Sunteți pe pagina 1din 7

INSTRUMENTE PENTRU CADRELE DIDACTICE

GÂNDIREA CRITICĂ
1. prezentare
2. model de proiect de lecţie

Material realizat de :

înv. Camelia Tălmaciu


Şcoala Generală „Dr. Aurel Vlad”, Orăştie
Resurse pentru furnizorii de educaţie
www.1educat.ro

1. GÂNDIREA CRITICĂ

„Întâmplarea nu ajută decât o minte pregătită”- spunea


Pasteur- „căci o minte nepregătită nu vede mâna pe care o
întinde întâmplarea ” completează Fleming. Întâmplările
acestea presupun inteligenţă, imaginaţie, dorinţa de „a şti”,
spirit creator, flexibilitate , perseverenţă.
Noua orientare a învăţământului românesc urmăreşte
dezvoltarea gândirii critice a elevilor, prin folosirea metodelor şi
tehnicilor activ- participative noi: brainstorming, tehnica
ciorchinelui, metoda mozaic, metoda SINELG, jurnalul cu dublă
intrare, cubul, cvintetul etc.
M. Zlate consideră gândirea critică un tip de gândire
diferenţiată după finalitate. Ea presupune verificarea,
evaluarea şi alegerea răspunsului potrivit pentru o sarcină dată
şi respingerea argumentată a celorlalte variante de soluţii.
“ A gândi critic” înseamnă a emite judecăţi proprii, a
accepta părerile altora, a fi în stare să priveşti cu simţul
răspunderii greşelile tale şi să le poţi corecta, a primi ajutorul
altora şi a-l oferi celor care au nevoie de el.
Capacitatea de a gândi critic se dobândeşte în timp, permiţând
elevilor să se manifeste spontan , fără îngrădire, ori de câte ori
există o situaţie de învăţare. Ei nu trebuie să se simtă stingheri,
să le fie teamă de reacţia celor din jur faţă de părerile lor, să
aibă încredere în puterea lor de analiză, de reflecţie.
De ce este nevoie de gândire critică? Poate pentru că noi,
dascălii, urmărim să formăm oameni cu putere de decizie,
oameni cu simţul răspunderii , oameni cu idei proprii, oameni în
adevăratul sens al cuvântului.
Gândirea critică îi învaţă pe elevi să-şi emită şi să-şi susţină
propriile idei. Satisfacţia noastră, a oamenilor de la catedră, nu
constă în a vedea că elevul a reprodus lecţia citită, compunerea
sau comentariul dictat “cuvânt cu cuvânt”, ci în a-i pune în
evidenţă “talentul” de a-şi realiza propriul rezumat, propria
compunere. Elevul nu trebuie să fie o maşină de memorat, ci
trebuie să fie creator. Avem obligaţia de a asigura atmosfera
Pagina 2 / 7
Aceste materiale sunt distribuite gratuit şi sunt destinate utilizării de către instituţiile
educaţionale. Folosirea în scopuri comerciale este interzisă.
Resurse pentru furnizorii de educaţie
www.1educat.ro

