfia
dlui clr. l9 Aprllle1937
Btrntnn,avind in vedereexpunereaverbalSa d-iui pregedinte,a" u *giiruo gezatoarepenlfrl
eiua cfc 2l Martie 1937, s-ahotdrdt dupi cum urmeazl:
*b:cranalii ntenrbri a sfatului Ciminului cultural
l) conferinld,,Despre implinirea unei profe{ii rostiti de preot
$t.Damian - di' Eutu" din sutulVutcanijudcfulF6lciu,subpreqiden]ia
MtllScati, verbalda domniei
€€eten,av&rrdin vcdcrcexpunerca
2) Poezii recitatede elevi de gcoald,membri a corului prec'm gi lecturi
din reviste I ee l'ace o propagandd intensS, pentru cresterea
! 3) Corul cdminului va executa,,Trdiasc[ Regele" gi cdntecepoputare. '&
atAtaeoqi de a sc impSr{i doritorilor de a creqte
il
Drept care s-a incheiat prezentul in triplu exemplar din care doua pe foi
EilC!0 gramede sdnrAnllsosit6la c6min,amhotdr6t:
I
i . volante penlnr
a l'l trimise Fundaliei pentru cuno$tin1dgi aprobare.
BtaAnta ae vn imp[rti acclormembricari vor cere9i
pennul1937.
cetlzafia
Procesulverbal nr. 5 lipsegtedin materialul ce-l am la indemAnd;nu cunosc pe d-na inv6[6toareJanetaBostan, care a
cauza.
9i l6muririle
E.c oferit eEcleatoatc instruc{iunile
Bcrlvor eregteviern:idem[tase.
Proces verbal Jlb 6 ...-L-:-.-
prezcntul proces-verbal i-
in +*inlrt
triolu Janeranoi
JanetaBostan,
ff Oafc
---- Incheiem --^,.^....'l --^^^. ',--L.l
secretarultdmi;rlui.cultural
Cfoi cere dou[ pe foi volante spre a fi trimise' la
Astdzi, 4 Aprilie 1937
9i aProbale.
€tlaoFtin16
St'bsemnalii membri a sfatului Ciminului cultural
- ,,PanaiteGufu" din satul Vutclni
judeful.Fdlciu, sub pregidenlia dJui Gh. Bostan, avdnd in vedere expunereaverbaltr
a ProcesverbulJYb9
donrniei-sale,de a se organiza o serbarecu intrare pldtitd, spre a se
strange fonduri pentru
realizarea celor fixate in programul minimal de'activit# pe angl
1937, am hotilr.6t 25Aprlllele37
organizareaunei serbiri cu plati pentru ziua de tg Aprilie 1937 cuprogramul
urmitor;
I. Conferinld ruembria slatului C6minuluicultural ,,PanaiteGu!u" din Comuna
IL Picsi de teatru d-lui Gh.Bostan,avdndin vedereexpunerea verbalda
I Falslu,subpregiclcnliu
. . lll' Recitdri gi coruri intonate pe trei gi patru voci, de corul c[minului, dS e ne CiEctiaiun ,,lnvieriiDomnului" cu cdt mai multd pietate 9i de a se
imprcunll cu
elcvi de gcoalI primar5. tu eiua tntaia de 2
Paqti, Mai a.c.,
o serbarecu intrare plAtitA,
€Eminulul,
Drept care s-a incheiat prezentul Procesverbal in triplu exemplar, din care
doud pc ltrl ruE€ruIprro$arui
volantcpentrua fi trimise Fundatieisprecunogtinld aprobare
9i a€ept€elnvlenl,corul c6minuluiva lua parte la slujbareligioasl9i va da
h llrurghle,
Domnului"
dcspre,,invierea
iAtutpErchI, Maclreva vortricreclipciogilor
Proces verbal Jlrg7 "A I ee va progrumul
clerfHqura scrblrii compus din: piesbde teatm,
efe eeara
fffgl€fi fi €xccutatp
ect'u!'i ele a
ntemtrri Cllntinului,sub conducerea d-lui Gh.
A,rtd:i, l8 Aprilie 1937
EEf€F=€lneheiatprezentul din caredoudpe foi
Proceaverbnlin lripluexcmplar,
Subsemnalii nlclttbrin sfulului (lllrninului
cultuml,,Panaitc
Gutu"clinsutulqi c(!1rg1n pentru qi
curloqtin}tl nprobare
e fi tfitria€le Furrda{ie
Vulconijudeful Fdlciu,nv6ndin vedere celestabilirc
prinpr.ocesulu",jlrolJl&
o di4 iq37.a se
olganizao serbarecruintmrea plEtitll,
ziuade ltl-lV. 1937,s-nclcsfhqurat
unn€tcr.u!p,.ngro,,,,
l, (lorttleEmintlltti -= - '
a itrlon€l,,ltttnulltegul"aube,onducer.r,,i=lui
fitr.gcct;;
Il' L=]t'nl'elirrlE vic,r'nrilur
,,(='1'r.,qreree rreriraranr:"
dc rl,na,rarre,tg
ljglt6E
delegameafttpfercRtBntcl €lanrinului
ProcesyerhalM l0 rrbarllo de la 7 pi E IunieclinBucureqti, pe (l'F"R'
preEectinre,avanO .tt.ptul'a de
folorisertlflcstul eglEtorie
Ai, ;;;1* -
Astd:l, 2 Mal 1937 ilE4044,rogit16aoestc6min.

Subsenrnaliimembri a sfatului Clminului cultural ,,Panaitc Gu[u", din Comurrrt


ProcesverbslJlh13
Vutcani,JudelulFillciu, av6ndin vederecele stabiliteprin proiesul verbalJS 9 din 1937,dc rr
se cinsti ziua ,,Invicrii Donuului" cu cdt mai multd pietategi de a se desfdgura in aceastdzi El
o scrbarc cu intrare plltiffi, s-a desfbguraturmdtorul program compus din urmdtoarelepuncle 17Mul 1037
principale: Gu1u"din comunav_utoani
nlfll urembria sfatuluicuminuluicultural,,Panaite
L In noaptea Invierii, corul Ciminului a luat parte la slujba religioasd, la biser"icu
de d-l prcacdi'teCh' Bostan'de a cumpdraun
parohieia II-a, ddndrispunsurileliturgice,sub conducerea ;?;a t" vedcrecclc cxpuso prefuldetrci lci
dlui Gh. Bostan. penrruv'nzare
venitera ecoalr la
II. Preotul paroh L Mache a vorbit credinciogilordespre,.Ziua invierii Domnului". $iir:J",t;;il;'d;;i;;.1 dc ll7
cupretul
E bilrlt:E re cumpcr. pintru Bibtiolecir-19.reviste
inzesrrarea
III. La ora 9 searas-a deslEguratprogramul serb[rii compus din:
cle26rcvistclaprclulde78lei'
ii'i*i,tilaolarcun'rrumir
a) Coruri: Hristos a inviat gi Imnul Regal, executatede corul Cdminului, sub cond: d-
6in :'a'!usheiat proccs-vcrbal'
prezcrrtul
l u i Gh , B os t an.
b) Poezii; invierea, De Pagti, Rdmdnereafrrb de mdnd, Mor de foame intre dorrll
pdini, Rea de platd 9i Strimoqii, recitate de d-nii Gh. S. Bostan (clasa a MI-a), I. Bostan, N, 14
ProcesverbalJYo
Diaconu, Th. Vdlcu, D-tru Diaconu qi Iancu Diaconu.
I c) Monolog ,,De la Bucuregti la Iagi", executatde d-l Iancu Diaconu.
d) Piesd de teatru ,,O noapte furtunoas6" executatdde: d-rele C. Donea, El. Diacouu,
1937
It Naembfle
!
" d-nii C. Dumitrescu,D-hu Diaconu, Th. Vdlcu, Th. U. Iordan gi i. Lupu,
cultural
Cdminului
flll nerubrla sfstului Gufu"dinto*:1-1Y.1:::l'
,'Panaite
e) D-l I. Manolache, licenfiat, cursist a gcoaleide echipieri de la Stinegti - Muscel, n pentrucrescutvrcrn'u,
roltit cuvinte simfite despre ,,Ac{iunea Echipelor Regale qi a Clminelor Culturalc u ;ia;t i, vcderedareacle seam[asuprasemintei care a dat
Bostan'
Fundaliilor". Ji*Ct.ig locuitorilor150 grame),d-ira inv' Janeta
, ne-a situafie:
urmdtoarea
expus
f) D-l Gh. Bostan preqedinte:aduce ,,Cuvinte de imbdrbdtaremuncitorilor qi tuturor illiriehii, liOirijrt acesielucr.Ari
paflicipan{ilor de la serbare,precum gi mullumiri dlletbultra fost5ograme, = l0 grame'
deseamla locuitorilor
;;d;HtI dincauza-nebdglrii
S-a realizat un venit net de lei 370 (trei sute qaptezeci).
Drept care s-a incheiat prezentul Procesverbal in triplu exemplar, din qaredoud pc foi l.tu rullzrt14Kg, r _: r^.--^r.
O,tdo
f i'aryefftat filatlamaein6',in
rg, dincare5 [s, s-a. 1:1ll1l?Y'i^
volante pentru a fi trimise Funda{ieipentru cuno$tin!5qi aprobare. dincaredoulpelioi
exemplar,
vcrbaii' triplu
fr;Gil.a'pr.*"iripi.oes
*&dm Fuudriiei pentru 9iaprobare'
cul1o$tin16
ProcesverbulM ll
I5
verbsll.t/h
Proees
A.stdzi,9Mai t937

Subsemnalii membri a sfatului Cdminului cultural ,,Panaite Gufu" din Corrunu


l9i7
*J-Ihecmbrle
Vutcani Jud. Fdlciu, avdnd in vedere cele stabilite prin procesul verbal J\b 8 I 937, dc u sc
cultural
cEmiuului Gutu"dincomuna
,,Pauaite vutcan
imp[r]i cele 50-gr. sdmdn]dpentru viermi sositd la cdmin, doritorilor de a creqteviernri dc e tfbtului
I menrbrl
a donrnului
vsrbalE dt,.l.:,t
preledinte'
d ta vcdereFlpullcr€a
mhtas[, cantitateas-a distribuit urmdtorilor: Gh. Bostan 2% gr.; Const. Todeil5 5 gr.; Cnv
il;E'#ii1iita pentruziuahrr6i:ttT:i..il:l
pi.rrteam hotdrar a Naetc
Zard 2% gr.; Iancu Diaconu 2% gr.; Ionild Pais 5 gr.; Toma Baboi 2% gr,; Iorgu Lupu 21/zgr,i
Mari[a Dragomir 5 gr,; CasandraDonea 2% gr; Maria Gh. Prodea5 gr.; Vasile C. Aftclc t cl'lui Gh, Bostnn- inv[fltor' va du
Bul,collduoerea
gr,; Ch. Mihdilescu5 gr.; C. Bulgaru2% gr. SiIon D. Savin2% gr.
Drept cares-a incheiatprezentulproces-verbalin triplu exemplar,din carecloullpc lirl kglee lablterleB'
ffil=ft;h resMtntuil.rului"
i, r"tirtt,vavorbidenpre,,Veni
volautesprea fi trimise la Fundafiepentrucuno$tinfdgi aprobare. -# t1llllt:iclin pieshde leutt'u
uuei,qeztltttt'i
l,p,m, re vH dc:fElura.progratuul
li qcouleipt'itttttrclul'r
9i elevi
clltrtintrlui
ii'n*oti .i.€ut;tcdenierllbrii
terPectivl,
&1efinvelatcrl
Proces wrhal ifh l2
V€€ia#=Uv,Jeiete E'rtsnde:pre
,,Nagteren 9i d-ttuinv:Ann
Dontttului"
l#eelsflde:erbetcri ,
A,ttrlzl,30 Aiul l917
pf€E€ntgl cliEearedou6pefoi
vcrbEltn tripluerenrpler,
Proeer
Subnernnaliimelllbri a rilirtului Cdnrinului cultural ..Pnnnile(=ltt1u" dln eomrrne !ffi Fa lnehel:t
t fl , p l l i u r t r
Vrrl ca u i, lr ulelr rFl Rlc i rr,l rrtl n dru n o q l i n fFd e n r1 .J ' ,li?l | [-ullureleflegele bn'*i'hi,Jruudeiiei 3laprobere'
euut4thrla
Fen*u
,,PrincipeleC'srsl",ltegionel6Molduve,de c delegen1€n1bti din !
rrt'
I
Procesverhal .Nhl6 cleln scltrllri774
b} Ineee6ri
€cleetd (X)llt lei
Asldzi,25 Dc<,cmbrie!937 entede ll2tl
!EeesArilor urttttttielt'eiattlc qi opt
duuEzeci

Subse'rna{iir'v'rurr
membrioa Dr4rurl'll
sfatului\-arrllnulul
Clminului cUltufal
cultural,,fanalte Culu..cli
,,panaiteCUIU" clitt COfnUna VUtcatti
Judelul F5lciu avdnd in vedere cele stabilite prin procesul
verbal'.tru tS5 Ain
din 1937,
1937,dcclcln
deslbgurat.urmltorul
Jo .G ^, , - ^+
- - - Ya^- - - r
program:
.'i";;,;-;";,,
,_;,
Ecldln aeea 80 lei
.. J) .-s-u luat parte la- slujba religioasb unde preotul paroh I. B6F1 eares-a lnrrlreinl;rrczcrrtul Proccsvcr'lralirr pulrucxcurplurctlin clrc tlci lrc liri
Mache a vorbir
credinciogilordespreVenirea MAntuitorului'.
e fi trinrinclrtrndllieipetltrtrcuno$tin[[qiinprotrarc.
EpFe
2) L-aora2.p.m. s-a desfdguratprogramul gezltorii compus
din:
a) Conferinfa d-nei inv. Janetabostar, ,,NagtereaOomnului,,.
,,BunEdiminea{ala mog ajun,;2),,DomnutIsus Hristos,,;3) ,,Mo;i I'roces verhal tYI l9
.9] f"y1: 1)
3f.:::,:.1]_:lT1il".!"':'los',, execurate
decorul
caminuiui
i*pr".,,rl.,r;i;;i",;.iil.:
sub conduceread-lui inv. Gh. Bostan.
J,l luttttrtIlc l9.lll
c) cdntec de steagi poezii executatede elevi ai gcoaleiprimare ,*|#i
Nq2 din vutcanil -
d) Conferinla d-nei inv. Ana purice ,,Obiceiuri strimogegti,, u ('llnrinului
r;i&emnclll rucnrbri Gu1u"din collullaVulcutri
cultural,,Panaitc .itrdelr
e) Lecturd: Nec. Diaconu a citit din Rev. unuulilconlirrnturt. 30 din statut.La dataclc l(r Irttttrttr
,,Albina" iar Gh. Dumitrescu a citit di' R cv: *=eE Intfuttilln corrsllltrrireu
.,Isvoragul". ceruIi
rnerrrblii dc stulut,aslilziconsfhluircasc {inc cu un trurtrllrtlc ?(r.
t Fr€Fctlli
I D-l preqedinteGh. Bostan, mulfumegte participan{ilor gi-i
I . 0 indeamnd spre faptc lc adunnle,
I cregtinegti. ttt dixeulieortlineudc zi. d-l prcacclinto Gh. Bostannc-a cxpus t'itpotlt
Drept care s-a ineheiatprezenful Procesverbal in triplu exemplar, peuttullc)37tlupflcrunt
urmcaztr:
din care doub pe It5lllcBtttinului
volante spre a fi trimise Fundaliei pentru cunogtinfdgi aprobare.
Pg tlfAnlul rdndtblii:s-rtittcepttlexerciliilopcntrua sc strtrjcrigcqalaprinrarllN 2
d-lui lrrv6llttot'(ih.lloslttt,curc0 urtttotculsulilcU.E.T.R.-istl.
Fg tEfAnlulmuncii:s-auetivulprin slllluinlud-nci invllfltoaro.lattctallostutt,citt'ctt
ProcesverbalJVb
17 tipAl tl lndrumtlrishtenilor. pctrtrucrc$lcrca a 50.gr,sltnrinltrpcntruvicrrrtidc
HbUiteprlnutlrnin.Prinnccssttl lucnrres5teniiau rcalizal9,tt00Kg. borrrngic. ditt
Astdzi, 3l Decembrie1937
ts! filatla nraaitrh,
Subsemnafiimembri a sfatului Cdminului cultural a c[ntinuluicu70 volumc.llitrt
o lribliolcctl
- ,,panaiteGufu,'din comunavutcani Peatfuculturarrrinlii:n) S-ainjghebnt
Judegul Filciu fiind convoca{ide dJ pregedintespre a decidepentru [r) S-rlr cinci
olgnrrizrrt scrbllriculturnlc.c) S-aulinrrtI I conl'crirrlc
tlc
linerea consldtuirii a'ualc * ll eetltori,
a cdminului, am hotdrdt:Adunareaatr.ruia decorulotlnrinului.
l0 corut'i,
lcons6tuirea unuurayr" Jine ru ro Ianuarie l93ll, , d) S-auexecutot
ora 2'p'm' sau peste o sdptdmdnS,dacd numdrul membrilor
nu va"ufi'acet cerut de statut, crr FEntrueultrtrpsulletului:n) S-uulinul trei prcdicila biscricll,dc nrcpbri ni
urmdtoareaordinede zi; cul'ed[ rlspunsurilc dirr30
lu sl] Lilurghio,
bl E=alrrnlnlatcorulehtesc bisericesc
l) Raportul de activitateaculturalb gi realizlrile.
Raporrulasupra.situalieibibliotecii gi cititului qi rearizdrireoblinute. gerliutten
financinlllu uuuluitreoutcortst0ndlu incastllitlin
]) 3=::expuaaelun6rii,
3) Sifualia material[ a cdminului in anul trecut (avereamobilr de l24tllei.
su foglin sutttd
9i imobild) gi in prezcrrl, F€h€ltulclilc
4) Gestiuneafinanciari amanunfitaa anului cu iaportul
B=dfuteentitbugr,tulpe ntrul l9-1tlprevIzfindu-se la 23t 10lei int lu
5) Raportul pe tirAmul muncii. ""nro.i-lon.
6) Bugetul (proectul de buget) a anului viitor _ cu raportul.
l9B€let'
3=B€€mFleetet prin nlegeleu
sfatulcEtltinrrlrri Conslont inl."llr, Prodcucu
7) Competdri in sfatul cdminului. ler Tcnra
d--l !, f't'orlec
eabibliotecnr,
*ilea
Drept care s-a incheiatprezentulProcesverbal in triplu ltt patruexctttplttre.
exemplar din cari doui pe liri Eef€t=Blneheiatpt'ezertlulproceF-vefbtll
volante spre a fi trimise Fundaliei pentru cunogtintdgi aprobare.

't
Proccsv*hultfh 20
Proces verbal JWIt
#i, ! 9.1&
2! Ie:nuett'le
Astdzi, I5 lanuarie 1938
( iuI t . t " r lit r ( '( ] nt r in
|! l lr r em t lr !g af pt ului L'Er r r ir r r r lrerult
i ur al . , 1'ar r pile
Subsernnalii ccnzoria Clminului cullural.,Punailc
Gulu" din (:onrlur6 FAlelu,stl1di5eutat ptogrentul de ltutte€ pe eare
attttl,l!l'lll crtc ui'tri6loi'ril:
VrrteaniJrrrleliil
FElciLranl controlalgi verilicatgcsliunca('lfuninului.',,lttrnil EEnatatea; a),!e vot trlgetti=B l! Helic tle t'otrfetitrle qi lntlnttttF
,,pnrrnitc{.lugu,'elirr
t,,i..;;,;, E ECFl=lv€?lE
c<lnslallind
tlrrpilcrrnrurrncirzll; h1tlt=gnuirot'en
rnrrntnlil, lrtFr:,NuI Vtrtt'erti
ElrRl€fi€l
u) r r )lir r . ns i irl
FgEtrrtcn
r.ii rrc rrl i z rrl i.i
i lh lci
2) Po t6r6nrulrnuncii;a) Conetruirea unui postamont p€ntruo€lul sEminului,b) ,,OjudecatE"- Ch.Diasonu,
Amenaj areaterenul ui pentruexcrcilii str6jegcAti, giret"- Gh,Dumitreacu'
i ,,Cnzoeul
3) Pe tir6urul culturii min{ii: a) Se vor organizao scriedo gezgtori conferinle lTtl{erct re8ele",
9i
pcntrupopor,b) Seva m6rinumErulc6r{ilorla bibliotec[. n:.e tnaheiat procee-verbal
prczentul dlncaretrcipefoi
tn patruBxonplero
4) Pe tdr$mulsulletesc:se vor organizapredicila bisericdiar corul caminuluiva pentrucurloqtinpqi aprobare'
S tdraltsonorFundaliei
continuarEspunsurile la sf.Liturghie.
Drept cares'a incheiatprezentulproces-verbal in 4 exemplare,cu ocaziaintocnirii
bugetului,
sprea fi trimiseFundafiei pentrucunogtinl5$i aprobare. €lmlnul culturalfirl Gurtl
Glslsul cultural Vatcanltn perload'a15,09,195|'lulte1959
Proces verbal llb 21
Ill Utt vlEut $ai lnaintela 26 nrartie1946,in cadrulCerculuiculturaldin
Astdzi, S Martie 1938 '1 rl OBmlno culturolc,Acestecdmineculturalefunclionaupe l0ngdgcoliledin
fl rulnrnt Vutcani,Nu gtimce tip de activitatidesfagurau atunci(1946)aceste
Subsemnaliimembri a sfatului C[minului cultural ,,PanaiteGufu" din Vutcani, F6lci1, 3Ut.a plltfat arhivalor.
PIeot I. Mache, JanetaBostan,Toma Prodea,Iancu Diaconu, D-tru I. diaconu, Const. prodqrj I flteli Vutcanisc afl[ un dosaral C6minuluiculturaldin Vutcaniprivind
Gh, Str[tila, Gh. Stoica Prodea,Gh. Prodea,intrunifi in sfat sub pregidenliad-lui Gh. Bosran, doCumente datatedin anull95l pdnl in anul1956,Fruuzlrireaaccstu
in urma expunerii domniei sale,am hotirdt: llmurlrl aruprasctivitltii culturaledin aceaperioad[,
dflo
I 1) Sd se intervind pentru procurareaa 50 grame sdm6n!6pentru viermi de m6tase.
I Zl A se interveni la cameraagricolSpentru simdn,ti de'salcdm9i puiefi diferigi.
{ 3) organizarea unei gez6tori pentru ziua de I j Martie rsjg, a carui piogram sa lt$fl l!!lnlnltliltlt lrll||tdt
lh il,il, *,-- BdrP-#
cuprind[: coruri, recitdri, lecturl gi explicareanoii constitufii, de cltre pregedinteGi. iostan, rft pr llalr ,,*,r ...th-r!r'.,,
{Itilt,!|l,L"pE MlNltthl
Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbalin 4 exemplu.edin care 3 pe foi volante furr{*hl Phallld;ll ff#; V,r,*r"e.*
sdtut V1.r.*cl.ra.l,,-.
:pre a fi trimise Fundaliei pentru cunoftinli 9i aprobare.

Olmlne Culturale gi Caseile Citit


Proces verbal .lfg22 p, rlrotrul lf" onut l'ff,/
Fltr di r(lvltlo
(" ::
Astdzi, 10 Martie 1938 olil*"',.,'k'*l**,*ffq?fl :1
il l,ru't* $::l'!;''
cln t1lrtr'rl ,'N, ltllFr.i,, il! cu a dd!,,Oh, Do)."
I

SubsemnaliiGh. Bostan pregedinte,iar Toma Prodea bibliotecar, la caminul Cultural )rrklkr .. . , Nilbr,ul nrilidrDrilril,tr i-ftg.

,,Palaite Gufu" din comuna Vutcani judelul F5lciu, primul am predat qi al doilea am prinrit
Itihr Cdrutstr
:i! lr,,fl|rlrC Emtrmrhdl$ iinilini,1i1llll",.;,."1
$
biblioteca Ciminului, impreund cu registrul inventar cu numirul de ordine al clrlilor L
inventariate- 70 ($aptezeci). S-a mai predat gi primit 33 foi de cetitori.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal in acestresistru.

Proces verbal Jlb23


ilfiff|| r L |ABIO ., e' lFgtrT
t- rl ehr'd.iF lF ilrrruiltv(ih,r
Astdzi, I3 Martie 1938 HnF IX Hlst f rl Nr rurrrllr

ffillfrt, il Nl'liiflH",'"
ior llJl l-;:,Tit,ltJil";
Nr, & prh
?
tffiill ., luotutlu flj
Subsemnafiimembri a sfatului Cdminului cultural ,,PanaiteGu!u" din Vutcani, Flllciu,
- -
av6ndin vederecele stabiliteprin procesulverbalJ\b21, de a re orgunirao gezdtoare, cu carc l|p'' ill *?"l6rxfsr& r.tsrr?ili
ocaziestrse explice9i nouaconstitufie,inziuade 13 Martie a decis-unn6torul progranr: F' . l$&ffiH#','*,*
l) Diminealds-a luat partela biscric6undepreotulparohL Mache* vice
frcaerlintele br,&EH "
il'i'h,frS'ihE
clruin, n vorbit crcdinciogilor dejurlnrinte,'.
dospre,,Dcslcgarca t4c**)fiffs
2) Ltr ora 2 p,n, s-adcsfbquratprogramulgez[torii compusdin:
*.
ifr
Bflrtrd l+*,rC*J ,dfif€s j* t:r,t V.dfbri
a) Tr6iascdrcgele- cor, l{+*1S$i,*eer irr!. {!t1, l;{itirrt lr ,4!t
H,Frrrr
fr {
b) Cuv6ntuld-lui pregcdinteGh, Boetan:,,ExplieareaConslituliei,', . '.1
'
e) Rocilarea ,,JHfeMe6"doGh,Dumitreacu,
,,Ditllr€eululnostru"..eonEt,
tl) Leeltrr'€: Pals, ql €'ercdetlttll
FitEd€c€tirlictcpEfltfsElBfflffa'ullurelc
e) Lcetutgi,,|lsv€ttc",ditr
Albinc- lorguLupu,
| ) Dcclzla nr. I 04 dln 1J rentembrlo19! 1 htaldl*gtrt,Pe aceastd llnlecdmlnele eultutnlc,wr da unnpryh deoseh
ettanEarEa [nt
r ecerIIor socI4IIsIe tntre bil gdz
I;
,,RPR, COMITETUL EXECUTIY AL SFATULW POPUAR AL MIONULUI HU$I d Za{Ugurdrll eampanlel agrlcole de teennd, prln gezdtorlle
dln ztlele
Seclla Culturd gl Artd, nr,14229, 1951,septembrte26, Cd*e, Cdmtnul cultural din sanl attlturale,prln gazelade pereta,Prln carlcaturl,vot fl demascate.fdrd
Vutcanl,ralonul Hugi lla ehtabuittorde a sahotadeqfd$urarea le tlmp a luudrllor llndnd fn
Vd trlmltem mal ios in copie Decizi.a nr. 104 a Comitelului pentru ASezdmintc #Cud vl gtlanla ldranllor muncItorI;
Culturale dln MR de pe ldngd Consiliul de MiniStri, pentru a Ji prelucratd cu comitetul de hrtFj€ eulluralcgl collurile roS.ttvor organlzadeschldereacampanlel
conducere Si colectivul de muncd al unitdlii Dvs., $eful SecyieiCulturd Si Artd, Pddineanu I h eeclrulunelserbdrtfestlve.Inalnle de lnceperea progranulul arllstlc
Conslanlin, Copie. fopular sau un membru dln Biroul Executlv va facg o dare de seumd
Decizia nr. 104/15 septembrie 1951, pentru sprijinirea campaniei agricole tlln ercarlg,tretcrllgl eolectareprezentdndplanul de cullurda comunelttau
toamna anului I95I , de cdtre instituliile culturale de stat pentru cultura de masd. agrlcoldde toamnd,subliniind importanlarealizdrii in hune
PreSedintele Comitetului pentru ASezdmintele Culturale din kPR de pe ldngd
Consiliul de Ministri din Pf.R; O$tpenlstagrlcolede toamndla fel vaJi sdrbdtoritdintr-uncadru,festlv,
Avdnd in vedere Hotdrdrea Partidului Si Guvernului privind campania muncilof Nintale ffitulul Popularsau un membrual ComitetuluiExeculivvtl
agrlcole din toamna anului I95I , instituliile culturale de masd urmeazd sd-Sidemolte,rl sd-li lntraagadesfdgurare q campanieide loamndevidenliindpe ceifiuntasl
lntensifice activitatea in vederea ldmuririi ldrdnimii muncitoare asupra realizdrii in bune 6f,! au avutllpsurl ln aceasldcampanie.
condilii a campaniei de toamnd, care cuprinde strdngerea recoltei, fnsdmdnldrile Sl
ogordrile de toamnd. llt dc conferlnlelecare vor.fi lr"imisede Contitetulpenlru ASezdminl
', Pentru a se asigura baza unei recolte tmbelqugatede cereale in cel de al doilea an ul edtnale reglonale, ln colaborare cu Jilialele SR,SCvor pregdli
\ Planului nostru Cincinal, institu/iile culturale de masd vor duce o muncd intensdde ldmurlre laeel legatede epocllepentru.fiecareculturdSizondpentrucampanla
I ln rdndurile ldrdnimii muncitoare,prin popularizarea cdt mai largd a Stiinlei, metodelor gl dlscullltnJurul lor Si urmdrindtblul cumsuntinsuSiteSipuse
experienseiagrotehnicesovletice,a rezultatelor obyinutede SMT, GAS, GAC Si de toli ldrantll ilyncltaare,
muncltori care au aplicat acestemetode. 0aqewl,
InstituSiile culturale de masd vor contribui Ia dezvoltarea spit.itului de vigilenld tn agrctahnlceale cdmlnelorculturaleiSivor intensiJicaactivitalea
rdndul ldrdnimii lnuncitoare, demascdnd incercarea chiaburilor Si ai altor duSmanl al di apllcareamelodeloragtolehnlcesovietice,crednddisculii ln
muncii sl
oamenllor muncii care cautd sd impiedice desfdsurareatn bune condilii a campanieiagric'ole 'iutred dt ldmurlrs de la om la om pentru imbundtdlirea
dc toamnd.a2 lnhl cuc.l. nol,gtllnlfflce.
In acest scop Si fn temeiul articolului V. din Hotdrdrea Consiliului de Minispl ifotohnlet vororganlze expozllll prln
cuproduseob1inute
permanente
nr.501/950; DECIDEM: pundndtt-scaldturl rezultateleslabe ob1inuteprin Jblosirea
Penfia intreaga campanie agricold de toamnd secliunile culturale ale Sfaturilot ra, Oblactclsexpuscvor tI fnso\ltede o notd explicativdcare va
Populare Regionale, au sarcina de a (?) activitatea instituliilor culturale de stat l4entll ean la'a cultlvat,metodafolosltdgl recoltala hectar,
cultura de masd,dupd cum urmeazd: Ubllatocl,
Manifes tdri culturale. $le emtreler€glonalegl relonalecunoscdnd speciJiculregiunii5l a
Art.I a) pentta mobilizarea maselor de ldrani muncitori in campania ardturllor, un Plailde munedpe toatdpertoadacampanlelagricolede loamnd,
fnsdmdnldrilor de toamnd, cit Sipentru ldmurirea lor asupra importanlei ducerii la bun sJilrg dC ieonandarc a cdrltlor cnrc trebulecilile tn aceastdperioadd,
a aceslei campanii, cdminele culturctle, casele de citit Si collurile roSii din GAC vor lcga wtente p3 caflelc vor forma St prln deplasareabibliotecarilorla
lnlreg conlinutul activitdlii lor de campania agricold de toamnd; nllUrlle rcgll vor EprlJlnlEl tndruna munca acestor bibliotectrr
b) in cadrul manifestdrilor culturale se vor populariza pe bazd de date concretc .hanlsl tffilsdel*lor de muncd'
succeseledobdndite de GAC, GAS, de ldranii muncitori intovdrdsili cit Si de ldranii munc'ltorl ralercla vor organlra expozllll de caile legate de campania
lndlvlduali, carefolosesc metodeleagrotehnice inaintate au oblinut recolte bogale;
c) in cursul sdptdmdnii Si in zilele de odihnd vor fi organizate seri de intrebdrl ql
rdspunsuri intre tehnicienii Sifruntasii in muncd, in cadrul cdrora se vor discuta noile metoele fljhp*{i*, *lnd papularlzarea prlvlnd
HotdtdrtlPartldululsl Guvernulul
foloslle Si rezultateleohlinute: ff,Fennd,_
d) se va da o atenlie deosebi.tdactivitdlii culturale in GAC; b *m le laeulde nuncdpun6ndaccefit pe cltltulln colectlval
deosblt
e) mobilizarea ldrdnimii munci.toare,in vederea credrii de noi intovdrdsiri p.'ntru ld btenrller legate
de agrlcold
eaffipanltl detoatnnd,
muncile agricole de toamnd, va trebui sd constituie un obi.ectivde seamd in uc'llttlttttea fi agff{lnht varfarma ealeetlve cle
de tlelega\lttlmlgl al organlz(tllel
cdmlnelor cuhurale Sl ln aceastdperioadd; de6r,5€:tl, echlpctn eA€,- . .
f) penlru sprlJlnlrea fntrccerllor, lnstltultlle culturale de stat pcntru e'ullura nutyelor frtilrftl Edntnuieultural,€alSulrctgu ql Coapgutlvd, sdteg
blblloteelle
wtr,/blosl tocttc ttletodelestlmuldnclpe ldranll muncltorl qt brtgdzlle dtn GAe tl eare s-er,l m *e 5l tuenallea cdrlllcnd dparuft $ legatecu eetmpsnld ntuncllo

eereurlllf,f
eqtlvltatce eltlrl ftt enlcetlvclln
de cltft,1rFanlEdndu=$c
{i Aeerle
lndleeltl prlnexce:lva
EuBdu rnultrgtrlEranllor llr un€r,rl,
sttttrar.s de empanb egrtealade Ga4nd',
Radlagl clnematogrqf, d3 cor va da un numdrdc 3 reprczentalll,
-
Art, t4, d ln unmpie culturale careposadd aparate de radla sQvar ortanlza audltll Cl tsatruva da cilb o ffiqfi{esta(le,
colectlvc tn tlmpul emlslunllor: slaturl agrlcole, ora clminelor culturale, ora toiulul, ,tr. la
enanlrade/lccareunltatlcu aparatde rcdlo eAtut eudltllcolectlva
b) Cu ocazla ruldrtl filmelar se vor da scurte informatrll asupra desfdgurdrg ulEurdndopaillclpallacttmalmura,
campan IeI agrle oIe, p opuIar izdndu-sefrunt aSi i in muncd. apnlza de celpulln 3 orltn aceastdlund 3 gedlnlespeelale deSah.
Agltalta vlzuald ds peretcse vor schlntbaartlcolele.fnmad ragulatscrllndu-secArc4
Art'WL Pe tot parcursul campaniei de toamnd, cdminele culturale vor acorda o ejllnd lnd campanlaagrlcold,actlvltateaculturald,etc,
atenlle deosebitd agitaliei vizuale, '\'f,Slllaflaavell fflmlte gtlrl la publlcatrtlleComltetululpenlru ASezdmln
AfiSele Si lozincile trimise de Comitetul pentru ASezdminteCulturale din kpR vor.fl - ilblna, Indrumdtorulcultural,Cdlduzablbllolecarulul,,
expusela locurile cele maifrecventateferite de v6nt Siploaie. ndEurl ca tol materlalulce-l vell prlml pentru agilalia vizualdsd .fie
Gazetelede stradd cit Sifoile de luptd in GAC vor oglindi in permanenld desfdsurarea htbnp'
campaniei evidenyiindfruntaqii Si criticdnd codagii. dt orlceactlvltatea cdminului.
Excursii. Culturdgl Artd, PddlneanuConslantin"
Art. VIil. Pentru popularizarea realizdrilor oblinute tn sectorul socialist ctt pentnt a
Si
dovedi superioritatea agriculturii sociatiste fald de cea individuald, cdminele cultirale vor EonltstulExecutlval SfatuluiPopularal raionuluiHuSi,Sec1iaCulturdsi
efectuaexcursii la GAC Si GAS. Responsabil
frtombrlc 195i,,Cdtre,tov, tnv, BostanGheorghe, cultural al
Mdsuri organ izator ic e. alanul Hugl
Art' IX. a) Pdnd la 30 decembrie 1951secliunile culturale regionale se vor ingriji co Ve eu dlrcctorll cdminelorcullurale directorii de ScoliSi cu preSedin1
',r prezenta Decizie sd fie prelucrqtd cu comitetele de conducere Cln raza comunelDvs, in vedereapregdtirii deschideriifestive a lunii
si colectivele de minia ale
,l cdminelor culturale, caselor de citit Si collurilor roSii din GAC. ce va avea loc duminicd 7 oct, a.c. in cadrul Cdminului cultural.
I b) Vor intocmi Si inainta Comitetului pentru AgezdminteCulturale un plan de muncd luatl mdsurl ca cdntinelesdfie ornate Sipavoazateadecval sdrbdtoririi,
speeial intocmit pentnl tohtd campania agricold de toamnd, dupd ce in pieatabit, a
./bst de dumlnlcdvafi urmaldde unprogramartistic.
aprobat de Sfatul'Popular al Regiunii. t.e Prsgdtlt ornarea gi pavoazarea Si de felul cum a decursfestivilalea
_ c) In colaborare cu secliunea agricold, sec/iunea culturald regionald va antrena nporta telefontcla SfatulralonalHuSipdndla oreleI2.
tchnlelenti St specinlistit pentru a line conferinle in cadrul cdminelor culirale in legdturd cu & mel susrdmdnelldlrect rdspunzdtor.$eful secliei CulturdSi Arld,
problemele legate de campanie. $qfulsccllelfnvdtrdmdnt, "
CdrulaguConstantin,
d) Secliunile culturale regionale vor indruma cdminele culturale sd-Si
_ facd grafice
desprefelul cum se desfdsoard campania agricold, sdfacd lozinci si caricaturi Extcutlvdl SfatulutPopularal RaionuluiHuSi,Sec1iaCulturdSl
e) Toate cdminele vor prelucra in faga maselor de
ldrani muncitori Hotdrdrea 1951,Cdtre,Cdnlnul cultural,Vulcani,raionulHusi.
Partidului si Guvernuluiprivind campania muncilor agricole di toamnd tn anul I95t Clffitsut cd ln urma Hotdrdrli CornitetuluiRaional de Partid luatd tn
Sl vor
populariza in tot timpul campaniei aceastd Hotdrdre. a,e,S.clla Culurd gl Artd a raionuluiv-aprogramatpe perioada
$efii secliunilor culturale regionale sunt rdspunzdtori de fetul cum vor fi dusela la 2E oetombrlea.c,,manlfestdriartislicea Dvs.de a mergela
indeplinire sarcinile de mai sus.Pregedintess Mihail Rogianu." dtpdeumurm6azd:
e,c, vefimergeln com Tinit,
2) I wanbrlc a,c, -
"kPR, Comitetul Executiv al Sfatului Popular al raionului HuSi, Seclia Culturd gl ,,
Artd' nr'13242, 4 septembrie 1951,Cdtre, Cdminul Cultural din satul Vutiani, raion HuSl. l,l oePnbfi a'c' ,, GdgettL
Conform planului de muncd din luna septembriea.c. a Secliei raionale, ddnt niat
Jor I *tanbrlse,e ,, fchlopeni,
sarcinile ce vd revin Dvs.pentru indeplinirea acestuiplan in urma cdrui la sfarSilut lunei ne a,e,
lt eetanbrlc ,, Eoleftl,
veli inainta un raport defelul cum s-au executatacestea. a pr?$afiulul rdspundetov, Pregedlntede sindicatsq,ulov.
' In ziua de 9 septembrie in cadrul unitdlii Dvs. se va prelucra Hotdrdrea CC al
PCR privind pregdtirea Si executareala timp Si in bune condi1ii a tnsdmdnldrllal 'tyl aeht1el vell l*a legdtura cu lnstltulllle care patroneaz
Si ardturilor de toamnd. Fq,&lSeetleiCulwa $ Aftd, PddlneanuConstantln"
Veli organiza 4 Sezdtoriduminicale urmate de programe artistice.
Veli organiza 3 seri cuhurale asigurdnd o partici,pafie cit mai mare. (l) Pcpuleral GomunEl
Vuteaui,RaionulHugi,Cdtretov directorid€
' Colectittelede conferenliarl de pe ltdngdcdmi.nvor pregdti lectori din locctlltntea
Dvs.pentru a llne cel pultn 5 conferlnye. Huq|SecllaCulturdsl Artd
ln eepltQrd,ffitulut FopularRulonal
- Flecare eercagrotehnlc va trlne2 lectil, lt€lrela euflatiltlldtl eotfarmaregl lotodatdde a pune ln veclerea se
- De asemeneaglfleeare eereddeulturd generald va ltne 2 lealil, fil{l a#terl k prezeatulatdln, &eryonsablleultural, Gh' Blrrla (7),
' Elhllatcearll var arganlza 2 etttrl tn ealeetlvta hlhltotecd saula laecl de rnuned,
De ctsefficnea
.vat dlfiza ufl na,fidr c:ft mal mare cle ellrStEl ,€r€da6 mdrtnd ffiate# * dualated(7) tuntod,€, eflEleg dlmlneega
, sdfie prezensl
la
num4rddeeltlr€vl, tttv.:
lfuteanlHrmdtarll
t eenunet
- EehQedeleevafuua
nufidrdG2 repreeentagll,
2, Pregcdlntele comlslelculturale permanentea Sfatulut eamunal: po ldngd unltatcaDvE,cdteun ceraPentru$rdlletw cunogtlnlclo
3. Dlrectorll cdmlnelor cuhurale dln toate ,ratelecomponcnle aleeomunel; etc,
4. Dlrectorll Scolllor dln toate satele componentecomune: nfuurldaa organlzaunnuntdrde4 gezdtarl unnattdeprogram
dumlnleale
Secretarul organizalie i UTM; 9'Ct€fiinl
eehlpelorerlktlca ln caz de
luall mdsurl de reorganlzarea
6. Dirijorii de coruri din satele componentecomunei; '{nantaa
Respot*abilii dejocuri de la cdmineledin satele componentecomunei; 8 serlculturalecu materlaldln Alblna,lndrumdtsrulcultural,Cultura
8. Profesorii de muzicd de Ia scolile din satele componente (dacd existd) pentru a
vcllorganlzq4 Sezdtorl cu gcoala'
pentrucopll fn.colahorare
constitui comitetul de organizare Si colectivele de muncd pe comund in
lca acilvlrarcoitb\oterorulul, mdrindu-senumdrul de cltltorl,tbrmdnd
concursului ce s-a deschispe lard la I iunie a.c. pe linia cdminelor culturala,
o ru dlsptbui colectlv,
cdrltprin sat.Teltorganizaci.tttul.xn
conform Deeiziei nr.52 din 28 mai 1951 a Comitetului Dentru ffi;;lrl;;nii
'{;;ft1{;; lnventarlate
5;ttgurlle nol
gl cdrltlecevl'li trimitem sdJie imediat 5l
culturale din kPR in prezenla tovardsilor detegasi de la Raionul de partid,
va veni special la Dvs. pentru aceasta. $eful Secyiei Culturd Si Artd,
Constantin."

6) ,,RPR, Comitetul Executiv al Sfatului Popular al raionului HuSi, Seclia Culturd


Artd, nr'12029, I I august 1951,Cdtre, Cdminul cultural din satul Vutcani,raionul Husi,.
Vdfacem cunoscut cd ali fost promovali de a participa la concursul pe regiune in zl
de 19 august a.c. cu echipeledejoc din 12 persoane, un solistvocal (solista Paniite Elena).
\ Luali mdsuri de pregdtire temeinicd a bucdlilor din repertoriul ce l-ali prezental
ll, 'fusl
concursul raional, deoarecerepertoriul dat afost fnaintat regiunii pentru ca comisia sd por na vallfaporta telefonlcde la sfatul popular comunalactivitateadin,
I 'lii,'i-.rpiirtot,'de Deasemen"?:p.ani.t'd::'-!: liecdre
intocmi programul regionnl de deffisurare a concursului. 'ii duntt)ircd' ?.!.ate
*1irt-riirrlret deactlvttatea in cursul
des/iiquratd
culturald lunii.
In ceea,,cepriveSte condiliile de transport vd vom comunica la timp. $eful
Culturd Si Artdt,Pddineanu Constantin". I neitzalt glchlarsddepdstlt plani/icarea demais,us'
';a;'ei;;isis $efutsecliei
I
toi, dtiuito, id*,in, directrdspunzdtor.
7) ,,RPR, sfatul popular al com. vutcani, Cdminul cultural ,,Teoharie Georgescu" ,l C ,"
nov. I95 l, Cdtre, Seclia Culturd Si Artd raionul HuSi.
Consiliul de
Cu onoare vd comunicdmurmdtoarele date: DantntAgezdmtnteCulturale din RPR,de pe ldngd
l,Noembrie1951.
Cdtre,Comitetul
I. Cdminul are sediul infolosinld compusdin 2 camere. m Culturale,Nr. 22529'5'XI/j,95
2. Biblioteca izreun numdr de 1047 cdrli Si broquri. F*ular al Comunel' Cdmlnul Cultural'
irfr#o ir-iun" a
condlllunl qctlvttdlitcdminelorculturale,contitctu
3. Are aparat de radio tip-popular cu 6ldmpi de tipul urmdtor [...J.Funclioneazde,l
acumulatori Si baterii. in prezent nu poseddmbaterii. yi*i u obllnuttnarrltea tn bugetul tuturor.sfaturilor.Popula
4. Mobilier : I dulap,l masd Si 2 scaune.Director ss GheorgheBostan', iia*rai i dccdrl tpentu.btb.ltotec,t,
ttumtnat
* t:j*^tntrettnerea
^r'
tncdtzit' !: !:::!: ^:baparateto
:: :::X
;J;t;;:A;;;b;;ititt'pin,* 5t
8) ,,cdminul cultural <Teoharie Georgescul, com vutcani, rai. Husi. Dare de setmd precum
itiWt lt pt te d. E;hrmb) peltru.unele
5.1 .reparalii'
, .,,.,,..
asuprafestivitdlii din 4 noiembrie I95L
perytry
Comltetulul
niirt-AFii pa tereilde'organele Asezdmln
l. Cdminul Si toate instituliile au fost pavoazatecu tablouri, drapele Si lozinci. tnplanutae1(ttu!e!iy :.:i.!.
;;'66rp;iaate eredtte-le-tnsutse
fntr'omlcdmdsurdsauln
2. Festivalul a avut loc pe scena dinfaga Sfatului popular in orele a.m. *rr:4)d":r-uitirete aulosttntrebulnlate
3. Participalia afost aprox. 400 participanli.
4. Conferinla ,, A 34-a aniversare a Marii Revolulii Socialiste din Octombrie" a./itst
suslinutd de directorul Cdminului cultural, Bostan.
5. Au utmat coruri, poezii, dansuri si solo, cari au produs puternicd impresie.
6. Echipa sportivd a jucat woley pe terenul sportiv.
7. In timpul conferinlei s-au strigat lozinci in tonul potrlvit zilei. 5 noiemhrie 195t , xg
Gh. Bostan"

9) ,,RPR, Comitetul Executiv al Sfatului Potrtularal raionului HuSi, SecliaCulhtrfi !