propice declanşării valului de idei personale, de a le da elevilor


senzaţia că ei sunt adevăraţii descoperitori ai “noului”( deşi e
vorba de o redescoperire).
Soluţiile problemelor supuse rezolvării presupun
colaborare şi cooperare. Toţi copiii, indiferent de dezvoltarea
intelectuală sau de vârstă, pot contribui la elucidarea situaţiei
necunoscute, spunându-şi părerile. Ei trebuie învăţaţi să
asculte şi să accepte. Numai astfel învăţarea va fi eficientă,
realizându-se obiectivele propuse. Iată de ce se pune atâta
accent pe lucrul în echipă. Este necesar să se înţeleagă că în
cadrul dezbaterilor, al schimbului de opinii, nu se critică omul,
ci ideea. Trebuie să se expună acordul sau dezacordul,
indiferent de relaţiile existente (de simpatie sau antipatie) între
participanţii la situaţia de învăţare.
Pentru aceasta e nevoie de un demers didactic adecvat, care
constă în parcurgerea a trei etape, aflate în interdependenţă:
evocarea, realizarea sensului, reflecţia.
EVOCAREA face apel la cunoştinţele însuşite de către
elevi despre o temă sau un anumit subiect. Astfel, se va putea
face legătura între ceea ce se ştie şi ce se va preda. Corelarea
informaţiilor ştiute cu cele noi asigură trăinicia celor din urmă.
REALIZAREA SENSULUI asigură înţelegerea sensului noilor
informaţii şi a semnificaţiei acestora. Elevii pot citi un text, pot
schimba păreri în grup, pentru a participa activ la învăţare. Este
etapa întrebărilor profesor- elev, elev – profesor, elev- elev.
REFLECŢIA integrează noile cunoştinţe în sistemul celor
vechi, asigurând legătura între ele şi dând posibilitatea
expunerii libere a “noului” aflat. Această etapă îi ajută pe elevi
să pătrundă în esenţa faptelor şi ne dă o imagine clară asupra
reuşitei totale, parţiale sau a eşecului activităţii desfăşurate la
clasă.
Noua modalitate de desfăşurare a activităţii didactice
asigură o mai bună corelare gândire – învăţare, iar pe noi ne
pune în situaţia de a reflecta asupra răspunsului la întrebarea
“Cum predăm ?”. Lucrul pe grupe sau în perechi ar putea
presupune activizarea doar a unor elevi, în timp ce alţii
aşteaptă doar să copieze. Spiritul de echipă este însă foarte
dezvoltat şi nu de puţine ori am auzit comentarii de genul: “
Doamna învăţătoare, X aşteaptă să scrie ce îi spunem noi. El nu
Pagina 3 / 7
Aceste materiale sunt distribuite gratuit şi sunt destinate utilizării de către instituţiile
educaţionale. Folosirea în scopuri comerciale este interzisă.
Resurse pentru furnizorii de educaţie
www.1educat.ro

contribuie cu nimic la rezolvarea problemei.” Iată că spiritul


critic se manifestă.
Experienţa mi-a demonstrat că, uneori, creativitatea
elevilor o poate depăşi pe a noastră, puterea de a surprinde
esenţialul este mare şi ei ar putea sta, fără probleme, în locul
nostru. Ideile le sunt ingenioase, manifestând profunzime în
analiza materialului şi, în acelaşi timp, spontaneitate şi
naivitate în dorinţa de a găsi explicaţii pentru toate fenomenele
ce apar în jurul lor.

Prezentăm în continuare un proiect de lecţie pentru


dezvoltarea gândirii critice:

2. PROIECT DE LECŢIE
DATA:
CLASA: A IV-A
ÎNVĂŢĂTOR: TĂLMACIU CAMELIA

OBIECTUL: MATEMATICĂ
TEMA: OPERAŢII CU NUMERE NATURALE
OBIECTIVE:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili :
-să enunţe regulile de efectuare a ordinii operaţiilor
-să rezolve exerciţii şi probleme cu ordinea efectuării
operaţiilor
-să lucreze în echipă
METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: mozaic I, conversaţia,
exerciţiul, munca
independentă
TIPUL: lecţie de consolidare
BIBLIOGRAFIE:
*** Manual de matematică clasa aIV-a, Ed.Petrion,
Bucureşti, 1999

Pagina 4 / 7
Aceste materiale sunt distribuite gratuit şi sunt destinate utilizării de către instituţiile
educaţionale. Folosirea în scopuri comerciale este interzisă.
Resurse pentru furnizorii de educaţie
www.1educat.ro