Et cltn,hus.etul a $fhtulu
p'.,?:!!..1,?!.:,
Artd, nr.16449,6 dec. 195j,,Cdtre, Cdrninulculturaldin,ratul Vutcanl,ral, Hugt, ' ,rql emlFc er€c*ta .e,Edltclar t vcll mdsurt'
lua.
Pentru intensiJicareamuncll culturale dtn cadrul unttdltt Dvs. vell lua mdsurt dc dE,'*i,ii ue*ui culruralce'I esnducells
intocrulre a unul plan de muncd concret pe aceastdlund, llndncl seamade puactelc ce ul s€ 5;€#H ild,tri di newllesrgtntc fl tnprlnulrdndlemne' rePura
dau mal.lcts, [1fifre'E aE garulal Papuler pcntrua vdt,unela
Pentrufntoemlreet plan vellluu leg/lturae'utel!.tt,dq,il,
uj'e,rtul ?1tt6l€lar necc'/ere' "iirni6r-fue,eyrp
,rtuneeculltrcldfi tatremffia;A EBl]r,€clrtd ytzlt/r,l. :..r9
d papularal ralonululHuptsEetlatnvd$ncttgl euhrt, an7059'10 lunle
flnem sd ilentlondil ed prevaderllade cheltulellpe anul lgt| var avaaca bazd
plecare'ln liocanu Nlcullne, Vutcunl
eult,
dlr' cdm' [,,,J
felul cum s-auexeculatuedltele bugetare pe
-prurent"tanul I95I . - de
el eeltlPa-afilstlcd.
veil pa/ttetpa
rcrmende 5 ztle de la prlmlrea vell comunleatn serfuSecflei iriott*t cd pa ztuade 23.VLt957,
'tltieretuluide
raionale, mdsurile luale pentru lndeplinireaacestor dispozilit gt .felul cum ednurc adrnlta
ta Husl.Menltondm llptd,$efitlsecllel'M'
Executive ale Sfaturilor Populare comunale vd sprijind in actlvltatea C,Pailu"
VicepreSedinte,D. Mihalache; Director,I. Tibuleac."
'hal, asldzl16 septembrlelg\1,subsemnaltllordan V' Marln' ,first
I I) ,,RPR, Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Raionului HuSi, Seclia Culturd eultural Tulcanl am procedal la predarea lnventarululCdnlnulul
Artd nr.585, I6 ianuarie I952,Cdtre, Cdminul cultural Vutcani, [...] vdfacem cunoscutcd Exktentla c, cultural,com,executlval sfatululpopular Vulcanlprln
ziua de 27 ian. a.c. se ya sdrbdtori centenarul lui I.L. Caragiale [...J in toate sfatululpopular[.,'],"
StcrlanEcc/starul
predatss
culturale din lard t...1. $eful SecyieiBddineanu C." ii;,,luY-g56, la tn irtmtre tov' MocanuNiculina'Am
An prlmltssMocanuNlcullna,"
12) ,,kPR, Comitetul Executiv al Sfatului Popular al raionului HuSi, Seclia Culturd
Artd nr.6460, l4 iunie 1952, Confidenyial,Cdtre tov. $chiopu Gh., satul Vutcani,rai. HuSi. , lnchclatastdzlt0 lunte 1954.Cu ocaziadeplasdrillov' Streche
Vi se aduce la cunoStinld cd de Ia data de I mai a.c. ali fost incadrat in funclia al eesetralonale de Culturd HuSt,la BibliotecaSdteascdVutcanl,am
director al Cdminului cultural cu un salariu lunar de 275,60 (lei n.n.) j'954cu declzle'
Pentru aceastape data de 18 iunie a.c. vd veli prezenta la HuSi, Seclia Culturd blbllotecaresteincadralde la I aprilie
Canstantln
8 dim. Pentru a primi un instructaj defelul cum veli lucra in cadrul muncii culturale. dln partaaSecltetCulturdla luareain primire a bibliotecti["']
isnitrotgeneralam conshtat cd lipsegtedin BibliotecaSdteasc'd 220
De asemeneaveli mobiliza Si aduce cu Dvs.Si directori unitdlilor culturale din
componentecomuneiDvs., $ef Seclie Culturd, ss indescifrabil" luatatnprlmtredenoulblbllolecar[',']'"
Cdmlnu
a ralanululHusl,nr.7381,I0 iutie 1954,Cdn"e,
eultureld
13) ,,Secgia Cutkrd Raion, Cdtre Dir. Cdm. Cult. Vutcani. Duminicd 7 septem
1952, in cadrltl Cdminului cultural va conferenlia un tov. de la regiunea IaSi.
a
Luali mdsuri pentru pregdtireafestivalului Si a mobilizdrii. t net Jot rezultatulconcursululla faza raionald din 20 iunle a,c'
In urmalprelucrdrii procesul-verbal vafi inaintat Consiliului FDP raional HuSi. [...] " nl[ttlar ematorlde la CdmlnulDvs
e$ clafiflcatdl.lu
14) ,,Pentru directorul de cdrnin de cenhu, Cdminul cultural Dr. Petru Groza din ,, I'llt
Vutcani,sat MdldeSti [...] $ef secliuneIuld I. !.il.1952"

15) ,,Program pentru 30 noiembrie 1952: imn RPR; imn URSS; cuvdntul
deschidere; Luptdm pentru pqce (cor); Strigdturi pentru alegeri (recitare); Ilincula Cltn $tdan clas$lcat solzpeSte
I'tu (ocarlnd, Slflaut)'$e,fu
(recitare) Ilincula deputata (cor); dans (hora de la Vutcani); 30 noiembrie (recitare); Iatidlancu"
cdntecul partizanilor pdcii (cor); votez (recitare); dans (sdrba); Badea meu (cor); Mos lon
alegerile (scenetd);azi cdnd votezi (recitare); Dans (munteneasca);Donulel (cor); fuln'{la e rclonulu! lullq /,954'Cdbe,tov'Mdrdclnean
nt,6312,5
(scenetd); Internalionala. " illtuftl Yuteanl
[,,,J"
,i
tr6) 1l ianuarie 1956, ,,Foaie de concurs,pentlu darea normelor GMA. Comisia dQ tlll$€m Vurcmlr€&flEo cordicE dcprezenta,a cultura
activitdtii
pregdtire Si exciminare[...J ,, vugealtn perlodelanuarle - 1957 iulie din
1959.", care extrage
1. s6niu!6 43 concurenli r artlrtl€.)dlnroErtintErval:
2. schi 25 concuren{i osi*i, ri*lttErtnonolot' piel! detoatrucouferinp,la 9c'Nr'l 9i
3. patinaj 17 concuren{i t&1001*tttotrafti
-ocri*,-rcsttEft,
4. gimnasticd 19 concurenli la poalE9i sfatPop',eca'700
iis* dotcatru,
5. tr6ntd 3 concurenli
6. gah 36 concurenli la SfatulPopulu,cca
t€tuii' d*uur{, ilolteri,toltru,oonferiuta,

I7) Proces verbal fird datd ,,SubsemnaliiMocanu Niculina, directoarea Cdmlnulal ,1!t7rE6ag**p tlntAtMal),esruri'dauBuri, teatru,in fa{a
rccitEri,
cultural Si Vasile Afteni fnvdldtor Ia Scoala de 7 ani, am procedat primul la predareu El
secundul la primirea inventarului Cdminului cultural din Vutcani [,.,J Arhlva: I dosar eA
corespondenld,I dosar cu planurlle de muncd pe 1958,l dosar cu planurlle dc muned pe
1958,I dosar cu procese- verhalepe anul 1958[,,,]."
7. 2 marticl9"5tt:
confcrint[,coruri,dansuri, recitlri.lentnr(Bueuro;ideoaspe1i1. institulieinu Fc aflAii eoleeteree;ivuloril'tcnre
CBprintrepreocupurilc
gc.Nr. l, ccu,400-500participanli; daed
lgeaie, daneurilc
cxcludem popularc,
8. 2 marticl95tt: Conferin[6,coruridansuri,recitlri, teatru,In gc,Nr,2,cca
participanli;
9. 9 martie 1958:conferintd,coruri dansurirecitdri,teatru(ccstiupi familiale).in
Sfatului Popular,cca.600-700participanli;
10.23 martie1958:conferintr,coruri,recitdri,dansuri,teatru,in fala sfatuluipopulur,,
cca.600-700participanfi;
Il.20 aprilie 1958:conferinld,coruri, recitEri,dansuri,teatru,in fala sfatului populnr
cca. 650-700participanli;
12' 27 aprilie 1958: conferint5, coruri, recitiiri, dansuri,teatru, in fala Sfatului
cca.700-800parlicipanli;
13. 18 mai 1958; conferin!5, coruri, recitari, dansuri, teatru, in fala Sfatului popu
nredicii,altecadresanitare carc.nuavcuu
9i funcfionarii'
cca.600-700participanti; ifgC€dl ll eeadnugd
dispoziliialegefilor lor care-puteau
direcli (9idc.rnultt
14. I iunie 1958:conferin!6,coruri, dansuri, recitiri, scenetd,in fala Sfatului popullf iQ!*fagu, ei tloar-prin
cca. 700-800participanfi; gi uici pcrfornianlaa lost clatlde dori'1a de afirmarc a i.clinafici
i6 ffifi!,
15.22 iunie 1958: conferin!6, coruri, dansuri, recitdri, teatru, in fata Sfatului I fleeAtula.
cca. 700-800participanli; e$tegorie
Ffii,-O.ttU de dilcritc
clinelcvi,stude'fi,muncitori
craformatd
16. 13 iulie 1958:conferin16,brigad6, dansuri, recitdri, teatru, in fala Sfatului populnf,
cca. 800 participan[i;
17.3 august 1958: brigad[ artisticd,recitdri, solo, dansuri,piesd (de teatru n.n.),
curtea qcolii Deleni. Specihcalie:acestprogram a fost dat la faza intercomunalil
s-a linut la Deleni - Festivalul tineretului -;
18. 24 pugust l958:conferinld, coruri, dansuri, recitdri, piesi teatru, in fala Slbtulul
Poptrlar,cca. 800-850 participanli
19. In octombrie 1958 nu au fost activitdli la c6min;
20. I mai 1959:coruri, recitdri, pies6 de teatru, in fala Sfatului popular, cca,
participanfi ;
21. 9 august 1959,in fala Sfatului popular cca. 890 participanli.

Tot din acestregistru am putut scoaterepertoriile formagiilor artistice 1 Cor (i1 lqntl
aceastdperioadddirijorul corului a fost Gh. Bostan): Sub al pdcii stindard; Imnul RpR; lnrnut
IIRSS; Dinspre colectivd; C6ntec pentru alegeri; Fa Ilean6, fa; Mdndr6-i fata moldovcln6j
Ilenu{6 fa; Imnul FMTO; Cdntec de intreceri; Tinerefe; Bate palma; Imnul tinerefii; ilnorcqid aU€r€d€Arenutltares ta nrenireacultural-ar(sticda clmipelorculturalcesle
lara mea; Sub al picii stindard; Cdntec de I mai; Lina, bato vina; Candidatul nostru; Asla=l iiit-ii v6e*u eH9l locgltle munc6 al i'dividului nu nraicstco colcclivitnl
Lina; $tefan, $tefan, domn; Halegana; Lele-a dr-aculuimai egti; Gheorghili militai; oc6i exlatenie,goalladup6 trnnifiind principulullel' $i gonnacluplbnni
c5prui; Rdsunet;Noi te cdntdm libertate; Luminoasdzi de aueust.
'eeE![. dczutttarrizenzh,
E*UiiJtArAe o6ninelor perionda
cutturale, publicc.al
gcdinlelol
Teatru: Jos Tudorache, sus Tudorache, 9 martie - ianuarie 1957; Nunta lolrre! *etiViGtecse€Btor s[
luatitullia fostdegtinatd facd putcrnicil
politica
februarie-mai 1957;Cearta,mai - noiembie 1957;Un singur iiiii !ier,Curglprlrrart6,Nu*aie6.acolo, jos.undesepl[mddca noeas
{el, Noiembrie 1957- ilntrnrl€
1958; Bucuroqide oaspe{i,ianuarie- februarie1958; Chesiiunifamiliare,februaric* rrrurti€ decesartisticn
iri€Eic#uiteonrporreuta.politicd * utli"til:1
l:1tl:ll:.t
l958;,Birbatul fbrd opinci, martie - mai 1958; Nunta Ioanei (reluare)mai 1958; piatr.l dirl .ddsGG-liiir,iJCe e6ntiqutul sauexpunere
arlucut6rciconferinfe,
cui6rei
casd,Iunie 1958; Gardul, bdrbatul fbri opinci (reluare),iulie 1958; Gardul (reluaro)uuguet iiiEitigiEiE ae daneurile, piesele
aeSce,iurile, detcntru, melodiilecoruril.
strucle spectncoled'lc tle
1958;Dezertorul,decembrie1958;G69tein gr[dina cu flori, a'prilie1959;56 fie liniq,te,iuirie Ed; ilati-;nierade subteluldin falaPrir'6r'iei, itr
- august1959. ei aufrFta.tiqtilrracerte
&iEi6ii'tia*iiidintr,e intprovizule
ftrrntnlii).ry,n1en;
conducitorul forma{ieide teatrunu a putut fi identificatdupi semn6tur6. gol,
ptu,puuu teretr Nu p't sE ttit, fiirtcl'
c'opil de ncelclim' ct
[Ei*i'iiiiii
-€'#r:iuira;
iun=GaunrucEeielti, tlrie.qii enre-i
zileiqi_t'eginrurile .us1l.ipri
qi aeparpeluenzl 111
Dansuri:suiti de dansuri;jocuri popularcronrAnegti. gpii€r=ie:c duelnlceul{i deel}it,eultura, lns6,16m6ne
€lgE iUnet€lc n€astl.€su't clabedae6nustrtttitup6nate cusufletelcsenreni
Spcrflmca ccle dc ntni sus sll clono inruginenrupln netivitttliittanrinululeultrrrnl6lrt
Vulclrri in pcriolcluccrcelrrlll,

..d.-.. ,i,,t ,r
F:--

I'j f,' ,tl \'l l l l r' : rro n (u l , . l , r, ' . r rt t l t t ro n t t t t t . rl , l 1 , , (rt t l l l l ' = ' { t . r! . r l l rrrl l.

.i -,
b.':r
l 'r f,'J
l 'l r ,'l ,tl
;tl | \
l\
l t ' ; t r' , , t t , t t l : . . l : t l : t t t t l t ' t t rt t t t t t t t : t l : t
l r' : r r o rr( l rt : . , l t t z : t ; t t t l t l t : t t t : t . llt \':t: lttl
l . t l i rr' ' t r" . , l t . i , r, rrl l .
tttt ttlttlllr

i ,l 'i ,r l \1,.:r r 'r , rrr' r1 : . . . ()rrr; rr, , rrrg r: rrl rrl rrl t t t . l , t ; ; t t t t l r' t (o l n l l l t ; l l , l , l , t l t o r. ' t t ' 1 , ' l t , l o t t rl l .
l '.t'l ,r l \ l , ; t ro t t t l t t :. llt\';t:'lttt. l o t rl l I l : ; l t t l t l t l t ' rt . ' o t .

r rt ' , rrl . , l i l : rr i l i l t rr: i rrrr' r S o r' 1 1 rl r; l t " ' . l ; t , t l ; u , l r' l t ' ; t t t . r. l . t N l rt t t l r' t t t rl c . l o : ; . l rt | rrl l l
l l '1 " ,
i$ 'r 1r
t t t l )(' t i o : rt l l t l t )' l (, ) l ()' rl l l r l )t ' l t ' rrr l l t ' l l rr: , ' r. l ; r
t ,,i i i l =t l t;l t l ri u l rr r1 r; rl l : r u n (' l (' (()n (u t : ; t t t t
i =.1.,i i ti ,1, l l r r .,r l,r l:tt,'tt . , t I l t t : , ' 1 , (l ; l t l l l l ! ' \ l s l i t cVttlt ttlit.

.I
Orchestra.djn Vutcani, fotografiati in fala Casei de culturd
(de la stangala dreapta:randul I : Nechita silvia,
Hugi _ I 962
Arsene Maricica, stratila M. Marin, I.urcanuviorel, l\4rrrr
r#d
Nicuti, PascalEmil; randul 2:-Mereu1i,Dima dne,
chiriac Dorin, Manolache lon, 'l onea Durnitru. Tir'.rr,. '
$tefan, PoqaIon, PascalEntil; rdndul 3: ManolacireSaftica,Anclronu.}r. in.,
iiun"ru Gheorghe,Stancirr
Lucretia"ciobanu vasire, Roman, Alexa Mihai, Bojian
vasire. Balan G'heorgne,Manore Ene)

1.2.3.2.Cdninul cultural Vutcani in perioadu I969_1g74.

o arhivda Carninuluicultural,cares-a pdstratpAndinainte


de l9g9 gi pe carc c, ,rrr
vdzut-oprin 1982,dd unelei'fo',a!ii regatede activitatca
acestuia.
Astfel, dosarulnr.2l1969 confinea,,MonografiaCdminului
cultural,'.Din dosur.rlrrr
3/1970.- notat valoareabunurilor de-inventarale-Cdminului , , rrrl l , rrrt n rrl u r, t t l l u t : t l , rl t t l | t l rl r' ( o t t s l l t l t l i t l l i l t l t c : t
cuhural, 41.297lei. i t t t t l l l t , ' l , A t s c t t c Mi t t i rt . l l o t t rt
Dar eades e a m5 s ta ti s ti c d ,c o r.r{ i n u td i ndosarul rr.2l l gi l narpunacdaul bst,i rr rr,,l
.!=l ,,.t.tr !- - dl r ,l r ,,r 1 , l , r r, rrr, l rrl l " ' . " . 1 ' o r, l rl r; rl c rrrr; r. ' 1 . ' ). ' ' . ' l . A rs t ' t t t " l
. .. :.,..'i l t i l i r ,l r r l , , t , , r, , r N l i rrrr rr; r. \ rr o l ( i r' rr1 1 ,11; 1 . 1 )r; r1 , o r; l rt r' . ).. I l rt j i rrrr Mi rri rr, A rl t i l c Mi rt i l d i r. l ' t l t i t e N r, , r
an, 186ma'ifestalii cu 18.850pafticipanrigi 4 echipecu
r00 a" ,o.-u.i. S:- =!.:::: i ,., r i r ,l u!',,,l i r. r ' (l rrrr! , rl l rrr' r. . \ rl rrr, l l l t t , t . t . t t t rl t t l \ : ' , ' ' , A t s c l t e l )i t l rrr: r. A l l e rrc . l o t t l l t c l l c l l o t l r, ; r
Dintr-un docurrent din 28 decembrie 1972, aflam
ca ,,Brigada artistic',, rr tr,,,i S..:i ::,r l r tr l l i =,i t l rrl r! , r \ rrrl , t . l , , r, l ; rrr. l ; rl ri r. i (l l rrr. l l o rt ' l rA rrrr' l t i t , ' l t t t t : t t t t t l )o t i t l l t ; t i t t t l t rl : l : l ' t t s l t t l o t l
infiintal5 in 7969,componentaera din 4 femei qi 4 brrba{i l ::,:=::,r ..1i ==r ,.i - i t l rrrr, r, \ rrl rrrrl ; r. N l , rrr, rl , r, l r, , \ rr1 , l rr' l rrl rt , l )rrrt rrS l l v i rt . N c e l ri l i l (' o rt t c l i i t , l )t t t t t i l t i c rt I : rr' r' r
cu varstamJoie de lg ani, c.rti.,,.r
de Arhire Matilda, careaveacursu'i 1bcutera F: :i .r ,::.!,i , t ' r, i rr, l rrl , L rl , , r, , rrrr \ rrr' l . l l , ' 1 r. rrr\ ' : r, , rl r' . ( l l ri l l r( o t t s l ; t t l l i t t , M: t t c t t (' ri c i t t t t . (i rrl rr
,,strdiour artistuluiamator,, : ::,,::,,i ,1 ,i .r ,i \ , rt . rrt rrr l l rrr, I l r' 1 , rrr. \ l ; rrr, , l , rrl rr' l ' rr. l ri u t i l rc rt t l l l rt , S t rrrrt i rl (i l rc o rp l t c , (' l t i l i l t t l rr,
Aceiagi documetltu*coutittefiqele qi a celorlalteforma{ii
artisticealc ('arrrirrrrlr' , :;:, r ;, ,'- €=ta :til 1 , i 1 i 1 , r, l r1 | 1 l r1 l , rrr, r.l l rrl . rrr \ l ; rl rr, l rrrrl rrl (r I u p i r I ' r' l l i c l l , l rl o t c t t ' l t t ; t t l c r. A t s t t t t l l t r.
cultural gi anume:
i l 4r ,,l r , l r, r, rrF, , r, l r1 1 , r' \ ' rrl o t . l , r' t rl ; t t t t N l t l t , rt . l )t i t (rt t l l t (i l rt o t l ' l t c . S o i c l rV l rs i l c )
feml 31 bEr-ba1i, vdrsta medie 40 de ani, infiinlat in l()-lti,". 1,,,,,,
.--^,oo
mal lJlruorul f9.
-!TrT&: corului era Florea Constantin,care avea cursuri ale,,s1ucli6ului lrrri:,rrrlrrr tttt'tltt'tle . ' S rl , '
I i .., l ,,r r r r :rt I r , 1 , t , . rt rrr r, ' i l t P { ' i l , il1,t ' l r' rrrr' t , , t S l r, t t l r; t l t . ttt r: i t s l l t
amator-'. } -1 . l l r
=i i : ilrr! i i r l i i r r !i r r i l ' r, i i . t!!,lnlr l r' t l )t , l { o t n l l,,n Nttttttttttl t ; p t ' t ' l l t t ' o l e l o r. . i l t l t l t ' l rl i l l t t e
Repertoriulcorului,ra a_cea da15,era:Mereu inainte;Slav5partidului;[-ir rrirrrrirrrr, r,,. ;i i = l ':, ai ttal i i ', i I i l i l l i i rrrl , 1 r' = rl , t l o t t l o l . I I l','r
al nostru steag; Iac'aga; inalla-te frumoasd
!ara; Republici mirca(a l,r.it.,l,,rrl l :al ti , i l i ,ttr : 1 l : l r i l l l r l l ! . l l t l
RomAnie,taramea de dor; Glorios partid. 'ulr.i-r.
l :t::t ' rrl i l i l i l j t l ; 1 . l i t I )' l r' u l . l | | o i l rl r\ , rl ; r
i ,l r ,i i L l l : t ; ; t l l l l l l i l l ()l l l (' .
Num ir ul s pe c ta c o l e l ol irn u te i n Io c a l i ta te,45; i n al te
l ocal i ti i l i ,12. N rrrrr:rrrl,t, i 'r ==:: l :1i :t t : i r' rrr: rl i I ' i I l rr' , , r l ! l ' l l l l l l l l r' .
sp ec t at or i, 15. 650 .
l l r .i l ,r :,r r, , l rl rn j rl i I ' r I t , l , I rt l rl t rl l l rr\ , l l , l ,
av ut par ti c i p d ril a c o n c u rs u ri fc , s l i v a l uri ,rnuni l csl i rri
, -.A .j utl ctcncr. rrrl er;rrr1.trrr, ' !'- r r . i !:r r, rr, , rr, i l i I ' r l l rr. . r t t t t . , t r, l rl l t t t t l ttlttttt .
republicane, a obfinutpremiigi clistinctii: -i
i r r ,: l .t.:i I i t i i i l r' . r' . t l J l l l l rt l t l t r\ : l l , l
1954, alI lI - lc ac o n c L rr-s " ri i l t rl t : i l . i
l rl l i rl rn a l i i l u r-i rl ti s li cc,
l i rz;rr.rri onullirr ' il,l rr;r,l ocull l l )t.r,rr,rr i .,r .: l :i .:i i:tl,!t:tlai I l rr. r t rr, i l 1 rrt t t , '
195x .lr l V - le l tt' t,tttttrs rrl l ,tl rrr;rl i i J ,,r' ;rrri srrr' l l r I l t..
rrsr.l rrr.rrl
l l Ir.r:ri ,,rr f,',,a!'r ! i , : r' rri l t 1 || { : i r' t l ' l ; t l r l , l . ' ; l ro l l l l l l l : l l : r. l : t l i o ' , t , ' : l t . l , t , rt l l l .
l9( r 4.lr l V l- lc l rt' .l rc rrrsIrrz
. ,,,,,i ' ,,r' rl ;r, l ,r,..ll l l l e ,ri .rr- (, t t , t t ' t ; t l , l , t ' , . 1 rt o l t l rrt ; l l : t .
i t'.:,,,1,r l .l l r l , t,,tlttr | ! . l , t \ l rl rrl rt t t 1 l ,
ilr-" i r ::i i ri ' 1 , ! , : i rr, i i , r' r, r lt'r i ri l , , r rrl ' ! l t l t t l tttttll,
r
( ) llt t ' : , lt l t.
(()tn l )()n (' n l i.)t, l ra rrl rtrl r,:rrr rrlrrrr{l rri
trrl i l ' ' , ur,.l tl ,tur l \,l l rrt.rr
l ()(} : l tr !i .r ;r ttr. ( ott:.tltttl /;tt'l:,o:tttt'. ( o o | l r t ; t l l r; l rl r' t rrt l ' l l l l l . | | l rr' t ' ' o ; t t rr" l ' ; t rl ' rl
N i crrl lt:rr,
l Sfl l P r, I t t l , rt ,
ilt ( ' ( lr t s lt lllr lc . ,S l trtl i o trl rri l u l i s l rrl rri l rrn ;rl or" ,s1x' tl trt' ol ci nl otrl
i !-i rt:rtr'
.rrri rl.l cl ocl rl i l l rl i ..' (t i * * EgSti .r J l t.r ,,1!t1 t . . | )r' , p , ' rr: , ; rr \ , (' l (' 1 t t , l t . | 1 x ' t l . p l t t u t . ()l rrrrrl l ' l Il'i. I I n t , o ; rt t r' ( r\ l ) l l p r' l : ' " ' t t t '

nunu' r lrtrlc I s pe c ti rl o l i| ,.].9 9 0 . ( ;tttttttttlttl ( lllllll;ll \ i t t l r' , t t rt ','t


l Lr ;:i i l i tl rrt ' , / l t )/ , 1 . t o t t l t t rr' . g rc l l t rrl ' : ' r rrrrI rrl . rrrt l
l' lr t it ' iPl u l' rri c o rrc rrl s rrl i : t rrl t (l l t t '..t I t',:t ttt l -)1 -)-t l \ ltl/l. t l rrr
:.:.=l l al r tl t i i qr l rt t l rt t rrt l l rrl rl N l l rl ; rt ' : , , 1 r l )r' i t t ; t ' t t t t t t t : r
1964,prograntl'cstivcu soli;;ti,la Vulcani; :=;== qf 1€l l r , ,l
1964,concursulforma{iilorartisticede a'ratori, ra Grunezoaia,locul l; :.:, l ,,l r ,',, . , , r r[ , rri rr, : rl rr| ' r' l : r: , : r. t l rt l r: . . t t rl t l : t t l t ' l t p t ' t l : t t o l , 1 1 l ' r{ )rl r' l o , t t t t .

7964,fazainterraionald,la B6rlad,locul I; | .,!.,1.t,, l rrl rl r, rl r' r, r r rr I | -' . l l u i rl t ' r, o l rt i l rt t : rrt l rrrrt l t o l t r' : t z l l t t t l , rr' l t l l t t t -l l l t t l t l ,
1967,al VIIIlea concursfazaraionald,laHugi, locul I; l r l al r r r :r l i l r. l r. \ t / 1 t I l rrrt : t l r, l rt o rt l e o i l rc , l l ru t ; r{ r, l t p l t t l t l e t l t ' t l t rl i o \ l rt t t l i l r" l )l l \ rrl r t l t l
1969,al IX-lea concursfaza intercomunali,la Rogiegti,locul II; : i :::' al i . i " tI I l rt l i rl l ; 1 , : , , 1; l l l (' l ('
7969,al IX-lea concursfazajudefeani, la Vaslui, mentiune;
1970,al X-lea concursfaza intercomunali,la Rogiegti,locul II; l l 'i ..i l r r l rrr I l ' , / | , , ' t t l i t t t ' .
7971,aI X-lea concursfazajude{eand,la Munteni de jos, locul III; 1r l r t,,:r
, . l l , l , )/ , 1 .
rrr l rrrrrr: , f r t l e $ t o t rl l r p o p rrl l rl t t l c l t t l l t t l i rr S l rl rr M: t t t ' . Stttttltt t , l r'

1972, concurs,,SlavdRomAniei Socialiste",la Munteni de Jos, promovati pentnr lrr.,r t=i :: i !.r ,l i r , r tl r rrl p , 1 t 1 r I p l t p p t l l rr(' i t l rrrrrro : rs rr; r. . l l r. i g . l i z i i l rrl i s l i c c < l t ^ i rl i i t : rl i t " ' t t l l ; t z ; t l rl r. rl , t

zonald. =,i ,i r , i l t=- l tl tr l ,l r I l r' \ l l l l , t ll ttttlttllltt.


'
S rrrrr; u . : rt ' t o rl rrt t i c ri t t ' z t rl l l rl t t l t'olttttt.sttlttt j t t rl t ' l t ; rrr; rl
1r 1,,:.=i r, | ' , ). r' r rrrl l r' l l )/ , 1

l :.:i i ,.r l i ,l ,1r t,,r tr rrl r. , . , r rrrn . , rr' ; rl (()l (' l , l l l t (e rl e l t t t t i t l o t i tlc llt ttlltl;c 1;i sllt', tle'tlttltl s l t t l t l t l rt t t t t t 't
:l i ,1. l : r , l rl r, r, l r(, , r l )i t t 1 r' t r)t (()n i 1 r(' : rrrl rri rrl X l lclr ll l t (' l l : l i rrt t l l t l i l t tolitllt l o t rt l l,
:L dtti
t.::s .r .i .r a,l i ..l r i - l rl , ; r1 ' t l . t l t t ' l , ' t rt l | : . ' t l t ' l i t i t l rrr'

$
$i
r ':i l ti :i !i :i i , r' l t l I I l i l I I I l l I |
| | r ,i Itr l | ; t l l l l
: Il 'l tt" tl l t
! I!r i ='i l 1' r
' rl I l
\or I
;ttIi:,1lt'

' l l r; l rh ' ; t ; ' t l : t l t t ' .


I I l ;r l 1r . , l t a t rl r' i l i l rl rr; t l )t l l )l l l ; l l i l ,

li i ::,r i i ..tt 1 r1 1 1 1 , 1 ' , , n ; r (r(r: rrri . l 1 u r, r, l ' ro t l rrrt (' c z l t t , ' [ l " i l rrri . l l i ; t l i ; ' l i rrro l i c : S l t ' l ; rrr'
''l

$i =ai i . i ',g;4
fi l F al l i l
1t l l t t , - \ t ; i l rl rl , l .
lllr l rrl t r
\ i l r r' ( t t t t t z t t ; l P o l rt rl l rt ; t );

1 l r; t t rl t l r l ).

.$ i l .=al ti i

Wr F hl r - =tr ,: t r! rr1 t

:t 111=tr 1 r t " i t I I ' , ri ; r


' , l ri rt rl , r
(
ai =i =!t,!i i i l ti r .,,i l rrl , r { r i l ; ; i l i l t | ). ; (rl ). , : t I o l r[ ' r
(' l rrt ; r

( l rr. , l , rrrl rrr. . l (); rrrr,


(rrrrp l c l rl rrl ,
(: ; t rt l | l t t t f t
(()v ()l t t ' c );

i t t l t ' rt t l t );
(t o r ); (' rrl l t rt t s c l t i l.lttislt.
I t ro t l c l t Ml r| i t ' i t i r

)(r l t l t i , l l ' l . l ' i l o l o l ' rt '

l ' t rrrl
((' l l s l l l l l l l )

!E* i gr ,i ta 4r l ;.ti , i t . . \ r! ri r, N l ; rt rl rl i r. . ' . l , rn r, p t o ; rl l t t n c t l t c . (rl l t t t s t t t i P o P rrl l rrc ); V o t o v t ' i


i a l i ti lli! i l t,tl r i t t : i ! l r i l l l { ; l l l l l )

OrchestraCirninului cultural Vutcani


(de la stdngala dreapta:Dima Ene, NeqtianVirgil, Roman, Stanciu Gheorghe,Manole
Ene, I-'lorcrrI rlr.
Florea Toader, Bostan Titi, ?, Tabeica Ion, Chiriac Ene; solista:CiregcebecVerorrica)

Dosarulnr.211973conlineinformalii statisticedespre:
ActivitateaCdrrinuluiculturalVutcani:numdrulde uniti{i l, numlrul dc rrrirrrili,r.r,rtrr
298,nunrdrulde parlicipanti,24.400.3echipecu I 00 de rnembri,i-gi dcsli;oa rij rrcli v ilrrtt..rrrr
doudincdperi,dintre careuna sal5de fiim cu capacitatea de 50 dc locuri.
ActivitateaCdminuluiculturalMdl5egti:num6rulde unititi l, tlOdc rnrrrrilcslrrtri. r:tlrr
de parlicipan{i,activitatease desldgoard in o incipere.
Dosarulnr. IIl9l3, confineumrdtoarele infcrrn.ratii:
Tabelnominalcu membrii formalieicoralc,cllrtlrll0 rnrri197-l;rrlrrri-rrrrl i .r,
ir(.('5t.r,r

ll
d e 86: dupdalt r a b c l ,8 8 .
Din adr esan r.7 9 1 9n ra i l ()7 J .Su rn trr:l i r concrrr.srrl ,rJ
P c l ccrrrl is(.(.ni r..rl rn
,,1)i trl og
m ai 1973,au f os t p ro u ro v a rc
Ii rrrrrrrl i i lr'c e::c i rl l o rr''"rrpsorl
poprrl l rr-.
..,,r.,,1.
llrii D o c t t t t t c t t l d in 2 - 5 II l( ) 7 .1 . ' llr [cl r r p r r ltlr l t'rr rrrt.l rrIr'i i l i rrrrl rl ri l pr r r. :,r. rl t.pl ;r.,r,r ;i Li
la z l t i t l l c l ' c t l t t t t t t l l t li:t t' ttttcu t:;r r lu i .o r r lr r r t' lo tlt' tr r r rrr,',,l i rr r.l rrr. rl i :,;,r'rr',,ri l r!i l tl ri i l l t

trl 1rrr..,rrrr, l r,rg,,r ,l' lr,rr,ll, r l'! lr

li,,,l,rrrl r,,ir l,trlr,t i!"'r'irrt'lr l ilrt l:lrlir! ir{ r'rr'l'rIItll


,i,--,1,'-.i.1',,1,r,r 'li
:i.,.!tri.,.ltl:it'i,,r'rlt'rirlr'rrrl:il'rr'r'rr!l!'ri:!!'l'rrr'trlt"trliirlrrl
| :ili,ri.1, | , .ir

' I ,'l ,,,,, ir t!rlor ilil1 lt.irt:,r= ilt!( |l;l- rrrr,ir,.it ttt !niltl lrrf,., l, rtltillt:t rlrltt r-rt,,ll
uneibrlgEzl
3rg:nizarea ertlstlmdcrgttaliei
Ialoryalllprtvrnd ,mtlvlzroafonnafiilordetectrutl drnsuriVutcanili M[l6elti;
...L?,!,3, actrvrtatea
cdmlnurut
curturar
canfltttfik arhlva
Conslllulul
popularVutcanl Cpede1ah,rsmy,vizlouArltolsvlror,
Aurel9lFlsreeC-tin,
|l ltd€TlbEcaru
Vom incercasE unn[rirn activitateaC[minului culturaldin Vutcani,c6t posibil circulalieipublicaliilor,
4, In ssdrulbiblioteeil[,,,]eporirca populafie
cuprirdcroa
cronologic,
folosindarhivaPrim6rieiVutcani. gtie folosegte" prezent6
simpozioane,
oonr{btuiricu cititorii,concursuri,,cine

. ..Infolmareas
asupraactiviteliicultural-educative
de mas[, desfdgurat6 in perioadado C+ir.
Asandsi
var[ 9i sarcinipentruviitor."
Sunrar;activitateaa constatin expunerila locul de produclie,seri literare,ser.ido it, [,,,] Activitateacu filmul [...] pdn[ la datade 20 mai a.c.aparatuldc proiocli
rl flrno{ior:ezein bunecondilii[...]viziondridefilmeaccesibile elevilor.[,.,].
calcul,jurnalevorbite,simpozioane,conferinledar9i activitblicu formagiiartistice,dup6curu gcolilorgeneralevor programaca la vizionareade filme s[ fic programa
sova vedeagi ln deciziaurmat[acesteiinformbri.
cr&u didaotic.
f, [,,.]rc vor amenaja in toategcolilebazesportive[...].
.^Decizianr. 44129
oct.1970.
'?, Cu ducerea la indeplinire [...] se ins[rcineazdConsiliulde Conduccrca
Art.l.t...l.
;i diroc{iilegcolilorgenerale.
- inarmareaoamenilor muncii cu politica partidului; la Vutcani,10 mai 1973; pregedinte, StanciuGheorghen secretarn
Begliu
- rdspdndireacunogtintelorgtiinlifice, tehnice gi economice;
- formareacon$tiintei noi, socialiste.
i Art' 2. t...] activitaF culturale adecvateIa specificul comunei noastre; raportintocmitde Tdbdcaru Aurel
I dln 9 iulie 197650;
r! - pdnd Ia data de 30 noiembie 1970 se va da un program artistic compus din cor,
i .|
fr nt,2019 iulie1976.
, orhestrd; gi mobilizarea
pAnd [,..] m6suri[.,,] pentrueducarea oamenilor muncii[...] la
- la datade 15 noiembie 1970 formalia de teatru va da un program artistic lrt tuturor sarcinilorde planln toatesectoarelede activitate
i [..,]:
vedereasustinerii celui de al M-lea concrrs bienal de teatru care se va desfa$urull
otmenilor muncii cu politica partiduluinostru stabilitein urma
BArlad; politiccAiculturiisocialiste ;
Art, 3. [...] pdnSla 15 noiembrie1970sd intocmeascdo gazetdsatiricd muncii;
[...]. rticl li oltotic6a oamenilor
Art. 4. in perioadatoamn6-iarn6[...] joc aah,remy, actiriitali de club,
;...1simpozioane, logilorstatuluipcntrucducarea oamenilormunciiin spiritulmorale
concursuri,jurnale vorbite, audilii radio gi televiziune. atitudini inapoiatc fap de muncl gi avutul obgtesc,fafd de
unor
fut. 5' [...] munc[ sus]inutdcu cartea[...] recenzii,seri literare,diminefi de basm
[,,,]
cxpozilii de carte. Aurcl,
rlrpundoTtbEcaru
Bibliotecarul va mdri numdrul de cititori. expuneripe diferiteteme
Art. 6. t...1 aparutede proieclie la Vutcani, M5ldegti 9i PogtaElan [,,,J rlnpozioangrconcursuri',cinegtie c6gtig6"n
[...] organizaread€ fic,
vizion5ri de filme.
?lblouu A, lt VioolV.
Art. 7. Pdnd la I decembrie1970 [...] se va termina amenajareabazei sportive.
chltar zilci do 23 auguct C[minul cultural va organizao serbar
Datd astdzi,29octombrie 1970;pregedinteStanciuGheorghe;secretarbojian C,"
rrtlrticecutoatcformaliile,
,,Decizianr.lgl10 mai l973ae[...] Decide: culturalvalntreprinde
r CEminului
dooonduoore urm[toarele:
Art. l. [."] Consiliul de conducere al C6miriului cultural va lua urmltoarele masuri: populatiztuii
chlu dr plbu mmifcrttri coniacrate cincinalului
[,.,]
' popularizarea gi cunoa$terea legilor statuluio apdrarea avutului obgteso
1l A,
dezvoltareasimfului de dragostefa1[ de munc5.
ilild [,,,]Eonfadnfs, oonruhrtil,reridolntreb6rigir6spunsuri,
sfaturi
- Educareatineretului in spiritul patriotismului socialist, al cunoagteriitrecutulul dc C.,ArhircI'
A', $tefEnache
tl [,,,]tnPuaeri[,.,J,RllpundoTlbBcaru
luptd a partidului 9i activitdlii sale ln operade construirea socialismului.ln aeert gimecanizatorului
|t €t5rallms5slurvltleultontlul, zootehniltului [,,,]'
sensse vor mobiliza c6t rnai mulli speciali$tidin toatedomeniilede activitatc,
V,
ttefuesb€,,Bulgrnr
Tennen permanent,rEspundeT6b[caru Aurel,
Bdttuelyec€edclptUtn[,,,]dealEpur6ril agrico
[.,.]htv6ttmAntului
Art.2. Ctrminulcultural gi celelalteinstitu{iilgi vor orientaactivitateasprc mpbiliearet
C'
TEbSlalA' il 9tafuneehc
oan:enilormuncii, salarialilor,pentru desfEgurarea unor activit[fi culturalesplcifice conlunei
noastrc-.[,.']strptdmAnal Fnft eduectlc moraleltltsnemeB 9i ltiiulificda popula[iei,sonduce
conftrinfe,
coneultalii,
serideln[ebdrigirdspunsurilsfaturipr.aetlee, nefiguEa
proiecfii.
de ltlmepo temeagrotehuice gi expunerl
euprivireli tudlpliniroa
ciucinatulul
ln
patruanigijumttato, : {, d**d publleecu ettll€nll'ipeeteeolc elebrig6ziiefii:tieedoagitali
pdvtadlegile:tetului["']' R€:punds
l[,,,]e*puaerl TBbEearu Aurel
A r t.3[,,,] €rpuacdqi oisludde oonferlnle, RErpuud
- €oniolld€rca form€llcl
ssralcll orheetreli fl& Ggt#f,eEv* ergruriEc
F-
, ' \ r l ( ' l . : i | l.ir r r lr r r :r lI Ir r r lo r r r r ;r r t.,r Po lr llr ;r ;rl i oprrl l rl rr.r i i ,.r ,,..1'.{( ) | | \.t l t (l )i l t (o i l : , l l l i l t l ; t rl , i i l l ' , t rl , t l , , rrrt ; rl l : l t{ti.ilil. " l rt l t ; t
tlt tl:ttt'tltr
I I,,,,rrrrl l rrrl t.t.t"l t.rri l l t.,l .
( rl r l l x ( l r ( u n t : , ( t t plll t.lt' t.lo r :r lr ' t lr
| | F ::gl ,i a 4i l t" l l r ;l r h ; t t ' t l , t l l r' .
( r t r t ' r r l r l o l t,lr li' lc vo r lr sr j,,r r lr rl l t , -rl o t t t l ( itttttttttltt:
1i l rr ( 1 : rrl rrt t . t r. : r l ; r t t t rl t ' p l rt rt t t : t l )r(. / (n l r. r' , ' u t , ; t t { rl t , r' ' , 1
l) t( ) !,titn tiu c i t 1...1 .j rrrrrl rl t.l ,rr rl r. :rr.l rr:rl i tl rl i ;i l .rl l r,
t lt l c t t t t t c l t l l t t c ( ' l l l c (:tll) lin ( l vizilclc co n tltr ciilo r ilo l dc pl rr'l i tl i i r l , i ttr t ll t Vttttttt't I ttttl
5i <l t.sl :rt | | l i rr:rprrrrrl c I'i 6ut..rr' r ::tr i i i al
A. , V ic ol V . ; ; i I lul ri rruIo n . l t?i ti :t..t.
,' i ; rt 1 1 rrrr' l r)/ / . l:r V rrl r' rt r I ' t r" , , r' rl t t t l r' . l,l.tlttttt (i l t t o t l ' l t t ' IItltl:ll.

A r t ' 7. [ . ..] v a s p o ri c i rc u l a l i ap u b l i c ati i l or,popul ari zarrtl


ci rrl cr ssci al -p6l i tr,,i l i ,..,,i r 'a- =, l \ttt,.l
gtiinlifica;;i agricolS[...].
Pind la datade 30 dccembrie1976 se va intocmi un programin vederea ', l rr ((' i t rl i ' : r \ V i l s (' : ; l l l l l (' ttttlttt:tt:i
l :,,,,,., ,, r l , ; rl n rrl t (. t ; rl :lilat/r .10 luntc l ()/ / 't
orgill)iu,rr,r
,,lunii cdrlii la sate"careva avealoc in luna februarie.Rdspund'e v:oroveiEmil. [...]. .,=;!i ,,!r ,i l ,,,l ,r r l ,rr ( o rrrrrrr: rl \ i rrl t l rrri 1 . . . 1 . I l r s r' s l l l l l ( l )i l l l l (l l )i l
tltl lllllllilt tlt'I I t l t ' l t rrl l rl r | |
Datd,astLzi9 iulie l976,la Vutcani. i rrv i l : rl i . ()l t l l l rr' ; r tk zt
i i ,::!!i r i a- =,, \r r , | ' , , r rr. l ; rru l l l rro rrl rrr l ' . rt ' t rrl i v $t lttl ttttltlitt tle l5 1...1.
Pregedinte, StanciuGheorghe;Secretar,Arhire Ioan. I| | !,r rl t . l ro l l rl i rt . l )ri v i n (l ()t 1 ' , l u l i z i rt ri t 1 i t l e s l l l ; rrri rl e l t ttttttttii tttllttl;tl
l .i r r ,'
,r r i . ,1, r r :r :., 'ro
i rr.
l ; r rt 1
rrr\ l (. 1 1 1 I ()1 1 1 rc r i n p t ' r' i o rrt l : r i rrl i c l ()7 (r' i rrl t i c l 9 1 l 1 . . . 1 . A rr l rrl rt t t t r; t t t l t t l
= i :,
Jude!ulVaslui | ,1, l ,.l i r t 1 l , \ rr, l rp rl rt l rt ' l o rrrr l rl l rl l r t ' rl t t t t t t t t ' l t c t l l l l l l -i l l a l t l e s l l i l t t rl l l l r llt tttit lttl

Consiliul Popularal comuneiVutcani ,,.,,, i r ,,i ,r r r , . , 1 l 1 r. i l l i l rl . l t i l o l t i t t . ; , t i l l t t t l 0 l i l l l rr. l i c i ; l t rrrl i i . rl c l l (' c c l l l )l o l )(l l l | illl;tJ'tlt't

Biroul Executiv (l l l l l l ;l l
,r,,i ri -r r,i l r r,r rr,1( ,1,. l ;:rl rrrrrl i l rr rrrrrntl t c ul l ul l rl at fi ttc c l ts ti l l )fl l l l l el l v l l i l l l
Decizia n-r. 451 t...1. in confonnitatecu decretulff. l85llgi4 privind ii : i ri ,
r
t, l r, r.rrl :.:r i l l l l )i l i l (.nt (,i l i l tl l l i s i r l i tt' i r l l tutl c i t (' tl l l tl fi l l i l S l c i l i l (' c i l s l i l s (' l l l (( { l l l l
stubilrr,,,
nonnelorde structurl pelltruinstituliile cultural-educative, devenitlegea1r. 2611974; r., =i rr, ,l rri ,,l rl rl ,;rl rr. ( 11r J ' .r(.i tl :,rrs l i rr rrrrrr l or"i tti t;i . l )uc i l |c l l tri c c i l tl l :l l c l l tt' l otl r'
ttt:tt
In conformitatecu hotdrArile Congresuluieducafieiqi al irlturii socialiste
rlirr ,I rr- i,, rllr
,l' .l,t,ttt.ttr';l lllllll( ll ( lllllll:ll('
i u n ie1976;[ . . . ] . : i,,,,il:i..il1 rk.l)il1:tl I'rrrrtt.\'t(l()l lilltlit (ir ilillnclt ctllltlfillil lltl lic lcltllllll lllllllill lil

Decide:
1,- rr ,!. i ri ,,tr,i . .,rr,r11tol rrrrporl ;rrrl rtv i rrr' :,i pol rttl i tti z i i ri l tl oc ttttretttc l ol -tl el )l l l l i (l l l (l ('
Att' I' Pentru imbunrta{ireaactivitalii cultural-artisticein perioadaviitoare, :.:r l . !,r!ri !r.r1r,r rr;r ..ut!(.1rl or i rr r,,l rrl l )( (i r(' i l i oi rel i l )l tl ' ti (l tl l ;i s l l rl trl i tt r"i l rl l t i l tl tt' t' tl l rtt
se Lropstrrrr,
Consiliul de conducerede pe lAngdClminul CulturalVutcani, in unndtoarea
componcnlir.
1. Vorovei Emil directorul- CdminuluiCultural Vutcani: i !r t,,!!tri rri rr..1;rl :r (i l l :r ( l rrrri l rrl (l rl l uri rl tl i rt c otttttttl t tl ol l s l l al s c i l l l l )tl l l c l )c V l l l ()l
2' ArseneGheorghe* r,icepresedinte al Biroului Executiyal com Vutcani; =1.,;,1a1.-c riI, i :ilr lllll lll.ll lllilll:l lllllll( ll ( lt ()llllll

3. vicol vale'tin - dir. coordonatoral gcolii generalevutcani; ! 1,,, r l , l rrt . rl ' , t t , l . rr1 t r l t t . ( l rrr | . I l'. 1 i i 1 1 r1 , p t rrl l rt t t c si s e i l (()l 1 l c o llllli l l l i l l ('

4. SardaruMihai - directoral gcolii generaleMdliepti; =i =:tl i ,, .=i r r l 'r i r ', 1 rr. l o t (, 1 (. :,l1tl l t l )t o : rl )(' l l (' \ i s l c t l l c ;i l t l l o t l l rl l r l )l o l )i l l l i l l c : l c i rr' ! i i ; l r i l rt rt '
- =i
5' Nilo n ri rac h e o rg h e- d i rc c to ra r g c o ri generare
i nr 2 vurcarri ; :i s =:1r i .r i i .',',1* l i tl r ,l l t t r' . 1 (( ltll i' il l'l\tll l )(l l l l i l l l (' l l l t l c c l l l rc l l i l l l i rl l c c l r (' ()l l l l l l l i l l i l '

6. IordanValeriu - comandantinstructorde pionieri; ri c l t c f l l l c Vttlclttti. iltillal (: l i l l l l l l l ( il


1 1,,, \ ' r, , rl \ ' , rl r. rrl t rr. rrrr i l l rl . t l i rr' t l o rrrl ;tolii
7. JabdrdOlga - preg.al comitetuluicom. aLfemeilor; 1 r, , t . . l t . l l r, l r-, ' . t r. r, ; l l ltl( l ! ' l r; a , i r(' (' i t s l i t l i rt ' i l rt l t r-s c rt t l t i rt t t t l l t l c c i t l t c c l t rl t e
- s ;l 1i i i .l l i i i r t,,,131t: t
8. CutnescuSimion - medic stontatologla disper:rsarul uman; .l :;l :i : ti , E 1r 1t , , , rrrp l , . l , l r, . , r r r. l o r f i o rr' rl t ' ntuntat zilttitll. ci l l i rrt l P i v o l t rl 1 t t -i t t c i P l rl rrr
1,,
9. Cucu Corrstantin- diriginte al oficiului pTTR Vutcani; i =i i i r a* ,'a ' r r l l r tt:t l , l
10. JurcanuDorina - contabilqef al CAp Vutcani; 1,,. i i t'i t rr l , rrrr , rl rrr i l l , r r o n : , , l l n l i t l rrl rrro r l : rt l o t i l o t t l c t . l t s l l t t t t t l c rc ; i t l t rp i r i l c c (. l l ' ri : l i ' ('