Dumitru I. Al., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea


eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 2000

EVOCAREA
Se solicită elevilor să- şi
reamintească cunoştinţele referitoare la
operaţiilor învăţate: Cum se numesc
numerele care se adună ? (…termeni)
Dar care se scad?(…descăzut şi
scăzător). Şi cele ce se înmulţesc sau se
împart? (….factori, deîmpărţit şi
împărţitor). Care este ordinea în care se
efectuează operaţiile întâlnite într-un
exerciţiu ? ( …. se efectuează mai întâi
înmulţirile şi împărţirile-operaţii de
ordinul II- şi apoi adunările şi scăderile-
operaţii de ordinul I). Care este ordinea
rezolvării parantezelor, în funcţie de tipul
acestora? (Se rezolvă mai întâi paranteza
rotundă, apoi acoladele se transformă în
paranteze drepte şi parantezele drepte în
paranteze rotunde. După rezolvarea
noilor paranteze rotunde, parantezele
drepte se vor transforma în paranteze
rotunde şi se vor rezolva din nou.)
REALIZAREA SENSULUI
(I)Elevii se împart în grupe de câte 5. Fiecare elev
dintr-o grupă primeşte câte un număr de la 1la 5 şi câte o
fişă, cu sarcini diferite.Toţi elevii care au acelaşi număr se
vor regrupa şi vor începe rezolvarea sarcinilor. Li se dă
voie să colaboreze. Învăţătorul va monitoriza activitatea,
va corecta tema. Fiecare elev va deveni un ”expert”
pentru pasul următor.
(II) Se revine la grupurile iniţiale, alcătuite din elevi
cu numerele 1, 2, 3, 4, 5. “Experţii” vor prezenta celorlalţi
din grupă modul în care au rezolvat cerinţele de pe fişă.
Acolo unde sunt nelămuriri pot interveni alţi experţi, de la

Pagina 5 / 7
Aceste materiale sunt distribuite gratuit şi sunt destinate utilizării de către instituţiile
educaţionale. Folosirea în scopuri comerciale este interzisă.
Resurse pentru furnizorii de educaţie
www.1educat.ro

alte grupe. În acest mod fiecare copil va ajunge să


participe activ la oră, explicând celorlalţi felul în care s-a
rezolvat sarcina avută.
Cadrul didactic poartă discuţii asupra dificultăţii
exerciţiilor sau problemelor rezolvate.
Fişa nr.1
Calculaţi: 11+{6 + 3 x [5 + 2 x ( 3 + 1 )]}: 45=
Fişa nr. 2
Efectuaţi: {2+ [ 2+3 :( 63 : 9 – 4 )]}: 5 – 1=
Fişa nr.3
Calculaţi: { 2+ [ 3 +2 x ( 3- 1)] : 7 } : 3=
Fişa nr. 4
Aflaţi- l pe “a”: ( a : 5 + 6 ) x 3 =
Fişa nr. 5
Aflaţi termenul necunoscut: ( m : 5 + 6 ) x 3 + 4 = 25
REFLECŢIA
Se împart fişe de evaluare individuală fiecărui elev
din grupa iniţială (cu nr. 1,2,3,4,5), cu sarcini diferite. La
tablă se lucrează exerciţiile care au fost mai dificile.
Fişa nr. 1
Puneţi paranteze potrivite pentru a alcătui un
exerciţiu şi apoi rezolvaţi-l!
33 : 1 + 34 : 15 + 2 + 9 =
Fişa nr. 2
Alege operaţiile corecte pentru a obţine egalitatea:
5 ¤ 5 ¤ 5 ¤ 5 = 26
Fişa nr. 3
Află termenul necunoscut:
( x : 5 + 6) x 3 + 4 = 25

Fişa nr. 4
Compune o problemă care să se rezolve prin
exerciţiul (x: 5 + 6) x 3 + 4= 25
Fişa nr. 5
Tatăl şi fiul au împreună 44 de ani. Tatăl este de 3 ori
mai în vârstă decât fiul. Care este vârsta fiecăruia?
În încheiere se dă tema.
După lecţie EXTENSIA….

Pagina 6 / 7
Aceste materiale sunt distribuite gratuit şi sunt destinate utilizării de către instituţiile
educaţionale. Folosirea în scopuri comerciale este interzisă.
Resurse pentru furnizorii de educaţie
www.1educat.ro

Se poate cere elevilor să alcătuiască un exerciţiu cu


paranteze, care să necesite respectarea ordinii operaţiilor.

BIBLIOGRAFIE
1.CUCOŞ C., “Pedagogie”, Ed. POLIROM, IAŞI, 2000
2.DUMITRU I. AL., “ Dezvoltarea gândirii critice şi
învăţarea eficientă”, Editura de Vest, Timişoara, 2000

Pentru alte resurse de acest tip, vizitaţi www.1educat.ro, secţiunea RESURSE.

Pagina 7 / 7
Aceste materiale sunt distribuite gratuit şi sunt destinate utilizării de către instituţiile
educaţionale. Folosirea în scopuri comerciale este interzisă.