I I Chni F c o n s ta n i i n- g e s ti o n al ra c o o perati va
de consumV ul cani . !r:{,{[,,1." i ,,i 1, r '|! ir '. , , , t , 1't r 1. , i, , r ', , , r 11r , , , r |, i

tl l rr
fut' 3. Consiliul de conducere al Cdrninului cultural, in colatrolalc
cu ()rrrirr./irrr.r,1, i =.::i * i ri --- i ,=t:i rr rl,, ,rl - ,r,1,r r;rl ,t .rr { .,,1( ;rr l t\ rt,l l r l i r( l i rrrl rr :,t' ttt s l tl tl t' tl t' t l l tl ;:t l rl c l ertl i i .
sindicat,UTC, de pionieri gi comisiei de femei va trebui sd prevaclir { ; l l : l l r{ l l l l l l r( l t . l l (' l )l ( /llll:t llltt'tllttplttl.
in plonr-unrsllrr.pt. l.rrrr,,i ===::i :::l =l 1tl i l r i !l' : i y i i t " i t t r i rr 1 l 1 t ; 1 1 (l l l rr1 1
ac{iunile obignuite gi o serie de rldsuri qi manifestdri destinatcIocuilolifor r i rf : ri l 1 . i l , i ri l r{ rl rr| i l ro i l ' , l t rt rrrt (: rrrrt t t rt l i l t (i l l l i l l i l l
(: ; t ' rl t t t l t t t t t . t r ).
c()nrrnrcru(}ir.rrr. ,r l :i ,,;,U *
organizezecicluri de conferin{e pe teme educative peulru tincrcl. atlrrlti" ,.,
Atltllt
IL'rrrci,clt..; J i i i r r ,l r , r, r, . r, i t 1 \ ; i 1 l 1 l l , n ' , 1 ; rrrrrrr(i l r, . t 1 , l t t ' . p t t ' : , , t ' t l i t t l r' l t ' ; rt t ' z rt l i rrl t l rl . l
ART' 4 ' Pe r s onalul didac t ic es t e obligal s i c l c s l i r ; o a r - icr c t i v i t l l c (rrl l " l l l l (l i ' l ttl
c r r l l r r r : rilr r r , r r r . r r r r =i t:tti t.!. :i r i r1 , , . . t I ' i i t t t t ; rl l l l l l (rrl l rt t , t l , , t t , t l o l t t l , ' t l l l l : , i l ! l l l r' l )l l l Illl'l
cadrul cdminului cultural, potrivit specialititii qi aplittrtlilrilgr liccr.ir.rria; , , i , rl , rr, . i i i l ; t l ' t rt t i l r l rrrr, l t . r t", . ; 1 l rl rl t t t t t l l : r l rt rr; r l l l l ! (' : l l ' : l tlotttttttttlltltt'
F ::=.=- i r r 3i
- indrumarea forntafiilor-dc r.ccitllori, br.igr.izi - ,.,,,t.r
rrr.listicc; i :=::l i i : .i ..=- , i 'a,1, ,' , r t itt,tttl,it tt
- ild ruma rc a $i or galt iz lr . c ut r c liv it lr lilor . s P o r . l i v c l c c l r i l l t , l , r r . ( t tct 'r t n r . r i ,:i .1. r , i , . i ,i, r ,t lir , , . r , l , . . l , r, . rrr; r p,llJ , l rt ( ' , l . t l . rl rrl 1 1 1 1 1 1oqr l o l l l l rl l (' l ; l t l l l { ( l ); l l l (l
;i
- a ctiviza rc lrnt or r llt jc lorlilc - nr r .r r r r r z it . lr lt . . :.:.::,..! i r ::: .1 i rr' ' i ! , ' , ' t t l l l rr l ! . ! l ' r" l t l l 'l
Ar-t' -5 . ('tlttt lt t t ' c t . c ; t( ' lr r r r ir r ul: r i t r r llr r r : r l \ '; r l r r : r n r ; r : ; u r i r k ' ; r r r r , . r r ; r r , , It. i :. r r i . r. : r l , i , , l , rt t r. , ' , l r l rr l l ' l l r l l l . l l lltl' ,l tl'i'
l r' l l l r ' l
(
' t t l rt l t t t l t t l t llillll'll l )r' l l l l l l t 'l
.r rrrrrrr,,r 't
i l r l c l c cl rr;rl i l rtr tl i tt t.otliltlt ( t.;r r ltl r lir llr t.ltt.t., .=..r ,.,,i : ,.!i l i . , r l , , ! i . , rl ri l rrr rr, r! r, , rr, i ! { . rrrl ; rt , I l ' , , rrr t t t l ' | .,1 lr ttltr lltr r ll llll lllllll;ll lll'll
ir r Jir r r cr r i tJ ,t( ) tr ( ) l nt. r r r ,r l 111r ,.11111.11 :i !-
l ) {.r j ,l l r .r l
t k ' l l t r ltrl i l 0 r :,i ;r t,.l o rl ;r lll.,,r l.ilr .r lr l.r .r r lr \r l.r lr .,t, r r ltr il.rl ;r r l t..l r !.i t r l , r r r .r ..r

t,
nrsl'cde fornrnlii nrlisticc.hine preg6titcpentt.upromovurea L In donteniulnuneii idoologiee,
lor la fbzajudcfenni
reprezentures
acestor formafii0unucccri elriargi la fazajucle{canh. l, ln bezaplonificdriletabilitede e6treCsnelllulesmunalpentrucultuLliqi
Dreptpentrucares-ainchciatprczentui proccs_vcrbal, B€va pfczent& tuturoreursanfilor celeE temeptovEzutc, iar propugondig
Intocnrit,Dumitragcu Aurel. Fnembrilor Conritetuluieonrunalde partidvor ltobillza pe aceqtiain rcopul
ffi{locitc la nudielea gi dezbaterea tenrelorplanifieate,
Decizianr. 6.541...1. ! Egmenectofi propagandigtii vor conspect6 ln proglntnll.inr ln
tenreleprovdzute
Biroul Executiv al consiliului popular al comunei vutcani toli cursnnlii,
[...]. Decide: !t f,e antrenagi
Art' l' Se aprob[ executareaconstruirii unui cimin *ndctov,AraeneGheorghc ai toli propagundigtii.
n.n.) in sirtul
vutcani, com vutcani, in valoarede jg7 400 lei, situat in centrul".rttrruflr"aiu , Avdndln vederecb invdlllmdntul politicideologicestcdcschisla cltttnde l4
civic al localiti$i;
Art. 2. Construcfiaesteprevdzutdcu parter etaj;
$i , €Cneiliulcomunalpentruculturd9i cduca[iesocialist[va mobilizupe lgli
Art' 3' Lucrdrile.construcfieivor incepe in'anul-1978, obiectilul ea sBprezintctoutetenrelcprcvlzutcla cele3 cursuridc invl1[nr0rrtpiirrllln
fiind dat in folosirr[!
in trimestrulIV al anului 1979; lc 19ttO,
y'ft' 4' Cu aducerea la indeplinire gi propugandiqtii.
a acestei decizii se insircineazd contahilrtl ArraneCheorghe
Consiliuluipopularcomunal.[...]. In domenittltttttncii
cultural-cducativc.
II'
Datd astizi,l3 ianuarie 1978.PregedinteStanciuGheorghe, , FtaEla elatsdc 25 februulicl9ll0,rcsporrsabilii artisticc
fornraliilor dc utnulor
secretarDumitragcuAurcl,
F€ totl nrsnrbriincestoru dc progranrc
in scopulprczcnttrrii atAtpcntrurrlcgclilc
Consiliul Popular al com. Vutcani i la I martie,c(ltgi plczcnturcu
uccstorformaliila cdiliaurnrltoarea lestivttlul
Biroul Executiv. i",
Rorn6rrie
^ Proces-verbals tov Arscne (iheolghe, $ccretaradjunct, Puricc Victor, dircctot'(ltlrrtin
Incheiat astdzi, 16 februarie 1979, in gedinfaBiroului Executiv urtistisc,
ll lbnnuliilor
[...], cu ordinea dc gl
il.c. s0 va rcorganizaConsiliuldc conducel'c
Flaa h dnta clc l5 l'cbnrtrrie ttl
eH
eege coordoneee uctivitatca Odatl
cultural-artistic[. cc va fi cotrstituil
EE€Cnglllul$ouruusl pcntruculturlgi cduca]ic vor mobilizapc to[i
socialisttr,
,Sigtl, menrbriicoopet'atori;i alfi ccttrlcnidin comuntr,pclttrua-i atragcca s[
furnraliile uleCdntinului
existente cultural.
le Birouluiexecutiv,$ccrotar adjunct,directorC[min cuttural.
,,€ga:lllul ssntunalal orgunizalioi pionicrilor sub directaindt'unrarc tl
lrutlrue*rrde unitatevor intcnsifica activitatea dc pregltirc a formuliilo
p€ dctalanrente pentrue se prezentacu programein cadrulClminului
alegerllordedcputali,
uEBl (?) ectivitdli corespunzdtoare in cadrul Cdninului culturul
vc lotreprludeurm6toarelc m6suri:
&tade l5 februalie a,e.sova afigaprogramuJ dedesfdgurare arcpolifiilo
.Discutdnd despre forrnafiild participante la faza interjudeleand a edifiei a ll-a I
festivalului nafional ,,c6ntareaRom6niei" irat6 cd aici tuturor menbrllor din fonnatii gi stabilireaunui program('l) a
s-a u*iin vedere ridicarea la o eotE
mai inalti a programului artistic, ceeace a condusla calificarea
forma{iilor de teatru folcrl.ll€r npettttti
taraf, soligti v,gc.ali,rapsozi populari qi formalia de dansuripoputu.". -'- de
dir toateclomcniilc
l$ee brlgAzitltllnlifiee,fiind eooptnlispecialigti
InincheierearatdcEestenecesarcasefieatragitoimaimul{icetaleniinforntaliile &Sbeter[dlferltelorprotrleme ee le vor ridieaeet[1enii. Arsctte
R6spulclc
amatori din cadrul cdminului cultural, iar periodic se de
ne prezentam in fala locuitorilof
comunei cdt mai bine pregdti{i cu formaliile.[...]. Bauprocuraiea
dc instrunrentc
muzicalcde
E€l fuadgl p€t1tru
r€pefare&
presedintele
qheorghe, BirouluiExccuriv ninumaipotfi foloaitc,
luatdegradate
frt lq
sti{?*i;
_u_il,t^"^T.'.::::::T'qt,"t.
-arri
qnlr \ r r laf a6

1lT;t:: _i ::,i:l3l:_1,,
"ulrural ci,
^"Ih,--l ^4:^t:^r
cons
iderd
?' ;# ;;r" uJ,l
[,,,],
ji
; i*.;il,,i it de pe rezaeonuttci,vsr contribui
!€€ieliEtc prin
cu sunelcprev[zute
^ fazainterjudel*na
,a_ei-i,u;;;ii;;;';r,;;;i;ii;: & le buget,ptseur6rii
diferitclor alo
materiole Cdminului ln
culturul,
i:11t:_'::^T*-t:Agl :uu,igitoare.p":t*
cdminului
culrurar,
]:,^"^*:^::::TTg,{:*orului d,"r;;;i;i,.,t;#;;;;,j;;iiilfft Ua€le€tivitEti ArscneChcorghe,
R6epunde
eereepunzAteiare, Puric'e
Victor
de comitetulcomunalpCR. t...].
€ltEtl![,,,],
PregedinteStanciuGlreorghe,secrctarDumitm;cu Aurcl, Dumitrngctr
lounn,aectetar
Diaeeinu Attrel,
r ll ftbruet{e1980,Preqedinte
Decizianr. 6.56J...1. lu donreniul
deafrqurat€ rrruncii elsnrrsil
eultural-artistice
Fflfind ectlvllgt€s
Biroul oxccutival Consiliuhripopurnrnr com. Vurc:nni[..,] l eultstel Enul 1980qi pdn€ltt plcrcll,
r)erritJe: F€

" A 1,.('.V., tLre rrr.rrr ,


J/lu7li,
" n.lt.(',V.,(loa nrtil..i/lq 7q
' n A ,p ,{',V,,
rlon nr
trr,l0 / ls gU,
|) | | lhlr [ llt t llt ' t ' ilt lt l 1. . . 1 t ' r ; lt ' r r t': , r r l i : ; l i t 'l t l o r r r t/'\ l ''. ( . n l i l
1rr1r lor.rrl prgprrrr
sllu rjctre llr'rrrrr ll lr t . liv ll: r lr . ;tr. r r llulr llr . . 1. lr r r . r ,
| P 1 j 1 t . ; l t .P l r s l r . r r r . .rrr l r t r .1l 1 . 1 1(1l (1. l t \ ( , t r t . r l
irtlir|rtrilttt lli|or t l c x c c t t liv ir l ( ' or r s ilir r lr r i
1' r o p r r l r rcl o r r r t u n l ( . a l i r ( . r : , 1 (l.r r r r r r r r .si c g r l s t , : , ,

r
dispcrsa tci'dilcr - it c ir r c ir pc r alc i q; c . lii.c c oil c : cl u c : cs: i r l i c s r r p r r s cr l r l , r r r t l l r r r r
1...1.
2) ,,Lista dc invcntaricrc, inro('nild lu duru dc 30 nov. lg,\1. / lijlrttt.c./i"rc.
Cod 1000 Teatru de vard buc. I t,r,l,xrt.r.

t1 ,, 4000
,, 4001
Cortind doc Sot (?)
Cortind doc doudpdrli

itl
tt I

, , 4002 E c ra n fi l m tt I

,, 4003 Acordeon 48 basi


,, 4004 Vioard 650 lci
,, 4005 Vioard 1
,, 4006 Stalie amplificare I
| rl I l rrrl t rt P rt P t t l ; t t .P l t rl i c i l l i t t l l l t l l t s p c c l l l c t t l t t l t l c l i t l )rrri i t r
,, 4007 Clarinet I ' i l [ l , rl rj r
tr !r l r, , l , l rl , rr l rr rl rr, i t ; rt ; r l \ , l rrrr' rrl o rri l ; i l l , A t s c t t c l o rt . I )rrrb rt l i t V i t s i l c . Mi t t t o l i t t l t t ' l rrrt .
,, 4008 Pikupfard dfuzor 510 lci I iriitl!r | A h . rrr f r4 rl ri ri ,l ' o p l ri rc V i o ri c r. I ' u t i c c V i c l o t , (' l t i t i i t c (' o t t s l i t t t l i rr.
" r, , l , rrt rrr.
,, 4009 Acordeon I 2500 lci l :qi l , : 1 s rI t )l ; 1 rr l rrp c rr. S t rrrt i l a (i l rc o l g l t c . l )i i t c t l t t t t l o t t : . j o s : l ' o p c s c t t l )o t t c )
" 1 : , l r1 t l 1 t .
,, 4010 Casetofon,,Danct" rt l 2058 lri
,, 401I Aparat.filntat,,Kt-asnogorsc" I ,, I0750 lt'i |*ri l rrl i :r,1,.,l ;rrr,rl r r' :;l r' P rrl t' rrri t' i t l l ri tt (:()c /i tl l l oi t tttc tttbri l ot' s i ti . A c c l ts l l t l i rtttt:r{ tt'
,, 9000 Bi.roucu to* =€Gf aFta i !!!1ti r,i i l i ,t | i l 0tl t(' l ,l r;t qi i l i rt' o l rt' i rl ri i l rttl ti t i tl tprc trtti . Mc Ii ti r s a s c ()i l l c tl l i tt t' r' ttl c rrl i
I Gestionar, Diaconu,on.H (
i €#:.i i qaea r ui rl l r nl { rntl l l .l ( (' :i l (' l l i rr rrrrr{ i i . l ov . l )tutti tnt;;c tt Mi tri i t. l i ot' tttttl i l t rt tc ptttl ;rl s l l t t",
3) Activitatea artistici este [...] principalaactivitatea Ciminului cultural. l 'a r r l l r t- cll lto r tr i r r i ci ". M cr r r l tr i i l i r l r r r l r l i cii tl l l ) l l l ( 'l ( '.
l d i l t F l l i r,1 l 1 r l l ,',.tr r i r l r r l r rl r ;r l i o r u r,.(
l...l,,rl
doilea deziderat,acelade a fi prezentatsdtenilornogtri (spectacolen.n.) datoritd(lipsci l rt
rr r I i l rl eti rti i t l rl r-pi l i tri ..t. ( (.r' i t(' (' t' rl rl i t' i i ;i s rrt' r' c s ttlc i . A c c ;l i ()i l l l l c l l i Itri rttrtti r!is ttttl : Ml tttol l tt
unei scenecaresa funclionezeiarna,am lbcut foartepufin. Am prezentarspectacole ' f\l erl rl rrr l rr= ( )11;1111;1. l )l rr' onrr l orr 1i (' !:l l ul Mi l t' i i r, (' i rl tl :i rl rrtt N i c ol i rc qi ()l tol ti ' t
fi-srrrr,;r,,,.
pe scenelealtor localitd{i:,jienii", dansurileqi brigada artisticd ' rrr' 1 A rrrc l i :r. l ' rrl i c c V i c l or ' l ' i rl rrl trc i tt l .i ttttt' ttl trt
pe scena cosrcftrt,,l , I r1 rr | 6tr1i l j 1tl 1t :.,r( ;i l ' trri c c l i l c rri r,
(cdminului cultural costegti n.n.); ,jienii" gi dansurileclasatepe 'l
locul I; cu urai,,rrr l g c i t e \ 't *r I r r ri r l ) r r l r r t. :,;rI u t'l l to tl i t'l r . l l o i i l r r r Ar r tl l tr r r l r cl tc i l i i ;i l 'o r :l r i r - cVi o t i t';r ,
,.caprele"',,damele" 9i,jienii", la Vaslui-,,locul III; cu,jienii", pe scenateatruluidin ltrirl;r,l I . 1 l q l .l l tttr 1 r N l r l r r r r Vl r l t'ri r r . Ar i n l c Vi r l e r ';l i Axi n l c Ii r r r i l i a , I) r tsi l c:fi I'r r ti t'r
tr r '[r a l iVl
- spectacoldesprecare presaa avut cuvinte frumoasede spus. lJrmeazasd ne prezcnlirrrr I u l i r l r l l l l l ( 'l r i r i i r t' ( ';r sr r t
r ; tl i tt o r 'l tcsl ti . l ) tr r r ti tr l tSctt Ar r l cl ( 'l lirilrc llrrt
rr t fiirila 5r i ;i
,,dansurile"pe scenaCasei de cultur'ddin Vaslui, gi acesieanumai in trei luni dc zilc lrr
localitateanoastrdnu am avut fericireadecdti'var6 sd prezentdmun spectacol.
in activitateaCiminului cultural se intdmpinddificu1t6linu nurnaisub aspeclnrirt(.r r;rl
ci qi sub aspectulmai subtil,al conqtiinjei.Dacd existdoamenicareactiveazl
cu tlirrrrr,..
existdqi.oamenicare parlicipdde form6, sau, pur gi sirnplu,nu participddeloc.
Anr :rrrzrrrli,
multe ori expresiica: ,,obligaliisdparlicipe".Sigr-r,ar fi o iolulie carear da rezultate
currlitrrrrr,.
dar nu gi calitative.Din pdcateo asemenea concep{ieexisteqi la conducitoriiclc lirrrrr;r1ri
Celdlaltaspect,careline de congtiinfaoamenilor,vizeazddiscriminarea socialij,slu tlt.;rlrir
natur6'Adesease aud voci careafinld: ,,numd duc acolo sd md amesteccu curarc,
i;uu(.lrr:rr.
,'nuacceptsdfacpartedinfomraliadincarefacepartegicutare".Aceste concepliisull (pet.;rr,1,.r
nerealiste, (pe atAtde strdineidealurilorcomuniste).Dar mai diundtoarcsuntactiurrilcrrtr.r11lr,l;rti
aleunoracaredin graba,saualtemotive,pulverizcazd,cu cdtevavorbeforrna{iiirrtr.cgi. (.()1:-trtrirt,.
cu multdmigalS.$i in aceastd privintdCdminulculturalarefoartemulrc4c liictrr.i .l.
Formafiiledebazdale Cdrninuluiculturaisunt,,obiceiurilc"gi :rt'e:;tt.,r
rlrrr
,,clarrsur-ilc",
urmd ajutatede orhestricarenu-gipoateadunato{i mcmbrii srii irr acclirqii tirrrprlirr lrp:,,r,1,,

lrl
instrumente' Din ,,obiceiuri"trupaesteaceeacale a clcsliiluralo lclirrilrrlcrrrrriintt.rr:,;rlr;u
cu t oat es uc c ese lsea l e ,a re u n m a rec u s u rc a l o poal csi r-i tl c l l rrl rl l:csti rl ri l i l rrl e;r rrrr' rrrl ,rrl ,,r
s bi'De la un s pe c ta c ol al a l tu lri m An l o c u ril i b c r -cc:rrrc trcbrri csi l i c corrrpl cti rl t.si :rt.r..r,,r.r
rrr
det r im ent ul c alit A F ii.n a c tu a l ac o tl p o rrc rr!irL i . rr ' ise:
i vi r r)rr:nl i n('
irliil
. e() t()r11rl rr.\.rJ,1r{,i,,r
esl
M em br ii ac es t elio n rl a l i is trrrl I)trl
: l x rl i Vi
-r rs i l c ,I' ol i l ri l r'V i orrt.;r,l \4:rrt.rr
l , 1.1111;1;1. \r., rr,
(' i o h :rrrtr
Ion, Chir it i Cot lsta l tti rr, V l rs i l c Sl
, rl l i l rl ' l i rrtl t.r.A r:;t.rrt.(i ri l orr..

Lil
,,\r,,r.rrt.(,rn,,l .rrl rl
M ih ocitr (ihe rolg lr c .Nc ; lilr r r l\ 4ilr lr i"lt r r lr , ; r r r rNi: - to r . ( l r r r r ; r r . ( o l r ; t : u r l i r r .l , ; r l r . r r =( r , n . , t ; r r r t r l
Mitrcrt ('o nsllrrrlirr . $t . lr iopr r\ / ; r r ilt ' . l) olr ( . : , ( .|r)t or r r .

i ",\N l t,\.tL ,;rrrr l


r)
it,, 1:1,1 111
( ) lot t r I r lr crrIri
Prrl i ttl )U l c i l i l (.itlt ;rr t.l rrel x)i tl c(l (,\,(.i l trrl ,11,s1 (l (.(,i l n()s(.U(.l l i tr.l !t=, i ,i e
,.rt I ( tl tl l fl rtttttl r'
cclc lir llet hr r r l.c s l c l rl i tl rtl tri u l i s l i c i lrl c l rg i l l rl i c .1 ...1.(' otrtl rrel illrrr.:,tt.r
ortrl l orrrurl icsl t t,l ,r i rr rr .rl L.rr' .trrrrl rrrtr.rl :rl i l rtl r:tz c t nti rl (' rl :rl ( .t .ttrttttttl ttt,,rl l ttr.rl "t' tot
Mu s c irV iolc t lt1. . .1 tl tl o l tl c t.tl to s i l )i l i ti rti
tl c ,c rc i rl i cc arca dat cl or,l rtLr tl t. l rrrrtt.zii ne i rrl ocrrrrr,,r .::.,qr ',i i i l t r !l i i ,l l l I
tlt (o t l : i l l l l (l l (' l l (' ((' r. . l l t '
tcxtuluigi dc priccpcrcirr cotrclucct'ca lbrnralici,dar carcnu a rcu$itsi rrrllr,inci, ur-lbilirr1r,,,, .r t l .:i .i t l , r rl , t l . r rl r. I l rp t rl t , . ; t ( \ ' ()r l i p rq rt t t . rl r' t t t , t l l l t : t l r' l l

reusitelotale.Noi punemtoatesperanlelein aceast[fonlalie. .,r i r :r i :l r i i tr r i , .,l rl rr. r p rr. r. rz rrl r l,( il1ilr
( ; rrrrt t rt t l t ttllttl:tl. ; t r: t t t t l ttt rt ' t l t lt' t ll lll I l ( / r' l l l
( l t t t t t t t t l l rrr
Montajul literar-artisticcaretrebuiasd concretizezeactivitateagrupului vooal,l n.rrr , r i i r r !. i i it , r' rl (. : , 1 : 1 . , p : rl ; t i l t (' \ ' ()t l r: ; . l (l rs l l t rrrrl r' l t r' : , , l rt r I l t t t t t t l t t t l,'l tlttt't lttttll
- r r l r .l l r
in fagd.Membrii sdi nu au dat dovaddcd doresccu adevdratfinalizareacu succesa aclr\ rt,rr,, .:tr ,r r al I I
lor. ConducereaCdminuluicultural nu a avut nici timpul gi nici energianecesarapenlr-uir r ,l,r '- i l | | | r' . 1 | t t t r, .lt tttltttll;ttt;t t t t t t t i t t l l l z t ^ l l s : rl t ' s t l l'
, / rrr; rrl rt l )t l rt t i l rl rl t rrA rrrt l
impulsul cuvenit. Se impune o atenfie sporitd fa!6 de aceastaactivitate hindca c1 l l ,tti ,r ti =r l r)f i l . I ' rt ' l c rl i rrl t ' l )i l rr' o rrrrl o l u u t , s c t ' t c l l t t
l)..rr,
cuprindemul1ioameni,iar muzrcaface omul mai bun.
i rr; c t l i rr(rr tlc lttt'ttt l t l l l t rrt t l t t t t'\tt ttltt
3) Activitatea de informare a cetifenilor trebuiesd se desldgoare prin univcrsil;rr,, 1,r ,,,, ,, r l , , rl " " u r( l r(. t . rl , r: , l . rt r, l l , rrr; rrl i e l ()S . l

cultural-qtiin{ifici qi caretrebuiesd spunemcEnu-gitrdiegteviala;gi brigadaqtiin{ifich. r.:rr,, ,i .,=i l ;,,l i r i 1',,1 , rrl , rr . rl I r' t t l V t t l t : t t t t . 1 . . . l . (i l rrr t rrr' : i rt l rrl ).
'
tlc lt sc ittlttttllt l l l l l rrrr/ ( rl
rdmassb facd o ieqirein luna ianuarie1981in satulMildegti. r i ,,. \ r, , , 1 \ ' . rl r. rrt rrr | | rn r! l t l rv l r l rt rn l t l e x i s l l t l i rr l ()f i l

Se cuvine, aici, si facem o remarcd:directorul de Cdmin cultural are mcnircir ,l, ,, :, | |


organizacadrul legal al deslbguririiactivitdlilor;el nu poate organizafiecareac{iuneirr prrrr, r r 1 , , l , r ,r ,, l .lr ,;r I Ip r o p r r r r cr r r l r r r r l ;u el lrt u p r r l r r tvo tl tl 1 i l r co |r r l r r i1 ...l .
Cei care trebuie sI aibd primul cuv6nt de spus sunt conducdtoriiformaliilor. Stilul Lrr ,1, l r r r :r l r l r r r tr r l r 'l e( 'l r r tti r r tr l tr ittr l l ttti tl . l r '( l l tl ( ) i l fl ( t:t t:;l t'
i , , , , 1 , , \,.,.1 r .1 r ,,1 'r l r t.r r r:,,r
(tlllll)illlllil:tllotlr. tli l.r
munci se reflectdin rezultateleforna{iei respective. t==.,, i,r ir!-,il:irr,l1
.,r r.t \.r r'pllllllll (lt ():,uillt llltrtt'ltstll ilt vctlctclt

Pentrua suplini carenteleformaliilor special organizatede a informa populalia.rr t,, r ,


-
,l r,!,r'r.-rn | |
(i l ( \l :,1:l
infiinqat6emisiuneaduminical5prin stajiade amplificare.OricAtdbundvointi ar exis11,rrt.r,,r, lr l ,,r1,l rrrr \' toi l (i l , ,,l rrtl rl 0l rrt' :' .i r,s ;l tl rrs rl ri l l r 1' ,trrl l rrl rriV ttt' l tl . ;ttl tl i t
1,,
emisiuniuu pot suplini,totuqi,activitatea :,t=,,, 1.,!! ;i r,,r l utut(rt rLl \,t (,u(.t(l r\(,r/,rrrr l i rr rrrl rl i i ,tttttrt s c rc s P ec l ftz i l c l e 1l l :rl ri l i t;rtt'
acestorgrupe.[...].
:l l l t' :l i (' .1/.1 |
4) Infiintarea de noi forme de culturalizare a maselor: Cin.rinul cullrrrirl,rr, !: 1., --rri r, :r ,1 r,rr rr ,,r' rl r.r,l ;r:,,o:l i t:rtc l l ,l :t ;rtl i v tl l tl e | .1. Il r t' ttttl i tttt;ttt, s t'
obligatiasi veghezela pdstrarea ...::t: ;r,.. | | r,r,i r rr\ rr.rrr..r .rrrrrrrul ur ( t rrl l rrr:rl .:.rr rrrol ri l i z t' z e pe rttc rtrl l ti i l i tl rrrl rl i t' i 1i r;l t:tl tl tl ' l t
culturii qi spirituluipoporuluirondn. [...].Deaceeal l ,rrl
luat legdturacu factorii de rdspunderegi am ajuns la conciuziacd existi posibilitrrtr,t, =:i r, i :r ; rrr1,rrl ror,rl | :,l t tl t rh,rl :.i r r,( l (' :;l )(' (' l e l l l rrqtl ttttttl tl c pl c gl rl i |c .1 ..1.
::;.= :ti 'r
intemeierca uuui muzeusdtesc.[...]. ==r .,,,,1r,i l ,r{l r l r,n ,\l ' l I Irr te pr i V e;l t' l l l tz ;t tttl tl et i i tl l t l l (' l tl tttttttl ttt
rt(' ri r' (l ti l t(.1(.(
Activitatea bibliotecii se concretizeazdin571cititori cu 5939 cdrfi cititc irr ,rrrrrl ::..1i :;:.rl ,,,,r,r,1,r:l ,,r|,tr l rr",:rl r,,l :rr:rl o:rrr' | |:..rts l t' tl el ttottl tttl l et' l ttc rttl i tl tl etl i ttl eti l otttt'
_ ^ ^5) l.
1980. In anul 1981au fost imprumutatecititorilorun numdrde 1754c6r{i.De ascurLrn(r,rrr =::l ,,i i ,i rr:i ;,r, ,r rrl r l ;rl ,rr!,r' l ,,;t(oi l l |l l )i l 1(.r' l t:ttrttt,' i tts t0l l ttl l l ttl t' rttl rl i i l rt' c s l tl t0l l i C C l r-1.I
fost organizatein cadrul lunii c64ii la sate, expozilia de carte politica in pcr-iorrtl;rI ,.t !,,. i \l ri .r ;t \ r.l , l :r. grrpl r' :,,,r l ;r r.,,;rl l r nr. I V ttl c l ttti , i tts l ttttl ol tte: i t l i l tttt:tl tt' l
(i l l (' l l l t
februarie1981,expoziliade carlepentrucopii, in perioada8-16 februariea.c.gi cxl)()./rtr,r ,t, L-:er.i ,:.rrri ,tr,,i .rr:rl .r r.r' ,( l rl ,rrl rl n,t 1,rr' rrl rtl t tl i rr l l l rtl t' tt tttt' tttl l trl or' l i rrrrrl rti c i '
carteagricoidin perioadal7-28 februariea.c.S-amai organizato intAlnirecu cititor-iirrr..r,,,, i a , i r, rrr,rrr l ,r r,1r, l rl tr (i l ' ,(' l rr,,' ttt0l ri l i z :ttt' i t ;i l l r0l l ttttt: s i s c i l t Itti s tttt rl t'
:!=t::;;!,1 l ,tri l
de 24 ianuarie1981cu titlul ,,Unirein cugetgi in sim!iri',. :=:.:..1!,.,ri i - l l l ,,i l rrr,t= .:i r,r l r,;rl r' l rrrrrr;rl rrl Cr l .,trl t:,l l t:,;ttl l t:tl rtl i ' ,' i l l rl el t l i l l rtl c l ttl ev tti tts tl l tl otl l ' t
6) Activitnfi cu filmulf...] graficul[...]nu a fost respectat l -=l ::=i rr,,,l ,i i i ,.-r r ,r rr.r ,)l rt.l r(l ,t r .t I( \ rrl or :.i r r' \t:tl (' l l l l l i rrrrrl l l r i rri l i l rl i v l t tl i tl P :rtl r ' r
in sensulci irr (sltrrl) t',, r,r
Elannu s-aprezentat, pe toati perioadaanului 1980,nici un hlm.[...]. l ::=.r,,,,,!i ,i |
Directorul Cdminuluicuitural:Diaconu lon. =t !,, -,rrr rr,rl i i r,rrl1.1.
I rr,r,,,11 l rrr.rlrl,y ,,l ,,rl
1r.r ,rl trrrr,'
l prrrl ( .rrrlrrtl rtr;ttr'
l rrl rrr ,ol rrlt'ltlrrntl
i v ttl.ttitotrs
tl t' totttl ttt' t'
i tl c l ft ttc:t . l i t' t' l tte c c l i tl el ttt rl ttr

::.::i :::r= t,.,.1r. ,,.- ,,,rti rl ,rrrr. l .r .rr l nrl ,rl r' ,r r rrl l rr:rl rl l -rrl rttti tl tz ;l l ;tpl rrl t;r s :rr.c i l ri l c i tts tti r;r' ttt

Rapsozipopulari,membriai orcheslreiChminuluicuhuraldin Vutcirni.l()fil. ,l - ,1,.,i , r, .i i i i l ,r!1,\.U .tl i rr' ,rl r"l ,' ,l , o,i l r' { ( ttt Itt' 2,' tl l i l tV t' ttl :ttttl (' i ttl i l ttrl rl t
fi .,i =..r,rl
t ll {rll(t ((tllllll)lllt(' ;trltt:-:t rlt't:tltr'ttttttltltltlrltit rlt'
:.-ii..::l . =r. ir, , ' !til i ll' l'Iirt'| lr ltlltrrll

.:!iiiili.,! :ri, nl !,,1,r, ,,t 1tllr.tJ,;t,rrltrtl.rlr':ttlt:,ltt;l l;t'rlt:'l:t:lrt:tt:t t'.tt'0i st tllrlrttil.r


t,i!=,r

|:r.i..|.!! I I r l, !!! lttllll' lll' rrrrl rl' r't t'l tl'

li..,l,=iir,,lir., .r l,r,rlt,.,r,lrrtl,tltrlilt,,r,ltrtl(.ilt||rrrrlrrrtrtlltttltl.(rtll]ilill:lt;tlltt':;ltit:':ttl
( il l,'l il(t':'lt'll ttttltttlt:tl't!tlt ttt
!l=::::'': l.,r.a 1,r',gr:ir!rirlir' rrllilr lllll 111111, ,llr'rl
'l.rl
r.t llt lrllt 't ltt

:::-:i.':ii'lii ,i

ilr.il ltr l,ttt lll.llt rrlrlr't lr' ltttt.'t l: ltt t tlr'


lrti){
il,lt ( lrtl.l lll ((lllllll
ilr,lti.tl'rrrr rl, ;rl.ttt .,t :tlt,;tt,

('l ri ri rrc l ,rr r '


I )rrrr r llrr
trtsr'u l l ;r / o cl rrr r r lr rir rr.r'!il1 | [rrrlrr
l,r' l',1!l
l ,) l {, ', rrt, rir
llgmeuca, cu ogelile..Fcrtlvrlului de lunB" ortenlmtla Varlul'
sbiceiurllor
8) ln lncheiere
ia cuv&ntul
tovar[ga loana,pregedlntele
Diaconu Blroululexecutiv pi premiul
Consiliuluipopularal com Vutcani,caro facc rocomandEri l" r-a bueurctde ilr;;#; iriuiul flind rstplatltnau dlplome
refedtscfalr tmbun[tal
activitbliicultural-artistice,
pentruperioada [.,,],
unn[toare.[.,,], cu dlruiretu.cadnrlfornatllt-"i,-Ti:l::"1:
eareaclioneazl
rrirt[ tovarepi
Drept pentru care s-a incheiatprezentulproces-verbal.
PregedinteDiaconuI Dobre
claudie'
;;';Fil;;;;.iiu, aujiun Rodica' exiBte ri
secretarDumitragcuAurel.Intocmit;DumitragcuAurel. l-ffifi;#T; cumaf fi: ManolseSe
sulturel6,
tf puticip[ d,etorma,-sJu;.i;;i; activitatea
FloreaGenoveva
VioiicaoT, ["']'
Deciziaw.l 46r[...1.Decide: ci se int0mpint
do dansuria ob{inutt.r"fittJ bunendar tn cadrul 9il::1:
in calitatea
fut. l. Incepdnd cu data de 12 august 1983 se numeste in funclia de diriginte
;;#;t.hestre pentruacompaniament sereflectd
gantier al obiectivului ce se construieqtedin contribu{ia bineascl, ,,cdmin cultural", din sfll ;fi;ittil]t;;
Doarcuunu.o,dtoneste
,jiliffi;,l;ir"iii-r
selrt€ia, greu
de oblinutrez:Y1t:p:^iT*Tl'u.,n
Vutcani, tov. Purice D. Nica, vicele pregedinteal B.E. al C.P. Vutcani. fii'd o formalie ,
debazda
,"ut o eiolutieconsta'tl,
Art. 2. in calitate de diriginte de gantierva urmdri in permanen!5execulia lucrdrilor t,,.1. prin cei 516 cititori cu 1340c[rli citite In
se concretizeazd
investitii, aprovizionarea cu materiale, fo4a de munci, iar in domeniul asisten{ei
specialitateva lua legitura cu organul tehnic din cadrul C.p.J. Vaslui. [...]. subdirectaindrunare
gi,,Muzeul.satului"6s
DatE astdzi,12 august 1983 la Vutcani, preq.Diaconu Ioana, secr.Grigore Negtian, ru1clrninului oulturalfunclioneazl
li[itt ui"onuIott,.u"i.'neouia
" yii"l"i:]l*t""fl*1,*1:il:'
; ffecutuluiistoric al locuitorilori'1;;:?
s'eBtor
Decizianr. 1562 !ffi;;#;"pil"*ietir"t-$t
, DlrectorcEmin cultural,RaduCostel""
Biroul Executival ConsiliuluiPopularal comuneiVutcani [...]. Decide:[...].
[rt. 2. Pdni la data de 15 august 1983, va prelua gestiune (Purice Nica n.n.) de
fostul gestionar, Bojian Andrunaphe Titi, in prezenla organului de contabilitate. Ori 8 lcilsoarc doeument
eliberarede bunuri din gestiunese va elibera (sic) numai pebazd de bon de materiale,din c[trelon Diaconu
AurelTEbBcaru
un exemplar se va inainta organului de contabilitate in scopul de a se face operaliuni 28,01.2008
in gestiune
lmctedornnule Profesor, dcsprc
datebiografice
DatI 4sfbzi,l2 august 1983, la Vutcani. PregedinteDiaconu Ioana; secretarG m-amstr[duitq[ ya.redaucateva
tn vorbitla telofori
Neqtian. dumneavoastrd'
s[ apreciafi
['tl p.t Ii de folosrEnr6ne tllll.
fu umento deopre Cuminut dar,
i,Ielael.ti'
i uiturat :l :*l'* pe care
"la apd1ut
MEI[egti
: "::
[...] Raport63privind activitatea desfdguratdin domeniul muncii cultural-artistice, i-iioiittt activitstea la
eulturalE, $coala 9 ^ftff
cadrul Cdminului cultural, pe anul 1985.[...].Director de c[min, Costin Marian6a[...] 'dAlinftii CUr,rUnei-bi,pnrnu cRozA".Pri' 1948-194e D'l
ptt""tutluY*ti"l l-t-:::11,1t11:l1i
llnou,cutlneridinrt'rufueltil
Convocarepentru 10 martie 1987,orele 14. 6s personalde1in.o.chilanf
rol de cop-il,.Tot
& teatrutu Earegi uu u* u'uutun cu
pe 01'01'1951'
[...] 1 Raport privind activitatea desftgurati in domeniul muncii cultural-arlistice r saubal, sustinut
rbg a !00 loi tn umleuncipctreceri,
masd9i mdsuri pentru perioadaurmdtoare.[...]. Director cdmin cultural, Bulgaru Constantin,
9iBcaliuDumitrucasier',
[nt V.tt. Bogtan
fii;ffil,I*i i*ltttuttdeprezeula subconducere'?:l:::lt
corulul
'Aiil;il; a'tistic. dar
lmi cerscuzc,
Convocare66 [...].Biroul executival Consiliului popular [...] se convoaci in geclinlh ajr-i'iiiiri*Eriei,cu'unprogram
lucru [...] pe 18 martie 1988,orele9,[...] cu ordineade zi:
;r' ild;iirlctncr'uni;;tid. 1r, ^*P.::*:::l'1"
-.,:iulyl augusr
tn.runa P;':1,
cui:''t;:
1e55, ocae
LRaport privind activitatea desftguratdin domeniul muncii cultural-artistiie cle ft,i;{riitiiriiiiMeraeeti,
,ialiliJili,iil
gi mdsuri pentru perioadaurmdtoare[...]. o nsulforma
ic;ililE l1hei', peatunci'
aagrieulturii
Rapot [...] cultural
. lrtit*iacury;il i"":itl.d?11 ln
Mrluept
IL Activitatea artisticd [...]. Astfel, in perioadala carene referim am participat la el
iirl',iipa (bal)rlin
'Jii.i,Eipat purtiueru 1951, ^c1T'"'l
ianuarie'
elin
deel untdnar
eupargoi ein'aocupat
de masd din cadrul Festivalului nalional ,,C6ntarearomdniei" gi la intrecerea directH
Ciminul cultural Rogieqti.
; ;l-i#Gt"de protodfti
cu aceastdocaziea prezentatprogrameformaliade dansuripopulare,grupul vo$t
folcloric,brigadaartisticd,recitatori,obiceiurilaice,cares-aubucuratde aprecieridin pertet
publicului 9i a juriului.

utA.P.C.V.,
dosarnr. | 0/1983.
62
ldem.
r*
jl \1" t,tl ':t ttlltttttl ttl I t'tttlttttt
t. l l iluiltt.tt ,lt,l,t, t r, ! t ttl,t tlt lllttl l,t l'ltlt! '
l) t ' lilr r r ( lr pr rr;rl rk
ttl' p ro i t' tl i c )s (' ()(u l l i Sr l o i crr(i l tr' ol ,l r,{(,r,l rl r(;1) l )ul )ael i t vetnl l ,r tt,tl r .l
l r l r r ti l tttl ttl r' t t l l rrt ' rl I t I t t I t t rt rt t t . ' r' t l l t l i i l t t (t t t l t t t t t t l t
r r( ( ilehlr r). l rrrz i c s :rv o l b i { ic u l o rrl } rrl 1 ' , l lpol
l l rrl gr r lrlor rr l r ;l i t r r' rrr i ;,;,,l r ti
t ttlltttIt 1't'tlttttltt tlttt
rt t n l rt s l rt t t t t t i l l t t u t t I t t t t t l t t \ , , t , t rl
l A; v tr l ri rrri l p c n l l rrtl o cutucnl t rrl cr:rr ()l )r xct.()x(i t rtrtot
i l rc. ) i tt,tttttl l r .r t l rrt l t )(t . ' I t )(t i 'l'
I ) qUt f : ! ! lllI.!!l L ,( ttt
(' rrl (trri ,.I)i
(' rrrrri rrrrl tl ttt;rrl , ..,tl i r tl Itui l tttttl l tt r' t t l l t t t t rl tttttlt'ttttl lttlltl tttt titltt ' l ' )' ' l \ / ' / r' t t t ' I t t t t l t t t t t l t ' l l t t t t l t l t t t
p ro c c s cv c r - balc din a rri i l 9 l (r-l 9 l tt c l i n d "d c l i rp t,a li rstq;ii nl i i rrtrrt t A l r' i r' ' t t t l r' I )t t t t t t t t t l t t l l t t r' l l 1 1 1 1 t t f r' rt r'
\r tl 111 r r , , , ! ' r, 1 , t t i t t l t t l , (l i t t t (' t t \ i t t t t t r' "
Gu!u" cit gi cor-ula cill-uicollducirtor a fostnoobositulinv5lilor lJosllrr( ilrcorulrc. :':r F " i i r / f t )t t t t t l ,
:.i i i t,tt i l t t, t'l t
In activitateaculturali a fost o stagnarein perioada1938-l()46.l)irr 1947-l94ll.srrl' rt r l i s l i r' r' rl r' rrt rrt t l rt I i i t t t rt t t rl I I t l t t t t t l
t ' t l ri l t t l , t r
l r t I t,ttl t.tl , , i l f i t r. rrt t l . r, t t . y i i t r, s t t t ri rt ' t t
l,r
altd titulaturd,cu alte fonle gi ,,teorii" politice, cultura,inv5fdmdntul,viafa social6,sociclirl(,r r' t t t t rl r' , l r' rt t t t (t l ()t ' i t l i rr ' s t rl ' l i t l ri l t ' t r' " r' t l ' t
tti tt ,r i r tr l l t) i tt tt , , i t , , , . 1 , , , . , , t . rrrrrt i l i y i 1 , , r' t rl . f i t rrt t t t l i c : i
in general,a luat o altd tumurd, pe care noi am fost obliga{i sA o acceptamqi si rispuutlr'rrr
prin munc6.$i cred cd vd aminti{i cAnu a fost ugor. .* i l i i ,r , ,ttti t \l t'tt f rt rrt rt rl i t ' rrt i t l t l 1 t t l )u l t ' t t t ' ()(' t '
tl( rt t t t ' s < . 't. ,t t t l l t l t rrl t l r" '
l l t l tr .r tr trttt l , rt t rt l rri r, i i t t t i t t t t l t t i < ' t t l l t t t ' t t l < t t 1 t t ' i t t t h ' c i rt l t ' t ' t '
Am ficut acestepreciziri pentrufaptul ci D-l profesorManolacheIoan in cafica I) lli t ' t t t t t l t t t : i l t t r' , < l t rl l rt r< " , s t c l )i t t t t t t t t l ' t l
!::j i F ..i !i \r tttr t,r t1.l (' l ri t t , , s t t r. < A l i u c l l t t i rt t t i rt l t d L ' t t t ' t ' l t t . ; i
spunecd intre 1946gi 1960Ciminul Culturalpracticnu are nici un fel de activitate.Eu zit ,,r tllclt, r' t i t rl r' " '
rilt l l t , t t i t rt " y r' t t . < ' l t t rt i rt t t i t rt l ri r> d L ' A n t t t t t l l / i a rt r, l i l t rt ' t ' t t rt t 1 i
Ei t,i t,i ,,,,,1,,
aga o fi (crezAndD-lui), el nu a fost in comune si ne fi vizut cum fi'SmAntamnororritl' t u t t ' i t t rt l tt"tlr
s :..1.r t!,tt,. l r tt , ,,tt t t i l , t ri l , t l (' (t , \ (' t t t (' t t (' (t , l t t i t t < l t t ' g t t t ' t ' t t y i i t t ' s l t ' L t i t ' t ' t t .fitt'tttttlii 'tl''
rloapteaprin ploaie gi intunericvenindacasdde la o repeti{ie,o gedin!5,etc. (t l i r' (i t l t ' p rt x l t rc l i t ' ' t t t s l i t f t t r t rrrt l t r'
,i s i r ;;,.i , ti i rr , . t t rl y t t l t ' o ()l )(' t ttgt'i<ttlc " l t
O altd faptd grditoarecd intre 1949-1960s-a muncit pe teram cultural qi (in) cclcl:rlt, Itttl ,r l t t r. t t
i t t l L t ' t ' (l i (' ' t l I l l i t t I 9 (t ' 1 " / l
l 1' 'tt r l l t \ 't l' t \ t t l l ' t i rrt ' r l " ' t t t i t ' t t I t rt 1 t ' t t t i t i l t ' t i l (l
domenii,esteacel albumT0 pe carel-am dat D-nei primar SilvianaBahrim gi (care)are poz( ( rr ' '

dansurile gi soligtii Cbminului (Cultural Vatcani) sub conducereadoamnei prolcso;rr,


Mdrdcineanu (1952-1953),la (echipade) dansurifiind 9i d-l Stanciu,Titi, Aurelia Flort'rr',r
astaestein 1952-1954. | /.4 Catnilrul cultural Vutcani in perioada 1989-1993'
Nu mai amintescde construcfiile(obiectivele)ridicate in Vutcani gi care sc vrrrl '.'r
l i )fi (). (.ai l l l i i l ul t' trl l ri l l rl rrrr tr trl l ti l i rs l tl pri tl |i ti l l c P c l l l rtl tttrtt:t l tttttr:t ' l ' '
toate s-au construit cu contribulia sdteniior(cu acea contribujiebdneascdpe carc o rl:r,l,,r l ti l l r-;i l i l r1
fiecareagricultorgi fiecaresalariat). iai !iii-lll!illl { ott"lltttl lotltl
o tl tl tl tttl t
i r *r r l r r r ; r l ,l r r :r r r .i t.,r r r r r r r r t.iVr r l c:u r i ,tl i r r p e t- i o l ttl i lt( ) ( ) 0 - 2 0 0 7 ,.sc.1 - r i tstt- cl tl
tzi
Alte materialenu mai delin qi sperca in primbvardsd ajung la Vutcani sh prccllrrrr,, 't l l to l i l i tcr t r r r
( '.r r si l i r r l l .t'l r l : l l .l :r ti tci t r r t'. l - l tl i l r l 0 a p l i l i c 2 ( X) E;i
docunrent(albumul)la arhivi la Vaslui saula muzeu. *F l E r i r , r ! r , i r a \ rr.. r r r ,r ' tl t.
tl .ttl 'ttl .cr ttl ttctl l c:
Domnule profesor,eu zic sd incercafisi intra{i in arhivaPrinrdrieipenlru cir ircol. r i g f l i t , t | , r , g , 1 1 .,1 'OOl l ( r ''r .tl r tt'cttt i tt i ttl r t'l i i tttc:tt'csl c
dideau toateactele;la sfArgitde an eraupredate,,inventarele".
La Cdminul Cultural era un registrumare cu toatd evidenlamuncii culltrnrl,. , r, l r t t N l , \ t . ll,\
fornra!iilearlistice,spectacolesustinute,cu membrii formaliilor. I t , ! r l I t r l \ ,'\:l l I l l
Bibliotecaavearegistruinventar,statisticacititorilor,numlrul volumclor.Rcgislrrr,1, I r t N l l r l l \ \'l r l t'AN l
inspecEii, apoi aveauinventareleCFI, deci toate acesteatrebuiesd fic la inslilrrlics:rrrl,r
|l 'l l N\ l 'l i l ' l ) l f l \1 ( ) l l V l l
arhiv6.[...].
tl c l l cr so l tl l l tl c l l t sctVi t tr tl
tttttr tl l t'ttl tti
Aulel Tdbicalu I ! r l i i 'r r . { l r r l r l r . l r ,l ,r r ;u ( . l ) u \r r r r l n r o tl r l i tl r r t':r
El l i l l tl a r l ttt ::ttl r rrt rl l l l t ' i l ( o l l r' l l l rt l l t i l " t l t l V t t l t l rt t '

I l r r l tl l l l l t l rrl t l o l l l l l l l r' t t t ' t t : ' t l l t ' l i l rt i t rV t l l t l t '


1.2.3.5. Constantin Florea "l tltllittcl s (' l )l l l l t llll
l rt t t t t ' t t :.t tttl :;i tltttlitt l t l l rt ' l t rl t l t t l t t i
i ,, 1,,,,,.,,,, , , , , 1 , 1 r. 1 , rrr, . n t ; l (' ll'
, .r r r l tr r r :rllr r ttr t't'l r r l ttl ttto t l o tl tl i l l i l i l o r tl i r r l l r l i r '
Not,i biograficd # l =c h i t , r , , , n t 1 ,,.,1 ,...,,,1 t,u ,.,rl ,r,rl ,r r i , (' a rl ri rrrrl t t t l l t t t l t l t t rt
o 1 l , t l (); l { l l l i l l rl t ' (l l l l ri l ; r t l t ' l i rrrP ' llr
l ,t i tr ,, l r r l , , , 1 1 1 1 q 1 1 ,I i t i l , t ' , l l r' rl ,
Numele gi prenumele:FloreaS. Constantin; t'rt i i n l rl , l , = , t rl l \ l l ; l l (' t t t I t t t t t t t l l i l l l (l l X ' l l l l l l (i l l l t l r' S l (' (' l )c l s ' : l l l : l : l l l l ' : l l ' l l ' l
$i l ti i =pr i i r ,l ,
Data qi locul naEterii:18 iulie 1924,Yutcani,Vaslui; rl i ; t rl t t l l ; t l t ' . l t t t l l t t t ; t l : t ' t t ' : ' ; l t ' r' l t t ' rl t ' o t 1 ' . l t t t i z i t t t ' ; t t l e t l i S l t l rt l i i l l t ' rt l t t t
€i g+gEF :r ,r 'l 't.r '!!r tt\ l rrt t ' l t z t
Plrin{i: Simion qi SaftaFlorea; , 1 , , , rr, ; rri l . ' , rt , i r' , , 1 l l | ' l l l l l l ( l t ' i l l l l l ()l l o t t t t l t l t i t t t l l rt t l t l t : t l c t l l t t l r' t t t i "
E!:* =r ,,i ,t,,,,,',,,,,,',;,
Starea militar[: stagiumilitar satislbcut; t l t ' ()l l ' , l l l l l / i l l U l l l l l t ()l : ' l )rt l : l t o l (- \'ll;llli\ll
l r i i i tr :r !i l rl ' l r' ; t l rrl rl r ;llll,lloll r; t l : , , 1
#l i =ti ,.,
rl t t t t l P e t t l t rt . t ; t
$colarizare: $coala normaldde inv.ltIlor-i,Ilir'lrrtl,slutlii E€tl <1l r i 4tt,:11, ri l rr, rrrr-. r. ; r; i l r' l r l'l rl , l t t rl l ((' l )l l l l l ; rl ; 1 . i : rr ttt;tl rh rt l e : t

universitare facultatea de filozofie,universitalca .,AI. loirrr('rrzir"lrrli; pE;.=t,ai t. 4i i =:r l :r l ii 1r l'il ,1 ,i, l , rl , l r, , l , , : l l | (' l l t l l l l i l l ( :llt' il il\ lll l l l i l l l t l rt t l t r ; l t ( ' l l : l ' t t l t r t l ' t l r'

Activitate profesionali:invitlirlor,prolcst,r'srrrtlrr l I ; t rrrsrrri i t ( (' r' l (' t l l (" 'ltl \ ' l l i l l l


* aa.i i = ti ;,,i ,,,i l ,, , :ll
r | , r, rl ' rl l l ' i 1 t Ili
"ll';llll:'llt 'l tl' "1't''ttt:tt'' il
d e per f ec liouar ere s p o n s a b i l ic o rrti s i i tttc l o tl iet l ,,rul );rsl rrrl ri r' t t t i l : ' l l r' l t l l r' i l l l ): l l l (' (l l l l
' l =ttt ' 'i l l l l ! ! rl | l l l l . i = i ! I \ l l ' 1 rl ; l l l l ' l { t ' l ' l ' l ; l t l l \ l l i l l ( ' ' t : ' : t l ; rt
'
umanistice, Dircctordc ;coalir; | | l |.,l.ll|.tl;t Itt'|'ttt.. .|\ ll| |tI
€- :i i ==- :!=.i = | i l l :i i i Ii l | , : i I r . t r r , | . | ; | l | | i | | i ! ! ! ' , ; 1 | 1 , . rl l l t r l ' t t I I t | | | } l t l | )|
i : t rrtl rrrl(' ;rr rrrrrulcrrl
A c t il' it at c c xl l a l tro l t' s i o l r:tl :'l rr rrr l rrr:rl
;;;f==1- - fal ,r r i l r [ r rr; r' i t ' : l ; l r I ! l i l l r' r' l 't
i l ' t r; i rl ' i l 1 r' -l ' rt ' t ! l : l
{ rr1 1 1 1 t r' l r' t t l ; l (' l l l : ' i l l l l l )(' ; 1 " { i l

Vulc a n i , i t t s l l - t t t ' l o t r l t' lir r r r r :r lr i r r ) r !ir r ;o r u l lo tttt:tlr t t r ot:tl r' (r ot 1rr' - ' . ' i r: i ! ' : l : rl l t i r! l r l t t r: rl l t l t t ; t r r rl rrr| ' rrt rl
i l ==+.=t- * a, l i i l :ttr "l
prt lt tt r r o t ' i ) . l r ) r l i r i j o r u l o tlr t' :,lr t t r lt r r r u .' r r :r p r ip r r l;r r ;r

ll{tslrI tll rllr lll' trrrrlirl


cloncturE
locii.unitEtile gal€rdBlu art.I cueil&oter partieular, privat€
agetltiile
Acostoaruntoonciderentelepentrusar6amfoetdetorminet
il lilltl€t pillEntulproieet
altepernocne
rtErtistic, flrleerruJuridice autorlzate;
["'].''
dehot6r6ro c[ voi aveagi asentimentul
erezAnd dumneavoasra,Intrugttt€ ooilrtat[c[ tincrtl de puterea
rggpectato
dincomunEaulnceputsdaib[altepreocupEricareduclaactivitdli
dezapreelrtc depopulalio, ;; il# uptnirutu prln ordlnul(?;, nu au foctniciodat6
Vutcuiti,Oiice indivld 'deputer organiza in incintaC6minului oultual b,al
Primar,SilvianaBahrim. -fura 1au
Era
r; l.r.uputo tax6, macar a consulta dircctorulde c6min,
il;f;;;r; pulin
ie*iur* verbaie a unuia din6e ,,marii din
revolu{ionari" Vutcani,Asta, cel
ROMANIA
ruDETULVASLUI dcsembrie 1989-1992.
COMUNAVUTCANI
Consiliullocal porioada lggo-lgg?: avem posibilitateasd urm[rim activitateacdnrinului
HOTAnAREA Nr. 13 arhivd''
td o oarecare
Privind stabilireanumbrului de persoanela serviciul ,,cultur5" din su
ConsiliuluilocalVutcani. TUL PENTRUCULTIRA AL JUDETULUIVASLUI
Consiliul local al comunei Vutcani, judeful Vaslui, intrunit in 9edin15ordinari; 10
DECIZIANR.
Avdnd in vedere necesitateareluirii activitdlii Cdminului cultural gi infiinlarca dB
Rnvtnr,consiliergefalInspectoratului pentruculturtraljudeluluivaslui;
formalii artistice de amatori la nivelul comunei;
In temeiul art.20 alin.2lit. o,c" 9i art. 28 alin. I din Legea nr. 69/1991,privind ai tn vedarc reflratul nr, 630 din 9 Ibbruarie1990 prin care.se-propune
judeplui vaslui itt
administra{iapublicd locali, republicatd. dln administrareaInspectoratuluipentru culturd al
Pttrrriri comuneivutcanipentruclminul a
cultural unorbunuri;
H OT A R A $ T E
i iegii nr. 5711968, art.61, de organizare
9i func{ionarea consiliilorpopulare
i Art. l. - incepdnd cu data de I mai 2001, se infiinleaz[ postul de ,,referent" ll
1t , Cdminul cultural Vutcani, judequl Vaslui, in cadrul serviciului ,ocultur5" din subordinol Legcanr. 57
I Consiliului local Vutcani,rnumlrul posturilor la acestserviciu fiind unul. UNi
Inspectoratuluipcrlu'u
Art. 2. - Ocupareapostului se va face prin organizareade concurs inbaza dispozil L irrntfrrurca din administrareaoperativ[ directl a
primarului comunei Vutcani dupb ce postul respectivva fi publicat in presalocal6. operativaa PrimarieicomuneiVutcanipentru
lui Vaslui in adnrinistrarea
Art. 3. , Cu ducerea la indeplinire a prezentei, se insdrcineazd,primarul I umetoarelormateriale:
Vutcani. R 660I x 2l .000= 2l '000
Dati astdzi,lS aprilie 2001, la Vutcani. Pregedintede gedin16,(?);secretar,Titi Boj L 90 3 0 ) x 4 9 5 0 =9 . 9 0 0
Total = 30,900
Andrunache. al
Cu ducerca la indePlinirese insdrcineazdserviciul contabilitate
culttu[ al judefului Vaslui gi Prim[riei comunei Vutcani pentru
In decembrie 1989, in Vutcani, a inceput agresiuneaasupraCdminului cultural;
clddirii nou datl in folosin![, cu dotdri de ultim[ o16 pentru un sediu sitesc, dar 9i
ii vatraormito birouluiexecutiv Vutcani.
al Prim[rieicotnunei
activitelii instituliei. Din prima categorie au ficut parte distrugerile de mobilier, gi nu
La a doua categoriese incadreazdorganizareadiferitelor activit[fi cu plat6, in incinta cl Ed, t0 trttl 1990'
bani din care, la bugetul instituliei nu ajungeanimic. Orice incercarede intrare in normalil ,-gillittat tof,DanRsvaru"?4
(qi legalitate) au fost zadarnice, acliunile distructive fiind tolerate sau chiar instigato
puternicii zilei (locali). Vutoani,
oultural 1990
l8.martio
Incercarea organelor centrale de a stopa abuzurile gi ac{iunile violente
asupralScagurilorde culturi precum gi a instituliilor culturale,au e$uat. Primar,
Donurulo
Astfel, la instruirea la nivel central al directorilor de cdmine culturale din Dleoonulon, dlreotorulCd[rinuluiCulturalVutcani,vd aducla
1990, la insisten{eleacestora,Ministerul Culturii emite ordinul nr. 471125septombfie I nr9l€l
pentru aprobareanormelor cu privire Ia organizarcaspectlcolelor,concertelor,a A tr t€ara
Filrtt dumnecvoartrE, l8$ar1:.1?ll*:":l,l:l
ziloidel7 spre
deslbgo'rc
iieuriii,-6*iu€trebuilrtr reconform Dccretu
dispoziliilor
activitdfiartisticegi distractivela careseperceptarifede intrare''. sdfac
In NORME,laart. I sespune: i ira ttictinferaatdedumneavoastrl {u .u.tltrebuia
dincomieia
popular.
I Vi6A*e;l d, Muntee$u contabilsConsiliului
Constantiu, li
,,Au dreptul sd organizezespectacole,concerte,progrsmede discoteoE dinurm6urmand aE
percepere detarifedeintrare[...]: €diiuului geputer, Orele eareBeBeprcziuteaceptia
erlilsi.iGt[t beluluj,lsn-NEeula.Dcoarecenu,fuaeaenr,l? tt:-.i:::
Casele de culturd, cluburile, cdmineleculturale,centrclejudefeno T* la car
lCLti-pi (lon
crgcnlfftsf la
Necula) ceors sE
intenlioneaz6lnceap6,
conservarea tradilieigi creafieipopulare,precumqi gcoliledearteqi nrooerii,[,,.]," 'Cii-*n-ceplAi 1
In art.2secontinud: vca zi,oo,Bezctpe.aocaeta el.pefaptulc! fa zz'0.0,y1J
popular,
li4l6[ti6itrilib, *irllr cl cnu'tllutui am plecatla l6'.tu
,,Audreptul.de asenenea, s[ organizeze activitHllar{lrtleetl dl;lractlv€ou
pdpFpir*iur pentru pfspegendg"
fe€c eun a ''recE,
efirmat IsnNecu
detarilbdeintrare, uniunile, ligileqt rociet6file
anocialiile, euprofileulturel.cttletletnfl 1'l ,,.-ti
r#Ei,gfm:vut iurprlaa :E paloa
gg:erd Neculalneargnd banl lartnee
ajudelelor, orel6lor
murlclplllor, p&nE
pleomunelor dealegeri
ln orge1lzarca
peiloenc,
intratecoa,140-150 lntrebat dernlnedrctra anunfat
ped, €lutelV, 1ld, Munter
:l vlnEpentrua lncaralegal,pe bilete,taxado intraren
mi-arpur of & pl cEagteaptE
lomatcE,Bdnulmc[ nu esteadevdrat acestlucruamlncercatsdiau leglturrcu d, Ciulei,p DECIDET
telefon,do la prirntrie,dar nu a fost posibilacestlucru deoarecelelofonulera inchis l,.tn perioada30 octombrie-l0noiembrie1990 se va procedala mutarea
eaclerle.Am rugatpazniculde Ia Consiliulpopularsb se deplascze pAn[acas[la d. Ciu I ql voiumolordc partedin imobilulcc a ad6postitp&n6acumBibliotecasomunall
eare,la lntoarcerea spuscdnu a rlspunsnimeni. I ifti Ocla parterulCdnrinuluiculturalal comuneiVutcaui,astfelca incepdndcu
AOlEmbrie 1990Bibliotecacomunal[s6'9ipoatddesfdgura activitateain celemai
Am maiagteptat p0n[ la ora24,00,poatevor venimembriicomisiei,pentrua vedcu
lg poats face ln condiliile date, pentru a intra in legalitate, dar nu a apdrut nimeni gi a6
ronunlatde a l[muri lucrurilesingur,deoareceam experien{aaincd doudbaluri ante ducerea la indeplinire a prezentei se insdrcineazl directorul Ciminului
gdnd lncercareamea de a impune legalitatea in fala acestor organizatori ocazionali, care DlrconuIon gi bibliotecarulbiblioteciicomunale,d-naNegtianPetrula.
rolidarizcazd
ln acesteimprejuriri,a e$uat. l, COpii dupi prezentaser vor comunicadirectoruluiCdminului cultural gi
Fa16deceleardtatevd rog s[ dispunefi. Bibliotcciicomunale'
Cu deosebitrespect,directorCdminculfural,Ion Diaconu"Ts Data astlzi, 22 octombrie I 990
Todoil[ secretar,Bojian-AndronacheTiti" "
Consxantin-Corneliu;
Acestdemersa r[masf6rdrdspuns.
culturalVutcani
3. ,,C[minulculturalVutcani,jud. Vaslui. Noti explicativd, Diaconu Ion - director'
al cui salariat sunteli dvs. 9i atribufiile care vi revin pe linie de servici?
S IT U A T IA
t necesaruluipentru buna desfigurarea activitdlii institu{iilor de cultur6. et nu ati respectat decizia dati de primdria comunei Vutcani, prin care se
rlli dc la parterulcarninuluiculturalpentruBibliotecacomunala?
I

I , l' 1. Ciminul cultural


,' I pe cei care
eElf3sli beschislocalul cflminuluinoaptea,fZr6 si supravegheali
- Reparareainstalafiei electrice defecte;
b Incintaacestei unitdf?
- Reparareapardoselelor;
cd nu ave{i sdli suficiente pentru desfiqurarea activitdlii proprii. Ce
- Construireaunu WC gi a unei magazii de materiale;
- Terminareaimprejmuirii; do h dataincadr6riiP?ndastdzi?
t 990,"78
- Inlocuireatablei de la dolia copertinei;
- Reparareagi desfundareacogurilor de la sobe;
au lntrebdrilepuse de d-strd pe data de I noiembrie 1990, dau
- Asigurareacu combustibil.
2. Muzeul sdtesc
Atribuirea unui teren in vedereainfiinfdrii unei seclii in aer liber; dO OEUrineculturale sunt salarialii Inspectoratului pentru cultur6. Eu, ca
-
- Acordarea de fonduri pentru achizilionarea pieselor necesareinfiintirii
sectii.
3. Bibliotecd
- Asigurareacu local corespunzitor;
- Asigurareacu combustibil.
Director.Diaconulon."76

4, ,,JudefulVaslui, Primiria comunei Vutcani.


Deciziaw.2l
Privind stabilireafunctiondriiBiblioteciicomunaleln sllile de la parterul
C6minuluiculturalal comuneiVutcanio judepl Vaslui.
PrimbriacomuneiVutcani,judelulVaslui; eEni conaulteu gefiimei de la jude{9i cx,in acestscop,voi merge,a
Av0ndln vederefaptul c6 imobilul in carefuncfioneaz[BibliotecaconrunalH ,1990,leJudet,oeeace am 9i lEcut.Menlionezcdzilelede 30 9i 31
.impropriu
desf[gur[riiacestei
activittttiiar C[minulculturaldispunela parterde douHc€ll & ne4t il miercuri,suntzilslemelelibere,decila jude! am fost din
care una poatefi folosit[ ca sal6 de depozitarea c[4ii gi alt'6sal[ poateavea dEerEmenee, et s6litepe carele atribuili Bibliotecii sunt,una
(sa16
funcfionalitate delecturEgi sal[ demachiajgi prcgdtire hl e6eleltg€t1€EinguraBal6 ln care se poateamenajaClubul cdminului
a arliqrilor.);
ln confomitatccu adresele nr.83, O+qf iZOlin 1990pLiviriA incadrarea
c(trcctt
directorului gia bibliotecarului ftll:e:flp mobilierBpeclflc 1or,carctrebuieretras9i depozitatin
deatinaliei
dec6miucultural eomunal;
ln temeiul
art,9dinLegeanr,5/19909ia Hot6r6rll
CuvernuluiRomBniei nr,932/l
prlvlndaprobarea zulilnl ACC fuEtnlelodetEaoeptgeneeupravegheat, Am fost intotdeauna
hrdrumarululpentruadueeiea
la lndeptlnlre
a prevederltor
Legllnr,5/l fie il: celelalte
:*a€l €la€ au avut loe fle
aetlvltall: htpreunacu tinerii,

::A,P,r,8,,
lnchperi.In perioadal-12 oclomtrric199(),cAttimp nm frrstlti pelfleellonarc, cnr eonvenitqrl t, u€RctANt?,A'l'tA'l'I NE:ttE'l'tJl.ull. I Blilt I )l N vt ll'(.rANI
d. Bojian-Andrunache f iti sAaibu grij6 de activithtilede la cdnrirr,Deei nisi aturci logalulntr l Cl6tre,
a rimas ncsupraveglrcat. i, I)iaconu lotr
4) a. Un numlr de 34 activit6li cu plat4: discoteci,baluri speetacotccu formaliile; fggAtuB ne punelu dispozilicsaladc spe0t6cola a C$minuluiculturalVutcnni
,,Brduleful"gi ,,Busuiocmoldovenescde la Chigin[u 9i ,,Miori1a"din lugi, Din acesteactivilnll d€ll,Xtt,tgg0 orelel tt,3oin vcdcrca unuiapeetucttl
suslinerii dedicatzileide22
cu platd au rezultaturmitoarele sume:20.440 lei venit net,7366 lci, plata colaboratorilolgl 1939,Reeponsabi L,V,.
I O,1', ssirrdcsci l.
l'r'ubi
13 074lei venit net al Cdminului cultural, care se afl6 in cont. ladln vcdercasoopulactivitdfii nu scporccpe chiliusllii, l)irectorClntinoultttt'tt
b. Repeti,tii cu orchestra ce va activa la Cdminul cultural. Aceste repetitii au lirxt
intrerupte deoareceinstrumentelepe care le avem trebuie reparategi mai trebuiescprocunrtc u€tmlnulClultural Vutcani, jud.Vaslui.
gi alte instrumente.in acest sensam luat legitura cu atelierul din Vaslui, dar fiind particulnf €1Htre,
incd nu am gdsit modalitatea de a pl6ti repara{ia. inci mai contacrez persoane pcntru lnrpectoratulpentrucultur6,
solufionareaacestei probleme. Am agteptatvenirea d. Ciulei Viorica din concediu pentnr g ,Eg1A Vutegli nu cxistdnioi o formaticmuzicald,fapt ce ingreuncazlfcrurtctrlttll
intocmi formele gi pentru a putea pleca in {ard pentru procurarea acestor materialc. I)e SulturclA din comunaVutcant,
gi oulturnl'clistractivl
asemeneamai posed 9i o comandd din parte Inspectoratului pentru culturd pentru a pulcR |li cttrc
ffi pe raaaeonluneitincri carcau inv6{atsd cdntela difcriteitrstrunrcntc
procura aparatur5penhu dotareaCdminului culhrral. leirhtr,un taraf in cadrul Cdminului cultural Vutcani. Institulia noastrllnu
Am luat legdturacu gestionarii ,,Magazinului universal" Vutcani pentru procurarol rtc dOUEAcolrleoancdostul dc vcchi 9i stafia de arnplificare,matcrialc absglul
materialenecesareamenaj6riiclubului Cdminului cultural. Prin preluareade cdtre Bibliotccll n ffgenlr$rii accstuitaraf. Dc acoca,in spcranlactr vom fi sprijinifi' v[ rugltn sIl tte
sdlii pe care intenlionam sr o amenajezdrept club, aceasti intenlie nu mai are obiect. urmlltosleloruratcrialc:
t Am luat leg5tura cu elevii gcolii cu clasele I-X din Vutcani pentru a-i detemrirrurE Rl€rcfoane ncerrn 6 buc. :
il
I participe la activite!ile Cdminului cultural, mai ales pentru a participa la acliunea dc ln I buc. ;
I decembrie 1990. Rezultatele nu sunt deloc incurajatoare.Tot in acest scop am contaotrrtpi buc. ;
tinerii din sat gi fetele de la croitorie. Probabil, cu mai multi insistenfi din partea ntca, vof elcctrsnicd $ou pian clcctric buc, ;
acceptasi participe la acesteactivitdti. ba: buc.
c. Lucrez in cadrul sarcinii trasate de Inspectoratulpentru culturd de valorificrrrc t t*pfeUn[ cu cele dou[ aoordcogncpc care le posedful cotrstituicmiuinrum de
etno-folclorului local, conform metodologiei specificeacesteiactivitdli.
Men{ionez cd desfbgoractivitate la Cdminul cultural de la 2l februarie 1990, c6nd ant vEnraifug6lr1 uuuisct
ca,ducdeslsposibil,s[ nc sprijini[iin procurarca
luat in primire inventarul institufiei, din dispozilia dJui primar de atunci (d. Vicol Valcrrlirt), gi
n€ nallonnle-fcrnei btlrbuli
-.
In perioada 2l februarie 1990- I septembrie 1990 aceastd activitate a mea nu a lbal Icn Diaeottu,"t2
remuneratl nici intr-un fel, primind salariu de la 1 septembrie1990.
0l .l 1.1990,Ion Diaconu."Te jud, Vaslui.
€ulturalVutcani,
F=leprincr,
7. ,,Circumscriplia frnanciar6teritoriald, inregistrat cu nr.948 din 16. I L 1990. vA rugEruutl avizuti lirvorabillista Consiliului de adn:inistralicu
Contract de colaborarenr. I din l0 noiembrie 1990. conlponenth:
tn unnHtoarea
intre unitatea I organizatorulCdminul cultural cu sediul in localitatea Vutoani..iuclelul c6tnin;
I€n,diroetor
Vaslui, in calitate de beneficiar, reprezentatprin Diaconu lon, director, pe de o parto qrillutatl Emlh
Daniel cu domiciliul in localitateaVutcani, jud. Vaslui [...] specialitateadisc-jochr.:il,,,l if, 'l'itit
Androncche
calitate de colaborator, a intervenit urmdtorul contract de colaborare av6nd ct obieet Eaet
or ganizarcadiscotecilor in cadrul Cdminului cultural Vutcani.[...]. Ioene;
Colaboratorul se mai obligS: sd foloseasci aparatura proprie po caro nu o Ilter
Cdminul cultural. Tegdeq
Beneficiarul se oblied: Vcriler
- sd asigure condilii corespunz6toaredesfbgurdriiactivit6lii coluborulolului in €hecrgbei
perioadacontractuluiintr-un regim de activitateartistic63 or.e.[...]. Ee=an
- sd efectuezeplata drepturilorde colaborare [...]in suftd de25'htdin tenliziiri,[,,,], htE p fust lutcenritE
cr,tlli,t'tuRegulrrnrerrtului ul ctlttrittelo
do lhncliottaro
Valabit p6ni la datade 15 ianuarie199l"r{(}
€6ntittettltutgl,Eiac,ottuIstt,"

E€f€cFrsber€ ttr qedlnluprirtrHt'iei l9a | ,


clin5 tterientbrie
l1u Butltde acut'tlr:u de
uut!!llr-1!lcltla 'l'exlci
nrai atts,Setnnnl:
li'Ffl*t6ft€l
(?f'!l
VleelVelentin,
"A l' l l l , r l u l r r n l . l , l r e g // p tr ,e le lr r lte
I l, " J udelulV na l u i .P ri n rd ri cs o rn .V u tc a n i ,n r,8 75
di n .5.I l .l S qt, pentru
14,,,lnspectorutul aljudcfului
cultur6 Vttslui,
D-lui Diuconulur DISPOZITIA NR.2I
Dooarecedumlreavoastr[suntefi sslariat al primtrrici cornunei Vutcani. vd acJrcsfir6 DenRavaru qel'trl
consilier lpspectoretului cultur[aljudetului
pentru Vaslui;
rug6minten ca pclltruirrfiinlateaConsiliuluide administralie a Clminului cuhural,ca gi pontru AVAndln vcdercrcl'ot'ululnr. (t71703din 2l lbbruaricl99l prin carese propune
oricc ulte problenc , careprivescC[minul cultural si consultalimcnrbrii prim6riei. ?f€e din adnrinistrafiaInspcctoratuluipentru culturd al jude{ului Vaslui in
Prirnar,1'odeil6constantin-corneliu;secretar,Bojian AndrunacheTiti."84 Cdminuluicultural Vutcani a unor bunuri;
temeiul Lcgii nr. 511990privind administrareajudetelor, municipiilor 9i oraqelor
l2."Prim[ria ComuneiVutcani,Cbminul cultural.iud. Vaslui. qi art.9 dinLegeam.511990'
nr.93211990
Guvcrnului
I prlnIlotlrAroa
CItre. EIBPUNE:
Prinrtrriasatului V[rz[regti, raionul Nisporeni, Casade culturi l. Transfcrarea{in administrareaoperativl directl a Inspectorafuluipentru culturl
ComunaVutcani, din judeful Vaslui, are in componenlasa trei sate:Vutcani, Mirliicptl I Veslui in aclministrareaoperativd a Cdminului cultural Vutcani a urmdtoarelor
qi PogtoElan. Cea nrai importantA aSezarea comunei este satul Vutcani, sat de rlzegi, carci==
= 14274lei
6u menlinut again permanenfi.Dovezi privind istoria satelornoastrese gdsescin arhivcle
ll lponrbinanruzicala I x 14274
tlruzeele f[rii, o parte dintre ele fiind expusein cadrul Muzeului sdtescVutcani. Ele ne spuii &,2, e:uclucorca se
la indeplinire insdrcineazd a Inspectoratului
serviciulcontabilitate
06 sccst€nreleaguriau fost locuite din neolitic Ai in prezent.Ocupalia debazd,u ouu.r.,'il,rf iHr[ a juUclutui
Vaslui gi Vutcani.
cultural
Cdrninul
locului cste agricultura, ,,sdrdciadin casd" fiind alungatdprin cultivarea vilei de vie gi prifl €€pieneva transmiteBirouluiexecutival PrimdrieicomuneiVutcani.
ere$lcroaanimalelor. $i astdzi acesteocupafii sunt de bazd pe raza comunei, alAturi dB I 99 t ; Consiliergef,Dan Ravant."87
aet!2i,19,o4.
cultivarcaporumbuluiqi grdului.
! -
Satul vutcani se intinde pe o lungime de 4,5 km. 9i are o ldfime maximr de 1,7 krn,r pentrucultu16al judelului Vaslui;
r,ldepectoratul
fidEpostitintre doud coline paralelecu orientareaNNE-SSV, ce se sprijinl cu un capitrlF DISPOZITIANr. 63.
coastoLohan iar cu celilalt capdt,in lunca Elanului. Mogia Vutcani trece pesteapa Elan, pllrtl pentruculturdal judeluluiVaslui;
R€varu,consiliergefal Inspectoratului
cpfoapcde F5lciu. din
d tUvedererefcratulnr.272 din26.XLl990 prin caresepropunetransferarea
Locuitorii comunei Vutcani sunt hamici gi intreprinzltori. Afunci cdnd se putea, ci Inapectoratului pentru culturi al judefului Vaslui in administrarea Cdminului
ctabilit legdturi economicegi nu numai, cu ageziri din stdngaPrutului, unii dintre ei trecr,intl 6 unorbunuri:
cies.,Existd amintiri legate,mai ales, de morile din Liova, unde-gi ftceau fbina de grdu pernt de organizare 9i funclionare a Consiliilor populare
I Legii nr.5711969,art.61
cErbAtori,Sentimentelelor pentru locuitorii din stdngaPrufului sunt frd{egti 9i nu nJ ilcliirn Legeanr,57
ii duruteavoastrdaveli aceleagisentimentepentru noi. Am gdndit cd acestesentimentcppl
6mplifioatc dacd intre locuitorii comunei noastre gi cei a satului dumneavoastr6,dcspr.cc l, ?rangmitereadin administrareaoperativd directd a Inspectoratuluipentru culturi
unt aflat c[ sunt oameni de ispravd, vom putea sd organizim mdcar o intdlnire iltic ci, VCllul i1 administrarca operativd a Cdminului cultural Vutcani a urmdtoarelor
sdrb[tot'ile de iarnb. Deoarecegtirn cd la dumneavoastri sdrbitorile sunt pe stil veclri, iur
noi, pe stil nou, esteposibil ca aceastdintdlnire si aibi loc int6i la noi, apoi, peste 13 zilc, deradio..Bucur"I buc. x 3 811lei :3 811lei'
dumucavoastri. De aceia, pentru a ne putea pregiti primirea, agteptdm rtrspur €U cluceren In iudcplinire se insdrcineazd serviciul contabilitate al
clunrncavoastr[care, sperim, nu va int6rzia prea mult. p€ltru culturdaljudefului Vaslui 9i Cbminul culturalVutcani.
'frtlgt,
Primar,TodeilSconstantin-corneliu;directorcdmincultural,DiaconuIon.,'85 gef,DanRavaru.88
corrsilier
Sdecembrieiggd;

l3.,,Domnuledirector, I24.o4.1992'
€tnlnul €ulturalVutcuni,i udcfuI Vaslui,nr.508
pritntrr
Dotttnule
I Diaeonu lon. directorulCdminuluicultural Vutcani, v5 aduc la
llffitlcarelcl
€a AeerdUlui am inchiriatCaminulcultural
verbul,dnt eledumncavoastra,
vaaile,ntlBcutl$ ll uprilic 1971gi Vizitiu constantin,nascutla 23
pe8hunospteade 2tl-29martio 19929i pentrunoapteade 11-12aprilie
gecFl eupbr{ilc,
tct1E. inlelegelc-contract.
?8=39nrsrtlenu aclrilfllcu chilunlanr.6 sumade 800 lei din 2000 de lei,
Prinlili,vtl t'og.inlrcngtt
considcntlic
po oirreo {ln'lpcntruclunrncavolstr.ll
qi au f.oFlfoartc urici qricil reslul il vor achita la activitateadin 1l-12
inlrerrgn
popululie din ltlsrrrrrbin, tlin ll=l? aprilic rrtrtttt tniti vrut str achitenici diferenladin28-29
E€tlVltatea
2l troielnbric lt)Ql,laVulcnni,
lurrDineonu."rr' dtnI l=12agrrilie,
chlrle

Rf-3rFaE'?3'

:1@Md, . 'r :i
' \ r i i t r r l i rt tt' r lt' 1 r = r t' lt' ,lt= tttitt !tls \' a t t()!i ti i l tl i l ,;r11111
l t rr=rl i |r rj ri !.j t !i ti ttr.l ()l ' l )ti tl
l l l l l l a l l l l t = ; t r r ' l i l t r lUi Ir ' r ii ;t liliit iltt,;r tr t' lt.liitll..
I r tr h r r\, ( 'o l i r t..
l ( ) , , N 4 u l lsl i r r u r l ctl o r r r r r r r l t.
, \ t l t ' r r ' . ' Il.= ;t' lllt= i tttlt' lr - p r r !lr ' ( u n ltit( ' l irrr'l rt:i rrl c cu V t i s r rr tl cr r rl r r o l i r r r tl r ( .r 'u n r l :,i i tl l r r1 1 i '.',1 'r
('()nsl;llllt
$l cl i l ti tr.l l r- \';r,,rl t. si e rr V i zi l i rr r l r l r tn r( .r r ( .i u .el l r r l i r sl p ti r r r i l i i r r l { l i l .i
t.fr
l r r . r r t r r rr r n | lr lr = lli ' ,t tn ,tilir .iit | | l,) lrl tri l i c l <)r)2. L t r r l r h r v i r . V i 1 r 'r r l i i r r r rsfr r r r ti r l r l ;tIl r r l ( ,i l l l u i u n l i r sl l l r i r r tr l l i r r r e i rl i r t.i tr c ;r l t l o .r l
. ' I i t i r r r l t r' Ir ltl r . I liitr n tn t ln n "' r ' l r l t t t t r n r 'i or ri r s lt r r .
V i r r . t rg i i r rsi
r r p l i r r r i l i l tt;r l :lr 'o r r :;r tl cl r l i rrrr o i r sl l i i ;i sl tcl 'i r r rctr 1 r cvi i to l sl r l i r r r t[.r r r r r rr [.
( l l t i r r r r r l t l,tr r r r r t' r r r lr r r r h r ,,ir rp .ir lltr ir ri r <rc31,01.1993. i l t r I t 'r [ 'rc i r t h r r r r r r cl vo a str i r .
' r r ,' ,r
I) i r ccl o tr r| ( 'l r r rr i r r ul tri cu l tu l a l . p r o f. Io n l ) i a co r r u .
1 7 . , , ( ' i t r r r ir r r r l ( ' r r ltr r r ;tl \r r tlr jlu . p r r lt.lr r l Virsl rri ,
I ) o r r tr r r r lr r r , | , . S . l ) co i tr ccc l l u cu n o sc u n cl c sc a l l 6 g i ca r c su n t i n sti tu ti i l c d - str i r tl c t.r r l tr r l t r l r r r
T U D O If V. (' () | n (' rl i rt' t'l ol rrl
(' cnl rul uiN a[i onalde C real i eP opul arrr l'lti9itrr1rt,vi log si primili, polltru acca institulie carc crcclcli cir ar avcl rrevoic tlc t.lt', rrrr
din Moldova ; t t t l r r f lrrl t 'c i r r ' Ii5 i a n u m e :
l . I s'l'( )ltlA ROMANILOR DIN DACIA TRAIANA, ccl.I it96 rlc A. I ). xcr ro1ro|.
M d nume s cD i a c o n uIo rt 5 i s rrrrltl rrt' tto rrrl(' i ttrri rrul tri
cul turaldi n V utcani .i udetul .).1'cntrucc s-au rlsculat fdranii, ed. 1907, de Radu Rosctti.
Vasiui"Romdnia. Accslc cirrfi a,uapa4inut prof. N.C. Bejenaru din lagi, unchiul nrcu, du;ri rrrrrrri.
SatulVutcani,atestatdocumcnlitrtlirr 15.{7;i rrr'lreologic din neolitic,esteun sat dcl M r r l l r rn r csc.""l
rdzeqicares-amen{inutagap6ni la jumltatcasccolrrltri XIX.
Satul face pate din fostul judel Fblciu 5i cslc irr irpropicl'cde codrii Tigheci din l\4rrrrblii lorntatici de fluieragi,2005-2006.
Basarabia9i pe l6ngddrumul Sbratace fbcealcgilura cu lq;cziirilcdin stAlgaprutului.
Dorim sd cunoaqtemoameni dintr.un sat dc rirzo;i tlin lbsta
lara Ghigheciului,
apropiatnoui atdtca distanldcat qi ca structuri a obiceiurilor-,a tr-acliliilor.

rllll Noi putem oferi un spectacolcu teabul popular ,,Anul Nou';, caruiaacum i se spunc
,jienii", fonnalia careinterpreteazd fiind laureatda mai multor feslivalurifolclorice.
In acest sens dorim o inlesnire din partea d-strd pentru a ne putea prezentain un
,l asemeneasat, cu ocaziasdrbAtorilorde iamd, pentru a putea fi cunoscufigi pentru a cunoa$tc
gi noi formalii sirnilaredin Basarabia.Intenliondmca, dacbva fi posibii, si ne putem
bucura
gi noi, in satulnostru,de oaspe{idin satulundevom fi oaspefi.
Dacb ne veli sprijini dorim sd rdminem la d-strd 1-2 zite. Pentru deplasare vonr
.
inchilia un rnijloc de transpott din Rom6nia gi vom face in aga fel incdt sd tt r fi- povar-ir
gazdelornoastre.
Vd mullumim pentru sprijin.
A l c c s u D ori n .l unc i D Ll nri l ru
Director,Ion Diaconu',eo tui s c ttll a l 0 i Lrtri cl l X r() ni l s c ull i r I arrgrrsIl

18...C[minul Cultural Vutcani,judepl Vaslui,


T A BE L N OMIN AL
Cuprinzdndmembrii formajiei de datini gi obiceiuricarese vor deplasain RSS
M oldov a:
1. Axinte Dumitru:
! "" f
2. ArseneIon; :g
: '*. ;i
'}
3. StratilaToader; r\"*/ J' "
rlJ'
4. Alexa Mihai;
{
5. Cheba cMi h a i ;
6. PopecuDone;
I
7. DurbaldVasile; f- F .i
o!
!
!
8. TodeilSConstantinCorneliu; ,J]
:I, ;
9. TodeildComelia: l rrt rl ; rt r I rl rrl r r /\\rill( l)ililrlttl
10.Adam Ene; tr :i , : 'rt l l , t . ' l t , t rrrr, rr
r, . l ' ){ ' , ) u,t',( rl lir I li ;r;rr rlr,' lr)t'11

I 1. DiaconuIoanVasile;
12.Diac on uIo n ." .e l

n''
A l'l ll. tIr:l;tl ttl 1. l;r1, li I'r'rrlrrr ;rr'r'r;l rr.lL.r;rl. rlr' ;rlllr.l t.;r
lt l)(.il1ilt r r.lr.l,rllr r, l, r,rl, l,i,rri:F rtr I l;1q111111
Iullttt,tl l'r rrrrrtrr('t\'illr jII.!ltt ,,;t Ilrtilill;t,,lIlt.,
lilD!l l),.1,1,r,.,tt,,;t;r;trrtl lilr It,1,.,!tt!i,i= l!:Jl
''" 1\
Nl 5 \/ . rhriirr rrr H. ;rirgI
Incldnrrl cuprlronrlr Glmlnulul
'1.2,!, culturllYutcrnl FlTl autublagrqtlet
Numele glprenumele: TebgcaruAu!€li
Arhiva eEmlnulul cultural eEte, prectle, lnexistcrrtd,Arhive €onnlllului Popular Dataglloculnrgterll:20aprllle 19321 \
deoarocenu esle cutalogatB(ainguraarhivd
Vurcnni erle ql oa lnrpullnatE,pl greu aeee-gltrllH Plrinfi:Gheorghc giMarlat
pusfl lu punel erte eeade la etereaelvllE), ln plue lR anumitepcrioudecontlucereacdminelor , Stareaclviltr:c6s[torit
cuChiriae Donnieacucarcaredoicopii,
culturaleern girathtle geereterlla{Junellegrcnu prlmcausalariiledc ls cotttutti,Toateacestea giDaniela,rec[strtorit;
au {bcut ca docunreutarcg.ln general, tE fie dlficilE, mai ales privitor la incadrareacu (locotcnent);
Situa{iamilitartr:ofi1er'
personal.Vom incerca,kriugl,sFo retl6nt,eAtmal exnctposibil, $colarizare: claseleI-lV la gcoaladin M[l6e9ti,V-VII (gimnaziul)
poala din Vutcani, este absolvent al $colii pedagogiceBdrlad,
1) Bostan Cheorglroeate preFedlntele€Aminului cultural in perioada6 decembrie al $colii militare de artilerie din Sibiu, gradul didactic I;
1936-13martie 1938; in cnlitntede recponsablleulturalpe comuni mai esteintdlnit intr-un Activitateprofesionaltr:
documentdin I noiembricl95l gi intr-unnlt documentdin l4 iunie 1952. 1955-1958ofiler activ cu gradul de locotenentin garnizoana
2) gchiopu Gheorghc,decizie clc lneadrarelncepAndcu 14 iunie 1952la C6minul gi Bdrlad;
cultuiral Vutcani. 1958-1959invildtor la $coalageneralScu claseleI-VIII nr. I Vutcani;
3) Mdricineanu Liubova, ca dircctor de clltnin otrteintAlnit[ intr-un document din 5 1959-1968directorul $colii generalecu claseleI-VIII nr. I Vutcani;
iulie 1954. 1968-1976 directorul Cdminului cultural Vutcani
4) Iordan V. Marin, in calitate de dircclor de cinrin prcdd gcstiuneaCdminului cultural 1976-1994invdldtor gradul II (1979) 9i gradul I (1982), la $coala nr. 59, scctor Vl,
lui MdrdcineanuStelia,secretarulSfatuluiPopularVutcani,la l6 septembrie1956.
5) Mocanu Niculina, ia in primire gestiuneaC6rninului cultural din Vutcani de la
Mdrdcineanu Stelian la I octombrie 1956; mai esteintalnitd in documentegi la l6 septembrie
1957.Probabilin 1958& in primire lui Aftene Vasile.
6) Aftene Vasile, ia in primire gestiuneaCdminului cultural, probabil, in 1958.
7) TFhdcaruAurel, directorul Clminului cultural din 1968 pdn[ in septembrie 1976,
cdnd nu mai estreintdlnit in statelede platd.
8) Vorovei Emil, este intdlnit in statele de plati din ianuarie 1976 p6,ndin ianuarie
r 9 7 8.
9) Purice Victor, din ianuarie 1979 pdndin noiembrie 1980.
l0) Diaconu Ion, din noiembrie 1980 pdnd in vara anului 1983, apoi din I septembrie
Victor Purice
1990 pdnd la 29 februariel992. Continud activitatea, frrd platd, pdnd in 1993 cdnd d[ in Emil Vorovei
niscutla l7 iunie 1934.Vutcani
primire lui Tdlmaciu Laurenfiu. n[scut la 26 martie1946,Olteneqti
1l) Arsene Gheorghe, secretar adjunct gi director de cbmin cultural, ia gestiuneain
primire de la Diaconu Ion 6n 1983.
12) Costin Marian, secretar adjunct gi director de cdmin cultural, face raportul de
activitate pentru anul 1985.
l3) Bulgaru Constantin,secretaradjunct gi director de cdmin cultural, l0 martie 1987.
14) Radu Costel, secretaradjunct gi director de cSmin cultural, din 1987pAnEin 1989.
15) TSlmaciu Laurenfiu, din 1993pdnd la I martie 2000.
16) in perioada I martie 2000 p6nd la I ianuarie2006 activitatea Cdminului cultural a
fost cumulatd cu cea de bibliotecar.
17) Florea CAtAlin - Georgicd, referent culturale3din 15 februarie 2006 pdnd la I
decembrie2007. ConstantinBulgaru RaduCostcl
l8) Olaru Viorel, referent cultural de la I ianuarie2008' ndgcutla 6 iulie 1958.Vutcani ndscut
la l0 nrartie1955,B0rlod,
decedot la l3 martieI 996

'1,3,Blbllotecacomunald
La 6 dccenrbrie| 946,ln edunereedeconptituiren Cflnrinului cultuml.serpune:,,4/ pe
ul e,ulturllmlngil, tetn P,EEAttE*bAd, geai,all ql hillnta s btblloteedptoptulard
ta €Er=sponrltInedletla tnfiinprecee€rt€lblbliotecideoareee ln zluatlo 3 | doccnrbri
r e6ndsrelocsdunar€e a PHtl€te€ctc,, rttport ($t,t1t'ct,rl l utl lt'l ttlhl lot eel l
gnEl_dintfE
,'ealEA,'tlc e€t1E€ril9r
rc
r'lt t ' l l t t i t ' l i l , t ' t t t t ' u r t l r r tr tr tr ttr ' n lf.' r t1 1 s1 ; r ' ) t' lttllttir ' li l ,t'ul ,u.'(ul t, tt.t'tztt.i l l l /i '1". II l )roccsrrl
v of l ) i t f t f f . l ( ) r l i r r ll tir r r r r :r r r t' li.llH Ir r n lr t n llcle sr: sl )ul re: ,,1't.nl rrt tul l i ti tt i nl ttl i i : (t) s-tt
it t jg l t c l u t l t t l t i l t l i o h . ' t' r ' ttt r ' r ttttttr r tltttr ' tr .' ( ) r ' ttltttttt' .fii rttl tct'L'cl ttt;t (fi , .'! r't'l l futtl ". ('cvl l l l ai j os
S c s p t l f f c c n . , , $ - ( , ( ' o tttltlt' lttl ,\lttlu l t tu tu ,n tlu i ltr i n ttl ql t'n'u 1...1 ,l I i ' rttnt l . Itxtdea c't
ttntllfiirl llluilttrirrlnlt
lttrtlrrr lttliurrh
rlhft.lt.fi,
bihl i o l e c ' u r " . l t t p r - o c,csr r vr
l .' r lr ir lr r r ..l0 . lo l r lr r r l= 1 ilr rrul l i c l 93tt untl c se l rkrpl {l urr pr'ogram dc dc 1'c lirrlli
activitlli sc propunorrritrir.cir
nrrnri-rrrrlrrr rk: cflrli tlirrbiblioteci.La l0 nt0rtio1938Gh. Bostan (i ()N si t.lt J L l )l j Mrr.l ri i |ul
preddgestiuncabibliotr:ciilrri l'ornirI'rotlcir(70 chr[i pi 33 foi de cititori).Aici se intrerup S c rv i c i u!P i ani l i ri rr
rr
informaJiile privindbibliolccirrrorrirI li i rrlrrlr1.

FiqI de informator.
WI
Informaliaesteculcasi tlc Iorr l)iircorrrrirr 2(X)7.lrrlomratoresteAsandeiConstantin,
ndcutla l8 iulie 1934,laVutcani.lnlirr-rrrirlil
se rell'r'irla bibliotecadin Vutcanigi Iana. ENffiL,Tfi TEC I
Angajat la bibliotecdla l5 august I 9-s-J'''. Figa dc activ itate pe trirn.
.i*
f14 anul ff tl'
Am funcfionatpdnd la 7 septembric19-54,c/inclarrr plccat in arcnat6,; biblioteca am
predat-olui MdrdcineanuStelian,secretaruluiConsiliului popularVutcani. La inapoiereadin Ciminului Culrural
atmald) la 29 noiembrie 1956, era bibliotecar Cl.rcgchcbco Mlndila gi director de cimin lliblioteca e,e'sei*df*(iYit* -$
cultural, Mocanu Niculina. trospodare .LO.i(c"di:k
La 15 august1953,pentruformareabiblioteciicomunale,am luat in primirecA4i de la:
1)gcoalanr. l: 450 ci4i, directorHaralambGramaticu; :. lrorrc{rrl cle c5"rii gi Lrc;uri
2)qcoalanr. 2: 300 ce4i, directorGheorgheBostan;
!-g;yr.idupi
3)gcoalaMdlSegti:270 cd\i; r limbi
a
4)gcoalaPogtaElan, directorDnndildDumitru;
5)de la centrul de informare A.R.L.U.S: 500 cdrfi, de la responsabiiulCentrului dc :l
informare, Gramaticu Grigore (1dran).Sediul A.R.L.U.S. se afla la etajul casei lui Vasilc
t
Diaconu,clddirece se afla la iegireadinsprerdsdrita podului de beton. (,
'rt
inainte de 1953,activitateaculturaldera condusdde directorii de gcoli.es ;"
6) inainte de 15 august 1953, de la raion se primise inc6 circa 350 de cdr{i stocatela
Sfatul popular, pe care le-am luat in primire, impachetate, de la secretarul Mdrlcineanu
#$fl J$fl
Sterian. 1. Nr, citit:orilor 4. CitituI in cclectlv Frecventa cititorilor la bi-
blioteci in curssl t i^. ....*
La intoarcereadin armatdam lucrat la Sfatul popular, func{ionar cu probleme agricole,
pdnd in anul 1962, aprilie 1, cdnd am fost incadrat ca bibliotecar in comuna lana, raionul Nr. cirtilqrr 9i trrogur:ilor
B6rlad, unde nu era infiinfatd biblioteca; am inhintalo eu, prin preluareacdrJilor de la qcolilo j
..rrr"ltoiu ir'.*r"ri t in,. i)o
de pe raza comunei.
Nlr. participirilor Ia n;r
Pdnd in anul 1962,_bibliotecar a fost CegchebecMindila, iar director de cdrnin
nifestirilc culturalc 'f i
cultural,MocanuNiculina.e6
Atdt bibliotecacdt gi cdminul cultural aveausediul in caselelui Costici Andrunachc. Nt. consfitrririlor ctr ci-
in fala Primdriei,lAngi podul de lemn. Ip4 ti tor' i i . .j
La 31 august 1964, arn fost transferatde la biblioteca comunei Iana la biblioteca
comunei Vutcani, unde am func{ionat pdnd la 15 martie 1974. "t'
,5,"
Vrrili( r'

_:..'1..i
,!r/ai ,1,,1n,i Oilrurii ! ,4rtti
La intoarcereain Vutcani, in l964,am gisit director de cdmin pe Tibicaru Aurcl.
Biblioteca am luat-o in primire de la Popescu(atualmenteCozma) Claudia.
La plecareamea,in 1974,am dat bibliotecain primire d. Arhire Matilda.
=
P.S. Bibliotecari: l)CheqchebecMdndi{a 1955-1957,2)Dima Prifira 1958-195()"
3)Todeil6Maria 1960-1962,4)PopescuClaudea1963-1964. I

I t rl ri : , t , l i r, l ! rl r: l r. ' I l i l t l l t l rl t i l l r' r t

ea
I n fo n .u a to ru l se i n q e ali. Un pr occs vcr hal < lc inspcclic nc sp ul l c c :i i c s tc i nc :atl r al c tr tl r ti :i r 'r l r r r | ;r pr i l i r l ( ) 5.1
I i F !r ,t i i l l i l rr= i i rr r. rrl E i iili,lillllii. F! i i rl i l I r, u l ri l t r= l 1 l f i l i l r i l r\ ' t ' i l 1 i i l l l { )i l , l } t r' { i l t l r i;l
I n l i t rl tl tl o rttl
a tl ct:l i u a l vcr tr ir l cr i dc lr r 1,5inr ,.l,r r sll( ) 5J pina lrr I r r pti l i c l 1) 5- 1i r l i r r r tl i or r i r l l r l r i l r l c r i ==i r ',r 'r r r r r r
pti Ii r i - i {1,- :i : : l i l i j F. l l l l r} l t t l l rR l i l r= r rrl i l l } l (' l n
c s l e ;xrsi b i l . i tr l i l i i rr: i { i i l i l t
'lltt;ill" l ' f : l l l l i l r: i t t ' l t r l r' t t l i ; r; | r ll\'tlilll

re i
i t t r i tl rl i tl l rl r'rl trr't l o r {l r' ( r ||!!It. ( il iltt r iitlil lt r lr ' ,' /1,fr ( l lt.l
'"' Llltirrrul
durar eerell lu l\lrrurrrlu
f tr,ultire
erterliir lqlH, rlc le caiglAlil*: Ve:ite
I l , N c;t inuI 'clr r r lu,I t r r plr r r r lr
ier luu( l-l iunr r ut 'ie
l( l( 10.
12,l )i l nilliI , r r ur ir r ilu,
l5 k, lr r r r ar ie
1{106 9i in; . r r ezcr r t .

Notll uultthiogruficd
N trnrclt'tyl;rrcnurrrek, I A sntrrL.i ('orrsllnlin;
l l al a qrlk r culnu; lcr ll: lt { ir r licl( ) . 14I a Vr "r t cani;
P E rl nl l :( 'onslant in5i Vit : lol'ir r ;
Blareu clvllil: clslitoritcu SpiinuRarila.Am doi copii: Valontinqri

Fltuulln nrllltartr:Stagiurnilitarsatisl}cut,armaartilcric;
teolurlzarc: $coalaprofesional6 viticoli la Hugi;
.
In bibliotcca currrurrulllVutcani l5 august
1966
Aetlvltnlc prol'csionali:Bibliotecarla comuneleVutcanisi lana.
(stdnga: Asandci C'onsrarrt i n I Iu Slitlul popularVutcani,muncitorla ,,Rulmcntul"Brapov,<Jc
ereapta: Alexandrescu Mihai)
lS ftut ;rorrsionat
la limiti de v6rst6.
in 1951,la Cdminul cultural ,,Tcoharie
Georgescu,,din Vutcani existao bibliotecircrr
\2!.,!"-::.+t
cititori, llltouyi,.
majoritatea {1.:?* 490decdr'!i,\sa1sin timbarom6^i,cuunnumirde320ttt,
elevi. Bibliotecar
era Emii l-1s5i115.
Cititorul va mai putea afla, din cuprinsul acestei {*r
lucrdri, qi alte informalii, dar.
disparate.

(' hc S c c bc cMi l ndi l a Todc i l d Mari a